A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 345/2013. (II.27.) számú H A T Á R O Z A T A

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 345/2013. (II.27.) számú H A T Á R O Z A T A"

Átírás

1 Ügyiratszám: MN/ /2012. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstrutúrána megfelelő műsor sugárzására vonatozó ötelezettség megsértése Mellélet: hatósági ellenőrzés részletes megállapításai A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 345/2013. (II.27.) számú H A T Á R O Z A T A A Nemzeti Média- és Hírözlési Hatóság Médiatanácsa (a továbbiaban: Médiatanács) a Lánchíd Rádió Kft.-vel (1089 Budapest, Üllői út 102., a továbbiaban: Médiaszolgáltató) szemben hivatalból lefolytatott eljárásában megállapította, hogy a Médiaszolgáltató az általa üzemeltetett Lánchíd Rádió 88,1 állandó megnevezésű özösségi médiaszolgáltatás szeptember özötti műödése során megsértette a vállalt műsorstrutúrána megfelelő műsor sugárzására, azaz a helyi özélettel foglalozó, a helyi mindennapi életet segítő és a özszolgálati műsorszámo műsoridejére vonatozó vállalását, melyne öveteztében a Médiaszolgáltatót Ft, azaz ötvenezer forint bírsággal sújtja. A Médiaszolgáltató a bírságot e határozat özlését övető hét napon belül öteles megfizetni a Médiatanács Magyar Államincstár által vezetett számú számlájára. A bírságfizetési ötelezettség ésedelmes teljesítése esetén a Médiaszolgáltató ésedelmi pótléot öteles fizetni, melyne mértée minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybani alapamat étszereséne 365-öd része. Az önéntes teljesítés elmaradása esetén a Médiatanács a Médiaszolgáltatóval szembeni bírság igényét özigazgatási úton érvényesíti. A Médiatanács megállapította továbbá, hogy a Médiaszolgáltató nem sértette meg a hírműsorora, a nemzeti, etniai műsorszámora és a özszolgálati zeneszámora tett vállalásait. E határozat ellen fellebbezésne nincs helye. A határozat felülvizsgálata az anna özlésétől számított 30 napon belül a Fővárosi Közigazgatási és Munaügyi Bírósághoz (a továbbiaban: bíróság) címzett, de a Médiatanácshoz (1088 Budapest; Reviczy utca 5.) három példányban benyújtott eresetlevéllel érhető. A eresetlevél benyújtásána e határozat végrehajtására halaszt hatálya nincs, a eresettel támadott hatósági határozat végrehajtásána felfüggesztése és a tárgyalás tartása a bíróságtól érhető. A eresetet a bíróság 30 napon belül bírálja el. I N D O K O L Á S A Médiatanács a médiaszolgáltatásoról és a tömegommuniációról szóló évi CLXXXV. törvény (a továbbiaban: Mttv.) 167. (1) beezdése alapján hatósági ellenőrzés eretében, hivatalból vizsgálta a Médiaszolgáltató Lánchíd Rádió 88,1 állandó megnevezésű özösségi médiaszolgáltatásána szeptember özött sugárzott műsorát, amely során felmerült, hogy a Médiaszolgáltató megsértette az Mttv. 63. (12) beezdésében foglalt rendelezéseet. Az Mttv. 63. (12) beezdése szerint: A médiaszolgáltató a hatósági szerződésben rögzítettene megfelelő műsor sugárzására jogosult és öteles, az általa üzemben tartott saját hálózaton, berendezéseel, eszözöel vagy eletronius

2 hírözlési szolgáltató (műsorszóró) szolgáltatás özreműödésével. A médiaszolgáltató saját eszözöel történő műsorszóró, szétosztó tevéenységére a távözlési szolgáltatási engedély nem szüséges, de ez nem érinti a jogszabályoban meghatározott egyéb engedélye beszerzésére vonatozó ötelezettséget. A özigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (a továbbiaban: Ket.) 29. (1) beezdése alapján a Médiatanács az Mttv a), j) és l) pontjában foglalt hatásörében január 9-én hivatalból hatósági eljárást indított a Médiaszolgáltatóval szemben, és a Ket. 29. (3) beezdése szerint a 24/2013. (I.9.) számú, MN/ /2012. ügyiratszámú végzésben tájéoztatta a hatósági ellenőrzés megállapításairól, a Ket. 51. (1) beezdése szerinti nyilatozattételi jogosultságáról és a Ket. 68. (1) beezdés alapján az iratbeteintés lehetőségéről. A Médiatanács végzésében, illetve anna melléleteiben megállapította, hogy a Médiaszolgáltató a vizsgált adáshéten vélelmezhetően megsértette a vállalt műsorstrutúrána megfelelő műsor sugárzására, azaz a helyi özélettel foglalozó, a helyi mindennapi életet segítő műsorszámora, a hírműsorora, a özszolgálati műsorszámora, a nemzeti, etniai műsorszámora és a özszolgálati zeneszámo műsoridejére vonatozó ötelezettségét. A Médiaszolgáltató a hatósági eljárás megindításáról szóló végzést a tértivevény tanúsága szerint január 16-án vette át, nyilatozattételi jogával jelen határozat meghozataláig nem élt. A Médiatanács a rendelezésre álló adato, ülönösen a hatósági ellenőrzés eredményét rögzítő vizsgálati jelentés alapján az alábbi tényállást állapította meg, és azt az alábbia szerint értéelte: A Médiatanács a Médiaszolgáltatót a 361/2011. (III.17.) számú határozatával, PJ/ /2011. itatószámon létrehozott hatósági szerződésben (a továbbiaban: Hatósági Szerződés) özösségi médiaszolgáltatási tevéenység végzésére jogosította fel a Győr 88,1 MHz médiaszolgáltatási jogosultság teintetében, mely szerint a Médiaszolgáltató az egyes műsorszám-típuso arányára vonatozóan, a havi - heti - napi műsoridő teintetében az alábbi vállalásoat tette: havi napi A özszolgálati (Mttv ban meghatározott céloat szolgáló) műsorszámo 100% 100% Helyi özélettel foglalozó, a helyi mindennapi életet segítő műsorszámo 50% 50% Szöveg aránya 60% 60% Ismétlése aránya max. 16% hétvégén max 46%; hétöznap max. 5% Hírműsoro 17% 20% Atuális 30% 34% Zenei (özszolgálati) műsorszámo 17% 23% Nemzeti, etniai műsoro 5% 5% Az Mttv. 66. (6) beezdés értelmében a helyi és a örzeti médiaszolgáltatáso özösségi médiaszolgáltatásént való elismerését övetően a Médiatanács legalább étévente új médiaszolgáltatás esetében az első év után is részletes, legalább hét műsornapra iterjedő vizsgálat során eljárásában hivatalból vizsgálja a médiaszolgáltató műödését, amelyne érdeében az általa özzétett műsorszámoal, illetve a médiaszolgáltatás tartalmával apcsolatban részletes adatszolgáltatásra öteles. Az Mttv l) pontja értelmében a Médiatanács hatósági hatásöreiben, a sal összhangban gyaorolja a médiaszolgáltatás özösségi médiaszolgáltatássá nyilvánításával összefüggő hatásöröet, felügyeli műödésüet. A fentie alapján indított hatósági eljárás során a Médiatanács megállapította, hogy a Médiaszolgáltató a vizsgált adáshéten a helyi özélettel foglalozó, a helyi mindennapi életet segítő műsorszámora vonatozó napi 50%-os arányú vállalását [Hatósági Szerződés 6.7. pontja] a vizsgált hét minden egyes napján alulteljesítette, mert csupán 17,5 és 42% özötti arányban sugárzott ilyen ategóriájú műsort az egyes napoon [a melléletben szereplő, összesítő táblázat 4. pontja szerint]. a özszolgálati műsorszámo apcsán teljesítette az Mttv.-ben meghatározott 2/3-os arányt, azonban a vállalt napi 100%-os arányt [Hatósági Szerződés 6.7. pontja] alulteljesítette, mert az 2

3 egyes napoon a vizsgált napoon a özszolgálati műsorszámo aránya 82-96% özött volt [a melléletben szereplő, összesítő táblázat 8. pontja szerint]. A jogsértésere vonatozó részletes megállapításoat, az azoat alátámasztó adatoat és a hatósági ellenőrzés részletező táblázatait a jelen határozat elválaszthatatlan részét épező mellélet tartalmazza. A mellélet rögzíti és részletezi a határozat indoolásában szereplő jogalalmazói megállapításo pontos tényállási alapját. A Médiatanács a jogsértése miatt alalmazandó jogövetezmény fajtájána és mértééne meghatározása során az alábbi szempontoat vette figyelembe. A özösségi médiaszolgáltatás ategóriájána megülönböztetése azon a jogalotói felismerésen alapul, miszerint a özszolgálati tartalom előállítása, szolgáltatása nem állami monopólium, és a soszínűség védelme érdeében az állami tulajdonban álló özszolgálati médiaszolgáltató mellett más médiaszolgáltató is özreműödhetne a özszolgálati feladato megvalósításában, és özszolgálati célú műsorszámo sugárzásában. Ily módon a özösségi médiaszolgáltatás feltételeine biztosítása az Alaptörvényből övetező, a sajtó és a média soszínűségéne és demoratius özvélemény ialaulása feltételeine biztosítására irányuló állami ötelezettség megvalósításána része. Amennyiben az adott médiaszolgáltató által szolgáltatott özszolgálati tartalom a meghatározott mennyiségi és minőségi feltételene megfelel, a jogalotó mentesíti a médiaszolgáltatási díj megfizetéséne ötelezettsége alól. A fentiere való teintettel ülönösen indoolt ezen özösségi médiaszolgáltató törvényben, illetve hatósági szerződésében vagy hatósági határozatban meghatározott mennyiségi és minőségi ritériumaina rendszeres időözönénti ellenőrzése, az alábbi jogszabályo alapján: Az Mttv (1) beezdése szerint: A Hatóság érelemre vagy hivatalból - feladat- és hatásöréne eretében - jogosult hatósági ellenőrzés vagy hatósági eljárás eretében felügyelni az e törvényben és az Smtv.-ben meghatározott rendelezése érvényesülését, betartását, valamint a hatósági döntéseiben, a műsorszolgáltatási szerződéseben és a Hatóság által ötött hatósági szerződéseben foglalta teljesítését. Az Mttv (2) beezdése szerint: Amennyiben a Hatóság a hatósági döntéséne ellenőrzése eredményeént megállapítja a hatósági döntésében foglalta megsértését, abban az esetben az ügy összes örülményei, illetve az ellenőrzés során feltárt ténye, valamint a jogsértés súlya és a hatéony jogérvényesítés szempontjai alapján mérlegeli, hogy a döntés megsértése tárgyában a Ket. szerinti végrehajtási eljárást vagy az e törvény szerinti jogövetezménye alalmazása érdeében hatósági eljárást indít. Az Mttv (1) beezdés értelmében: Amennyiben a jogsértés cseély súlyú és ismételtség nem állapítható meg, a Médiatanács, illetve a Hivatal - a jogsértés tényéne megállapítása és figyelmeztetés mellett - legfeljebb harminc napos határidő tűzésével felhívhatja a jogsértőt a jogsértő magatartás megszüntetésére, a jövőbeni jogsértésetől való tartózodásra, illetve a jogszerű magatartás tanúsítására, és meghatározhatja anna feltételeit. Az Mttv (1) beezdésében szabályozott felhívás jogövetezménye abban az esetben alalmazható, ha a jogsértés cseély súlyú, és ismételtség nem állapítható meg. A Médiatanács megállapította, hogy a fentebb felsorolt jogsértése együttesen nem teinthetőe cseély súlyúna, továbbá jelen határozat meghozataláig a Médiaszolgáltató Lánchíd Rádió 88,1 (Győr) médiaszolgáltatása apcsán egy alalommal, a Médiaszolgáltató február 16-a és 22-e özötti médiaszolgáltatása vonatozásában az 1218/2012. (VII.5.) számú határozatában állapította meg az Mttv. 63. (12) beezdés megsértését, mely oán Ft bírság megfizetésére ötelezte a Médiaszolgáltatót. 3

