A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1704/2011. (XI.23.) sz. HATÁROZATA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1704/2011. (XI.23.) sz. HATÁROZATA"

Átírás

1 Iktatószám: MN/ /2011. Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: a hatósági ellenőrzés megállapításai A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 1704/2011. (XI.23.) sz. HATÁROZATA A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa (a továbbiakban: Médiatanács) a Nyugat Rádió Kft.-vel (9700 Szombathely, Körmendi út ; a továbbiakban: Médiaszolgáltató) szemben hivatalból lefolytatott hatósági eljárásban megállapította, hogy a Médiaszolgáltató a Nyugat Rádió állandó megnevezésű adóján július 27- augusztus 2. között nem a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsort sugárzott, melynek következtében a Médiaszolgáltatót Ft, azaz tízezer forint bírsággal sújtja. A Médiaszolgáltató a bírságot e határozat közlését követő hét napon belül köteles megfizetni a Médiatanács Magyar Államkincstár által vezetett számú számlájára. A bírságfizetési kötelezettség késedelmes teljesítése esetén a Médiaszolgáltató késedelmi pótlékot köteles fizetni, melynek mértéke minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd része. Az önkéntes teljesítés elmaradása esetén a Médiatanács a Médiaszolgáltatóval szembeni bírság igényét közigazgatási úton érvényesíti. E határozat ellen fellebbezésnek nincs helye. A határozat felülvizsgálata az annak közlésétől számított 30 napon belül a Fővárosi Bírósághoz címzett, de a Médiatanácshoz három példányban benyújtott keresetlevéllel kérhető. A keresetlevél benyújtásának e határozat végrehajtására halasztó hatálya nincs, a keresettel támadott hatósági határozat végrehajtásának felfüggesztése és a tárgyalás tartása a bíróságtól kérhető. A keresetet a bíróság 30 napon belül bírálja el. Indokolás A Médiatanács a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Mttv.) 167. (1) bekezdése alapján hatósági ellenőrzés keretében, hivatalból vizsgálta a Médiaszolgáltató által üzemeltetett Nyugat Rádió állandó

2 megnevezésű médiaszolgáltatás július 27- augusztus 2. közötti műsorát, amely vonatkozásában felmerült az Mttv. 63. (12) bekezdésében foglalt rendelkezés megsértése. A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 29. (1) bekezdése alapján a Médiatanács az Mttv j) pontjában foglalt hatáskörében október 12-én hivatalból hatósági eljárást indított a Médiaszolgáltatóval szemben, és a Ket. 29. (3) bekezdés szerinti értesítésében a Ket. 51. (1) bekezdésében foglalt rendelkezésnek megfelelően az 1402/2011. (X. 12.) számú végzésében tájékoztatta a hatósági ellenőrzés megállapításáról, nyilatkozattételi jogosultságáról és az iratbetekintés lehetőségéről. A tértivevény tanúsága szerint a Médiaszolgáltató a hatósági eljárás megindításáról szóló értesítést október 17-én átvette, de jelen döntés meghozataláig nyilatkozatot nem tett. A Médiatanács a rendelkezésre álló adatok alapján az alábbi tényállást állapította meg, és azt az alábbiak szerint értékelte: A Médiaszolgáltató a hatósági ellenőrzés által megállapított részletes elemzés adatairól, illetve azok eredményéről az eljárás hivatalból történő megindításáról szóló értesítés alapján tudomással bír, illetve azok a határozat mellékletében szerepelnek. Az Mttv. 63. (12) bekezdése szerint: 63. (12) A médiaszolgáltató a pályázati ajánlatában vállalt időtartamban és műsoridőben a műsoridő-beosztás szerint, saját megkülönböztető azonosítási jelét használva, a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására jogosult és köteles, az általa üzemben tartott saját hálózaton, berendezésekkel, eszközökkel vagy hírközlési szolgáltató (műsorszóró) szolgáltatás közreműködésével. A médiaszolgáltató saját eszközökkel történő műsorszóró, szétosztó tevékenységére a távközlési szolgáltatási engedély nem szükséges, de ez nem érinti a jogszabályokban meghatározott egyéb engedélyek beszerzésére vonatkozó kötelezettséget. A Médiaszolgáltató a Műsorszolgáltatási Szerződésben és a Pályázati Ajánlatban vállalásokat tett a műsorstruktúrájára vonatkozóan. Az Mttv (1) bekezdése alapján a meglévő műsorszolgáltatási jogosultságokra vonatkozó szerződések, azok hatósági szerződéssé történő átalakításáig tovább élnek. Figyelemmel az Mttv (1) bekezdésére, amely kimondja, hogy az ORTT jogutódja a Médiatanács, a műsorszolgáltatási szerződéses vállalások teljesítésének ellenőrzése, a hatósági eljárás lefolytatása a Médiatanács hatáskörébe tartozik az Mttv j) pontja alapján. A Médiaszolgáltató a közéleti műsorok kategóriájában sugárzott műsorszámok kapcsán a vállalt heti 31% műsorarányt nem teljesítette, mivel csupán a heti műsoridő 14%-ában sugárzott e kategóriába sorolható műsorszámot. A kategóriába tartozó elemként került elfogadásra a Padlógáz autós-motoros magazin azon része, amely a megyei útfelújításokkal és baleseti statisztikákkal foglalkozott, az Ügyvéd a stúdióban, a Közszolgálati félóra, az Ez történt, a Hírvadász, az Éjjeli őrjárat, a Kulissza és a Nyugati Panoráma vonultatott fel a régió közéletével és/vagy a vételkörzetben élők mindennapi életével kapcsolatos, vagy azt megkönnyítő témákat. Ezek időtartama majdnem elérte a 24 órát, arányuk pedig a 14%-ot a heti műsoridőre vetítve, azaz a vállalt kvótának alig a felét teljesítette a rádió. A rendszeres híradásra szánt műsoridő tekintetében a Médiaszolgáltató a vállalt heti 16,5%- os műsoridő-arány helyett csak 9%-nyi, a kategóriának megfelelő műsorszámot sugárzott, azaz ezen vállalását is alulteljesítette.

3 A Médiaszolgáltató a vállalt minimális szövegarányt kisebb mértékben szintén alulteljesítette (34%-ot ért el a heti műsoridő tekintetében a szöveg aránya, a vállalt 36% helyett). Mindezek alapján a Médiatanács megállapította, hogy a Médiaszolgáltató a július 27- augusztus 2. közötti időszakban megsértette az Mttv. 63. (12) bekezdésében foglalt rendelkezést. A Médiatanács által alkalmazott jogkövetkezmény: A Médiatanács a jogsértés miatt alkalmazandó jogkövetkezmény fajtájának és mértékének meghatározása során az alábbi szempontokat vette figyelembe. Az Mttv (1) bekezdés értelmében: Amennyiben a jogsértés csekély súlyú és ismételtség nem állapítható meg, a Médiatanács, illetve a Hivatal - a jogsértés tényének megállapítása és figyelmeztetés mellett - legfeljebb harminc napos határidő tűzésével felhívhatja a jogsértőt a jogsértő magatartás megszüntetésére, a jövőbeni jogsértésektől való tartózkodásra, illetve a jogszerű magatartás tanúsítására, és meghatározhatja annak feltételeit. A Médiatanács az Mttv. 63. (12) bekezdésének a Médiaszolgáltató általi megsértését jelen határozat meghozataláig még nem állapította meg. Ennek ellenére a Médiaszolgáltató vonatkozó jogsértését a műsorszolgáltatási szerződésben vállaltak nem, illetve jelentős alulteljesítésére tekintettel nem értékelhette csekély súlyúként, ezért az Mttv (1) bekezdése szerinti felhívás jogkövetkezményét nem alkalmazhatta a Médiaszolgáltatóval szemben. A Médiatanács az Mttv (3) bekezdésében foglalt jogkövetkezmények közül a bírság alkalmazása mellett döntött, mivel jelen jogsértés esetén e közjogi eszközt ítélte a legalkalmasabbnak arra, hogy a jogsértőt visszatartsa a jövőbeni jogsértések elkövetésétől. A Médiatanács úgy ítélte meg, hogy a mérlegelés során meghatározott összegű bírság már kellő visszatartó erővel rendelkezik a Műsorszolgáltatási Szerződés szerinti kötbérhez képest. A Médiatanács az Mttv (2) bekezdésében rögzített mérlegelési szempontok közül a jogsértés súlyán túlmenően figyelembe vette annak folyamatosságát, miszerint a Médiaszolgáltató a vizsgált időszak (1 hét) minden egyes napján a fentebb kifejtettek alapján vállalásainak csak töredékét teljesítette. A Médiaszolgáltató a helyi közélettel foglalkozó műsorszámok kategóriájában tett vállalásának kevesebb, mint a felét (31% helyett 14%) teljesítette, míg a rendszeres híradásra szánt műsorszámok sugárzására tett 16,5%/hét vállalása helyett csak 9%-nyi időtartamban teljesített, a zene/szöveg időtartama és aránya kapcsán tett vállalása pedig kisebb mértékben ugyan, de nem teljesült. Az Mttv (2) bekezdésében meghatározott további mérlegelési szempontok, figyelemmel az Mttv (4) bekezdésére is, a jelen jogsértés tekintetében nem értékelhetők. A Médiatanács a bírság kiszabásakor külön tekintettel volt arra, hogy egy esetleges ismételt jogsértés esetén alkalmazandó bírságszankció megállapításánál érvényesülhessen a fokozatosság elve, azaz az ismétléssel járó növekvő progresszivitás és a szankcionálás kiszámíthatósága, előreláthatósága. A Médiatanács a fentiek okán az Mttv (3) bekezdés bb) alpontja alapján a maximálisan kiszabható bírság 0,02 %-ának megfelelő összegű, azaz ,-Ft bírságot szabott a Médiaszolgáltatóval szemben. Az eljárás során a Ket (2) bekezdése szerinti eljárási költség nem merült fel.

4 A jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ket. 72. (1) bekezdés da) pontján, valamint az Mttv (1) és (3) bekezdésén, illetve a on alapul. A tárgyalás tartására vonatkozó tájékoztatás a polgári perrendtartásról szóló évi III. törvény (Pp.) 338. (2) bekezdésén alapul. Budapest, november 23. a Médiatanács nevében Szalai Annamária elnök Dr. Kollarik Tamás hitelesítő tag Kapják: 1. Személyes adat

5 Melléklet az 1704/2011. (XI.23.) számú határozathoz A vizsgálati minta: Médiaszolgáltató Bekért időszak Minősítése Nyugat Rádió július 27-augusztus 2. közműsor-szolgáltató A vizsgálat algoritmusa: A vizsgálat a médiaszolgáltató egy heti szolgáltatását érinti, mert a szerződés egy hétre vetítve taglalja a vállalásokat). A vizsgálat célja: A vizsgálat célja annak megállapítása volt, hogy a médiaszolgáltató eleget tett-e a szerződésben vállalt kötelezettségeinek (például a szerződésben vállalt cél megvalósulása és a közszolgálati műsorarány betartása). Ezen kívül ellenőrzésre került, hogy a médiaszolgáltató betartotta-e a évi CLXXXV. törvény előírásait. A Médiatanács 2005-től kezdődően számos alkalommal vizsgálta a médiaszolgáltatót. A heti műsorfolyamok vizsgálatai minden esetben arra mutattak rá, hogy a rádió nem teljesítette a vállalását (lásd táblázat): Vizsgált időszak Elért közszolgálati arány Határozatok/szankciók december 3. 8,3 % február % a Testület elrendelte az egyhetes műsorfolyam vizsgálatát július % a 2739/2006. (XII. 12.) sz. határozattal az Rttv (1) a) pontja szerinti szankció december 26-22% a 2122/2007 (IX.19) sz. határozattal Ft kötbér szankció január június 29-július 5. 30% a 2768/2007 (XII. 6) sz. határozattal Ft kötbér szankció augusztus % 27/2009. (I. 7) sz. határozattal Ft kötbér szankció január % 1156/2009. (V. 28.) sz. határozattal az Rttv d) pontja alapján Ft kötbér szankció, és ugyanebben az évben az 1756/2009. (IX. 9.). sz. határozattal Ft kötbér szankció március % a vizsgált napon normaszegést nem regisztráltunk Üzemeltető: Nyugat Rádió Kft. A különleges jogosultságot engedélyező határozat száma: 1149/2005. (VI. 15.) Közszolgálati műsorarány: 51% A helyi közélettel foglalkozó, a helyi mindennapi életet bemutató, azt segítő műsorszámok aránya: 31% Szöveg aránya: 36% (min.) Hírműsorok aránya: 16,5% Műsoridő: 24 óra/nap A Nyugat Rádió műsorszolgáltatási szerződése az alábbi működési paramétereket rögzíti: A műsorszolgáltatás alapvető jellegzetessége: a helyi közéleti hírek, információk és ezzel kapcsolatos magazinok. Sajátos arculata: a vételkörzetben élő hallgatók tájékozódási, kulturális, állampolgári, életviteli szükségleteinek, igényeinek kielégítése. A műsorszolgáltatás központi elemei: a szórakoztató és információs ébresztő műsor hírekkel, aktuális információkkal (reggeli műsorsáv); a nap legfontosabb eseményei, közéleti és kulturális témák (délelőtti műsorsáv); az interaktív műsor, közérdekű témákat feldolgozva (délutáni műsorsáv); a sok zenével tűzdelt pihentető műsor (esti műsorsáv);

