A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1460/2012. (VII.25.) sz. HATÁROZATA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1460/2012. (VII.25.) sz. HATÁROZATA"

Átírás

1 Iktatószám: MN/ /2012. Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor (a napi rendszeres híradásra szánt műsoridő, és a helyi közélettel foglalkozó, a helyi mindennapi életet segítő műsorszámok) sugárzási arányára vonatkozó kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: A hatósági ellenőrzés megállapításai és az egyhetes médiaszolgáltatás elemzésének részletező táblázatai A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 1460/2012. (VII.25.) s HATÁROZATA A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa (a továbbiakban: Médiatanács) a Hegyalja Média Kft.-vel (3300 Eger, Széchenyi u. 5.; továbbiakban: Médiaszolgáltató) szemben hivatalból lefolytatott eljárásában megállapította, hogy a Médiaszolgáltató Szent István Rádió - Tokaj adóján a április 9-e és 15-e közötti médiaszolgáltatása kapcsán a napi rendszeres híradásra szánt műsoridő, és a helyi közélettel foglalkozó, a helyi mindennapi életet segítő műsorszámok alulteljesítése okán megsértette a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettségét, melynek következtében a Médiaszolgáltatót felhívja, hogy a jelen határozat közlésétől számítva haladéktalanul tegyen eleget a jogszerű magatartás követelményének és tartózkodjék a jövőbeni jogsértésektől. A Médiatanács figyelmezteti a Médiaszolgáltatót, hogy a Médiatanács ugyanezen médiaigazgatásra vonatkozó szabály következő alkalommal megsértése esetén a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Mttv.) ában meghatározott jogkövetkezmények alkalmazására jogosult. E határozat ellen fellebbezésnek nincs helye. A határozat felülvizsgálata a határozat közlésétől számított 30 napon belül a Fővárosi Törvényszékhez címzett, a Médiatanácshoz (1088 Budapest; Reviczky utca 5.) három példányban benyújtott keresetlevéllel kérhető. A keresetlevél benyújtásának e határozat végrehajtására halasztó hatálya nincs, a keresetlevélben a keresettel támadott határozat végrehajtásának felfüggesztése a bíróságtól kérhető. A Fővárosi Törvényszék a keresetet harminc napon belül tárgyalás tartása nélkül bírálja el, a keresetlevélben tárgyalás tartása kérhető. Indokolás A Médiatanács a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Mttv.) 167. (1) bekezdése alapján hatósági ellenőrzés keretében, hivatalból vizsgálta a Médiaszolgáltató Szent István Rádió - Tokaj adójának április 9-e és 15-e működését, amely során a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzástól való eltérés okán felmerült az Mttv. 63. (12) bekezdésének a megsértése. A Médiatanács a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 29. (1) bekezdése alapján az Mttv a),

2 j) és l) pontjaiban foglalt hatáskörében június 20-án hivatalból hatósági eljárást indított a Médiaszolgáltatóval szemben, melyről az 1143/2012. (VI.20.) számú és MN/ /2012. ügyiratszámú végzésben a Ket. 29. (3) bekezdés a) pontja alapján, a Ket. 29. (5) bekezdése szerinti tartalommal értesítette a Médiaszolgáltatót, tájékoztatta a hatósági ellenőrzés megállapításairól, valamint felhívta a figyelmét arra, hogy az eljárás során a Ket. 51. (1) bekezdése alapján nyilatkozattételi és a Ket. 68. (1) bekezdése alapján iratbetekintési jog illeti meg. A Médiaszolgáltató a hatósági eljárás megindításáról szóló, június 20-án kelt értesítést a tértivevény tanúsága szerint június 27-én átvette, azonban jelen határozat meghozataláig nyilatkozattételi jogával nem élt. A Médiatanács a rendelkezésre álló adatok, különösen a hatósági ellenőrzés megállapításai alapján az alábbi tényállást állapította meg, és azt az alábbiak szerint értékelte: A Médiatanács pályázati eljárást követően, az 1312/2011. (X.5.) és 1666/2011. (XI.23.) számú határozatai alapján november 23-án PJ/ /2011. iktatószámon Hatósági Szerződést (a továbbiakban: Hatósági Szerződés) kötött a Médiaszolgáltatóval körzeti, közösségi rádiós médiaszolgáltatás sugárzására. A közösségi médiaszolgáltatók ellenőrzésének rendjéről az Mttv. 66. (6) bekezdése ekként rendelkezik: ( ) az (5) bekezdés alapján történő elismerést követően a Médiatanács legalább kétévente - új szolgáltatás esetében az első év után is - részletes, legalább hét műsornapra kiterjedő - vizsgálat során eljárásában hivatalból vizsgálja a médiaszolgáltató működését ( ). A Hatósági Szerződés 6.6. pontjában szereplő Az egyes műsorszám aránya a saját műsoridő minimális százalékaként: című táblázat a Helyi közélettel foglalkozó, a helyi mindennapi életet segítő műsorszámok kapcsán napi 35%-t, és heti 42%-os kötelezettséget határoz meg. A helyi közélettel foglalkozó, a helyi mindennapi életet segítő műsorszámok aránya a vizsgált időszakban heti szinten 25%-ot ért el (vállalás: 42%). A Médiaszolgáltató napi szinten tett 35 %-os vállalását csak április 15-én teljesítette (39 %), a hét többi napján alulteljesítette, mivel a teljesítés aránya 4-31% között váltakozott. A fentiek alapján a Médiatanács megállapította, hogy a Médiaszolgáltató megsértette a Hatósági Szerződés 6.6. pontját. A Hatósági Szerződés 6.6. pontjában szereplő Az egyes műsorszám aránya a saját műsoridő minimális százalékaként: című táblázat Napi rendszeres híradásra szánt minimális műsoridő kapcsán 8%-ot ír elő. A Médiaszolgáltató a Hatósági Szerződés 6.6. pontjában vállalt Napi rendszeres híradásra szánt minimális műsoridőt egyetlen alkalommal teljesítette alul, mivel a 8%-os vállalás helyett április 15-én csupán 4%-ot teljesített. A hét többi vizsgált napján teljesítette, sőt egyes napokon túlteljesítette vonatkozó vállalását. A fentiek alapján a Médiatanács megállapította, hogy a Médiaszolgáltató megsértette a Hatósági Szerződés 6.6. pontját. Mindezekből következően a Médiatanács megállapította, hogy a Médiaszolgáltató a Hatósági Szerződés 6.6. pontjának nem teljesítése okán megsértette az Mttv. 63. (12) bekezdésben foglalt törvényi rendelkezést. 2

3 Az Mttv. a jogsértések idején hatályos 63. (12) bekezdése értelmében: A médiaszolgáltató a pályázati ajánlatában vállalt időtartamban és műsoridőben a műsoridő-beosztás szerint, saját megkülönböztető azonosítási jelét használva, a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására jogosult és köteles, az általa üzemben tartott saját hálózaton, berendezésekkel, eszközökkel vagy hírközlési szolgáltató (műsorszóró) szolgáltatás közreműködésével. A médiaszolgáltató saját eszközökkel történő műsorszóró, szétosztó tevékenységére a távközlési szolgáltatási engedély nem szükséges, de ez nem érinti a jogszabályokban meghatározott egyéb engedélyek beszerzésére vonatkozó kötelezettséget. A Médiaszolgáltató a Médiatanács által kifogásolt jogsértésekről az eljárás megindításáról értesítő végzésben foglaltak szerint tudomással bír, illetve azokat a határozat melléklete tartalmazza, mely melléklet jelen határozat elválaszthatatlan részét képezi. A melléklet rögzíti és részletezi a határozat törzsszövegében szereplő jogalkalmazói megállapítások pontos tényállási alapját. A Médiatanács a jogsértések miatt alkalmazandó jogkövetkezmény fajtájának meghatározása során az alábbi szempontokat vette figyelembe. Az Mttv. 3. -a rögzíti, hogy a médiaszolgáltatás és a sajtótermék tartalmának meghatározása szabad, a médiaszolgáltató és a sajtótermék kiadója felelősséggel tartozik e törvényben foglaltak betartásáért. Az Mttv.-ben foglalt rendelkezések teljesítése vonatkozásában a Médiaszolgáltató felelőssége objektív. Az Mttv (4) bekezdés értelmében ismételtségnek az tekintendő, ha a jogsértő a jogerős hatósági határozatban megállapított jogsértő magatartást ugyanazon jogalapon és jogszabályhely tekintetében, ugyanazon tárgykörben, háromszázhatvanöt napon belül legalább kétszer valósítja meg, ide nem értve a csekély súlyú törvénysértéseket. A Médiatanács a Médiaszolgáltató Szent István Rádió Tokaj adójával szemben nem, azonban a Radio Max 89,8 adójával szemben egy alkalommal állapította meg az Mttv. 63. (12) bekezdés megsértését. A Médiatanács az 1339/2011. (X. 5.) számú határozatában Ft bírsággal sújtotta a Médiaszolgáltatót. A fentiek alapján a Médiaszolgáltató vonatkozásában az ismételtség fogalmai elemei nem állapíthatóak meg. A Médiatanács figyelembe vette, hogy a hatósági ellenőrzés eredményei alapján miközben a Médiaszolgáltató alulteljesítette a helyi közéleti, mindennapi életvitelt segítő műsorszámokra tett napi és heti vállalását, ezzel párhuzamosan jelentősen túlteljesítette a közszolgálati műsorszámokra tett vállalását. A Hatósági Szerződés 6.6. pontja alapján a Médiaszolgáltató az Mttv ban foglalt közszolgálati célokat szolgáló műsorszámokra napi és heti szinten is 69 %-os vállalást tett, ezzel szemben a teljesítés a vizsgált napokon 86%, 86%, 86%, 87%, 85%, 85%, 90% volt, azaz heti szinten 86 %-ot tett ki. A Médiatanács a jogsértéseket együttesen csekély súlyúnak minősítette, ezért a jogsértés súlyára tekintettel az Mttv (1) bekezdésben rögzített jogkövetkezményt alkalmazta a Médiaszolgáltatóval szemben, azaz a jogsértés tényének megállapítása és figyelmeztetés mellett felhívta a jövőbeni jogsértésektől való tartózkodásra, illetve a jogszerű magatartás tanúsítására. Az eljárás során a Ket (2) bekezdése szerinti eljárási költség nem merült fel. 3

