A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 625/2013. (IV.10.) számú H A T Á R O Z A T A

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 625/2013. (IV.10.) számú H A T Á R O Z A T A"

Átírás

1 Ügyiratszám: MN/3989-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése Melléklet: I., és II. számú mellékletek A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 625/2013. (IV.10.) számú H A T Á R O Z A T A A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa (a továbbiakban: Médiatanács) a Mohács Bóly Térsége Kommunikációs Egyesülettel (7700 Mohács, Bakács u. 5.; a továbbiakban: Médiaszolgáltató) szemben hivatalból lefolytatott eljárásában megállapította, hogy a Médiaszolgáltató az általa üzemeltetett Régió Rádió 1485 (Mohács 1485 khz) állandó megnevezésű közösségi médiaszolgáltatás január 1-7. közötti működése során megsértette a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettségét, melynek következtében a Médiaszolgáltatót Ft, azaz tízezer forint bírsággal sújtja. A Médiaszolgáltató a bírságot e határozat közlését követő hét napon belül köteles megfizetni a Médiatanács Magyar Államkincstár által vezetett számú számlájára. A bírságfizetési kötelezettség késedelmes teljesítése esetén a Médiaszolgáltató késedelmi pótlékot köteles fizetni, melynek mértéke minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd része. Az önkéntes teljesítés elmaradása esetén a Médiatanács a Médiaszolgáltatóval szembeni bírság igényét közigazgatási úton érvényesíti. E határozat ellen fellebbezésnek nincs helye. A határozat felülvizsgálata az annak közlésétől számított 30 napon belül a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz (a továbbiakban: bíróság) címzett, de a Médiatanácshoz (1088 Budapest, Reviczky utca 5.) három példányban benyújtott keresetlevéllel kérhető. A keresetlevél benyújtásának e határozat végrehajtására halasztó hatálya nincs, a keresettel támadott hatósági határozat végrehajtásának felfüggesztése és a tárgyalás tartása a bíróságtól kérhető. A keresetet a bíróság 30 napon belül bírálja el. I N D O K O L Á S A Médiatanács a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Mttv.) 167. (1) bekezdése alapján hatósági ellenőrzés keretében, hivatalból vizsgálta a Médiaszolgáltató Régió Rádió 1485 állandó megnevezésű közösségi médiaszolgáltatásának január 1-7. között sugárzott műsorát, amely során felmerült, hogy a Médiaszolgáltató vélelmezhetően megsértette az Mttv. 63. (12) bekezdésében foglalt rendelkezést, amely szerint:

2 A médiaszolgáltató a hatósági szerződésben rögzítetteknek megfelelő műsor sugárzására jogosult és köteles, az általa üzemben tartott saját hálózaton, berendezésekkel, eszközökkel vagy elektronikus hírközlési szolgáltató (műsorszóró) szolgáltatás közreműködésével. A médiaszolgáltató saját eszközökkel történő műsorszóró, szétosztó tevékenységére a távközlési szolgáltatási engedély nem szükséges, de ez nem érinti a jogszabályokban meghatározott egyéb engedélyek beszerzésére vonatkozó kötelezettséget. A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 29. (1) bekezdése alapján a Médiatanács az Mttv a), j) és l) pontjában foglalt hatáskörében március 6-án hivatalból hatósági eljárást indított a Médiaszolgáltatóval szemben, és a Ket. 29. (3) bekezdése szerint a 397/2013. (III.6.) számú, /2013. ügyiratszámú végzésben tájékoztatta a hatósági ellenőrzés megállapításairól, a Ket. 51. (1) bekezdése szerinti nyilatkozattételi jogosultságáról és a Ket. 68. (1) bekezdés alapján az iratbetekintés lehetőségéről. A Médiatanács végzésében, illetve annak mellékletében megállapította, hogy a Médiaszolgáltató vélelmezhetően megsértette az 1463/2011. (X. 26.) számú médiatanácsi határozattal létrehozott hatósági szerződésben (a továbbiakban: Szerződés) foglaltakat, mivel a vizsgált adáshéten alulteljesítette a szöveg, valamint a közszolgálati műsorszámok arányára vonatkozó vállalásait, továbbá nem teljesítette a helyi közélettel foglalkozó, a helyi mindennapi életet segítő műsorszámokra, valamint a napi rendszeres híradásra tett vállalásait. A Médiaszolgáltató a hatósági eljárás megindításáról szóló végzést a tértivevény tanúsága szerint március 13-án vette át, nyilatkozata március 20-án, en érkezett meg a Hatósághoz. Nyilatkozatában ismertette a tárgyi médiaszolgáltatás létrehozásának nehéz körülményeit, továbbá szűkös anyagi lehetőségeire hivatkozott. Hangsúlyozta a médiaszolgáltatás célcsoportjának szolgáltatott zenés műsorok fontosságát, továbbá elismerte, hogy szerződéses vállalásait nem minden tekintetben tudja betartani. A Médiatanács a rendelkezésre álló adatok, különösen a hatósági ellenőrzés eredményét rögzítő vizsgálati jelentés és a Médiaszolgáltató nyilatkozata alapján az alábbi tényállást állapította meg, és azt az alábbiak szerint értékelte: A Médiatanács a Médiaszolgáltatót a Szerződésben közösségi médiaszolgáltatási tevékenység végzésére jogosította fel a Mohács 1485 khz frekvencia tekintetében. A Szerződés 5.7. pontjában a Médiaszolgáltató az egyes műsorszám-típusok arányára vonatkozóan, a havi - heti - napi műsoridő tekintetében az alábbi vállalásokat tette: Havi Heti Napi Az Mttv ban foglalt közszolgálati célokat szolgáló 70% 70% 70% műsorszámok Helyi közélettel foglalkozó, a helyi mindennapi életet segítő 10% 10% 10% műsorszámok Szöveg aránya 20% 20% 20% Napi rendszeres híradásra szánt minimális műsoridő - - 1% A nemzeti és etnikai vagy más kisebbségek igényeinek szolgálatára - - 0% szánt napi minimális műsoridő Az 5.4. pontban megjelölt közösségnek szóló műsorszámok aránya 1 55% 55% 55% Az Mttv. 66. (6) bekezdés értelmében a helyi és a körzeti médiaszolgáltatások közösségi médiaszolgáltatásként való elismerését követően a Médiatanács legalább kétévente új médiaszolgáltatás esetében az első év után is részletes, legalább hét műsornapra kiterjedő vizsgálat során eljárásában hivatalból vizsgálja a médiaszolgáltató működését, amelynek érdekében az általa közzétett műsorszámokkal, illetve a médiaszolgáltatás tartalmával kapcsolatban részletes adatszolgáltatásra köteles. Az Mttv l) pontja értelmében a Médiatanács hatósági hatásköreiben, a 1 A vételkörzetben élő, elsősorban 45 év feletti korosztály. 2

3 132. -sal összhangban gyakorolja a médiaszolgáltatás közösségi médiaszolgáltatássá nyilvánításával összefüggő hatásköröket, felügyeli működésüket. A fentiek alapján indított hatósági eljárás során a Médiatanács megállapította, hogy a Médiaszolgáltató a vizsgált adáshéten műsorát nem a Szerződés 5.7. pontjában rögzített műsorszerkezeti követelményeknek megfelelően sugározta, mivel a szöveg arányára tett napi és heti 20%-os vállalását alulteljesítette, ugyanis a napi teljesítés 12,6-14,9% között mozgott, továbbá heti szinten is csak 13,5% volt, a jelen határozat elválaszthatatlan részét képező I. számú melléklet 2. pontja szerint; a helyi közélettel foglalkozó, a helyi mindennapi életet segítő műsorszámokra vonatkozó napi és heti 10%-os vállalását nem teljesítette, ugyanis a vizsgált adáshéten egyáltalán nem sugárzott ilyen jellegű műsorszámokat, a jelen határozat elválaszthatatlan részét képező I. számú melléklet 4. pontja szerint; a napi rendszeres híradásra vonatkozó minimum 1%-os arányú vállalását szintén nem teljesítette, ugyanis kínálatában a vizsgált adáshéten sem hírműsor, sem híradásként elfogadható elem nem szerepelt, a jelen határozat elválaszthatatlan részét képező I. számú melléklet 5. pontja szerint; a közszolgálati műsorszámokra vonatkozó napi és heti 70%-os vállalását kis mértékben alulteljesítette, ugyanis a vizsgált adáshéten mind heti és mind napi szinten csupán 68%-os arányban szolgáltatott e kategóriába tartozó műsorszámokat, a jelen határozat elválaszthatatlan részét képező I. számú melléklet 6. pontja szerint. (Közszolgálati műsorszámként kerültek elfogadásra a beszélgetős magazinműsorok - Mozaik, Életutak, Hagyományaink, Lélekhangoló, Gyógyító című műsorszámok -, valamint a cigányzenét és magyar nótát tartalmazó műsorszámok, továbbá a Mindentudás Egyeteme című műsorszám.) A jogsértésekre vonatkozó részletes megállapításokat és az azokat alátámasztó adatokat a jelen határozat elválaszthatatlan részét képező I. számú melléklet (a hatósági ellenőrzés során készített mérések eredményei), illetve a II. számú melléklet (a hatósági ellenőrzés során készített mérések részletező táblázata) tartalmazza. A mellékletek rögzítik és részletezik a határozat indokolásában szereplő jogalkalmazói megállapítások pontos tényállási alapját. A Médiatanács a jogsértések miatt alkalmazandó jogkövetkezmény fajtájának és mértékének meghatározása során az alábbi szempontokat vette figyelembe. A közösségi médiaszolgáltatás kategóriájának megkülönböztetése azon a jogalkotói felismerésen alapul, miszerint a közszolgálati tartalom előállítása, szolgáltatása nem állami monopólium, és a sokszínűség védelme érdekében az állami tulajdonban álló közszolgálati médiaszolgáltatók mellett más médiaszolgáltatók is közreműködhetnek a közszolgálati feladatok megvalósításában, és közszolgálati célú műsorszámok sugárzásában. Ily módon a közösségi médiaszolgáltatás feltételeinek biztosítása az Alaptörvényből következő, a sajtó és a média sokszínűségének és demokratikus közvélemény kialakulása feltételeinek biztosítására irányuló állami kötelezettség megvalósításának része. Amennyiben az adott médiaszolgáltató által szolgáltatott közszolgálati tartalom a meghatározott mennyiségi és minőségi feltételeknek megfelel, a jogalkotó mentesíti a médiaszolgáltatási díj megfizetésének kötelezettsége alól. A fentiekre való tekintettel különösen indokolt ezen közösségi médiaszolgáltatók törvényben, illetve hatósági szerződésében vagy hatósági határozatban meghatározott mennyiségi és minőségi kritériumainak rendszeres időközönkénti ellenőrzése, az alábbi jogszabályok alapján: Az Mttv (1) bekezdése szerint: A Hatóság kérelemre vagy hivatalból - feladat- és hatáskörének keretében - jogosult hatósági ellenőrzés vagy hatósági eljárás keretében felügyelni az e törvényben és az Smtv.-ben meghatározott rendelkezések érvényesülését, betartását, valamint a hatósági döntéseiben, a műsorszolgáltatási szerződésekben és a Hatóság által kötött hatósági szerződésekben foglaltak teljesítését. Az Mttv (2) bekezdése szerint: 3