6 a könnyű témák, rétegzenei műsorok, napértékelő (éjszakai műsorsáv) és a vegyes szerkesztésű zenei összeállítás, valamint a nap fő témáinak ismétlése (hajnali műsorsáv). Az alábbi táblázatokban kerül bemutatásra a rádió műsorkínálata (a közszolgálati műsorszámok vastaggal): július 27. (szerda) Műsor címe kezdés vég nettó idő zene szöveg zene (pop) 0:00:00 0:00:45 00:00:45 0:00:45 0:00:00 Hírek 0:00:45 0:04:29 00:03:44 0:00:00 0:03:44 Jazz 0:04:29 0:59:59 00:55:30 0:55:30 0:00:00 Hírek 0:59:59 1:03:18 00:03:19 0:00:00 0:03:19 Komolyzene 1:03:18 1:59:59 00:56:41 0:56:41 0:00:00 Hírek 1:59:59 2:03:53 00:03:54 0:00:00 0:03:54 Padlógáz - autós-motoros magazin (útfelújítás Vas megyében, baleseti statisztikák) 2:03:53 3:00:00 00:56:07 0:22:59 0:33:08 Hírek 3:00:00 3:03:23 00:03:23 0:00:00 0:03:23 Padlógáz folyt. 3:03:23 3:47:50 00:44:27 0:13:27 0:31:00 zene (pop) 3:47:50 4:00:08 00:12:18 0:12:18 0:00:00 Hírek 4:00:08 4:03:40 00:03:32 0:00:00 0:03:32 Boszorkánykonyha - női magazin (a női szerepek változásai) 4:03:40 4:58:12 00:54:32 0:06:01 0:48:31 zene (pop) 4:58:12 4:59:59 00:01:47 0:01:47 0:00:00 Hírek 4:59:59 5:03:27 00:03:28 0:00:00 0:03:28 Jazz 5:03:27 5:59:59 00:56:32 0:56:32 0:00:00 Hírek 5:59:59 6:03:39 00:03:40 0:00:00 0:03:40 Reggeli Járat - reggeli magazin (névnapok, időjárás, közlekedés, kalendárium, horoszkóp, téma: a szakítás) 6:03:39 6:29:55 00:26:16 0:23:09 0:03:07 Hírek 6:29:55 6:31:56 00:02:01 0:00:00 0:02:01 Reggeli Járat folyt. 6:31:56 7:00:05 00:28:09 0:24:28 0:03:41 Hírek 7:00:05 7:04:44 00:04:39 0:00:00 0:04:39 Reggeli Járat folyt. 7:04:44 7:30:10 00:25:26 0:18:25 0:07:01 Hírek 7:30:10 7:32:10 00:02:00 0:00:00 0:02:00 Reggeli Járat folyt. 7:32:10 7:57:45 00:25:35 0:19:01 0:06:34 reklám 7:57:45 7:59:50 00:02:05 0:00:00 0:02:05 Hírek 7:59:50 8:04:30 00:04:40 0:00:00 0:04:40 Reggeli Járat folyt. 8:04:30 8:29:21 00:24:51 0:14:40 0:10:11 reklám 8:29:21 8:29:53 00:00:32 0:00:00 0:00:32 Hírek 8:29:53 8:31:58 00:02:05 0:00:00 0:02:05 Reggeli Járat folyt. 8:31:58 8:59:01 00:27:03 0:20:17 0:06:46 reklám 8:59:01 8:59:52 00:00:51 0:00:00 0:00:51 Hírek 8:59:52 9:04:35 00:04:43 0:00:00 0:04:43 Reggeli Járat folyt. 9:04:35 9:30:02 00:25:27 0:14:43 0:10:44 Hírek 9:30:02 9:32:17 00:02:15 0:00:00 0:02:15 Reggeli Járat folyt. 9:32:17 9:59:02 00:26:45 0:17:48 0:08:57 reklám 9:59:02 9:59:43 00:00:41 0:00:00 0:00:41 Hírek 9:59:43 10:04:21 00:04:38 0:00:00 0:04:38 Nyugat Dzsem - zenés délelőtti magazin (névnapok, időjárás, közlekedés, kalendárium) 10:04:21 10:29:56 00:25:35 0:24:24 0:01:11 Hírek 10:29:56 10:32:11 00:02:15 0:00:00 0:02:15 Nyugat Dzsem folyt. 10:32:11 10:58:04 00:25:53 0:25:16 0:00:37

7 reklám 10:58:04 10:59:45 00:01:41 0:00:00 0:01:41 Hírek 10:59:45 11:04:12 00:04:27 0:00:00 0:04:27 Nyugat Dzsem folyt. 11:04:12 11:28:55 00:24:43 0:23:33 0:01:10 reklám 11:28:55 11:29:46 00:00:51 0:00:00 0:00:51 Hírek 11:29:46 11:32:04 00:02:18 0:00:00 0:02:18 Nyugat Dzsem folyt. 11:32:04 11:57:23 00:25:19 0:24:26 0:00:53 reklám 11:57:23 11:59:41 00:02:18 0:00:00 0:02:18 Hírek 11:59:41 12:04:25 00:04:44 0:00:00 0:04:44 Nyugati Kivi - kívánságműsor 12:04:25 12:29:59 00:25:34 0:24:35 0:00:59 reklám 12:29:59 12:30:46 00:00:47 0:00:00 0:00:47 Hírek 12:30:46 12:33:25 00:02:39 0:00:00 0:02:39 Nyugati Kivi folyt. 12:33:25 12:58:42 00:25:17 0:24:02 0:01:15 reklám 12:58:42 13:00:12 00:01:30 0:00:00 0:01:30 Hírek 13:00:12 13:04:50 00:04:38 0:00:00 0:04:38 Nyugati Kivi folyt. 13:04:50 13:30:51 00:26:01 0:24:55 0:01:06 Hírek 13:30:51 13:32:56 00:02:05 0:00:00 0:02:05 Nyugati Kivi folyt. 13:32:56 13:58:28 00:25:32 0:24:59 0:00:33 reklám 13:58:28 13:59:36 00:01:08 0:00:00 0:01:08 Hírek 13:59:36 14:04:25 00:04:49 0:00:00 0:04:49 Hazafelé - szórakoztató délutáni magazin (névnapok, időjárás, közlekedés, programajánló, színes hírek) 14:04:25 14:29:23 00:24:58 0:23:14 0:01:44 reklám 14:29:23 14:29:49 00:00:26 0:00:00 0:00:26 Hírek 14:29:49 14:32:28 00:02:39 0:00:00 0:02:39 Hazafelé folyt. 14:32:28 14:57:39 00:25:11 0:22:06 0:03:05 reklám 14:57:39 14:59:21 00:01:42 0:00:00 0:01:42 Hírek 14:59:21 15:03:55 00:04:34 0:00:00 0:04:34 Hazafelé folyt. 15:03:55 15:29:58 00:26:03 0:22:15 0:03:48 Hírek 15:29:58 15:32:02 00:02:04 0:00:00 0:02:04 Hazafelé folyt. 15:32:02 15:58:48 00:26:46 0:22:52 0:03:54 reklám 15:58:48 15:59:52 00:01:04 0:00:00 0:01:04 Hírek 15:59:52 16:04:41 00:04:49 0:00:00 0:04:49 Hazafelé folyt. 16:04:41 16:28:10 00:23:29 0:22:30 0:00:59 reklám 16:28:10 16:29:44 00:01:34 0:00:00 0:01:34 Hírek 16:29:44 16:32:04 00:02:20 0:00:00 0:02:20 Hazafelé folyt. 16:32:04 16:59:04 00:27:00 0:23:50 0:03:10 reklám 16:59:04 17:00:00 00:00:56 0:00:00 0:00:56 Hírek 17:00:00 17:04:15 00:04:15 0:00:00 0:04:15 Hazafelé folyt. 17:04:15 17:29:35 00:25:20 0:15:03 0:10:17 Hírek 17:29:35 17:31:50 00:02:15 0:00:00 0:02:15 Hazafelé folyt. 17:31:50 18:00:04 00:28:14 0:27:03 0:01:11 Hírek 18:00:04 18:09:25 00:09:21 0:00:00 0:09:21 Mindenki megkapja a magáét! (popzenei műsor) 18:09:25 18:30:31 00:21:06 0:21:06 0:00:00 Hírek 18:30:31 18:32:48 00:02:17 0:00:00 0:02:17 Mindenki megkapja a magáét! folyt. 18:32:48 19:00:07 00:27:19 0:27:19 0:00:00 Hírek 19:00:07 19:04:53 00:04:46 0:00:00 0:04:46 Ügyvéd a stúdióban - jogorvoslati magazin (parkolási problémák) 19:04:53 19:30:22 00:25:29 0:06:48 0:18:41 Hírek 19:30:22 19:32:39 00:02:17 0:00:00 0:02:17 Ügyvéd a stúdióban folyt. 19:32:39 20:00:07 00:27:28 0:08:30 0:18:58 Hírek 20:00:07 20:05:17 00:05:10 0:00:00 0:05:10 ÁllatoZOO - állatbarát magazin 20:05:17 20:31:08 00:25:51 0:10:29 0:15:22 Hírek 20:31:08 20:33:25 00:02:17 0:00:00 0:02:17

8 ÁllatoZOO folyt. 20:33:25 21:00:18 00:26:53 0:14:12 0:12:41 Hírek 21:00:18 21:05:08 00:04:50 0:00:00 0:04:50 Életmódi - egészség magazin 21:05:08 22:00:14 00:55:06 0:18:16 0:36:50 Nyugati Krónika Plusz 22:00:14 22:09:35 00:09:21 0:00:00 0:09:21 Gondolj apádra! - kabaré összeállítás 22:09:35 23:01:32 00:51:57 0:00:00 0:51:57 Hírek 23:01:32 23:06:23 00:04:51 0:00:00 0:04:51 Közszolgálati félóra (forráshiányos a helyi képtár, iskolafejlesztés, nem lesz karneváli kártya, új nevet adnak a főtérnek) 23:06:23 23:28:16 00:21:53 0:00:00 0:21:53 zene (pop) 23:28:16 23:31:47 00:03:31 0:03:31 0:00:00 Ez történt - Szombathely és a régió eseményeinek összefoglalója 23:31:47 23:57:04 00:25:17 0:00:00 0:25:17 zene (pop) 23:57:04 23:59:52 00:02:48 0:02:48 0:00:00 Összesen: 23:59:52 14:26:33 9:33: július 28. (csütörtök) Műsor címe kezdés vég nettó idő zene szöveg zene (pop) 0:00:00 0:00:50 00:00:50 0:00:50 0:00:00 Hírek 0:00:50 0:05:15 00:04:25 0:00:00 0:04:25 Jazz 0:05:15 1:00:04 00:54:49 0:54:49 0:00:00 Hírek 1:00:04 1:04:41 00:04:37 0:00:00 0:04:37 Komolyzene 1:04:41 2:00:04 00:55:23 0:55:23 0:00:00 Hírek 2:00:04 2:04:29 00:04:25 0:00:00 0:04:25 Hírvadász - a Nyugat Rádió sajtóklubja 2:04:29 3:00:04 00:55:35 0:16:17 0:39:18 Hírek 3:00:04 3:04:39 00:04:35 0:00:00 0:04:35 Hírvadász folyt. 3:04:39 4:00:04 00:55:25 0:15:51 0:39:34 Hírek 4:00:04 4:04:29 00:04:25 0:00:00 0:04:25 Ügyvéd a stúdióban - jogorvoslati magazin (parkolási problémák) 4:04:29 4:56:29 00:52:00 0:14:15 0:37:45 zene (pop) 4:56:29 5:00:04 00:03:35 0:03:35 0:00:00 Hírek 5:00:04 5:04:40 00:04:36 0:00:00 0:04:36 Jazz 5:04:40 6:00:04 00:55:24 0:55:24 0:00:00 Hírek 6:00:04 6:04:33 00:04:29 0:00:00 0:04:29 Reggeli Járat - reggeli magazin (névnapok, időjárás, közlekedés, kalendárium, horoszkóp, téma: a barátság) 6:04:33 6:30:04 00:25:31 0:21:50 0:03:41 Hírek 6:30:04 6:32:20 00:02:16 0:00:00 0:02:16 Reggeli Járat folyt. 6:32:20 7:00:00 00:27:40 0:24:29 0:03:11 Hírek 7:00:00 7:03:25 00:03:25 0:00:00 0:03:25 Reggeli Járat folyt. 7:03:25 7:30:04 00:26:39 0:16:57 0:09:42 Hírek 7:30:04 7:32:06 00:02:02 0:00:00 0:02:02 Reggeli Járat folyt. 7:32:06 7:58:12 00:26:06 0:19:04 0:07:02 reklám 7:58:12 8:00:15 00:02:03 0:00:00 0:02:03 Hírek 8:00:15 8:04:13 00:03:58 0:00:00 0:03:58 Reggeli Járat folyt. 8:04:13 8:29:00 00:24:47 0:14:26 0:10:21 reklám 8:29:00 8:30:10 00:01:10 0:00:00 0:01:10 Hírek 8:30:10 8:32:16 00:02:06 0:00:00 0:02:06 Reggeli Járat folyt. 8:32:16 8:58:15 00:25:59 0:17:32 0:08:27 reklám 8:58:15 9:00:04 00:01:49 0:00:00 0:01:49 Hírek 9:00:04 9:03:32 00:03:28 0:00:00 0:03:28 Reggeli Járat folyt. 9:03:32 9:30:31 00:26:59 0:19:28 0:07:31 Hírek 9:30:31 9:32:11 00:01:40 0:00:00 0:01:40 Reggeli Járat folyt. 9:32:11 9:58:44 00:26:33 0:21:00 0:05:33