4 A jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ket. 72. (1) bekezdés da) pontján, valamint az Mttv (1) és (3) bekezdésén, illetve a on alapul. A tárgyalás tartására vonatkozó tájékoztatás a polgári perrendtartásról szóló évi III. törvény (Pp.) 338. (2) bekezdésén alapul. Budapest, július 25. A Médiatanács nevében Szalai Annamária elnök Kapják: 1. Személyes adat dr. Vass Ágnes hitelesítő tag 4

5 Melléklet a Médiatanács1460/2012. (VII.25.) számú határozatához A hatósági ellenőrzés megállapításai A Hegyalja Média Kft.-t a Médiatanács az 1312/2011. (X.5.) és az 1666/2011. (XI. 23.) számú határozattal közösségi médiaszolgáltatási tevékenység végzésére jogosította fel a Tokaj 101,8 MHz médiaszolgáltatási jogosultság tekintetében, egyúttal hozzájárult ahhoz, hogy hálózatba kapcsolódjon a Szent István Rádió Miskolc 95.1 MHz+Eger 91,8 MHz+Hatvan 94.0 MHz médiaszolgáltatásokkal. Jelen vizsgálat a 101,8 MHz április közötti médiaszolgáltatását ellenőrizte. 1. A médiaszolgáltatás műsorideje 4 óra/nap az alábbi megoszlásban: hétfőtől-szombatig: 9-10 óra, óra, óra és óra között; vasárnap: 8-9 óra, óra, óra és óra között A médiaszolgáltatás állandó megnevezése 3. A saját médiaszolgáltatás sajátos arculata: közösségi Az egyes műsorszám-típusok aránya a saját műsoridő minimális százalékaként: Közszolgálati műsorszámok 69%/nap és 69%/hét; Helyi közélettel foglalkozó műsorok aránya 35%/nap és 42%/hét; Szöveg aránya 23%/nap és 23%/hét; A napi rendszeres híradásra szánt minimális műsoridő: 8% Tapasztalatok: A rádió műsorának lekódolása során született eredményeket a hatóság az alábbi táblázatban foglalta össze: Időtartam/arány IV. 9. IV. 10. IV.11. IV. 12. IV. 13. IV. 14. IV. 15. Összesen Vállalás (%) hétfő kedd szerda csütörtök péntek szombat vasárnap (óó:pp:m p) nap hét 1. Műsoridő 4:00:17 3:59:19 4:01:07 4:00:22 4:01:01 4:01:10 4:00:52 28:04:08 100% 100% 2. Szöveg 2:59:56 2:23:14 2:49:47 2:24:48 2:04:49 3:29:58 2:49:06 19:01:38 Szöveg (%) 65% 55% 62% 56% 50% 82% 62% 68% 23% 23% 3. Zene 1:00:21 1:36:05 1:11:20 1:35:34 1:56:12 0:31:12 1:11:46 9:02:30 Magyar zene 0:38:54 1:17:29 0:50:05 1:31:00 1:51:04 0:17:18 0:59:55 7:25:45 Magyar zene (%) 80% 50% Helyi közéleti, mindennapi 4. életvitelt segítő műsor 1:00:19 1:08:11 1:23:11 0:10:00 45:47 0:37:25 1:58:03 7:02:56 Helyi közéleti, mindennapi életvitelt segítő műsor (%) 25% 28% 31% 4% 11% 16% 39% 25% 35% 42% Híradás (benne: Hírek, helyi hírek, regionális 0:23:25 0:19:52 0:21:10 0:20:28 0:23:03 0:20:12 0:11:37 2:19:47 5.b hírek) Híradás % 10% 8% 9% 8% 10% 8% 4% 8% 8% 6. Közszolgálati tartalom 3:43:37 3:45:28 3:46:25 3:49:57 3:41:58 3:39:39 3:59:00 26:26:04 Közszolgálati tartalom (%) 86% 86% 86% 87% 85% 85% 90% 86% 69% 69% Értékelés: A hálózatba kapcsolódó tokaji adó a saját műsoridejét megtartotta, és a saját műsoridő sávjában az önálló azonosítási jelét alkalmazta. A szöveg napi és heti időtartama és aránya, a magyar zenei műsorszámok heti aránya, a rendszeres híradás napi aránya (ide nem értve április 15-ét), a közszolgálati műsorszámok napi és heti aránya az előírásokat meghaladó mértékben teljesült. 1. Helyi mindennapi életet segítő műsorként került adásba a helyi hírek, a regionális hírek és az időjárásjelentés mellett a Kilátó (9-10 óra között), a Lélekműhely (14-15 óra között), a 1 A 814/2012. (V.2.) és 815/2012. (V.2). s határozatok alapján, május 2-től kezdődően felbomlott a hálózat, ennek következtében megváltozott a saját műsor sávja. 5

6 Találkozás (19-20 óra között) és a Téka (21-22 óra között). Ezek a programok vélelmezhetően megegyeztek a hálózatos rádió egy-egy korábbi műsorával. Ezen körülményt alátámasztja, hogy az érintett programok végén két lekonferálás szerepel; először az eredeti, majd a helyi műsorvezető is hozzáteszi a helyi stábot. Ennek következtében a helyi és regionális híreket, a hírműsorok azon szegmenseit, amelyek Tokajjal kapcsolatos információkat közöltek és az időjárásjelentéseket fogadta el a hatóság helyi közélettel foglalkozó műsorszámként. E kategóriába tartozó elemek aránya heti szinten 25%-ot ért el (vállalás: 42%). A Médiaszolgáltató napi szinten tett 35 %-os vállalását csak április 15-én teljesítette (39 %), a hét többi napján alulteljesítette, mivel a teljesítés aránya 4-31% között váltakozott. [Hatósági Szerződés 6.6. pontjának megsértése] 2. A Médiaszolgáltató a Hatósági Szerződés 6.6. pontjában vállalt Napi rendszeres híradásra szánt minimális műsoridőt egyetlen alkalommal teljesítette alul, mivel a 8%-os vállalás helyett április 15-én csupán 4%-ot teljesített. [Hatósági Szerződés 6.6. pontjának megsértése] 6

7 Műsor címe kezdés vége A médiaszolgáltatás elemzésének részletező táblázatai nettó idő szöveg zene magyar külföldi ismeretlen 9:00:02 9:00:34 0:00:32 0:00:32 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 beköszönés, műsorelőzetes 9:00:34 9:01:27 0:00:53 0:00:53 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 közszolgálati kategória Hírek 9:01:27 9:05:15 0:03:48 0:03:48 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 hírműsor k időjárás 9:05:15 9:05:43 0:00:28 0:00:28 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 információs k Kilátó (galgamenti húsvéti szokások: Maczkó Mária, Hévízgyörki Asszonykórus ) 9:05:43 9:55:00 0:49:17 0:44:17 0:05:00 0:05:00 0:00:00 0:00:00 helyi közéleti k 9:55:00 9:57:54 0:02:54 0:00:00 0:02:54 0:00:00 0:00:00 0:02:54 elköszönés 9:57:54 9:58:27 0:00:33 0:00:33 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 visszakapcsolás a fő adóra 9:58:27 10:00:00 0:01:33 0:01:33 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 14:00:03 14:00:33 0:00:30 0:00:30 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 beköszönés, műsorelőzetes 14:00:33 14:01:40 0:01:07 0:01:07 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 Hírek 14:01:40 14:06:15 0:04:35 0:04:35 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 hírműsor k időjárás 14:06:15 14:06:40 0:00:25 0:00:25 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 információs k Lélekműhely (a feltámadottal való találkozás; zene: The Ireland String Quartet ) Lélekműhely Boanergész énekegyüttes dalaiból 14:06:40 14:28:50 0:22:10 0:18:54 0:03:16 0:00:00 0:03:16 0:00:00 vallási k 14:28:50 14:29:05 0:00:15 0:00:15 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 14:29:05 14:57:30 0:28:25 0:00:43 0:27:42 0:27:42 0:00:00 0:00:00 kulturális, vallási k 14:57:30 14:58:47 0:01:17 0:00:00 0:01:17 0:00:00 0:00:00 0:01:17 elköszönés 14:58:47 14:59:23 0:00:36 0:00:36 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 k 7

