A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 23/2013. (I.9.) számú H A T Á R O Z A T A

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 23/2013. (I.9.) számú H A T Á R O Z A T A"

Átírás

1 Ügyiratszám: MN/ /2012. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására és a burkolt kereskedelmi közlemény tilalmára vonatkozó kötelezettség megsértése Melléklet: A hatósági ellenőrzés megállapításai és az egyhetes médiaszolgáltatás elemzésének részletező táblázatai A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 23/2013. (I.9.) számú H A T Á R O Z A T A A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa (a továbbiakban: Médiatanács) a Baranya Televízió Kft.-vel (7300 Komló, Kossuth Lajos u. 121.; a továbbiakban: Médiaszolgáltató) szemben hivatalból lefolytatott eljárásában megállapította, hogy a Médiaszolgáltató Baranya Televízió csatornáján szeptember 3-a és 9-e közötti médiaszolgáltatásában megsértette a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására, azaz a közszolgálati, a helyi közélettel foglalkozó, a helyi mindennapi életet segítő és a saját készítésű műsorszámok (képújság és ismétlés nélkül) arányára vonatkozó kötelezettségét, melynek következtében a Médiaszolgáltatót Ft, azaz harmincezer forint bírsággal sújtja. A Médiaszolgáltató a bírságot e határozat közlését követő hét napon belül köteles megfizetni a Médiatanács Magyar Államkincstár által vezetett számú számlájára. A bírságfizetési kötelezettség késedelmes teljesítése esetén a Médiaszolgáltató késedelmi pótlékot köteles fizetni, melynek mértéke minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd része. Az önkéntes teljesítés elmaradása esetén a Médiatanács a Médiaszolgáltatóval szembeni bírság igényét közigazgatási úton érvényesíti. A Médiatanács megállapította továbbá, hogy a Médiaszolgáltató a Baranya Televízió elnevezésű médiaszolgáltatásában szeptember 6-án a 20:38:16 és 23:09:33 között sugározott Élni jó! című ismeretterjesztő előadás felvételének sugárzásával megsértette a burkolt kereskedelmi közlemény tilalmára vonatkozó törvényi rendelkezést, ezért a Médiaszolgáltatót felhívja, hogy a jelen határozat közlésétől számítva haladéktalanul tegyen eleget a jogszerű magatartás követelményének és tartózkodjék a jövőbeni jogsértésektől. A Médiatanács figyelmezteti a Médiaszolgáltatót, hogy a médiaigazgatásra vonatkozó szabály következő alkalommal történő megsértése esetén a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Mttv.) ában meghatározott jogkövetkezmények alkalmazására jogosult.

2 E határozat ellen fellebbezésnek nincs helye. A határozat felülvizsgálata az annak közlésétől számított 30 napon belül a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz címzett, de a Médiatanácshoz (1088 Budapest, Reviczky utca 5.) három példányban benyújtott keresetlevéllel kérhető. A keresetlevél benyújtásának e határozat végrehajtására halasztó hatálya nincs, a keresettel támadott hatósági határozat végrehajtásának felfüggesztése és a tárgyalás tartása a bíróságtól kérhető. A keresetet a bíróság 30 napon belül bírálja el. I N D O K O L Á S A Médiatanács az Mttv (1) bekezdése alapján hatósági ellenőrzés keretében, hivatalból vizsgálta a Médiaszolgáltató Baranya Televízió állandó megnevezésű közösségi médiaszolgáltatásának szeptember 3-9. között közreadott műsorát, amely során felmerült a közszolgálati, a helyi közélettel foglalkozó, a helyi mindennapi életet segítő és a saját készítésű műsorszámok (képújság és ismétlés nélkül) arányára, továbbá a burkolt kereskedelmi közlemény sugárzásának tilalmára vonatkozó kötelezettségét megsértése. A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 29. (1) bekezdése alapján a Médiatanács az Mttv c) és l) pontjában foglalt hatáskörében november 21-én hivatalból hatósági eljárást indított a Médiaszolgáltatóval szemben, és a Ket. 29. (3) bekezdése szerint az 2047/2012. (XI.21.) számú, MN/ /2012. ügyiratszámú végzésben tájékoztatta a hatósági ellenőrzés megállapításairól, a Ket. 51. (1) bekezdése szerinti nyilatkozattételi jogosultságáról és a Ket. 68. (1) bekezdés alapján az iratbetekintés lehetőségéről. A Médiaszolgáltató a hatósági eljárás megindításáról szóló végzést a tértivevény tanúsága szerint november 29-én vette át, nyilatkozata december 28-án, postai úton érkezett meg a Hatósághoz. Nyilatkozatában előadta, hogy az eljárást megindító végzéssel szemben jogorvoslattal kíván élni, mivel a végzésben foglaltakat eltérően értelmezi. A műsorstruktúrától eltérő műsor sugárzásával kapcsolatban észrevételezte, hogy az adásnap szeptember 6-án volt, ismétlés pedig 7-én és 8-án. Ezt a hatósági ellenőrzés során teljesített adatszolgáltatása alkalmával, a beadott adástükörben jelezte is, azonban a Médiatanács nem vette figyelembe a szeptember 8-i adásnapot. Álláspontja szerint ez vezetett arra, hogy a Médiatanács 9718 perc időtartamú képújság közzétételét állapította meg - amely következtében az eljárást megindító végzés melléklete (a hatósági ellenőrzés megállapításai) szerint nem teljesítette a közszolgálati és a helyi közéleti tartalomra vonatkozó vállalásait - holott valójában 9300 perc időtartamban szolgáltatott képújságot a vizsgált adáshéten. A közszolgálati tartalom számbavételével kapcsolatban észrevételezte továbbá, hogy egyes szegmensek nem kereskedelmi jellegűek, mint ahogyan azt az eljárást megindító végzés melléklete tartalmazza, hanem közszolgálatiak. Álláspontja szerint közszolgálati tartalommal bír a komlomedia.hu, az ön független hírforrása hirdetés, ugyanis ezen helyi, országos és nemzetközi híreket lehet olvasni, és közszolgálati videó tartalmakat lehet megtekinteni. Véleménye szerint a Személyes adat fellépéséről szóló meghívót is közszolgálati tartalom közé kell sorolni, mert a nevezett nagyon híres Elvis-imitátor ingyenes fellépése minden évben a helyi lakosság számára kerül megrendezésre. Álláspontja szerint továbbá a Képújságban a műsorajánlat bevezető képkockái, az Ez az Ön mozija, Baranya TV szintén közszolgálatinak minősül, mert ez tulajdonképpen a közszolgálati jellegű műsorok ajánlója. Személyes adat Élni jó! című előadásával kapcsolatban továbbá akként nyilatkozott, hogy a Médiatanács a műsorszám időtartamát 2 óra 30 percben állapította meg, holott az álláspontja szerint 1 óra 50 perc. Azzal kapcsolatban, hogy a Hatóság kifogásolta, hogy a műsorszám augusztus 19-én is adásban volt, előadta, hogy szerinte ettől még az adott naptári évben, és általa készült. A burkolt reklám vélelmezett megállapítását is vitatta, mivel véleménye szerint Személyes adat előadása alapvetően tudományos jellegű, és az előadó még csak utalást sem tett arra, hogy ez egy vásárolható, létező termék. A Médiatanács a rendelkezésre álló iratok alapján az alábbi tényállást állapította meg, és azt az alábbiak szerint értékelte: 2

3 A Médiatanács a Médiaszolgáltatót a BJ/ /2012. számú határozattal módosított 1645/2011. (XI.16.) számú (BJ/ /2011.) médiatanácsi határozat (a továbbiakban: Határozat) alapján közösségi médiaszolgáltatási tevékenység végzésére jogosította fel. A Határozatban a műsoridőre vonatkozóan meghatározott egyes követelmények az alábbiak: Határozat r) pontja értelmében: A közszolgálati műsorszámok közlésére szánt minimális műsoridő: napi: 16 óra, heti: 112 óra ; Határozat s) pontja értelmében: A helyi közélettel foglalkozó, a helyi mindennapi életet segítő műsorszámok közlésére szánt minimális műsoridő: napi: 7 óra, heti: 51 óra ; A Határozat u) pontja értelmében: A saját készítésű műsorszámok heti minimális műsorideje (képújság és ismétlés nélkül) : 4 óra 20 perc. Az Mttv. 66. (6) bekezdés értelmében a helyi és a körzeti médiaszolgáltatások közösségi médiaszolgáltatásként való elismerését követően a Médiatanács legalább kétévente új médiaszolgáltatás esetében az első év után is részletes, legalább hét műsornapra kiterjedő vizsgálat során eljárásában hivatalból vizsgálja a médiaszolgáltató működését, amelynek érdekében az általa közzétett műsorszámokkal, illetve a médiaszolgáltatás tartalmával kapcsolatban részletes adatszolgáltatásra köteles. Az Mttv l) pontja értelmében a Médiatanács hatósági hatásköreiben, a sal összhangban gyakorolja a médiaszolgáltatás közösségi médiaszolgáltatássá nyilvánításával összefüggő hatásköröket, felügyeli működésüket. A fentiek alapján indított hatósági eljárás során a Médiatanács megállapította, hogy a Médiaszolgáltató a vizsgált adáshéten műsorát nem a Határozatban rögzített követelményeknek megfelelően szolgáltatta, az alábbiakra tekintettel: 1. A közszolgálati tartalom vonatkozásában a Médiaszolgáltató jelentősen alulmúlta vállalását, hiszen a közszolgálati tartalom aránya naponta 20% és 41% között mozgott, heti szinten pedig 31% volt, szemben az Mttv. 66. (4) bekezdés g) pontjában előírt (2/3) és a Határozat r) pontjában szereplő értékkel (napi 16 óra, heti 112 óra). [lásd táblázat 1. pontja] 2. A helyi közélettel foglalkozó, a helyi mindennapi életet segítő műsorszámok kapcsán a Médiaszolgáltató a Határozat s) pontjában vállaltakat nem teljesítette, hiszen naponta 6,6% és 23,1% közötti, heti szinten pedig 16%-os arányt ért el, amely elmaradt mind a napi (29,1%), mind a heti (30,4%) vállalástól. [lásd táblázat 2. pontja] 3. A saját készítésű műsorszámok heti minimális műsoridejét (képújság és ismétlés nélkül) 4 óra 20 percben rögzítette a Határozat u) pontja. Ezzel szemben a vizsgált héten (képújság nélkül) csupán 3 óra 21 perc saját készítésű, első ízben bemutatott műsorszámot adott közre a Médiaszolgáltató. Időtartam/arány IX. 3. IX. 4. IX. 5. IX. 6. IX. 7. IX. 8. IX. 9. Összesen Vállalás (%) (perc) hétfő kedd szerda csütörtök péntek szombat vasárnap (%) nap hét 1. Közszolgálati tartalom (szerkesztett műsor + képújság) Közszolgálati tartalom (%) 20% 26,7% 26,7% 41% 36% 33,3% 33,3% 31% 66,7 66,7 2. Helyi közéleti, mindennapi életvitelt segítő tartalom időtartama Helyi közéleti, mindennapi életvitelt segítő műsorok % ,6% 13,3% 13,3% 17,5% 23,1% 20% 20% 16% 29,1% 30,4% Saját műsor (képújság és ismétlés nélkül): 3 óra 21 perc/hét Az Mttv. 66. (4) bekezdés g) pontja értelmében: 66. (4) A lineáris közösségi médiaszolgáltatás: 3

