A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 526/2014. (VI.12.) számú H A T Á R O Z A T A

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 526/2014. (VI.12.) számú H A T Á R O Z A T A"

Átírás

1 Ügyiratszá: MN/ /2014. Ügyintéző: szeélyes adat Telefonszá: Szeélyes adat E-ail: szeélyes adat Tárgy: a vállalt űsorstrutúrána egfelelő űsor sugárzására, valaint a agyar zenei űsorszáo beutatására fordított űsoridőre vonatozó törvényi ötelezettsége egsértése Mellélet: I., és II. száú ellélete A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 526/2014. (VI.12.) száú H A T Á R O Z A T A A Nezeti Média- és Hírözlési Hatóság Médiatanácsa (a továbbiaban: Médiatanács) az Extré Business Kft.-vel (2030 Érd, Jegyző u. 14.; a továbbiaban: Médiaszolgáltató) szeben hivatalból lefolytatott eljárásában egállapította, hogy a Médiaszolgáltató az általa üzeeltetett Rádió FM 87,8 MHz (Érd 87,8 MHz) állandó egnevezésű özösségi édiaszolgáltatás február 24 árcius 2. özötti űödése során egsértette a vállalt űsorstrutúrána egfelelő űsor sugárzására, valaint a agyar zenei űsorszáo beutatására fordított űsoridőre vonatozó törvényi ötelezettségeit, aelyne öveteztében a Médiaszolgáltatót Ft, azaz húszezer forint bírsággal sújtja. A Médiaszolgáltató a bírságot e határozat özlését övető hét napon belül öteles egfizetni a Médiatanács Magyar Állaincstár által vezetett száú szálájára. A bírságfizetési ötelezettség ésedeles teljesítése esetén a Médiaszolgáltató ésedeli pótléot öteles fizetni, elyne értée inden naptári nap után a felszáítás időpontjában érvényes jegybani alapaat étszereséne 365-öd része. Az önéntes teljesítés elaradása esetén a Médiatanács a Médiaszolgáltatóval szebeni bírság igényét özigazgatási úton érvényesíti. E határozat ellen fellebbezésne nincs helye. A határozat felülvizsgálata az anna özlésétől száított 30 napon belül a Fővárosi Közigazgatási és Munaügyi Bírósághoz (a továbbiaban: bíróság) cízett, de a Médiatanácshoz (1088 Budapest, Reviczy utca 5.) háro példányban benyújtott eresetlevéllel érhető. A eresetlevél benyújtásána e határozat végrehajtására halasztó hatálya nincs, a eresettel táadott hatósági határozat végrehajtásána felfüggesztése és a tárgyalás tartása a bíróságtól érhető. A eresetet a bíróság 30 napon belül bírálja el. I N D O K O L Á S A Médiatanács a édiaszolgáltatásoról és a töegouniációról szóló évi CLXXXV. törvény (a továbbiaban: Mttv.) 167. (1) beezdése alapján hatósági ellenőrzés eretében, hivatalból vizsgálta a Médiaszolgáltató Rádió FM 87,8 MHz állandó egnevezésű özösségi édiaszolgáltatásána február 24 árcius 2. özött sugárzott űsorát, aely során felerült, hogy a Médiaszolgáltató egsértette az Mttv. 63. (12) beezdésében és a 66. (4) beezdés h) pontjában foglalt rendelezéseet.

