H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz ötvenezer forint bírsággal sújtja.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz ötvenezer forint bírsággal sújtja."

Átírás

1 Ügyiratszám: MN/154-4/2016. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet: A Médiaszolgáltató által december 3-9. között elkövetett reklámidő túllépés részletes összefoglalója H A T Á R O Z A T A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala (a továbbiakban: Hivatal) a Trial Média Kft.-vel (8630 Balatonboglár, Klapka u , a továbbiakban: Médiaszolgáltató) szemben, az általa üzemeltetett Balaton Televízió állandó megnevezésű körzeti adón december 3 december 9. között sugárzott médiaszolgáltatását érintően hivatalból lefolytatott eljárásban az egész órától egész óráig tartó időszakon belül tizenkét perc hosszúságban sugározható reklámok időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés harminckilenc alkalommal történt megsértése miatt a Médiaszolgáltatót ,- Ft, azaz ötvenezer forint bírsággal sújtja. A Médiaszolgáltató a bírságot a határozat jogerőre emelkedésétől számított 15 napon belül köteles megfizetni a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Magyar Államkincstárnál vezetett számú számlájára. A bírság megfizetési kötelezettség nem teljesítése esetén a Hivatal a határozatban foglaltakat a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) szerint végrehajtja. A késedelmesen megfizetett bírságot késedelmi pótlék terheli. E határozat ellen az annak közlésétől számított 15 napon belül a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsához (továbbiakban: Médiatanács) címzett, de a Hivatalnál (1015 Budapest, Ostrom utca ) benyújtandó, halasztó hatályú fellebbezéssel lehet élni. A Médiatanács másodfokú eljárásáért amennyiben a fellebbezési eljárás tárgyának értéke pénzben megállapítható a fellebbezéssel érintett vagy vitatott összeg minden megkezdett forintja után 400 Ft, de legalább 5000 Ft, legfeljebb Ft összegű díj fizetendő. Ha a fellebbezési eljárás tárgyának értéke pénzben nem állapítható meg, a fellebbezés díja 5000 Ft. A díjat a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Magyar Államkincstárnál vezetett számú pénzforgalmi számlájára kell megfizetni. A Médiatanács, mint másodfokú hatóság a fellebbezést annak beérkezését követő naptól számított negyven napon belül bírálja el. 1

2 Indokolás A Hivatal a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Mttv.) 167. (1) bekezdésének felhatalmazása alapján hatósági ellenőrzés keretében vizsgálta a Médiaszolgáltató december 3-9. közötti időszak médiaszolgáltatását. A vizsgálat során a Hivatal megállapította, hogy a Médiaszolgáltató Balaton Televízió állandó megnevezésű körzeti adóján december 3. és december 9. közötti időpontban sugárzott reklámok tekintetében 39 esetben, összesen 5 óra 12 perc 34 másodperccel túllépte a megengedett reklámidőt. A fentiek miatt felmerült az Mttv. 35. (1) bekezdésében foglalt rendelkezés megsértése, mely szerint lineáris médiaszolgáltatásban egyetlen, egész órától egész óráig tartó időszakon belül tizenkét percnél hosszabb időtartamban nem sugározható reklám. A Hivatal az Mttv (1) bekezdés cg) alpontjában foglalt hatáskörében a Ket. 29. (1) bekezdése alapján hivatalból, január 11-én hatósági eljárást indított a Médiaszolgáltatóval szemben, mely tényről a Ket. 29. (3) bekezdés a) pontjában foglalt rendelkezésnek megfelelően az MN/154-2/2016. ügyiratszámú végzésében a Ket. 29. (5) bekezdés szerinti tartalommal értesítette a Médiaszolgáltatót, tájékoztatta a hatósági ellenőrzés megállapításairól, valamint felhívta a figyelmét arra, hogy a Ket. 51. (1) bekezdése értelmében az eljárás során nyilatkozattételi és a Ket. 68. (1) bekezdése szerint iratbetekintési jog illeti meg. A Hivatal továbbá határidő tűzésével kötelezte a Médiaszolgáltatót arra, hogy nyilatkozzon és szolgáltasson adatot a vélelmezett jogsértés elkövetésének idején érvényben volt reklámtarifa táblázatáról, és nyilatkozzon a vizsgált reklámok értékesítéséből befolyt összegről. A Médiaszolgáltató a hatósági eljárás megindításáról szóló, január 11-én kelt végzést a tértivevény tanúsága szerint január 14-én átvette, nyilatkozata január 26-án érkezett a Hivatalhoz. A Médiaszolgáltató nyilatkozatában elfogadta a hatósági ellenőrzés megállapításait, üzleti titok A Hivatal a rendelkezésre álló adatok, különösen a hatósági ellenőrzés megállapításai, és a Médiaszolgáltató nyilatkozata alapján az alábbi tényállást állapította meg, és azt az alábbiak szerint értékelte: A hatósági ellenőrzés eredménye alapján a Hivatal megállapította, hogy a Médiaszolgáltató Balaton Televízió állandó megnevezésű körzeti adóján december 3-án (6 esetben) 44 perc 12 másodperccel, december 4-én (7 esetben) 51 perc 51 másodperccel, december 5- én (4 esetben) 35 perc 22 másodperccel, december 6-án (4 esetben) 29 perc 17 2

3 másodperccel, december 7-én (6 esetben) 52 perc 36 másodperccel, december 8-án (6 esetben) 50 perc 9 másodperccel és december 9-én (6 esetben) 49 perc 7 másodperccel, összesen 5 óra 12 perc 34 másodperccel túllépte a vizsgált időpontban az Mttv. szerint óránként reklámra fordítható legfeljebb 12 percet. A Hivatal a fenti adatok alapján megállapította, hogy a Médiaszolgáltató december 3. és december 9. közötti időpontban sugárzott reklámok tekintetében 39 alkalommal megsértette az Mttv. fentebb idézett 35. (1) bekezdését. Az Mttv. 35. (1) bekezdésének megsértésével kapcsolatos adatokat a jelen határozat melléklete részletesen tartalmazza. A határozat melléklete jelen határozat elválaszthatatlan részét képezi. A melléklet rögzíti a határozat törzsszövegében szereplő jogalkalmazói megállapítások pontos tényállási alapját. A Médiaszolgáltató nyilatkozatában a törvénysértés tényét nem vitatta. A Hivatal a jogsértés miatt alkalmazandó jogkövetkezmény fajtájának és mértékének meghatározása során az alábbi szempontokat vette figyelembe. Az Mttv (1) bekezdése szerint: Amennyiben a jogsértés csekély súlyú és ismételtség nem állapítható meg, a Médiatanács, illetve a Hivatal - a jogsértés tényének megállapítása és figyelmeztetés mellett - legfeljebb harminc napos határidő tűzésével felhívhatja a jogsértőt a jogsértő magatartás megszüntetésére, a jövőbeni jogsértésektől való tartózkodásra, illetve a jogszerű magatartás tanúsítására, és meghatározhatja annak feltételeit. Az Mttv (4) bekezdés értelmében ismételtségnek az tekintendő, ha a jogsértő a jogerős hatósági határozatban megállapított jogsértő magatartást ugyanazon jogalapon és jogszabályhely tekintetében, ugyanazon tárgykörben, háromszázhatvanöt napon belül ismételten megvalósítja, ide nem értve a csekély súlyú törvénysértéseket. A Hivatal a Médiaszolgáltató tevékenysége kapcsán az Mttv. 35. (1) bekezdésének megsértését jelen határozat meghozataláig még nem állapította meg. Ennek ellenére a Hivatal a Médiaszolgáltató vonatkozó jogsértését a reklámidő-túllépés eseteinek számára (39) tekintettel nem értékelhette csekély súlyúként, ezért az Mttv (1) bekezdése szerinti felhívás jogkövetkezményét nem alkalmazhatta a Médiaszolgáltatóval szemben. Az Mttv (2) bekezdése értelmében: A Médiatanács és a Hivatal a jogkövetkezményt a jogsértés jellegétől függően a jogsértés súlyára, a jogsértés ismételtségére, folyamatosságára, időtartamára, a jogsértéssel elért vagyoni előnyre, valamint a jogsértéssel okozott érdeksérelemre, az érdeksérelmet szenvedett és veszélyeztetett személyek számára, illetve a jogsértéssel okozott kárra, személyiségi jogsérelemre és a jogsértés piacra gyakorolt hatására, továbbá az egyedi ügyben értékelhető egyéb szempontokra tekintettel állapítja meg. (3) A Médiatanács és a Hivatal a (7) bekezdés figyelembevételével a következő jogkövetkezmények alkalmazására jogosult: b) bírságot szabhat ki a jogsértővel szemben az alábbi összeghatárok szerint: (..) bb) a ba) pont alá nem tartozó médiaszolgáltató jogsértése esetén a bírság összege ötvenmillió forintig terjedhet. 3