8 Szent István Rádió szignál 14:59:23 15:00:00 0:00:37 0:00:37 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 19:00:01 19:00:33 0:00:32 0:00:32 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 harangszó 19:00:33 19:01:10 0:00:37 0:00:37 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 beköszönés, műsorelőzetes 19:01:10 19:02:12 0:01:02 0:01:02 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 Hírek 19:02:12 19:07:05 0:04:53 0:04:53 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 hírműsor k időjárás 19:07:05 19:07:26 0:00:21 0:00:21 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 Találkozás Irodalmi összeállítás (Fekete István és Kassák Lajos műveiből) Találkozás (orosz húsvéti hagyományokról, népszokásokról Fekete Lászlóné az egri Orosz Nyelvi Klub vezetője) 19:07:26 19:32:53 0:25:27 0:21:20 0:04:07 0:00:00 0:00:00 0:04:07 kulturális k 19:32:53 19:33:11 0:00:18 0:00:18 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 19:33:11 19:58:07 0:24:56 0:22:09 0:02:47 0:00:00 0:02:47 0:00:00 ismeretterjesztő k 19:58:07 19:58:51 0:00:44 0:00:00 0:00:44 0:00:00 0:00:00 0:00:44 elköszönés 19:58:51 19:59:24 0:00:33 0:00:33 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 19:59:24 20:00:00 0:00:36 0:00:00 0:00:36 0:00:00 0:00:00 0:00:36 Szent István Rádió szignál 20:00:00 20:00:13 0:00:13 0:00:13 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 szignál 20:59:53 21:00:00 0:00:07 0:00:07 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 Regionális hírek 21:00:00 21:10:09 0:10:09 0:10:09 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 helyi hírműsor k Téka (húsvét öröme napjainkban) Szent István Rádió frekvenciák 21:10:09 21:59:13 0:49:04 0:37:06 0:11:58 0:06:12 0:00:00 0:05:46 vallási k 21:59:13 22:00:03 0:00:50 0:00:50 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 8

9 Műsor címe kezdés vége nettó idő szöveg zene magyar külföldi ismeretlen 9:00:05 9:00:34 0:00:29 0:00:29 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 beköszönés, műsorelőzetes 9:00:34 9:01:46 0:01:12 0:01:12 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 közszolgálati kategória Hírek 9:01:46 9:06:16 0:04:30 0:04:30 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 hírműsor időjárás 9:06:16 9:06:47 0:00:31 0:00:31 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 információs Kilátó (régió húsvéti, egyházi, népi szokásai) 9:06:47 9:58:53 0:52:06 0:38:40 0:13:26 0:13:26 0:00:00 0:00:00 vallási, ismeretterjesztő ism. elköszönés 9:58:53 9:59:34 0:00:41 0:00:41 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 Visszakapcsolás a főadóra Juli Fabian & Zoohacker Like a child 9:59:34 10:00:07 0:00:33 0:00:00 0:00:33 0:00:33 0:00:00 0:00:00 Szent István Rádió szignál 10:00:07 10:00:30 0:00:23 0:00:23 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 14:00:05 14:00:34 0:00:29 0:00:29 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 beköszönés, műsorelőzetes 14:00:34 14:01:53 0:01:19 0:01:19 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 Hírek 14:01:53 14:06:20 0:04:27 0:04:27 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 hírműsor időjárás 14:06:20 14:06:46 0:00:26 0:00:26 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 információs ism. Lélekműhely Görög katolikus félóra (Kisléghi-Nagy Ádám vallomása; Dr. Pap Miklós a hitről; Dr. Bacsóka Pál írása) 14:06:46 14:32:31 0:25:45 0:24:30 0:01:15 0:01:15 0:00:00 0:00:00 vallási Lélekműhely Egyház zenei műsor 14:32:31 14:55:33 0:23:02 0:03:28 0:19:34 0:14:54 0:04:40 0:00:00 vallási magyar zene 14:55:33 14:57:50 0:02:17 0:00:00 0:02:17 0:02:17 0:00:00 0:00:00 elköszönés 14:57:50 14:58:17 0:00:27 0:00:27 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 9

10 visszakapcsolás a főadóra Kovács Kati Egy hamvas arcú kis gyerek 14:58:17 14:59:09 0:00:52 0:00:00 0:00:52 0:00:52 0:00:00 0:00:00 19:00:05 19:00:34 0:00:29 0:00:29 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 beköszönés, műsorelőzetes 19:00:34 19:01:44 0:01:10 0:01:10 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 Hírek 19:01:44 19:05:10 0:03:26 0:03:26 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 hírműsor időjárás 19:05:10 19:05:33 0:00:23 0:00:23 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 információs Találkozás (diáksport, diákolimpia; Egri Hunyadi János ált. iskola; Dr. Seregély István gondolatai) 19:05:33 19:59:15 0:53:42 0:39:46 0:13:56 0:00:00 0:13:56 0:00:00 helyi információs, gyermek és ifjúsági visszakapcsolás a főadóra (Szabó József atya elmélkedése) 19:59:15 20:00:00 0:00:45 0:00:45 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 21:00:05 21:00:34 0:00:29 0:00:29 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 beköszönés, műsorelőzetes 21:00:34 21:01:44 0:01:10 0:01:10 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 Regionális hírek 21:01:44 21:09:13 0:07:29 0:07:29 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 helyi hírműsor időjárás 21:09:13 21:09:36 0:00:23 0:00:23 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 információs Téka Komolyzenei kalauz (Tokody Ilona élete, művészete) visszakapcsolás a főadóra magyar zene 21:09:36 21:58:54 0:49:18 0:05:40 0:43:38 0:43:38 0:00:00 0:00:00 közéleti 21:58:54 21:59:28 0:00:34 0:00:00 0:00:34 0:00:34 0:00:00 0:00:00 Szent István Rádió szignál 21:59:28 22:00:00 0:00:32 0:00:32 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 10

11 Műsor címe kezdés vége nettó idő szöveg zene magyar külföldi ismeretlen 8:59:58 9:00:28 0:00:30 0:00:30 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 beköszönés, műsorelőzetes 9:00:28 9:01:42 0:01:14 0:01:14 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 közszolgálati kategória k Hírek 9:01:42 9:05:52 0:04:10 0:04:10 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 hírműsor k időjárás 9:05:52 9:06:27 0:00:35 0:00:35 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 információs k Kilátó (Görög Katolikus Médiaműhely műsora; tanúságtétel) CimbaliBand Kanász 9:06:27 9:58:52 0:52:25 0:40:19 0:12:06 0:12:06 0:00:00 0:00:00 vallási k 9:58:52 9:59:30 0:00:38 0:00:00 0:00:38 0:00:38 0:00:00 0:00:00 Szent István Rádió szignál 9:59:30 10:00:00 0:00:30 0:00:30 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 14:00:00 14:00:30 0:00:30 0:00:30 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 beköszönés, műsorelőzetes 14:00:30 14:01:49 0:01:19 0:01:19 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 Hírek 14:01:49 14:06:01 0:04:12 0:04:12 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 hírműsor k időjárás 14:06:01 14:06:19 0:00:18 0:00:18 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 információs k Lélekműhely Szent Jánosbogár Közösség (egri iskolások élete; zene: Ivancsits Tamás) Lélekműhely Hortobágyi Cirill a pannonhalmi bencés szerzetesek életéről, fiatalok körében végzett tevékenységét 14:06:19 14:28:50 0:22:31 0:15:40 0:06:51 0:06:51 0:00:00 0:00:00 helyi vallási k 14:28:50 14:29:04 0:00:14 0:00:14 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 14:29:04 14:58:35 0:29:31 0:16:44 0:12:47 0:12:47 0:00:00 0:00:00 vallási k 14:58:35 14:59:41 0:01:06 0:00:00 0:01:06 0:00:00 0:00:00 0:01:06 Szent István Rádió szignál 14:59:41 15:00:06 0:00:25 0:00:25 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 11

