H Í R L E V É L HÍRLEVÉL. Az Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet szakmai programja

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "H Í R L E V É L HÍRLEVÉL. Az Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet szakmai programja"

Átírás

1 Egézégügyi Strtégii Kuttóintézet december Trtlom: Az Egézégügyi Strtégii Kuttóintézet zkmi progrmj Az Informtiki Irod fõbb tevékenyége 2004-ben Az Egézégpolitiki Szkkönyvtár hírei HelthOnLine-jánló Az Egézégügyi Közgzdági Irod ktuáli elemzéei A Technológi -értékelõ Irod tevékenyége Szolgálttáink hírei Az ESKI Referáló orozt Elõzete következõ zámunk trtlmából Intézetünk módoított lpító okirt értelmében márciuától Egézégügyi Strtégii Kuttóintézetként folyttj tevékenyégét. A jövõben rendzereen megjelenõ hírlevelünkben nyújtunk tájékozttát z ESKI zkmi progrmjink eredményeirõl, ktuáli munkáinkról, rendezvényeinkrõl, honlpunk újdonágiról. Célunk, hogy tevékenyégünk prtnereink, felhználóink megelégedéére hitele zkmi tájékozttát zolgálj. Dr. Kince Gyul fõigzgtó Az Egézégügyi Strtégii Kuttóintézet zkmi progrmj Az ESKI feldti, fejleztéi irányi: - korzerû egézégpolitik zkmi meglpozáánk, z evidence bed medicine elvei gykorlttá váláánk, é emellett z evidence bed helth policy gykorlt kilkítáánk támogtá, - miniztérium é regionáli zervezõdéek, z intézménytuljdonook é zolgálttók trtégii tervezéi, zkmi dönté-elõkézítõ munkájánk egítée, - zkmi é techniki zolgálttáok nyújtá má orzágo intézeteknek é orzágo htákörû zerveknek, - közremûködé korzerû információtechnológi követelményeit kielégítõ egyége ágzti dtmodell kilkítáábn é gondozáábn, - miniztériumi projektek tervezéében é menedzeléében történõ közremûködé, - 1 -

2 Egézégügyi Strtégii Kuttóintézet - információ rendzerünk fejleztéével, z -ÁNTSZ dtok (OEK illetve zkfelügyeleti egézégügyi közhznú információk zélekörû dtok), terjeztée, z ágzt zereplõi é betegek - orzágo intézetek bezámolói, dtgyûjtéei, információ pozíciójánk jvítá. - bérttiztik dti. Az dtbázi outputji, hznoítái: Rendzerkoncepció - EüM vezetõi információ rendzere, - nemzetközi jelentéek (OECD, WHO-HFA, EU), - Mgyr Egézégtár (OEK), Az Intézet funkciói három fõ rézre bonthtók: - Népegézégügyi progrm monitorozá, - z intézet zkmi munkáját meglpozó -regionáli zervezetek tervezéi-elemzéi tudábázi kilkítáát zolgáló funkciók, dtbázi. - tudáhznoító, zolgálttó funkciók, intézményrézek, Az informtik definiálj, - techniki kizolgálá. zervezi, trtlomml tölti Egézégügyi é üzemelteti tudá- A Tudáközpont Közgzdági központ dtbáziát, Irod vlmint további fel- A tudáközpont dtokt i végez: funkcióját tekintve két - Az egézégügyi rézbõl áll: informtik terü- z integrált ágzti letén z orzágo dtbáziból é intézeti feldtok z egézégpolitiki Tudábázi ellátá (z Ágzti zkkönyvtárból. Informtiki Strté- Az integrált dtbázi gi krbntrtá, z lpj máodlgo ágzti informtiki dtgyûjtõ központ, mely zbványok honoítáegyetlen, többcélú dtbáziból: ánk zerezée é publi- - rendzerezett dtokkl egíti z kálá, z ágzti dtmodell ágzti zkmpolitiki döntéhoztlt, gondozá tb.). - nemzetközi dtzolgálttát végez, - Az Egézégügyi Informtiki Szkmi - biztoítj közhitele nyilvántrtáokhoz vló Kollégium báziintézete. hozzáférét, - Az E-egézég progrm ktuáli progrmjink m û z k i- te c ni k h i k Egézégügyi in t e iz Rendzertudományi g rá o l Irod l t g á d lá t bá z i é eg éz é gp l o Technológi it z i ik pénz Értékelõ - z egézégügyi rendzerre vontkozó infor- koordinálá. mációkt zolgáltt z egézégügyi rendzer - Az ágzti bértrtégi gondozá. zereplõinek, beleértve lkoágot. - Az dthznoító rézlegek IT kizolgálá, bele- Az dtbázi építéét é lekérdezét WEB-e fe- értve z dtmodellek kilkítáát i. lületen kezelhetõ dt-menedzer tezi lehetõvé. - Az ESKI honlpjánk fejleztée, üzemeltetée. Az integrált dtbázi z lábbi dtokt - Az ESKI informtiki feldtink áltláno megtrtlmzz: oldá, beleértve z üzemelteté, krbntrtá - OECD Helth Dt jelenté, feldtit i. - WHO - HFA jelenté, -Népegézégügyi progrmot monitorozó Egézégpolitiki Szkkönyvtár dtbázi. Az dtbázi végõ kiépítettégében z lábbi Az Egézégpolitiki Szkkönyvtár átlkítá inputokt kívánj még hználni: nevében jelzett gyûjtõkör kilkítáár irányul. - KSH-tól átvett dtok: OSAP, illetve z évkönyv Ennek rézei: dti, - WHO letéti könyvtár - OEP teljeítéi é zerzõdékötéi dtok, -EU információk gyûjtée Irod y -g i üg r á vt y n ö k k lá á lg o z i k i g á d z - 2 -

3 -egézégpolitiki zkirodlom (egézégügyi rendz ertudo mány, egéz égügy i közg zdágtn, egézégügyi menedzment, egézégügyi informtik, minõégpolitik, technológi értékelé tb.) tudto é ziztemtiku gyûjtée. Az átlkítá további irányi: - Az elektroniku könyvtár funkció erõítée. A trtlmi megújítá mellett elengedhetetlen technológii megújítá: hgyományo ppír lpú könyvtárt zéle hozzáférét é könnyû kerehetõéget biztoító elektroniku könyvtár irányáb kell átlkítni. - A Mgyr Orvoi Bibliográfi (MOB) megújítá. A MOB fejleztée elkezdõdött. A cél: z ellenõrzött minõégû mgyr orvoi é egézégügyi zkirodlom zéle hozzáférét biztoító gyûjtée, rendzerezée, publikálá, hzi cientometri meglpozá. Az Egézégügyi Rendzertudományi Irod A korzerû egézégpolitik nem vielhette el trtón zt, hogy ninc olyn intézet, vgy intézetréz, mely lpfeldtánál fogv fogllkozik z egézégügyi rendzerek tipizáláávl, zervezeti, zerkezeti felépítéével, mûködéével, z egézégügyi zolgálttók é ellátók mûködéi formáivl, tuljdonvizonyivl, z egézégügyi rendzerek nemzetközi problémáivl é tendenciáivl. Ezt hiányt pótolj z Egézégügyi Rendzertudományi Irod kilkítá. Az Irod fõ feldti: - elemzi z egézégügyi ellátórendzer trukturáli é zervezeti kérdéeit, jvltokt dolgoz ki zükégenek ítélt módoítáokr, - nemzetközi tpztltok lpján elemzi tárdlombiztoítái rendzerek fejlõdéét, - figyelemmel kíéri nemzetközi é hzi egézégügyi reformokt, zok zkmi, tárdlmi é politiki htáit, - közvetíti mgyr egézégügy fejlõdéét hzi é nemzetközi fórumok felé. Ennek megfelelõen fõ tevékenyégei: - z egye orzágok egézégügyi rendzerét leíró trukturált dtbázi kilkítá, folymto fejleztée, krbntrtá, - z ESKI honlpjánk trtlmi gondozá, - mgyr egézégügy leíráát trtlmzó kidványok, publikációk kézítée, - z Egézégügyi Miniztérium eeti kéréeinek kizolgálá, - pici megrendeléek teljeítée, - jogelõd kidói é mrketing irod egye feldtink (kidványok techniki kézítée, zkfordítáok menedzelée tb.) ellátá. Az Irod munkáját megkezdte, honlpunk látogtottágábn ennek komoly zerepe vn. Szintén jelentõ z munkáj, mi közvetlen miniztériumi kéréek teljeítéét zolgálj. Az Egézégügyi Közgzdági Irod Az Irod lpfeldt z egézégügyi rendzerek hzi é nemzetközi folymtink ziztemtiku é d hoc elemzée, monitorozá, illetve döntéek elõkézítéében vló közremûködé. Ezen belül: - figyelemmel kíéri mkro-közgzdági folymtokt é z egézégügy forrápozíciójávl kpcolto prognóziokt, - z ágzt mkro- é mikrogzdági helyzetét pozitívn befolyáoló intézkedéekre jvltot kézít, - meghtározz z egézég-gzdágtni elemzéek zkmi irányelveit, - modellezi z ellátórendzer finnzírozái változáink htáát, változáok elõkézítéére jvltokt dolgoz ki, - elemzi é értékeli pici kpcoltok htáit, z érdekeltégi vizonyokt, - költégveté tervezéében háttérzámítáokkl döntéelõkézítét végez, - elemzi tõkeköltég é fejleztéi forráok megtérüléi rendzereit. Az Irod munkájánk kilkítá z EüM Közgzdági-Strtégii Helyette Állmtitkári Hivtlánk Egézégügyi Strtégii Elemzéi Irodájávl zoro koordinációbn mûködik, mely rézleg közvetlenül zolgálj miniztérium munkáját. A Technológi-értékelõ Irod Az Irod feldt z evidence bed medicine elveinek lklmzá z egézégügyi innovációpolitikábn, z egézégügyi technológiák htáoágánk é htékonyágánk vizgált z engedélyezéi é tárdlombiztoítái támogtáok meghtározáánál. Ezen belül: - meghtározz z egézégügyi technológielemzéek zkmi irányelveit, koordinálj z új é létezõ technológiák értékeléét é útmuttót d z egye technológiák hználtához. Az értékeléeket központi, kliniki é helyi zinten terjezti, illetve özeállítj legjobb kliniki gykorltokon lpuló útmuttókt, - 3 -

