A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1105/2012. (VI.13.) sz. HATÁROZATA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1105/2012. (VI.13.) sz. HATÁROZATA"

Átírás

1 Iktatószám: MN/ /2012. Tárgy: vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: I. A hatósági ellenőrzés megállapításai II. Az egyhetes médiaszolgáltatás elemzésének részletező táblázatai A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 1105/2012. (VI.13.) sz. HATÁROZATA A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa (a továbbiakban: Médiatanács) az Érd Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft.-vel (2030 Érd, Budai út ; a továbbiakban: Médiaszolgáltató) szemben hivatalból lefolytatott eljárásában megállapította, hogy a Médiaszolgáltató Érd Televízió csatornáján február 2-a és 8-a közötti médiaszolgáltatásában megsértette a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettségét, melynek következtében a Médiaszolgáltatót Ft, azaz tízezer forint bírsággal sújtja. A Médiaszolgáltató a bírságot e határozat közlését követő hét napon belül köteles megfizetni a Médiatanács Magyar Államkincstár által vezetett számú számlájára. A bírságfizetési kötelezettség késedelmes teljesítése esetén a Médiaszolgáltató késedelmi pótlékot köteles fizetni, melynek mértéke minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd része. Az önkéntes teljesítés elmaradása esetén a Médiatanács a Médiaszolgáltatóval szembeni bírság igényét közigazgatási úton érvényesíti. E határozat ellen fellebbezésnek nincs helye. A határozat felülvizsgálata az annak közlésétől számított 30 napon belül a Fővárosi Törvényszékhez címzett, de a Médiatanácshoz három példányban benyújtott keresetlevéllel kérhető. A keresetlevél benyújtásának e határozat végrehajtására halasztó hatálya nincs, a keresettel támadott hatósági határozat végrehajtásának felfüggesztése és a tárgyalás tartása a bíróságtól kérhető. A keresetet a bíróság 30 napon belül bírálja el. Indokolás A Médiatanács a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Mttv.) 167. (1) bekezdése alapján hatósági ellenőrzés keretében, hivatalból vizsgálta a Médiaszolgáltató Érd Televízió csatornájának február 2-a és 8-a közötti működését. A hatósági ellenőrzés eredményeképpen felmerült a Médiatanács 1470/2011. (X.26.) számú, a Médiaszolgáltató közösségi médiaszolgáltatókénti elismeréséről rendelkező határozat, valamint az Mttv. 66. (4) bekezdés g) pontjában foglalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó törvényi kötelezés megsértése.

2 A Médiatanács a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 29. (1) bekezdésében foglaltak alapján, az Mttv l) pontjában foglalt hatáskörében hivatalból május 9-én hatósági eljárást indított a Médiaszolgáltatóval szemben, melyről a 860/2012. (V.9.) számú, MN/ /2012. ügyiratszámú végzésében a Ket. 29. (3) bekezdés a) pontja alapján, a Ket. 29. (5) bekezdése szerinti tartalommal értesítette a Médiaszolgáltatót, tájékoztatta a hatósági ellenőrzés megállapításairól, valamint felhívta a figyelmét arra, hogy az eljárás során a Ket. 51. (1) bekezdése alapján nyilatkozattételi és a Ket. 68. (1) bekezdése alapján iratbetekintési jog illeti meg. A Médiaszolgáltató a hatósági eljárás megindításáról szóló értesítést a tértivevény alapján május 18-án átvette, és nyilatkozata június 11-én érkezett meg. A Médiaszolgáltató előadta, hogy működési költségének több mint 50%-át elvonta tőle az önkormányzat, és emiatt 7 munkatársat el kellett bocsátania, és át kellett szerveznie a műsorgyártást. Ezen intézkedések a hatóság által vizsgált februári időszakra estek, ezért fordulhattak elő azok a hiányosságok és eltérések a műsorszerkezetben, amit a hatósági ellenőrzés kifogásolt. A Médiaszolgáltató jelentősen csökkentett anyagi lehetőségei ellenére időközben konszolidálta a helyzetet. A Médiaszolgáltató a fentiek alapján kérte a Médiatanácsot, hogy az eljárás során vegye figyelembe a fent előadottakat, illetve azt a tényt, hogy a Médiaszolgáltató eddig mindig megfelelt a Határozatban foglaltaknak. A Médiatanács a rendelkezésre álló adatok, különösen a hatósági ellenőrzés eredményét rögzítő vizsgálati jelentés, és a Médiaszolgáltató nyilatkozata alapján az alábbi tényállást állapította meg, és azt az alábbiak szerint értékelte: A közösségi médiaszolgáltatók ellenőrzésének rendjéről az Mttv. 66. (6) bekezdése ekként rendelkezik: ( ) az (5) bekezdés alapján történő elismerést követően a Médiatanács legalább kétévente - új szolgáltatás esetében az első év után is - részletes, legalább hét műsornapra kiterjedő - vizsgálat során eljárásában hivatalból vizsgálja a médiaszolgáltató működését ( ). A Határozat vonatkozó, vállalásokat tartalmazó részei: o) A Médiaszolgáltatás műsorideje: 24 óra/nap, Képújság: 12 óra/nap q) A közszolgálati műsorszámok közlésére szánt minimális műsoridő: napi: 16 óra heti: 112 óra havi 480 óra u) A nemzeti és etnikai kisebbségek igényeinek szolgálatára tervezett napi minimális műsoridő: 10 perc A médiaszolgáltatás műsorideje február 3-án 1383 perc volt, mely egy órával kevesebb, mint a bejelentésben szereplő időtartam (1440 perc), ezáltal a Médiaszolgáltató megsértette a Határozat o) pontját. A vizsgált időszakban összesen 5048 percnyi képújságot sugárzott a Médiaszolgáltató. A Határozatban a Médiaszolgáltató 720 perc/nap időtartamban vállalta, hogy képújságot tesz közzé, azonban ezen vállalását február 2-án, 6-án és 8-án túllépte, ezáltal megsértette a Határozat o) pontját. A Határozatban nemzeti, etnikai kisebbségek igényeit szolgáló műsorszámok sugárzására napi 10 perces időtartamú vállalást tett a Médiaszolgáltató. E kategóriába tartozó műsorszámot február 4-én a Médiaszolgáltató nem sugárzott, ezáltal megsértette a Határozat u) pontját. A közszolgálati tartalom számbavételekor egyfelől a szerkesztett program közszolgálati elemeinek, másfelől a képújság közérdekű információt közlő egységeinek időtartamát összesítette a hatósági ellenőrzés. A vizsgálat arra mutatott rá, hogy a szerkesztett műsor - 2

3 a filmetűd és a reklám kivételével teljes egészében közszolgálati tartalmú volt, ugyanakkor a képújságban a kereskedelmi üzenetek dominanciája volt tapasztalható. (A képújságban egy 6 perc 46 mp-nyi ismétlődő blokkot lehetett elkülöníteni, amelyben 5 perc 06 mp volt a kereskedelmi üzenetek és 1 perc 40 mp a közérdekű információk aránya.) A Médiatanács megállapította, hogy a Határozatban tett 16 óra/nap vállalás és az Mttv. 66. (4) bekezdés g) pontjában előírt 2/3 arányú közszolgálati tartalom - mely értékek azonos mértékű vállalást jelentenek - egyik napon sem valósult meg, ugyanis az ilyen típusú műsorszámok aránya a vizsgált időszakban 818 perc és 922 perc (57%-64%) között ingadozott, heti műsoridőre vetítve pedig 6127 percet ért el a vállalt 6720 perc helyett. A Médiatanács ezért megállapította, hogy a Médiaszolgáltató megsértette a Határozat q) pontját és az Mttv. 66. (4) bekezdés g) pontjában foglalt rendelkezést is. A Médiatanács a jogsértések miatt alkalmazandó jogkövetkezmény fajtájának és mértékének meghatározása során az alábbi szempontokat vette figyelembe. Az Mttv (1) bekezdés értelmében: Amennyiben a jogsértés csekély súlyú és ismételtség nem állapítható meg, a Médiatanács, illetve a Hivatal - a jogsértés tényének megállapítása és figyelmeztetés mellett - legfeljebb harminc napos határidő tűzésével felhívhatja a jogsértőt a jogsértő magatartás megszüntetésére, a jövőbeni jogsértésektől való tartózkodásra, illetve a jogszerű magatartás tanúsítására, és meghatározhatja annak feltételeit. A Médiatanács január 1-jét követően még nem állapította meg a Médiaszolgáltatóval szemben a Határozat megsértését. Az Mttv (1) bekezdés értelmében A Hatóság kérelemre vagy hivatalból - feladat- és hatáskörének keretében - jogosult hatósági ellenőrzés vagy hatósági eljárás keretében felügyelni az e törvényben és az Smtv.-ben meghatározott rendelkezések érvényesülését, betartását, valamint a hatósági döntéseiben, a műsorszolgáltatási szerződésekben és a Hatóság által kötött hatósági szerződésekben foglaltak teljesítését. Az Mttv (2) bekezdése szerint Amennyiben a Hatóság a hatósági döntésének ellenőrzése eredményeként megállapítja a hatósági döntésében foglaltak megsértését, abban az esetben az ügy összes körülményei, illetve az ellenőrzés során feltárt tények, valamint a jogsértés súlya és a hatékony jogérvényesítés szempontjai alapján mérlegeli, hogy a döntés megsértése tárgyában a Ket. szerinti végrehajtási eljárást vagy az e törvény szerinti jogkövetkezmények alkalmazása érdekében hatósági eljárást indít. A közösségi médiaszolgáltatás kategóriájának megkülönböztetése azon a jogalkotói felismerésen alapul, miszerint a közszolgálati tartalom előállítása, szolgáltatása nem állami monopólium, és a sokszínűség védelme érdekében az állami tulajdonban álló közszolgálati médiaszolgáltatók mellett más médiaszolgáltatók is közreműködhetnek a közszolgálati feladatok megvalósításában és közszolgálati célú műsorszámok sugárzásában. Ily módon a közösségi médiaszolgáltatás feltételeinek biztosítása, a sajtó és a média sokszínűségének és demokratikus közvélemény kialakulása feltételeinek biztosítására irányuló állami kötelezettség megvalósításának része. Amennyiben az adott médiaszolgáltató által szolgáltatott közszolgálati tartalom meghatározott mennyiségi és minőségi feltételeknek megfelel, a jogalkotó mentesíti a médiaszolgáltatási díj megfizetésének kötelezettsége alól. A fentiek okán különösen indokolt ezen közösségi médiaszolgáltatók törvényben, illetve hatósági szerződésében vagy hatósági határozatban meghatározott mennyiségi és minőségi kritériumainak rendszeres időközönkénti ellenőrzése. A Médiatanács a Médiaszolgáltató fent részletezett jogsértéseit együttesen nem értékelhette csekély súlyúként, mivel a Médiaszolgáltató a műsoridejét, és a nemzeti, etnikai kisebbségek igényeit szolgáló műsorszámok sugárzására tett vállalását alulteljesítette, a képújság időtartamát túlteljesítette, továbbá a közszolgálati műsorszámok időtartama egyik vizsgált 3

4 napon sem érte el a vállalt mértéket, ezért az Mttv (1) bekezdése szerinti felhívás jogkövetkezményét nem alkalmazhatta a Médiaszolgáltatóval szemben. Az Mttv (3) bekezdés az alábbiak szerint rendelkezik: 186. (3) Amennyiben a felhívás az ügy összes körülményeire tekintettel nem alkalmazható, vagy nem lenne a jogsértés megszüntetésére vonatkozó kötelezettség kikényszerítésére hatékony eszköz, a Médiatanács vagy a Hivatal - a felhívás mellőzésére vonatkozó indokolás nélkül - a jogsértő magatartás tanúsítását megtiltja, illetve az e törvényben foglaltak érvényesítése keretében kötelezettséget állapíthat meg, jogkövetkezményeket alkalmazhat. A Médiatanács az Mttv (3) bekezdésében foglalt jogkövetkezmények közül a bírság alkalmazása mellett döntött, mivel jelen jogsértés esetén e közjogi eszközt ítélte a legalkalmasabbnak arra, hogy a jogsértőt visszatartsa a jövőbeni jogsértések elkövetésétől. A Médiatanács az Mttv (2) bekezdésében rögzített mérlegelési szempontok közül a jogsértés súlyán túlmenően figyelembe vette a Médiaszolgáltató által közzétett közszolgálati műsorszámok vonatkozásában a jogsértés folyamatosságát a fentebb leírtak szerint. A Médiatanács mindezeken túl tekintetbe vette a bírság összegének meghatározásánál, mint egyéb mérlegelési szempontot, hogy a Médiaszolgáltató helyi vételkörzetű közösségi Médiaszolgáltató, nem profitorientált, ezért alacsonyabb összegű bírság már kellő hatással bírhat. A Médiaszolgáltató a nemzeti, etnikai műsorszámokra vállalt napi 10 perc időtartamot február 4-én nem teljesítette (0 perc), azonban a többi vizsgált napon, ezen érték többszörösét sugározta (79 perc, 79 perc, 27 perc, 86 perc, 27 perc, 27 perc). (A Médiaszolgáltató a helyi közélettel foglalkozó, a helyi mindennapi életet segítő műsorszámok sugárzására vállalt napi 10 perc időtartamot minden egyes vizsgált napon jelentősen túlteljesítette: 339, 373, 336, 169, 310, 340, 438 perc). A Médiatanács enyhítő körülményként vette figyelembe a Médiaszolgáltató anyagi lehetőségeinek jelentős mértékű csökkenésére, és az ennek okán szükségessé vált kényszerű létszámleépítésre történt hivatkozását. Az Mttv (2) bekezdésében meghatározott további mérlegelési szempontok, figyelemmel az Mttv (4) bekezdésében rögzített ismételtség fogalmára is, a jelen jogsértés tekintetében nem értékelhetők. A Médiatanács a bírság kiszabásakor külön tekintettel volt arra, hogy egy esetleges ismételt jogsértés esetén alkalmazandó bírságszankció megállapításánál érvényesülhessen a fokozatosság elve, azaz az ismétléssel járó növekvő progresszivitás és a szankcionálás kiszámíthatósága, előreláthatósága. A fentiek okán a jogsértés súlyára és az eset összes körülményére tekintettel a Médiatanács az Mttv (3) bekezdés bb) alpontja alapján a maximálisan kiszabható bírság (ötvenmillió forint) 0,02 %-ának megfelelő összeget, azaz Ft bírságot szabott ki a Médiaszolgáltatóval szemben. Az eljárás során a Ket (2) bekezdése szerinti eljárási költség nem merült fel. 4