12 19:00:00 19:00:29 0:00:29 0:00:29 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 harangszó 19:00:29 19:01:08 0:00:39 0:00:39 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 beköszönés, műsorelőzetes 19:01:08 19:02:16 0:01:08 0:01:08 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 Hírek 19:02:16 19:06:00 0:03:44 0:03:44 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 hírműsor k időjárás 19:06:00 19:06:30 0:00:30 0:00:30 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 információs k Találkozás (hipertónia betegség, korai felismerése, Dr. Sipos Béla mezőkövedi kardiológus) 19:06:30 19:58:06 0:51:36 0:43:24 0:08:12 0:00:00 0:08:12 0:00:00 helyi, egészségügyi k 19:58:06 20:00:06 0:02:00 0:02:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 Szent István Rádió szignál 20:00:06 20:00:30 0:00:24 0:00:24 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 21:00:01 21:00:31 0:00:30 0:00:30 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 beköszönés, műsorelőzetes 21:00:31 21:01:39 0:01:08 0:01:08 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 Regionális hírek 21:01:39 21:10:43 0:09:04 0:09:04 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 helyi hírműsor k időjárás 21:10:43 21:11:15 0:00:32 0:00:32 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 információs k Téka Irodalmi összeállítás (Selma Lagerlöf Vörösbegy c. novellája) Téka Moldvai dallamok Wallon-Hárs Viktor feldolgozásában 21:11:15 21:39:52 0:28:37 0:17:48 0:10:49 0:00:00 0:00:00 0:10:49 kulturális k 21:39:52 21:40:17 0:00:25 0:00:25 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 21:40:17 21:58:57 0:18:40 0:00:57 0:17:43 0:17:43 0:00:00 0:00:00 kulturális k 21:58:57 22:00:05 0:01:08 0:00:00 0:01:08 0:00:00 0:00:00 0:01:08 Szent István Rádió szignál 22:00:05 22:00:30 0:00:25 0:00:25 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 12

13 Műsor címe kezdés vége nettó idő szöveg zene magyar külföldi ismeretlen 9:00:00 9:00:30 0:00:30 0:00:30 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 beköszönés, műsorelőzetes 9:00:30 9:01:04 0:00:34 0:00:34 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 közszolgálati kategória Hírek 9:01:04 9:05:21 0:04:17 0:04:17 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 hírműsor k időjárás 9:05:21 9:05:50 0:00:29 0:00:29 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 információs k Kilátó (felvidéki kirándulás Cente Huba tanárral; zene: Bizek Emi) Mike Oldfield 9:05:50 9:59:41 0:53:51 0:44:55 0:08:56 0:08:56 0:00:00 0:00:00 természetvédelmi k 9:59:41 10:00:05 0:00:24 0:00:00 0:00:24 0:00:00 0:00:24 0:00:00 Szent István Rádió szignál 10:00:05 10:00:19 0:00:14 0:00:14 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 14:00:03 14:00:32 0:00:29 0:00:29 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 beköszönés, műsorelőzetes 14:00:32 14:01:11 0:00:39 0:00:39 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 Hírek 14:01:11 14:05:38 0:04:27 0:04:27 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 hírműsor k időjárás 14:05:38 14:06:11 0:00:33 0:00:33 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 információs k Lélekműhely Keresztény könnyűzenei válogatás Lélekműhely A hit boldogsága magyar zene 14:06:11 14:39:19 0:33:08 0:01:01 0:32:07 0:32:07 0:00:00 0:00:00 kulturális k 14:39:19 14:58:44 0:19:25 0:06:22 0:13:03 0:13:03 0:00:00 0:00:00 vallási k 14:58:44 14:59:55 0:01:11 0:00:00 0:01:11 0:01:11 0:00:00 0:00:00 Szent István Rádió szignál 14:59:55 15:00:08 0:00:13 0:00:13 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 19:00:01 19:00:33 0:00:32 0:00:32 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 harangszó 19:00:33 19:01:05 0:00:32 0:00:32 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 beköszönés, műsorelőzetes 19:01:05 19:01:42 0:00:37 0:00:37 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 Hírek 19:01:42 19:04:48 0:03:06 0:03:06 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 hírműsor k k 13

14 időjárás 19:04:48 19:05:04 0:00:16 0:00:16 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 információs Találkozás (Gulyás Fruzsina 20 éves mozgáskorlátozott, vak lány vall életéről) magyar zene 19:05:04 19:58:25 0:53:21 0:37:15 0:16:06 0:13:04 0:03:02 0:00:00 közéleti k 19:58:25 19:59:54 0:01:29 0:00:00 0:01:29 0:01:29 0:00:00 0:00:00 Szent István Rádió szignál 19:59:54 20:00:08 0:00:14 0:00:14 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 21:00:01 21:00:34 0:00:33 0:00:33 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 beköszönés, műsorelőzetes 21:00:34 21:01:00 0:00:26 0:00:26 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 Regionális hírek 21:01:00 21:09:38 0:08:38 0:08:38 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 helyi hírműsor k időjárás 21:09:38 21:10:02 0:00:24 0:00:24 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 információs k Téka (falusi társadalmi csoportok, Dr. Veres Gábor főmuzeológus) 21:10:02 21:58:20 0:48:18 0:27:08 0:21:10 0:21:10 0:00:00 0:00:00 ismeretterjesztő k 21:58:20 21:59:28 0:01:08 0:00:00 0:01:08 0:00:00 0:00:00 0:01:08 Szent István Rádió szignál 21:59:28 21:59:52 0:00:24 0:00:24 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00: Műsor címe kezdés vége nettó idő szöveg zene magyar külföldi ismeretlen 9:00:02 9:00:34 0:00:32 0:00:32 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 beköszönés, műsorelőzetes 9:00:34 9:01:12 0:00:38 0:00:38 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 közszolgálati kategória Hírek 9:01:12 9:05:38 0:04:26 0:04:26 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 hírműsor k időjárás 9:05:38 9:06:05 0:00:27 0:00:27 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 információs k k 14

15 Kilátó Hegyaljai látkép (polgárőrség feladata, jogkör bővülés, társszervezetek; zene: Szűcs Antal Gábor- Tátrai Tibor) Kilátó Nyugdíjas magazin (Szarvas István atya megemlékezése a húsvétról az egri moziban) 9:06:05 9:29:00 0:22:55 0:20:17 0:02:38 0:02:38 0:00:00 0:00:00 ismeretterjesztő k 9:29:00 9:29:15 0:00:15 0:00:15 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 9:29:15 9:57:29 0:28:14 0:27:31 0:00:43 0:00:00 0:00:00 0:00:43 vallási k 9:57:29 9:58:43 0:01:14 0:00:00 0:01:14 0:00:00 0:00:00 0:01:14 elköszönés 9:58:43 9:59:11 0:00:28 0:00:28 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 9:59:11 10:00:02 0:00:51 0:00:00 0:00:51 0:00:00 0:00:00 0:00:51 Szent István Rádió szignál 10:00:02 10:00:16 0:00:14 0:00:14 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 14:00:02 14:00:34 0:00:32 0:00:32 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 beköszönés, műsorelőzetes 14:00:34 14:01:08 0:00:34 0:00:34 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 Hírek 14:01:08 14:05:15 0:04:07 0:04:07 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 hírműsor k időjárás 14:05:15 14:05:52 0:00:37 0:00:37 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 információs k Lélekműhely (Pálvölgyi Géza és az East együttes bemutatása) 14:05:52 14:58:01 0:52:09 0:06:03 0:46:06 0:46:06 0:00:00 0:00:00 kulturális k 14:58:01 14:59:51 0:01:50 0:00:00 0:01:50 0:00:00 0:00:00 0:01:50 Szent István Rádió szignál 14:59:51 15:00:15 0:00:24 0:00:24 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 19:00:00 19:00:34 0:00:34 0:00:34 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 harangszó 19:00:34 19:01:01 0:00:27 0:00:27 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 beköszönés, műsorelőzetes 19:01:01 19:01:29 0:00:28 0:00:28 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 Hírek 19:01:29 19:06:07 0:04:38 0:04:38 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 hírműsor k 15