4 Egézégügyi Strtégii Kuttóintézet - kliniki evidenciák, htáoág é költég- trnzprenci direktívából fkdó feldtokt. ht ékon yá g egy ütt e fel h zná lá áv l Ezért kezdetben Technológi-értékelõ Irod megbízhtó é torzíttln információ-zolgálttát munktári gyógyzerek tárdlombiztoítái nyújt z egye eljáráok megítélééhez, befogdáához kpcolódó vizgáltokr özehonlítv zokt má, lterntív erõforrá- koncentrálnk. felhználái lehetõégekkel, A kéõbbiekben nem kívánjuk kuttáokt - támogtj korzerû é költég-htékony gyógy zere kre korlá tozni, é megfe lelõ egézégügyi technológiák megfelelõ hználtát finnzírozái háttér biztoítá mellett zeretnénk é döntéhozókt, komplex problémorientált özehonlító - elemzéeket végez, é jvltokt kézít z vizgáltokt végezni. egézégügy forráink rcionáli felhználáár. A telje progrm elolvhtó z ESKI honlpján: Ind ulá kor z I rod er õfo rrá i t ön mg megzervezée, z új munktárk képzée köti le, ESKI_zkmi_progrm.doc mert már z indulá évében el kell látni z EU Az Informtiki Irod fõbb tük Mgyrorzág régióink egézégügyi helyzetét bemuttó Regionáli Egézégügyi tevékenyége 2004-ben Adttárt. A REA dtbáziából felhználó demográfii, mortlitái, morbiditái dtokhoz A 2004-e év z Intézet é zon belül z jutht, tájékozódht z egézégügyi ellátórendinformtiki egyég zámár lpvetõ változáok zer zerkezeti, igénybevételi, finnzírozái éve volt. Az egézégügyi rendzer átlkulá muttóiról, dtokt tlálht zociáli ellátáok, orán ebben z eztendõben megzûnt fogllkozttottág, okttá, lkhtá, gzdág GYÓGYINFOK, mely hozú idõn át témkörében. Miniztérium é z ágzt meghtározó jelentõégû informtiki intézeteként mûködött. A finnzírozái elzámoláokkl kpcolto Az Orzágo Epidemiolófeldtit jogutódként z gii Központtl történõ OEP vette át, egyéb együttmûködé keretében zkmi feldti zonbn elkézítettük Mgyr intézetünkre hárultk. Így Egézégdttár internete, m z ESKI z orzág on-line változtát. egyetlen egézégügyi Mindezen dtok együtinformtiki feldtokr teen már rendkívül értéke dedikált zkmi intézete. információvgyont kép- Ezen változáok kpcán vielnek. Ngy elõrelépé, került egyégünkhöz z hogy ezt kincet jelentõ ágzti létzám- é bér- rézben Interneten kerezttiztik, vlmint z tül elérhetõvé tudjuk tenni zéleebb zkmi OEP-hez befutó forglmi jelentéek deper- közönég zámár. Az dtok megjeleníthetõk zonlizált dtbázii. Már z elõzõ években térbeli é idõbeli bontábn, tábláztbn é intézetünk látt el nemzetközi egézégügyi térképen egyránt, Excel formátumbn ját dtbáziokhoz zükége dtzolgálttái gépre menthetõk. A techniki feltételek dottk feldtokt. hhoz, hogy kutthtóvá, elemezhetõvé tegyük Egyéb feldtinkkl özefüggében elkézítet- telje dtbázit

5 A 76/2004. (VIII. 19.) ESzCM rendelet z egye - irányított betegellátábn rézt vevõ zervezõk, zemélyzonoítár lklmtln ágzti - tétele é ngy értékû finnzírozá körébe trto- (egézégügyi, zkmi) dtok körének zó bevtkozáok, meghtározáár, gyûjtéére, feldolgozáár továbbá gyógyzerforglmzáról. vontkozó rézlete zbályokról neveíti z OEP dtközléi kötelezettégét z ESKI rézére, E h tlm dtv gyon kez eléé nek, kutt ái finnzírozái dtokról, értelmezhetõ módon irányink, módoztink kilkítá - z dtok kpcitáokról é teljeítményekrõl, z lábbi hznoít á - intézetün k jövõ beli f eldt. területekrõl: Ezeknek z dtoknk é z intézetünkben már - háziorvoi zolgáltok é háziorvoi ügyeletek, eddig i feldolgozott ttiztiki dtoknk z - gondozók, együttee (beleértve z ágzti létzám- é - járóbeteg-zkellátá, bérttiztikát) olyn lpot teremt z egéz- - fekvõbeteg-zkellátá, égügyi rendzerre vontkozó kuttáokhoz, - fogázti ellátá, mely eddig egy helyen, egyége rendzerben - CT, MR, nem állt rendelkezére Mgyrorzágon, de - házi zkápolá, tudomáunk zerint nemzetközi vizonyltbn - mûveeellátá, em könnyû honlót tlálni. Adttárunk kereéi - védõnõi, ikol- é ifjúág-egézégügy, felületét ngol nyelven i elérhetõvé tezük. Az Egézégpolitiki Szkkönyvtár hírei zolgálttá, hzi- é külföldi zkfolyóirtok trtlomjegyzékének zolgálttá. A zolgálttáok hgyományo módon helyben (1088 Budpet, Szentkirályi u. 21.) é Az ESKI két helyen mûködtet könyvtárt: z elektroniku úton címû Intézet központi épületében (VIII. Szentkirályi u. honlpon kereztül vehetõk igénybe. 21.) é z Egézégügyi Miniztériumbn (V. Arny Jáno u. 6-8.). Ízelítõ könyvtárunk új bezerzéeibõl: Az utóbbi elõorbn miniztérium zkirodlmi Befekteté z egézégbe: zempontok z egézégügy információigényét zolgálj, külõ olvók ck gzdágélénkítõ zerepének meglpozáához: vitnyg - helyben hználhtják, de könyvtárközi Budpet: MSD, kölcönzéel bárki hozzáférhet doku- FNO: A funkcióképeég, fogytékoág é egézég mentuminkhoz. nemzetközi oztályozá / fel. zerk. Tkác Év. - Budpet: Két jelentõ különgyûjteménnyel i rendel- ESZCSM, kezünk: z Egézégügyi Világzervezet (WHO) Hlálozái vizonyok z ezredfordulón: tárdlmi é földrjzi letéti könyvtárként WHO ngol nyelvû válztóvonlk / Dróczi Etelk, Kovác Ktlin. - dokumentum-gyûjteményével é egy kábítózere különgyûjteménnyel. Budpet: KSH Népeégtud. Kut. Int., Szolgálttáink: referenz zolgált, helyben Helth policy nd Europen Union enlrgement / ed by, olvá, máolt-zolgálttá, hzi- é külföldi Mrtin McKee, Lur McLehoe, Ellen Nolte. - Open zkfolyóirtok trtlomjegyzékének zolgálttá, Univerity Pre, (Europen Obervtory on könyvtárközi kölcönzé. Helth Sytem nd Policie) A központi épületben mûködõ könyvtárbn A komorbiditá (betegégtáruláok) vizgált fekvõ-é jelenleg még profiltiztítá folyik (z eredetileg járóbeteg-zkellátá évi dti lpján - Budpet: orvo-egézégügyi könyvtárból mot lkul át KSH, egézégpolitiki könyvtárrá), ezért ideigleneen Qulity urnce of phrmceuticl: compendium of zárv trt felhználók zámár, illetve guideline nd relted mteril / World Helth Orgniztion. zolgálttáit ck rézben vehetik igénybe. - Genev: WHO, Szolgálttáink: referenz zolgált, on-line Regulting phrmceuticl in Europe: triving for efficiency, ktlógu, helyben olvá, kölcönzé, bel-é equity nd qulity / ed. by Eli Moilo, Monique Mrzek, külföldi könyvtárközi kölcönzé, máolt- Tom Wlley. Open Univerity Pre,