4 g) heti műsoridejének több mint kétharmadában köteles a 83. -ban foglalt közszolgálati célokat szolgáló műsorszámokat szolgáltatni, amibe beleszámít a szolgált közösségnek szóló hírműsorszám, politikai tájékoztató műsorszám, kulturális műsorszám és az egyéb, nem elsősorban az adott közösségnek szóló hasonló tartalom is 4. A Médiatanács megállapította továbbá, hogy a Médiaszolgáltató a szeptember 6- án 20:38:16 és 23:09:33 között közreadott Élni jó! című műsorszámmal megsértette a sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól szóló évi CIV. törvény (Smtv.) 20. (3) bekezdésében foglalt rendelkezést is, az alábbiak miatt. Az Smtv. 20. (3) bekezdésében foglaltak szerint: A burkolt kereskedelmi közlemény médiatartalomban történő közzététele tilos. Az Mttv pontja értelmében: Burkolt kereskedelmi közlemény: olyan kereskedelmi közlemény, amelynek közzététele természetét tekintve megtéveszti a közönséget. Burkolt reklámnak minősülhet a kereskedelmi közlemény céljait szolgáló közlemény abban az esetben is, ha nem ellenszolgáltatás fejében került közzétételre. Az Mttv pontja rögzíti, hogy a kereskedelmi közlemény olyan médiatartalom, amelynek célja gazdasági tevékenységet folytató természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság árujának, szolgáltatásának vagy arculatának közvetlen vagy közvetett népszerűsítése. Az ilyen tartalmak fizetés vagy hasonló ellenszolgáltatás ellenében, vagy önreklámozás céljából kísérik a médiatartalmakat, vagy szerepelnek abban. A kereskedelmi közlemény formái közé tartozik többek között a reklám, a támogatást nyújtó nevének, védjegyének, arculatának vagy termékének megjelenítése, a televíziós vásárlás és a termékmegjelenítés. Az Mttv pontja fekteti le a reklám definícióját, amely szerint: Reklám: olyan műsorszámnak minősülő közlés, tájékoztatás, illetve megjelenítési mód, amely valamely birtokba vehető forgalomképes ingó dolog ideértve a pénzt, az értékpapírt és a pénzügyi eszközt, valamint a dolog módjára hasznosítható természeti erőket, szolgáltatás, ingatlan, vagyoni értékű jog értékesítésének vagy más módon történő igénybevételének előmozdítására, vagy e céllal összefüggésben a vállalkozás neve, megjelölése, tevékenysége népszerűsítésére vagy áru, árujelző ismertségének növelésére irányul. A Médiaszolgáltató által üzemeltetett Baranya Televízió szeptember 6-án 20:38:16 és 23:09:33 között sugározta az Élni jó! című ismeretterjesztő előadás felvételét. Személyes adat előadásának témái az egészségüggyel kapcsolatos saját tapasztalatai, az egészség, a modern orvostudomány, az életenergia, a modern gyógyszerek hatásai, az egészséges táplálkozás és a vitaminok voltak. A műsorszámban olyan információk hangzottak el, illetve voltak láthatóak, amelyek felhívták a közönség figyelmét az előadóhoz köthető vitaminokra, amely termékek az előadó nevével reklámozva jelenleg is kereskedelmi forgalomban kaphatóak pl. a temid,112/ címen elérhető webáruházban. A webáruház nyitó oldalán látható logó és szlogen megegyezett a műsorszám és felvétel egész ideje alatt látható, indokolatlanul nagy méretű vásznon is látható felirattal és logóval: Személyes adat 4

5 A 2 óra 30 perces előadás alatt Személyes adat többször is utalt a saját készítményeire (konkrét nevek említése nélkül). 22:12:00-kor az előadó a táplálkozás javításáról, és az egészséges táplálkozásról kezdett el beszélni, miközben látható volt a fenti felirat. 22:31:02- kor elhangzott, hogy az E vitaminnál leírják /értsd külföldi kutatási eredmények/, hogy 1200 nemzetközi egység, amennyi az én erős csomagomban van, hosszú évek után sem okozott semmiféle problémát. 22:33:35-kor ismertetésre került az a kutatási eredmény, mely szerint csak olyan személynél jelentkezhetett esetleg negatív tünet aki tartósan, tehát 2 éven át, de más vitaminokat nem szedett, csak B6-t, kettő éven át, 2000 mg-ot, tehát tartósan 2000 mg vagy annál többet szedett. Az én legerősebb készítményemben van 150 mg. Van még pálya felfelé, kevesebb mint a tizedét javasolom. 22:35:59-kor akként folytatódott az előadás, hogy Ez a legfontosabb dolog, és nincs olyan legfelső szint, amit az én híresen magas vitamintartalmúnak nevezett készítményeim bárhol meghaladnának. Mindegyik bőven belül van. Burkolt kereskedelmi közleménynek a fentebb idézett Mttv pontja alapján olyan kereskedelmi közlemény tekintendő, amelynek közzététele természetét tekintve megtéveszti a közönséget. Megtévesztő az a kereskedelmi közlemény, amely olyan szövegkörnyezetben, egyéb kontextusban kerül bemutatásra, amelyben a közönség annak valódi természetét képtelen felismerni, azaz kereskedelmi üzenetet hordoz anélkül, hogy ezen jellegét nyíltan vállalná, és a Médiaszolgáltató a műsorszám közzétételével ezt a tiltott magatartást valósította meg. A műsorszám egészén átívelő, folyamatos információközlés, a Lenkei vitamin felirat és logó folyamatos közzététele, miközben az előadó az egészséges táplálkozásról, és az egészségről tart előadást, azt az asszociácót sugározza a nézők felé, hogy egészséges élethez vitamin kell, és ha vitamin, akkor Lenkei vitamint vásároljanak. A termékek pozitív tulajdonságit, azok iránti érdeklődést csak fokozták az előadó által kiemelt szövegrészek, melyek szerint készítményei nem haladják meg az elismert nemzetközi kutatási eredményekkel is alátámasztott maximális értékhatárokat. A műsorszám ösztönözhette a nézőket, hogy az előadó termékeit megvegyék, a vásárlást előmozdítsák, a termék ismertségét növeljék. Az üzenet célja a népszerűsítés, valamint az volt, hogy a köztudatba bekerüljön és megragadjon a termék. A bírói gyakorlat szerint az ösztönző hatás kiváltásához elegendő a figyelemfelkeltés ténye, hiszen az tekinthető a vásárlást megelőző releváns mozzanatnak, továbbá az olyan információközlés minősül burkolt reklámnak, amely anélkül kelt vásárlási, szolgáltatás igénybevételi késztetést, hogy ezt a szándékát nyíltan vállalná. Tekintettel arra, hogy a Médiaszolgáltató a Baranya Televízió elnevezésű médiaszolgáltatásában szeptember 6-án a 20:38:16 és 23:09:33 között sugározott Élni jó! című ismeretterjesztő előadás felvételének közreadásával burkolt kereskedelmi közleménynek, azaz burkolt reklámnak megfelelő tartalmat tett közzé, a Médiatanács megállapította az Smtv. 20. (3) bekezdésében foglalt rendelkezés megsértését. 5