16 időjárás 19:06:07 19:06:32 0:00:25 0:00:25 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 információs k Találkozás (Görög Katolikus Médiaműhely adása - húsvéti gondolatok; lelkiségünk húsvéti gyökerei; vallási énekek) 19:06:32 19:58:23 0:51:51 0:16:28 0:35:23 0:35:23 0:00:00 0:00:00 vallási k visszakapcsolás a fő adóra (Lélek szava c. műsor) 19:58:23 20:00:12 0:01:49 0:01:49 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 Szent István Rádió szignál 20:00:12 20:00:36 0:00:24 0:00:24 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 21:00:02 21:00:33 0:00:31 0:00:31 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 beköszönés, műsorelőzetes 21:00:33 21:01:06 0:00:33 0:00:33 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 Regionális hírek 21:01:06 21:10:58 0:09:52 0:09:52 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 helyi hírműsor k időjárás 21:10:58 21:11:23 0:00:25 0:00:25 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 információs k Téka (25 új helyi gazdálkodó a Bükki Nemzeti Parkban egy olasz cég helyett) Téka Népzenei összeállítás (Vagabond c. film zenéjéből) 21:11:23 21:34:07 0:22:44 0:17:03 0:05:41 0:05:41 0:00:00 0:00:00 helyi információs k 21:34:07 21:53:15 0:19:08 0:02:55 0:16:13 0:16:13 0:00:00 0:00:00 kulturális k Republic Holdeső, napsugár 21:53:15 21:58:18 0:05:03 0:00:00 0:05:03 0:05:03 0:00:00 0:00:00 elköszönés 21:58:18 21:58:40 0:00:22 0:00:22 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 21:58:40 21:59:10 0:00:30 0:00:00 0:00:30 0:00:00 0:00:00 0:00:30 Szent István Rádió frekvenciái 21:59:10 22:00:00 0:00:50 0:00:50 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00: Műsor címe kezdés vége nettó idő szöveg zene magyar külföldi ismeretlen 9:00:02 9:00:33 0:00:31 0:00:31 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 beköszönés, műsorelőzetes 9:00:33 9:01:31 0:00:58 0:00:58 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 közszolgálati kategória Hírek 9:01:31 9:05:01 0:03:30 0:03:30 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 hírműsor k k 16

17 időjárás 9:05:01 9:05:30 0:00:29 0:00:29 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 információs k R-Go Szeretlek is + nem is 9:05:30 9:08:48 0:03:18 0:00:00 0:03:18 0:03:18 0:00:00 0:00:00 Kilátó Gasztronómiai műsor (burgonyából készült ételek; zene: Tabányi Mihály) Kilátó (gyermekvédelemről Fejes Attila, az egri Családsegítő Intézet vezetője; zene: Acoustic Alchemy) 9:08:48 9:34:16 0:25:28 0:22:30 0:02:58 0:02:58 0:00:00 0:00:00 ismeretterjesztő k 9:34:16 9:58:48 0:24:32 0:20:08 0:04:24 0:00:00 0:04:24 0:00:00 ismeretterjesztő k 9:58:48 10:00:30 0:01:42 0:00:00 0:01:42 0:00:00 0:00:00 0:01:42 Szent István Rádió szignál 10:00:30 10:00:45 0:00:15 0:00:15 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 14:00:01 14:00:34 0:00:33 0:00:33 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 beköszönés, műsorelőzetes 14:00:34 14:01:07 0:00:33 0:00:33 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 Hírek 14:01:07 14:04:58 0:03:51 0:03:51 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 hírműsor k időjárás 14:04:58 14:05:27 0:00:29 0:00:29 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 információs k Lélekműhely (természetes környezetünk megóvása; Tibolddaróc; Konrad Lorenza Civilizált emberiség részlet; zene: Bizek Emi) Lélekműhely Görög Katolikus Egyház műsora (új kor kezdődött a feltámadással) 14:05:27 14:33:14 0:27:47 0:23:55 0:03:52 0:03:52 0:00:00 0:00:00 helyi környezetvédelem k 14:33:14 14:33:28 0:00:14 0:00:14 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 14:33:28 14:58:17 0:24:49 0:21:23 0:03:26 0:02:48 0:00:00 0:00:38 vallási k elköszönés 14:58:17 14:58:40 0:00:23 0:00:23 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 14:58:40 15:00:56 0:02:16 0:00:00 0:02:16 0:00:00 0:00:00 0:02:16 Szent István Rádió szignál 15:00:56 15:01:13 0:00:17 0:00:17 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 17

18 19:00:03 19:00:32 0:00:29 0:00:29 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 harangszó 19:00:32 19:01:03 0:00:31 0:00:31 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 beköszönés, műsorelőzetes 19:01:03 19:01:30 0:00:27 0:00:27 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 Hírek 19:01:30 19:06:25 0:04:55 0:04:55 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 hírműsor k időjárás 19:06:25 19:06:48 0:00:23 0:00:23 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 információs k Katona Klári Nagy találkozás 19:06:48 19:11:10 0:04:22 0:00:00 0:04:22 0:04:22 0:00:00 0:00:00 Találkozás (beszélgetés a húsvéti örömről; zene: Robin Thompson-Clarke ) 19:11:10 19:58:07 0:46:57 0:45:00 0:01:57 0:00:00 0:01:57 0:00:00 vallási k elköszönés 19:58:07 19:58:39 0:00:32 0:00:32 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 19:58:39 19:59:34 0:00:55 0:00:00 0:00:55 0:00:00 0:00:00 0:00:55 Szent István Rádió szignál 19:59:34 19:59:58 0:00:24 0:00:24 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 21:00:00 21:00:31 0:00:31 0:00:31 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 beköszönés, műsorelőzetes 21:00:31 21:01:38 0:01:07 0:01:07 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 Regionális hírek 21:01:38 21:09:34 0:07:56 0:07:56 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 helyi hírműsor k időjárás 21:09:34 21:09:55 0:00:21 0:00:21 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 információs k Téka (ökumenikus beszélgetés a Bibliáról, 2008) 21:09:55 21:58:07 0:48:12 0:46:10 0:02:02 0:00:00 0:02:02 0:00:00 vallási k elköszönés 21:58:07 21:58:39 0:00:32 0:00:32 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 visszakapcsolás a fő adóra (Zene mesterei c. műsor) Műsor címe kezdés vége 21:58:39 21:59:20 0:00:41 0:00:41 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 nettó idő szöveg zene magyar külföldi ismeretlen 8:00:05 8:00:35 0:00:30 0:00:30 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 beköszönő, műsorelőzetes 8:00:35 8:01:08 0:00:33 0:00:33 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 közszolgálati kategória ism. 18

19 Hírek 8:01:08 8:05:41 0:04:33 0:04:33 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 hírműsor időjárás 8:05:41 8:06:08 0:00:27 0:00:27 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 információs Kilátó Közéleti magazin (Sároskisfalucska és Mikóháza bemutatása; zene: Bizek Emil) 8:06:08 8:59:41 0:53:33 0:43:03 0:10:30 0:10:30 0:00:00 0:00:00 környezetvédelmi ism. Acoustic Alchemy Break for the Border Visszakapcsolás a fő adóra Szent István Rádió szignál 8:59:41 9:00:01 0:00:20 0:00:00 0:00:20 0:00:00 0:00:20 0:00:00 9:00:01 9:00:30 0:00:29 0:00:29 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 14:00:03 14:00:34 0:00:31 0:00:31 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 beköszönő, műsorelőzetes 14:00:34 14:01:26 0:00:52 0:00:52 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 Hírek 14:01:26 14:04:56 0:03:30 0:03:30 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 helyi hírműsor időjárás 14:04:56 14:05:11 0:00:15 0:00:15 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 információs Lélekműhely Hitélet és művészet (beszélgetés a Bibliáról az egri stúdióban; Kádár Zsolt ref. esperes, Lengyel Gyula atya; zene: Maurice Sklar, London National Philharmonic Orchestra ) 14:05:11 14:56:06 0:50:55 0:46:05 0:04:50 0:00:00 0:04:50 0:00:00 vallási ism. 14:56:06 14:57:27 0:01:21 0:00:00 0:01:21 0:00:00 0:00:00 0:01:21 elköszönés 14:57:27 14:57:52 0:00:25 0:00:25 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 Visszakapcsolás a fő adóra 14:57:52 15:00:00 0:02:08 0:02:08 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 19:00:00 19:00:36 0:00:36 0:00:36 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 harangszó 19:00:36 19:01:07 0:00:31 0:00:31 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 beköszönő, műsorelőzetes 19:01:07 19:01:43 0:00:36 0:00:36 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 Hírek 19:01:43 19:05:17 0:03:34 0:03:34 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 hírműsor időjárás 19:05:17 19:05:40 0:00:23 0:00:23 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 információs 19

20 Találkozás (beszélgetés Kamarás István egyetemi docenssel; zene: Robin Thompson-Lake) 19:05:40 19:59:52 0:54:12 0:44:02 0:10:10 0:00:00 0:10:10 0:00:00 közéleti ism. Visszakapcsolás a fő adóra Szent István Rádió szignál 19:59:52 20:00:17 0:00:25 0:00:25 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 21:00:00 21:00:34 0:00:34 0:00:34 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 beköszönő, műsorelőzetes 21:00:34 21:01:07 0:00:33 0:00:33 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 Regionális hírek 21:01:07 21:08:52 0:07:45 0:07:45 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 helyi hírműsor időjárás 21:08:52 21:09:28 0:00:36 0:00:36 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 információs Michael Jackson-Paul McCartney The Girl Is Mine Téka (Supertramp együttes bemutatása) Visszakapcsolás a fő adóra Szent István Rádió szignál 21:09:28 21:13:10 0:03:42 0:00:00 0:03:42 0:00:00 0:03:42 0:00:00 21:13:10 21:59:45 0:46:35 0:05:42 0:40:53 0:00:00 0:40:53 0:00:00 21:59:45 22:00:13 0:00:28 0:00:28 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 Budapest, július 25. A Médiatanács nevében Szalai Annamária elnök dr. Vass Ágnes hitelesítő tag 20

