A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 2151/2012. (XII. 5.) sz. HATÁROZATA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 2151/2012. (XII. 5.) sz. HATÁROZATA"

Átírás

1 Ügyiratszám: MN/ /2012. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat Melléklet: a vizsgált adáshét műsorát tartalmazó táblázat A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 2151/2012. (XII. 5.) sz. HATÁROZATA A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa (a továbbiakban: Médiatanács) a Domino TV Műsorszolgáltató Zrt.-vel (1065 Budapest, Nagymező utca 3.; a továbbiakban: Médiaszolgáltató) szemben hivatalból lefolytatott eljárásában megállapította, hogy a Médiaszolgáltató d1 tv adóján a augusztus 31-i adásnapon eltért a közszolgálati célt szolgáló műsorszámok időtartama kapcsán vállalt műsorszerkezettől, amely miatt a Médiaszolgáltatót felhívja, hogy a jelen határozat közlésétől számítva haladéktalanul tegyen eleget a jogszerű magatartás követelményének és tartózkodjék a jövőbeni jogsértésektől. A Médiatanács figyelmezteti a Médiaszolgáltatót, hogy a Médiatanács a vállalt műsorszerkezettől következő alkalommal történő eltérés esetén a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Mttv.) ában meghatározott jogkövetkezményeket alkalmazhat. A Médiatanács megállapította továbbá, hogy a Médiaszolgáltató a d1 tv állandó megnevezésű körzeti vételkörzetű közösségi adóján augusztus között eltért a saját készítésű műsorszámok ismétlés és képújság nélküli időtartama kapcsán vállalt műsorszerkezettől, amelyek következtében a Médiaszolgáltatót ,- Ft, azaz egyszázezer forint bírsággal sújtja. A Médiaszolgáltató a bírságot e határozat közlését követő hét napon belül köteles megfizetni a Médiatanács Magyar Államkincstár által vezetett számú számlájára. A bírságfizetési kötelezettség késedelmes teljesítése esetén a Médiaszolgáltató késedelmi pótlékot köteles fizetni, melynek mértéke minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd része. Az önkéntes teljesítés elmaradása esetén a Médiatanács a Médiaszolgáltatóval szembeni bírság igényét közigazgatási úton érvényesíti.

2 E határozat ellen fellebbezésnek nincs helye. A határozat felülvizsgálata az annak közlésétől számított 30 napon belül a Fővárosi Törvényszékhez címzett, a Médiatanácshoz három példányban benyújtott keresetlevéllel kérhető. A keresetlevél benyújtásának e határozat végrehajtására halasztó hatálya nincs, a keresettel támadott hatósági határozat végrehajtásának felfüggesztése és a tárgyalás tartása a bíróságtól kérhető. A keresetet a bíróság 30 napon belül bírálja el. Indokolás A Médiatanács a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Mttv.) 167. (1) bekezdése alapján hatósági ellenőrzés keretében, hivatalból vizsgálta a Médiaszolgáltató által üzemeltetett d1 tv állandó megnevezésű körzeti vételkörzetű közösségi médiaszolgáltatás augusztus között sugárzott műsorát, amelynek során felmerült a BJ/ /2012. számú hatósági határozat (a továbbiakban: Határozat) r) és u) pontjaiban foglalt vállalások megsértése. A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 29. (1) bekezdése alapján a Médiatanács az Mttv l) pontjában foglalt hatáskörében október 17. napján hivatalból hatósági eljárást indított a Médiaszolgáltatóval szemben, és a Ket. 29. (3) bekezdés szerinti értesítésében az 1853/2012. (X. 17.) számú, MN/ /2012. ügyiratszámú végzésében tájékoztatta a hatósági ellenőrzés megállapításairól, a Ket. 51. (1) bekezdésében foglalt rendelkezésnek megfelelően a nyilatkozattételi jogosultságáról és a Ket. 68. (1) bekezdésében rögzített iratbetekintés lehetőségéről. A visszaérkezett tértivevény tanúsága szerint a Médiaszolgáltató a végzést október 26-án vette át, nyilatkozata november 10-én érkezett meg a Médiatanácshoz. A Médiaszolgáltató nyilatkozatában vitatta a hatósági ellenőrzés közszolgálati célt szolgáló műsorszámok számával és arányával kapcsolatos megállapítását, mert álláspontja szerint a hatósági ellenőrzés augusztus 25-én 360, 26-án 361, 27-én 366, 28-án 358, 29-én 365, 30-án 364 és 31- én 367 percet figyelmen kívül hagyott a közszolgálati műsoridőtartam számításakor. A Médiaszolgáltató kifogásolta, hogy a jelen eljárásban a Quiz Interaktív tudásteszt című műsorszámok nem közszolgálati és ismételt műsorszámként kerültek besorolásra. Az említett műsorszámok nem közszolgálatiként történt hatósági megállapításával kapcsolatban kifejtette, hogy e műsorszámok a d1 tv közműsor-szolgáltatóvá történt nyilvánítása óta közszolgálati tartalomnak minősültek, tekintettel arra, hogy a médiaszolgáltatás i tematikájú műsoraiból (Iskolatévé) megismert tudásanyagot használják fel eltérő struktúrában, önálló műsorszám formájában, megfelelve az Mttv. 83. (1) bekezdés i) pontjában foglalt elvárásoknak. A Médiaszolgáltató egyúttal megjegyezte, hogy a szóban forgó műsort közszolgálati műsorszámként jelentette be elején, hat hónapig tartó átminősítési folyamatban, s azóta is ilyen jellegűként jelenti be a heti adatszolgáltatás során, továbbá nincs oka feltételezni, hogy a Médiatanácsnak ne lenne tudomása a műsor korábban több alkalommal elvégzett minősítéséről. A fentiekből következően a Médiaszolgáltató számításai szerint a közszolgálati célú műsorok vizsgált heti aránya a hatósági ellenőrzés során megállapított 72 % helyett 96,7 %, a napi teljesítés a hatósági ellenőrzés során kiemelt augusztus 31-i adásnapon 15 óra 31 perc helyett 22 óra volt, amely jelentősen meghaladta a Határozat r) pontjában vállalt arányt. A Quiz Interaktív tudásteszt című műsor ismételt jellegével kapcsolatban a Médiaszolgáltató ugyancsak a médiaszolgáltatás működése óta létező besorolására hivatkozott: óta a műsorszámok ismétlés nélküli műsorszámként kerülnek előállításra, s ennek megfelelően történt a műsor bejelentése a 2011-es átminősítési folyamatban, s történik a heti adatszolgáltatás során. Ezzel kapcsolatban a Médiaszolgáltató utalt az 1686/2012. (IX. 19.) számú médiatanácsi határozatra, 2

3 amelyben az eljárás alá vont műsorszámokat a Médiatanács a Médiaszolgáltató megjegyzése szerint a valóságnak megfelelően ismétlés nélküli műsorszámnak tekintette. A Médiaszolgáltató a saját készítésű műsorszámok képújság és ismétlés nélküli időtartama kapcsán kifejtett véleményére figyelemmel úgy nyilatkozott, hogy a hatósági ellenőrzés során összesen 2541 percnyi műsor maradt figyelmen kívül, azaz a vizsgált adáshéten 46 óra 51 perc időtartamban tett közzé ilyen műsorszámokat, amelynek következtében teljesítette a Határozat u) pontjában foglaltakat. Nyilatkozata végén a Médiaszolgáltató utalt arra, hogy október 1-jei határnappal a Quiz Interaktív tudásteszt című műsort úgy alakította át, hogy az teljes körűen megfelel az Mttv. 66. (4) bekezdésének c) pontjában foglalt rendelkezésnek, illetve, hogy e változást október 16-án bejelentette a Hatóságnál, továbbá előadott indokaira figyelemmel kérte a hatósági eljárás megszüntetését. A Médiaszolgáltató nyilatkozatában tett érdemi észrevételei alapján a hatósági ellenőrzés megállapításainak áttekintése vált szükségessé, amelyre tekintettel a Médiatanács kontrollvizsgálatot folytatott le. A Médiatanács a rendelkezésére álló adatok alapján az alábbi tényállást állapította meg és azt az alábbiak szerint értékelte: A Médiatanács a Határozatban április 30. napjával tudomásul vette és nyilvántartásában átvezette a Médiaszolgáltató május 15-én érkezett kérelmében jelzett adatváltozásokat. Ennek megfelelően a augusztus közötti műsorhéten a Médiaszolgáltató a műsoridőt és műsorstruktúrát illetően az alábbi adatokkal szerepelt a Hivatal nyilvántartásában: o) A médiaszolgáltatás műsorideje: 24 óra/nap; p) Képújság: nincs; q) A médiaszolgáltatás állandó megnevezése: d1 tv; r) A közszolgálati műsorszámok közlésére szánt minimális műsoridő: napi: 16 óra 40 perc heti: 116 óra 40 havi: 507 óra 17 perc; s) A helyi közélettel foglalkozó, a helyi mindennapi életet segítő műsorszámok közlésére szánt minimális műsoridő: napi: - heti: - havi: -: t) A napi rendszeres híradásra szánt minimális műsoridő: nincs; u) A saját készítésű műsorszámok heti minimális műsorideje (képújság és ismétlés nélkül): 46 óra 47 perc; v) A nemzeti és etnikai kisebbségek igényeinek szolgálatára tervezett napi minimális műsoridő: nincs; w) Kiegészítő médiaszolgáltatás: nincs. A d1 tv állandó megnevezésű körzeti vételkörzetű közösségi médiaszolgáltatás augusztus között sugárzott műsorhetére vonatkozó hatósági ellenőrzés során felmerült a Határozat r) és u) pontjában foglaltak megsértése, az alábbiak szerint. 1. A vizsgált adáshéten 299 közszolgálati célt szolgáló műsorszám került közzétételre, ezek időtartama összesen 7218 perc volt, az alábbi táblázat szerinti megoszlásban. dátum műsoridő (perc) közszolgálati műsortartalom időtartama (percre kerekítve) közszolgálati műsortartalom aránya (%) augusztus augusztus augusztus augusztus augusztus