4 Amennyiben a Hatóság a hatósági döntésének ellenőrzése eredményeként megállapítja a hatósági döntésében foglaltak megsértését, abban az esetben az ügy összes körülményei, illetve az ellenőrzés során feltárt tények, valamint a jogsértés súlya és a hatékony jogérvényesítés szempontjai alapján mérlegeli, hogy a döntés megsértése tárgyában a Ket. szerinti végrehajtási eljárást vagy az e törvény szerinti jogkövetkezmények alkalmazása érdekében hatósági eljárást indít. Az Mttv (1) bekezdés értelmében: Amennyiben a jogsértés csekély súlyú és ismételtség nem állapítható meg, a Médiatanács, illetve a Hivatal - a jogsértés tényének megállapítása és figyelmeztetés mellett - legfeljebb harminc napos határidő tűzésével felhívhatja a jogsértőt a jogsértő magatartás megszüntetésére, a jövőbeni jogsértésektől való tartózkodásra, illetve a jogszerű magatartás tanúsítására, és meghatározhatja annak feltételeit. Az Mttv (1) bekezdésében szabályozott felhívás jogkövetkezménye abban az esetben alkalmazható, ha a jogsértés csekély súlyú, és ismételtség nem állapítható meg. A Médiatanács megállapította, hogy a fentebb felsorolt jogsértések együttesen nem tekinthetőek csekély súlyúnak. Az Mttv (4) bekezdése szerint: Az (1)-(3) bekezdés alkalmazásában ismételtségnek tekintendő, ha a jogsértő a jogerős hatósági határozatban megállapított jogsértő magatartást ugyanazon jogalapon és jogszabályhely tekintetében, ugyanazon tárgykörben, háromszázhatvanöt napon belül legalább kétszer valósítja meg, ide nem értve a csekély súlyú törvénysértéseket. A Médiatanács annak ellenére, hogy a Médiaszolgáltató vonatkozásában első alkalommal állapította meg az Mttv. 63. (12) bekezdésében foglalt rendelkezés megsértését, a jogsértések együttes súlyára figyelemmel nem alkalmazta a felhívás jogkövetkezményét a Médiaszolgáltatóval szemben. Az Mttv (2) bekezdése szerint: A Médiatanács és a Hivatal a jogkövetkezményt - a jogsértés jellegétől függően - a jogsértés súlyára, a jogsértés ismételtségére, folyamatosságára, időtartamára, a jogsértéssel elért vagyoni előnyre, valamint a jogsértéssel okozott érdeksérelemre, az érdeksérelmet szenvedett és veszélyeztetett személyek számára, illetve a jogsértéssel okozott kárra és a jogsértés piacra gyakorolt hatására, továbbá az egyedi ügyben értékelhető egyéb szempontokra tekintettel állapítja meg. Az Mttv (3) bekezdése szerint: A Médiatanács és a Hivatal - a (7) bekezdés figyelembevételével - a következő jogkövetkezmények alkalmazására jogosult: b) bírságot szabhat ki a jogsértővel szemben. A Médiatanács az Mttv (2) bekezdésében rögzített mérlegelési szempontok közül a jogsértések súlyán túl figyelembe vette a jogsértések folyamatosságát is, hiszen a helyi közélettel foglalkozó, a helyi mindennapi életet segítő műsorszámokra, valamint a napi rendszeres híradásra vonatkozó vállalásait a vizsgált adáshéten folyamatosan, egyáltalán nem teljesítette a Médiaszolgáltató. Az Mttv (2) bekezdésében meghatározott további mérlegelési szempontok, figyelemmel az Mttv (4) bekezdésében rögzített ismételtség fogalmára is, a jelen jogsértések tekintetében nem értékelhetők. A Médiatanács az Mttv (3) bekezdésében foglalt jogkövetkezmények közül a bírság alkalmazása mellett döntött, mivel jelen jogsértések esetén e közjogi eszközt ítélte a legalkalmasabbnak arra, hogy a Médiaszolgáltatót visszatartsa a jövőbeni jogsértések elkövetésétől. A Médiatanács a bírság kiszabásakor külön tekintettel volt arra is, hogy egy esetleges következő jogsértés esetén alkalmazandó jogkövetkezmény megállapításánál érvényesülhessen a fokozatosság elve, azaz a szankcionálás kiszámítható, előre látható legyen. 4

5 Az Mttv. 3. -a szerint a médiaszolgáltatás és a sajtótermék tartalmának meghatározása szabad, a médiaszolgáltató és a sajtótermék kiadója felelősséggel tartozik e törvényben foglaltak betartásáért. A Médiaszolgáltatónak a törvénysértésekért való felelőssége objektív, műsorát mindig a hatályos hatósági szerződésben foglaltaknak megfelelően kell sugároznia. Fentiekre tekintettel, valamint a jogsértések együttes súlyára figyelemmel a Médiatanács az Mttv (3) bekezdés bb) alpontja alapján a maximálisan kiszabható bírság (ötvenmillió forint) 0,02 %-ának megfelelő összegű, azaz Ft bírságot szabott ki a Médiaszolgáltatóval szemben. A Médiatanács az Mttv a), j) és l) pontjában foglalt hatáskörében a rendelkező részben foglaltak szerint döntött. Az eljárás során a Ket (2) bekezdése szerinti eljárási költség nem merült fel. A jogorvoslatra történő figyelmeztetés a Ket. 72. (1) bekezdés da) pontján, az Mttv (1) és (3) bekezdésén, valamint án alapul, a tárgyalás tartására vonatkozó kérelemről szóló tájékoztatást a polgári perrendtartásról szóló évi III. törvény 338. (2) bekezdése tartalmazza. Budapest, április 10. A Médiatanács nevében dr. Auer János soros elnöki tisztséget ellátó tag Kapják: 1. Személyes adat Dr. Koltay András hitelesítő tag 5

6 I. számú melléklet a Médiatanács 625/2013. (IV.10.) számú határozatához A hatósági ellenőrzés során készített mérések eredményei Régió Rádió 1485, január 1-7. Időtartam Összes Vállalás (perc) kedd szerda csütörtök péntek szombat vasárnap hétfő nap hét 1. Műsoridő Szöveg időtartama Szöveg (%) 12,6% 14,9% 13% 12,8% 13,2% 13,6% 14,3% 13,5% 20% 20% 3. Zene időtartama Magyar időtartama Magyar (%) 80% 81% 80% 79,8% 81,9% 99,2% 83,8% 83,6% - 50% 4. Helyi közélettel foglalkozó, a helyi mindennapi életet segítő műsorszámok időtartama Helyi közélettel foglalkozó, a helyi mindennapi életet segítő műsorszámok (%) % 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 10% 10% 5. Híradás % - időtartama Híradás (%) 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 6.Közszolgálati műsorszámok időtartama Közszolgálati műsorok (%) % 68% 68% 68% 68% 68% 68% 68% 70% 70% 7.Célközönségnek szóló tartalom időtartama Célközönség (%) % 68% 68% 68% 68% 68% 68% 68% 55% 55% Budapest, április 10. A Médiatanács nevében dr. Auer János soros elnöki tisztséget ellátó tag Dr. Koltay András 6