9 reklám 9:58:44 10:00:08 00:01:24 0:00:00 0:01:24 Hírek 10:00:08 10:03:55 00:03:47 0:00:00 0:03:47 Nyugat Dzsem - zenés délelőtti magazin (névnapok, időjárás, közlekedés, kalendárium) 10:03:55 10:28:40 00:24:45 0:23:03 0:01:42 reklám 10:28:40 10:29:37 00:00:57 0:00:00 0:00:57 Hírek 10:29:37 10:31:21 00:01:44 0:00:00 0:01:44 Nyugat Dzsem folyt. 10:31:21 10:59:54 00:28:33 0:25:44 0:02:49 Hírek 10:59:54 11:04:13 00:04:19 0:00:00 0:04:19 Nyugat Dzsem folyt. 11:04:13 11:28:48 00:24:35 0:21:04 0:03:31 reklám 11:28:48 11:30:02 00:01:14 0:00:00 0:01:14 Hírek 11:30:02 11:31:36 00:01:34 0:00:00 0:01:34 Nyugat Dzsem folyt. 11:31:36 11:57:15 00:25:39 0:25:04 0:00:35 reklám 11:57:15 11:59:35 00:02:20 0:00:00 0:02:20 Hírek 11:59:35 12:03:53 00:04:18 0:00:00 0:04:18 Nyugati Kivi - kívánságműsor 12:03:53 12:28:44 00:24:51 0:23:26 0:01:25 reklám 12:28:44 12:29:45 00:01:01 0:00:00 0:01:01 Hírek 12:29:45 12:31:25 00:01:40 0:00:00 0:01:40 Nyugati Kivi folyt. 12:31:25 12:59:03 00:27:38 0:25:29 0:02:09 reklám 12:59:03 13:00:19 00:01:16 0:00:00 0:01:16 Hírek 13:00:19 13:04:25 00:04:06 0:00:00 0:04:06 Nyugati Kivi folyt. 13:04:25 13:30:14 00:25:49 0:24:04 0:01:45 Hírek 13:30:14 13:31:52 00:01:38 0:00:00 0:01:38 Nyugati Kivi folyt. 13:31:52 13:58:52 00:27:00 0:25:16 0:01:44 reklám 13:58:52 13:59:58 00:01:06 0:00:00 0:01:06 Hírek 13:59:58 14:03:55 00:03:57 0:00:00 0:03:57 Hazafelé - szórakoztató délutáni magazin (névnapok, időjárás, közlekedés, programajánló, színes hírek) 14:03:55 14:29:21 00:25:26 0:24:11 0:01:15 reklám 14:29:21 14:29:53 00:00:32 0:00:00 0:00:32 Hírek 14:29:53 14:31:28 00:01:35 0:00:00 0:01:35 Hazafelé folyt. 14:31:28 14:58:04 00:26:36 0:26:04 0:00:32 reklám 14:58:04 15:00:10 00:02:06 0:00:00 0:02:06 Hírek 15:00:10 15:04:15 00:04:05 0:00:00 0:04:05 Hazafelé folyt. 15:04:15 15:29:35 00:25:20 0:24:24 0:00:56 Hírek 15:29:35 15:31:06 00:01:31 0:00:00 0:01:31 Hazafelé folyt. 15:31:06 15:57:51 00:26:45 0:25:57 0:00:48 reklám 15:57:51 15:59:55 00:02:04 0:00:00 0:02:04 Hírek 15:59:55 16:04:28 00:04:33 0:00:00 0:04:33 Hazafelé folyt. 16:04:28 16:28:06 00:23:38 0:21:23 0:02:15 reklám 16:28:06 16:29:50 00:01:44 0:00:00 0:01:44 Hírek 16:29:50 16:32:00 00:02:10 0:00:00 0:02:10 Hazafelé folyt. 16:32:00 17:00:53 00:28:53 0:28:27 0:00:26 Hírek 17:00:53 17:05:15 00:04:22 0:00:00 0:04:22 Hazafelé folyt. 17:05:15 17:29:17 00:24:02 0:23:07 0:00:55 reklám 17:29:17 17:30:26 00:01:09 0:00:00 0:01:09 Hírek 17:30:26 17:32:36 00:02:10 0:00:00 0:02:10 Hazafelé folyt. 17:32:36 18:01:25 00:28:49 0:27:23 0:01:26 Hírek 18:01:25 18:06:12 00:04:47 0:00:00 0:04:47 Mindenki megkapja a magáét! (popzenei műsor) 18:06:12 18:30:03 00:23:51 0:23:51 0:00:00 Hírek 18:30:03 18:31:48 00:01:45 0:00:00 0:01:45 Mindenki megkapja a magáét! folyt. 18:31:48 18:59:55 00:28:07 0:28:07 0:00:00 Hírek 18:59:55 19:04:14 00:04:19 0:00:00 0:04:19 Hírvadász folyt. 19:04:14 19:30:21 00:26:07 0:10:30 0:15:37 Hírek 19:30:21 19:32:06 00:01:45 0:00:00 0:01:45

10 Hírvadász folyt. 19:32:06 19:59:56 00:27:50 0:06:47 0:21:03 Hírek 19:59:56 20:04:18 00:04:22 0:00:00 0:04:22 Hírvadász folyt. 20:04:18 20:30:05 00:25:47 0:07:05 0:18:42 Hírek 20:30:05 20:32:13 00:02:08 0:00:00 0:02:08 Hírvadász folyt. 20:32:13 21:00:26 00:28:13 0:07:05 0:21:08 Hírek 21:00:26 21:04:45 00:04:19 0:00:00 0:04:19 Éjjeli őrjárat - közéleti magazin (téma: változások a közoktatásban) 21:04:45 21:29:54 00:25:09 0:03:04 0:22:05 Hírek 21:29:54 21:32:02 00:02:08 0:00:00 0:02:08 Éjjeli őrjárat folyt. 21:32:02 22:00:03 00:28:01 0:05:19 0:22:42 Nyugati Krónika Plusz 22:00:03 22:09:03 00:09:00 0:00:00 0:09:00 Jazz 22:09:03 23:00:03 00:51:00 0:51:00 0:00:00 Hírek 23:00:03 23:04:26 00:04:23 0:00:00 0:04:23 Közszolgálati félóra (falunap Gencsapátiban, forráshiányos a helyi képtár, iskolafejlesztés, nem lesz karneváli kártya, új nevet adnak a főtérnek, iskolafejlesztés) 23:04:26 23:30:20 00:25:54 0:00:00 0:25:54 zene (pop) 23:30:20 23:33:47 00:03:27 0:03:27 0:00:00 Ez történt - Szombathely és a régió eseményeinek összefoglalója 23:33:47 23:42:25 00:08:38 0:00:00 0:08:38 zene (pop) 23:42:25 23:59:54 00:17:29 0:17:29 0:00:00 Összesen: 23:59:54 15:29:00 8:30: július 29. (péntek) Műsor címe kezdés vég nettó idő zene szöveg zene (pop) 0:00:00 0:00:45 00:00:45 0:00:45 0:00:00 Hírek 0:00:45 0:05:03 00:04:18 0:00:00 0:04:18 Jazz 0:05:03 1:00:09 00:55:06 0:55:06 0:00:00 Hírek 1:00:09 1:04:25 00:04:16 0:00:00 0:04:16 Komolyzene 1:04:25 2:00:08 00:55:43 0:55:43 0:00:00 Hírek 2:00:08 2:04:27 00:04:19 0:00:00 0:04:19 Padlógáz - autós-motoros magazin (útfelújítás Vas megyében, baleseti statisztikák, baleset megelőzési tréning) 2:04:27 3:00:10 00:55:43 0:22:36 0:33:07 Hírek 3:00:10 3:04:24 00:04:14 0:00:00 0:04:14 Padlógáz - autós-motoros magazin folyt. 3:04:24 3:48:50 00:44:26 0:13:27 0:30:59 zene (pop) 3:48:50 4:00:09 00:11:19 0:11:19 0:00:00 Hírek 4:00:09 4:04:25 00:04:16 0:00:00 0:04:16 Boszorkánykonyha - női magazin (a női szerepek változásai) 4:04:25 4:58:57 00:54:32 0:06:02 0:48:30 zene (pop) 4:58:57 5:00:08 00:01:11 0:01:11 0:00:00 Hírek 5:00:08 5:04:24 00:04:16 0:00:00 0:04:16 Jazz 5:04:24 6:00:08 00:55:44 0:55:44 0:00:00 Hírek 6:00:08 6:04:27 00:04:19 0:00:00 0:04:19 Reggeli Járat - reggeli magazin (névnapok, időjárás, közlekedés, kalendárium, horoszkóp, programajánló) 6:04:27 6:30:15 00:25:48 0:23:17 0:02:31 Hírek 6:30:15 6:31:57 00:01:42 0:00:00 0:01:42 Reggeli Járat folyt. 6:31:57 7:00:17 00:28:20 0:24:16 0:04:04 Hírek 7:00:17 7:04:23 00:04:06 0:00:00 0:04:06 Reggeli Járat folyt. 7:04:23 7:30:11 00:25:48 0:21:19 0:04:29 Hírek 7:30:11 7:31:53 00:01:42 0:00:00 0:01:42 Reggeli Járat folyt. 7:31:53 7:58:24 00:26:31 0:23:41 0:02:50

