A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1242/2014. (XII.16.) számú H A T Á R O Z A T A

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1242/2014. (XII.16.) számú H A T Á R O Z A T A"

Átírás

1 Ügyiratszám: MN/ /2014. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor közreadására vonatkozó kötelezettség megsértése Melléklet: hatósági ellenőrzés megállapításai (I. és II. számú mellékletek) A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 1242/2014. (XII.16.) számú H A T Á R O Z A T A A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa (a továbbiakban: Médiatanács) a JU-ROP Kábeltelevíziós Szolgáltató Kft.-vel (2509 Esztergom - Kertváros, Damjanich u. 10.; a továbbiakban: Médiaszolgáltató) szemben hivatalból lefolytatott eljárásában megállapította, hogy a Médiaszolgáltató az általa üzemeltetett Régió TV Esztergom állandó megnevezésű közösségi médiaszolgáltatás augusztus 4. és 10. napja közötti működése során megsértette a közszolgálati műsorszámok napi és heti műsoridejére, valamint a napi rendszeres híradás műsoridejére vonatkozó kötelezettségeit, melynek következtében a Médiaszolgáltatót Ft, azaz negyvenezer forint bírsággal sújtja. A Médiaszolgáltató a bírságot e határozat közlését követő hét napon belül köteles megfizetni a Médiatanács Magyar Államkincstár által vezetett számú számlájára. A bírságfizetési kötelezettség késedelmes teljesítése esetén a Médiaszolgáltató késedelmi pótlékot köteles fizetni, melynek mértéke minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd része. Az önkéntes teljesítés elmaradása esetén a Médiatanács a Médiaszolgáltatóval szembeni bírság igényét közigazgatási úton érvényesíti. E határozat ellen fellebbezésnek nincs helye. A határozat felülvizsgálata az annak közlésétől számított 30 napon belül a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz (a továbbiakban: bíróság) címzett, de a Médiatanácshoz (1088 Budapest, Reviczky utca 5.) három példányban benyújtott keresetlevéllel kérhető. A keresetlevél benyújtásának e határozat végrehajtására halasztó hatálya nincs, a keresettel támadott hatósági határozat végrehajtásának felfüggesztése és a tárgyalás tartása a bíróságtól kérhető. A keresetet a bíróság 30 napon belül bírálja el. I N D O K O L Á S A Médiatanács az Mttv (1) bekezdése alapján hatósági ellenőrzés keretében, hivatalból vizsgálta a Médiaszolgáltató Régió TV Esztergom állandó megnevezésű közösségi médiaszolgáltatásának augusztus 4. és 10. napja között közreadott műsorát, amely során felmerült a közszolgálati műsorszámok napi és heti műsoridejére, valamint a napi rendszeres híradás műsoridejére vonatkozó kötelezettségek megsértése.

2 A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 29. (1) bekezdése alapján a Médiatanács az Mttv l) pontjában foglalt hatáskörében október 28-án hivatalból hatósági eljárást indított a Médiaszolgáltatóval szemben, és a Ket. 29. (3) bekezdése szerint az 1041/2014. (X.28.) számú, MN/ /2014. ügyiratszámú végzésében (a továbbiakban: Végzés) tájékoztatta a hatósági ellenőrzés megállapításairól, a Ket. 51. (1) bekezdése szerinti nyilatkozattételi jogosultságáról és a Ket. 68. (1) bekezdés alapján az iratbetekintés lehetőségéről. A Médiaszolgáltató a Végzést a tértivevény tanúsága szerint november 11-én vette át, nyilatkozattételi jogával jelen határozat meghozataláig nem élt. A Médiatanács a rendelkezésre álló iratok, különösen a hatósági ellenőrzés eredményét rögzítő vizsgálati jelentés alapján az alábbi tényállást állapította meg, és azt az alábbiak szerint értékelte: A Médiatanács az 1998/2011. (XII. 20.) számú határozatával (a továbbiakban: Határozat) a Médiaszolgáltatót helyi vételkörzetű közösségi médiaszolgáltatóként ismerte el. A Határozatban a műsoridőre vonatkozóan meghatározott egyes követelmények az alábbiak: o) műsorideje 24 óra/nap (1440 perc), p) képújság: 20 óra/nap (1200 perc), r) a közszolgálati műsorszámok közlésére szánt minimális műsoridő: 20 óra/nap (1200 perc) és 140 óra/hét (8400 perc), s) a helyi közélettel foglalkozó, a helyi mindennapi életet segítő műsorszámok közlésére szánt minimális műsoridő: 2 óra/nap (120 perc) és 10 óra/hét (600 perc), t) a napi rendszeres híradásra szánt minimális műsoridő: 1 óra (60 perc), u) a saját készítésű műsorszámok heti minimális műsorideje (képújság és ismétlés nélkül): 7 óra (420 perc). Az Mttv. 66. (6) bekezdés értelmében a helyi és a körzeti médiaszolgáltatások közösségi médiaszolgáltatásként való elismerését követően a Médiatanács legalább kétévente új médiaszolgáltatás esetében az első év után is részletes, legalább hét műsornapra kiterjedő vizsgálat során eljárásában hivatalból vizsgálja a médiaszolgáltató működését, amelynek érdekében az általa közzétett műsorszámokkal, illetve a médiaszolgáltatás tartalmával kapcsolatban részletes adatszolgáltatásra köteles. Az Mttv l) pontja értelmében a Médiatanács hatósági hatásköreiben, a sal összhangban gyakorolja a médiaszolgáltatás közösségi médiaszolgáltatássá nyilvánításával összefüggő hatásköröket, felügyeli működésüket. A fentiek alapján indított hatósági eljárás során a Médiatanács megállapította, hogy: 1. a Médiaszolgáltató a vizsgált adáshéten megsértette a Határozat r) pontjában, a közszolgálati műsorszámok időtartamára vonatkozó napi és heti vállalását, ugyanis a vállalt napi 20 óra (1200 perc 83%) helyett augusztus 4-ét kivéve naponta csak perc között mozgott az ilyen jellegű műsorszámok időtartama (2014. augusztus 4-én 1231 percnyi közszolgálati műsort adott közre), heti szinten pedig 8135 percet (80%) tett ki a vállalt 140 óra (8400 perc 83%) helyett, a jelen határozat elválaszthatatlan részét képező I. számú melléklet táblázatának 3. pontja szerint. 2. a Médiaszolgáltató a vizsgált adáshéten megsértette a Határozat t) pontjában, a napi rendszeres híradásra szánt minimális műsoridőre vonatkozó 60 perc időtartamú vállalását, ugyanis augusztus 6-án és 7-én egyáltalán nem adott közre híradást, míg a vizsgált adáshét további napján csupán perc időtartamban sugárzott ilyen jellegű műsorszámot (Híradó), a jelen határozat elválaszthatatlan részét képező I. számú melléklet táblázatának 5. pontja szerint. A jogsértésekre vonatkozó részletes megállapításokat és az azokat alátámasztó adatokat a jelen határozat elválaszthatatlan részét képező I. és II. számú mellékletek tartalmazzák. A mellékletek rögzítik és részletezik a határozat indokolásában szereplő jogalkalmazói megállapítások pontos tényállási alapját. 2

3 A Médiatanács a jogsértések miatt alkalmazandó jogkövetkezmény fajtájának és mértékének meghatározása során az alábbi szempontokat vette figyelembe. A közösségi médiaszolgáltatás kategóriájának megkülönböztetése azon a jogalkotói felismerésen alapul, miszerint a közszolgálati tartalom előállítása, szolgáltatása nem állami monopólium, és a sokszínűség védelme érdekében az állami tulajdonban álló közszolgálati médiaszolgáltatók mellett más médiaszolgáltatók is közreműködhetnek a közszolgálati feladatok megvalósításában, és közszolgálati célú műsorszámok sugárzásában. Ily módon a közösségi médiaszolgáltatás feltételeinek biztosítása az Alaptörvényből következő, a sajtó és a média sokszínűségének és demokratikus közvélemény kialakulása feltételeinek biztosítására irányuló állami kötelezettség megvalósításának része. Amennyiben az adott médiaszolgáltató által szolgáltatott közszolgálati tartalom a meghatározott mennyiségi és minőségi feltételeknek megfelel, a jogalkotó mentesíti a médiaszolgáltatási díj megfizetésének kötelezettsége alól. A fentiekre való tekintettel különösen indokolt ezen közösségi médiaszolgáltatók törvényben, illetve hatósági szerződésében vagy hatósági határozatban meghatározott mennyiségi és minőségi kritériumainak rendszeres időközönkénti ellenőrzése, az alábbi jogszabályok alapján: Az Mttv (1) bekezdése szerint: A Hatóság kérelemre vagy hivatalból - feladat- és hatáskörének keretében - jogosult hatósági ellenőrzés vagy hatósági eljárás keretében felügyelni az e törvényben és az Smtv.-ben meghatározott rendelkezések érvényesülését, betartását, valamint a hatósági döntéseiben, a műsorszolgáltatási szerződésekben és a Hatóság által kötött hatósági szerződésekben foglaltak teljesítését. Az Mttv (2) bekezdése szerint: Amennyiben a Hatóság a hatósági döntésének ellenőrzése eredményeként megállapítja a hatósági döntésében foglaltak megsértését, abban az esetben az ügy összes körülményei, illetve az ellenőrzés során feltárt tények, valamint a jogsértés súlya és a hatékony jogérvényesítés szempontjai alapján mérlegeli, hogy a döntés megsértése tárgyában a Ket. szerinti végrehajtási eljárást vagy az e törvény szerinti jogkövetkezmények alkalmazása érdekében hatósági eljárást indít. Az Mttv (1) bekezdésében szabályozott felhívás jogkövetkezménye abban az esetben alkalmazható, ha a jogsértés csekély súlyú, és ismételtség nem állapítható meg. Az Mttv (1) bekezdés értelmében: Amennyiben a jogsértés csekély súlyú és ismételtség nem állapítható meg, a Médiatanács, illetve a Hivatal - a jogsértés tényének megállapítása és figyelmeztetés mellett - legfeljebb harminc napos határidő tűzésével felhívhatja a jogsértőt a jogsértő magatartás megszüntetésére, a jövőbeni jogsértésektől való tartózkodásra, illetve a jogszerű magatartás tanúsítására, és meghatározhatja annak feltételeit. A Médiatanács megállapította, hogy a Határozat r) és t) pontjaiban foglaltak megsértése együttesen nem tekinthető csekély súlyú jogsértésnek, mivel a Médiaszolgáltató a vizsgált adáshéten a közszolgálati műsorszámok időtartamára vonatkozó napi vállalásainak alulteljesítése mellett a heti, továbbá a napi rendszeres híradásra szánt minimális műsoridőre vonatkozó vállalását is folyamatosan alulteljesítette. A Médiaszolgáltató ugyanis a hírműsorszámok tekintetében a vizsgált adáshét mindegyik napján, a közszolgálati műsorszámok tekintetében pedig egy kivételével minden nap alulteljesítette vállalásait. Az Mttv (4) bekezdésének a jogsértés elkövetésekor hatályos szövege szerint: Az (1)-(3) bekezdés alkalmazásában ismételtségnek tekintendő, ha a jogsértő a jogerős hatósági határozatban megállapított jogsértő magatartást ugyanazon jogalapon és jogszabályhely tekintetében, ugyanazon tárgykörben, háromszázhatvanöt napon belül legalább kétszer valósítja meg, ide nem értve a csekély súlyú törvénysértéseket. A Médiatanács a 177/2013. (I. 30.) számú és az 1518/2013.(X.16.) számú határozataiban megállapította, hogy a Médiaszolgáltató a szeptember 3-9. és a június 26 július 2. közötti adáshéten megsértette a Határozat o), r) és t), illetve r) és t) pontjaiban foglalt követelményeket, amely miatt Ft és Ft bírságot szabott ki a Médiaszolgáltatóval szemben. A jelen ügyben érintett jogsértések vonatkozásában ugyan nem állnak fent az ismételtség megállapításának feltételei, azonban a jogsértések 3

