A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 2287/2012. (XII.19.) számú H A T Á R O Z A T A

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 2287/2012. (XII.19.) számú H A T Á R O Z A T A"

Átírás

1 Ügyiratszám: MN/ /2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó törvényi kötelezettség megsértése Melléklet: I., II. és III. számú mellékletek A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 2287/2012. (XII.19.) számú H A T Á R O Z A T A A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa (a továbbiakban: Médiatanács) az Andrysoft Bt.-vel (4233 Balkány, Ságvári u. 17., a továbbiakban: Médiaszolgáltató) szemben hivatalból lefolytatott eljárásában megállapította, hogy a Médiaszolgáltató az általa üzemeltetett (Balkány 88,0 MHz) állandó megnevezésű közösségi médiaszolgáltatás augusztus 1-7. közötti működése során megsértette a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó törvényi kötelezettségét, melynek következtében a Médiaszolgáltatót Ft, azaz tízezer forint bírsággal sújtja. A Médiatanács megállapította továbbá, hogy a Médiaszolgáltató az augusztus 1-7. közötti működése során nem sértette meg a napi 24 órás műsoridőre tett vállalását. A Médiaszolgáltató a bírságot e határozat közlését követő hét napon belül köteles megfizetni a Médiatanács Magyar Államkincstár által vezetett számú számlájára. A bírságfizetési kötelezettség késedelmes teljesítése esetén a Médiaszolgáltató késedelmi pótlékot köteles fizetni, melynek mértéke minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd része. Az önkéntes teljesítés elmaradása esetén a Médiatanács a Médiaszolgáltatóval szembeni bírság igényét közigazgatási úton érvényesíti. E határozat ellen fellebbezésnek nincs helye. A határozat felülvizsgálata az annak közlésétől számított 30 napon belül a Fővárosi Törvényszékhez címzett, de a Médiatanácshoz három példányban benyújtott keresetlevéllel kérhető. A keresetlevél benyújtásának e határozat végrehajtására halasztó hatálya nincs, a keresettel támadott hatósági határozat végrehajtásának felfüggesztése és a tárgyalás tartása a bíróságtól kérhető. A keresetet a bíróság 30 napon belül bírálja el.

2 I N D O K O L Á S A Médiatanács a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Mttv.) 167. (1) bekezdése alapján hatósági ellenőrzés keretében, hivatalból vizsgálta a Médiaszolgáltató állandó megnevezésű közösségi médiaszolgáltatásának augusztus 1-7. között sugárzott műsorát, amely során felmerült, hogy a Médiaszolgáltató megsértette az Mttv. 63. (12) bekezdésében foglalt rendelkezést. Az Mttv. 63. (12) bekezdése szerint: A médiaszolgáltató a hatósági szerződésben rögzítetteknek megfelelő műsor sugárzására jogosult és köteles, az általa üzemben tartott saját hálózaton, berendezésekkel, eszközökkel vagy elektronikus hírközlési szolgáltató (műsorszóró) szolgáltatás közreműködésével. A médiaszolgáltató saját eszközökkel történő műsorszóró, szétosztó tevékenységére a távközlési szolgáltatási engedély nem szükséges, de ez nem érinti a jogszabályokban meghatározott egyéb engedélyek beszerzésére vonatkozó kötelezettséget. A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 29. (1) bekezdése alapján a Médiatanács az Mttv a), j) és l) pontjában foglalt hatáskörében október 10-én hivatalból hatósági eljárást indított a Médiaszolgáltatóval szemben, és a Ket. 29. (3) bekezdése szerint az 1797/2012. (X.10.) számú, /2012. ügyiratszámú végzésben tájékoztatta a hatósági ellenőrzés megállapításairól, a Ket. 51. (1) bekezdése szerinti nyilatkozattételi jogosultságáról és a Ket. 68. (1) bekezdés alapján az iratbetekintés lehetőségéről. A Médiatanács végzésében, illetve annak mellékleteiben megállapította, hogy a Médiaszolgáltató vélelmezhetően augusztus 5-én megsértette a szöveg napi 5%-os arányára vonatkozó vállalását; augusztus 4-én és 5-én megsértette a helyi közélettel foglalkozó, a helyi mindennapi életet segítő műsorszámok napi 2%-os arányára vonatkozó vállalását; augusztus 4-én és 5-én megsértette a napi rendszeres híradásra szánt műsoridő minimum 2%-os arányára tett vállalását; a vizsgált adáshét során mind napi, mind heti szinten megsértette a közszolgálati műsorszámok bemutatására szánt műsoridőre vonatkozó napi és heti 67%-os vállalását; a vizsgált adáshét valamennyi napján megsértette a nemzeti és etnikai, vagy más kisebbségek igényeinek szolgálatára szánt műsor napi minimum 1%-os arányára tett vállalását; a vizsgált adáshét valamennyi napján megsértette a napi 24 órás műsoridőre tett vállalását. A Médiatanács az eljárást megindító végzése I. számú mellékletében a napi 24 órás műsoridőre tett vállalással kapcsolatos jogsértés vonatkozásában kifejtette, hogy a Médiaszolgáltató a hatósági ellenőrzés során csupán 12 órányi adásról, a óra közötti műsorairól készült felvételeket küldte meg a hatóság részére. A hatóság a tényállás tisztázása érdekében felhívta a Médiaszolgáltatót, hogy pótolja a hiányzó, napi 12 órányi műsorról készült felvételt, amire az szóban akként nyilatkozott, hogy a hiányzó időintervallumokban a beküldött műsort ismételte, azonban az ismételt műsorokról nem küldött felvételt. A Médiaszolgáltató által előadottak tehát az ismétlésről készült felvételek hiányában a hatósági eljárás megindításának időpontjában nem voltak bizonyíthatóak, ezért a hatósági ellenőrzés annak alapul vételével zajlott, hogy a Médiaszolgáltató csupán napi 12 óra időtartamú műsort sugárzott, és az eljárást megindító végzésben, illetve annak mellékleteiben foglalt megállapítások is a napi 12 óra hosszúságú, beküldött műsoron alapultak. A Médiaszolgáltató a hatósági eljárás megindításáról szóló végzést október 16-án vette át, nyilatkozata november 7-én, postai úton érkezett meg a hatósághoz, amelyhez mellékelte a vizsgált adáshéten közreadott teljes műsort tartalmazó DVD-t, a hiányzó napi 12 órányi ismétléssel 2

3 együtt. A hatósági ellenőrzés lefolytatását ennek figyelembevételével kérte. A szöveg napi arányára vonatkozó alulteljesítéssel kapcsolatban előadta, hogy szombaton és vasárnap nincs élő adás, a hiányosság tehát ebből fakad, ezt azonban a hétköznapokon próbálja kiegyenlíteni. Ezzel magyarázta a helyi közélettel foglalkozó, a helyi mindennapi életet segítő műsorszámok napi arányára vonatkozó vállalásának, és a napi rendszeres híradásra szánt műsoridőre vonatkozó vállalásának alulteljesítését is. A közszolgálati műsorarányok számításával kapcsolatban kérte továbbá, hogy a hatóság vegye figyelembe a Kívánságműsort, mivel álláspontja szerint ez a műsorszám is beletartozik ebbe a kategóriába. A nevezett műsorszám elsődleges célja ugyanis a kellemes időtöltés mellett az, hogy közelebb hozza egymáshoz a balkányi embereket azáltal, hogy közösen ünneplik a névnapokat, és a Médiaszolgáltató arra bíztatja őket, hogy köszöntsék egymást a névnapokon, születésnapokon. A hallgatók üzeneteket küldhetnek, zenéket kérhetnek egymásnak, bár tény, hogy a hatósági ellenőrzés során vizsgált nyári hét alatt alacsony volt a kérések száma a nyaralások miatt. A nemzeti és etnikai, vagy más kisebbségek igényeinek szolgálatára szánt műsorral kapcsolatosan kifejtette, hogy az ebben a körben tett napi minimum 1%-os arányú vállalását valóban nem tudta teljesíteni, bár sok mindent megpróbált tenni ennek érdekében (pl. megkereste a helyi kisebbségi önkormányzatot). Végül kifejtette abbéli véleményét, hogy a hatósági szerződésben rögzített vállalási arányok a jövőre nézve átgondolást igényelnek. Mivel a megalapozott döntéshozatalhoz a Médiaszolgáltató által megküldött műsoranyag elemzése vált szükségessé, valamint az ügy bonyolultságára és összetettségére figyelemmel a Médiatanács a hatósági eljárás ügyintézési határidejét a 2012/2012. (XI.14.) számú, /2012. ügyiratszámú végzésével az Mttv (2) bekezdése alapján a tényállás teljes körű tisztázása érdekében hivatalból harminc nappal meghosszabbította. A Médiatanács a rendelkezésre álló adatok, különösen a hatósági ellenőrzés eredményét rögzítő vizsgálati jelentés, illetve a Médiaszolgáltató nyilatkozata és pótlólagos adatszolgáltatása alapján az alábbi tényállást állapította meg, és azt az alábbiak szerint értékelte: A Médiatanács a Médiaszolgáltatót az 1690/2011. (Xl. 23.) számú határozatával létrehozott hatósági szerződésben (a továbbiakban: Szerződés) kisközösségi médiaszolgáltatási tevékenység végzésére jogosította fel a Balkány 88,0 MHz frekvencia tekintetében. A Médiaszolgáltató szerződéses vállalásait a jelen határozat elválaszthatatlan részét képező I. számú melléklet tartalmazza. Az Mttv. 66. (6) bekezdés értelmében a helyi és a körzeti médiaszolgáltatások közösségi médiaszolgáltatásként való elismerését követően a Médiatanács legalább kétévente új médiaszolgáltatás esetében az első év után is részletes, legalább hét műsornapra kiterjedő vizsgálat során eljárásában hivatalból vizsgálja a médiaszolgáltató működését, amelynek érdekében az általa közzétett műsorszámokkal, illetve a médiaszolgáltatás tartalmával kapcsolatban részletes adatszolgáltatásra köteles. Az Mttv l) pontja értelmében a Médiatanács hatósági hatásköreiben, a sal összhangban gyakorolja a médiaszolgáltatás közösségi médiaszolgáltatássá nyilvánításával összefüggő hatásköröket, felügyeli működésüket. A fentiek alapján indított hatósági eljárás során a Médiatanács megállapította, hogy a Médiaszolgáltató a vizsgált adáshéten műsorát nem a Szerződés 5.7. pontjában rögzített műsorszerkezeti követelményeknek megfelelően sugározta, mivel augusztus 5-én alulteljesítette a szövegarányra vonatkozó napi 5%-os vállalását, ezen a napon ugyanis a teljesítés csupán 4,3%-os volt, a jelen határozat elválaszthatatlan részét képező I. számú melléklet, és a II. számú melléklet 2. pontja szerint; augusztus 4-én alulteljesítette a helyi közélettel foglalkozó, a helyi mindennapi életet segítő műsorszámok napi 2%-os arányára vonatkozó vállalását, ezen a napon ugyanis 0,3%-os arányban sugárzott ilyen jellegű műsort, a jelen határozat 3

