A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 778/2012. (IV.25.) sz. HATÁROZATA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 778/2012. (IV.25.) sz. HATÁROZATA"

Átírás

1 Iktatószám: MN/6601-9/2012. Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: A hatósági ellenőrzés megállapításai Az egyhetes médiaszolgáltatás elemzésének részletező táblázatai A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 778/2012. (IV.25.) sz. HATÁROZATA A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa (a továbbiakban: Médiatanács) a Baranya Televízió Kft.-vel (7300 Komló, Kossuth Lajos u. 121.; a továbbiakban: Médiaszolgáltató) szemben hivatalból lefolytatott eljárásában megállapította, hogy a Médiaszolgáltató Baranya Televízió csatornáján január 4-e és 10-e közötti médiaszolgáltatásában megsértette a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettségét, melynek következtében a Médiaszolgáltatót Ft, azaz tizenötezer forint bírsággal sújtja. A Médiaszolgáltató a bírságot e határozat közlését követő hét napon belül köteles megfizetni a Médiatanács Magyar Államkincstár által vezetett számú számlájára. A bírságfizetési kötelezettség késedelmes teljesítése esetén a Médiaszolgáltató késedelmi pótlékot köteles fizetni, melynek mértéke minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd része. Az önkéntes teljesítés elmaradása esetén a Médiatanács a Médiaszolgáltatóval szembeni bírság igényét közigazgatási úton érvényesíti. E határozat ellen fellebbezésnek nincs helye. A határozat felülvizsgálata az annak közlésétől számított 30 napon belül a Fővárosi Törvényszékhez címzett, de a Médiatanácshoz három példányban benyújtott keresetlevéllel kérhető. A keresetlevél benyújtásának e határozat végrehajtására halasztó hatálya nincs, a keresettel támadott hatósági határozat végrehajtásának felfüggesztése és a tárgyalás tartása a bíróságtól kérhető. A keresetet a bíróság 30 napon belül bírálja el. Indokolás A Médiatanács a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Mttv.) 167. (1) bekezdése alapján hatósági ellenőrzés keretében, hivatalból vizsgálta a Médiaszolgáltató Baranya Televízió csatornájának január 4-e és 10-e közötti működését, amely során a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség nem a megfelelő mértékben történt teljesítése miatt felmerült a Médiatanács 1645/2011. (XI.16.) számú (BJ/ /2011.) határozata (a továbbiakban: Határozat) r), s) és v) pontjaiban foglaltak megsértése.

2 A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 29. (1) bekezdése alapján a Médiatanács az Mttv l) pontjában foglalt hatáskörében március 21-én hivatalból hatósági eljárást indított a Médiaszolgáltatóval szemben, és a Ket. 29. (3) bekezdés szerinti értesítésében a Ket. 51. (1) bekezdésében foglalt rendelkezésnek megfelelően az 546/2012. (III.21.) számú és MN/6601-4/2012. ügyiratszámú végzésben tájékoztatta a hatósági ellenőrzés megállapításáról, nyilatkozattételi jogosultságáról és az iratbetekintés lehetőségéről. A Médiaszolgáltató a hatósági eljárás megindításáról szóló, február 29-én postázott értesítést a tértivevény alapján március 26-án vette át, nyilatkozata április 18-án érkezett meg. A Médiaszolgáltató nyilatkozatában az eljárást megindító végzésben foglaltakat nem vitatatta, azonban az alábbi megállapításokat tette: A Médiaszolgáltató álláspontja szerint a Határozat nem a 4 óra 20 perces televízió műsorgyártásra szánt műsoridőt - ahogy a Médiaszolgáltató szándékolta -, hanem a 24 órás adásidőt vette figyelembe az r), s) és v) pontokban meghatározott értékek kapcsán, és ez okozta az eltérő értelmezést, és alulteljesítést. A Médiaszolgáltató a Határozat kézhezvételekor tapasztalta a szándékolt vállalása és a Határozatban foglaltak közötti eltéréseket, azonban úgy gondolta, hogy ezek áthidalhatók. A Médiaszolgáltató eltérően értelmezi a Határozatban általa tett vállalásokat, s a megfelelő értelmezés érdekében a Médiatanács segítségét kéri. A Médiaszolgáltató álláspontja és értelmezése szerint az Mttv.-ből egyértelműen nem derül ki, hogy a képújság is a műsoridő része-e, vagy kiegészítő szolgáltatás, mert az Mttv. a) Műsorkvóták fejezet 22. (7) bekezdése rögzíti, hogy a alkalmazásában a teljes műsoridő megállapítása során a hírműsorszámot, sportműsorszámot, játékot, reklámot, televíziózás vásárlást, politikai reklámot, közérdekű közleményt, támogatói közleményt, társadalmi célú reklámot, illetve a képújság részére biztosított műsoridőt figyelmen kívül kell hagyni, b) Reklám és televíziós vásárlás a lineáris médiaszolgáltatásban fejezet 35. (1) bekezdése szerint: a lineáris médiaszolgáltatásban közzétett reklámok időtartama egyetlen, egész órától egész óráig tartó időszakon belül sem haladhatja meg a tizenkét percet, beleértve az osztott képernyős reklámot, a virtuális reklámot a (2) bekezdés e) pontban foglalt kivétel mellett a más médiaszolgáltatás műsorszámainak népszerűsítését. A (2) bekezdés megállapítja, hogy az (1) bekezdésben foglalt időbeli korlátozás nem terjed ki, h) a képújságra, ha médiaszolgáltatásban teszik közzé. Továbbá a Médiaszolgáltató megjegyzi, hogy a képújság csak egy számítógép által kreált, zenei aláfestéssel közvetített írásos felület, melynek a televíziós műsorok szakmai elkészítéséhez semmi köze, bár információs felületnek alkalmas, de közel sem olyan nézett, mint egy web-es felület. A televízió műsoridejének több mint 2/3-ában így is i adatokat sugároz, melyek igazán a társadalmi és civil szervezetek, a hétköznapi emberek tájékozódását szolgálja. Ezen hirdetéseket (pl: síkosság mentesítés, Cukorbetegek Klubjának összejövetele, Komlói Honismereti kolbásztöltő-verseny ) a televízió térítésmentesen teszi közzé. A Médiaszolgáltató nyilatkozatában még előadta, hogy A televíziózás feltételei nem tükrözhetik a napi rendszerességet, de még a hetit sem, mert speciálisan éves bontásban lehet a műsor %-os vállalásait értelmezni, mert gyakorlati oldalon nem szerepelhet minden héten a közösségi médiaszolgáltatás típusa. Ugyanakkor a meghatározott műsorszám típusoknak éves szinten megfelel, átlagosan, mert és itt példákkal lehet illusztrálni az állapotokat egyik héten több órás testületi ülés van, aztán hetekig nincs, de ugyanakkor a lakosság igénye óriási, hogy tudakozódhasson az életét befolyásoló döntésekről. A kisebbségek üléseit, rendezvényeit kiszámíthatatlan 2