6 Egézégügyi Strtégii Kuttóintézet Az orvo kártérítéi felelõége, /Dó Ágne: Budpet: Informtion Mngement nd Technology (UK) HVG-ORAC Lp- é Könyvkidó Kft, Interntionl Journl of Epidemiology (UK) Globl ttu report: lcohol policy, Genev: World Helth Interntionl Journl of Medicl Informtic (USA) Orgniztion, Journl of Conumer Helth on the Internet (USA) Co-ordintion of ocil ecurity in the Council of Europe / by Journl of Helth Communiction (USA) Jon Nickle, Helmut Siedl. Strbourg: Council of Journl of Helth Mngement (UK) Europe Publihing, Journl of Public Helth Mngement nd Prctice Online Informtion Review (UK) Az Egézégpolitiki Szkkönyvtár Szentki- PhrmcoEconomic (NZ) rályi utci épületében 2005-ben olvhtó külföl- Weekly Epidemiologicl Record (WHO) di folyóirtok jegyzéke WHO Drug Informtion (WHO) Britih Journl of Helth Cre Computing nd Inf. Mngement (UK) Honlpunk könyvtári oldlánk újdonág: Bulletin of Medicl Ethic (UK) linkgyûjtemény on-line ingyeneen elérhetõ Bulletin of the World Helth Orgniztion (WHO) egézégpolitiki folyóirtokról: Criticl Public Helth (UK) Europen Journl of Helth Economic (D) konyvtr.html, Evidence-Bed Medicine (UK) é elektroniku zótárkról: f+w Führen und wirtchften im Krnkenhu (D) Helth Informtion nd Librrie Journl (UK) zotrlinkek_konyvtr.php. Helth, Rik nd Society (UK) HelthOnLine- jánló - WHO - jelenté zegény é gzdg orzágok között fennálló zkdékról Az Egézégügyi Rendzertudományi Irod - Kórházprivtizáció Cehorzágbn zolgálttá honlp HelthOnLine - Az egézégügyi zolgálttáváárló zervezetek rovt, melyben nemzetközi zkirodlmt tervezetének buká Auztriábn zemlézzük. Tekintélye nemzetközi zkmi - Az Európi Bíróág: mentõzemélyzetre i érvénye folyóirtok cikkeit, miniztériumok híreit, munkidõ irányelv kuttóintézetek tnulmányit referáljuk z - Indul z egézégügyi reform Szlovákiábn egézégügyi rendzerek mûködéével, z - A nemzeti egézégügyi rendzerek zorobb egézégügyi reformok tpztltivl, z koordinálá z EU-bn Európi Unió é z egézégügyi rendzerek - A vizitdíj (Prxigebühr) z oztrákok többége özefüggéeivel kpcolto témkörökben, zámár elfogdhtó ktuáli egézégpolitiki kérdéekben. - Költégkímélé é reformtörekvéek Jpán Rovtunkt npont friítjük, májui egézégügyében induláunk ót közel 200 folyóirtcikket, hírt - Integrált betegellátái hálóztok Hollndiábn imertettünk. Özefogllóinkból z utóbbi - Az egézégügyi finnzírozái rendzer átlkítá idõzk érdeke zemelvényeit jánljuk zíve Lengyelorzágbn figyelmébe: - Ngyobb válztái lehetõég mûtétre váró betegeknek Ngy-Britnniábn - Tnult-e z USA mnged cre hibáiból? - Megzorítáok é reformok négy európi orzág - Az egézégügyi ellátá koncepciój Cehorzágbn egé z égü gyé ben - Egézégzámlák z áltláno lefedettégû rend- - Mgá n egé zég bizt oít á nyug t-e uróp i zerekben orzágokbn - A frnci egézégbiztoítá tárgyláokr kézül - A görög egézégügyi rendzer kilkulá H felkeltettük z érdeklõdéét, címek mögött - 6 -

7 rejlõ trtlmk é további zemlézéünk oldlkon olvhtó. HelthOnLine rovtunk trtlmzz 2004-ben kézített orzágtnulmányinkt z Ameriki Egyeült Állmok, Knd, Belgium, Dáni, Egyeült Királyág, Kín, Törökorzág egézégügyi rendzereirõl. Az Egézégügyi Közgzdági - Az egézégügy mkrogzdági pozíciójávl kpcolto nemzetközi özehonlítáok, Irod ktuáli elemzéei modellezéek - A ház ior vo i pr xi ok bet egö z eté tel éne k - A pici bevtkozáok htáink modellezée z vribilitáávl kpcolto beclé morbiditái egézégügy é gyógyzerellátá területén jelentéek lpján - Gyógyzerpici modellezéek, ATC kódonkénti - A jár ulék- é dó fizet õk kör ének e lemzé e trendek elemzée, gyógyzerpic jogzbályi demográfii kontextubn hátterével kpcolto nemzetközi kitekinté Az Technológi-értékelõ Irod kiterjedt z dott termékre vontkozó WHO npi tevékenyége terápiá dózi (DDD), z indikációk, terápiá idõtrtm, kezeléi költég megfelelõégének, Az Irod feldtit gyógyzerbefogdáról gyógyz er gyógyít ó folym tbn betöltö tt zóló 32/2004. ESzCM rendelet neveítette, helyének vizgált ár, z irányelv zerinti 89/1 05 EE C tr nzp ren ci i rány elv t ette egézég-gzdágtni elemzére, kézítmény zükégeé. terápiá elõnyeinek, Medline kliniki viz- Az I rod dec emb eré ig 1 04 t erm ék 2 00 gáltoknk, z indikációnkénti rndomizált kontkérelmének értékeléével fogllkozott. A legtöbb rollált vizg áltoknk (RC T), vlmint frmkérele m közp onti id egrend zer é koökonómii vizgáltoknk z értékeléére, lég zõr end ze r te rmé keir e v lm int d g- bevonhtó betegek zámánk becléére, vlmint ntellene zerekre vontkozott. Az értékelé z eljárát támogtó egyéb zempontokr. Szolgálttáink hírei támogtá, kuttái eredmények, tudományo igényû dolgoztok publikálá. Megújul z ESKI kéthvont megjelenõ A 18. évfolymáb lépõ folyóirtbn NÕVÉR folyóirt. A kidó jnuártól megjelenõ eredeti közleményeket Bukó Mári új fõzerkeztõvel é Semmelwei Egyetem Egézég- Kujlek Év zerkeztõvel z ápolá tudományi Doktori Progrmj elimeri helye gykorltát támogtó, korzerû é bezámítj. ápolá-elméleti imereteket nyújtó, é htárterületekre i kitekintõ folyóirt fejleztéét tekinti céljánk. Továbbr i novindex.htm fonto feldt z ápolákuttá e-mil: - 7 -

8 Egézégügyi Strtégii Kuttóintézet Figyelmükbe jánljuk Lkoági Egézégügyi Tájékozttó rovtunk folymton bõvülõ é ktulizált dtbáziit: - civil zervezeti dtbázi, közel 1000 zervezet dtivl z egézégügyi é zociáli területrõl, - háziorvoi dtbázi, névre é települére kerehetõ formábn, - npi jtófigyelé npilpok, hetilpok válogtott egézégpolitiki híreibõl, z elmúlt 3 év híreinek kerehetõ rchívumávl. Fõoldl Imprezum Elérhetõégünk Kpcoltfelvétel Eki honlp Egézégügyi Miniztérium További Kpcoltok Civil zervezetek dtbázi Egézégügyi é zociáli zolgálttáok Háziorvoi zolgált Szkellátáok Szociáli ellátá Lelkiegély telefono zolgáltok Szövege dtbázi Jogzbálygyûjtemény Aktulitáok Vriációk z egézégügyre Európi zínvolnlú ellátá Kitrcán Ngyjából ötven kórháznk ninc biztoítá AZ ESKI Referáló orozt ESKI dttár bemuttá (Dr. Surján György é munktári), A Technológi-értékelõ Irod bemuttkozá Szkmi progrmjink eredményeinek (Hgymáy Judit), megimertetée, folymto konzultáció biztoítá érdekében munktárink rend- December: Népegézégügyi indikátorok ontológii zereen zámot dnk tevé- zempontból (Dr. Surján György) kenyégükrõl, kuttái területük ktulitáiról. Két éve Jnuári progrmjink: kezdõdött progrmunk legu jn uár 11. A járóbeteg-zkellátá tóbbi témái z lábbik elemzée (Németh György) voltk: jnuár 25. Önkormányzti egézégügyi dtok között (Németh György) November: Auztri, Szlováki - reformok z egézég- A referálók állndó kezdõ témáj Juház ügyben Judit, Vándor Zófi é Verde Norbert rövid (Verde Norbert, Lux Lill, Dr. özefogllój nemzetközi zkirodlom- Viluz Lázlóné) bn történõ tllózá lpján. Egézégügyi rendzerek: állmi é/vgy mgánzerepben? Nemzetközi Egézégügyi Rendzertudományi Az elõdáok helyzíne z Egézégpolitiki Konferenci Szkkönyvtár (1088 Budpet, Szentkirályi u. 21.), (Borbá Ilon, Szirmi Lázló), kezdéi idõpont Elõzete következõ zámunk trtlmából: - OECD dtzolgálttá - Az egézégügyi é zociáli ágzt bér- é létzámttiztikáj (2003., I. negyedév, II. é III. negyedév) - Mgán egézégbiztoítá z EU tgállmokbn Imprezum: Egézégügyi Strtégii Kuttóintézet Felelõ kidó: Dr. Kince Gyul fõigzgtó 1088 Budpet, Szentkirályi u. 21., Tel.: Honlp: eki.hu e-mil: - 8 -