4 Az Mttv (2) beezdése szerint: A Médiatanács és a Hivatal a jogövetezményt - a jogsértés jellegétől függően - a jogsértés súlyára, a jogsértés ismételtségére, folyamatosságára, időtartamára, a jogsértéssel elért vagyoni előnyre, valamint a jogsértéssel oozott érdesérelemre, az érdesérelmet szenvedett és veszélyeztetett személye számára, illetve a jogsértéssel oozott árra és a jogsértés piacra gyaorolt hatására, továbbá az egyedi ügyben értéelhető egyéb szempontora teintettel állapítja meg. Az Mttv (4) beezdése szerint: Az (1)-(3) beezdés alalmazásában ismételtségne teintendő, ha a jogsértő a jogerős hatósági határozatban megállapított jogsértő magatartást ugyanazon jogalapon és jogszabályhely teintetében, ugyanazon tárgyörben, háromszázhatvanöt napon belül legalább étszer valósítja meg, ide nem értve a cseély súlyú törvénysértéseet. A Médiatanács anna ellenére, hogy a Médiaszolgáltató vonatozásában az ismételtség fentebbi fogalmi elemei nem állna fenn, figyelemmel a jogsértése súlyára és az Mttv. 63. (12) beezdésében foglalt rendelezés másodi alalommal történő megsértésére, nem alalmazhatta a felhívás jogövetezményét a Médiaszolgáltatóval szemben. A Médiatanács az Mttv (2) beezdésében rögzített mérlegelési szemponto özül a jogsértése súlyát és folyamatosságát vette figyelembe. A Médiatanács a jogsértés súlya apcsán figyelembe vette, hogy a Médiaszolgáltató a helyi özélettel foglalozó, a helyi mindennapi életvitelt segítő műsorora tett 50 %-os vállalásna felét sem teljesítette szeptember 29-én és 30-án. A Médiatanács a folyamatosság örében értéelte, hogy a Médiaszolgáltató a vizsgált hét egyi adásnapján sem teljesítette a helyi özélettel foglalozó, a helyi mindennapi életvitelt segítő műsorora és a özszolgálati műsorszámora tett vállalását. A Médiatanács egyéb mérlegelési szempontént értéelte, hogy a Médiaszolgáltató Lánchíd Rádió Budapest 100,3 MHz szeptember 19-e és 25-e özötti médiaszolgáltatása apcsán a 171/2012. (I.25.) számú határozatában megállapította az Mttv. 63. (12) beezdésben foglalt rendelezés megsértését, részben a jelen határozatban szereplő özszolgálati, és a helyi özélettel foglalozó, a helyi mindennapi életvitelt segítő műsoro alulteljesítése miatt, és Ft bírság megfizetésére ötelezte a Médiaszolgáltatót. Az Mttv (2) beezdésében meghatározott további mérlegelési szemponto, figyelemmel az Mttv (4) beezdésében rögzített ismételtség fogalmára is, a jelen jogsértése teintetében nem értéelhető. A Médiatanács az Mttv (3) beezdésében foglalt jogövetezménye özül a bírság alalmazása mellett döntött, mivel jelen jogsértése esetén e özjogi eszözt ítélte a legalalmasabbna arra, hogy a Médiaszolgáltatót visszatartsa a jövőbeni jogsértése elövetésétől. A Médiatanács a bírság iszabásaor ülön teintettel volt arra is, hogy egy esetleges övetező jogsértés esetén alalmazandó jogövetezmény megállapításánál érvényesülhessen a foozatosság elve, azaz a szancionálás iszámítható, előre látható legyen. Az Mttv (3) beezdése szerint: A Médiatanács és a Hivatal - a (7) beezdés figyelembevételével - a övetező jogövetezménye alalmazására jogosult: b) bírságot szabhat i a jogsértővel szemben. A Médiatanács a bírság összegéne meghatározásaor figyelembe vette, hogy a Médiaszolgáltató az Mttv. 66. (4) beezdés h) pontjában előírt 50%-os zenei arányt jelentősen túlteljesítette, 75%-ban sugárzott ilyen ategóriába tartozó zeneszámoat. A Médiaszolgáltató a özszolgálati műsorszámo apcsán nem teljesítette a napi 100%-os arányt, de jelentősen túlteljesítette az Mttv. 66. (4) beezdés g) pontjában előírt 2/3-os heti műsorarányt. Az Mttv. 3. -a szerint a médiaszolgáltatás és a sajtótermé tartalmána meghatározása szabad, a médiaszolgáltató és a sajtótermé iadója felelősséggel tartozi e törvényben foglalta betartásáért. A Médiaszolgáltatóna a törvénysértéseért való felelőssége objetív. Fentiere teintettel, valamint a jogsértése együttes súlyára és az Mttv. 63. (12) beezdésében foglalt rendelezés újbóli megsértésére figyelemmel a Médiatanács az Mttv (3) beezdés bb) 4

5 alpontja alapján a maximálisan iszabható bírság (ötvenmillió forint) 0,1 %-ána megfelelő összegű, azaz Ft bírságot szabott i a Médiaszolgáltatóval szemben. A hatósági ellenőrzés a médiaszolgáltatás saját műsoridejére vonatozott, azonban a Hatósági Szerződés pontja a teljes műsoridő minimális százaléaént határozza meg a hírműsoro, a zenei műsoro és a nemzeti, etniai műsoro apcsán tett vállalásoat. A saját műsoridő vizsgálata alapján nem határozható meg a teljes műsoridőre vonatozó arányszámo, enne oán a Médiatanács megállapította, hogy ezen vállaláso vonatozásában nem sértette meg a Médiaszolgáltató az Mttv. 63. (12) beezdésben foglalt rendelezést. Az eljárás során a Ket (2) beezdése szerinti eljárási öltség nem merült fel. A jogorvoslatra történő figyelmeztetés a Ket. 72. (1) beezdés da) pontján, az Mttv (1) és (3) beezdésén, valamint án alapul, a tárgyalás tartására vonatozó érelemről szóló tájéoztatást a polgári perrendtartásról szóló évi III. törvény 338. (2) beezdése tartalmazza. Budapest, február 27. A Médiatanács nevében dr. Kollari Tamás soros elnöi tisztséget ellátó tag Dr. Koltay András hitelesítő tag Kapjá: 1. Személyes adat 5

6 Mellélet a Médiatanács 345/2013. (II.27.) számú határozatához A hatósági ellenőrzés megállapításai A Médiaszolgáltató által üzemeltetett Lánchíd Rádió 88,1 állandó megnevezésű özösségi médiaszolgáltatás szeptember özött sugárzott műsorhetére vonatozó vizsgálat során a Médiatanács megállapította a médiaszolgáltatásoról és a tömegommuniációról szóló évi CLXXXV. törvény (továbbiaban: Mttv.) 63. (12) beezdésében foglalt rendelezés vélelmezett megsértését. A Lánchíd Rádió Kft. médiaszolgáltatót a Médiatanács a 361/2011. (III. 17.) sz. határozatával özösségi médiaszolgáltatási tevéenység végzésére jogosította fel a Győr 88,1 MHz médiaszolgáltatási jogosultság teintetében. A Hatósági Szerződés szerint: 1. A Lánchíd Rádió 88,1 a Médiatanács 1717/2011. (XII. 1.) sz. határozata alapján hálózatba apcsolódi a Lánchíd Rádió Kft. Budapest 100,3 MHz-zel ugyanazon műsorszám vagy műsor egyidejű vagy csanem egyidejű szolgáltatására; 2. A Lánchíd Rádió 88,1 műsorideje 24 óra/nap, ebből a saját műsorideje 4 óra/nap az alábbi megoszlásban: hétöznap: 6:30-7:00; 7:30-8:00; 8:30-9:00; 13:00-15:00 és 18:30-19:00 óra özött, hétvégén: 13:00-17:00 óra özött; 3. A médiaszolgáltatás állandó megnevezése: Lánchíd Rádió 88.1; 4. A médiaszolgáltatás célja, hogy műsoridejéne túlnyomó részében a özszolgálati médiaszolgáltatás Mttv ban meghatározott céljait szolgáló műsorszámoat tesz özzé; 5. Sajátos arculata (lásd Hatósági Szerződés VI. fejezet 6.5. pontja): hírszolgáltatás, tájéoztatás és özszolgálatiság; 6. A médiaszolgáltatás özponti elemei a saját műsoridőben: reggeli műsorsáv (6:30-9:30) híre, elemzése napözbeni műsorsáv (9:30-18:00) magazino esti/éjszaai műsorsáv (18:00-6:30) háttérműsor; 7. Az egyes műsorszám-típuso aránya a saját műsoridő minimális százaléaént: havi napi A özszolgálati (Mttv ban meghatározott céloat szolgáló) 100% 100% műsorszámo Helyi özélettel foglalozó, a helyi mindennapi életet segítő műsorszámo 50% 50% Szöveg aránya 60% 60% Ismétlése aránya max. 16% hétvégén max 46%; hétöznap max. 5% Hírműsoro 17% 20% Atuális 30% 34% Zenei (özszolgálati) műsorszámo 17% 23% Nemzeti, etniai műsoro 5% 5% A zenei műsorszámora szánt heti műsoridő műsoridejéne legalább ötven százaléát magyar zenei műsorszámo bemutatására fordítja (Mttv. 66. (4) beezdés h) pontja és a Hatósági Szerződés pontja). 6