4 augusztus augusztus összesen: A fentiek alapján a Médiaszolgáltató augusztus 31-én 15 óra 53 perc időtartamban sugárzott közszolgálati célt szolgáló műsorszámokat, s ezáltal nem teljesítette a Határozat r) pontjában vállalt 16 óra 40 perces időtartamot. 2. A vizsgált adáshéten sugárzott műsorszámok közül az alábbi 10 került elfogadásra a saját készítésű, képújság és ismétlés nélküli műsorszámok körében: - Melanzs (236. rész), - Koncertmontázs ( rész), - Zsinórpadlás (46. rész), - Hangadók (8. rész), - Kuriózoom (59. rész), - RepertoART (140. rész), - 80 liter alatt a Föld körül (50. rész), - Kortárskorzó (14. rész). Az említett kategóriába sorolt műsorszámok össz-időtartama 291 perc volt, s az alábbi táblázat szerint alakult. dátum műsoridő (perc) premier műsorszámok időtartama (perc) augusztus augusztus augusztus augusztus augusztus augusztus augusztus összesen: A Médiaszolgáltató a vizsgált adáshéten képújság és ismétlés nélkül 4 óra 51 perc időtartamban tett közzé saját készítésű műsorszámokat, tehát jelentős mértékben elmaradt a Határozatban u) pontjában foglalt vállalástól (46 óra 47 perc/hét). A Médiatanács a kontrollvizsgálat során az alábbiakat állapította meg. A Quiz Interaktív tudásteszt című műsorszámok nem tekinthetők közszolgálati célt szolgáló műsorszámnak, figyelemmel arra, hogy a műsor betelefonálós jellegéből adódóan a cél a nézők versenyeztetésen alapuló szórakoztatása, s ebből a szempontból másodlagosnak tekinthető a műsorban szereplő kérdések témaköre (angol nyelv és történelem). A kontrollvizsgálat során a Médiatanács figyelembe vette a Médiaszolgáltatót érintő korábbi hatósági ellenőrzések megállapításait, amelyek szerint a naponta közel hét óra időtartamú műsorban szereplő kérdések folyamatosan ismétlődnek, új kérdések bevonására nem kerül sor, ezáltal a műsor nem szolgál új információval, nem közöl új ismeretet, nem biztosít színvonalas szórakoztatást. E szempontokra tekintettel a műsor nem számítható be a augusztus 31-i adásnap közszolgálati tartalmába. A premier műsorszámok kapcsán kifejtett médiaszolgáltatói érvelést illetően a kontrollvizsgálat ahogyan az a hatósági ellenőrzés során is megállapítást nyert kimutatta, hogy a Médiaszolgáltató maga tüntette fel ismételtként a vizsgált adáshéten közzétett Quiz Interaktív tudásteszt című műsorszámokat. 4

5 A Médiaszolgáltató által küldött saját jegyzőkönyv az alábbiakat tartalmazza: dátum kezdés vége időtartam cím AGB (75=) származási hely (1=besorolhatatlan) korhatár (1=korhatárra tekintet nélkül meghallgatható) gyártási év szponzorált (2=nem) ismétlés (1=egy éven belül megismételt műsorszám) független (2=nem) :00:00 0:03:36 0:03:36 technikai hiba miatt Tudásteszt :03:48 7:00:00 5:56:12 Tudásteszt :58:33 7:00:00 6:01:27 Tudásteszt :54:28 7:00:00 6:05:32 Tudásteszt :01:37 7:00:00 5:58:23 Tudásteszt :54:54 7:00:00 6:05:06 Tudásteszt :56:09 7:00:00 6:03:51 Tudásteszt A fentiekre figyelemmel e műsorszámok vizsgált heti össz-időtartama nem számítható be a saját készítésű műsorszámok ismétlés és premier nélküli időtartamába, mivel a saját jegyzőkönyv nyilatkozatnak minősül. A kontrollvizsgálat fentiekben részletezett eredménye alapján a Médiatanács megállapította, hogy a hatósági ellenőrzés megállapításai helytállóak voltak, amelynek következtében a Médiaszolgáltató megsértette a Határozat r) és u) pontjaiban foglaltakat, tekintettel arra, hogy 1. a közszolgálati célt szolgáló műsorszámok napi időtartama (15 óra 53 perc) augusztus 31-én nem érte el a Határozat r) pontjában vállalt 16 óra 40 perc időtartamot; 2. a saját készítésű műsorszámok ismétlés és képújság nélküli heti időtartama (4 óra 51 perc) jelentősen elmaradt a Határozat u) pontjában vállalt 46 óra 47 perces időtartamtól. A jogsértéseket alátámasztó részletes adatokat a jelen határozat melléklete tartalmazza, amely melléklet a határozat elválaszthatatlan részét képezi. A melléklet rögzíti és részletezi a határozat indokolásában szereplő jogalkalmazói megállapítások pontos tényállási alapját. A Médiatanács a jogsértések miatt alkalmazandó jogkövetkezmények fajtájának és mértékének meghatározása során az alábbi szempontokat vette figyelembe. A közösségi médiaszolgáltatás kategóriájának megkülönböztetése azon a jogalkotói felismerésen alapul, miszerint a közszolgálati tartalom előállítása, szolgáltatása nem állami monopólium, és a sokszínűség védelme érdekében az állami tulajdonban álló közszolgálati médiaszolgáltatók mellett más médiaszolgáltatók is közreműködhetnek a közszolgálati feladatok megvalósításában, és közszolgálati célú műsorszámok sugárzásában. Ily módon a közösségi médiaszolgáltatás feltételeinek biztosítása a jogsértés időpontjában hatályos Magyarország Alaptörvénye IX. cikk (2) bekezdéséből következő, a sajtó és a média sokszínűségének és a demokratikus közvélemény kialakulása feltételeinek biztosítására irányuló állami kötelezettség megvalósításának része. Amennyiben az adott médiaszolgáltató által szolgáltatott közszolgálati tartalom a meghatározott mennyiségi és minőségi feltételeknek megfelel, a jogalkotó mentesíti a médiaszolgáltatási díj megfizetésének kötelezettsége alól. A fentiekre való tekintettel különösen indokolt ezen közösségi médiaszolgáltatók törvényben, illetve hatósági szerződésében vagy hatósági határozatban meghatározott mennyiségi és minőségi kritériumainak rendszeres időközönkénti ellenőrzése, az alábbi jogszabályok alapján: 5

6 Az Mttv (1) bekezdése szerint: 167. (1) A Hatóság kérelemre vagy hivatalból - feladat- és hatáskörének keretében - jogosult hatósági ellenőrzés vagy hatósági eljárás keretében felügyelni az e törvényben és az Smtv.-ben meghatározott rendelkezések érvényesülését, betartását, valamint a hatósági döntéseiben, a műsorszolgáltatási szerződésekben és a Hatóság által kötött hatósági szerződésekben foglaltak teljesítését. Az Mttv (2) bekezdése szerint: 167. (2) Amennyiben a Hatóság a hatósági döntésének ellenőrzése eredményeként megállapítja a hatósági döntésében foglaltak megsértését, abban az esetben az ügy összes körülményei, illetve az ellenőrzés során feltárt tények, valamint a jogsértés súlya és a hatékony jogérvényesítés szempontjai alapján mérlegeli, hogy a döntés megsértése tárgyában a Ket. szerinti végrehajtási eljárást vagy az e törvény szerinti jogkövetkezmények alkalmazása érdekében hatósági eljárást indít. Az Mttv (1) bekezdés értelmében: 186. (1) Amennyiben a jogsértés csekély súlyú és ismételtség nem állapítható meg, a Médiatanács, illetve a Hivatal - a jogsértés tényének megállapítása és figyelmeztetés mellett - legfeljebb harminc napos határidő tűzésével felhívhatja a jogsértőt a jogsértő magatartás megszüntetésére, a jövőbeni jogsértésektől való tartózkodásra, illetve a jogszerű magatartás tanúsítására, és meghatározhatja annak feltételeit. Az Mttv (1) bekezdésében szabályozott felhívás jogkövetkezménye abban az esetben alkalmazható, ha a jogsértés csekély súlyú, és ismételtség nem állapítható meg. Az Mttv (4) bekezdése szerint: 187. (4) Az (1)-(3) bekezdés alkalmazásában ismételtségnek tekintendő, ha a jogsértő a jogerős hatósági határozatban megállapított jogsértő magatartást ugyanazon jogalapon és jogszabályhely tekintetében, ugyanazon tárgykörben, háromszázhatvanöt napon belül legalább kétszer valósítja meg, ide nem értve a csekély súlyú törvénysértéseket. 1. A Médiatanács a Határozat r) pontjában foglaltaktól eltérést csekély súlyúnak ítélte, tekintettel arra, hogy e vállalás megsértésére a vizsgált adáshétnek kizárólag egyetlen napján, s mindössze 47 perc időtartamban került sor, míg a heti vállalás maradéktalanul teljesítésre került. Az Mttv (2) bekezdésében meghatározott további mérlegelési szempontok, figyelemmel az Mttv (4) bekezdésében meghatározott ismételtség fogalmára is, a jelen jogsértés tekintetében nem értékelhetők. Az előbbi körülményre tekintettel, valamint figyelemmel az Mttv (4) bekezdés szerinti ismételtség hiányára, a Médiatanács az Mttv (1) bekezdésben rögzített jogkövetkezményt alkalmazta a Médiaszolgáltatóval szemben, azaz a jogsértés tényének megállapítása és figyelmeztetés mellett felhívta a jövőbeni jogsértésektől való tartózkodásra, illetve a jogszerű magatartás tanúsítására. 2. A Médiatanács jelen határozat meghozatalát megelőzően az alábbi esetekben állapította meg a Határozat u) pontjában foglaltak megsértését a Médiaszolgáltatóval szemben. médiatanácsi jogsértések határozat 861/2012. (V. 9.) Határozat o) és u) pontjai, Mttv. 36. (4) 1686/2012. (IX. Határozat u) 19.) pontja a jogsértések szankció/jogkövetkezmény elkövetésének időpontja november ,- Ft május Mttv (1) 6