2 A özigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (a továbbiaban: Ket.) 29. (1) beezdése alapján a Médiatanács az Mttv a), j) és l) pontjában foglalt hatásörében április 29-én hivatalból hatósági eljárást indított a Médiaszolgáltatóval szeben, és a Ket. 29. (3) beezdése szerint a 393/2014. (IV.29.) száú, MN/ /2014. ügyiratszáú végzésben tájéoztatta a hatósági ellenőrzés egállapításairól, a Ket. 51. (1) beezdése szerinti nyilatozattételi jogosultságáról és a Ket. 68. (1) beezdés alapján az iratbeteintés lehetőségéről. A Médiaszolgáltató a hatósági eljárás egindításáról szóló végzést a tértivevény tanúsága szerint ájus 9-én vette át, nyilatozata ájus 22-én, postai úton érezett eg a Hatósághoz. Nyilatozatában előadta, hogy január 10-én ezdeényezte a Médiatanácsnál a helyi özélettel foglalozó, a helyi indennapi életet segítő űsorszáo arányána csöentésére vonatozó szerződésódosítást, elyne indoául a űsorészítéshez szüséges erőforráso, a özreűödő önéntese és az anyagi forráso hiányát jelölte eg. A Médiaszolgáltató vállalását 23 %-ról 10,2 %-ra tervezte ódosítani, és február özepével egezdte a űsorstrutúra átalaítását. Enne során a helyi özélettel foglalozó, a helyi indennapi életet segítő űsorszáo aránya heti szinten % örüli szintre állt be. A Médiaszolgáltatási Főosztály a február 18-án elt levelében tájéoztatta a Médiaszolgáltatót, hogy a helyi özélettel foglalozó, a indennapi életet segítő űsorszáo arányána ódosítására irányuló érelet elutasította. A Hatóság azonban éppen a levél érezéséne a űsorhetét (2014. február 24 - árcius 2.) érte be ellenőrzésre, aior is a Médiaszolgáltatóna ég ne volt fiziai lehetősége a egfelelő változtatáso végrehajtására. Az elutasításról szóló levél az vizsgált adáshét csütörtöi napján érezett eg, ezért ár ne volt ódja beavatozni. A jövőre nézve azonban olyan új űsoroat állított be, aelye egfelelne az ilyen típusú űsorszáo iránt táasztott övetelényene, ezért eze segítségével tartható lesz a jelenleg igen agas, 23 %-os arány. A Médiaszolgáltató a továbbiaban anyagi nehézségeire, illetve a táogatáso hiányára hivatozott, valaint a özszolgálati űsorszáoal apcsolatban előadta, hogy a heti teljesítés (66,54%) 0,5 %-al aradt el a vállalásától (67%), és véleénye szerint ez a cseély értéű elaradás hibahatáron belüli. Vitatta továbbá, hogy a Fülpisza" cíű űsorszáot a Médiatanács ne fogadta el özszolgálati űsorna, pedig abban izárólag agyar feltörevő, reatív és újszerű előadó zenei felvételei erülne beutatásra. A Nee 90 cíű zenei válogatásűsorral apcsolatban előadta továbbá, hogy ez egy olyan összeállítás, aely az 1990-ben iadott zenei felvételeből észült. A orábbi idő zenéine, hangulatána szeresztett ódon űsorvezetéssel - történő beutatása álláspontja szerint zenei iseretterjesztés, aely révén e űsorszá özszolgálati jellegű. A agyar zenei űve arányára vonatozóan előadta, hogy saját érései szerint a vizsgált adáshéten a agyar zeneszáo vonatozásában heti szinten 51,55 %-os arányt, íg a havi űsoridő teintetében 55,99 %-os arányt ért el. Erre teintettel véleénye szerint teljesítette a heti űsoridőre vonatozó 50 %-os arányt. A Médiatanács a rendelezésre álló adato, ülönösen a hatósági ellenőrzés eredényét rögzítő vizsgálati jelentés, valaint a Médiaszolgáltató nyilatozata alapján az alábbi tényállást állapította eg, és azt az alábbia szerint értéelte: A Médiatanács a Médiaszolgáltatót az 1461/2011. (X. 26.) száú határozatával létrehozott hatósági szerződésben özösségi édiaszolgáltatási tevéenység végzésére jogosította fel az Érd 87,8 MHz frevencia teintetében. Ezen hatósági szerződés ely több ódosítást övetően a 169/2014. (II.18.) száú édiatanácsi határozattal isét ódosításra erült (a továbbiaban: Hatósági Szerződés) 5.6., illetve 5.7. pontjaiban a Médiaszolgáltató az egyes űsorszá-típuso arányára vonatozóan, a heti - napi űsoridő teintetében az alábbi vállalásoat tette: Az egyes űsorszá-típuso aránya a teljes űsoridő iniális százaléaént: Heti Napi Az Mttv ban foglalt özszolgálati céloat szolgáló űsorszáo 67% 67% Helyi özélettel foglalozó, a helyi indennapi életet segítő űsorszáo 23% 23% Szöveg aránya 21% 21% Napi rendszeres híradásra szánt iniális űsoridő - 5% A célcsoportént egjelölt özösségne szóló űsorszáo aránya 52% 52% 2

3 Az egyes űsorszá-típuso aránya az éjszaai órá ( ) nélüli űsoridő iniális százaléaént: Heti Napi Az Mttv ban foglalt özszolgálati céloat szolgáló űsorszáo 55% 55% Helyi özélettel foglalozó, a helyi indennapi életet segítő űsorszáo 23% 23% Szöveg aránya 22% 22% Napi rendszeres híradásra szánt iniális űsoridő - 7% Az Mttv. 66. (6) beezdése értelében a helyi és a örzeti édiaszolgáltatáso özösségi édiaszolgáltatásént való eliserését övetően a Médiatanács legalább étévente új édiaszolgáltatás esetében az első év után is részletes, legalább hét űsornapra iterjedő vizsgálat során eljárásában hivatalból vizsgálja a édiaszolgáltató űödését, aelyne érdeében az általa özzétett űsorszáoal, illetve a édiaszolgáltatás tartalával apcsolatban részletes adatszolgáltatásra öteles. Az Mttv l) pontja értelében a Médiatanács hatósági hatásöreiben, a sal összhangban gyaorolja a édiaszolgáltatás özösségi édiaszolgáltatássá nyilvánításával összefüggő hatásöröet, felügyeli űödésüet. A fentie alapján indított hatósági eljárás során a Médiatanács egállapította, hogy a Médiaszolgáltató a vizsgált adáshéten: 1. Megsértette a helyi özélettel foglalozó, a helyi indennapi életet segítő űsorszáo napi arányára vonatozó vállalásait (napi, heti 23%), ugyanis a teljes űsoridőben 7,2-10,5% özött ozgott az ilyen jellegű űsorszáo aránya, heti szinten pedig 9,4%-ot ért el a teljesítés. Az éjszaai órá nélül száított űsoridőben 7-10,5% özött ingadozott az arány, heti szinten pedig a teljesítés 9%-os volt, a jelen határozat elválaszthatatlan részét épező I. száú ellélet A. és B. táblázataina 4. és 3. pontjai szerint. 2. Megsértette továbbá a özszolgálati űsorszáora vonatozó vállalásait is (napi, heti 67%, az éjszaai órá nélül száított időszaban 55%), ugyanis a teljes űsoridőben február 24-én csupán 60,5%, 26-án 41,5%, 28-án 64,5%, valaint árcius 1-jén 61% volt a özszolgálati űsorszáo aránya. Az éjszaai órá nélül száított időszaban február 24-én pedig csa 47%, 28-án 53%, íg árcius 1-jén 49% és 2-án 44% arányú volt a napi teljesítés, a jelen határozat elválaszthatatlan részét épező I. száú ellélet A. és B. táblázataina 6. és 5. pontjai szerint. 3. Megsértette a agyar zenei űve arányára vonatozó, az Mttv. 66. (4) beezdés h) pontjában foglalt rendelezést is, ugyanis a vizsgált adáshéten a zenei űsorszáo beutatására szánt heti űsoridejéne csupán 47,2%-os arányában adott özre agyar zenei űveet, a jelen határozat elválaszthatatlan részét épező I. száú ellélet A. táblázatána 3. pontja szerint. A Médiaszolgáltató tehát a vizsgált adáshéten egsértette az Mttv. 63. (12) beezdésében és a 66. (4) beezdéséne h) pontjában foglalt rendelezéseet. Az Mttv. 63. (12) beezdése szerint: A édiaszolgáltató a hatósági szerződésben rögzítettene egfelelő űsor sugárzására jogosult és öteles, az általa üzeben tartott saját hálózaton, berendezéseel, eszözöel vagy eletronius hírözlési szolgáltató (űsorszóró) szolgáltatás özreűödésével. A édiaszolgáltató saját eszözöel történő űsorszóró, szétosztó tevéenységére a távözlési szolgáltatási engedély ne szüséges, de ez ne érinti a jogszabályoban eghatározott egyéb engedélye beszerzésére vonatozó ötelezettséget. Az Mttv. 66. (4) beezdés h) pontja szerint: A lineáris özösségi édiaszolgáltatás rádiós édiaszolgáltatás esetében a zenei űsorszáo beutatására szánt heti űsoridejéne legalább ötven százaléát agyar zenei űsorszáo beutatására fordítja. 3