7 II. számú melléklet a Médiatanács 625/2013. (IV.10.) számú határozatához hitelesítő tag A hatósági ellenőrzés során készített mérések részletező táblázata Régió Rádió (Mohács) Dátum Műsor címe kezdés vég nettó idő szöveg magyar külföldi szignál 5:55:00 5:59:53 00:04:53 0:00:00 0:04:53 0:04:53 0:00: bejelentkezés 5:59:53 6:00:23 00:00:30 0:00:30 0:00:00 0:00:00 0:00: magyar 6:00:23 6:08:02 00:07:39 0:00:00 0:07:39 0:07:39 0:00: külföldi 6:08:02 6:17:50 00:09:48 0:00:00 0:09:48 0:00:00 0:09: magyar 6:17:50 6:22:16 00:04:26 0:00:00 0:04:26 0:04:26 0:00: külföldi 6:22:16 6:25:55 00:03:39 0:00:00 0:03:39 0:00:00 0:03: magyar 6:25:55 6:29:59 00:04:04 0:00:00 0:04:04 0:04:04 0:00: Mozaik - Mit tartogat az 6:29:59 7:00:21 00:30:22 0:19:12 0:11:10 0:00:00 0:11:10 k új esztendő? (A D-ER magyar 7:00:21 7:03:05 00:02:44 0:00:00 0:02:44 0:02:44 0:00: külföldi 7:03:05 7:11:51 00:08:46 0:00:00 0:08:46 0:00:00 0:08: magyar 7:11:51 7:18:05 00:06:14 0:00:00 0:06:14 0:06:14 0:00: külföldi 7:18:05 7:27:10 00:09:05 0:00:00 0:09:05 0:00:00 0:09: magyar 7:27:10 7:30:10 00:03:00 0:00:00 0:03:00 0:03:00 0:00: Mozaik - Mit tartogat az 7:30:10 8:00:09 00:29:59 0:18:49 0:11:10 0:00:00 0:11:10 k új esztendő? (A D-ER külföldi 8:00:09 8:03:48 00:03:39 0:00:00 0:03:39 0:00:00 0:03: magyar 8:03:48 8:12:50 00:09:02 0:00:00 0:09:02 0:09:02 0:00: külföldi 8:12:50 8:20:28 00:07:38 0:00:00 0:07:38 0:00:00 0:07: magyar 8:20:28 8:24:48 00:04:20 0:00:00 0:04:20 0:04:20 0:00: külföldi 8:24:48 8:27:31 00:02:43 0:00:00 0:02:43 0:00:00 0:02: Mozaik - Mit tartogat az 8:27:31 8:57:35 00:30:04 0:18:54 0:11:10 0:00:00 0:11:10 k új esztendő? (A D-ER Örökzöldek, cigány, 8:57:35 12:54:26 03:56:51 0:00:00 3:56:51 3:56:51 0:00:00 k magyar 12:54:26 12:58:48 00:04:22 0:00:00 0:04:22 0:04:22 0:00: külföldi 12:58:48 13:05:52 00:07:04 0:00:00 0:07:04 0:00:00 0:07: magyar 13:05:52 13:08:55 00:03:03 0:00:00 0:03:03 0:03:03 0:00: külföldi 13:08:55 13:12:42 00:03:47 0:00:00 0:03:47 0:00:00 0:03: magyar 13:12:42 13:19:24 00:06:42 0:00:00 0:06:42 0:06:42 0:00: külföldi 13:19:24 13:24:12 00:04:48 0:00:00 0:04:48 0:00:00 0:04: magyar 13:24:12 13:27:20 00:03:08 0:00:00 0:03:08 0:03:08 0:00: külföldi 13:27:20 13:32:12 00:04:52 0:00:00 0:04:52 0:00:00 0:04:52 közszolg. műsor 7

8 magyar 13:32:12 13:35:45 00:03:33 0:00:00 0:03:33 0:03:33 0:00: külföldi 13:35:45 13:41:10 00:05:25 0:00:00 0:05:25 0:00:00 0:05: magyar 13:41:10 13:49:26 00:08:16 0:00:00 0:08:16 0:08:16 0:00: külföldi 13:49:26 13:59:35 00:10:09 0:00:00 0:10:09 0:00:00 0:10: magyar 13:59:35 14:03:27 00:03:52 0:00:00 0:03:52 0:03:52 0:00: külföldi 14:03:27 14:08:42 00:05:15 0:00:00 0:05:15 0:00:00 0:05: magyar 14:08:42 14:22:21 00:13:39 0:00:00 0:13:39 0:13:39 0:00: Mozaik - Mit tartogat az új esztendő? (A D-ER Piros, fehér, zöld - magyar zenék órája Mindentudás Egyeteme - Mihály György fizikus előadása 14:22:21 14:52:21 00:30:00 0:18:50 0:11:10 0:00:00 0:11:10 k 14:52:21 15:51:10 00:58:49 0:00:00 0:58:49 0:58:49 0:00:00 15:51:10 16:21:11 00:30:01 0:30:01 0:00:00 0:00:00 0:00:00 k külföldi 16:21:11 16:29:10 00:07:59 0:00:00 0:07:59 0:00:00 0:07: magyar 16:29:10 16:42:44 00:13:34 0:00:00 0:13:34 0:13:34 0:00: külföldi 16:42:44 16:51:07 00:08:23 0:00:00 0:08:23 0:00:00 0:08: Örökzöldek, cigány, 16:51:07 19:59:12 03:08:05 0:00:00 3:08:05 3:08:05 0:00:00 k adászáró 19:59:12 19:59:26 00:00:14 0:00:14 0:00:00 0:00:00 0:00:00 14:04:26 1:46:30 12:17:56 9:50:16 2:27:40 Régió Rádió (Mohács) Dátum Műsor címe kezdés vég nettó idő szöveg magyar külföldi szignál 5:55:00 5:59:53 00:04:53 0:00:00 0:04:53 0:04:53 0:00: bejelentkezés 5:59:53 6:00:42 00:00:49 0:00:49 0:00:00 0:00:00 0:00: magyar 6:00:42 6:09:02 00:08:20 0:00:00 0:08:20 0:08:20 0:00: külföldi 6:09:02 6:15:01 00:05:59 0:00:00 0:05:59 0:00:00 0:05: magyar 6:15:01 6:19:08 00:04:07 0:00:00 0:04:07 0:04:07 0:00: külföldi 6:19:08 6:29:28 00:10:20 0:00:00 0:10:20 0:00:00 0:10: Életutak - Nánai Ferenc 6:29:28 6:59:51 00:30:23 0:25:39 0:04:44 0:00:00 0:04:44 k karateedző bemutatása (A D-ER külföldi 6:59:51 7:02:08 00:02:17 0:00:00 0:02:17 0:00:00 0:02: magyar 7:02:08 7:06:10 00:04:02 0:00:00 0:04:02 0:04:02 0:00: külföldi 7:06:10 7:09:48 00:03:38 0:00:00 0:03:38 0:00:00 0:03: magyar 7:09:48 7:13:10 00:03:22 0:00:00 0:03:22 0:03:22 0:00: külföldi 7:13:10 7:17:25 00:04:15 0:00:00 0:04:15 0:00:00 0:04: magyar 7:17:25 7:23:10 00:05:45 0:00:00 0:05:45 0:05:45 0:00: külföldi 7:23:10 7:29:53 00:06:43 0:00:00 0:06:43 0:00:00 0:06:43 8

9 Hagyományaink - gyümöcsborok; gyümölcspálinkák (A D- ER 7:29:53 7:59:57 00:30:04 0:23:06 0:06:58 0:00:00 0:06:58 k magyar 7:59:57 8:03:06 00:03:09 0:00:00 0:03:09 0:03:09 0:00: külföldi 8:03:06 8:08:55 00:05:49 0:00:00 0:05:49 0:00:00 0:05: magyar 8:08:55 8:17:03 00:08:08 0:00:00 0:08:08 0:08:08 0:00: külföldi 8:17:03 8:21:02 00:03:59 0:00:00 0:03:59 0:00:00 0:03: magyar 8:21:02 8:24:22 00:03:20 0:00:00 0:03:20 0:03:20 0:00: külföldi 8:24:22 8:27:57 00:03:35 0:00:00 0:03:35 0:00:00 0:03: Gyógyító műsor - a 8:27:57 8:58:00 00:30:03 0:22:55 0:07:08 0:00:00 0:07:08 k depresszió (A D-ER Örökzöldek, cigány, 8:58:00 12:55:37 03:57:37 0:00:00 3:57:37 3:57:37 0:00:00 k külföldi 12:55:37 13:04:31 00:08:54 0:00:00 0:08:54 0:00:00 0:08: magyar 13:04:31 13:12:20 00:07:49 0:00:00 0:07:49 0:07:49 0:00: külföldi 13:12:20 13:18:02 00:05:42 0:00:00 0:05:42 0:00:00 0:05: magyar 13:18:02 13:20:33 00:02:31 0:00:00 0:02:31 0:02:31 0:00: külföldi 13:20:33 13:26:39 00:06:06 0:00:00 0:06:06 0:00:00 0:06: magyar 13:26:39 13:33:42 00:07:03 0:00:00 0:07:03 0:07:03 0:00: külföldi 13:33:42 13:40:56 00:07:14 0:00:00 0:07:14 0:00:00 0:07: magyar 13:40:56 13:45:51 00:04:55 0:00:00 0:04:55 0:04:55 0:00: külföldi 13:45:51 13:50:48 00:04:57 0:00:00 0:04:57 0:00:00 0:04: magyar 13:50:48 13:54:10 00:03:22 0:00:00 0:03:22 0:03:22 0:00: külföldi 13:54:10 13:57:31 00:03:21 0:00:00 0:03:21 0:00:00 0:03: magyar 13:57:31 14:02:18 00:04:47 0:00:00 0:04:47 0:04:47 0:00: külföldi 14:02:18 14:04:57 00:02:39 0:00:00 0:02:39 0:00:00 0:02: magyar 14:04:57 14:07:46 00:02:49 0:00:00 0:02:49 0:02:49 0:00: külföldi 14:07:46 14:12:11 00:04:25 0:00:00 0:04:25 0:00:00 0:04: magyar 14:12:11 14:22:23 00:10:12 0:00:00 0:10:12 0:10:12 0:00: külföldi 14:22:23 14:26:53 00:04:30 0:00:00 0:04:30 0:00:00 0:04: Hagyományaink - gyümöcsborok; gyümölcspálinkák (A D- ER 14:26:53 14:56:52 00:29:59 0:23:01 0:06:58 0:00:00 0:06:58 k Piros, fehér, zöld - 14:56:52 15:58:43 01:01:51 0:00:00 1:01:51 1:01:51 0:00:00 magyar zenék órája Mindentudás Egyeteme 15:58:43 16:28:44 00:30:01 0:30:01 0:00:00 0:00:00 0:00:00 k - Kovács Ferenc mérnök előadása külföldi 16:28:44 16:32:46 00:04:02 0:00:00 0:04:02 0:00:00 0:04: magyar 16:32:46 16:37:39 00:04:53 0:00:00 0:04:53 0:04:53 0:00: külföldi 16:37:39 16:41:25 00:03:46 0:00:00 0:03:46 0:00:00 0:03: magyar 16:41:25 16:44:52 00:03:27 0:00:00 0:03:27 0:03:27 0:00: külföldi 16:44:52 16:47:34 00:02:42 0:00:00 0:02:42 0:00:00 0:02: magyar 16:47:34 16:50:50 00:03:16 0:00:00 0:03:16 0:03:16 0:00: külföldi 16:50:50 16:57:10 00:06:20 0:00:00 0:06:20 0:00:00 0:06:20 9