Tartalom Fogalmak Törvények Képletek Lexikon 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0

Tartalom Fogalmak Törvények Képletek Lexikon 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 Fizikkönyv ifj Zátonyi Sándor, 16 Trtlom Foglmk Törvények Képletek Lexikon Mozgá lejtőn Láttuk, hogy tetek lejtőn gyoruló mozgát végeznek A következőkben vizgáljuk meg rézleteen ezt mozgát! Egyene lejtőre

Részletesebben

Szent László Általános Iskola helyi tanterve

Szent László Általános Iskola helyi tanterve Szent Lázló Általáno Ikola helyi tanterve Mivel ikolánknak a közég területén ellátái kötelezettége van, ezért az alapvető feladatokon túl markán, peciáli képzéi irányultág bevezetée nem áll módunkban.

Részletesebben

ALAPKÉPZÉSBEN, OSZTATLAN KÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK. Képz. id ő (félév) Önköltsé g (félév) 250 000 Ft

ALAPKÉPZÉSBEN, OSZTATLAN KÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK. Képz. id ő (félév) Önköltsé g (félév) 250 000 Ft SZIEGAEK Nppli épzée ALAPKÉPZÉSBEN, OSZTATLAN KÉPZÉSBEN MEGHIDETETT SZAKOK zint Mun Meghirdetett épzé ápolá é betegellátá [ápoló] (Gyul) egézégügyi zervez (Gyul) gzdálodái é menedzment gzdági é vidéfejleztéi

Részletesebben

2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról1

2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról1 j)10 R (1)4 2000. évi XXV. törvény kémii biztonságról1 z Országgyűlés figyelembe véve z ember legmgsbb szintű testi és lelki egészségéhez, vlmint z egészséges környezethez fűződő lpvető lkotmányos jogit

Részletesebben

Budapesti Műszaki Főiskola Kandó Kálmán Villamosmérnöki Főiskolai Kar Automatika Intézet. Félévi követelmények és útmutató VILLAMOS GÉPEK.

Budapesti Műszaki Főiskola Kandó Kálmán Villamosmérnöki Főiskolai Kar Automatika Intézet. Félévi követelmények és útmutató VILLAMOS GÉPEK. Budpeti Műzki Főikol Kndó Kálmán Villmomérnöki Főikoli Kr Automtik ntézet Félévi követelmények é útmuttó VLLAMOS GÉPEK tárgyból Villmomérnök zk, Villmoenergetik zkirány, Távokttái tgozt 5. félév Özeállított:

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Társdlmi Megújulás Opertív Progrm keretében Munkhelyi képzések támogtás mikro- és kisválllkozások számár címmel meghirdetett pályázti felhívásához Kódszám: TÁMOP-2.1.3/07/1 v 1.2 A projektek

Részletesebben

ÉVES JELENTÉS A BERUHÁZÁSOK ÖSSZETÉTELÉRŐL

ÉVES JELENTÉS A BERUHÁZÁSOK ÖSSZETÉTELÉRŐL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: 1933 ÉVES JELENTÉS A BERUHÁZÁSOK ÖSSZETÉTELÉRŐL 2015

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ Fejezeti jellemző adatok Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 20 0500 fejezet cím/alcím megye megye pénzügyi pénzügyi körzet körzet települétípu települé-

Részletesebben

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Téglás Városi Sportegyesület

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Téglás Városi Sportegyesület 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Téglá Vároi Sportegyeület A kérelmező zervezet rövidített neve: TVSE 2Gazdálkodái formakód: 521 3Tagági azonoítózám 852 Áfa levonára a

Részletesebben

SÁRVÁR KÖZPONTI AKCIÓTERÜLETÉNEK ELİAKCIÓTERÜLETI TERVE

SÁRVÁR KÖZPONTI AKCIÓTERÜLETÉNEK ELİAKCIÓTERÜLETI TERVE Sárvár Központi Akcióterületének elıkcióterületi Terve SÁRVÁR KÖZPONTI AKCIÓTERÜLETÉNEK ELİAKCIÓTERÜLETI TERVE Gyır-Sárvár, 2008. máju 1 Sárvár Központi Akcióterületének elıkcióterületi Terve KÉSZÜLT SÁRVÁR

Részletesebben

A kérelmező szervezet rövidített neve: SRK DSE 2Gazdálkodási formakód: 001. Áfa levonásra a pályázatban igényelt költségek tekintetében

A kérelmező szervezet rövidített neve: SRK DSE 2Gazdálkodási formakód: 001. Áfa levonásra a pályázatban igényelt költségek tekintetében 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Sáropataki Reformátu Kollégium Diákport Egyeület A kérelmező zervezet rövidített neve: SRK DSE 2Gazdálkodái formakód: 001 3Tagági azonoítózám

Részletesebben

NYILATKOZAT. Egyesülés, szétválás ideje: (év) (hónap) (nap)

NYILATKOZAT. Egyesülés, szétválás ideje: (év) (hónap) (nap) NYILATKOZAT az Európai Unió működééről zóló zerződé 107. é 108. cikkének a cekély özegű támogatáokra való alkalmazááról zóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottági rendelet (HL L 352., 2013.12.24.,

Részletesebben

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Sárrétudvari Községi Sportegyesület

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Sárrétudvari Községi Sportegyesület Érkezett :. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Sárrétudvari Közégi Sportegyeület A kérelmező zervezet rövidített neve: Sárrétudvari KSE 2Gazdálkodái formakód: 52 3Tagági azonoítózám 85

Részletesebben

Igénylôlap jövedelemigazolás nélküli ingatlanfedezetes hitelekhez KÖLCSÖN TÍPUSA

Igénylôlap jövedelemigazolás nélküli ingatlanfedezetes hitelekhez KÖLCSÖN TÍPUSA Raiffeien Bank Zrt. 054 Budapet, Akadémia u. 6. Raiffeien Direkt: (06-40) 48-48-48 Fôvároi Bíróág mint Cégbíróág Cégjegyzékzám: 0-0-0404 Igénylôlap jövedelemigazolá nélküli ingatlanfedezete hitelekhez

Részletesebben

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Beledi Sportegyesület

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Beledi Sportegyesület 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Beledi Sportegyeület A kérelmező zervezet rövidített neve: BSE 2Gazdálkodái formakód: 521 Tagági azonoítózám 707 Áfa levonára a pályázatban

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Telefon: 345-6 Internet: www.ksh.hu Adtszolgálttóinknk Nyomttványok Az dtszolgálttás

Részletesebben

Izsáki Sárfehér SE ISSE

Izsáki Sárfehér SE ISSE 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Izáki Sárfehér SE A kérelmező zervezet rövidített neve: ISSE 2 Gazdálkodái formakód: 521 Áfa levonára a pályázatban igényelt költégek

Részletesebben

ELASTO - LINE I. Vasalatlan saruk

ELASTO - LINE I. Vasalatlan saruk ELASTO - LINE I. Vltln ruk Trtlomjegyzék Beezeté Sruk zerepe mgépítében 1. Méretezéi lki tényezők Vltln, pontzerű, ngyteherbíráú elztomer ruk. Igénybeételek zámítá ELASTO-N1 é -N Termékleírá műzki prméterek

Részletesebben

Egyházashollós Önkormányzata Képviselőtestületének 9/ 2004. (IX.17) ÖR számú rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről

Egyházashollós Önkormányzata Képviselőtestületének 9/ 2004. (IX.17) ÖR számú rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről Egyházshollós Önkormányzt Képviselőtestületének 9/ 24. (IX.7) ÖR számú rendelete helyi hulldékgzdálkodási tervről Egyházshollós Önkormányztánk Képviselőtestülete z önkormányzti törvény (99. évi LXV. tv.)

Részletesebben

BLSE Sződ. Nem jogosult. Adószám: 1 8 5 0 5 4 1 4-1 - 1 3. Bankszámlaszám: 1 1 7 4 2 4 4 1-2 0 0 0 2 4 6 8-0 0 0 0 0 0 0 0. Mészáros Mihály.

