HATÁROZAT ,- Ft, azaz kétszázezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HATÁROZAT. 200.000,- Ft, azaz kétszázezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi."

Átírás

1 Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/ /2012. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a hallássérültek számára hozzáférhető műsorszámokra vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése Melléklet: hatósági ellenőrzés megállapításai HATÁROZAT A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala (a továbbiakban: Hivatal) a Televízió Zrt.-vel (1016 Budapest, Mészáros u , a továbbiakban: Médiaszolgáltató) és az Antenna Hungária Zrt.-vel (1119 Budapest, Petzvál József u , továbbiakban: Műsorterjesztő) szemben hivatalból lefolytatott eljárásában megállapította, hogy a Médiaszolgáltató a elnevezésű médiaszolgáltatásában július 6-án és 13-án két alkalommal megsértette a hallássérültek számára hozzáférhető műsorszámokra vonatkozó azon törvényi rendelkezést, amely értelmében a közszolgálati lineáris audiovizuális médiaszolgáltató köteles biztosítani, hogy a filmalkotás, játék és a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Mttv.) 83. -ban foglalt közszolgálati célokat szolgáló műsorszám naptári naponként, a 6 óra és a 24 óra közötti műsoridőben, a évben legalább hat órán keresztül magyar nyelvű felirattal vagy jelnyelvi tolmácsolással is elérhető legyen, ezért a Médiaszolgáltatót felhívja, hogy a jelen határozat közlésétől számítva haladéktalanul tegyen eleget a jogszerű magatartás követelményének és tartózkodjék a jövőbeni jogsértésektől A Hivatal figyelmezteti a Médiaszolgáltatót, hogy ugyanezen médiaigazgatásra vonatkozó szabály következő alkalommal történő megsértése esetén az Mttv ában meghatározott jogkövetkezmények alkalmazására jogosult. A Hivatal megállapította, hogy a Médiaszolgáltató a TV elnevezésű médiaszolgáltatásában július 4-én, 9-én, 15-én és 24-én, a elnevezésű médiaszolgáltatásában július 6-án, 13-án, 19-én és 22-én, összesen hatvanhárom alkalommal megsértette a hallássérültek számára hozzáférhető műsorszámokra vonatkozó azon törvényi rendelkezést, amely értelmében a közszolgálati lineáris audiovizuális médiaszolgáltató köteles biztosítani, hogy valamennyi közérdekű közlemény, politikai reklám, hírműsorszám beleértve a közlekedési híreket, a sporthíreket és az időjárás-jelentést és politikai tájékoztató műsorszám, valamint a fogyatékos személyekről szóló, illetve esélyegyenlőségről szóló műsorszám magyar nyelvű felirattal vagy jelnyelvi tolmácsolással is elérhető legyen, ezért a Médiaszolgáltatót ,- Ft, azaz kétszázezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi. A Hivatal megállapította, hogy a Médiaszolgáltató a elnevezésű médiaszolgáltatásában július 19-én egy alkalommal megsértette a hallássérültek számára hozzáférhető műsorszámokra vonatkozó azon törvényi rendelkezést, amely értelmében a feliratozással, illetve jelnyelvi tolmácsolással megkezdett műsorszámot a médiaszolgáltató köteles annak teljes időtartama alatt feliratozni, illetve jelnyelvi tolmácsolással ellátni, ezért a Médiaszolgáltatót ,- Ft, azaz harmincezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi.

2 A bírságot a Médiaszolgáltató a határozat közlését követő hét napon belül köteles befizetni a Hivatal Magyar Államkincstárnál vezetett számú pénzforgalmi számlájára. A pénzfizetési kötelezettség késedelmes teljesítése esetén a Médiaszolgáltató késedelmi pótlékot köteles fizetni, melynek mértéke minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd része. A Hivatal megállapította továbbá, hogy a Műsorterjesztő a TV elnevezésű médiaszolgáltatásban július 4-én, 9-én, 15-én és 24-én, a elnevezésű médiaszolgáltatásban július 6-án, 13-án, 19-én és 22-én sugárzott műsorszámok kapcsán nem sértette meg a hallássérültek számára hozzáférhető műsorszámokra vonatkozó azon törvényi rendelkezést, amely értelmében a műsorterjesztő köteles az audiovizuális médiaszolgáltató által biztosított teletext jelet, vagy más feliratozást a kép- és hangjelekkel időszinkronban minden egyes átviteli rendszeren, hálózaton és műsorterjesztő átviteli platformon továbbítani. E határozat ellen a közlésétől számított 15 napon belül a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsához (továbbiakban: Médiatanács) címzett, de a Hivatalnál (1015 Budapest, Ostrom utca ) benyújtandó, halasztó hatályú fellebbezéssel lehet élni. A Médiatanács másodfokú eljárásáért amennyiben a fellebbezési eljárás tárgyának értéke pénzben megállapítható a fellebbezéssel érintett vagy vitatott összeg minden megkezdett forintja után 400 Ft, de legalább 5000 Ft, legfeljebb Ft összegű díj fizetendő. Ha a fellebbezési eljárás tárgyának értéke pénzben nem állapítható meg, a fellebbezés díja 5000 Ft. A díjat a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Magyar Államkincstárnál vezetett számú pénzforgalmi számlájára kell megfizetni. A Médiatanács, mint másodfokú hatóság a fellebbezést annak beérkezését követő naptól számított negyven napon belül bírálja el. Indokolás A Hivatal az Mttv (1) bekezdésében foglalt általános hatósági felügyeleti hatáskörében, hivatalból vizsgálta a Médiaszolgáltató TV és elnevezésű médiaszolgáltatását. A hatósági ellenőrzés megállapításai alapján július hónapban, a jelen határozat elválaszthatatlan részét képező mellékletben részletezett időpontokban sugárzott műsorszámok vonatkozásában felmerült az Mttv. 39. (2) bekezdés a) pontjában foglalt rendelkezés hatvanhárom, a ba) alpontjában foglalt rendelkezés két és a (4) bekezdésében foglalt rendelkezés egy alkalommal történt megsértése. A Hivatal az Mttv (1) bekezdés cc) alpontjában foglalt hatáskörében, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 29. (1) bekezdése alapján hivatalból október 25-én hatósági eljárást indított a Médiaszolgáltatóval szemben, mely tényről a Ket. 29. (3) bekezdés a) pontjában foglalt rendelkezésnek megfelelően az MN/ /2012. ügyiratszámú végzésében a Ket. 29. (5) bekezdés szerinti tartalommal értesítette a Médiaszolgáltatót, tájékoztatta a hatósági ellenőrzés megállapításairól, valamint felhívta a figyelmét arra, hogy a Ket. 51. (1) bekezdése értelmében az eljárás során nyilatkozattételi és a Ket. 68. (1) bekezdése szerint iratbetekintési jog illeti meg. A Hivatal a Médiaszolgáltatót a tényállás tisztázása érdekében az Mttv (3) bekezdés a) pontja alapján arra kötelezte továbbá, hogy nyilatkozzon arról az esetlegesen ezt alátámasztó dokumentumok becsatolásával együtt, hogy a végzés mellékletében részletezett műsorszámok esetében biztosította-e, hogy azok a hallássérültek számára hozzáférhetőek legyenek. A Médiaszolgáltató a tértivevény tanúsága szerint október 31-én vette át a hatósági eljárás megindításáról értesítő, valamint az adatszolgáltatásra kötelező végzést, és a Hatósághoz a november 12-én érkezett beadványában tett eleget vonatkozó kötelezettségének. A Médiaszolgáltató nyilatkozatában előadta, hogy az Mttv. a hallássérültek számára hozzáférhető műsorszámok körét a július 3. napjától hatályos és alkalmazandó módosítása által bővítette ki, amely változás számos műszaki, technikai és technológiai fejlesztést követelt meg a rendelkezés 2

3 hatálya alá tartozó médiaszolgáltatóktól. A Médiaszolgáltató a rendelkezésére álló lehetőségek keretein belül megkezdte a feltételeknek való megfelelés érdekében szükséges módosítások elvégzését és a technikai feltételek kialakítását, amely folyamat csak fokozatosan hajtható végre, különösen a törvénymódosítás által a rendelkezés tárgyi hatálya alá emelt műsorszámok vonatkozásában. Kifejtette továbbá, hogy a vizsgálat szerint áttekintett műsorszámok közvetlenül a törvénymódosítás hatálybalépését követő időszak médiaszolgáltatásába tartoztak, így a rendszer fejlesztése révén az azóta eltelt időben további, a törvény hatálya alá tartozó műsortípus vonatkozásában sikerült megvalósítani a feliratozást, míg a felirattal értelemszerűen el nem látható élő adások esetében az ismétlések kerülnek feliratozásra. Lényeges körülményként emelte ki, hogy a műsorterjesztéshez felhasznált hálózatok nem minden esetben képesek a részükre átadott jelek és adatok teljeskörű átvitelére, valamint tapasztalta, hogy egyes társaságok hálózatain nem, vagy csak akadozva folyik egy-egy műsor feliratozása. Ez további oka lehet annak, hogy amíg egyes esetekben a Médiaszolgáltató nyilvántartásában az adott műsor akadálymentesítettként, így az Mttv. által megkövetelt körülményeknek megfelelő műsorszámként jelenik meg, addig a Hatóság az ellenőrzése során azonos műsorszámokat már nem talált megfelelőnek. Biztosította továbbá a Hatóságot arról, hogy a nemzet televíziójaként mindenkor törekszik a jogszabályoknak való teljeskörű megfelelésre, és az esetlegesen, mégis elkerülhetetlenül felmerülő hiányosságok mielőbbi orvoslására. A Médiaszolgáltató méltányos eljárásra, és az ügy összes körülményeire is tekintettel a hatósági eljárás megszüntetését, illetve a szankció kiszabásának mellőzésére kérte a Hatóságot. A Hivatal a Médiaszolgáltató nyilatkozata alapján megállapította, hogy az Mttv. 39. (6) bekezdésében foglalt rendelkezés vélelmezett megsértése vonatkozásában a Műsorterjesztő a Ket. 15. (1) bekezdése szerinti ügyfélként történő bevonása vált szükségessé, tekintettel a Műsorterjesztőt az Mttv. 39. (6) bekezdése alapján terhelő kötelezettségre. Ezért a november 22-én kelt, MN/ /2012. ügyiratszámú végzésében a Ket. 29. (3) bekezdésében foglaltak szerint, a 29. (5) bekezdésében meghatározott tartalommal értesítette a Műsorterjesztőt a október 25. napján megindított hatósági eljárásról, nyilatkozattételi és iratbetekintési jogáról, valamint az Mttv (3) bekezdés a) pontja alapján megfelelő határidő tűzésével kötelezte, hogy nyilatkozzon arról az esetlegesen ezt alátámasztó dokumentumok becsatolásával együtt, a kifogásolt műsorszámok esetében a kép- és hangjelekkel időszinkronban továbbította-e az audiovizuális médiaszolgáltató által biztosított teletext jelet, vagy más feliratozást a MinDig TV elnevezésű átviteli platformon. A Műsorterjesztő a tértivevény tanúsága szerint november 27-én vette át a hatósági eljárásról értesítő, valamint az adatszolgáltatásra kötelező végzést, és a Hatósághoz a december 6-án érkezett beadványában tett eleget vonatkozó kötelezettségének. A Műsorterjesztő nyilatkozatában előadta, hogy a közszolgálati csatornákhoz tartozó feliratozást a teletexten keresztül biztosítja, a DVB-T hálózaton. A teletext jel átadására digitális jelfolyamba (SDI) ágyazva az MTVA Zrt. Kunigunda útja alatti telephelyén kerül sor. A Műsorterjesztő az átadott teletext jelen tartalmi vizsgálatot nem végez, azt transzparensen, változtatás nélkül továbbítja a hálózatán a vonatkozó DVB szabvány (EN300472) szerint. Kifejtette továbbá, hogy folyamatosan 24/7-es üzemmódban monitorozza a DVB-T hálózaton kisugárzott multiplexeket, közöttük a közszolgálati csatornákat tartalmazó A-multiplexet. A Műsorterjesztő a monitoring rendszer napló-adatai alapján megállapította, hogy a végzés mellékleteiben felsorolt kifogásolt időszakokban, egyetlen kivételtől eltekintve, nem volt teletext kimaradás a DVB-T hálózatban sugárzott közszolgálati csatornákon. Azonban július 11-én 19:02 és 19:13 között központi hiba miatt országos üzemzavar támadt az A- és C-multiplexeken, aminek következtében többek között a közszolgálati csatornák sem voltak elérhetők. Megjegyezte továbbá, hogy a digitális műsorszórásban szerzett több éves üzemeltetői tapasztalata alapján szinte kizárhatók olyan esetek, amelyekben a teletextet (benne a feliratokat) a DVB- 3