3 időközönként adja, ugyanakkor hosszúságaik is kiszámíthatatlanok (pl.: folklór fesztivál, kiállítás, fórum, ülés ) a hosszúságuk. A súlyosan hátrányosokra is és a többi műsorszám típusra is azonosak a feltételek. A televíziózásra nem lehet az országos médiák által használt struktúrát alkalmazni, ugyanis ennek minden szempontból gyakorlati akadályai vannak! Ugyanakkor kihagyni sem szabad a közösségi médiaszolgáltatónak, a műsorszám típusaiból egy olyat sem, amelyikkel folyamatosan kapcsolatot tart és ennek eredményeként televíziós produkciók legyártására van lehetősége. A Médiatanács a rendelkezésre álló adatok, különösen a hatósági ellenőrzés eredményét rögzítő vizsgálati jelentés alapján az alábbi tényállást állapította meg, és azt az alábbiak szerint értékelte: Az Mttv. értelmező rendelkezés pontja alapján a képújság és műsoridő fogalma az alábbi: 21. Képújság: lineáris audiovizuális médiaszolgáltatásban közzétett olyan műsorszám, amely elsősorban szöveges információközlésre szolgál, illetőleg emellett állóképet, mozgóképet, hangot, vagy számítógépes grafikát is tartalmazhat. 46. Műsoridő: a médiaszolgáltatásban - valamely meghatározott időszak folyamán - folyamatosan közzétett műsorszámok együttes időtartama. A január 1-jétől hatályos szabályozás szerint a képújság a műsoridő része. A Médiaszolgáltató által hivatkozott Mttv. 22. (7) és 35. (2) bekezdés h) pontja két kivételt állapít meg, amikor a képújság nem számít bele a műsoridőbe, de ez a jelen vizsgálat szempontjából nem volt releváns, továbbá a Médiatanács nem indított eljárást a Médiaszolgáltatóval szemben az általa sugárzott képújságot érintően. A Médiaszolgáltató az 1645/2011. (XI.16.) számú határozat r), s), v) pontjai alapján napi, heti, és havi szinten köteles a megadott időtartamban i, közélettel foglalkozó, a mindennapi életet segítő, és a nemzeti és etnikai kisebbségek igényeit szolgáló műsorszámokat sugározni. A vállalt értékek órában, és nem százalékosan kerültek meghatározásra, ezáltal a Médiaszolgáltató által is egyértelmű, hogy nem a napi 4 óra 20 perces saját készítésű műsorszámok időtartamában kell pl. napi 23 óra i műsorszámot sugároznia. A Médiaszolgáltató a nyilatkozatában leírta, hogy elfogadta ezen határozatot, annak ellenére, hogy álláspontja szerint eredeti szándékát figyelembe véve nem ezen értékeket vállalta. A Médiatanács a határozatban vállalt értékeket jogosult és köteles ellenőrizni, amennyiben a Médiaszolgáltató módosítani szeretné határozatot, akkor erre vonatkozó külön kérelmet kell benyújtani a Médiatanácsnak. A Médiaszolgáltató a nyilatkozatában a hatósági ellenőrzés során megállapított értéket nem vitatta. A Médiaszolgáltató a közélettel foglalkozó, a mindennapi életet segítő műsorszámok sugárzására tett napi 7 órás vállalását január 10-én alulteljesítette (6 óra 24 perc) [1645/2011. (XI.16.) számú médiatanácsi határozat s) pontja [ld. I. számú melléklet 1. pontja, és a II. számú melléklet]. A Médiaszolgáltató a napi szinten 23 óra (95,8 %), illetve heti szinten 161 óra (95,8%) i cél megvalósító műsorszámok sugárzására tett vállalását is alulteljesítette. A Médiaszolgáltató az egyes napokon 60%, 71,5 %, 71,5%, 66,1 %, 63,3,%, 60 %, 76,6% értéket teljesített, amely heti szinten 67 %-os teljesítést jelentett. [1645/2011. (XI.16.) számú médiatanácsi határozat r) pontja] [ld. I. számú melléklet 2. pontja, és a II. számú melléklet] A vizsgált héten nemzeti, etnikai kisebbségek igényét szolgáló műsorszámot a Médiaszolgáltató nem sugárzott, annak ellenére, hogy az 1645/2011. (XI.16.) számú médiatanácsi határozat v) pontja alapján vállalta, hogy napi minimális 1 óra műsoridőben 3