4 együttes súlyára, valamint a Határozat r) és t) pontjaiban foglaltak harmadik alkalommal történt megsértésére és a fokozatosság elvére tekintettel kizárt a felhívás jogkövetkezményének alkalmazása. Az Mttv (2) bekezdése szerint: A Médiatanács és a Hivatal a jogkövetkezményt - a jogsértés jellegétől függően - a jogsértés súlyára, a jogsértés ismételtségére, folyamatosságára, időtartamára, a jogsértéssel elért vagyoni előnyre, valamint a jogsértéssel okozott érdeksérelemre, az érdeksérelmet szenvedett és veszélyeztetett személyek számára, illetve a jogsértéssel okozott kárra és a jogsértés piacra gyakorolt hatására, továbbá az egyedi ügyben értékelhető egyéb szempontokra tekintettel állapítja meg. Az Mttv (3) bekezdése szerint: A Médiatanács és a Hivatal - a (7) bekezdés figyelembevételével - a következő jogkövetkezmények alkalmazására jogosult: b) bírságot szabhat ki a jogsértővel szemben. A Médiatanács az Mttv (3) bekezdésében foglalt jogkövetkezmények közül a bírság alkalmazása mellett döntött, mivel jelen jogsértések esetén e közjogi eszközt ítélte a legalkalmasabbnak arra, hogy a Médiaszolgáltatót visszatartsa a jövőbeni jogsértések elkövetésétől. A Médiatanács a bírság kiszabásakor külön tekintettel volt arra is, hogy egy esetleges következő jogsértés esetén alkalmazandó jogkövetkezmény megállapításánál érvényesülhessen a fokozatosság elve, azaz a szankcionálás kiszámítható, előre látható legyen. A Médiatanács a közszolgálati műsorszámokra és a napi rendszeres híradásra szánt minimális műsoridőre vonatkozó vállalás alulteljesítése kapcsán figyelembe vette a jogsértés folyamatosságát is, a már fentebb írtak szerint. Az Mttv (2) bekezdésében meghatározott további mérlegelési szempontok, figyelemmel az Mttv (4) bekezdésében rögzített ismételtség fogalmára is, a jelen jogsértések tekintetében nem értékelhetők. Fentiekre tekintettel a Médiatanács a Határozat r) és t) pontjaiban foglaltak megsértése miatt az Mttv (3) bekezdés bb) alpontja alapján a maximálisan kiszabható bírság (ötvenmillió forint) 0,08 %-ának megfelelő összegű, azaz Ft bírságot szabott ki a Médiaszolgáltatóval szemben. A Médiatanács az Mttv l) pontjaiban foglalt hatáskörében a rendelkező részben foglaltak szerint döntött. Az eljárás során a Ket a szerinti eljárási költség nem merült fel. A jogorvoslatra történő figyelmeztetés a Ket. 72. (1) bekezdés da) pontján, az Mttv (1) és (3) bekezdésén, valamint án alapul, a tárgyalás tartására vonatkozó kérelemről szóló tájékoztatást a polgári perrendtartásról szóló évi III. törvény 338. (2) bekezdése tartalmazza. Budapest, december 16. A Médiatanács nevében dr. Karas Monika elnök dr. Kollarik Tamás hitelesítő tag Kapják: 1. Személyes adat 4

5 I. számú melléklet a Médiatanács 1242/2014. (XII.16.) számú határozatához A hatósági ellenőrzés során készített mérések eredményeit az alábbi táblázat tartalmazza: augusztus 4. augusztus 5. augusztus 6. augusztus 7. augusztus 8. augusztus 9. augusztus 10. Összesen (óra) Vállalás (%) Időtartam/arány (percre kerekítve) hétfő kedd szerda csütörtök péntek szombat vasárnap (%) nap hét 1. Műsoridő Szerkesztett műsor időtartama Képújság időtartama roll ismétlődésének száma Egységnyi képújság közszolgálati tartalmának időtartama (perc:mp) Közszolgálati tartalom időtartama a képújságban Közszolgálati tartalom időtartama a szerkesztett műsorban 3. Közszolgálati tartalom időtartama Közszolgálati tartalom aránya 85% 80% 78% 76% 82% 81% 81% 80% 83% 83% 4. Helyi közéletet bemutató, a mindennapi életvitelt segítő tartalom időtartama Helyi közéletet bemutató, a mindennapi életvitelt segítő 27% 14% 15% 9% 19% 46% 41% 25% 8,3% 6% tartalom aránya 5. Napi rendszeres híradás Saját gyártású, elsőként bemutatott, képújság nélkül számított műsorok időtartama 13:03:20 óra 7 óra /hét Budapest, december 16. A Médiatanács nevében dr. Karas Monika elnök dr. Kollarik Tamás hitelesítő tag 5

6 II. számú melléklet a Médiatanács 1242/2014. (XII.16.) számú határozatához A augusztus közötti műsor részletező táblázata A.) Szerkesztett műsor és képújság együtt Dátum Műsor címe kezdés vég nettó idő közszolgálat k Ismétlés RTVE - szignál 0:00:00 0:00:10 00:00: képújság 0:00:10 0:17:39 00:17: képújság - a televízió műsorrendje 0:17:39 0:38:50 00:21:11 k RTVE - szignál 0:38:50 0:39:09 00:00: képújság 0:39:09 0:56:38 00:17: képújság - a televízió műsorrendje 0:56:38 1:17:54 00:21:16 k RTVE - szignál 1:17:54 1:18:12 00:00: képújság 1:18:12 1:35:41 00:17: képújság - a televízió műsorrendje 1:35:41 1:56:57 00:21:16 k RTVE - szignál 1:56:57 1:57:16 00:00: képújság 1:57:16 2:14:45 00:17: képújság - a televízió műsorrendje 2:14:45 2:36:01 00:21:16 k RTVE - szignál 2:36:01 2:36:20 00:00: képújság 2:36:20 2:53:49 00:17: képújság - a televízió műsorrendje 2:53:49 3:15:04 00:21:15 k RTVE - szignál 3:15:04 3:15:23 00:00: képújság 3:15:23 3:32:52 00:17: képújság - a televízió műsorrendje 3:32:52 3:54:08 00:21:16 k RTVE - szignál 3:54:08 3:54:27 00:00: képújság 3:54:27 4:11:56 00:17: képújság - a televízió műsorrendje 4:11:56 4:33:12 00:21:16 k RTVE - szignál 4:33:12 4:33:31 00:00: képújság 4:33:31 4:51:00 00:17: képújság - a televízió műsorrendje 4:51:00 5:12:16 00:21:16 k RTVE - szignál 5:12:16 5:12:35 00:00:19

7 képújság 5:12:35 5:30:04 00:17: képújság - a televízió műsorrendje 5:30:04 5:51:19 00:21:15 k RTVE - szignál 5:51:19 5:51:38 00:00: képújság 5:51:38 6:09:07 00:17: képújság - a televízió műsorrendje 6:09:07 6:30:23 00:21:16 k RTVE - szignál 6:30:23 6:30:42 00:00: képújság 6:30:42 6:48:11 00:17: képújság - a televízió műsorrendje 6:48:11 7:09:27 00:21:16 k RTVE - szignál 7:09:27 7:09:46 00:00: képújság 7:09:46 7:27:15 00:17: képújság - a televízió műsorrendje 7:27:15 7:48:30 00:21:15 k RTVE - szignál 7:48:30 7:48:49 00:00: képújság 7:48:49 8:06:18 00:17: képújság - a televízió műsorrendje 8:06:18 8:27:34 00:21:16 k RTVE - szignál 8:27:34 8:27:53 00:00: képújság 8:27:53 8:45:22 00:17: képújság - a televízió műsorrendje 8:45:22 8:59:43 00:14:21 k RTVE - szignál 8:59:43 9:00:26 00:00:43 k Az élet - magyar dokumentumfilm 9:00:26 9:26:35 00:26:09 ismeretterjesztő k RTVE - szignál 9:26:35 9:27:21 00:00: A tűz - magyar dokumentumfilm 9:27:21 9:53:31 00:26:10 ismeretterjesztő k RTVE - szignál 9:53:31 9:54:16 00:00: Tedélutánok Greguss Pállal - magyar dokumentumfilm 9:54:16 10:20:03 00:25:47 ismeretterjesztő k RTVE - szignál 10:20:03 10:20:08 00:00: Esztergomi testületi ülés 10:20:08 12:45:16 02:25:08 h. közélet k RTVE - szignál 12:45:16 12:45:47 00:00: Híradó - főcím, tartalom 12:45:47 12:46:35 00:00:48 h. hírműsor k Híradó - kirabolták az utazási irodát 12:46:35 12:47:50 00:01:15 h. hírműsor k Híradó - faág esett az autóra 12:47:50 12:48:22 00:00:32 h. hírműsor k Híradó - ittasan is kerékpárra ülhetünk 12:48:22 12:50:38 00:02:16 h. hírműsor k Híradó - Kamionnal vették be az esztergomi várat 12:50:38 12:52:29 00:01:51 h. hírműsor k 7