4 szabvány szerint csomagoló berendezések (MPEG enkóderek) a műsorszám kezdetén vagy alatt átmenetileg meghibásodnak, majd maguktól (emberi beavatkozás nélkül) rendbe jönnek. Ezért valószínűtlen, hogy a Hatóság által jelzett hibák a Műsorterjesztő rendszerében keletkeztek. A Hivatal a december 13-án kelt, MN/ /2012. ügyiratszámú végzésével a tényállás további tisztázása érdekében (figyelemmel a Műsorterjesztő nyilatkozatában foglaltakra is) az Mttv (2) bekezdésben foglalt rendelkezés alapján a hivatalból megindított hatósági eljárásában az ügyintézési határidőt az ügy bonyolultságára és összetettségére tekintettel hivatalból harminc nappal meghosszabbította. A Hivatal a rendelkezésre álló adatok alapján az alábbi tényállást tárta fel, és azt az alábbiak szerint értékelte. A Hivatal a Médiaszolgáltató és a Műsorterjesztő nyilatkozatában foglaltakra tekintettel megállapította, hogy a Médiaszolgáltató nem bizonyította hitelt érdemlően, hogy a jelen határozat elválaszthatatlan részét képező mellékletben részletezett műsorszámok esetén biztosította, hogy azok a hallássérültek számára hozzáférhetőek legyenek. Megállapítást nyert továbbá, hogy a július 11-én 19:02-19:13 között a Műsorterjesztő rendszerében bekövetkezett hiba a vizsgált időszakot nem érintette. A Hivatal megállapította, hogy a Médiaszolgáltató a TV elnevezésű médiaszolgáltatásában július 4-én, 9-én, 15-én és 24-én, a elnevezésű médiaszolgáltatásában július 6-án, 13-án, 19-én és 22-én, a jelen határozat elválaszthatatlan részét képező mellékletben részletezett időpontokban sugárzott műsorszámok esetében, összesen hatvanhárom alkalommal nem biztosította, hogy a hírműsorszám, az időjárás-jelentés, a sporthírek és a politikai tájékoztató műsorszám magyar nyelvű felirattal vagy jelnyelvi tolmácsolással elérhető legyen. A Hivatal megállapította továbbá, hogy a Médiaszolgáltató a elnevezésű médiaszolgáltatásában július 6-án és 13-án két alkalommal, a jelen határozat elválaszthatatlan részét képező mellékletben részletezettek szerint a 6 óra és 24 óra közötti műsoridőben, legalább hat órán keresztül nem tette elérhetővé magyar nyelvű felirattal vagy jelnyelvi tolmácsolással a filmalkotást, játék és az Mttv ban foglalt közszolgálati célokat szolgáló műsorszámot. A Hivatal megállapította azt is, hogy a Médiaszolgáltató a jelen határozat elválaszthatatlan részét képező mellékletben részletezettek szerint a elnevezésű médiaszolgáltatásában a július 19-én 20:52:40-kor sugárzott Kulisszatitkok című műsorszámot, annak teljes időtartama alatt nem látta el felirattal. Az Mttv. 39. (2) bekezdés a) pontjában, a ba) alpontjában és a (4) bekezdésében foglalt rendelkezések értelmében: (2) A közszolgálati, illetve legnagyobb éves átlagos közönségaránnyal rendelkező médiaszolgáltatása vonatkozásában a JBE lineáris audiovizuális médiaszolgáltató köteles biztosítani, hogy a) valamennyi közérdekű közlemény, politikai reklám, hírműsorszám beleértve a közlekedési híreket, a sporthíreket és az időjárás-jelentést és politikai tájékoztató műsorszám, valamint a fogyatékos személyekről szóló, illetve esélyegyenlőségről szóló műsorszám, b) filmalkotás, játék és a 83. -ban foglalt közszolgálati célokat szolgáló műsorszám naptári naponként, a 6 óra és a 24 óra közötti műsoridőben, ba) évben legalább hat órán keresztül, magyar nyelvű felirattal például teletext szolgáltatáson keresztül vagy jelnyelvi tolmácsolással is elérhető legyen. ( ) (4) A feliratozással, illetve jelnyelvi tolmácsolással megkezdett műsorszámot a műsorszám egységét nem sértve, valamint műsorszámok egymással dramaturgiailag összekapcsolódó 4

5 sorozatát a médiaszolgáltató köteles annak teljes időtartama alatt feliratozni, illetve jelnyelvi tolmácsolással ellátni. Az Mttv. 39. (2) bekezdés a) pontja rögzíti, hogy a közszolgálati lineáris audiovizuális médiaszolgáltatónak valamennyi közérdekű közlemény, politikai reklám, hírműsorszám beleértve a közlekedési híreket, a sporthíreket és az időjárás-jelentést és politikai tájékoztató műsorszám esetében biztosítania kell, hogy ezen műsorszámok magyar nyelvű felirattal vagy jelnyelvi tolmácsolással elérhetők legyenek. A Médiaszolgáltató a jelen határozat elválaszthatatlan részét képező mellékletben részletezett időpontokban sugárzott műsorszámok (hírműsorszám, időjárásjelentés, sporthírek, politikai tájékoztató műsorszám) vonatkozásában ezen kötelezettségét nem teljesítette, tehát a kifogásolt műsorszámoknál segédletet nem alkalmazott, azaz nem látta el feliratozással, illetve jelnyelvi tolmácsolással a műsorszámokat. A törvény nem enged kivételt sem a felvételről sugárzott, sem az élő műsorszámok esetén, tehát a közszolgálati médiaszolgáltató köteles biztosítani, hogy minden, a médiaszolgáltatásban közzétett (akár élő, akár felvételről sugárzott) közérdekű közlemény, politikai reklám, hírműsorszám beleértve a közlekedési híreket, a sporthíreket és az időjárás-jelentést és politikai tájékoztató műsorszám magyar nyelvű felirattal vagy jelnyelvi tolmácsolással elérhető legyen. A Hivatal a Médiaszolgáltató azon érvelésével kapcsolatban, miszerint az élő műsorok esetén a feliratozás nem megoldható, fontosnak tartja rámutatni arra, hogy ezekben az esetekben a törvény előírásainak megfelelően a másik változatot, azaz a jelnyelvi tolmácsolást biztosítania kell, tekintettel arra is, hogy azok ismétlésének felirattal biztosítása nem jelent felmentést az élő műsorok segédlettel történő ellátása alól, hiszen előfordulhat, hogy a hallássérültek az élő adást követik figyelemmel. Az Mttv. 39. (2) bekezdés ba) alpontja értelmében a közszolgálati lineáris audiovizuális médiaszolgáltatónak a filmalkotás, játék és az Mttv ban foglalt közszolgálati célokat szolgáló műsorszám esetében naptári naponként a 6 óra és a 24 óra közötti műsoridőben, a évben hat órán keresztül biztosítania kell, hogy azok magyar nyelvű felirattal vagy jelnyelvi tolmácsolással elérhetők legyenek. A Médiaszolgáltató július 6-án és 13-án a 6 óra és a 24 óra közötti műsoridőben, a kötelezően feliratozandó műsorszámok mellett a jelen határozat elválaszthatatlan részét képező mellékletben részletezettek szerint csupán 5 óra 42 perc 38 másodpercben, illetve 5 óra 48 perc 19 másodpercben sugárzott segédlettel ellátott műsorszámot az Mttv.-ben meghatározott hatórányi kvótához viszonyítva. A Médiaszolgáltató tehát nem tett eleget azon törvényi kötelezettségének, miszerint a fent említett műsorszámokat 6 és 24 óra között hat órában magyar nyelvű felirattal, illetve jelnyelvi tolmácsolással elérhetővé tegye. Az Mttv. 39. (4) bekezdése előírja, hogy a Médiaszolgáltató a feliratozással, illetve jelnyelvi tolmácsolással megkezdett műsorszámot a műsorszám egységét nem sértve köteles annak teljes időtartama alatt feliratozni, illetve jelnyelvi tolmácsolással ellátni. A Médiaszolgáltató a elnevezésű médiaszolgáltatásában a július 19-én 20:52:40-kor sugárzott Kulisszatitkok című műsorszám esetében 21:07:33-21:12:34 között hiányzott a felirat, így a szóban forgó műsorszám nem a teljes időtartama alatt volt feliratozva, ezért a Médiaszolgáltató nem teljesítette az Mttv. 39. (4) bekezdésében előírt kötelezettségét. A Hivatal a Médiaszolgáltató azon érvét, amely az Mttv. módosítása által szükségessé vált változtatásokra vonatkozott, nem fogadta el érvként, amely a törvénysértést meg nem történtté tette volna, azonban a jogkövetkezmény kiszabása során értékelte azt. Tekintettel arra, hogy a Médiaszolgáltató a hallássérültek számára hozzáférhető műsorszámokat a TV elnevezésű médiaszolgáltatásban július 4-én, 9-én, 15-én és 24-én, a elnevezésű médiaszolgáltatásában július 6-án, 13-án, 19-én és 22- én, a jelen határozat elválaszthatatlan részét képező mellékletben részletezettek szerint nem a törvény rendelkezéseinek megfelelően tette közzé, a Hivatal megállapította az Mttv. 39. (2) bekezdés a) pontjában foglalt rendelkezés hatvanhárom alkalommal, a ba) alpontjában foglalt 5