6 A jogsértésekre vonatkozó részletes megállapításokat, az azokat alátámasztó adatokat és a hatósági ellenőrzés részletező táblázatait a jelen határozat elválaszthatatlan részét képező melléklet tartalmazza. A melléklet rögzíti és részletezi a határozat indokolásában szereplő jogalkalmazói megállapítások pontos tényállási alapját. A Médiatanács a jogsértések miatt alkalmazandó jogkövetkezmény fajtájának és mértékének meghatározása során az alábbi szempontokat vette figyelembe. A közösségi médiaszolgáltatás kategóriájának megkülönböztetése azon a jogalkotói felismerésen alapul, miszerint a közszolgálati tartalom előállítása, szolgáltatása nem állami monopólium, és a sokszínűség védelme érdekében az állami tulajdonban álló közszolgálati médiaszolgáltatók mellett más médiaszolgáltatók is közreműködhetnek a közszolgálati feladatok megvalósításában, és közszolgálati célú műsorszámok sugárzásában. Ily módon a közösségi médiaszolgáltatás feltételeinek biztosítása az Alaptörvényből következő, a sajtó és a média sokszínűségének és demokratikus közvélemény kialakulása feltételeinek biztosítására irányuló állami kötelezettség megvalósításának része. Amennyiben az adott médiaszolgáltató által szolgáltatott közszolgálati tartalom a meghatározott mennyiségi és minőségi feltételeknek megfelel, a jogalkotó mentesíti a médiaszolgáltatási díj megfizetésének kötelezettsége alól. A fentiekre való tekintettel különösen indokolt ezen közösségi médiaszolgáltatók törvényben, illetve hatósági szerződésében vagy hatósági határozatban meghatározott mennyiségi és minőségi kritériumainak rendszeres időközönkénti ellenőrzése. Az Mttv. 66. (4) bekezdés g) és a Határozat r), s) és u) pontjainak megsértése: Az Mttv (1) bekezdése szerint: A Hatóság kérelemre vagy hivatalból - feladat- és hatáskörének keretében - jogosult hatósági ellenőrzés vagy hatósági eljárás keretében felügyelni az e törvényben és az Smtv.- ben meghatározott rendelkezések érvényesülését, betartását, valamint a hatósági döntéseiben, a műsorszolgáltatási szerződésekben és a Hatóság által kötött hatósági szerződésekben foglaltak teljesítését. Az Mttv (2) bekezdése szerint: Amennyiben a Hatóság a hatósági döntésének ellenőrzése eredményeként megállapítja a hatósági döntésében foglaltak megsértését, abban az esetben az ügy összes körülményei, illetve az ellenőrzés során feltárt tények, valamint a jogsértés súlya és a hatékony jogérvényesítés szempontjai alapján mérlegeli, hogy a döntés megsértése tárgyában a Ket. szerinti végrehajtási eljárást vagy az e törvény szerinti jogkövetkezmények alkalmazása érdekében hatósági eljárást indít. Az Mttv (1) bekezdésében szabályozott felhívás jogkövetkezménye abban az esetben alkalmazható, ha a jogsértés csekély súlyú, és ismételtség nem állapítható meg. Az Mttv (1) bekezdés értelmében: Amennyiben a jogsértés csekély súlyú és ismételtség nem állapítható meg, a Médiatanács, illetve a Hivatal - a jogsértés tényének megállapítása és figyelmeztetés mellett - legfeljebb harminc napos határidő tűzésével felhívhatja a jogsértőt a jogsértő magatartás megszüntetésére, a jövőbeni jogsértésektől való tartózkodásra, illetve a jogszerű magatartás tanúsítására, és meghatározhatja annak feltételeit. A Médiatanács megállapította, hogy a fentebb felsorolt jogsértések együttesen nem tekinthetőek csekély súlyúnak. A Médiatanács jelen határozat meghozataláig egy alkalommal, a 778/2012. (IV.25.) számú határozatában állapította meg a Médiaszolgáltatóval szemben a Határozat r), s) és v) pontjainak megsértését, amely miatt a Médiaszolgáltatót az Mttv (3) bekezdés bb) 6

7 alpontja alapján Ft bírsággal sújtotta. A Médiatanács jelen határozat meghozataláig nem állapította meg az Mttv. 66. (4) bekezdés g) pontjában foglalt rendelkezés megsértését. Az Mttv (4) bekezdése szerint: Az (1)-(3) bekezdés alkalmazásában ismételtségnek tekintendő, ha a jogsértő a jogerős hatósági határozatban megállapított jogsértő magatartást ugyanazon jogalapon és jogszabályhely tekintetében, ugyanazon tárgykörben, háromszázhatvanöt napon belül legalább kétszer valósítja meg, ide nem értve a csekély súlyú törvénysértéseket. A Médiatanács a Médiaszolgáltató vonatkozásában a 778/2012. (IV.25.) számú határozatában már megállapította a jelen határozatban is szereplő Határozat r) és s) pontjainak megsértését, és annak ellenére, hogy az ismételtség a fentebb kifejtettek okán nem valósult meg, a jogsértések súlya miatt nem alkalmazta a felhívás jogkövetkezményét a Médiaszolgáltatóval szemben. Az Mttv (2) bekezdése szerint: A Médiatanács és a Hivatal a jogkövetkezményt - a jogsértés jellegétől függően - a jogsértés súlyára, a jogsértés ismételtségére, folyamatosságára, időtartamára, a jogsértéssel elért vagyoni előnyre, valamint a jogsértéssel okozott érdeksérelemre, az érdeksérelmet szenvedett és veszélyeztetett személyek számára, illetve a jogsértéssel okozott kárra és a jogsértés piacra gyakorolt hatására, továbbá az egyedi ügyben értékelhető egyéb szempontokra tekintettel állapítja meg. Az Mttv (3) bekezdése szerint: A Médiatanács és a Hivatal - a (7) bekezdés figyelembevételével - a következő jogkövetkezmények alkalmazására jogosult: b) bírságot szabhat ki a jogsértővel szemben. A Médiatanács az Mttv (3) bekezdésében foglalt jogkövetkezmények közül a bírság alkalmazása mellett döntött, mivel jelen jogsértések esetén e közjogi eszközt ítélte a legalkalmasabbnak arra, hogy a Médiaszolgáltatót visszatartsa a jövőbeni jogsértések elkövetésétől. A Médiatanács a bírság kiszabásakor külön tekintettel volt arra is, hogy egy esetleges következő jogsértés esetén alkalmazandó jogkövetkezmény megállapításánál érvényesülhessen a fokozatosság elve, azaz a szankcionálás kiszámítható, előre látható legyen. A Médiatanács az Mttv (2) bekezdésében rögzített mérlegelési szempontok közül a helyi közélettel foglalkozó, a helyi mindennapi életet segítő műsorszámok közlésére szánt minimális műsoridőre és a közszolgálati műsorszámokra vonatkozó vállalással kapcsolatban figyelembe vette, hogy a Médiaszolgáltató jelentősen alulteljesítette ezen vállalásait, továbbá a jogsértés folyamatosságát, mert a Médiaszolgáltató a vizsgált hét valamennyi napján alulteljesítette az e kategóriákban tett napi vállalásait. Az Mttv (2) bekezdésében meghatározott további mérlegelési szempontok, figyelemmel az Mttv (4) bekezdésében rögzített ismételtség fogalmára is, a jelen jogsértések tekintetében nem értékelhetők. Az Mttv. 3. -a szerint a médiaszolgáltatás és a sajtótermék tartalmának meghatározása szabad, a médiaszolgáltató és a sajtótermék kiadója felelősséggel tartozik e törvényben foglaltak betartásáért. A Médiaszolgáltatónak a törvénysértésekért való felelőssége objektív, tehát a Médiatanács a jogsértések okát nem volt köteles vizsgálni. A Médiatanács a Médiaszolgáltató nyilatkozatában foglaltakkal kapcsolatban megjegyzi, hogy az eljárást megindító végzés ellen a Ket. 98. (2) bekezdése értelmében nem lehet jogorvoslattal élni (mint ahogyan azt a végzés is tartalmazza). Mindazonáltal megvizsgálta a Médiaszolgáltató által előadottakat, és megállapította, hogy a Médiaszolgáltató a hatósági ellenőrzés során a szeptember 3-9. napokra perc hosszúságú képújság felvételt, illetve szeptember 6-ára 19:05:00-tól szeptember 7-e 01:09:35-ig terjedő szerkesztett műsor 7

