A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 634/2012. (IV. 4.) sz. HATÁROZATA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 634/2012. (IV. 4.) sz. HATÁROZATA"

Átírás

1 Iktatószám: MN/ /2011. Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: a hatósági ellenőrzés megállapításai A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 634/2012. (IV. 4.) sz. HATÁROZATA A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa (a továbbiakban: Médiatanács) az FM-4 Rádió Szolgáltató Kft. médiaszolgáltatóval (8200 Veszprém, Házgyári út 7.; a továbbiakban: Médiaszolgáltató) szemben hivatalból lefolytatott hatósági eljárásban megállapította, hogy a Médiaszolgáltató a Mária Rádió Völgyhíd állandó megnevezésű adóján szeptember a közötti időszakban nem a vállalt műsorszerkezeti arányoknak megfelelő műsort sugárzott, amelynek következtében a Médiaszolgáltatót Ft, azaz tízezer forint bírsággal sújtja. A Médiaszolgáltató a bírságot e határozat közlését követő hét napon belül köteles megfizetni a Médiatanács Magyar Államkincstár által vezetett számú számlájára. A bírságfizetési kötelezettség késedelmes teljesítése esetén a Médiaszolgáltató késedelmi pótlékot köteles fizetni, melynek mértéke minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd része. Az önkéntes teljesítés elmaradása esetén a Médiatanács a Médiaszolgáltatóval szembeni bírság igényét közigazgatási úton érvényesíti. E határozat ellen fellebbezésnek nincs helye. A határozat felülvizsgálata az annak közlésétől számított 30 napon belül a Fővárosi Törvényszékhez címzett, a Médiatanácshoz három példányban benyújtott keresetlevéllel kérhető. A keresetlevél benyújtásának e határozat végrehajtására halasztó hatálya nincs, a keresettel támadott hatósági határozat végrehajtásának felfüggesztése és a tárgyalás tartása a bíróságtól kérhető. A keresetet a bíróság 30 napon belül bírálja el. Indokolás A Médiatanács az Mttv (1) bekezdése alapján hatósági ellenőrzés keretében, hivatalból vizsgálta a Médiaszolgáltató által üzemeltetett Mária Rádió Völgyhíd állandó megnevezésű médiaszolgáltatás szeptember a közötti műsorát, amely során a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsortól eltérő médiaszolgáltatás miatt felmerült az Mttv. 63. (12) bekezdésében foglalt rendelkezés megsértése. A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 29. (1) bekezdése alapján a Médiatanács az Mttv a), j) és l) pontjában foglalt hatáskörében február 22. napján hivatalból hatósági eljárást indított a Médiaszolgáltatóval szemben, és a Ket. 29. (3) bekezdés szerinti értesítésében a Ket. 51. (1) bekezdésében foglalt