6 rendelkezés két alkalommal és a (4) bekezdésben foglalt rendelkezés egy alkalommal történt megsértését. A jogsértések miatt alkalmazandó jogkövetkezmények megállapítása során a Hivatal az alábbiakat mérlegelte. Az Mttv (1) bekezdése értelmében: Amennyiben a jogsértés csekély súlyú és ismételtség nem állapítható meg, a Médiatanács, illetve a Hivatal a jogsértés tényének megállapítása és figyelmeztetés mellett legfeljebb harminc napos határidő tűzésével felhívhatja a jogsértőt a jogsértő magatartás megszüntetésére, a jövőbeni jogsértésektől való tartózkodásra, illetve a jogszerű magatartás tanúsítására, és meghatározhatja annak feltételeit. Az Mttv (4) bekezdésében foglalt rendelkezés értelmében: Az (1)-(3) bekezdés alkalmazásában ismételtségnek tekintendő, ha a jogsértő a jogerős hatósági határozatban megállapított jogsértő magatartást ugyanazon jogalapon és jogszabályhely tekintetében, ugyanazon tárgykörben, háromszázhatvanöt napon belül legalább kétszer valósítja meg, ide nem értve a csekély súlyú törvénysértéseket. A Hivatal az Mttv. 39. (2) bekezdés ba) alpontjában foglalt rendelkezés vonatkozásában alkalmazott jogkövetkezmény megállapítása során tekintettel volt arra, hogy a Médiaszolgáltatóval szemben jelen határozat meghozataláig egy határozatában (MN/ /2012. ügyiratszámú határozat) állapította meg a hivatkozott rendelkezés megsértését, valamint arra, hogy az Mttv. 39. (2) bekezdés b) pontjában foglalt rendelkezés 6 óra és 24 óra közötti műsoridőre vonatkozó része a július 3. napjától hatályos törvénymódosítás óta van érvényben. A Hivatal az Mttv. 39. (2) bekezdés a) pontjában foglalt rendelkezés vonatkozásában alkalmazott jogkövetkezmény megállapítása során egyrészt tekintettel volt arra, hogy annak időjárás-jelentésre és sporthírekre vonatkozó része az Mttv július 3-i módosítását követően vált kötelezettséggé, és ezen törvényi előírás megsértését a Médiaszolgáltatóval szemben második alkalommal állapította meg. A Hivatal a január 21-én kelt, MN/ /2012. ügyiratszámú határozatában megállapította, hogy a Médiaszolgáltató ötvenegy alkalommal sértette meg a hivatkozott rendelkezést, amely miatt az Mttv (1) bekezdés szerinti jogkövetkezményt alkalmazta. Figyelembe vette azonban azt is, hogy a Médiaszolgáltató az Mttv. 39. (2) bekezdés a) pontjában foglalt rendelkezés hírműsorszámra és politikai tájékoztató műsorszámra vonatkozó részét érintő kötelezettségét a tárgybani esetben tíz alkalommal nem teljesítette. A Hivatal a hivatkozott rendelkezés szóban forgó részét érintő kötelezettség megsértését a jelen határozat meghozataláig négy határozatban (MN/7173-6/2012., MN/ /2012., MN/ /2012. és MN/ /2012. ügyiratszámú határozat) állapította meg a Médiaszolgáltató esetében, és a június hónapot érintően lefolytatott hatósági eljárás lezárásaként az MN/ /2012. ügyiratszámú határozatban az Mttv (3) bekezdés bb) alpontja alapján, a huszonkét alkalommal elkövetett törvénysértés miatt, esetenként ,- Ft, azaz összesen ,- Ft összegű bírsággal sújtotta a Médiaszolgáltatót. Tekintettel a fentiekre a Hivatal az Mttv. 39. (2) bekezdés a) pontjában foglalt rendelkezés hatvanhárom alkalommal történt megsértését nem értékelhette csekély súlyú törvénysértésként, tehát kizárt volt az Mttv (1) bekezdésében rögzített felhívás jogkövetkezmény alkalmazása, noha a hivatkozott rendelkezés időjárás-jelentésre és sporthírekre vonatkozó része kapcsán a jelen határozat meghozataláig egy esetben állapított meg törvénysértést a Médiaszolgáltatóval szemben, azonban ezt a tényt enyhítő körülményként csupán a bírság összegének meghatározásakor vette figyelembe. A Hivatal a jelen határozat meghozataláig az Mttv. a feliratozással megkezdett műsorszám teljes időtartama alatt történő feliratozásának kötelezettségére vonatkozó rendelkezés június és augusztus hónapban történt megsértését az MN/ /2012. és MN/ /2012. ügyiratszámú határozatában állapította meg a Médiaszolgáltató esetében a elnevezésű 6

7 médiaszolgáltatás vonatkozásában, amely jogsértés miatt az Mttv (1) bekezdése szerinti jogkövetkezményt alkalmazta. Tekintettel erre, a Hivatal a jelen törvénysértést nem értékelhette csekély súlyú törvénysértésként, tehát kizárt volt az Mttv (1) bekezdésében rögzített felhívás jogkövetkezmény alkalmazása. Az Mttv (2) bekezdése szerint a Hivatal a jogkövetkezményt a jogsértés jellegétől függően a jogsértés súlyára, a jogsértés ismételtségére, folyamatosságára, időtartamára, a jogsértéssel elért vagyoni előnyre, valamint a jogsértéssel okozott érdeksérelemre, az érdeksérelmet szenvedett és veszélyeztetett személyek számára, illetve a jogsértéssel okozott kárra és a jogsértés piacra gyakorolt hatására, továbbá az egyedi ügyben értékelhető egyéb szempontokra tekintettel állapítja meg. A Hivatal az Mttv. 39. (2) bekezdés a) pont és (4) bekezdés megsértése tekintetében a joghátrány mértékének megállapítása során az Mttv (2) bekezdésében rögzített mérlegelési szempontok közül figyelembe vette a jogsértés súlyán túl, a jogsértéssel okozott érdeksérelmet a jövőbeni jogsértések mellőzése érdekében (generális prevenció). Az érdeksérelem tekintetében figyelembe vette a hallási fogyatékkal élők élvezhető és teljes értékű televíziózáshoz, valamint a megfelelő tájékozódáshoz fűződő jogát. Az Mttv (2) bekezdésében meghatározott további mérlegelési szempontok, figyelemmel a törvény 187. (4) bekezdésben rögzített ismételtség fogalmára is, a jelen jogsértés tekintetében nem értékelhetők. A Hivatal a hatályos szabályozási környezettel összhangban és a kialakított szankcióalkalmazási gyakorlatának megfelelően az Mttv (3) bekezdésében foglalt jogkövetkezmények közül a bírság alkalmazása mellett döntött, mivel a kérdéses jogsértés vonatkozásában e közjogi eszközt ítélte a legalkalmasabbnak arra, hogy a Médiaszolgáltatót visszatartsa a jövőbeni jogsértések elkövetésétől. A Hivatal úgy ítélte meg, hogy az egyedi ügyben, az ügy sajátosságai mentén végrehajtott mérlegelés alapján megállapított, a jogsértéssel arányos bírság kellő visszatartó erővel rendelkezik a további jogsértések tekintetében. A Hivatal az Mttv (2) bekezdésében foglalt mérlegelési jogkörében a fokozatosság és arányosság elvének figyelembe vételével, az Mttv. 39. (2) bekezdés a) pontjának hatvanhárom alkalommal történt megsértése miatt, annak a hírműsorszámra és a politikai tájékoztató műsorszámra vonatkozó részét érintő kötelezettség tíz alkalommal történt megsértésére helyezve a hangsúlyt, a kiszabható bírságmaximum (ötvenmillió forint) 0,4%-ának megfelelő mértékű, azaz ,- Ft összegű bírságot, az Mttv. 39. (4) bekezdésének egy alkalommal történt megsértése miatt a kiszabható bírságmaximum (ötvenmillió forint) 0,06%-ának megfelelő mértékű, azaz ,- Ft összegű bírságot szabott ki a Médiaszolgáltatóval szemben. A Hivatal külön tekintettel volt a jogkövetkezménynek a jövőbeni jogsértések elkerülését célzó hatására, illetve arra, hogy egy esetleges újabb jogsértés esetén alkalmazandó szankció esetén érvényesülhessen a fokozatosság elve, azaz az ismétléssel járó növekvő progresszivitás és a szankcionálás kiszámíthatósága, előreláthatósága. A fentebb kifejtettek szerint tehát a Hivatal az Mttv. 39. (2) bekezdés ba) alpontjában foglalt rendelkezés két alkalommal történt megsértése miatt a jogsértés csekély súlyára és az ismételtség hiányára tekintettel az Mttv (1) bekezdés alapján alkalmazható jogkövetkezmény, az Mttv. 39. (2) bekezdés a) pontjában foglalt rendelkezés hatvanhárom alkalommal, a (4) bekezdésben foglalt rendelkezés egy alkalommal történt megsértése miatt az Mttv (3) bekezdés bb) alpontja alapján kiszabható joghátrány mellett és a rendelkező rész szerint döntött. 7