8 Híradó - Megkezdődött a 8. bajóti focitábor 12:52:29 12:54:59 00:02:30 h. hírműsor k Híradó - Párkányba érkezett a Budapest Nagycirkusz 12:54:59 12:57:01 00:02:02 h. hírműsor k Híradó - elköszönés; stáblista 12:57:01 12:57:45 00:00:44 h. hírműsor k RTVE - szignál 12:57:45 12:58:30 00:00: Kotya útja - magyar dokumentumfilm 12:58:30 13:21:41 00:23:11 ismeretterjesztő k RTVE - szignál 13:21:41 13:24:46 00:03: Háttér - A polgármester az ÁSZ jelentésről és közvilágításról 13:24:46 13:40:13 00:15:27 h. közélet k Háttér - Esztergomi problémák: Mária Valéria Hotel és mélygarázs I. 13:40:13 14:09:48 00:29:35 h. közélet k RTVE - szignál 14:09:48 14:09:58 00:00: képújság 14:09:58 14:27:27 00:17: képújság - a televízió műsorrendje 14:27:27 14:48:38 00:21:11 k RTVE - szignál 14:48:38 14:48:57 00:00: képújság 14:48:57 14:55:18 00:06: RTVE - szignál 14:55:18 14:55:59 00:00: Huli muri - magyar dokumentumfilm 14:55:59 15:24:50 00:28:51 kultúra k RTVE - szignál 15:24:50 15:24:58 00:00: Háttér - Móringer Lajos és a veterán bicikli 15:24:58 15:33:26 00:08:28 h. közélet k Háttér - Esztergomi problémák: Mária Valéria Hotel és mélygarázs II. 15:33:26 15:52:51 00:19:25 h. közélet k ism RTVE - szignál 15:52:51 15:52:57 00:00: képújság 15:52:57 16:10:26 00:17: képújság - a televízió műsorrendje 16:10:26 16:31:42 00:21:16 k RTVE - szignál 16:31:42 16:32:01 00:00: képújság 16:32:01 16:49:30 00:17: képújság - a televízió műsorrendje 16:49:30 16:59:50 00:10:20 k RTVE - szignál 16:59:50 17:00:03 00:00: A doktor - egészségügyi showműsor (torok) 17:00:03 17:23:28 00:23:25 információ k RTVE - szignál 17:23:28 17:23:43 00:00: A doktor - egészségügyi showműsor (vizelés) 17:23:43 17:47:30 00:23:47 információ k képújság 17:47:30 18:04:29 00:16: képújság - a televízió műsorrendje 18:04:29 18:25:45 00:21:16 k RTVE - szignál 18:25:45 18:25:58 00:00:13 8

9 képújság 18:25:58 18:42:57 00:16: képújság - a televízió műsorrendje 18:42:57 18:59:20 00:16:23 k RTVE - szignál 18:59:20 18:59:50 00:00: Híradó - a én, 12:46:35-kor vetített műsor ismétlése 18:59:50 19:11:49 00:11:59 h. hírműsor k ism RTVE - szignál 19:11:49 19:12:02 00:00: képújság - a televízió műsorrendje 19:12:02 19:15:04 00:03:02 k RTVE - szignál 19:15:04 19:15:10 00:00: Életek és sorsok - Maronka Csilla és vendégei (Kata és Zsuzsa) 19:15:10 19:55:16 00:40:06 h. kultúra k RTVE - szignál 19:55:16 19:55:56 00:00: Szürke kincsünk - magyar ismeretterjesztő film 19:55:56 20:31:06 00:35:10 ismeretterjesztő k RTVE - szignál 20:31:06 20:31:36 00:00: Háttér - a én, 13:24:46-kor vetített műsor ismétlése 20:31:36 21:16:39 00:45:03 h. közélet k ism RTVE - szignál 21:16:39 21:17:09 00:00: képújság - a televízió műsorrendje 21:17:09 21:24:20 00:07:11 k RTVE - szignál 21:24:20 21:24:35 00:00: Életek és sorsok - Maronka Csilla és vendégei (Nádas és Radó Denise) 21:24:35 21:59:40 00:35:05 h. kultúra k RTVE - szignál 21:59:40 21:59:54 00:00: Életek és sorsok - Maronka Csilla és vendégei (Kata és Zsuzsa) 21:59:54 22:39:58 00:40:04 h. kultúra k ism RTVE - szignál 22:39:58 22:40:36 00:00: Mozipercek - 22:40:36 22:55:29 00:14:53 kultúra k RTVE - szignál 22:55:29 22:56:08 00:00: Mozipercek - 22:56:08 23:11:00 00:14:52 kultúra k RTVE - szignál 23:11:00 23:11:39 00:00: Mozipercek - 23:11:39 23:26:32 00:14:53 kultúra k RTVE - szignál 23:26:32 23:27:11 00:00: Mozipercek - 23:27:11 23:42:03 00:14:52 kultúra k RTVE - szignál 23:42:03 23:42:42 00:00: Mozipercek - 23:42:42 23:57:35 00:14:53 kultúra k RTVE - szignál 23:57:35 23:58:00 00:00: Mozipercek - 23:58:00 0:00:00 00:02:00 kultúra k RTVE - szignál 0:00:00 0:00:10 00:00:10 9

10 képújság 0:00:10 0:17:39 00:17: képújság - a televízió műsorrendje 0:17:39 0:38:50 00:21:11 k RTVE - szignál 0:38:50 0:39:09 00:00: képújság 0:39:09 0:56:38 00:17: képújság - a televízió műsorrendje 0:56:38 1:17:54 00:21:16 k RTVE - szignál 1:17:54 1:18:12 00:00: képújság 1:18:12 1:35:41 00:17: képújság - a televízió műsorrendje 1:35:41 1:56:57 00:21:16 k RTVE - szignál 1:56:57 1:57:16 00:00: képújság 1:57:16 2:14:45 00:17: képújság - a televízió műsorrendje 2:14:45 2:36:01 00:21:16 k RTVE - szignál 2:36:01 2:36:20 00:00: képújság 2:36:20 2:53:49 00:17: képújság - a televízió műsorrendje 2:53:49 3:15:04 00:21:15 k RTVE - szignál 3:15:04 3:15:23 00:00: képújság 3:15:23 3:32:52 00:17: képújság - a televízió műsorrendje 3:32:52 3:54:08 00:21:16 k RTVE - szignál 3:54:08 3:54:27 00:00: képújság 3:54:27 4:11:56 00:17: képújság - a televízió műsorrendje 4:11:56 4:33:12 00:21:16 k RTVE - szignál 4:33:12 4:33:31 00:00: képújság 4:33:31 4:51:00 00:17: képújság - a televízió műsorrendje 4:51:00 5:12:16 00:21:16 k RTVE - szignál 5:12:16 5:12:35 00:00: képújság 5:12:35 5:30:04 00:17: képújság - a televízió műsorrendje 5:30:04 5:51:19 00:21:15 k RTVE - szignál 5:51:19 5:51:38 00:00: képújság 5:51:38 6:09:07 00:17: képújság - a televízió műsorrendje 6:09:07 6:30:23 00:21:16 k RTVE - szignál 6:30:23 6:30:42 00:00: képújság 6:30:42 6:48:11 00:17:29 10

11 képújság - a televízió műsorrendje 6:48:11 7:09:27 00:21:16 k RTVE - szignál 7:09:27 7:09:46 00:00: képújság 7:09:46 7:27:15 00:17: képújság - a televízió műsorrendje 7:27:15 7:48:30 00:21:15 k RTVE - szignál 7:48:30 7:48:49 00:00: képújság 7:48:49 8:06:18 00:17: képújság - a televízió műsorrendje 8:06:18 8:27:34 00:21:16 k RTVE - szignál 8:27:34 8:27:53 00:00: képújság 8:27:53 8:45:22 00:17: képújság - a televízió műsorrendje 8:45:22 8:59:43 00:14:21 k RTVE - szignál 8:59:43 9:00:22 00:00: Életek és sorsok - Maronka Csilla és vendégei (Kata és Zsuzsa) 9:00:22 9:50:12 00:49:50 h. kultúra k ism képújság - a televízió műsorrendje 9:50:12 9:57:29 00:07:17 k RTVE - szignál 9:57:29 9:57:48 00:00: A Zagyva - magyar ismeretterjesztő film 9:57:48 10:32:04 00:34:16 ismeretterjesztő k RTVE - szignál 10:32:04 10:32:17 00:00: A doktor - egészségügyi showműsor (mobilfüggőség) 10:32:17 10:55:46 00:23:29 információ k RTVE - szignál 10:55:46 10:56:17 00:00: képújság - a televízió műsorrendje 10:56:17 11:10:24 00:14:07 k RTVE - szignál 11:10:24 11:10:35 00:00: képújság 11:10:35 11:28:04 00:17: képújság - a televízió műsorrendje 11:28:04 11:42:16 00:14:12 k RTVE - szignál 11:42:16 11:43:01 00:00: képújság 11:43:01 12:00:30 00:17: RTVE - szignál 12:00:30 12:00:35 00:00: Híradó - a én, 12:46:35-kor vetített műsor ismétlése 12:00:35 12:12:33 00:11:58 h. hírműsor k ism RTVE - szignál 12:12:33 12:13:03 00:00: képújság - a televízió műsorrendje 12:13:03 12:34:14 00:21:11 k RTVE - szignál 12:34:14 12:34:32 00:00: Életek és sorsok - Maronka Csilla és vendégei (Kata és Zsuzsa) 12:34:32 13:14:31 00:39:59 h. kultúra k ism RTVE - szignál 13:14:31 13:14:45 00:00:14 11

12 Életek és sorsok - Maronka Csilla és vendégei (Kata és Zsuzsa) 13:14:45 14:04:19 00:49:34 h. kultúra k ism RTVE - szignál 14:04:19 14:04:30 00:00: képújság 14:04:30 14:21:58 00:17: képújság - a televízió műsorrendje 14:21:58 14:43:14 00:21:16 k RTVE - szignál 14:43:14 14:43:33 00:00: képújság 14:43:33 14:59:56 00:16: RTVE - szignál 14:59:56 15:00:35 00:00: Életek és sorsok - Maronka Csilla és vendégei (Kata és Zsuzsa) 15:00:35 15:05:20 00:04:45 h. kultúra k ism RTVE - szignál 15:05:20 15:50:39 00:45: Tedélutánok Greguss Pállal - magyar dokumentumfilm 15:50:39 16:16:26 00:25:47 ismeretterjesztő k RTVE - szignál 16:16:26 16:16:56 00:00: képújság - a televízió műsorrendje 16:16:56 16:38:08 00:21:12 k RTVE - szignál 16:38:08 16:38:26 00:00: képújság 16:38:26 16:54:50 00:16: képújság - a televízió műsorrendje 16:54:50 17:00:02 00:05:12 k RTVE - szignál 17:00:02 17:00:41 00:00: Erős emberek - sportshow (London) 17:00:41 17:44:17 00:43:36 sport k képújság 17:44:17 18:01:52 00:17: képújság - a televízió műsorrendje 18:01:52 18:23:12 00:21:20 k RTVE - szignál 18:23:12 18:23:16 00:00: képújság 18:23:16 18:40:51 00:17: képújság - a televízió műsorrendje 18:40:51 19:02:15 00:21:24 k RTVE - szignál 19:02:15 19:02:45 00:00: Könyvtári Beszélgetések - vendég: Kalász Márton 19:02:45 20:02:00 00:59:15 h. kultúra k RTVE - szignál 20:02:00 20:02:34 00:00: Fejezetk Magyarország közlekedéstörténetéből - M7-es 20:02:34 20:29:18 00:26:44 ismeretterjesztő k RTVE - szignál 20:29:18 20:30:02 00:00: Tanyaálmodók - magyar dokumentumfilm (Sárhalom) 20:30:02 21:20:45 00:50:43 ismeretterjesztő k RTVE - szignál 21:20:45 21:20:59 00:00: A Föld legszebb tájai - dokumentumfilm 21:20:59 22:01:07 00:40:08 ismeretterjesztő k Trópusi esőerdő - dokumentumfilm 22:01:07 22:02:53 00:01:46 ismeretterjesztő k 12