4 Az Mttv (2) bekezdése szerinti mérlegelési szempontok közül a Hivatal a jogsértés súlyát és jelentős időtartamát (5 óra 12 perc 34 másodperc) vette figyelembe. A további mérlegelési szempontok, így a jogsértés ismételtsége, folyamatossága, a jogsértéssel elért vagyoni előny, a jogsértéssel okozott érdeksérelem, kár és személyiségi jogsérelem, valamint a jogsértés piacra gyakorolt hatása jelen jogsértés vonatkozásában nem voltak értékelhetők. A Hivatal a kiszabott bírság mértékének megállapításakor nem vette figyelembe a Médiaszolgáltató nyilatkozata szerinti reklámértékesítésből befolyt nettó árbevétel összegét, tekintettel arra, hogy a bevétel összege havi szinten került meghatározásra. A Hivatal a fentiek okán az Mttv (3) bekezdés bb) alpontja alapján a maximálisan kiszabható bírság (ötvenmillió forint) 0,1%-ának megfelelő összegű Ft bírságot szabott ki a Médiaszolgáltatóval szemben. A Hivatal a bírság kiszabásakor külön tekintettel volt arra, hogy az esetleges ismételt jogsértés esetén alkalmazandó bírság szankció megállapításánál érvényesülhessen a fokozatosság elve, azaz az ismétléssel járó növekvő progresszivitás és a szankcionálás kiszámíthatósága, előreláthatósága. A jelen határozatban kiszabott bírság az Mttv (13) bekezdése értelmében adók módjára behajtandó köztartozásnak minősül. Ha a Médiaszolgáltató a rendelkező részben meghatározott módon és időben nem fizeti meg a bírságot, azt a Hivatal a Ket a értelmében azonnali beszedési megbízással vonja végrehajtás alá. A késedelmesen megfizetett bírságot a Ket (1) bekezdése a) pontja alapján az esedékesség napjától késedelmi pótlék terheli, melynek mértéke a Ket (2) bekezdése értelmében minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd része. Az Mttv (1) bekezdésében foglalt rendelkezés szerint a Hivatal határozata ellen a Médiatanácshoz lehet fellebbezést benyújtani. A Hivatal hatásköre az Mttv (1) bekezdésének cg) pontján, a fellebbezésről szóló tájékoztatás a Ket. 72. (1) bekezdés da) alpontján és a 98. (1) bekezdésén, a fellebbezés előterjesztésének határidejére vonatkozó tájékoztatás a Ket. 99. (1) bekezdésén, a halasztó hatály és a fellebbezés előterjesztése helyének meghatározása a Ket (1) és 102. (1) bekezdésein, a másodfokú hatóság ügyintézési határideje az Mttv (1) bekezdésén alapul. A fellebbezési díj mértékét a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnökének 5/2011. (X. 6.) számú, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság egyes eljárásainak igazgatási szolgáltatási díjairól és a díjfizetés módjáról szóló rendeletének (a továbbiakban: Rendelet) 17. (18) bekezdése határozza meg. A Rendelet 18. (2) és (3) és a 19. (1) bekezdése a díjfizetés módja és határideje tekintetében az alábbiakat írják elő: 18. (2) A díjfizetésre kötelezettnek a díjat a kérelem benyújtását megelőzően, átutalással kell megfizetni, a Hatóság Magyar Államkincstárnál vezetett számú pénzforgalmi számlájára. Az átutalási megbízás közlemény rovatában a kérelmező nevét, adószámát és az eljárás tárgyát kötelező feltüntetni. A természetes személy kérelmező a díj megfizetését a Hatóság fenti számlaszámára készpénzátutalási megbízás útján is teljesítheti, ez esetben a közlemény rovatban kötelező feltüntetnie az eljárás tárgyát. (3) A díjfizetés megtörténtének igazolását - a bankszámla megterhelését tartalmazó napi bankkivonatot (a továbbiakban: befizetési bizonylat) - a kérelemnek tartalmaznia kell. A befizetési bizonylaton a befizetés jogcímét fel kell tüntetni. A természetes személy kérelmező 4

5 készpénzátutalási megbízás útján történő díjfizetése esetén a díjfizetésének igazolását - a feladóvevényt - a kérelemnek tartalmaznia kell. 19. (1) Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekre az Itv. 3. (4) bekezdésében, 28. (2)-(4) bekezdésében, 31. (1)-(3) bekezdésében, (5)-(6) bekezdésében és 32. -ában foglalt rendelkezéseket kell alkalmazni. Az eljárás során a Ket a szerinti eljárási költség nem merült fel. Budapest, február 17. Aranyosné dr. Börcs Janka, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatalának főigazgatója nevében és megbízásából dr. Pap Szilvia főosztályvezető Kapják: 1. Személyes adat 5

6 Melléklet a Hivatal MN/154-4/2016. számú határozatához: Dátum Műsorszám Kereskedelmi közlemény tartalma Kezdete Vége Időtartama Képújság Médiafal Reklám Kft :06:51 10:07:11 0:00: Képújság Hirdessen nálunk! 20 10:07:11 10:07:31 0:00: Képújság Pannon Várszínház előadásai 20 10:07:46 10:08:06 0:00: reklámblokk Hotel Medici 5:00 10:08:51 10:13:52 0:05: reklámblokk Kezola Kft. 10:13:59 10:15:05 0:01: reklámblokk Burger King 20 10:15:07 10:15:27 0:00: reklámblokk Agroterm 15 10:15:29 10:15:44 0:00: Képújság PR-TELECOM 1:15 10:16:01 10:17:16 0:01: Képújság Kis Szieszta - Napi menü 30 10:17:16 10:17:46 0:00: Képújság Delta Club 1:10 10:17:46 10:18:56 0:01: Képújság Médiafal Reklám Kft :18:56 10:19:16 0:00:20 Reklámidő (óó:pp:mp) Túllépés (óó:pp:mp) 6

7 Képújság Hirdessen nálunk! 20 10:19:16 10:19:36 0:00: Képújság Médiafal Reklám Kft :29:51 10:30:11 0:00: Képújság Hirdessen nálunk! 20 10:30:11 10:30:31 0:00: Képújság Pannon Várszínház előadásai 20 10:30:47 10:31:07 0:00: reklámblokk Hotel Medici 5:00 10:31:52 10:36:53 0:05: reklámblokk Kezola Kft. 10:36:59 10:38:06 0:01: reklámblokk Burger King 20 10:38:08 10:38:28 0:00: reklámblokk Agroterm 15 10:38:30 10:38:45 0:00: Képújság PR-TELECOM 1:15 10:39:01 10:40:01 0:01:00 0:20:00 0:08: Képújság Médiafal Reklám Kft :06:50 11:07:10 0:00: Képújság Hirdessen nálunk! 20 11:07:10 11:07:30 0:00: Képújság Pannon Várszínház előadásai 20 11:07:45 11:08:05 0:00: reklámblokk Hotel Medici 5:00 11:08:50 11:13:50 0:05: reklámblokk Sziluett Kozmetika Stúdió 2:09 11:14:12 11:16:21 0:02: reklámblokk Kezola Kft. 11:17:20 11:17:56 0:00:36 7

8 Képújság PR-TELECOM 1:15 11:17:58 11:19:13 0:01: Képújság Kis Szieszta - Napi menü 30 11:19:13 11:19:43 0:00: Képújság Delta Club 1:10 11:19:43 11:19:58 0:00: Képújság Médiafal Reklám Kft :29:59 11:30:19 0:00: Képújság Hirdessen nálunk! 20 11:30:19 11:30:39 0:00: Képújság Pannon Várszínház előadásai 20 11:30:54 11:31:14 0:00: reklámblokk Hotel Medici 5:00 11:31:59 11:36:59 0:05: reklámblokk Sziluett Kozmetika Stúdió 2:09 11:37:21 11:39:31 0:02: reklámblokk Kezola Kft. 11:40:29 11:41:06 0:00: Képújság PR-TELECOM 1:15 11:41:08 11:41:23 0:00:15 0:19:47 0:07: Képújság Médiafal Reklám Kft :06:55 12:07:15 0:00: Képújság Hirdessen nálunk! 20 12:07:15 12:07:35 0:00: Képújság Pannon Várszínház előadásai 20 12:07:50 12:08:10 0:00: reklámblokk Hotel Medici 5:00 12:08:55 12:13:55 0:05: Képújság PR-TELECOM 1:15 12:14:12 12:15:27 0:01:15 8

9 Képújság Kis Szieszta - Napi menü 30 12:15:27 12:15:57 0:00: Képújság Delta Club 1:10 12:15:57 12:17:07 0:01: reklámblokk Kezola Kft. 12:17:13 12:17:47 0:00: reklámblokk Citi Bank 12:17:49 12:17:59 0:00: Képújság Médiafal Reklám Kft :18:01 12:18:21 0:00: Képújság Hirdessen nálunk! 20 12:18:21 12:18:41 0:00: Képújság Pannon Várszínház előadásai 20 12:18:56 12:19:16 0:00: Képújság Médiafal Reklám Kft :29:57 12:30:17 0:00: Képújság Hirdessen nálunk! 20 12:30:17 12:30:37 0:00: Képújság Pannon Várszínház előadásai 20 12:30:52 12:31:12 0:00: reklámblokk Hotel Medici 5:00 12:31:57 12:36:58 0:05: Képújság PR-TELECOM 1:15 12:37:15 12:38:30 0:01: Képújság Kis Szieszta - Napi menü 30 12:38:30 12:39:00 0:00: Képújság Delta Club 1:10 12:39:00 12:39:50 0:00:50 0:19:15 0:07: Képújság Médiafal Reklám Kft :06:53 13:07:13 0:00:20 9

10 Képújság Hirdessen nálunk! 20 13:07:13 13:07:33 0:00: Képújság Pannon Várszínház előadásai 20 13:07:48 13:08:08 0:00: reklámblokk Hotel Medici 5:00 13:08:53 13:13:53 0:05: Képújság PR-TELECOM 1:15 13:14:10 13:15:25 0:01: Képújság Kis Szieszta - Napi menü 30 13:15:25 13:15:55 0:00: Képújság Delta Club 1:10 13:15:55 13:17:05 0:01: Képújság Médiafal Reklám Kft :17:05 13:17:25 0:00: Képújság Hirdessen nálunk! 20 13:17:25 13:17:45 0:00: Képújság Pannon Várszínház előadásai 20 13:18:00 13:18:20 0:00: reklámblokk Hotel Medici 5:00 13:19:06 13:24:06 0:05: Képújság Médiafal Reklám Kft :29:53 13:30:13 0:00: Képújság Hirdessen nálunk! 20 13:30:13 13:30:33 0:00: Képújság Pannon Várszínház előadásai 20 13:30:48 13:31:08 0:00: reklámblokk Hotel Medici 5:00 13:31:53 13:36:54 0:05: Képújság PR-TELECOM 1:15 13:37:11 13:38:26 0:01:15 10

11 Képújság Kis Szieszta - Napi menü 30 13:38:26 13:38:56 0:00: Képújság Delta Club 1:10 13:38:56 13:40:06 0:01:10 0:23:51 0:11: Képújság Médiafal Reklám Kft :06:54 14:07:14 0:00: Képújság Hirdessen nálunk! 20 14:07:14 14:07:34 0:00: Képújság Pannon Várszínház előadásai 20 14:07:49 14:08:09 0:00: reklámblokk Hotel Medici 5:00 14:08:54 14:13:55 0:05: reklámblokk Kezola Kft. 14:14:01 14:15:08 0:01: reklámblokk Burger King 20 14:15:10 14:15:30 0:00: reklámblokk Agroterm 15 14:15:32 14:15:47 0:00: Képújság PR-TELECOM 1:15 14:16:03 14:17:18 0:01: Képújság Kis Szieszta - Napi menü 30 14:17:18 14:17:48 0:00: Képújság Delta Club 1:10 14:17:48 14:18:58 0:01: Képújság Napi menü a MenüFutártól 35 14:18:58 14:19:33 0:00: Képújság Médiafal Reklám Kft :19:33 14:19:53 0:00: Képújság Médiafal Reklám Kft :29:55 14:30:15 0:00:20 11