8 Hivatkozva a Hivatal fentiekben kifejtett döntésére és ennek indokolására, a Műsorterjesztő vonatkozásában nem került megállapításra az Mttv. 39. (6) bekezdésében foglalt rendelkezés megsértése, tekintettel a teletext jel változtatás nélkül és folyamatosan történő továbbítására, és arra a tényre, hogy kizárható olyan eset, amikor a teletextet kezelő berendezés a műsorszám kezdetén vagy alatt átmenetileg meghibásodik, majd magától rendbe jön, valamint arra, hogy a Médiaszolgáltató nem bizonyította hitelt érdemlően, hogy rajta kívül álló okból nem voltak a hallássérültek számára hozzáférhetőek a kifogásolt műsorszámok. Az Mttv (1) bekezdésében foglalt rendelkezés szerint a Hivatal határozata ellen a Médiatanácshoz lehet fellebbezést benyújtani. A fellebbezésről szóló tájékoztatás a Ket. 72. (1) bekezdés da) alpontján és a 98. (1) bekezdésén, a fellebbezés előterjesztésének határidejére vonatkozó tájékoztatás a Ket. 99. (1) bekezdésén, a halasztó hatály és a fellebbezés előterjesztése helyének meghatározása a Ket (1) és 102. (1) bekezdésein, a másodfokú hatóság ügyintézési határideje az Mttv (1) bekezdésén alapul. A fellebbezési díj mértékét a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Elnökének 5/2011. (X. 6.) számú, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság egyes eljárásainak igazgatási szolgáltatási díjairól és a díjfizetés módjáról szóló rendeletének (a továbbiakban: Rendelet) 17. (18) bekezdése határozza meg. A Rendelet 18. (2) és (3) és a 19. (1) bekezdései a díjfizetés módja és határideje kapcsán az alábbiakat írják elő: 18. (2) A díjfizetésre kötelezettnek a díjat a kérelem benyújtását megelőzően, átutalással kell megfizetni, a Hatóság Magyar Államkincstárnál vezetett számú pénzforgalmi számlájára. Az átutalási megbízás közlemény rovatában a kérelmező nevét, adószámát és az eljárás tárgyát kötelező feltüntetni. A természetes személy kérelmező a díj megfizetését a Hatóság fenti számlaszámára készpénzátutalási megbízás útján is teljesítheti, ez esetben a közlemény rovatban kötelező feltüntetnie az eljárás tárgyát. 18. (3) A díjfizetés megtörténtének igazolását - a bankszámla megterhelését tartalmazó napi bankkivonatot (a továbbiakban: befizetési bizonylat) - a kérelemnek tartalmaznia kell. A befizetési bizonylaton a befizetés jogcímét fel kell tüntetni. A természetes személy kérelmező készpénzátutalási megbízás útján történő díjfizetése esetén a díjfizetésének igazolását - a feladóvevényt - a kérelemnek tartalmaznia kell. 19. (1) Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekre az Itv. 3. (4) bekezdésében, 28. (2)-(4) bekezdésében, 31. (1)-(3) bekezdésében, (5)-(6) bekezdésében és 32. -ában foglalt rendelkezéseket kell alkalmazni. Az eljárás során a Ket (2) bekezdése szerinti eljárási költség nem merült fel. Budapest, február 4. Aranyosné dr. Börcs Janka, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatalának főigazgatója nevében és megbízásából Kapják: Személyes adat dr. Pap Szilvia főosztályvezető 8

9 Az MN/ /2012. ügyiratszámú határozat melléklete dátum időpont vége időtartam csatorna cím műfaj kötelező :00:00 0:00:25 0:00: :00:25 0:01:12 0:00: :01:12 0:01:25 0:00: :01:25 0:03:25 0:02: :03:25 0:32:41 0:29: :32:41 0:37:14 0:04: :37:14 1:07:17 0:30: :07:17 1:08:05 0:00: :08:05 1:08:17 0:00: :08:17 2:57:22 1:49: :57:22 2:57:49 0:00:27 figyelem felhívás tolmács/ felirat Egy Könyv kulturális/művészeti program egyéb 2 3 Himnusz egyéb egyéb 2 3 Híradó hírek, híradó kötelező 1 1 Sporthírek sporthírek kötelező 2 3 Az Este politikai magazinműsor kötelező 2 3 Kívánságkosár zenei programok egyéb 2 3

10 :57:49 3:00:05 0:02: :00:05 3:01:25 0:01: :01:25 3:01:38 0:00: :01:38 3:53:59 0:52: :53:59 3:55:00 0:01: :55:00 4:10:06 0:15: :10:06 4:11:07 0:01: :11:07 4:45:14 0:34: :45:14 4:46:44 0:01: :46:44 4:46:51 0:00: :46:51 4:58:16 0:11: :58:16 4:59:52 0:01: :59:52 5:26:14 0:26: :26:14 5:27:52 0:01:38 Páratlan Panorámák a Tihanyi félszigetről egyéb egyéb 2 3 Balatoni nyár - összefoglaló információs magazin egyéb 2 3 anzix: 14. epizód - Óda a melki apátsághoz ismeretterjesztő program egyéb 2 3 Kisváros: A sivatagi rózsa sorozat egyéb 2 3 A magok oltalmára - Erdélyi erődtemplomok: Komoród- Szentmárton ismeretterjesztő program egyéb 2 3 Marslakók sorozat egyéb

11 :27:52 5:53:38 0:25: :53:38 5:54:49 0:01: :54:49 5:54:57 0:00: :54:57 5:56:40 0:01: :56:40 5:59:53 0:03: :59:53 6:15:42 0:15: :15:42 6:16:56 0:01: :16:56 6:18:32 0:01: :18:32 6:23:08 0:04: :23:08 8:58:19 1:54: :55:30 6:59:32 0:04: :59:32 7:04:54 0:05: :04:54 7:05:48 0:00: :05:48 7:08:30 0:02:42 Hazajáró: Alacsony-Tátra - A gyömbér csoport téli gyönyörei ismeretterjesztő program egyéb 1 1 Előzetes: Ma Reggel Híradó hírek, híradó kötelező 1 1 Sporthírek sporthírek kötelező 2 3 Ma Reggel politikai magazinműsor kötelező 2 3 Híradó hírek, híradó kötelező

12 :08:30 7:13:20 0:04: :30:16 7:32:29 0:02: :55:11 7:58:29 0:03: :58:29 7:59:51 0:01: :59:51 8:05:12 0:05: :05:12 8:07:07 0:01: :07:07 8:08:59 0:01: :08:59 8:13:20 0:04: :29:32 8:31:45 0:02: :58:19 9:01:39 0:03: :01:39 9:01:50 0:00: :01:50 10:01:29 0:59: :01:29 10:03:48 0:02: :03:48 10:04:55 0:01: :04:55 11:02:36 0:57:41 Sporthírek sporthírek kötelező 2 3 Hírek hírek, híradó kötelező 1 1 Híradó hírek, híradó kötelező 1 1 Sporthírek sporthírek kötelező 2 2 Hírek hírek, híradó kötelező 1 1 Balatoni nyár információs magazin egyéb 2 3 Balatoni nyár információs magazin egyéb

13 :02:36 11:03:50 0:01: :03:50 11:37:48 0:33: :37:48 11:38:54 0:01: :38:54 11:44:11 0:05: :44:11 11:45:20 0:01: :45:20 11:45:33 0:00: :45:33 11:47:36 0:02: :47:36 11:58:01 0:10: :58:01 11:59:42 0:01: :59:42 12:00:55 0:01: :00:55 12:05:57 0:05: :05:57 12:07:23 0:01: :07:23 12:09:07 0:01: :09:07 12:09:20 0:00:13 Kisváros: Túsz-szedés sorozat egyéb 1 1 Magyarország kincsei: Arborétumok, botanikus kertek: Badacsonyörs ismeretterjesztő program egyéb 2 3 Zénó: Zénó és a hírek animáció gyerekeknek egyéb 2 3 Mazsola és Tádé animáció gyerekeknek egyéb 2 3 Déli harangszó egyéb egyéb 2 3 Híradó hírek, híradó kötelező 1 1 Időjárás időjárás kötelező

14 :09:20 12:14:15 0:04: :14:15 12:15:00 0:00: :15:00 12:18:03 0:03: :18:03 12:19:43 0:01: :19:43 12:19:52 0:00: :19:52 13:15:58 0:56: :15:58 13:17:18 0:01: :17:18 14:12:50 0:55: :12:50 14:15:14 0:02: :15:14 14:41:47 0:26: :41:47 14:43:19 0:01: :43:19 14:43:31 0:00: :43:31 15:29:51 0:46: :29:51 15:32:38 0:02: :32:38 15:47:55 0:15:17 Magyarország kincsei: Templomok ismeretterjesztő program egyéb 2 3 Vers: reggeli köszöntő kulturális/művészeti program egyéb 2 3 Kívánságkosár zenei programok egyéb 2 3 Időjárás időjárás kötelező 2 3 Kívánságkosár zenei programok egyéb 2 3 Marslakók sorozat egyéb 1 1 Zendülés az idő ellen - Pillanatok Czigány Zoltánról dokumentumfilm egyéb 1 1 anzix: Sziklatehén, rablólovagok és egy hűséges ismeretterjesztő program egyéb

15 dalnok - kalandozás a mesebeli Wachau vidékén :47:55 15:50:41 0:02: :50:41 15:50:54 0:00: :50:54 16:04:54 0:14: :04:54 16:07:13 0:02: :07:13 16:07:25 0:00: :07:25 16:32:10 0:24: :32:10 16:35:13 0:03: :35:13 16:45:15 0:10: :45:15 16:46:47 0:01: :46:47 16:47:00 0:00: :47:00 17:36:58 0:49: :36:58 17:38:08 0:01: :38:08 17:38:21 0:00: :38:21 17:42:09 0:03:48 Magyar elsők: Az első magyar óvoda ismeretterjesztő program egyéb 1 1 Térkép - Válogatás információs magazin egyéb 2 3 Gazdakör gazdasági magazin egyéb 2 3 Család-barát válogatás életmódmagazin egyéb 2 3 Egy Könyv kultúrális/művészeti program egyéb

16 :42:09 17:43:59 0:01: :43:59 17:44:12 0:00: :44:12 17:47:28 0:03: :47:28 17:57:36 0:10: :57:36 17:59:39 0:02: :59:39 17:59:51 0:00: :59:51 18:51:45 0:51: :51:45 18:52:14 0:00: :52:14 18:52:27 0:00: :52:27 18:57:22 0:04: :57:22 18:58:29 0:01: :58:29 18:59:30 0:01: :59:30 18:59:40 0:00: :59:40 19:23:52 0:24: :23:52 19:28:52 0:05:00 Esti mese: Zénó: Zénó fogat mos animáció gyerekeknek egyéb 2 3 Esti mese: Mazsola és Tádé: Tádé orra animáció gyerekeknek egyéb 2 3 Balatoni nyár - összefoglaló információs magazin egyéb 2 3 Magyarország kincsei: Templomok ismeretterjesztő program egyéb 2 3 Híradó hírek, híradó kötelező 1 1 Sporthírek sporthírek kötelező