4 A Médiatanács a Médiaszolgáltató nyilatozatában foglaltara egjegyzi, hogy a Médiaszolgáltató a jelenleg hatályos, február 18-án elt, ódosításoal egységes szerezetbe foglalt Hatósági Szerződésben rögzített vállalásona egfelelő űsor sugárzására jogosult és öteles. A Médiaszolgáltató aga adta elő nyilatozatában, hogy űsorszerezeténe átalaítását, azaz a helyi özélettel foglalozó, a helyi indennapi életet segítő űsorszáo arányána csöentését ég azt egelőzően végrehajtotta, hogy az e teintetben előterjesztett szerződésódosítási érelét a Médiatanács elbírálta volna. Erre a Médiatanács nyilvánvalóan ne lehetett teintettel jelen eljárásban, a vizsgált adáshéten a Médiaszolgáltató teljesítési ötelezettsége a nevezett űsorszáoat illetően napi és heti 23 % volt. A Médiatanács egjegyzi továbbá, hogy a helyi özélettel foglalozó, helyi indennapi életet segítő űsorszáo öréne értelezéséhez a Médiatanács pályáztatási eljárásában alalazott gyaorlata nyújt segítséget. E gyaorlat, illetve az anna entén eghatározott elváráso tehát a Hatóság hivatalos honlapján hozzáférhető egyes pályázati felhívásoból iserhető eg. E szerint helyi özélettel foglalozó, a helyi indennapi életet segítő űsorszáona az a progra felel eg, aely ifejezetten a vételörzetben űödő igazgatási szerve, testülete, civil, vagy egyéb szervezte özérdeű tevéenységével foglalozna, vagy beutatjá valaely a vételörzetben élő szeély, társadali csoport indennapi életét, tevéenységét, életviszonyait, illetve a vételörzetben élő valaennyi eber száára szóló helyi inforációat szolgáltatna, tájéoztatna. ( ) Helyi özélettel foglalozó, helyi indennapi életet segítő űsorszáént az a űsorszá vehető figyelebe, aely időtartaána több, int 50 %- ában ( ) helyi özélettel foglalozó, a helyi indennapi életvitelt segítő tartalo jeleni eg. ( ) A űsorele aor vehető figyelebe a helyi özélettel foglalozó, helyi indennapi életet segítő, az Mttv a szerinti célt szolgáló özszolgálati, vagy nezetiségi vagy ás isebbsége száára szolgáló űsoreleént, ha az legalább 3 perc időtartaban egybefüggően, ilyen tartalú egységet alot. A fentiere teintettel helyi özélettel foglalozó, a helyi indennapi életet segítő űsorszána csupán az Érdi helyi híre felelt eg, ezzel szeben az Idő jelei, Fülpisza, Hallgass hazait!, Jézus él, Konyhafőnö ajánlata, Könyv, színház, uzsia, Movie and usic, Nagy generáció, Nee 90, Péntei ívánságűsor, Retiül, Sportúzeu, Szivárvány, Szobati ívánságűsor, Szövetség az életért, Tiszta zene, Világjáró, World Live és a WRC cíű űsorszáo ne erülte figyelebe vételre ilyen jellegű tartaloént, teintettel arra, hogy eze a űsorszáo ne iondottan a helyi özösség indennapi életét érintő érdéseel foglalozta, illetve ezeben a Médiaszolgáltató ne elsősorban az ő életüet segítő inforációat adott özre. A Médiatanács anna eghatározása során, hogy ely űsorszáo vehető figyelebe özszolgálati űsorszáént, a özszolgálatiság tartalát eghatározó, Mttv ában foglaltaat vette alapul: Az Mttv a szerint: (1) A özszolgálati édiaszolgáltatás célja: a) a társadali és ulturális érteleben átfogó édiaszolgáltatás nyújtása, aely a lehető legtöbb társadali réteghez és ulturálisan elülönülő csoporthoz, illetve egyénhez íván szólni, b) a nezeti, a özösségi, az európai identitás, a ultúra és a agyar nyelv ápolása, gazdagítása, c) a nezeti összetartozás és a társadali integráció elősegítése, illetve egerősítése, valaint a házasság intézényéne és a család értééne tiszteletben tartása, d) az alotányos jogona, a törvényes rend alapértéeine és a deoratius társadali rend szabályaina egisertetése, táogatása, e) nezetisége, vallási özössége valaint egyéb özössége édiával szeben táasztott igényeine ielégítése, ultúrájána beutatása, a nezetisége anyanyelvéne ápolása, f) az életoru, testi, szellei vagy leli állapotu, társadali örülényei öveteztében súlyosan hátrányos helyzetben lévő csoportona, valaint a fogyatéal élőne a édiaszolgáltatásoal szeben táasztott sajátos igényeine ielégítése, g) a határon túli agyarság ulturális igényeine szolgálata, nezeti önazonosságu és anyanyelvü egőrzéséne elősegítése, az anyaországgal való szellei apcsolattartásu lehetővé tétele, h) a isorúa testi, leli és erölcsi fejlődését, érdelődését szolgáló, isereteit gazdagító űsorszáo, valaint a gyerevédele céljait szolgáló iseretterjesztő, felvilágosító űsorszáo özzététele, i) otatási és iseretterjesztő feladato ellátása, az új tudoányos eredénye beutatása, 4