12 Képújság Hirdessen nálunk! 20 14:30:15 14:30:35 0:00: Képújság Pannon Várszínház előadásai 20 14:30:50 14:31:10 0:00: reklámblokk Hotel Medici 5:00 14:31:55 14:36:55 0:05: reklámblokk Kezola Kft. 14:37:02 14:38:08 0:01: reklámblokk Burger King 20 14:38:10 14:38:30 0:00: reklámblokk Agroterm 15 14:38:33 14:38:48 0:00: Képújság PR-TELECOM 1:15 14:39:04 14:39:49 0:00:45 0:19:59 0:07: Képújság Médiafal Reklám Kft :06:52 15:07:12 0:00: Képújság Hirdessen nálunk! 20 15:07:12 15:07:32 0:00: Képújság Pannon Várszínház előadásai 20 15:07:47 15:08:07 0:00: reklámblokk Hotel Medici 5:00 15:08:52 15:13:52 0:05: reklámblokk Sziluett Kozmetika Stúdió 2:09 15:14:15 15:16:23 0:02: reklámblokk Kezola Kft. 15:17:22 15:17:59 0:00: Képújság PR-TELECOM 1:15 15:18:00 15:19:15 0:01: Képújság Kis Szieszta - Napi menü 30 15:19:15 15:19:45 0:00:30 12

13 Képújság Delta Club 1:10 15:19:45 15:20:00 0:00: reklámblokk Sziluett Kozmetika Stúdió 2:09 15:37:50 15:39:33 0:01: reklámblokk Kezola Kft. 15:40:32 15:41:09 0:00: Képújság PR-TELECOM 1:15 15:41:10 15:41:25 0:00:15 0:13:20 0:01: Képújság Médiafal Reklám Kft :07:08 10:07:28 0:00: Képújság Hirdessen nálunk! 20 10:07:28 10:07:48 0:00: Képújság Pannon Várszínház előadásai 20 10:08:03 10:08:23 0:00: reklámblokk Hotel Medici 5:00 10:09:08 10:14:08 0:05: reklámblokk Kezola Kft. 10:14:15 10:15:22 0:01: reklámblokk Burger King 20 10:15:24 10:15:44 0:00: reklámblokk Agroterm 15 10:15:46 10:16:01 0:00: Képújság PR-TELECOM 1:15 10:16:17 10:17:32 0:01: Képújság Kis Szieszta - Napi menü 30 10:17:32 10:18:02 0:00: Képújság Delta Club 1:10 10:18:02 10:19:12 0:01: Képújság Napi menü a MenüFutártól 35 10:19:12 10:19:47 0:00:35 13

14 Képújság Médiafal Reklám Kft :19:47 10:20:08 0:00: Képújság Médiafal Reklám Kft :30:09 10:30:29 0:00: Képújság Hirdessen nálunk! 20 10:30:29 10:30:49 0:00: Képújság Pannon Várszínház előadásai 20 10:31:04 10:31:24 0:00: reklámblokk Hotel Medici 5:00 10:32:09 10:37:10 0:05: reklámblokk Kezola Kft. 10:37:17 10:38:23 0:01: reklámblokk Burger King 20 10:38:25 10:38:45 0:00: reklámblokk Agroterm 15 10:38:47 10:39:02 0:00: Képújság PR-TELECOM 1:15 10:39:18 10:40:03 0:00:45 0:20:00 0:08: Képújság Médiafal Reklám Kft :07:07 11:07:27 0:00: Képújság Hirdessen nálunk! 20 11:07:27 11:07:47 0:00: Képújság Pannon Várszínház előadásai 20 11:08:02 11:08:22 0:00: reklámblokk Hotel Medici 5:00 11:09:07 11:14:08 0:05: reklámblokk Sziluett Kozmetika Stúdió 2:09 11:14:29 11:16:38 0:02: reklámblokk Kezola Kft. 11:17:37 11:18:14 0:00:37 14

15 Képújság PR-TELECOM 1:15 11:18:16 11:19:31 0:01: Képújság Kis Szieszta - Napi menü 30 11:19:31 11:20:01 0:00: Képújság Médiafal Reklám Kft :30:02 11:30:22 0:00: Képújság Hirdessen nálunk! 20 11:30:22 11:30:42 0:00: Képújság Pannon Várszínház előadásai 20 11:30:57 11:31:17 0:00: reklámblokk Hotel Medici 5:00 11:32:02 11:37:03 0:05: reklámblokk Sziluett Kozmetika Stúdió 2:09 11:37:24 11:39:33 0:02: reklámblokk Kezola Kft. 11:40:32 11:41:09 0:00: Képújság PR-TELECOM 1:15 11:41:10 11:41:25 0:00:15 0:19:34 0:07: Képújság Médiafal Reklám Kft :06:59 12:07:19 0:00: Képújság Hirdessen nálunk! 20 12:07:19 12:07:39 0:00: Képújság Pannon Várszínház előadásai 20 12:07:54 12:08:14 0:00: reklámblokk Hotel Medici 5:00 12:08:59 12:13:59 0:05: Képújság PR-TELECOM 1:15 12:14:16 12:15:31 0:01: Képújság Kis Szieszta - Napi menü 30 12:15:31 12:16:01 0:00:30 15

16 Képújság Delta Club 1:10 12:16:01 12:17:11 0:01: reklámblokk Kezola Kft. 12:17:16 12:17:51 0:00: reklámblokk Citi Bank 12:17:53 12:18:03 0:00: Képújság Napi menü a MenüFutártól 35 12:18:05 12:18:40 0:00: Képújság Médiafal Reklám Kft :18:40 12:19:00 0:00: Képújság Hirdessen nálunk! 20 12:19:00 12:19:20 0:00: Képújság Pannon Várszínház előadásai 20 12:19:35 12:19:55 0:00: Képújság Médiafal Reklám Kft :30:01 12:30:21 0:00: Képújság Hirdessen nálunk! 20 12:30:21 12:30:41 0:00: Képújság Pannon Várszínház előadásai 20 12:30:56 12:31:16 0:00: reklámblokk Hotel Medici 5:00 12:32:01 12:37:02 0:05: Képújság PR-TELECOM 1:15 12:37:18 12:38:33 0:01: Képújság Kis Szieszta - Napi menü 30 12:38:33 12:39:03 0:00: Képújság Delta Club 1:10 12:39:03 12:40:13 0:01:10 0:20:11 0:08: Képújság Médiafal Reklám Kft :07:02 13:07:22 0:00:20 16

17 Képújság Hirdessen nálunk! 20 13:07:22 13:07:42 0:00: Képújság Pannon Várszínház előadásai 20 13:07:57 13:08:17 0:00: reklámblokk Hotel Medici 5:00 13:09:02 13:14:03 0:05: Képújság PR-TELECOM 1:15 13:14:20 13:15:35 0:01: Képújság Kis Szieszta - Napi menü 30 13:15:35 13:16:05 0:00: Képújság Delta Club 1:10 13:16:05 13:17:15 0:01: Képújság Napi menü a MenüFutártól 35 13:17:15 13:17:50 0:00: Képújság Médiafal Reklám Kft :17:50 13:18:10 0:00: Képújság Hirdessen nálunk! 20 13:18:10 13:18:30 0:00: Képújság Pannon Várszínház előadásai 20 13:18:45 13:19:05 0:00: reklámblokk Hotel Medici 5:00 13:19:50 13:24:51 0:05: Képújság Médiafal Reklám Kft :30:08 13:30:28 0:00: Képújság Hirdessen nálunk! 20 13:30:28 13:30:48 0:00: Képújság Pannon Várszínház előadásai 20 13:31:03 13:31:23 0:00: reklámblokk Hotel Medici 5:00 13:32:08 13:37:09 0:05:01 17

18 Képújság PR-TELECOM 1:15 13:37:25 13:38:40 0:01: Képújság Kis Szieszta - Napi menü 30 13:38:40 13:39:10 0:00: Képújság Delta Club 1:10 13:39:10 13:40:01 0:00:51 0:24:09 0:12: Képújság Médiafal Reklám Kft :07:04 14:07:24 0:00: Képújság Hirdessen nálunk! 20 14:07:24 14:07:44 0:00: Képújság Pannon Várszínház előadásai 20 14:07:59 14:08:19 0:00: reklámblokk Hotel Medici 5:00 14:09:04 14:14:05 0:05: reklámblokk Kezola Kft. 14:14:12 14:15:18 0:01: reklámblokk Burger King 20 14:15:20 14:15:40 0:00: reklámblokk Agroterm 15 14:15:42 14:15:57 0:00: Képújság PR-TELECOM 1:15 14:16:14 14:17:29 0:01: Képújság Kis Szieszta - Napi menü 30 14:17:29 14:17:59 0:00: Képújság Delta Club 1:10 14:17:59 14:19:09 0:01: Képújság Napi menü a MenüFutártól 35 14:19:09 14:19:44 0:00: Képújság Médiafal Reklám Kft :19:44 14:20:04 0:00:20 18

19 Képújság Médiafal Reklám Kft :30:05 14:30:25 0:00: Képújság Hirdessen nálunk! 20 14:30:25 14:30:45 0:00: Képújság Pannon Várszínház előadásai 20 14:31:00 14:31:20 0:00: reklámblokk Hotel Medici 5:00 14:32:05 14:37:06 0:05: reklámblokk Kezola Kft. 14:37:13 14:38:19 0:01: reklámblokk Burger King 20 14:38:21 14:38:41 0:00: reklámblokk Agroterm 15 14:38:43 14:38:58 0:00: Képújság PR-TELECOM 1:15 14:39:15 14:40:00 0:00:45 0:19:59 0:07: Képújság Médiafal Reklám Kft :07:03 15:07:23 0:00: Képújság Hirdessen nálunk! 20 15:07:23 15:07:43 0:00: Képújság Pannon Várszínház előadásai 20 15:07:58 15:08:18 0:00: reklámblokk Hotel Medici 5:00 15:09:03 15:14:04 0:05: reklámblokk Sziluett Kozmetika Stúdió 2:09 15:14:26 15:16:35 0:02: reklámblokk Kezola Kft. 15:17:34 15:18:10 0:00: Képújság PR-TELECOM 1:15 15:18:12 15:19:27 0:01:15 19

20 Képújság Kis Szieszta - Napi menü 30 15:19:27 15:19:57 0:00: Képújság Delta Club 1:10 15:19:57 15:20:12 0:00: Képújság Médiafal Reklám Kft :30:14 15:30:34 0:00: Képújság Hirdessen nálunk! 20 15:30:34 15:30:54 0:00: Képújság Pannon Várszínház előadásai 20 15:31:09 15:31:29 0:00: reklámblokk Hotel Medici 5:00 15:32:14 15:37:14 0:05: reklámblokk Sziluett Kozmetika Stúdió 2:09 15:37:36 15:39:45 0:02: reklámblokk Kezola Kft. 15:40:44 15:41:21 0:00: Képújság PR-TELECOM 1:15 15:41:22 15:41:37 0:00:15 0:19:47 0:07: reklámblokk Hotel Medici 5:00 16:01:10 16:06:11 0:05: reklámblokk Kezola Kft. 16:25:16 16:25:50 0:00: reklámblokk Mobil Kisokos 50 16:25:51 16:26:41 0:00: reklámblokk Kezola Kft. 16:41:20 16:42:26 0:01: reklámblokk Burger King 20 16:42:28 16:42:48 0:00: reklámblokk Agroterm 15 16:42:50 16:43:05 0:00:15 20