7 Az Mttv. korábban idézett 187. (4) bekezdése alapján ismételtség nem állapítható meg, tekintettel arra, hogy ugyan a Határozat u) pontját érintő jogsértő magatartás ugyanazon jogalapon és jogszabályhely tekintetében, ugyanazon tárgykörben, egy éven belül már két jogerős hatósági határozatban megállapításra került, azonban a második jogsértést a Médiatanács az 1686/2012. (IX. 19.) számú határozatában csekély súlyúnak minősítette. A Médiatanács a Médiaszolgáltató fent megállapított jogsértését, a Határozat u) pontjában vállaltak jelentős, 41 óra 56 perc időtartamú alulteljesítését nem értékelte csekély súlyúként, ezért az Mttv (1) bekezdése szerinti felhívás jogkövetkezményét nem alkalmazhatta. A fentiek következtében és tekintettel arra, hogy jelen határozatban harmadik alkalommal állapítja meg a Határozat u) pontjában foglaltak megsértését, a Médiatanács bírság kiszabása mellett döntött, mivel e közjogi eszközt ítélte a legalkalmasabbnak arra, hogy a Médiaszolgáltatót visszatartsa a jövőbeni jogsértések elkövetésétől. A Médiatanács a bírság kiszabásakor külön tekintettel volt arra is, hogy egy esetleges ismételt jogsértés esetén alkalmazandó jogkövetkezmény megállapításánál érvényesülhessen a fokozatosság elve, azaz a szankcionálás kiszámítható, előre látható legyen. Az Mttv (2) bekezdésében foglalt rendelkezés szerint: 187. (2) A Médiatanács és a Hivatal a jogkövetkezményt - a jogsértés jellegétől függően - a jogsértés súlyára, a jogsértés ismételtségére, folyamatosságára, időtartamára, a jogsértéssel elért vagyoni előnyre, valamint a jogsértéssel okozott érdeksérelemre, az érdeksérelmet szenvedett és veszélyeztetett személyek számára, illetve a jogsértéssel okozott kárra és a jogsértés piacra gyakorolt hatására, továbbá az egyedi ügyben értékelhető egyéb szempontokra tekintettel állapítja meg. A fentiekben meghatározott további mérlegelési szempontok, figyelemmel az Mttv (4) bekezdésében meghatározott ismételtség fogalmára is, a jelen jogsértés tekintetében nem értékelhetők. A fentiek okán a jogsértés súlyára, valamint az eset összes körülményére tekintettel a Médiatanács a Határozat u) pontjában foglaltaktól eltérés miatt a 187. (3) bekezdés bb) alpontja alapján a maximálisan kiszabható bírság 0,2 %-ának megfelelő összegű, azaz ,- Ft bírságot szabott ki a Médiaszolgáltatóval szemben. Az eljárás során a Ket (2) bekezdése szerinti eljárási költség nem merült fel. A jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ket. 72. (1) bekezdés da) pontján, valamint az Mttv (1) és (3) bekezdésén, illetve a on alapul. A tárgyalás tartására vonatkozó tájékoztatás a polgári perrendtartásról szóló évi III. törvény 338. (2) bekezdésén alapul. Budapest, december 5. a Médiatanács nevében Szalai Annamária elnök Kapják: 1. Személyes adat Dr. Koltay András hitelesítő tag 7

8 Melléklet a Médiatanács 2151/2012. (XII. 5.) számú határozatához A d1 TV augusztus közötti műsorának kódjegyzőkönyve dátum kezdés vége időtartam premier/ismétlés saját gyártás (a műsorszám (és közszolgálati (a tv beküldött gyártó felirat tv beküldött jkvje alapján) műsorelem) címe tartalma jkv-je alapján) :00:00 00:03:36 0:03:36 Tudásteszt nem közszolgálati kat. Domino TV saját gyártás Iskolatévé: matematika :03:36 00:44:06 0:40:30 érettségi tételek 8. rész :44:06 00:44:31 0:00:25 nem közszolgálati kat. Domino TV saját gyártás Iskola Tv: angol felsőfok :44:31 01:03:33 0:19:02 4. rész :03:33 01:03:48 0:00:15 Spot: képzőművészet nem közszolgálati kat. Domino TV saját gyártás :03:48 07:00:00 5:56:12 Tudásteszt nem közszolgálati kat. Domino TV saját gyártás :00:00 07:00:25 0:00:25 nem közszolgálati kat. Domino TV saját gyártás :00:25 07:29:56 0:29:31 Kultiverzum 31. rész információs magazin Domino TV saját gyártás :29:56 07:30:21 0:00:25 nem közszolgálati kat. Domino TV saját gyártás :30:21 07:56:24 0:26:03 Madarat tolláról 7. rész dokumentumfilm FloraFilm :56:24 07:56:40 0:00:16 Spot: zene nem közszolgálati kat. Domino TV saját gyártás Randomtrip koncert :56:40 07:59:59 0:03:19 (részlet) :59:59 08:00:24 0:00:25 nem közszolgálati kat. Domino TV saját gyártás Iskolatévé: magyar :00:24 08:34:16 0:33:52 irodalom 2. rész :34:16 08:34:41 0:00:25 nem közszolgálati kat. Domino TV saját gyártás Iskola Tv: olasz felső :34:41 09:11:48 0:37:07 rész :11:48 09:12:13 0:00:25 Spot: Zene + 12es nem közszolgálati kat. Domino TV saját gyártás Sziporkázó zenekar :12:13 10:42:14 1:30:01 rész terj. Domino TV saját gyártás :42:14 10:42:30 0:00:16 Spot: zene nem közszolgálati kat. Domino TV saját gyártás Eastern Boundary Trio :42:30 10:50:39 0:08:09 koncert (részlet) :50:39 10:50:55 0:00:16 Spot: zene nem közszolgálati kat. Domino TV saját gyártás :50:55 11:00:21 0:09:26 Fusio Group koncert (részlet) 8

9 Spot: Színház + 12es :00:21 11:00:46 0:00:25 nem közszolgálati kat. Domino TV saját gyártás :00:46 11:28:57 0:28:11 Zsinórpadlás rész kulturális hírek, riport Domino TV saját gyártás :28:57 11:29:13 0:00:16 Spot: zene nem közszolgálati kat. Domino TV saját gyártás Koncertmontázs :29:13 11:59:26 0:30:13 rész Domino TV saját gyártás :59:26 11:59:42 0:00:16 Spot: zene nem közszolgálati kat. Domino TV saját gyártás Koncertmontázs :59:42 12:30:17 0:30:35 rész Domino TV saját gyártás :30:17 12:30:42 0:00:25 Spot: Film + 12es nem közszolgálati kat. Domino TV saját gyártás Mindentudás Egyeteme :30:42 13:30:48 1:00:06 Tulassay Tivadar Mindentudás Kht :30:48 13:31:13 0:00:25 nem közszolgálati kat. Domino TV saját gyártás ÉletUtas: 29a. rész - Kulturális hírek, :31:13 14:02:46 0:31:33 Vendég: Benkő Péter riport :02:46 14:03:02 0:00:16 Spot: irodalom nem közszolgálati kat. Domino TV saját gyártás Kulturális hírek, ÉletUtas: 29b. rész :03:02 14:33:32 0:30:30 riport Spot: Színház + 12es :33:32 14:33:57 0:00:25 nem közszolgálati kat. Domino TV saját gyártás :33:57 15:00:50 0:26:53 RepertoART rész kulturális hírek, riport Domino TV saját gyártás :00:50 15:01:16 0:00:26 Spot: Film + 12es nem közszolgálati kat. Domino TV saját gyártás :01:16 15:47:36 0:46:20 Helló Doki! 2. rész nem közszolgálati kat. Tivoli-Filmprodukció Kft :47:36 15:48:01 0:00:25 Spot: Film + 12es nem közszolgálati kat. Domino TV saját gyártás Mi volt az az egész :48:01 17:08:02 1:20:01 Pécsi filmszemlék dokumentumfilm Tivoli-Filmprodukció Kft :08:02 17:08:27 0:00:25 nem közszolgálati kat. Domino TV saját gyártás kultúra, szabadidő Melanzs rész :08:27 17:51:10 0:42:43 magazin Domino TV saját gyártás :51:10 17:51:35 0:00:25 Spot: Film + 12es nem közszolgálati kat. Domino TV saját gyártás Én itt születtem ebben a :51:35 18:02:41 0:11:06 házban is Faludi Filmakadémia :02:41 18:03:06 0:00:25 Spot: Film + 12es nem közszolgálati kat. Domino TV saját gyártás Gyurika :03:06 18:15:05 0:11:59 Faludi Filmakadémia :15:05 18:15:30 0:00:25 Spot: Film + 12es nem közszolgálati kat. Domino TV saját gyártás Holland óra :15:30 18:27:44 0:12:14 Faludi Filmakadémia magyar :27:44 18:28:10 0:00:26 Spot: Film + 12es nem közszolgálati kat. Domino TV saját gyártás 9

10 Ki vagy mi voltam? :28:10 18:45:44 0:17:34 Faludi Filmakadémia :45:44 18:46:10 0:00:26 Spot: Film + 12es nem közszolgálati kat. Domino TV saját gyártás Praecordia :46:10 18:54:45 0:08:35 Faludi Filmakadémia :54:45 18:55:10 0:00:25 Spot: Film + 12es nem közszolgálati kat. Domino TV saját gyártás Délben :55:10 18:59:43 0:04:33 Faludi Filmakadémia angol :59:43 18:59:48 0:00:05 Szpot Reklám - új (be) nem közszolgálati kat. Domino TV saját gyártás :59:48 18:59:58 0:00:10 Reklám - Budateher nem közszolgálati kat. Domino TV saját gyártás :59:58 19:00:03 0:00:05 Szpot Reklám - új (ki) nem közszolgálati kat. Domino TV saját gyártás Spot: Színház + 12es :00:03 19:00:28 0:00:25 nem közszolgálati kat. Domino TV saját gyártás Kérem a színpadra! :00:28 19:30:13 0:29:45 rész kulturális hírek, riport Domino TV saját gyártás :30:13 19:30:39 0:00:26 nem közszolgálati kat. Domino TV saját gyártás :30:39 19:57:16 0:26:37 Kultiverzum 30. rész információs magazin Domino TV saját gyártás :57:16 19:57:32 0:00:16 Spot: zene nem közszolgálati kat. Domino TV saját gyártás Randomtrip koncert :57:32 19:59:50 0:02:18 (részlet) :59:50 20:00:16 0:00:26 Spot: Film + 12es nem közszolgálati kat. Domino TV saját gyártás A Duna krónikája :00:16 20:50:28 0:50:12 rész (A dunai utas) dokumentumfilm PCN Kommunikációs Kft :50:28 20:50:44 0:00:16 Spot: zene nem közszolgálati kat. Domino TV saját gyártás Byron Wallen koncert :50:44 21:00:46 0:10:02 (részlet) :00:46 21:01:11 0:00:25 Spot: Film + 16-os nem közszolgálati kat. Domino TV saját gyártás :01:11 22:41:58 1:40:47 Róma, nyílt város filmdráma PCN Kommunikációs Kft :41:58 22:42:23 0:00:25 Spot: Film + 12es nem közszolgálati kat. Domino TV saját gyártás Ami sohasem fogy el Faludi Filmakadémia :42:23 22:53:14 0:10: :53:14 22:53:39 0:00:25 Spot: Film + 12es nem közszolgálati kat. Domino TV saját gyártás Hétfő Faludi Filmakadémia :53:39 23:00:07 0:06:28 nem közszolgálati kat. Domino TV saját gyártás :00:07 23:00:32 0:00:25 Magyar Örökségek 1. rész :00:32 23:28:24 0:27:52 terj :28:24 23:28:40 0:00:16 Spot: zene nem közszolgálati kat. Domino TV saját gyártás 10