4 elválaszthatatlan részét képező I. számú melléklet, és a II. számú melléklet 5. pontja szerint; augusztus 5-én nem teljesítette a napi rendszeres híradásra vállalt minimum 2%- os arányt, ezen a napon ugyanis egyáltalán nem sugárzott híradást, a jelen határozat elválaszthatatlan részét képező I. számú melléklet, és a II. számú melléklet 6. pontja szerint; a közszolgálati műsorszámok bemutatására szánt műsoridő tekintetében mind napi, mind heti szinten jelentősen alulteljesítette a 67%-os arányú szerződéses vállalását (napi: 12% - 32%, heti: 23,4%-os teljesítés), a jelen határozat elválaszthatatlan részét képező I. számú melléklet, és a II. számú melléklet 7. pontja szerint; megsértette a nemzeti és etnikai, vagy más kisebbségek igényeinek szolgálatára szánt műsor napi 1%-os arányára tett vállalását, ugyanis a vizsgált adáshét egyik napján sem sugárzott e kategóriának megfelelő műsorszámot, a jelen határozat elválaszthatatlan részét képező I. számú melléklet, és a II. számú melléklet 8. pontja szerint. A műsoridővel kapcsolatosan figyelemmel a Médiaszolgáltató pótlólagos adatszolgáltatására megállapításra került, hogy a Médiaszolgáltató a vizsgált adáshéten betartotta a napi 24 órás műsoridőre tett vállalását (a augusztus 2-án regisztrált hiány technikai okra vezethető vissza), ezért a Médiatanács e vonatkozásban jogsértést nem állapított meg. A jogsértésekre vonatkozó részletes megállapításokat, az azokat alátámasztó adatokat és a hatósági ellenőrzés részletező táblázatait a jelen határozat elválaszthatatlan részét képező I., II. és III. számú mellékletek tartalmazzák. A mellékletek rögzítik és részletezik a határozat indokolásában szereplő jogalkalmazói megállapítások pontos tényállási alapját. A Médiatanács a jogsértések miatt alkalmazandó jogkövetkezmény fajtájának és mértékének meghatározása során az alábbi szempontokat vette figyelembe. A közösségi médiaszolgáltatás kategóriájának megkülönböztetése azon a jogalkotói felismerésen alapul, miszerint a közszolgálati tartalom előállítása, szolgáltatása nem állami monopólium, és a sokszínűség védelme érdekében az állami tulajdonban álló közszolgálati médiaszolgáltatók mellett más médiaszolgáltatók is közreműködhetnek a közszolgálati feladatok megvalósításában, és közszolgálati célú műsorszámok sugárzásában. Ily módon a közösségi médiaszolgáltatás feltételeinek biztosítása az Alaptörvényből következő, a sajtó és a média sokszínűségének és demokratikus közvélemény kialakulása feltételeinek biztosítására irányuló állami kötelezettség megvalósításának része. Amennyiben az adott médiaszolgáltató által szolgáltatott közszolgálati tartalom a meghatározott mennyiségi és minőségi feltételeknek megfelel, a jogalkotó mentesíti a médiaszolgáltatási díj megfizetésének kötelezettsége alól. A fentiekre való tekintettel különösen indokolt ezen közösségi médiaszolgáltatók törvényben, illetve hatósági szerződésében vagy hatósági határozatban meghatározott mennyiségi és minőségi kritériumainak rendszeres időközönkénti ellenőrzése, az alábbi jogszabályok alapján: Az Mttv (1) bekezdése szerint: A Hatóság kérelemre vagy hivatalból - feladat- és hatáskörének keretében - jogosult hatósági ellenőrzés vagy hatósági eljárás keretében felügyelni az e törvényben és az Smtv.-ben meghatározott rendelkezések érvényesülését, betartását, valamint a hatósági döntéseiben, a műsorszolgáltatási szerződésekben és a Hatóság által kötött hatósági szerződésekben foglaltak teljesítését. Az Mttv (2) bekezdése szerint: Amennyiben a Hatóság a hatósági döntésének ellenőrzése eredményeként megállapítja a hatósági döntésében foglaltak megsértését, abban az esetben az ügy összes körülményei, illetve 4

5 az ellenőrzés során feltárt tények, valamint a jogsértés súlya és a hatékony jogérvényesítés szempontjai alapján mérlegeli, hogy a döntés megsértése tárgyában a Ket. szerinti végrehajtási eljárást vagy az e törvény szerinti jogkövetkezmények alkalmazása érdekében hatósági eljárást indít. Az Mttv (1) bekezdés értelmében: Amennyiben a jogsértés csekély súlyú és ismételtség nem állapítható meg, a Médiatanács, illetve a Hivatal - a jogsértés tényének megállapítása és figyelmeztetés mellett - legfeljebb harminc napos határidő tűzésével felhívhatja a jogsértőt a jogsértő magatartás megszüntetésére, a jövőbeni jogsértésektől való tartózkodásra, illetve a jogszerű magatartás tanúsítására, és meghatározhatja annak feltételeit. Az Mttv (1) bekezdésében szabályozott felhívás jogkövetkezménye abban az esetben alkalmazható, ha a jogsértés csekély súlyú, és ismételtség nem állapítható meg. A Médiatanács megállapította, hogy a fentebb felsorolt jogsértések együttesen nem tekinthetőek csekély súlyúnak. Az Mttv (4) bekezdése szerint: Az (1)-(3) bekezdés alkalmazásában ismételtségnek tekintendő, ha a jogsértő a jogerős hatósági határozatban megállapított jogsértő magatartást ugyanazon jogalapon és jogszabályhely tekintetében, ugyanazon tárgykörben, háromszázhatvanöt napon belül legalább kétszer valósítja meg, ide nem értve a csekély súlyú törvénysértéseket. A Médiatanács annak ellenére, hogy a Médiaszolgáltató vonatkozásában első alkalommal állapította meg az Mttv. 63. (12) bekezdésében foglalt rendelkezés megsértését, a jogsértések súlya miatt nem alkalmazta a felhívás jogkövetkezményét a Médiaszolgáltatóval szemben. Az Mttv (2) bekezdése szerint: A Médiatanács és a Hivatal a jogkövetkezményt - a jogsértés jellegétől függően - a jogsértés súlyára, a jogsértés ismételtségére, folyamatosságára, időtartamára, a jogsértéssel elért vagyoni előnyre, valamint a jogsértéssel okozott érdeksérelemre, az érdeksérelmet szenvedett és veszélyeztetett személyek számára, illetve a jogsértéssel okozott kárra és a jogsértés piacra gyakorolt hatására, továbbá az egyedi ügyben értékelhető egyéb szempontokra tekintettel állapítja meg. Az Mttv (3) bekezdése szerint: A Médiatanács és a Hivatal - a (7) bekezdés figyelembevételével - a következő jogkövetkezmények alkalmazására jogosult: b) bírságot szabhat ki a jogsértővel szemben. A Médiatanács az Mttv (3) bekezdésében foglalt jogkövetkezmények közül a bírság alkalmazása mellett döntött, mivel jelen jogsértések esetén e közjogi eszközt ítélte a legalkalmasabbnak arra, hogy a Médiaszolgáltatót visszatartsa a jövőbeni jogsértések elkövetésétől. A Médiatanács a bírság kiszabásakor külön tekintettel volt arra is, hogy egy esetleges következő jogsértés esetén alkalmazandó jogkövetkezmény megállapításánál érvényesülhessen a fokozatosság elve, azaz a szankcionálás kiszámítható, előre látható legyen. A Médiatanács az Mttv (2) bekezdésében rögzített mérlegelési szempontok közül a jogsértések súlyán kívül figyelembe vette azok folyamatosságát is, hiszen a Médiaszolgáltató a közszolgálati tartalomra, valamint a nemzeti és etnikai vagy más kisebbségek igényeinek szolgálatára szánt napi minimális műsoridőre vonatkozó vállalásait a vizsgált adáshét során folyamatosan alulteljesítette, illetve egyáltalán nem teljesítette. Az Mttv (2) bekezdésében meghatározott további mérlegelési szempontok, figyelemmel az Mttv (4) bekezdésében rögzített ismételtség fogalmára is, a jelen jogsértések tekintetében nem értékelhetők. 5

6 Az Mttv. 3. -a szerint a médiaszolgáltatás és a sajtótermék tartalmának meghatározása szabad, a médiaszolgáltató és a sajtótermék kiadója felelősséggel tartozik e törvényben foglaltak betartásáért. Tekintettel tehát arra, hogy a Médiaszolgáltatónak a törvénysértésekért való felelőssége objektív, a Médiatanács a jogsértés okát nem volt köteles vizsgálni. A Médiaszolgáltatónak műsorát mindig a hatályos hatósági szerződésének megfelelően kell szolgáltatnia, a Médiatanács pedig hatósági ellenőrzése során mindig a vizsgálat idején hatályos hatósági szerződésben foglaltak teljesítését ellenőrzi. A Szerződésben foglalt napi vállalások értelemszerűen a hét valamennyi napjára vonatkoznak, ezért a Médiatanács nem lehetett tekintettel a Médiaszolgáltató nyilatkozatában foglaltakra, miszerint egyes hétvégi hiányosságokat a hétköznapokon próbált kiegyenlíteni. A Médiatanács megjegyzi továbbá, hogy a hatósági ellenőrzés során a Médiaszolgáltató kérésének eleget téve megvizsgálta a Kívánságműsor című műsorszámot abból a szempontból, hogy az közszolgálatinak minősül-e, és arra az álláspontra jutott, hogy a nevezett műsorszám nem tartozik ebbe a kategóriába, mivel az nélkülözi az I. számú mellékletben részletezett azon szerkesztési jellemzőket, illetve tartalmi elemeket, amelyek révén egy zenei műsorszám közszolgálatinak minősülhet. Fentiekre tekintettel, valamint a jogsértések együttes súlyára figyelemmel a Médiatanács az Mttv (3) bekezdés bb) alpontja alapján a maximálisan kiszabható bírság (ötvenmillió forint) 0,02 %-ának megfelelő összegű, azaz Ft bírságot szabott ki a Médiaszolgáltatóval szemben. Az eljárás során a Ket (2) bekezdése szerinti eljárási költség nem merült fel. A jogorvoslatra történő figyelmeztetés a Ket. 72. (1) bekezdés da) pontján, az Mttv (1) és (3) bekezdésén, valamint án alapul, a tárgyalás tartására vonatkozó kérelemről szóló tájékoztatást a polgári perrendtartásról szóló évi III. törvény 338. (2) bekezdése tartalmazza. Budapest, december 19. A Médiatanács nevében Szalai Annamária elnök Kapják: 1. Személyes adat dr. Auer János hitelesítő tag 6