11 reklám 7:58:24 8:00:08 00:01:44 0:00:00 0:01:44 Hírek 8:00:08 8:03:26 00:03:18 0:00:00 0:03:18 Reggeli Járat folyt. 8:03:26 8:28:38 00:25:12 0:23:16 0:01:56 reklám 8:28:38 8:30:17 00:01:39 0:00:00 0:01:39 Hírek 8:30:17 8:31:58 00:01:41 0:00:00 0:01:41 Reggeli Járat folyt. 8:31:58 8:59:34 00:27:36 0:20:36 0:07:00 reklám 8:59:34 9:00:34 00:01:00 0:00:00 0:01:00 Hírek 9:00:34 9:04:31 00:03:57 0:00:00 0:03:57 Reggeli Járat folyt. 9:04:31 9:30:01 00:25:30 0:23:00 0:02:30 Hírek 9:30:01 9:31:49 00:01:48 0:00:00 0:01:48 Reggeli Járat folyt. 9:31:49 9:59:59 00:28:10 0:23:13 0:04:57 reklám 9:59:59 10:00:03 00:00:04 0:00:00 0:00:04 Hírek 10:00:03 10:03:17 00:03:14 0:00:00 0:03:14 Nyugat Dzsem - zenés délelőtti magazin (névnapok, időjárás, közlekedés, kalendárium) 10:03:17 10:29:38 00:26:21 0:25:29 0:00:52 Hírek 10:29:38 10:31:38 00:02:00 0:00:00 0:02:00 Nyugat Dzsem folyt. 10:31:38 11:00:14 00:28:36 0:27:39 0:00:57 Hírek 11:00:14 11:03:44 00:03:30 0:00:00 0:03:30 Nyugat Dzsem folyt. 11:03:44 11:27:59 00:24:15 0:23:24 0:00:51 reklám 11:27:59 11:30:03 00:02:04 0:00:00 0:02:04 Hírek 11:30:03 11:32:02 00:01:59 0:00:00 0:01:59 Nyugat Dzsem folyt. 11:32:02 11:58:31 00:26:29 0:26:01 0:00:28 reklám 11:58:31 12:00:07 00:01:36 0:00:00 0:01:36 Hírek 12:00:07 12:03:56 00:03:49 0:00:00 0:03:49 Nyugati Kivi - kívánságműsor 12:03:56 12:28:30 00:24:34 0:23:38 0:00:56 reklám 12:28:30 12:30:05 00:01:35 0:00:00 0:01:35 Hírek 12:30:05 12:31:57 00:01:52 0:00:00 0:01:52 Nyugati Kivi folyt. 12:31:57 12:59:23 00:27:26 0:21:24 0:06:02 reklám 12:59:23 13:00:08 00:00:45 0:00:00 0:00:45 Hírek 13:00:08 13:03:15 00:03:07 0:00:00 0:03:07 Nyugati Kivi folyt. 13:03:15 13:29:50 00:26:35 0:24:50 0:01:45 Hírek 13:29:50 13:32:07 00:02:17 0:00:00 0:02:17 Nyugati Kivi folyt. 13:32:07 13:58:34 00:26:27 0:25:27 0:01:00 reklám 13:58:34 14:00:02 00:01:28 0:00:00 0:01:28 Hírek 14:00:02 14:04:05 00:04:03 0:00:00 0:04:03 Hazafelé - szórakoztató délutáni magazin (névnapok, időjárás, közlekedés, programajánló, színes hírek) 14:04:05 14:27:38 00:23:33 0:20:54 0:02:39 reklám 14:27:38 14:29:23 00:01:45 0:00:00 0:01:45 Hírek 14:29:23 14:30:55 00:01:32 0:00:00 0:01:32 Hazafelé folyt. 14:30:55 14:58:47 00:27:52 0:24:03 0:03:49 reklám 14:58:47 15:00:09 00:01:22 0:00:00 0:01:22 Hírek 15:00:09 15:03:16 00:03:07 0:00:00 0:03:07 Hazafelé folyt. 15:03:16 15:29:41 00:26:25 0:24:12 0:02:13 Hírek 15:29:41 15:31:10 00:01:29 0:00:00 0:01:29 Hazafelé folyt. 15:31:10 15:58:47 00:27:37 0:23:37 0:04:00 reklám 15:58:47 16:00:08 00:01:21 0:00:00 0:01:21 Hírek 16:00:08 16:04:44 00:04:36 0:00:00 0:04:36 Hazafelé folyt. 16:04:44 16:28:02 00:23:18 0:22:28 0:00:50 reklám 16:28:02 16:29:56 00:01:54 0:00:00 0:01:54 Hírek 16:29:56 16:32:25 00:02:29 0:00:00 0:02:29 Hazafelé folyt. 16:32:25 16:59:15 00:26:50 0:23:40 0:03:10 reklám 16:59:15 17:00:09 00:00:54 0:00:00 0:00:54 Hírek 17:00:09 17:04:38 00:04:29 0:00:00 0:04:29

12 Hazafelé folyt. 17:04:38 17:29:45 00:25:07 0:23:51 0:01:16 reklám 17:29:45 17:30:04 00:00:19 0:00:00 0:00:19 Hírek 17:30:04 17:32:35 00:02:31 0:00:00 0:02:31 Hazafelé folyt. 17:32:35 18:00:04 00:27:29 0:25:49 0:01:40 Hírek 18:00:04 18:08:13 00:08:09 0:00:00 0:08:09 Mix Akták - retro disco B. Tóth Lászlóval 18:08:13 19:00:30 00:52:17 0:40:56 0:11:21 Hírek 19:00:30 19:04:27 00:03:57 0:00:00 0:03:57 Élő közvetítés: Győri ETO - Haladás bajnoki labdarúgó mérkőzés (technikai problémák miatt nem volt folyamatos a közvetítés) 19:04:27 20:00:08 00:55:41 0:51:47 0:03:54 Hírek 20:00:08 20:04:34 00:04:26 0:00:00 0:04:26 Élő közvetítés: Győri ETO - Haladás bajnoki labdarúgó mérkőzés folyt. 20:04:34 20:59:57 00:55:23 0:53:10 0:02:13 Hírek 20:59:57 21:04:19 00:04:22 0:00:00 0:04:22 SzunyogInvázó - DJ Szunyog mixek 21:04:19 22:00:04 00:55:45 0:55:45 0:00:00 Nyugati Krónika Plusz 22:00:04 22:07:07 00:07:03 0:00:00 0:07:03 Gem-B Bar Radio Show - fekete zenék 22:07:07 23:00:03 00:52:56 0:52:56 0:00:00 Hírek 23:00:03 23:04:31 00:04:28 0:00:00 0:04:28 Gem-B Bar Radio Show folyt. 23:04:31 23:59:52 00:55:21 0:55:21 0:00:00 Összesen: 23:59:52 18:20:52 5:39: július 30. (szombat) Műsor címe kezdés vég nettó idő zene szöveg zene (pop) 0:00:00 0:00:52 00:00:52 0:00:52 0:00:00 Hírek 0:00:52 0:05:44 00:04:52 0:00:00 0:04:52 Jazz 0:05:44 1:00:10 00:54:26 0:54:26 0:00:00 Hírek 1:00:10 1:05:09 00:04:59 0:00:00 0:04:59 Komolyzene 1:05:09 2:00:10 00:55:01 0:55:01 0:00:00 Hírek 2:00:10 2:05:04 00:04:54 0:00:00 0:04:54 Komolyzene 2:05:04 2:30:28 00:25:24 0:25:24 0:00:00 Hírek 2:30:28 2:37:11 00:06:43 0:00:00 0:06:43 Komolyzene 2:37:11 3:00:10 00:22:59 0:22:59 0:00:00 Hírek 3:00:10 3:05:08 00:04:58 0:00:00 0:04:58 Hírvadász - a Nyugat Rádió sajtóklubja 3:05:08 4:00:10 00:55:02 0:18:15 0:36:47 Hírek 4:00:10 4:05:03 00:04:53 0:00:00 0:04:53 Hírvadász folyt. 4:05:03 5:00:09 00:55:06 0:15:10 0:39:56 Hírek 5:00:09 5:05:08 00:04:59 0:00:00 0:04:59 Gondolj apádra! - kabaré összeállítás 5:05:08 6:00:09 00:55:01 0:00:00 0:55:01 Hírek 6:00:09 6:05:02 00:04:53 0:00:00 0:04:53 zene (pop) 6:05:02 7:00:09 00:55:07 0:55:07 0:00:00 Hírek 7:00:09 7:05:08 00:04:59 0:00:00 0:04:59 zene (pop) 7:05:08 7:58:01 00:52:53 0:52:53 0:00:00 reklám 7:58:01 8:00:04 00:02:03 0:00:00 0:02:03 Hírek 8:00:04 8:05:03 00:04:59 0:00:00 0:04:59 zene (pop) 8:05:03 8:58:07 00:53:04 0:53:04 0:00:00 reklám 8:58:07 9:00:09 00:02:02 0:00:00 0:02:02 Hírek 9:00:09 9:03:27 00:03:18 0:00:00 0:03:18 Hétvégi Kávéház - reggeli magazinműsor (érdekességek, névnapok, időjárás, programajánló) 9:03:27 9:30:27 00:27:00 0:26:01 0:00:59 reklám 9:30:27 9:32:03 00:01:36 0:00:00 0:01:36 Hétvégi Kávéház folyt. 9:32:03 9:59:58 00:27:55 0:26:46 0:01:09 Hírek 9:59:58 10:03:07 00:03:09 0:00:00 0:03:09

13 Hétvégi Kávéház folyt. 10:03:07 10:28:46 00:25:39 0:24:31 0:01:08 reklám 10:28:46 10:29:19 00:00:33 0:00:00 0:00:33 Hétvégi Kávéház folyt. 10:29:19 11:00:08 00:30:49 0:29:53 0:00:56 Hírek 11:00:08 11:04:01 00:03:53 0:00:00 0:03:53 Hétvégi Kávéház folyt. 11:04:01 11:25:55 00:21:54 0:21:08 0:00:46 reklám 11:25:55 11:27:55 00:02:00 0:00:00 0:02:00 Hétvégi Kávéház folyt. 11:27:55 11:59:39 00:31:44 0:29:45 0:01:59 reklám 11:59:39 12:00:10 00:00:31 0:00:00 0:00:31 Hírek 12:00:10 12:04:14 00:04:04 0:00:00 0:04:04 Nyugati Kivi - kívánságműsor 12:04:14 12:29:13 00:24:59 0:23:53 0:01:06 reklám 12:29:13 12:30:19 00:01:06 0:00:00 0:01:06 Nyugati Kivi folyt. 12:30:19 12:58:26 00:28:07 0:27:04 0:01:03 reklám 12:58:26 13:00:06 00:01:40 0:00:00 0:01:40 Hírek 13:00:06 13:04:43 00:04:37 0:00:00 0:04:37 Nyugati Kivi folyt. 13:04:43 14:00:21 00:55:38 0:49:12 0:06:26 Hírek 14:00:21 14:04:35 00:04:14 0:00:00 0:04:14 Nyugati Kivi folyt. 14:04:35 14:28:08 00:23:33 0:16:35 0:06:58 reklám 14:28:08 14:29:20 00:01:12 0:00:00 0:01:12 Nyugati Kivi folyt. 14:29:20 14:58:35 00:29:15 0:27:34 0:01:41 reklám 14:58:35 15:00:05 00:01:30 0:00:00 0:01:30 Hírek 15:00:05 15:03:35 00:03:30 0:00:00 0:03:30 Nyugati Kivi folyt. 15:03:35 15:28:56 00:25:21 0:23:17 0:02:04 reklám 15:28:56 15:30:04 00:01:08 0:00:00 0:01:08 Nyugati Kivi folyt. 15:30:04 16:00:01 00:29:57 0:28:34 0:01:23 Hírek 16:00:01 16:03:30 00:03:29 0:00:00 0:03:29 Nyugati Kivi folyt. 16:03:30 17:00:10 00:56:40 0:51:55 0:04:45 Hírek 17:00:10 17:04:14 00:04:04 0:00:00 0:04:04 Életmódi - egészség magazin (alkoholizmus, depresszió) 17:04:14 18:00:14 00:56:00 0:23:21 0:32:39 Hírek 18:00:14 18:09:02 00:08:48 0:00:00 0:08:48 Kulissza - kulturális magazin (helyi kulturális aktualitások) 18:09:02 19:00:10 00:51:08 0:26:27 0:24:41 Hírek 19:00:10 19:03:26 00:03:16 0:00:00 0:03:16 Boszorkánykonyha - női magazin (a női szerepek változásai) 19:03:26 19:58:06 00:54:40 0:06:28 0:48:12 zene (pop) 19:58:06 20:00:06 00:02:00 0:02:00 0:00:00 Hírek 20:00:06 20:03:29 00:03:23 0:00:00 0:03:23 Nyugat Party (DJ mixek) 20:03:29 21:00:00 00:56:31 0:56:31 0:00:00 Hírek 21:00:00 21:03:20 00:03:20 0:00:00 0:03:20 Nyugat Party (DJ mixek) 21:03:20 22:00:14 00:56:54 0:56:54 0:00:00 Nyugati Krónika Plusz 22:00:14 22:08:32 00:08:18 0:00:00 0:08:18 Jazz 22:08:32 23:00:32 00:52:00 0:52:00 0:00:00 Hírek 23:00:32 23:04:25 00:03:53 0:00:00 0:03:53 Jazz 23:04:25 23:59:52 00:55:27 0:55:27 0:00:00 Összesen: 23:59:52 17:18:27 6:41: július 31. (vasárnap) Műsor címe kezdés vég nettó idő zene szöveg Jazz 0:00:00 0:00:57 00:00:57 0:00:57 0:00:00 Hírek 0:00:57 0:04:33 00:03:36 0:00:00 0:03:36 Jazz 0:04:33 1:00:13 00:55:40 0:55:40 0:00:00