13 RTVE - szignál 22:02:53 22:03:06 00:00: A doktor - egészségügyi showműsor (anyajegy) 22:03:06 22:26:30 00:23:24 információ k RTVE - szignál 22:26:30 22:27:10 00:00: Mozipercek - 22:27:10 22:42:02 00:14:52 kultúra k RTVE - szignál 22:42:02 22:42:07 00:00: Mozipercek - 22:42:07 22:56:59 00:14:52 kultúra k RTVE - szignál 22:56:59 22:57:04 00:00: Mozipercek - 22:57:04 23:00:09 00:03:05 kultúra k RTVE - szignál 23:00:09 23:00:39 00:00: képújság 23:00:39 23:18:14 00:17: képújság - a televízió műsorrendje 23:18:14 23:39:30 00:21:16 k RTVE - szignál 23:39:30 23:39:43 00:00: képújság 23:39:43 23:57:18 00:17: képújság - a televízió műsorrendje 23:57:18 0:00:00 00:02:42 k képújság - a televízió műsorrendje 0:00:00 0:06:55 00:06:55 k RTVE - szignál 0:06:55 0:07:14 00:00: képújság 0:07:14 0:24:43 00:17: képújság - a televízió műsorrendje 0:24:43 0:45:59 00:21:16 k RTVE - szignál 0:45:59 0:46:18 00:00: képújság 0:46:18 1:03:46 00:17: képújság - a televízió műsorrendje 1:03:46 1:24:58 00:21:12 k RTVE - szignál 1:24:58 1:25:17 00:00: képújság 1:25:17 1:42:46 00:17: képújság - a televízió műsorrendje 1:42:46 2:03:57 00:21:11 k RTVE - szignál 2:03:57 2:04:16 00:00: képújság 2:04:16 2:21:45 00:17: képújság - a televízió műsorrendje 2:21:45 2:42:56 00:21:11 k RTVE - szignál 2:42:56 2:43:15 00:00: képújság 2:43:15 3:00:44 00:17: képújság - a televízió műsorrendje 3:00:44 3:21:55 00:21:11 k RTVE - szignál 3:21:55 3:22:14 00:00:19 13

14 képújság 3:22:14 3:39:43 00:17: képújság - a televízió műsorrendje 3:39:43 4:00:54 00:21:11 k RTVE - szignál 4:00:54 4:01:13 00:00: képújság 4:01:13 4:18:42 00:17: képújság - a televízió műsorrendje 4:18:42 4:39:53 00:21:11 k RTVE - szignál 4:39:53 4:40:12 00:00: képújság 4:40:12 4:57:41 00:17: képújság - a televízió műsorrendje 4:57:41 5:18:52 00:21:11 k RTVE - szignál 5:18:52 5:19:11 00:00: képújság 5:19:11 5:36:40 00:17: képújság - a televízió műsorrendje 5:36:40 5:57:51 00:21:11 k RTVE - szignál 5:57:51 5:58:10 00:00: képújság 5:58:10 6:15:39 00:17: képújság - a televízió műsorrendje 6:15:39 6:36:50 00:21:11 k RTVE - szignál 6:36:50 6:37:09 00:00: képújság 6:37:09 6:54:38 00:17: képújság - a televízió műsorrendje 6:54:38 7:15:49 00:21:11 k RTVE - szignál 7:15:49 7:16:08 00:00: képújság 7:16:08 7:33:37 00:17: képújság - a televízió műsorrendje 7:33:37 7:54:48 00:21:11 k RTVE - szignál 7:54:48 7:55:07 00:00: képújság 7:55:07 8:12:36 00:17: képújság - a televízió műsorrendje 8:12:36 8:33:47 00:21:11 k RTVE - szignál 8:33:47 8:34:06 00:00: képújság 8:34:06 8:48:24 00:14: RTVE - szignál 8:48:24 8:48:54 00:00: Könyvtári Beszélgetések - vendég: Kalász Márton 8:48:54 9:48:09 00:59:15 h. kultúra k ism RTVE - szignál 9:48:09 9:48:49 00:00: Tedélutánok Greguss Pállal - magyar dokumentumfilm 9:48:49 10:14:35 00:25:46 ismeretterjesztő k RTVE - szignál 10:14:35 10:15:20 00:00: Erős emberek - sportshow (francia) 10:15:20 10:59:26 00:44:06 sport k 14

15 RTVE - szignál 10:59:26 10:59:39 00:00: Erős emberek - sportshow (Várpalota) 10:59:39 11:44:33 00:44:54 sport k RTVE - szignál 11:44:33 11:45:12 00:00: Életek és sorsok - Maronka Csilla és vendégei (Kata és Zsuzsa) 11:45:12 12:35:01 00:49:49 h. kultúra k ism RTVE - szignál 12:35:01 12:35:31 00:00: képújság - a televízió műsorrendje 12:35:31 12:49:38 00:14:07 k RTVE - szignál 12:49:38 12:50:27 00:00: Erős emberek - sportshow (Kanada) 12:50:27 13:33:02 00:42:35 sport k RTVE - szignál 13:33:02 13:33:37 00:00: képújság 13:33:37 13:51:06 00:17: képújság - a televízió műsorrendje 13:51:06 14:12:17 00:21:11 k RTVE - szignál 14:12:17 14:12:36 00:00: képújság 14:12:36 14:30:05 00:17: képújság - a televízió műsorrendje 14:30:05 14:48:25 00:18:20 k RTVE - szignál 14:48:25 14:48:57 00:00: Könyvtári Beszélgetések - vendég: Erőss Zsolt 14:48:57 16:02:36 01:13:39 h. kultúra k RTVE - szignál 16:02:36 16:03:15 00:00: Fejezetk Magyarország közlekedéstörténetéből - A városi közlekedés napjainkban 16:03:15 16:29:42 00:26:27 ismeretterjesztő k RTVE - szignál 16:29:42 16:29:51 00:00: Fejezetk Magyarország közlekedéstörténetéből - A jövő technológiái 16:29:51 16:56:45 00:26:54 ismeretterjesztő k RTVE - szignál 16:56:45 16:57:24 00:00: Az élet - magyar dokumentumfilm 16:57:24 17:23:36 00:26:12 ismeretterjesztő k ism RTVE - szignál 17:23:36 17:24:15 00:00: képújság 17:24:15 17:41:44 00:17: képújság - a televízió műsorrendje 17:41:44 18:02:55 00:21:11 k RTVE - szignál 18:02:55 18:03:14 00:00: képújság 18:03:14 18:20:43 00:17: képújság - a televízió műsorrendje 18:20:43 18:41:54 00:21:11 k RTVE - szignál 18:41:54 18:42:13 00:00: képújság 18:42:13 18:48:34 00:06: RTVE - szignál 18:48:34 18:49:13 00:00:39 15

16 e7 - az Esztergomi Leánynevelő Intézet bemutatása 18:49:13 19:01:18 00:12:05 h. oktatás, nemzetiség k RTVE - szignál 19:01:18 19:01:32 00:00: e7 - A pilátesz fitnessz módszer Esztergomban 19:01:32 19:13:12 00:11:40 h. sport k RTVE - szignál 19:13:12 19:13:42 00:00: Egyházi kincseink - Szentgyörgymező (Esztergom városrésze) bemutatása 19:13:42 19:23:59 00:10:17 h. kultúra; vallás k RTVE - szignál 19:23:59 19:24:04 00:00: Egyházi kincseink - A dorogi Szent Borbála templom bemutatása 19:24:04 19:32:42 00:08:38 h. kultúra; vallás k RTVE - szignál 19:32:42 19:33:21 00:00: Erős emberek - sportshow (svéd) 19:33:21 20:16:49 00:43:28 sport k RTVE - szignál 20:16:49 20:17:28 00:00: Trópusi esőerdő - dokumentumfilm 20:17:28 20:54:19 00:36:51 ismeretterjesztő k ism RTVE - szignál 20:54:19 20:58:37 00:04: A kémek visszatérnek- amerikai akció-vígjáték 20:58:37 22:31:13 01:32: RTVE - szignál 22:31:13 22:31:52 00:00: Mozipercek - 22:31:52 22:46:45 00:14:53 kultúra k Mozipercek - 22:46:45 23:01:37 00:14:52 kultúra k RTVE - szignál 23:01:37 23:17:05 00:15: képújság 23:17:05 23:34:34 00:17: képújság - a televízió műsorrendje 23:34:34 23:55:45 00:21:11 k RTVE - szignál 23:55:45 23:56:04 00:00: képújság 23:56:04 0:00:00 00:03: RTVE - szignál 0:00:00 0:00:05 00:00: képújság 0:00:05 0:17:30 00:17: képújság - a televízió műsorrendje 0:17:30 0:38:41 00:21:11 k RTVE - szignál 0:38:41 0:39:00 00:00: képújság 0:39:00 0:56:29 00:17: képújság - a televízió műsorrendje 0:56:29 1:17:40 00:21:11 k RTVE - szignál 1:17:40 1:17:59 00:00: képújság 1:17:59 1:35:23 00:17: képújság - a televízió műsorrendje 1:35:23 1:56:34 00:21:11 k RTVE - szignál 1:56:34 1:56:53 00:00:19 16