5 j) az egészséges életódot, a örnyezetvédelet, a terészet- és tájvédelet, a özbiztonságot, a özleedésbiztonságot elősegítő iserete terjesztése, ) Magyarország, illetve a Kárpát-edence ülönböző területeine társadali, gazdasági, ulturális életét egjelenítő űsorszáo beutatása, l) Magyarország és a agyar ultúra, illetve a Magyarországon élő nezetisége ultúrájána beutatása Európa és a világ száára, ) iegyensúlyozott, pontos, alapos, tárgyilagos és felelős hírszolgáltatás, valaint tájéoztatás, n) az egyes eltérő véleénye ütöztetése, a özösség ügyeivel apcsolatos vitá lefolytatása, a egbízható tájéoztatáson alapuló, szabad véleényalotáshoz való hozzájárulás, o) soszínű, gazdag választéú, többféle értérendet beutató űsoro özzététele, színvonalas szóraoztatás, nagy érdelődést iváltó űsorszáo beutatása, p) a űsorfolya inden eleében inőségi űsorészítés egvalósulása, a édiapiaci versenyben való ésszerű és indoolt részvétel. (2) A özszolgálati édiaszolgáltatás töreszi: a) a édiaszaai innovációra, a szaai színvonal folyaatos eelésére, a agas etiai érce alalazására a édiaszolgáltatásban, b) az új technológiá és űsorterjesztési ódo bátor alalazására, ieelt szerep vállalására az új digitális és internetes édiaszolgáltatáso feltérépezésében és özérdeet szolgáló ihasználásában, c) a tudatos édiahasználathoz szüséges iserete és épessége egszerzéséne elősegítésére és fejlesztésére űsorszáaina segítségével, illetve a édiaszolgáltatáson ívüli egyéb tevéenysége által, d) a agyar filűvészet táogatására és az új agyar filalotáso beutatására, e) a özérde szolgálatára a édiaszolgáltatáson ívüli egyéb tevéenysége által, int például a önyviadás vagy a színházi eseényeben való tevéeny részvétel. (3) A özszolgálati édiaszolgáltató részt vesz a tevéenysége során birtoába erült ulturális értée és történeli jelentőségű douentuo tartós egőrzésében, archívuban való elhelyezésében, szaszerű összegyűjtésében, gondozásában. Aennyiben a Médiaszolgáltató által özzétett űsorszáo ne felelne eg a fenti elvene, úgy azo ne fogadhatóa el özszolgálati űsorszáént. A Médiatanácsna a Hatóság hivatalos honlapján hozzáférhető egyes pályázati felhívásoból egiserhető pályáztatási eljárásában alalazott gyaorlata ezen űsorszáo esetében is irányadó, aely szerint: Az Mttv a szerinti célt szolgáló özszolgálati űsorszáént az a űsorszá vehető figyelebe, aely időtartaána több int 50%- ában az Mttv a szerinti célt szolgáló tartalo jeleni eg. A fentiere teintettel a heti űsorínálatból a Fülpisza, Nee 90, Péntei (és Szobati) Kívánságűsor és a Tiszta zene cíű űsorszáo ne felelte eg özszolgálati eleént. A Médiatanács egjegyzi továbbá, hogy a özszolgálati űsorszáo teintetében ne a teljes űsoridőre vonatozó heti vállalás integy 0,5 %-os alulteljesítését rótta fel a Médiaszolgáltatóna, hane azt, hogy a napi 67 %-os vállalását teljesítette alul a Médiaszolgáltató február 24-én (60,5%), 26-án (41,5%), 28-án (64,5%), valaint árcius 1-jén (61%). A vizsgált adáshéten özreadott zenei űsorszáo azonosítása (agyar, illetve ülföldi) aradétalanul egtörtént, elyet a jelen határozat elválaszthatatlan részét épező II. száú ellélet tartalaz. A agyar zenei űve azonosítása az alábbi rendelezése alapján zajlott: Az Mttv pontja szerint: Magyar ű: a) azon ű, aely eredetileg teljes egészében agyar nyelven észült, b) azon ű, aely eredetileg több nyelven észült, de időtartaát teintve eredeti agyar nyelvű része hosszabb, int bárelyi ási nyelven észült része, c) azon ű, aely eredetileg valaely, Magyarország által elisert nezetiség nyelvén észült, ha tárgya az adott nezetiség agyarországi életével, ultúrájával van összefüggésben, 5