11 Harcsa Veronika koncert :28:40 23:42:40 0:14:00 (részlet) :42:40 23:42:56 0:00:16 Spot: zene nem közszolgálati kat. Domino TV saját gyártás Sárik Péter Trió koncert :42:56 23:49:48 0:06:52 (részlet) :49:48 23:50:04 0:00:16 Spot: zene nem közszolgálati kat. Domino TV saját gyártás Márkus Tibor koncert :50:04 23:55:25 0:05:21 (részlet) :55:25 23:55:41 0:00:16 Spot: zene nem közszolgálati kat. Domino TV saját gyártás Eastern Boundary Trio :55:41 23:59:45 0:04:04 koncert (részlet) :59:45 00:00:00 0:00:15 nem közszolgálati kat. Domino TV saját gyártás :00:00 00:00:11 0:00:11 nem közszolgálati kat. DominoTv saját gyártás Iskolatévé: matematika :00:11 00:28:29 0:28:18 érettségi tételek 9. rész :28:29 00:28:54 0:00:25 nem közszolgálati kat. DominoTv saját gyártás Iskolatévé: középfokú :28:54 00:58:18 0:29:24 angol nyelvlecke 2. rész :58:18 00:58:33 0:00:15 Spot: képzőművészet nem közszolgálati kat. DominoTv saját gyártás :58:33 07:00:00 6:01:27 Tudásteszt nem közszolgálati kat. DominoTv saját gyártás :00:00 07:00:25 0:00:25 nem közszolgálati kat. DominoTv saját gyártás Utifilmek a nagyvilágból :00:25 07:00:39 0:00:14 - Főcím terj. DominoTv saját gyártás Utifilmek a nagyvilágból: Brazília - Nordeste állam terj. EURO-TV :00:39 08:12:22 1:11:43 nem közszolgálati kat. DominoTv saját gyártás :12:22 08:12:47 0:00:25 Iskolatévé: magyar :12:47 08:43:37 0:30:50 irodalom 3. rész nem közszolgálati kat. DominoTv saját gyártás :43:37 08:44:02 0:00:25 Iskola Tv: olasz közép :44:02 09:08:53 0:24:51 rész :08:53 09:09:09 0:00:16 Spot: zene nem közszolgálati kat. DominoTv saját gyártás Jazz Steps koncert :09:09 09:10:08 0:00:59 (részlet) :10:08 09:10:33 0:00:25 nem közszolgálati kat. DominoTv saját gyártás 11

12 :10:33 09:34:58 0:24:25 Kultiverzum 32. rész információs magazin DominoTv saját gyártás :34:58 09:35:14 0:00:16 Spot: zene nem közszolgálati kat. DominoTv saját gyártás Eastern Boundary Trio :35:14 09:40:00 0:04:46 koncert (részlet) Spot: Épiteszet + 12es :40:00 09:40:25 0:00:25 nem közszolgálati kat. DominoTv saját gyártás Fejezetek Magyarország közlekedéstörténetéből Triál-Média Kft. (Cégj: ) :40:25 10:14:23 0:33: rész terj. Spot: Színház + 12es :14:23 10:14:48 0:00:25 nem közszolgálati kat. DominoTv saját gyártás Kérem a szinpadra! :14:48 10:43:30 0:28:42 rész kulturális hírek, riport DominoTv saját gyártás Spot: Épiteszet + 12es :43:30 10:43:55 0:00:25 nem közszolgálati kat. DominoTv saját gyártás Utifilmek a nagyvilágból :43:55 10:44:09 0:00:14 - Főcím terj. DominoTv saját gyártás Utifilmek a nagyvilágból: Olindai Karnevál :44:09 10:51:43 0:07:34 terj. EURO Tv :51:43 10:51:59 0:00:16 Spot: építészet nem közszolgálati kat. DominoTv saját gyártás Utifilmek a nagyvilágból: Recifei karnevál :51:59 10:59:14 0:07:15 terj. EURO Tv :59:14 10:59:30 0:00:16 Spot: zene nem közszolgálati kat. DominoTv saját gyártás Juhász Gábor Trio :59:30 11:00:13 0:00:43 koncert (részlet) :00:13 11:00:39 0:00:26 Spot: Film + 12es nem közszolgálati kat. DominoTv saját gyártás A kislány-tyttőnen :00:39 11:06:00 0:05:21 Faludi Filmakadémia magyar :06:00 11:06:25 0:00:25 Spot: Film + 12es nem közszolgálati kat. DominoTv saját gyártás A tél első napja :06:25 11:09:23 0:02:58 Faludi Filmakadémia :09:23 11:09:48 0:00:25 Spot: Film + 12es nem közszolgálati kat. DominoTv saját gyártás Első áldozás :09:48 11:18:08 0:08:20 Faludi Filmakadémia :18:08 11:18:33 0:00:25 Spot: Film + 12es nem közszolgálati kat. DominoTv saját gyártás Én itt születtem ebben a :18:33 11:29:39 0:11:06 házban is Faludi Filmakadémia :29:39 11:30:04 0:00:25 Spot: Film + 12es nem közszolgálati kat. DominoTv saját gyártás 12

13 Ízlések és fotonok :30:04 11:55:03 0:24:59 rész Tivoli-Filmprodukció Kft :55:03 11:55:28 0:00:25 Spot: Film + 12es nem közszolgálati kat. DominoTv saját gyártás Ízlések és fotonok :55:28 12:21:24 0:25:56 rész Tivoli-Filmprodukció Kft :21:24 12:21:40 0:00:16 Spot: zene nem közszolgálati kat. DominoTv saját gyártás Fábián Juli koncert :21:40 12:30:29 0:08:49 (részlet) :30:29 12:30:54 0:00:25 Spot: Film + 12es nem közszolgálati kat. DominoTv saját gyártás Mindentudás Egyeteme :30:54 13:30:41 0:59:47 Varga Zoltán Mindentudás Kht :30:41 13:31:06 0:00:25 nem közszolgálati kat. DominoTv saját gyártás Artea 19a. Rész - Kulturális hírek, :31:06 14:01:00 0:29:54 Vendég: Kézdy György riport :01:00 14:01:16 0:00:16 Spot: irodalom nem közszolgálati kat. DominoTv saját gyártás Artea 19b. rész - Kulturális hírek, :01:16 14:27:29 0:26:13 Vendég: Kézdy György riport :27:29 14:27:45 0:00:16 Spot: zene nem közszolgálati kat. DominoTv saját gyártás Transform Quintet :27:45 14:29:53 0:02:08 koncert (részlet) :29:53 14:30:18 0:00:25 Spot: Film + 12es nem közszolgálati kat. DominoTv saját gyártás 80 liter alatt a Föld körül :30:18 14:59:02 0:28: rész terj. DominoTv saját gyártás :59:02 14:59:18 0:00:16 Spot: zene nem közszolgálati kat. DominoTv saját gyártás Jazz Steps koncert :59:18 15:00:16 0:00:58 (részlet) :00:16 15:00:41 0:00:25 Spot: Film + 12es nem közszolgálati kat. DominoTv saját gyártás :00:41 16:06:24 1:05:43 Szent Péter esernyője film MANDA :06:24 16:06:49 0:00:25 Spot: Film + 12es nem közszolgálati kat. DominoTv saját gyártás Vasárnapi ebéd :06:49 16:26:15 0:19:26 Faludi Filmakadémia :26:15 16:26:40 0:00:25 Spot: Film + 12es nem közszolgálati kat. DominoTv saját gyártás Valami szépet :26:40 16:38:01 0:11:21 Faludi Filmakadémia :38:01 16:38:26 0:00:25 Spot: Film + 12es nem közszolgálati kat. DominoTv saját gyártás Örökségem :38:26 16:50:34 0:12:08 Faludi Filmakadémia :50:34 16:51:00 0:00:26 Spot: Film + 12es nem közszolgálati kat. DominoTv saját gyártás :51:00 16:56:56 0:05:56 Bújócska Faludi Filmakadémia 13

14 :56:56 16:57:21 0:00:25 Spot: Film + 12es nem közszolgálati kat. DominoTv saját gyártás Etűd drótszamárra :57:21 16:59:47 0:02:26 Faludi Filmakadémia :59:47 17:00:13 0:00:26 Spot: Film + 12es nem közszolgálati kat. DominoTv saját gyártás :00:13 17:29:09 0:28:56 Kultiverzum rész információs magazin DominoTv saját gyártás :29:09 17:29:25 0:00:16 Spot: zene nem közszolgálati kat. DominoTv saját gyártás KNH Trió koncert :29:25 17:30:44 0:01:19 (részlet) :30:44 17:31:00 0:00:16 Spot: zene nem közszolgálati kat. DominoTv saját gyártás Koncertmontázs :31:00 18:00:13 0:29:13 rész DominoTv saját gyártás Spot: Képzőművészet :00:13 18:00:38 0:00:25 12es nem közszolgálati kat. DominoTv saját gyártás :00:38 18:31:08 0:30:30 Kortárs Korzó rész kulturális hírek, riport DominoTv saját gyártás Spot: Színház + 12es :31:08 18:31:33 0:00:25 nem közszolgálati kat. DominoTv saját gyártás :31:33 19:38:29 1:06:56 Passió színházi közvetítés Neuropa Film Kft :38:29 19:38:54 0:00:25 Spot: Zene + 12es nem közszolgálati kat. DominoTv saját gyártás Jazzméletlenek :38:54 20:07:11 0:28:17 rész DominoTv saját gyártás :07:11 20:07:36 0:00:25 nem közszolgálati kat. DominoTv saját gyártás Magyar Örökségek 2. rész :07:36 20:46:46 0:39:10 terj. Spot: Színház + 12es :46:46 20:47:11 0:00:25 nem közszolgálati kat. DominoTv saját gyártás :47:11 21:14:05 0:26:54 RepertoART rész kulturális hírek, riport DominoTv saját gyártás :14:05 21:14:30 0:00:25 Spot: Film + 12es nem közszolgálati kat. DominoTv saját gyártás :14:30 22:11:13 0:56:43 Csákó és kalap film premier MANDA :11:13 22:11:29 0:00:16 Spot: zene nem közszolgálati kat. DominoTv saját gyártás Koncertmontázs :11:29 22:41:05 0:29:36 rész DominoTv saját gyártás :41:05 22:41:21 0:00:16 Spot: zene nem közszolgálati kat. DominoTv saját gyártás Koncertmontázs :41:21 23:11:34 0:30:13 rész DominoTv saját gyártás :11:34 23:11:50 0:00:16 Spot: zene nem közszolgálati kat. DominoTv saját gyártás Koncertmontázs :11:50 23:45:19 0:33:29 rész DominoTv saját gyártás 14