10 Örökzöldek, cigány, 16:57:10 20:01:34 03:04:24 0:00:00 3:04:24 3:04:24 0:00:00 k adászáró 20:01:34 20:01:45 00:00:11 0:00:11 0:00:00 0:00:00 0:00:00 14:06:45 2:05:42 12:01:03 9:44:02 2:17:01 Régió Rádió (Mohács) Dátum Műsor címe kezdés vég nettó idő szöveg magyar külföldi szignál 5:55:00 5:59:53 00:04:53 0:00:00 0:04:53 0:04:53 0:00: bejelentkezés 5:59:53 6:00:08 00:00:15 0:00:15 0:00:00 0:00:00 0:00: magyar 6:00:08 6:05:11 00:05:03 0:00:00 0:05:03 0:05:03 0:00: külföldi 6:05:11 6:08:59 00:03:48 0:00:00 0:03:48 0:00:00 0:03: magyar 6:08:59 6:13:01 00:04:02 0:00:00 0:04:02 0:04:02 0:00: külföldi 6:13:01 6:18:09 00:05:08 0:00:00 0:05:08 0:00:00 0:05: magyar 6:18:09 6:22:45 00:04:36 0:00:00 0:04:36 0:04:36 0:00: külföldi 6:22:45 6:29:36 00:06:51 0:00:00 0:06:51 0:00:00 0:06: Életutak - dr. Varjú 6:29:36 7:00:01 00:30:25 0:20:10 0:10:15 0:00:00 0:10:15 k Márta kineziólogus (A D-ER külföldi 7:00:01 7:02:20 00:02:19 0:00:00 0:02:19 0:00:00 0:02: magyar 7:02:20 7:09:05 00:06:45 0:00:00 0:06:45 0:06:45 0:00: külföldi 7:09:05 7:19:43 00:10:38 0:00:00 0:10:38 0:00:00 0:10: magyar 7:19:43 7:23:10 00:03:27 0:00:00 0:03:27 0:03:27 0:00: külföldi 7:23:10 7:25:49 00:02:39 0:00:00 0:02:39 0:00:00 0:02: magyar 7:25:49 7:29:59 00:04:10 0:00:00 0:04:10 0:04:10 0:00: Hagyományaink - 7:29:59 8:00:02 00:30:03 0:21:01 0:09:02 0:00:00 0:09:02 k ostyák, mézeskalács (A D-ER magyar 8:00:02 8:04:08 00:04:06 0:00:00 0:04:06 0:04:06 0:00: külföldi 8:04:08 8:14:53 00:10:45 0:00:00 0:10:45 0:00:00 0:10: magyar 8:14:53 8:18:30 00:03:37 0:00:00 0:03:37 0:03:37 0:00: külföldi 8:18:30 8:22:46 00:04:16 0:00:00 0:04:16 0:00:00 0:04: magyar 8:22:46 8:31:13 00:08:27 0:00:00 0:08:27 0:08:27 0:00: Gyógyító műsor - 8:31:13 9:01:13 00:30:00 0:17:44 0:12:16 0:05:43 0:06:33 k szívgyógyászat (A D-ER Örökzöldek, cigány, 9:01:13 12:56:27 03:55:14 0:00:00 3:55:14 3:55:14 0:00:00 k külföldi 12:56:27 13:00:18 00:03:51 0:00:00 0:03:51 0:00:00 0:03: Hagyományaink - 13:00:18 13:30:21 00:30:03 0:21:01 0:09:02 0:00:00 0:09:02 k ostyák, mézeskalács (A D-ER magyar 13:30:21 13:33:01 00:02:40 0:00:00 0:02:40 0:02:40 0:00: külföldi 13:33:01 13:36:40 00:03:39 0:00:00 0:03:39 0:00:00 0:03: magyar 13:36:40 13:40:48 00:04:08 0:00:00 0:04:08 0:04:08 0:00:00 10

11 külföldi 13:40:48 13:48:28 00:07:40 0:00:00 0:07:40 0:00:00 0:07: magyar 13:48:28 13:55:57 00:07:29 0:00:00 0:07:29 0:07:29 0:00: külföldi 13:55:57 14:01:00 00:05:03 0:00:00 0:05:03 0:00:00 0:05: magyar 14:01:00 14:04:21 00:03:21 0:00:00 0:03:21 0:03:21 0:00: külföldi 14:04:21 14:12:40 00:08:19 0:00:00 0:08:19 0:00:00 0:08: magyar 14:12:40 14:20:34 00:07:54 0:00:00 0:07:54 0:07:54 0:00: külföldi 14:20:34 14:29:59 00:09:25 0:00:00 0:09:25 0:00:00 0:09: magyar 14:29:59 14:38:26 00:08:27 0:00:00 0:08:27 0:08:27 0:00: külföldi 14:38:26 14:45:42 00:07:16 0:00:00 0:07:16 0:00:00 0:07: magyar 14:45:42 14:49:31 00:03:49 0:00:00 0:03:49 0:03:49 0:00: külföldi 14:49:31 14:53:01 00:03:30 0:00:00 0:03:30 0:00:00 0:03: Piros, fehér, zöld - magyar zenék órája Mindentudás Egyeteme - Jaksity György közgazdász előadása 14:53:01 15:51:33 00:58:32 0:00:00 0:58:32 0:58:32 0:00:00 15:51:33 16:21:33 00:30:00 0:30:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 k külföldi 16:21:33 16:24:28 00:02:55 0:00:00 0:02:55 0:00:00 0:02: magyar 16:24:28 16:28:56 00:04:28 0:00:00 0:04:28 0:04:28 0:00: külföldi 16:28:56 16:32:03 00:03:07 0:00:00 0:03:07 0:00:00 0:03: magyar 16:32:03 16:34:44 00:02:41 0:00:00 0:02:41 0:02:41 0:00: külföldi 16:34:44 16:42:42 00:07:58 0:00:00 0:07:58 0:00:00 0:07: magyar 16:42:42 16:46:52 00:04:10 0:00:00 0:04:10 0:04:10 0:00: külföldi 16:46:52 16:50:28 00:03:36 0:00:00 0:03:36 0:00:00 0:03: Örökzöldek, cigány, 16:50:28 19:59:25 03:08:57 0:00:00 3:08:57 3:08:57 0:00:00 k adászáró 19:59:25 19:59:39 00:00:14 0:00:14 0:00:00 0:00:00 0:00:00 14:04:39 1:50:25 12:14:14 9:46:39 2:27:35 Régió Rádió (Mohács) Dátum Műsor címe kezdés vég nettó idő szöveg magyar külföldi szignál 5:55:00 5:59:53 00:04:53 0:00:00 0:04:53 0:04:53 0:00: magyar 5:59:53 6:03:28 00:03:35 0:00:00 0:03:35 0:03:35 0:00: bejelentkezés 6:03:28 6:03:59 00:00:31 0:00:31 0:00:00 0:00:00 0:00: külföldi 6:03:59 6:10:23 00:06:24 0:00:00 0:06:24 0:00:00 0:06: magyar 6:10:23 6:20:08 00:09:45 0:00:00 0:09:45 0:09:45 0:00: külföldi 6:20:08 6:26:42 00:06:34 0:00:00 0:06:34 0:00:00 0:06: magyar 6:26:42 6:29:39 00:02:57 0:00:00 0:02:57 0:02:57 0:00: Életutak - Salga Páter sportvezető (A D-ER 6:29:39 7:00:02 00:30:23 0:20:35 0:09:48 0:00:00 0:09:48 k külföldi 7:00:02 7:03:14 00:03:12 0:00:00 0:03:12 0:00:00 0:03: magyar 7:03:14 7:07:08 00:03:54 0:00:00 0:03:54 0:03:54 0:00: külföldi 7:07:08 7:11:20 00:04:12 0:00:00 0:04:12 0:00:00 0:04:12 11