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1792/2012. (X.10.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1792/2012. (X.10.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/21388-10/2012. Tárgy: a Médiatanács határozatában előírt műsorstruktúrának megfelelő műsorsugárzási kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: a hatósági ellenőrzés megállapításai

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 589/2012. (III.28.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 589/2012. (III.28.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/33503-11/2011. Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsorsugárzási kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: A hatósági ellenőrzés megállapításai Az egyhetes

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 173/2014. (II.18.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 173/2014. (II.18.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/72192-8/2013. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1336/2013. (VIII. 28.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1336/2013. (VIII. 28.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/26026-10/2013. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések, valamint a közösségi médiaszolgáltatókkal szemben előírt törvényi követelmények megsértése Ügyintéző: személyes adat

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 164/2013. (I.30.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 164/2013. (I.30.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/32761-7/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1897/2012. (X.30.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1897/2012. (X.30.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/24101-7/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1606/2012. (IX.5.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1606/2012. (IX.5.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/20021-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a célokat szolgáló műsorszámok, valamint a helyi közélettel foglalkozó, a helyi mindennapi

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 23/2013. (I.9.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 23/2013. (I.9.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/28903-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására és a burkolt kereskedelmi közlemény tilalmára vonatkozó kötelezettség megsértése Melléklet:

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 542/2014. (VI. 17.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 542/2014. (VI. 17.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/10617-7/ Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések, és a közösségi médiaszolgáltatókkal szemben előírt törvényi követelmény megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám:

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1017/2012. (V.30.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1017/2012. (V.30.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/4544-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megszegése

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 778/2012. (IV.25.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 778/2012. (IV.25.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/6601-9/2012. Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: A hatósági ellenőrzés megállapításai Az

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 790/2012. (IV.25.) sz. HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 790/2012. (IV.25.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/7813-7/2012 Tárgy: televíziós vásárlási műsorablak más médiatartalmaktól optikai és akusztikus módon történő megkülönböztetését előíró rendelkezés megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet:

Részletesebben

Melléklet: a jogsértő műsorszámok megszakítására vonatkozó adatok HATÁROZAT

Melléklet: a jogsértő műsorszámok megszakítására vonatkozó adatok HATÁROZAT Médiafelügyeleti főosztály Ügyiratszám: MN/25833-3/2012. Ügyintéző: személyes adat Email: személyes adat Tárgy: a műsorszámok reklámmal történő megszakítására vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 2208/2012. (XII. 12.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 2208/2012. (XII. 12.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/28387-8/2012. Tárgy: a hálózatba kapcsolódásra vonatkozó törvényi előírások megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat Melléklet: a vizsgált adásnap műsorát tartalmazó

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 590/2015. (V.19.) sz. HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 590/2015. (V.19.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/5710-11/2015. Ügyintéző: személyes adat Tel.: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése Melléklet:

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 513/2012. (III. 14.) sz. HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 513/2012. (III. 14.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/34488-14/2011. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a termékmegjelenítés közzétételére vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 513/2012.

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1852/2012. (X. 17.) sz. HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1852/2012. (X. 17.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/21376-7/2012. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 2151/2012. (XII. 5.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 2151/2012. (XII. 5.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/26285-12/2012. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat Melléklet: a vizsgált adáshét műsorát tartalmazó táblázat A NEMZETI

Részletesebben

Ügyiratszám: Ügyintéző: személyes adat Tárgy:

Ügyiratszám: Ügyintéző: személyes adat Tárgy: Ügyiratszám: MN/12692-6/2012. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a reklám, televíziós vásárlás és a műsorelőzetes, illetve ezek közzétételét akusztikus módon jelző figyelemfelhívás hangerejére vonatkozó

Részletesebben

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET VÉGZÉSE

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET VÉGZÉSE ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 2358/2009. (XII.2.) sz. VÉGZÉSE Az Országos Rádió és Televízió Testület (a továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1551/2012. (VIII. 29.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1551/2012. (VIII. 29.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/35819-13/2011. Tárgy: az 1243/2011. (IX. 21.) számú, BJ/20481-6/2011. ügyiratszámú médiatanácsi határozat o) és r) pontjaiban foglaltak, valamint a közösségi médiaszolgáltatásokkal szembeni

Részletesebben

HATÁROZAT. 200.000,- Ft, azaz kétszázezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi.

HATÁROZAT. 200.000,- Ft, azaz kétszázezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi. Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/26520-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a hallássérültek számára hozzáférhető műsorszámokra vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése Melléklet: hatósági

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 320/2014. (IV.8.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 320/2014. (IV.8.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/2345-10/2014. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a reklámok megkülönböztetésére vonatkozó törvényi rendelkezés, valamint a vállalt műsorstruktúrának

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 433/2016. (IV.12.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 433/2016. (IV.12.) számú HATÁROZATA Médiaszolgáltatási Főosztály Ügyiratszám: PJ/21126-24/2016 Pályáztatási és Jogi Osztály Tárgy: a Vác 94,1 MHz helyi médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására irányuló pályázati eljárás eredménye Ügyintéző:

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1846/2012. (X. 17.) sz. HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1846/2012. (X. 17.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/23342-8/2012. Ügyintéző:személyes adat Tárgy: a reklám, televíziós vásárlás és a műsorelőzetes, valamint azok közzétételét akusztikus módon jelző figyelemfelhívás hangerejére vonatkozó

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 111/2012. (I.18.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 111/2012. (I.18.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/32643-10/2011. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a termékmegjelenítésre vonatkozó szabályok megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 111/2012. (I.18.) számú HATÁROZATA

Részletesebben

1128/2013 HATÁROZATA

1128/2013 HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/8114-11/2013. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának

Részletesebben

V É G Z É S. megszünteti.

V É G Z É S. megszünteti. Médiafelügyeleti főosztály Ügyiratszám: MN/7491-5/2012. Ügyintéző:személyes adat Telefonszám:Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: eljárás megszüntetése V É G Z É S A Nemzeti Média- és Hírközlési

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 2211/2012. (XII.12.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 2211/2012. (XII.12.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/27611-9/2012. Tárgy: a Médiatanács Határozatában előírt műsorstrutúrána megfelelő műsorsugárzási ötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat Mellélet:

Részletesebben

HATÁROZAT. 715.000,- Ft, azaz hétszáztizenötezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi.

HATÁROZAT. 715.000,- Ft, azaz hétszáztizenötezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi. Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/10951-5/2013. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a hallássérültek számára hozzáférhető műsorszámokra vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése Melléklet: hatósági

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 482/2014. (V. 29.) sz. HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 482/2014. (V. 29.) sz. HATÁROZATA Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 482/2014. (V. 29.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/7861-13/2014. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a reklám, televíziós vásárlás és a műsorelőzetes, valamint

Részletesebben

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 845/2012. (V. 9.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 845/2012. (V. 9.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: PJ/16752-21/2011. Ügyintéző: dr. Deés Csaba Tárgy: a Kalocsa 100,0 MHz médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására irányuló pályázati eljárás eredménye A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 308/2013. (II. 20.) sz. HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 308/2013. (II. 20.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/30364-13/2012. Ügyintéző: személyes adat Email: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételét tiltó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet: a jogsértő műsorszámok

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1809/2011. (XII. 7.) sz. HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1809/2011. (XII. 7.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/24524-13/2011. Ügyintéző: dr. Pozsár Ágnes Tárgy: a termékmegjelenítés közzétételére vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése Melléklet: a hatósági ellenőrzés megállapításai Nemzeti

Részletesebben

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 2111/2009. (X. 28.) sz. HATÁROZATA

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 2111/2009. (X. 28.) sz. HATÁROZATA ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 2111/2009. (X. 28.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (a továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1453/2013. (IX.25.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1453/2013. (IX.25.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/32702-8/2013. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség és a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 65.000,- Ft, azaz hatvanötezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T. 65.000,- Ft, azaz hatvanötezer forint bírsággal sújtja. Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/15072-4/2012. Ügyintéző: személyes adat Tárgy közösségi médiaszolgáltatás során összetett műsorszámokban történő reklámok közzétételére vonatkozó törvényi rendelkezés

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 2.700.000,- Ft, azaz kétmillió-hétszázezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi.