15 :45:19 23:45:35 0:00:16 Spot: zene nem közszolgálati kat. DominoTv saját gyártás Byron Wallen koncert :45:35 23:56:41 0:11:06 (részlet) :56:41 23:56:57 0:00:16 Spot: zene nem közszolgálati kat. DominoTv saját gyártás Randomtrip koncert :56:57 23:59:42 0:02:45 (részlet) :59:42 00:00:00 0:00:18 nem közszolgálati kat. DominoTv saját gyártás :00:00 00:00:08 0:00:08 nem közszolgálati kat. DominoTv saját gyártás Iskolatévé: matematika :00:08 00:30:52 0:30:44 érettségi tételek 10. rész :30:52 00:31:17 0:00:25 nem közszolgálati kat. DominoTv saját gyártás Iskola Tv: angol :31:17 00:54:13 0:22:56 középfok 3. rész :54:13 00:54:28 0:00:15 Spot: képzőművészet nem közszolgálati kat. DominoTv saját gyártás :54:28 07:00:00 6:05:32 Tudásteszt nem közszolgálati kat. DominoTv saját gyártás :00:00 07:00:25 0:00:25 nem közszolgálati kat. DominoTv saját gyártás :00:25 07:27:00 0:26:35 Kultiverzum 34. rész információs magazin DominoTv saját gyártás :27:00 07:27:16 0:00:16 Spot: zene nem közszolgálati kat. DominoTv saját gyártás Randomtrip koncert :27:16 07:30:01 0:02:45 (részlet) :30:01 07:30:26 0:00:25 nem közszolgálati kat. DominoTv saját gyártás terj. CITY Televíziós Műsorszolgáltató Kft. (Cégj. Sz.: ) Városmesék: 58.rész :30:26 08:04:08 0:33:42 nem közszolgálati kat. DominoTv saját gyártás :04:08 08:04:33 0:00:25 Iskolatévé: magyar :04:33 08:42:53 0:38:20 irodalom 4. rész nem közszolgálati kat. DominoTv saját gyártás :42:53 08:43:19 0:00:26 Iskola Tv: olasz közép :43:19 09:12:33 0:29:14 rész nem közszolgálati kat. DominoTv saját gyártás :12:33 09:12:58 0:00: :12:58 09:44:05 0:31:07 Kultiverzum 36. rész információs magazin DominoTv saját gyártás nem közszolgálati kat. DominoTv saját gyártás :44:05 09:44:30 0:00:25 15

16 Fejezetek Magyarország közlekedéstörténetéből 15. rész terj. Triál-Média Kft. (Cégj: ) :44:30 10:12:08 0:27: :12:08 10:12:33 0:00:25 Spot: Zene + 12es nem közszolgálati kat. DominoTv saját gyártás :12:33 10:41:01 0:28:28 Jazzméletlenek : 51.rész DominoTv saját gyártás :41:01 10:41:17 0:00:16 Spot: építészet nem közszolgálati kat. DominoTv saját gyártás Zenélő városok - Győr Aszko Média Kft :41:17 11:01:20 0:20:03 terj :01:20 11:01:46 0:00:26 Spot: Film + 12es nem közszolgálati kat. DominoTv saját gyártás Gyurika :01:46 11:13:47 0:12:01 Faludi Filmakadémia :13:47 11:14:12 0:00:25 Spot: Film + 12es nem közszolgálati kat. DominoTv saját gyártás Homokóra :14:12 11:27:08 0:12:56 Faludi Filmakadémia :27:08 11:27:34 0:00:26 Spot: Film + 12es nem közszolgálati kat. DominoTv saját gyártás Vízenjárás :27:34 11:31:09 0:03:35 Faludi Filmakadémia :31:09 11:31:34 0:00:25 nem közszolgálati kat. DominoTv saját gyártás Iskola Tv: angol :31:34 11:56:53 0:25:19 középfok 4. rész :56:53 11:57:18 0:00:25 nem közszolgálati kat. DominoTv saját gyártás Iskolatévé: matematika :57:18 12:22:09 0:24:51 érettségi tételek 11. rész :22:09 12:22:25 0:00:16 Spot: zene nem közszolgálati kat. DominoTv saját gyártás Fábián Juli koncert :22:25 12:30:36 0:08:11 (részlet) :30:36 12:31:01 0:00:25 Spot: Film + 12es nem közszolgálati kat. DominoTv saját gyártás Mindentudás Egyeteme :31:01 13:29:58 0:58:57 Vásáry Tamás Mindentudás Kht :29:58 13:30:23 0:00:25 nem közszolgálati kat. DominoTv saját gyártás Artea 20a. rész - Kulturális hírek, :30:23 14:02:40 0:32:17 Vendég: Dunai Tamás riport :02:40 14:02:56 0:00:16 Spot: irodalom nem közszolgálati kat. DominoTv saját gyártás Artea 20b. rész - Kulturális hírek, :02:56 14:30:25 0:27:29 Vendég: Dunai Tamás riport Spot: Színház + 12es :30:25 14:30:50 0:00:25 nem közszolgálati kat. DominoTv saját gyártás 16

17 :30:50 14:59:11 0:28:21 Zsinórpadlás rész kulturális hírek, riport DominoTv saját gyártás :59:11 14:59:27 0:00:16 Spot: zene nem közszolgálati kat. DominoTv saját gyártás Jazz Steps koncert :59:27 15:00:26 0:00:59 (részlet) nem közszolgálati kat. DominoTv saját gyártás :00:26 15:00:51 0:00:25 Iskolatévé: magyar :00:51 15:35:51 0:35:00 nyelvtan 5. rész nem közszolgálati kat. DominoTv saját gyártás :35:51 15:36:16 0:00:25 Iskola Tv: olasz közép :36:16 16:03:20 0:27:04 rész :03:20 16:03:45 0:00:25 Spot: Film + 12es nem közszolgálati kat. DominoTv saját gyártás Mindentudás Egyeteme :03:45 17:03:53 1:00:08 Vidor Ferenc Mindentudás Kht :03:53 17:04:18 0:00:25 Spot: Film + 12es nem közszolgálati kat. DominoTv saját gyártás BESA - Az adott szó Tivoli-Filmprodukció Kft. magyar :04:18 18:48:59 1:44: :48:59 18:49:15 0:00:16 Spot: zene nem közszolgálati kat. DominoTv saját gyártás Fábián Juli koncert :49:15 18:57:26 0:08:11 (részlet) :57:26 18:57:42 0:00:16 Spot: zene nem közszolgálati kat. DominoTv saját gyártás Randomtrip koncert :57:42 19:00:31 0:02:49 (részlet) :00:31 19:00:36 0:00:05 Szpot Reklám - új (be) nem közszolgálati kat. DominoTv saját gyártás :00:36 19:00:46 0:00:10 Reklám - Budateher nem közszolgálati kat. DominoTv saját gyártás :00:46 19:00:51 0:00:05 Szpot Reklám - új (ki) nem közszolgálati kat. DominoTv saját gyártás nem közszolgálati kat. DominoTv saját gyártás :00:51 19:01:16 0:00:25 kultúra, szabadidő Melanzs rész premier DominoTv saját gyártás :01:16 19:39:14 0:37:58 magazin :39:14 19:39:30 0:00:16 Spot: zene nem közszolgálati kat. DominoTv saját gyártás KNH Trió koncert :39:30 19:40:49 0:01:19 (részlet) :40:49 19:41:15 0:00:26 Spot: Film + 12es nem közszolgálati kat. DominoTv saját gyártás A tárca Faludi Filmakadémia :41:15 19:50:04 0:08: :50:04 19:50:29 0:00:25 Spot: Film + 12es nem közszolgálati kat. DominoTv saját gyártás 7 Határ Stúdió Kft. (Cégj.: Adam, testvérem... dokumentumfilm :50:29 20:07:36 0:17: ) :07:36 20:08:01 0:00:25 Spot: Film + 12es nem közszolgálati kat. DominoTv saját gyártás 17

18 Csobbanás :08:01 20:15:20 0:07:19 Faludi Filmakadémia :15:20 20:15:45 0:00:25 Spot: Film + 12es nem közszolgálati kat. DominoTv saját gyártás Éjvilág :15:45 20:30:04 0:14:19 Faludi Filmakadémia :30:04 20:30:29 0:00:25 Spot: Film + 12es nem közszolgálati kat. DominoTv saját gyártás Hétfő :30:29 20:36:58 0:06:29 Faludi Filmakadémia :36:58 20:37:23 0:00:25 Spot: Film + 12es nem közszolgálati kat. DominoTv saját gyártás Holland óra :37:23 20:49:39 0:12:16 Faludi Filmakadémia magyar :49:39 20:50:04 0:00:25 Spot: Film + 12es nem közszolgálati kat. DominoTv saját gyártás Praecordia :50:04 20:58:41 0:08:37 Faludi Filmakadémia :58:41 20:58:57 0:00:16 Spot: zene nem közszolgálati kat. DominoTv saját gyártás KNH Trió koncert :58:57 21:00:58 0:02:01 (részlet) :00:58 21:01:24 0:00:26 Spot: Film + 12es nem közszolgálati kat. DominoTv saját gyártás Derrick - Halál az :01:24 21:57:35 0:56:11 erdő szélén nem közszolgálati kat. premier PCN Kommunikációs Kft :57:35 21:57:51 0:00:16 Spot: zene nem közszolgálati kat. DominoTv saját gyártás Fábián Juli koncert :57:51 22:01:12 0:03:21 (részlet) Spot: Színház + 12es :01:12 22:01:37 0:00:25 nem közszolgálati kat. DominoTv saját gyártás A Boldogság felé indultam én- Válogatás színházi közvetítés Neurópa film Kft :01:37 22:33:06 0:31:29 Szép Ernő műveiből :33:06 22:33:22 0:00:16 Spot: zene nem közszolgálati kat. DominoTv saját gyártás Fusio Group koncert :33:22 22:56:10 0:22:48 (részlet) :56:10 22:56:26 0:00:16 Spot: zene nem közszolgálati kat. DominoTv saját gyártás Randomtrip koncert :56:26 22:59:04 0:02:38 (részlet) :59:04 22:59:20 0:00:16 Spot: zene nem közszolgálati kat. DominoTv saját gyártás KNH Trió koncert :59:20 23:01:44 0:02:24 (részlet) :01:44 23:02:09 0:00:25 Spot: Film + 12es nem közszolgálati kat. DominoTv saját gyártás :02:09 00:00:00 0:57:51 Aranyfűrész film Manas Bt :00:00 00:01:17 0:01:17 Aranyfűrész film Manas Bt :01:17 00:01:42 0:00:25 nem közszolgálati kat. DominoTv saját gyártás 18