2 rendelkezésnek megfelelően a 380/2012. (II. 22.) számú, MN/ /2011. ügyiratszámú végzésében tájékoztatta a hatósági ellenőrzés megállapításáról, nyilatkozattételi jogosultságáról és az iratbetekintés lehetőségéről. A visszaérkezett tértivevény tanúsága szerint a Médiaszolgáltató a hatósági eljárás megindításáról szóló értesítést március 2-án vette át, s az üggyel kapcsolatos nyilatkozata március 14-én érkezett a Médiatanácshoz. Ebben a Médiaszolgáltató előadta, hogy médiaszolgáltatási tevékenysége a vizsgált időszak első napján mindössze 45 napja működött, s önkéntesekkel dolgozik, továbbá a kezdetekkor sok műszaki és egyéb akadállyal kellett megküzdenie. A hatósági ellenőrzés megállapításait a Médiaszolgáltató a tevékenységére nézve tanulságosnak tartotta, amely a vállalásai és műsorai újragondolására késztette, és ezért a nyilatkozattétel mellett kérte a hatósági szerződés módosítását. A 380/2012. (II. 22.) számú végzés 1. pontjában szereplő alulteljesítés tényét a Médiaszolgáltató elismerte. Véleménye szerint a kis elmaradás a kategória értelmezésbeli eltéréséből adódott. A hatósági ellenőrzés vonatkozó megállapítására figyelemmel kérelmezte a közszolgálati műsorarány 100-ról 90 %- ra történő módosítását. A helyi közélettel foglalkozó, helyi mindennapi életvitelt segítő műsorszámok arányára vonatkozó megállapítással a Médiaszolgáltató nem értett egyet, szerinte a Médiatanács olyan műsorszámokat nem minősített e kategóriába tartozónak, amelyek álláspontja szerint teljesítik ezt a kritériumot. Az említett kritériumnak a Médiaszolgáltató szerint a Helyi hírek, a Délutáni magazin, a Koraesti magazin, a Rózsafüzér és a Kiáltás című műsorszámok is megfeleltek. A kategóriával kapcsolatban arról tájékoztatta a Médiatanácsot, hogy márciusától külön oktatást tart dolgozóinak és az érdekeltségi körébe tartozó egyéb helyi rádiók munkatársainak, vélhetőleg elősegítve ezzel a javuló helyi műsorok megvalósulását. A hatósági ellenőrzés szöveg, illetve az ismételt műsorszámokra vonatkozó arányával kapcsolatos adatait a Médiaszolgáltató elfogadta, annak tanulságaként kérte a napi szövegarány 80-ról 70 %-ra történő mérséklését, illetve az ismételt műsorszám-arány 20-ról 30 %-ra történő maximalizálását. A hatósági ellenőrzés megállapításait a Médiaszolgáltató szigorúnak tartotta, álláspontja szerint egy rádió műsora százalékokkal, tizedszázalékokkal nem minősíthető tárgyilagosan, azonban nem látott más megoldást, mint a már kifejtett módosítási kérelmet, amelyhez a törvénysértések kapcsán tett nyilatkozatában minden szükséges mellékletet csatolt. Nyilatkozata végén a Médiaszolgáltató kérte az általa leírtak döntéshozatalkor történő mérlegelését, illetve azon jobbító szándékának figyelembevételét, amely az Mttv. 63. (12) bekezdésében foglalt rendelkezésnek megfelelő működés biztosítására irányul. A Médiaszolgáltató egyúttal közölte, hogy a nyilatkozatában foglalt szerződésmódosítási kérelemmel egyidejűleg lerótta az azért az 5/2011. (X. 6.) számú NMHH rendelet 17. (6) és 2. (1) alapján elsőfokú közigazgatási hatósági eljárásért fizetendő általános eljárási illeték összegét, s az arról szóló igazolást csatolta leveléhez. 2

3 A Médiatanács a rendelkezésére álló adatok alapján az alábbi tényállást állapította meg és azt az alábbiak szerint értékelte: A Médiaszolgáltató által a Pályázati Ajánlatban tett műsorszerkezeti vállalások megfeleltek a közösségi médiaszolgáltatásokkal szemben támasztott jogszabályi követelményeknek, ezért azok változtatás nélkül beemelésre kerültek a Médiatanács 384/2011. (III. 23.) számú határozata alapján létrejött hatósági szerződésbe. Az említett műsorszerkezeti vállalások az alábbiak: a közszolgálati médiaszolgáltatás Mttv ában meghatározott céljait szolgáló műsorszámok heti napi 100 % 100 % a helyi közélettel foglalkozó, a helyi mindennapi életet segítő műsorszámok aránya 38 % 35 % szöveg aránya 80 % 80 % ismétlések aránya max max a Médiaszolgáltatási Szabályzatban megjelölt célközönségnek (a hívő, elsősorban katolikus keresztény, illetve az élet végső értelmét kereső, természetfölöttire nyitott ember) szóló műsorszámok aránya 30 % 20 % 100 % 100 % A Mária Rádió Völgyhíd állandó megnevezésű közösségi médiaszolgáltatás szeptember a közötti műsorát érintő hatósági ellenőrzés megállapítása szerint: 1. A közszolgálati médiaszolgáltatás Mttv ában meghatározott céljait szolgáló műsorszámok aránya a vizsgált adáshéten és annak egyik napján sem érte el a Pályázati Ajánlatban vállalt 100 %-os heti, illetve napi arányt. közszolgálati műsor :59:42 23:00: :59:43 22:24:07 93, :59:41 23:04:59 96, :59:43 22:05: :59:43 22:32: :59:42 22:05: :59:42 22:15:21 92,7 heti arány (%) 93,7 2. A helyi közélettel foglalkozó, helyi mindennapi életvitelt segítő műsorszámokra vonatkozóan tett vállalásokat (heti 38 %, napi 35 %) a Médiaszolgáltató az alábbiak szerint nem teljesítette. helyi műsor :59:42 02:52: :59:43 04:40:35 19, :59:41 02:58:28 12, :59:43 07:06:24 29, :59:43 03:45:39 15, :59:42 04:15:05 17, :59:42 03:27:58 14,4 heti arány (%) 17,3 3