4 ezen kategóriába tartozó műsorszámokat sugároz. [ld. I. számú melléklet 3. pontja, és a II. számú melléklet] A Médiaszolgáltató a Médiatanács által kifogásolt alulteljesítésekről az eljárás megindításáról értesítő végzésben foglaltak szerint tudomással bír, illetve azok a határozat mellékleteiben megtekinthetőek, mely mellékletek jelen határozat elválaszthatatlan részét képezik. A mellékletek rögzítik és részletezik a határozat törzsszövegében szereplő jogalkalmazói megállapítások pontos tényállási alapját. A Médiatanács a jogsértés miatt alkalmazandó jogkövetkezmény fajtájának és mértékének meghatározása során az alábbi szempontokat vette figyelembe. Az Mttv (1) bekezdés értelmében: Amennyiben a jogsértés csekély súlyú és ismételtség nem állapítható meg, a Médiatanács, illetve a Hivatal - a jogsértés tényének megállapítása és figyelmeztetés mellett - legfeljebb harminc napos határidő tűzésével felhívhatja a jogsértőt a jogsértő magatartás megszüntetésére, a jövőbeni jogsértésektől való tartózkodásra, illetve a jogszerű magatartás tanúsítására, és meghatározhatja annak feltételeit. A Médiatanács január 1-jét követően még nem állapította meg a Médiaszolgáltatóval szemben az 1645/2011. (XI.16.) számú (BJ/ /2011.) határozatának megsértését. Az Mttv (1) bekezdés értelmében A Hatóság kérelemre vagy hivatalból - feladat- és hatáskörének keretében - jogosult hatósági ellenőrzés vagy hatósági eljárás keretében felügyelni az e törvényben és az Smtv.-ben meghatározott rendelkezések érvényesülését, betartását, valamint a hatósági döntéseiben, a műsorszolgáltatási szerződésekben és a Hatóság által kötött hatósági szerződésekben foglaltak teljesítését. Az Mttv (2) bekezdése szerint Amennyiben a Hatóság a hatósági döntésének ellenőrzése eredményeként megállapítja a hatósági döntésében foglaltak megsértését, abban az esetben az ügy összes körülményei, illetve az ellenőrzés során feltárt tények, valamint a jogsértés súlya és a hatékony jogérvényesítés szempontjai alapján mérlegeli, hogy a döntés megsértése tárgyában a Ket. szerinti végrehajtási eljárást vagy az e törvény szerinti jogkövetkezmények alkalmazása érdekében hatósági eljárást indít. A közösségi médiaszolgáltatás kategóriájának megkülönböztetése azon a jogalkotói felismerésen alapul, miszerint a i tartalom előállítása, szolgáltatása nem állami monopólium, és a sokszínűség védelme érdekében az állami tulajdonban álló i médiaszolgáltatók mellett más médiaszolgáltatók is közreműködhetnek a i feladatok megvalósításában és i célú műsorszámok sugárzásában. Ily módon a közösségi médiaszolgáltatás feltételeinek biztosítása a jogsértés időpontjában hatályos Alkotmány 61. -ából következő, a sajtó és a média sokszínűségének és demokratikus közvélemény kialakulása feltételeinek biztosítására irányuló állami kötelezettség megvalósításának része. Amennyiben az adott médiaszolgáltató által szolgáltatott i tartalom meghatározott mennyiségi és minőségi feltételeknek megfelel, a jogalkotó mentesíti a médiaszolgáltatási díj megfizetésének kötelezettsége alól. A fentiek okán különösen indokolt ezen közösségi médiaszolgáltatók törvényben, illetve hatósági szerződésében vagy hatósági határozatban meghatározott mennyiségi és minőségi kritériumainak rendszeres időközönkénti ellenőrzése. A Médiatanács a Médiaszolgáltató fent részletezett jogsértéseit együttesen nem értékelhette csekély súlyúként, mivel a Médiaszolgáltató a i cél megvalósító műsorszámok sugárzására tett, és a nemzeti, etnikai kisebbségek igényeit szolgáló műsorszámok sugárzására tett vállalását nagymértékben és folyamatosan alulteljesítette, ezért az Mttv (1) bekezdése szerinti felhívás jogkövetkezményét nem alkalmazhatta a Médiaszolgáltatóval szemben. 4