5 A jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ket. 72. (1) bekezdés da) pontján, valamint az Mttv (1) és (3) bekezdésén, illetve a on alapul. A tárgyalás tartására vonatkozó tájékoztatás a polgári perrendtartásról szóló évi III. törvény 338. (2) bekezdésén alapul. Budapest, június 13. A Médiatanács nevében Szalai Annamária elnök dr. Auer János hitelesítő tag Kapják: 1. Személyes adat 5

6 I. számú melléklet a Médiatanács 1105/2012. (VI.13.) számú határozatához A hatósági ellenőrzés megállapításai A Médiatanács az 1470/2011 (X. 26) sz. határozatával [a továbbiakban: Határozat] az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft. által működtetett Érd Televízió közösségi médiaszolgáltatóként ismerte el. Jelen vizsgálat a helyi közösségi médiaszolgáltató február 2-8. között közreadott műsorfolyamát érintette. A vizsgálat célja annak megállapítása volt, hogy a közösségi televízió működése megfelelt-e az Mttv. szerinti követelményeknek, illetve a Médiaszolgáltató teljesítette-e a Határozatban rögzített vállalásait. Műsorszerkezeti és tartalmi követelmények: A Határozat az alábbiakban határozta meg médiaszolgáltatás alapvető jellegzetességeit: - a médiaszolgáltatás műsorideje 1440 perc/nap, - a médiaszolgáltató állandó megnevezése: Érd Televízió, - képújság: 720 perc/nap, - saját készítésű műsorszámok heti minimális műsorideje (képújság és ismétlés nélkül) 720 perc/hét, - az Mttv a szerinti műsorszámok időtartama 960 perc/nap és 6720 perc/hét, - helyi közélettel foglalkozó, a helyi mindennapi életvitelt segítő műsorszámok időtartama 10 perc/nap, - nemzeti és etnikai kisebbségek igényeinek szolgálatára tervezett minimális műsoridő 10 perc/nap. A vizsgálat tapasztalatai: Időtartam/arány február 2. február 3. február 4. február 5. február 6. február 7. február 8. Összesen (óra) Vállalás (%) (percre kerekítve) csütörtök péntek szombat vasárnap hétfő kedd szerda (%) nap hét 1. Műsoridő % 100% Szerkesztett műsor (, képújság nélkül) 2. Képújság Helyi közéleti, mindennapi életvitelt segítő műsorok 4. Nemzeti, etnikai műsorszámok Közszolgálati tartalom Közszolgálati tartalom (%) % 63% 63% 64% 57% 62% 59% 61% 66,6% 66,6% 1. A televízió műsorideje február 3-án 1383 perc volt, ami egy órával kevesebb, mint a bejelentésben szereplő (1440 perc) időtartam. 2. A vizsgált időszakban összesen 5048 percnyi képújságot sugárzott a Médiaszolgáltató. A Határozatban a televízió 720 perc/nap időtartamot vállalt, azonban ezt február 2-án, 6-án és 8-án túllépte. 3. A saját (nem ismételt) műsorszámok időtartama 2282 percet tett ki heti szinten (bejelentett kvóta 720 perc/hét). 4. A helyi, mindennapi életvitelt segítő műsorszámok sugárzására napi 10 percnyi műsoridőt vállalt a televízió. E kritériumnak a vizsgált időszakban maradéktalanul eleget tett, hiszen heti szinten 2305 percnyi helyi, közéleti tartalommal bíró műsorszámot sugárzott. 6

7 5. A Határozat értelmében a nemzeti, etnikai kisebbségek igényeit szolgáló műsorszámok sugárzására a Médiaszolgáltató napi 10 perces időtartamú vállalást tett. A kategóriába tartozó programként a Fény-Kép és a Prizma c. műsorszámok feleltek meg a vizsgált időszakban, azonban február 4-én nem szerepelt ilyen kategóriájú műsorszám a kínálatban. 6. A közszolgálati tartalom számbavételekor egyfelől a szerkesztett program közszolgálati elemeinek, másfelől a képújság közérdekű információt közlő egységeinek az időtartamát összesítette a hatóság. A vizsgálat arra mutatott rá, hogy a szerkesztett műsor - a filmetűd és a reklám kivételével teljes egészében közszolgálati tartalmú volt, ugyanakkor a képújságban a kereskedelmi üzenetek dominanciája volt tapasztalható. (A képújságban egy 6 perc 46 mp-nyi ismétlődő blokkot lehetett elkülöníteni, amelyben 5 perc 06 mp volt a kereskedelmi üzenetek és 1 perc 40 mp a közérdekű információk aránya.) A hatóság mérései alapján a Határozatban tett 16 óra/nap vállalás és az Mttv. 66. (4) bekezdés g) pontjában előírt 2/3 arányú közszolgálati tartalom - mely értékek azonos mértékű vállalást jelentenek - egyik napon sem valósult meg, ugyanis az ilyen típusú műsorszámok aránya a vizsgált időszakban 818 perc és 922 perc (57%-64%) között ingadozott, heti műsoridőre vetítve pedig 6127 percet ért el vállalt 6720 perc helyett. [Határozat q) pontjának és az Mttv. 66. (4) bekezdés g) pontjának megsértése] Budapest, június 13. A Médiatanács nevében Szalai Annamária elnök dr. Auer János hitelesítő tag 7

8 II. számú melléklet a Médiatanács 1105/2012. (VI.13.) számú határozatához A hatósági ellenőrzés részletező táblázatai Érd Tv -08. Műsorszám Kezdés Vége nettó idő közérdekű reklám Képújság (közérdekű/reklám) 0:00:00 1:00:54 01:00:54 0:15:00 00:45:54 Képújság (közérdekű/reklám) 1:00:54 2:01:49 01:00:55 0:15:00 00:45:55 Képújság (közérdekű/reklám) 2:01:49 3:02:44 01:00:55 0:15:00 00:45:55 Képújság (közérdekű/reklám) 3:02:44 4:06:13 01:03:29 0:15:04 00:48:25 Képújság (közérdekű/reklám) 4:06:13 5:07:08 01:00:55 0:15:00 00:45:55 Képújság (közérdekű/reklám) 5:07:08 6:08:03 01:00:55 0:15:00 00:45:55 Képújság (közérdekű/reklám) 6:08:03 7:08:58 01:00:55 0:15:00 00:45:55 Képújság (közérdekű/reklám) 7:08:58 7:29:16 00:20:18 0:05:00 00:15:18 Képújság (közérdekű/reklám) 7:29:16 7:31:47 00:02:31 0:00:00 00:02:31 Képújság (közérdekű/reklám) 7:31:47 7:58:51 00:27:04 0:06:40 00:20:24 Képújság (közérdekű/reklám) 7:58:51 8:00:00 00:01:09 0:00:00 00:01:09 közszolgálati kategória Híradó (Harkály óvoda; Házasság Hete; Érdi Újság) Fény-Kép - magazin (etnikai népviseleti kiállítás; könyvtári ajánló) 8:00:00 8:16:49 00:16:49 0:16:49 00:00:00 helyi hírműsor 8:16:49 8:43:23 00:26:34 0:26:34 00:00:00 etnikai, Társadalmi célú 8:43:23 8:44:55 00:01:32 0:01:32 00:00:00 Magyarország kincsei - kisfilm (Agostyán) Magyarország kincsei - kisfilm (Boldogkő) 8:44:55 8:49:19 00:04:24 0:04:24 00:00:00 8:49:19 8:55:04 00:05:45 0:05:45 00:00:00 Mozgás! - sportmagazin 8:55:04 9:26:03 00:30:59 0:30:59 00:00:00 Prizma - nemzetiségi magazin (Érdi Cigány Tanács Egyesület) hírdetés helyi sport, ifjúság, idősek 9:26:03 9:51:42 00:25:39 0:25:39 00:00:00 helyi nemzetiségi Magyarország kincsei - kisfilm (Martonvásár) 9:51:42 9:55:13 00:03:31 0:03:31 00:00:00 Házimozi - beszélgetés Zsigmond Dezső rendezővel 9:55:13 10:11:11 00:15:58 0:15:58 00:00:00 Út Calarisba - magyar dokumentumfilm 10:11:11 11:13:48 01:02:37 1:02:37 00:00:00 Csillagszem - könnyűzenei magazin (Váczi Eszter) 11:13:48 11:39:04 00:25:16 0:25:16 00:00:00 helyi Képújság (közérdekű/reklám) 11:39:04 11:45:51 00:06:47 0:01:40 00:05:07 Képújság (közérdekű/reklám) 11:45:51 11:52:37 00:06:46 0:01:40 00:05:06 Képújság (közérdekű/reklám) 11:52:37 11:59:23 00:06:46 0:01:40 00:05:06 Képújság (közérdekű/reklám) 11:59:23 12:06:09 00:06:46 0:01:40 00:05:06 Képújság (közérdekű/reklám) 12:06:09 12:12:55 00:06:46 0:01:40 00:05:06 Képújság (közérdekű/reklám) 12:12:55 12:19:41 00:06:46 0:01:40 00:05:06 Képújság (közérdekű/reklám) 12:19:41 12:26:27 00:06:46 0:01:40 00:05:06 Képújság (közérdekű/reklám) 12:26:27 12:33:13 00:06:46 0:01:40 00:05:06 Képújság (közérdekű/reklám) 12:33:13 12:39:59 00:06:46 0:01:40 00:05:06 Képújság (közérdekű/reklám) 12:39:59 12:46:45 00:06:46 0:01:40 00:05:06 Képújság (közérdekű/reklám) 12:46:45 12:53:31 00:06:46 0:01:40 00:05:06 Képújság (közérdekű/reklám) 12:53:31 13:00:17 00:06:46 0:01:40 00:05:06 Képújság (közérdekű/reklám) 13:00:17 13:07:03 00:06:46 0:01:40 00:05:06 Képújság (közérdekű/reklám) 13:07:03 13:13:50 00:06:47 0:01:40 00:05:07 Képújság (közérdekű/reklám) 13:13:50 13:20:36 00:06:46 0:01:40 00:05:06 Képújság (közérdekű/reklám) 13:20:36 13:27:22 00:06:46 0:01:40 00:05:06 Képújság (közérdekű/reklám) 13:27:22 13:34:08 00:06:46 0:01:40 00:05:06 Képújság (közérdekű/reklám) 13:34:08 13:40:54 00:06:46 0:01:40 00:05:06 Képújság (közérdekű/reklám) 13:40:54 13:47:40 00:06:46 0:01:40 00:05:06

9 Képújság (közérdekű/reklám) 13:47:40 13:54:26 00:06:46 0:01:40 00:05:06 Képújság (közérdekű/reklám) 13:54:26 14:01:12 00:06:46 0:01:40 00:05:06 Képújság (közérdekű/reklám) 14:01:12 14:07:58 00:06:46 0:01:40 00:05:06 Képújság (közérdekű/reklám) 14:07:58 14:14:44 00:06:46 0:01:40 00:05:06 Képújság (közérdekű/reklám) 14:14:44 14:21:30 00:06:46 0:01:40 00:05:06 Képújság (közérdekű/reklám) 14:21:30 14:28:16 00:06:46 0:01:40 00:05:06 Képújság (közérdekű/reklám) 14:28:16 14:35:02 00:06:46 0:01:40 00:05:06 Képújság (közérdekű/reklám) 14:35:02 14:41:48 00:06:46 0:01:40 00:05:06 Képújság (közérdekű/reklám) 14:41:48 14:48:34 00:06:46 0:01:40 00:05:06 Képújság (közérdekű/reklám) 14:48:34 14:55:21 00:06:47 0:01:40 00:05:07 Képújság (közérdekű/reklám) 14:55:21 15:02:07 00:06:46 0:01:40 00:05:06 Képújság (közérdekű/reklám) 15:02:07 15:08:53 00:06:46 0:01:40 00:05:06 Képújság (közérdekű/reklám) 15:08:53 15:15:39 00:06:46 0:01:40 00:05:06 Képújság (közérdekű/reklám) 15:15:39 15:22:25 00:06:46 0:01:40 00:05:06 Képújság (közérdekű/reklám) 15:22:25 15:25:00 00:02:35 0:02:30 00:00:05 Négyszemközt - Tar Mihály érdi sportvezetővel Vitalitás - egészségügyi magazin (nem dohányzás Érden) 15:25:00 15:43:00 00:18:00 0:18:00 00:00:00 15:43:00 16:08:51 00:25:51 0:25:51 00:00:00 Társadalmi célú 16:08:51 16:10:23 00:01:32 0:01:32 00:00:00 helyi közéleti, sport helyi közéleti, egészség hírdetés Fény-Kép - magazin (etnikai népviseleti kiállítás; könyvtári ajánló) 16:10:23 16:36:58 00:00:00 0:26:35 00:00:00 etnikai, Magyarország kincsei - kisfilm (Martonvásár) 16:36:58 16:40:28 00:03:30 0:03:30 00:00:00 Házimozi - beszélgetés Zsigmond Dezső rendezővel Út Calarisba - magyar dokumentumfilm Földközelben - természet- és állatvédő magazin 16:40:28 16:56:27 00:15:59 0:15:59 00:00:00 16:56:27 17:59:09 01:02:42 1:02:42 00:00:00 17:59:09 18:25:40 00:26:31 0:26:31 00:00:00 Mozgás! - sportmagazin 18:25:40 18:56:39 00:30:59 0:30:59 00:00:00 filmetűd 18:56:39 18:59:07 00:02:28 0:00:00 00:02:28 Társadalmi célú 18:59:07 19:00:17 00:01:10 0:01:10 00:00:00 Híradó (hideg idő, fagy; leálltak a kivitelezők; érdi hajléktalan szállók) helyi helyi sport, ifjúság, idősek hírdetés 19:00:17 19:15:27 00:15:10 0:15:10 00:00:00 helyi hírműsor reklám 19:15:27 19:16:24 00:00:57 0:00:00 00:00:57 Társadalmi célú 19:16:24 19:17:41 00:01:17 0:01:17 00:00:00 filmetűd 19:17:41 19:20:10 00:02:29 0:00:00 00:02:29 Földközelben - természet- és állatvédő magazin (mérgező növények; citrusfélék) 19:20:10 19:46:34 00:26:24 0:26:24 00:00:00 hírdetés helyi Társadalmi célú 19:46:34 19:47:45 00:01:11 0:01:11 00:00:00 Magyarország kincsei - kisfilm (Velemér) 19:47:45 19:53:18 00:05:33 0:05:33 00:00:00 hírdetés Magyarország kincsei - kisfilm (Szombathely) 19:53:18 20:00:11 00:06:53 0:06:53 00:00:00 Négyszemközt - a Művelődési Központ igazgatójával Magyarország kincsei - kisfilm (Kisnána) Törvénytelen muskátli - képek a 60- as évekből 20:00:11 20:15:19 00:15:08 0:15:08 00:00:00 helyi 20:15:19 20:20:02 00:04:43 0:04:43 00:00:00 20:20:02 21:18:37 00:58:35 0:58:35 00:00:00 filmetűd 21:18:37 21:20:07 00:01:30 0:00:00 00:01:30 Híradó (hideg idő, fagy; leálltak a kivitelezők; érdi hajléktalan szállók) 21:20:07 21:35:10 00:15:03 0:15:03 00:00:00 helyi hírműsor Földközelben - természet- és állatvédő magazin (mérgező növények; citrusfélék) 21:35:10 22:01:35 00:26:25 0:26:25 00:00:00 helyi 9