7 I. számú melléklet a Médiatanács 2287/2012. (XII.19.) számú határozatához A hatósági ellenőrzés megállapításai A Médiaszolgáltató által üzemeltetett állandó megnevezésű közösségi médiaszolgáltatás augusztus 1-7. között sugárzott műsorhetére vonatkozó vizsgálat során a Médiatanács megállapította a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló évi CLXXXV. törvény (továbbiakban: Mttv.) 63. (12) bekezdésében foglalt rendelkezés megsértését. A Médiatanács a Médiaszolgáltatót az 1690/2011. (Xl. 23.) számú határozatával létrehozott hatósági szerződésben (a továbbiakban: Szerződés) kisközösségi médiaszolgáltatási tevékenység végzésére jogosította fel a Balkány 88,0 MHz frekvencia tekintetében. A Szerződés 5.1. pontja szerint a médiaszolgáltatás műsorideje napi 24 óra. A Szerződés 5.7. pontjában a Médiaszolgáltató az egyes műsorszám-típusok arányára vonatkozóan, a havi - heti - napi műsoridő tekintetében az alábbi vállalásokat tette: Havi Heti Napi Az Mttv ban foglalt közszolgálati célokat szolgáló 67% 67% 67% műsorszámok Helyi közélettel foglalkozó, a helyi mindennapi életet 2% 2% 2% segítő műsorszámok Szöveg aránya 5% 5% 5% Napi rendszeres híradásra szánt minimális műsoridő - - 2% A nemzeti és etnikai vagy más kisebbségek igényeinek - - 1% szolgálatára szánt napi minimális műsoridő Az ismétlések aránya a teljes műsoridő maximális százalékaként 50% 50% 50% A Médiatanács megállapította, hogy a Médiaszolgáltató a vizsgált adáshéten műsorát nem a Szerződés 5.7. pontjában rögzített műsorszerkezeti követelményeknek megfelelően sugározta, az alábbiak szerint: 1. A Médiaszolgáltató augusztus 5-én alulteljesítette a szövegarányra vonatkozó napi vállalását, ezen a napon ugyanis a teljesítés csupán 4,3%-os volt (II. számú melléklet 2. pontja). 2. A Médiaszolgáltató augusztus 4-én alulteljesítette a helyi közélettel foglalkozó, a helyi mindennapi életet segítő műsorszámok napi 2%-os arányára vonatkozó vállalását, ezen a napon ugyanis 0,3%-os arányban sugárzott ilyen jellegű műsort (II. számú melléklet 5. pontja). Helyi tartalomként az alábbi műsorszámok, illetve ók kerültek elfogadásra: híradások, közérdekű közlemények és ók (pl. orvosi ügyelet, programajánlók, elveszett tárgyak keresése), névnapok és évfordulók, Női szemmel, nemcsak nőknek című helyi, az Éljünk egészségesen című egészségügyi, és a Perpatvar című jogi műsor. 3. A napi rendszeres híradásra vállalt minimum 2%-os arányt augusztus 5-én szintén nem teljesítette a Médiaszolgáltató, ezen a napon ugyanis egyáltalán nem sugárzott híradást (II. számú melléklet 6. pontja). A híradások körében nemcsak az Mttv pontja szerinti hírműsorok 1, kerültek számításba vételre, hanem az hírei mellett az Alfa Sport, a Sporthírek (olimpia) és az időjárás-jelentés (ide értve az orvosmeteorológiai ókat) is. 1 Az Mttv pontja szerint: Hírműsorszám: időtartamának legalább kilencven százalékában a magyarországi és a nemzetközi közélet aktuális eseményeivel - ide nem értve a közlekedési híreket, az időjárás-jelentést és a sporthíreket - foglalkozó műsorszám. 7

8 4. A közszolgálati műsorszámok bemutatására szánt műsoridő tekintetében a Médiaszolgáltató mind napi, mind heti szinten jelentősen alulteljesítette a 67%-os szerződéses vállalását. A napi teljesítés 12% és 32% között mozgott, míg a heti 23,4%-os volt (II. számú melléklet 7. pontja). Nem került a kategóriába tartozóként elfogadásra a horoszkóp, számos és a Déli nótaszó című műsorszám (mulatós zene), továbbá a bulvár-hirek, műsorajánlók és a reklám mellett a műsoridő legjelentősebb részét kitevő Kívánságműsor (hétköznaponként min. 300 perc), illetve az időkitöltő szereppel bíró poprock zene sem. Utóbbi túlsúlya augusztus 5-én, vasárnap volt a legszembeötlőbb, hiszen az 1378 percnyi zenéből 1262 percet kitevő volt a rendező elv nélkül közreadott zeneművek időtartama. Az egyes szöveges tartalmak mellett a kategóriába tartozóként kerültek elfogadásra bizonyos tematikusan szerkesztett zenei műsorelemek is, mint színvonalas szórakoztató műsorszámok. Ilyenek a Mju-zi-zik szubjektív zenei válogatás, a Nótaműsor (autentikus) és a Kemény idők (rockzenei magazin). A műsorkínálat túlnyomó többségében felvonultatott egyes műsorszámok, mint a Kívánságműsor, a mulatós zene és a pusztán időkitöltő szereppel bíró zenei egységek azonban nem voltak elfogadhatóak közszolgálati műsorszámként. Közszolgálati tartalomként ugyanis zenei műsorszámok akkor fogadhatóak el, ha azok valamiféle egyedi elrendezésben, válogatásban hangzanak el (pl. stílus, szerző, előadó), vagy valamilyen kapcsolatban állnak egymással (pl. egy országhoz, tájegységhez kötődnek), továbbá esetleg a puszta elhangzáson túl ókkal vannak körítve. A közszolgálati médiaszolgáltatás zenei kínálatának tehát - a sokszínűség, a tartalmi gazdagság, a kulturális értékek bemutatására való törekvés mellett jellemzője, hogy felismerhető rendező elvet, szerkesztői munkát tükröz. 5. A Médiaszolgáltató napi műsoridejének 1%-ában vállalta, hogy nemzeti és etnikai, vagy más kisebbségek igényeinek szolgálatára szánt műsort közvetít, azonban a vizsgált adáshét során nem sugárzott e kategóriának megfelelő műsorszámot (II. számú melléklet 8. pontja). Budapest, december 19. A Médiatanács nevében Szalai Annamária elnök dr. Auer János hitelesítő tag 8

9 II. számú melléklet a Médiatanács 2287/2012. (XII.19.) számú határozatához A hatósági ellenőrzés során készített mérési eredmények augusztus 1-7. Időtartam augusztus 1. augusztus 2. augusztus 3. augusztus 4. augusztus 5. augusztus 6. augusztus 7. Teljesítés Vállalás (perc) szerda csütörtök péntek szombat vasárnap hétfő kedd Összesen Nap Hét 1.Műsoridő Szöveg időtartama Szöveg (%) 28% 32% 25% 16% 4,3% 21% 25% 22% 5% 5% 3.Zene időtartama Magyar zene időtartama Magyar zene (%) % - 50% 4.Ismétlés időtartama ismétlés aránya 50% 47% 50% 50% 50% 50% 50% 49,8% 50% 50% 5.Helyi, közéleti műsorszámok időtartama Helyi, közéleti műsorszámok (%) 22% 21% 18% 0,3% 4% 11% 14% 13% 2% 2% 6.Rendszeres híradás időtartama Rendszeres híradás (%) % 10% 9% 3% 0% 7% 10% 7% 2% - 7.Közszolgálati műsorszámok időtartama Közszolgálati műsorok (%) 8.Nemzeti, etnikai műsorszámok aránya (%) % 31% 30% 17% 12% 18% 25% 23,4% 67% 67% % Budapest, december 19. A Médiatanács nevében Szalai Annamária elnök dr. Auer János hitelesítő tag 9