5 A Médiatanács az Mttv (3) bekezdésében foglalt jogkövetkezmények közül a bírság alkalmazása mellett döntött, mivel jelen jogsértés esetén e közjogi eszközt ítélte a legalkalmasabbnak arra, hogy a jogsértőt visszatartsa a jövőbeni jogsértések elkövetésétől. A Médiatanács az Mttv (2) bekezdésében rögzített mérlegelési szempontok közül a jogsértés súlyán túlmenően figyelembe vette annak folyamatosságát a fentebb leírtak szerint. Az Mttv (2) bekezdésében meghatározott további mérlegelési szempontok, figyelemmel az Mttv (4) bekezdésében rögzített ismételtség fogalmára is, a jelen jogsértés tekintetében nem értékelhetők. A Médiatanács enyhítő körülményként vette figyelembe azt, hogy a Médiaszolgáltató a közélettel foglalkozó, a mindennapi életet segítő műsorszámok sugárzása kapcsán tett napi vállalását január 10-én alulteljesítette, azonban ezen alulteljesítés csekély mértékűnek tekinthető, hiszen mindösszesen 2,5 %-os az elmaradás: 29,1 % helyett 26,6 % teljesült. Továbbá a vizsgált hét többi napján a Médiaszolgáltató jelentősen túlteljesítette a napi vállalását (55%, 66,1%, 58%,%, 58,1%, 53,3%, 53,3 %), ezáltal a heti szinten vállalt 30,4 % is jelentősen 53%-os értéken - túlteljesült. A i célt megvalósító műsorok sugárzására tett napi és heti vállalás alulteljesítése okán a hatóság figyelembe vette, hogy a Médiaszolgáltatót az Mttv. 66. (4) bekezdés g) pontjában előírt heti 2/3-os arányt teljesítette, azonban ezen körülményt a Médiatanács csak korlátozott mértékben tudta enyhítő körülményként figyelembe venni, hiszen ez nem mentesíti a Médiaszolgáltatót a hatósági határozatban tett vállalásainak betartása, valamint az azokért való objektív felelősség alól. A Médiatanács a bírság kiszabásakor külön tekintettel volt arra, hogy egy esetleges ismételt jogsértés esetén alkalmazandó bírságszankció megállapításánál érvényesülhessen a fokozatosság elve, azaz az ismétléssel járó növekvő progresszivitás és a szankcionálás kiszámíthatósága, előreláthatósága. A fentiek okán a jogsértés súlyára és az eset összes körülményére tekintettel a Médiatanács az Mttv (3) bekezdés bb) alpontja alapján a maximálisan kiszabható bírság (ötvenmillió forint) 0,03 %-ának megfelelő összeget, azaz Ft bírságot szabott ki a Médiaszolgáltatóval szemben. Az eljárás során a Ket (2) bekezdése szerinti eljárási költség nem merült fel. 5

6 A jogorvoslatról szóló tájékoztatás az Mttv (1) és (3) bekezdésén, illetve a on alapul. A tárgyalás tartására vonatkozó tájékoztatás a polgári perrendtartásról szóló évi III. törvény 338. (2) bekezdésén alapul. Budapest, április 25. A Médiatanács nevében Szalai Annamária elnök dr. Kollarik Tamás hitelesítő tag Kapják: Személyes adat 6

7 I. számú melléklet a Médiatanács 778/2012. (IV.25.) számú határozatához A hatósági ellenőrzés megállapításai A Médiatanács az 1645/2011 (XI. 16.) sz. határozatával a Baranya Televízió Kft.-t közösségi médiaszolgáltatóként ismerte el. Műsorszerkezeti és tartalmi követelmények: A Baranya Televízió médiaszolgáltatásának alapvető jellegzetességei: - a médiaszolgáltatás műsorideje napi 24 óra, - a médiaszolgáltató állandó megnevezése: Baranya Televízió. A közösségi médiaszolgáltatás az Mttv. 66. (4) bekezdés a)-g) pontjaiban foglalt kritériumoknak megfelel, azaz: - rendszeresen tájékoztat egy adott társadalmi vagy közösség híreiről, illetve egyéb hírszolgáltatást is végez, - kulturális műsorszámokat tesz közzé, - törekszik a hallási fogyatékkal élők igényeinek figyelembe vételére, - a magyar, illetve európai műsorkvótákra vonatkozó 20. szerinti előírások szerint működik, ide nem értve a független műsorkészítőkre vonatkozó műsorkvótákat, - legalább naponta négyórányi műsoridővel rendelkezik, - legalább hetente négyórányi műsoridőben az adott naptári évben általa készített, szerkesztett és első ízben bemutatott (nem ismételt) műsorszámot tesz közzé. - heti műsoridejének több mint kétharmadában a 83. -ban foglalt i célokat szolgáló műsorszámokat szolgáltat. A Hatóságnál nyilvántartott bejelentésében a Médiaszolgáltató az alábbiak szerint adta meg a i, illetve a közfeladat ellátását szolgáló műsorszámok arányát a teljes heti/napi műsoridő minimális százalékaként: Heti Napi A i médiaszolgáltatás Mttv ban meghatározott céljait szolgáló műsorszámok 161 óra = 95,8% 23 óra = 95,8% Helyi közélettel foglalkozó, a mindennapi életet 51 óra = 7 óra = 29,1% segítő műsorszámok aránya 30,4% Nemzeti, etnikai műsorszámok - 1 óra = 4,1% Jelen vizsgálat a közösségi médiaszolgáltató január között közreadott heti műsorfolyamát érintette. A vizsgálat célja annak megállapítása volt, hogy a közösségi televízió működése megfelelt-e az Mttv. szerinti követelményeknek, illetve teljesítette-e a médiatanácsi határozatban rögzített vállalásait. A vizsgálat tapasztalatai: A televízió csütörtöki napon (január 5-én) sugározta a saját gyártású műsorszámait, melyet pénteken és szombaton megismételt, ezen felül pedig képújság szerepelt a kínálatában. 7