4 3. A szöveg arányát illetően a Médiatanács megállapította, hogy a vizsgált adáshét két napján, szeptember 23-án és 27-én nem teljesült a vállalt napi arány (80 %). szöveg aránya :59:42 19:27: :59:43 18:48:10 78, :59:41 19:14:03 80, :59:43 19:48:16 82, :59:43 19:36:26 81, :59:42 17:52:22 74, :59:42 20:04:24 83,6 heti arány (%) 80,3 (vállalás: 80 %) 4. Az ismétlések arányát illetően a Médiatanács megállapította, hogy az e körben vállalt maximális napi arányt (20 %) négy napon, szeptember én a Médiaszolgáltató túllépte. ismétlés :59:42 04:41:58 19, :59:43 03:35: :59:41 05:02: :59:43 06:14: :59:43 05:30: :59:42 05:33:56 23, :59:42 04:28:21 18,6 heti arány (%) 20,9 (vállalás: 30 %) Az Mttv. 63. (12) bekezdésében foglalt rendelkezés értelmében: 63. (12) A médiaszolgáltató a pályázati ajánlatában vállalt időtartamban és ben a beosztás szerint, saját megkülönböztető azonosítási jelét használva, a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására jogosult és köteles, az általa üzemben tartott saját hálózaton, berendezésekkel, eszközökkel vagy hírközlési szolgáltató (műsorszóró) szolgáltatás közreműködésével. A médiaszolgáltató saját eszközökkel történő műsorszóró, szétosztó tevékenységére a távközlési szolgáltatási engedély nem szükséges, de ez nem érinti a jogszabályokban meghatározott egyéb engedélyek beszerzésére vonatkozó kötelezettséget. A Médiaszolgáltató a nyilatkozatában elismerte a hatósági ellenőrzés során a közszolgálati műsorszámok napi és heti aránya tekintetében irányadó hatósági szerződéses vállalások alulteljesítésével kapcsolatban tett megállapítást. A médiaszolgáltatói nyilatkozat tartalmának ismeretében a Médiatanács a helyi közélettel foglalkozó, helyi mindennapi életvitelt segítő műsorszámok körében elfogadta a Médiaszolgáltató hivatkozását a Rózsafüzér című műsorszámokkal kapcsolatban, figyelemmel arra, hogy azokban imaszándékok telefonon történt közlésére került sor. E jelleg következtében az említett műsorszámok a helyi mindennapi életet segítették, illetve arra alkalmasak voltak. A Médiatanács ugyanakkor nem fogadta el a Helyi hírek, a Délutáni magazin, Koraesti magazin és a Kiáltás című műsorszámokra történt médiaszolgáltatói hivatkozást, mivel a heti műsorról készült táblázat ismételt áttekintése során ilyen műsorszámok sugárzására a vizsgált adáshéten nem került sor. A fentiek alapján a Médiatanács újraszámolta a helyi közélettel foglalkozó, a helyi mindennapi életvitelt segítő műsorszámok napi és heti arányát a Rózsafüzér című műsorszámok időtartamának beszámításával, s így megállapította, hogy a Médiaszolgáltató a vonatkozó vállalását a vizsgált adáshéten az alábbiak szerint teljesítette: szeptember 22-én 12 helyett 13,8 %, 4

