H Í R L E V É L HÍRLEVÉL. Az Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet szakmai programja

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "H Í R L E V É L HÍRLEVÉL. Az Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet szakmai programja"

Átírás

1 Egézégügyi Strtégii Kuttóintézet december Trtlom: Az Egézégügyi Strtégii Kuttóintézet zkmi progrmj Az Informtiki Irod fõbb tevékenyége 2004-ben Az Egézégpolitiki Szkkönyvtár hírei HelthOnLine-jánló Az Egézégügyi Közgzdági Irod ktuáli elemzéei A Technológi -értékelõ Irod tevékenyége Szolgálttáink hírei Az ESKI Referáló orozt Elõzete következõ zámunk trtlmából Intézetünk módoított lpító okirt értelmében márciuától Egézégügyi Strtégii Kuttóintézetként folyttj tevékenyégét. A jövõben rendzereen megjelenõ hírlevelünkben nyújtunk tájékozttát z ESKI zkmi progrmjink eredményeirõl, ktuáli munkáinkról, rendezvényeinkrõl, honlpunk újdonágiról. Célunk, hogy tevékenyégünk prtnereink, felhználóink megelégedéére hitele zkmi tájékozttát zolgálj. Dr. Kince Gyul fõigzgtó Az Egézégügyi Strtégii Kuttóintézet zkmi progrmj Az ESKI feldti, fejleztéi irányi: - korzerû egézégpolitik zkmi meglpozáánk, z evidence bed medicine elvei gykorlttá váláánk, é emellett z evidence bed helth policy gykorlt kilkítáánk támogtá, - miniztérium é regionáli zervezõdéek, z intézménytuljdonook é zolgálttók trtégii tervezéi, zkmi dönté-elõkézítõ munkájánk egítée, - zkmi é techniki zolgálttáok nyújtá má orzágo intézeteknek é orzágo htákörû zerveknek, - közremûködé korzerû információtechnológi követelményeit kielégítõ egyége ágzti dtmodell kilkítáábn é gondozáábn, - miniztériumi projektek tervezéében é menedzeléében történõ közremûködé, - 1 -

2 Egézégügyi Strtégii Kuttóintézet - információ rendzerünk fejleztéével, z -ÁNTSZ dtok (OEK illetve zkfelügyeleti egézégügyi közhznú információk zélekörû dtok), terjeztée, z ágzt zereplõi é betegek - orzágo intézetek bezámolói, dtgyûjtéei, információ pozíciójánk jvítá. - bérttiztik dti. Az dtbázi outputji, hznoítái: Rendzerkoncepció - EüM vezetõi információ rendzere, - nemzetközi jelentéek (OECD, WHO-HFA, EU), - Mgyr Egézégtár (OEK), Az Intézet funkciói három fõ rézre bonthtók: - Népegézégügyi progrm monitorozá, - z intézet zkmi munkáját meglpozó -regionáli zervezetek tervezéi-elemzéi tudábázi kilkítáát zolgáló funkciók, dtbázi. - tudáhznoító, zolgálttó funkciók, intézményrézek, Az informtik definiálj, - techniki kizolgálá. zervezi, trtlomml tölti Egézégügyi é üzemelteti tudá- A Tudáközpont Közgzdági központ dtbáziát, Irod vlmint további fel- A tudáközpont dtokt i végez: funkcióját tekintve két - Az egézégügyi rézbõl áll: informtik terü- z integrált ágzti letén z orzágo dtbáziból é intézeti feldtok z egézégpolitiki Tudábázi ellátá (z Ágzti zkkönyvtárból. Informtiki Strté- Az integrált dtbázi gi krbntrtá, z lpj máodlgo ágzti informtiki dtgyûjtõ központ, mely zbványok honoítáegyetlen, többcélú dtbáziból: ánk zerezée é publi- - rendzerezett dtokkl egíti z kálá, z ágzti dtmodell ágzti zkmpolitiki döntéhoztlt, gondozá tb.). - nemzetközi dtzolgálttát végez, - Az Egézégügyi Informtiki Szkmi - biztoítj közhitele nyilvántrtáokhoz vló Kollégium báziintézete. hozzáférét, - Az E-egézég progrm ktuáli progrmjink m û z k i- te c ni k h i k Egézégügyi in t e iz Rendzertudományi g rá o l Irod l t g á d lá t bá z i é eg éz é gp l o Technológi it z i ik pénz Értékelõ - z egézégügyi rendzerre vontkozó infor- koordinálá. mációkt zolgáltt z egézégügyi rendzer - Az ágzti bértrtégi gondozá. zereplõinek, beleértve lkoágot. - Az dthznoító rézlegek IT kizolgálá, bele- Az dtbázi építéét é lekérdezét WEB-e fe- értve z dtmodellek kilkítáát i. lületen kezelhetõ dt-menedzer tezi lehetõvé. - Az ESKI honlpjánk fejleztée, üzemeltetée. Az integrált dtbázi z lábbi dtokt - Az ESKI informtiki feldtink áltláno megtrtlmzz: oldá, beleértve z üzemelteté, krbntrtá - OECD Helth Dt jelenté, feldtit i. - WHO - HFA jelenté, -Népegézégügyi progrmot monitorozó Egézégpolitiki Szkkönyvtár dtbázi. Az dtbázi végõ kiépítettégében z lábbi Az Egézégpolitiki Szkkönyvtár átlkítá inputokt kívánj még hználni: nevében jelzett gyûjtõkör kilkítáár irányul. - KSH-tól átvett dtok: OSAP, illetve z évkönyv Ennek rézei: dti, - WHO letéti könyvtár - OEP teljeítéi é zerzõdékötéi dtok, -EU információk gyûjtée Irod y -g i üg r á vt y n ö k k lá á lg o z i k i g á d z - 2 -