BLSE Sződ. Nem jogosult. Adószám: 1 8 5 0 5 4 1 4-1 - 1 3. Bankszámlaszám: 1 1 7 4 2 4 4 1-2 0 0 0 2 4 6 8-0 0 0 0 0 0 0 0. Mészáros Mihály. Ügyiratzám : be/sfphp01-7381/2014 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Barátok Labdarúgó Sportegyeülete Sződ A kérelmező zervezet rövidített neve: BLSE Sződ 2 Gazdálkodái

Részletesebben

PISZKOZAT. Ügyiratszám : be/sfphp01-5356/2014 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Izsáki Sárfehér SE

PISZKOZAT. Ügyiratszám : be/sfphp01-5356/2014 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Izsáki Sárfehér SE 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Izáki Sárfehér SE A kérelmező zervezet rövidített neve: ISSE 2Gazdálkodái formakód:521 3Tagági azonoítózám 5593 Áfa levonára a pályázatban

Részletesebben

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Lakiteleki Torna Egylet

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Lakiteleki Torna Egylet 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Lakiteleki Torna Egylet A kérelmező zervezet rövidített neve: Lakiteleki Torna Egylet 2Gazdálkodái formakód: 521 3Tagági azonoítózám 21

Részletesebben

Raiffeisen Bank Zrt. 1054 Budapest, Akadémia u. 6. Raiffeisen Direkt: (06-40) 48-48-48 Fôvárosi Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzékszám: 01-10-041042

Raiffeisen Bank Zrt. 1054 Budapest, Akadémia u. 6. Raiffeisen Direkt: (06-40) 48-48-48 Fôvárosi Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzékszám: 01-10-041042 Raiffeien Bank Zrt. 054 Budapet, Akadémia u. 6. Raiffeien Direkt: (06-40) 48-48-48 Fôvároi Törvényzék Cégbíróága Cégjegyzékzám: 0-0-0404 Jövedelemigazoláal igényelt ingatlanfedezete hitelek HITEL típua

Részletesebben

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI. A kérelmező szervezet teljes neve: Első Mosonmagyaróvári Torna Egylet 1904

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI. A kérelmező szervezet teljes neve: Első Mosonmagyaróvári Torna Egylet 1904 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Elő Moonmagyaróvári Torna Egylet 194 A kérelmező zervezet rövidített neve: MTE-194 2Gazdálkodái formakód: 521 3Tagági azonoítózám 2367

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése

Részletesebben

Fajszi SE. Szilágyi Csaba

Fajszi SE. Szilágyi Csaba 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Fajzi Sportegyeület A kérelmező zervezet rövidített neve: Fajzi SE 2 Gazdálkodái formakód: 113 Áfa levonára a pályázatban Nem jogoult

Részletesebben

ÉVES JELENTÉS A BERUHÁZÁSOK ÖSSZETÉTELÉRŐL 2015

ÉVES JELENTÉS A BERUHÁZÁSOK ÖSSZETÉTELÉRŐL 2015 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: 1933 ÉVES JELENTÉS A BERUHÁZÁSOK ÖSSZETÉTELÉRŐL 2015

Részletesebben

A Bács Kiskun Megyei Önkormányzat Közművelődési Szakmai Tanácsadó és Szolgáltató Intézetének információs havilapja. Kedves Kollégák!

A Bács Kiskun Megyei Önkormányzat Közművelődési Szakmai Tanácsadó és Szolgáltató Intézetének információs havilapja. Kedves Kollégák! Hírlevél XIV. évfoly 179. zá 2009. február A BácKikun Megyei Önkorányzt Közűvelődéi Szki Tnácdó é Szolgálttó Intézetének inforáció hvilpj A BácKikun Megyei Önkorányzt Közűvelődéi Szki Tnácdó é Szolgálttó

Részletesebben

JELENTÉS AZ INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS ESZKÖZÖK, ILLETVE TECHNOLÓGIÁK ÁLLOMÁNYÁRÓL ÉS FELHASZNÁLÁSÁRÓL 2015

JELENTÉS AZ INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS ESZKÖZÖK, ILLETVE TECHNOLÓGIÁK ÁLLOMÁNYÁRÓL ÉS FELHASZNÁLÁSÁRÓL 2015 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: 1670 JELENTÉS AZ INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS ESZKÖZÖK,

Részletesebben

A következő angol szavak rövidítése: Advanced Product Quality Planning. Magyarul minőségtervezésnek szokás nevezni.

A következő angol szavak rövidítése: Advanced Product Quality Planning. Magyarul minőségtervezésnek szokás nevezni. Mi az az APQP? Az APQP egy mozaik zó. A következő angol zavak rövidítée: Advanced Product Quality Planning. Magyarul minőégtervezének zoká nevezni. Ez egy projekt menedzment ezköz, é egyben egy trukturált

Részletesebben

Madocsa Sportegyesület. Madocsa Sportegyesület. Madocsa. 7 0 2 6 Szállás (út, utca) 06209947460 Telefon: Honlap: www.madocsa.hu.

Madocsa Sportegyesület. Madocsa Sportegyesület. Madocsa. 7 0 2 6 Szállás (út, utca) 06209947460 Telefon: Honlap: www.madocsa.hu. 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Madoca Sportegyeület A kérelmező zervezet rövidített neve: Madoca Sportegyeület 2 Gazdálkodái formakód: 521 Áfa levonára a pályázatban

Részletesebben

Folyamatba épített előzetes utólagos vezetői ellenőrzés. Tartalom. I. A szabálytalanságok kezelésének eljárásrendje

Folyamatba épített előzetes utólagos vezetői ellenőrzés. Tartalom. I. A szabálytalanságok kezelésének eljárásrendje Melléklet Folymtb épített előzetes utólgos vezetői ellenőrzés Trtlom I. A szbálytlnságok kezelésének eljárásrendje II. Az ellenőrzési nyomvonl III. Folymtábrák IV. A tervezéssel, végrehjtássl, beszámolássl

Részletesebben

Ügyiratszám : be/sfphp03-7048/2014/mlsz 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Encsencs Sportegyesület

Ügyiratszám : be/sfphp03-7048/2014/mlsz 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Encsencs Sportegyesület 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Encenc Sportegyeület A kérelmező zervezet rövidített neve: Encenc SE. 2Gazdálkodái formakód: 521 3Tagági azonoítózám 216027 A kérelmező

Részletesebben

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Túrricse Sportegyesület

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Túrricse Sportegyesület 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Túrrice Sportegyeület A kérelmező zervezet rövidített neve: Túrrice SE 2Gazdálkodái formakód: 521 3Tagági azonoítózám 3352 Áfa levonára

Részletesebben

A Szolgáltatás minőségével kapcsolatos viták

A Szolgáltatás minőségével kapcsolatos viták I. A Szolgálttó neve, címe DITEL 2000 Kereskedelmi és Szolgálttó Korlátolt Felelősségű Társság 1051. Budpest, Nádor u 26. Adószám:11905648-2- 41cégjegyzékszám: 01-09-682492 Ügyfélszolgált: Cím: 1163 Budpest,

Részletesebben

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Magyaralmás Sportegyesület

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Magyaralmás Sportegyesület 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Magyaralmá Sportegyeület A kérelmező zervezet rövidített neve: Magyaralmá Sportegyeület 2Gazdálkodái formakód: 521 3Tagági azonoítózám

Részletesebben

EUB2010-02AD 1/13 Utasbiztosítási Feltételek

EUB2010-02AD 1/13 Utasbiztosítási Feltételek ÁLTALÁNOS ÉS KÜLÖNÖS BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK (EUB2010-02AD) Jelen általáno biztoítái feltételek (a továbbiakban: általáno feltételek) é különö biztoítái feltételek (a továbbiakban: különö feltételek) -

Részletesebben

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Petőfi Sportkör Lipót

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Petőfi Sportkör Lipót 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Petőfi Sportkör Lipót A kérelmező zervezet rövidített neve: Lipót SE 2Gazdálkodái formakód: 521 Tagági azonoítózám 775 Áfa levonára a

Részletesebben

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: ŐCSÉNY SPORTKÖR

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: ŐCSÉNY SPORTKÖR 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: ŐCSÉNY SPORTKÖR A kérelmező zervezet rövidített neve: ŐCSÉNY SK 2Gazdálkodái formakód: 521 3Tagági azonoítózám 1725 Áfa levonára a pályázatban

Részletesebben

Mit keressek? Uccu! könyvtár. Teljes kiírás (hosszú!) L.nY..dEZ

Mit keressek? Uccu! könyvtár. Teljes kiírás (hosszú!) L.nY..dEZ Dugonic Andrá Piarita Gimnázium, Szakképző Ikola, Alapfokú Művézetoktatái Intézmény é Kollégium Az könyvtár haználati útmutatója 1. Az ikolai könyvtár feladatai: 1.1. Alapfeladatok: a gyűjtemény folyamato

Részletesebben

Szponzori ajánló. Tisztelt Hölgyem / Uram! ÓBUDAI EGYETEM. Hallgatói Önkormányzat Neumann János Informatikai Kari Részönkormányzat