10 filmetűd 22:01:35 22:05:05 00:03:30 0:00:00 00:03:30 Négyszemközt - a Művelődési Központ igazgatójával Ízőrzők - gasztronómiai magazin magyarországi tájakról (Ozora) Csillagszem - könnyűzenei magazin (Váczi Eszter) 22:05:05 22:20:13 00:15:08 0:15:08 00:00:00 helyi 22:20:13 22:51:27 00:31:14 0:31:14 00:00:00 22:51:27 23:16:43 00:25:16 0:25:16 00:00:00 helyi Képújság (közérdekű/reklám) 23:16:43 23:22:46 00:06:03 0:01:40 00:04:23 Képújság (közérdekű/reklám) 23:22:46 23:29:32 00:06:46 0:01:40 00:05:06 Képújság (közérdekű/reklám) 23:29:32 23:36:18 00:06:46 0:01:40 00:05:06 Képújság (közérdekű/reklám) 23:36:18 23:43:04 00:06:46 0:01:40 00:05:06 Képújság (közérdekű/reklám) 23:43:04 23:49:50 00:06:46 0:01:40 00:05:06 Képújság (közérdekű/reklám) 23:49:50 23:56:36 00:06:46 0:01:40 00:05:06 Képújság (közérdekű/reklám) 23:56:36 23:59:59 00:03:23 0:00:51 00:02:32 Képújság (közérdekű/reklám) 0:00:01 0:06:47 00:06:46 0:01:40 00:05:06 Képújság (közérdekű/reklám) 0:06:47 0:13:33 00:06:46 0:01:40 00:05:06 Képújság (közérdekű/reklám) 0:13:33 0:20:19 00:06:46 0:01:40 00:05:06 Képújság (közérdekű/reklám) 0:20:19 0:27:05 00:06:46 0:01:40 00:05:06 Képújság (közérdekű/reklám) 0:27:05 0:33:51 00:06:46 0:01:40 00:05:06 Képújság (közérdekű/reklám) 0:33:51 0:40:37 00:06:46 0:01:40 00:05:06 Képújság (közérdekű/reklám) 0:40:37 0:47:23 00:06:46 0:01:40 00:05:06 Képújság (közérdekű/reklám) 0:47:23 0:54:09 00:06:46 0:01:40 00:05:06 Képújság (közérdekű/reklám) 0:54:09 1:00:55 00:06:46 0:01:40 00:05:06 Képújság (közérdekű/reklám) 1:00:55 1:07:41 00:06:46 0:01:40 00:05:06 Képújság (közérdekű/reklám) 1:07:41 1:14:28 00:06:47 0:01:40 00:05:07 Képújság (közérdekű/reklám) 1:14:28 1:21:14 00:06:46 0:01:40 00:05:06 Képújság (közérdekű/reklám) 1:21:14 1:28:00 00:06:46 0:01:40 00:05:06 Képújság (közérdekű/reklám) 1:28:00 1:34:46 00:06:46 0:01:40 00:05:06 Képújság (közérdekű/reklám) 1:34:46 1:41:32 00:06:46 0:01:40 00:05:06 Képújság (közérdekű/reklám) 1:41:32 1:48:18 00:06:46 0:01:40 00:05:06 Képújság (közérdekű/reklám) 1:48:18 1:55:04 00:06:46 0:01:40 00:05:06 Képújság (közérdekű/reklám) 1:55:04 2:01:50 00:06:46 0:01:40 00:05:06 Képújság (közérdekű/reklám) 2:01:50 2:08:36 00:06:46 0:01:40 00:05:06 Képújság (közérdekű/reklám) 2:08:36 2:15:22 00:06:46 0:01:40 00:05:06 Képújság (közérdekű/reklám) 2:15:22 2:22:08 00:06:46 0:01:40 00:05:06 Képújság (közérdekű/reklám) 2:22:08 2:28:54 00:06:46 0:01:40 00:05:06 Képújság (közérdekű/reklám) 2:28:54 2:35:40 00:06:46 0:01:40 00:05:06 Képújság (közérdekű/reklám) 2:35:40 2:42:26 00:06:46 0:01:40 00:05:06 Képújság (közérdekű/reklám) 2:42:26 2:49:12 00:06:46 0:01:40 00:05:06 Képújság (közérdekű/reklám) 2:49:12 2:55:58 00:06:46 0:01:40 00:05:06 Képújság (közérdekű/reklám) 2:55:58 3:02:44 00:06:46 0:01:40 00:05:06 Képújság (közérdekű/reklám) 3:02:44 3:09:30 00:06:46 0:01:40 00:05:06 Képújság (közérdekű/reklám) 3:06:30 3:16:16 00:09:46 0:01:40 00:05:06 Képújság (közérdekű/reklám) 3:19:16 3:23:02 00:03:46 0:01:40 00:05:06 Képújság (közérdekű/reklám) 3:23:02 3:29:48 00:06:46 0:01:40 00:05:06 Képújság (közérdekű/reklám) 3:29:48 3:36:34 00:06:46 0:01:40 00:05:06 Képújság (közérdekű/reklám) 3:36:34 3:43:20 00:06:46 0:01:40 00:05:06 Képújság (közérdekű/reklám) 3:43:20 3:45:55 00:02:35 0:00:03 00:02:32 Képújság (közérdekű/reklám) 3:45:55 3:52:41 00:06:46 0:01:40 00:05:06 Képújság (közérdekű/reklám) 3:52:41 3:59:27 00:06:46 0:01:40 00:05:06 Képújság (közérdekű/reklám) 3:59:27 4:06:13 00:06:46 0:01:40 00:05:06 Képújság (közérdekű/reklám) 4:06:13 4:12:59 00:06:46 0:01:40 00:05:06 Képújság (közérdekű/reklám) 4:12:59 4:19:45 00:06:46 0:01:40 00:05:06 Képújság (közérdekű/reklám) 4:19:45 4:26:31 00:06:46 0:01:40 00:05:06 Képújság (közérdekű/reklám) 4:26:31 4:33:17 00:06:46 0:01:40 00:05:06 Képújság (közérdekű/reklám) 4:33:17 4:40:03 00:06:46 0:01:40 00:05:06 Képújság (közérdekű/reklám) 4:40:03 4:46:49 00:06:46 0:01:40 00:05:06 Képújság (közérdekű/reklám) 4:46:49 4:53:36 00:06:47 0:01:40 00:05:07 Képújság (közérdekű/reklám) 4:53:36 5:00:22 00:06:46 0:01:40 00:05:06 Képújság (közérdekű/reklám) 5:00:22 5:07:08 00:06:46 0:01:40 00:05:06 Képújság (közérdekű/reklám) 5:07:08 5:13:54 00:06:46 0:01:40 00:05:06 Képújság (közérdekű/reklám) 5:13:54 5:20:40 00:06:46 0:01:40 00:05:06 Képújság (közérdekű/reklám) 5:20:40 5:27:26 00:06:46 0:01:40 00:05:06 10

11 Képújság (közérdekű/reklám) 5:27:26 5:34:12 00:06:46 0:01:40 00:05:06 Képújság (közérdekű/reklám) 5:34:12 5:40:58 00:06:46 0:01:40 00:05:06 Képújság (közérdekű/reklám) 5:40:58 5:47:44 00:06:46 0:01:40 00:05:06 Képújság (közérdekű/reklám) 5:47:44 5:54:30 00:06:46 0:01:40 00:05:06 Képújság (közérdekű/reklám) 5:54:30 6:01:16 00:06:46 0:01:40 00:05:06 Képújság (közérdekű/reklám) 6:01:16 6:08:02 00:06:46 0:01:40 00:05:06 Képújság (közérdekű/reklám) 6:08:02 6:14:49 00:06:47 0:01:40 00:05:07 Képújság (közérdekű/reklám) 6:14:49 6:21:35 00:06:46 0:01:40 00:05:06 Képújság (közérdekű/reklám) 6:21:35 6:28:21 00:06:46 0:01:40 00:05:06 Képújság (közérdekű/reklám) 6:28:21 6:35:07 00:06:46 0:01:40 00:05:06 Képújság (közérdekű/reklám) 6:35:07 6:41:53 00:06:46 0:01:40 00:05:06 Képújság (közérdekű/reklám) 6:41:53 6:48:39 00:06:46 0:01:40 00:05:06 Képújság (közérdekű/reklám) 6:48:39 6:55:25 00:06:46 0:01:40 00:05:06 Képújság (közérdekű/reklám) 6:55:25 7:02:11 00:06:46 0:01:40 00:05:06 Képújság (közérdekű/reklám) 7:02:11 7:08:57 00:06:46 0:01:40 00:05:06 Képújság (közérdekű/reklám) 7:08:57 7:15:43 00:06:46 0:01:40 00:05:06 Képújság (közérdekű/reklám) 7:15:43 7:22:29 00:06:46 0:01:40 00:05:06 Képújság (közérdekű/reklám) 7:22:29 7:29:15 00:06:46 0:01:40 00:05:06 Képújság (közérdekű/reklám) 7:29:15 7:31:46 00:02:31 0:00:00 00:02:31 Képújság (közérdekű/reklám) 7:31:46 7:38:32 00:06:46 0:01:40 00:05:06 Képújság (közérdekű/reklám) 7:38:32 7:45:18 00:06:46 0:01:40 00:05:06 Képújság (közérdekű/reklám) 7:45:18 7:52:04 00:06:46 0:01:40 00:05:06 Képújság (közérdekű/reklám) 7:52:04 7:58:51 00:06:47 0:01:40 00:05:07 Képújság (közérdekű/reklám) 7:58:51 8:00:00 00:01:09 0:00:00 00:01:09 Híradó (hideg idő, fagy; leálltak a kivitelezők; érdi hajléktalan szállók) 8:00:00 8:15:19 00:15:19 0:15:19 00:00:00 helyi hírműsor Fény-Kép - magazin (etnikai népviseleti kiállítás; könyvtári ajánló) 8:15:19 8:41:54 00:26:35 0:26:35 00:00:00 etnikai, Társadalmi célú 8:41:54 8:43:26 00:01:32 0:01:32 00:00:00 hírdetés Magyarország kincsei - kisfilm (Szombathely) 8:43:26 8:50:20 00:06:54 0:06:54 00:00:00 Magyarország kincsei - kisfilm (Kisnána) Csillagszem - könnyűzenei magazin (Váczi Eszter) 8:50:20 8:55:02 00:04:42 0:04:42 00:00:00 8:55:02 9:20:02 00:25:00 0:25:00 00:00:00 helyi Magyarország kincsei - kisfilm (Dég, Festetics-kastély) 9:20:02 9:25:04 00:05:02 0:05:02 00:00:00 Négyszemközt - a Művelődési Központ igazgatójával 9:25:04 9:40:12 00:15:08 0:15:08 00:00:00 helyi Társadalmi célú 9:40:12 9:41:44 00:01:32 0:01:32 00:00:00 Magyarország kincsei - kisfilm (Boldogkő) Magyarország kincsei - kisfilm (Agostyán) 9:41:44 9:47:30 00:05:46 0:05:46 00:00:00 9:47:30 9:51:53 00:04:23 0:04:23 00:00:00 filmetűd 9:51:53 9:55:22 00:03:29 0:00:00 00:03:29 Földközelben - természet- és állatvédő magazin (mérgező növények; citrusfélék) 9:55:22 10:21:47 00:26:25 0:26:25 00:00:00 Társadalmi célú 10:21:47 10:23:20 00:01:33 0:01:33 00:00:00 filmetűd 10:23:20 10:24:50 00:01:30 0:00:00 00:01:30 Mozgás! - sportmagazin 10:24:50 10:55:49 00:30:59 0:30:59 00:00:00 Ízőrzők - gasztronómiai magazin magyarországi tájakról (Ozora) 10:55:49 11:27:03 00:31:14 0:31:14 00:00:00 Társadalmi célú 11:27:03 11:28:14 00:01:11 0:01:11 00:00:00 hírdetés helyi hírdetés helyi sport, ifjúság, idősek hírdetés Chaplin-film 11:28:14 11:55:49 00:27:35 0:27:35 00:00:00 Prizma - nemzetiségi magazin (Érdi Cigány Tanács Egyesület) 11:55:49 12:21:27 00:25:38 0:25:38 00:00:00 helyi nemzetiségi Nincs adat 12:21:27 12:21:44 00:00:17 0:00:00 00:00:00 11