8 A műsorok lekódolása után született eredményeik az alábbi táblázatban láthatóak: 1. Időtartam/arány január 4. január 5. január 6. január 7. január 8. január 9. január 10. Összesen Vállalás (%) (óó:pp:mp) szerda csütörtök péntek szombat vasárnap hétfő kedd (%) nap hét Műsoridő 24:00:00 24:00:00 24:00:00 24:00:00 24:00:00 24:00:00 24:00:00 100% 2. Helyi közéleti, mindennapi életvitelt segítő műsorok Helyi közéleti, mindennapi életvitelt segítő műsorok % 792 perc 952 perc 836 perc 836 perc 768 perc 768 perc 384 perc 5536 perc 55% 66,1% 58,1% 58,1% 53,3% 53,3% 26,6% 53% 29,1% 30,4% 3. Közszolgálati műsorok Közszolgálati műsorok (%) 864 perc 1029 perc 1029 perc 952 perc 912 perc 864 perc 1104 perc 6754 perc 60% 71,5% 71,5% 66,1% 63,3% 60% 76,6% 67% 95,8% 95,8% 4. Nemzeti/etnikai műsorszámok Nemzeti/etnikai műsorszámok (%) 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 4,1% 4,1% 1. Helyi közélettel foglalkozó, a mindennapi életet segítő műsorszámok: A médiaszolgáltató műsoridejének heti 30,4% és napi 29,1%-ában vállalta, hogy közéletet bemutató, a mindennapi életvitelt segítő műsorszámokat szolgáltat. Ez a vállalás nem valósult meg maradéktalanul, hiszen január 10-én 26,6%-os volt a zsánerbe tartozó elemek aránya. 2. Közszolgálati célt megvalósító műsorok A Baranya Televízió törvényben előírt 66,6%-ot meghaladó mértékű, 95,8%-os i műsorarányt vállalt. A i tartalom számbavételekor a csatorna saját készítésű, i műsorszámai mellett a képújság i információkat tartalmazó szpotjait is figyelembe vette a hatóság. (a Médiaszolgáltató a felvételekhez csatolt kísérő levélben jelezte, hogy a képújság napi fél órás blokkokban ismétlődött.) Az analízis arra mutatott rá, hogy a Baranya Televízió sem napi, sem heti szinten nem tudta teljesíteni a vállalt (95,8%) arányt. (A szerkesztett műsor legnagyobb része inak bizonyult, ugyanakkor nem fogadta el a hatóság i célt megvalósító műsorszámként a kereskedelmi célú reklámokat, önreklámokat, illetve a műsorajánlókat.) 3. Nemzeti, etnikai kisebbségeknek szánt műsorszámok A vizsgált időszakban nem volt ilyen tartalom. Összegzés: A hatóság álláspontja szerint a Baranya Televízió a vizsgált héten a közéleti műsorokra tett vállalást január 10-én csak részben teljesítette (29,1% vs. 26,6%), a i műsorszámokra vonatkozó vállalását alulteljesítette (95,8% vs. 67%), illetve teljes egészében adós maradt a nemzeti, etnikai kisebbségeknek szánt műsorszámok közreadásával. 8

9 II. számú melléklet a Médiatanács 778/2012. (IV.25.) számú határozatához A hatósági ellenőrzés részletező táblázatai Baranya Televízió Képújság dátum kezdés vége nettó idő reklám reklám :34:12 08:34:42 00:00:30 Gyógyszertári ügyelet Aranykereszt Gyógyszertár egyéb :34:42 08:35:12 00:00:30 Komló-Víz Kft. félfogadási rendje összesen :35:12 08:35:42 00:00:30 Komlói Cukorbetegek klubja :35:42 08:36:12 00:00: :36:12 08:37:15 00:01:03 Komlói Honismereti és Városszépítő Egyesület kolbásztöltő verseny :36:43 08:37:15 00:00:32 Kökönyösi Oktatási Központ felvételt hirdet reklám :37:15 08:37:35 00:00:20 Képújság Baranya TV :37:35 08:37:46 00:00:11 Papír Írószer Nyomtatványcentrum reklám :37:46 08:37:54 00:00:08 Czeglédi Zöldséges reklám :37:54 08:38:19 00:00:25 Hétről-Hétre Hirdetőújság reklám :38:19 08:38:57 00:00:38 Jó tudni: Hogyan keletkeznek a cseppkövek? :38:57 08:39:16 00:00:19 Népi jó tanácsok :39:16 08:39:44 00:00:28 Névnapi köszöntő :39:44 08:40:19 00:00:35 Eladó lakások reklám :40:19 08:40:34 00:00:15 Képújság Baranya TV :40:34 08:41:04 00:00:30 Gyógyszertári ügyelet Aranykereszt Gyógyszertár :41:04 08:41:43 00:00:39 Komló-Víz Kft. félfogadási rendje :41:43 08:42:03 00:00:20 Komlói Cukorbetegek klubja :42:03 08:42:33 00:00: :42:33 08:43:05 00:00:32 Komlói Honismereti és Városszépítő Egyesület kolbásztöltő verseny :43:05 08:43:43 00:00:38 Kökönyösi Oktatási Központ felvételt hirdet reklám