14 Hírek 1:00:13 1:03:30 00:03:17 0:00:00 0:03:17 Komolyzene 1:03:30 2:00:13 00:56:43 0:56:43 0:00:00 Hírek 2:00:13 2:03:36 00:03:23 0:00:00 0:03:23 Komolyzene 2:03:36 2:33:26 00:29:50 0:29:50 0:00:00 Hírek 2:33:26 2:41:21 00:07:55 0:00:00 0:07:55 Komolyzene 2:41:21 3:00:12 00:18:51 0:18:51 0:00:00 Hírek 3:00:12 3:03:44 00:03:32 0:00:00 0:03:32 Ügyvéd a stúdióban - jogorvoslati magazin (parkolási problémák) 3:03:44 3:55:44 00:52:00 0:14:19 0:37:41 zene (pop) 3:55:44 4:00:12 00:04:28 0:04:28 0:00:00 Hírek 4:00:12 4:03:39 00:03:27 0:00:00 0:03:27 ÁllatoZOO - állatbarát magazin 4:03:39 4:50:31 00:46:52 0:19:07 0:27:45 zene (pop) 4:50:31 5:00:12 00:09:41 0:09:41 0:00:00 Hírek 5:00:12 5:04:11 00:03:59 0:00:00 0:03:59 Gondolj apádra! - kabaré összeállítás 5:04:11 6:00:10 00:55:59 0:00:00 0:55:59 Hírek 6:00:10 6:03:48 00:03:38 0:00:00 0:03:38 Kulissza - kulturális magazin (helyi kulturális aktualitások) 6:03:48 6:52:35 00:48:47 0:24:06 0:24:41 zene (pop) 6:52:35 7:06:03 00:13:28 0:13:28 0:00:00 Adáskimaradás 7:06:03-tól 7:59:57-ig 7:06:03 7:59:57 00:53:54 0:00:00 0:00:00 Hírek 7:59:57 8:03:26 00:03:29 0:00:00 0:03:29 Hétvégi Kávéház - reggeli magazinműsor (érdekességek, névnapok, időjárás, programajánló, sport) 8:03:26 8:29:00 00:25:34 0:22:53 0:02:41 reklám 8:29:00 8:30:02 00:01:02 0:00:00 0:01:02 Hétvégi Kávéház folyt. 8:30:02 8:59:02 00:29:00 0:21:10 0:07:50 reklám 8:59:02 9:00:29 00:01:27 0:00:00 0:01:27 Hírek 9:00:29 9:04:30 00:04:01 0:00:00 0:04:01 Hétvégi Kávéház folyt. 9:04:30 9:59:31 00:55:01 0:47:22 0:07:39 reklám 9:59:31 10:00:13 00:00:42 0:00:00 0:00:42 Hírek 10:00:13 10:02:55 00:02:42 0:00:00 0:02:42 Hétvégi Kávéház folyt. 10:02:55 10:30:07 00:27:12 0:16:46 0:10:26 reklám 10:30:07 10:30:59 00:00:52 0:00:00 0:00:52 Hétvégi Kávéház folyt. 10:30:59 11:00:12 00:29:13 0:28:15 0:00:58 Hírek 11:00:12 11:03:01 00:02:49 0:00:00 0:02:49 Nyugati Panoráma - a hét legfontosabb eseményei a régió magazinjában 11:03:01 11:59:17 00:56:16 0:27:54 0:28:22 reklám 11:59:17 12:00:06 00:00:49 0:00:00 0:00:49 Hírek 12:00:06 12:02:58 00:02:52 0:00:00 0:02:52 Nyugati Kivi - kívánságműsor 12:02:58 12:29:30 00:26:32 0:24:47 0:01:45 reklám 12:29:30 12:30:35 00:01:05 0:00:00 0:01:05 Nyugati Kivi folyt. 12:30:35 12:59:29 00:28:54 0:27:24 0:01:30 Hírek 12:59:29 13:02:31 00:03:02 0:00:00 0:03:02 Nyugati Kivi folyt. 13:02:31 13:59:12 00:56:41 0:53:02 0:03:39 reklám 13:59:12 14:00:05 00:00:53 0:00:00 0:00:53 Hírek 14:00:05 14:03:55 00:03:50 0:00:00 0:03:50 Viva Chart Show - slágerlista 14:03:55 14:31:45 00:27:50 0:25:24 0:02:26 reklám 14:31:45 14:32:47 00:01:02 0:00:00 0:01:02 Viva Chart Show folyt. 14:32:47 14:59:56 00:27:09 0:25:26 0:01:43 reklám 14:59:56 15:00:35 00:00:39 0:00:00 0:00:39 Hírek 15:00:35 15:05:34 00:04:59 0:00:00 0:04:59 Viva Chart Show folyt. 15:05:34 15:58:29 00:52:55 0:49:50 0:03:05 zene (pop) 15:58:29 16:01:19 00:02:50 0:02:50 0:00:00

15 reklám 16:01:19 16:01:52 00:00:33 0:00:00 0:00:33 Hírek 16:01:52 16:05:44 00:03:52 0:00:00 0:03:52 Zenés randevú - magyar zenei műsor Balázs Palival 16:05:44 16:36:24 00:30:40 0:23:46 0:06:54 reklám 16:36:24 16:37:22 00:00:58 0:00:00 0:00:58 Zenés randevú folyt. 16:37:22 17:00:12 00:22:50 0:09:10 0:13:40 Hírek 17:00:12 17:03:15 00:03:03 0:00:00 0:03:03 Zenés randevú folyt. 17:03:15 17:58:14 00:54:59 0:46:54 0:08:05 zene (pop) 17:58:14 18:03:00 00:04:46 0:04:46 0:00:00 Hírek 18:03:00 18:12:05 00:09:05 0:00:00 0:09:05 Életmódi - egészség magazin (alkoholizmus, depresszió) 18:12:05 19:00:05 00:48:00 0:15:20 0:32:40 Hírek 19:00:05 19:02:45 00:02:40 0:00:00 0:02:40 ÁllatoZOO ism. 19:02:45 19:49:37 00:46:52 0:19:07 0:27:45 zene (pop) 19:49:37 20:02:55 00:13:18 0:13:18 0:00:00 Hírek 20:02:55 20:05:53 00:02:58 0:00:00 0:02:58 Ügyvéd a stúdióban ism. 20:05:53 20:57:53 00:52:00 0:14:15 0:37:45 zene (pop) 20:57:53 21:00:10 00:02:17 0:02:17 0:00:00 Hírek 21:00:10 21:04:18 00:04:08 0:00:00 0:04:08 Hírvadász - a Nyugat Rádió sajtóklubja 21:04:18 22:00:11 00:55:53 0:18:42 0:37:11 Nyugati Krónika Plusz 22:00:11 22:09:17 00:09:06 0:00:00 0:09:06 Hírvadász folyt. 22:09:17 23:01:13 00:51:56 0:12:09 0:39:47 Hírek 23:01:13 23:04:53 00:03:40 0:00:00 0:03:40 Nyugati Panoráma ism. 23:04:53 23:59:53 00:55:00 0:27:58 0:27:02 Összesen: 23:05:59 13:47:55 9:18: augusztus 1. (hétfő) Műsor címe kezdés vég nettó idő zene szöveg Nyugati Panoráma - a hét legfontosabb eseményei a régió magazinjában 0:00:00 0:00:21 00:00:21 0:00:00 0:00:21 Hírek 0:00:21 0:03:04 00:02:43 0:00:00 0:02:43 Jazz 0:03:04 1:00:16 00:57:12 0:57:12 0:00:00 Hírek 1:00:16 1:03:06 00:02:50 0:00:00 0:02:50 Komolyzene 1:03:06 2:00:16 00:57:10 0:57:10 0:00:00 Hírek 2:00:16 2:04:17 00:04:01 0:00:00 0:04:01 Hírvadász - a Nyugat Rádió sajtóklubja 2:04:17 3:00:16 00:55:59 0:19:10 0:36:49 Hírek 3:00:16 3:03:49 00:03:33 0:00:00 0:03:33 Hírvadász folyt. 3:03:49 3:57:53 00:54:04 0:14:06 0:39:58 zene (pop) 3:57:53 4:00:16 00:02:23 0:02:23 0:00:00 Hírek 4:00:16 4:02:59 00:02:43 0:00:00 0:02:43 Életmódi - egészség magazin (alkoholizmus, depresszió) 4:02:59 4:59:06 00:56:07 0:23:27 0:32:40 Hírek 4:59:06 5:01:57 00:02:51 0:00:00 0:02:51 Jazz 5:01:57 5:59:30 00:57:33 0:57:33 0:00:00 Hírek 5:59:30 6:03:30 00:04:00 0:00:00 0:04:00 Reggeli Járat - reggeli magazin (névnapok, időjárás, közlekedés, kalendárium, horoszkóp, téma: a magyar nők) 6:03:30 6:30:23 00:26:53 0:24:47 0:02:06 Hírek 6:30:23 6:32:31 00:02:08 0:00:00 0:02:08 Reggeli Járat folyt. 6:32:31 7:00:20 00:27:49 0:24:05 0:03:44 Hírek 7:00:20 7:03:37 00:03:17 0:00:00 0:03:17 Reggeli Járat folyt. 7:03:37 7:30:13 00:26:36 0:14:47 0:11:49 Hírek 7:30:13 7:32:02 00:01:49 0:00:00 0:01:49

16 Reggeli Járat folyt. 7:32:02 7:58:34 00:26:32 0:17:43 0:08:49 reklám 7:58:34 8:00:10 00:01:36 0:00:00 0:01:36 Hírek 8:00:10 8:03:32 00:03:22 0:00:00 0:03:22 Reggeli Járat folyt. 8:03:32 8:30:13 00:26:41 0:19:16 0:07:25 Hírek 8:30:13 8:32:03 00:01:50 0:00:00 0:01:50 Reggeli Járat folyt. 8:32:03 8:59:32 00:27:29 0:19:39 0:07:50 reklám 8:59:32 9:00:20 00:00:48 0:00:00 0:00:48 Hírek 9:00:20 9:04:41 00:04:21 0:00:00 0:04:21 Reggeli Járat folyt. 9:04:41 9:31:04 00:26:23 0:15:42 0:10:41 Hírek 9:31:04 9:32:54 00:01:50 0:00:00 0:01:50 Reggeli Járat folyt. 9:32:54 10:00:34 00:27:40 0:20:23 0:07:17 Hírek 10:00:34 10:04:31 00:03:57 0:00:00 0:03:57 Nyugat Dzsem - zenés délelőtti magazin (névnapok, időjárás, közlekedés, kalendárium) 10:04:31 10:30:18 00:25:47 0:24:37 0:01:10 Hírek 10:30:18 10:32:08 00:01:50 0:00:00 0:01:50 Nyugat Dzsem folyt. 10:32:08 10:59:30 00:27:22 0:26:06 0:01:16 reklám 10:59:30 11:00:17 00:00:47 0:00:00 0:00:47 Hírek 11:00:17 11:04:13 00:03:56 0:00:00 0:03:56 Nyugat Dzsem folyt. 11:04:13 11:29:50 00:25:37 0:24:48 0:00:49 reklám 11:29:50 11:30:18 00:00:28 0:00:00 0:00:28 Hírek 11:30:18 11:32:10 00:01:52 0:00:00 0:01:52 Nyugat Dzsem folyt. 11:32:10 11:58:48 00:26:38 0:25:15 0:01:23 reklám 11:58:48 12:00:07 00:01:19 0:00:00 0:01:19 Hírek 12:00:07 12:03:34 00:03:27 0:00:00 0:03:27 Nyugati Kivi - kívánságműsor 12:03:34 12:29:48 00:26:14 0:25:09 0:01:05 reklám 12:29:48 12:30:07 00:00:19 0:00:00 0:00:19 Hírek 12:30:07 12:32:12 00:02:05 0:00:00 0:02:05 Nyugati Kivi folyt. 12:32:12 12:59:26 00:27:14 0:25:41 0:01:33 reklám 12:59:26 13:00:13 00:00:47 0:00:00 0:00:47 Hírek 13:00:13 13:04:56 00:04:43 0:00:00 0:04:43 Nyugati Kivi folyt. 13:04:56 13:30:14 00:25:18 0:23:14 0:02:04 Hírek 13:30:14 13:32:51 00:02:37 0:00:00 0:02:37 Nyugati Kivi folyt. 13:32:51 14:00:27 00:27:36 0:26:13 0:01:23 Hírek 14:00:27 14:04:38 00:04:11 0:00:00 0:04:11 Hazafelé - szórakoztató délutáni magazin (névnapok, időjárás, közlekedés, programajánló, színes hírek) 14:04:38 14:30:17 00:25:39 0:24:44 0:00:55 reklám 14:30:17 14:30:57 00:00:40 0:00:00 0:00:40 Hírek 14:30:57 14:33:01 00:02:04 0:00:00 0:02:04 Hazafelé folyt. 14:33:01 14:58:54 00:25:53 0:24:02 0:01:51 reklám 14:58:54 14:59:52 00:00:58 0:00:00 0:00:58 Hírek 14:59:52 15:04:07 00:04:15 0:00:00 0:04:15 Hazafelé folyt. 15:04:07 15:29:09 00:25:02 0:24:17 0:00:45 reklám 15:29:09 15:30:00 00:00:51 0:00:00 0:00:51 Hírek 15:30:00 15:32:47 00:02:47 0:00:00 0:02:47 Hazafelé folyt. 15:32:47 16:01:22 00:28:35 0:28:14 0:00:21 Hírek 16:01:22 16:05:37 00:04:15 0:00:00 0:04:15 Hazafelé folyt. 16:05:37 16:30:32 00:24:55 0:23:39 0:01:16 reklám 16:30:32 16:31:00 00:00:28 0:00:00 0:00:28 Hírek 16:31:00 16:32:39 00:01:39 0:00:00 0:01:39 Hazafelé folyt. 16:32:39 17:00:32 00:27:53 0:27:31 0:00:22 Hírek 17:00:32 17:04:42 00:04:10 0:00:00 0:04:10 Hazafelé folyt. 17:04:42 17:30:09 00:25:27 0:24:55 0:00:32 Hírek 17:30:09 17:32:02 00:01:53 0:00:00 0:01:53