17 :28:52 19:31:02 0:02: :31:02 19:31:56 0:00: :31:56 19:32:09 0:00: :32:09 19:59:16 0:27: :59:16 20:01:02 0:01: :01:02 20:01:15 0:00: :01:15 20:06:42 0:05: :06:42 20:07:43 0:01: :07:43 20:08:44 0:01: :08:44 20:40:06 0:31: :40:06 20:41:02 0:00: :41:02 20:41:15 0:00: :41:15 20:55:14 0:13: :55:14 20:56:17 0:01: :56:17 21:22:41 0:26:24 Időjárás időjárás kötelező 2 3 Közbeszéd politikai magazinműsor kötelező 2 3 Magyarok cselekedetei: Mátyás kálvária ismeretterjesztő program egyéb 2 3 Pannonia 3 keréken: Győrtől Szobig ismeretterjesztő program egyéb 1 1 Magyar elsők: Az első magyar óvoda ismeretterjesztő program egyéb 1 1 Barangolások öt kontinensen információs magazin egyéb

18 :22:41 21:23:32 0:00: :23:32 21:23:45 0:00: :23:45 21:27:08 0:03: :27:08 21:29:18 0:02: :29:18 21:30:19 0:01: :30:19 21:56:04 0:25: :56:04 21:57:18 0:01: :57:18 21:57:30 0:00: :57:30 22:50:23 0:52: :50:23 22:52:18 0:01: :52:18 22:52:30 0:00: :52:30 22:56:44 0:04: :56:44 22:57:14 0:00: :57:14 23:12:31 0:15:17 Hírek hírek, híradó kötelező 1 1 Időjárás időjárás kötelező 2 3 Hazajáró: Alacsony-Tátra - A gyömbér csoport téli gyönyörei ismeretterjesztő program egyéb 1 1 Hanna grófnő dokumentumfilm egyéb 1 1 Sporthírek sporthírek kötelező 2 3 anzix: Sziklatehén, rablólovagok és egy hűséges dalnok - kalandozás a mesebeli Wachau vidékén ismeretterjesztő program egyéb

19 :12:31 23:14:01 0:01: :14:01 23:14:41 0:00: :14:41 23:41:14 0:26: :41:14 23:43:15 0:02: :43:15 23:57:32 0:14: :57:32 24:00:00 0:02: :00:00 0:01:31 0:01: :01:31 0:31:36 0:30: :31:36 0:36:23 0:04: :36:23 1:08:14 0:31: :08:14 1:08:36 0:00: :08:36 2:59:47 1:51: :59:47 3:01:01 0:01: :01:01 3:52:52 0:51: :52:52 3:54:02 0:01:10 KorTárs: Romkocsma design kulturális/művészeti program egyéb 1 1 Arcélek riportmagazin egyéb 1 1 Himnusz egyéb egyéb 2 3 Híradó hírek, híradó kötelező 1 1 Sporthírek sporthírek kötelező 2 3 Az Este politikai magazinműsor kötelező 2 3 Kívánságkosár zenei programok egyéb 2 3 Balatoni Nyár/Ismétlés információs magazin egyéb

20 :54:02 4:28:07 0:34: :28:07 4:30:14 0:02: :30:14 4:45:20 0:15: :45:20 4:46:00 0:00: :46:00 4:47:40 0:01: :47:40 4:49:20 0:01: :49:20 4:49:30 0:00: :49:30 4:57:46 0:08: :57:46 4:59:53 0:02: :59:53 5:26:07 0:26: :26:07 5:27:25 0:01: :27:25 5:53:52 0:26: :53:52 5:55:48 0:01: :55:48 5:55:59 0:00:11 Kisváros- A mérkőzés sorozat egyéb 2 3 anzix: 19. epizód - Kőbe vésett bécsi történelem - második rész ismeretterjesztő program egyéb 2 3 Záróvonal ismeretterjesztő program egyéb 2 3 Csatorna promóció Mazsola és Tádé animáció gyerekeknek egyéb 2 3 Marslakók sorozat egyéb 2 3 Hazajáró: A Királykő - A Kárpátok fejedelme ismeretterjesztő program egyéb 1 1 Csatorna promóció 20

21 :55:59 5:57:42 0:01: :57:42 5:59:44 0:02: :59:44 6:16:00 0:16: :16:00 6:17:32 0:01: :17:32 6:18:33 0:01: :18:33 6:22:45 0:04: :22:45 8:57:52 1:54: :53:38 6:56:06 0:02: :56:06 6:56:11 0:00: :56:11 6:59:43 0:03: :59:43 7:05:33 0:05: :05:33 7:07:06 0:01: :07:06 7:09:28 0:02: :09:28 7:13:40 0:04: :55:22 7:56:49 0:01:27 Műsorelőzetes - Ma reggel Híradó hírek, híradó kötelező 1 1 Sporthírek sporthírek kötelező 2 3 Ma reggel politikai magazinműsor kötelező 2 3 Csatorna promóció Híradó hírek, híradó kötelező 1 1 Sporthírek sporthírek kötelező

22 :56:49 7:59:52 0:03: :59:52 8:05:37 0:05: :05:37 8:07:34 0:01: :07:34 8:08:51 0:01: :08:51 8:12:55 0:04: :28:12 8:30:52 0:02: :57:52 9:01:34 0:03: :01:34 9:01:55 0:00: :01:55 9:57:14 0:55: :57:14 10:00:16 0:03: :00:16 10:03:37 0:03: :03:37 10:05:11 0:01: :05:11 11:02:01 0:56: :02:01 11:03:16 0:01: :03:16 11:37:21 0:34:05 Híradó hírek, híradó kötelező 1 1 Sporthírek sporthírek kötelező 2 2 Híradó hírek, híradó kötelező 1 1 Csatorna promóció Balatoni Nyár információs magazin egyéb 2 3 Tetőtől talpig életmódmagazin egyéb 2 3 Balatoni Nyár információs magazin egyéb 2 3 Kisváros- Kikötőben sorozat egyéb

23 :37:21 11:38:17 0:00: :38:17 11:38:30 0:00: :38:30 11:45:52 0:07: :45:52 11:59:02 0:13: :59:02 11:59:50 0:00: :59:50 11:59:55 0:00: :59:55 12:00:55 0:01: :00:55 12:06:23 0:05: :06:23 12:07:52 0:01: :07:52 12:08:49 0:00: :08:49 12:13:27 0:04: :13:27 12:13:57 0:00: :13:57 12:17:43 0:03: :17:43 12:19:42 0:01:59 Csatorna promóció Kíváncsi Fáncsi: Flamingókaland animáció gyerekeknek egyéb 2 3 Piroska gyermekfilm egyéb 2 3 pontos idő egyéb egyéb 2 3 Déli harangszó egyéb egyéb 2 3 Híradó hírek, híradó kötelező 1 1 Időjárás időjárás kötelező 2 3 Budaepest- Nagytétény/Száraz- Rudnyánszky Kastély ismeretterjesztő program egyéb 2 3 Kortárs Magyar Líra kultúrális/művészeti program egyéb

24 :19:42 12:19:53 0:00: :19:53 13:15:47 0:55: :15:47 13:17:11 0:01: :17:11 13:18:46 0:01: :18:46 13:18:56 0:00: :18:56 14:12:34 0:53: :12:34 14:14:49 0:02: :14:49 14:41:15 0:26: :41:15 14:42:44 0:01: :42:44 15:33:03 0:50: :33:03 15:34:58 0:01: :34:58 15:50:09 0:15: :50:09 15:51:21 0:01: :51:21 15:52:47 0:01:26 Csatorna promóció Kívánságkosár zenei programok egyéb 2 3 Időjárás időjárás kötelező 2 3 Csatorna promóció Kívánságkosár zenei programok egyéb 2 3 Marslakók sorozat egyéb 1 1 Szósz játék egyéb 1 1 anzix: Csigaminta és stukkóözön - barokk építészet az osztrák mentén ismeretterjesztő program egyéb 1 1 Időjárás időjárás kötelező

25 :52:47 15:53:00 0:00: :53:00 16:07:52 0:14: :07:52 16:09:01 0:01: :09:01 16:09:14 0:00: :09:14 16:35:00 0:25: :35:00 16:36:27 0:01: :36:27 16:46:38 0:10: :46:38 16:47:39 0:01: :47:39 16:47:53 0:00: :47:53 17:39:32 0:51: :39:32 17:41:26 0:01: :41:26 17:41:39 0:00: :41:39 17:49:19 0:07: :49:19 17:58:12 0:08:53 Csatorna promóció Magyar elsők: Az első magyar zajongásmentes gyújtó /gyufa/ ismeretterjesztő program egyéb 1 1 Csatorna promóció Térkép- Válogatás információs magazin egyéb 2 3 Gazdakör információs magazin egyéb 2 3 Csatorna promóció Család-barát válogatás életmódmagazin egyéb 2 3 Csatorna promóció MESE Kíváncsi Fáncsi: Jegeskaland animáció gyerekeknek egyéb 2 3 MESE: Mazsola és Tádé - Mi a fontosabb animáció gyerekeknek egyéb

26 :58:12 18:00:58 0:02: :00:58 18:01:11 0:00: :01:11 18:56:18 0:55: :56:18 18:58:34 0:02: :58:34 18:59:44 0:01: :59:44 19:25:00 0:25: :25:00 19:29:13 0:04: :29:13 19:31:35 0:02: :31:35 19:32:47 0:01: :32:47 19:33:01 0:00: :33:01 20:00:11 0:27: :00:11 20:01:33 0:01: :01:33 20:01:49 0:00: :01:49 20:07:14 0:05: :07:14 20:08:32 0:01:18 Csatorna promóció Balatoni Nyár - összefoglaló információs magazin egyéb 2 3 Híradó hírek, híradó kötelező 1 1 Sporthírek sporthírek kötelező 2 3 Időjárás időjárás kötelező 2 3 Csatorna promóció Közbeszéd politikai magazinműsor kötelező 2 3 CSatorna promóció Magyarok cselekedetei: Háborús karácsony ismeretterjesztő program egyéb