12 Képújság (közérdekű/reklám) 12:21:44 12:28:30 00:06:46 0:01:40 00:05:06 Képújság (közérdekű/reklám) 12:28:30 12:35:17 00:06:47 0:01:40 00:05:07 Képújság (közérdekű/reklám) 12:35:17 12:42:03 00:06:46 0:01:40 00:05:06 Képújság (közérdekű/reklám) 12:42:03 12:48:49 00:06:46 0:01:40 00:05:06 Képújság (közérdekű/reklám) 12:48:49 12:55:35 00:06:46 0:01:40 00:05:06 Képújság (közérdekű/reklám) 12:55:35 13:02:21 00:06:46 0:01:40 00:05:06 Képújság (közérdekű/reklám) 13:02:21 13:09:07 00:06:46 0:01:40 00:05:06 Képújság (közérdekű/reklám) 13:09:07 13:15:53 00:06:46 0:01:40 00:05:06 Képújság (közérdekű/reklám) 13:15:53 13:22:39 00:06:46 0:01:40 00:05:06 Képújság (közérdekű/reklám) 13:22:39 13:29:25 00:06:46 0:01:40 00:05:06 Képújság (közérdekű/reklám) 13:29:25 13:36:11 00:06:46 0:01:40 00:05:06 Képújság (közérdekű/reklám) 13:36:11 13:42:57 00:06:46 0:01:40 00:05:06 Képújság (közérdekű/reklám) 13:42:57 13:49:43 00:06:46 0:01:40 00:05:06 Képújság (közérdekű/reklám) 13:49:43 13:56:30 00:06:47 0:01:40 00:05:07 Képújság (közérdekű/reklám) 13:56:30 14:03:16 00:06:46 0:01:40 00:05:06 Képújság (közérdekű/reklám) 14:03:16 14:10:02 00:06:46 0:01:40 00:05:06 Képújság (közérdekű/reklám) 14:10:02 14:16:48 00:06:46 0:01:40 00:05:06 Képújság (közérdekű/reklám) 14:16:48 14:23:34 00:06:46 0:01:40 00:05:06 Képújság (közérdekű/reklám) 14:23:34 14:30:20 00:06:46 0:01:40 00:05:06 Képújság (közérdekű/reklám) 14:30:20 14:37:06 00:06:46 0:01:40 00:05:06 Képújság (közérdekű/reklám) 14:37:06 14:43:52 00:06:46 0:01:40 00:05:06 Képújság (közérdekű/reklám) 14:43:52 14:50:38 00:06:46 0:01:40 00:05:06 Képújság (közérdekű/reklám) 14:50:38 14:57:24 00:06:46 0:01:40 00:05:06 Képújság (közérdekű/reklám) 14:57:24 15:00:00 00:02:36 0:00:04 00:02:32 Négyszemközt - a Művelődési Központ igazgatójával 15:00:00 15:15:24 00:15:24 0:15:24 00:00:00 helyi Fény-Kép - magazin (etnikai népviseleti kiállítás; könyvtári ajánló) 15:15:24 15:41:58 00:26:34 0:26:34 00:00:00 etnikai, filmetűd 15:41:58 15:45:28 00:03:30 0:00:00 00:03:30 Mozgás! - sportmagazin 15:45:28 16:16:27 00:30:59 0:30:59 00:00:00 helyi sport, ifjúság, idősek Vitalitás - egészségügyi magazin (nem dohányzás Érden) 16:16:27 16:42:18 00:25:51 0:25:51 00:00:00 Társadalmi célú 16:42:18 16:43:29 00:01:11 0:01:11 00:00:00 filmetűd 16:43:29 16:45:00 00:01:31 0:00:00 00:01:31 Törvénytelen muskátli III/3 - magyar dokumentumfilm 16:45:00 17:43:36 00:58:36 0:58:36 00:00:00 filmetűd 17:43:36 17:45:06 00:01:30 0:00:00 00:01:30 Földközelben - természet- és állatvédő magazin (mérgező növények; citrusfélék) 17:45:06 18:11:31 00:26:25 0:26:25 00:00:00 filmetűd 18:11:31 18:15:00 00:03:29 0:00:00 00:03:29 Magyarok Afrikában V/3. - magyar útifilm helyi közéleti, egészség hírdetés helyi 18:15:00 18:43:42 00:28:42 0:28:42 00:00:00 Chaplin-film 18:43:42 18:58:40 00:14:58 0:14:58 00:00:00 filmetűd 18:58:40 19:00:10 00:01:30 0:00:00 00:01:30 Híradó (tüzelőt osztottak; megáldották a gyerekeket; zenés műsor az ovisoknak) 19:00:10 19:12:15 00:12:05 0:12:05 00:00:00 helyi hírműsor reklám 19:12:15 19:13:42 00:01:27 0:00:00 0:01:27 Társadalmi célú hírdetés 19:13:42 19:14:58 00:01:16 0:01:16 0:00:58 Magyarország kincsei - kisfilm (Dég, Festetics-kastély) 19:14:58 19:20:00 00:05:02 0:05:02 0:00:57 hírdetés Tea két személyre - beszélgetés Major György építésszel (érdi érdekes emberek) 19:20:00 19:45:29 00:25:29 0:25:29 00:00:00 helyi közéleti Magyarország kincsei - kisfilm (Kisnána) 19:45:29 19:50:10 00:04:41 0:04:41 00:00:00 Négyszemközt - a százhalombattai múzeum sajtóreferensével 19:50:10 20:07:21 00:17:11 0:17:11 00:00:00 helyi 12

13 filmetűd 20:07:21 20:10:02 00:02:41 0:00:00 00:02:41 Lila akác - magyar romantikus film 20:10:02 21:32:26 01:22:24 1:22:24 00:00:00 Társadalmi célú 21:32:26 21:33:37 00:01:11 0:01:11 00:00:00 filmetűd 21:33:37 21:35:07 00:01:30 0:00:00 00:01:30 Híradó (tüzelőt osztottak; megáldották a gyerekeket; zenés műsor az ovisoknak) hírdetés 21:35:07 21:47:35 00:12:28 0:12:28 00:00:00 helyi hírműsor filmetűd 21:47:35 21:50:15 00:02:40 0:00:00 00:02:40 Tea két személyre - beszélgetés Major György építésszel (érdi érdekes emberek) Magyarország kincsei - kisfilm (Agostyán) Négyszemközt - a százhalombattai múzeum sajtóreferensével Vitalitás - egészségügyi magazin (nem dohányzás Érden) 21:50:15 22:15:44 00:25:29 0:25:29 00:00:00 helyi közéleti 22:15:44 22:20:07 00:04:23 0:04:23 00:00:00 22:20:07 22:37:18 00:17:11 0:17:11 00:00:00 helyi 22:37:18 23:03:25 00:26:07 0:26:07 00:00: Képújság (közérdekű/reklám) 0:00:00 0:06:46 00:06:46 0:01:40 00:05: Képújság (közérdekű/reklám) 0:06:46 0:13:32 00:06:46 0:01:40 00:05: Képújság (közérdekű/reklám) 0:13:32 0:20:18 00:06:46 0:01:40 00:05: Képújság (közérdekű/reklám) 0:20:18 0:27:04 00:06:46 0:01:40 00:05: Képújság (közérdekű/reklám) 0:27:04 0:33:50 00:06:46 0:01:40 00:05: Képújság (közérdekű/reklám) 0:33:50 0:40:36 00:06:46 0:01:40 00:05: Képújság (közérdekű/reklám) 0:40:36 0:47:22 00:06:46 0:01:40 00:05: Képújság (közérdekű/reklám) 0:47:22 0:54:08 00:06:46 0:01:40 00:05: Képújság (közérdekű/reklám) 0:54:08 1:00:54 00:06:46 0:01:40 00:05: Képújság (közérdekű/reklám) 1:00:54 1:07:40 00:06:46 0:01:40 00:05: Képújság (közérdekű/reklám) 1:07:40 1:14:26 00:06:46 0:01:40 00:05: Képújság (közérdekű/reklám) 1:14:26 1:21:12 00:06:46 0:01:40 00:05: Képújság (közérdekű/reklám) 1:21:12 1:27:59 00:06:47 0:01:40 00:05: Képújság (közérdekű/reklám) 1:27:59 1:34:45 00:06:46 0:01:40 00:05: Képújság (közérdekű/reklám) 1:34:45 1:41:31 00:06:46 0:01:40 00:05: Képújság (közérdekű/reklám) 1:41:31 1:48:17 00:06:46 0:01:40 00:05: Képújság (közérdekű/reklám) 1:48:17 1:55:03 00:06:46 0:01:40 00:05: Képújság (közérdekű/reklám) 1:55:03 2:01:49 00:06:46 0:01:40 00:05: Képújság (közérdekű/reklám) 2:01:49 2:08:35 00:06:46 0:01:40 00:05: Képújság (közérdekű/reklám) 2:08:35 2:15:21 00:06:46 0:01:40 00:05: Képújság (közérdekű/reklám) 2:15:21 2:22:07 00:06:46 0:01:40 00:05: Képújság (közérdekű/reklám) 2:22:07 2:28:53 00:06:46 0:01:40 00:05: Képújság (közérdekű/reklám) 2:28:53 2:35:39 00:06:46 0:01:40 00:05: Képújság (közérdekű/reklám) 2:35:39 2:42:25 00:06:46 0:01:40 00:05: Képújság (közérdekű/reklám) 2:42:25 2:49:11 00:06:46 0:01:40 00:05: Képújság (közérdekű/reklám) 2:49:11 2:55:57 00:06:46 0:01:40 00:05: Képújság (közérdekű/reklám) 2:55:57 3:02:43 00:06:46 0:01:40 00:05: Képújság (közérdekű/reklám) 3:02:43 3:09:29 00:06:46 0:01:40 00:05: Képújság (közérdekű/reklám) 3:09:29 3:16:15 00:06:46 0:01:40 00:05: Képújság (közérdekű/reklám) 3:16:15 3:23:02 00:06:47 0:01:40 00:05: Képújság (közérdekű/reklám) 3:23:02 3:29:48 00:06:46 0:01:40 00:05: Képújság (közérdekű/reklám) 3:29:48 3:36:34 00:06:46 0:01:40 00:05: Képújság (közérdekű/reklám) 3:36:34 3:43:20 00:06:46 0:01:40 00:05: Képújság (közérdekű/reklám) 3:43:20 3:45:55 00:02:35 0:00:03 00:02: Képújság (közérdekű/reklám) 3:45:55 3:52:41 00:06:46 0:01:40 00:05: Képújság (közérdekű/reklám) 3:52:41 3:59:27 00:06:46 0:01:40 00:05: Képújság (közérdekű/reklám) 3:59:27 4:06:13 00:06:46 0:01:40 00:05: Képújság (közérdekű/reklám) 4:06:13 4:12:59 00:06:46 0:01:40 00:05: Képújság (közérdekű/reklám) 4:12:59 4:19:45 00:06:46 0:01:40 00:05: Képújság (közérdekű/reklám) 4:19:45 4:26:31 00:06:46 0:01:40 00:05: Képújság (közérdekű/reklám) 4:26:31 4:33:17 00:06:46 0:01:40 00:05: Képújság (közérdekű/reklám) 4:33:17 4:40:03 00:06:46 0:01:40 00:05: Képújság (közérdekű/reklám) 4:40:03 4:46:49 00:06:46 0:01:40 00:05: Képújság (közérdekű/reklám) 4:46:49 4:53:36 00:06:47 0:01:40 00:05: Képújság (közérdekű/reklám) 4:53:36 5:00:22 00:06:46 0:01:40 00:05:06 helyi közéleti, egészség 13

14 Képújság (közérdekű/reklám) 5:00:22 5:07:08 00:06:46 0:01:40 00:05: Képújság (közérdekű/reklám) 5:07:08 5:13:54 00:06:46 0:01:40 00:05: Képújság (közérdekű/reklám) 5:13:54 5:20:40 00:06:46 0:01:40 00:05: Képújság (közérdekű/reklám) 5:20:40 5:27:26 00:06:46 0:01:40 00:05: Képújság (közérdekű/reklám) 5:27:26 5:34:12 00:06:46 0:01:40 00:05: Képújság (közérdekű/reklám) 5:34:12 5:40:58 00:06:46 0:01:40 00:05: Képújság (közérdekű/reklám) 5:40:58 5:47:44 00:06:46 0:01:40 00:05: Képújság (közérdekű/reklám) 5:47:44 5:54:30 00:06:46 0:01:40 00:05: Képújság (közérdekű/reklám) 5:54:30 6:01:16 00:06:46 0:01:40 00:05: Képújság (közérdekű/reklám) 6:01:16 6:08:02 00:06:46 0:01:40 00:05: Képújság (közérdekű/reklám) 6:08:02 6:14:49 00:06:47 0:01:40 00:05: Képújság (közérdekű/reklám) 6:14:49 6:21:35 00:06:46 0:01:40 00:05: Képújság (közérdekű/reklám) 6:21:35 6:28:21 00:06:46 0:01:40 00:05: Képújság (közérdekű/reklám) 6:28:21 6:35:07 00:06:46 0:01:40 00:05: Képújság (közérdekű/reklám) 6:35:07 6:41:53 00:06:46 0:01:40 00:05: Képújság (közérdekű/reklám) 6:41:53 6:48:39 00:06:46 0:01:40 00:05: Képújság (közérdekű/reklám) 6:48:39 6:55:25 00:06:46 0:01:40 00:05: Képújság (közérdekű/reklám) 6:55:25 7:02:11 00:06:46 0:01:40 00:05: Képújság (közérdekű/reklám) 7:02:11 7:08:57 00:06:46 0:01:40 00:05: Képújság (közérdekű/reklám) 7:08:57 7:15:43 00:06:46 0:01:40 00:05: Képújság (közérdekű/reklám) 7:15:43 7:22:29 00:06:46 0:01:40 00:05: Képújság (közérdekű/reklám) 7:22:29 7:29:15 00:06:46 0:01:40 00:05: Képújság (közérdekű/reklám) 7:29:15 7:31:46 00:02:31 0:00:00 00:02: Képújság (közérdekű/reklám) 7:31:46 7:38:32 00:06:46 0:01:40 00:05: Képújság (közérdekű/reklám) 7:38:32 7:45:18 00:06:46 0:01:40 00:05: Képújság (közérdekű/reklám) 7:45:18 7:52:04 00:06:46 0:01:40 00:05: Képújság (közérdekű/reklám) 7:52:04 7:58:51 00:06:47 0:01:40 00:05: Képújság (közérdekű/reklám) 7:58:51 8:00:00 00:01:09 0:00:00 00:01: Híradó (tüzelőt osztottak; megáldották a gyerekeket; zenés műsor az ovisoknak) 8:00:00 8:12:44 00:12:44 0:12:44 00:00:00 helyi hírműsor Társadalmi célú híredtés 8:12:44 8:13:56 00:01:12 0:01:12 00:00: filmetűd 8:13:56 8:15:25 00:01:29 0:00:00 00:01: Négyszemközt - a százhalombattai múzeum sajtóreferensével 8:15:25 8:32:37 00:17:12 0:17:12 00:00:00 helyi Ízőrzők - gasztronómiai magazin magyarországi tájakról (Tiszakécske) 8:32:37 9:03:34 00:30:57 0:30:57 00:00: Tea két személyre - beszélgetés Major György építésszel (érdi érdekes emberek) 9:03:34 9:29:03 00:25:29 0:25:29 00:00:00 helyi közéleti Társadalmi célú 9:29:03 9:30:13 00:01:10 0:01:10 00:00: Mozgás! - sportmagazin 9:30:13 10:01:13 00:31:00 0:31:00 00:00:00 helyi sport, ifjúság, idősek Ifipark - ifjúsági magazin (a humor; Bödöcs Érden) 10:01:13 10:31:03 00:29:50 0:29:50 00:00:00 helyi, ifjúsági Kimba, a fehér oroszlán - amerikai animációs film 10:31:03 12:46:14 02:15:11 2:15:11 00:00:00 ifjúsági Kézilabda mérkőzés: Érd - Siófok 12:46:14 14:12:16 01:26:02 1:26:02 00:00:00 helyi sport Képújság (közérdekű/reklám) 14:12:16 14:19:02 00:06:46 0:01:40 00:05: Képújság (közérdekű/reklám) 14:19:02 14:25:48 00:06:46 0:01:40 00:05: Képújság (közérdekű/reklám) 14:25:48 14:32:34 00:06:46 0:01:40 00:05: Képújság (közérdekű/reklám) 14:32:34 14:39:20 00:06:46 0:01:40 00:05: Képújság (közérdekű/reklám) 14:39:20 14:46:06 00:06:46 0:01:40 00:05: Képújság (közérdekű/reklám) 14:46:06 14:52:52 00:06:46 0:01:40 00:05: Képújság (közérdekű/reklám) 14:52:52 14:59:38 00:06:46 0:01:40 00:05: Képújság (közérdekű/reklám) 14:59:38 15:06:24 00:06:46 0:01:40 00:05: Képújság (közérdekű/reklám) 15:06:24 15:13:10 00:06:46 0:01:40 00:05: Képújság (közérdekű/reklám) 15:13:10 15:19:56 00:06:46 0:01:40 00:05: Képújság (közérdekű/reklám) 15:19:56 15:26:42 00:06:46 0:01:40 00:05: Képújság (közérdekű/reklám) 15:26:42 15:33:28 00:06:46 0:01:40 00:05: Képújság (közérdekű/reklám) 15:33:28 15:40:14 00:06:46 0:01:40 00:05: Képújság (közérdekű/reklám) 15:40:14 15:47:00 00:06:46 0:01:40 00:05:06 14