10 III. számú melléklet a Médiatanács 2287/2012. (XII.19.) számú határozatához FM 88,0 Balkány A hatósági ellenőrzés során készített mérések részletező táblázatai ismeretlen kezdés vége nettó idő szöveg zene magyar z. külföldi z. z. Műsor címe ism Dátum Déli nótaszó - klasszikus 0:00:00 0:24:38 00:24:38 0:00:00 0:24:38 0:24:38 00:00:00 00:00:00 magyar nóta kulturális ism :24:38 0:25:15 00:00:37 0:00:37 0:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 ism sporthírek - 0:25:15 0:27:08 00:01:53 0:01:53 0:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 olimpia híradás ism zene 0:27:08 0:41:44 00:14:36 0:00:00 0:14:36 00:00:00 0:14:36 00:00:00 ism zene 0:41:44 0:44:48 00:03:04 0:00:00 0:03:04 0:03:04 00:00:00 00:00:00 ism zene 0:44:48 0:47:49 00:03:01 0:00:00 0:03:01 00:00:00 0:03:01 00:00:00 ism zene 0:47:49 0:52:20 00:04:31 0:00:00 0:04:31 0:04:31 00:00:00 00:00:00 ism zene 0:52:20 0:56:15 00:03:55 0:00:00 0:03:55 00:00:00 0:03:55 00:00:00 ism zene 0:56:15 0:59:44 00:03:29 0:00:00 0:03:29 0:03:29 00:00:00 00:00:00 ism hírei 0:59:44 1:04:28 00:04:44 0:04:44 0:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 híradás ism Időjárás-jelentés 1:04:28 1:05:35 00:01:07 0:01:07 0:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 híradás ism reklám 1:05:35 1:07:26 00:01:51 0:01:51 0:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 ism zene 1:07:26 1:11:21 00:03:55 0:00:00 0:03:55 00:00:00 0:03:55 00:00:00 ism zene 1:11:21 1:13:14 00:01:53 0:00:00 0:01:53 0:01:53 00:00:00 00:00:00 ism zene 1:13:14 1:17:13 00:03:59 0:00:00 0:03:59 00:00:00 0:03:59 00:00:00 ism :17:13 1:17:56 00:00:43 0:00:43 0:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 ism ügyeletes 1:17:56 1:19:19 00:01:23 0:01:23 0:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 helyi orvosok ós ism zene 1:19:19 1:22:23 00:03:04 0:00:00 0:03:04 0:03:04 00:00:00 00:00:00 ism zene 1:22:23 1:30:41 00:08:18 0:00:00 0:08:18 00:00:00 0:08:18 00:00:00 ism Szösszenetek Álljunk meg egy történetre Egy érdekes 1:30:41 1:37:32 00:06:51 0:06:51 0:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 találkozás kulturális ism zene 1:37:32 1:40:46 00:03:14 0:00:00 0:03:14 0:03:14 00:00:00 00:00:00 ism zene 1:40:46 1:44:54 00:04:08 0:00:00 0:04:08 00:00:00 0:04:08 00:00:00 ism :44:54 1:45:13 00:00:19 0:00:19 0:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 ism sporthírek - 1:45:13 1:47:06 00:01:53 0:01:53 0:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 olimpia híradás ism zene 1:47:06 1:51:04 00:03:58 0:00:00 0:03:58 0:03:58 00:00:00 00:00:00 ism zene 1:51:04 1:54:04 00:03:00 0:00:00 0:03:00 00:00:00 0:03:00 00:00:00 ism zene 1:54:04 1:57:49 00:03:45 0:00:00 0:03:45 0:03:45 00:00:00 00:00:00 ism hírei 1:57:49 2:00:48 00:02:59 0:02:59 0:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 híradás ism Időjárás-jelentés 2:00:48 2:01:49 00:01:01 0:01:01 0:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 híradás ism

11 reklám 2:01:49 2:04:39 00:02:50 0:02:50 0:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 ism zene 2:04:39 2:07:41 00:03:02 0:00:00 0:03:02 00:00:00 0:03:02 00:00:00 ism zene 2:07:41 2:11:43 00:04:02 0:00:00 0:04:02 0:04:02 00:00:00 00:00:00 ism :11:43 2:12:05 00:00:22 0:00:22 0:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 ism Shakespeare: 2:12:05 2:14:28 00:02:23 0:02:23 0:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 LXXV. szonett kulturális ism zene 2:14:28 2:19:18 00:04:50 0:00:00 0:04:50 0:04:50 00:00:00 00:00:00 ism Ady Endre: 2:19:18 2:19:54 00:00:36 0:00:36 0:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Őrizem a szemed kulturális ism zene 2:19:54 2:23:29 00:03:35 0:00:00 0:03:35 00:00:00 0:03:35 00:00:00 ism zene 2:23:29 2:27:10 00:03:41 0:00:00 0:03:41 0:03:41 00:00:00 00:00:00 ism zene 2:27:10 2:30:18 00:03:08 0:00:00 0:03:08 00:00:00 0:03:08 00:00:00 ism zene 2:30:18 2:34:08 00:03:50 0:00:00 0:03:50 0:03:50 00:00:00 00:00:00 ism :34:08 2:34:25 00:00:17 0:00:17 0:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 ism :34:25 2:37:58 00:03:33 0:03:33 0:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 ism :37:58 2:41:20 00:03:22 0:00:00 0:03:22 0:03:22 00:00:00 00:00:00 ism zene 2:41:20 2:45:21 00:04:01 0:00:00 0:04:01 00:00:00 0:04:01 00:00:00 ism zene 2:45:21 2:50:19 00:04:58 0:00:00 0:04:58 0:04:58 00:00:00 00:00:00 ism zene 2:50:19 2:54:30 00:04:11 0:00:00 0:04:11 00:00:00 0:04:11 00:00:00 ism zene 2:54:30 2:58:01 00:03:31 0:00:00 0:03:31 0:03:31 00:00:00 00:00:00 ism zene 2:58:01 3:02:38 00:04:37 0:04:37 0:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 ism hírei 3:02:38 3:03:35 00:00:57 0:00:57 0:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 híradás ism Időjárás-jelentés 3:03:35 3:05:27 00:01:52 0:01:52 0:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 híradás ism reklám 3:05:27 3:09:15 00:03:48 0:00:00 0:03:48 00:00:00 0:03:48 00:00:00 ism zene 3:09:15 3:13:11 00:03:56 0:00:00 0:03:56 0:03:56 00:00:00 00:00:00 ism zene 3:13:11 3:16:26 00:03:15 0:00:00 0:03:15 00:00:00 0:03:15 00:00:00 ism zene 3:16:26 3:20:25 00:03:59 0:00:00 0:03:59 0:03:59 00:00:00 00:00:00 ism zene 3:20:25 3:20:37 00:00:12 0:00:12 0:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 ism :20:37 3:23:07 00:02:30 0:02:30 0:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 ism névnapok, évfordulók, események 3:23:07 3:26:33 00:03:26 0:00:00 0:03:26 0:03:26 00:00:00 00:00:00 ó, mindenn api életvitelt segítő ism zene 3:26:33 3:30:29 00:03:56 0:00:00 0:03:56 00:00:00 0:03:56 00:00:00 ism zene 3:30:29 3:33:46 00:03:17 0:00:00 0:03:17 0:03:17 00:00:00 00:00:00 ism zene 3:33:46 3:37:25 00:03:39 0:00:00 0:03:39 00:00:00 0:03:39 00:00:00 ism zene 3:37:25 3:41:28 00:04:03 0:00:00 0:04:03 0:04:03 00:00:00 00:00:00 ism zene 3:41:28 3:45:54 00:04:26 0:00:00 0:04:26 00:00:00 0:04:26 00:00:00 ism zene 3:45:54 3:46:15 00:00:21 0:00:21 0:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 ism :46:15 3:49:06 00:02:51 0:02:51 0:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 ism :49:06 3:52:20 00:03:14 0:00:00 0:03:14 00:00:00 0:03:14 00:00:00 ism zene 3:52:20 3:55:02 00:02:42 0:00:00 0:02:42 0:02:42 00:00:00 00:00:00 ism zene 3:55:02 3:58:33 00:03:31 0:00:00 0:03:31 00:00:00 0:03:31 00:00:00 ism

12 zene 3:58:33 4:02:43 00:04:10 0:04:10 0:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 ism hírei 4:02:43 4:04:07 00:01:24 0:01:24 0:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 híradás ism Időjárás-jelentés 4:04:07 4:06:02 00:01:55 0:01:55 0:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 híradás ism reklám 4:06:02 4:09:48 00:03:46 0:00:00 0:03:46 0:03:46 00:00:00 00:00:00 ism zene 4:09:48 4:13:44 00:03:56 0:00:00 0:03:56 00:00:00 0:03:56 00:00:00 ism zene 4:13:44 4:20:03 00:06:19 0:00:00 0:06:19 0:06:19 00:00:00 00:00:00 ism zene 4:20:03 4:20:19 00:00:16 0:00:16 0:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 ism ügyeletes orvosok 4:20:19 4:21:13 00:00:54 0:00:54 0:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 4:21:13 4:29:51 00:08:38 0:00:00 0:08:38 00:00:00 0:08:38 00:00:00 ism helyi ós ism zene 4:29:51 4:38:54 00:09:03 0:09:03 0:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 ism Szösszenetek Álljunk meg egy történetre Egy igaz történet a 4:38:54 4:42:36 00:03:42 0:00:00 0:03:42 0:03:42 00:00:00 00:00:00 hitröl kulturális ism zene 4:42:36 4:51:01 00:08:25 0:00:00 0:08:25 00:00:00 0:08:25 00:00:00 ism zene 4:51:01 4:51:43 00:00:42 0:00:42 0:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 ism :51:43 4:59:46 00:08:03 0:00:00 0:08:03 0:08:03 00:00:00 00:00:00 ism zene 4:59:46 5:03:24 00:03:38 0:03:38 0:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 ism hírei 5:03:24 5:04:15 00:00:51 0:00:51 0:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 híradás ism Időjárás-jelentés 5:04:15 5:06:04 00:01:49 0:01:49 0:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 híradás ism reklám 5:06:04 5:09:04 00:03:00 0:00:00 0:03:00 00:00:00 0:03:00 00:00:00 ism zene 5:09:04 5:15:08 00:06:04 0:00:00 0:06:04 0:06:04 00:00:00 00:00:00 ism zene 5:15:08 5:18:36 00:03:28 0:00:00 0:03:28 00:00:00 0:03:28 00:00:00 ism zene 5:18:36 5:21:00 00:02:24 0:02:24 0:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 ism Időjárás-jelentés 5:21:00 5:24:28 00:03:28 0:00:00 0:03:28 00:00:00 0:03:28 00:00:00 híradás ism zene 5:24:28 5:27:51 00:03:23 0:00:00 0:03:23 0:03:23 00:00:00 00:00:00 ism zene 5:27:51 5:31:23 00:03:32 0:00:00 0:03:32 00:00:00 0:03:32 00:00:00 ism zene 5:31:23 5:34:54 00:03:31 0:00:00 0:03:31 0:03:31 00:00:00 00:00:00 ism zene 5:34:54 5:38:27 00:03:33 0:00:00 0:03:33 00:00:00 0:03:33 00:00:00 ism zene 5:38:27 5:38:48 00:00:21 0:00:21 0:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 ism :38:48 5:39:56 00:01:08 0:01:08 0:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 ism műsorismertetés 5:39:56 5:43:53 00:03:57 0:00:00 0:03:57 0:03:57 00:00:00 00:00:00 ism zene 5:43:53 5:47:10 00:03:17 0:00:00 0:03:17 00:00:00 0:03:17 00:00:00 ism zene 5:47:10 5:49:54 00:02:44 0:00:00 0:02:44 0:02:44 00:00:00 00:00:00 ism zene 5:49:54 5:53:45 00:03:51 0:00:00 0:03:51 00:00:00 0:03:51 00:00:00 ism zene 5:53:45 5:57:35 00:03:50 0:00:00 0:03:50 0:03:50 00:00:00 00:00:00 ism zene 5:57:35 6:00:54 00:03:19 0:03:19 0:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 ism hírei 6:00:54 6:01:55 00:01:01 0:01:01 0:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 híradás ism Időjárás-jelentés 6:01:55 6:04:45 00:02:50 0:02:50 0:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 híradás ism reklám 6:04:45 6:08:47 00:04:02 0:00:00 0:04:02 00:00:00 0:04:02 00:00:00 ism zene 6:08:47 6:13:14 00:04:27 0:00:00 0:04:27 0:04:27 00:00:00 00:00:00 ism zene 6:13:14 6:17:15 00:04:01 0:00:00 0:04:01 00:00:00 0:04:01 00:00:00 ism zene 6:17:15 6:17:24 00:00:09 0:00:09 0:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 ism