6 d) az olyan zenei űsorszá, aely agyar nyelven erül előadásra, vagy aely Magyarország által elisert valaely nezetiség nyelvén erül előadásra, ha az adott nezetiség Magyarországhoz apcsolódó ultúrájával van összefüggésben, e) az olyan instruentális zenei űsorszá, aely a agyar ultúra vagy Magyarország által elisert valaely nezetiség Magyarországhoz apcsolódó ultúrájána részét épezi. Az Mttv pontja szerint: Magyar zenei ű: agyar űne inősülő szöveges vagy instruentális zenei ű. A agyar zenei űve arányána egállapítása tehát (a vizsgált adáshéten özreadott zenei űsorszáo beutatására szánt heti űsoridő 47,2%-a) a fentebb írta figyelebe vételével, a jelen határozat elválaszthatatlan részét épező II. száú elléletben rögzített elezést övetően történt, íg a Médiaszolgáltató a nyilatozatában foglaltaat, iszerint heti 51,55 %-os arányban sugárzott agyar zenei űveet, ne táasztotta alá, illetve seilyen ódon ne bizonyította. (A Médiaszolgáltató nyilatozatána 3. száú ellélete, elyne 5. oldalán szerepel az 51,55 %-os arány, ne inősül bizonyíténa, ivel a Médiaszolgáltató ne jelölte eg, hogy ely zeneűveet teintett agyarna, illetve ne derül i az se, hogy az 51,55 %-os arányt ilyen időtartara vonatozóan alulálta i.) A Médiatanács egjegyzi azt is, hogy a Médiaszolgáltatót az Mttv. 3. -a értelében objetív felelősség terheli az Mttv.-ben foglalta betartásáért, ezért a Médiatanács ne lehetett teintettel a Médiaszolgáltató anyagi nehézségeire, illetve a táogatáso hiányára hivatozására. Az Mttv. 3. -a szerint a édiaszolgáltatás és a sajtóteré tartalána eghatározása szabad, a édiaszolgáltató és a sajtóteré iadója felelősséggel tartozi e törvényben foglalta betartásáért. A jogsértésere vonatozó részletes egállapításoat és az azoat alátáasztó adatoat a jelen határozat elválaszthatatlan részét épező I. száú ellélet A. és B. táblázatai tartalazzá, a vizsgált adáshét űsorát özöttü a zenei űve azonosítását pedig a II. száú ellélet rögzíti. A ellélete rögzíti és részletezi a határozat indoolásában szereplő jogalalazói egállapításo pontos tényállási alapját. A Médiatanács a jogsértése iatt alalazandó jogövetezény fajtájána és értééne eghatározása során az alábbi szepontoat vette figyelebe. A özösségi édiaszolgáltatás ategóriájána egülönböztetése azon a jogalotói feliserésen alapul, iszerint a özszolgálati tartalo előállítása, szolgáltatása ne állai onopóliu, és a soszínűség védele érdeében az állai tulajdonban álló özszolgálati édiaszolgáltató ellett ás édiaszolgáltató is özreűödhetne a özszolgálati feladato egvalósításában, és özszolgálati célú űsorszáo sugárzásában. Ily ódon a özösségi édiaszolgáltatás feltételeine biztosítása az Alaptörvényből övetező, a sajtó és a édia soszínűségéne és deoratius özvéleény ialaulása feltételeine biztosítására irányuló állai ötelezettség egvalósításána része. Aennyiben az adott édiaszolgáltató által szolgáltatott özszolgálati tartalo a eghatározott ennyiségi és inőségi feltételene egfelel, a jogalotó entesíti a édiaszolgáltatási díj egfizetéséne ötelezettsége alól. A fentiere való teintettel ülönösen indoolt ezen özösségi édiaszolgáltató törvényben, illetve hatósági szerződésében vagy hatósági határozatban eghatározott ennyiségi és inőségi ritériuaina rendszeres időözönénti ellenőrzése, az alábbi jogszabályo alapján: Az Mttv (1) beezdése szerint: A Hatóság érelere vagy hivatalból - feladat- és hatásöréne eretében - jogosult hatósági ellenőrzés vagy hatósági eljárás eretében felügyelni az e törvényben és az Stv.-ben eghatározott rendelezése érvényesülését, betartását, valaint a hatósági döntéseiben, a űsorszolgáltatási szerződéseben és a Hatóság által ötött hatósági szerződéseben foglalta teljesítését. Az Mttv (2) beezdése szerint: Aennyiben a Hatóság a hatósági döntéséne ellenőrzése eredényeént egállapítja a hatósági döntésében foglalta egsértését, abban az esetben az ügy összes örülényei, illetve az ellenőrzés során feltárt ténye, valaint a jogsértés súlya és a hatéony jogérvényesítés szepontjai alapján 6