27 :08:32 20:09:34 0:01: :09:34 20:35:53 0:26: :35:53 20:37:11 0:01: :37:11 20:52:05 0:14: :52:05 20:53:24 0:01: :53:24 21:08:07 0:14: :08:07 21:09:06 0:00: :09:06 21:35:11 0:26: :35:11 21:36:23 0:01: :36:23 21:39:40 0:03: :39:40 21:42:02 0:02: :42:02 21:43:32 0:01: :43:32 21:44:33 0:01: :44:33 22:10:57 0:26:24 Pannonia 3 keréken: Nagykőröstől Szolnokig ismeretterjesztő program egyéb 1 1 Magyar elsők: Az első magyar zajongásmentes gyújtó /gyufa/ ismeretterjesztő program egyéb 1 1 Magyar elsők: Az első magyar árvaház ismeretterjesztő program egyéb 1 1 Barangolás öt kontinensen - Gereben Ágnes: A mai Irán ismeretterjesztő program egyéb 1 1 Híradó hírek, híradó kötelező 1 1 Időjárás időjárás kötelező 2 3 Hazajáró: i adás - A Királykő - A Kárpátok fejedelme ismeretterjesztő program egyéb

28 :10:57 22:12:15 0:01: :12:15 23:01:54 0:49: :01:54 23:03:13 0:01: :03:13 23:03:54 0:00: :03:54 23:04:07 0:00: :04:07 23:08:39 0:04: :08:39 23:09:55 0:01: :09:55 23:25:13 0:15: :25:13 23:26:38 0:01: :26:38 23:51:49 0:25: :51:49 23:53:19 0:01: :53:19 23:56:38 0:03: :56:38 23:58:33 0:01: :58:33 23:58:45 0:00:12 Boldogok szobrásza - Kós András dokumentumfilm egyéb 1 1 Csatorna promóció Sporthírek sporthírek kötelező 2 3 anzix-csigaminta és stukkóözön - barokk építészet az osztrák mentén Monumentalitás ismeretterjesztő program egyéb 1 1 Zegzugos történetek: Ráckeve - Kossuth Lajos utca ismeretterjesztő program egyéb 1 1 Martonvásár:Bruswich- Kastély ismeretterjesztő program egyéb 2 3 Csatorna promóció 28

29 :58:45 24:00:00 0:01:15 Himnusz egyéb egyéb 2 3 Jelmagyarázat a fenti táblázathoz Figyelemfelhívás oszlopban: 1 = volt figyelemfelhívás 2 = nem volt figyelemfelhívás Tolmács/felirat oszlopban: 1 = teletext, felirat 2 = jeltolmács 3 = nem volt segédlet 29

30 A segédlettel ellátott műsorok óraszáma a törvényben meghatározott napi kvótához viszonyítva: médium dátum óra között segédlettel ellátott műsoridő (kivéve a hír- és politikai tájékoztató műsorokat és a közérdekű közleményeket) :42: :48:19 A segédlettel el nem látott, kötelezően feliratozandó vagy jeltolmácsolással ellátandó műsorszámok listája (a műsorszám nem volt ellátva feliratozással, illetve jeltolmácsolással): dátum időpont vége időtartam csatorna cím műfaj politikai :37:06 9:02:34 0:25:28 Televízió Közbeszéd magazinműsor :06:40 12:08:04 0:01:24 Televízió Időjárás időjárás :14:22 13:15:46 0:01:24 Televízió Időjárás időjárás :26:27 18:31:12 0:04:45 Televízió Sporthírek sporthírek :32:16 18:34:53 0:02:37 Televízió Időjárás időjárás politikai :35:06 19:02:30 0:27:24 Televízió Közbeszéd magazinműsor :13:51 21:18:23 0:04:32 Televízió Sporthírek sporthírek politikai :37:38 9:04:45 0:27:07 Televízió Közbeszéd magazinműsor :06:06 12:07:17 0:01:11 Televízió Időjárás időjárás Napirend politikai :29:49 12:55:21 0:25:32 Televízió előtt magazinműsor :25:55 18:30:31 0:04:36 Televízió Sporthírek sporthírek :31:44 18:33:58 0:02:14 Televízió Időjárás időjárás politikai :34:48 19:01:59 0:27:11 Televízió Közbeszéd magazinműsor :07:35 21:11:50 0:04:15 Televízió Sporthírek sporthírek :00:55 12:06:40 0:05:45 Televízió Híradó hírek, híradó :06:40 12:07:46 0:01:06 Televízió Időjárás időjárás :25:32 18:30:08 0:04:36 Televízió Sporthírek sporthírek :30:30 18:32:52 0:02:22 Televízió Időjárás időjárás :20:40 21:32:48 0:12:08 Televízió Sporthírek sporthírek :06:03 12:07:17 0:01:14 Televízió Időjárás időjárás :14:47 13:16:00 0:01:13 Televízió Időjárás időjárás :26:45 18:31:43 0:04:58 Televízió Sporthírek sporthírek :32:55 18:35:20 0:02:25 Televízió Időjárás időjárás :11:34 21:16:22 0:04:48 Televízió Sporthírek sporthírek :32:41 0:37:14 0:04:33 Sporthírek sporthírek politikai :37:14 1:07:17 0:30:03 Az Este magazinműsor :18:32 6:23:08 0:04:36 Sporthírek sporthírek :08:30 7:13:20 0:04:50 Sporthírek sporthírek :05:57 12:07:23 0:01:26 Időjárás időjárás

HATÁROZAT. 715.000,- Ft, azaz hétszáztizenötezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi.

HATÁROZAT. 715.000,- Ft, azaz hétszáztizenötezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi. Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/10951-5/2013. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a hallássérültek számára hozzáférhető műsorszámokra vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése Melléklet: hatósági

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 2.700.000,- Ft, azaz kétmillió-hétszázezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi.

H A T Á R O Z A T. 2.700.000,- Ft, azaz kétmillió-hétszázezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi. Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/17076-6/2013. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a hallássérültek számára hozzáférhető műsorszámokra vonatkozó

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 1.330.000,- Ft, azaz egymillió-háromszázezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi.

H A T Á R O Z A T. 1.330.000,- Ft, azaz egymillió-háromszázezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi. Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/12953-5/2014. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a hallássérültek számára hozzáférhető műsorszámokra vonatkozó

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 38.970,- Ft, azaz harmincnyolcezer - kilencszázhetven forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T. 38.970,- Ft, azaz harmincnyolcezer - kilencszázhetven forint bírsággal sújtja. Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/23391-5/2013. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet:

Részletesebben

V É G Z É S. megszünteti.

V É G Z É S. megszünteti. Médiafelügyeleti főosztály Ügyiratszám: MN/7491-5/2012. Ügyintéző:személyes adat Telefonszám:Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: eljárás megszüntetése V É G Z É S A Nemzeti Média- és Hírközlési

Részletesebben

Melléklet: a jogsértő műsorszámok megszakítására vonatkozó adatok HATÁROZAT

Melléklet: a jogsértő műsorszámok megszakítására vonatkozó adatok HATÁROZAT Médiafelügyeleti főosztály Ügyiratszám: MN/25833-3/2012. Ügyintéző: személyes adat Email: személyes adat Tárgy: a műsorszámok reklámmal történő megszakítására vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 200 000,- Ft, azaz kétszázezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T. 200 000,- Ft, azaz kétszázezer forint bírsággal sújtja. Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/13764-4/2015. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a reklámidőre vonatkozó rendelkezés megsértése H A T Á R O Z A T

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1606/2012. (IX.5.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1606/2012. (IX.5.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/20021-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a célokat szolgáló műsorszámok, valamint a helyi közélettel foglalkozó, a helyi mindennapi

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 65.000,- Ft, azaz hatvanötezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T. 65.000,- Ft, azaz hatvanötezer forint bírsággal sújtja. Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/15072-4/2012. Ügyintéző: személyes adat Tárgy közösségi médiaszolgáltatás során összetett műsorszámokban történő reklámok közzétételére vonatkozó törvényi rendelkezés

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1261/2013. (VII. 24.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1261/2013. (VII. 24.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/14437-10/2013. Tárgy: a hálózatba kapcsolódásra vonatkozó törvényi előírás megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat Melléklet: a hatósági ellenőrzés megállapításai

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1336/2013. (VIII. 28.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1336/2013. (VIII. 28.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/26026-10/2013. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések, valamint a közösségi médiaszolgáltatókkal szemben előírt törvényi követelmények megsértése Ügyintéző: személyes adat

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 111/2012. (I.18.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 111/2012. (I.18.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/32643-10/2011. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a termékmegjelenítésre vonatkozó szabályok megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 111/2012. (I.18.) számú HATÁROZATA

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1852/2012. (X. 17.) sz. HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1852/2012. (X. 17.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/21376-7/2012. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 542/2014. (VI. 17.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 542/2014. (VI. 17.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/10617-7/ Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések, és a közösségi médiaszolgáltatókkal szemben előírt törvényi követelmény megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám:

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 23/2013. (I.9.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 23/2013. (I.9.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/28903-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására és a burkolt kereskedelmi közlemény tilalmára vonatkozó kötelezettség megsértése Melléklet:

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 30.000,- Ft, azaz harmincezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T. 30.000,- Ft, azaz harmincezer forint bírsággal sújtja. Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/13023-3/2012. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó szabályok megsértése Melléklet: A Médiaszolgáltató által 2012. márciusában

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 46.900-Ft, azaz negyvenhatezer-kilencszázezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T. 46.900-Ft, azaz negyvenhatezer-kilencszázezer forint bírsággal sújtja. Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/18053-5/2014. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet:

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 161/2016. (II. 9.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 161/2016. (II. 9.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/35010-10/2015. Tárgy: a társadalmi célú reklám közzétételére vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet: A magyar reformok működnek! című klipek TV2 csatornán reklámként történt

Részletesebben

1128/2013 HATÁROZATA

1128/2013 HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/8114-11/2013. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1167/2014. (XII.1.) számú HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1167/2014. (XII.1.) számú HATÁROZATA A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 1167/2014. (XII.1.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: 20307-10/2014. Tárgy: a TV2 Média Csoport Kft. fellebbezésének elbírálása A Nemzeti Média- és Hírközlési

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 2208/2012. (XII. 12.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 2208/2012. (XII. 12.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/28387-8/2012. Tárgy: a hálózatba kapcsolódásra vonatkozó törvényi előírások megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat Melléklet: a vizsgált adásnap műsorát tartalmazó

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1017/2012. (V.30.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1017/2012. (V.30.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/4544-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megszegése

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 2151/2012. (XII. 5.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 2151/2012. (XII. 5.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/26285-12/2012. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat Melléklet: a vizsgált adáshét műsorát tartalmazó táblázat A NEMZETI