8 felvételét küldte meg, a hatósági ellenőrzés tehát ennek figyelembe vételével zajlott. Adatszolgáltatásához mellékelt egy adástükör elnevezésű iratot, amely címében a következő szerepel: ADÁSTÜKÖR szeptember 6. (ismétlés: jan. 7 és jan. 8.). Az adástükörnek a január 8-i ismétlési napra vonatkozó utalása értelmezhetetlen, hiszen a hatósági ellenőrzés nem januári, hanem szeptemberi időszakot érintett. A Médiatanács ezért tehát nem vette figyelembe a Médiaszolgáltató azon állítására, miszerint szeptember 8-án nem csak képújságot, hanem szerkesztett műsort is sugárzott, mivel ezt csak állította, de nem bizonyította. A Médiatanács megvizsgálta továbbá a Médiaszolgáltató által megnevezett, a képújságban látható egyes műsor-szegmenseket, amelyek állítása szerint nem kereskedelmi, hanem közszolgálati jellegűek. A Médiatanács mindhárom szegmens vonatkozásában megállapította, hogy azok nem tartoznak bele az Mttv. 83. (1) bekezdésében meghatározott közszolgálati médiaszolgáltatás fogalmába. A komlomedia.hu, közérdekű hírek, függetlenül című szegmens a nevezett weboldalt népszerűsíti, és e szempontból nincs jelentősége annak, hogy a weboldalon egyébként milyen tartalom látható. Személyes adat előadóművész fellépésének hirdetése szintén nem közszolgálati tartalom; a hirdetésben a Médiaszolgáltató a helyszín és az időpont megjelölésével azt tette közzé, hogy az előadóművész mindenkit szeretettel vár egy vidám zenés-táncos estére. A moziban ülő emberek, és a vásznon futó képsorok megjelenítése alatt az Ez az Ön mozija: Baranya Televízió felirattal látható hirdetés pedig magát a tárgyi médiaszolgáltatást népszerűsíti. Mindhárom szegmens tehát kereskedelmi jellegű, reklámcélokat szolgáló hirdetésnek minősül. A Médiatanács Személyes adat Élni jó! című előadásával kapcsolatban megjegyzi, hogy ez egy ismételt műsorszám (korábban augusztus 19-én volt adásban) tehát a Médiaszolgáltató a műsorszám ismételt közreadása miatt nem teljesítette a vizsgált adáshéten a képújság és ismétlés nélküli saját készítésű műsorszámokra vonatkozó vállalását. A Médiaszolgáltató azon állítása továbbá, hogy a nevezett műsorszám időtartama 1 óra 50 perc és nem 2 óra 30 perc, megalapozatlan. Fentiekre tekintettel, valamint a jogsértések együttes súlyára figyelemmel a Médiatanács az Mttv (3) bekezdés bb) alpontja alapján a maximálisan kiszabható bírság (ötvenmillió forint) 0,06 %-ának megfelelő összegű, azaz Ft bírságot szabott ki a Médiaszolgáltatóval szemben. Az Smtv. 20. (3) bekezdés megsértése: A Médiatanács a Médiaszolgáltatóval szemben jelen határozat meghozataláig nem állapította meg az Smtv 20. (3) bekezdés megsértését. A törvénysértés súlya tekintetében a Médiatanács figyelembe vette azon körülményt is, hogy a Médiaszolgáltató közösségi médiaszolgáltatást végez, ennek okán a burkolt kereskedelmi közleménnyel elérhetett nézők száma kisebb mértékű lehetett. A Médiatanács az ismételtség hiányára és a törvénysértés csekély súlyára egyaránt tekintettel, ezen jogsértés vonatkozásában az Mttv (1) bekezdésében szabályozott felhívás jogkövetkezményének alkalmazása mellett döntött, mivel jelen jogsértés esetén e közjogi eszközt alkalmasnak ítélte arra, hogy a Médiaszolgáltatót visszatartsa a jövőbeni jogsértések elkövetésétől. A Médiatanács a Médiaszolgáltató nyilatkozatában a burkolt reklámra vonatkozó érvelésével kapcsolatban megjegyzi, hogy nem felel meg a valóságnak a Médiaszolgáltató azon véleménye, miszerint Személyes adat még csak utalást sem tett arra, hogy ez egy vásárolható, létező termék, a korábban részletesen kifejtett indokok alapján. A fentiekre való tekintettel a Médiatanács az Mttv (1) bekezdésében rögzített jogkövetkezményt alkalmazta a Médiaszolgáltatóval szemben, azaz a jogsértés tényének 8

9 megállapítása és figyelmeztetés mellett felhívta a jövőbeni jogsértésektől való tartózkodásra, illetve a jogszerű magatartás tanúsítására. Az eljárás során a Ket (2) bekezdése szerinti eljárási költség nem merült fel. A jogorvoslatra történő figyelmeztetés a Ket. 72. (1) bekezdés da) pontján, az Mttv (1) és (3) bekezdésén, valamint án alapul, a tárgyalás tartására vonatkozó kérelemről szóló tájékoztatást a polgári perrendtartásról szóló évi III. törvény 338. (2) bekezdése tartalmazza. Budapest, január 9. A Médiatanács nevében Szalai Annamária elnök dr. Kollarik Tamás hitelesítő tag Kapják: 1. Személyes adat 9

10 Melléklet a Médiatanács 23/2013. (I.29.) számú határozatához A hatósági ellenőrzés megállapításai A Médiatanács az 1645/2011 (XI. 16.) sz. határozatával a Baranya Televízió Kft.-t közösségi médiaszolgáltatóként ismerte el. A Médiatanács a médiaszolgáltató január közötti időszakban sugárzott médiaszolgáltatása tekintetében lefolytatott hatósági ellenőrzése során megállapította, hogy a médiaszolgáltató eltért a BJ/ /2011. sz. bejelentésének r), s) és u) pontjaiban vállalt műsorarányoktól. A Médiaszolgáltató május 15. napjától változásokat jelentett be a nyilvántartott adataiban, melyeket a BJ/ /2012 számú határozat (a továbbiakban: Határozat) a nyilvántartásban átvezetett. A hatósági ellenőrzés a Médiaszolgáltató szeptember 3-9. (hétfő-vasárnap) között közreadott műsorát vette górcső alá. A vizsgálat célja annak megállapítása volt, hogy a közösségi televízió működése az adatmódosítást követően megfelelt-e az Mttv. szerinti követelményeknek? A Baranya Televízió műsorát a hatság nem rögzíti, ezért a felvételt bekérte a Médiaszolgáltatótól, amelyet határidőre megküldött. A felvételhez mellékelt levélben a Médiaszolgáltató nyilatkozott arról, hogy a beküldött felvételeken a heti adás mindegyik napjának azt a felvétel-részletét csatolta, amely szegmens periodikusan (és változtatás nélkül) ismétlődik az aznapi teljes műsoridőben. Műsorszerkezeti és tartalmi követelmények: A Médiaszolgáltató médiaszolgáltatásának alapvető jellegzetességei: - a médiaszolgáltatás műsorideje: napi 24 óra, - képújság: 155 óra/hét (9300 perc/hét), - a közszolgálati műsorszámok közlésére szánt minimális műsoridő: 16 óra/nap (960 perc/nap) és 112 óra/hét (6720 perc/hét), - a helyi közélettel foglalkozó, a helyi mindennapi életet segítő műsorszámok közlésére szánt minimális műsoridő: 7 óra/nap (420 perc/nap) és 51 óra/hét (3060 perc/hét), - a saját készítésű műsorszámok heti minimális műsorideje (képújság és ismétlés nélkül): 4 óra 20 perc. Tapasztalatok: A Médiaszolgáltató szeptember 6-án (csütörtök) sugározta premier műsorát, melyből egy részletet szeptember 7-én megismételt. A fennmaradó időszakokban kizárólag képújság szerepelt a heti műsorkínálatában. 10

11 A műsorok lekódolása után született eredményeket az alábbi táblázat tartalmazza: Időtartam/arány IX. 3. IX. 4. IX. 5. IX. 6. IX. 7. IX. 8. IX. 9. Összesen Vállalás (%) (perc) hétfő kedd szerda csütörtök péntek szombat vasárnap (%) nap hét 1. Műsoridő Képújság hossza Képújság rolljának hossza Képújság rolljának közszolgálati tartalma (perc) Képújság rolljának ismétlődése Képújság közszolgálati tartalma (perc) 3. Szerkesztett műsor időtartama Szerkesztett műsor közszolgálati tartalma (perc) 4. Közszolgálati tartalom (szerkesztett műsor + képújság) Közszolgálati tartalom (%) x 96x 96x 76x 91x 96x 96x % 26,7% 26,7% 41% 36% 33,3% 33,3% 31% 66,7 66,7 5. Helyi közéleti, mindennapi életvitelt segítő tartalom időtartama Helyi közéleti, mindennapi életvitelt segítő műsorok % ,6% 13,3% 13,3% 17,5% 23,1% 20% 20% 16% 29,1% 30,4% Saját műsor (képújság és ismétlés nélkül): 3 óra 21 perc/hét Értékelés: 1. A Médiaszolgáltató a műsoridejét betartotta. 2. Az adatmódosítást követően a Médiaszolgáltató 155 óra/hét (9300 perc) képújság közzétételét vállalta. A hatóság mérése arra mutattak rá, hogy a Médiaszolgáltató eltért a Határozattól, hiszen több mint 6 órával több, azaz 9718 percnyi képújság szerepelt a heti programban. Ez a többlet (a képújságban megjelenő kereskedelmi közlemények miatt) lehetetlenné tette a közszolgálati és a helyi közéleti tartalomra vonatkozó vállalások teljesítését. 3. A közszolgálati tartalom vizsgálatába a szerkesztett műsor közszolgálati szegmensein kívül a képújság közszolgálati tartalma is bevonásra került. Azokon a napokon, amikor csak képújság szerepelt a kínálatban, a közszolgálati tartalom mérésekor a képújság egy ismétlő rolljának közszolgálati tartalmát vette a hatóság egy egységnek, így a napi arányt az határozta meg, hogy ez a roll hányszor ismétlődött szeptember 6-án és 7-én a szerkesztett műsor és a képújság közszolgálati tartalmát együttesen vizsgálta a hatóság. A hatósági ellenőrzés arra mutatott rá, hogy a Médiaszolgáltató jelentősen alulmúlta vállalását, hiszen a közszolgálati tartalom aránya naponta 20% és 41% között mozgott, heti szinten pedig 31% volt, szemben a törvényben előírt kvótával (66,6%). A szerkesztett műsorban a Publikum közéleti magazin, a Személyes adat készült portréfilm, személyes adat ismeretterjesztő eladása mellett a település múltját bemutató archív felvételeket is beszámította a hatóság. 11