19 Iskolatévé: matematika :01:42 00:30:49 0:29:07 érettségi tételek 12. rész :30:49 00:31:14 0:00:25 nem közszolgálati kat. DominoTv saját gyártás Iskola Tv: angol :31:14 01:01:22 0:30:08 középfok 5. rész :01:22 01:01:37 0:00:15 Spot: képzőművészet nem közszolgálati kat. DominoTv saját gyártás :01:37 07:00:00 5:58:23 Tudásteszt nem közszolgálati kat. DominoTv saját gyártás :00:00 07:00:25 0:00:25 nem közszolgálati kat. DominoTv saját gyártás :00:25 07:32:36 0:32:11 Kultiverzum 37. rész információs magazin DominoTv saját gyártás Spot: Színház + 12es :32:36 07:33:01 0:00:25 nem közszolgálati kat. DominoTv saját gyártás :33:01 07:59:54 0:26:53 RepertoART rész kulturális hírek, riport DominoTv saját gyártás :59:54 08:00:19 0:00:25 nem közszolgálati kat. DominoTv saját gyártás Iskolatévé: magyar :00:19 08:40:29 0:40:10 irodalom 5. rész :40:29 08:40:54 0:00:25 nem közszolgálati kat. DominoTv saját gyártás Iskola Tv: olasz közép :40:54 09:06:19 0:25:25 rész :06:19 09:06:35 0:00:16 Spot: zene nem közszolgálati kat. DominoTv saját gyártás Fábián Juli koncert :06:35 09:09:58 0:03:23 (részlet) :09:58 09:10:23 0:00:25 nem közszolgálati kat. DominoTv saját gyártás :10:23 09:40:29 0:30:06 Kultiverzum 38. rész információs magazin DominoTv saját gyártás :40:29 09:40:54 0:00:25 nem közszolgálati kat. DominoTv saját gyártás Országjáró: Benkó Aszko Média Kft. Sándor :40:54 10:00:47 0:19:53 terj :00:47 10:01:03 0:00:16 Spot: zene nem közszolgálati kat. DominoTv saját gyártás Koncertmontázs premier DominoTv saját gyártás :01:03 10:32:23 0:31:20 rész :32:23 10:32:39 0:00:16 Spot: zene nem közszolgálati kat. DominoTv saját gyártás Koncertmontázs rész premier DominoTv saját gyártás :32:39 11:02:57 0:30: :02:57 11:03:13 0:00:16 Spot: zene nem közszolgálati kat. DominoTv saját gyártás :03:13 11:32:49 0:29:36 Koncertmontázs DominoTv saját gyártás 19

20 rész :32:49 11:33:15 0:00:26 Spot: Film + 12es nem közszolgálati kat. DominoTv saját gyártás Iskola Tv: angol :33:15 11:56:50 0:23:35 középfok 6. rész :56:50 11:57:15 0:00:25 Spot: Film + 12es nem közszolgálati kat. DominoTv saját gyártás Iskolatévé: matematika :57:15 12:28:20 0:31:05 érettségi tételek 13. rész :28:20 12:28:45 0:00:25 Spot: Film + 12es nem közszolgálati kat. DominoTv saját gyártás Mindentudás Egyeteme :28:45 13:33:46 1:05:01 Vissy Károly Mindentudás Kht :33:46 13:34:11 0:00:25 nem közszolgálati kat. DominoTv saját gyártás ÉletUtas: 30a. rész - Kulturális hírek, :34:11 14:02:03 0:27:52 Vendég: Lajos Mari riport :02:03 14:02:19 0:00:16 Spot: irodalom nem közszolgálati kat. DominoTv saját gyártás Kulturális hírek, ÉletUtas: 30b. rész :02:19 14:32:45 0:30:26 riport :32:45 14:33:10 0:00:25 Spot: Film + 12es nem közszolgálati kat. DominoTv saját gyártás :33:10 15:01:59 0:28:49 Kuriozoom 32. rész kulturális hírek, riport DominoTv saját gyártás :01:59 15:02:24 0:00:25 nem közszolgálati kat. DominoTv saját gyártás Iskolatévé: magyar :02:24 15:39:54 0:37:30 nyelvtan 7. rész :39:54 15:40:19 0:00:25 nem közszolgálati kat. DominoTv saját gyártás Iskola Tv: olasz közép :40:19 16:00:27 0:20:08 rész :00:27 16:00:53 0:00:26 Spot: Film + 12es nem közszolgálati kat. DominoTv saját gyártás Mindentudás Egyeteme :00:53 16:59:20 0:58:27 Vizi E. Szilveszter Mindentudás Kht :59:20 16:59:36 0:00:16 Spot: zene nem közszolgálati kat. DominoTv saját gyártás Juhász Gábor Trio :59:36 17:00:19 0:00:43 koncert (részlet) :00:19 17:00:45 0:00:26 Spot: Film + 12es nem közszolgálati kat. DominoTv saját gyártás :00:45 18:48:33 1:47:48 A mozi fényei film Tivoli-Filmprodukció Kft. magyar :48:33 18:48:49 0:00:16 Spot: zene nem közszolgálati kat. DominoTv saját gyártás Byron Wallen koncert :48:49 18:58:20 0:09:31 (részlet) :58:20 18:58:36 0:00:16 Spot: zene nem közszolgálati kat. DominoTv saját gyártás :58:36 19:00:17 0:01:41 Randomtrip koncert 20

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1336/2013. (VIII. 28.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1336/2013. (VIII. 28.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/26026-10/2013. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések, valamint a közösségi médiaszolgáltatókkal szemben előírt törvényi követelmények megsértése Ügyintéző: személyes adat

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 542/2014. (VI. 17.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 542/2014. (VI. 17.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/10617-7/ Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések, és a közösségi médiaszolgáltatókkal szemben előírt törvényi követelmény megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám:

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1606/2012. (IX.5.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1606/2012. (IX.5.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/20021-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a célokat szolgáló műsorszámok, valamint a helyi közélettel foglalkozó, a helyi mindennapi

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 23/2013. (I.9.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 23/2013. (I.9.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/28903-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására és a burkolt kereskedelmi közlemény tilalmára vonatkozó kötelezettség megsértése Melléklet:

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 778/2012. (IV.25.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 778/2012. (IV.25.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/6601-9/2012. Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: A hatósági ellenőrzés megállapításai Az

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 164/2013. (I.30.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 164/2013. (I.30.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/32761-7/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1897/2012. (X.30.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1897/2012. (X.30.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/24101-7/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1551/2012. (VIII. 29.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1551/2012. (VIII. 29.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/35819-13/2011. Tárgy: az 1243/2011. (IX. 21.) számú, BJ/20481-6/2011. ügyiratszámú médiatanácsi határozat o) és r) pontjaiban foglaltak, valamint a közösségi médiaszolgáltatásokkal szembeni

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1017/2012. (V.30.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1017/2012. (V.30.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/4544-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megszegése

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 320/2014. (IV.8.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 320/2014. (IV.8.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/2345-10/2014. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a reklámok megkülönböztetésére vonatkozó törvényi rendelkezés, valamint a vállalt műsorstruktúrának

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1261/2013. (VII. 24.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1261/2013. (VII. 24.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/14437-10/2013. Tárgy: a hálózatba kapcsolódásra vonatkozó törvényi előírás megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat Melléklet: a hatósági ellenőrzés megállapításai

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 173/2014. (II.18.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 173/2014. (II.18.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/72192-8/2013. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 111/2012. (I.18.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 111/2012. (I.18.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/32643-10/2011. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a termékmegjelenítésre vonatkozó szabályok megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 111/2012. (I.18.) számú HATÁROZATA

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 2.700.000,- Ft, azaz kétmillió-hétszázezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi.

H A T Á R O Z A T. 2.700.000,- Ft, azaz kétmillió-hétszázezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi. Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/17076-6/2013. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a hallássérültek számára hozzáférhető műsorszámokra vonatkozó

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 2208/2012. (XII. 12.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 2208/2012. (XII. 12.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/28387-8/2012. Tárgy: a hálózatba kapcsolódásra vonatkozó törvényi előírások megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat Melléklet: a vizsgált adásnap műsorát tartalmazó

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1852/2012. (X. 17.) sz. HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1852/2012. (X. 17.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/21376-7/2012. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának

Részletesebben

HATÁROZAT. 715.000,- Ft, azaz hétszáztizenötezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi.

HATÁROZAT. 715.000,- Ft, azaz hétszáztizenötezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi. Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/10951-5/2013. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a hallássérültek számára hozzáférhető műsorszámokra vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése Melléklet: hatósági

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 38.970,- Ft, azaz harmincnyolcezer - kilencszázhetven forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T. 38.970,- Ft, azaz harmincnyolcezer - kilencszázhetven forint bírsággal sújtja. Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/23391-5/2013. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet:

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 1.330.000,- Ft, azaz egymillió-háromszázezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi.

H A T Á R O Z A T. 1.330.000,- Ft, azaz egymillió-háromszázezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi. Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/12953-5/2014. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a hallássérültek számára hozzáférhető műsorszámokra vonatkozó

Részletesebben

HATÁROZAT. 200.000,- Ft, azaz kétszázezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi.