21 reklámblokk Sziluett Kozmetika Stúdió 2:09 17:24:32 17:26:41 0:02: reklámblokk Kezola Kft. 17:27:40 17:28:17 0:00: reklámblokk Kezola Kft. 17:44:59 17:45:33 0:00: reklámblokk Mobil Kisokos 50 17:45:34 17:46:24 0:00: reklámblokk Sziluett Kozmetika Stúdió 2:09 18:02:24 18:04:32 0:02: reklámblokk Kezola Kft. 18:05:32 18:06:08 0:00: reklámblokk Kezola Kft. 18:32:50 18:33:57 0:01: reklámblokk Burger King 20 18:33:59 18:34:19 0:00: reklámblokk Agroterm 15 18:34:21 18:34:36 0:00: reklámblokk Sziluett Kozmetika Stúdió 2:09 18:45:10 18:47:18 0:02: reklámblokk Kezola Kft. 18:48:17 18:48:54 0:00: reklámblokk Hotel Medici 5:00 18:54:57 18:59:57 0:05:00 0:12:11 0:00: Képújság Médiafal Reklám Kft :07:09 10:07:29 0:00: Képújság Hirdessen nálunk! 20 10:07:29 10:07:49 0:00: Képújság Pannon Várszínház előadásai 20 10:08:04 10:08:24 0:00:20 21

22 reklámblokk Hotel Medici 5:00 10:09:09 10:14:09 0:05: reklámblokk Kezola Kft. 10:14:16 10:15:22 0:01: reklámblokk Burger King 20 10:15:24 10:15:44 0:00: reklámblokk Agroterm 15 10:15:46 10:16:01 0:00: Képújság PR-TELECOM 1:15 10:16:18 10:17:33 0:01: Képújság Kis Szieszta - Napi menü 30 10:17:33 10:18:03 0:00: Képújság Delta Club 1:10 10:18:03 10:19:13 0:01: Képújság Napi menü a MenüFutártól 35 10:19:13 10:19:48 0:00: Képújság Médiafal Reklám Kft :19:48 10:20:08 0:00: Képújság Médiafal Reklám Kft :30:10 10:30:30 0:00: Képújság Hirdessen nálunk! 20 10:30:30 10:30:50 0:00: Képújság Pannon Várszínház előadásai 20 10:31:05 10:31:25 0:00: reklámblokk Hotel Medici 5:00 10:32:10 10:37:10 0:05: reklámblokk Kezola Kft. 10:37:18 10:38:24 0:01: reklámblokk Burger King 20 10:38:26 10:38:46 0:00:20 22

23 reklámblokk Agroterm 15 10:38:48 10:39:03 0:00: Képújság PR-TELECOM 1:15 10:39:20 10:40:05 0:00:45 0:19:57 0:07: Képújság Médiafal Reklám Kft :07:08 11:07:28 0:00: Képújság Hirdessen nálunk! 20 11:07:28 11:07:48 0:00: Képújság Pannon Várszínház előadásai 20 11:08:03 11:08:23 0:00: reklámblokk Hotel Medici 5:00 11:09:08 11:14:08 0:05: reklámblokk Sziluett Kozmetika Stúdió 2:09 11:14:30 11:16:39 0:02: reklámblokk Kezola Kft. 11:17:39 11:18:15 0:00: Képújság PR-TELECOM 1:15 11:18:17 11:19:32 0:01: Képújság Kis Szieszta - Napi menü 30 11:19:32 11:20:02 0:00: Képújság Médiafal Reklám Kft :30:03 11:30:23 0:00: Képújság Hirdessen nálunk! 20 11:30:23 11:30:43 0:00: Képújság Pannon Várszínház előadásai 20 11:30:58 11:31:18 0:00: reklámblokk Hotel Medici 5:00 11:32:03 11:37:03 0:05: reklámblokk Sziluett Kozmetika Stúdió 2:09 11:37:25 11:39:34 0:02:09 23

24 reklámblokk Kezola Kft. 11:40:34 11:41:10 0:00: Képújság PR-TELECOM 1:15 11:41:12 11:41:27 0:00:15 0:19:30 0:07: Képújság Médiafal Reklám Kft :07:15 12:07:35 0:00: Képújság Hirdessen nálunk! 20 12:07:35 12:07:55 0:00: Képújság Pannon Várszínház előadásai 20 12:08:10 12:08:30 0:00: reklámblokk Hotel Medici 5:00 12:09:15 12:14:15 0:05: Képújság PR-TELECOM 1:15 12:14:32 12:15:47 0:01: Képújság Kis Szieszta - Napi menü 30 12:15:47 12:16:17 0:00: Képújság Delta Club 1:10 12:16:17 12:17:27 0:01: reklámblokk Kezola Kft. 12:17:32 12:18:07 0:00: reklámblokk Citi Bank 12:18:09 12:18:19 0:00: Képújság Napi menü a MenüFutártól 35 12:18:21 12:18:56 0:00: Képújság Médiafal Reklám Kft :18:56 12:19:16 0:00: Képújság Hirdessen nálunk! 20 12:19:16 12:19:36 0:00: Képújság Pannon Várszínház előadásai 20 12:19:51 12:20:11 0:00:20 24

25 Képújság Médiafal Reklám Kft :30:12 12:30:32 0:00: Képújság Hirdessen nálunk! 20 12:30:32 12:30:52 0:00: Képújság Pannon Várszínház előadásai 20 12:31:07 12:31:27 0:00: reklámblokk Hotel Medici 5:00 12:32:12 12:37:12 0:05: Képújság PR-TELECOM 1:15 12:37:29 12:38:44 0:01: Képújság Kis Szieszta - Napi menü 30 12:38:44 12:39:14 0:00: Képújság Delta Club 1:10 12:39:14 12:40:04 0:00:50 0:19:50 0:07: Képújság Médiafal Reklám Kft :07:09 13:07:29 0:00: Képújság Hirdessen nálunk! 20 13:07:29 13:07:49 0:00: Képújság Pannon Várszínház előadásai 20 13:08:04 13:08:24 0:00: reklámblokk Hotel Medici 5:00 13:09:09 13:14:09 0:05: Képújság PR-TELECOM 1:15 13:14:26 13:15:41 0:01: Képújság Kis Szieszta - Napi menü 30 13:15:41 13:16:11 0:00: Képújság Delta Club 1:10 13:16:11 13:17:21 0:01: Képújság Napi menü a MenüFutártól 35 13:17:21 13:17:56 0:00:35 25

26 Képújság Médiafal Reklám Kft :17:56 13:18:16 0:00: Képújság Hirdessen nálunk! 20 13:18:16 13:18:36 0:00: Képújság Pannon Várszínház előadásai 20 13:18:51 13:19:11 0:00: reklámblokk Hotel Medici 5:00 13:19:56 13:24:56 0:05: Képújság Médiafal Reklám Kft :30:15 13:30:35 0:00: Képújság Hirdessen nálunk! 20 13:30:35 13:30:55 0:00: Képújság Pannon Várszínház előadásai 20 13:31:10 13:31:30 0:00: reklámblokk Hotel Medici 5:00 13:32:15 13:37:15 0:05: Képújság PR-TELECOM 1:15 13:37:32 13:38:47 0:01: Képújság Kis Szieszta - Napi menü 30 13:38:47 13:39:17 0:00: Képújság Delta Club 1:10 13:39:17 13:40:07 0:00:50 0:24:05 0:12: reklámblokk Hotel Medici 5:00 10:17:49 10:21:38 0:03: reklámblokk Kezola Kft. 10:21:45 10:22:51 0:01: reklámblokk Burger King 20 10:22:53 10:23:13 0:00: reklámblokk Agroterm 15 10:23:15 10:23:30 0:00:15 26

27 Képújság Médiafal Reklám Kft :30:02 10:30:22 0:00: Képújság Hirdessen nálunk! 20 10:30:22 10:30:42 0:00: Képújság Pannon Várszínház előadásai 20 10:30:57 10:31:17 0:00: reklámblokk Hotel Medici 5:00 10:32:02 10:37:02 0:05: reklámblokk Kezola Kft. 10:37:09 10:38:16 0:01: reklámblokk Burger King 20 10:38:18 10:38:38 0:00: reklámblokk Agroterm 15 10:38:40 10:38:55 0:00: Képújság PR-TELECOM 1:15 10:39:12 10:40:12 0:01:00 0:14:12 0:02: Képújság Médiafal Reklám Kft :07:14 11:07:34 0:00: Képújság Hirdessen nálunk! 20 11:07:34 11:07:54 0:00: Képújság Pannon Várszínház előadásai 20 11:08:09 11:08:29 0:00: reklámblokk Hotel Medici 5:00 11:09:14 11:14:14 0:05: reklámblokk Sziluett Kozmetika Stúdió 2:09 11:14:36 11:16:45 0:02: reklámblokk Kezola Kft. 11:17:45 11:18:20 0:00: Képújság PR-TELECOM 1:15 11:18:22 11:19:37 0:01:15 27

28 Képújság Kis Szieszta - Napi menü 30 11:19:37 11:20:07 0:00: Képújság Médiafal Reklám Kft :30:08 11:30:28 0:00: Képújság Hirdessen nálunk! 20 11:30:28 11:30:48 0:00: Képújság Pannon Várszínház előadásai 20 11:31:03 11:31:23 0:00: reklámblokk Hotel Medici 5:00 11:32:08 11:37:09 0:05: reklámblokk Sziluett Kozmetika Stúdió 2:09 11:37:30 11:39:39 0:02: reklámblokk Kezola Kft. 11:40:38 11:41:15 0:00: Képújság PR-TELECOM 1:15 11:41:17 11:41:32 0:00:15 0:19:31 0:07: Képújság Médiafal Reklám Kft :07:04 12:07:24 0:00: Képújság Hirdessen nálunk! 20 12:07:24 12:07:44 0:00: Képújság Pannon Várszínház előadásai 20 12:07:59 12:08:19 0:00: reklámblokk Hotel Medici 5:00 12:09:04 12:14:04 0:05: Képújság PR-TELECOM 1:15 12:14:21 12:15:36 0:01: Képújság Kis Szieszta - Napi menü 30 12:15:36 12:16:06 0:00: Képújság Delta Club 55 12:16:06 12:17:01 0:00:55 28