10 :43:43 08:44:03 00:00:20 Nagy emberek mondásai :44:03 08:44:37 00:00:34 Baranya Televízió hirdetési árai reklám :44:37 08:44:54 00:00:17 Ez az Ön Mozija: Baranya Televízió :44:54 08:46:33 00:01:39 Műsorajánló :46:33 08:46:52 00:00:19 A nap vicce :46:52 08:47:26 00:00:34 Évfordulók, események :47:26 08:47:42 00:00:16 Képújság Baranya TV :47:42 08:48:12 00:00:30 Gyógyszertári ügyelet Aranykereszt Gyógyszertár :48:12 08:48:41 00:00:29 Komló-Víz Kft. félfogadási rendje :48:41 08:49:12 00:00:31 Komlói Cukorbetegek klubja :49:12 08:49:42 00:00: :49:42 08:50:12 00:00:30 Komlói Honismereti és Városszépítő Egyesület kolbásztöltő verseny :50:12 08:50:42 00:00:30 Kökönyösi Oktatási Központ felvételt hirdet reklám :50:42 08:51:05 00:00:23 Képújság Baranya TV :51:05 08:51:16 00:00:11 Papír Írószer Nyomtatványcentrum reklám :51:16 08:51:23 00:00:07 Czeglédi Zöldséges reklám :51:23 08:51:49 00:00:26 Hétről-Hétre Hirdetőújság reklám :51:49 08:52:27 00:00:38 Jó tudni: Hogyan keletkeznek a cseppkövek? :52:27 08:52:46 00:00:19 Népi jó tanácsok :52:46 08:53:15 00:00:29 Névnapi köszöntő :53:15 08:53:47 00:00:32 Eladó lakások reklám :53:47 08:54:05 00:00:18 Képújság Baranya TV :54:05 08:54:34 00:00:29 Gyógyszertári ügyelet Aranykereszt Gyógyszertár :54:34 08:55:04 00:00:30 Komló-Víz Kft. félfogadási rendje :55:04 08:55:34 00:00:30 Komlói Cukorbetegek klubja :55:34 08:56:04 00:00: :56:04 08:56:36 00:00:32 Komlói Honismereti és Városszépítő Egyesület kolbásztöltő verseny :56:36 08:57:14 00:00:38 Kökönyösi Oktatási Központ felvételt hirdet reklám :57:14 08:57:35 00:00:21 Nagy emberek mondásai :57:35 08:57:57 00:00:22 Baranya Televízió hirdetési árai reklám :57:57 08:58:03 00:00:06 Képújság Baranya TV 10

11 :58:03 08:58:24 00:00:21 Ez az Ön Mozija: Baranya Televízió :58:24 09:00:02 00:01:38 Műsorajánló :00:02 09:00:24 00:00:22 A nap vicce :00:24 09:00:55 00:00:31 Évfordulók, események :00:55 09:01:13 00:00:18 Képújság Baranya TV :01:13 09:01:43 00:00:30 Gyógyszertári ügyelet Aranykereszt Gyógyszertár :01:43 09:02:11 00:00:28 Komló-Víz Kft. félfogadási rendje :02:11 09:02:42 00:00:31 Komlói Cukorbetegek klubja :02:42 09:03:12 00:00: :03:12 09:03:43 00:00:31 Komlói Honismereti és Városszépítő Egyesület kolbásztöltő verseny :34:11 08:34:31 00:00:20 Képújság Baranya TV :34:31 08:34:41 00:00:10 Papír Írószer Nyomtatványcentrum reklám :34:41 08:34:50 00:00:09 Czeglédi Zöldséges reklám :34:50 08:35:14 00:00:24 Hétről-Hétre Hirdetőújság reklám :35:14 08:35:41 00:00:27 Jó tudni: Hogyan keletkezik az eső? :35:41 08:36:01 00:00:20 Népi jó tanácsok :36:01 08:36:28 00:00:27 Névnapi köszöntő :36:28 08:37:01 00:00:33 Eladó lakások reklám :37:01 08:37:19 00:00:18 Képújság Baranya TV :37:19 08:37:48 00:00:29 Gyógyszertári ügyelet Aranykereszt Gyógyszertár :37:48 08:38:17 00:00:29 Komló-Víz Kft. félfogadási rendje :38:17 08:38:48 00:00:31 Komlói Cukorbetegek klubja :38:48 08:39:18 00:00: :39:18 08:39:50 00:00:32 Komlói Honismereti és Városszépítő Egyesület kolbásztöltő verseny :39:50 08:40:28 00:00:38 Kökönyösi Oktatási Központ felvételt hirdet reklám :40:28 08:41:09 00:00:41 Nagy emberek mondásai :41:09 08:41:17 00:00:08 Képújság Baranya TV :41:17 08:41:32 00:00:15 Baranya Televízió hirdetési árai reklám :41:32 08:41:49 00:00:17 Képújság Baranya TV :41:49 08:42:09 00:00:20 Ez az Ön Mozija: Baranya Televízió :42:09 08:43:46 00:01:37 Műsorajánló 11