5 2011. szeptember 23-án 19,5 helyett 21,15 %, szeptember 24-én 12,4 helyett 14,6 %, szeptember 25-én 29,6 helyett 31,5 %, szeptember 26-án 15,7 helyett 17,3 %, szeptember 27-én 17,7 helyett 19,6 %, szeptember 28-án 14,4 helyett 16,34 %, szeptember közötti héten 17,3 helyett 19,2 %. Az átszámított értékek azonban még mindig nem érték el a Pályázati Ajánlatban vállalt napi és heti arányokat, így a Médiatanács e vállalás tekintetében is alulteljesítést állapított meg. A Médiaszolgáltató a nyilatkozatában ugyancsak elismerte a hatósági ellenőrzés során a szöveg és az ismétlések napi, illetve heti aránya tekintetében irányadó hatósági szerződéses vállalások alulteljesítésével kapcsolatban tett megállapításokat. A fentiek következtében a Médiatanács megállapította, hogy a Médiaszolgáltató megsértette az Mttv. 63. (12) bekezdésében foglalt rendelkezést, tekintettel arra, hogy 1. a közszolgálati médiaszolgáltatás az Mttv ában meghatározott céljait szolgáló műsorszámok aránya a vizsgált adáshéten és annak egyik napján sem érte el a Pályázati Ajánlatban vállalt, a hatósági szerződésben rögzített heti, illetve napi arányt, 2. a helyi közélettel foglalkozó, helyi mindennapi életvitelt segítő műsorszámok aránya a vizsgált adáshéten és annak egyik napján sem érte el a Pályázati Ajánlatban vállalt, a hatósági szerződésben rögzített heti, illetve napi arányt, 3. a szöveg aránya szeptember 23-án és 27-én nem érte el a Pályázati Ajánlatban vállalt, a hatósági szerződésben rögzített napi arányt, 4. az ismétlések napi aránya szeptember én meghaladta a Pályázati Ajánlatban vállalt, a hatósági szerződésben rögzített napi maximumot. A Médiatanács a jogsértés miatt alkalmazandó jogkövetkezmény fajtájának és mértékének meghatározása során az alábbi szempontokat vette figyelembe. Az Mttv (1) bekezdés értelmében: 186. (1) Amennyiben a jogsértés csekély súlyú és ismételtség nem állapítható meg, a Médiatanács, illetve a Hivatal - a jogsértés tényének megállapítása és figyelmeztetés mellett - legfeljebb harminc napos határidő tűzésével felhívhatja a jogsértőt a jogsértő magatartás megszüntetésére, a jövőbeni jogsértésektől való tartózkodásra, illetve a jogszerű magatartás tanúsítására, és meghatározhatja annak feltételeit. A Médiatanács a Médiaszolgáltató fent megállapított jogsértéseit, a hatósági szerződésben vállaltak jelentős alulteljesítését együttesen nem értékelhette csekély súlyúként, ezért, bár a Médiatanács korábban nem állapította meg a Médiaszolgáltatóval szemben az Mttv. 63. (12) bekezdésben foglalt rendelkezés megsértését, az Mttv (1) bekezdése szerinti felhívás jogkövetkezményét nem alkalmazhatta a Médiaszolgáltatóval szemben. Az Mttv (2) bekezdésében foglalt rendelkezés szerint: 187. (2) A Médiatanács és a Hivatal a jogkövetkezményt - a jogsértés jellegétől függően - a jogsértés súlyára, a jogsértés ismételtségére, folyamatosságára, időtartamára, a jogsértéssel elért vagyoni előnyre, valamint a jogsértéssel okozott érdeksérelemre, az érdeksérelmet szenvedett és veszélyeztetett személyek számára, illetve a jogsértéssel okozott kárra és a jogsértés piacra gyakorolt hatására, továbbá az egyedi ügyben értékelhető egyéb szempontokra tekintettel állapítja meg. 5