12 magyar 7:11:20 7:14:52 00:03:32 0:00:00 0:03:32 0:03:32 0:00: külföldi 7:14:52 7:18:04 00:03:12 0:00:00 0:03:12 0:00:00 0:03: magyar 7:18:04 7:24:18 00:06:14 0:00:00 0:06:14 0:06:14 0:00: külföldi 7:24:18 7:28:59 00:04:41 0:00:00 0:04:41 0:00:00 0:04: Hagyományaink - magyar borok (A D-ER 7:28:59 7:58:58 00:29:59 0:18:39 0:11:20 0:00:00 0:11:20 k magyar 7:58:58 8:01:50 00:02:52 0:00:00 0:02:52 0:02:52 0:00: külföldi 8:01:50 8:06:33 00:04:43 0:00:00 0:04:43 0:00:00 0:04: magyar 8:06:33 8:10:03 00:03:30 0:00:00 0:03:30 0:03:30 0:00: külföldi 8:10:03 8:12:49 00:02:46 0:00:00 0:02:46 0:00:00 0:02: magyar 8:12:49 8:18:44 00:05:55 0:00:00 0:05:55 0:05:55 0:00: külföldi 8:18:44 8:28:11 00:09:27 0:00:00 0:09:27 0:00:00 0:09: Gyógyító műsor - rossz 8:28:11 8:58:11 00:30:00 0:22:55 0:07:05 0:00:00 0:07:05 k hangulat vagy depresszió (A D-ER Örökzöldek, cigány, 8:58:11 12:55:21 03:57:10 0:00:00 3:57:10 3:57:10 0:00:00 k külföldi 12:55:21 12:59:41 00:04:20 0:00:00 0:04:20 0:00:00 0:04: magyar 12:59:41 13:05:12 00:05:31 0:00:00 0:05:31 0:05:31 0:00: külföldi 13:05:12 13:09:39 00:04:27 0:00:00 0:04:27 0:00:00 0:04: magyar 13:09:39 13:17:30 00:07:51 0:00:00 0:07:51 0:07:51 0:00: külföldi 13:17:30 13:20:38 00:03:08 0:00:00 0:03:08 0:00:00 0:03: magyar 13:20:38 13:24:33 00:03:55 0:00:00 0:03:55 0:03:55 0:00: külföldi 13:24:33 13:32:21 00:07:48 0:00:00 0:07:48 0:00:00 0:07: magyar 13:32:21 13:36:30 00:04:09 0:00:00 0:04:09 0:04:09 0:00: külföldi 13:36:30 13:40:49 00:04:19 0:00:00 0:04:19 0:00:00 0:04: magyar 13:40:49 13:43:24 00:02:35 0:00:00 0:02:35 0:02:35 0:00: külföldi 13:43:24 13:46:36 00:03:12 0:00:00 0:03:12 0:00:00 0:03: magyar 13:46:36 13:52:15 00:05:39 0:00:00 0:05:39 0:05:39 0:00: külföldi 13:52:15 13:56:29 00:04:14 0:00:00 0:04:14 0:00:00 0:04: magyar 13:56:29 14:00:32 00:04:03 0:00:00 0:04:03 0:04:03 0:00: külföldi 14:00:32 14:04:08 00:03:36 0:00:00 0:03:36 0:00:00 0:03: magyar 14:04:08 14:08:54 00:04:46 0:00:00 0:04:46 0:04:46 0:00: külföldi 14:08:54 14:17:14 00:08:20 0:00:00 0:08:20 0:00:00 0:08: magyar 14:17:14 14:25:30 00:08:16 0:00:00 0:08:16 0:08:16 0:00: Hagyományaink - 14:25:30 14:55:29 00:29:59 0:18:39 0:11:20 0:00:00 0:11:20 k magyar borok (A D-ER Piros, fehér, zöld - 14:55:29 15:50:28 00:54:59 0:00:00 0:54:59 0:54:59 0:00:00 magyar zenék órája Mindentudás Egyeteme 15:50:28 16:20:28 00:30:00 0:26:30 0:03:30 0:00:00 0:03:30 k - Fésüs László orvos előadása külföldi 16:20:28 16:24:39 00:04:11 0:00:00 0:04:11 0:00:00 0:04: magyar 16:24:39 16:30:17 00:05:38 0:00:00 0:05:38 0:05:38 0:00: külföldi 16:30:17 16:32:52 00:02:35 0:00:00 0:02:35 0:00:00 0:02: magyar 16:32:52 16:35:48 00:02:56 0:00:00 0:02:56 0:02:56 0:00:00 12

13 külföldi 16:35:48 16:39:59 00:04:11 0:00:00 0:04:11 0:00:00 0:04: magyar 16:39:59 16:42:05 00:02:06 0:00:00 0:02:06 0:02:06 0:00: külföldi 16:42:05 16:46:07 00:04:02 0:00:00 0:04:02 0:00:00 0:04: magyar 16:46:07 16:52:50 00:06:43 0:00:00 0:06:43 0:06:43 0:00: külföldi 16:52:50 16:56:01 00:03:11 0:00:00 0:03:11 0:00:00 0:03: Örökzöldek, cigány, 16:56:01 20:01:12 03:05:11 0:00:00 3:05:11 3:05:11 0:00:00 k adászáró 20:01:12 20:01:24 00:00:12 0:00:12 0:00:00 0:00:00 0:00:00 14:06:24 1:48:01 12:18:23 9:48:35 2:29:48 Régió Rádió (Mohács) Dátum Műsor címe kezdés vég nettó idő szöveg magyar külföldi szignál 5:55:00 5:59:53 00:04:53 0:00:00 0:04:53 0:04:53 0:00: bejelentkezés 5:59:53 6:00:14 00:00:21 0:00:21 0:00:00 0:00:00 0:00: magyar 6:00:14 6:05:02 00:04:48 0:00:00 0:04:48 0:04:48 0:00: külföldi 6:05:02 6:09:33 00:04:31 0:00:00 0:04:31 0:00:00 0:04: magyar 6:09:33 6:12:17 00:02:44 0:00:00 0:02:44 0:02:44 0:00: külföldi 6:12:17 6:16:05 00:03:48 0:00:00 0:03:48 0:00:00 0:03: magyar 6:16:05 6:20:04 00:03:59 0:00:00 0:03:59 0:03:59 0:00: Életutak - Szalóczy Péter, a MÁV Kórház nyugalmazott szülésznőgyógyász főorvosa (A D-ER 6:20:04 6:50:04 00:30:00 0:21:22 0:08:38 0:00:00 0:08:38 k külföldi 6:50:04 6:56:50 00:06:46 0:00:00 0:06:46 0:00:00 0:06: magyar 6:56:50 6:59:26 00:02:36 0:00:00 0:02:36 0:02:36 0:00: külföldi 6:59:26 7:03:53 00:04:27 0:00:00 0:04:27 0:00:00 0:04: magyar 7:03:53 7:09:00 00:05:07 0:00:00 0:05:07 0:05:07 0:00: külföldi 7:09:00 7:13:35 00:04:35 0:00:00 0:04:35 0:00:00 0:04: magyar 7:13:35 7:20:21 00:06:46 0:00:00 0:06:46 0:06:46 0:00: külföldi 7:20:21 7:29:09 00:08:48 0:00:00 0:08:48 0:00:00 0:08: Hagyományaink - 7:29:09 7:59:09 00:30:00 0:21:17 0:08:43 0:06:53 0:01:50 k magyar öltözetek (A D- ER külföldi 7:59:09 8:02:26 00:03:17 0:00:00 0:03:17 0:00:00 0:03: magyar 8:02:26 8:11:04 00:08:38 0:00:00 0:08:38 0:08:38 0:00: külföldi 8:11:04 8:14:05 00:03:01 0:00:00 0:03:01 0:00:00 0:03: magyar 8:14:05 8:21:01 00:06:56 0:00:00 0:06:56 0:06:56 0:00: külföldi 8:21:01 8:27:49 00:06:48 0:00:00 0:06:48 0:00:00 0:06: Gyógyító műsor - 8:27:49 8:57:49 00:30:00 0:19:36 0:10:24 0:01:56 0:08:28 k szívelégtelenség (A D- ER Örökzöldek, cigány, 8:57:49 12:54:54 03:57:05 0:00:00 3:57:05 3:57:05 0:00:00 k 13

14 külföldi 12:54:54 12:58:17 00:03:23 0:00:00 0:03:23 0:00:00 0:03: magyar 12:58:17 13:06:57 00:08:40 0:00:00 0:08:40 0:08:40 0:00: külföldi 13:06:57 13:10:32 00:03:35 0:00:00 0:03:35 0:00:00 0:03: magyar 13:10:32 13:13:34 00:03:02 0:00:00 0:03:02 0:03:02 0:00: külföldi 13:13:34 13:19:44 00:06:10 0:00:00 0:06:10 0:00:00 0:06: magyar 13:19:44 13:24:43 00:04:59 0:00:00 0:04:59 0:04:59 0:00: külföldi 13:24:43 13:27:52 00:03:09 0:00:00 0:03:09 0:00:00 0:03: magyar 13:27:52 13:31:03 00:03:11 0:00:00 0:03:11 0:03:11 0:00: külföldi 13:31:03 13:37:29 00:06:26 0:00:00 0:06:26 0:00:00 0:06: magyar 13:37:29 13:40:22 00:02:53 0:00:00 0:02:53 0:02:53 0:00: külföldi 13:40:22 13:43:37 00:03:15 0:00:00 0:03:15 0:00:00 0:03: magyar 13:43:37 13:46:45 00:03:08 0:00:00 0:03:08 0:03:08 0:00: külföldi 13:46:45 13:57:10 00:10:25 0:00:00 0:10:25 0:00:00 0:10: magyar 13:57:10 14:01:18 00:04:08 0:00:00 0:04:08 0:04:08 0:00: külföldi 14:01:18 14:04:37 00:03:19 0:00:00 0:03:19 0:00:00 0:03: magyar 14:04:37 14:08:52 00:04:15 0:00:00 0:04:15 0:04:15 0:00: külföldi 14:08:52 14:14:03 00:05:11 0:00:00 0:05:11 0:00:00 0:05: magyar 14:14:03 14:21:31 00:07:28 0:00:00 0:07:28 0:07:28 0:00: Hagyományaink - magyar öltözetek (A D- ER Piros, fehér, zöld - magyar zenék órája Mindentudás Egyeteme - Mészáros Ernő meteorológus előadása 14:21:31 14:51:31 00:30:00 0:21:17 0:08:43 0:06:53 0:01:50 k 14:51:31 15:50:47 00:59:16 0:00:00 0:59:16 0:59:16 0:00:00 15:50:47 16:20:47 00:30:00 0:27:48 0:02:12 0:00:00 0:02:12 k külföldi 16:20:47 16:24:04 00:03:17 0:00:00 0:03:17 0:00:00 0:03: magyar 16:24:04 16:27:48 00:03:44 0:00:00 0:03:44 0:03:44 0:00: külföldi 16:27:48 16:32:07 00:04:19 0:00:00 0:04:19 0:00:00 0:04: magyar 16:32:07 16:35:15 00:03:08 0:00:00 0:03:08 0:03:08 0:00: külföldi 16:35:15 16:39:33 00:04:18 0:00:00 0:04:18 0:00:00 0:04: magyar 16:39:33 16:42:56 00:03:23 0:00:00 0:03:23 0:03:23 0:00: külföldi 16:42:56 16:50:39 00:07:43 0:00:00 0:07:43 0:00:00 0:07: Örökzöldek, cigány, 16:50:39 20:01:54 03:11:15 0:00:00 3:11:15 3:11:15 0:00:00 k adászáró 20:01:54 20:02:06 00:00:12 0:00:12 0:00:00 0:00:00 0:00:00 14:07:06 1:51:53 12:15:13 10:01:44 2:13:29 Régió Rádió (Mohács) Dátum Műsor címe kezdés vég nettó idő szöveg magyar külföldi szignál 5:55:00 5:59:53 00:04:53 0:00:00 0:04:53 0:04:53 0:00: bejelentkezés 5:59:53 6:00:27 00:00:34 0:00:34 0:00:00 0:00:00 0:00: magyar 6:00:27 6:32:29 00:32:02 0:00:00 0:32:02 0:32:02 0:00:00 14