7 érlegeli, hogy a döntés egsértése tárgyában a Ket. szerinti végrehajtási eljárást vagy az e törvény szerinti jogövetezénye alalazása érdeében hatósági eljárást indít. Az Mttv (1) beezdés értelében: Aennyiben a jogsértés cseély súlyú és isételtség ne állapítható eg, a Médiatanács, illetve a Hivatal - a jogsértés tényéne egállapítása és figyeleztetés ellett - legfeljebb harinc napos határidő tűzésével felhívhatja a jogsértőt a jogsértő agatartás egszüntetésére, a jövőbeni jogsértésetől való tartózodásra, illetve a jogszerű agatartás tanúsítására, és eghatározhatja anna feltételeit. Az Mttv (1) beezdésében szabályozott felhívás jogövetezénye abban az esetben alalazható, ha a jogsértés cseély súlyú, és isételtség ne állapítható eg. Az Mttv (4) beezdése szerint: Az (1)-(3) beezdés alalazásában isételtségne teintendő, ha a jogsértő a jogerős hatósági határozatban egállapított jogsértő agatartást ugyanazon jogalapon és jogszabályhely teintetében, ugyanazon tárgyörben, hároszázhatvanöt napon belül legalább étszer valósítja eg, ide ne értve a cseély súlyú törvénysértéseet. A Médiatanács jelen határozat eghozataláig az alábbi esetben állapította eg a Médiaszolgáltatóval szeben az Mttv. 63. (12) beezdésében, valaint a 66. (4) beezdéséne h) pontjában foglalt rendelezése egsértését: a Médiatanács határozatána száa a jogsértés elövetéséne időpontja az alalazott jogövetezény 2210/2012. (XII.12.) június 25 július Ft összegű bírság Jelen ügyben az Mttv (4) beezdése szerinti isételtség esete ne áll fenn, ivel a Médiaszolgáltató a jogerős hatósági határozatban egállapított jogsértő agatartást ugyanazon tárgyörben hároszázhatvanöt napon belül ne övette el. A Médiatanács egállapította, hogy az Mttv. 63. (12) beezdésében, valaint a 66. (4) beezdéséne h) pontjában foglalt rendelezése egsértését egvalósító, fentebb felsorolt jogsértése együttesen ne teinthetőe cseély súlyúna, erre figyeleel ne alalazta az Mttv (1) beezdésében szabályozott felhívás jogövetezényét a Médiaszolgáltatóval szeben. Az Mttv (2) beezdése szerint: A Médiatanács és a Hivatal a jogövetezényt - a jogsértés jellegétől függően - a jogsértés súlyára, a jogsértés isételtségére, folyaatosságára, időtartaára, a jogsértéssel elért vagyoni előnyre, valaint a jogsértéssel oozott érdesérelere, az érdesérelet szenvedett és veszélyeztetett szeélye száára, illetve a jogsértéssel oozott árra és a jogsértés piacra gyaorolt hatására, továbbá az egyedi ügyben értéelhető egyéb szepontora teintettel állapítja eg. Az Mttv (3) beezdése szerint: A Médiatanács és a Hivatal - a (7) beezdés figyelebevételével - a övetező jogövetezénye alalazására jogosult: b) bírságot szabhat i a jogsértővel szeben. A Médiatanács az Mttv (3) beezdésében foglalt jogövetezénye özül a bírság alalazása ellett döntött, ivel jelen jogsértése esetén e özjogi eszözt ítélte a legalalasabbna arra, hogy a Médiaszolgáltatót visszatartsa a jövőbeni jogsértése elövetésétől. A Médiatanács a bírság iszabásaor ülön teintettel volt arra is, hogy egy esetleges övetező jogsértés esetén alalazandó jogövetezény egállapításánál érvényesülhessen a foozatosság elve, azaz a szancionálás iszáítható, előre látható legyen. 7

8 A Médiatanács az Mttv (2) beezdésében rögzített érlegelési szeponto özül a jogsértése együttes súlyát vette figyelebe, a további érlegelési szeponto, figyeleel az isételtség fogali eleeire is, a jelen jogsértése teintetében ne értéelhető. Fentiere teintettel, valaint a jogsértése együttes súlyára figyeleel a Médiatanács az Mttv (3) beezdés bb) alpontja alapján a axiálisan iszabható bírság (ötvenillió forint) 0,04 %-ána egfelelő összegű, azaz Ft bírságot szabott i a Médiaszolgáltatóval szeben. A Médiatanács az Mttv a), j) és l) pontjában foglalt hatásörében a rendelező részben foglalta szerint döntött. Az eljárás során a Ket a szerinti eljárási öltség ne erült fel. A jogorvoslatra történő figyeleztetés a Ket. 72. (1) beezdés da) pontján, az Mttv (1) és (3) beezdésén, valaint án alapul, a tárgyalás tartására vonatozó éreleről szóló tájéoztatást a polgári perrendtartásról szóló évi III. törvény 338. (2) beezdése tartalazza. Budapest, június 12. A Médiatanács nevében dr. Karas Monia elnö Dr. Koltay András hitelesítő tag Kapjá: 1. Szeélyes adat 8

9 I. száú ellélet a Médiatanács 526/2014. (VI.12.) száú határozatához A hatósági ellenőrzés egállapításai A. táblázat A hatósági ellenőrzés során észített érése eredényei, a teljes űsoridőre vetítve: Rádió FM 87,8 MHz február 24 árcius 2. Időtarta II. 25. II. 26. II. 27. II. 28. III. 1. III. 2. Teljesítése Vállaláso II. 24. (perc) hétfő edd szerda csütörtö pénte szobat vasárnap Összesen nap hét 1.Műsoridő Szöveg időtartaa Szöveg (%) 39,6% 56,5% 48% 41,5% 49,6% 42,6% 51,5% 47% 21% 21% 3.Zene időtartaa Magyar zene időtartaa Magyar zene (%) 47,2% - 50% 4.Helyi, özéleti - - űsorszáo időtartaa Helyi, özéleti űsorszáo (%) 10% 9,8% 10,4% 7,6% 7,2% 9,8% 10,5% 9,4% 23% 23% 5.Híradás időtartaa Híradás (%) 18% 18% 18% 17% 15% 17% 18% - 5% - 6.Közszolgálati űsorszáo időtartaa Közszolgálati űsoro (%) 7.Célözönségne szóló tartalo időtartaa ,5% 77% 41,5% 67% 64,5% 61% 69% 66,54% 67% 67% A űsorínálat teljes egészében egfelelhetett a célcsoport elvárásaina. 52% 52% 9

10 B. táblázat A hatósági ellenőrzés során észített érése eredényei, az éjszaai órá (23:00-05:00) nélül száított űsoridőben: Rádió FM 87,8 MHz február 24 árcius 2. Időtarta II. 25. II. 26. II. 27. II. 28. III. 1. III. 2. Teljesítése Vállaláso II. 24. (perc) hétfő edd szerda csütörtö pénte szobat vasárnap Összesen nap hét 1.Műsoridő Szöveg időtartaa Szöveg (%) 33% 53% 42% 38% 44% 34% 39% 40,5% 22% 22% 3.Helyi, özéleti űsorszáo időtartaa Helyi, özéleti űsorszáo (%) 10% 10% 10% 7% 7% 10% 10,5% 9% 23% 23% 4.Híradás időtartaa Híradás (%) 18% 17,5% 18% 16% 15,5% 18% 18% - 7% - 5.Közszolgálati űsorszáo időtartaa Közszolgálati űsoro (%) % 69% 55% 65,5% 53% 49% 44% 55% 55% 55% Budapest, június 12. A Médiatanács nevében dr. Karas Monia elnö Dr. Koltay András hitelesítő tag 10