7 A hatósági ellenőrzés során észített mérése eredményeit az alábbi összesítő táblázat foglalja össze: Időtartam/arány IX. 24. IX. 25. IX. 26. IX. 27. IX. 28. IX. 29. IX. 30. Összesen Vállalás (%) perc nap hét 1. Műsoridő Szöveg időtartama Szöveg (%) 85% 81% 85% 83% 90% 80% 84% 84% 60% - 3. Zene időtartama Magyar zene időtartama Magyar zene (%) 75% - 50% Helyi özéleti, mindennapi életvitelt segítő műsoro időtartama Helyi özéleti, mindennapi életvitelt segítő műsor (%) 42% 33% 41% 38% 42% 18% 17,5% 33% 50% - 5. Hírműsor időtartama Hírműsor (%) 31% 25% 34% 32% 34% 14% 17,5% - 20% - Atuális időtartama Atuális aránya (%) % 82% 87,5% 67,5% 89,5% 77% 60% - 34% - 7. Ismétlése időtartama Ismétlése aránya (%) 40% 21% 0 40% 39% 39% 20% - Közszolgálati tartalom időtartama hétöznap max.5%, hétvégén max 46% Közszolgálati tartalom (%) 87% 82% 88% 88% 89% 96% 96% 89,5% 100% - Nemzeti, etniai műsoro időtartama Nemzeti etniai műsoro aránya (%) Közszolgálati zenei műsoro időtartama Közszolgálati zenei műsoro aránya % 0 20% 18% 0 0-5% % 0 20% 19,5% - 23% - A hatósági ellenőrzés eredménye az alábbiaban foglalható össze: 1. A Médiaszolgáltató a műsoridejét megtartotta, a Hatósági Szerződésben foglalt időszaoban levált a budapesti főadóról, és a saját audió jelét alalmazva, saját műsort tett özzé. Regisztrált audió jele: A továbbiaban a 88,1 frevencián a Lánchíd sugározzu, A Lánchíd Rádió helyi műsora a 88,1 frevencián, Itt a Lánchíd Rádió Győrben a 88,1-en, Ön a Győri Hírjárat hallgatója a 88,1 frevencián, A Lánchíd Rádió Győr helyi műsorát hallottá a 88,1 frevencián. 2. A szöveg aránya a vállalásna megfelelő mértében (60%/nap vállalás vs. 81%-90%/nap teljesítés) alault. 3. Az Mttv. 66. (4) beezdés h) pontja értelmében a zenei műsorszámora fordított heti műsoridő legalább ötven százaléát magyar zenei műsorszámo bemutatására ell fordítania a özösségi médiaszolgáltatóna. Ez az előírás teljesült, hiszen a magyar zeneszámo aránya 75%-ot tett i az ellenőrzött időszaban. 4. A helyi özélettel foglalozó, a helyi mindennapi életet segítő műsorszámo időtartama 42 perc és 101 perc özött változott a hét folyamán, azaz egyi napon sem érte el a vállalt 50%-os arányt. A helyi özéleti ategóriában az alábbi műsorszámo erülte elfogadásra: 7

8 Dátum Műsor címe ezdés vége nettó idő Győri Hírjárat 06:29:57 06:42:03 00:12:06 Időjárás 06:42:03 06:42:36 00:00:33 Turizmus Világnapja Győrben - riport Tóthné Kardos Krisztinával, a Győri Látogatóözpont vezetőjével 06:47:01 06:55:35 00:08:34 Győri Hírjárat 07:29:56 07:42:02 00:12:06 Időjárás 07:42:02 07:42:38 00:00:36 Elindult Győrben a fűtési szezon - riport Ozsvárt Tamással, a GYŐR-SZOL ommuniációs vezetőjével 07:47:34 07:53:21 00:05:47 Kicseréli a vízcsöveet Győrben - riport Tóth Lászlóval, a győri Pannonvíz munatársával 07:53:21 07:56:55 00:03:34 Győri Hírjárat 08:29:55 08:42:01 00:12:06 Időjárás 08:42:01 08:42:35 00:00: évad a Győri Nemzeti Balettnél - riport Kis János vezetővel 08:44:53 08:53:55 00:09:02 Helyi híre 12:59:47 13:11:46 00:11:59 Időjárás 13:11:46 13:12:10 00:00:24 Helyi híre 13:59:41 14:10:19 00:10:38 Időjárás 14:10:19 14:10:45 00:00:26 Győri Hírjárat 18:29:39 18:41:46 00:12:07 Időjárás 18:41:46 18:42:21 00:00:35 Győri Hírjárat 06:29:58 06:39:51 00:09:53 Időjárás 06:39:51 06:40:09 00:00:18 Győri Hírjárat 07:29:57 07:39:51 00:09:54 Időjárás 07:39:51 07:40:20 00:00:29 Riport a győri származású Benő Szabolccsal, ai a bp-i Bartó Konzervatórium új igazgatója lett 07:44:55 07:51:46 00:06:51 Győri Hírjárat 08:29:56 08:39:50 00:09:54 Időjárás 08:39:50 08:40:19 00:00:29 Egyenlőség Bánásmód Hatóság onferencia Győrben; riport dr. Göndör Évával, a Győr-Sopron megyei egyenlőségbánásmód-referenssel 08:43:57 08:55:45 00:11:48 Helyi híre 12:59:44 13:09:30 00:09:46 Időjárás 13:09:30 13:09:51 00:00:21 Helyi híre 13:59:37 14:07:46 00:08:09 Időjárás 14:07:46 14:08:04 00:00:18 Győri Hírjárat 18:29:45 18:39:38 00:09:53 Időjárás 18:39:38 18:40:05 00:00:27 Győri Hírjárat 06:29:59 06:43:03 00:13:04 Időjárás 06:43:03 06:43:30 00:00:27 Győri Hírjárat 07:29:59 07:43:03 00:13:04 Időjárás 07:43:03 07:43:30 00:00:27 A győrie nyelvtanulásai szoásai; riport Hatos Hajnalával, a Hatos és Társa nyelvisola igazgatójával 07:47:30 07:54:28 00:06:58 Győri Hírjárat 08:29:57 08:43:01 00:13:04 időjárás 08:43:01 08:43:27 00:00:26 Riport Dérné Faust Imolával, a nemrég indult weboldal oordinátorával 08:45:57 08:55:38 00:09:41 Helyi híre 12:59:53 13:12:49 00:12:56 Időjárás 13:12:49 13:13:15 00:00:26 Helyi híre 13:59:33 14:12:30 00:12:57 Időjárás 14:12:30 14:12:48 00:00:18 Győri Hírjárat 18:29:49 18:42:52 00:13:03 Időjárás 18:42:52 18:43:21 00:00:29 Győri Hírjárat 06:29:57 06:42:42 00:12:45 Időjárás 06:42:42 06:43:15 00:00:33 Győri Hírjárat 07:29:58 07:42:44 00:12:46 Időjárás 07:42:44 07:43:16 00:00:32 Riport Wild Róberttel, a Győr-Moson-Sopron megyei Német Önormányzat elnöével a nemrég iírt új pályázatoról 07:46:47 07:55:25 00:08:38 Győri Hírjárat 08:29:57 08:42:42 00:12:45 Időjárás 08:42:42 08:43:15 00:00:33 Győr-Moson-Sopron megye tűzszerészeti szennyezettsége - riport Váronyi Melindával, a MH tűzszerész ezredéne ommuniációs tisztjével 08:47:19 08:53:37 00:06:18 Helyi híre 12:59:51 13:10:23 00:10:32 Időjárás 13:10:23 13:10:45 00:00:22 Helyi híre 13:59:47 14:12:26 00:12:39 Időjárás 14:12:26 14:12:48 00:00:22 Győri Hírjárat 18:29:41 18:42:26 00:12:45 Időjárás 18:42:26 18:42:56 00:00:30 Győri Hírjárat 06:30:00 06:43:27 00:13:27 Időjárás 06:43:27 06:43:51 00:00:24 Riport Tormassy Attilával, a megyei Kravtex mareting igazgatójával az új fejlesztésű távolsági autóbuszról 06:47:31 06:56:52 00:09:21 Győri Hírjárat 07:30:03 07:43:29 00:13:26 Időjárás 07:43:29 07:43:54 00:00:25 Győr öltségvetése - riport Simon Róbert Balázs alpolgármesterrel 07:48:51 07:58:20 00:09:29 Győri Hírjárat 08:29:57 08:43:23 00:13:26 Időjárás 08:43:23 08:43:47 00:00:24 8