29 reklámblokk Kezola Kft. 12:17:06 12:17:40 0:00: reklámblokk Citi Bank 12:17:42 12:17:52 0:00: Képújság Napi menü a MenüFutártól 35 12:17:54 12:18:29 0:00: Képújság Médiafal Reklám Kft :18:29 12:18:49 0:00: Képújság Hirdessen nálunk! 20 12:18:49 12:19:09 0:00: Képújság Pannon Várszínház előadásai 20 12:19:24 12:19:44 0:00: Képújság Médiafal Reklám Kft :30:10 12:30:30 0:00: Képújság Hirdessen nálunk! 20 12:30:30 12:30:50 0:00: Képújság Pannon Várszínház előadásai 20 12:31:05 12:31:25 0:00: reklámblokk Hotel Medici 5:00 12:32:10 12:37:10 0:05: Képújság PR-TELECOM 1:15 12:37:27 12:38:42 0:01: Képújság Kis Szieszta - Napi menü 30 12:38:42 12:39:12 0:00: Képújság Delta Club 55 12:39:12 12:40:07 0:00:55 0:19:39 0:07: Képújság Médiafal Reklám Kft :07:10 13:07:30 0:00: Képújság Hirdessen nálunk! 20 13:07:30 13:07:50 0:00:20 29

30 Képújság Pannon Várszínház előadásai 20 13:08:05 13:08:25 0:00: reklámblokk Hotel Medici 5:00 13:09:10 13:14:10 0:05: Képújság PR-TELECOM 1:15 13:14:27 13:15:42 0:01: Képújság Kis Szieszta - Napi menü 30 13:15:42 13:16:12 0:00: Képújság Delta Club 55 13:16:12 13:17:07 0:00: Képújság Napi menü a MenüFutártól 35 13:17:07 13:17:42 0:00: Képújság Médiafal Reklám Kft :17:42 13:18:02 0:00: Képújság Hirdessen nálunk! 20 13:18:02 13:18:22 0:00: Képújság Pannon Várszínház előadásai 20 13:18:37 13:18:57 0:00: reklámblokk Hotel Medici 5:00 13:19:42 13:24:42 0:05: Képújság Médiafal Reklám Kft :30:15 13:30:35 0:00: Képújság Hirdessen nálunk! 20 13:30:35 13:30:55 0:00: Képújság Pannon Várszínház előadásai 20 13:31:10 13:31:30 0:00: reklámblokk Hotel Medici 5:00 13:32:15 13:37:15 0:05: Képújság PR-TELECOM 1:15 13:37:32 13:38:47 0:01:15 30

31 Képújság Kis Szieszta - Napi menü 30 13:38:47 13:39:17 0:00: Képújság Delta Club 55 13:39:17 13:40:12 0:00:55 0:23:55 0:11: Képújság Médiafal Reklám Kft :07:09 10:07:29 0:00: Képújság Hirdessen nálunk! 20 10:07:29 10:07:49 0:00: Képújság Pannon Várszínház előadásai 20 10:08:04 10:08:24 0:00: reklámblokk Hotel Medici 5:00 10:09:09 10:14:10 0:05: reklámblokk Kezola Kft. 10:14:17 10:15:24 0:01: reklámblokk Burger King 20 10:15:25 10:15:45 0:00: reklámblokk Agroterm 15 10:15:47 10:16:02 0:00: Képújság PR-TELECOM 1:15 10:16:19 10:17:34 0:01: Képújság Delta Club 55 10:17:34 10:18:29 0:00: Képújság Médiafal Reklám Kft :18:29 10:18:49 0:00: Képújság Hirdessen nálunk! 20 10:18:49 10:19:09 0:00: Képújság Pannon Várszínház előadásai 20 10:19:24 10:19:44 0:00: Képújság Médiafal Reklám Kft :30:10 10:30:30 0:00:20 31

32 Képújság Hirdessen nálunk! 20 10:30:30 10:30:50 0:00: Képújság Pannon Várszínház előadásai 20 10:31:05 10:31:25 0:00: reklámblokk Hotel Medici 5:00 10:32:10 10:37:11 0:05: reklámblokk Kezola Kft. 10:37:18 10:38:24 0:01: reklámblokk Burger King 20 10:38:26 10:38:46 0:00: reklámblokk Agroterm 15 10:38:48 10:39:03 0:00: Képújság PR-TELECOM 1:15 10:39:20 10:40:05 0:00:45 0:19:20 0:07: Képújság Médiafal Reklám Kft :07:08 11:07:28 0:00: Képújság Hirdessen nálunk! 20 11:07:28 11:07:48 0:00: Képújság Pannon Várszínház előadásai 20 11:08:03 11:08:23 0:00: reklámblokk Hotel Medici 5:00 11:09:08 11:14:08 0:05: reklámblokk Sziluett Kozmetika Stúdió 2:09 11:14:30 11:16:39 0:02: reklámblokk Kezola Kft. 11:17:38 11:18:15 0:00: Képújság PR-TELECOM 1:15 11:18:16 11:19:31 0:01: Képújság Delta Club 55 11:19:31 11:20:06 0:00:35 32

33 Képújság Médiafal Reklám Kft :30:07 11:30:27 0:00: Képújság Hirdessen nálunk! 20 11:30:27 11:30:47 0:00: Képújság Pannon Várszínház előadásai 20 11:31:02 11:31:22 0:00: reklámblokk Hotel Medici 5:00 11:32:07 11:37:08 0:05: reklámblokk Sziluett Kozmetika Stúdió 2:09 11:37:30 11:39:39 0:02: reklámblokk Kezola Kft. 11:40:38 11:41:14 0:00: Képújság Delta Club 55 11:41:16 11:41:36 0:00:20 0:19:42 0:07: Képújság Médiafal Reklám Kft :07:09 12:07:29 0:00: Képújság Hirdessen nálunk! 20 12:07:29 12:07:49 0:00: Képújság Pannon Várszínház előadásai 20 12:08:04 12:08:24 0:00: reklámblokk Hotel Medici 5:00 12:09:09 12:14:09 0:05: Képújság Delta Club 55 12:14:26 12:15:21 0:00: reklámblokk Kezola Kft. 12:15:26 12:16:00 0:00: reklámblokk Citi Bank 12:16:02 12:16:12 0:00: Képújság PR-Xmas - PR-TELECOM 1:15 12:16:14 12:17:29 0:01:15 33

34 Képújság Médiafal Reklám Kft :17:29 12:17:49 0:00: Képújság Hirdessen nálunk! 20 12:17:49 12:18:09 0:00: Képújság Pannon Várszínház előadásai 20 12:18:24 12:18:44 0:00: reklámblokk Hotel Medici 5:00 12:19:29 12:24:30 0:05: Képújság Médiafal Reklám Kft :30:17 12:30:37 0:00: Képújság Hirdessen nálunk! 20 12:30:37 12:30:57 0:00: Képújság Pannon Várszínház előadásai 20 12:31:12 12:31:32 0:00: reklámblokk Hotel Medici 5:00 12:32:17 12:37:18 0:05: Képújság Delta Club 55 12:37:35 12:38:30 0:00: reklámblokk Kezola Kft. 12:38:35 12:39:09 0:00: reklámblokk Citi Bank 12:39:11 12:39:21 0:00: Képújság PR-Xmas - PR-TELECOM 1:15 12:39:23 12:40:08 0:00:45 0:23:20 0:11: Képújság Médiafal Reklám Kft :07:11 13:07:31 0:00: Képújság Hirdessen nálunk! 20 13:07:31 13:07:51 0:00: Képújság Pannon Várszínház előadásai 20 13:08:06 13:08:26 0:00:20 34

35 reklámblokk Hotel Medici 5:00 13:09:11 13:14:11 0:05: Képújság Delta Club 55 13:14:28 13:15:23 0:00: Képújság PR-Xmas - PR-TELECOM 1:15 13:15:23 13:16:38 0:01: Képújság Médiafal Reklám Kft :16:38 13:16:58 0:00: Képújság Hirdessen nálunk! 20 13:16:58 13:17:18 0:00: Képújság Pannon Várszínház előadásai 20 13:17:33 13:17:53 0:00: reklámblokk Hotel Medici 5:00 13:18:38 13:23:38 0:05: Képújság Médiafal Reklám Kft :30:11 13:30:31 0:00: Képújság Hirdessen nálunk! 20 13:30:31 13:30:51 0:00: Képújság Pannon Várszínház előadásai 20 13:31:06 13:31:26 0:00: reklámblokk Hotel Medici 5:00 13:32:11 13:37:11 0:05: Képújság Delta Club 55 13:37:28 13:38:23 0:00: Képújság PR-Xmas - PR-TELECOM 1:15 13:38:23 13:39:38 0:01: Képújság Médiafal Reklám Kft :39:38 13:39:58 0:00: Képújság Hirdessen nálunk! 20 13:39:58 13:40:18 0:00:20 0:23:00 0:11:00 35

36 Képújság Médiafal Reklám Kft :07:07 14:07:27 0:00: Képújság Hirdessen nálunk! 20 14:07:27 14:07:47 0:00: Képújság Pannon Várszínház előadásai 20 14:08:02 14:08:22 0:00: reklámblokk Hotel Medici 5:00 14:09:07 14:14:07 0:05: reklámblokk Kezola Kft. 14:14:14 14:15:21 0:01: reklámblokk Burger King 20 14:15:23 14:15:43 0:00: reklámblokk Agroterm 15 14:15:45 14:16:00 0:00: Képújság Delta Club 55 14:16:16 14:17:11 0:00: Képújság PR-Xmas - PR-TELECOM 1:15 14:17:11 14:18:26 0:01: Képújság Médiafal Reklám Kft :18:26 14:18:46 0:00: Képújság Hirdessen nálunk! 20 14:18:46 14:19:06 0:00: Képújság Pannon Várszínház előadásai 20 14:19:21 14:19:41 0:00: Képújság Médiafal Reklám Kft :30:08 14:30:28 0:00: Képújság Hirdessen nálunk! 20 14:30:28 14:30:48 0:00: Képújság Pannon Várszínház előadásai 20 14:31:03 14:31:23 0:00:20 36

37 reklámblokk Hotel Medici 5:00 14:32:08 14:37:08 0:05: reklámblokk Kezola Kft. 14:37:15 14:38:21 0:01: reklámblokk Burger King 20 14:38:23 14:38:43 0:00: reklámblokk Agroterm 15 14:38:45 14:39:00 0:00: Képújság Delta Club 55 14:39:17 14:40:12 0:00:55 0:19:28 0:07: Képújság Médiafal Reklám Kft :07:15 15:07:35 0:00: Képújság Hirdessen nálunk! 20 15:07:35 15:07:55 0:00: Képújság Pannon Várszínház előadásai 20 15:08:10 15:08:30 0:00: reklámblokk Hotel Medici 5:00 15:09:15 15:14:15 0:05: reklámblokk Sziluett Kozmetika Stúdió 2:09 15:14:37 15:16:46 0:02: reklámblokk Kezola Kft. 15:17:45 15:18:22 0:00: Képújság Delta Club 55 15:18:24 15:19:19 0:00: Képújság PR-Xmas - PR-TELECOM 1:15 15:19:19 15:20:19 0:01: Képújság Médiafal Reklám Kft :30:05 15:30:25 0:00: Képújság Hirdessen nálunk! 20 15:30:25 15:30:45 0:00:20 37