6 A Médiatanács az Mttv (3) bekezdésében foglalt jogkövetkezmények közül a bírság alkalmazása mellett döntött, mivel jelen jogsértés esetén e közjogi eszközt ítélte a legalkalmasabbnak arra, hogy a jogsértőt visszatartsa a jövőbeni jogsértések elkövetésétől. A Médiatanács az Mttv (2) bekezdésében rögzített mérlegelési szempontok közül a jogsértés súlyán túlmenően figyelembe vette annak folyamatosságát. A Médiaszolgáltató a nyilatkozatában elismerte a jogsértéseket, s a hatósági szerződésben vállalt értékeket az alábbiak szerint teljesítette alul: 1. A Médiaszolgáltató napi és heti szinten is 100 %-os vállalást tett a közszolgálati célokat szolgáló műsorok tekintetében, amelyet 3,8 és 7,3 % közötti arányban minden nap, illetve heti szinten is alulteljesített. 2. A helyi közélettel foglalkozó, a helyi mindennapi életvitelt segítő műsorszámok arányára tett vállalások (heti 38 %, napi 35 %) az átszámítás következtében mindössze közel fele arányban teljesültek. 3. Az ismétlések aránya négy egymást követő napon meghaladta a vállalt maximumot. A Médiatanács a jogsértések kapcsán figyelembe vette, hogy a vállalt szövegarány a vizsgált adáshéten öt nap esetében és heti szinten is teljesült, s a napi arányok túlteljesítése mindössze 1,7 és 5,6 % között mozgott, továbbá, hogy az ismétlések vállalt napi arányának túlteljesítése mindössze 1 és 5 % között váltakozott. A Médiatanács enyhítő körülményként tekintett arra, hogy a hatósági ellenőrzés során feltárt alulteljesítések a Médiaszolgáltatót a hatósági szerződés műsorszerkezeti vállalásainak teljesíthetősége érdekében módosítási kérelem benyújtására késztették, amely arról tanúskodik, hogy a Médiaszolgáltató jogkövető magatartásra törekszik. Az Mttv (2) bekezdésében meghatározott további mérlegelési szempontok, figyelemmel az Mttv (4) bekezdésében meghatározott ismételtség fogalmára is, a jelen jogsértés tekintetében nem értékelhetők. A Médiatanács a bírság kiszabásakor külön tekintettel volt arra, hogy egy esetleges ismételt jogsértés esetén alkalmazandó bírságszankció megállapításánál érvényesülhessen a fokozatosság elve, azaz az ismétléssel járó növekvő progresszivitás és a szankcionálás kiszámíthatósága, előreláthatósága. A fentiek okán a jogsértés súlyára és az eset összes körülményére tekintettel a Médiatanács az Mttv (3) bekezdés bb) alpontja alapján a maximálisan kiszabható bírság 0,02 %-ának megfelelő összegű, azaz Ft bírságot szabott ki a Médiaszolgáltatóval szemben. A Médiatanács az Mttv a), j) és l) pontjában foglalt hatáskörében a rendelkező részben foglaltak szerint döntött. Az eljárás során a Ket (2) bekezdése szerinti eljárási költség nem merült fel. 6

7 A jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ket. 72. (1) bekezdés da) pontján, valamint az Mttv (1) és (3) bekezdésén, illetve a on alapul. A tárgyalás tartására vonatkozó tájékoztatás a polgári perrendtartásról szóló évi III. törvény 338. (2) bekezdésén alapul. Budapest, április 4. a Médiatanács nevében Szalai Annamária elnök dr. Vass Ágnes hitelesítő tag Kapják: 1. Személyes adat 7

8 Melléklet a Médiatanács 634/2012. (IV. 4.) számú határozatához A hatósági ellenőrzés megállapításai A Médiaszolgáltató által üzemeltetett Mária Rádió Völgyhíd állandó megnevezésű helyi vételkörzetű közösségi médiaszolgáltatás szeptember között sugárzott műsorára vonatkozó vizsgálat során több esetben felmerült az Mttv. 63. (12) bekezdésében foglalt rendelkezés sérelme. A Médiaszolgáltató által a Pályázati Ajánlatban tett műsorszerkezeti vállalások megfeleltek a közösségi médiaszolgáltatásokkal szemben támasztott jogszabályi követelményeknek, ezért azok változtatás nélkül beemelésre kerültek a hatósági szerződésbe. Az említett műsorszerkezeti vállalások az alábbiak: heti napi a közszolgálati médiaszolgáltatás Mttv ában meghatározott céljait szolgáló műsorszámok 100 % 100 % a helyi közélettel foglalkozó, a helyi mindennapi életet segítő műsorszámok aránya 38 % 35 % szöveg aránya 80 % 80 % ismétlések aránya max max a Médiaszolgáltatási Szabályzatban megjelölt célközönségnek (a hívő, elsősorban katolikus keresztény, illetve az élet végső értelmét kereső, természetfölöttire nyitott ember) szóló műsorszámok aránya A hatósági ellenőrzés tapasztalatai: 30 % 100 % 20 % 100 % A Mária Rádió Völgyhíd műsorának hatósági ellenőrzése érdekében bekérésre került a heti teljes műsorfolyam felvétele, a közreadott programokat dokumentáló adástükör és playlist (az utóbbiak elektronikus formában). A Médiatanács a hatósági ellenőrzés első szakaszában lekódolta a médiaszolgáltatás egész heti műsorfolyamát. Az alábbi táblázatokban félkövér betűszedéssel kerültek jelzésre a közfeladatot megvalósító műsorszámokat, szürke háttérrel kerültek jelzésre azok az elemek, amelyek nem fogadhatók el közszolgálati műsorszámként, a zenei egységek esetében megkülönböztetésre kerültek a külföldi és magyar vonatkozású zeneszámok, azonban a playlist-ben előforduló hiányosságok miatt a Médiatanács több esetben észlelt ún. beazonosítatlan zenét. 1. A közszolgálati médiaszolgáltatás Mttv ában meghatározott céljait szolgáló műsorszámok A Médiatanács megállapította, hogy a vizsgált adáshéten közzétett műsorszámok a felhívás, az önreklám és az időkitöltő zene kivételével megfeleltek az Mttv ában foglaltaknak. A közszolgálati műsorkínálatban az alábbi műsorkarakterek kerültek elkülönítésre: - vallási témájú műsorszámok, - imádságok, - példabeszédek, - szentmisék közvetítése, - vallási témájú magazinműsorok és portréműsorok, - regionális és egyházi tartalmú hírek, - kisgyermekek és kisebbségi csoportok számára készített műsorszámok, - fogyatékkal élők, hátrányos helyzetűek számára készített műsorszámok (Bárka), - az egészségügyet szolgáló műsorszámok (Isten patikája). 8