9 Helyi híre 12:59:52 13:13:10 00:13:18 Időjárás 13:13:10 13:13:25 00:00:15 Helyi híre 13:59:44 14:12:17 00:12:33 Időjárás 14:12:17 14:12:32 00:00:15 Győri Hírjárat 18:29:38 18:43:03 00:13:25 Időjárás 18:43:03 18:43:30 00:00: Győri Hírjárat 12:59:50 13:10:41 00:10: Az elmúlt hét legfontosabb regionális eseményei 13:59:42 14:10:27 00:10: Az elmúlt hét legfontosabb regionális eseményei 14:59:43 15:10:28 00:10: Az elmúlt hét legfontosabb regionális eseményei 15:59:43 16:10:28 00:10: Győri Hírjárat 12:59:41 13:10:32 00:10: Az elmúlt hét legfontosabb regionális eseményei 13:59:33 14:08:53 00:09: Az elmúlt hét legfontosabb regionális eseményei 14:59:33 15:10:18 00:10: Az elmúlt hét legfontosabb regionális eseményei 15:59:31 16:10:16 00:10:45 5. A hatósági ellenőrzés a hírműsoro apcsán arra mutatott rá, hogy azo aránya 25%-34% özött mozgott hétöznaponént, és csa hétvégén (2012. szeptember 29-én 14%, 30-án 17,5%) nem érte el a vállalt (20%) arányt. (ebben a ategóriában a hatóság elfogadta a híre, helyi híre és regionális híre mellett az időjárásjelentést is. 6. Atuális özreadására a napi műsoridő 34%-át tervezte a Médiaszolgáltató, és ezt teljesítette is, hiszen a ategóriába tartozó eleme aránya 60-89,5% özött alault. [Ebben a ategóriában a ínálatban szereplő összes atuális - (és nem csa a helyi vonatozású) - elfogadásra erült.] 7. A Hatósági Szerződés értelmében hétöznap maximum 5%, hétvégén legfeljebb 46% lehet az ismételt műsorszámo aránya, ami teljesült a vizsgált időszaban. 8. A özszolgálati műsorszámo időtartama (és aránya) a vizsgált napoon 82%-96% özött mozgott, és 89,5%-ot ért el a heti műsoridőben. Eze az értée jóval meghaladjá az Mttv.-ben meghatározott mértéet (66,6%), ellenben nem éri el a vállalt (100%) vótát. 9. Nemzeti, etniai műsoro teintetében napi 5%-os vótát tűzött i célul a Médiaszolgáltató. A műsorban célzottan a nemzeti és etniai isebbséget megszólító önálló műsorszám nem volt, a témával azonban az Egyenlőség Bánásmód Hatóság onferencia Győrben, a Történelemtörténelem (beszélgetés Zétényi Zsolt jogásszal a Nemzeti Jogvédő Alapítvány uratóriumi elnöével) és a Magyaro Életépe a Kárpát-medencéből című műsorszámo (benne határon túli magyar művésze bemutatása) részben foglalozta. Ezen vállalását a Médiaszolgáltató szeptember 24-én, 26-án, 29-én és 30-án nem teljesítette. 10. A hatóság özszolgálati zenei műsorént teljes egészében elfogadta a Célpont (Alan Wilder bemutatása), a Szigorúan nyilvános (Sári Péter jazz zongorista portréja) és a Hittel és gitárral (eresztény ortárs zenéet bemutató műsor) című műsorszámoat, azonban enne ellenére sem teljesült a vállalt vóta (23%), hiszen szeptember özött és 28-án egyáltalán nem szerepelt a ategóriába tartozó elem a ínálatban, a fenti műsoro pedig csa 19%-20%-os arányt jelentette szeptember 27-én, 29-én és 30-án. (a felsorolt műsorszámo időtartama 2 óra 21 percet tett i, ebből a zenei eleme időtartama 51 perc 31 mp volt.) 9

10 A hatósági ellenőrzés során észített mérése részletező táblázata Lánchíd Rádió Győr 88, Dátum Műsor címe ezdés vége A továbbiaban a 88,1 frevencián a Lánchíd sugározzu Rádió helyi műsora a 88,1 frevencián nettó idő szöveg zene magyar z. ülföldi z. ismeretlen z. 06:29:49 06:29:57 00:00:08 00:00:08 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 06:29:57 06:42:03 00:12:06 00:12:06 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 időjárás 06:42:03 06:42:36 00:00:33 00:00:33 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Zene 06:42:36 06:47:01 00:04:25 00:00:00 00:04:25 00:04:25 00:00:00 00:00:00 Turizmus Világnapja Győrben - riport Tóthné Kardos Krisztinával, a Győri Látogatóözpont vezetőjével 06:47:01 06:55:35 00:08:34 00:08:34 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Zene 06:55:35 06:59:20 00:03:45 00:00:00 00:03:45 00:03:45 00:00:00 00:00:00 Rádió helyi műsorána végén öszöni figyelmüet... - A Lánchíd 06:59:20 06:59:49 00:00:29 00:00:29 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 hallottá a 88,1 frevencián A továbbiaban a 88,1 frevencián a Lánchíd 07:29:47 07:29:56 00:00:09 00:00:09 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 sugározzu Rádió helyi műsora a 88,1 07:29:56 07:42:02 00:12:06 00:12:06 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 frevencián időjárás 07:42:02 07:42:38 00:00:36 00:00:36 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Zene 07:42:38 07:47:34 00:04:56 00:00:00 00:04:56 00:04:56 00:00:00 00:00:00 elindult Győrben a fűtési szezon - riport Ozsvárt Tamással, a Győr-Szol ommuniációs vezetőjével 07:47:34 07:53:21 00:05:47 00:05:47 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 özszolgálati ategória helyi özélet, helyi özélet, ism. 10

11 icseréli a vízcsöveet Győrben - riport Tóth Lászlóval, a győri Pannonvíz munatársával 07:53:21 07:56:55 00:03:34 00:03:34 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 relám 07:56:55 07:57:27 00:00:32 00:00:32 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Zene 07:57:27 07:59:19 00:01:52 00:00:00 00:01:52 00:01:52 00:00:00 00:00:00 Rádió helyi műsorána végén öszöni figyelmüet... - A Lánchíd 07:59:19 07:59:48 00:00:29 00:00:29 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 hallottá a 88,1 frevencián A továbbiaban a 88,1 frevencián a Lánchíd 08:29:47 08:29:55 00:00:08 00:00:08 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 sugározzu Rádió helyi műsora a 88,1 08:29:55 08:42:01 00:12:06 00:12:06 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 frevencián időjárás 08:42:01 08:42:35 00:00:34 00:00:34 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Zene 08:42:35 08:44:53 00:02:18 00:00:00 00:02:18 00:02:18 00:00:00 00:00: évad a Győri Nemzeti Balettnél - riport Kis János vezetővel 08:44:53 08:53:55 00:09:02 00:09:02 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Zene 08:53:55 08:59:13 00:05:18 00:00:00 00:05:18 00:05:18 00:00:00 00:00:00 Rádió helyi műsorána végén öszöni figyelmüet... - A Lánchíd 08:59:13 08:59:40 00:00:27 00:00:27 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 hallottá a 88,1 frevencián A továbbiaban a 88,1 frevencián a Lánchíd 12:59:39 12:59:47 00:00:08 00:00:08 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 sugározzu Helyi híre 12:59:47 13:11:46 00:11:59 00:11:59 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 időjárás 13:11:46 13:12:10 00:00:24 00:00:24 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Hangszemle Pap Endre válogatásában a Lánchíd Rádió műsoraiból 13:12:10 13:59:41 00:47:31 00:41:42 00:05:49 00:00:00 00:05:49 00:00:00 helyi özélet, helyi özélet,, özélet Helyi híre 13:59:41 14:10:19 00:10:38 00:10:38 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Lánchíd Rádió orábbi műsora 11

12 időjárás 14:10:19 14:10:45 00:00:26 00:00:26 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Hitvilág (beszélgetés Varga Kapisztrán atyával és Milisics Máté művelődéstörténésszel) 14:10:45 14:58:48 00:48:03 00:46:07 00:01:56 00:00:00 00:00:00 00:01:56 vallás, hitélet relám 14:58:48 14:59:22 00:00:34 00:00:34 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 A Lánchíd Rádió Győr helyi műsorát hallottá a 88,1 14:59:22 14:59:38 00:00:16 00:00:16 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 frevencián A továbbiaban a 88,1 frevencián a Lánchíd 18:29:31 18:29:39 00:00:08 00:00:08 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 sugározzu Rádió helyi műsora a 88,1 frevencián 18:29:39 18:41:46 00:12:07 00:12:07 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 időjárás 18:41:46 18:42:21 00:00:35 00:00:35 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Zene 18:42:21 18:45:50 00:03:29 00:00:00 00:03:29 00:03:29 00:00:00 00:00:00 gazdaságban termelődő profit háromnegyede imegy az országból - riport Bogár László özgazdásszal 18:45:50 18:57:32 00:11:42 00:11:42 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Zene 18:57:32 18:59:03 00:01:31 00:00:00 00:01:31 00:01:31 00:00:00 00:00:00 Rádió helyi műsorána végén öszöni figyelmüet... - A Lánchíd 18:59:03 18:59:31 00:00:28 00:00:28 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 hallottá a 88,1 frevencián A továbbiaban a 88,1 frevencián a Lánchíd 06:29:50 06:29:58 00:00:08 00:00:08 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 sugározzu Rádió helyi műsora a 88,1 06:29:58 06:39:51 00:09:53 00:09:53 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 frevencián időjárás 06:39:51 06:40:09 00:00:18 00:00:18 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Zene 06:40:09 06:44:22 00:04:13 00:00:00 00:04:13 00:04:13 00:00:00 00:00:00 nem szorulun gabona exportra - riport Vancsura 06:44:22 06:54:44 00:10:22 00:10:22 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00, özélet, özélet Lánchíd Rádió orábbi műsora 12

13 Józseffel, a Gabonatermesztő Országos Szövetségéne elnöével relám 06:54:44 06:55:20 00:00:36 00:00:36 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Zene 06:55:20 06:59:22 00:04:02 00:00:00 00:04:02 00:04:02 00:00:00 00:00:00 Rádió helyi műsorána végén öszöni figyelmüet... - A Lánchíd 06:59:22 06:59:50 00:00:28 00:00:28 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 hallottá a 88,1 frevencián A továbbiaban a 88,1 frevencián a Lánchíd 07:29:50 07:29:57 00:00:07 00:00:07 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 sugározzu Rádió helyi műsora a 88,1 frevencián 07:29:57 07:39:51 00:09:54 00:09:54 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 időjárás 07:39:51 07:40:20 00:00:29 00:00:29 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Zene 07:40:20 07:44:55 00:04:35 00:00:00 00:04:35 00:04:35 00:00:00 00:00:00 riport a győri származású Benő Szabolccsal, ai a bp-i Bartó Konzervatórium új igazgatója lett 07:44:55 07:51:46 00:06:51 00:06:51 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Zene 07:51:46 07:55:16 00:03:30 00:00:00 00:03:30 00:03:30 00:00:00 00:00:00 Zene 07:55:16 07:59:21 00:04:05 00:00:00 00:04:05 00:04:05 00:00:00 00:00:00 Rádió helyi műsorána végén öszöni figyelmüet... - A Lánchíd 07:59:21 07:59:49 00:00:28 00:00:28 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 hallottá a 88,1 frevencián A továbbiaban a 88,1 frevencián a Lánchíd 08:29:48 08:29:56 00:00:08 00:00:08 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 sugározzu Rádió helyi műsora a 88,1 08:29:56 08:39:50 00:09:54 00:09:54 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 frevencián időjárás 08:39:50 08:40:19 00:00:29 00:00:29 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 helyi özélet, Zene 08:40:19 08:43:57 00:03:38 00:00:00 00:03:38 00:03:38 00:00:00 00:00:00 Egyenlőség Bánásmód 08:43:57 08:55:45 00:11:48 00:11:48 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 helyi, özleti, 13