15 Képújság (közérdekű/reklám) 15:47:00 15:53:47 00:06:47 0:01:40 00:05: Képújság (közérdekű/reklám) 15:53:47 16:00:00 00:06:13 0:01:40 00:04: Érdi Panoráma - heti események összefoglalója 16:00:00 16:29:04 00:29:04 0:29:04 00:00:00 helyi hírműsor filmetűd 16:29:04 16:30:04 00:01:00 0:00:00 00:01: Ízőrzők - gasztronómiai magazin magyarországi tájakról (Tiszakécske) 16:30:04 17:01:04 00:31:00 0:31:00 00:00: Aggódunk érted Sport: A magas vérnyomás megelőzése - egészségügyi film 17:01:04 18:17:24 01:16:20 1:16:20 00:00:00 ismereterjesztő; egészség, sport Négyszemközt - a százhalombattai múzeum sajtóreferensével 18:17:24 18:34:35 00:17:11 0:17:11 00:00:00 helyi Mojito - Helyi erők (zenei magazin) 18:34:35 19:03:56 00:29:21 0:29:21 00:00:00 helyi, ifjúsági Portré - Jirzi Mencel, filmrendező 19:03:56 19:29:30 00:25:34 0:25:34 00:00: Érdi Panoráma - heti események összefoglalója 19:29:30 19:58:17 00:28:47 0:28:47 00:00:00 helyi hírműsor Híradó (tüzelőt osztottak; megáldották a gyerekeket; zenés műsor az ovisoknak) 19:58:17 20:10:45 00:12:28 0:12:28 00:00:00 helyi hírműsor Négyszemközt - a százhalombattai múzeum sajtóreferensével 20:10:45 20:27:56 00:17:11 0:17:11 00:00:00 helyi Tim - ausztrál film 20:27:56 21:58:50 01:30:54 1:30:54 00:00: Képújság (közérdekű/reklám) 21:58:50 22:04:53 00:06:03 0:01:40 00:04: Képújság (közérdekű/reklám) 22:04:53 22:11:39 00:06:46 0:01:40 00:05: Képújság (közérdekű/reklám) 22:11:39 22:18:25 00:06:46 0:01:40 00:05: Képújság (közérdekű/reklám) 22:18:25 22:25:11 00:06:46 0:01:40 00:05: Képújság (közérdekű/reklám) 22:25:11 22:31:57 00:06:46 0:01:40 00:05: Képújság (közérdekű/reklám) 22:31:57 22:38:43 00:06:46 0:01:40 00:05: Képújság (közérdekű/reklám) 22:38:43 22:42:07 00:03:24 0:00:53 00:02: Képújság (közérdekű/reklám) 22:42:07 22:48:10 00:06:03 0:01:40 00:04: Képújság (közérdekű/reklám) 22:48:10 22:54:56 00:06:46 0:01:40 00:05: Képújság (közérdekű/reklám) 22:54:56 23:01:27 00:06:31 0:01:40 00:04: Képújság (közérdekű/reklám) 23:01:27 23:08:13 00:06:46 0:01:40 00:05: Képújság (közérdekű/reklám) 23:08:13 23:14:59 00:06:46 0:01:40 00:05: Képújság (közérdekű/reklám) 23:14:59 23:21:45 00:06:46 0:01:40 00:05: Képújság (közérdekű/reklám) 23:21:45 23:28:31 00:06:46 0:01:40 00:05: Képújság (közérdekű/reklám) 23:28:31 23:35:17 00:06:46 0:01:40 00:05: Képújság (közérdekű/reklám) 23:35:17 23:38:41 00:03:24 0:00:53 00:02: Képújság (közérdekű/reklám) 23:38:41 23:44:44 00:06:03 0:01:40 00:04: Képújság (közérdekű/reklám) 23:44:44 23:51:30 00:06:46 0:01:40 00:05: Képújság (közérdekű/reklám) 23:51:30 23:58:01 00:06:31 0:01:40 00:04: Képújság (közérdekű/reklám) 23:58:01 23:59:59 00:01:58 0:00:00 00:01:58 Képújság (közérdekű/reklám) 0:00:00 0:06:46 00:06:46 0:01:40 00:05:06 Képújság (közérdekű/reklám) 0:06:46 0:13:32 00:06:46 0:01:40 00:05:06 Képújság (közérdekű/reklám) 0:13:32 0:20:18 00:06:46 0:01:40 00:05:06 Képújság (közérdekű/reklám) 0:20:18 0:27:04 00:06:46 0:01:40 00:05:06 Képújság (közérdekű/reklám) 0:27:04 0:33:50 00:06:46 0:01:40 00:05:06 Képújság (közérdekű/reklám) 0:33:50 0:40:36 00:06:46 0:01:40 00:05:06 Képújság (közérdekű/reklám) 0:40:36 0:47:22 00:06:46 0:01:40 00:05:06 Képújság (közérdekű/reklám) 0:47:22 0:54:08 00:06:46 0:01:40 00:05:06 Képújság (közérdekű/reklám) 0:54:08 1:00:54 00:06:46 0:01:40 00:05:06 Képújság (közérdekű/reklám) 1:00:54 1:07:40 00:06:46 0:01:40 00:05:06 Képújság (közérdekű/reklám) 1:07:40 1:14:26 00:06:46 0:01:40 00:05:06 Képújság (közérdekű/reklám) 1:14:26 1:21:12 00:06:46 0:01:40 00:05:06 Képújság (közérdekű/reklám) 1:21:12 1:27:59 00:06:47 0:01:40 00:05:07 Képújság (közérdekű/reklám) 1:27:59 1:34:45 00:06:46 0:01:40 00:05:06 Képújság (közérdekű/reklám) 1:34:45 1:41:31 00:06:46 0:01:40 00:05:06 Képújság (közérdekű/reklám) 1:41:31 1:48:17 00:06:46 0:01:40 00:05:06 Képújság (közérdekű/reklám) 1:48:17 1:55:03 00:06:46 0:01:40 00:05:06 Képújság (közérdekű/reklám) 1:55:03 2:01:49 00:06:46 0:01:40 00:05:06 Képújság (közérdekű/reklám) 2:01:49 2:08:35 00:06:46 0:01:40 00:05:06 Képújság (közérdekű/reklám) 2:08:35 2:15:21 00:06:46 0:01:40 00:05:06 15

16 Képújság (közérdekű/reklám) 2:15:21 2:22:07 00:06:46 0:01:40 00:05:06 Képújság (közérdekű/reklám) 2:22:07 2:28:53 00:06:46 0:01:40 00:05:06 Képújság (közérdekű/reklám) 2:28:53 2:35:39 00:06:46 0:01:40 00:05:06 Képújság (közérdekű/reklám) 2:35:39 2:42:25 00:06:46 0:01:40 00:05:06 Képújság (közérdekű/reklám) 2:42:25 2:49:11 00:06:46 0:01:40 00:05:06 Képújság (közérdekű/reklám) 2:49:11 2:55:57 00:06:46 0:01:40 00:05:06 Képújság (közérdekű/reklám) 2:55:57 3:02:43 00:06:46 0:01:40 00:05:06 Képújság (közérdekű/reklám) 3:02:43 3:09:29 00:06:46 0:01:40 00:05:06 Képújság (közérdekű/reklám) 3:09:29 3:16:15 00:06:46 0:01:40 00:05:06 Képújság (közérdekű/reklám) 3:16:15 3:23:02 00:06:47 0:01:40 00:05:07 Képújság (közérdekű/reklám) 3:23:02 3:29:48 00:06:46 0:01:40 00:05:06 Képújság (közérdekű/reklám) 3:29:48 3:36:34 00:06:46 0:01:40 00:05:06 Képújság (közérdekű/reklám) 3:36:34 3:43:20 00:06:46 0:01:40 00:05:06 Képújság (közérdekű/reklám) 3:43:20 3:45:55 00:02:35 0:00:03 00:02:32 Képújság (közérdekű/reklám) 3:45:55 3:52:41 00:06:46 0:01:40 00:05:06 Képújság (közérdekű/reklám) 3:52:41 3:59:27 00:06:46 0:01:40 00:05:06 Képújság (közérdekű/reklám) 3:59:27 4:06:13 00:06:46 0:01:40 00:05:06 Képújság (közérdekű/reklám) 4:06:13 4:12:59 00:06:46 0:01:40 00:05:06 Képújság (közérdekű/reklám) 4:12:59 4:19:45 00:06:46 0:01:40 00:05:06 Képújság (közérdekű/reklám) 4:19:45 4:26:31 00:06:46 0:01:40 00:05:06 Képújság (közérdekű/reklám) 4:26:31 4:33:17 00:06:46 0:01:40 00:05:06 Képújság (közérdekű/reklám) 4:33:17 4:40:03 00:06:46 0:01:40 00:05:06 Képújság (közérdekű/reklám) 4:40:03 4:46:49 00:06:46 0:01:40 00:05:06 Képújság (közérdekű/reklám) 4:46:49 4:53:36 00:06:47 0:01:40 00:05:07 Képújság (közérdekű/reklám) 4:53:36 5:00:22 00:06:46 0:01:40 00:05:06 Képújság (közérdekű/reklám) 5:00:22 5:07:08 00:06:46 0:01:40 00:05:06 Képújság (közérdekű/reklám) 5:07:08 5:13:54 00:06:46 0:01:40 00:05:06 Képújság (közérdekű/reklám) 5:13:54 5:20:40 00:06:46 0:01:40 00:05:06 Képújság (közérdekű/reklám) 5:20:40 5:27:26 00:06:46 0:01:40 00:05:06 Képújság (közérdekű/reklám) 5:27:26 5:34:12 00:06:46 0:01:40 00:05:06 Képújság (közérdekű/reklám) 5:34:12 5:40:58 00:06:46 0:01:40 00:05:06 Képújság (közérdekű/reklám) 5:40:58 5:47:44 00:06:46 0:01:40 00:05:06 Képújság (közérdekű/reklám) 5:47:44 5:54:30 00:06:46 0:01:40 00:05:06 Képújság (közérdekű/reklám) 5:54:30 6:01:16 00:06:46 0:01:40 00:05:06 Képújság (közérdekű/reklám) 6:01:16 6:08:02 00:06:46 0:01:40 00:05:06 Képújság (közérdekű/reklám) 6:08:02 6:14:49 00:06:47 0:01:40 00:05:07 Képújság (közérdekű/reklám) 6:14:49 6:21:35 00:06:46 0:01:40 00:05:06 Képújság (közérdekű/reklám) 6:21:35 6:28:21 00:06:46 0:01:40 00:05:06 Képújság (közérdekű/reklám) 6:28:21 6:35:07 00:06:46 0:01:40 00:05:06 Képújság (közérdekű/reklám) 6:35:07 6:41:53 00:06:46 0:01:40 00:05:06 Képújság (közérdekű/reklám) 6:41:53 6:48:39 00:06:46 0:01:40 00:05:06 Képújság (közérdekű/reklám) 6:48:39 6:55:25 00:06:46 0:01:40 00:05:06 Képújság (közérdekű/reklám) 6:55:25 7:02:11 00:06:46 0:01:40 00:05:06 Képújság (közérdekű/reklám) 7:02:11 7:08:57 00:06:46 0:01:40 00:05:06 Képújság (közérdekű/reklám) 7:08:57 7:15:43 00:06:46 0:01:40 00:05:06 Képújság (közérdekű/reklám) 7:15:43 7:22:29 00:06:46 0:01:40 00:05:06 Képújság (közérdekű/reklám) 7:22:29 7:29:15 00:06:46 0:01:40 00:05:06 Képújság (közérdekű/reklám) 7:29:15 7:31:46 00:02:31 0:00:00 00:02:31 Képújság (közérdekű/reklám) 7:31:46 7:38:32 00:06:46 0:01:40 00:05:06 Képújság (közérdekű/reklám) 7:38:32 7:45:18 00:06:46 0:01:40 00:05:06 Képújság (közérdekű/reklám) 7:45:18 7:52:04 00:06:46 0:01:40 00:05:06 Képújság (közérdekű/reklám) 7:52:04 7:58:51 00:06:47 0:01:40 00:05:07 Képújság (közérdekű/reklám) 7:58:51 8:00:00 00:01:09 0:00:00 00:01:09 Ifipark - ifjúsági magazin (a humor; Bödöcs Érden) 8:00:00 8:30:04 00:30:04 0:30:04 00:00:00 helyi, ifjúsági Fény-Kép - magazin (etnikai népviseleti kiállítás; könyvtári ajánló) 8:30:04 8:56:39 00:26:35 0:26:35 00:00:00 etnikai, filmetűd 8:56:39 9:00:08 00:03:29 0:00:00 00:03:29 Ízőrzők - gasztronómiai magazin magyarországi tájakról (Tiszakécske) 9:00:08 9:31:06 00:30:58 0:30:58 00:00:00 16