15 Életutak - Popper Péter emlékére (A D-ER 6:32:29 7:02:50 00:30:21 0:24:32 0:05:49 0:00:00 0:05:49 k magyar 7:02:50 7:29:56 00:27:06 0:00:00 0:27:06 0:27:06 0:00: Hagyományaink - kézimunkák (A D-ER 7:29:56 7:59:56 00:30:00 0:19:33 0:10:27 0:10:27 0:00:00 k magyar 7:59:56 8:27:22 00:27:26 0:00:00 0:27:26 0:27:26 0:00: Lélekhangoló az 8:27:22 8:56:44 00:29:22 0:21:06 0:08:16 0:08:16 0:00:00 k evangélikus rádió misszió műsora Örökzöldek, cigány, 8:56:44 12:55:45 03:59:01 0:00:00 3:59:01 3:59:01 0:00:00 k magyar 12:55:45 14:25:50 01:30:05 0:00:00 1:30:05 1:30:05 0:00: Hagyományaink - 14:25:50 14:55:50 00:30:00 0:19:33 0:10:27 0:10:27 0:00:00 k kézimunkák (A D-ER Piros, fehér, zöld - 14:55:50 15:54:36 00:58:46 0:00:00 0:58:46 0:58:46 0:00:00 magyar zenék órája Mindentudás Egyeteme 15:54:36 16:24:36 00:30:00 0:29:08 0:00:52 0:00:00 0:00:52 k -Sajó András jogász előadása magyar 16:24:36 16:54:06 00:29:30 0:00:00 0:29:30 0:29:30 0:00: Örökzöldek, cigány, 16:54:06 19:59:52 03:05:46 0:00:00 3:05:46 3:05:46 0:00:00 k adászáró 19:59:52 20:00:04 00:00:12 0:00:12 0:00:00 0:00:00 0:00:00 14:05:04 1:54:38 12:10:26 12:03:45 0:06:41 Régió Rádió (Mohács) Dátum Műsor címe kezdés vég nettó idő szöveg magyar külföldi szignál 5:55:00 5:59:53 00:04:53 0:00:00 0:04:53 0:04:53 0:00: bejelentkezés 5:59:53 6:00:32 00:00:39 0:00:39 0:00:00 0:00:00 0:00: magyar 6:00:32 6:09:39 00:09:07 0:00:00 0:09:07 0:09:07 0:00: külföldi 6:09:39 6:14:26 00:04:47 0:00:00 0:04:47 0:00:00 0:04: magyar 6:14:26 6:18:36 00:04:10 0:00:00 0:04:10 0:04:10 0:00: külföldi 6:18:36 6:21:36 00:03:00 0:00:00 0:03:00 0:00:00 0:03: magyar 6:21:36 6:25:13 00:03:37 0:00:00 0:03:37 0:03:37 0:00: külföldi 6:25:13 6:29:16 00:04:03 0:00:00 0:04:03 0:00:00 0:04: Életutak - Popper Péter 6:29:16 6:59:38 00:30:22 0:23:44 0:06:38 0:00:00 0:06:38 k emlékére II. (A D-ER magyar 6:59:38 7:04:09 00:04:31 0:00:00 0:04:31 0:04:31 0:00: külföldi 7:04:09 7:07:00 00:02:51 0:00:00 0:02:51 0:00:00 0:02: magyar 7:07:00 7:10:34 00:03:34 0:00:00 0:03:34 0:03:34 0:00: külföldi 7:10:34 7:13:30 00:02:56 0:00:00 0:02:56 0:00:00 0:02: magyar 7:13:30 7:16:09 00:02:39 0:00:00 0:02:39 0:02:39 0:00:00 15

16 külföldi 7:16:09 7:18:49 00:02:40 0:00:00 0:02:40 0:00:00 0:02: magyar 7:18:49 7:21:50 00:03:01 0:00:00 0:03:01 0:03:01 0:00: külföldi 7:21:50 7:28:49 00:06:59 0:00:00 0:06:59 0:00:00 0:06: Hagyományaink - népviseletek (A D-ER 7:28:49 7:58:49 00:30:00 0:23:08 0:06:52 0:06:52 0:00:00 k magyar 7:58:49 8:03:04 00:04:15 0:00:00 0:04:15 0:04:15 0:00: külföldi 8:03:04 8:07:02 00:03:58 0:00:00 0:03:58 0:00:00 0:03: magyar 8:07:02 8:14:36 00:07:34 0:00:00 0:07:34 0:07:34 0:00: külföldi 8:14:36 8:19:26 00:04:50 0:00:00 0:04:50 0:00:00 0:04: magyar 8:19:26 8:21:57 00:02:31 0:00:00 0:02:31 0:02:31 0:00: külföldi 8:21:57 8:25:02 00:03:05 0:00:00 0:03:05 0:00:00 0:03: magyar 8:25:02 8:27:28 00:02:26 0:00:00 0:02:26 0:02:26 0:00: Gyógyító műsor - agyhártyagyulladás, asztma (A D-ER Stúdió műsora) 8:27:28 8:57:26 00:29:58 0:21:44 0:08:14 0:00:00 0:08:14 k Örökzöldek, cigány, 8:57:26 12:53:09 03:55:43 0:00:00 3:55:43 3:55:43 0:00:00 k külföldi 12:53:09 12:56:06 00:02:57 0:00:00 0:02:57 0:00:00 0:02: magyar 12:56:06 13:03:28 00:07:22 0:00:00 0:07:22 0:07:22 0:00: külföldi 13:03:28 13:07:40 00:04:12 0:00:00 0:04:12 0:00:00 0:04: magyar 13:07:40 13:13:09 00:05:29 0:00:00 0:05:29 0:05:29 0:00: külföldi 13:13:09 13:16:45 00:03:36 0:00:00 0:03:36 0:00:00 0:03: magyar 13:16:45 13:25:41 00:08:56 0:00:00 0:08:56 0:08:56 0:00: külföldi 13:25:41 13:29:05 00:03:24 0:00:00 0:03:24 0:00:00 0:03: magyar 13:29:05 13:32:55 00:03:50 0:00:00 0:03:50 0:03:50 0:00: külföldi 13:32:55 13:36:46 00:03:51 0:00:00 0:03:51 0:00:00 0:03: magyar 13:36:46 13:39:52 00:03:06 0:00:00 0:03:06 0:03:06 0:00: külföldi 13:39:52 13:47:31 00:07:39 0:00:00 0:07:39 0:00:00 0:07: magyar 13:47:31 13:52:30 00:04:59 0:00:00 0:04:59 0:04:59 0:00: külföldi 13:52:30 13:55:27 00:02:57 0:00:00 0:02:57 0:00:00 0:02: magyar 13:55:27 14:01:18 00:05:51 0:00:00 0:05:51 0:05:51 0:00: külföldi 14:01:18 14:13:30 00:12:12 0:00:00 0:12:12 0:00:00 0:12: magyar 14:13:30 14:15:40 00:02:10 0:00:00 0:02:10 0:02:10 0:00: külföldi 14:15:40 14:18:31 00:02:51 0:00:00 0:02:51 0:00:00 0:02: magyar 14:18:31 14:22:16 00:03:45 0:00:00 0:03:45 0:03:45 0:00: Hagyományaink - 14:22:16 14:52:16 00:30:00 0:23:08 0:06:52 0:06:52 0:00:00 k népviseletek (A D-ER Piros, fehér, zöld - 14:52:16 15:47:42 00:55:26 0:00:00 0:55:26 0:55:26 0:00:00 magyar zenék órája Mindentudás Egyeteme 15:47:42 16:17:43 00:30:01 0:28:05 0:01:56 0:00:00 0:01:56 k - Mihály György fizikus előadása külföldi 16:17:43 16:20:22 00:02:39 0:00:00 0:02:39 0:00:00 0:02: magyar 16:20:22 16:24:54 00:04:32 0:00:00 0:04:32 0:04:32 0:00: külföldi 16:24:54 16:29:50 00:04:56 0:00:00 0:04:56 0:00:00 0:04: magyar 16:29:50 16:34:14 00:04:24 0:00:00 0:04:24 0:04:24 0:00:00 16

17 külföldi 16:34:14 16:39:40 00:05:26 0:00:00 0:05:26 0:00:00 0:05: magyar 16:39:40 16:43:47 00:04:07 0:00:00 0:04:07 0:04:07 0:00: külföldi 16:43:47 16:47:55 00:04:08 0:00:00 0:04:08 0:00:00 0:04: Örökzöldek, cigány, 16:47:55 20:00:36 03:12:41 0:00:00 3:12:41 3:12:41 0:00:00 k adászáró 20:00:36 20:00:48 00:00:12 0:00:12 0:00:00 0:00:00 0:00:00 14:05:48 2:00:40 12:05:08 10:08:23 1:56:45 Budapest, április 10. A Médiatanács nevében dr. Auer János soros elnöki tisztséget ellátó tag Dr. Koltay András hitelesítő tag 17