14 Hatóság onferencia Győrben; riport dr. Göndör Évával, a Győr-Sopron megyei egyenlőségbánásmódreferenssel Zene 08:55:45 08:59:15 00:03:30 00:00:00 00:03:30 00:03:30 00:00:00 00:00:00 Rádió helyi műsorána végén öszöni figyelmüet... - A Lánchíd 08:59:15 08:59:49 00:00:34 00:00:34 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 hallottá a 88,1 frevencián A továbbiaban a 88,1 frevencián a Lánchíd 12:59:36 12:59:44 00:00:08 00:00:08 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 sugározzu Helyi híre 12:59:44 13:09:30 00:09:46 00:09:46 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 időjárás 13:09:30 13:09:51 00:00:21 00:00:21 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 hátrányos helyzetű, Taccsvonal (beszélgetés Kacziba István röplabda 13:09:51 13:58:52 00:49:01 00:46:15 00:02:46 00:02:46 00:00:00 00:00:00 özéleti edzővel pályafutásáról) Zene 13:58:52 13:59:37 00:00:45 00:00:00 00:00:45 00:00:45 00:00:00 00:00:00 Helyi híre 13:59:37 14:07:46 00:08:09 00:08:09 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 időjárás 14:07:46 14:08:04 00:00:18 00:00:18 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Magyaro - Életépe a Kárpát-medencéből (riport Blaise Simon Balász épzőművésszel leányfalui iállítása alalmából) A Lánchíd Rádió Győr helyi műsorát hallottá a 88,1 frevencián A továbbiaban a 88,1 frevencián a Lánchíd sugározzu Rádió helyi műsora a 88,1 frevencián 14:08:04 14:59:20 00:51:16 00:48:12 00:03:04 00:00:00 00:01:27 00:01:37 özéleti 14:59:20 14:59:43 00:00:23 00:00:23 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 18:29:37 18:29:45 00:00:08 00:00:08 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 18:29:45 18:39:38 00:09:53 00:09:53 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Lánchíd Rádió orábbi műsora 14

15 időjárás 18:39:38 18:40:05 00:00:27 00:00:27 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Zene 18:40:05 18:45:52 00:05:47 00:00:00 00:05:47 00:05:47 00:00:00 00:00:00 futtbalcipőre tervezett irányítósáv; beszélgetés Oroszi László feltalálóval 18:45:52 18:52:47 00:06:55 00:06:55 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 relám 18:52:47 18:53:13 00:00:26 00:00:26 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Zene 18:53:13 18:59:08 00:05:55 00:00:00 00:05:55 00:05:55 00:00:00 00:00:00 Rádió helyi műsorána végén öszöni figyelmüet... - A Lánchíd 18:59:08 18:59:35 00:00:27 00:00:27 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 hallottá a 88,1 frevencián A továbbiaban a 88,1 frevencián a Lánchíd 06:29:51 06:29:59 00:00:08 00:00:08 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 sugározzu Rádió helyi műsora a 88,1 06:29:59 06:43:03 00:13:04 00:13:04 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 frevencián időjárás 06:43:03 06:43:30 00:00:27 00:00:27 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Zene 06:43:30 06:46:17 00:02:47 00:00:00 00:02:47 00:02:47 00:00:00 00:00:00 választási regisztráció; riport Rétvári Bencével, a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium államtitárával 06:46:17 06:58:47 00:12:30 00:12:30 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 relám 06:58:47 06:59:22 00:00:35 00:00:35 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Rádió helyi műsorána végén öszöni figyelmüet... - A Lánchíd 06:59:22 06:59:51 00:00:29 00:00:29 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 hallottá a 88,1 frevencián A továbbiaban a 88,1 frevencián a Lánchíd 07:29:51 07:29:59 00:00:08 00:00:08 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 sugározzu Rádió helyi műsora a 88,1 07:29:59 07:43:03 00:13:04 00:13:04 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 frevencián időjárás 07:43:03 07:43:30 00:00:27 00:00:27 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00, özélet, özélet 15

16 Zene 07:43:30 07:47:30 00:04:00 00:00:00 00:04:00 00:04:00 00:00:00 00:00:00 győrie nyelvtanulásai szoásai; riport Hatos Hajnalával, a Hatos és Társa nyelvisola igazgatójával 07:47:30 07:54:28 00:06:58 00:06:58 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 relám 07:54:28 07:54:52 00:00:24 00:00:24 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Zene 07:54:52 07:59:22 00:04:30 00:00:00 00:04:30 00:04:30 00:00:00 00:00:00 Rádió helyi műsorána végén öszöni figyelmüet... - A Lánchíd 07:59:22 07:59:50 00:00:28 00:00:28 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 hallottá a 88,1 frevencián A továbbiaban a 88,1 frevencián a Lánchíd 08:29:49 08:29:57 00:00:08 00:00:08 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 sugározzu Rádió helyi műsora a 88,1 08:29:57 08:43:01 00:13:04 00:13:04 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 frevencián időjárás 08:43:01 08:43:27 00:00:26 00:00:26 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Zene 08:43:27 08:45:57 00:02:30 00:00:00 00:02:30 00:02:30 00:00:00 00:00:00 riport Dérné Faust Imolával, a nem rég indult Győrmami weboldal oordinátorával 08:45:57 08:55:38 00:09:41 00:09:41 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Zene 08:55:38 08:59:16 00:03:38 00:00:00 00:03:38 00:03:38 00:00:00 00:00:00 Rádió helyi műsorána végén öszöni figyelmüet... - A Lánchíd 08:59:16 08:59:49 00:00:33 00:00:33 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 hallottá a 88,1 frevencián A továbbiaban a 88,1 frevencián a Lánchíd 12:59:45 12:59:53 00:00:08 00:00:08 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 sugározzu Helyi híre 12:59:53 13:12:49 00:12:56 00:12:56 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 időjárás 13:12:49 13:13:15 00:00:26 00:00:26 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 T-Dosszié (beszélgetés Vásárhelyi Dáviddal, a helyi özélet, helyi özélet, 13:13:15 13:59:33 00:46:18 00:36:16 00:10:02 00:10:02 00:00:00 00:00:00 özéleti 16

17 Hírhét portál vezetőjével) Helyi híre 13:59:33 14:12:30 00:12:57 00:12:57 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 időjárás 14:12:30 14:12:48 00:00:18 00:00:18 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Szaldo - Szava és számo a gazdaságról (jegybani alapamat; deviza alapú hitele vizsgálata; Taaréban államosítása; Energia Expo Kiállítás) 14:12:48 14:58:40 00:45:52 00:45:52 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Zene 14:58:40 14:59:29 00:00:49 00:00:00 00:00:49 00:00:00 00:00:00 00:00:49 A Lánchíd Rádió Győr helyi műsorát hallottá a 88,1 14:59:29 14:59:44 00:00:15 00:00:15 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 frevencián A továbbiaban a 88,1 frevencián a Lánchíd 18:29:41 18:29:49 00:00:08 00:00:08 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 sugározzu Rádió helyi műsora a 88,1 18:29:49 18:42:52 00:13:03 00:13:03 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 frevencián időjárás 18:42:52 18:43:21 00:00:29 00:00:29 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Zene 18:43:21 18:47:54 00:04:33 00:00:00 00:04:33 00:04:33 00:00:00 00:00:00 aláírtá a Szlováiai Magyaro alapdoumentumát - riport Berényi Józseffel, a MKP elnöével 18:47:54 18:56:04 00:08:10 00:08:10 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 relám 18:56:04 18:56:40 00:00:36 00:00:36 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Zene 18:56:40 18:59:12 00:02:32 00:00:00 00:02:32 00:02:32 00:00:00 00:00:00 Rádió helyi műsorána végén öszöni figyelmüet... - A Lánchíd 18:59:12 18:59:40 00:00:28 00:00:28 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 hallottá a 88,1 frevencián A továbbiaban a 88,1 frevencián a Lánchíd 06:29:49 06:29:57 00:00:08 00:00:08 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 sugározzu Rádió helyi műsora a 88,1 06:29:57 06:42:42 00:12:45 00:12:45 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 frevencián, özélet, özélet 17

18 időjárás 06:42:42 06:43:15 00:00:33 00:00:33 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Zene 06:43:15 06:46:41 00:03:26 00:00:00 00:03:26 00:03:26 00:00:00 00:00:00 aszályáro enyhítése uniós segítséggel - riport Fazeas Sándor vidéfejlesztési miniszterrel 06:46:41 06:57:51 00:11:10 00:11:10 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Zene 06:57:51 06:59:21 00:01:30 00:00:00 00:01:30 00:01:30 00:00:00 00:00:00 Rádió helyi műsorána végén öszöni figyelmüet... - A Lánchíd 06:59:21 06:59:48 00:00:27 00:00:27 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 hallottá a 88,1 frevencián A továbbiaban a 88,1 frevencián a Lánchíd 07:29:50 07:29:58 00:00:08 00:00:08 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 sugározzu Rádió helyi műsora a 88,1 07:29:58 07:42:44 00:12:46 00:12:46 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 frevencián időjárás 07:42:44 07:43:16 00:00:32 00:00:32 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00, özélet Zene 07:43:16 07:46:47 00:03:31 00:03:31 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 riport Wild Róberttel, a Győr-Moson-Sopron megyei Német helyi özélet, 07:46:47 07:55:25 00:08:38 00:08:38 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Önormányzat elnöével a nem rég iírt új pályázatoról Zene 07:55:25 07:59:21 00:03:56 00:00:00 00:03:56 00:03:56 00:00:00 00:00:00 Rádió helyi műsorána végén öszöni figyelmüet... - A Lánchíd 07:59:21 07:59:49 00:00:28 00:00:28 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 hallottá a 88,1 frevencián A továbbiaban a 88,1 frevencián a Lánchíd 08:29:49 08:29:57 00:00:08 00:00:08 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 sugározzu Rádió helyi műsora a 88,1 08:29:57 08:42:42 00:12:45 00:12:45 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 frevencián időjárás 08:42:42 08:43:15 00:00:33 00:00:33 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 18