12 :43:46 08:44:10 00:00:24 A nap vicce :44:10 08:44:48 00:00:38 Évfordulók, események :44:48 08:45:00 00:00:12 Közmondás :45:00 08:45:14 00:00:14 Murphy törvénye :45:14 08:45:26 00:00:12 Közmondás :45:26 08:45:43 00:00:17 Murphy törvénye :45:43 08:46:00 00:00:17 Képújság Baranya TV :46:00 08:46:30 00:00:30 Gyógyszertári ügyelet Aranykereszt Gyógyszertár :46:30 08:47:00 00:00:30 Komló-Víz Kft. félfogadási rendje :47:00 08:47:30 00:00:30 Komlói Cukorbetegek klubja :47:30 08:48:00 00:00: :48:00 08:48:32 00:00:32 Komlói Honismereti és Városszépítő Egyesület kolbásztöltő verseny :48:32 08:49:03 00:00:31 Kökönyösi Oktatási Központ felvételt hirdet reklám :49:03 08:49:23 00:00:20 Képújság Baranya TV :49:23 08:49:33 00:00:10 Papír Írószer Nyomtatványcentrum reklám :49:33 08:49:41 00:00:08 Czeglédi Zöldséges reklám :49:41 08:50:06 00:00:25 Hétről-Hétre Hirdetőújság reklám :50:06 08:50:33 00:00:27 Jó tudni: Hogyan keletkezik az eső? :50:33 08:50:53 00:00:20 Népi jó tanácsok :50:53 08:51:20 00:00:27 Névnapi köszöntő :51:20 08:51:53 00:00:33 Eladó lakások reklám :51:53 08:52:10 00:00:17 Képújság Baranya TV :52:10 08:52:40 00:00:30 Gyógyszertári ügyelet Aranykereszt Gyógyszertár :52:40 08:53:09 00:00:29 Komló-Víz Kft. félfogadási rendje :53:09 08:53:39 00:00:30 Komlói Cukorbetegek klubja :53:39 08:54:10 00:00: :54:10 08:54:42 00:00:32 Komlói Honismereti és Városszépítő Egyesület kolbásztöltő verseny :54:42 08:55:19 00:00:37 Kökönyösi Oktatási Központ felvételt hirdet reklám :55:19 08:56:00 00:00:41 Nagy emberek mondásai :56:00 08:56:09 00:00:09 Képújság Baranya TV :56:09 08:56:20 00:00:11 Baranya Televízió hirdetési árai reklám 12

13 :56:20 08:56:38 00:00:18 Képújság Baranya TV :56:38 08:56:59 00:00:21 Ez az Ön Mozija: Baranya Televízió :56:59 08:58:37 00:01:38 Műsorajánló :58:37 08:59:01 00:00:24 A nap vicce :59:01 08:59:39 00:00:38 Évfordulók, események :59:39 08:59:51 00:00:12 Közmondás :59:51 09:00:05 00:00:14 Murphy törvénye :00:05 09:00:17 00:00:12 Közmondás :00:17 09:00:34 00:00:17 Murphy törvénye :00:34 09:00:51 00:00:17 Képújság Baranya TV :00:51 09:01:21 00:00:30 Gyógyszertári ügyelet Aranykereszt Gyógyszertár :01:21 09:01:50 00:00:29 Komló-Víz Kft. félfogadási rendje :01:50 09:02:21 00:00:31 Komlói Cukorbetegek klubja :02:21 09:02:51 00:00: :02:51 09:03:22 00:00:31 Komlói Honismereti és Városszépítő Egyesület kolbásztöltő verseny :03:22 09:03:54 00:00:32 Kökönyösi Oktatási Központ felvételt hirdet reklám :34:03 08:34:34 00:00:31 Komlói Cukorbetegek klubja :34:34 08:35:04 00:00: :35:04 08:35:36 00:00:32 Komlói Honismereti és Városszépítő Egyesület kolbásztöltő verseny :35:36 08:36:07 00:00:31 Kökönyösi Oktatási Központ felvételt hirdet reklám :36:07 08:36:27 00:00:20 Képújság Baranya TV :36:27 08:36:38 00:00:11 Papír Írószer Nyomtatványcentrum reklám :36:38 08:36:47 00:00:09 Czeglédi Zöldséges reklám :36:47 08:37:11 00:00:24 Hétről-Hétre Hirdetőújság reklám :37:11 08:37:43 00:00:32 Jó tudni: Miért fázunk, amikor kijövünk a vízből? :37:43 08:38:02 00:00:19 Népi jó tanácsok :38:02 08:38:30 00:00:28 Névnapi köszöntő :38:30 08:39:03 00:00:33 Eladó lakások reklám :39:03 08:39:20 00:00:17 Képújság Baranya TV :39:20 08:39:48 00:00:28 Gyógyszertári ügyelet Aranykereszt Gyógyszertár :39:48 08:40:19 00:00:31 Komlói Cukorbetegek klubja 13