17 Chaplin film 9:31:06 9:58:41 00:27:35 0:27:35 00:00:00 Társadalmi célú 9:58:41 9:59:52 00:01:11 0:01:11 00:00:00 Földközelben - természet- és állatvédő magazin (mérgező növények; citrusfélék) 9:59:52 10:26:17 00:26:25 0:26:25 00:00:00 helyi Magyarország kincsei - kisfilm (Agostyán) 10:26:17 10:30:40 00:04:23 0:04:23 00:00:00 Hit és Élet, vallás és civil társadalom 10:30:40 10:56:32 00:25:52 0:25:52 00:00:00 vallási, civil,, család filmetűd 10:56:32 11:00:19 00:03:47 0:00:00 00:03:47 Kimba, a fehér oroszlán - amerikai animációs film 11:00:19 12:07:55 01:07:36 1:07:36 00:00:00 Képújság (közérdekű/reklám) 12:07:55 12:14:41 00:06:46 0:01:40 00:05:06 Képújság (közérdekű/reklám) 12:14:41 12:21:27 00:06:46 0:01:40 00:05:06 Képújság (közérdekű/reklám) 12:21:27 12:28:13 00:06:46 0:01:40 00:05:06 Képújság (közérdekű/reklám) 12:28:13 12:34:59 00:06:46 0:01:40 00:05:06 Képújság (közérdekű/reklám) 12:34:59 12:41:45 00:06:46 0:01:40 00:05:06 Képújság (közérdekű/reklám) 12:41:45 12:48:31 00:06:46 0:01:40 00:05:06 Képújság (közérdekű/reklám) 12:48:31 12:55:17 00:06:46 0:01:40 00:05:06 Képújság (közérdekű/reklám) 12:55:17 13:02:03 00:06:46 0:01:40 00:05:06 Képújság (közérdekű/reklám) 13:02:03 13:08:49 00:06:46 0:01:40 00:05:06 Képújság (közérdekű/reklám) 13:08:49 13:15:35 00:06:46 0:01:40 00:05:06 Képújság (közérdekű/reklám) 13:15:35 13:22:21 00:06:46 0:01:40 00:05:06 Képújság (közérdekű/reklám) 13:22:21 13:29:07 00:06:46 0:01:40 00:05:06 Képújság (közérdekű/reklám) 13:29:07 13:35:53 00:06:46 0:01:40 00:05:06 Képújság (közérdekű/reklám) 13:35:53 13:42:39 00:06:46 0:01:40 00:05:06 Képújság (közérdekű/reklám) 13:42:39 13:49:26 00:06:47 0:01:40 00:05:07 Képújság (közérdekű/reklám) 13:49:26 13:55:39 00:06:13 0:01:40 00:04:33 Képújság (közérdekű/reklám) 13:55:39 14:02:25 00:06:46 0:01:40 00:05:06 Képújság (közérdekű/reklám) 14:02:25 14:09:11 00:06:46 0:01:40 00:05:06 Képújság (közérdekű/reklám) 14:09:11 14:15:57 00:06:46 0:01:40 00:05:06 Képújság (közérdekű/reklám) 14:15:57 14:22:43 00:06:46 0:01:40 00:05:06 Képújság (közérdekű/reklám) 14:22:43 14:29:29 00:06:46 0:01:40 00:05:06 Képújság (közérdekű/reklám) 14:29:29 14:36:15 00:06:46 0:01:40 00:05:06 Képújság (közérdekű/reklám) 14:36:15 14:43:01 00:06:46 0:01:40 00:05:06 Képújság (közérdekű/reklám) 14:43:01 14:49:47 00:06:46 0:01:40 00:05:06 Képújság (közérdekű/reklám) 14:49:47 14:56:33 00:06:46 0:01:40 00:05:06 Képújság (közérdekű/reklám) 14:56:33 15:00:00 00:03:27 0:00:57 00:02:30, ifjúsági Lila akác - magyar romantikus film 15:00:00 16:22:40 01:22:40 1:22:40 00:00:00 Társadalmi célú 16:22:40 16:23:51 00:01:11 0:01:11 00:00:00 Magyarország kincsei - kisfilm (Szombathely) 16:23:51 16:30:46 00:06:55 0:06:55 00:00:00 Érdi Panoráma - heti események összefoglalója 16:30:46 16:59:33 00:28:47 0:28:47 00:00:00 helyi hírműsor filmetűd 16:59:33 17:00:33 00:01:00 0:00:00 00:01:00 Ifipark - ifjúsági magazin (a humor; Bödöcs Érden) 17:00:33 17:30:22 00:29:49 0:29:49 00:00:00 helyi, ifjúsági Hit és Élet, vallás és civil társadalom 17:30:22 17:56:15 00:25:53 0:25:53 00:00:00 vallási, civil,, család Magyarország kincsei - kisfilm (Agostyán) Kimba, a fehér oroszlán - amerikai animációs film Tea két személyre - beszélgetés Major György építésszel (érdi érdekes emberek) 17:56:15 18:00:39 00:04:24 0:04:24 00:00:00 18:00:39 19:08:35 01:07:56 1:07:56 00:00:00, ifjúsági 19:08:35 19:34:03 00:25:28 0:25:28 00:00:00 helyi közéleti filmetűd 19:34:03 19:35:03 00:01:00 0:00:00 00:01:00 Érdi Panoráma - heti események összefoglalója 19:35:03 20:03:51 00:28:48 0:28:48 00:00:00 helyi hírműsor 17

18 Társadalmi célú 20:03:51 20:05:02 00:01:11 0:01:11 00:00: év Európa közepén - Bayer Zsolt és Nemes Tibor filmje 20:05:02 20:52:06 00:47:04 0:47:04 00:00:00 Társadalmi célú 20:52:06 20:53:17 00:01:11 0:01:11 00:00:00 Magyarország kincsei - kisfilm (Szombathely) Magyarország kincsei - kisfilm (Aszód) 20:53:17 21:00:12 00:06:55 0:06:55 00:00:00 21:00:12 21:05:10 00:04:58 0:04:58 00:00:00 Szakadék - magyar film 21:05:10 22:46:28 01:41:18 1:41:18 00:00:00 Kamaszok a vészbíróság előtt - magyar dokumentumfilm 22:46:28 23:38:44 00:52:16 0:52:16 00:00:00 Képújság (közérdekű/reklám) 23:38:44 23:44:47 00:06:03 0:01:40 00:04:23 Képújság (közérdekű/reklám) 23:44:47 23:51:33 00:06:46 0:01:40 00:05:06 Képújság (közérdekű/reklám) 23:51:33 23:58:04 00:06:31 0:01:40 00:04:51 Képújság (közérdekű/reklám) 23:58:04 23:59:59 00:01:55 0:00:00 00:01:55 Képújság (közérdekű/reklám) 0:00:00 0:06:46 00:06:46 0:01:40 00:05:06 Képújság (közérdekű/reklám) 0:06:46 0:13:32 00:06:46 0:01:40 00:05:06 Képújság (közérdekű/reklám) 0:13:32 0:20:18 00:06:46 0:01:40 00:05:06 Képújság (közérdekű/reklám) 0:20:18 0:27:04 00:06:46 0:01:40 00:05:06 Képújság (közérdekű/reklám) 0:27:04 0:33:50 00:06:46 0:01:40 00:05:06 Képújság (közérdekű/reklám) 0:33:50 0:40:36 00:06:46 0:01:40 00:05:06 Képújság (közérdekű/reklám) 0:40:36 0:47:22 00:06:46 0:01:40 00:05:06 Képújság (közérdekű/reklám) 0:47:22 0:54:08 00:06:46 0:01:40 00:05:06 Képújság (közérdekű/reklám) 0:54:08 1:00:54 00:06:46 0:01:40 00:05:06 Képújság (közérdekű/reklám) 1:00:54 1:07:40 00:06:46 0:01:40 00:05:06 Képújság (közérdekű/reklám) 1:07:40 1:14:26 00:06:46 0:01:40 00:05:06 Képújság (közérdekű/reklám) 1:14:26 1:21:12 00:06:46 0:01:40 00:05:06 Képújság (közérdekű/reklám) 1:21:12 1:27:59 00:06:47 0:01:40 00:05:07 Képújság (közérdekű/reklám) 1:27:59 1:34:45 00:06:46 0:01:40 00:05:06 Képújság (közérdekű/reklám) 1:34:45 1:41:31 00:06:46 0:01:40 00:05:06 Képújság (közérdekű/reklám) 1:41:31 1:48:17 00:06:46 0:01:40 00:05:06 Képújság (közérdekű/reklám) 1:48:17 1:55:03 00:06:46 0:01:40 00:05:06 Képújság (közérdekű/reklám) 1:55:03 2:01:49 00:06:46 0:01:40 00:05:06 Képújság (közérdekű/reklám) 2:01:49 2:08:35 00:06:46 0:01:40 00:05:06 Képújság (közérdekű/reklám) 2:08:35 2:15:21 00:06:46 0:01:40 00:05:06 Képújság (közérdekű/reklám) 2:15:21 2:22:07 00:06:46 0:01:40 00:05:06 Képújság (közérdekű/reklám) 2:22:07 2:28:53 00:06:46 0:01:40 00:05:06 Képújság (közérdekű/reklám) 2:28:53 2:35:39 00:06:46 0:01:40 00:05:06 Képújság (közérdekű/reklám) 2:35:39 2:42:25 00:06:46 0:01:40 00:05:06 Képújság (közérdekű/reklám) 2:42:25 2:49:11 00:06:46 0:01:40 00:05:06 Képújság (közérdekű/reklám) 2:49:11 2:55:57 00:06:46 0:01:40 00:05:06 Képújság (közérdekű/reklám) 2:55:57 3:02:43 00:06:46 0:01:40 00:05:06 Képújság (közérdekű/reklám) 3:02:43 3:09:29 00:06:46 0:01:40 00:05:06 Képújság (közérdekű/reklám) 3:09:29 3:16:15 00:06:46 0:01:40 00:05:06 Képújság (közérdekű/reklám) 3:16:15 3:23:02 00:06:47 0:01:40 00:05:07 Képújság (közérdekű/reklám) 3:23:02 3:29:48 00:06:46 0:01:40 00:05:06 Képújság (közérdekű/reklám) 3:29:48 3:36:34 00:06:46 0:01:40 00:05:06 Képújság (közérdekű/reklám) 3:36:34 3:43:20 00:06:46 0:01:40 00:05:06 Képújság (közérdekű/reklám) 3:43:20 3:45:55 00:02:35 0:00:03 00:02:32 Képújság (közérdekű/reklám) 3:45:55 3:52:41 00:06:46 0:01:40 00:05:06 Képújság (közérdekű/reklám) 3:52:41 3:59:27 00:06:46 0:01:40 00:05:06 Képújság (közérdekű/reklám) 3:59:27 4:06:13 00:06:46 0:01:40 00:05:06 Képújság (közérdekű/reklám) 4:06:13 4:12:59 00:06:46 0:01:40 00:05:06 Képújság (közérdekű/reklám) 4:12:59 4:19:45 00:06:46 0:01:40 00:05:06 Képújság (közérdekű/reklám) 4:19:45 4:26:31 00:06:46 0:01:40 00:05:06 Képújság (közérdekű/reklám) 4:26:31 4:33:17 00:06:46 0:01:40 00:05:06 Képújság (közérdekű/reklám) 4:33:17 4:40:03 00:06:46 0:01:40 00:05:06 Képújság (közérdekű/reklám) 4:40:03 4:46:49 00:06:46 0:01:40 00:05:06 Képújság (közérdekű/reklám) 4:46:49 4:53:36 00:06:47 0:01:40 00:05:07 Képújság (közérdekű/reklám) 4:53:36 5:00:22 00:06:46 0:01:40 00:05:06 Képújság (közérdekű/reklám) 5:00:22 5:07:08 00:06:46 0:01:40 00:05:06 18