19 Zene 08:43:15 08:47:19 00:04:04 00:00:00 00:04:04 00:04:04 00:00:00 00:00:00 Győr-Moson-Sopron megye tűzszerészeti szennyezettsége - riport Váronyi Melindával, a MH tűzszerész ezredéne ommuniációs tisztjével 08:47:19 08:53:37 00:06:18 00:06:18 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Zene 08:53:37 08:59:14 00:05:37 00:00:00 00:05:37 00:05:37 00:00:00 00:00:00 Rádió helyi műsorána végén öszöni figyelmüet... - A Lánchíd 08:59:14 08:59:49 00:00:35 00:00:35 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 hallottá a 88,1 frevencián A továbbiaban a 88,1 frevencián a Lánchíd 12:59:43 12:59:51 00:00:08 00:00:08 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 sugározzu Helyi híre 12:59:51 13:10:23 00:10:32 00:10:32 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 időjárás 13:10:23 13:10:45 00:00:22 00:00:22 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Történetem-Történelem (beszélgetés Zétényi Zsolt jogásszal, a Nemzeti Jogvédő Alapítvány uratóriumi elnöével) helyi özélet, 13:10:45 13:59:47 00:49:02 00:49:02 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 özéleti Helyi híre 13:59:47 14:12:26 00:12:39 00:12:39 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 időjárás 14:12:26 14:12:48 00:00:22 00:00:22 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Szigorúan nyilvános (Sári Péter jazz zongorista, zeneszerző, tanárral) A Lánchíd Rádió Győr helyi műsorát hallottá a 88,1 frevencián A továbbiaban a 88,1 frevencián a Lánchíd sugározzu Rádió helyi műsora a 88,1 14:12:48 14:59:27 00:46:39 00:31:01 00:15:38 00:15:38 00:00:00 00:00:00 14:59:27 14:59:43 00:00:16 00:00:16 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 18:29:32 18:29:41 00:00:09 00:00:09 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 18:29:41 18:42:26 00:12:45 00:12:45 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 özszolgálati zene, özéleti Lánchíd Rádió orábbi műsora Lánchíd Rádió orábbi műsora 19

20 frevencián időjárás 18:42:26 18:42:56 00:00:30 00:00:30 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Zene 18:42:56 18:46:21 00:03:25 00:00:00 00:03:25 00:03:25 00:00:00 00:00:00 élelmiszer áremeledés - riport Éder Tamással, az Élelmiszerfeldolgozó Országos Szövetségéne elnöével 18:46:21 18:56:24 00:10:03 00:10:03 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Zene 18:56:24 18:59:04 00:02:40 00:00:00 00:02:40 00:02:40 00:00:00 00:00:00 Rádió helyi műsorána végén öszöni figyelmüet... - A Lánchíd 18:59:04 18:59:31 00:00:27 00:00:27 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 hallottá a 88,1 frevencián A továbbiaban a 88,1 frevencián a Lánchíd 06:29:52 06:30:00 00:00:08 00:00:08 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 sugározzu Rádió helyi műsora a 88,1 06:30:00 06:43:27 00:13:27 00:13:27 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 frevencián időjárás 06:43:27 06:43:51 00:00:24 00:00:24 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00, özélet Zene 06:43:51 06:47:31 00:03:40 00:00:00 00:03:40 00:03:40 00:00:00 00:00:00 riport Tormassy Attilával, a Győr-sopron-megyei Kravtex mareting helyi özélet, 06:47:31 06:56:52 00:09:21 00:09:21 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 igazgatójával az új fejlesztésű távolsági autóbuszról relám 06:56:52 06:57:27 00:00:35 00:00:35 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Zene 06:57:27 06:59:24 00:01:57 00:00:00 00:01:57 00:01:57 00:00:00 00:00:00 Rádió helyi műsorána végén öszöni figyelmüet... - A Lánchíd 06:59:24 06:59:52 00:00:28 00:00:28 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 hallottá a 88,1 frevencián A továbbiaban a 88,1 frevencián a Lánchíd 07:29:55 07:30:03 00:00:08 00:00:08 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 sugározzu 07:30:03 07:43:29 00:13:26 00:13:26 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 20

21 Rádió helyi műsora a 88,1 frevencián időjárás 07:43:29 07:43:54 00:00:25 00:00:25 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Zene 07:43:54 07:48:51 00:04:57 00:00:00 00:04:57 00:04:57 00:00:00 00:00:00 Győr öltségvetése - riport Simon Róbert Balázs alpolgármesterrel 07:48:51 07:58:20 00:09:29 00:09:29 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Zene 07:58:20 07:59:27 00:01:07 00:00:00 00:01:07 00:01:07 00:00:00 00:00:00 Rádió helyi műsorána végén öszöni figyelmüet... - A Lánchíd 07:59:27 07:59:52 00:00:25 00:00:25 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 hallottá a 88,1 frevencián A továbbiaban a 88,1 frevencián a Lánchíd 08:29:49 08:29:57 00:00:08 00:00:08 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 sugározzu Rádió helyi műsora a 88,1 08:29:57 08:43:23 00:13:26 00:13:26 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 frevencián időjárás 08:43:23 08:43:47 00:00:24 00:00:24 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Zene 08:43:47 08:47:12 00:03:25 00:00:00 00:03:25 00:03:25 00:00:00 00:00:00 eladósított ország, IMF, Valutaalap - riport Plenter János özgazdásszal 08:47:12 08:56:50 00:09:38 00:09:38 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Zene 08:56:50 08:59:15 00:02:25 00:00:00 00:02:25 00:02:25 00:00:00 00:00:00 Rádió helyi műsorána végén öszöni figyelmüet... - A Lánchíd 08:59:15 08:59:49 00:00:34 00:00:34 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 hallottá a 88,1 frevencián A továbbiaban a 88,1 frevencián a Lánchíd 12:59:44 12:59:52 00:00:08 00:00:08 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 sugározzu Helyi híre 12:59:52 13:13:10 00:13:18 00:13:18 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 időjárás 13:13:10 13:13:25 00:00:15 00:00:15 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Magyaro - Életépe a Kárpát-medencéből helyi özélet,, özélet 13:13:25 13:59:44 00:46:19 00:44:17 00:02:02 00:00:00 00:00:00 00:02:02 özéleti Lánchíd Rádió 21

22 (beszélgetés Mécs-Szilágyi Nóra selyemfestővel) Helyi híre 13:59:44 14:12:17 00:12:33 00:12:33 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 időjárás 14:12:17 14:12:32 00:00:15 00:00:15 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Kor-apcsolás (beszélgetés Parti András erépározóval és Bredá Pál boszolóval) A Lánchíd Rádió Győr helyi műsorát hallottá a 88,1 frevencián A továbbiaban a 88,1 frevencián a Lánchíd sugározzu Rádió helyi műsora a 88,1 frevencián 14:12:32 14:59:28 00:46:56 00:46:56 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 özéleti 14:59:28 14:59:47 00:00:19 00:00:19 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 18:29:30 18:29:38 00:00:08 00:00:08 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 18:29:38 18:43:03 00:13:25 00:13:25 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 időjárás 18:43:03 18:43:30 00:00:27 00:00:27 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Zene 18:43:30 18:47:01 00:03:31 00:00:00 00:03:31 00:03:31 00:00:00 00:00:00 észülő Nemzeti Hajózási Stratégiáról - riport Somlóvári Lászlóval, a Nemzetgazdasági Minisztérium özleedésstratégiai tanácsadó csoport vezetőjével 18:47:01 18:58:06 00:11:05 00:11:05 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Zene 18:58:06 18:59:00 00:00:54 00:00:00 00:00:54 00:00:54 00:00:00 00:00:00 Rádió helyi műsorána végén öszöni figyelmüet... - A Lánchíd 18:59:00 18:59:28 00:00:28 00:00:28 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 hallottá a 88,1 frevencián A továbbiaban a 88, frevencián a Lánchíd 12:59:42 12:59:50 00:00:08 00:00:08 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 sugározzu Rádió helyi műsora a 88,1 frevencián - Lánchíd 12:59:50 13:10:41 00:10:51 00:10:51 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Rádió Győr helyi, özélet orábbi műsora Lánchíd Rádió orábbi műsora 22

23 műsorában jöjjene az elmúlt hét legfontosabb regionális eseményei Zene 13:10:41 13:11:48 00:01:07 00:00:00 00:01:07 00:01:07 00:00:00 00:00: Közös nevező (minden ötödi párereső házas - beszélgetés Batai Zela és Batai Milós pszichológus házaspárral) 13:11:48 13:59:42 00:47:54 00:40:16 00:07:38 00:07:38 00:00:00 00:00:00 Lánchíd Rádió Győr helyi műsorában jöjjene az elmúlt hét legfontosabb 13:59:42 14:10:27 00:10:45 00:10:45 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 regionális eseményei Zöldgömb (elezdődött olontári iszapatasztrófa büntetőpere; zene: Dinah Washington: What 14:10:27 14:56:33 00:46:06 00:40:55 00:05:11 00:02:40 00:02:31 00:00:00 Difference A Day Maes; Delhusa Gjon: Rómeó és Júlia) Zene 14:56:33 14:59:43 00:03:10 00:00:00 00:03:10 00:03:10 00:00:00 00:00:00 Lánchíd Rádió Győr helyi műsorában jöjjene az elmúlt hét legfontosabb 14:59:43 15:10:28 00:10:45 00:10:45 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 regionális eseményei Célpont zenéi - electro zenei műsor (Alan Wilder bemutatása) 15:10:28 15:58:12 00:47:44 00:29:59 00:17:45 00:00:00 00:17:45 00:00:00, özélet helyi s, özélet özleti, özszolgálati zene, szinvonalas szóraoztatás Zene 15:58:12 15:59:43 00:01:31 00:00:00 00:01:31 00:00:00 00:00:00 00:01: Lánchíd Rádió Győr helyi műsorában jöjjene az 15:59:43 16:10:28 00:10:45 00:10:45 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 özleti, elmúlt hét legfontosabb regionális eseményei T-Dosszié (beszélgetés Vásárhelyi Dáviddal, a 16:10:28 16:57:06 00:46:38 00:36:34 00:10:04 00:10:04 00:00:00 00:00:00 özéleti ism. Hírhét portál vezetőjével) Zene 16:57:06 16:59:27 00:02:21 00:00:00 00:02:21 00:00:00 00:02:21 00:00: A Lánchíd Rádió Győr helyi műsorát hallottá a 88,1 frevencián 16:59:27 16:59:43 00:00:16 00:00:16 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00: A továbbiaban a 88,1 frevencián a Lánchíd sugározzu 12:59:33 12:59:41 00:00:08 00:00:08 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Lánchíd Rádió orábbi műsora 23