11 II. száú ellélet a Médiatanács 526/2014. (VI.12.) száú határozatához A hatósági ellenőrzés során észített érése részletező táblázatai Dátu Műsor cíe Műsor tartala ezdés vég nettó idő szöveg zene agyar zene ülföldi zene özszolgálat LISZT FERENC - HUNGARIAN RHAPSODY NO. 12 IN A MINOR ( Z 2009 ) 0:00:00 0:02:08 00:02:08 0:00:00 0:02:08 0:02:08 0:00:00 ultúra SONG - 12 A Becsi Operahaz 0:02:08 0:07:17 00:05:09 0:05:09 0:00:00 0:00:00 0:00:00 ultúra TRVT Jó éjszaát Érd! 0:07:17 0:07:23 00:00:06 0:00:06 0:00:00 0:00:00 0:00:00 MTI Híre MTI HIREK - MTI :07:23 0:11:20 00:03:57 0:03:57 0:00:00 0:00:00 0:00:00 hírűsor Érdi Híre ÉRDI HÍREK :11:20 0:17:47 00:06:27 0:06:27 0:00:00 0:00:00 0:00:00 helyi hírűsor Könyv, Színház, Muzsia 0:17:47 0:17:58 00:00:11 0:00:11 0:00:00 0:00:00 0:00:00 ultúra LISZT FERENC - HUNGARIAN RHAPSODY NO. 13 IN A MINOR ( Z 2009 ) 0:17:58 0:26:26 00:08:28 0:00:00 0:08:28 0:08:28 0:00:00 ultúra SONG FM 87,8 ÉRD A NAP MINDEN ÓRÁJÁBAN 0:26:26 0:26:30 00:00:04 0:00:04 0:00:00 0:00:00 0:00:00 JING - 13 Az Albertina 0:26:30 0:30:22 00:03:52 0:03:52 0:00:00 0:00:00 0:00:00 ultúra TRVT Könyv, Színház, Muzsia 0:30:22 0:30:33 00:00:11 0:00:11 0:00:00 0:00:00 0:00:00 ultúra LISZT FERENC - HUNGARIAN RHAPSODY NO. 14 IN F MINOR ( Z 2009 ) 0:30:33 0:41:27 00:10:54 0:00:00 0:10:54 0:10:54 0:00:00 ultúra SONG Rádió Érd helyi özössége rádiója 0:41:27 0:41:35 00:00:08 0:00:08 0:00:00 0:00:00 0:00:00 JING - 14 A Hoher Mart 0:41:35 0:45:50 00:04:15 0:04:15 0:00:00 0:00:00 0:00:00 ultúra TRVT RÁDIÓ ÉRD ÉRDEMES HALLGATNI 0:45:50 0:45:57 00:00:07 0:00:07 0:00:00 0:00:00 0:00:00 JING LISZT FERENC - HUNGARIAN RHAPSODY NO. 15 IN A MINOR ( Z 2009 ) 0:45:57 0:51:29 00:05:32 0:00:00 0:05:32 0:05:32 0:00:00 ultúra SONG - 15 A Hoher Mart ornyee 0:51:29 0:56:52 00:05:23 0:05:23 0:00:00 0:00:00 0:00:00 ultúra TRVT LISZT FERENC - HUNGARIAN RHAPSODY NO. 2 IN C SHARP MINOR ( Z 2009 ) 0:56:52 1:06:04 00:09:12 0:00:00 0:09:12 0:09:12 0:00:00 ultúra SONG MTI Híre MTI HIREK - MTI :06:04 1:10:01 00:03:57 0:03:57 0:00:00 0:00:00 0:00:00 hírűsor Érdi Híre ÉRDI HÍREK :10:01 1:16:29 00:06:28 0:06:28 0:00:00 0:00:00 0:00:00 helyi hírűsor Könyv, Színház, Muzsia 1:16:29 1:16:40 00:00:11 0:00:11 0:00:00 0:00:00 0:00:00 ultúra - 16 A Platz a Hof es ornyee 1:16:40 1:24:14 00:07:34 0:07:34 0:00:00 0:00:00 0:00:00 ultúra TRVT RÁDIÓ FM 87,8 A NAP MINDEN ÓRÁJÁBAN 1:24:14 1:24:21 00:00:07 0:00:07 0:00:00 0:00:00 0:00:00 JING LISZT FERENC - HUNGARIAN RHAPSODY NO. 6 IN D FLAT ( Z 2009 ) 1:24:21 1:30:51 00:06:30 0:00:00 0:06:30 0:06:30 0:00:00 ultúra SONG - 17 Becs Orauzeua 1:30:51 1:33:50 00:02:59 0:02:59 0:00:00 0:00:00 0:00:00 ultúra TRVT 11

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1218/2012. (VII.5.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1218/2012. (VII.5.) sz. HATÁROZATA Itatószám: MN/13012-9/2012. Tárgy: a vállalt műsorstrutúrána megfelelő műsor sugárzási, a magyar zenei műsorszámo arányára vonatozó ötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Mellélet: 1. A hatósági

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1739/2012. (X.3.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1739/2012. (X.3.) sz. HATÁROZATA Itatószám: MN/22287-7/2012. Tárgy: a özszolgálati műsorszámo, a helyi özélettel foglalozó, a helyi mindennapi életet bemutató műsorszámo alulteljesítése és a maximális értéű ismétlési arány túlteljesítése

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 911/2012. (V.16.) sz. H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 911/2012. (V.16.) sz. H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/6437-9/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt időtartamban és műsoridőben, valamint a műsoridőbeosztás szerint vállalt műsorstruktúrának

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 415/2014. (V.6.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 415/2014. (V.6.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/7195-8/2014. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések, a közszolgálati műsorszámok arányának nem teljesítése Melléklet: hatósági ellenőrzés részletes