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1464/2012. (VII. 25.) számú HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1464/2012. (VII. 25.) számú HATÁROZATA Iktatószám: MN/15130-10/2012. Tárgy: a gyermekek és kiskorúak védelmére vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Ügyintéző: Melléklet: személyes adat a hatósági eljárás tárgyát képező honlap másolata

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. felhívja,

H A T Á R O Z A T. felhívja, H A T Á R O Z A T Ügyiratszám: MN/4138-4/2016. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: reklám közzétételére vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése A Nemzeti

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1346/2016. (XI. 22.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1346/2016. (XI. 22.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/28574-8/2016. Tárgy: a reklám más médiatartalmaktól való megkülönböztetésének módjára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat A NEMZETI

Részletesebben

Tárgy: Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 54/2015. (I.13.) számú HATÁROZATA

Tárgy: Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 54/2015. (I.13.) számú HATÁROZATA Iktatószám: Tárgy: Ügyintéző: Melléklet: MN/30592-7/2014. a gyermekek és kiskorúak védelmére vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése személyes adat a hatósági eljárás tárgyát képező sajtótermék másolata

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1134/2012. (VI.20.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1134/2012. (VI.20.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/11491-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a saját készítésű, szerkesztésű és első ízben bemutatott (nem ismételt) műsorszámok heti

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1191/2014. (XII.9.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1191/2014. (XII.9.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/28500-7/2014. Tárgy: a hatósági határozatban vállalt műsorszerkezettől történő eltérések Ügyintéző: személyes adat Melléklet: a hatósági ellenőrzés megállapításai A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1250/2014. (XII.16.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1250/2014. (XII.16.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/26124-8/2014. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a támogatás közzétételére vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 1250/2014. (XII.16.)

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1331/2013. (VIII. 28.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1331/2013. (VIII. 28.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/22233-7/2013. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések, és a közösségi médiaszolgáltatókkal szemben előírt törvényi követelmények megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám:

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 822/2012. (V. 2.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 822/2012. (V. 2.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/2651-8/2012. Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség, illetve a közösségi médiaszolgáltatásokkal szemben támasztott törvényi kötelezettségek

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1084/2014. (XI.11.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1084/2014. (XI.11.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/23304-7/2014. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására, valamint a magyar zenei műsorszámok,

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 1759/2013. (XII. 11.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 1759/2013. (XII. 11.) számú HATÁROZATA A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 1759/2013. (XII. 11.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/57221-8/2013. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. felhívja,

H A T Á R O Z A T. felhívja, Ügyiratszám: MN/16251-4/2016. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet: A Médiaszolgáltató által

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1219/2016. (X.11.) sz. HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1219/2016. (X.11.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/22682-7/2016. Ügyintéző: személyes adat Email: személyes adat Tárgy: a termékmegjelenítésre és a műsorszámok támogatására vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése Nemzeti Média- és Hírközlési

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 712/2013. (IV.25.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 712/2013. (IV.25.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/5825-8/2013. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 593/2015. (V.19.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 593/2015. (V.19.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/6252-11/2015. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések, és a közösségi médiaszolgáltatókkal szemben előírt törvényi követelmények megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám:

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 48/2015. (I.13.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 48/2015. (I.13.) számú H A T Á R O Z A T A Iktatószám: MN/28790-7/2014. Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: a hatósági ellenőrzés megállapításai

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 2007/2012. (XI.14.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 2007/2012. (XI.14.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/25291-10/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására, valamint a saját készítésű, szerkesztésű

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1148/2015. (VII. 24.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1148/2015. (VII. 24.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/10916-7/2015. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések, a közösségi médiaszolgáltatókkal szemben előírt törvényi követelmények, valamint a társadalmi célú reklámok és klasszikus

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 430/2014. (V.13.) számú

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 430/2014. (V.13.) számú Ügyiratszám: MN/7843-8/2014. Ügyintéző: személyes adat Email: személyes adat Tárgy: politikai reklám közzétételére vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1495/2012. (VIII. 15.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1495/2012. (VIII. 15.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/14954-9/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására, valamint a saját megkülönböztető

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 16/2014. (I.7.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 16/2014. (I.7.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/66261-8/2013. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1005/2013. (VI. 12.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1005/2013. (VI. 12.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/8539-8/2013. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérés, burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése Ügyintéző: személyes

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1230/2015. (IX.1.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1230/2015. (IX.1.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/16962-8/2015. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételét tiltó törvényi rendelkezés megsértése A Nemzeti

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. felhívja,

H A T Á R O Z A T. felhívja, Ügyiratszám: MN/13785-4/2016. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet: A Médiaszolgáltató által

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 103/2015. (I. 27.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 103/2015. (I. 27.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/29932-9/2014. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések, és a közösségi médiaszolgáltatókkal szemben előírt törvényi követelmények megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám:

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 539/2013. (III.27.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 539/2013. (III.27.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/717-8/2013. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására, valamint a közszolgálati és a magyar

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1270/2012. (VII.11.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1270/2012. (VII.11.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/13997-7/2012. Tárgy: a műsorstruktúrának megfelelő műsorsugárzási kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: I. A hatósági ellenőrzés megállapításai II. Az egyhetes médiaszolgáltatás

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1898/2012. (X.30.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1898/2012. (X.30.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/24165-7/2012. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 197/2015. (III.3.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 197/2015. (III.3.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/33261-7/2014. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására, valamint a magyar zenei ok bemutatására

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1045/2014. (X.28.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1045/2014. (X.28.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/19686-7/2014. Tárgy: engedély nélküli hálózatba kapcsolódás Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat Melléklet: a hatósági ellenőrzés megállapításai A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI

Részletesebben

HATÁROZAT. 30.000,- Ft, azaz harmincezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi.

HATÁROZAT. 30.000,- Ft, azaz harmincezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi. Médiafelügyeleti Főosztály Iktatószám: MN/9024-3/2013. Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: A Médiaszolgáltató által

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 2287/2012. (XII.19.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 2287/2012. (XII.19.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/26288-14/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó törvényi kötelezettség

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 459/2012. (III. 7.) sz. HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 459/2012. (III. 7.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/35125-8/2011. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a pályázatban vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó törvényi kötelezettség megsértése Nemzeti Média- és Hírközlési

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1329/2016. (XI. 15.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1329/2016. (XI. 15.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/22684-10/2016. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: az osztott képernyős reklám közzétételét előíró törvényi rendelkezés megsértése A Nemzeti

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1549/2012. (VIII. 29.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1549/2012. (VIII. 29.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/16140-7/2012. Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat Melléklet: a hatósági

Részletesebben

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz hatvanezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz hatvanezer forint bírsággal sújtja. Ügyiratszám: MN/5417-4/2016. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet: A Médiaszolgáltató által

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1554/2012. (VIII.29.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1554/2012. (VIII.29.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/18317-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

Részletesebben

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz ötvenezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz ötvenezer forint bírsággal sújtja. Ügyiratszám: MN/154-4/2016. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet: A Médiaszolgáltató által 2015.

Részletesebben

HATÁROZAT. 20.000,- Ft, azaz húszezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi.

HATÁROZAT. 20.000,- Ft, azaz húszezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi. Médiafelügyeleti Főosztály Iktatószám: MN/29384-4/2012. Tárgy: a reklámok közösségi médiaszolgáltatásban történő közzétételének módjára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Ügyintéző: személyes adat

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1297/2016. (XI. 8.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1297/2016. (XI. 8.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/22683-9/2016. Ügyintéző: személyes adat Email: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételét tiltó törvényi rendelkezés megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1606/2012. (IX.5.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1606/2012. (IX.5.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/20021-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a célokat szolgáló műsorszámok, valamint a helyi közélettel foglalkozó, a helyi mindennapi

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 634/2012. (IV. 4.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 634/2012. (IV. 4.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/35457-8/2011. Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: a hatósági ellenőrzés megállapításai

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1557/2012. (VIII.29.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1557/2012. (VIII.29.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/16151-7/2011. Tárgy: a műsoridő, a közszolgálati műsorszámok, a helyi közélettel foglalkozó, a helyi mindennapi életet segítő műsorszámok alulteljesítése, és a napi rendszeres híradásra

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 163/2013. (I.30.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 163/2013. (I.30.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/31683-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására, valamint a saját készítésű, szerkesztésű,

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 38.000-Ft, azaz harmincnyolcezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T. 38.000-Ft, azaz harmincnyolcezer forint bírsággal sújtja. Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/678-4/2014. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet:

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 216/2012. (II. 1.) sz. HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 216/2012. (II. 1.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/32073-8/2011. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: reklám közzétételére vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 216/2012. (II. 1.) sz.

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1915/2012. (X. 30.) sz. HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1915/2012. (X. 30.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/24172-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 482/2015. (IV.28.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 482/2015. (IV.28.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: Ügyintéző: személyes adat Tárgy: az Orosháza 88,6 MHz médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására irányuló pályázati eljárás eredménye A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 457/2014. (V. 20.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 457/2014. (V. 20.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/8929-8/2014. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések, és a közösségi médiaszolgáltatókkal szemben előírt törvényi követelmények megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám:

Részletesebben

Ügyiratszám: TA/2925-12/2011 NEMZETI MÉDIA - ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK

Ügyiratszám: TA/2925-12/2011 NEMZETI MÉDIA - ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK Ügyiratszám: TA/2925-12/2011 NEMZETI MÉDIA - ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 499/2011. (IV.14.) számú HATÁROZATA A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa (továbbiakban: Médiatanács) a Szabó

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 797/2014. (IX.2.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 797/2014. (IX.2.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/17079-7/2014. Ügyintéző: személyes adat Email: személyes adat Tárgy: támogatói üzenet, társadalmi célú reklám közzétételére, valamint társadalmi célú reklám megrendelőjének a megnevezésére

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 239/2014. (III. 18.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 239/2014. (III. 18.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/675-11/2014. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések, és a hálózatba kapcsolódásra vonatkozó törvényi előírások megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 547/2012. (III.21.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 547/2012. (III.21.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/35734-11/2011. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó rendelkezés megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 24.000,- Ft, azaz huszonnégyezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T. 24.000,- Ft, azaz huszonnégyezer forint bírsággal sújtja. Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/25287-4/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet:

Részletesebben

a NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 105/2011. (I. 12.) sz. HATÁROZATA

a NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 105/2011. (I. 12.) sz. HATÁROZATA a NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 105/2011. (I. 12.) sz. HATÁROZATA A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa (a továbbiakban: Médiatanács) a médiaszolgáltatásokról és a

Részletesebben

HATÁROZAT. határozatot.