3 -egézégpolitiki zkirodlom (egézégügyi rendz ertudo mány, egéz égügy i közg zdágtn, egézégügyi menedzment, egézégügyi informtik, minõégpolitik, technológi értékelé tb.) tudto é ziztemtiku gyûjtée. Az átlkítá további irányi: - Az elektroniku könyvtár funkció erõítée. A trtlmi megújítá mellett elengedhetetlen technológii megújítá: hgyományo ppír lpú könyvtárt zéle hozzáférét é könnyû kerehetõéget biztoító elektroniku könyvtár irányáb kell átlkítni. - A Mgyr Orvoi Bibliográfi (MOB) megújítá. A MOB fejleztée elkezdõdött. A cél: z ellenõrzött minõégû mgyr orvoi é egézégügyi zkirodlom zéle hozzáférét biztoító gyûjtée, rendzerezée, publikálá, hzi cientometri meglpozá. Az Egézégügyi Rendzertudományi Irod A korzerû egézégpolitik nem vielhette el trtón zt, hogy ninc olyn intézet, vgy intézetréz, mely lpfeldtánál fogv fogllkozik z egézégügyi rendzerek tipizáláávl, zervezeti, zerkezeti felépítéével, mûködéével, z egézégügyi zolgálttók é ellátók mûködéi formáivl, tuljdonvizonyivl, z egézégügyi rendzerek nemzetközi problémáivl é tendenciáivl. Ezt hiányt pótolj z Egézégügyi Rendzertudományi Irod kilkítá. Az Irod fõ feldti: - elemzi z egézégügyi ellátórendzer trukturáli é zervezeti kérdéeit, jvltokt dolgoz ki zükégenek ítélt módoítáokr, - nemzetközi tpztltok lpján elemzi tárdlombiztoítái rendzerek fejlõdéét, - figyelemmel kíéri nemzetközi é hzi egézégügyi reformokt, zok zkmi, tárdlmi é politiki htáit, - közvetíti mgyr egézégügy fejlõdéét hzi é nemzetközi fórumok felé. Ennek megfelelõen fõ tevékenyégei: - z egye orzágok egézégügyi rendzerét leíró trukturált dtbázi kilkítá, folymto fejleztée, krbntrtá, - z ESKI honlpjánk trtlmi gondozá, - mgyr egézégügy leíráát trtlmzó kidványok, publikációk kézítée, - z Egézégügyi Miniztérium eeti kéréeinek kizolgálá, - pici megrendeléek teljeítée, - jogelõd kidói é mrketing irod egye feldtink (kidványok techniki kézítée, zkfordítáok menedzelée tb.) ellátá. Az Irod munkáját megkezdte, honlpunk látogtottágábn ennek komoly zerepe vn. Szintén jelentõ z munkáj, mi közvetlen miniztériumi kéréek teljeítéét zolgálj. Az Egézégügyi Közgzdági Irod Az Irod lpfeldt z egézégügyi rendzerek hzi é nemzetközi folymtink ziztemtiku é d hoc elemzée, monitorozá, illetve döntéek elõkézítéében vló közremûködé. Ezen belül: - figyelemmel kíéri mkro-közgzdági folymtokt é z egézégügy forrápozíciójávl kpcolto prognóziokt, - z ágzt mkro- é mikrogzdági helyzetét pozitívn befolyáoló intézkedéekre jvltot kézít, - meghtározz z egézég-gzdágtni elemzéek zkmi irányelveit, - modellezi z ellátórendzer finnzírozái változáink htáát, változáok elõkézítéére jvltokt dolgoz ki, - elemzi é értékeli pici kpcoltok htáit, z érdekeltégi vizonyokt, - költégveté tervezéében háttérzámítáokkl döntéelõkézítét végez, - elemzi tõkeköltég é fejleztéi forráok megtérüléi rendzereit. Az Irod munkájánk kilkítá z EüM Közgzdági-Strtégii Helyette Állmtitkári Hivtlánk Egézégügyi Strtégii Elemzéi Irodájávl zoro koordinációbn mûködik, mely rézleg közvetlenül zolgálj miniztérium munkáját. A Technológi-értékelõ Irod Az Irod feldt z evidence bed medicine elveinek lklmzá z egézégügyi innovációpolitikábn, z egézégügyi technológiák htáoágánk é htékonyágánk vizgált z engedélyezéi é tárdlombiztoítái támogtáok meghtározáánál. Ezen belül: - meghtározz z egézégügyi technológielemzéek zkmi irányelveit, koordinálj z új é létezõ technológiák értékeléét é útmuttót d z egye technológiák hználtához. Az értékeléeket központi, kliniki é helyi zinten terjezti, illetve özeállítj legjobb kliniki gykorltokon lpuló útmuttókt, - 3 -