12 4. A helyi tartalom vizsgálatakor ugyancsak a fenti módszert alkalmazta a hatóság. A hatóság számításai szerint a Médiaszolgáltató a Határozatban vállaltakat nem teljesítette, hiszen naponta 6,6% és 23,1% közötti, heti szinten pedig 16%-os arányt ért el, amely elmaradt mind a napi (29,1%), mind a heti (30,4%) vállalástól. A helyi tartalom vizsgálatába a következő műsorszámok tartalmát vonta be a hatóság: Publikum (közéleti magazin), Játékmagazin, interjú Személyes adat (Komlói Napok) és a képújság helyi információi. 5. A saját készítésű műsorszámok heti minimális műsoridejét (képújság és ismétlés nélkül) 4 óra 20 percben határozta meg a Médiaszolgáltató, ezzel szemben a vizsgált héten (képújság nélkül) csupán 3 óra 21 perc saját készítésű, első ízben bemutatott műsorszámot adott közre. (Személyes adat Élni jó c. előadásának felvétele a Médiaszolgáltató a augusztus 19-i műsorában is látható volt.) 6. A Médiaszolgáltató szeptember 6-án (csütörtök) 20:38:16 23:09:33 között adta közre az Élni jó! címet viselő ismeretterjesztő előadás felvételét. Személyes adat előadásának (2008. Benczúr Ház) témája az egészség volt, fókuszban a vitaminokkal. Az előadás a következő fejezetekből állt össze: 1. Ellentmondások 2. Pályafutásom tanulságai 3. Hol torzult el az orvostudomány? 4. Egészség-ügy helyett betegség-ipar? 5. Az életenergia és az egészség 6. Egy új egészség-kultúra alapjai 7. Támadások 8. Javasolt napi adag 9. C-vitamin 10. Vitamin mérgezés? 11. Az igazi ellenfél 12. A felvétel egész ideje alatt a következő felirat volt olvasható a kifeszített vásznon: Személyes adat A 2 óra 30 perces előadás alatt Személyes adat többször is utalt a saját készítményeire (konkrét nevek említése nélkül). Például 22:31:00, 22:36:07 óra között ekként: Az E vitaminnál például leírják /értsd külföldi kutatási eredmények/, hogy 1200 nemzetközi egység, ami én erős csomagomban van, hosszú évek után sem okozott semmiféle problémát. ( ) Van még a legfelsőbb szint, amit az én híresen magas vitamintartalmúnak tartott készítményeim bárhol meghaladnának. (A felvétel ugyan archív, de aktualitását nem vesztette, hiszen a Személyes adat nevével fémjelzett termékek jelenleg is kereskedelmi forgalomban vannak.) 12

13 Hatósági ellenőrzés részletező táblázatai Baranya TV Dátum Műsor címe kezdés vége hossz közszolgálati cél jele produkció eredete ismétlés Megjegyzés Képújság 15:18:01 15:29:59 00:11: Képújság 07:36:01 07:50:59 00:14: Képújság 07:55:01 08:09:59 00:14:58 ismétlés Képújság 05:40:01 05:54:59 00:14:58 ismétlés Azonnal kezdődik az adás - klip 19:05:01 19:09:18 00:04: Baranya TV mix 19:09:18 19:10:17 00:00: Bemondó 19:10:17 19:10:29 00:00: Műsorajánlat kiírva 19:10:29 19:10:58 00:00: Publikum közéleti magazin (Komlóért expo kiállítás) 19:10:58 19:35:08 00:24:10 helyi közéleti :35:08 19:35:18 00:00: logo 19:35:18 19:35:35 00:00: Reklám 19:35:35 19:36:10 00:00: Baranya TV logó 19:36:10 19:36:14 00:00: Bemondó 19:36:14 19:36:31 00:00: Bemutatjuk a Varázspadlás lakóit (Személyes adat riport) 19:36:31 20:02:49 00:26:18 kulturális közéleti a hang és a kép az adás végéig el van csúszva Baranya TV logó 20:02:49 20:02:54 00:00: Bemondó 20:02:54 20:03:50 00:00: Játékmagazin (melyik korosztálynak készülnek a számítógépes játékok?) 20:03:50 20:38:37 00:34: :38:37 20:38:46 00:00: Élni jó! Személyes adat előadása 20:38:46 23:09:33 02:30: Baranya TV logó 23:09:33 23:10:18 00:00: Bemondó 23:10:18 23:10:26 00:00: Archív felvételek 23:10:26 1:01:33 01:51:07 kulturális ismeretterjesztő egészségügyi ismeretterjesztő

14 Komlói kistérség megalakulása 00:00:00 helyi közéleti Röplabda élet Komlón 23:17:40 ########## helyi közéleti Különleges növények kiskertben 23:29:10 ########## helyi közéleti Autómentes nap 23:39:03 ########## helyi közéleti Stein Annának látogatásáról 23:46:09 ########## helyi közéleti Útátadás Sikondán 23:52:29 ########## helyi közéleti Templomépítési évforduló 00:07:59 ########## helyi közéleti Komló közösségi házban zajló munkákról Október 6-i megemlékezés és szoboravatás 00:22:00 ########## helyi közéleti 00:38:41 ########## helyi közéleti :01:33 01:01:43 00:00: Bemondó 01:01:43 01:01:51 00:00: Klip, stáblista, elérhetőségek 01:01:51 01:07:18 00:05: Képújság 13:56:01 14:10:59 00:14: Képújság 10:19:01 10:33:59 00:14: Képújság 08:40:01 08:54:59 00:14:58 ismétlés Képújság Baranya TV dátum kezdés vége nettó idő cím reklám/közérdekű :18:01 15:18:16 00:00:15 logó 15:18:16 15:18:42 00:00:26 Zöldkereszt gyógyszertár nyitva tartás közérdekű 15:18:42 15:19:13 00:00:31 Személyes adat meghívó reklám 15:19:13 15:19:33 00:00:20 logó 15:19:33 15:19:44 00:00:11 Papír, írószer és nyomtatvány bolt reklám 15:19:44 15:19:51 00:00:07 Czeglédi zöldséges reklám 15:19:51 15:20:14 00:00:23 Hétről hétre hírdető újság reklám 15:20:14 15:20:43 00:00:29 Jó tudni: Praxitelész közérdekű 15:20:43 15:20:59 00:00:16 Népi jótanács közérdekű 15:20:59 15:21:15 00:00:16 Névnap: Hilda közérdekű 15:21:15 15:21:30 00:00:15 logó 15:21:30 15:21:52 00:00:22 lakossági apró reklám 15:21:52 15:22:11 00:00:19 logó 14

15 15:22:11 15:22:37 00:00:26 Zöldkereszt gyógyszertár nyitva tartás közérdekű 15:22:37 15:23:12 00:00:35 Személyes adat meghívó reklám 15:23:12 15:23:30 00:00:18 Nagy emberek nagy mondásai közérdekű 15:23:30 15:23:50 00:00:20 Képújság hírdetési árak reklám 15:23:50 15:23:58 00:00:08 TV műsoridő reklám 15:23:58 15:24:15 00:00:17 Komlomedia.hu reklám 15:24:15 15:24:43 00:00:28 Ez az ön mozija, Baranya TV reklám 15:24:43 15:25:03 00:00:20 A nap vicce és miss Hétfő 15:25:03 15:25:31 00:00:28 Évfordulók, események közérdekű 15:25:31 15:25:46 00:00:15 Idézet közérdekű 15:25:46 15:26:00 00:00:14 Aranyköpés közérdekű 15:26:00 15:32:59 00:06:59 ismétlődik előről :36:01 07:36:15 00:00:14 logó 07:36:15 07:36:41 00:00:26 Zöldkereszt gyógyszertár nyitva tartás közérdekű 07:36:41 07:37:11 00:00:30 Személyes adat meghívó reklám 07:37:11 07:37:41 00:00:30 Cukorbetegek klubja klubnapot tart közérdekű 07:37:41 07:38:02 00:00:21 logó 07:38:02 07:38:12 00:00:10 Papír, írószer és nyomtatvány bolt reklám 07:38:12 07:38:20 00:00:08 Czeglédi zöldséges reklám 07:38:20 07:38:42 00:00:22 Hétről hétre hírdető újság reklám 07:38:42 07:39:12 00:00:30 Jó tudni: Pratoria közérdekű 07:39:12 07:39:28 00:00:16 Népi jótanács közérdekű 07:39:28 07:39:44 00:00:16 Névnap: Rozália közérdekű 07:39:44 07:40:00 00:00:16 logó 07:40:00 07:40:41 00:00:41 lakossági apró reklám 07:40:41 07:41:01 00:00:20 logó 07:41:01 07:41:26 00:00:25 Zöldkereszt gyógyszertár nyitva tartás közérdekű 07:41:26 07:41:56 00:00:30 Személyes adat meghívó reklám 07:41:56 07:42:31 00:00:35 Cukorbetegek klubja klubnapot tart közérdekű 07:42:31 07:42:49 00:00:18 Nagy emberek nagy mondásai közérdekű 07:42:49 07:43:09 00:00:20 Képújság hírdetési árak reklám 07:43:09 07:43:17 00:00:08 TV műsoridő reklám 07:43:17 07:43:33 00:00:16 Komlomedia.hu reklám 07:43:33 07:44:01 00:00:28 Ez az ön mozija, Baranya TV reklám 07:44:01 07:44:26 00:00:25 A nap vicce és miss Kedd 15