9 A teljes műsorkínálatra jellemző volt, hogy kötődött a vallásossághoz. A Médiatanács helyi közélettel foglalkozó műsorszámként a Napindító és az Ez a nap című vallási magazinműsorokat, a vételkörzetből és környékéről közvetített szentmiséket, a Regionális körkép című helyi műsorszámokat, a Mária Rádió életét bemutató, illetve a rádió önkénteseivel készített műsorszámokat fogadta el. A fenti műsorszámok maradéktalanul megfeleltek a közszolgálati kritériumoknak. Az alábbi táblázat mutatja be a közszolgálati célt megvalósító műsorszámok időtartamát és arányát a heti teljes re vetítve. közszolgálati műsor :59:42 23:00: :59:43 22:24:07 93, :59:41 23:04:59 96, :59:43 22:05: :59:43 22:32: :59:42 22:05: :59:42 22:15:21 92,7 heti arány (%) 93,7 A táblázat alapján jól követhető, hogy a heti és napi közszolgálati műsorarány tekintetében a Médiaszolgáltató néhány százalékkal alulmúlta vállalását. Az alulteljesítés a műsorban közzétett különböző a szóban forgó kategóriába nem sorolható műsorszámok, mint felhívások, önreklámok és az időkitöltő zene miatt következett be, amelyeknek ideje kimérésre került a napi/heti teljes ből. 2. Helyi közélettel foglalkozó, a helyi mindennapi életvitelt segítő műsorszámok Ezt a kategóriát a Médiatanács a hatósági ellenőrzés során igyekezett tágan értelmezni, és valamennyi helyi és környékbeli vonatkozású tartalmat elfogadott idetartozónak. A közéleti, mindennapi életvitelt segítő tényszerű információk mellett a vételkörzetben élőkkel készített portréműsorok, illetve a különböző helyszíneken végzett szentmisék és egyéb vallási események közvetítése is beszámításra kerültek Ennek alapján a Médiatanács az alábbi műsorszámokat tekintette helyi közélettel foglalkozó műsorszámoknak: - szentmise-közvetítések, - Szentkút, - Ceferino-ház, - Életre növelő, - Regionális körkép, - Ez a nap, - A hét plébániája, - Szabadon, örömmel, szeretettel, illetve az - Ajándékok. Az alábbi táblázat mutatja be a helyi közélettel foglalkozó, a helyi mindennapi életvitelt segítő műsorszámok időtartamát és arányát a heti teljes re vetítve. 9