Szponzori ajánló. Tisztelt Hölgyem / Uram! ÓBUDAI EGYETEM. Hallgatói Önkormányzat Neumann János Informatikai Kari Részönkormányzat Szponzori ajánló Tiztelt Hölgyem / Uram! Kérem, engedje meg, hogy bemutaam az Óbudai Egyetem Neumann Jáno Informatikai Kar Hallgatói Rézönkormányzatát, valamint figyelmébe ajánljam általáno médiaajánlatunkat,

Részletesebben

34.8 MFt 68.3 MFt 71.4 MFt. 19.7 MFt 28.9 MFt 29 MFt. 1.1 MFt 1.8 MFt 2.5 MFt. 12.3 MFt 2.5 MFt 3 MFt. 2 MFt 3.1 MFt 3 MFt. 32 MFt 37 MFt 37 MFt

34.8 MFt 68.3 MFt 71.4 MFt. 19.7 MFt 28.9 MFt 29 MFt. 1.1 MFt 1.8 MFt 2.5 MFt. 12.3 MFt 2.5 MFt 3 MFt. 2 MFt 3.1 MFt 3 MFt. 32 MFt 37 MFt 37 MFt Ügyiratzám : be/sfphp03-5604/2014/mlsz 2 VAGYONI HELYZET, IGÉNYELT TÁMOGATÁS ÖSSZEVONT BEMUTATÁSA 2.1 A kérelmező 2012. / 2013. évi gazdálkodáának é 2014 év tervadatainak főbb mutatói: (Millió forint értékben)

Részletesebben

PISZKOZAT. 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI. A kérelmező szervezet rövidített neve: CKSE 2Gazdálkodási formakód:521 3Tagsági azonosítószám 1322

PISZKOZAT. 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI. A kérelmező szervezet rövidített neve: CKSE 2Gazdálkodási formakód:521 3Tagsági azonosítószám 1322 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: CEGLÉDBERCELI KÖZSÉGI SPORTEGYESÜLET A kérelmező zervezet rövidített neve: CKSE 2Gazdálkodái formakód:521 3Tagági azonoítózám 1322 Áfa

Részletesebben

Kerületi Közoktatási Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 2011.

Kerületi Közoktatási Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 2011. Kerületi Közokttási Esélyegyenlőségi Progrm Felülvizsgált Budpest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzt 2011. A felülvizsgált 2010-ben z OKM esélyegyenlőségi szkértője áltl ellenjegyzett és z önkormányzt

Részletesebben

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Cece Polgári Sport Egyesület

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Cece Polgári Sport Egyesület 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Cece Polgári Sport Egyeület A kérelmező zervezet rövidített neve: Cece PSE 2Gazdálkodái formakód: 521 3Tagági azonoítózám 695 Áfa levonára

Részletesebben

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Sportegyesület Bodroghalom Közhasznú Egyesület

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Sportegyesület Bodroghalom Közhasznú Egyesület 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Sportegyeület Bodroghalom Közhaznú Egyeület A kérelmező zervezet rövidített neve: Sportegyeület Bodroghalom 2Gazdálkodái formakód: 521

Részletesebben

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Mezőfalvi MEDOSZ SE

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Mezőfalvi MEDOSZ SE 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Mezőfalvi MEDOSZ SE A kérelmező zervezet rövidített neve: Mezőfalvi MEDOSZ SE Gazdálkodái formakód: 51 3Tagági azonoítózám 78 Áfa levonára

Részletesebben

Kerekegyházi SE. Nem jogosult. Adószám: 1 9 9 7 1 2 2 5-1 - 0 3. Bankszámlaszám: 5 1 7 0 0 1 1 7-1 1 1 0 1 0 1 9 - Dr. Kelemen Márk.

Kerekegyházi SE. Nem jogosult. Adószám: 1 9 9 7 1 2 2 5-1 - 0 3. Bankszámlaszám: 5 1 7 0 0 1 1 7-1 1 1 0 1 0 1 9 - Dr. Kelemen Márk. 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Kerekegyházi Sportegyeület A kérelmező zervezet rövidített neve: Kerekegyházi SE 2 Gazdálkodái formakód: 521 Áfa levonára a pályázatban

Részletesebben

Dunakavics. A Dunaújvárosi Főiskola online folyóirata 2015. III. évfolyam VIII. szám Műszaki-, Informatikai és Társadalomtudományok

Dunakavics. A Dunaújvárosi Főiskola online folyóirata 2015. III. évfolyam VIII. szám Műszaki-, Informatikai és Társadalomtudományok Dunkvic A Dunújvároi Főikol online folyóirt 015. III. évfolym VIII. zám Műzki-, Informtiki é Tárdlomtudományok Orozi Ezter Dián Kártékony progrmok terjedée ocil engineer zemmel Szkonyi Ljo Hőtechniki modellezé

Részletesebben

Piaci kitekintő Erste Alapkezelő Kommentár 2014.09.30 1 000 000 000

Piaci kitekintő Erste Alapkezelő Kommentár 2014.09.30 1 000 000 000 Pici kitekintő Kommentár 2014.09.30 1 000 000 000 Jegyzet mgyr bnkrendszer kihívási hzi bnkrendszerrel kpcsoltos gzdsági (és politiki) eseményeket vizsgálv fontos kiemelni kereskedelmi bnkokt érintő legfrissebb

Részletesebben

NYÍRBÁTOR VÁROS P O L GÁ R MESTER É T Ő L 4300. Nyírbátor, Szabadság tér 7. sz. Távbeszélő száma: 42/28l-095., Telefax száma: 42/281-311

NYÍRBÁTOR VÁROS P O L GÁ R MESTER É T Ő L 4300. Nyírbátor, Szabadság tér 7. sz. Távbeszélő száma: 42/28l-095., Telefax száma: 42/281-311 Ügyiratzám: 1517-28/ NYÍRBÁTOR VÁROS P O L GÁ R MESTER É T Ő L 4300. Nyírbátor, Szabadág tér 7. z. Távbezélő záma: 42/28l-095., Telefax záma: 42/281-311 ELŐTERJESZTÉS Tájékoztatá a évi önkormányzati költégveté

Részletesebben

Balogh Emese. Barnóczki Annamária. Csetneki Csaba SZERZŐINKRŐL

Balogh Emese. Barnóczki Annamária. Csetneki Csaba SZERZŐINKRŐL SZERZŐINKRŐL Blogh Emese Blogh Emese mester coch, 2009 ót fogllkozik cochinggl, képesítését Dr. Kollár Coching Iskolcsoportnál szerezte. Csládi válllkozásbn dolgozott közgzdként és vezetőként is, így ismeri

Részletesebben

v3.9h(e) LATERAL Consulting & SNI Eurosoft ITIL alapozó tanfolyam v3.9h(e) LATERAL Consulting & SNI Eurosoft ITIL alapozó tanfolyam

v3.9h(e) LATERAL Consulting & SNI Eurosoft ITIL alapozó tanfolyam v3.9h(e) LATERAL Consulting & SNI Eurosoft ITIL alapozó tanfolyam I IT-szolgálttáslpozó T L menedzsment I tnfolym IT-szolgálttásirányítás (lpozó tnfolym) IT Service Mngement (Foundtion Course) Kruth Péter Srkdi-Ngy István ITIF - 1 ITIF - 2 A tnfolym célj 1. Átfogó ismeretek

Részletesebben

Piaci kitekintő Erste Alapkezelő Kommentár 2015.11.30

Piaci kitekintő Erste Alapkezelő Kommentár 2015.11.30 Pici kitekintő Kommentár 2015.11.30 1 000 000 000 Jegyzet - Mgyr GDP lkulás December elején kijött részletes mgyr GDP dt. dt lpján mgyr gdság hrmdik negyedévben előző év hsonló időszkához képest 2,4%-kl

Részletesebben

JSE. Nem jogosult. Adószám: -- 5 8 6 0 0 2 9 0 1 1 1 3 8 1 8 5. Bankszámlaszám: Kiss Sándor. elnök. Madarász Tibor

JSE. Nem jogosult. Adószám: -- 5 8 6 0 0 2 9 0 1 1 1 3 8 1 8 5. Bankszámlaszám: Kiss Sándor. elnök. Madarász Tibor Ügyiratzám : be/sfp-5206/2014/mlsz 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Jánoomorja Sportegyeület A kérelmező zervezet rövidített neve: JSE 2 Gazdálkodái formakód: 521 Áfa

Részletesebben

9 7 0 0 Szombathely. Hajmási Milán Elnök. Hajmási Milán

9 7 0 0 Szombathely. Hajmási Milán Elnök. Hajmási Milán 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: A kérelmező zervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodái formakód: 521 3 Tagági azonoítózám 3248 Grundball Profi Foci Club Grundball PFC Áfa