13 ügyeletes orvosok 6:17:24 6:18:06 00:00:42 0:00:42 0:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 6:18:06 6:21:24 00:03:18 0:00:00 0:03:18 00:00:00 0:03:18 00:00:00 ism helyi ós ism zene 6:21:24 6:25:17 00:03:53 0:00:00 0:03:53 0:03:53 00:00:00 00:00:00 ism zene 6:25:17 6:28:34 00:03:17 0:00:00 0:03:17 00:00:00 0:03:17 00:00:00 ism zene 6:28:34 6:28:58 00:00:24 0:00:24 0:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 ism :28:58 6:36:02 00:07:04 0:00:00 0:07:04 0:07:04 00:00:00 00:00:00 ism zene 6:36:02 6:39:46 00:03:44 0:00:00 0:03:44 00:00:00 0:03:44 00:00:00 ism zene 6:39:46 6:42:56 00:03:10 0:00:00 0:03:10 0:03:10 00:00:00 00:00:00 ism zene 6:42:56 6:46:01 00:03:05 0:00:00 0:03:05 00:00:00 0:03:05 00:00:00 ism zene 6:46:01 6:46:59 00:00:58 0:00:58 0:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 ism :46:59 6:50:44 00:03:45 0:00:00 0:03:45 0:03:45 00:00:00 00:00:00 ism zene 6:50:44 6:50:56 00:00:12 0:00:12 0:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 ism :50:56 6:55:24 00:04:28 0:00:00 0:04:28 00:00:00 0:04:28 00:00:00 ism zene 6:55:24 6:59:06 00:03:42 0:00:00 0:03:42 0:03:42 00:00:00 00:00:00 ism zene 06:59:06 07:00:33 00:01:27 00:01:27 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00: :00:33 07:05:08 00:04:35 00:04:35 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00: hírei 07:05:08 07:06:06 00:00:58 00:00:58 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 híradás Időjárás-jelentés 07:06:06 07:07:35 00:01:29 00:01:29 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 híradás reklám 07:07:35 07:11:20 00:03:45 00:00:00 00:03:45 00:03:45 00:00:00 00:00: zene 07:11:20 07:12:35 00:01:15 00:01:15 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00: Gyereksarok (zenék, mesék) 07:12:35 07:33:42 00:21:07 00:10:10 00:10:57 00:10:57 00:00:00 00:00:00 07:33:42 07:37:50 00:04:08 00:00:00 00:04:08 00:00:00 00:04:08 00:00: helyi, gyermekés ifjúsági zene 07:37:50 07:42:06 00:04:16 00:04:16 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00: horoszkóp 07:42:06 07:45:57 00:03:51 00:00:00 00:03:51 00:03:51 00:00:00 00:00: zene 07:45:57 07:49:29 00:03:32 00:00:00 00:03:32 00:03:32 00:00:00 00:00: zene 07:49:29 07:53:02 00:03:33 00:00:00 00:03:33 00:03:33 00:00:00 00:00: zene 07:53:02 07:56:20 00:03:18 00:00:00 00:03:18 00:03:18 00:00:00 00:00: zene 07:56:20 08:00:17 00:03:57 00:00:00 00:03:57 00:00:00 00:03:57 00:00: zene 08:00:17 08:04:29 00:04:12 00:04:12 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00: hírei 08:04:29 08:05:22 00:00:53 00:00:53 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 híradás Időjárás-jelentés 08:05:22 08:07:32 00:02:10 00:02:10 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 híradás reklám 08:07:32 08:11:04 00:03:32 00:00:00 00:03:32 00:00:00 00:03:32 00:00: zene 08:11:04 08:15:50 00:04:46 00:00:00 00:04:46 00:00:00 00:04:46 00:00:

14 zene 08:15:50 08:19:32 00:03:42 00:00:00 00:03:42 00:03:42 00:00:00 00:00: zene 08:19:32 08:20:16 00:00:44 00:00:44 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00: :20:16 08:23:24 00:03:08 00:03:08 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00: zene 08:23:24 08:27:45 00:04:21 00:00:00 00:04:21 00:04:21 00:00:00 00:00: zene 08:27:45 08:31:42 00:03:57 00:00:00 00:03:57 00:03:57 00:00:00 00:00: zene 08:31:42 08:35:04 00:03:22 00:00:00 00:03:22 00:00:00 00:03:22 00:00: :35:04 08:35:41 00:00:37 00:00:37 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00: Szösszenetek Álljunk meg egy történetre (Mese a vándor 08:35:41 08:43:29 00:07:48 00:07:48 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 madárról) kulturális zene 08:43:29 08:47:18 00:03:49 00:00:00 00:03:49 00:03:49 00:00:00 00:00: zene 08:47:18 08:51:24 00:04:06 00:00:00 00:04:06 00:04:06 00:00:00 00:00: zene 08:51:24 08:54:37 00:03:13 00:00:00 00:03:13 00:00:00 00:03:13 00:00: zene 08:54:37 08:58:21 00:03:44 00:00:00 00:03:44 00:03:44 00:00:00 00:00: hírei 08:58:21 09:00:55 00:02:34 00:02:34 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 híradás Időjárás-jelentés 09:00:55 09:01:44 00:00:49 00:00:49 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 híradás reklám 09:01:44 09:03:15 00:01:31 00:01:31 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00: zene 09:03:15 09:06:43 00:03:28 00:00:00 00:03:28 00:03:28 00:00:00 00:00: zene 09:06:43 09:10:18 00:03:35 00:00:00 00:03:35 00:03:35 00:00:00 00:00: sporthírek - 09:10:18 09:12:42 00:02:24 00:02:24 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 olimpia híradás Mju-zi-zik zenei válogatás (Depeche Mode, színvonal 09:12:42 09:46:59 00:34:17 00:02:31 00:31:46 00:04:54 00:26:52 00:00:00 Ultravox, Visage, as Kormorán, Hazel O'Connor, U2) szórakozt atás zene 09:46:59 09:50:16 00:03:17 00:00:00 00:03:17 00:03:17 00:00:00 00:00: zene 09:50:16 09:54:14 00:03:58 00:00:00 00:03:58 00:03:58 00:00:00 00:00: zene 09:54:14 09:58:49 00:04:35 00:00:00 00:04:35 00:00:00 00:04:35 00:00: hírei 09:58:49 10:04:03 00:05:14 00:05:14 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 híradás Időjárás-jelentés 10:04:03 10:04:50 00:00:47 00:00:47 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 híradás reklám 10:04:50 10:06:20 00:01:30 00:01:30 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00: zene 10:06:20 10:11:35 00:05:15 00:00:00 00:05:15 00:00:00 00:05:15 00:00: felhívás (hallgató által elhagyott 10:11:35 10:12:19 00:00:44 00:00:44 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 helyi, közérdek ű tárgyak keresése) ó Perpatvar jogi műsor 10:12:19 10:59:28 00:47:09 00:19:59 00:27:10 00:23:21 00:03:49 00:00:00 mindenn api életvitelt segítő hírei 10:59:28 11:03:13 00:03:45 00:03:45 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 híradás Időjárás-jelentés 11:03:13 11:04:14 00:01:01 00:01:01 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 híradás reklám 11:04:14 11:05:25 00:01:11 00:01:11 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00: zene 11:05:25 11:09:34 00:04:09 00:00:00 00:04:09 00:00:00 00:04:09 00:00: mindenn 11:09:34 11:30:08 00:20:34 00:14:09 00:06:25 00:06:25 00:00:00 00:00:00 api életvitelt segítő Perpatvar jogi műsor hétvégi programajánló (Strandok éjszakája, nyíregyházi Józsavárosi Napok, Mézfesztivál) 11:30:08 11:32:51 00:02:43 00:02:43 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 helyi ós