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1259/2013. (VII. 24.) sz. HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1259/2013. (VII. 24.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/10459-11/2013. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

Részletesebben

A hallási fogyatékkal élők befogadását segítő feliratozással kapcsolatos kívánalmak ellenőrzése (2014. II. negyedév)

A hallási fogyatékkal élők befogadását segítő feliratozással kapcsolatos kívánalmak ellenőrzése (2014. II. negyedév) A hallási fogyatékkal élők befogadását segítő feliratozással kapcsolatos kívánalmak ellenőrzése (2014. II. negyedév) Budapest, 2014. december 17. 2011 szeptemberében a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 778/2012. (IV.25.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 778/2012. (IV.25.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/6601-9/2012. Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: A hatósági ellenőrzés megállapításai Az

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 164/2013. (I.30.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 164/2013. (I.30.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/32761-7/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1897/2012. (X.30.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1897/2012. (X.30.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/24101-7/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 773/2015. (VI.23.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 773/2015. (VI.23.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: Ügyintéző: Telefonszám: E-mail: Tárgy: Melléklet: MN/10947-7/2015. személyes adat Személyes adat személyes adat a reklám, televíziós vásárlás és a műsorelőzetes, valamint azok közzétételét

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 748/2015. (VI.16.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 748/2015. (VI.16.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: Ügyintéző: Telefonszám: E-mail: Tárgy: Melléklet: MN/10948-8/2015. személyes adat Személyes adat személyes adat a reklám, televíziós vásárlás és a műsorelőzetes, valamint azok közzétételét

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1134/2014. (XI. 25.) számú HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1134/2014. (XI. 25.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: 20306-10/2014. Tárgy: a Magyar RTL Televízió Zrt. fellebbezésének elbírálása A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 1134/2014. (XI. 25.) számú HATÁROZATA A Nemzeti Média- és

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 30.000,- Ft, azaz harmincezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T. 30.000,- Ft, azaz harmincezer forint bírsággal sújtja. Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/30856-4/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet:

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 320/2014. (IV.8.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 320/2014. (IV.8.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/2345-10/2014. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a reklámok megkülönböztetésére vonatkozó törvényi rendelkezés, valamint a vállalt műsorstruktúrának

Részletesebben

HATÁROZAT. 50.000,- Ft, azaz ötvenezer forint bírsággal sújtja.

HATÁROZAT. 50.000,- Ft, azaz ötvenezer forint bírsággal sújtja. Médiafelügyeleti Főosztály Iktatószám: MN/1932-4/2012. Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó szabályok megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: Az Advenio Műsorszolgáltató Zrt. által

Részletesebben

HATÁROZAT. megállapítja,

HATÁROZAT. megállapítja, Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa Ügyiratszám: JG-16762-12/2015. Ügyintéző: személyes adat Telefon: személyes adat Email: személyes adat Tárgy: döntés az IRÁNY Média 2012 Kft. kérelmére

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 513/2012. (III. 14.) sz. HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 513/2012. (III. 14.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/34488-14/2011. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a termékmegjelenítés közzétételére vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 513/2012.

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1792/2012. (X.10.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1792/2012. (X.10.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/21388-10/2012. Tárgy: a Médiatanács határozatában előírt műsorstruktúrának megfelelő műsorsugárzási kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: a hatósági ellenőrzés megállapításai

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 173/2014. (II.18.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 173/2014. (II.18.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/72192-8/2013. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1023/2012. (V. 30.) számú HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1023/2012. (V. 30.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/10113-7/2012. Tárgy: a kiskorúak védelméről szóló rendelkezések megsértése Ügyintéző: személyes adat Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 1023/2012. (V. 30.) számú HATÁROZATA

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1846/2012. (X. 17.) sz. HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1846/2012. (X. 17.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/23342-8/2012. Ügyintéző:személyes adat Tárgy: a reklám, televíziós vásárlás és a műsorelőzetes, valamint azok közzétételét akusztikus módon jelző figyelemfelhívás hangerejére vonatkozó

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 2211/2012. (XII.12.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 2211/2012. (XII.12.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/27611-9/2012. Tárgy: a Médiatanács Határozatában előírt műsorstrutúrána megfelelő műsorsugárzási ötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat Mellélet:

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 790/2012. (IV.25.) sz. HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 790/2012. (IV.25.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/7813-7/2012 Tárgy: televíziós vásárlási műsorablak más médiatartalmaktól optikai és akusztikus módon történő megkülönböztetését előíró rendelkezés megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet:

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1551/2012. (VIII. 29.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1551/2012. (VIII. 29.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/35819-13/2011. Tárgy: az 1243/2011. (IX. 21.) számú, BJ/20481-6/2011. ügyiratszámú médiatanácsi határozat o) és r) pontjaiban foglaltak, valamint a közösségi médiaszolgáltatásokkal szembeni

Részletesebben

Ügyiratszám: Ügyintéző: személyes adat Tárgy:

Ügyiratszám: Ügyintéző: személyes adat Tárgy: Ügyiratszám: MN/12692-6/2012. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a reklám, televíziós vásárlás és a műsorelőzetes, illetve ezek közzétételét akusztikus módon jelző figyelemfelhívás hangerejére vonatkozó

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1242/2014. (XII.16.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1242/2014. (XII.16.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/26663-7/2014. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor közreadására vonatkozó kötelezettség megsértése

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 589/2012. (III.28.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 589/2012. (III.28.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/33503-11/2011. Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsorsugárzási kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: A hatósági ellenőrzés megállapításai Az egyhetes

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 1360/2008. (VII.15.) sz. HATÁROZATA

AZ ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 1360/2008. (VII.15.) sz. HATÁROZATA AZ ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 1360/2008. (VII.15.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1237/2012. (VII.5.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1237/2012. (VII.5.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/9050-11/2012. Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó törvényi kötelezettség, illetve a hálózatba kapcsolódásra vonatkozó törvényi előírások megsértése Ügyintéző:

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 590/2015. (V.19.) sz. HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 590/2015. (V.19.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/5710-11/2015. Ügyintéző: személyes adat Tel.: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése Melléklet:

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 627/2011. (V. 11.) számú HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 627/2011. (V. 11.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: TA/7153-5/2011 Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 627/2011. (V. 11.) számú HATÁROZATA A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa (a továbbiakban: Médiatanács) a

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1809/2011. (XII. 7.) sz. HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1809/2011. (XII. 7.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/24524-13/2011. Ügyintéző: dr. Pozsár Ágnes Tárgy: a termékmegjelenítés közzétételére vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése Melléklet: a hatósági ellenőrzés megállapításai Nemzeti

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 2111/2012. (XI. 28.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 2111/2012. (XI. 28.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/35-9/. Tárgy: a vállalt műsorstrutúrána megfelelő műsor sugárzására vonatozó, valamint a vényöteles gyógyszerészítménye eresedelmi özleményben történő bemutatását, népszerűsítését tilalmazó

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 482/2014. (V. 29.) sz. HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 482/2014. (V. 29.) sz. HATÁROZATA Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 482/2014. (V. 29.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/7861-13/2014. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a reklám, televíziós vásárlás és a műsorelőzetes, valamint

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1460/2012. (VII.25.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1460/2012. (VII.25.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/15410-7/2012. Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor (a napi rendszeres híradásra szánt műsoridő, és a helyi közélettel foglalkozó, a helyi mindennapi életet segítő műsorszámok)

Részletesebben

A M É D I A T A N Á C S R É S Z É R E

A M É D I A T A N Á C S R É S Z É R E NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG HIVATALA Szám: E L Ő T E R J E S Z T É S A M É D I A T A N Á C S R É S Z É R E Tárgy: a hallási fogyatékkal élők befogadását segítő feliratozással kapcsolatos kívánalmak

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 39/2016. (I. 12.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 39/2016. (I. 12.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/33169-10/2015. Ügyintéző: személyes adat Email: személyes adat Tárgy: a kiskorúakra vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 39/2016.

Részletesebben

Jelen ÁSZF-ben használt kifejezések a következő jelentésekkel bírnak:

Jelen ÁSZF-ben használt kifejezések a következő jelentésekkel bírnak: A Magyar RTL Televízió Zrt. RTL Klub elnevezésű, SD formátumú lineáris audiovizuális médiaszolgáltatása terjesztésével kapcsolatos ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI ( ÁSZF ) I. ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK Jelen

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 83/2014. (I. 28.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 83/2014. (I. 28.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/62832-12/2013. Tárgy: a hálózatba apcsolódásra vonatozó törvényi előírás megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat Mellélet: a hatósági ellenőrzés megállapításai

Részletesebben

a NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 1330/2011. (X. 5.) számú HATÁROZATA

a NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 1330/2011. (X. 5.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/27099-5/2011. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: kiegyensúlyozottsági kérelem elbírálása Melléklet: a kifogásolt műsorszám tartalmának szöveges ismertetése a NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 215/2012. (II. 1.) sz. HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 215/2012. (II. 1.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/32050-8/2011. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: burkolt kereskedelmi közlemény tiltott közzétételére vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet: hatósági ellenőrzés megállapításai

Részletesebben

A D A T L A P. 1/5.oldal. 1.Adózó azonosító adatai: Adóazonosító jele:... 2. Kérelem tárgya*: *= A kívánt rész(ek) aláhúzandó(k)!

A D A T L A P. 1/5.oldal. 1.Adózó azonosító adatai: Adóazonosító jele:... 2. Kérelem tárgya*: *= A kívánt rész(ek) aláhúzandó(k)! Az első fokú közigazgatási eljárás illetékköteles, az illeték a kérelem benyújtásával egyidejűleg esedékes. Az illetékekről szóló módosított 1990. évi XCIII. Tv. (Itv) 29.. (1) bekezdés szerint a fizetendő

Részletesebben

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 2104/2007. (IX. 19.) sz. HATÁROZATA

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 2104/2007. (IX. 19.) sz. HATÁROZATA ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 2104/2007. (IX. 19.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (a továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a

Részletesebben

HATÁROZAT. elutasítja.

HATÁROZAT. elutasítja. Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/7659-4/2011. Tárgy: A Jobbik Magyarországért Mozgalom képviseletében eljáró Személyes adat által az MTM-SBS Televízió Zrt. hírműsorával kapcsolatban benyújtott

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 774/2015. (VI. 23.) számú H A T Á R O Z A T A

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 774/2015. (VI. 23.) számú H A T Á R O Z A T A A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 774/2015. (VI. 23.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/11889-8/2015. Ügyintéző: személyes adat Email: személyes adat Tárgy: az emberi méltóság

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 35/2016. (I. 12.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 35/2016. (I. 12.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/33673-8/2015. Ügyintéző: személyes adat Email: személyes adat Tárgy: a kiskorúakra vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 35/2016.