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 47/2015. (I.13.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 47/2015. (I.13.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/27734-7/2014. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstrutúrána megfelelő műsor sugárzására, valamint a özszolgálati műsorszámo

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1514/2013. (X.16.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1514/2013. (X.16.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/35752-9/2013. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstrutúrána megfelelő műsor sugárzására, valamint a özszolgálati műsorszámo

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 17/2017. (I. 10.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 17/2017. (I. 10.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/30981-7/2016. Tárgy: a vállalt műsorszerezettől történő eltérése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat Mellélet: a hatósági ellenőrzés megállapításai A NEMZETI MÉDIA- ÉS

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. felhívja,

H A T Á R O Z A T. felhívja, H A T Á R O Z A T Ügyiratszám: MN/4138-4/2016. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: reklám közzétételére vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése A Nemzeti

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 434/2013. (III.13.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 434/2013. (III.13.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/1042-7/2013. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstrutúrána megfelelő műsor sugárzására vonatozó ötelezettség megsértése Mellélet: hatósági ellenőrzés részletes megállapításai

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1464/2012. (VII. 25.) számú HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1464/2012. (VII. 25.) számú HATÁROZATA Iktatószám: MN/15130-10/2012. Tárgy: a gyermekek és kiskorúak védelmére vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Ügyintéző: Melléklet: személyes adat a hatósági eljárás tárgyát képező honlap másolata

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1331/2013. (VIII. 28.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1331/2013. (VIII. 28.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/22233-7/2013. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések, és a közösségi médiaszolgáltatókkal szemben előírt törvényi követelmények megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám:

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 625/2013. (IV.10.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 625/2013. (IV.10.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/3989-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1346/2016. (XI. 22.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1346/2016. (XI. 22.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/28574-8/2016. Tárgy: a reklám más médiatartalmaktól való megkülönböztetésének módjára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat A NEMZETI

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1250/2014. (XII.16.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1250/2014. (XII.16.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/26124-8/2014. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a támogatás közzétételére vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 1250/2014. (XII.16.)

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1134/2012. (VI.20.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1134/2012. (VI.20.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/11491-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a saját készítésű, szerkesztésű és első ízben bemutatott (nem ismételt) műsorszámok heti

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1191/2014. (XII.9.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1191/2014. (XII.9.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/28500-7/2014. Tárgy: a hatósági határozatban vállalt műsorszerkezettől történő eltérések Ügyintéző: személyes adat Melléklet: a hatósági ellenőrzés megállapításai A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1084/2014. (XI.11.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1084/2014. (XI.11.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/23304-7/2014. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására, valamint a magyar zenei műsorszámok,

Részletesebben

Tárgy: Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 54/2015. (I.13.) számú HATÁROZATA

Tárgy: Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 54/2015. (I.13.) számú HATÁROZATA Iktatószám: Tárgy: Ügyintéző: Melléklet: MN/30592-7/2014. a gyermekek és kiskorúak védelmére vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése személyes adat a hatósági eljárás tárgyát képező sajtótermék másolata

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 822/2012. (V. 2.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 822/2012. (V. 2.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/2651-8/2012. Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség, illetve a közösségi médiaszolgáltatásokkal szemben támasztott törvényi kötelezettségek

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. felhívja,

H A T Á R O Z A T. felhívja, Ügyiratszám: MN/16251-4/2016. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet: A Médiaszolgáltató által

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 593/2015. (V.19.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 593/2015. (V.19.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/6252-11/2015. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések, és a közösségi médiaszolgáltatókkal szemben előírt törvényi követelmények megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám:

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 712/2013. (IV.25.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 712/2013. (IV.25.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/5825-8/2013. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 1759/2013. (XII. 11.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 1759/2013. (XII. 11.) számú HATÁROZATA A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 1759/2013. (XII. 11.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/57221-8/2013. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1219/2016. (X.11.) sz. HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1219/2016. (X.11.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/22682-7/2016. Ügyintéző: személyes adat Email: személyes adat Tárgy: a termékmegjelenítésre és a műsorszámok támogatására vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése Nemzeti Média- és Hírközlési

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1046/2014. (X.28.) számú H A T Á R O Z A T A

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1046/2014. (X.28.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/20467-9/2014. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstrutúrána megfelelő műsor teljesítésére, illetve a eresedelmi özleménye felismerhetőségére, megülönböztethetőségére, a özérdeű

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 2007/2012. (XI.14.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 2007/2012. (XI.14.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/25291-10/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására, valamint a saját készítésű, szerkesztésű

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1218/2012. (VII.5.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1218/2012. (VII.5.) sz. HATÁROZATA Itatószám: MN/13012-9/2012. Tárgy: a vállalt műsorstrutúrána megfelelő műsor sugárzási, a magyar zenei műsorszámo arányára vonatozó ötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Mellélet: 1. A hatósági

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 48/2015. (I.13.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 48/2015. (I.13.) számú H A T Á R O Z A T A Iktatószám: MN/28790-7/2014. Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: a hatósági ellenőrzés megállapításai

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 173/2015. (II.24.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 173/2015. (II.24.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/32326-7/2014. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstrutúrána megfelelő műsor sugárzására vonatozó ötelezettsége megsértése Mellélet: hatósági ellenőrzés részletes megállapításai

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 16/2014. (I.7.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 16/2014. (I.7.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/66261-8/2013. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1918/2012. (X.30.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1918/2012. (X.30.) sz. HATÁROZATA Itatószám: MN/24661-8/2012. Tárgy: a özszolgálati műsorszámora vonatozó vállalás alulteljesítése Ügyintéző: személyes adat Mellélet: A hatósági ellenőrzés megállapításai és a 2012. június 25-e és július

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1148/2015. (VII. 24.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1148/2015. (VII. 24.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/10916-7/2015. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések, a közösségi médiaszolgáltatókkal szemben előírt törvényi követelmények, valamint a társadalmi célú reklámok és klasszikus

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1005/2013. (VI. 12.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1005/2013. (VI. 12.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/8539-8/2013. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérés, burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése Ügyintéző: személyes

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 539/2013. (III.27.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 539/2013. (III.27.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/717-8/2013. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására, valamint a közszolgálati és a magyar

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 2211/2012. (XII.12.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 2211/2012. (XII.12.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/27611-9/2012. Tárgy: a Médiatanács Határozatában előírt műsorstrutúrána megfelelő műsorsugárzási ötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat Mellélet:

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 103/2015. (I. 27.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 103/2015. (I. 27.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/29932-9/2014. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések, és a közösségi médiaszolgáltatókkal szemben előírt törvényi követelmények megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám:

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1336/2013. (VIII. 28.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1336/2013. (VIII. 28.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/26026-10/2013. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések, valamint a közösségi médiaszolgáltatókkal szemben előírt törvényi követelmények megsértése Ügyintéző: személyes adat

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1270/2012. (VII.11.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1270/2012. (VII.11.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/13997-7/2012. Tárgy: a műsorstruktúrának megfelelő műsorsugárzási kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: I. A hatósági ellenőrzés megállapításai II. Az egyhetes médiaszolgáltatás

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 197/2015. (III.3.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 197/2015. (III.3.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/33261-7/2014. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására, valamint a magyar zenei ok bemutatására

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. felhívja,

H A T Á R O Z A T. felhívja, Ügyiratszám: MN/13785-4/2016. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet: A Médiaszolgáltató által

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1045/2014. (X.28.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1045/2014. (X.28.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/19686-7/2014. Tárgy: engedély nélküli hálózatba kapcsolódás Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat Melléklet: a hatósági ellenőrzés megállapításai A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 459/2012. (III. 7.) sz. HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 459/2012. (III. 7.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/35125-8/2011. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a pályázatban vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó törvényi kötelezettség megsértése Nemzeti Média- és Hírközlési

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1495/2012. (VIII. 15.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1495/2012. (VIII. 15.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/14954-9/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására, valamint a saját megkülönböztető

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1329/2016. (XI. 15.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1329/2016. (XI. 15.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/22684-10/2016. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: az osztott képernyős reklám közzétételét előíró törvényi rendelkezés megsértése A Nemzeti

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 2287/2012. (XII.19.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 2287/2012. (XII.19.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/26288-14/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó törvényi kötelezettség

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 430/2014. (V.13.) számú

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 430/2014. (V.13.) számú Ügyiratszám: MN/7843-8/2014. Ügyintéző: személyes adat Email: személyes adat Tárgy: politikai reklám közzétételére vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1549/2012. (VIII. 29.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1549/2012. (VIII. 29.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/16140-7/2012. Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat Melléklet: a hatósági

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1898/2012. (X.30.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1898/2012. (X.30.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/24165-7/2012. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1606/2012. (IX.5.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1606/2012. (IX.5.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/20021-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a célokat szolgáló műsorszámok, valamint a helyi közélettel foglalkozó, a helyi mindennapi

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1557/2012. (VIII.29.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1557/2012. (VIII.29.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/16151-7/2011. Tárgy: a műsoridő, a közszolgálati műsorszámok, a helyi közélettel foglalkozó, a helyi mindennapi életet segítő műsorszámok alulteljesítése, és a napi rendszeres híradásra

Részletesebben

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz hatvanezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz hatvanezer forint bírsággal sújtja. Ügyiratszám: MN/5417-4/2016. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet: A Médiaszolgáltató által

Részletesebben

HATÁROZAT. 30.000,- Ft, azaz harmincezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi.

HATÁROZAT. 30.000,- Ft, azaz harmincezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi. Médiafelügyeleti Főosztály Iktatószám: MN/9024-3/2013. Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: A Médiaszolgáltató által

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1230/2015. (IX.1.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1230/2015. (IX.1.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/16962-8/2015. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételét tiltó törvényi rendelkezés megsértése A Nemzeti

Részletesebben

HATÁROZAT. 20.000,- Ft, azaz húszezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi.