15 zene 11:32:51 11:36:39 00:03:48 00:00:00 00:03:48 00:00:00 00:03:48 00:00: zene 11:36:39 11:39:59 00:03:20 00:00:00 00:03:20 00:03:20 00:00:00 00:00: zene 11:39:59 11:44:55 00:04:56 00:00:00 00:04:56 00:04:56 00:00:00 00:00: zene 11:44:55 11:48:55 00:04:00 00:00:00 00:04:00 00:04:00 00:00:00 00:00: zene 11:48:55 11:53:24 00:04:29 00:00:00 00:04:29 00:00:00 00:04:29 00:00: hírei 11:53:24 11:58:32 00:05:08 00:05:08 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 híradás Időjárás-jelentés 11:58:32 11:59:29 00:00:57 00:00:57 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 híradás Déli nótaszó 11:59:29 12:27:18 00:27:49 00:00:00 00:27:49 00:27:49 00:00:00 00:00:00 (mulatós zene) sporthírek - 12:27:18 12:28:42 00:01:24 00:01:24 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 olimpia híradás zene 12:28:42 12:31:30 00:02:48 00:00:00 00:02:48 00:00:00 00:02:48 00:00: zene 12:31:30 12:33:20 00:01:50 00:00:00 00:01:50 00:01:50 00:00:00 00:00: zene 12:33:20 12:37:10 00:03:50 00:00:00 00:03:50 00:00:00 00:03:50 00:00: zene 12:37:10 12:40:51 00:03:41 00:00:00 00:03:41 00:03:41 00:00:00 00:00: zene 12:40:51 12:43:42 00:02:51 00:00:00 00:02:51 00:02:51 00:00:00 00:00: Sztárportré Szabolccsal (Csollány Szilveszter, Cseke Péter) 12:43:42 12:44:50 00:01:08 00:01:08 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 közéleti, kulturális, portré zene 12:44:50 12:48:37 00:03:47 00:00:00 00:03:47 00:00:00 00:03:47 00:00: zene 12:48:37 12:52:45 00:04:08 00:00:00 00:04:08 00:04:08 00:00:00 00:00: zene 12:52:45 12:57:01 00:04:16 00:00:00 00:04:16 00:04:16 00:00:00 00:00: zene 12:57:01 13:00:31 00:03:30 00:00:00 00:03:30 00:00:00 00:03:30 00:00: hírei 13:00:31 13:03:58 00:03:27 00:03:27 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 híradás Időjárás-jelentés 13:03:58 13:04:59 00:01:01 00:01:01 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 híradás reklám 13:04:59 13:07:52 00:02:53 00:02:53 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00: zene 13:07:52 13:12:20 00:04:28 00:00:00 00:04:28 00:04:28 00:00:00 00:00: zene 13:12:20 13:15:41 00:03:21 00:00:00 00:03:21 00:00:00 00:03:21 00:00: zene 13:15:41 13:19:25 00:03:44 00:00:00 00:03:44 00:03:44 00:00:00 00:00: :19:25 13:20:08 00:00:43 00:00:43 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00: zene 13:20:08 13:24:33 00:04:25 00:00:00 00:04:25 00:00:00 00:04:25 00:00: zene 13:24:33 13:27:25 00:02:52 00:00:00 00:02:52 00:02:52 00:00:00 00:00: Szösszenetek Álljunk meg egy történetre (Mi a legfontosabb az 13:27:25 13:32:48 00:05:23 00:05:23 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 életben? Mese) kulturális zene 13:32:48 13:39:15 00:06:27 00:00:00 00:06:27 00:00:00 00:06:27 00:00: zene 13:39:15 13:43:32 00:04:17 00:00:00 00:04:17 00:04:17 00:00:00 00:00: zene 13:43:32 13:47:54 00:04:22 00:00:00 00:04:22 00:00:00 00:04:22 00:00: :47:54 13:48:36 00:00:42 00:00:42 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00: :48:36 13:50:34 00:01:58 00:01:58 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00: zene 13:50:34 13:53:42 00:03:08 00:00:00 00:03:08 00:00:00 00:03:08 00:00: zene 13:53:42 13:59:04 00:05:22 00:00:00 00:05:22 00:05:22 00:00:00 00:00: hírei 13:59:04 14:01:00 00:01:56 00:01:56 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 híradás Időjárás-jelentés 14:01:00 14:01:58 00:00:58 00:00:58 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 híradás reklám 14:01:58 14:03:51 00:01:53 00:01:53 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00: zene 14:03:51 14:07:47 00:03:56 00:00:00 00:03:56 00:00:00 00:03:56 00:00: sporthírek - 14:07:47 14:08:40 00:00:53 00:00:53 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 olimpia híradás

16 14:08:40 14:09:31 00:00:51 00:00:51 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00: zene 14:09:31 14:16:28 00:06:57 00:00:00 00:06:57 00:06:57 00:00:00 00:00: zene 14:16:28 14:20:11 00:03:43 00:00:00 00:03:43 00:00:00 00:03:43 00:00: Sztárportré Szabolccsal (Cseke Péter) 14:20:11 14:34:27 00:14:16 00:14:16 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 közéleti, kulturális, portré reklám 14:34:27 14:35:25 00:00:58 00:00:58 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00: zene 14:35:25 14:38:54 00:03:29 00:00:00 00:03:29 00:03:29 00:00:00 00:00: zene 14:38:54 14:42:09 00:03:15 00:00:00 00:03:15 00:00:00 00:03:15 00:00: :42:09 14:43:03 00:00:54 00:00:54 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00: zene 14:43:03 14:46:43 00:03:40 00:00:00 00:03:40 00:03:40 00:00:00 00:00: zene 14:46:43 14:50:58 00:04:15 00:00:00 00:04:15 00:04:15 00:00:00 00:00: zene 14:50:58 14:55:09 00:04:11 00:00:00 00:04:11 00:00:00 00:04:11 00:00: zene 14:55:09 14:59:14 00:04:05 00:00:00 00:04:05 00:04:05 00:00:00 00:00: hírei 14:59:14 15:01:00 00:01:46 00:01:46 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 híradás Időjárás-jelentés 15:01:00 15:04:15 00:03:15 00:03:15 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 híradás reklám 15:04:15 15:06:10 00:01:55 00:01:55 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00: zene 15:06:10 15:10:24 00:04:14 00:00:00 00:04:14 00:00:00 00:04:14 00:00: zene 15:10:24 15:14:37 00:04:13 00:00:00 00:04:13 00:04:13 00:00:00 00:00: zene 15:14:37 15:19:07 00:04:30 00:00:00 00:04:30 00:00:00 00:04:30 00:00: névnapok, évfordulók, események 15:19:07 15:19:55 00:00:48 00:00:48 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 15:19:55 15:20:24 00:00:29 00:00:29 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00: ó, mindenn api életvitelt segítő kívánság 15:20:24 15:20:56 00:00:32 00:00:32 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00: zene 15:20:56 15:24:38 00:03:42 00:00:00 00:03:42 00:00:00 00:03:42 00:00: zene 15:24:38 15:29:06 00:04:28 00:00:00 00:04:28 00:04:28 00:00:00 00:00: zene 15:29:06 15:32:57 00:03:51 00:00:00 00:03:51 00:00:00 00:03:51 00:00: zene 15:32:57 15:36:43 00:03:46 00:00:00 00:03:46 00:03:46 00:00:00 00:00: zene 15:36:43 15:40:30 00:03:47 00:00:00 00:03:47 00:00:00 00:03:47 00:00: zene 15:40:30 15:44:28 00:03:58 00:00:00 00:03:58 00:03:58 00:00:00 00:00: hétvégi programajánló (Strandok éjszakája, nyíregyházi Józsavárosi Napok, Mézfesztivál) 15:44:28 15:48:02 00:03:34 00:03:34 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 15:48:02 15:48:24 00:00:22 00:00:22 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 helyi ós zene 15:48:24 15:52:47 00:04:23 00:00:00 00:04:23 00:04:23 00:00:00 00:00:

17 15:52:47 15:53:19 00:00:32 00:00:32 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00: zene 15:53:19 15:57:44 00:04:25 00:00:00 00:04:25 00:04:25 00:00:00 00:00: hírei 15:57:44 15:59:49 00:02:05 00:02:05 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 híradás Időjárás-jelentés 15:59:49 16:00:54 00:01:05 00:01:05 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 híradás reklám 16:00:54 16:02:47 00:01:53 00:01:53 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00: zene 16:02:47 16:06:26 00:03:39 00:00:00 00:03:39 00:00:00 00:03:39 00:00: zene 16:06:26 16:10:53 00:04:27 00:00:00 00:04:27 00:04:27 00:00:00 00:00: zene 16:10:53 16:14:16 00:03:23 00:00:00 00:03:23 00:00:00 00:03:23 00:00: zene 16:14:16 16:18:06 00:03:50 00:00:00 00:03:50 00:03:50 00:00:00 00:00: :18:06 16:21:04 00:02:58 00:02:58 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00: zene 16:21:04 16:24:05 00:03:01 00:00:00 00:03:01 00:03:01 00:00:00 00:00: zene 16:24:05 16:27:57 00:03:52 00:00:00 00:03:52 00:00:00 00:00:00 00:03: Szösszenetek Álljunk meg egy történetre (Modern novella 16:27:57 16:33:41 00:05:44 00:05:44 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 a szeretetről) kulturális zene 16:33:41 16:37:25 00:03:44 00:00:00 00:03:44 00:03:44 00:00:00 00:00: zene 16:37:25 16:40:50 00:03:25 00:00:00 00:03:25 00:00:00 00:03:25 00:00: zene 16:40:50 16:45:03 00:04:13 00:00:00 00:04:13 00:04:13 00:00:00 00:00: :45:03 16:45:27 00:00:24 00:00:24 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00: sporthírek - 16:45:27 16:47:27 00:02:00 00:02:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 olimpia híradás zene 16:47:27 16:51:40 00:04:13 00:00:00 00:04:13 00:04:13 00:00:00 00:00: zene 16:51:40 16:55:39 00:03:59 00:00:00 00:03:59 00:00:00 00:03:59 00:00: zene 16:55:39 16:59:49 00:04:10 00:00:00 00:04:10 00:04:10 00:00:00 00:00: hírei 16:59:49 17:03:28 00:03:39 00:03:39 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 híradás Időjárás-jelentés 17:03:28 17:04:20 00:00:52 00:00:52 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 híradás reklám 17:04:20 17:06:14 00:01:54 00:01:54 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00: zene 17:06:14 17:09:34 00:03:20 00:00:00 00:03:20 00:00:00 00:03:20 00:00: zene 17:09:34 17:12:40 00:03:06 00:00:00 00:03:06 00:03:06 00:00:00 00:00: zene 17:12:40 17:16:14 00:03:34 00:00:00 00:03:34 00:00:00 00:03:34 00:00: Időjárás-jelentés 17:16:14 17:18:08 00:01:54 00:01:54 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 híradás zene 17:18:08 17:20:50 00:02:42 00:00:00 00:02:42 00:02:42 00:00:00 00:00: zene 17:20:50 17:24:55 00:04:05 00:00:00 00:04:05 00:00:00 00:04:05 00:00: zene 17:24:55 17:28:27 00:03:32 00:00:00 00:03:32 00:03:32 00:00:00 00:00: zene 17:28:27 17:32:23 00:03:56 00:00:00 00:03:56 00:00:00 00:03:56 00:00: zene 17:32:23 17:35:07 00:02:44 00:00:00 00:02:44 00:02:44 00:00:00 00:00: zene 17:35:07 17:38:10 00:03:03 00:00:00 00:03:03 00:00:00 00:03:03 00:00: :38:10 17:39:29 00:01:19 00:01:19 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00: zene 17:39:29 17:42:36 00:03:07 00:00:00 00:03:07 00:03:07 00:00:00 00:00: zene 17:42:36 17:47:03 00:04:27 00:00:00 00:04:27 00:00:00 00:04:27 00:00: zene 17:47:03 17:50:24 00:03:21 00:00:00 00:03:21 00:03:21 00:00:00 00:00: zene 17:50:24 17:53:50 00:03:26 00:00:00 00:03:26 00:00:00 00:03:26 00:00: zene 17:53:50 17:57:45 00:03:55 00:00:00 00:03:55 00:03:55 00:00:00 00:00: hírei 17:57:45 18:01:11 00:03:26 00:03:26 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 híradás Időjárás-jelentés 18:01:11 18:02:15 00:01:04 00:01:04 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 híradás reklám 18:02:15 18:05:05 00:02:50 00:02:50 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00: zene 18:05:05 18:07:50 00:02:45 00:00:00 00:02:45 00:00:00 00:02:45 00:00: zene 18:07:50 18:11:56 00:04:06 00:00:00 00:04:06 00:04:06 00:00:00 00:00:

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1134/2012. (VI.20.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1134/2012. (VI.20.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/11491-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a saját készítésű, szerkesztésű és első ízben bemutatott (nem ismételt) műsorszámok heti

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1464/2012. (VII. 25.) számú HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1464/2012. (VII. 25.) számú HATÁROZATA Iktatószám: MN/15130-10/2012. Tárgy: a gyermekek és kiskorúak védelmére vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Ügyintéző: Melléklet: személyes adat a hatósági eljárás tárgyát képező honlap másolata

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. felhívja,

H A T Á R O Z A T. felhívja, H A T Á R O Z A T Ügyiratszám: MN/4138-4/2016. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: reklám közzétételére vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése A Nemzeti

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1346/2016. (XI. 22.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1346/2016. (XI. 22.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/28574-8/2016. Tárgy: a reklám más médiatartalmaktól való megkülönböztetésének módjára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat A NEMZETI

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1331/2013. (VIII. 28.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1331/2013. (VIII. 28.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/22233-7/2013. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések, és a közösségi médiaszolgáltatókkal szemben előírt törvényi követelmények megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám:

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 822/2012. (V. 2.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 822/2012. (V. 2.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/2651-8/2012. Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség, illetve a közösségi médiaszolgáltatásokkal szemben támasztott törvényi kötelezettségek

Részletesebben

Tárgy: Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 54/2015. (I.13.) számú HATÁROZATA

Tárgy: Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 54/2015. (I.13.) számú HATÁROZATA Iktatószám: Tárgy: Ügyintéző: Melléklet: MN/30592-7/2014. a gyermekek és kiskorúak védelmére vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése személyes adat a hatósági eljárás tárgyát képező sajtótermék másolata

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1250/2014. (XII.16.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1250/2014. (XII.16.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/26124-8/2014. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a támogatás közzétételére vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 1250/2014. (XII.16.)

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1084/2014. (XI.11.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1084/2014. (XI.11.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/23304-7/2014. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására, valamint a magyar zenei műsorszámok,

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1191/2014. (XII.9.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1191/2014. (XII.9.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/28500-7/2014. Tárgy: a hatósági határozatban vállalt műsorszerkezettől történő eltérések Ügyintéző: személyes adat Melléklet: a hatósági ellenőrzés megállapításai A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 625/2013. (IV.10.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 625/2013. (IV.10.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/3989-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 1759/2013. (XII. 11.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 1759/2013. (XII. 11.) számú HATÁROZATA A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 1759/2013. (XII. 11.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/57221-8/2013. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 2007/2012. (XI.14.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 2007/2012. (XI.14.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/25291-10/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására, valamint a saját készítésű, szerkesztésű

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 593/2015. (V.19.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 593/2015. (V.19.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/6252-11/2015. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések, és a közösségi médiaszolgáltatókkal szemben előírt törvényi követelmények megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám:

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. felhívja,

H A T Á R O Z A T. felhívja, Ügyiratszám: MN/16251-4/2016. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet: A Médiaszolgáltató által

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 712/2013. (IV.25.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 712/2013. (IV.25.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/5825-8/2013. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1219/2016. (X.11.) sz. HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1219/2016. (X.11.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/22682-7/2016. Ügyintéző: személyes adat Email: személyes adat Tárgy: a termékmegjelenítésre és a műsorszámok támogatására vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése Nemzeti Média- és Hírközlési

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1148/2015. (VII. 24.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1148/2015. (VII. 24.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/10916-7/2015. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések, a közösségi médiaszolgáltatókkal szemben előírt törvényi követelmények, valamint a társadalmi célú reklámok és klasszikus

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1005/2013. (VI. 12.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1005/2013. (VI. 12.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/8539-8/2013. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérés, burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése Ügyintéző: személyes

Részletesebben

Ügyiratszám: TA/2925-12/2011 NEMZETI MÉDIA - ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK

Ügyiratszám: TA/2925-12/2011 NEMZETI MÉDIA - ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK Ügyiratszám: TA/2925-12/2011 NEMZETI MÉDIA - ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 499/2011. (IV.14.) számú HATÁROZATA A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa (továbbiakban: Médiatanács) a Szabó

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1270/2012. (VII.11.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1270/2012. (VII.11.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/13997-7/2012. Tárgy: a műsorstruktúrának megfelelő műsorsugárzási kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: I. A hatósági ellenőrzés megállapításai II. Az egyhetes médiaszolgáltatás

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 48/2015. (I.13.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 48/2015. (I.13.) számú H A T Á R O Z A T A Iktatószám: MN/28790-7/2014. Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: a hatósági ellenőrzés megállapításai

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 539/2013. (III.27.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 539/2013. (III.27.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/717-8/2013. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására, valamint a közszolgálati és a magyar

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1898/2012. (X.30.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1898/2012. (X.30.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/24165-7/2012. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1329/2016. (XI. 15.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1329/2016. (XI. 15.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/22684-10/2016. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: az osztott képernyős reklám közzétételét előíró törvényi rendelkezés megsértése A Nemzeti

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 430/2014. (V.13.) számú

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 430/2014. (V.13.) számú Ügyiratszám: MN/7843-8/2014. Ügyintéző: személyes adat Email: személyes adat Tárgy: politikai reklám közzétételére vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1230/2015. (IX.1.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1230/2015. (IX.1.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/16962-8/2015. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételét tiltó törvényi rendelkezés megsértése A Nemzeti

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1495/2012. (VIII. 15.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1495/2012. (VIII. 15.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/14954-9/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására, valamint a saját megkülönböztető

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 197/2015. (III.3.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 197/2015. (III.3.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/33261-7/2014. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására, valamint a magyar zenei ok bemutatására

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. felhívja,

H A T Á R O Z A T. felhívja, Ügyiratszám: MN/13785-4/2016. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet: A Médiaszolgáltató által

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1549/2012. (VIII. 29.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1549/2012. (VIII. 29.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/16140-7/2012. Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat Melléklet: a hatósági

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 459/2012. (III. 7.) sz. HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 459/2012. (III. 7.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/35125-8/2011. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a pályázatban vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó törvényi kötelezettség megsértése Nemzeti Média- és Hírközlési

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1554/2012. (VIII.29.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1554/2012. (VIII.29.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/18317-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 103/2015. (I. 27.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 103/2015. (I. 27.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/29932-9/2014. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések, és a közösségi médiaszolgáltatókkal szemben előírt törvényi követelmények megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám:

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 16/2014. (I.7.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 16/2014. (I.7.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/66261-8/2013. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése

Részletesebben

HATÁROZAT. 30.000,- Ft, azaz harmincezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi.

HATÁROZAT. 30.000,- Ft, azaz harmincezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi. Médiafelügyeleti Főosztály Iktatószám: MN/9024-3/2013. Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: A Médiaszolgáltató által

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1557/2012. (VIII.29.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1557/2012. (VIII.29.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/16151-7/2011. Tárgy: a műsoridő, a közszolgálati műsorszámok, a helyi közélettel foglalkozó, a helyi mindennapi életet segítő műsorszámok alulteljesítése, és a napi rendszeres híradásra

Részletesebben

HATÁROZAT. 20.000,- Ft, azaz húszezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi.

HATÁROZAT. 20.000,- Ft, azaz húszezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi. Médiafelügyeleti Főosztály Iktatószám: MN/29384-4/2012. Tárgy: a reklámok közösségi médiaszolgáltatásban történő közzétételének módjára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Ügyintéző: személyes adat

Részletesebben

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz hatvanezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz hatvanezer forint bírsággal sújtja. Ügyiratszám: MN/5417-4/2016. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet: A Médiaszolgáltató által

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1045/2014. (X.28.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1045/2014. (X.28.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/19686-7/2014. Tárgy: engedély nélküli hálózatba kapcsolódás Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat Melléklet: a hatósági ellenőrzés megállapításai A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI

Részletesebben

a NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 105/2011. (I. 12.) sz. HATÁROZATA

a NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 105/2011. (I. 12.) sz. HATÁROZATA a NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 105/2011. (I. 12.) sz. HATÁROZATA A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa (a továbbiakban: Médiatanács) a médiaszolgáltatásokról és a

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 547/2012. (III.21.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 547/2012. (III.21.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/35734-11/2011. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó rendelkezés megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 797/2014. (IX.2.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 797/2014. (IX.2.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/17079-7/2014. Ügyintéző: személyes adat Email: személyes adat Tárgy: támogatói üzenet, társadalmi célú reklám közzétételére, valamint társadalmi célú reklám megrendelőjének a megnevezésére

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 163/2013. (I.30.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 163/2013. (I.30.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/31683-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására, valamint a saját készítésű, szerkesztésű,

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1531/2011. (X.26.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1531/2011. (X.26.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/25777-8/2011. Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsorsugárzási kötelezettség megsértése ÜgyintézőSzemélyes adat Melléklet: a hatósági ellenőrzés megállapításai A NEMZETI MÉDIA-

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1915/2012. (X. 30.) sz. HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1915/2012. (X. 30.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/24172-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1297/2016. (XI. 8.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1297/2016. (XI. 8.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/22683-9/2016. Ügyintéző: személyes adat Email: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételét tiltó törvényi rendelkezés megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

Részletesebben

HATÁROZAT. határozatot.

HATÁROZAT. határozatot. Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatal Tartalomfelügyeleti főosztály Ügyiratszám: 4807-1/2011. Tárgy: törvénysértés megállapítása Ügyintéző: személyes adat HATÁROZAT A Nemzeti Média- és Hírközlési

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 216/2012. (II. 1.) sz. HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 216/2012. (II. 1.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/32073-8/2011. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: reklám közzétételére vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 216/2012. (II. 1.) sz.