Részletesebben

1988. évi I. törvény Hatályos: 2011.09.01 -

1988. évi I. törvény Hatályos: 2011.09.01 - 1988. évi I. törvény Htályos: 2011.09.01-1988. évi I. TÖRVÉNY közúti közlekedésről1 ( végrehjtásáról szóló 30/1988. (IV. 21.) MT rendelettel egységes szerkezetben.) [ vstg betűs szöveg z 1988: I. törvény

Részletesebben

PISZKOZAT. Ügyiratszám : be/sfphp01-5852/2014 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Pannonhalma Sportegyesület

PISZKOZAT. Ügyiratszám : be/sfphp01-5852/2014 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Pannonhalma Sportegyesület Ügyiratzám : be/sfphp01-5852/2014 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Pannonhalma Sportegyeület A kérelmező zervezet rövidített neve: PHSE 2Gazdálkodái formakód:521 3Tagági

Részletesebben

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Szanki Olajbányász Sportegyesület

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Szanki Olajbányász Sportegyesület Érkezett :. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Szanki Olajbányáz Sportegyeület A kérelmező zervezet rövidített neve: OBSE 2Gazdálkodái formakód: 52 3Tagági azonoítózám 20322 Áfa levonára

Részletesebben

Z600 Series Color Jetprinter

Z600 Series Color Jetprinter Z600 Series Color Jetprinter Hsználti útmuttó Windows rendszerhez Az üzeme helyezéssel kpcsoltos hielhárítás Megoldás gykori üzeme helyezési prolémákr. A nyomttó áttekintése Tudnivlók nyomttó részegységeiről

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése

Részletesebben

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: 2000 Celldömölk Utánpótlás Futball Club Közasznú Egyesület

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: 2000 Celldömölk Utánpótlás Futball Club Közasznú Egyesület 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: 2 Celldömölk Utánpótlá Futball Club Közaznú Egyeület A kérelmező zervezet rövidített neve: 2 C.U.F.C.K.E. 2Gazdálkodái formakód: 521 3Tagági

Részletesebben

JÁRÁSI SZINTŰ ESÉLYTEREMTŐ PÜSPÖKL ADÁNYI JÁRÁS

JÁRÁSI SZINTŰ ESÉLYTEREMTŐ PÜSPÖKL ADÁNYI JÁRÁS Püspökldány Város Önkormányzt 4150 Püspökldány, Bocski u. 2. Telefon 54/451-510 www.pupokldny.hu JÁRÁSI SZINTŰ ESÉLYTEREMTŐ PROGRAMTERV PÜSPÖKL ADÁNYI JÁRÁS 2015-2020 Készült: Püspökldány Város Önkormányzt

Részletesebben

Határidő(k) (tevékenységenké nt kell megjelölni, lehetnek részhatáridők is) Tevékenység séghez szükséges forrás

Határidő(k) (tevékenységenké nt kell megjelölni, lehetnek részhatáridők is) Tevékenység séghez szükséges forrás VIII/3. Éve integráció, intézmény-fejleztéi celekvéi feladatterve (2009/10-e tanév) Célok 1. Szervezéi feladatok A cél indokláa tevékenyégek(amelyek a célok eléréét biztoítják, minden tevékenyég tartozik,

Részletesebben

Tarnaleleszi MSE. Nem jogosult. Adószám: -- 1 1 7 3 9 0 8 5 2 0 0 0 0 8 8 2. Bankszámlaszám: Molnár Gábor. elnök. Molnár Gábor

Tarnaleleszi MSE. Nem jogosult. Adószám: -- 1 1 7 3 9 0 8 5 2 0 0 0 0 8 8 2. Bankszámlaszám: Molnár Gábor. elnök. Molnár Gábor 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Tarnalelezi Meteor SE A kérelmező zervezet rövidített neve: Tarnalelezi MSE 2 Gazdálkodái formakód: 521 Áfa levonára a pályázatban igényelt

Részletesebben

ÉVES JELENTÉS A BERUHÁZÁSOK ÖSSZETÉTELÉRŐL 2013

ÉVES JELENTÉS A BERUHÁZÁSOK ÖSSZETÉTELÉRŐL 2013 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. i XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: 1933 ÉVES JELENTÉS A BERUHÁZÁSOK ÖSSZETÉTELÉRŐL 23 Adtszolgálttók:

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Telefon: 345-6 Internet: www.ksh.hu Adtgyűjtések Letölthető kérdőívek, útmuttók Az dtszolgálttás 265/28. (XI. 6.) Korm. rendelet lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: 223/9

Részletesebben

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása Biztonági Adatlap Szerzői jogok, 2015, 3M coport. Minden jog fenntartva. Jelen információknak a 3M termékek rendeltetézerű haznoítáa céljából történő lemáoláa é/vagy letöltée megengedett feltéve, hogy:

Részletesebben

Jeges Zoltán. The mystery of mathematical modelling

Jeges Zoltán. The mystery of mathematical modelling Jege Z.: A MATEMATIKAI MODELLEZÉS... ETO: 51 CONFERENCE PAPER Jege Zoltán Újvidéki Egyetem, Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar, Szabadka Óbudai Egyetem, Budapet zjege@live.com A matematikai modellezé rejtélyei

Részletesebben

PISZKOZAT. 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI. A kérelmező szervezet teljes neve: Bácsborsódi Sportkör

PISZKOZAT. 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI. A kérelmező szervezet teljes neve: Bácsborsódi Sportkör Ügyiratzám : be/sfp-7165/2014/mlsz 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Bácboródi Sportkör A kérelmező zervezet rövidített neve: Bácboródi SK 2Gazdálkodái formakód:521 3Tagági

Részletesebben

Portfólió menedzser gyakornok

Portfólió menedzser gyakornok Portfólió menedzser gykornok Gykornoki munk Budpest IV. H diákmunk, kkor Mind-Diák! A diákszövetkezet, minek folymtos fejlődését több tízezer diák szorglm és tehetsége biztosítj. Különböző iprágkbn működő

Részletesebben

Tartalom: Az Informatikai Iroda tevékenysége. Az Egészségpolitikai Szakkönyvtár hírei. HealthOnLine-ajánló. A Technológia -értékelõ Iroda tevékenysége

Tartalom: Az Informatikai Iroda tevékenysége. Az Egészségpolitikai Szakkönyvtár hírei. HealthOnLine-ajánló. A Technológia -értékelõ Iroda tevékenysége 2005. Különszám Tartalom: Az Egészségügyi szakmai programja Az Informatikai Iroda tevékenysége Az Egészségpolitikai Szakkönyvtár hírei HealthOnLine-ajánló Az Egészségügyi Közgazdasági Iroda aktuális elemzései

Részletesebben

PISZKOZAT. 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Kesztölci Sportegyesület

PISZKOZAT. 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Kesztölci Sportegyesület 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Keztölci Sportegyeület A kérelmező zervezet rövidített neve: Keztölc SE 2Gazdálkodái formakód:521 3Tagági azonoítózám 1073 Áfa levonára

Részletesebben

Döntési lista 1. számú módosítása - 5. tánc altémára vonatkozóan (3416/14.) Módosítás: lemondások

Döntési lista 1. számú módosítása - 5. tánc altémára vonatkozóan (3416/14.) Módosítás: lemondások Döntéi lit. zámú módoítá 5. tánc ltémár vontkozón (/.) Módoítá: lemondáok támogtá Ft Megjegyzé/Módoítá Elért pontzám támogtá ltém: á tánc: megvlóítá helye: zékhely. á Péci Nemzeti Színház á Tánczínházért

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, sk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 199 évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése lpján

Részletesebben

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Nagyközségi Sportklub Sárosd

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Nagyközségi Sportklub Sárosd 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Nagyközégi Sportklub A kérelmező zervezet rövidített neve: NK SC 2Gazdálkodái formakód: 521 3Tagági azonoítózám 1039 Áfa levonára a pályázatban

Részletesebben

ELBIR. Elektronikus Lakossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer A FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG BŰNMEGELŐZÉSI HIRLEVELE 2010.