17 Hazafelé folyt. 17:32:02 18:00:18 00:28:16 0:27:52 0:00:24 Hírek 18:00:18 18:09:06 00:08:48 0:00:00 0:08:48 Mindenki megkapja a magáét! - zenei válogatás 18:09:06 18:30:52 00:21:46 0:21:46 0:00:00 Hírek 18:30:52 18:32:25 00:01:33 0:00:00 0:01:33 Mindenki megkapja a magáét! folyt. 18:32:25 19:00:15 00:27:50 0:27:50 0:00:00 Hírek 19:00:15 19:03:57 00:03:42 0:00:00 0:03:42 Boszorkánykonyha - női magazin (a jó házasság titka) 19:03:57 19:30:15 00:26:18 0:07:53 0:18:25 Hírek 19:30:15 19:32:08 00:01:53 0:00:00 0:01:53 Boszorkánykonyha folyt. 19:32:08 20:00:14 00:28:06 0:09:52 0:18:14 Hírek 20:00:14 20:04:47 00:04:33 0:00:00 0:04:33 Padlógáz - autós-motoros magazin (baleset megelőzés, a Moszkvics) 20:04:47 20:29:15 00:24:28 0:07:25 0:17:03 Hírek 20:29:15 20:31:39 00:02:24 0:00:00 0:02:24 Padlógáz - autós-motoros magazin folyt. 20:31:39 21:00:13 00:28:34 0:09:42 0:18:52 Hírek 21:00:13 21:05:35 00:05:22 0:00:00 0:05:22 Padlógáz - autós-motoros magazin folyt. 21:05:35 21:29:55 00:24:20 0:12:25 0:11:55 Hírek 21:29:55 21:31:48 00:01:53 0:00:00 0:01:53 Padlógáz - autós-motoros magazin folyt. 21:31:48 22:00:14 00:28:26 0:13:20 0:15:06 Nyugati Krónika Plusz 22:00:14 22:09:02 00:08:48 0:00:00 0:08:48 Gondolj apádra! - kabaré összeállítás 22:09:02 23:00:11 00:51:09 0:00:00 0:51:09 Hírek 23:00:11 23:04:27 00:04:16 0:00:00 0:04:16 Közszolgálati félóra (bezár a könyvtár, Savaria Egyetem, Anyós Fesztivál Körmenden) 23:04:27 23:32:21 00:27:54 0:00:00 0:27:54 zene (pop) 23:32:21 23:35:21 00:03:00 0:03:00 0:00:00 Ez történt - Szombathely és a régió eseményeinek összefoglalója 23:35:21 23:45:58 00:10:37 0:00:00 0:10:37 zene (pop) 23:45:58 23:59:48 00:13:50 0:13:50 0:00:00 Összesen: 23:59:48 15:20:43 8:39: augusztus 2. (kedd) Műsor címe kezdés vég nettó idő zene szöveg zene (pop) 0:00:00 0:00:30 00:00:30 0:00:30 0:00:00 Hírek 0:00:30 0:04:15 00:03:45 0:00:00 0:03:45 Jazz 0:04:15 1:00:24 00:56:09 0:56:09 0:00:00 Hírek 1:00:24 1:04:28 00:04:04 0:00:00 0:04:04 Komolyzene 1:04:28 2:00:23 00:55:55 0:55:55 0:00:00 Hírek 2:00:23 2:04:07 00:03:44 0:00:00 0:03:44 Hírvadász - a Nyugat Rádió sajtóklubja 2:04:07 3:00:24 00:56:17 0:19:27 0:36:50 Hírek 3:00:24 3:04:28 00:04:04 0:00:00 0:04:04 Hírvadász folyt. 3:04:28 3:58:33 00:54:05 0:14:07 0:39:58 zene (pop) 3:58:33 4:00:23 00:01:50 0:01:50 0:00:00 Hírek 4:00:23 4:04:09 00:03:46 0:00:00 0:03:46 ÁllatoZOO - állatbarát magazin 4:04:09 4:56:59 00:52:50 0:24:48 0:28:02 zene (pop) 4:56:59 5:00:28 00:03:29 0:03:29 0:00:00 Hírek 5:00:28 5:04:33 00:04:05 0:00:00 0:04:05 Jazz 5:04:33 6:00:24 00:55:51 0:55:51 0:00:00 Hírek 6:00:24 6:04:13 00:03:49 0:00:00 0:03:49 Reggeli Járat - reggeli műsor (névnapok, időjárás, közlekedés, kalendárium, horoszkóp, téma: társkeresés az interneten) 6:04:13 6:30:24 00:26:11 0:22:49 0:03:22

18 Hírek 6:30:24 6:32:22 00:01:58 0:00:00 0:01:58 Reggeli Járat folyt. 6:32:22 7:00:17 00:27:55 0:24:10 0:03:45 Hírek 7:00:17 7:03:24 00:03:07 0:00:00 0:03:07 Reggeli Járat folyt. 7:03:24 7:30:01 00:26:37 0:18:21 0:08:16 Hírek 7:30:01 7:31:59 00:01:58 0:00:00 0:01:58 Reggeli Járat folyt. 7:31:59 7:59:36 00:27:37 0:22:21 0:05:16 reklám 7:59:36 8:00:37 00:01:01 0:00:00 0:01:01 Hírek 8:00:37 8:03:38 00:03:01 0:00:00 0:03:01 Reggeli Járat folyt. 8:03:38 8:29:05 00:25:27 0:15:11 0:10:16 reklám 8:29:05 8:30:13 00:01:08 0:00:00 0:01:08 Hírek 8:30:13 8:31:50 00:01:37 0:00:00 0:01:37 Reggeli Járat folyt. 8:31:50 8:59:14 00:27:24 0:20:16 0:07:08 reklám 8:59:14 9:00:15 00:01:01 0:00:00 0:01:01 Hírek 9:00:15 9:03:45 00:03:30 0:00:00 0:03:30 Reggeli Járat folyt. 9:03:45 9:29:18 00:25:33 0:17:56 0:07:37 reklám 9:29:18 9:30:20 00:01:02 0:00:00 0:01:02 Hírek 9:30:20 9:32:04 00:01:44 0:00:00 0:01:44 Reggeli Járat folyt. 9:32:04 10:00:23 00:28:19 0:18:47 0:09:32 Hírek 10:00:23 10:04:20 00:03:57 0:00:00 0:03:57 Nyugat Dzsem - zenés délelőtti magazin (névnapok, időjárás, közlekedés, kalendárium) 10:04:20 10:30:18 00:25:58 0:24:47 0:01:11 Hírek 10:30:18 10:31:49 00:01:31 0:00:00 0:01:31 Nyugat Dzsem folyt. 10:31:49 11:00:05 00:28:16 0:27:27 0:00:49 Hírek 11:00:05 11:03:35 00:03:30 0:00:00 0:03:30 Nyugat Dzsem folyt. 11:03:35 11:29:26 00:25:51 0:24:48 0:01:03 reklám 11:29:26 11:30:17 00:00:51 0:00:00 0:00:51 Hírek 11:30:17 11:31:52 00:01:35 0:00:00 0:01:35 Nyugat Dzsem folyt. 11:31:52 11:58:41 00:26:49 0:26:18 0:00:31 reklám 11:58:41 12:00:17 00:01:36 0:00:00 0:01:36 Hírek 12:00:17 12:03:48 00:03:31 0:00:00 0:03:31 Nyugati Kivi - kívánságműsor 12:03:48 12:30:15 00:26:27 0:25:35 0:00:52 Hírek 12:30:15 12:32:27 00:02:12 0:00:00 0:02:12 Nyugati Kivi folyt. 12:32:27 12:59:41 00:27:14 0:26:21 0:00:53 reklám 12:59:41 13:00:32 00:00:51 0:00:00 0:00:51 Hírek 13:00:32 13:05:17 00:04:45 0:00:00 0:04:45 Nyugati Kivi folyt. 13:05:17 13:31:22 00:26:05 0:25:29 0:00:36 Hírek 13:31:22 13:33:03 00:01:41 0:00:00 0:01:41 Nyugati Kivi folyt. 13:33:03 13:59:43 00:26:40 0:25:47 0:00:53 reklám 13:59:43 14:00:17 00:00:34 0:00:00 0:00:34 Hírek 14:00:17 14:05:26 00:05:09 0:00:00 0:05:09 Hazafelé - szórakoztató délutáni magazin (névnapok, időjárás, közlekedés, programajánló, színes hírek) 14:05:26 14:29:31 00:24:05 0:23:11 0:00:54 reklám 14:29:31 14:30:36 00:01:05 0:00:00 0:01:05 Hírek 14:30:36 14:33:12 00:02:36 0:00:00 0:02:36 Hazafelé folyt. 14:33:12 14:58:27 00:25:15 0:24:21 0:00:54 reklám 14:58:27 15:00:19 00:01:52 0:00:00 0:01:52 Hírek 15:00:19 15:05:13 00:04:54 0:00:00 0:04:54 Hazafelé folyt. 15:05:13 15:28:22 00:23:09 0:21:50 0:01:19 Hírek 15:28:22 15:30:24 00:02:02 0:00:00 0:02:02 Hazafelé folyt. 15:30:24 15:58:57 00:28:33 0:27:16 0:01:17 reklám 15:58:57 16:00:26 00:01:29 0:00:00 0:01:29 Hírek 16:00:26 16:05:40 00:05:14 0:00:00 0:05:14 Hazafelé folyt. 16:05:40 16:28:15 00:22:35 0:21:39 0:00:56

19 reklám 16:28:15 16:30:19 00:02:04 0:00:00 0:02:04 Hírek 16:30:19 16:32:11 00:01:52 0:00:00 0:01:52 Hazafelé folyt. 16:32:11 17:00:19 00:28:08 0:27:04 0:01:04 Hírek 17:00:19 17:04:54 00:04:35 0:00:00 0:04:35 Hazafelé folyt. 17:04:54 17:30:14 00:25:20 0:24:15 0:01:05 Hírek 17:30:14 17:32:16 00:02:02 0:00:00 0:02:02 Hazafelé folyt. 17:32:16 18:00:16 00:28:00 0:26:52 0:01:08 Hírek 18:00:16 18:08:45 00:08:29 0:00:00 0:08:29 Mindenki megkapja a magáét! - zenei válogatás 18:08:45 18:29:54 00:21:09 0:21:09 0:00:00 Hírek 18:29:54 18:31:43 00:01:49 0:00:00 0:01:49 Mindenki megkapja a magáét! folyt. 18:31:43 19:00:30 00:28:47 0:28:47 0:00:00 Hírek 19:00:30 19:05:05 00:04:35 0:00:00 0:04:35 Hírvadász közéleti magazin 19:05:05 19:30:47 00:25:42 0:09:54 0:15:48 Hírek 19:30:47 19:32:49 00:02:02 0:00:00 0:02:02 Hírvadász folyt. 19:32:49 20:00:36 00:27:47 0:06:44 0:21:03 Hírek 20:00:36 20:05:59 00:05:23 0:00:00 0:05:23 Hírvadász folyt. 20:05:59 20:30:43 00:24:44 0:05:59 0:18:45 Hírek 20:30:43 20:32:33 00:01:50 0:00:00 0:01:50 Hírvadász folyt. 20:32:33 21:00:47 00:28:14 0:07:04 0:21:10 Hírek 21:00:47 21:06:12 00:05:25 0:00:00 0:05:25 Jazz 21:06:12 21:31:03 00:24:51 0:24:51 0:00:00 Hírek 21:31:03 21:33:05 00:02:02 0:00:00 0:02:02 Jazz 21:33:05 22:00:24 00:27:19 0:27:19 0:00:00 Nyugati Krónika Plusz 22:00:24 22:08:51 00:08:27 0:00:00 0:08:27 Közszolgálati félóra (roma holokauszt) 22:08:51 22:27:58 00:19:07 0:00:00 0:19:07 Jazz 22:27:58 23:00:30 00:32:32 0:32:32 0:00:00 Ez történt - Szombathely és a régió eseményeinek összefoglalója 23:00:30 23:44:10 00:43:40 0:00:00 0:43:40 zene (pop) 23:44:10 23:59:52 00:15:42 0:15:42 0:00:00 Összesen: 23:59:52 16:14:58 7:44:54 Értékelés: Adatszolgáltatás A Nyugat Rádió műsoráról készült felvételt a Hatóság a RadioMonitortól is megkapta, így vizsgálatához ezt használta fel. Zene/szöveg időtartama és aránya Elsőként megállapításra került a zene:szöveg időtartama, illetve a szöveg százalékos aránya a heti műsoridőre vetítve: Műsoridő: (óra:perc) Zene (óra:perc) Szöveg (óra:perc) július 27. július 28. július 29. július 30. július 31. augusztus 1. augusztus 2. 24:00 24:00 24:00 24:00 23:06 24:00 24:00 14:26 15:29 18:21 17:18 13:48 15:21 16:15 9:34 8:31 5:39 6:42 9:18 8:39 7:45 Szöveg aránya (%) 34% (vállalás: 36%) Zene aránya (%) 66% A fenti adatok azt tükrözik, hogy a zene uralta (110 óra 58 perc = 66%) a rádió heti műsorkínálatát. A műsorszolgáltatási szerződés szerint a heti teljes műsoridő minimális