4 Egézégügyi Strtégii Kuttóintézet - kliniki evidenciák, htáoág é költég- trnzprenci direktívából fkdó feldtokt. ht ékon yá g egy ütt e fel h zná lá áv l Ezért kezdetben Technológi-értékelõ Irod megbízhtó é torzíttln információ-zolgálttát munktári gyógyzerek tárdlombiztoítái nyújt z egye eljáráok megítélééhez, befogdáához kpcolódó vizgáltokr özehonlítv zokt má, lterntív erõforrá- koncentrálnk. felhználái lehetõégekkel, A kéõbbiekben nem kívánjuk kuttáokt - támogtj korzerû é költég-htékony gyógy zere kre korlá tozni, é megfe lelõ egézégügyi technológiák megfelelõ hználtát finnzírozái háttér biztoítá mellett zeretnénk é döntéhozókt, komplex problémorientált özehonlító - elemzéeket végez, é jvltokt kézít z vizgáltokt végezni. egézégügy forráink rcionáli felhználáár. A telje progrm elolvhtó z ESKI honlpján: Ind ulá kor z I rod er õfo rrá i t ön mg megzervezée, z új munktárk képzée köti le, ESKI_zkmi_progrm.doc mert már z indulá évében el kell látni z EU Az Informtiki Irod fõbb tük Mgyrorzág régióink egézégügyi helyzetét bemuttó Regionáli Egézégügyi tevékenyége 2004-ben Adttárt. A REA dtbáziából felhználó demográfii, mortlitái, morbiditái dtokhoz A 2004-e év z Intézet é zon belül z jutht, tájékozódht z egézégügyi ellátórendinformtiki egyég zámár lpvetõ változáok zer zerkezeti, igénybevételi, finnzírozái éve volt. Az egézégügyi rendzer átlkulá muttóiról, dtokt tlálht zociáli ellátáok, orán ebben z eztendõben megzûnt fogllkozttottág, okttá, lkhtá, gzdág GYÓGYINFOK, mely hozú idõn át témkörében. Miniztérium é z ágzt meghtározó jelentõégû informtiki intézeteként mûködött. A finnzírozái elzámoláokkl kpcolto Az Orzágo Epidemiolófeldtit jogutódként z gii Központtl történõ OEP vette át, egyéb együttmûködé keretében zkmi feldti zonbn elkézítettük Mgyr intézetünkre hárultk. Így Egézégdttár internete, m z ESKI z orzág on-line változtát. egyetlen egézégügyi Mindezen dtok együtinformtiki feldtokr teen már rendkívül értéke dedikált zkmi intézete. információvgyont kép- Ezen változáok kpcán vielnek. Ngy elõrelépé, került egyégünkhöz z hogy ezt kincet jelentõ ágzti létzám- é bér- rézben Interneten kerezttiztik, vlmint z tül elérhetõvé tudjuk tenni zéleebb zkmi OEP-hez befutó forglmi jelentéek deper- közönég zámár. Az dtok megjeleníthetõk zonlizált dtbázii. Már z elõzõ években térbeli é idõbeli bontábn, tábláztbn é intézetünk látt el nemzetközi egézégügyi térképen egyránt, Excel formátumbn ját dtbáziokhoz zükége dtzolgálttái gépre menthetõk. A techniki feltételek dottk feldtokt. hhoz, hogy kutthtóvá, elemezhetõvé tegyük Egyéb feldtinkkl özefüggében elkézítet- telje dtbázit

5 A 76/2004. (VIII. 19.) ESzCM rendelet z egye - irányított betegellátábn rézt vevõ zervezõk, zemélyzonoítár lklmtln ágzti - tétele é ngy értékû finnzírozá körébe trto- (egézégügyi, zkmi) dtok körének zó bevtkozáok, meghtározáár, gyûjtéére, feldolgozáár továbbá gyógyzerforglmzáról. vontkozó rézlete zbályokról neveíti z OEP dtközléi kötelezettégét z ESKI rézére, E h tlm dtv gyon kez eléé nek, kutt ái finnzírozái dtokról, értelmezhetõ módon irányink, módoztink kilkítá - z dtok kpcitáokról é teljeítményekrõl, z lábbi hznoít á - intézetün k jövõ beli f eldt. területekrõl: Ezeknek z dtoknk é z intézetünkben már - háziorvoi zolgáltok é háziorvoi ügyeletek, eddig i feldolgozott ttiztiki dtoknk z - gondozók, együttee (beleértve z ágzti létzám- é - járóbeteg-zkellátá, bérttiztikát) olyn lpot teremt z egéz- - fekvõbeteg-zkellátá, égügyi rendzerre vontkozó kuttáokhoz, - fogázti ellátá, mely eddig egy helyen, egyége rendzerben - CT, MR, nem állt rendelkezére Mgyrorzágon, de - házi zkápolá, tudomáunk zerint nemzetközi vizonyltbn - mûveeellátá, em könnyû honlót tlálni. Adttárunk kereéi - védõnõi, ikol- é ifjúág-egézégügy, felületét ngol nyelven i elérhetõvé tezük. Az Egézégpolitiki Szkkönyvtár hírei zolgálttá, hzi- é külföldi zkfolyóirtok trtlomjegyzékének zolgálttá. A zolgálttáok hgyományo módon helyben (1088 Budpet, Szentkirályi u. 21.) é Az ESKI két helyen mûködtet könyvtárt: z elektroniku úton címû Intézet központi épületében (VIII. Szentkirályi u. honlpon kereztül vehetõk igénybe. 21.) é z Egézégügyi Miniztériumbn (V. Arny Jáno u. 6-8.). Ízelítõ könyvtárunk új bezerzéeibõl: Az utóbbi elõorbn miniztérium zkirodlmi Befekteté z egézégbe: zempontok z egézégügy információigényét zolgálj, külõ olvók ck gzdágélénkítõ zerepének meglpozáához: vitnyg - helyben hználhtják, de könyvtárközi Budpet: MSD, kölcönzéel bárki hozzáférhet doku- FNO: A funkcióképeég, fogytékoág é egézég mentuminkhoz. nemzetközi oztályozá / fel. zerk. Tkác Év. - Budpet: Két jelentõ különgyûjteménnyel i rendel- ESZCSM, kezünk: z Egézégügyi Világzervezet (WHO) Hlálozái vizonyok z ezredfordulón: tárdlmi é földrjzi letéti könyvtárként WHO ngol nyelvû válztóvonlk / Dróczi Etelk, Kovác Ktlin. - dokumentum-gyûjteményével é egy kábítózere különgyûjteménnyel. Budpet: KSH Népeégtud. Kut. Int., Szolgálttáink: referenz zolgált, helyben Helth policy nd Europen Union enlrgement / ed by, olvá, máolt-zolgálttá, hzi- é külföldi Mrtin McKee, Lur McLehoe, Ellen Nolte. - Open zkfolyóirtok trtlomjegyzékének zolgálttá, Univerity Pre, (Europen Obervtory on könyvtárközi kölcönzé. Helth Sytem nd Policie) A központi épületben mûködõ könyvtárbn A komorbiditá (betegégtáruláok) vizgált fekvõ-é jelenleg még profiltiztítá folyik (z eredetileg járóbeteg-zkellátá évi dti lpján - Budpet: orvo-egézégügyi könyvtárból mot lkul át KSH, egézégpolitiki könyvtárrá), ezért ideigleneen Qulity urnce of phrmceuticl: compendium of zárv trt felhználók zámár, illetve guideline nd relted mteril / World Helth Orgniztion. zolgálttáit ck rézben vehetik igénybe. - Genev: WHO, Szolgálttáink: referenz zolgált, on-line Regulting phrmceuticl in Europe: triving for efficiency, ktlógu, helyben olvá, kölcönzé, bel-é equity nd qulity / ed. by Eli Moilo, Monique Mrzek, külföldi könyvtárközi kölcönzé, máolt- Tom Wlley. Open Univerity Pre,