HATÁROZAT. 200.000,- Ft, azaz kétszázezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi. Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/26520-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a hallássérültek számára hozzáférhető műsorszámokra vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése Melléklet: hatósági

Részletesebben

1128/2013 HATÁROZATA

1128/2013 HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/8114-11/2013. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1242/2014. (XII.16.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1242/2014. (XII.16.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/26663-7/2014. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor közreadására vonatkozó kötelezettség megsértése

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 161/2016. (II. 9.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 161/2016. (II. 9.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/35010-10/2015. Tárgy: a társadalmi célú reklám közzétételére vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet: A magyar reformok működnek! című klipek TV2 csatornán reklámként történt

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1023/2012. (V. 30.) számú HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1023/2012. (V. 30.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/10113-7/2012. Tárgy: a kiskorúak védelméről szóló rendelkezések megsértése Ügyintéző: személyes adat Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 1023/2012. (V. 30.) számú HATÁROZATA

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1259/2013. (VII. 24.) sz. HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1259/2013. (VII. 24.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/10459-11/2013. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 590/2015. (V.19.) sz. HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 590/2015. (V.19.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/5710-11/2015. Ügyintéző: személyes adat Tel.: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése Melléklet:

Részletesebben

HATÁROZAT. 50.000,- Ft, azaz ötvenezer forint bírsággal sújtja.

HATÁROZAT. 50.000,- Ft, azaz ötvenezer forint bírsággal sújtja. Médiafelügyeleti Főosztály Iktatószám: MN/1932-4/2012. Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó szabályok megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: Az Advenio Műsorszolgáltató Zrt. által

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 2211/2012. (XII.12.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 2211/2012. (XII.12.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/27611-9/2012. Tárgy: a Médiatanács Határozatában előírt műsorstrutúrána megfelelő műsorsugárzási ötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat Mellélet:

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 65.000,- Ft, azaz hatvanötezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T. 65.000,- Ft, azaz hatvanötezer forint bírsággal sújtja. Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/15072-4/2012. Ügyintéző: személyes adat Tárgy közösségi médiaszolgáltatás során összetett műsorszámokban történő reklámok közzétételére vonatkozó törvényi rendelkezés

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 30.000,- Ft, azaz harmincezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T. 30.000,- Ft, azaz harmincezer forint bírsággal sújtja. Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/13023-3/2012. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó szabályok megsértése Melléklet: A Médiaszolgáltató által 2012. márciusában

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1237/2012. (VII.5.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1237/2012. (VII.5.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/9050-11/2012. Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó törvényi kötelezettség, illetve a hálózatba kapcsolódásra vonatkozó törvényi előírások megsértése Ügyintéző:

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 2111/2012. (XI. 28.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 2111/2012. (XI. 28.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/35-9/. Tárgy: a vállalt műsorstrutúrána megfelelő műsor sugárzására vonatozó, valamint a vényöteles gyógyszerészítménye eresedelmi özleményben történő bemutatását, népszerűsítését tilalmazó

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1792/2012. (X.10.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1792/2012. (X.10.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/21388-10/2012. Tárgy: a Médiatanács határozatában előírt műsorstruktúrának megfelelő műsorsugárzási kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: a hatósági ellenőrzés megállapításai

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 748/2015. (VI.16.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 748/2015. (VI.16.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: Ügyintéző: Telefonszám: E-mail: Tárgy: Melléklet: MN/10948-8/2015. személyes adat Személyes adat személyes adat a reklám, televíziós vásárlás és a műsorelőzetes, valamint azok közzétételét

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 790/2012. (IV.25.) sz. HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 790/2012. (IV.25.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/7813-7/2012 Tárgy: televíziós vásárlási műsorablak más médiatartalmaktól optikai és akusztikus módon történő megkülönböztetését előíró rendelkezés megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet:

Részletesebben

V É G Z É S. megszünteti.

V É G Z É S. megszünteti. Médiafelügyeleti főosztály Ügyiratszám: MN/7491-5/2012. Ügyintéző:személyes adat Telefonszám:Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: eljárás megszüntetése V É G Z É S A Nemzeti Média- és Hírközlési

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 200 000,- Ft, azaz kétszázezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T. 200 000,- Ft, azaz kétszázezer forint bírsággal sújtja. Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/13764-4/2015. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a reklámidőre vonatkozó rendelkezés megsértése H A T Á R O Z A T

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 773/2015. (VI.23.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 773/2015. (VI.23.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: Ügyintéző: Telefonszám: E-mail: Tárgy: Melléklet: MN/10947-7/2015. személyes adat Személyes adat személyes adat a reklám, televíziós vásárlás és a műsorelőzetes, valamint azok közzétételét

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 30.000,- Ft, azaz harmincezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T. 30.000,- Ft, azaz harmincezer forint bírsággal sújtja. Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/30856-4/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet:

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1167/2014. (XII.1.) számú HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1167/2014. (XII.1.) számú HATÁROZATA A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 1167/2014. (XII.1.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: 20307-10/2014. Tárgy: a TV2 Média Csoport Kft. fellebbezésének elbírálása A Nemzeti Média- és Hírközlési

Részletesebben

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET VÉGZÉSE

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET VÉGZÉSE ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 2358/2009. (XII.2.) sz. VÉGZÉSE Az Országos Rádió és Televízió Testület (a továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

HATÁROZAT. megállapítja,

HATÁROZAT. megállapítja, Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa Ügyiratszám: JG-16762-12/2015. Ügyintéző: személyes adat Telefon: személyes adat Email: személyes adat Tárgy: döntés az IRÁNY Média 2012 Kft. kérelmére

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 589/2012. (III.28.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 589/2012. (III.28.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/33503-11/2011. Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsorsugárzási kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: A hatósági ellenőrzés megállapításai Az egyhetes

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1460/2012. (VII.25.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1460/2012. (VII.25.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/15410-7/2012. Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor (a napi rendszeres híradásra szánt műsoridő, és a helyi közélettel foglalkozó, a helyi mindennapi életet segítő műsorszámok)

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 513/2012. (III. 14.) sz. HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 513/2012. (III. 14.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/34488-14/2011. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a termékmegjelenítés közzétételére vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 513/2012.

Részletesebben

Ügyiratszám: Ügyintéző: személyes adat Tárgy:

Ügyiratszám: Ügyintéző: személyes adat Tárgy: Ügyiratszám: MN/12692-6/2012. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a reklám, televíziós vásárlás és a műsorelőzetes, illetve ezek közzétételét akusztikus módon jelző figyelemfelhívás hangerejére vonatkozó

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 46.900-Ft, azaz negyvenhatezer-kilencszázezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T. 46.900-Ft, azaz negyvenhatezer-kilencszázezer forint bírsággal sújtja. Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/18053-5/2014. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet:

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1846/2012. (X. 17.) sz. HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1846/2012. (X. 17.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/23342-8/2012. Ügyintéző:személyes adat Tárgy: a reklám, televíziós vásárlás és a műsorelőzetes, valamint azok közzétételét akusztikus módon jelző figyelemfelhívás hangerejére vonatkozó

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 482/2014. (V. 29.) sz. HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 482/2014. (V. 29.) sz. HATÁROZATA Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 482/2014. (V. 29.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/7861-13/2014. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a reklám, televíziós vásárlás és a műsorelőzetes, valamint

Részletesebben

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 2558/2006. (XI. 22.) sz. HATÁROZATA

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 2558/2006. (XI. 22.) sz. HATÁROZATA ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 2558/2006. (XI. 22.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (a továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1809/2011. (XII. 7.) sz. HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1809/2011. (XII. 7.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/24524-13/2011. Ügyintéző: dr. Pozsár Ágnes Tárgy: a termékmegjelenítés közzétételére vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése Melléklet: a hatósági ellenőrzés megállapításai Nemzeti

Részletesebben

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 999/2008. (VI.4.) sz. HATÁROZATA

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 999/2008. (VI.4.) sz. HATÁROZATA ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 999/2008. (VI.4.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

Melléklet: a jogsértő műsorszámok megszakítására vonatkozó adatok HATÁROZAT

Melléklet: a jogsértő műsorszámok megszakítására vonatkozó adatok HATÁROZAT Médiafelügyeleti főosztály Ügyiratszám: MN/25833-3/2012. Ügyintéző: személyes adat Email: személyes adat Tárgy: a műsorszámok reklámmal történő megszakítására vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 308/2013. (II. 20.) sz. HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 308/2013. (II. 20.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/30364-13/2012. Ügyintéző: személyes adat Email: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételét tiltó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet: a jogsértő műsorszámok

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 83/2014. (I. 28.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 83/2014. (I. 28.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/62832-12/2013. Tárgy: a hálózatba apcsolódásra vonatozó törvényi előírás megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat Mellélet: a hatósági ellenőrzés megállapításai

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1134/2014. (XI. 25.) számú HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1134/2014. (XI. 25.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: 20306-10/2014. Tárgy: a Magyar RTL Televízió Zrt. fellebbezésének elbírálása A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 1134/2014. (XI. 25.) számú HATÁROZATA A Nemzeti Média- és

Részletesebben

Ügyiratszám: TA/4278-4/2011

Ügyiratszám: TA/4278-4/2011 Ügyiratszám: TA/4278-4/2011 a NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 491/2011. (IV. 14.) számú HATÁROZATA A Nemzeti Média- Hírközli Hatóság Médiatanácsa (a továbbiakban: Médiatanács) hivatalból

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1453/2013. (IX.25.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1453/2013. (IX.25.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/32702-8/2013. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség és a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 101/2011. (I. 12.) sz. HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 101/2011. (I. 12.) sz. HATÁROZATA Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 101/2011. (I. 12.) sz. HATÁROZATA A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa (a továbbiakban: Médiatanács) a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1566/2012. (VIII. 29.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1566/2012. (VIII. 29.) sz. HATÁROZATA Itatószám: MN/13998-15/2012. Tárgy: a vállalt műsorstrutúrána megfelelő műsor sugárzására vonatozó törvényi ötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Mellélet: a hatósági ellenőrzés megállapításai

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 248/2014. (III. 18.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 248/2014. (III. 18.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/668-7/2014. Tárgy: a vállalt műsorszerezettől történő eltérése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat Mellélet: a hatósági ellenőrzés megállapításai A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 215/2012. (II. 1.) sz. HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 215/2012. (II. 1.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/32050-8/2011. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: burkolt kereskedelmi közlemény tiltott közzétételére vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet: hatósági ellenőrzés megállapításai

Részletesebben

Az Országos Rádió és Televízió Testület. 836/2007. (IV. 4.) sz. Határozata

Az Országos Rádió és Televízió Testület. 836/2007. (IV. 4.) sz. Határozata Az Országos Rádió és Televízió Testület 836/2007. (IV. 4.) sz. Határozata Az Országos Rádió és Televízió Testület (a továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 505/2016. (V. 3.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 505/2016. (V. 3.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/4540-11/2016. Ügyintéző: személyes adat Email: személyes adat Tárgy: a közösségek kirekesztését tilalmazó törvényi rendelkezés megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 35/2016. (I. 12.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 35/2016. (I. 12.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/33673-8/2015. Ügyintéző: személyes adat Email: személyes adat Tárgy: a kiskorúakra vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 35/2016.