20 százalékaként 36% szövegarányt vállalt a rádió. A vállalás ezen része nem teljesült maradéktalanul, hiszen a vizsgált héten 56 óra 18 percnyi (34%) szöveg hangzott el. Szembeötlő, hogy a főként popzenéből álló zenei kínálat többsége a műsorszámokba építve jelent meg, ahol azonban csupán időkitöltő szereppel bírt. Önálló, azaz valamiféle rendezőelvet felmutató zenei programként a Jazz és Komolyzene, a Mindenki megkapja a magáét!, Szunyoginvázió, Gem-B Bar Radio Show, Nyugat Party, Viva Chart Show, Mix Akták és a Zenés randevú c. egységek feleltek meg. Közszolgálati műsorszámok Az ellenőrzés második lépéseként az egyes műsorszámok kerültek kivizsgálásra azzal a céllal, hogy megállapítsa a Hatóság, közülük melyek sorolhatók a közszolgálati műsorszámok kategóriájába. A vizsgálat során a legfontosabb mérlegelési elvek a következők voltak: a) műsorban hallható szöveg és zene összhangban volt-e a tartalom egészével; b) megvalósult-e az értékközvetítés Műsoridő (óra:perc) Közszolgálati műsorszámo k időtartama (óra:perc) Közszolgálati műsorarány (%) Hírműsorok időtartama (óra:perc) Hírműsorok aránya (%) Közéleti műsorok időtartama (óra:perc) Közéleti műsorok aránya (%) július 27. július 28. július 29. július 30. július 31. augusztus 1. augusztus 2. 24:00 24:00 24:00 24:00 23:06 24:00 24:00 15:41 15:22 7:27 11:48 13:50 12:02 12:00 53% (vállalás: 51%) 2:53 2:25 2:06 1:56 1:39 2:14 2:15 9% (vállalás: 16.5%) 1:40 4:58 1:40 2:11 6:11 2:28 4:39 14% (vállalás: 31%) A heti műsorfolyamban 88 óra 10 percet tett ki a közszolgálatiként elfogadott műsorszámok időtartama, és ez 53%-os közszolgálati műsorarányt eredményezett. A közszolgálati műsorszámként elfogadott szegmensekben nem volt olyan, amelyikben a szöveg és a zene szerves egységet alkotott volna. A fő szerkesztési szempont az lehetett, hogy a tartalmas, szöveges rész a műsorszámnak legalább a fele részét töltse ki (pl.: Nyugati Panoráma, ÁllatoZOO, Életmódi, Padlógáz), mert így az ún. töltelék zene időtartama már a közszolgálati kvótába számítandó. Azokban az esetekben, ahol ez az arány felborult, a Hatóság nem fogadta el a műsort közszolgálatiként (pl.: Reggeli Járat, Nyugati Dzsem, Hazafelé és Hétvégi Kávéház). Hírműsorok A rendszeresen jelentkező Hírek és a Nyugati Krónika Plusz időtartama közel 15 és fél órányi volt, ami 9%-os műsorarányt jelentett. Ezzel azonban a vállalt kvóta (16.5%) nem teljesült. A helyi közélettel foglalkozó, a helyi mindennapi életet bemutató, azt segítő műsorszámok

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 822/2012. (V. 2.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 822/2012. (V. 2.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/2651-8/2012. Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség, illetve a közösségi médiaszolgáltatásokkal szemben támasztott törvényi kötelezettségek

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1464/2012. (VII. 25.) számú HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1464/2012. (VII. 25.) számú HATÁROZATA Iktatószám: MN/15130-10/2012. Tárgy: a gyermekek és kiskorúak védelmére vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Ügyintéző: Melléklet: személyes adat a hatósági eljárás tárgyát képező honlap másolata

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1346/2016. (XI. 22.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1346/2016. (XI. 22.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/28574-8/2016. Tárgy: a reklám más médiatartalmaktól való megkülönböztetésének módjára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat A NEMZETI

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1331/2013. (VIII. 28.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1331/2013. (VIII. 28.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/22233-7/2013. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések, és a közösségi médiaszolgáltatókkal szemben előírt törvényi követelmények megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám:

Részletesebben

Tárgy: Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 54/2015. (I.13.) számú HATÁROZATA

Tárgy: Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 54/2015. (I.13.) számú HATÁROZATA Iktatószám: Tárgy: Ügyintéző: Melléklet: MN/30592-7/2014. a gyermekek és kiskorúak védelmére vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése személyes adat a hatósági eljárás tárgyát képező sajtótermék másolata

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1250/2014. (XII.16.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1250/2014. (XII.16.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/26124-8/2014. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a támogatás közzétételére vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 1250/2014. (XII.16.)

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1134/2012. (VI.20.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1134/2012. (VI.20.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/11491-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a saját készítésű, szerkesztésű és első ízben bemutatott (nem ismételt) műsorszámok heti

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1531/2011. (X.26.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1531/2011. (X.26.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/25777-8/2011. Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsorsugárzási kötelezettség megsértése ÜgyintézőSzemélyes adat Melléklet: a hatósági ellenőrzés megállapításai A NEMZETI MÉDIA-

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1191/2014. (XII.9.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1191/2014. (XII.9.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/28500-7/2014. Tárgy: a hatósági határozatban vállalt műsorszerkezettől történő eltérések Ügyintéző: személyes adat Melléklet: a hatósági ellenőrzés megállapításai A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI

Részletesebben

Ügyiratszám: TA/2925-12/2011 NEMZETI MÉDIA - ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK

Ügyiratszám: TA/2925-12/2011 NEMZETI MÉDIA - ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK Ügyiratszám: TA/2925-12/2011 NEMZETI MÉDIA - ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 499/2011. (IV.14.) számú HATÁROZATA A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa (továbbiakban: Médiatanács) a Szabó

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 1759/2013. (XII. 11.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 1759/2013. (XII. 11.) számú HATÁROZATA A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 1759/2013. (XII. 11.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/57221-8/2013. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. felhívja,

H A T Á R O Z A T. felhívja, Ügyiratszám: MN/16251-4/2016. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet: A Médiaszolgáltató által

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. felhívja,

H A T Á R O Z A T. felhívja, H A T Á R O Z A T Ügyiratszám: MN/4138-4/2016. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: reklám közzétételére vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése A Nemzeti

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1898/2012. (X.30.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1898/2012. (X.30.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/24165-7/2012. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1219/2016. (X.11.) sz. HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1219/2016. (X.11.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/22682-7/2016. Ügyintéző: személyes adat Email: személyes adat Tárgy: a termékmegjelenítésre és a műsorszámok támogatására vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése Nemzeti Média- és Hírközlési

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 459/2012. (III. 7.) sz. HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 459/2012. (III. 7.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/35125-8/2011. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a pályázatban vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó törvényi kötelezettség megsértése Nemzeti Média- és Hírközlési

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 625/2013. (IV.10.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 625/2013. (IV.10.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/3989-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése

Részletesebben

HATÁROZAT. 30.000,- Ft, azaz harmincezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi.

HATÁROZAT. 30.000,- Ft, azaz harmincezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi. Médiafelügyeleti Főosztály Iktatószám: MN/9024-3/2013. Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: A Médiaszolgáltató által

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 634/2012. (IV. 4.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 634/2012. (IV. 4.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/35457-8/2011. Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: a hatósági ellenőrzés megállapításai

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1084/2014. (XI.11.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1084/2014. (XI.11.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/23304-7/2014. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására, valamint a magyar zenei műsorszámok,

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1430/2011. (X. 19.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1430/2011. (X. 19.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/24495-8/ Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: a hatósági ellenőrzés megállapításai A NEMZETI

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 593/2015. (V.19.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 593/2015. (V.19.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/6252-11/2015. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések, és a közösségi médiaszolgáltatókkal szemben előírt törvényi követelmények megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám:

Részletesebben

HATÁROZAT. 20.000,- Ft, azaz húszezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi.

HATÁROZAT. 20.000,- Ft, azaz húszezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi. Médiafelügyeleti Főosztály Iktatószám: MN/29384-4/2012. Tárgy: a reklámok közösségi médiaszolgáltatásban történő közzétételének módjára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Ügyintéző: személyes adat

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1554/2012. (VIII.29.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1554/2012. (VIII.29.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/18317-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1270/2012. (VII.11.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1270/2012. (VII.11.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/13997-7/2012. Tárgy: a műsorstruktúrának megfelelő műsorsugárzási kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: I. A hatósági ellenőrzés megállapításai II. Az egyhetes médiaszolgáltatás

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 430/2014. (V.13.) számú

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 430/2014. (V.13.) számú Ügyiratszám: MN/7843-8/2014. Ügyintéző: személyes adat Email: személyes adat Tárgy: politikai reklám közzétételére vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1549/2012. (VIII. 29.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1549/2012. (VIII. 29.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/16140-7/2012. Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat Melléklet: a hatósági

Részletesebben

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 686/2009. (III.25.) sz. HATÁROZATA

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 686/2009. (III.25.) sz. HATÁROZATA ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 686/2009. (III.25.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1148/2015. (VII. 24.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1148/2015. (VII. 24.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/10916-7/2015. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések, a közösségi médiaszolgáltatókkal szemben előírt törvényi követelmények, valamint a társadalmi célú reklámok és klasszikus

Részletesebben

a NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 105/2011. (I. 12.) sz. HATÁROZATA

a NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 105/2011. (I. 12.) sz. HATÁROZATA a NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 105/2011. (I. 12.) sz. HATÁROZATA A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa (a továbbiakban: Médiatanács) a médiaszolgáltatásokról és a

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. felhívja,

H A T Á R O Z A T. felhívja, Ügyiratszám: MN/13785-4/2016. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet: A Médiaszolgáltató által

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 547/2012. (III.21.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 547/2012. (III.21.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/35734-11/2011. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó rendelkezés megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 539/2013. (III.27.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 539/2013. (III.27.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/717-8/2013. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására, valamint a közszolgálati és a magyar

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1230/2015. (IX.1.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1230/2015. (IX.1.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/16962-8/2015. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételét tiltó törvényi rendelkezés megsértése A Nemzeti

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1557/2012. (VIII.29.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1557/2012. (VIII.29.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/16151-7/2011. Tárgy: a műsoridő, a közszolgálati műsorszámok, a helyi közélettel foglalkozó, a helyi mindennapi életet segítő műsorszámok alulteljesítése, és a napi rendszeres híradásra

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 103/2015. (I. 27.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 103/2015. (I. 27.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/29932-9/2014. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések, és a közösségi médiaszolgáltatókkal szemben előírt törvényi követelmények megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám:

Részletesebben

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz hatvanezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz hatvanezer forint bírsággal sújtja. Ügyiratszám: MN/5417-4/2016. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet: A Médiaszolgáltató által

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1329/2016. (XI. 15.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1329/2016. (XI. 15.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/22684-10/2016. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: az osztott képernyős reklám közzétételét előíró törvényi rendelkezés megsértése A Nemzeti

Részletesebben

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 2576/2007. (XI.14.) sz. HATÁROZATA

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 2576/2007. (XI.14.) sz. HATÁROZATA ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 2576/2007. (XI.14.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 2007/2012. (XI.14.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 2007/2012. (XI.14.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/25291-10/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására, valamint a saját készítésű, szerkesztésű

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 48/2015. (I.13.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 48/2015. (I.13.) számú H A T Á R O Z A T A Iktatószám: MN/28790-7/2014. Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: a hatósági ellenőrzés megállapításai

Részletesebben

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 1152/2009. (V.28.) sz. HATÁROZATA

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 1152/2009. (V.28.) sz. HATÁROZATA ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 1152/2009. (V.28.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz ötvenezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz ötvenezer forint bírsággal sújtja. Ügyiratszám: MN/154-4/2016. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet: A Médiaszolgáltató által 2015.