10 helyi műsor :59:42 02:52: :59:43 04:40:35 19, :59:41 02:58:28 12, :59:43 07:06:24 29, :59:43 03:45:39 15, :59:42 04:15:05 17, :59:42 03:27:58 14,4 heti arány (%) 17,3 A táblázat alapján jól követhető, hogy a Médiaszolgáltató nem teljesítette vonatkozó vállalásait. 3. A szöveg aránya szöveg aránya :59:42 19:27: :59:43 18:48:10 78, :59:41 19:14:03 80, :59:43 19:48:16 82, :59:43 19:36:26 81, :59:42 17:52:22 74, :59:42 20:04:24 83,6 heti arány (%) 80,3 A táblázat alapján jól követhető, hogy a Médiaszolgáltató teljesítette az általa vállalt heti szövegarányt, azonban a napi vállalások esetében két napon (szeptember 23-án és 27-én) alulteljesített (ld. a szürke háttérrel jelzett részeket). 4. Az ismétlések aránya ismétlés :59:42 04:41:58 19, :59:43 03:35: :59:41 05:02: :59:43 06:14: :59:43 05:30: :59:42 05:33:56 23, :59:42 04:28:21 18,6 heti arány (%) 20,9 A táblázat alapján jól követhető, hogy az ismételt műsorszámok aránya szeptember 24-én, 25-én, 26-án és 27-én meghaladta a Médiaszolgáltató által vállalt napi maximumot, teljesült viszont a heti vállalás (ld. a szürke háttérrel jelzett részeket). 10

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1549/2012. (VIII. 29.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1549/2012. (VIII. 29.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/16140-7/2012. Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat Melléklet: a hatósági

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1496/2012. (VIII. 15.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1496/2012. (VIII. 15.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/13535-10/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására, valamint a saját megkülönböztető

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1737/2012. (X.3.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1737/2012. (X.3.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/20018-7/2012. Tárgy: a magyar zenei műsorszámok, a napi rendszeres híradásra szánt minimális műsoridő, a közszolgálati célokat szolgáló műsorszámok és a célcsoportnak szóló műsorarány alulteljesítése

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 122/2015. (II.3.) számú HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 122/2015. (II.3.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/28789-8/2014. Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor közreadására vonatkozó és a közösségi médiaszolgáltatókkal szemben előírt törvényi követelmények megsértése Ügyintéző: személyes

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1339/2011. (X.5.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1339/2011. (X.5.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/24340-7/2011. Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsorsugárzási kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: hatósági ellenőrzés megállapításai A NEMZETI MÉDIA-

Részletesebben

HATÁROZAT. 30.000,- Ft, azaz harmincezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi.

HATÁROZAT. 30.000,- Ft, azaz harmincezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi. Médiafelügyeleti Főosztály Iktatószám: MN/9024-3/2013. Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: A Médiaszolgáltató által

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 353/2013. (II. 27.) sz. HATÁROZATA. 10.000,- Ft, azaz tízezer forint bírsággal sújtja.

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 353/2013. (II. 27.) sz. HATÁROZATA. 10.000,- Ft, azaz tízezer forint bírsággal sújtja. Ügyiratszám: MN/30292-10/2012. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérő műsor sugárzása, a közösségi médiaszolgáltatókkal szemben előírt törvényi követelmények megsértése Ügyintéző: személyes

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1742/2012. (X.3.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1742/2012. (X.3.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/20199-9/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1005/2013. (VI. 12.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1005/2013. (VI. 12.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/8539-8/2013. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérés, burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése Ügyintéző: személyes

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 277/2015. (III.17.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 277/2015. (III.17.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/33262-11/2014. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására, valamint a közszolgálati műsorszámok bemutatására fordított műsoridőre vonatkozó

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1194/2013. (VII.17.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1194/2013. (VII.17.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/14385-8/2013. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a saját készítésű műsorszámok heti minimális műsoridejére vonatkozó kötelezettség, továbbá

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 2.100.000,- Ft, azaz kétmillió-egyszázezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi.

H A T Á R O Z A T. 2.100.000,- Ft, azaz kétmillió-egyszázezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi. Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/30552-4/2014. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a hallássérültek számára hozzáférhető műsorszámokra vonatkozó

Részletesebben

HATÁROZAT. felhívja, 105.000,- Ft, azaz egyszázötezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi.

HATÁROZAT. felhívja, 105.000,- Ft, azaz egyszázötezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi. Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/2915-6/2013. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a hallássérültek számára hozzáférhető műsorszámokra vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése Melléklet: hatósági

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 1759/2013. (XII. 11.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 1759/2013. (XII. 11.) számú HATÁROZATA A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 1759/2013. (XII. 11.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/57221-8/2013. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 243/2014. (III. 18.) sz. HATÁROZATA. 100.000,- Ft, azaz százezer forint bírsággal sújtja.