38 Képújság Pannon Várszínház előadásai 20 15:31:00 15:31:20 0:00: reklámblokk Hotel Medici 5:00 15:32:05 15:37:05 0:05: reklámblokk Sziluett Kozmetika Stúdió 2:09 15:37:27 15:39:36 0:02: reklámblokk Kezola Kft. 15:40:35 15:41:11 0:00: Képújság Delta Club 55 15:41:13 15:41:33 0:00:20 0:19:46 0:07: reklámblokk Kezola Kft. 10:01:23 10:02:00 0:00: Képújság Médiafal Reklám Kft :07:10 10:07:30 0:00: Képújság Hirdessen nálunk! 20 10:07:30 10:07:50 0:00: Képújság Pannon Várszínház előadásai 20 10:08:05 10:08:25 0:00: reklámblokk Hotel Medici 5:00 10:09:10 10:14:11 0:05: reklámblokk Kezola Kft. 10:14:18 10:15:24 0:01: reklámblokk Burger King 20 10:15:26 10:15:46 0:00: reklámblokk Agroterm 15 10:15:48 10:16:03 0:00: Képújság Delta Club 55 10:16:20 10:17:15 0:00: Képújság PR-Xmas - PR-TELECOM 1:15 10:17:15 10:18:30 0:01:15 38

39 Képújság Eladó ingatlan 15 10:18:30 10:18:45 0:00: Képújság Kis Szieszta - Napi menü 30 10:18:45 10:19:15 0:00: Képújság Luca Bál 15 10:19:15 10:19:30 0:00: Képújság Kiállítás megnyitó 20 10:19:30 10:19:50 0:00: Képújság Szünetmentes Kazán és Keringetőszivattyúk 20 10:19:50 10:20:10 0:00: Képújság Médiafal Reklám Kft :20:10 10:20:30 0:00: Képújság Médiafal Reklám Kft :30:16 10:30:36 0:00: Képújság Hirdessen nálunk! 20 10:30:36 10:30:56 0:00: Képújság Pannon Várszínház előadásai 20 10:31:11 10:31:31 0:00: reklámblokk Hotel Medici 5:00 10:32:16 10:37:17 0:05: reklámblokk Kezola Kft. 10:37:24 10:38:30 0:01: reklámblokk Burger King 20 10:38:32 10:38:52 0:00: reklámblokk Agroterm 15 10:38:54 10:39:09 0:00: Képújság Delta Club 55 10:39:26 10:40:21 0:00:55 0:21:06 0:09: Képújság Médiafal Reklám Kft :07:09 11:07:29 0:00:20 39

40 Képújság Hirdessen nálunk! 20 11:07:29 11:07:49 0:00: Képújság Pannon Várszínház előadásai 20 11:08:04 11:08:24 0:00: reklámblokk Hotel Medici 5:00 11:09:09 11:14:10 0:05: reklámblokk Sziluett Kozmetika Stúdió 2:09 11:14:32 11:16:40 0:02: reklámblokk Kezola Kft. 11:17:39 11:18:16 0:00: Képújság Delta Club 55 11:18:18 11:19:13 0:00: Képújság PR-Xmas - PR-TELECOM 1:15 11:19:13 11:20:13 0:01: Képújság Médiafal Reklám Kft :30:14 11:30:34 0:00: Képújság Hirdessen nálunk! 20 11:30:34 11:30:54 0:00: Képújság Pannon Várszínház előadásai 20 11:31:09 11:31:29 0:00: reklámblokk Hotel Medici 5:00 11:32:14 11:37:15 0:05: reklámblokk Sziluett Kozmetika Stúdió 2:09 11:37:37 11:39:45 0:02: reklámblokk Kezola Kft. 11:40:44 11:41:21 0:00: Képújság Delta Club 55 11:41:22 11:41:42 0:00:20 0:19:47 0:07: Képújság Médiafal Reklám Kft :07:16 12:07:36 0:00:20 40

41 Képújság Hirdessen nálunk! 20 12:07:36 12:07:56 0:00: Képújság Pannon Várszínház előadásai 20 12:08:11 12:08:31 0:00: reklámblokk Hotel Medici 5:00 12:09:16 12:14:16 0:05: Képújság Delta Club 55 12:14:33 12:15:28 0:00: Képújság PR-Xmas - PR-TELECOM 1:15 12:15:28 12:16:43 0:01: reklámblokk Kezola Kft. 12:16:48 12:17:23 0:00: reklámblokk Citi Bank 12:17:25 12:17:35 0:00: reklámblokk Autó Máté 12:17:37 12:18:04 0:00: Képújság Eladó ingatlan 15 12:18:06 12:18:21 0:00: Képújság Kis Szieszta - Napi menü 30 12:18:21 12:18:51 0:00: Képújság Luca Bál 15 12:18:51 12:19:06 0:00: Képújság Kiállítás megnyitó 20 12:19:06 12:19:26 0:00: Képújság Szünetmentes Kazán és Keringetőszivattyúk 20 12:19:26 12:19:46 0:00: Képújság Napi menü a MenüFutártól 35 12:19:46 12:20:21 0:00: Képújság Médiafal Reklám Kft :30:07 12:30:27 0:00:20 41

42 Képújság Hirdessen nálunk! 20 12:30:27 12:30:47 0:00: Képújság Pannon Várszínház előadásai 20 12:31:02 12:31:22 0:00: reklámblokk Hotel Medici 5:00 12:32:07 12:37:08 0:05: Képújság Delta Club 55 12:37:24 12:38:19 0:00: Képújság PR-Xmas - PR-TELECOM 1:15 12:38:19 12:39:34 0:01: reklámblokk Kezola Kft. 12:39:40 12:40:14 0:00: reklámblokk Citi Bank 12:40:16 12:40:26 0:00: reklámblokk Autó Máté 12:40:28 12:40:55 0:00: Képújság Eladó ingatlan 15 12:40:57 12:41:12 0:00:15 0:21:14 0:09: Képújság Médiafal Reklám Kft :07:15 13:07:35 0:00: Képújság Hirdessen nálunk! 20 13:07:35 13:07:55 0:00: Képújság Pannon Várszínház előadásai 20 13:08:10 13:08:30 0:00: reklámblokk Hotel Medici 5:00 13:09:15 13:14:16 0:05: Képújság Delta Club 55 13:14:33 13:15:28 0:00: Képújság PR-Xmas - PR-TELECOM 1:15 13:15:28 13:16:43 0:01:15 42

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz hatvanezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz hatvanezer forint bírsággal sújtja. Ügyiratszám: MN/5417-4/2016. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet: A Médiaszolgáltató által

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. felhívja,

H A T Á R O Z A T. felhívja, Ügyiratszám: MN/13785-4/2016. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet: A Médiaszolgáltató által

Részletesebben

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz harmincezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz harmincezer forint bírsággal sújtja. Ügyiratszám: MN/12483-4/2017. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet: A Médiaszolgáltató által

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. felhívja,

H A T Á R O Z A T. felhívja, Ügyiratszám: MN/16251-4/2016. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet: A Médiaszolgáltató által

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. felhívja,

H A T Á R O Z A T. felhívja, H A T Á R O Z A T Ügyiratszám: MN/4138-4/2016. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: reklám közzétételére vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése A Nemzeti

Részletesebben

HATÁROZAT. 30.000,- Ft, azaz harmincezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi.

HATÁROZAT. 30.000,- Ft, azaz harmincezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi. Médiafelügyeleti Főosztály Iktatószám: MN/9024-3/2013. Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: A Médiaszolgáltató által

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 38.000-Ft, azaz harmincnyolcezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T. 38.000-Ft, azaz harmincnyolcezer forint bírsággal sújtja. Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/678-4/2014. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet:

Részletesebben

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz kettőszázötvenezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz kettőszázötvenezer forint bírsággal sújtja. Ügyiratszám: MN/16244-4/2016. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a reklámidőre vonatkozó rendelkezés megsértése H A T Á R O Z A T A Nemzeti Média- és Hírközlési

Részletesebben

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz hatszázezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz hatszázezer forint bírsággal sújtja. Ügyiratszám: MN/4296-4/2016. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a reklámidőre vonatkozó rendelkezés megsértése H A T Á R O Z A T A Nemzeti Média- és Hírközlési

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 80.000,- Ft, azaz nyolcvanezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T. 80.000,- Ft, azaz nyolcvanezer forint bírsággal sújtja. Médiafelügyeleti Főosztály H A T Á R O Z A T Ügyiratszám: MN/1868--4/2015. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1346/2016. (XI. 22.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1346/2016. (XI. 22.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/28574-8/2016. Tárgy: a reklám más médiatartalmaktól való megkülönböztetésének módjára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat A NEMZETI

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1464/2012. (VII. 25.) számú HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1464/2012. (VII. 25.) számú HATÁROZATA Iktatószám: MN/15130-10/2012. Tárgy: a gyermekek és kiskorúak védelmére vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Ügyintéző: Melléklet: személyes adat a hatósági eljárás tárgyát képező honlap másolata

Részletesebben

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz húszezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz húszezer forint bírsággal sújtja. Ügyiratszám: MN/34198-4/2016. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése H A T Á R O Z A T A Nemzeti Média-

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 755/2017. (VII. 11.) számú HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 755/2017. (VII. 11.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/15814-9/2017. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a politikai reklámok meghatározott időszakban való közzétételére vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Telefonszám: Személyes adat E-mail:személyes

Részletesebben

Tárgy: Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 54/2015. (I.13.) számú HATÁROZATA

Tárgy: Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 54/2015. (I.13.) számú HATÁROZATA Iktatószám: Tárgy: Ügyintéző: Melléklet: MN/30592-7/2014. a gyermekek és kiskorúak védelmére vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése személyes adat a hatósági eljárás tárgyát képező sajtótermék másolata

Részletesebben

HATÁROZAT. 20.000,- Ft, azaz húszezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi.