6 Egézégügyi Strtégii Kuttóintézet Az orvo kártérítéi felelõége, /Dó Ágne: Budpet: Informtion Mngement nd Technology (UK) HVG-ORAC Lp- é Könyvkidó Kft, Interntionl Journl of Epidemiology (UK) Globl ttu report: lcohol policy, Genev: World Helth Interntionl Journl of Medicl Informtic (USA) Orgniztion, Journl of Conumer Helth on the Internet (USA) Co-ordintion of ocil ecurity in the Council of Europe / by Journl of Helth Communiction (USA) Jon Nickle, Helmut Siedl. Strbourg: Council of Journl of Helth Mngement (UK) Europe Publihing, Journl of Public Helth Mngement nd Prctice Online Informtion Review (UK) Az Egézégpolitiki Szkkönyvtár Szentki- PhrmcoEconomic (NZ) rályi utci épületében 2005-ben olvhtó külföl- Weekly Epidemiologicl Record (WHO) di folyóirtok jegyzéke WHO Drug Informtion (WHO) Britih Journl of Helth Cre Computing nd Inf. Mngement (UK) Honlpunk könyvtári oldlánk újdonág: Bulletin of Medicl Ethic (UK) linkgyûjtemény on-line ingyeneen elérhetõ Bulletin of the World Helth Orgniztion (WHO) egézégpolitiki folyóirtokról: Criticl Public Helth (UK) Europen Journl of Helth Economic (D) konyvtr.html, Evidence-Bed Medicine (UK) é elektroniku zótárkról: f+w Führen und wirtchften im Krnkenhu (D) Helth Informtion nd Librrie Journl (UK) zotrlinkek_konyvtr.php. Helth, Rik nd Society (UK) HelthOnLine- jánló - WHO - jelenté zegény é gzdg orzágok között fennálló zkdékról Az Egézégügyi Rendzertudományi Irod - Kórházprivtizáció Cehorzágbn zolgálttá honlp HelthOnLine - Az egézégügyi zolgálttáváárló zervezetek rovt, melyben nemzetközi zkirodlmt tervezetének buká Auztriábn zemlézzük. Tekintélye nemzetközi zkmi - Az Európi Bíróág: mentõzemélyzetre i érvénye folyóirtok cikkeit, miniztériumok híreit, munkidõ irányelv kuttóintézetek tnulmányit referáljuk z - Indul z egézégügyi reform Szlovákiábn egézégügyi rendzerek mûködéével, z - A nemzeti egézégügyi rendzerek zorobb egézégügyi reformok tpztltivl, z koordinálá z EU-bn Európi Unió é z egézégügyi rendzerek - A vizitdíj (Prxigebühr) z oztrákok többége özefüggéeivel kpcolto témkörökben, zámár elfogdhtó ktuáli egézégpolitiki kérdéekben. - Költégkímélé é reformtörekvéek Jpán Rovtunkt npont friítjük, májui egézégügyében induláunk ót közel 200 folyóirtcikket, hírt - Integrált betegellátái hálóztok Hollndiábn imertettünk. Özefogllóinkból z utóbbi - Az egézégügyi finnzírozái rendzer átlkítá idõzk érdeke zemelvényeit jánljuk zíve Lengyelorzágbn figyelmébe: - Ngyobb válztái lehetõég mûtétre váró betegeknek Ngy-Britnniábn - Tnult-e z USA mnged cre hibáiból? - Megzorítáok é reformok négy európi orzág - Az egézégügyi ellátá koncepciój Cehorzágbn egé z égü gyé ben - Egézégzámlák z áltláno lefedettégû rend- - Mgá n egé zég bizt oít á nyug t-e uróp i zerekben orzágokbn - A frnci egézégbiztoítá tárgyláokr kézül - A görög egézégügyi rendzer kilkulá H felkeltettük z érdeklõdéét, címek mögött - 6 -