16 07:44:26 07:44:49 00:00:23 Évfordulók, események közérdekű 07:44:49 07:45:04 00:00:15 Idézet közérdekű 07:45:04 07:45:18 00:00:14 Aranyköpés közérdekű 07:45:18 07:50:59 00:05:41 ismétlődik előről :55:01 08:09:59 00:14: :40:01 05:54:59 00:14:58 ua. mint én (a napi aktuálisra cserélve pl. névnap, idézet,aranyköpés) ua. mint én (a napi aktuálisra cserélve pl. névnap, idézet,aranyköpés) :56:01 13:56:18 00:00:17 logó 13:56:18 13:56:44 00:00:26 Zöldkereszt gyógyszertár nyitva tartás közérdekű 13:56:44 13:57:18 00:00:34 Személyes adat meghívó reklám 13:57:18 13:57:44 00:00:26 Cukorbetegek klubja klubnapot tart közérdekű 13:57:44 13:58:14 00:00:30 NB III. mérkőzés - belépés díjtalan közérdekű 13:58:14 13:58:34 00:00:20 logó 13:58:34 13:58:45 00:00:11 Papír, írószer és nyomtatvány bolt reklám 13:58:45 13:58:53 00:00:08 Czeglédi zöldséges reklám 13:58:53 13:59:16 00:00:23 Hétről hétre hírdető újság reklám 13:59:16 13:59:46 00:00:30 Jó tudni: Pueblindián közérdekű 13:59:46 14:00:01 00:00:15 Népi jótanács közérdekű 14:00:01 14:00:19 00:00:18 Névnap: Regina közérdekű 14:00:19 14:00:33 00:00:14 logó 14:00:33 14:01:16 00:00:43 lakossági apró reklám 14:01:16 14:01:33 00:00:17 logó 14:01:33 14:02:02 00:00:29 Zöldkereszt gyógyszertár nyitva tartás közérdekű 14:02:02 14:02:32 00:00:30 Személyes adat meghívó reklám 14:02:32 14:02:59 00:00:27 Cukorbetegek klubja klubnapot tart közérdekű 14:02:59 14:03:34 00:00:35 NB III. mérkőzés - belépés díjtalan közérdekű 14:03:34 14:03:52 00:00:18 Nagy emberek nagy mondásai közérdekű 14:03:52 14:04:15 00:00:23 Képújság hírdetési árak reklám 14:04:15 14:04:21 00:00:06 TV műsoridő reklám 14:04:21 14:04:41 00:00:20 Komlomedia.hu reklám 14:04:41 14:05:03 00:00:22 Ez az ön mozija, Baranya TV reklám 14:05:03 14:05:24 00:00:21 A nap vicce, miss Péntek 14:05:24 14:05:48 00:00:24 Évfordulók, események közérdekű 14:05:48 14:06:01 00:00:13 Idézet közérdekű 14:06:01 14:06:16 00:00:15 Aranyköpés közérdekű 16

17 14:06:16 14:10:59 00:04:43 ismétlődik előről :19:01 10:33:59 00:14: :40:01 08:54:59 00:14:58 ua. mint én (a napi aktuálisra cserélve pl. névnap, idézet,aranyköpés) ua. mint én (a napi aktuálisra cserélve pl. névnap, idézet,aranyköpés) Budapest, január 9. A Médiatanács nevében Szalai Annamária elnök dr. Kollarik Tamás hitelesítő tag 17

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1606/2012. (IX.5.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1606/2012. (IX.5.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/20021-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a célokat szolgáló műsorszámok, valamint a helyi közélettel foglalkozó, a helyi mindennapi

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1852/2012. (X. 17.) sz. HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1852/2012. (X. 17.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/21376-7/2012. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1336/2013. (VIII. 28.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1336/2013. (VIII. 28.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/26026-10/2013. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések, valamint a közösségi médiaszolgáltatókkal szemben előírt törvényi követelmények megsértése Ügyintéző: személyes adat

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 164/2013. (I.30.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 164/2013. (I.30.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/32761-7/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 778/2012. (IV.25.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 778/2012. (IV.25.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/6601-9/2012. Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: A hatósági ellenőrzés megállapításai Az

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 542/2014. (VI. 17.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 542/2014. (VI. 17.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/10617-7/ Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések, és a közösségi médiaszolgáltatókkal szemben előírt törvényi követelmény megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám:

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1897/2012. (X.30.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1897/2012. (X.30.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/24101-7/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése

Részletesebben

1128/2013 HATÁROZATA

1128/2013 HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/8114-11/2013. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 173/2014. (II.18.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 173/2014. (II.18.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/72192-8/2013. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 320/2014. (IV.8.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 320/2014. (IV.8.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/2345-10/2014. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a reklámok megkülönböztetésére vonatkozó törvényi rendelkezés, valamint a vállalt műsorstruktúrának

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1259/2013. (VII. 24.) sz. HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1259/2013. (VII. 24.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/10459-11/2013. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 161/2016. (II. 9.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 161/2016. (II. 9.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/35010-10/2015. Tárgy: a társadalmi célú reklám közzétételére vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet: A magyar reformok működnek! című klipek TV2 csatornán reklámként történt

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 2151/2012. (XII. 5.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 2151/2012. (XII. 5.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/26285-12/2012. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat Melléklet: a vizsgált adáshét műsorát tartalmazó táblázat A NEMZETI

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 111/2012. (I.18.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 111/2012. (I.18.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/32643-10/2011. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a termékmegjelenítésre vonatkozó szabályok megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 111/2012. (I.18.) számú HATÁROZATA

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1792/2012. (X.10.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1792/2012. (X.10.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/21388-10/2012. Tárgy: a Médiatanács határozatában előírt műsorstruktúrának megfelelő műsorsugárzási kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: a hatósági ellenőrzés megállapításai

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1242/2014. (XII.16.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1242/2014. (XII.16.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/26663-7/2014. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor közreadására vonatkozó kötelezettség megsértése

Részletesebben

V É G Z É S. megszünteti.

V É G Z É S. megszünteti. Médiafelügyeleti főosztály Ügyiratszám: MN/7491-5/2012. Ügyintéző:személyes adat Telefonszám:Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: eljárás megszüntetése V É G Z É S A Nemzeti Média- és Hírközlési

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1017/2012. (V.30.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1017/2012. (V.30.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/4544-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megszegése

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 1.330.000,- Ft, azaz egymillió-háromszázezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi.

H A T Á R O Z A T. 1.330.000,- Ft, azaz egymillió-háromszázezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi. Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/12953-5/2014. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a hallássérültek számára hozzáférhető műsorszámokra vonatkozó

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 2.700.000,- Ft, azaz kétmillió-hétszázezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi.

H A T Á R O Z A T. 2.700.000,- Ft, azaz kétmillió-hétszázezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi. Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/17076-6/2013. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a hallássérültek számára hozzáférhető műsorszámokra vonatkozó

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1261/2013. (VII. 24.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1261/2013. (VII. 24.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/14437-10/2013. Tárgy: a hálózatba kapcsolódásra vonatkozó törvényi előírás megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat Melléklet: a hatósági ellenőrzés megállapításai

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1551/2012. (VIII. 29.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1551/2012. (VIII. 29.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/35819-13/2011. Tárgy: az 1243/2011. (IX. 21.) számú, BJ/20481-6/2011. ügyiratszámú médiatanácsi határozat o) és r) pontjaiban foglaltak, valamint a közösségi médiaszolgáltatásokkal szembeni

Részletesebben

HATÁROZAT. 715.000,- Ft, azaz hétszáztizenötezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi.

HATÁROZAT. 715.000,- Ft, azaz hétszáztizenötezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi. Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/10951-5/2013. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a hallássérültek számára hozzáférhető műsorszámokra vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése Melléklet: hatósági

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1453/2013. (IX.25.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1453/2013. (IX.25.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/32702-8/2013. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség és a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 589/2012. (III.28.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 589/2012. (III.28.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/33503-11/2011. Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsorsugárzási kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: A hatósági ellenőrzés megállapításai Az egyhetes

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 2211/2012. (XII.12.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 2211/2012. (XII.12.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/27611-9/2012. Tárgy: a Médiatanács Határozatában előírt műsorstrutúrána megfelelő műsorsugárzási ötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat Mellélet:

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 308/2013. (II. 20.) sz. HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 308/2013. (II. 20.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/30364-13/2012. Ügyintéző: személyes adat Email: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételét tiltó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet: a jogsértő műsorszámok

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 590/2015. (V.19.) sz. HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 590/2015. (V.19.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/5710-11/2015. Ügyintéző: személyes adat Tel.: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése Melléklet:

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 2208/2012. (XII. 12.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 2208/2012. (XII. 12.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/28387-8/2012. Tárgy: a hálózatba kapcsolódásra vonatkozó törvényi előírások megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat Melléklet: a vizsgált adásnap műsorát tartalmazó

Részletesebben

HATÁROZAT. 200.000,- Ft, azaz kétszázezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi.

HATÁROZAT. 200.000,- Ft, azaz kétszázezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi. Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/26520-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a hallássérültek számára hozzáférhető műsorszámokra vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése Melléklet: hatósági

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1167/2014. (XII.1.) számú HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1167/2014. (XII.1.) számú HATÁROZATA A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 1167/2014. (XII.1.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: 20307-10/2014. Tárgy: a TV2 Média Csoport Kft. fellebbezésének elbírálása A Nemzeti Média- és Hírközlési

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 215/2012. (II. 1.) sz. HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 215/2012. (II. 1.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/32050-8/2011. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: burkolt kereskedelmi közlemény tiltott közzétételére vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet: hatósági ellenőrzés megállapításai

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1809/2011. (XII. 7.) sz. HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1809/2011. (XII. 7.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/24524-13/2011. Ügyintéző: dr. Pozsár Ágnes Tárgy: a termékmegjelenítés közzétételére vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése Melléklet: a hatósági ellenőrzés megállapításai Nemzeti

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 513/2012. (III. 14.) sz. HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 513/2012. (III. 14.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/34488-14/2011. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a termékmegjelenítés közzétételére vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 513/2012.