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 243/2014. (III. 18.) sz. HATÁROZATA. 100.000,- Ft, azaz százezer forint bírsággal sújtja. Ügyiratszám: MN/72190-8/2013. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések, és a közösségi médiaszolgáltatókkal szemben előírt törvényi követelmények megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám:

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1493/2012. (VIII.15.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1493/2012. (VIII.15.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/15476-8/2012. Tárgy: a Médiatanács határozatában előírt műsorstruktúrának megfelelő műsorsugárzási kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: a hatósági ellenőrzés megállapításai

Részletesebben

HATÁROZAT. 1.000.000,- Ft, azaz egymillió forint összegű bírság megfizetésére kötelezi.

HATÁROZAT. 1.000.000,- Ft, azaz egymillió forint összegű bírság megfizetésére kötelezi. Médiafelügyeleti Főosztály Iktatószám: MN/2026-22/2011. Tárgy: a nyugalom megzavarására alkalmas képi vagy hanghatások bemutatását megelőző figyelemfelhívásra vonatkozó törvényi előírás megsértése Ügyintéző:

Részletesebben

1519/2013. (X.16.) számú HATÁROZATA

1519/2013. (X.16.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: Üzleti titok Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a termékmegjelenítésre vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 1519/2013. (X.16.) számú

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 797/2014. (IX.2.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 797/2014. (IX.2.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/17079-7/2014. Ügyintéző: személyes adat Email: személyes adat Tárgy: támogatói üzenet, társadalmi célú reklám közzétételére, valamint társadalmi célú reklám megrendelőjének a megnevezésére

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1915/2012. (X. 30.) sz. HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1915/2012. (X. 30.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/24172-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának

Részletesebben

1044/2013. (VI.19. VI.19.) ) számú HATÁROZATA

1044/2013. (VI.19. VI.19.) ) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/10056-11/2013. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1433/2011. (X. 19.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1433/2011. (X. 19.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/18991-17/2011. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a társadalmi célú reklám közzétételére vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 1433/2011.

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 348/2013. (II. 27.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 348/2013. (II. 27.) számú HATÁROZATA Iktatószám: MN/33827-8/2012. Tárgy: a gyermekekre és kiskorúakra vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése Ügyintéző: személyes adat A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 348/2013. (II.

Részletesebben

1002/2013. (VI.12. VI.12.) ) számú HATÁROZATA

1002/2013. (VI.12. VI.12.) ) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/9483-12/2013. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a kiskorúak védelmére vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 1002/2013. (VI.12.

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 911/2012. (V.16.) sz. H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 911/2012. (V.16.) sz. H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/6437-9/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt időtartamban és műsoridőben, valamint a műsoridőbeosztás szerint vállalt műsorstruktúrának

Részletesebben

a NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 1331/2011. (X. 5.) számú HATÁROZATA

a NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 1331/2011. (X. 5.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/27101-6/2011. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: kiegyensúlyozottsági kérelem elbírálása Melléklet: a kifogásolt műsorszám tartalmának szöveges ismertetése a NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI

Részletesebben

HATÁROZAT. kötelezi, Továbbá a Hatóság a jelen határozat jogerőre emelkedésétől számított 30 napos határidő tűzésével kötelezi

HATÁROZAT. kötelezi, Továbbá a Hatóság a jelen határozat jogerőre emelkedésétől számított 30 napos határidő tűzésével kötelezi Pécsi hatósági iroda Iktatószám: CP/16921-4/2012 Tárgy: Kötelezés. Ügyintéző: HATÁROZAT A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala (a továbbiakban: Hatóság) hivatalból indított általános hatósági

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1917/2012. (X. 30.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1917/2012. (X. 30.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/24109-7/2012. Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására, a közösségi médiaszolgáltatókkal szembeni követelmények betartására, valamint a reklámok közzétételének módjára

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 247/2014. (III.18.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 247/2014. (III.18.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: N/1949-11/2014. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1583/2013. (XI. 6.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1583/2013. (XI. 6.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/50240-7/2013. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására, valamint a közszolgálati műsorszámok

Részletesebben