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1795/2012. (X.10.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1795/2012. (X.10.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/21253-8/2012. Tárgy: a közszolgálati, valamint a helyi közélettel foglalkozó, a helyi mindennapi életet bemutató műsorszámokra és a szövegarányra vonatkozóan tett vállalások alulteljesítése

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 712/2013. (IV.25.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 712/2013. (IV.25.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/5825-8/2013. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése

Részletesebben

az ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 371/2010. (II. 24.) sz. HATÁROZATA

az ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 371/2010. (II. 24.) sz. HATÁROZATA az ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 371/2010. (II. 24.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (a továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 197/2015. (III.3.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 197/2015. (III.3.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/33261-7/2014. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására, valamint a magyar zenei ok bemutatására

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 2287/2012. (XII.19.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 2287/2012. (XII.19.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/26288-14/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó törvényi kötelezettség

Részletesebben

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 1561/2008.(VIII.27.) sz. VÉGZÉSE

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 1561/2008.(VIII.27.) sz. VÉGZÉSE ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 1561/2008.(VIII.27.) sz. VÉGZÉSE Az Országos Rádió és Televízió Testület (a továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1045/2014. (X.28.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1045/2014. (X.28.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/19686-7/2014. Tárgy: engedély nélküli hálózatba kapcsolódás Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat Melléklet: a hatósági ellenőrzés megállapításai A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1915/2012. (X. 30.) sz. HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1915/2012. (X. 30.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/24172-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának

Részletesebben

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 1156/2009. (V.28.) sz. HATÁROZATA

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 1156/2009. (V.28.) sz. HATÁROZATA ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 1156/2009. (V.28.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1495/2012. (VIII. 15.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1495/2012. (VIII. 15.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/14954-9/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására, valamint a saját megkülönböztető

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 24.000,- Ft, azaz huszonnégyezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T. 24.000,- Ft, azaz huszonnégyezer forint bírsággal sújtja. Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/25287-4/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet:

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1005/2013. (VI. 12.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1005/2013. (VI. 12.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/8539-8/2013. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérés, burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése Ügyintéző: személyes

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 797/2014. (IX.2.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 797/2014. (IX.2.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/17079-7/2014. Ügyintéző: személyes adat Email: személyes adat Tárgy: támogatói üzenet, társadalmi célú reklám közzétételére, valamint társadalmi célú reklám megrendelőjének a megnevezésére

Részletesebben

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 669/2009.(III. 25.) sz. HATÁROZATA

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 669/2009.(III. 25.) sz. HATÁROZATA ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 669/2009.(III. 25.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1339/2011. (X.5.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1339/2011. (X.5.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/24340-7/2011. Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsorsugárzási kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: hatósági ellenőrzés megállapításai A NEMZETI MÉDIA-

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 457/2014. (V. 20.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 457/2014. (V. 20.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/8929-8/2014. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések, és a közösségi médiaszolgáltatókkal szemben előírt törvényi követelmények megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám:

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 38.000-Ft, azaz harmincnyolcezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T. 38.000-Ft, azaz harmincnyolcezer forint bírsággal sújtja. Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/678-4/2014. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet:

Részletesebben

HATÁROZAT. határozatot.

HATÁROZAT. határozatot. Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatal Tartalomfelügyeleti főosztály Ügyiratszám: 4807-1/2011. Tárgy: törvénysértés megállapítása Ügyintéző: személyes adat HATÁROZAT A Nemzeti Média- és Hírközlési

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 93/2013. (I.23.) számú. Határozata

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 93/2013. (I.23.) számú. Határozata A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 93/2013. (I.23.) számú Határozata A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa (székhelye: 1088 Budapest, Reviczky u. 5., a továbbiakban: Médiatanács)

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1105/2012. (VI.13.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1105/2012. (VI.13.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/11335-9/2012. Tárgy: vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: I. A hatósági ellenőrzés megállapításai

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 216/2012. (II. 1.) sz. HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 216/2012. (II. 1.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/32073-8/2011. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: reklám közzétételére vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 216/2012. (II. 1.) sz.

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 422/2012. (II.29.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 422/2012. (II.29.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/35724-10/2011. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó rendelkezés megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 16/2014. (I.7.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 16/2014. (I.7.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/66261-8/2013. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 307/2013. (II. 20.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 307/2013. (II. 20.) számú HATÁROZATA Iktatószám: MN/31696-8/2012. Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Ügyintéző: személyes adat Tel.: Személyes adat E-mail: mate.gyongyver@nmhh.hu

Részletesebben

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság. Médiatanácsának. 131/2011. (I. 19.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság. Médiatanácsának. 131/2011. (I. 19.) számú HATÁROZATA A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 131/2011. (I. 19.) számú HATÁROZATA 1. A Médiatanács (1085 Budapest Reviczky u. 8.) megállapítja, hogy az Oktatási éskulturális Közlöny 2010. február

Részletesebben

Médiaszolgáltatás Szabályozás Főosztály Ügyiratszám: 15611-3/2011. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. Végzése

Médiaszolgáltatás Szabályozás Főosztály Ügyiratszám: 15611-3/2011. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. Végzése Médiaszolgáltatás Szabályozás Főosztály Ügyiratszám: 15611-3/2011. Pályáztatási és Jogi Osztály Ügyintéző: dr. Szalai Anita Telefon: (06-1) 4577-959 Tárgy: értesítés eljárás megindításáról és hiánypótlásra

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1540/2012. (VIII.29.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1540/2012. (VIII.29.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/18998-8/2012. Ügyintéző: személyes adat TelefonszámSzemélyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására, valamint a közszolgálati célokat

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1135/2012. (VI.20.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1135/2012. (VI.20.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/10125-8/2012. Tárgy: Médiatanács határozatában előírt műsorstruktúrának megfelelő műsorsugárzási kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: 1. A hatósági ellenőrzés megállapításai

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 482/2015. (IV.28.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 482/2015. (IV.28.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: Ügyintéző: személyes adat Tárgy: az Orosháza 88,6 MHz médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására irányuló pályázati eljárás eredménye A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának

Részletesebben

az ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 610/2009. (III. 18.) sz. HATÁROZATA

az ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 610/2009. (III. 18.) sz. HATÁROZATA az ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 610/2009. (III. 18.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (a továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1002/2014. (X. 14.) sz. HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1002/2014. (X. 14.) sz. HATÁROZATA A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 1002/2014. (X. 14.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/24258-8/2014. Üi.: személyes adat Tárgy: a digitális műsorterjesztés útján közzétett, eredetileg

Részletesebben

HATÁROZATA. határozatot.

HATÁROZATA. határozatot. Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala Tartalomfelügyeleti főosztály Ügyiratszám: TA/4801-1/2011. Tárgy: törvénysértés megállapítása Ügyintéző: személyes adat HATÁROZATA A Nemzeti Média- és Hírközlési

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 239/2014. (III. 18.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 239/2014. (III. 18.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/675-11/2014. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések, és a hálózatba kapcsolódásra vonatkozó törvényi előírások megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes

Részletesebben

Javaslat a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa évi 12. heti ülésszakának napirendjére március 21.

Javaslat a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa évi 12. heti ülésszakának napirendjére március 21. Javaslat a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 202. évi 2. heti ülésszakának napirendjére Kezdési időpont: 9.00 Helyszín: Médiatanács ülésterem 202. március 2. (szerda) Tájékoztató: A 202.

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1737/2012. (X.3.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1737/2012. (X.3.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/20018-7/2012. Tárgy: a magyar zenei műsorszámok, a napi rendszeres híradásra szánt minimális műsoridő, a közszolgálati célokat szolgáló műsorszámok és a célcsoportnak szóló műsorarány alulteljesítése

Részletesebben

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 753/2012. (IV. 25.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 753/2012. (IV. 25.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a Siófok 92,6 MHz médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására irányuló pályázati eljárás eredménye A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 753/2012.

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 80.000,- Ft, azaz nyolcvanezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T. 80.000,- Ft, azaz nyolcvanezer forint bírsággal sújtja. Médiafelügyeleti Főosztály H A T Á R O Z A T Ügyiratszám: MN/1868--4/2015. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1297/2016. (XI. 8.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1297/2016. (XI. 8.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/22683-9/2016. Ügyintéző: személyes adat Email: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételét tiltó törvényi rendelkezés megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1111/2012. (VI. 13.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1111/2012. (VI. 13.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/4921-12/2012. Tárgy: a Pályázati Ajánlatban vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség, a közösségi médiaszolgáltatásokkal szemben támasztott törvényi

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 1823/2006.(VIII.23.) sz. HATÁROZATA

AZ ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 1823/2006.(VIII.23.) sz. HATÁROZATA AZ ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 1823/2006.(VIII.23.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény

Részletesebben

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 63/2009. (I.7.) sz. HATÁROZATA

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 63/2009. (I.7.) sz. HATÁROZATA ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 63/2009. (I.7.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1336/2013. (VIII. 28.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1336/2013. (VIII. 28.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/26026-10/2013. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések, valamint a közösségi médiaszolgáltatókkal szemben előírt törvényi követelmények megsértése Ügyintéző: személyes adat

Részletesebben

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 2246/2009. (XI.11.) sz.

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 2246/2009. (XI.11.) sz. ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 2246/2009. (XI.11.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1606/2012. (IX.5.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1606/2012. (IX.5.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/20021-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a célokat szolgáló műsorszámok, valamint a helyi közélettel foglalkozó, a helyi mindennapi

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 40.000,- Ft, azaz negyvenezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T. 40.000,- Ft, azaz negyvenezer forint bírsággal sújtja. H A T Á R O Z A T Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/67963--4/2013. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés

Részletesebben

a NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 1331/2011. (X. 5.) számú HATÁROZATA

a NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 1331/2011. (X. 5.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/27101-6/2011. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: kiegyensúlyozottsági kérelem elbírálása Melléklet: a kifogásolt műsorszám tartalmának szöveges ismertetése a NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 778/2012. (IV.25.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 778/2012. (IV.25.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/6601-9/2012. Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: A hatósági ellenőrzés megállapításai Az

Részletesebben

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz kettőszázötvenezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz kettőszázötvenezer forint bírsággal sújtja. Ügyiratszám: MN/16244-4/2016. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a reklámidőre vonatkozó rendelkezés megsértése H A T Á R O Z A T A Nemzeti Média- és Hírközlési

Részletesebben

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz hatszázezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz hatszázezer forint bírsággal sújtja. Ügyiratszám: MN/4296-4/2016. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a reklámidőre vonatkozó rendelkezés megsértése H A T Á R O Z A T A Nemzeti Média- és Hírközlési

Részletesebben

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz húszezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz húszezer forint bírsággal sújtja. Ügyiratszám: MN/34198-4/2016. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése H A T Á R O Z A T A Nemzeti Média-

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 2205/2012. (XII.12.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 2205/2012. (XII.12.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/28084-7/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség, valamint

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 163/2013. (I.30.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 163/2013. (I.30.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/31683-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására, valamint a saját készítésű, szerkesztésű,

Részletesebben

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz nyolcvanezer forint bírsággal sújtja. Indokolás

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz nyolcvanezer forint bírsággal sújtja. Indokolás Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/3431-4/2014. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet:

Részletesebben

Az Országos Rádió és Televízió Testület. 2156/2009. (XI. 3.) sz. HATÁROZATA

Az Országos Rádió és Televízió Testület. 2156/2009. (XI. 3.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület 2156/2009. (XI. 3.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (a továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1852/2012. (X. 17.) sz. HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1852/2012. (X. 17.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/21376-7/2012. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának

Részletesebben

HATÁROZAT. 80.000,- Ft, azaz nyolcvanezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi.

HATÁROZAT. 80.000,- Ft, azaz nyolcvanezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi. Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/29213-4/2012. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a hallássérültek számára hozzáférhető műsorszámokra vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése Melléklet: hatósági

Részletesebben

az ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 328/2009. (II. 11.) sz. HATÁROZATA

az ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 328/2009. (II. 11.) sz. HATÁROZATA az ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 328/2009. (II. 11.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (a továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény

Részletesebben