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 308/2013. (II. 20.) sz. HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 308/2013. (II. 20.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/30364-13/2012. Ügyintéző: személyes adat Email: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételét tiltó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet: a jogsértő műsorszámok

Részletesebben

HATÁROZAT. elutasítja.

HATÁROZAT. elutasítja. Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala Tartalomfelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: TA-4841-4/2011 Tárgy: a Jobbik nevében eljáró Személyes adat által az MTM-SBS Televízió Zrt. médiaszolgáltató híradásaival

Részletesebben

Ügyiratszám: TA/4278-4/2011

Ügyiratszám: TA/4278-4/2011 Ügyiratszám: TA/4278-4/2011 a NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 491/2011. (IV. 14.) számú HATÁROZATA A Nemzeti Média- Hírközli Hatóság Médiatanácsa (a továbbiakban: Médiatanács) hivatalból

Részletesebben

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 2558/2006. (XI. 22.) sz. HATÁROZATA

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 2558/2006. (XI. 22.) sz. HATÁROZATA ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 2558/2006. (XI. 22.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (a továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 248/2014. (III. 18.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 248/2014. (III. 18.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/668-7/2014. Tárgy: a vállalt műsorszerezettől történő eltérése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat Mellélet: a hatósági ellenőrzés megállapításai A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 620/2015. (V. 26.) számú HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 620/2015. (V. 26.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/8176-6/2015. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: kiegyensúlyozottsági kérelem elbírálása A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 620/2015. (V. 26.) számú HATÁROZATA A Nemzeti

Részletesebben

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET VÉGZÉSE

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET VÉGZÉSE ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 2358/2009. (XII.2.) sz. VÉGZÉSE Az Országos Rádió és Televízió Testület (a továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 173/2013. (I.30.) számú HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 173/2013. (I.30.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/538-8/2013. Tárgy: kiegyensúlyozottsági kérelem elbírálása Ügyintéző: személyes adat Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 173/2013. (I.30.) számú HATÁROZATA A Nemzeti Média-

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. Pályázati Felhívás tervezete

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. Pályázati Felhívás tervezete A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának Pályázati Felhívás tervezete a Budapest 103,9 MHz körzeti médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására A MÉDIASZOLGÁLTATÁSI LEHETŐSÉG PÁLYÁZTATÁSA

Részletesebben

h a t á r o z a t o t

h a t á r o z a t o t A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének FK-I/B-6436/2011. számú, fogyasztóvédelmi bírság kiszabását és intézkedést tartalmazó határozata az Erste Leasing Autófinanszírozási Zrt. számára. A Pénzügyi

Részletesebben

h a t á r o z a t o t hozom.

h a t á r o z a t o t hozom. A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének H-PJ-III-B-65/2012. számú határozata a S+H Portfolio Vagyonkezelő és Munkaerőgazdálkodási Zártkörűen Működő Részvénytársasággal (székhely: 2112 Veresegyház,

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 757/2014. (VII. 30.) sz. HATÁROZATA. megállapította,

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 757/2014. (VII. 30.) sz. HATÁROZATA. megállapította, Ügyiratszám: MN/18134-6/2014. Tárgy: kiegyensúlyozottsági kérelem elbírálása Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 757/2014. (VII.

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA - ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 79/2011. (I.12.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA - ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 79/2011. (I.12.) sz. HATÁROZATA A NEMZETI MÉDIA - ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 79/2011. (I.12.) sz. HATÁROZATA A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa (a továbbiakban: Médiatanács) a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 505/2016. (V. 3.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 505/2016. (V. 3.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/4540-11/2016. Ügyintéző: személyes adat Email: személyes adat Tárgy: a közösségek kirekesztését tilalmazó törvényi rendelkezés megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 1229/2008. (VII.2.) sz. HATÁROZATA

AZ ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 1229/2008. (VII.2.) sz. HATÁROZATA AZ ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 1229/2008. (VII.2.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a

Részletesebben

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Kisvárdai Katasztrófavédelmi Kirendeltség Kirendeltségvezető

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Kisvárdai Katasztrófavédelmi Kirendeltség Kirendeltségvezető Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Kisvárdai Katasztrófavédelmi Kirendeltség Kirendeltségvezető H-4600 Kisvárda, Mátyás király u. 109. Tel: (+36 45) 420-420 Fax:(+36 45) 420-420

Részletesebben

Fogyasztóvédelmi bírság + kötelezésre szóló határozat

Fogyasztóvédelmi bírság + kötelezésre szóló határozat Iktatószám: Tárgy: JNO/001/00709-0004/2015 Fogyasztóvédelmi bírság + kötelezésre szóló határozat HATÁROZAT Bárány Henrietta egyéni vállalkozó (székhely: 5430 Tiszaföldvár, Óvirághegy III. út 43., adószám:

Részletesebben

Az Országos Rádió és Televízió Testület. 1006/2008. (VI. 4.) sz. Határozata

Az Országos Rádió és Televízió Testület. 1006/2008. (VI. 4.) sz. Határozata Az Országos Rádió és Televízió Testület 1006/2008. (VI. 4.) sz. Határozata Az Országos Rádió és Televízió Testület (továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (továbbiakban:

Részletesebben

2004. évi II. törvény. a mozgóképről. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. Cím. A törvény hatálya. 2. Cím. Értelmező rendelkezések

2004. évi II. törvény. a mozgóképről. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. Cím. A törvény hatálya. 2. Cím. Értelmező rendelkezések 2004. évi II. törvény a mozgóképről Magyarország Országgyűlése a magyar mozgóképkultúra értékeinek gyarapítása és megőrzése, a magyarországi filmipar fejlesztése, nemzetközi viszonylatban való versenyképessé

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1453/2013. (IX.25.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1453/2013. (IX.25.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/32702-8/2013. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség és a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 998/2014. (X. 14.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 998/2014. (X. 14.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN23956-6/2014. Tárgy: kiegyensúlyozottsági kérelem elbírálása Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 998/2014. (X. 14.)

Részletesebben

ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG

ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG Cím:1139 Budapest Teve u. 4-6. 1903 Bp. Pf.: 314/15 Tel: 443-5573/33104 Fax: 443-5733/33133 E-mail: orfkvezeto@orfk.police.hu Szám: 29000/105/1304- /2012.P. Tárgy: alapvető

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. Pályázati Felhívás Tervezete

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. Pályázati Felhívás Tervezete A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának Pályázati Felhívás Tervezete a Budapest 92,1 MHz körzeti rádiós médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására A MÉDIASZOLGÁLTATÁSI LEHETŐSÉG PÁLYÁZTATÁSA

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. felhívja,

H A T Á R O Z A T. felhívja, Ügyiratszám: MN/13785-4/2016. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet: A Médiaszolgáltató által

Részletesebben

h a t á r o z a t o t

h a t á r o z a t o t A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének FH-I-FB-50022/2011. számú, fogyasztóvédelmi intézkedést és bírság kiszabását tartalmazó határozata az ERSTE Bank Hungary Zrt. számára A Pénzügyi Szervezetek

Részletesebben

Ajánlás-tervezet a médiaszolgáltatásban közzétett termékmegjelenítés és az arról szóló tájékoztatás feltételeiről 1

Ajánlás-tervezet a médiaszolgáltatásban közzétett termékmegjelenítés és az arról szóló tájékoztatás feltételeiről 1 2. sz. melléklet Ajánlás-tervezet a médiaszolgáltatásban közzétett termékmegjelenítés és az arról szóló tájékoztatás feltételeiről 1 1. Termékmegjelenítés fogalma A jelen ajánlás alkalmazásában termékmegjelenítésnek

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A MŰSORSZÓRÓ ADÓK ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSÁRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A MŰSORSZÓRÓ ADÓK ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSÁRÓL Médiafrekvencia-tervezési és koordinációs osztály TÁJÉKOZTATÓ A MŰSORSZÓRÓ ADÓK ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSÁRÓL 2015. szeptember Tisztelt Ügyfelünk! Jelen tájékoztatónkkal szeretnénk megkönnyíteni Önnek a műsorszóró

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1788/2012. (X. 10.) sz. HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1788/2012. (X. 10.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/20023-13/2012. Ügyintéző: személyes adat Email: személyes adat Tárgy: a termékmegjelenítésre és a műsorszámok támogatására vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése Nemzeti Média- és

Részletesebben

Ügyiratszám: TA/6333-4/2011

Ügyiratszám: TA/6333-4/2011 Ügyiratszám: TA/6333-4/2011 Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 566/2011. (IV.28.) számú HATÁROZATA A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa (a továbbiakban: Médiatanács) a

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 789/2012. (IV.25.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 789/2012. (IV.25.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/9996-6/2012. Tárgy: kiegyensúlyozottsági kérelem elbírálása Ügyintéző: személyes adat A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 789/2012. (IV.25.) számú HATÁROZATA A Nemzeti

Részletesebben

h a t á r o z a t o t hozom:

h a t á r o z a t o t hozom: A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének FK-II/B-7392/2011. számú, fogyasztóvédelmi intézkedést és bírság kiszabását tartalmazó határozata a CLB Független Biztosítási Alkusz Kft. számára A Pénzügyi

Részletesebben

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 1541/2008. (VIII.27.) sz. HATÁROZATA

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 1541/2008. (VIII.27.) sz. HATÁROZATA ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 1541/2008. (VIII.27.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a

Részletesebben

h a t á r o z a t o t hozom:

h a t á r o z a t o t hozom: A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének FK-II/B-6142/2011. számú, fogyasztóvédelmi intézkedés alkalmazását és bírság kiszabását tartalmazó határozata a Generali-Providencia Biztosító Zrt. számára

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. e l u t a s í t o m.

H A T Á R O Z A T. e l u t a s í t o m. ORSZÁGOS RENDŐRFŐKAPITÁNY 1139 Budapest, Teve u. 4-6. 1903 Budapest, Pf.: 314/15. Telefon: (06-1) 443-5573, Telefax: (06-1) 443-5733 BM telefon: 33-104, 33-140, BM telefax: 33-133 E-mail: orfkvezeto@orfk.police.hu

Részletesebben

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 2111/2009. (X. 28.) sz. HATÁROZATA

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 2111/2009. (X. 28.) sz. HATÁROZATA ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 2111/2009. (X. 28.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (a továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a

Részletesebben