17 képújság 1:56:53 2:14:22 00:17: képújság - a televízió műsorrendje 2:14:22 2:35:33 00:21:11 k RTVE - szignál 2:35:33 2:35:52 00:00: képújság 2:35:52 2:53:17 00:17: képújság - a televízió műsorrendje 2:53:17 3:14:28 00:21:11 k RTVE - szignál 3:14:28 3:14:47 00:00: képújság 3:14:47 3:32:16 00:17: képújság - a televízió műsorrendje 3:32:16 3:53:27 00:21:11 k RTVE - szignál 3:53:27 3:53:46 00:00: képújság 3:53:46 4:11:11 00:17: képújság - a televízió műsorrendje 4:11:11 4:32:22 00:21:11 k RTVE - szignál 4:32:22 4:32:41 00:00: képújság 4:32:41 4:50:10 00:17: képújság - a televízió műsorrendje 4:50:10 5:11:21 00:21:11 k RTVE - szignál 5:11:21 5:11:40 00:00: képújság 5:11:40 5:29:05 00:17: képújság - a televízió műsorrendje 5:29:05 5:50:16 00:21:11 k RTVE - szignál 5:50:16 5:50:35 00:00: képújság 5:50:35 6:08:04 00:17: képújság - a televízió műsorrendje 6:08:04 6:29:15 00:21:11 k RTVE - szignál 6:29:15 6:29:34 00:00: képújság 6:29:34 6:46:58 00:17: képújság - a televízió műsorrendje 6:46:58 7:08:10 00:21:12 k RTVE - szignál 7:08:10 7:08:29 00:00: képújság 7:08:29 7:25:57 00:17: képújság - a televízió műsorrendje 7:25:57 7:47:08 00:21:11 k RTVE - szignál 7:47:08 7:47:27 00:00: képújság 7:47:27 8:04:52 00:17: képújság - a televízió műsorrendje 8:04:52 8:26:03 00:21:11 k RTVE - szignál 8:26:03 8:26:22 00:00: képújság 8:26:22 8:43:51 00:17:29 17

18 képújság - a televízió műsorrendje 8:43:51 9:00:10 00:16:19 k RTVE - szignál 9:00:10 9:00:40 00:00: Ma történt - Az Ápolók Nemzetközi Napja Esztergomban 9:00:40 9:04:58 00:04:18 h. közélet k RTVE - szignál 9:04:58 9:05:02 00:00: Ma történt - Utazó Budapest Nagycirkusz 9:05:02 9:09:15 00:04:13 h. közélet k RTVE - szignál 9:09:15 9:09:45 00:00: Ma történt - Az esztergomi Bogáncs Kutya- és Kisállatotthon 9:09:45 9:14:39 00:04:54 h. közélet k RTVE - szignál 9:14:39 9:15:18 00:00: e7 - az Esztergomi Leánynevelő Intézet bemutatása 9:15:18 9:27:23 00:12:05 h. oktatás, nemzetiség k ism RTVE - szignál 9:27:23 9:28:02 00:00: e7 - Esküvő Kiállítás és Vásár 9:28:02 9:38:27 00:10:25 h. közélet k RTVE - szignál 9:38:27 9:39:06 00:00: e7 - A pilátesz fitnessz módszer Esztergomban 9:39:06 9:50:46 00:11:40 h. sport k ism RTVE - szignál 9:50:46 9:51:25 00:00: e7 - Esztergom az Utazás Kiállításon 9:51:25 10:00:23 00:08:58 h. ismeretterjesztő k RTVE - szignál 10:00:23 10:00:36 00:00: A tűz - magyar dokumentumfilm 10:00:36 10:26:50 00:26:14 ismeretterjesztő k ism RTVE - szignál 10:26:50 10:27:30 00:00: Fejezetk Magyarország közlekedéstörténetéből - A jövő útjai 10:27:30 10:53:09 00:25:39 ismeretterjesztő k RTVE - szignál 10:53:09 10:53:40 00:00: Egyházi kincsei - Szent János kúti kápolna 10:53:40 11:01:04 00:07:24 h. kultúra; vallás k RTVE - szignál 11:01:04 11:01:09 00:00: Egyházi kincseink - A dorogi Szent Borbála templom bemutatása 11:01:09 11:09:45 00:08:36 h. kultúra; vallás k ism RTVE - szignál 11:09:45 11:10:23 00:00: képújság 11:10:23 11:27:47 00:17: képújság - a televízió műsorrendje 11:27:47 11:48:58 00:21:11 k RTVE - szignál 11:48:58 11:49:17 00:00: képújság 11:49:17 12:06:42 00:17: képújság - a televízió műsorrendje 12:06:42 12:19:59 00:13:17 k RTVE - szignál 12:19:59 12:20:19 00:00: A doktor - egészségügyi showműsor (köhögés) 12:20:19 12:43:55 00:23:36 információ k 18

19 RTVE - szignál 12:43:55 12:44:32 00:00: képújság 12:44:32 13:01:57 00:17: képújság - a televízió műsorrendje 13:01:57 13:23:08 00:21:11 k RTVE - szignál 13:23:08 13:23:27 00:00: képújság 13:23:27 13:40:51 00:17: képújság - a televízió műsorrendje 13:40:51 14:02:02 00:21:11 k RTVE - szignál 14:02:02 14:02:21 00:00: képújság 14:02:21 14:19:46 00:17: képújság - a televízió műsorrendje 14:19:46 14:40:57 00:21:11 k RTVE - szignál 14:40:57 14:41:16 00:00: képújság 14:41:16 14:58:40 00:17: képújság - a televízió műsorrendje 14:58:40 14:59:20 00:00:40 k e7 - Tutanhamon Museion 14:59:20 15:10:52 00:11:32 h. ismeretterjesztő k RTVE - szignál 15:10:52 15:11:06 00:00: e7 - A pilátesz fitnessz módszer Esztergomban 15:11:06 15:22:46 00:11:40 h. sport k ism RTVE - szignál 15:22:46 15:23:25 00:00: Fejezetk Magyarország közlekedéstörténetéből - A jövő technológiái 15:23:25 15:50:22 00:26:57 ismeretterjesztő k RTVE - szignál 15:50:22 15:50:53 00:00: Egyházi kincseink - Tát; Mindenszentek plébániatemplom 15:50:53 15:58:08 00:07:15 h. kultúra; vallás k RTVE - szignál 15:58:08 15:58:38 00:00: Egyházi kincseink - Esztergom, Belvárosi ferences templom (Szent Anna) 15:58:38 16:09:36 00:10:58 h. kultúra; vallás k RTVE - szignál 16:09:36 16:09:41 00:00: képújság - a televízió műsorrendje 16:09:41 16:14:53 00:05:12 k RTVE - szignál 16:14:53 16:15:07 00:00: Az elmúlt 200 év - magyar dokumentumfilm (József nádor) 16:15:07 16:45:25 00:30:18 ismeretterjesztő k ism Az elmúlt 200 év - magyar dokumentumfilm (Bíró Lajos) 16:45:25 17:21:08 00:35:43 ismeretterjesztő k RTVE - szignál 17:21:08 17:21:44 00:00: képújság 17:21:44 17:39:08 00:17: képújság - a televízió műsorrendje 17:39:08 18:00:19 00:21:11 k RTVE - szignál 18:00:19 18:00:38 00:00: képújság 18:00:38 18:18:03 00:17:25 19

20 képújság - a televízió műsorrendje 18:18:03 18:39:14 00:21:11 k RTVE - szignál 18:39:14 18:39:33 00:00: képújság 18:39:33 18:56:57 00:17: képújság - a televízió műsorrendje 18:56:57 19:00:08 00:03:11 k RTVE - szignál 19:00:08 19:00:48 00:00: Kotya útja - magyar dokumentumfilm 19:00:48 19:26:56 00:26:08 ismeretterjesztő k ism RTVE - szignál 19:26:56 19:27:34 00:00: Barangoló - Dömös 19:27:34 19:45:55 00:18:21 h. ismeretterjsztő k RTVE - szignál 19:45:55 19:46:31 00:00: képújság 19:46:31 20:03:56 00:17: képújság - a televízió műsorrendje 20:03:56 20:25:07 00:21:11 k RTVE - szignál 20:25:07 20:25:26 00:00: képújság 20:25:26 20:29:54 00:04: RTVE - szignál 20:29:54 20:30:07 00:00: Tökös ötös - amerikai vígjáték 20:30:07 22:04:38 01:34: RTVE - szignál 22:04:38 22:05:17 00:00: Mozipercek - 22:05:17 22:20:10 00:14:53 kultúra k RTVE - szignál 22:20:10 22:20:23 00:00: Mozipercek - 22:20:23 22:35:16 00:14:53 kultúra k RTVE - szignál 22:35:16 22:35:29 00:00: Mozipercek - 22:35:29 22:50:21 00:14:52 kultúra k RTVE - szignál 22:50:21 22:50:35 00:00: Mozipercek - 22:50:35 23:05:28 00:14:53 kultúra k RTVE - szignál 23:05:28 23:05:41 00:00: Mozipercek - 23:05:41 23:20:34 00:14:53 kultúra k RTVE - szignál 23:20:34 23:20:47 00:00: Mozipercek - 23:20:47 23:35:40 00:14:53 kultúra k RTVE - szignál 23:35:40 23:35:53 00:00: Mozipercek - 23:35:53 23:50:46 00:14:53 kultúra k RTVE - szignál 23:50:46 23:50:59 00:00: Mozipercek - 23:50:59 0:00:00 00:09:01 kultúra k 20

21 RTVE - szignál 0:00:00 0:00:05 00:00: képújság 0:00:05 0:17:34 00:17: képújság - a televízió műsorrendje 0:17:34 0:38:45 00:21:11 k RTVE - szignál 0:38:45 0:39:04 00:00: képújság 0:39:04 0:56:33 00:17: képújság - a televízió műsorrendje 0:56:33 1:17:44 00:21:11 k RTVE - szignál 1:17:44 1:18:04 00:00: képújság 1:18:04 1:35:32 00:17: képújság - a televízió műsorrendje 1:35:32 1:56:44 00:21:12 k RTVE - szignál 1:56:44 1:57:03 00:00: képújság 1:57:03 2:14:32 00:17: képújság - a televízió műsorrendje 2:14:32 2:35:43 00:21:11 k RTVE - szignál 2:35:43 2:36:02 00:00: képújság 2:36:02 2:53:30 00:17: képújság - a televízió műsorrendje 2:53:30 3:14:42 00:21:12 k RTVE - szignál 3:14:42 3:15:01 00:00: képújság 3:15:01 3:32:30 00:17: képújság - a televízió műsorrendje 3:32:30 3:53:41 00:21:11 k RTVE - szignál 3:53:41 3:54:00 00:00: képújság 3:54:00 4:11:28 00:17: képújság - a televízió műsorrendje 4:11:28 4:32:40 00:21:12 k RTVE - szignál 4:32:40 4:32:59 00:00: képújság 4:32:59 4:50:28 00:17: képújság - a televízió műsorrendje 4:50:28 5:11:40 00:21:12 k RTVE - szignál 5:11:40 5:11:58 00:00: képújság 5:11:58 5:29:27 00:17: képújság - a televízió műsorrendje 5:29:27 5:50:38 00:21:11 k RTVE - szignál 5:50:38 5:50:57 00:00: képújság 5:50:57 6:08:26 00:17: képújság - a televízió műsorrendje 6:08:26 6:29:37 00:21:11 k RTVE - szignál 6:29:37 6:29:56 00:00:19 21