7 rejlõ trtlmk é további zemlézéünk oldlkon olvhtó. HelthOnLine rovtunk trtlmzz 2004-ben kézített orzágtnulmányinkt z Ameriki Egyeült Állmok, Knd, Belgium, Dáni, Egyeült Királyág, Kín, Törökorzág egézégügyi rendzereirõl. Az Egézégügyi Közgzdági - Az egézégügy mkrogzdági pozíciójávl kpcolto nemzetközi özehonlítáok, Irod ktuáli elemzéei modellezéek - A ház ior vo i pr xi ok bet egö z eté tel éne k - A pici bevtkozáok htáink modellezée z vribilitáávl kpcolto beclé morbiditái egézégügy é gyógyzerellátá területén jelentéek lpján - Gyógyzerpici modellezéek, ATC kódonkénti - A jár ulék- é dó fizet õk kör ének e lemzé e trendek elemzée, gyógyzerpic jogzbályi demográfii kontextubn hátterével kpcolto nemzetközi kitekinté Az Technológi-értékelõ Irod kiterjedt z dott termékre vontkozó WHO npi tevékenyége terápiá dózi (DDD), z indikációk, terápiá idõtrtm, kezeléi költég megfelelõégének, Az Irod feldtit gyógyzerbefogdáról gyógyz er gyógyít ó folym tbn betöltö tt zóló 32/2004. ESzCM rendelet neveítette, helyének vizgált ár, z irányelv zerinti 89/1 05 EE C tr nzp ren ci i rány elv t ette egézég-gzdágtni elemzére, kézítmény zükégeé. terápiá elõnyeinek, Medline kliniki viz- Az I rod dec emb eré ig 1 04 t erm ék 2 00 gáltoknk, z indikációnkénti rndomizált kontkérelmének értékeléével fogllkozott. A legtöbb rollált vizg áltoknk (RC T), vlmint frmkérele m közp onti id egrend zer é koökonómii vizgáltoknk z értékeléére, lég zõr end ze r te rmé keir e v lm int d g- bevonhtó betegek zámánk becléére, vlmint ntellene zerekre vontkozott. Az értékelé z eljárát támogtó egyéb zempontokr. Szolgálttáink hírei támogtá, kuttái eredmények, tudományo igényû dolgoztok publikálá. Megújul z ESKI kéthvont megjelenõ A 18. évfolymáb lépõ folyóirtbn NÕVÉR folyóirt. A kidó jnuártól megjelenõ eredeti közleményeket Bukó Mári új fõzerkeztõvel é Semmelwei Egyetem Egézég- Kujlek Év zerkeztõvel z ápolá tudományi Doktori Progrmj elimeri helye gykorltát támogtó, korzerû é bezámítj. ápolá-elméleti imereteket nyújtó, é htárterületekre i kitekintõ folyóirt fejleztéét tekinti céljánk. Továbbr i novindex.htm fonto feldt z ápolákuttá e-mil: - 7 -

8 Egézégügyi Strtégii Kuttóintézet Figyelmükbe jánljuk Lkoági Egézégügyi Tájékozttó rovtunk folymton bõvülõ é ktulizált dtbáziit: - civil zervezeti dtbázi, közel 1000 zervezet dtivl z egézégügyi é zociáli területrõl, - háziorvoi dtbázi, névre é települére kerehetõ formábn, - npi jtófigyelé npilpok, hetilpok válogtott egézégpolitiki híreibõl, z elmúlt 3 év híreinek kerehetõ rchívumávl. Fõoldl Imprezum Elérhetõégünk Kpcoltfelvétel Eki honlp Egézégügyi Miniztérium További Kpcoltok Civil zervezetek dtbázi Egézégügyi é zociáli zolgálttáok Háziorvoi zolgált Szkellátáok Szociáli ellátá Lelkiegély telefono zolgáltok Szövege dtbázi Jogzbálygyûjtemény Aktulitáok Vriációk z egézégügyre Európi zínvolnlú ellátá Kitrcán Ngyjából ötven kórháznk ninc biztoítá AZ ESKI Referáló orozt ESKI dttár bemuttá (Dr. Surján György é munktári), A Technológi-értékelõ Irod bemuttkozá Szkmi progrmjink eredményeinek (Hgymáy Judit), megimertetée, folymto konzultáció biztoítá érdekében munktárink rend- December: Népegézégügyi indikátorok ontológii zereen zámot dnk tevé- zempontból (Dr. Surján György) kenyégükrõl, kuttái területük ktulitáiról. Két éve Jnuári progrmjink: kezdõdött progrmunk legu jn uár 11. A járóbeteg-zkellátá tóbbi témái z lábbik elemzée (Németh György) voltk: jnuár 25. Önkormányzti egézégügyi dtok között (Németh György) November: Auztri, Szlováki - reformok z egézég- A referálók állndó kezdõ témáj Juház ügyben Judit, Vándor Zófi é Verde Norbert rövid (Verde Norbert, Lux Lill, Dr. özefogllój nemzetközi zkirodlom- Viluz Lázlóné) bn történõ tllózá lpján. Egézégügyi rendzerek: állmi é/vgy mgánzerepben? Nemzetközi Egézégügyi Rendzertudományi Az elõdáok helyzíne z Egézégpolitiki Konferenci Szkkönyvtár (1088 Budpet, Szentkirályi u. 21.), (Borbá Ilon, Szirmi Lázló), kezdéi idõpont Elõzete következõ zámunk trtlmából: - OECD dtzolgálttá - Az egézégügyi é zociáli ágzt bér- é létzámttiztikáj (2003., I. negyedév, II. é III. negyedév) - Mgán egézégbiztoítá z EU tgállmokbn Imprezum: Egézégügyi Strtégii Kuttóintézet Felelõ kidó: Dr. Kince Gyul fõigzgtó 1088 Budpet, Szentkirályi u. 21., Tel.: Honlp: eki.hu e-mil: - 8 -