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1917/2012. (X. 30.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1917/2012. (X. 30.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/24109-7/2012. Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására, a közösségi médiaszolgáltatókkal szembeni követelmények betartására, valamint a reklámok közzétételének módjára

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1583/2013. (XI. 6.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1583/2013. (XI. 6.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/50240-7/2013. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására, valamint a közszolgálati műsorszámok

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 277/2015. (III.17.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 277/2015. (III.17.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/33262-11/2014. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására, valamint a közszolgálati műsorszámok bemutatására fordított műsoridőre vonatkozó

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 247/2014. (III.18.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 247/2014. (III.18.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: N/1949-11/2014. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1644/2012. (IX. 12.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1644/2012. (IX. 12.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/19854-8/2012. Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására, valamint a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó törvényi kötelezettség megsértése

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 122/2015. (II.3.) számú HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 122/2015. (II.3.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/28789-8/2014. Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor közreadására vonatkozó és a közösségi médiaszolgáltatókkal szemben előírt törvényi követelmények megsértése Ügyintéző: személyes

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 243/2014. (III. 18.) sz. HATÁROZATA. 100.000,- Ft, azaz százezer forint bírsággal sújtja.

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 243/2014. (III. 18.) sz. HATÁROZATA. 100.000,- Ft, azaz százezer forint bírsággal sújtja. Ügyiratszám: MN/72190-8/2013. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések, és a közösségi médiaszolgáltatókkal szemben előírt törvényi követelmények megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám:

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1742/2012. (X.3.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1742/2012. (X.3.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/20199-9/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1496/2012. (VIII. 15.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1496/2012. (VIII. 15.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/13535-10/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására, valamint a saját megkülönböztető

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1549/2012. (VIII. 29.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1549/2012. (VIII. 29.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/16140-7/2012. Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat Melléklet: a hatósági

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1516/2013. (X.16.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1516/2013. (X.16.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/46732-7/2013. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására és a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó törvényi rendelkezés

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 973/2013. (VI.5.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 973/2013. (VI.5.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/9702-8/2013. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség, valamint

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1737/2012. (X.3.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1737/2012. (X.3.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/20018-7/2012. Tárgy: a magyar zenei műsorszámok, a napi rendszeres híradásra szánt minimális műsoridő, a közszolgálati célokat szolgáló műsorszámok és a célcsoportnak szóló műsorarány alulteljesítése

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 353/2013. (II. 27.) sz. HATÁROZATA. 10.000,- Ft, azaz tízezer forint bírsággal sújtja.

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 353/2013. (II. 27.) sz. HATÁROZATA. 10.000,- Ft, azaz tízezer forint bírsággal sújtja. Ügyiratszám: MN/30292-10/2012. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérő műsor sugárzása, a közösségi médiaszolgáltatókkal szemben előírt törvényi követelmények megsértése Ügyintéző: személyes

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1194/2013. (VII.17.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1194/2013. (VII.17.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/14385-8/2013. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a saját készítésű műsorszámok heti minimális műsoridejére vonatkozó kötelezettség, továbbá

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 634/2012. (IV. 4.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 634/2012. (IV. 4.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/35457-8/2011. Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: a hatósági ellenőrzés megállapításai

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1005/2013. (VI. 12.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1005/2013. (VI. 12.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/8539-8/2013. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérés, burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése Ügyintéző: személyes

Részletesebben

A Magyar Honvédség állandó telepítésű kommunikációs rendszere továbbfejlesztésének technikai lehetőségei

A Magyar Honvédség állandó telepítésű kommunikációs rendszere továbbfejlesztésének technikai lehetőségei ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Feete Károly. alezredes A Magyar Honvédség állandó telepítésű ouniációs rendszere továbbfejlesztéséne techniai lehetőségei Dotori (PhD) érteezés Tudoányos vezető: Dr.

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 2.100.000,- Ft, azaz kétmillió-egyszázezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi.

H A T Á R O Z A T. 2.100.000,- Ft, azaz kétmillió-egyszázezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi. Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/30552-4/2014. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a hallássérültek számára hozzáférhető műsorszámokra vonatkozó

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1339/2011. (X.5.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1339/2011. (X.5.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/24340-7/2011. Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsorsugárzási kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: hatósági ellenőrzés megállapításai A NEMZETI MÉDIA-

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 925/2013. (V.29.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 925/2013. (V.29.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/3992-10/2013. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettségek, valamint

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 1.610.000,- Ft, azaz egymillió-hatszáztízezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi.

H A T Á R O Z A T. 1.610.000,- Ft, azaz egymillió-hatszáztízezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi. Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/22621-5/2014. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a hallássérültek számára hozzáférhető műsorszámokra vonatkozó

Részletesebben

HATÁROZAT. felhívja, 105.000,- Ft, azaz egyszázötezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi.

HATÁROZAT. felhívja, 105.000,- Ft, azaz egyszázötezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi. Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/2915-6/2013. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a hallássérültek számára hozzáférhető műsorszámokra vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése Melléklet: hatósági

Részletesebben

AKALI HALÖSVÉNYT AVATUNK

AKALI HALÖSVÉNYT AVATUNK XIII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2015. ÁPRILIS AKALI HALÖSVÉNYT AVATUNK Május 9-én, szombaton egész napos szabadtéri programo várjá a természet edvelőit. Horgásztalálozó az alábbi programmal: 7,30 óráig Beérezés

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 1759/2013. (XII. 11.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 1759/2013. (XII. 11.) számú HATÁROZATA A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 1759/2013. (XII. 11.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/57221-8/2013. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1493/2012. (VIII.15.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1493/2012. (VIII.15.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/15476-8/2012. Tárgy: a Médiatanács határozatában előírt műsorstruktúrának megfelelő műsorsugárzási kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: a hatósági ellenőrzés megállapításai

Részletesebben