22 képújság 6:29:56 6:47:25 00:17: képújság - a televízió műsorrendje 6:47:25 7:08:36 00:21:11 k RTVE - szignál 7:08:36 7:08:55 00:00: képújság 7:08:55 7:26:24 00:17: képújság - a televízió műsorrendje 7:26:24 7:47:35 00:21:11 k RTVE - szignál 7:47:35 7:47:54 00:00: képújság 7:47:54 8:05:23 00:17: képújság - a televízió műsorrendje 8:05:23 8:26:34 00:21:11 k RTVE - szignál 8:26:34 8:26:53 00:00: képújság 8:26:53 8:44:22 00:17: képújság - a televízió műsorrendje 8:44:22 9:05:33 00:21:11 k RTVE - szignál 9:05:33 9:05:53 00:00: képújság 9:05:53 9:23:21 00:17: képújság - a televízió műsorrendje 9:23:21 9:44:33 00:21:12 k RTVE - szignál 9:44:33 9:44:52 00:00: képújság 9:44:52 9:59:09 00:14: RTVE - szignál 9:59:09 9:59:48 00:00: Tanyaálmodók - magyar dokumentumfilm (Sárhalom) 9:59:48 10:50:37 00:50:49 ismeretterjesztő k RTVE - szignál 10:50:37 10:51:10 00:00: képújság 10:51:10 11:20:04 00:28: képújság - a televízió műsorrendje 11:20:04 11:41:15 00:21:11 k RTVE - szignál 11:41:15 11:41:34 00:00: képújság 11:41:34 11:59:03 00:17: képújság - a televízió műsorrendje 11:59:03 12:09:17 00:10:14 k RTVE - szignál 12:09:17 12:09:56 00:00: Erős emberek - sportshow (Ausztrália) 12:09:56 12:47:54 00:37:58 sport k RTVE - szignál 12:47:54 12:48:22 00:00: képújság - a televízió műsorrendje 12:48:22 12:55:25 00:07:03 k RTVE - szignál 12:55:25 12:55:40 00:00: képújság 12:55:40 13:13:08 00:17: képújság - a televízió műsorrendje 13:13:08 13:14:19 00:01:11 k 22

23 RTVE - szignál 13:14:19 13:14:33 00:00: A tűz - magyar dokumentumfilm 13:14:33 13:40:48 00:26:15 ismeretterjesztő k ism RTVE - szignál 13:40:48 13:41:01 00:00: Erős emberek - sportshow (Esztergom) 13:41:01 14:07:27 00:26:26 h. sport k RTVE - szignál 14:07:27 14:08:01 00:00: képújság 14:08:01 14:25:30 00:17: képújság - a televízió műsorrendje 14:25:30 14:39:37 00:14:07 k RTVE - szignál 14:39:37 14:40:01 00:00: A doktor - egészségügyi showműsor (nyirokcsomó) 14:40:01 15:03:36 00:23:35 információ k RTVE - szignál 15:03:36 15:04:15 00:00: Erős emberek - sportshow (Szlovákia) 15:04:15 15:29:11 00:24:56 sport k RTVE - szignál 15:29:11 15:29:49 00:00: Gerje - Kisvízfolyások mentén - magyar ismeretterjesztő film 15:29:49 16:00:10 00:30:21 h. ismeretterjesztő k RTVE - szignál 16:00:10 16:00:40 00:00: képújság 16:00:40 16:18:09 00:17: képújság - a televízió műsorrendje 16:18:09 16:39:20 00:21:11 k RTVE - szignál 16:39:20 16:39:39 00:00: képújság 16:39:39 16:57:08 00:17: képújság - a televízió műsorrendje 16:57:08 17:18:20 00:21:12 k RTVE - szignál 17:18:20 17:18:34 00:00: képújság 17:18:34 17:36:03 00:17: képújság - a televízió műsorrendje 17:36:03 17:57:14 00:21:11 k RTVE - szignál 17:57:14 17:57:33 00:00: képújság 17:57:33 18:15:02 00:17: képújság - a televízió műsorrendje 18:15:02 18:36:13 00:21:11 k RTVE - szignál 18:36:13 18:36:32 00:00: képújság 18:36:32 18:54:01 00:17: képújság - a televízió műsorrendje 18:54:01 19:09:19 00:15:18 k RTVE - szignál 19:09:19 19:09:49 00:00: Híradó - főcím, tartalom 19:09:49 19:10:37 00:00:48 h. hírműsor k Híradó - Önkormányzati választás :10:37 19:16:19 00:05:42 h. hírműsor k 23

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1336/2013. (VIII. 28.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1336/2013. (VIII. 28.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/26026-10/2013. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések, valamint a közösségi médiaszolgáltatókkal szemben előírt törvényi követelmények megsértése Ügyintéző: személyes adat

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1606/2012. (IX.5.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1606/2012. (IX.5.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/20021-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a célokat szolgáló műsorszámok, valamint a helyi közélettel foglalkozó, a helyi mindennapi

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 542/2014. (VI. 17.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 542/2014. (VI. 17.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/10617-7/ Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések, és a közösségi médiaszolgáltatókkal szemben előírt törvényi követelmény megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám:

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 164/2013. (I.30.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 164/2013. (I.30.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/32761-7/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1897/2012. (X.30.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1897/2012. (X.30.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/24101-7/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 320/2014. (IV.8.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 320/2014. (IV.8.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/2345-10/2014. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a reklámok megkülönböztetésére vonatkozó törvényi rendelkezés, valamint a vállalt műsorstruktúrának

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 23/2013. (I.9.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 23/2013. (I.9.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/28903-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására és a burkolt kereskedelmi közlemény tilalmára vonatkozó kötelezettség megsértése Melléklet:

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 778/2012. (IV.25.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 778/2012. (IV.25.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/6601-9/2012. Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: A hatósági ellenőrzés megállapításai Az

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 173/2014. (II.18.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 173/2014. (II.18.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/72192-8/2013. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 2208/2012. (XII. 12.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 2208/2012. (XII. 12.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/28387-8/2012. Tárgy: a hálózatba kapcsolódásra vonatkozó törvényi előírások megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat Melléklet: a vizsgált adásnap műsorát tartalmazó

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1852/2012. (X. 17.) sz. HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1852/2012. (X. 17.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/21376-7/2012. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1017/2012. (V.30.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1017/2012. (V.30.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/4544-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megszegése

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1261/2013. (VII. 24.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1261/2013. (VII. 24.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/14437-10/2013. Tárgy: a hálózatba kapcsolódásra vonatkozó törvényi előírás megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat Melléklet: a hatósági ellenőrzés megállapításai

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 505/2016. (V. 3.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 505/2016. (V. 3.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/4540-11/2016. Ügyintéző: személyes adat Email: személyes adat Tárgy: a közösségek kirekesztését tilalmazó törvényi rendelkezés megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 2151/2012. (XII. 5.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 2151/2012. (XII. 5.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/26285-12/2012. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat Melléklet: a vizsgált adáshét műsorát tartalmazó táblázat A NEMZETI

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 2111/2012. (XI. 28.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 2111/2012. (XI. 28.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/35-9/. Tárgy: a vállalt műsorstrutúrána megfelelő műsor sugárzására vonatozó, valamint a vényöteles gyógyszerészítménye eresedelmi özleményben történő bemutatását, népszerűsítését tilalmazó

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1551/2012. (VIII. 29.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1551/2012. (VIII. 29.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/35819-13/2011. Tárgy: az 1243/2011. (IX. 21.) számú, BJ/20481-6/2011. ügyiratszámú médiatanácsi határozat o) és r) pontjaiban foglaltak, valamint a közösségi médiaszolgáltatásokkal szembeni

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 161/2016. (II. 9.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 161/2016. (II. 9.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/35010-10/2015. Tárgy: a társadalmi célú reklám közzétételére vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet: A magyar reformok működnek! című klipek TV2 csatornán reklámként történt

Részletesebben

1128/2013 HATÁROZATA

1128/2013 HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/8114-11/2013. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1792/2012. (X.10.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1792/2012. (X.10.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/21388-10/2012. Tárgy: a Médiatanács határozatában előírt műsorstruktúrának megfelelő műsorsugárzási kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: a hatósági ellenőrzés megállapításai

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 111/2012. (I.18.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 111/2012. (I.18.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/32643-10/2011. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a termékmegjelenítésre vonatkozó szabályok megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 111/2012. (I.18.) számú HATÁROZATA

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 2211/2012. (XII.12.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 2211/2012. (XII.12.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/27611-9/2012. Tárgy: a Médiatanács Határozatában előírt műsorstrutúrána megfelelő műsorsugárzási ötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat Mellélet:

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 590/2015. (V.19.) sz. HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 590/2015. (V.19.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/5710-11/2015. Ügyintéző: személyes adat Tel.: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése Melléklet:

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 30.000,- Ft, azaz harmincezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T. 30.000,- Ft, azaz harmincezer forint bírsággal sújtja. Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/30856-4/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet:

Részletesebben

HATÁROZAT. 715.000,- Ft, azaz hétszáztizenötezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi.

HATÁROZAT. 715.000,- Ft, azaz hétszáztizenötezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi. Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/10951-5/2013. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a hallássérültek számára hozzáférhető műsorszámokra vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése Melléklet: hatósági

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 748/2015. (VI.16.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 748/2015. (VI.16.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: Ügyintéző: Telefonszám: E-mail: Tárgy: Melléklet: MN/10948-8/2015. személyes adat Személyes adat személyes adat a reklám, televíziós vásárlás és a műsorelőzetes, valamint azok közzétételét

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1237/2012. (VII.5.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1237/2012. (VII.5.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/9050-11/2012. Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó törvényi kötelezettség, illetve a hálózatba kapcsolódásra vonatkozó törvényi előírások megsértése Ügyintéző:

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1566/2012. (VIII. 29.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1566/2012. (VIII. 29.) sz. HATÁROZATA Itatószám: MN/13998-15/2012. Tárgy: a vállalt műsorstrutúrána megfelelő műsor sugárzására vonatozó törvényi ötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Mellélet: a hatósági ellenőrzés megállapításai

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 38.970,- Ft, azaz harmincnyolcezer - kilencszázhetven forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T. 38.970,- Ft, azaz harmincnyolcezer - kilencszázhetven forint bírsággal sújtja. Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/23391-5/2013. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet:

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1320/2012. (VII.18.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1320/2012. (VII.18.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/2292-15/2012. Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsorsugárzási kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: I. A hatósági ellenőrzés megállapításai II. Az egyhetes

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 65.000,- Ft, azaz hatvanötezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T. 65.000,- Ft, azaz hatvanötezer forint bírsággal sújtja. Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/15072-4/2012. Ügyintéző: személyes adat Tárgy közösségi médiaszolgáltatás során összetett műsorszámokban történő reklámok közzétételére vonatkozó törvényi rendelkezés

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 773/2015. (VI.23.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 773/2015. (VI.23.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: Ügyintéző: Telefonszám: E-mail: Tárgy: Melléklet: MN/10947-7/2015. személyes adat Személyes adat személyes adat a reklám, televíziós vásárlás és a műsorelőzetes, valamint azok közzétételét

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1259/2013. (VII. 24.) sz. HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1259/2013. (VII. 24.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/10459-11/2013. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1023/2012. (V. 30.) számú HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1023/2012. (V. 30.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/10113-7/2012. Tárgy: a kiskorúak védelméről szóló rendelkezések megsértése Ügyintéző: személyes adat Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 1023/2012. (V. 30.) számú HATÁROZATA

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 2.700.000,- Ft, azaz kétmillió-hétszázezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi.