HATÁROZAT. határozatot. Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatal Tartalomfelügyeleti főosztály Ügyiratszám: 4807-1/2011. Tárgy: törvénysértés megállapítása Ügyintéző: személyes adat HATÁROZAT A Nemzeti Média- és Hírközlési

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 164/2013. (I.30.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 164/2013. (I.30.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/32761-7/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1430/2011. (X. 19.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1430/2011. (X. 19.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/24495-8/ Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: a hatósági ellenőrzés megállapításai A NEMZETI

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 422/2012. (II.29.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 422/2012. (II.29.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/35724-10/2011. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó rendelkezés megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának

Részletesebben

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 935/2015. (VII.24.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 935/2015. (VII.24.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: PJ/9575-29/2014. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a Budapest 90,3 MHz médiaszolgáltatási jogosultság hasznosítására irányuló pályázati eljárás eredménye A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1087/2014. (XI.11.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1087/2014. (XI.11.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/24290-7/2014. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 208/2013. (II.6.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 208/2013. (II.6.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyintéző: személyes adat Ügyiratszám: MN/28900-15/2012. Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése

Részletesebben

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1677/2015. (XII.15.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1677/2015. (XII.15.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: PJ/1704-29/2015. Ügyintéző: személyes adat Telefon: 06-1-457-7994 Fax: 06-1-457-7124 Tárgy: a helyi kisközösségi rádiós médiaszolgáltatási lehetőségek elvi hasznosítására irányuló pályázati

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 80.000,- Ft, azaz nyolcvanezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T. 80.000,- Ft, azaz nyolcvanezer forint bírsággal sújtja. Médiafelügyeleti Főosztály H A T Á R O Z A T Ügyiratszám: MN/1868--4/2015. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1336/2013. (VIII. 28.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1336/2013. (VIII. 28.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/26026-10/2013. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések, valamint a közösségi médiaszolgáltatókkal szemben előírt törvényi követelmények megsértése Ügyintéző: személyes adat

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 542/2014. (VI. 17.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 542/2014. (VI. 17.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/10617-7/ Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések, és a közösségi médiaszolgáltatókkal szemben előírt törvényi követelmény megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám:

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1540/2012. (VIII.29.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1540/2012. (VIII.29.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/18998-8/2012. Ügyintéző: személyes adat TelefonszámSzemélyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására, valamint a közszolgálati célokat

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1560/2012. (VIII.29.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1560/2012. (VIII.29.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/18304-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megszegése

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1105/2012. (VI.13.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1105/2012. (VI.13.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/11335-9/2012. Tárgy: vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: I. A hatósági ellenőrzés megállapításai

Részletesebben

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz húszezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz húszezer forint bírsággal sújtja. Ügyiratszám: MN/34198-4/2016. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése H A T Á R O Z A T A Nemzeti Média-

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 2205/2012. (XII.12.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 2205/2012. (XII.12.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/28084-7/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség, valamint

Részletesebben

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz hatszázezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz hatszázezer forint bírsággal sújtja. Ügyiratszám: MN/4296-4/2016. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a reklámidőre vonatkozó rendelkezés megsértése H A T Á R O Z A T A Nemzeti Média- és Hírközlési

Részletesebben

HATÁROZATA. határozatot.

HATÁROZATA. határozatot. Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala Tartalomfelügyeleti főosztály Ügyiratszám: TA/4801-1/2011. Tárgy: törvénysértés megállapítása Ügyintéző: személyes adat HATÁROZATA A Nemzeti Média- és Hírközlési

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 307/2013. (II. 20.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 307/2013. (II. 20.) számú HATÁROZATA Iktatószám: MN/31696-8/2012. Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Ügyintéző: személyes adat Tel.: Személyes adat E-mail: mate.gyongyver@nmhh.hu

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1531/2011. (X.26.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1531/2011. (X.26.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/25777-8/2011. Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsorsugárzási kötelezettség megsértése ÜgyintézőSzemélyes adat Melléklet: a hatósági ellenőrzés megállapításai A NEMZETI MÉDIA-

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1795/2012. (X.10.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1795/2012. (X.10.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/21253-8/2012. Tárgy: a közszolgálati, valamint a helyi közélettel foglalkozó, a helyi mindennapi életet bemutató műsorszámokra és a szövegarányra vonatkozóan tett vállalások alulteljesítése

Részletesebben

Médiaszolgáltatás Szabályozás Főosztály Ügyiratszám: 15611-3/2011. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. Végzése

Médiaszolgáltatás Szabályozás Főosztály Ügyiratszám: 15611-3/2011. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. Végzése Médiaszolgáltatás Szabályozás Főosztály Ügyiratszám: 15611-3/2011. Pályáztatási és Jogi Osztály Ügyintéző: dr. Szalai Anita Telefon: (06-1) 4577-959 Tárgy: értesítés eljárás megindításáról és hiánypótlásra

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 40.000,- Ft, azaz negyvenezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T. 40.000,- Ft, azaz negyvenezer forint bírsággal sújtja. H A T Á R O Z A T Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/67963--4/2013. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés

Részletesebben

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz kettőszázötvenezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz kettőszázötvenezer forint bírsággal sújtja. Ügyiratszám: MN/16244-4/2016. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a reklámidőre vonatkozó rendelkezés megsértése H A T Á R O Z A T A Nemzeti Média- és Hírközlési

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 93/2013. (I.23.) számú. Határozata

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 93/2013. (I.23.) számú. Határozata A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 93/2013. (I.23.) számú Határozata A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa (székhelye: 1088 Budapest, Reviczky u. 5., a továbbiakban: Médiatanács)

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1908/2012. (X.30.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1908/2012. (X.30.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/24103-9/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail:Személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1897/2012. (X.30.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1897/2012. (X.30.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/24101-7/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. Indokolás

H A T Á R O Z A T. Indokolás Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/31292-5/2014. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet:

Részletesebben

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1313/2016. (XI. 15.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1313/2016. (XI. 15.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: PJ/3835-31/2016. Tárgy: a kisközösségi rádiós médiaszolgáltatási lehetőségek elvi hasznosítására irányuló pályázati eljárás eredménye A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 39/2014. (I.14.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 39/2014. (I.14.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/67673-12/2013. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése,

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1002/2014. (X. 14.) sz. HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1002/2014. (X. 14.) sz. HATÁROZATA A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 1002/2014. (X. 14.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/24258-8/2014. Üi.: személyes adat Tárgy: a digitális műsorterjesztés útján közzétett, eredetileg

Részletesebben

a NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 1331/2011. (X. 5.) számú HATÁROZATA

a NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 1331/2011. (X. 5.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/27101-6/2011. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: kiegyensúlyozottsági kérelem elbírálása Melléklet: a kifogásolt műsorszám tartalmának szöveges ismertetése a NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI

Részletesebben

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 753/2012. (IV. 25.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 753/2012. (IV. 25.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a Siófok 92,6 MHz médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására irányuló pályázati eljárás eredménye A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 753/2012.

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1135/2012. (VI.20.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1135/2012. (VI.20.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/10125-8/2012. Tárgy: Médiatanács határozatában előírt műsorstruktúrának megfelelő műsorsugárzási kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: 1. A hatósági ellenőrzés megállapításai

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1704/2011. (XI.23.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1704/2011. (XI.23.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/26574-7/2011. Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: a hatósági ellenőrzés megállapításai

Részletesebben

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz nyolcvanezer forint bírsággal sújtja. Indokolás

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz nyolcvanezer forint bírsággal sújtja. Indokolás Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/3431-4/2014. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet:

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 809/2014. (IX.2.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 809/2014. (IX.2.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/18955-8/2014 Tárgy: a hatósági határozatban vállalt műsorszerkezettől történő eltérések, illetve a törvény által előírt közszolgálati arány alulteljesítése Ügyintéző: személyes adat Melléklet:

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 173/2014. (II.18.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 173/2014. (II.18.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/72192-8/2013. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1241/2014. (XII.16.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1241/2014. (XII.16.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/26123-9/2014. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1737/2012. (X.3.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1737/2012. (X.3.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/20018-7/2012. Tárgy: a magyar zenei műsorszámok, a napi rendszeres híradásra szánt minimális műsoridő, a közszolgálati célokat szolgáló műsorszámok és a célcsoportnak szóló műsorarány alulteljesítése

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 23/2013. (I.9.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 23/2013. (I.9.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/28903-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására és a burkolt kereskedelmi közlemény tilalmára vonatkozó kötelezettség megsértése Melléklet:

Részletesebben

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 2576/2007. (XI.14.) sz. HATÁROZATA

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 2576/2007. (XI.14.) sz. HATÁROZATA ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 2576/2007. (XI.14.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1077/2016. (IX. 6.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1077/2016. (IX. 6.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/17633-8/2016. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések és a közösségi médiaszolgáltatókkal szemben előírt törvényi követelmény megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám:

Részletesebben

624/2013 HATÁROZATA. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa (a továbbiakban: Médiatanács) a Chello Central

624/2013 HATÁROZATA. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa (a továbbiakban: Médiatanács) a Chello Central Ügyiratszám: Üzleti titok Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1035/2016. (VIII. 30.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1035/2016. (VIII. 30.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/15109-10/2016. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételét tiltó törvényi rendelkezés megsértése A

Részletesebben