Tartalom: Az Informatikai Iroda tevékenysége. Az Egészségpolitikai Szakkönyvtár hírei. HealthOnLine-ajánló. A Technológia -értékelõ Iroda tevékenysége

Tartalom: Az Informatikai Iroda tevékenysége. Az Egészségpolitikai Szakkönyvtár hírei. HealthOnLine-ajánló. A Technológia -értékelõ Iroda tevékenysége 2005. Különszám Tartalom: Az Egészségügyi szakmai programja Az Informatikai Iroda tevékenysége Az Egészségpolitikai Szakkönyvtár hírei HealthOnLine-ajánló Az Egészségügyi Közgazdasági Iroda aktuális elemzései

Részletesebben

Zugló Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatának módosítása

Zugló Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatának módosítása Zugló erületi Várorendezéi é Építéi Szályztánk módoítá VII. Örökégvédelmi htátnulmány (ülön köteten é nem minden dokumentáción.) Trtlomjegyzék I. RÉGÉSZT. Vizgált. Htáelemzé. Özefoglló. Nyiltkozt II. ÉPÍTTT

Részletesebben

Stratégiai zajtérképezés 2007 Fő közlekedési létesítmények LEÍRÓ DOKUMENTÁCIÓ

Stratégiai zajtérképezés 2007 Fő közlekedési létesítmények LEÍRÓ DOKUMENTÁCIÓ Megrendelő: címe: GKM témazám : GKM ügyiratzám: Kötelezettég-vállalá nyilv. záma: Megbízott: címe: Szervezeti egyég: KTI munkazám: Gazdaági é Közlekedéi Miniztérium 155 Budapet, Honvéd u. 13-15. 1/26.

Részletesebben

Farkas Szilárd. e közigazgatási szakmérnök jelölt. szakdolgozat feladatkiírása 2010 2011 es tanév

Farkas Szilárd. e közigazgatási szakmérnök jelölt. szakdolgozat feladatkiírása 2010 2011 es tanév PANNON EGYETEM Felnőttképzési Intézet 8201 Veszprém, Egyetem u. 10. Dr. Fogrsi István szkvezető Alklmzott Gzdságtn Tnszék Frks Szilárd e közigzgtási szkmérnök jelölt szkdolgozt feldtkiírás 2010 2011 es

Részletesebben

EGÉSZSÉGTUDOMÁNY, LII. ÉVFOLYAM, 2008. 4. SZÁM

EGÉSZSÉGTUDOMÁNY, LII. ÉVFOLYAM, 2008. 4. SZÁM 2 3 EGÉSZSÉGTUDOMÁNY A MAGYAR HIGIÉNIKUSOK TÁRSASÁGA TUDOMÁNYOS ÉS TOVÁBBKÉPZŐ FOLYÓIRATA A szerkesztőbizottság elnöke főszerkesztő: Dr. Páldy Ann Felelős szerkesztő: Prof. Dr. med. hbil. Dr. techn. Di

Részletesebben

Jamina SE. Nem jogosult. Adószám: 1 8 3 8 9 9 2 8-2 - 0 4. Bankszámlaszám: 1 0 1 0 2 6 1 5-5 9 4 3 4 6 0 0-0 1 0 0 0 0 0 2. Szabó Zoltán.

Jamina SE. Nem jogosult. Adószám: 1 8 3 8 9 9 2 8-2 - 0 4. Bankszámlaszám: 1 0 1 0 2 6 1 5-5 9 4 3 4 6 0 0-0 1 0 0 0 0 0 2. Szabó Zoltán. 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Jamina Sportegyeület Békécaba A kérelmező zervezet rövidített neve: Jamina SE 2 Gazdálkodái formakód: 521 Áfa levonára a pályázatban

Részletesebben

AMagyar. közlekedéspolitika. stratégiai környezeti. vizsgálata. Fleischer Tamás. Dr. Szlávik János. Baranyi Rita. Kósi Kálmán

AMagyar. közlekedéspolitika. stratégiai környezeti. vizsgálata. Fleischer Tamás. Dr. Szlávik János. Baranyi Rita. Kósi Kálmán LV. évfolym 2. szám 47 Fleischer Tmás Szlávik János AMgyr KÖZLEKEDÉSPOLITIKA Brnyi Rit Brnner közlekedpolitik Füle Miklós Ferenc Kósi Kálmán strtégii környezeti Ngypál Noémi Pálvölgyi Tmás vizsgált Princz-Jkovits

Részletesebben

Pásztói Sport Klub PSK

Pásztói Sport Klub PSK 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Páztói Sport Klub A kérelmező zervezet rövidített neve: PSK 2 Gazdálkodái formakód: 521 Áfa levonára a pályázatban igényelt költégek

Részletesebben

BSE. Nem jogosult. Adószám: 1 9 8 9 9 3 8 9-1 - 1 9. Bankszámlaszám: 7 2 9 0 0 0 3 7-1 0 5 0 1 4 8 5-0 0 0 0 0 0 0 0. Ács Attila. Elnök.