HATÁROZAT. 20.000,- Ft, azaz húszezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi. Médiafelügyeleti Főosztály Iktatószám: MN/29384-4/2012. Tárgy: a reklámok közösségi médiaszolgáltatásban történő közzétételének módjára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Ügyintéző: személyes adat

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 40.000,- Ft, azaz negyvenezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T. 40.000,- Ft, azaz negyvenezer forint bírsággal sújtja. H A T Á R O Z A T Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/67963--4/2013. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 24.000,- Ft, azaz huszonnégyezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T. 24.000,- Ft, azaz huszonnégyezer forint bírsággal sújtja. Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/25287-4/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet:

Részletesebben

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz nyolcvanezer forint bírsággal sújtja. Indokolás

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz nyolcvanezer forint bírsággal sújtja. Indokolás Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/3431-4/2014. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet:

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1250/2014. (XII.16.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1250/2014. (XII.16.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/26124-8/2014. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a támogatás közzétételére vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 1250/2014. (XII.16.)

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. Indokolás

H A T Á R O Z A T. Indokolás Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/31292-5/2014. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet:

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 18.565,- Ft, azaz tizennyolcezer-ötszázhatvanöt forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T. 18.565,- Ft, azaz tizennyolcezer-ötszázhatvanöt forint bírsággal sújtja. Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/28503-4/2014. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet:

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. felhívja,

H A T Á R O Z A T. felhívja, Ügyiratszám: MN/34199-4/2016. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése H A T Á R O Z A T A Nemzeti Média-

Részletesebben

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz húszezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz húszezer forint bírsággal sújtja. Ügyiratszám: MN/37383-5/2016. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése H A T Á R O Z A T A Nemzeti Média-

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1230/2015. (IX.1.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1230/2015. (IX.1.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/16962-8/2015. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételét tiltó törvényi rendelkezés megsértése A Nemzeti

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 1759/2013. (XII. 11.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 1759/2013. (XII. 11.) számú HATÁROZATA A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 1759/2013. (XII. 11.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/57221-8/2013. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 160.000,- Ft, azaz százhatvanezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T. 160.000,- Ft, azaz százhatvanezer forint bírsággal sújtja. Médiafelügyeleti Főosztály H A T Á R O Z A T Ügyiratszám: MN/72599--4/2013. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés

Részletesebben

HATÁROZATA. határozatot.

HATÁROZATA. határozatot. Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala Tartalomfelügyeleti főosztály Ügyiratszám: TA/4801-1/2011. Tárgy: törvénysértés megállapítása Ügyintéző: személyes adat HATÁROZATA A Nemzeti Média- és Hírközlési

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 20.000,- Ft, azaz húszezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T. 20.000,- Ft, azaz húszezer forint bírsággal sújtja. Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/781-4/2013. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet:

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1219/2016. (X.11.) sz. HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1219/2016. (X.11.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/22682-7/2016. Ügyintéző: személyes adat Email: személyes adat Tárgy: a termékmegjelenítésre és a műsorszámok támogatására vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése Nemzeti Média- és Hírközlési

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1134/2012. (VI.20.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1134/2012. (VI.20.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/11491-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a saját készítésű, szerkesztésű és első ízben bemutatott (nem ismételt) műsorszámok heti

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1898/2012. (X.30.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1898/2012. (X.30.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/24165-7/2012. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

Részletesebben

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz negyvennyolcezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz negyvennyolcezer forint bírsággal sújtja. Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/13070-4/2015. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet:

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 38.970,- Ft, azaz harmincnyolcezer - kilencszázhetven forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T. 38.970,- Ft, azaz harmincnyolcezer - kilencszázhetven forint bírsággal sújtja. Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/23391-5/2013. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet:

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1554/2012. (VIII.29.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1554/2012. (VIII.29.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/18317-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

Részletesebben

H A T Á R O Z A T Ft, azaz harminckilencezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T Ft, azaz harminckilencezer forint bírsággal sújtja. Ügyiratszám: MN/1434-4/2016. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése H A T Á R O Z A T A Nemzeti Média- és

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1297/2016. (XI. 8.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1297/2016. (XI. 8.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/22683-9/2016. Ügyintéző: személyes adat Email: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételét tiltó törvényi rendelkezés megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 430/2014. (V.13.) számú

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 430/2014. (V.13.) számú Ügyiratszám: MN/7843-8/2014. Ügyintéző: személyes adat Email: személyes adat Tárgy: politikai reklám közzétételére vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának

Részletesebben

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz nyolcszázezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz nyolcszázezer forint bírsággal sújtja. Ügyiratszám: MN/39313-5/2015. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a reklámidőre vonatkozó rendelkezés megsértése H A T Á R O Z A T A Nemzeti Média- és Hírközlési

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1329/2016. (XI. 15.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1329/2016. (XI. 15.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/22684-10/2016. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: az osztott képernyős reklám közzétételét előíró törvényi rendelkezés megsértése A Nemzeti

Részletesebben

Pécsi hatósági iroda Iktatószám: CP/7786-10/2012. Tárgy: szerződéskötési és felmondási eljárás vizsgálata Ügyintéző: HATÁROZAT

Pécsi hatósági iroda Iktatószám: CP/7786-10/2012. Tárgy: szerződéskötési és felmondási eljárás vizsgálata Ügyintéző: HATÁROZAT Pécsi hatósági iroda Iktatószám: CP/7786-10/2012. Tárgy: szerződéskötési és felmondási eljárás vizsgálata Ügyintéző: HATÁROZAT A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala (a továbbiakban: Hatóság)

Részletesebben

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz háromszáznegyvennyolcezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz háromszáznegyvennyolcezer forint bírsággal sújtja. Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/10917-4/2015. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a reklámidőre vonatkozó rendelkezés megsértése H A T Á R O Z A T

Részletesebben

Deko TV 17:57:25 17:57:54 00:00:30 UPC Fiber power internet 60-120 Mbyte/fiatalok albérletben

Deko TV 17:57:25 17:57:54 00:00:30 UPC Fiber power internet 60-120 Mbyte/fiatalok albérletben Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala Tartalomfelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: TA/3554-1/2011. Tárgy: törvénysértés megállapítása Ügyintéző: személyes adat HATÁROZAT A Nemzeti Média- és Hírközlési

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 822/2012. (V. 2.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 822/2012. (V. 2.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/2651-8/2012. Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség, illetve a közösségi médiaszolgáltatásokkal szemben támasztott törvényi kötelezettségek

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 200 000,- Ft, azaz kétszázezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T. 200 000,- Ft, azaz kétszázezer forint bírsággal sújtja. Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/13764-4/2015. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a reklámidőre vonatkozó rendelkezés megsértése H A T Á R O Z A T

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 750 000,- Ft, azaz hétszázötvenezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T. 750 000,- Ft, azaz hétszázötvenezer forint bírsággal sújtja. Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/17132-4/2015. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a reklámidőre vonatkozó rendelkezés megsértése H A T Á R O Z A T

Részletesebben

h a t á r o z a t o t A Hatóság megállapítja, hogy a Szolgáltató megsértette az Eat. 7. (5) bekezdése szerinti kötelezettségét azzal, hogy

h a t á r o z a t o t A Hatóság megállapítja, hogy a Szolgáltató megsértette az Eat. 7. (5) bekezdése szerinti kötelezettségét azzal, hogy E-szolgáltatás-felügyeleti osztály Iktatószám: EF/26020-2/2014 Tárgy: Határozat Ügyintéző: Bajusz János Telefon: (1) 429-8613 Melléklet: - A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (továbbiakban: Hatóság)

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1331/2013. (VIII. 28.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1331/2013. (VIII. 28.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/22233-7/2013. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések, és a közösségi médiaszolgáltatókkal szemben előírt törvényi követelmények megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám:

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1915/2012. (X. 30.) sz. HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1915/2012. (X. 30.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/24172-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 216/2012. (II. 1.) sz. HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 216/2012. (II. 1.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/32073-8/2011. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: reklám közzétételére vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 216/2012. (II. 1.) sz.

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 547/2012. (III.21.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 547/2012. (III.21.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/35734-11/2011. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó rendelkezés megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának

Részletesebben

HATÁROZAT Ft, azaz kétmillió ötszázezer forint bírsággal sújtja.

HATÁROZAT Ft, azaz kétmillió ötszázezer forint bírsággal sújtja. Soproni hatósági iroda Iktatószám: CS/12768-7/2012 Tárgy: berendezés szabálytalan forgalomba hozatala miatti bírság HATÁROZAT A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala (a továbbiakban: Hatóság) hivatalból

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 480.000,- Ft, azaz négyszáznyolcvanezer forint bírsággal sújtja. Indokolás

H A T Á R O Z A T. 480.000,- Ft, azaz négyszáznyolcvanezer forint bírsággal sújtja. Indokolás Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/18051-4/2014. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet:

Részletesebben

HATÁROZAT. határozatot.

HATÁROZAT. határozatot. Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatal Tartalomfelügyeleti főosztály Ügyiratszám: 4807-1/2011. Tárgy: törvénysértés megállapítása Ügyintéző: személyes adat HATÁROZAT A Nemzeti Média- és Hírközlési

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 797/2014. (IX.2.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 797/2014. (IX.2.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/17079-7/2014. Ügyintéző: személyes adat Email: személyes adat Tárgy: támogatói üzenet, társadalmi célú reklám közzétételére, valamint társadalmi célú reklám megrendelőjének a megnevezésére

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1191/2014. (XII.9.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1191/2014. (XII.9.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/28500-7/2014. Tárgy: a hatósági határozatban vállalt műsorszerkezettől történő eltérések Ügyintéző: személyes adat Melléklet: a hatósági ellenőrzés megállapításai A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 625/2013. (IV.10.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 625/2013. (IV.10.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/3989-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1084/2014. (XI.11.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1084/2014. (XI.11.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/23304-7/2014. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására, valamint a magyar zenei műsorszámok,

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 350.000,- Ft, azaz háromszázötvenezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T. 350.000,- Ft, azaz háromszázötvenezer forint bírsággal sújtja. Médiafelügyeleti Főosztály H A T Á R O Z A T Ügyiratszám: MN/1035--4/2014. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése

Részletesebben

HATÁROZAT. 80.000,- Ft, azaz nyolcvanezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi.