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 38.970,- Ft, azaz harmincnyolcezer - kilencszázhetven forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T. 38.970,- Ft, azaz harmincnyolcezer - kilencszázhetven forint bírsággal sújtja. Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/23391-5/2013. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet:

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 2111/2012. (XI. 28.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 2111/2012. (XI. 28.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/35-9/. Tárgy: a vállalt műsorstrutúrána megfelelő műsor sugárzására vonatozó, valamint a vényöteles gyógyszerészítménye eresedelmi özleményben történő bemutatását, népszerűsítését tilalmazó

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 748/2015. (VI.16.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 748/2015. (VI.16.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: Ügyintéző: Telefonszám: E-mail: Tárgy: Melléklet: MN/10948-8/2015. személyes adat Személyes adat személyes adat a reklám, televíziós vásárlás és a műsorelőzetes, valamint azok közzétételét

Részletesebben

HATÁROZAT. megállapítja,

HATÁROZAT. megállapítja, Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa Ügyiratszám: JG-16762-12/2015. Ügyintéző: személyes adat Telefon: személyes adat Email: személyes adat Tárgy: döntés az IRÁNY Média 2012 Kft. kérelmére

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 757/2014. (VII. 30.) sz. HATÁROZATA. megállapította,

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 757/2014. (VII. 30.) sz. HATÁROZATA. megállapította, Ügyiratszám: MN/18134-6/2014. Tárgy: kiegyensúlyozottsági kérelem elbírálása Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 757/2014. (VII.

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 790/2012. (IV.25.) sz. HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 790/2012. (IV.25.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/7813-7/2012 Tárgy: televíziós vásárlási műsorablak más médiatartalmaktól optikai és akusztikus módon történő megkülönböztetését előíró rendelkezés megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet:

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1134/2014. (XI. 25.) számú HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1134/2014. (XI. 25.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: 20306-10/2014. Tárgy: a Magyar RTL Televízió Zrt. fellebbezésének elbírálása A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 1134/2014. (XI. 25.) számú HATÁROZATA A Nemzeti Média- és

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1023/2012. (V. 30.) számú HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1023/2012. (V. 30.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/10113-7/2012. Tárgy: a kiskorúak védelméről szóló rendelkezések megsértése Ügyintéző: személyes adat Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 1023/2012. (V. 30.) számú HATÁROZATA

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1237/2012. (VII.5.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1237/2012. (VII.5.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/9050-11/2012. Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó törvényi kötelezettség, illetve a hálózatba kapcsolódásra vonatkozó törvényi előírások megsértése Ügyintéző:

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 65.000,- Ft, azaz hatvanötezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T. 65.000,- Ft, azaz hatvanötezer forint bírsággal sújtja. Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/15072-4/2012. Ügyintéző: személyes adat Tárgy közösségi médiaszolgáltatás során összetett műsorszámokban történő reklámok közzétételére vonatkozó törvényi rendelkezés

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 39/2016. (I. 12.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 39/2016. (I. 12.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/33169-10/2015. Ügyintéző: személyes adat Email: személyes adat Tárgy: a kiskorúakra vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 39/2016.

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 773/2015. (VI.23.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 773/2015. (VI.23.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: Ügyintéző: Telefonszám: E-mail: Tárgy: Melléklet: MN/10947-7/2015. személyes adat Személyes adat személyes adat a reklám, televíziós vásárlás és a műsorelőzetes, valamint azok közzétételét

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1460/2012. (VII.25.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1460/2012. (VII.25.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/15410-7/2012. Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor (a napi rendszeres híradásra szánt műsoridő, és a helyi közélettel foglalkozó, a helyi mindennapi életet segítő műsorszámok)

Részletesebben

Ügyiratszám: TA/4278-4/2011

Ügyiratszám: TA/4278-4/2011 Ügyiratszám: TA/4278-4/2011 a NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 491/2011. (IV. 14.) számú HATÁROZATA A Nemzeti Média- Hírközli Hatóság Médiatanácsa (a továbbiakban: Médiatanács) hivatalból

Részletesebben

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET VÉGZÉSE

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET VÉGZÉSE ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 2358/2009. (XII.2.) sz. VÉGZÉSE Az Országos Rádió és Televízió Testület (a továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 173/2013. (I.30.) számú HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 173/2013. (I.30.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/538-8/2013. Tárgy: kiegyensúlyozottsági kérelem elbírálása Ügyintéző: személyes adat Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 173/2013. (I.30.) számú HATÁROZATA A Nemzeti Média-

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 200 000,- Ft, azaz kétszázezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T. 200 000,- Ft, azaz kétszázezer forint bírsággal sújtja. Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/13764-4/2015. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a reklámidőre vonatkozó rendelkezés megsértése H A T Á R O Z A T

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1788/2012. (X. 10.) sz. HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1788/2012. (X. 10.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/20023-13/2012. Ügyintéző: személyes adat Email: személyes adat Tárgy: a termékmegjelenítésre és a műsorszámok támogatására vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése Nemzeti Média- és

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 168/2012. (I.25.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 168/2012. (I.25.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/32948-8/2011. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó rendelkezés megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 568/2015. (V. 11.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 568/2015. (V. 11.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/7481-6/2015. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: kiegyensúlyozottsági kérelem elbírálása A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 568/2015. (V. 11.) számú HATÁROZATA A Nemzeti

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 1360/2008. (VII.15.) sz. HATÁROZATA

AZ ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 1360/2008. (VII.15.) sz. HATÁROZATA AZ ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 1360/2008. (VII.15.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény

Részletesebben

Ügyiratszám: Ügyintéző: személyes adat Tárgy:

Ügyiratszám: Ügyintéző: személyes adat Tárgy: Ügyiratszám: MN/12692-6/2012. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a reklám, televíziós vásárlás és a műsorelőzetes, illetve ezek közzétételét akusztikus módon jelző figyelemfelhívás hangerejére vonatkozó

Részletesebben

Az Országos Rádió és Televízió Testület. 1006/2008. (VI. 4.) sz. Határozata

Az Országos Rádió és Televízió Testület. 1006/2008. (VI. 4.) sz. Határozata Az Országos Rádió és Televízió Testület 1006/2008. (VI. 4.) sz. Határozata Az Országos Rádió és Televízió Testület (továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (továbbiakban:

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 505/2016. (V. 3.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 505/2016. (V. 3.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/4540-11/2016. Ügyintéző: személyes adat Email: személyes adat Tárgy: a közösségek kirekesztését tilalmazó törvényi rendelkezés megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának

Részletesebben

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 2558/2006. (XI. 22.) sz. HATÁROZATA

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 2558/2006. (XI. 22.) sz. HATÁROZATA ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 2558/2006. (XI. 22.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (a továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 415/2012. (II. 29.) sz. HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 415/2012. (II. 29.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/30476-20/2011. Ügyintéző: személyes adat Email: személyes adat Tárgy: kiskorúak védelméről szóló, a termékmegjelenítés tényéről szóló tájékoztatási követelmény és a burkolt kereskedelmi

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 620/2015. (V. 26.) számú HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 620/2015. (V. 26.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/8176-6/2015. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: kiegyensúlyozottsági kérelem elbírálása A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 620/2015. (V. 26.) számú HATÁROZATA A Nemzeti

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 774/2015. (VI. 23.) számú H A T Á R O Z A T A

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 774/2015. (VI. 23.) számú H A T Á R O Z A T A A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 774/2015. (VI. 23.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/11889-8/2015. Ügyintéző: személyes adat Email: személyes adat Tárgy: az emberi méltóság

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1846/2012. (X. 17.) sz. HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1846/2012. (X. 17.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/23342-8/2012. Ügyintéző:személyes adat Tárgy: a reklám, televíziós vásárlás és a műsorelőzetes, valamint azok közzétételét akusztikus módon jelző figyelemfelhívás hangerejére vonatkozó

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 30.000,- Ft, azaz harmincezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T. 30.000,- Ft, azaz harmincezer forint bírsággal sújtja. Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/13023-3/2012. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó szabályok megsértése Melléklet: A Médiaszolgáltató által 2012. márciusában

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 482/2014. (V. 29.) sz. HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 482/2014. (V. 29.) sz. HATÁROZATA Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 482/2014. (V. 29.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/7861-13/2014. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a reklám, televíziós vásárlás és a műsorelőzetes, valamint

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 46.900-Ft, azaz negyvenhatezer-kilencszázezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T. 46.900-Ft, azaz negyvenhatezer-kilencszázezer forint bírsággal sújtja. Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/18053-5/2014. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet:

Részletesebben

HATÁROZAT. 50.000,- Ft, azaz ötvenezer forint bírsággal sújtja.