H A T Á R O Z A T. 2.700.000,- Ft, azaz kétmillió-hétszázezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi. Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/17076-6/2013. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a hallássérültek számára hozzáférhető műsorszámokra vonatkozó

Részletesebben

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET HATÁROZATA

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET HATÁROZATA ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 212/2009. (I. 28.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (a továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 773/2015. (VI.23.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 773/2015. (VI.23.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: Ügyintéző: Telefonszám: E-mail: Tárgy: Melléklet: MN/10947-7/2015. személyes adat Személyes adat személyes adat a reklám, televíziós vásárlás és a műsorelőzetes, valamint azok közzétételét

Részletesebben

a NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 1330/2011. (X. 5.) számú HATÁROZATA

a NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 1330/2011. (X. 5.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/27099-5/2011. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: kiegyensúlyozottsági kérelem elbírálása Melléklet: a kifogásolt műsorszám tartalmának szöveges ismertetése a NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI

Részletesebben

az ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET HATÁROZATA

az ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET HATÁROZATA az ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 2524/2007. (XI. 7.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (a továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV, amely a Médiatanács tárgyalótermében 2016. február 23-án (kedden) megtartott Médiatanács ülésről készült.

JEGYZŐKÖNYV, amely a Médiatanács tárgyalótermében 2016. február 23-án (kedden) megtartott Médiatanács ülésről készült. JEGYZŐKÖNYV, amely a Médiatanács tárgyalótermében 2016. február 23-án (kedden) megtartott Médiatanács ülésről készült. A Médiatanács részéről jelen vannak: dr. Karas Monika a Médiatanács elnöke /1-15.

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1167/2014. (XII.1.) számú HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1167/2014. (XII.1.) számú HATÁROZATA A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 1167/2014. (XII.1.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: 20307-10/2014. Tárgy: a TV2 Média Csoport Kft. fellebbezésének elbírálása A Nemzeti Média- és Hírközlési

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1259/2013. (VII. 24.) sz. HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1259/2013. (VII. 24.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/10459-11/2013. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

Részletesebben

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 2558/2006. (XI. 22.) sz. HATÁROZATA

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 2558/2006. (XI. 22.) sz. HATÁROZATA ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 2558/2006. (XI. 22.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (a továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1134/2014. (XI. 25.) számú HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1134/2014. (XI. 25.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: 20306-10/2014. Tárgy: a Magyar RTL Televízió Zrt. fellebbezésének elbírálása A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 1134/2014. (XI. 25.) számú HATÁROZATA A Nemzeti Média- és

Részletesebben

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 2104/2007. (IX. 19.) sz. HATÁROZATA

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 2104/2007. (IX. 19.) sz. HATÁROZATA ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 2104/2007. (IX. 19.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (a továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 248/2014. (III. 18.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 248/2014. (III. 18.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/668-7/2014. Tárgy: a vállalt műsorszerezettől történő eltérése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat Mellélet: a hatósági ellenőrzés megállapításai A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 748/2015. (VI.16.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 748/2015. (VI.16.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: Ügyintéző: Telefonszám: E-mail: Tárgy: Melléklet: MN/10948-8/2015. személyes adat Személyes adat személyes adat a reklám, televíziós vásárlás és a műsorelőzetes, valamint azok közzétételét

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1237/2012. (VII.5.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1237/2012. (VII.5.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/9050-11/2012. Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó törvényi kötelezettség, illetve a hálózatba kapcsolódásra vonatkozó törvényi előírások megsértése Ügyintéző:

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 215/2012. (II. 1.) sz. HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 215/2012. (II. 1.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/32050-8/2011. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: burkolt kereskedelmi közlemény tiltott közzétételére vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet: hatósági ellenőrzés megállapításai

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1242/2014. (XII.16.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1242/2014. (XII.16.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/26663-7/2014. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor közreadására vonatkozó kötelezettség megsértése

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 38.970,- Ft, azaz harmincnyolcezer - kilencszázhetven forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T. 38.970,- Ft, azaz harmincnyolcezer - kilencszázhetven forint bírsággal sújtja. Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/23391-5/2013. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet:

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 568/2015. (V. 11.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 568/2015. (V. 11.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/7481-6/2015. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: kiegyensúlyozottsági kérelem elbírálása A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 568/2015. (V. 11.) számú HATÁROZATA A Nemzeti

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 83/2014. (I. 28.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 83/2014. (I. 28.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/62832-12/2013. Tárgy: a hálózatba apcsolódásra vonatozó törvényi előírás megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat Mellélet: a hatósági ellenőrzés megállapításai

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1261/2013. (VII. 24.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1261/2013. (VII. 24.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/14437-10/2013. Tárgy: a hálózatba kapcsolódásra vonatkozó törvényi előírás megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat Melléklet: a hatósági ellenőrzés megállapításai

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 161/2016. (II. 9.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 161/2016. (II. 9.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/35010-10/2015. Tárgy: a társadalmi célú reklám közzétételére vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet: A magyar reformok működnek! című klipek TV2 csatornán reklámként történt

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 1.330.000,- Ft, azaz egymillió-háromszázezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi.

H A T Á R O Z A T. 1.330.000,- Ft, azaz egymillió-háromszázezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi. Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/12953-5/2014. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a hallássérültek számára hozzáférhető műsorszámokra vonatkozó

Részletesebben

HATÁROZAT. megállapítja,

HATÁROZAT. megállapítja, Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa Ügyiratszám: JG-16762-12/2015. Ügyintéző: személyes adat Telefon: személyes adat Email: személyes adat Tárgy: döntés az IRÁNY Média 2012 Kft. kérelmére

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 627/2011. (V. 11.) számú HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 627/2011. (V. 11.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: TA/7153-5/2011 Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 627/2011. (V. 11.) számú HATÁROZATA A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa (a továbbiakban: Médiatanács) a

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 200 000,- Ft, azaz kétszázezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T. 200 000,- Ft, azaz kétszázezer forint bírsággal sújtja. Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/13764-4/2015. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a reklámidőre vonatkozó rendelkezés megsértése H A T Á R O Z A T

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1320/2012. (VII.18.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1320/2012. (VII.18.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/2292-15/2012. Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsorsugárzási kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: I. A hatósági ellenőrzés megállapításai II. Az egyhetes

Részletesebben

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 806/2008. (V.6.) sz. HATÁROZATA

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 806/2008. (V.6.) sz. HATÁROZATA ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 806/2008. (V.6.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

az ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 809/2008. (V. 6.) sz. HATÁROZATA

az ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 809/2008. (V. 6.) sz. HATÁROZATA az ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 809/ (V. 6.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (a továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV, amely a Médiatanács tárgyalótermében 2013. július 24-én (szerdán) megtartott Médiatanács ülésről készült.

JEGYZŐKÖNYV, amely a Médiatanács tárgyalótermében 2013. július 24-én (szerdán) megtartott Médiatanács ülésről készült. JEGYZŐKÖNYV, amely a Médiatanács tárgyalótermében 2013. július 24-én (szerdán) megtartott Médiatanács ülésről készült. A Médiatanács részéről jelen vannak: dr. Auer János, az ülést levezető soros elnök

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. Pályázati Felhívás tervezete

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. Pályázati Felhívás tervezete A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának Pályázati Felhívás tervezete a Budapest 103,9 MHz körzeti médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására A MÉDIASZOLGÁLTATÁSI LEHETŐSÉG PÁLYÁZTATÁSA

Részletesebben

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 951/2015. (VII.24.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 951/2015. (VII.24.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: PJ/30052-25/2014. Ügyintéző: személyes adat Telefon: 06-1-457-7994 Fax: 06-1-457-7124 Tárgy: a Budapest 92,1 MHz médiaszolgáltatási jogosultság hasznosítására irányuló pályázati eljárás eredménye

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 2111/2012. (XI. 28.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 2111/2012. (XI. 28.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/35-9/. Tárgy: a vállalt műsorstrutúrána megfelelő műsor sugárzására vonatozó, valamint a vényöteles gyógyszerészítménye eresedelmi özleményben történő bemutatását, népszerűsítését tilalmazó

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 757/2014. (VII. 30.) sz. HATÁROZATA. megállapította,

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 757/2014. (VII. 30.) sz. HATÁROZATA. megállapította, Ügyiratszám: MN/18134-6/2014. Tárgy: kiegyensúlyozottsági kérelem elbírálása Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 757/2014. (VII.

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 101/2011. (I. 12.) sz. HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 101/2011. (I. 12.) sz. HATÁROZATA Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 101/2011. (I. 12.) sz. HATÁROZATA A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa (a továbbiakban: Médiatanács) a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 46.900-Ft, azaz negyvenhatezer-kilencszázezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T. 46.900-Ft, azaz negyvenhatezer-kilencszázezer forint bírsággal sújtja. Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/18053-5/2014. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet:

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 620/2015. (V. 26.) számú HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 620/2015. (V. 26.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/8176-6/2015. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: kiegyensúlyozottsági kérelem elbírálása A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 620/2015. (V. 26.) számú HATÁROZATA A Nemzeti

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 35/2016. (I. 12.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 35/2016. (I. 12.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/33673-8/2015. Ügyintéző: személyes adat Email: személyes adat Tárgy: a kiskorúakra vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 35/2016.