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 757/2014. (VII. 30.) sz. HATÁROZATA. megállapította,

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 757/2014. (VII. 30.) sz. HATÁROZATA. megállapította, Ügyiratszám: MN/18134-6/2014. Tárgy: kiegyensúlyozottsági kérelem elbírálása Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 757/2014. (VII.

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 39/2016. (I. 12.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 39/2016. (I. 12.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/33169-10/2015. Ügyintéző: személyes adat Email: személyes adat Tárgy: a kiskorúakra vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 39/2016.

Részletesebben

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 2104/2007. (IX. 19.) sz. HATÁROZATA

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 2104/2007. (IX. 19.) sz. HATÁROZATA ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 2104/2007. (IX. 19.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (a továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a

Részletesebben

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 1541/2008. (VIII.27.) sz. HATÁROZATA

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 1541/2008. (VIII.27.) sz. HATÁROZATA ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 1541/2008. (VIII.27.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1788/2012. (X. 10.) sz. HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1788/2012. (X. 10.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/20023-13/2012. Ügyintéző: személyes adat Email: személyes adat Tárgy: a termékmegjelenítésre és a műsorszámok támogatására vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése Nemzeti Média- és

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1320/2012. (VII.18.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1320/2012. (VII.18.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/2292-15/2012. Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsorsugárzási kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: I. A hatósági ellenőrzés megállapításai II. Az egyhetes

Részletesebben

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 2111/2009. (X. 28.) sz. HATÁROZATA

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 2111/2009. (X. 28.) sz. HATÁROZATA ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 2111/2009. (X. 28.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (a továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 168/2012. (I.25.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 168/2012. (I.25.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/32948-8/2011. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó rendelkezés megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának

Részletesebben

Az Országos Rádió és Televízió Testület. 1006/2008. (VI. 4.) sz. Határozata

Az Országos Rádió és Televízió Testület. 1006/2008. (VI. 4.) sz. Határozata Az Országos Rádió és Televízió Testület 1006/2008. (VI. 4.) sz. Határozata Az Országos Rádió és Televízió Testület (továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (továbbiakban:

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 1360/2008. (VII.15.) sz. HATÁROZATA

AZ ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 1360/2008. (VII.15.) sz. HATÁROZATA AZ ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 1360/2008. (VII.15.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 774/2015. (VI. 23.) számú H A T Á R O Z A T A

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 774/2015. (VI. 23.) számú H A T Á R O Z A T A A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 774/2015. (VI. 23.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/11889-8/2015. Ügyintéző: személyes adat Email: személyes adat Tárgy: az emberi méltóság

Részletesebben

ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG

ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG Cím:1139 Budapest Teve u. 4-6. 1903 Bp. Pf.: 314/15 Tel: 443-5573/33104 Fax: 443-5733/33133 E-mail: orfktitkarsag@orfk.police.hu Szám: 105/502- /2013.RP. Tárgy: panasz elbírálása

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. e l u t a s í t o m.

H A T Á R O Z A T. e l u t a s í t o m. ORSZÁGOS RENDŐRFŐKAPITÁNY 1139 Budapest, Teve u. 4-6. 1903 Budapest, Pf.: 314/15. Telefon: (06-1) 443-5573, Telefax: (06-1) 443-5733 BM telefon: 33-104, 33-140, BM telefax: 33-133 E-mail: orfkvezeto@orfk.police.hu

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 433/2016. (IV.12.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 433/2016. (IV.12.) számú HATÁROZATA Médiaszolgáltatási Főosztály Ügyiratszám: PJ/21126-24/2016 Pályáztatási és Jogi Osztály Tárgy: a Vác 94,1 MHz helyi médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására irányuló pályázati eljárás eredménye Ügyintéző:

Részletesebben

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 845/2012. (V. 9.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 845/2012. (V. 9.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: PJ/16752-21/2011. Ügyintéző: dr. Deés Csaba Tárgy: a Kalocsa 100,0 MHz médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására irányuló pályázati eljárás eredménye A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 415/2012. (II. 29.) sz. HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 415/2012. (II. 29.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/30476-20/2011. Ügyintéző: személyes adat Email: személyes adat Tárgy: kiskorúak védelméről szóló, a termékmegjelenítés tényéről szóló tájékoztatási követelmény és a burkolt kereskedelmi

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. helyt adok,

H A T Á R O Z A T. helyt adok, ORSZÁGOS RENDŐRFŐKAPITÁNY PAPP KÁROLY r. altábornagy Szám: 29000-105/943- /2014.P. Tárgy: rendőri intézkedés elleni panasz elbírálása H A T Á R O Z A T A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény (továbbiakban:

Részletesebben

a NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 1330/2011. (X. 5.) számú HATÁROZATA

a NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 1330/2011. (X. 5.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/27099-5/2011. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: kiegyensúlyozottsági kérelem elbírálása Melléklet: a kifogásolt műsorszám tartalmának szöveges ismertetése a NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI

Részletesebben

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET HATÁROZATA

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET HATÁROZATA ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 212/2009. (I. 28.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (a továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 998/2014. (X. 14.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 998/2014. (X. 14.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN23956-6/2014. Tárgy: kiegyensúlyozottsági kérelem elbírálása Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 998/2014. (X. 14.)

Részletesebben

h a t á r o z a t o t

h a t á r o z a t o t A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének FK-I/B-6436/2011. számú, fogyasztóvédelmi bírság kiszabását és intézkedést tartalmazó határozata az Erste Leasing Autófinanszírozási Zrt. számára. A Pénzügyi

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA - ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 79/2011. (I.12.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA - ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 79/2011. (I.12.) sz. HATÁROZATA A NEMZETI MÉDIA - ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 79/2011. (I.12.) sz. HATÁROZATA A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa (a továbbiakban: Médiatanács) a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 620/2015. (V. 26.) számú HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 620/2015. (V. 26.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/8176-6/2015. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: kiegyensúlyozottsági kérelem elbírálása A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 620/2015. (V. 26.) számú HATÁROZATA A Nemzeti

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1580/2013. (XI.6.) sz. HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1580/2013. (XI.6.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: Ügyintéző: Tárgy: MN/53725-7/2013. személyes adat kiegyensúlyozottsági kérelem elbírálása Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 1580/2013. (XI.6.) sz. HATÁROZATA A Nemzeti Média-

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. Pályázati Felhívás tervezete

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. Pályázati Felhívás tervezete A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának Pályázati Felhívás tervezete a Budapest 103,9 MHz körzeti médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására A MÉDIASZOLGÁLTATÁSI LEHETŐSÉG PÁLYÁZTATÁSA

Részletesebben

h a t á r o z a t o t

h a t á r o z a t o t A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének FK II/B-6928/2011. számú, fogyasztóvédelmi intézkedést és bírság kiszabását tartalmazó határozata a QBE Insurance (Europe) Limited Magyarországi Fióktelepe

Részletesebben

Bóly és Vidéke Takarékszövetkezet. Bóly Rákóczi u. 7/A. 7754. Tárgy: Felhívás intézkedések megtételére, valamint bírság kiszabása

Bóly és Vidéke Takarékszövetkezet. Bóly Rákóczi u. 7/A. 7754. Tárgy: Felhívás intézkedések megtételére, valamint bírság kiszabása Bóly és Vidéke Takarékszövetkezet Bóly Rákóczi u. 7/A. 7754 Tárgy: Felhívás intézkedések megtételére, valamint bírság kiszabása A Bóly és Vidéke Takarékszövetkezetnél (székhelye: 7754 Bóly, Rákóczi út

Részletesebben

Ügyiratszám: TA/6333-4/2011

Ügyiratszám: TA/6333-4/2011 Ügyiratszám: TA/6333-4/2011 Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 566/2011. (IV.28.) számú HATÁROZATA A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa (a továbbiakban: Médiatanács) a

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 627/2011. (V. 11.) számú HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 627/2011. (V. 11.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: TA/7153-5/2011 Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 627/2011. (V. 11.) számú HATÁROZATA A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa (a továbbiakban: Médiatanács) a

Részletesebben

Cím: 1139 Budapest Teve u. 4-6. 1903 Bp. Pf.: 314/15 Tel: 443-5573/33104 Fax: 443-5733/33133 E-mail: orfktitkarsag@orfk.police.hu

Cím: 1139 Budapest Teve u. 4-6. 1903 Bp. Pf.: 314/15 Tel: 443-5573/33104 Fax: 443-5733/33133 E-mail: orfktitkarsag@orfk.police.hu ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG Cím: 1139 Budapest Teve u. 4-6. 1903 Bp. Pf.: 314/15 Tel: 443-5573/33104 Fax: 443-5733/33133 E-mail: orfktitkarsag@orfk.police.hu Szám: 29000-105/71- /2014. P. Tárgy: alapvető

Részletesebben

h a t á r o z a t o t hozom.

h a t á r o z a t o t hozom. A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének H-PJ-III-B-65/2012. számú határozata a S+H Portfolio Vagyonkezelő és Munkaerőgazdálkodási Zártkörűen Működő Részvénytársasággal (székhely: 2112 Veresegyház,

Részletesebben

ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG

ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG Cím:1139 Budapest Teve u. 4-6. 1903 Bp. Pf.: 314/15 Tel: 443-5573/33104 Fax: 443-5733/33133 E-mail: orfkvezeto@orfk.police.hu Szám: 29000/105/547- /2012.P. Tárgy: alapvető

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1260/2013. (VII. 24.) sz. HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1260/2013. (VII. 24.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/24741-8/2013. Ügyintéző: személyes adat Email: személyes adat Tárgy: a gyermekek és kiskorúak védelmére vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának

Részletesebben

ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG

ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG Cím:1139 Budapest Teve u. 4-6. 1903 Bp. Pf.: 314/15 Tel: 443-5573/33104 Fax: 443-5733/33133 E-mail: orfkvezeto@orfk.police.hu Szám: 29000/105/1304- /2012.P. Tárgy: alapvető

Részletesebben

A M É D I A T A N Á C S R É S Z É R E

A M É D I A T A N Á C S R É S Z É R E NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG HIVATALA Szám: E L Ő T E R J E S Z T É S A M É D I A T A N Á C S R É S Z É R E Tárgy: a hallási fogyatékkal élők befogadását segítő feliratozással kapcsolatos kívánalmak

Részletesebben