19 Képújság (közérdekű/reklám) 5:07:08 5:13:54 00:06:46 0:01:40 00:05:06 Képújság (közérdekű/reklám) 5:13:54 5:20:40 00:06:46 0:01:40 00:05:06 Képújság (közérdekű/reklám) 5:20:40 5:27:26 00:06:46 0:01:40 00:05:06 Képújság (közérdekű/reklám) 5:27:26 5:34:12 00:06:46 0:01:40 00:05:06 Képújság (közérdekű/reklám) 5:34:12 5:40:58 00:06:46 0:01:40 00:05:06 Képújság (közérdekű/reklám) 5:40:58 5:47:44 00:06:46 0:01:40 00:05:06 Képújság (közérdekű/reklám) 5:47:44 5:54:30 00:06:46 0:01:40 00:05:06 Képújság (közérdekű/reklám) 5:54:30 6:01:16 00:06:46 0:01:40 00:05:06 Képújság (közérdekű/reklám) 6:01:16 6:08:02 00:06:46 0:01:40 00:05:06 Képújság (közérdekű/reklám) 6:08:02 6:14:49 00:06:47 0:01:40 00:05:07 Képújság (közérdekű/reklám) 6:14:49 6:21:35 00:06:46 0:01:40 00:05:06 Képújság (közérdekű/reklám) 6:21:35 6:28:21 00:06:46 0:01:40 00:05:06 Képújság (közérdekű/reklám) 6:28:21 6:35:07 00:06:46 0:01:40 00:05:06 Képújság (közérdekű/reklám) 6:35:07 6:41:53 00:06:46 0:01:40 00:05:06 Képújság (közérdekű/reklám) 6:41:53 6:48:39 00:06:46 0:01:40 00:05:06 Képújság (közérdekű/reklám) 6:48:39 6:55:25 00:06:46 0:01:40 00:05:06 Képújság (közérdekű/reklám) 6:55:25 7:02:11 00:06:46 0:01:40 00:05:06 Képújság (közérdekű/reklám) 7:02:11 7:08:57 00:06:46 0:01:40 00:05:06 Képújság (közérdekű/reklám) 7:08:57 7:15:43 00:06:46 0:01:40 00:05:06 Képújság (közérdekű/reklám) 7:15:43 7:22:29 00:06:46 0:01:40 00:05:06 Képújság (közérdekű/reklám) 7:22:29 7:29:15 00:06:46 0:01:40 00:05:06 Képújság (közérdekű/reklám) 7:29:15 7:31:46 00:02:31 0:00:00 00:02:31 Képújság (közérdekű/reklám) 7:31:46 7:38:32 00:06:46 0:01:40 00:05:06 Képújság (közérdekű/reklám) 7:38:32 7:45:18 00:06:46 0:01:40 00:05:06 Képújság (közérdekű/reklám) 7:45:18 7:52:04 00:06:46 0:01:40 00:05:06 Képújság (közérdekű/reklám) 7:52:04 7:58:51 00:06:47 0:01:40 00:05:07 Képújság (közérdekű/reklám) 7:58:51 8:00:00 00:01:09 0:00:00 00:01: magazin - Ami a héten történt Pest megyében 8:00:00 8:29:45 00:29:45 0:29:45 00:00:00 Társadalmi célú 8:29:45 8:30:25 00:00:40 0:00:40 00:00:00 Érdi Panoráma - heti események összefoglalója regionális hírműsor 8:30:25 8:59:14 00:28:49 0:28:49 00:00:00 helyi hírműsor filmetűd 8:59:14 9:00:13 00:00:59 0:00:00 00:00:59 Négyszemközt - a százhalombattai múzeum sajtóreferensével 9:00:13 9:17:24 00:17:11 0:17:11 00:00:00 helyi Társadalmi célú 9:17:24 9:18:35 00:01:11 0:01:11 00:00:00 Magyarország kincsei - kisfilm (Szombathely) 9:18:35 9:25:29 00:06:54 0:06:54 00:00:00 Magyarország kincsei - kisfilm (Aszód) Kamaszok a vészbíróság előtt - magyar dokumentumfilm 9:25:29 9:30:29 00:05:00 0:05:00 00:00:00 9:30:29 10:22:29 00:52:00 0:52:00 00:00:00 filmetűd 10:22:29 10:25:09 00:02:40 0:00:00 00:02:40 Ízőrzők - gasztronómiai magazin magyarországi tájakról (Tiszakécske) 10:25:09 10:56:07 00:30:58 0:30:58 00:00:00 Fény-Kép - magazin (etnikai népviseleti kiállítás; könyvtári ajánló) 10:56:07 11:22:57 00:26:50 0:26:50 00:00:00 etnikai, Képújság (közérdekű/reklám) 11:22:57 11:29:44 00:06:47 0:01:40 00:05:07 Képújság (közérdekű/reklám) 11:29:44 11:36:30 00:06:46 0:01:40 00:05:06 Képújság (közérdekű/reklám) 11:36:30 11:43:16 00:06:46 0:01:40 00:05:06 Képújság (közérdekű/reklám) 11:43:16 11:50:02 00:06:46 0:01:40 00:05:06 Képújság (közérdekű/reklám) 11:50:02 11:56:48 00:06:46 0:01:40 00:05:06 Képújság (közérdekű/reklám) 11:56:48 12:03:34 00:06:46 0:01:40 00:05:06 Képújság (közérdekű/reklám) 12:03:34 12:10:20 00:06:46 0:01:40 00:05:06 Képújság (közérdekű/reklám) 12:10:20 12:17:06 00:06:46 0:01:40 00:05:06 Képújság (közérdekű/reklám) 12:17:06 12:23:52 00:06:46 0:01:40 00:05:06 Képújság (közérdekű/reklám) 12:23:52 12:30:38 00:06:46 0:01:40 00:05:06 Képújság (közérdekű/reklám) 12:30:38 12:37:24 00:06:46 0:01:40 00:05:06 Képújság (közérdekű/reklám) 12:37:24 12:44:10 00:06:46 0:01:40 00:05:06 19

20 Képújság (közérdekű/reklám) 12:44:10 12:50:56 00:06:46 0:01:40 00:05:06 Képújság (közérdekű/reklám) 12:50:56 12:57:43 00:06:47 0:01:40 00:05:07 Képújság (közérdekű/reklám) 12:57:43 13:04:29 00:06:46 0:01:40 00:05:06 Képújság (közérdekű/reklám) 13:04:29 13:10:42 00:06:13 0:01:40 00:04:33 Képújság (közérdekű/reklám) 13:10:42 13:17:28 00:06:46 0:01:40 00:05:06 Képújság (közérdekű/reklám) 13:17:28 13:24:14 00:06:46 0:01:40 00:05:06 Képújság (közérdekű/reklám) 13:24:14 13:31:00 00:06:46 0:01:40 00:05:06 Képújság (közérdekű/reklám) 13:31:00 13:37:46 00:06:46 0:01:40 00:05:06 Képújság (közérdekű/reklám) 13:37:46 13:44:32 00:06:46 0:01:40 00:05:06 Képújság (közérdekű/reklám) 13:44:32 13:51:18 00:06:46 0:01:40 00:05:06 Képújság (közérdekű/reklám) 13:51:18 13:58:04 00:06:46 0:01:40 00:05:06 Képújság (közérdekű/reklám) 13:58:04 14:04:50 00:06:46 0:01:40 00:05:06 Képújság (közérdekű/reklám) 14:04:50 14:11:36 00:06:46 0:01:40 00:05:06 Képújság (közérdekű/reklám) 14:11:36 14:15:02 00:03:26 0:00:55 00:02:31 Képújság (közérdekű/reklám) 14:15:02 14:21:48 00:06:46 0:01:40 00:05:06 Képújság (közérdekű/reklám) 14:21:48 14:28:34 00:06:46 0:01:40 00:05:06 Képújság (közérdekű/reklám) 14:28:34 14:35:21 00:06:47 0:01:40 00:05:07 Képújság (közérdekű/reklám) 14:35:21 14:42:07 00:06:46 0:01:40 00:05:06 Képújság (közérdekű/reklám) 14:42:07 14:48:53 00:06:46 0:01:40 00:05:06 Képújság (közérdekű/reklám) 14:48:53 14:55:39 00:06:46 0:01:40 00:05:06 Képújság (közérdekű/reklám) 14:55:39 15:02:25 00:06:46 0:01:40 00:05:06 Képújság (közérdekű/reklám) 15:02:25 15:09:11 00:06:46 0:01:40 00:05:06 Képújság (közérdekű/reklám) 15:09:11 15:15:57 00:06:46 0:01:40 00:05:06 Képújság (közérdekű/reklám) 15:15:57 15:22:43 00:06:46 0:01:40 00:05:06 Képújság (közérdekű/reklám) 15:22:43 15:29:29 00:06:46 0:01:40 00:05:06 Képújság (közérdekű/reklám) 15:29:29 15:36:15 00:06:46 0:01:40 00:05:06 Képújság (közérdekű/reklám) 15:36:15 15:43:01 00:06:46 0:01:40 00:05:06 Képújság (közérdekű/reklám) 15:43:01 15:49:47 00:06:46 0:01:40 00:05:06 Képújság (közérdekű/reklám) 15:49:47 15:56:34 00:06:47 0:01:40 00:05:07 Képújság (közérdekű/reklám) 15:56:34 16:00:00 00:03:26 0:00:56 00:02:30 Négyszemközt - a százhalombattai múzeum sajtóreferensével Ifipark - ifjúsági magazin (a humor; Bödöcs Érden) 16:00:00 16:17:27 00:17:27 0:17:27 00:00:00 helyi 16:17:27 16:47:15 00:29:48 0:29:48 00:00:00 helyi, ifjúsági Hit és Élet, vallás és civil társadalom 16:47:15 17:13:08 00:25:53 0:25:53 00:00:00 Társadalmi célú 17:13:08 17:14:19 00:01:11 0:01:11 00:00:00 filmetűd 17:14:19 17:15:19 00:01:00 0:00:00 00:01:00 vallási, civil,, család Ízőrzők - gasztronómiai magazin magyarországi tájakról (Tiszakécske) 17:15:19 17:46:17 00:30:58 0:30:58 00:00:00 Tea két személyre - beszélgetés Major György építésszel (érdi érdekes emberek) 17:46:17 18:11:46 00:25:29 0:25:29 00:00:00 helyi közéleti Magyarok Afrikában V/4. - magyar útifilm Híradó (évértékelés; bálok; hagyományőrző disznóvágás) 18:11:46 19:00:02 00:48:16 0:48:16 00:00:00 19:00:02 19:13:32 00:13:30 0:13:30 00:00:00 helyi hírműsor reklám 19:13:32 19:14:30 00:00:58 0:00:00 0:00:58 Társadalmi célú 19:14:30 19:15:46 00:01:16 0:01:16 00:00:00 Magyarország kincsei - kisfilm (Agostyán) 19:15:46 19:20:09 00:04:23 0:04:23 00:00:00 Házimozi - ajánló 19:20:09 19:33:59 00:13:50 0:13:50 00:00:00 helyi Négyszemközt - a rováskör vezetőjével 19:33:59 19:48:41 00:14:42 0:14:42 00:00:00 helyi Társadalmi célú 19:48:41 19:49:52 00:01:11 0:01:11 00:00:00 Kézilabda mérkőzés: Szekszárd - Érd 19:49:52 21:07:04 01:17:12 1:17:12 00:00:00 helyi sport Társadalmi célú 21:07:04 21:08:15 00:01:11 0:01:11 00:00:00 Magyarország kincsei - kisfilm (Boldogkő) 21:08:15 21:14:01 00:05:46 0:05:46 00:00:00 20

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1464/2012. (VII. 25.) számú HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1464/2012. (VII. 25.) számú HATÁROZATA Iktatószám: MN/15130-10/2012. Tárgy: a gyermekek és kiskorúak védelmére vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Ügyintéző: Melléklet: személyes adat a hatósági eljárás tárgyát képező honlap másolata

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1134/2012. (VI.20.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1134/2012. (VI.20.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/11491-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a saját készítésű, szerkesztésű és első ízben bemutatott (nem ismételt) műsorszámok heti

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1191/2014. (XII.9.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1191/2014. (XII.9.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/28500-7/2014. Tárgy: a hatósági határozatban vállalt műsorszerkezettől történő eltérések Ügyintéző: személyes adat Melléklet: a hatósági ellenőrzés megállapításai A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1346/2016. (XI. 22.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1346/2016. (XI. 22.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/28574-8/2016. Tárgy: a reklám más médiatartalmaktól való megkülönböztetésének módjára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat A NEMZETI

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 822/2012. (V. 2.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 822/2012. (V. 2.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/2651-8/2012. Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség, illetve a közösségi médiaszolgáltatásokkal szemben támasztott törvényi kötelezettségek

Részletesebben

Tárgy: Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 54/2015. (I.13.) számú HATÁROZATA

Tárgy: Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 54/2015. (I.13.) számú HATÁROZATA Iktatószám: Tárgy: Ügyintéző: Melléklet: MN/30592-7/2014. a gyermekek és kiskorúak védelmére vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése személyes adat a hatósági eljárás tárgyát képező sajtótermék másolata

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. felhívja,

H A T Á R O Z A T. felhívja, H A T Á R O Z A T Ügyiratszám: MN/4138-4/2016. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: reklám közzétételére vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése A Nemzeti

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1250/2014. (XII.16.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1250/2014. (XII.16.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/26124-8/2014. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a támogatás közzétételére vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 1250/2014. (XII.16.)

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1270/2012. (VII.11.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1270/2012. (VII.11.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/13997-7/2012. Tárgy: a műsorstruktúrának megfelelő műsorsugárzási kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: I. A hatósági ellenőrzés megállapításai II. Az egyhetes médiaszolgáltatás

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1331/2013. (VIII. 28.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1331/2013. (VIII. 28.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/22233-7/2013. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések, és a közösségi médiaszolgáltatókkal szemben előírt törvényi követelmények megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám:

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 1759/2013. (XII. 11.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 1759/2013. (XII. 11.) számú HATÁROZATA A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 1759/2013. (XII. 11.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/57221-8/2013. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. felhívja,

H A T Á R O Z A T. felhívja, Ügyiratszám: MN/16251-4/2016. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet: A Médiaszolgáltató által

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 625/2013. (IV.10.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 625/2013. (IV.10.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/3989-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1557/2012. (VIII.29.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1557/2012. (VIII.29.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/16151-7/2011. Tárgy: a műsoridő, a közszolgálati műsorszámok, a helyi közélettel foglalkozó, a helyi mindennapi életet segítő műsorszámok alulteljesítése, és a napi rendszeres híradásra

Részletesebben

HATÁROZAT. 30.000,- Ft, azaz harmincezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi.

HATÁROZAT. 30.000,- Ft, azaz harmincezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi. Médiafelügyeleti Főosztály Iktatószám: MN/9024-3/2013. Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: A Médiaszolgáltató által

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1549/2012. (VIII. 29.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1549/2012. (VIII. 29.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/16140-7/2012. Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat Melléklet: a hatósági

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1148/2015. (VII. 24.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1148/2015. (VII. 24.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/10916-7/2015. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések, a közösségi médiaszolgáltatókkal szemben előírt törvényi követelmények, valamint a társadalmi célú reklámok és klasszikus

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 2007/2012. (XI.14.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 2007/2012. (XI.14.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/25291-10/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására, valamint a saját készítésű, szerkesztésű

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1084/2014. (XI.11.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1084/2014. (XI.11.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/23304-7/2014. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására, valamint a magyar zenei műsorszámok,

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1219/2016. (X.11.) sz. HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1219/2016. (X.11.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/22682-7/2016. Ügyintéző: személyes adat Email: személyes adat Tárgy: a termékmegjelenítésre és a műsorszámok támogatására vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése Nemzeti Média- és Hírközlési

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1898/2012. (X.30.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1898/2012. (X.30.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/24165-7/2012. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1554/2012. (VIII.29.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1554/2012. (VIII.29.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/18317-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1135/2012. (VI.20.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1135/2012. (VI.20.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/10125-8/2012. Tárgy: Médiatanács határozatában előírt műsorstruktúrának megfelelő műsorsugárzási kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: 1. A hatósági ellenőrzés megállapításai

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. felhívja,

H A T Á R O Z A T. felhívja, Ügyiratszám: MN/13785-4/2016. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet: A Médiaszolgáltató által

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 712/2013. (IV.25.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 712/2013. (IV.25.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/5825-8/2013. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1005/2013. (VI. 12.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1005/2013. (VI. 12.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/8539-8/2013. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérés, burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése Ügyintéző: személyes

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 593/2015. (V.19.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 593/2015. (V.19.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/6252-11/2015. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések, és a közösségi médiaszolgáltatókkal szemben előírt törvényi követelmények megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám:

Részletesebben

Ügyiratszám: TA/2925-12/2011 NEMZETI MÉDIA - ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK

Ügyiratszám: TA/2925-12/2011 NEMZETI MÉDIA - ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK Ügyiratszám: TA/2925-12/2011 NEMZETI MÉDIA - ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 499/2011. (IV.14.) számú HATÁROZATA A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa (továbbiakban: Médiatanács) a Szabó

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 197/2015. (III.3.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 197/2015. (III.3.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/33261-7/2014. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására, valamint a magyar zenei ok bemutatására

Részletesebben

HATÁROZAT. 20.000,- Ft, azaz húszezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi.