HATÁROZAT. 20.000,- Ft, azaz húszezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi. Médiafelügyeleti Főosztály Iktatószám: MN/29384-4/2012. Tárgy: a reklámok közösségi médiaszolgáltatásban történő közzétételének módjára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Ügyintéző: személyes adat

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 634/2012. (IV. 4.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 634/2012. (IV. 4.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/35457-8/2011. Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: a hatósági ellenőrzés megállapításai

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 482/2015. (IV.28.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 482/2015. (IV.28.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: Ügyintéző: személyes adat Tárgy: az Orosháza 88,6 MHz médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására irányuló pályázati eljárás eredménye A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 797/2014. (IX.2.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 797/2014. (IX.2.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/17079-7/2014. Ügyintéző: személyes adat Email: személyes adat Tárgy: támogatói üzenet, társadalmi célú reklám közzétételére, valamint társadalmi célú reklám megrendelőjének a megnevezésére

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 164/2013. (I.30.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 164/2013. (I.30.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/32761-7/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése

Részletesebben

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 935/2015. (VII.24.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 935/2015. (VII.24.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: PJ/9575-29/2014. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a Budapest 90,3 MHz médiaszolgáltatási jogosultság hasznosítására irányuló pályázati eljárás eredménye A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1795/2012. (X.10.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1795/2012. (X.10.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/21253-8/2012. Tárgy: a közszolgálati, valamint a helyi közélettel foglalkozó, a helyi mindennapi életet bemutató műsorszámokra és a szövegarányra vonatkozóan tett vállalások alulteljesítése

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 542/2014. (VI. 17.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 542/2014. (VI. 17.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/10617-7/ Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések, és a közösségi médiaszolgáltatókkal szemben előírt törvényi követelmény megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám:

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 457/2014. (V. 20.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 457/2014. (V. 20.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/8929-8/2014. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések, és a közösségi médiaszolgáltatókkal szemben előírt törvényi követelmények megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám:

Részletesebben

Ügyiratszám: TA/2925-12/2011 NEMZETI MÉDIA - ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK

Ügyiratszám: TA/2925-12/2011 NEMZETI MÉDIA - ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK Ügyiratszám: TA/2925-12/2011 NEMZETI MÉDIA - ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 499/2011. (IV.14.) számú HATÁROZATA A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa (továbbiakban: Médiatanács) a Szabó

Részletesebben

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz ötvenezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz ötvenezer forint bírsággal sújtja. Ügyiratszám: MN/154-4/2016. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet: A Médiaszolgáltató által 2015.

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1897/2012. (X.30.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1897/2012. (X.30.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/24101-7/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése

Részletesebben

a NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 105/2011. (I. 12.) sz. HATÁROZATA

a NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 105/2011. (I. 12.) sz. HATÁROZATA a NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 105/2011. (I. 12.) sz. HATÁROZATA A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa (a továbbiakban: Médiatanács) a médiaszolgáltatásokról és a

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 2111/2012. (XI. 28.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 2111/2012. (XI. 28.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/35-9/. Tárgy: a vállalt műsorstrutúrána megfelelő műsor sugárzására vonatozó, valamint a vényöteles gyógyszerészítménye eresedelmi özleményben történő bemutatását, népszerűsítését tilalmazó

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 239/2014. (III. 18.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 239/2014. (III. 18.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/675-11/2014. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések, és a hálózatba kapcsolódásra vonatkozó törvényi előírások megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1135/2012. (VI.20.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1135/2012. (VI.20.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/10125-8/2012. Tárgy: Médiatanács határozatában előírt műsorstruktúrának megfelelő műsorsugárzási kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: 1. A hatósági ellenőrzés megállapításai

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1430/2011. (X. 19.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1430/2011. (X. 19.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/24495-8/ Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: a hatósági ellenőrzés megállapításai A NEMZETI

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1554/2012. (VIII.29.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1554/2012. (VIII.29.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/18317-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1915/2012. (X. 30.) sz. HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1915/2012. (X. 30.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/24172-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 163/2013. (I.30.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 163/2013. (I.30.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/31683-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására, valamint a saját készítésű, szerkesztésű,

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 208/2013. (II.6.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 208/2013. (II.6.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyintéző: személyes adat Ügyiratszám: MN/28900-15/2012. Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1531/2011. (X.26.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1531/2011. (X.26.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/25777-8/2011. Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsorsugárzási kötelezettség megsértése ÜgyintézőSzemélyes adat Melléklet: a hatósági ellenőrzés megállapításai A NEMZETI MÉDIA-

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1297/2016. (XI. 8.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1297/2016. (XI. 8.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/22683-9/2016. Ügyintéző: személyes adat Email: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételét tiltó törvényi rendelkezés megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1540/2012. (VIII.29.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1540/2012. (VIII.29.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/18998-8/2012. Ügyintéző: személyes adat TelefonszámSzemélyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására, valamint a közszolgálati célokat

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1704/2011. (XI.23.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1704/2011. (XI.23.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/26574-7/2011. Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: a hatósági ellenőrzés megállapításai

Részletesebben

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1313/2016. (XI. 15.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1313/2016. (XI. 15.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: PJ/3835-31/2016. Tárgy: a kisközösségi rádiós médiaszolgáltatási lehetőségek elvi hasznosítására irányuló pályázati eljárás eredménye A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1560/2012. (VIII.29.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1560/2012. (VIII.29.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/18304-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megszegése

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 547/2012. (III.21.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 547/2012. (III.21.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/35734-11/2011. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó rendelkezés megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának

Részletesebben

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság. Médiatanácsának. 131/2011. (I. 19.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság. Médiatanácsának. 131/2011. (I. 19.) számú HATÁROZATA A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 131/2011. (I. 19.) számú HATÁROZATA 1. A Médiatanács (1085 Budapest Reviczky u. 8.) megállapítja, hogy az Oktatási éskulturális Közlöny 2010. február

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 307/2013. (II. 20.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 307/2013. (II. 20.) számú HATÁROZATA Iktatószám: MN/31696-8/2012. Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Ügyintéző: személyes adat Tel.: Személyes adat E-mail: mate.gyongyver@nmhh.hu

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 122/2015. (II.3.) számú HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 122/2015. (II.3.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/28789-8/2014. Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor közreadására vonatkozó és a közösségi médiaszolgáltatókkal szemben előírt törvényi követelmények megsértése Ügyintéző: személyes

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1037/2016. (VIII. 30.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1037/2016. (VIII. 30.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/17327-10/2016. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések és a közösségi médiaszolgáltatókkal szemben előírt törvényi követelmény megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám:

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1087/2014. (XI.11.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1087/2014. (XI.11.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/24290-7/2014. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1105/2012. (VI.13.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1105/2012. (VI.13.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/11335-9/2012. Tárgy: vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: I. A hatósági ellenőrzés megállapításai

Részletesebben

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1314/2013. (VIII. 28.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1314/2013. (VIII. 28.) számú HATÁROZATA A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 1314/2013. (VIII. 28.) számú HATÁROZATA 1. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa (1088 Budapest Reviczky utca 5., a továbbiakban: Médiatanács)

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1017/2012. (V.30.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1017/2012. (V.30.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/4544-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megszegése

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1737/2012. (X.3.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1737/2012. (X.3.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/20018-7/2012. Tárgy: a magyar zenei műsorszámok, a napi rendszeres híradásra szánt minimális műsoridő, a közszolgálati célokat szolgáló műsorszámok és a célcsoportnak szóló műsorarány alulteljesítése

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 422/2012. (II.29.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 422/2012. (II.29.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/35724-10/2011. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó rendelkezés megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 2205/2012. (XII.12.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 2205/2012. (XII.12.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/28084-7/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség, valamint

Részletesebben

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1677/2015. (XII.15.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1677/2015. (XII.15.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: PJ/1704-29/2015. Ügyintéző: személyes adat Telefon: 06-1-457-7994 Fax: 06-1-457-7124 Tárgy: a helyi kisközösségi rádiós médiaszolgáltatási lehetőségek elvi hasznosítására irányuló pályázati

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1111/2012. (VI. 13.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1111/2012. (VI. 13.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/4921-12/2012. Tárgy: a Pályázati Ajánlatban vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség, a közösségi médiaszolgáltatásokkal szemben támasztott törvényi

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 38.000-Ft, azaz harmincnyolcezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T. 38.000-Ft, azaz harmincnyolcezer forint bírsággal sújtja. Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/678-4/2014. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet:

Részletesebben

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz kettőszázötvenezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz kettőszázötvenezer forint bírsággal sújtja. Ügyiratszám: MN/16244-4/2016. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a reklámidőre vonatkozó rendelkezés megsértése H A T Á R O Z A T A Nemzeti Média- és Hírközlési

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 320/2014. (IV.8.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 320/2014. (IV.8.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/2345-10/2014. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a reklámok megkülönböztetésére vonatkozó törvényi rendelkezés, valamint a vállalt műsorstruktúrának

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 590/2015. (V.19.) sz. HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 590/2015. (V.19.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/5710-11/2015. Ügyintéző: személyes adat Tel.: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése Melléklet:

Részletesebben

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 753/2012. (IV. 25.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 753/2012. (IV. 25.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a Siófok 92,6 MHz médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására irányuló pályázati eljárás eredménye A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 753/2012.

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 83/2014. (I. 28.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 83/2014. (I. 28.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/62832-12/2013. Tárgy: a hálózatba apcsolódásra vonatozó törvényi előírás megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat Mellélet: a hatósági ellenőrzés megállapításai

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 24.000,- Ft, azaz huszonnégyezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T. 24.000,- Ft, azaz huszonnégyezer forint bírsággal sújtja. Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/25287-4/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet:

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 93/2013. (I.23.) számú. Határozata

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 93/2013. (I.23.) számú. Határozata A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 93/2013. (I.23.) számú Határozata A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa (székhelye: 1088 Budapest, Reviczky u. 5., a továbbiakban: Médiatanács)

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1241/2014. (XII.16.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1241/2014. (XII.16.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/26123-9/2014. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 23/2013. (I.9.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 23/2013. (I.9.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/28903-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására és a burkolt kereskedelmi közlemény tilalmára vonatkozó kötelezettség megsértése Melléklet:

Részletesebben