HATÁROZAT. 50.000,- Ft, azaz ötvenezer forint bírsággal sújtja. Médiafelügyeleti Főosztály Iktatószám: MN/1932-4/2012. Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó szabályok megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: Az Advenio Műsorszolgáltató Zrt. által

Részletesebben

Tárgy: kiegyensúlyozottsági kérelem elbírálása. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 745/2015. (VI.16.) számú H A T Á R O Z A T A

Tárgy: kiegyensúlyozottsági kérelem elbírálása. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 745/2015. (VI.16.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/13198-6/2015. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: kiegyensúlyozottsági kérelem elbírálása A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 35/2016. (I. 12.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 35/2016. (I. 12.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/33673-8/2015. Ügyintéző: személyes adat Email: személyes adat Tárgy: a kiskorúakra vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 35/2016.

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. e l u t a s í t o m.

H A T Á R O Z A T. e l u t a s í t o m. ORSZÁGOS RENDŐRFŐKAPITÁNY 1139 Budapest, Teve u. 4-6. 1903 Budapest, Pf.: 314/15. Telefon: (06-1) 443-5573, Telefax: (06-1) 443-5733 BM telefon: 33-104, 33-140, BM telefax: 33-133 E-mail: orfkvezeto@orfk.police.hu

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1320/2012. (VII.18.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1320/2012. (VII.18.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/2292-15/2012. Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsorsugárzási kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: I. A hatósági ellenőrzés megállapításai II. Az egyhetes

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 789/2012. (IV.25.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 789/2012. (IV.25.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/9996-6/2012. Tárgy: kiegyensúlyozottsági kérelem elbírálása Ügyintéző: személyes adat A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 789/2012. (IV.25.) számú HATÁROZATA A Nemzeti

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 627/2011. (V. 11.) számú HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 627/2011. (V. 11.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: TA/7153-5/2011 Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 627/2011. (V. 11.) számú HATÁROZATA A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa (a továbbiakban: Médiatanács) a

Részletesebben

Az Országos Rádió és Televízió Testület. 836/2007. (IV. 4.) sz. Határozata

Az Országos Rádió és Televízió Testület. 836/2007. (IV. 4.) sz. Határozata Az Országos Rádió és Televízió Testület 836/2007. (IV. 4.) sz. Határozata Az Országos Rádió és Televízió Testület (a továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény

Részletesebben

1054 Budapest, Alkotmány u. 5. 472-8864 Fax: 472-8860

1054 Budapest, Alkotmány u. 5. 472-8864 Fax: 472-8860 1 ςερσενψτανiχσ 1054 Budapest, Alkotmány u. 5. 472-8864 Fax: 472-8860 Vj-55/2005/24. A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a G-Publishing Kft. ellen fogyasztói döntések tisztességtelen befolyásolása

Részletesebben

ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG

ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG Cím:1139 Budapest Teve u. 4-6. 1903 Bp. Pf.: 314/15 Tel: 443-5573/33104 Fax: 443-5733/33133 E-mail: orfkvezeto@orfk.police.hu Szám: 29000/105/1304- /2012.P. Tárgy: alapvető

Részletesebben

Melléklet: a jogsértő műsorszámok megszakítására vonatkozó adatok HATÁROZAT

Melléklet: a jogsértő műsorszámok megszakítására vonatkozó adatok HATÁROZAT Médiafelügyeleti főosztály Ügyiratszám: MN/25833-3/2012. Ügyintéző: személyes adat Email: személyes adat Tárgy: a műsorszámok reklámmal történő megszakítására vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 433/2016. (IV.12.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 433/2016. (IV.12.) számú HATÁROZATA Médiaszolgáltatási Főosztály Ügyiratszám: PJ/21126-24/2016 Pályáztatási és Jogi Osztály Tárgy: a Vác 94,1 MHz helyi médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására irányuló pályázati eljárás eredménye Ügyintéző:

Részletesebben

í t é l e t e t : Indokolás A bíróság a peradatok, így különösen a csatolt közigazgatási iratok tartalma alapján a következő tényállást

í t é l e t e t : Indokolás A bíróság a peradatok, így különösen a csatolt közigazgatási iratok tartalma alapján a következő tényállást Vagyongyarapodás bizonyítás, becslés, elévülés Békés Megyei Bíróság 7.K.23.351/2006/3.szám A megyei bíróság dr Bagdi László ügyvéd által képviselt I.rendű, II. rendű felpereseknek - APEH Hatósági Főosztály

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1580/2013. (XI.6.) sz. HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1580/2013. (XI.6.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: Ügyintéző: Tárgy: MN/53725-7/2013. személyes adat kiegyensúlyozottsági kérelem elbírálása Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 1580/2013. (XI.6.) sz. HATÁROZATA A Nemzeti Média-

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 998/2014. (X. 14.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 998/2014. (X. 14.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN23956-6/2014. Tárgy: kiegyensúlyozottsági kérelem elbírálása Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 998/2014. (X. 14.)

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. Pályázati Felhívás tervezete

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. Pályázati Felhívás tervezete A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának Pályázati Felhívás tervezete a Budapest 103,9 MHz körzeti médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására A MÉDIASZOLGÁLTATÁSI LEHETŐSÉG PÁLYÁZTATÁSA

Részletesebben

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 845/2012. (V. 9.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 845/2012. (V. 9.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: PJ/16752-21/2011. Ügyintéző: dr. Deés Csaba Tárgy: a Kalocsa 100,0 MHz médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására irányuló pályázati eljárás eredménye A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság

Részletesebben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-683/2014. számú ügyben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-683/2014. számú ügyben Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-683/2014. számú ügyben Előadó: dr. Győrffy Zsuzsanna A vizsgálat megindítása A panaszos édesanya a 2009-ben született gyermekével való kapcsolattartása ügyében

Részletesebben

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 999/2008. (VI.4.) sz. HATÁROZATA

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 999/2008. (VI.4.) sz. HATÁROZATA ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 999/2008. (VI.4.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 83/2014. (I. 28.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 83/2014. (I. 28.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/62832-12/2013. Tárgy: a hálózatba apcsolódásra vonatozó törvényi előírás megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat Mellélet: a hatósági ellenőrzés megállapításai

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 101/2011. (I. 12.) sz. HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 101/2011. (I. 12.) sz. HATÁROZATA Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 101/2011. (I. 12.) sz. HATÁROZATA A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa (a továbbiakban: Médiatanács) a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA-ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 169/2013. (I. 30.) számú HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA-ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 169/2013. (I. 30.) számú HATÁROZATA A NEMZETI MÉDIA-ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 169/2013. (I. 30.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: 30209-12/2012. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a gyermek és kiskorúak védelmére, az emberi méltóság

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1237/2015. (IX.1.) számú HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1237/2015. (IX.1.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MC/15753-14/2015. Tárgy: Személyes adat fellebbezésének elbírálása A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 1237/2015. (IX.1.) számú HATÁROZATA A Nemzeti Média- és Hírközlési

Részletesebben

ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG

ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG Cím:1139 Budapest Teve u. 4-6. 1903 Bp. Pf.: 314/15 Tel: 443-5573/33104 Fax: 443-5733/33133 E-mail: orfktitkarsag@orfk.police.hu Szám: 105/502- /2013.RP. Tárgy: panasz elbírálása

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Oldal 1 / 25 Általános Szerződési Feltételek 1. Bevezető rendelkezések 1.1. A Magyar Köztársaságban saját termékét, szolgáltatását a jogszabályok keretei között mindenki szabadon hirdetheti. 1.2. A jelen

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 30.000,- Ft, azaz harmincezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T. 30.000,- Ft, azaz harmincezer forint bírsággal sújtja. Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/30856-4/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet:

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 780/2012. (IV. 25.) sz. HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 780/2012. (IV. 25.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/6597-7/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: burkolt kereskedelmi közlemény közzétételét tiltó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet:

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 1229/2008. (VII.2.) sz. HATÁROZATA

AZ ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 1229/2008. (VII.2.) sz. HATÁROZATA AZ ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 1229/2008. (VII.2.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a

Részletesebben

Ügyiratszám: TA/6333-4/2011

Ügyiratszám: TA/6333-4/2011 Ügyiratszám: TA/6333-4/2011 Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 566/2011. (IV.28.) számú HATÁROZATA A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa (a továbbiakban: Médiatanács) a

Részletesebben

VERSENYTANÁCS. határozatot

VERSENYTANÁCS. határozatot VERSENYTANÁCS Vj-180/2006/27. A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a Rossmann Magyarország Kft. (Vecsés) ellen fogyasztói döntések tisztességtelen befolyásolása miatt indított eljárásban nyilvános

Részletesebben

az ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET HATÁROZATA

az ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET HATÁROZATA az ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 2524/2007. (XI. 7.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (a továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény

Részletesebben

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 1541/2008. (VIII.27.) sz. HATÁROZATA

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 1541/2008. (VIII.27.) sz. HATÁROZATA ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 1541/2008. (VIII.27.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a

Részletesebben

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 526/2009.(III.4.) sz. HATÁROZATA

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 526/2009.(III.4.) sz. HATÁROZATA ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 526/2009.(III.4.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

TELENOR MAGYARORSZÁG ZRT. ÁLTALÁNOS BESZERZÉSI FELTÉTELEK. Első kibocsátás dátuma: 2014. május 15. Első hatálybalépés: 2014. május 15.

TELENOR MAGYARORSZÁG ZRT. ÁLTALÁNOS BESZERZÉSI FELTÉTELEK. Első kibocsátás dátuma: 2014. május 15. Első hatálybalépés: 2014. május 15. Első kibocsátás dátuma: 2014. május 15. Első hatálybalépés: 2014. május 15. Módosítás időpontja Módosítás készítője Módosítások összefoglalója Módosítás hatályba lépése 1 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1.

Részletesebben