HATÁROZAT. 20.000,- Ft, azaz húszezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi. Médiafelügyeleti Főosztály Iktatószám: MN/29384-4/2012. Tárgy: a reklámok közösségi médiaszolgáltatásban történő közzétételének módjára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Ügyintéző: személyes adat

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 430/2014. (V.13.) számú

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 430/2014. (V.13.) számú Ügyiratszám: MN/7843-8/2014. Ügyintéző: személyes adat Email: személyes adat Tárgy: politikai reklám közzétételére vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 547/2012. (III.21.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 547/2012. (III.21.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/35734-11/2011. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó rendelkezés megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának

Részletesebben

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz hatvanezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz hatvanezer forint bírsággal sújtja. Ügyiratszám: MN/5417-4/2016. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet: A Médiaszolgáltató által

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 38.000-Ft, azaz harmincnyolcezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T. 38.000-Ft, azaz harmincnyolcezer forint bírsággal sújtja. Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/678-4/2014. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet:

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1230/2015. (IX.1.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1230/2015. (IX.1.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/16962-8/2015. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételét tiltó törvényi rendelkezés megsértése A Nemzeti

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1531/2011. (X.26.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1531/2011. (X.26.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/25777-8/2011. Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsorsugárzási kötelezettség megsértése ÜgyintézőSzemélyes adat Melléklet: a hatósági ellenőrzés megállapításai A NEMZETI MÉDIA-

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 634/2012. (IV. 4.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 634/2012. (IV. 4.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/35457-8/2011. Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: a hatósági ellenőrzés megállapításai

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 163/2013. (I.30.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 163/2013. (I.30.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/31683-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására, valamint a saját készítésű, szerkesztésű,

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 216/2012. (II. 1.) sz. HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 216/2012. (II. 1.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/32073-8/2011. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: reklám közzétételére vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 216/2012. (II. 1.) sz.

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1329/2016. (XI. 15.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1329/2016. (XI. 15.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/22684-10/2016. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: az osztott képernyős reklám közzétételét előíró törvényi rendelkezés megsértése A Nemzeti

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 459/2012. (III. 7.) sz. HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 459/2012. (III. 7.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/35125-8/2011. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a pályázatban vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó törvényi kötelezettség megsértése Nemzeti Média- és Hírközlési

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 48/2015. (I.13.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 48/2015. (I.13.) számú H A T Á R O Z A T A Iktatószám: MN/28790-7/2014. Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: a hatósági ellenőrzés megállapításai

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 422/2012. (II.29.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 422/2012. (II.29.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/35724-10/2011. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó rendelkezés megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának

Részletesebben

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz ötvenezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz ötvenezer forint bírsággal sújtja. Ügyiratszám: MN/154-4/2016. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet: A Médiaszolgáltató által 2015.

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 103/2015. (I. 27.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 103/2015. (I. 27.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/29932-9/2014. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések, és a közösségi médiaszolgáltatókkal szemben előírt törvényi követelmények megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám:

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 778/2012. (IV.25.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 778/2012. (IV.25.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/6601-9/2012. Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: A hatósági ellenőrzés megállapításai Az

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1045/2014. (X.28.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1045/2014. (X.28.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/19686-7/2014. Tárgy: engedély nélküli hálózatba kapcsolódás Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat Melléklet: a hatósági ellenőrzés megállapításai A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 809/2014. (IX.2.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 809/2014. (IX.2.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/18955-8/2014 Tárgy: a hatósági határozatban vállalt műsorszerkezettől történő eltérések, illetve a törvény által előírt közszolgálati arány alulteljesítése Ügyintéző: személyes adat Melléklet:

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 2287/2012. (XII.19.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 2287/2012. (XII.19.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/26288-14/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó törvényi kötelezettség

Részletesebben

a NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 105/2011. (I. 12.) sz. HATÁROZATA

a NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 105/2011. (I. 12.) sz. HATÁROZATA a NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 105/2011. (I. 12.) sz. HATÁROZATA A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa (a továbbiakban: Médiatanács) a médiaszolgáltatásokról és a

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1495/2012. (VIII. 15.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1495/2012. (VIII. 15.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/14954-9/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására, valamint a saját megkülönböztető

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 80.000,- Ft, azaz nyolcvanezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T. 80.000,- Ft, azaz nyolcvanezer forint bírsággal sújtja. Médiafelügyeleti Főosztály H A T Á R O Z A T Ügyiratszám: MN/1868--4/2015. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 239/2014. (III. 18.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 239/2014. (III. 18.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/675-11/2014. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések, és a hálózatba kapcsolódásra vonatkozó törvényi előírások megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1606/2012. (IX.5.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1606/2012. (IX.5.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/20021-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a célokat szolgáló műsorszámok, valamint a helyi közélettel foglalkozó, a helyi mindennapi

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 16/2014. (I.7.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 16/2014. (I.7.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/66261-8/2013. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1915/2012. (X. 30.) sz. HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1915/2012. (X. 30.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/24172-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 40.000,- Ft, azaz negyvenezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T. 40.000,- Ft, azaz negyvenezer forint bírsággal sújtja. H A T Á R O Z A T Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/67963--4/2013. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 24.000,- Ft, azaz huszonnégyezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T. 24.000,- Ft, azaz huszonnégyezer forint bírsággal sújtja. Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/25287-4/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet:

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1704/2011. (XI.23.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1704/2011. (XI.23.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/26574-7/2011. Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: a hatósági ellenőrzés megállapításai

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 539/2013. (III.27.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 539/2013. (III.27.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/717-8/2013. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására, valamint a közszolgálati és a magyar

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 482/2015. (IV.28.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 482/2015. (IV.28.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: Ügyintéző: személyes adat Tárgy: az Orosháza 88,6 MHz médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására irányuló pályázati eljárás eredménye A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1336/2013. (VIII. 28.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1336/2013. (VIII. 28.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/26026-10/2013. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések, valamint a közösségi médiaszolgáltatókkal szemben előírt törvényi követelmények megsértése Ügyintéző: személyes adat

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1560/2012. (VIII.29.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1560/2012. (VIII.29.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/18304-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megszegése

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 797/2014. (IX.2.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 797/2014. (IX.2.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/17079-7/2014. Ügyintéző: személyes adat Email: személyes adat Tárgy: támogatói üzenet, társadalmi célú reklám közzétételére, valamint társadalmi célú reklám megrendelőjének a megnevezésére

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1795/2012. (X.10.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1795/2012. (X.10.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/21253-8/2012. Tárgy: a közszolgálati, valamint a helyi közélettel foglalkozó, a helyi mindennapi életet bemutató műsorszámokra és a szövegarányra vonatkozóan tett vállalások alulteljesítése

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 307/2013. (II. 20.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 307/2013. (II. 20.) számú HATÁROZATA Iktatószám: MN/31696-8/2012. Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Ügyintéző: személyes adat Tel.: Személyes adat E-mail: mate.gyongyver@nmhh.hu

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1297/2016. (XI. 8.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1297/2016. (XI. 8.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/22683-9/2016. Ügyintéző: személyes adat Email: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételét tiltó törvényi rendelkezés megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1430/2011. (X. 19.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1430/2011. (X. 19.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/24495-8/ Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: a hatósági ellenőrzés megállapításai A NEMZETI

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 23/2013. (I.9.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 23/2013. (I.9.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/28903-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására és a burkolt kereskedelmi közlemény tilalmára vonatkozó kötelezettség megsértése Melléklet:

Részletesebben

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz nyolcvanezer forint bírsággal sújtja. Indokolás

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz nyolcvanezer forint bírsággal sújtja. Indokolás Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/3431-4/2014. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet:

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 457/2014. (V. 20.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 457/2014. (V. 20.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/8929-8/2014. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések, és a közösségi médiaszolgáltatókkal szemben előírt törvényi követelmények megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám:

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 164/2013. (I.30.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 164/2013. (I.30.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/32761-7/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 837/2015. (VI.30.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 837/2015. (VI.30.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/10802-7/2015. Tárgy: a hatósági határozatban vállalt műsorszerkezettől történő eltérések Ügyintéző: személyes adat Melléklet: a hatósági ellenőrzés megállapításai A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI

Részletesebben

HATÁROZAT. határozatot.

HATÁROZAT. határozatot. Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatal Tartalomfelügyeleti főosztály Ügyiratszám: 4807-1/2011. Tárgy: törvénysértés megállapítása Ügyintéző: személyes adat HATÁROZAT A Nemzeti Média- és Hírközlési

Részletesebben

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz húszezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz húszezer forint bírsággal sújtja. Ügyiratszám: MN/34198-4/2016. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése H A T Á R O Z A T A Nemzeti Média-

Részletesebben

Médiaszolgáltatás Szabályozás Főosztály Ügyiratszám: 15611-3/2011. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. Végzése

Médiaszolgáltatás Szabályozás Főosztály Ügyiratszám: 15611-3/2011. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. Végzése Médiaszolgáltatás Szabályozás Főosztály Ügyiratszám: 15611-3/2011. Pályáztatási és Jogi Osztály Ügyintéző: dr. Szalai Anita Telefon: (06-1) 4577-959 Tárgy: értesítés eljárás megindításáról és hiánypótlásra

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1002/2014. (X. 14.) sz. HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1002/2014. (X. 14.) sz. HATÁROZATA A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 1002/2014. (X. 14.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/24258-8/2014. Üi.: személyes adat Tárgy: a digitális műsorterjesztés útján közzétett, eredetileg

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 208/2013. (II.6.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 208/2013. (II.6.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyintéző: személyes adat Ügyiratszám: MN/28900-15/2012. Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése

Részletesebben

h a t á r o z a t o t A Hatóság megállapítja, hogy a Szolgáltató megsértette az Eat. 7. (5) bekezdése szerinti kötelezettségét azzal, hogy

h a t á r o z a t o t A Hatóság megállapítja, hogy a Szolgáltató megsértette az Eat. 7. (5) bekezdése szerinti kötelezettségét azzal, hogy E-szolgáltatás-felügyeleti osztály Iktatószám: EF/26020-2/2014 Tárgy: Határozat Ügyintéző: Bajusz János Telefon: (1) 429-8613 Melléklet: - A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (továbbiakban: Hatóság)

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 542/2014. (VI. 17.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 542/2014. (VI. 17.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/10617-7/ Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések, és a közösségi médiaszolgáltatókkal szemben előírt törvényi követelmény megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám:

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1897/2012. (X.30.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1897/2012. (X.30.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/24101-7/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése

Részletesebben

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 669/2009.(III. 25.) sz. HATÁROZATA

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 669/2009.(III. 25.) sz. HATÁROZATA ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 669/2009.(III. 25.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 753/2012. (IV. 25.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 753/2012. (IV. 25.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a Siófok 92,6 MHz médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására irányuló pályázati eljárás eredménye A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 753/2012.

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 93/2013. (I.23.) számú. Határozata

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 93/2013. (I.23.) számú. Határozata A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 93/2013. (I.23.) számú Határozata A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa (székhelye: 1088 Budapest, Reviczky u. 5., a továbbiakban: Médiatanács)

Részletesebben

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz kettőszázötvenezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz kettőszázötvenezer forint bírsággal sújtja. Ügyiratszám: MN/16244-4/2016. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a reklámidőre vonatkozó rendelkezés megsértése H A T Á R O Z A T A Nemzeti Média- és Hírközlési

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 18.565,- Ft, azaz tizennyolcezer-ötszázhatvanöt forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T. 18.565,- Ft, azaz tizennyolcezer-ötszázhatvanöt forint bírsággal sújtja. Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/28503-4/2014. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet:

Részletesebben

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 2576/2007. (XI.14.) sz. HATÁROZATA

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 2576/2007. (XI.14.) sz. HATÁROZATA ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 2576/2007. (XI.14.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1347/2012. (VII.18.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1347/2012. (VII.18.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/14544-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára, valamint a termékmegjelenítésre vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése A Nemzeti

Részletesebben

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz hatszázezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz hatszázezer forint bírsággal sújtja. Ügyiratszám: MN/4296-4/2016. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a reklámidőre vonatkozó rendelkezés megsértése H A T Á R O Z A T A Nemzeti Média- és Hírközlési

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1077/2016. (IX. 6.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1077/2016. (IX. 6.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/17633-8/2016. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések és a közösségi médiaszolgáltatókkal szemben előírt törvényi követelmény megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám:

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 173/2014. (II.18.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 173/2014. (II.18.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/72192-8/2013. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése

Részletesebben

a NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 1331/2011. (X. 5.) számú HATÁROZATA

a NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 1331/2011. (X. 5.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/27101-6/2011. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: kiegyensúlyozottsági kérelem elbírálása Melléklet: a kifogásolt műsorszám tartalmának szöveges ismertetése a NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI

Részletesebben

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1677/2015. (XII.15.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1677/2015. (XII.15.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: PJ/1704-29/2015. Ügyintéző: személyes adat Telefon: 06-1-457-7994 Fax: 06-1-457-7124 Tárgy: a helyi kisközösségi rádiós médiaszolgáltatási lehetőségek elvi hasznosítására irányuló pályázati

Részletesebben

HATÁROZAT. 80.000,- Ft, azaz nyolcvanezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi.

HATÁROZAT. 80.000,- Ft, azaz nyolcvanezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi. Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/29213-4/2012. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a hallássérültek számára hozzáférhető műsorszámokra vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése Melléklet: hatósági

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1705/2011. (XI. 23.) sz. HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1705/2011. (XI. 23.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/25826-12/2011. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a reklám közzétételére vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 1705/2011. (XI. 23.)

Részletesebben

HATÁROZATA. határozatot.

HATÁROZATA. határozatot. Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala Tartalomfelügyeleti főosztály Ügyiratszám: TA/4801-1/2011. Tárgy: törvénysértés megállapítása Ügyintéző: személyes adat HATÁROZATA A Nemzeti Média- és Hírközlési

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 852/2012. (V.9.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 852/2012. (V.9.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/5630-9/2012. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó rendelkezés megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 20.000,- Ft, azaz húszezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T. 20.000,- Ft, azaz húszezer forint bírsággal sújtja. Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/781-4/2013. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet:

Részletesebben

624/2013 HATÁROZATA. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa (a továbbiakban: Médiatanács) a Chello Central

624/2013 HATÁROZATA. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa (a továbbiakban: Médiatanács) a Chello Central Ügyiratszám: Üzleti titok Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. Indokolás

H A T Á R O Z A T. Indokolás Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/31292-5/2014. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet:

Részletesebben