HATÁROZAT. 80.000,- Ft, azaz nyolcvanezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi. Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/29213-4/2012. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a hallássérültek számára hozzáférhető műsorszámokra vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése Melléklet: hatósági

Részletesebben

Postaigazgatási eljárásokért fizetendő díjak

Postaigazgatási eljárásokért fizetendő díjak A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Elnökének /2011. ( ) NMHH rendelete a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság egyes eljárásainak igazgatási szolgáltatási díjairól és a díjfizetés módjáról A médiaszolgáltatásokról

Részletesebben

HATÁROZAT. kötelezi, Továbbá a Hatóság a jelen határozat jogerőre emelkedésétől számított 30 napos határidő tűzésével kötelezi

HATÁROZAT. kötelezi, Továbbá a Hatóság a jelen határozat jogerőre emelkedésétől számított 30 napos határidő tűzésével kötelezi Pécsi hatósági iroda Iktatószám: CP/16921-4/2012 Tárgy: Kötelezés. Ügyintéző: HATÁROZAT A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala (a továbbiakban: Hatóság) hivatalból indított általános hatósági

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1045/2014. (X.28.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1045/2014. (X.28.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/19686-7/2014. Tárgy: engedély nélküli hálózatba kapcsolódás Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat Melléklet: a hatósági ellenőrzés megállapításai A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1148/2015. (VII. 24.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1148/2015. (VII. 24.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/10916-7/2015. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések, a közösségi médiaszolgáltatókkal szemben előírt törvényi követelmények, valamint a társadalmi célú reklámok és klasszikus

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 422/2012. (II.29.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 422/2012. (II.29.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/35724-10/2011. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó rendelkezés megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 459/2012. (III. 7.) sz. HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 459/2012. (III. 7.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/35125-8/2011. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a pályázatban vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó törvényi kötelezettség megsértése Nemzeti Média- és Hírközlési

Részletesebben

A bírság szankció. A bírság szankció alkalmazásának elvei a médiaigazgatásban. dr. Pap Szilvia. főosztályvezető. 2012. március 13.

A bírság szankció. A bírság szankció alkalmazásának elvei a médiaigazgatásban. dr. Pap Szilvia. főosztályvezető. 2012. március 13. A bírság szankció dr. Pap Szilvia főosztályvezető A bírság szankció alkalmazásának elvei a médiaigazgatásban 2012. március 13. 2 1. A szankció alkalmazásának funkciói OBJEKTÍV FELELŐSSÉG JOGÉRVÉNYESÍTÉS

Részletesebben

HATÁROZAT ,- Ft, azaz nyolcszázötvenötezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi.

HATÁROZAT ,- Ft, azaz nyolcszázötvenötezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi. Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/2914-7/2013. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a hallássérültek számára hozzáférhető műsorszámokra vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése Melléklet: hatósági

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 307/2013. (II. 20.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 307/2013. (II. 20.) számú HATÁROZATA Iktatószám: MN/31696-8/2012. Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Ügyintéző: személyes adat Tel.: Személyes adat E-mail: mate.gyongyver@nmhh.hu

Részletesebben

Mobilszolgáltatás-felügyeleti osztály Iktatószám: FO/32788-9/2011. Tárgy: szolgáltatás számlázása és szolgáltatás korlátozás megfelelősége Ügyintéző:

Mobilszolgáltatás-felügyeleti osztály Iktatószám: FO/32788-9/2011. Tárgy: szolgáltatás számlázása és szolgáltatás korlátozás megfelelősége Ügyintéző: Mobilszolgáltatás-felügyeleti osztály Iktatószám: FO/32788-9/2011. Tárgy: szolgáltatás számlázása és szolgáltatás korlátozás megfelelősége Ügyintéző: HATÁROZAT A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 65.000,- Ft, azaz hatvanötezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T. 65.000,- Ft, azaz hatvanötezer forint bírsággal sújtja. Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/15072-4/2012. Ügyintéző: személyes adat Tárgy közösségi médiaszolgáltatás során összetett műsorszámokban történő reklámok közzétételére vonatkozó törvényi rendelkezés

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 30.000,- Ft, azaz harmincezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T. 30.000,- Ft, azaz harmincezer forint bírsággal sújtja. Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/13023-3/2012. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó szabályok megsértése Melléklet: A Médiaszolgáltató által 2012. márciusában

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1270/2012. (VII.11.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1270/2012. (VII.11.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/13997-7/2012. Tárgy: a műsorstruktúrának megfelelő műsorsugárzási kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: I. A hatósági ellenőrzés megállapításai II. Az egyhetes médiaszolgáltatás

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 46.900-Ft, azaz negyvenhatezer-kilencszázezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T. 46.900-Ft, azaz negyvenhatezer-kilencszázezer forint bírsággal sújtja. Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/18053-5/2014. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet:

Részletesebben

Médiafelügyeleti főosztály Ügyiratszám: MN/ /2014.

Médiafelügyeleti főosztály Ügyiratszám: MN/ /2014. Médiafelügyeleti főosztály Ügyiratszám: MN/32044-14/2014. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: politikai hírhez fűzött hírolvasói vélemény törvényi tilalmának

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1002/2014. (X. 14.) sz. HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1002/2014. (X. 14.) sz. HATÁROZATA A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 1002/2014. (X. 14.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/24258-8/2014. Üi.: személyes adat Tárgy: a digitális műsorterjesztés útján közzétett, eredetileg

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 1.615.000,- Ft, azaz egymillió-hatszáztizenötezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi.

H A T Á R O Z A T. 1.615.000,- Ft, azaz egymillió-hatszáztizenötezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi. Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/22605-4/2014. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a hallássérültek számára hozzáférhető műsorszámokra vonatkozó

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1005/2013. (VI. 12.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1005/2013. (VI. 12.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/8539-8/2013. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérés, burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése Ügyintéző: személyes

Részletesebben

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz egymillió-ötszázezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz egymillió-ötszázezer forint bírsággal sújtja. Ügyiratszám: MN/30522-4/2016. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a reklámidőre vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése H A T Á R O Z A T A Nemzeti Média-

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 93/2013. (I.23.) számú. Határozata

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 93/2013. (I.23.) számú. Határozata A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 93/2013. (I.23.) számú Határozata A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa (székhelye: 1088 Budapest, Reviczky u. 5., a továbbiakban: Médiatanács)

Részletesebben

V É G Z É S. megszünteti.

V É G Z É S. megszünteti. Médiafelügyeleti főosztály Ügyiratszám: MN/7491-5/2012. Ügyintéző:személyes adat Telefonszám:Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: eljárás megszüntetése V É G Z É S A Nemzeti Média- és Hírközlési

Részletesebben

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz negyvenezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz negyvenezer forint bírsággal sújtja. Ügyiratszám: MN/12998-4/2017. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet: A Médiaszolgáltató által

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 593/2015. (V.19.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 593/2015. (V.19.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/6252-11/2015. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések, és a közösségi médiaszolgáltatókkal szemben előírt törvényi követelmények megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám:

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 712/2013. (IV.25.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 712/2013. (IV.25.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/5825-8/2013. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1549/2012. (VIII. 29.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1549/2012. (VIII. 29.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/16140-7/2012. Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat Melléklet: a hatósági

Részletesebben

624/2013 HATÁROZATA. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa (a továbbiakban: Médiatanács) a Chello Central

624/2013 HATÁROZATA. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa (a továbbiakban: Médiatanács) a Chello Central Ügyiratszám: Üzleti titok Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 600.000,- Ft, azaz hatszázezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi.

H A T Á R O Z A T. 600.000,- Ft, azaz hatszázezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi. Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/27309-5/2014. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a hallássérültek számára hozzáférhető műsorszámokra vonatkozó

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 120.000,- Ft, azaz százhúszezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T. 120.000,- Ft, azaz százhúszezer forint bírsággal sújtja. Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/31903-4/2013. Ügyintéző: Személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet:

Részletesebben

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz kétmillió-háromszáznegyvenezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi.

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz kétmillió-háromszáznegyvenezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi. Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/1858-4/2015. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a hallássérültek számára hozzáférhető műsorszámokra vonatkozó

Részletesebben

Melléklet: a jogsértő műsorszámok megszakítására vonatkozó adatok HATÁROZAT

Melléklet: a jogsértő műsorszámok megszakítására vonatkozó adatok HATÁROZAT Médiafelügyeleti főosztály Ügyiratszám: MN/25833-3/2012. Ügyintéző: személyes adat Email: személyes adat Tárgy: a műsorszámok reklámmal történő megszakítására vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 1.800.000,- Ft, azaz egymillió-nyolcszázezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi.

H A T Á R O Z A T. 1.800.000,- Ft, azaz egymillió-nyolcszázezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi. Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/15531-4/2014. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a hallássérültek számára hozzáférhető műsorszámokra vonatkozó

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1035/2016. (VIII. 30.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1035/2016. (VIII. 30.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/15109-10/2016. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételét tiltó törvényi rendelkezés megsértése A

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 2007/2012. (XI.14.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 2007/2012. (XI.14.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/25291-10/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására, valamint a saját készítésű, szerkesztésű

Részletesebben

a NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 105/2011. (I. 12.) sz. HATÁROZATA

a NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 105/2011. (I. 12.) sz. HATÁROZATA a NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 105/2011. (I. 12.) sz. HATÁROZATA A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa (a továbbiakban: Médiatanács) a médiaszolgáltatásokról és a

Részletesebben

Hatósági Nyilvántartások Igazgatóság Iktatószám: HZ/16738-2/2009. Tárgy: Hírközlő hálózat üzemeltetése jogszerűségének utóellenőrzése Ügyintéző:

Hatósági Nyilvántartások Igazgatóság Iktatószám: HZ/16738-2/2009. Tárgy: Hírközlő hálózat üzemeltetése jogszerűségének utóellenőrzése Ügyintéző: Hatósági Nyilvántartások Igazgatóság Iktatószám: HZ/16738-2/2009. Tárgy: Hírközlő hálózat üzemeltetése jogszerűségének utóellenőrzése Ügyintéző: HATÁROZAT A Nemzeti Hírközlési Hatóság Hivatala (a továbbiakban:

Részletesebben

Szerződésfelügyeleti kompetencia központ Iktatószám: RU/2049-12/2012. Tárgy: bérelt vonali internet szolgáltatás hibakezelési eljárása Ügyintéző:

Szerződésfelügyeleti kompetencia központ Iktatószám: RU/2049-12/2012. Tárgy: bérelt vonali internet szolgáltatás hibakezelési eljárása Ügyintéző: Szerződésfelügyeleti kompetencia központ Iktatószám: RU/2049-12/2012. Tárgy: bérelt vonali internet szolgáltatás hibakezelési eljárása Ügyintéző: HATÁROZAT A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala

Részletesebben

az ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 610/2009. (III. 18.) sz. HATÁROZATA

az ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 610/2009. (III. 18.) sz. HATÁROZATA az ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 610/2009. (III. 18.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (a továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 634/2012. (IV. 4.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 634/2012. (IV. 4.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/35457-8/2011. Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: a hatósági ellenőrzés megállapításai

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 197/2015. (III.3.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 197/2015. (III.3.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/33261-7/2014. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására, valamint a magyar zenei ok bemutatására

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 160/2016. (II. 9.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 160/2016. (II. 9.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/26160-13/2015. Tárgy: a társadalmi célú reklám közzétételére vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet: A magyar reformok működnek! című klipek m1, m4 és Duna TV elnevezésű csatornákon

Részletesebben