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1023/2012. (V. 30.) számú HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1023/2012. (V. 30.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/10113-7/2012. Tárgy: a kiskorúak védelméről szóló rendelkezések megsértése Ügyintéző: személyes adat Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 1023/2012. (V. 30.) számú HATÁROZATA

Részletesebben

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 494/2010. (III. 17.) sz. HATÁROZATA

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 494/2010. (III. 17.) sz. HATÁROZATA ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET /. (III. 7.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (a továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló. évi I. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 39/2016. (I. 12.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 39/2016. (I. 12.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/33169-10/2015. Ügyintéző: személyes adat Email: személyes adat Tárgy: a kiskorúakra vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 39/2016.

Részletesebben

Ügyiratszám: TA/4278-4/2011

Ügyiratszám: TA/4278-4/2011 Ügyiratszám: TA/4278-4/2011 a NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 491/2011. (IV. 14.) számú HATÁROZATA A Nemzeti Média- Hírközli Hatóság Médiatanácsa (a továbbiakban: Médiatanács) hivatalból

Részletesebben

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 999/2008. (VI.4.) sz. HATÁROZATA

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 999/2008. (VI.4.) sz. HATÁROZATA ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 999/2008. (VI.4.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 30.000,- Ft, azaz harmincezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T. 30.000,- Ft, azaz harmincezer forint bírsággal sújtja. Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/13023-3/2012. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó szabályok megsértése Melléklet: A Médiaszolgáltató által 2012. márciusában

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV, amely a Médiatanács tárgyalótermében 2014. január 14-én (kedden) megtartott Médiatanács ülésről készült.

JEGYZŐKÖNYV, amely a Médiatanács tárgyalótermében 2014. január 14-én (kedden) megtartott Médiatanács ülésről készült. JEGYZŐKÖNYV, amely a Médiatanács tárgyalótermében 2014. január 14-én (kedden) megtartott Médiatanács ülésről készült. A Médiatanács részéről jelen vannak: dr. Karas Monika a Médiatanács elnöke /1-20. pontoknál/

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1260/2013. (VII. 24.) sz. HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1260/2013. (VII. 24.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/24741-8/2013. Ügyintéző: személyes adat Email: személyes adat Tárgy: a gyermekek és kiskorúak védelmére vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 168/2012. (I.25.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 168/2012. (I.25.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/32948-8/2011. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó rendelkezés megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1464/2012. (VII. 25.) számú HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1464/2012. (VII. 25.) számú HATÁROZATA Iktatószám: MN/15130-10/2012. Tárgy: a gyermekek és kiskorúak védelmére vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Ügyintéző: Melléklet: személyes adat a hatósági eljárás tárgyát képező honlap másolata

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV, amely a Médiatanács tárgyalótermében 2015. június 2-án (kedden) megtartott Médiatanács ülésről készült.

JEGYZŐKÖNYV, amely a Médiatanács tárgyalótermében 2015. június 2-án (kedden) megtartott Médiatanács ülésről készült. JEGYZŐKÖNYV, amely a Médiatanács tárgyalótermében 2015. június 2-án (kedden) megtartott Médiatanács ülésről készült. A Médiatanács részéről jelen vannak: dr. Karas Monika a Médiatanács elnöke /1-20. pontoknál/

Részletesebben

Tárgy: kiegyensúlyozottsági kérelem elbírálása. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 745/2015. (VI.16.) számú H A T Á R O Z A T A

Tárgy: kiegyensúlyozottsági kérelem elbírálása. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 745/2015. (VI.16.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/13198-6/2015. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: kiegyensúlyozottsági kérelem elbírálása A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának

Részletesebben

A Bajai Televízió irányelvei, szerkesztési tematikája a 2014. októbert 12-én megtartandó önkormányzati választások kampányidőszakára

A Bajai Televízió irányelvei, szerkesztési tematikája a 2014. októbert 12-én megtartandó önkormányzati választások kampányidőszakára Bajai Televízió Baja Marketing Kft. 6500 Baja Szentháromság tér 11. Tel.: 06-20-460-0009 E-mail:info@bajaitelevizio.hu A Bajai Televízió irányelvei, szerkesztési tematikája a 2014. októbert 12-én megtartandó

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV, amely a Médiatanács tárgyalótermében 2012. szeptember 12-én (szerdán) megtartott Médiatanács ülésről készült.

JEGYZŐKÖNYV, amely a Médiatanács tárgyalótermében 2012. szeptember 12-én (szerdán) megtartott Médiatanács ülésről készült. JEGYZŐKÖNYV, amely a Médiatanács tárgyalótermében 2012. szeptember 12-én (szerdán) megtartott Médiatanács ülésről készült. A Médiatanács részéről jelen vannak: Szalai Annamária a Médiatanács elnöke /1-36.

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1566/2012. (VIII. 29.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1566/2012. (VIII. 29.) sz. HATÁROZATA Itatószám: MN/13998-15/2012. Tárgy: a vállalt műsorstrutúrána megfelelő műsor sugárzására vonatozó törvényi ötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Mellélet: a hatósági ellenőrzés megállapításai

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. Pályázati Felhívás Tervezete

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. Pályázati Felhívás Tervezete A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának Pályázati Felhívás Tervezete a Budapest 92,1 MHz körzeti rádiós médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására A MÉDIASZOLGÁLTATÁSI LEHETŐSÉG PÁLYÁZTATÁSA

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 774/2015. (VI. 23.) számú H A T Á R O Z A T A

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 774/2015. (VI. 23.) számú H A T Á R O Z A T A A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 774/2015. (VI. 23.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/11889-8/2015. Ügyintéző: személyes adat Email: személyes adat Tárgy: az emberi méltóság

Részletesebben

HATÁROZAT. 50.000,- Ft, azaz ötvenezer forint bírsággal sújtja.

HATÁROZAT. 50.000,- Ft, azaz ötvenezer forint bírsággal sújtja. Médiafelügyeleti Főosztály Iktatószám: MN/1932-4/2012. Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó szabályok megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: Az Advenio Műsorszolgáltató Zrt. által

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 19-én tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 19-én tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 19-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Rádió 1-gyel kötendő közszolgálati együttműködési keretszerződés

Részletesebben

Javaslat a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 2014. évi 39. heti ülésszakának napirendjére. 2014. szeptember 23.

Javaslat a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 2014. évi 39. heti ülésszakának napirendjére. 2014. szeptember 23. Javaslat a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 2014. évi 39. heti ülésszakának napirendjére 2014. szeptember 23. (kedd) Kezdési időpont: 14.00 óra Helyszín: Médiatanács ülésterem Tájékoztató:

Részletesebben

2010. november 8-12. Ábrányi Emil Általános Iskolában

2010. november 8-12. Ábrányi Emil Általános Iskolában ErkEl témahét 2010. november 8-12. Ábrányi Emil Általános Iskolában Felelős: Kiss Józsefné TARTALOM A témahét célja A témahét programja A feladatok megvalósítása A témahét értékelése Képek a témahétről

Részletesebben

Tárgy: Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 54/2015. (I.13.) számú HATÁROZATA

Tárgy: Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 54/2015. (I.13.) számú HATÁROZATA Iktatószám: Tárgy: Ügyintéző: Melléklet: MN/30592-7/2014. a gyermekek és kiskorúak védelmére vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése személyes adat a hatósági eljárás tárgyát képező sajtótermék másolata

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK PÁLYÁZATI FELHÍVÁS TERVEZETE

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK PÁLYÁZATI FELHÍVÁS TERVEZETE A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK PÁLYÁZATI FELHÍVÁS TERVEZETE kisközösségi rádiós médiaszolgáltatási lehetőségek elvi hasznosítására A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa

Részletesebben

2011. ÉVI RENDEZVÉNYEINK

2011. ÉVI RENDEZVÉNYEINK 2011. ÉVI RENDEZVÉNYEINK JANUÁR 2011. január 11. Olvasóterem 18.00 "Wass Albert igazsága" Irodalmi összeállítás Wass Albert műveiből Vendégeink: Mészáros Gábor, Nagy Erika és Tomanek Gábor színművészek

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 789/2012. (IV.25.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 789/2012. (IV.25.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/9996-6/2012. Tárgy: kiegyensúlyozottsági kérelem elbírálása Ügyintéző: személyes adat A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 789/2012. (IV.25.) számú HATÁROZATA A Nemzeti

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK PÁLYÁZATI FELHÍVÁS TERVEZETE

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK PÁLYÁZATI FELHÍVÁS TERVEZETE A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK PÁLYÁZATI FELHÍVÁS TERVEZETE a budapesti kisközösségi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség elvi hasznosítására A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

Részletesebben