BSE. Nem jogosult. Adószám: 1 9 8 9 9 3 8 9-1 - 1 9. Bankszámlaszám: 7 2 9 0 0 0 3 7-1 0 5 0 1 4 8 5-0 0 0 0 0 0 0 0. Ács Attila. Elnök. 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Balatonalmádi Sportegyeület A kérelmező zervezet rövidített neve: BSE 2 Gazdálkodái formakód: 521 Áfa levonára a pályázatban igényelt

Részletesebben

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Lakiteleki Torna Egylet

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Lakiteleki Torna Egylet 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Lakiteleki Torna Egylet A kérelmező zervezet rövidített neve: Lakiteleki Torna Egylet 2Gazdálkodái formakód: 521 3Tagági azonoítózám 21

Részletesebben

Jövedelemigazolással igényelt ingatlanfedezetes hitelek / OKOSkártya igénylôlap és OKOSkártya szerzôdés

Jövedelemigazolással igényelt ingatlanfedezetes hitelek / OKOSkártya igénylôlap és OKOSkártya szerzôdés Raiffeien Bank Zrt. 054 Budapet, Akadémia u. 6. Raiffeien Direkt: (06-40) 48-48-48 Fôvároi Törvényzék Cégbíróága Cégjegyzékzám: 0-0-0404 Jövedelemigazoláal igényelt ingatlanfedezete hitelek / OKOSkártya

Részletesebben

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Szanki Olajbányász Sportegyesület

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Szanki Olajbányász Sportegyesület Érkezett :. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Szanki Olajbányáz Sportegyeület A kérelmező zervezet rövidített neve: OBSE 2Gazdálkodái formakód: 52 3Tagági azonoítózám 20322 Áfa levonára

Részletesebben

A MAGYAR HIGIÉNIKUSOK TÁRSASÁGA TUDOMÁNYOS ÉS TOVÁBBKÉPZŐ FOLYÓIRATA. A szerkesztőbizottság elnöke és főszerkesztő: Dr. Páldy Anna

A MAGYAR HIGIÉNIKUSOK TÁRSASÁGA TUDOMÁNYOS ÉS TOVÁBBKÉPZŐ FOLYÓIRATA. A szerkesztőbizottság elnöke és főszerkesztő: Dr. Páldy Anna 2 A MAGYAR HIGIÉNIKUSOK TÁRSASÁGA TUDOMÁNYOS ÉS TOVÁBBKÉPZŐ FOLYÓIRATA A szerkesztőbizottság elnöke és főszerkesztő: Dr. Páldy Ann Felelős szerkesztő: Prof. Dr. med. hbil. Dr. techn. Dési Illés Nemzetközi

Részletesebben

UgorjUnk! Budapest Turizmus Stratégia 2012/2013 2017. 6. Monitoring és felülvizsgálat. 5. 4. A BTDM Nonprofit Kft. szerepvállalása.

UgorjUnk! Budapest Turizmus Stratégia 2012/2013 2017. 6. Monitoring és felülvizsgálat. 5. 4. A BTDM Nonprofit Kft. szerepvállalása. 5. 4. BTDM Nonprofit Kft. szerepválllás Budpest zetközi pozicionálás. BTDM Nonprofit Kft. z séges turztiki városrcult megfoglmzás után Budpest hosszú távú márkszemléletű pozicionálásár törekszik zetközi

Részletesebben

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Beledi Sportegyesület

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Beledi Sportegyesület 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Beledi Sportegyeület A kérelmező zervezet rövidített neve: BSE 2Gazdálkodái formakód: 521 Tagági azonoítózám 707 Áfa levonára a pályázatban

Részletesebben

PISZKOZAT. 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI. A kérelmező szervezet teljes neve: Bácsborsódi Sportkör

PISZKOZAT. 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI. A kérelmező szervezet teljes neve: Bácsborsódi Sportkör Ügyiratzám : be/sfp-7165/2014/mlsz 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Bácboródi Sportkör A kérelmező zervezet rövidített neve: Bácboródi SK 2Gazdálkodái formakód:521 3Tagági

Részletesebben

Somogyi Zsolt. elnök. Somogyi Zsolt

Somogyi Zsolt. elnök. Somogyi Zsolt 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Balatonkereztúr-Balatonmáriafürdő Közégek Sport é Kulturáli Egyeülete A kérelmező zervezet rövidített neve: Balatonkereztúr-Balatonmáriafürdő

Részletesebben

PISZKOZAT. Ügyiratszám : be/sfphp01-6357/2014 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI

PISZKOZAT. Ügyiratszám : be/sfphp01-6357/2014 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI Érkezett :. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: NYÍRGYULAJ KSE A kérelmező zervezet rövidített neve: NYKSE 2Gazdálkodái formakód:52 3Tagági azonoítózám 58 Áfa levonára a pályázatban igényelt

Részletesebben

PISZKOZAT. Ügyiratszám : be/sfphp01-5225/2014 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI. A kérelmező szervezet teljes neve: Marcali Városi Futball Club

PISZKOZAT. Ügyiratszám : be/sfphp01-5225/2014 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI. A kérelmező szervezet teljes neve: Marcali Városi Futball Club 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Marcali Vároi Futball Club A kérelmező zervezet rövidített neve: MVFC 2Gazdálkodái formakód:521 3Tagági azonoítózám 2686 Áfa levonára