ELBIR. Elektronikus Lakossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer A FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG BŰNMEGELŐZÉSI HIRLEVELE 2010. ELBIR Elektronikus Lkossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKPITÁNYSÁG BŰNMEGELŐZÉSI HIRLEVELE Tisztelt Polgármester sszony/úr! DR. SIMON LÁSZLÓ r. dndártábornok z Országos Rendőr-főkpitányság

Részletesebben

ÉVES JELENTÉS A BERUHÁZÁSOK ÖSSZETÉTELÉRŐL 2013

ÉVES JELENTÉS A BERUHÁZÁSOK ÖSSZETÉTELÉRŐL 2013 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. i XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: 1933 ÉVES JELENTÉS A BERUHÁZÁSOK ÖSSZETÉTELÉRŐL 23 Adtszolgálttók:

Részletesebben

Felvételi KÖZGAZDASÁG- ÉS GAZDÁLKODÁSTUDOMÁNYI KAR. Universitatea BABEŞ-BOLYAI. w w w. e c o n. u b b c l u j. r o BABEŞ-BOLYAI

Felvételi KÖZGAZDASÁG- ÉS GAZDÁLKODÁSTUDOMÁNYI KAR. Universitatea BABEŞ-BOLYAI. w w w. e c o n. u b b c l u j. r o BABEŞ-BOLYAI BABEŞ-BOLYAI Universitte TUDOMÁNYEGYETEM BABEŞ-BOLYAI KÖZGAZDASÁG- ÉS GAZDÁLKODÁSTUDOMÁNYI KAR w w w. e c o n. u b b c l u j. r o Román, mgyr, német, ngol és frnci nyelvű képzési formák Helyek szám Részletek

Részletesebben

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Söpte Sportegyesület

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Söpte Sportegyesület 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Söpte Sportegyeület A kérelmező zervezet rövidített neve: Söpte SE 2Gazdálkodái formakód: 521 3Tagági azonoítózám 1879 Áfa levonára a

Részletesebben

KIMUTATÁS A TARTÓS BENTLAKÁSOS ÉS ÁTMENETI ELHELYEZÉST NYÚJTÓ INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI ADATAIRÓL 2011

KIMUTATÁS A TARTÓS BENTLAKÁSOS ÉS ÁTMENETI ELHELYEZÉST NYÚJTÓ INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI ADATAIRÓL 2011 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Telefon: 5-6000 Internet: www.ksh.hu Adtszolgálttóinknk Nyomttványok Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 99. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. () bekezdése lpján kötelező. KIMUTATÁS

Részletesebben

PISZKOZAT. Ügyiratszám : be/sfphp01-6357/2014 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI

PISZKOZAT. Ügyiratszám : be/sfphp01-6357/2014 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI Érkezett :. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: NYÍRGYULAJ KSE A kérelmező zervezet rövidített neve: NYKSE 2Gazdálkodái formakód:52 3Tagági azonoítózám 58 Áfa levonára a pályázatban igényelt

Részletesebben

Kereskedelmi szálláshelyek kihasználtságának vizsgálata, különös tekintettel az Észak-magyarországi és a Dél-alföldi régióra

Kereskedelmi szálláshelyek kihasználtságának vizsgálata, különös tekintettel az Észak-magyarországi és a Dél-alföldi régióra Észk-mgyrországi Strtégii Füzetek VII. évf. 2010 1 27-35 Kereskedelmi szálláshelyek kihsználtságánk vizsgált, különös tekintettel z Észk-mgyrországi és Dél-lföldi régiór A turizmusfejlesztés egyik prioritás

Részletesebben

Több, mint 140 kolléga vett részt a Magyar Közművelődésért Konferenciasorozat kecskeméti állomásán

Több, mint 140 kolléga vett részt a Magyar Közművelődésért Konferenciasorozat kecskeméti állomásán Hírlevél XVII. évfolym 212. szám 2012. jnuár A Bács Kiskun Megyei Önkormányzt Közművelődi Szkmi Tnácsdó Szolgálttó Intézetének információs hvilpj Kecskemét Megyei Jogú Város lpolgármestere Okttás ifjúság,

Részletesebben

HEFOP/2004/2.3.1. Hátrányos helyzetűemberek alternatív munkaerő-piaci képzése és foglalkoztatása

HEFOP/2004/2.3.1. Hátrányos helyzetűemberek alternatív munkaerő-piaci képzése és foglalkoztatása Hátrányos helyzetű lterntív munkerőpici képze fogllkozttás be bevonni kívánt célcsoportok kiválsztásávl összefüggő szkmi tpsztltok rövid áttekinte. 2005.11. 29. SZIKSZI SÁNDOR progrmot z Európi Szociál

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 4. Az intézmény alapítója: Egészségfejlesztési-Oktatási Alapítvány 5. Az intézmény alapítójának címe: 1125 Budapest, Diós árok 60/D

ALAPÍTÓ OKIRAT. 4. Az intézmény alapítója: Egészségfejlesztési-Oktatási Alapítvány 5. Az intézmény alapítójának címe: 1125 Budapest, Diós árok 60/D ALAPÍTÓ OKIRAT a a 2001., 2002., 2003., 2004., 2005., 2007., 2008., 2010., 2011., 2012., 2013ban kiadott alapító okirat módoítáa egyége zerkezetben Az EgézégfejleztéiOktatái Alapítvány, 2014. máju 20án

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése

Részletesebben

ÉVES JELENTÉS A BERUHÁZÁSOK ÖSSZETÉTELÉRŐL 2013

ÉVES JELENTÉS A BERUHÁZÁSOK ÖSSZETÉTELÉRŐL 2013 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. i XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: 1933 ÉVES JELENTÉS A BERUHÁZÁSOK ÖSSZETÉTELÉRŐL 23 Adtszolgálttók:

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése

Részletesebben

Mott MacDonald Magyarország Kft. - VIAMED 2002 Bt. Konzorcium

Mott MacDonald Magyarország Kft. - VIAMED 2002 Bt. Konzorcium Mott MacDonald Magyarorzág Kft. - VIAMED 2002 Bt. Konzorcium M9 gyorforgalmi út Dombóvár - Kapovár-kelet elkerülő, Dombóvár-Bonyhád, Bonyhád- Szekzárd közötti zakazok tanulmányterve, előzete vizgálati

Részletesebben

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Csór Truck-Trailer Football Club

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Csór Truck-Trailer Football Club 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Truck-Trailer Football Club A kérelmező zervezet rövidített neve: TTFC. 2Gazdálkodái formakód: 521 3Tagági azonoítózám 621 Áfa levonára

Részletesebben

JELENTÉS AZ INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS ESZKÖZÖK, ILLETVE TECHNOLÓGIÁK ÁLLOMÁNYÁRÓL ÉS FELHASZNÁLÁSÁRÓL 2015

JELENTÉS AZ INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS ESZKÖZÖK, ILLETVE TECHNOLÓGIÁK ÁLLOMÁNYÁRÓL ÉS FELHASZNÁLÁSÁRÓL 2015 FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése

Részletesebben

Egri vár elszakított bástyájának szállodává alakítása. Rólunk. Vállalkozásunk profilja. Project célja. Siker kritériumok 2015.09.24.

Egri vár elszakított bástyájának szállodává alakítása. Rólunk. Vállalkozásunk profilja. Project célja. Siker kritériumok 2015.09.24. Egri vár elzakított bátyájának zállodává alakítáa Rólunk Kézítették: Koca Martin Tóth Tamá Vállalkozá neve: ToMa Építőipari Kft. Alapítá: 2010. zeptember 06. Jegyzett tőke: 50MFt Éve árbevétel 2012-ben

Részletesebben

FPC-500 hagyományos tűzjelző központ

FPC-500 hagyományos tűzjelző központ Tűzjelző rendzerek FPC-500 hagyományo tűzjelző központ FPC-500 hagyományo tűzjelző központ www.bochecrity.h Maga minőégű modern megjelené alkalma a közforgalmú területekre Szövege LCD kijelző Kapható 2,

Részletesebben

ÉVES GAZDASÁGSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2012 Mezőgazdaság és szolgáltató ágazatok

ÉVES GAZDASÁGSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2012 Mezőgazdaság és szolgáltató ágazatok KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: 1886 ÉVES GAZDASÁGSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2012 Mezőgzdság

Részletesebben

FÁCÁNKERT HELYI ÉRTÉKVÉDELMI KATASZTER

FÁCÁNKERT HELYI ÉRTÉKVÉDELMI KATASZTER FÁCÁNKERT HEYI ÉRTÉKVÉDEMI KATASZTER PÉCSÉPTERV STÚDIÓ VÁROSRENDEZÉS ÉPÍTÉSZET BESŐ ÉPÍTÉSZET SZAKTANÁCSADÁS TERVEZÉS EBONYOÍTÁS F Á C Á N K E R T TEEPÜÉSRENDEZÉSI TERVE HEYI ÉRTÉKVÉDEMI KATASZTER Készítette

Részletesebben

Pásztói Sport Klub PSK

Pásztói Sport Klub PSK 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Páztói Sport Klub A kérelmező zervezet rövidített neve: PSK 2 Gazdálkodái formakód: 521 Áfa levonára a pályázatban igényelt költégek

Részletesebben

ÉVES BERUHÁZÁSSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2014

ÉVES BERUHÁZÁSSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2014 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: 2240 ÉVES BERUHÁZÁSSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2014 Adtszolgálttók:

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. 1.) A pályázaton azok vehetnek részt:

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. 1.) A pályázaton azok vehetnek részt: PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Budapet Józefvároi Önkormányzat megbízáából a Kifalu Józefvároi Vagyongazdálkodó Kft. - a Budapet Józefvároi Önkormányzat Képvielő-tetületének 381/2013. (X.16) zámú határozata alapján

Részletesebben

ÉVES GAZDASÁGSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2012 Mezőgazdaság és szolgáltató ágazatok

ÉVES GAZDASÁGSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2012 Mezőgazdaság és szolgáltató ágazatok KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: 1886 ÉVES GAZDASÁGSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2012 Mezőgzdság

Részletesebben