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 634/2012. (IV. 4.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 634/2012. (IV. 4.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/35457-8/2011. Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: a hatósági ellenőrzés megállapításai

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1540/2012. (VIII.29.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1540/2012. (VIII.29.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/18998-8/2012. Ügyintéző: személyes adat TelefonszámSzemélyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására, valamint a közszolgálati célokat

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 422/2012. (II.29.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 422/2012. (II.29.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/35724-10/2011. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó rendelkezés megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1135/2012. (VI.20.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1135/2012. (VI.20.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/10125-8/2012. Tárgy: Médiatanács határozatában előírt műsorstruktúrának megfelelő műsorsugárzási kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: 1. A hatósági ellenőrzés megállapításai

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1606/2012. (IX.5.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1606/2012. (IX.5.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/20021-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a célokat szolgáló műsorszámok, valamint a helyi közélettel foglalkozó, a helyi mindennapi

Részletesebben

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz ötvenezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz ötvenezer forint bírsággal sújtja. Ügyiratszám: MN/154-4/2016. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet: A Médiaszolgáltató által 2015.

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1430/2011. (X. 19.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1430/2011. (X. 19.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/24495-8/ Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: a hatósági ellenőrzés megállapításai A NEMZETI

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 38.000-Ft, azaz harmincnyolcezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T. 38.000-Ft, azaz harmincnyolcezer forint bírsággal sújtja. Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/678-4/2014. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet:

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 457/2014. (V. 20.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 457/2014. (V. 20.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/8929-8/2014. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések, és a közösségi médiaszolgáltatókkal szemben előírt törvényi követelmények megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám:

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1560/2012. (VIII.29.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1560/2012. (VIII.29.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/18304-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megszegése

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 23/2013. (I.9.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 23/2013. (I.9.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/28903-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására és a burkolt kereskedelmi közlemény tilalmára vonatkozó kötelezettség megsértése Melléklet:

Részletesebben

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 2576/2007. (XI.14.) sz. HATÁROZATA

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 2576/2007. (XI.14.) sz. HATÁROZATA ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 2576/2007. (XI.14.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

HATÁROZATA. határozatot.

HATÁROZATA. határozatot. Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala Tartalomfelügyeleti főosztály Ügyiratszám: TA/4801-1/2011. Tárgy: törvénysértés megállapítása Ügyintéző: személyes adat HATÁROZATA A Nemzeti Média- és Hírközlési

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 208/2013. (II.6.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 208/2013. (II.6.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyintéző: személyes adat Ügyiratszám: MN/28900-15/2012. Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 482/2015. (IV.28.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 482/2015. (IV.28.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: Ügyintéző: személyes adat Tárgy: az Orosháza 88,6 MHz médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására irányuló pályázati eljárás eredménye A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 24.000,- Ft, azaz huszonnégyezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T. 24.000,- Ft, azaz huszonnégyezer forint bírsággal sújtja. Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/25287-4/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet:

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1105/2012. (VI.13.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1105/2012. (VI.13.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/11335-9/2012. Tárgy: vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: I. A hatósági ellenőrzés megállapításai

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 2205/2012. (XII.12.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 2205/2012. (XII.12.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/28084-7/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség, valamint

Részletesebben

Médiaszolgáltatás Szabályozás Főosztály Ügyiratszám: 15611-3/2011. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. Végzése

Médiaszolgáltatás Szabályozás Főosztály Ügyiratszám: 15611-3/2011. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. Végzése Médiaszolgáltatás Szabályozás Főosztály Ügyiratszám: 15611-3/2011. Pályáztatási és Jogi Osztály Ügyintéző: dr. Szalai Anita Telefon: (06-1) 4577-959 Tárgy: értesítés eljárás megindításáról és hiánypótlásra

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 239/2014. (III. 18.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 239/2014. (III. 18.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/675-11/2014. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések, és a hálózatba kapcsolódásra vonatkozó törvényi előírások megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 164/2013. (I.30.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 164/2013. (I.30.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/32761-7/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése

Részletesebben

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 686/2009. (III.25.) sz. HATÁROZATA

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 686/2009. (III.25.) sz. HATÁROZATA ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 686/2009. (III.25.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1241/2014. (XII.16.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1241/2014. (XII.16.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/26123-9/2014. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1908/2012. (X.30.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1908/2012. (X.30.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/24103-9/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail:Személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 307/2013. (II. 20.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 307/2013. (II. 20.) számú HATÁROZATA Iktatószám: MN/31696-8/2012. Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Ügyintéző: személyes adat Tel.: Személyes adat E-mail: mate.gyongyver@nmhh.hu

Részletesebben

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1677/2015. (XII.15.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1677/2015. (XII.15.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: PJ/1704-29/2015. Ügyintéző: személyes adat Telefon: 06-1-457-7994 Fax: 06-1-457-7124 Tárgy: a helyi kisközösségi rádiós médiaszolgáltatási lehetőségek elvi hasznosítására irányuló pályázati

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 80.000,- Ft, azaz nyolcvanezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T. 80.000,- Ft, azaz nyolcvanezer forint bírsággal sújtja. Médiafelügyeleti Főosztály H A T Á R O Z A T Ügyiratszám: MN/1868--4/2015. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése

Részletesebben

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 935/2015. (VII.24.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 935/2015. (VII.24.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: PJ/9575-29/2014. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a Budapest 90,3 MHz médiaszolgáltatási jogosultság hasznosítására irányuló pályázati eljárás eredménye A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság

Részletesebben

a NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 1331/2011. (X. 5.) számú HATÁROZATA

a NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 1331/2011. (X. 5.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/27101-6/2011. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: kiegyensúlyozottsági kérelem elbírálása Melléklet: a kifogásolt műsorszám tartalmának szöveges ismertetése a NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1795/2012. (X.10.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1795/2012. (X.10.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/21253-8/2012. Tárgy: a közszolgálati, valamint a helyi közélettel foglalkozó, a helyi mindennapi életet bemutató műsorszámokra és a szövegarányra vonatkozóan tett vállalások alulteljesítése

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 542/2014. (VI. 17.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 542/2014. (VI. 17.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/10617-7/ Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések, és a közösségi médiaszolgáltatókkal szemben előírt törvényi követelmény megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám:

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1704/2011. (XI.23.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1704/2011. (XI.23.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/26574-7/2011. Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: a hatósági ellenőrzés megállapításai

Részletesebben

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 753/2012. (IV. 25.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 753/2012. (IV. 25.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a Siófok 92,6 MHz médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására irányuló pályázati eljárás eredménye A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 753/2012.

Részletesebben

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz húszezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz húszezer forint bírsággal sújtja. Ügyiratszám: MN/34198-4/2016. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése H A T Á R O Z A T A Nemzeti Média-

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 40.000,- Ft, azaz negyvenezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T. 40.000,- Ft, azaz negyvenezer forint bírsággal sújtja. H A T Á R O Z A T Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/67963--4/2013. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés

Részletesebben

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1313/2016. (XI. 15.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1313/2016. (XI. 15.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: PJ/3835-31/2016. Tárgy: a kisközösségi rádiós médiaszolgáltatási lehetőségek elvi hasznosítására irányuló pályázati eljárás eredménye A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1087/2014. (XI.11.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1087/2014. (XI.11.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/24290-7/2014. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése

Részletesebben

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 1561/2008.(VIII.27.) sz. VÉGZÉSE

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 1561/2008.(VIII.27.) sz. VÉGZÉSE ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 1561/2008.(VIII.27.) sz. VÉGZÉSE Az Országos Rádió és Televízió Testület (a továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 1152/2009. (V.28.) sz. HATÁROZATA

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 1152/2009. (V.28.) sz. HATÁROZATA ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 1152/2009. (V.28.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1077/2016. (IX. 6.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1077/2016. (IX. 6.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/17633-8/2016. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések és a közösségi médiaszolgáltatókkal szemben előírt törvényi követelmény megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám:

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1897/2012. (X.30.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1897/2012. (X.30.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/24101-7/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1336/2013. (VIII. 28.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1336/2013. (VIII. 28.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/26026-10/2013. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések, valamint a közösségi médiaszolgáltatókkal szemben előírt törvényi követelmények megsértése Ügyintéző: személyes adat

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 809/2014. (IX.2.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 809/2014. (IX.2.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/18955-8/2014 Tárgy: a hatósági határozatban vállalt műsorszerkezettől történő eltérések, illetve a törvény által előírt közszolgálati arány alulteljesítése Ügyintéző: személyes adat Melléklet:

Részletesebben

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz hatszázezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz hatszázezer forint bírsággal sújtja. Ügyiratszám: MN/4296-4/2016. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a reklámidőre vonatkozó rendelkezés megsértése H A T Á R O Z A T A Nemzeti Média- és Hírközlési

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 93/2013. (I.23.) számú. Határozata

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 93/2013. (I.23.) számú. Határozata A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 93/2013. (I.23.) számú Határozata A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa (székhelye: 1088 Budapest, Reviczky u. 5., a továbbiakban: Médiatanács)

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. Indokolás

H A T Á R O Z A T. Indokolás Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/31292-5/2014. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet:

Részletesebben

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz kettőszázötvenezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz kettőszázötvenezer forint bírsággal sújtja. Ügyiratszám: MN/16244-4/2016. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a reklámidőre vonatkozó rendelkezés megsértése H A T Á R O Z A T A Nemzeti Média- és Hírközlési

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1111/2012. (VI. 13.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1111/2012. (VI. 13.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/4921-12/2012. Tárgy: a Pályázati Ajánlatban vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség, a közösségi médiaszolgáltatásokkal szemben támasztott törvényi

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1037/2016. (VIII. 30.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1037/2016. (VIII. 30.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/17327-10/2016. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések és a közösségi médiaszolgáltatókkal szemben előírt törvényi követelmény megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám:

Részletesebben

624/2013 HATÁROZATA. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa (a továbbiakban: Médiatanács) a Chello Central

624/2013 HATÁROZATA. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa (a továbbiakban: Médiatanács) a Chello Central Ügyiratszám: Üzleti titok Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának

Részletesebben

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1314/2013. (VIII. 28.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1314/2013. (VIII. 28.) számú HATÁROZATA A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 1314/2013. (VIII. 28.) számú HATÁROZATA 1. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa (1088 Budapest Reviczky utca 5., a továbbiakban: Médiatanács)

Részletesebben