Részletesebben

A Duna Tisza közi Népművészeti Egyesület idei nyári táborai

A Duna Tisza közi Népművészeti Egyesület idei nyári táborai Hírlevél XVI. évfolym 205. szám 2011. június A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzt Közművelődi Szkmi Tnácsdó Szolgálttó Intézetének információs hvilpj A Dun Tisz közi Népművzeti Egyesület idei nyári tábori

Részletesebben

32. SZÁM. 1890. xxxvii. KVFOLYAU. a Újdonság, czélszerü és olcsó! egyetemi tanár. POLITIKAI ÚJDONSÁGOK eevntt: í fél évre _ 6

32. SZÁM. 1890. xxxvii. KVFOLYAU. a Újdonság, czélszerü és olcsó! egyetemi tanár. POLITIKAI ÚJDONSÁGOK eevntt: í fél évre _ 6 32 SZÁM 1890 xxxvii KVFOLYAU UJSÁG^ 524 Ey zó bece házizonyinkhoz! l ^ g y r h o n el«ő, l e g n g y o b b é» l e g j o b b h l r ^ e v ü 6 r t i z l e t e -» q Újdonág, czélzerü é olcó! P Stölzle k i

Részletesebben

LVI. évfolyam 6. szám 201

LVI. évfolyam 6. szám 201 LVI. évfolym 6. szám 201 KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI SZEMLE Közlekedéstudományi Egyesület tudományos folyóirt VERKEHRSWISSENSCHAFTLICHE RUNDSCHAU Zeitschrift des Ungrischen Vereins für Verkehrwissenschft REVUE

Részletesebben

Tartalom Bevezető... 3. I. A hatósági ellenőrzéstől való elkülönülés indokoltsága... 4. I.1 hajléktalanügy... 4. I.2 fogyatékosságügy...

Tartalom Bevezető... 3. I. A hatósági ellenőrzéstől való elkülönülés indokoltsága... 4. I.1 hajléktalanügy... 4. I.2 fogyatékosságügy... 1 Trtlom Bevezető... 3 I. A htósági ellenőrzéstől vló elkülönülés indokoltság... 4 I.1 hjléktlnügy... 4 I.2 fogytékosságügy... 6 I.3 Addiktológi... 8 I.4 Pszichiátrii ellátás... 9 I.5 Idősügy... 10 I.6

Részletesebben

A Bács Kiskun Megyei Önkormányzat Közművelődési Szakmai Tanácsadó és Szolgáltató Intézetének információs havilapja

A Bács Kiskun Megyei Önkormányzat Közművelődési Szakmai Tanácsadó és Szolgáltató Intézetének információs havilapja Hírlevél XVII. évfolym 216. szám 2012. május A Bács Kiskun Megyei Önkormányzt Közművelődi Szkmi Tnácsdó Szolgálttó Intézetének információs hvilpj Ajánljuk továbbképzeinket Kulturális szkemberek továbbképze

Részletesebben

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Nagyközségi Sportklub Sárosd

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Nagyközségi Sportklub Sárosd 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Nagyközégi Sportklub A kérelmező zervezet rövidített neve: NK SC 2Gazdálkodái formakód: 521 3Tagági azonoítózám 1039 Áfa levonára a pályázatban

Részletesebben

Minőségfejlesztés a közművelődésben - ingyenes képzés. Kedves kollégák figyelmébe ajánljuk Esegítő közösségi animátor képzésünket.

Minőségfejlesztés a közművelődésben - ingyenes képzés. Kedves kollégák figyelmébe ajánljuk Esegítő közösségi animátor képzésünket. Hírlevél XVI. évfolym 200. szám 2011. jnuár A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzt Közművelődési Szkmi Tnácsdó és Szolgálttó Intézetének információs hvilpj Minőségfejlesztés közművelődésben - ingyenes képzés

Részletesebben

Sárváron tanácskozott a Magyar Szállodák Szövetsége

Sárváron tanácskozott a Magyar Szállodák Szövetsége SÁRVÁRI HÍRLP SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZTÁNK LPJ XXIV. ÉVFOLYM 22. SZÁM 2012. NOVEMBER 23. Sárváron tnácskozott Mgyr Szállodák Szövetsége Régió Év Szállodás Ktz Péter, Dnubius sárvári szállodájánk igzgtój

Részletesebben

18/2010. (III. 12.) KHEM rendelet

18/2010. (III. 12.) KHEM rendelet Hatály: 2011.I.1. Online - 18/2010. (III. 12.) KHEM rendelet - a tranzeurópai hagyományo vaúti rendzer üzemeltetéi é forgalomirányítái 1. oldal alrendzerével 18/2010. (III. 12.) KHEM rendelet a tranzeurópai

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program SZENTMÁRTONKÁTA Nagyközség Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program SZENTMÁRTONKÁTA Nagyközség Önkormányzata ÁROP-..6-22-22-2 Esélyegyenlőség-elvű fejlesztéspolitik kpcitásánk biztosítás Helyi Esélyegyenlőségi Progrm SZENTMÁRTONKÁTA Ngyközség Önkormányzt 23. december Türr István Képző és Kuttó Intézet Cím: 54

Részletesebben

termében talált az idén u j o t t h o n r a a szeretetkonyha, h o l az összes segítségre szoruló gyer

termében talált az idén u j o t t h o n r a a szeretetkonyha, h o l az összes segítségre szoruló gyer X. évfolym 17. z á m 20 fillé Komáom, ápili 23. E L Ő F I Z E T É S I R E g é z éve Féléve 10 P. 5 P. Negyedéve 2'50 P, E g y e z á m á 20 HU. Megjelenik minden gy eemények z o m! édágábá keültünk. E u

Részletesebben