H A T Á R O Z A T. 2.700.000,- Ft, azaz kétmillió-hétszázezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi. Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/17076-6/2013. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a hallássérültek számára hozzáférhető műsorszámokra vonatkozó

Részletesebben

HATÁROZAT. 200.000,- Ft, azaz kétszázezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi.

HATÁROZAT. 200.000,- Ft, azaz kétszázezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi. Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/26520-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a hallássérültek számára hozzáférhető műsorszámokra vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése Melléklet: hatósági

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 1.330.000,- Ft, azaz egymillió-háromszázezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi.

H A T Á R O Z A T. 1.330.000,- Ft, azaz egymillió-háromszázezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi. Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/12953-5/2014. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a hallássérültek számára hozzáférhető műsorszámokra vonatkozó

Részletesebben

HATÁROZAT. megállapítja,

HATÁROZAT. megállapítja, Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa Ügyiratszám: JG-16762-12/2015. Ügyintéző: személyes adat Telefon: személyes adat Email: személyes adat Tárgy: döntés az IRÁNY Média 2012 Kft. kérelmére

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 30.000,- Ft, azaz harmincezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T. 30.000,- Ft, azaz harmincezer forint bírsággal sújtja. Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/13023-3/2012. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó szabályok megsértése Melléklet: A Médiaszolgáltató által 2012. márciusában

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1580/2013. (XI.6.) sz. HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1580/2013. (XI.6.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: Ügyintéző: Tárgy: MN/53725-7/2013. személyes adat kiegyensúlyozottsági kérelem elbírálása Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 1580/2013. (XI.6.) sz. HATÁROZATA A Nemzeti Média-

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 83/2014. (I. 28.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 83/2014. (I. 28.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/62832-12/2013. Tárgy: a hálózatba apcsolódásra vonatozó törvényi előírás megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat Mellélet: a hatósági ellenőrzés megállapításai

Részletesebben

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 951/2015. (VII.24.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 951/2015. (VII.24.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: PJ/30052-25/2014. Ügyintéző: személyes adat Telefon: 06-1-457-7994 Fax: 06-1-457-7124 Tárgy: a Budapest 92,1 MHz médiaszolgáltatási jogosultság hasznosítására irányuló pályázati eljárás eredménye

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 168/2012. (I.25.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 168/2012. (I.25.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/32948-8/2011. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó rendelkezés megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának

Részletesebben

V É G Z É S. megszünteti.

V É G Z É S. megszünteti. Médiafelügyeleti főosztály Ügyiratszám: MN/7491-5/2012. Ügyintéző:személyes adat Telefonszám:Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: eljárás megszüntetése V É G Z É S A Nemzeti Média- és Hírközlési

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 790/2012. (IV.25.) sz. HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 790/2012. (IV.25.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/7813-7/2012 Tárgy: televíziós vásárlási műsorablak más médiatartalmaktól optikai és akusztikus módon történő megkülönböztetését előíró rendelkezés megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet:

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 35/2016. (I. 12.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 35/2016. (I. 12.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/33673-8/2015. Ügyintéző: személyes adat Email: személyes adat Tárgy: a kiskorúakra vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 35/2016.

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 39/2016. (I. 12.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 39/2016. (I. 12.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/33169-10/2015. Ügyintéző: személyes adat Email: személyes adat Tárgy: a kiskorúakra vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 39/2016.

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 46.900-Ft, azaz negyvenhatezer-kilencszázezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T. 46.900-Ft, azaz negyvenhatezer-kilencszázezer forint bírsággal sújtja. Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/18053-5/2014. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet:

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 200 000,- Ft, azaz kétszázezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T. 200 000,- Ft, azaz kétszázezer forint bírsággal sújtja. Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/13764-4/2015. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a reklámidőre vonatkozó rendelkezés megsértése H A T Á R O Z A T

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1167/2014. (XII.1.) számú HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1167/2014. (XII.1.) számú HATÁROZATA A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 1167/2014. (XII.1.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: 20307-10/2014. Tárgy: a TV2 Média Csoport Kft. fellebbezésének elbírálása A Nemzeti Média- és Hírközlési

Részletesebben

HATÁROZAT. 50.000,- Ft, azaz ötvenezer forint bírsággal sújtja.

HATÁROZAT. 50.000,- Ft, azaz ötvenezer forint bírsággal sújtja. Médiafelügyeleti Főosztály Iktatószám: MN/1932-4/2012. Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó szabályok megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: Az Advenio Műsorszolgáltató Zrt. által

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot. K Ö ZB E S Z E R Z É S E K T A N Á C S A K Ö ZB E S Z E R Z É S I D Ö N TŐB I ZO T T S Á G 1024. Budapest, Margit krt. 85. 1525 Postafiók 166. Tel.: 336-7776 Fax: 336-7778 Ikt.sz.: D.805/ 13 /2009. A Közbeszerzési

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 433/2016. (IV.12.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 433/2016. (IV.12.) számú HATÁROZATA Médiaszolgáltatási Főosztály Ügyiratszám: PJ/21126-24/2016 Pályáztatási és Jogi Osztály Tárgy: a Vác 94,1 MHz helyi médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására irányuló pályázati eljárás eredménye Ügyintéző:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV, amely a Médiatanács tárgyalótermében 2015. június 2-án (kedden) megtartott Médiatanács ülésről készült.

JEGYZŐKÖNYV, amely a Médiatanács tárgyalótermében 2015. június 2-án (kedden) megtartott Médiatanács ülésről készült. JEGYZŐKÖNYV, amely a Médiatanács tárgyalótermében 2015. június 2-án (kedden) megtartott Médiatanács ülésről készült. A Médiatanács részéről jelen vannak: dr. Karas Monika a Médiatanács elnöke /1-20. pontoknál/

Részletesebben

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 845/2012. (V. 9.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 845/2012. (V. 9.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: PJ/16752-21/2011. Ügyintéző: dr. Deés Csaba Tárgy: a Kalocsa 100,0 MHz médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására irányuló pályázati eljárás eredménye A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság

Részletesebben

A végrehajtási eljárás alapvető szabályai 2016.

A végrehajtási eljárás alapvető szabályai 2016. A végrehajtási eljárás alapvető szabályai 2016. Az adóhatósági végrehajtásnál az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.), a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény (Vht.) és

Részletesebben

Megállapodás a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. Kollektív Szerződésének módosításáról

Megállapodás a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. Kollektív Szerződésének módosításáról Megállapodás a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. Kollektív Szerződésének módosításáról amelyet megkötöttek egyrészről a MÁV-TRAKCIÓ Zrt., mint munkáltató (továbbiakban: Munkáltató),másrészről a jelen megállapodás aláíróiként

Részletesebben

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 47/2008. (I. 9.) sz. HATÁROZATA

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 47/2008. (I. 9.) sz. HATÁROZATA ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 47/2008. (I. 9.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (a továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 248/2014. (III. 18.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 248/2014. (III. 18.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/668-7/2014. Tárgy: a vállalt műsorszerezettől történő eltérése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat Mellélet: a hatósági ellenőrzés megállapításai A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI

Részletesebben

A JÖVİ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŐLÉSI BIZTOSÁNAK ÁLLÁSFOGLALÁSA

A JÖVİ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŐLÉSI BIZTOSÁNAK ÁLLÁSFOGLALÁSA JÖVİ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŐLÉSI BIZTOSA 1051 Budapest, Nádor u. 22. 1387 Budapest, Pf. 40.Telefon: 475-7100 Fax: 269-1615 A JÖVİ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŐLÉSI BIZTOSÁNAK ÁLLÁSFOGLALÁSA a Red Bull Air Race repülırendezvény

Részletesebben

Az Ügyfél beadványában tájékoztatta a Felügyeletet arról, hogy egy más ügyből kifolyólag perben áll ( ) és ( ).

Az Ügyfél beadványában tájékoztatta a Felügyeletet arról, hogy egy más ügyből kifolyólag perben áll ( ) és ( ). A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének FK-I/B-8178/2011. számú, fogyasztóvédelmi intézkedést és bírság kiszabását tartalmazó határozata az OTP Bank Nyrt. számára A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK. 2012. szeptember 28-i rendes ÜLÉSÉRE

E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK. 2012. szeptember 28-i rendes ÜLÉSÉRE AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 203. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének /2012. ( ) önkormányzati rendelete a tiltott, közösségellenes magatartásokról és az elkövetıkkel

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1237/2015. (IX.1.) számú HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1237/2015. (IX.1.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MC/15753-14/2015. Tárgy: Személyes adat fellebbezésének elbírálása A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 1237/2015. (IX.1.) számú HATÁROZATA A Nemzeti Média- és Hírközlési

Részletesebben

Döntés a háziorvosi praxis helyettesítéséről

Döntés a háziorvosi praxis helyettesítéséről Az előterjesztés száma: 33/2016. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2016. február 24. napján, 18-órakor megtartandó ülésére Döntés a

Részletesebben

Melléklet: a jogsértő műsorszámok megszakítására vonatkozó adatok HATÁROZAT

Melléklet: a jogsértő műsorszámok megszakítására vonatkozó adatok HATÁROZAT Médiafelügyeleti főosztály Ügyiratszám: MN/25833-3/2012. Ügyintéző: személyes adat Email: személyes adat Tárgy: a műsorszámok reklámmal történő megszakítására vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 482/2014. (V. 29.) sz. HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 482/2014. (V. 29.) sz. HATÁROZATA Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 482/2014. (V. 29.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/7861-13/2014. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a reklám, televíziós vásárlás és a műsorelőzetes, valamint

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV, amely a Médiatanács tárgyalótermében 2014. január 14-én (kedden) megtartott Médiatanács ülésről készült.

JEGYZŐKÖNYV, amely a Médiatanács tárgyalótermében 2014. január 14-én (kedden) megtartott Médiatanács ülésről készült. JEGYZŐKÖNYV, amely a Médiatanács tárgyalótermében 2014. január 14-én (kedden) megtartott Médiatanács ülésről készült. A Médiatanács részéről jelen vannak: dr. Karas Monika a Médiatanács elnöke /1-20. pontoknál/

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 757/2014. (VII. 30.) sz. HATÁROZATA. megállapította,

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 757/2014. (VII. 30.) sz. HATÁROZATA. megállapította, Ügyiratszám: MN/18134-6/2014. Tárgy: kiegyensúlyozottsági kérelem elbírálása Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 757/2014. (VII.

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 548/2010. (III.24.) sz. HATÁROZATA

AZ ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 548/2010. (III.24.) sz. HATÁROZATA AZ ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 548/2010. (III.24.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (a továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS K Ö Z G Y Ű L É S É N E K. 252/2004.(VIII. 30.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS K Ö Z G Y Ű L É S É N E K. 252/2004.(VIII. 30.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS K Ö Z G Y Ű L É S É N E K 252/2004.(VIII. 30.) számú h a t á r o z a t a Ádám Árpád Zsoltné aktív korú nem foglalkoztatott személy rendszeres szociális segély megszüntetése

Részletesebben

ö ö ö ö ő ö ö ő ö ő ő ő ö ö ő ő ö ö ő ő ű ű ő ő ö ű ő ö ö ő ö ő ö ú ő ö ű ű ő ő ö ű ő ö ö ű ű ő ö ű ő ö ö ű ű ű ű ű ű ű ö ű ő É ö ú ö ö ö ö Ő ö ö ö ö ő ö ö ő ö ö ő ö ö ő ű ö ö ö ö ö ö ő Ö ő ö ö ő ö ő ö

Részletesebben

h a t á r o z a t o t

h a t á r o z a t o t A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének FK-I/B-5570/2011. számú, fogyasztóvédelmi intézkedést és bírság kiszabását tartalmazó határozata az ERSTE Bank Hungary Zrt. számára A Pénzügyi Szervezetek Állami

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1260/2013. (VII. 24.) sz. HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1260/2013. (VII. 24.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/24741-8/2013. Ügyintéző: személyes adat Email: személyes adat Tárgy: a gyermekek és kiskorúak védelmére vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának

Részletesebben

Ügyiratszám: Ügyintéző: személyes adat Tárgy:

Ügyiratszám: Ügyintéző: személyes adat Tárgy: Ügyiratszám: MN/12692-6/2012. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a reklám, televíziós vásárlás és a műsorelőzetes, illetve ezek közzétételét akusztikus módon jelző figyelemfelhívás hangerejére vonatkozó

Részletesebben

az alkotmánybíróság határozatai

az alkotmánybíróság határozatai 2016. június 3. 2016. 13. szám az alkotmánybíróság határozatai az alkotmánybíróság hivatalos lapja Tartalom 3108/2016. (VI. 3.) AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról 668 3109/2016. (VI. 3.)

Részletesebben

h a t á r o z a t o t A Felügyelet a Bankkal szemben a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen

h a t á r o z a t o t A Felügyelet a Bankkal szemben a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének FK-III/B-5931/2011. számú, fogyasztóvédelmi intézkedés alkalmazását és bírság kiszabását tartalmazó határozata az OTP Bank Nyrt. számára A Pénzügyi Szervezetek

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 568/2015. (V. 11.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 568/2015. (V. 11.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/7481-6/2015. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: kiegyensúlyozottsági kérelem elbírálása A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 568/2015. (V. 11.) számú HATÁROZATA A Nemzeti

Részletesebben

T/1140/27. számú EGYSÉGES JAVASLAT. törvényjavaslat

T/1140/27. számú EGYSÉGES JAVASLAT. törvényjavaslat MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/1140/27. számú EGYSÉGES JAVASLAT törvényjavaslat a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról Ellenjegyezte

Részletesebben

Javaslat a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 2014. évi 39. heti ülésszakának napirendjére. 2014. szeptember 23.

Javaslat a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 2014. évi 39. heti ülésszakának napirendjére. 2014. szeptember 23. Javaslat a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 2014. évi 39. heti ülésszakának napirendjére 2014. szeptember 23. (kedd) Kezdési időpont: 14.00 óra Helyszín: Médiatanács ülésterem Tájékoztató:

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1453/2013. (IX.25.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1453/2013. (IX.25.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/32702-8/2013. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség és a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára

Részletesebben

10.1. A biztosítási összeg a biztosított vagyontárgynak / vagyontárgyaknak a szerződő fél által a biztosítási szerződésben megjelölt értéke.

10.1. A biztosítási összeg a biztosított vagyontárgynak / vagyontárgyaknak a szerződő fél által a biztosítási szerződésben megjelölt értéke. 9.7. Amennyiben a szerződő felek a díj megfizetésének módjaként készpénz átutalási megbízásban (postai csekkes fizetési mód) állapodnak meg, és a díj esedékességekor a szerződő nem rendelkezik csekkel,

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 308/2013. (II. 20.) sz. HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 308/2013. (II. 20.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/30364-13/2012. Ügyintéző: személyes adat Email: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételét tiltó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet: a jogsértő műsorszámok

Részletesebben

Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 28.K.30.766/2014/9. számú ítélete

Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 28.K.30.766/2014/9. számú ítélete Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 28.K.30.766/2014/9. számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/135 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Fővárosi Bíróság ítélete KÉ Eljárás fajtája: Közzététel

Részletesebben

h a t á r o z a t o t

h a t á r o z a t o t A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének FK-I/B-9888/2011. számú, fogyasztóvédelmi bírság kiszabását és intézkedést tartalmazó határozata a Banif Plus Bank Zrt. számára A Pénzügyi Szervezetek Állami

Részletesebben

Üzemeltetési Szabályzat

Üzemeltetési Szabályzat Üzemeltetési Szabályzat Tartalomjegyzék I. Az elektronikus árverések közös szabályai... 3 1. Részvételi feltételek... 3 1.1 Regisztráció... 4 1.2 Bejelentkezés... 4 1.3 Engedélyhez kötött tulajdonszerzés...

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT DUNAVARSÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2013. február 13. Elfogadva:../2013. (II.12.) sz. Kt. határozat 1 I. FEJEZET Általános rendelkezések A közpénzek

Részletesebben

Tárgy: kiegyensúlyozottsági kérelem elbírálása. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 745/2015. (VI.16.) számú H A T Á R O Z A T A

Tárgy: kiegyensúlyozottsági kérelem elbírálása. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 745/2015. (VI.16.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/13198-6/2015. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: kiegyensúlyozottsági kérelem elbírálása A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1460/2012. (VII.25.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1460/2012. (VII.25.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/15410-7/2012. Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor (a napi rendszeres híradásra szánt műsoridő, és a helyi közélettel foglalkozó, a helyi mindennapi életet segítő műsorszámok)

Részletesebben

Támogatási Szerződés Minta

Támogatási Szerződés Minta Azonosító szám: Támogatási Szerződés Minta amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint támogató (továbbiakban: Támogató) képviseletében eljáró

Részletesebben

Támogatási szerződés Családok Otthonteremtési Kedvezménye nyújtására (meglévő, használt lakás bővítése)

Támogatási szerződés Családok Otthonteremtési Kedvezménye nyújtására (meglévő, használt lakás bővítése) Szerződésszám: Támogatási szerződés Családok Otthonteremtési Kedvezménye nyújtására (meglévő, használt lakás bővítése) amely egyrészről a Takarékszövetkezet/Bank Zrt. székhely: cégjegyzékszám: cégbíróság:

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság A határozat JOGERŐS: év: hó: nap: KÜJ: KTJ: Iktatószám: H-5490-19/2008. Hiv. szám: - Tárgy: Esztergom Előadó: ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi,

Részletesebben

Telefon: 428-2600/12-61 E-mail: delikatl@mnb.hu Telefax: 428-2536 Ügyszám: PFE/94/2011. 2900 2011. december 15. HATÁROZAT

Telefon: 428-2600/12-61 E-mail: delikatl@mnb.hu Telefax: 428-2536 Ügyszám: PFE/94/2011. 2900 2011. december 15. HATÁROZAT Pannon Takarék Bank Zrt. Ügyintéző neve: Delikát László Telefon: 428-2600/12-61 E-mail: delikatl@mnb.hu Telefax: 428-2536 Komárom Ügyszám: PFE/94/2011 Igmándi u. 45. Iktatószám: MNB/26137/2011 2900 2011.

Részletesebben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése Az AJB-492/2016. számú ügyben (Előzmény: AJB-4069/2014.)

Az alapvető jogok biztosának Jelentése Az AJB-492/2016. számú ügyben (Előzmény: AJB-4069/2014.) Az alapvető jogok biztosának Jelentése Az AJB-492/2016. számú ügyben (Előzmény: AJB-4069/2014.) Előadó: dr. Szentkirályi-Harsányi Ágnes Az eljárás megindítása A panaszos beadványában előadta, hogy vállalkozása

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. A Vodafon Magyarország Zrt és a ÉRV Zrt-vel kötendı bérleti szerzıdés és megállapodás jóváhagyásához

ELİTERJESZTÉS. A Vodafon Magyarország Zrt és a ÉRV Zrt-vel kötendı bérleti szerzıdés és megállapodás jóváhagyásához ELİTERJESZTÉS A Vodafon Magyarország Zrt és a ÉRV Zrt-vel kötendı bérleti szerzıdés és megállapodás jóváhagyásához Tisztelt Képviselı-testület! A Vodafon Magyarország Zrt megbízásából az IMM-ROHR Kft (Budapest)

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ a felcsúti új Faluház megépítése tárgyú, a Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti, hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárásra TARTALOMJEGYZÉK ÚTMUTATÓ

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1809/2011. (XII. 7.) sz. HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1809/2011. (XII. 7.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/24524-13/2011. Ügyintéző: dr. Pozsár Ágnes Tárgy: a termékmegjelenítés közzétételére vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése Melléklet: a hatósági ellenőrzés megállapításai Nemzeti

Részletesebben

K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testületének /2013.(..) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátások szabályozásáról

K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testületének /2013.(..) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátások szabályozásáról K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testületének /2013.(..) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátások szabályozásáról K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Németbánya Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 5/2012.(III.1.) önkormányzati rendelete

Németbánya Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 5/2012.(III.1.) önkormányzati rendelete Németbánya Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 5/2012.(III.1.) önkormányzati rendelete Németbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a többször

Részletesebben