14 :40:19 08:40:49 00:00: :40:49 08:41:23 00:00:34 Komlói Honismereti és Városszépítő Egyesület kolbásztöltő verseny :41:23 08:41:58 00:00:35 Kökönyösi Oktatási Központ felvételt hirdet reklám :41:58 08:42:39 00:00:41 Nagy emberek mondásai :42:39 08:42:48 00:00:09 Képújság Baranya TV :42:48 08:43:01 00:00:13 Baranya Televízió hirdetési árai reklám :43:01 08:43:19 00:00:18 Képújság Baranya TV :43:19 08:43:43 00:00:24 Ez az Ön Mozija: Baranya Televízió :43:43 08:45:17 00:01:34 Műsorajánló :45:17 08:47:52 00:02:35 A nap vicce :47:52 08:48:18 00:00:26 Évfordulók, események :48:18 08:48:25 00:00:07 Közmondás :48:25 08:48:39 00:00:14 Murphy törvénye :48:39 08:48:51 00:00:12 Közmondás :48:51 08:49:07 00:00:16 Murphy törvénye :49:07 08:49:23 00:00:16 Képújság Baranya TV :49:23 08:49:52 00:00:29 Gyógyszertári ügyelet Aranykereszt Gyógyszertár :49:52 08:50:23 00:00:31 Komlói Cukorbetegek klubja :50:23 08:50:54 00:00: :50:54 08:51:26 00:00:32 Komlói Honismereti és Városszépítő Egyesület kolbásztöltő verseny :51:26 08:51:56 00:00:30 Kökönyösi Oktatási Központ felvételt hirdet reklám :51:56 08:52:16 00:00:20 Képújság Baranya TV :52:16 08:52:27 00:00:11 Papír Írószer Nyomtatványcentrum reklám :52:27 08:52:33 00:00:06 Czeglédi Zöldséges reklám :52:33 08:53:00 00:00:27 Hétről-Hétre Hirdetőújság reklám :53:00 08:53:32 00:00:32 Jó tudni: Miért fázunk, amikor kijövünk a vízből? :53:32 08:53:51 00:00:19 Népi jó tanácsok :53:51 08:54:19 00:00:28 Névnapi köszöntő :54:19 08:54:52 00:00:33 Eladó lakások reklám :54:52 08:55:09 00:00:17 Képújság Baranya TV :55:09 08:55:37 00:00:28 Gyógyszertári ügyelet Aranykereszt Gyógyszertár 14

15 :55:37 08:56:08 00:00:31 Komlói Cukorbetegek klubja :56:08 08:56:38 00:00: :56:38 08:57:09 00:00:31 Komlói Honismereti és Városszépítő Egyesület kolbásztöltő verseny :57:09 08:57:48 00:00:39 Kökönyösi Oktatási Központ felvételt hirdet reklám :57:48 08:58:28 00:00:40 Nagy emberek mondásai :58:28 08:58:37 00:00:09 Képújság Baranya TV :58:37 08:58:49 00:00:12 Baranya Televízió hirdetési árai reklám :58:49 08:59:07 00:00:18 Műsorajánló :59:07 08:59:25 00:00:18 Ez az Ön Mozija: Baranya Televízió :59:25 09:01:05 00:01:40 Műsorajánló :01:05 09:03:28 00:02:23 A nap vicce :34:03 08:34:22 00:00:19 Képújság Baranya TV :34:22 08:34:33 00:00:11 Papír Írószer Nyomtatványcentrum reklám :34:33 08:34:41 00:00:08 Czeglédi Zöldséges reklám :34:41 08:35:06 00:00:25 Hétről-Hétre Hirdetőújság reklám :35:06 08:35:43 00:00:37 Jó tudni: Mi a délibáb? :35:43 08:36:01 00:00:18 Népi jó tanácsok :36:01 08:36:29 00:00:28 Névnapi köszöntő :36:29 08:37:02 00:00:33 Eladó lakások reklám :37:02 08:37:19 00:00:17 Képújság Baranya TV :37:19 08:37:46 00:00:27 Gyógyszertári ügyelet Aranykereszt Gyógyszertár :37:46 08:38:18 00:00:32 Komlói Cukorbetegek klubja :38:18 08:38:48 00:00: :38:48 08:39:19 00:00:31 Komlói Honismereti és Városszépítő Egyesület kolbásztöltő verseny :39:19 08:40:00 00:00:41 Kökönyösi Oktatási Központ felvételt hirdet reklám :40:00 08:40:17 00:00:17 Nagy emberek mondásai :40:17 08:40:25 00:00:08 Képújság Baranya TV :40:25 08:40:38 00:00:13 Baranya Televízió hirdetési árai reklám :40:38 08:40:55 00:00:17 Képújság Baranya TV :40:55 08:41:14 00:00:19 Ez az Ön Mozija: Baranya Televízió :41:14 08:42:54 00:01:40 Műsorajánló 15

16 :42:54 08:43:08 00:00:14 A nap vicce :43:08 08:43:40 00:00:32 Évfordulók, események :43:40 08:43:53 00:00:13 Közmondás :43:53 08:44:07 00:00:14 Murphy törvénye :44:07 08:44:18 00:00:11 Közmondás :44:18 08:44:36 00:00:18 Murphy törvénye :44:36 08:44:53 00:00:17 Képújság Baranya TV :44:53 08:45:20 00:00:27 Gyógyszertári ügyelet Aranykereszt Gyógyszertár :45:20 08:45:52 00:00:32 Komlói Cukorbetegek klubja :45:52 08:46:21 00:00: :46:21 08:46:48 00:00:27 Komlói Honismereti és Városszépítő Egyesület kolbásztöltő verseny :46:48 08:47:24 00:00:36 Kökönyösi Oktatási Központ felvételt hirdet reklám :47:24 08:47:44 00:00:20 Képújság Baranya TV :47:44 08:47:55 00:00:11 Papír Írószer Nyomtatványcentrum reklám :47:55 08:48:03 00:00:08 Czeglédi Zöldséges reklám :48:03 08:48:28 00:00:25 Hétről-Hétre Hirdetőújság reklám :48:28 08:49:04 00:00:36 Jó tudni: Mi a délibáb? :49:04 08:49:23 00:00:19 Népi jó tanácsok :49:23 08:49:50 00:00:27 Névnapi köszöntő :49:50 08:50:24 00:00:34 Eladó lakások reklám :50:24 08:50:41 00:00:17 Képújság Baranya TV :50:41 08:51:08 00:00:27 Gyógyszertári ügyelet Aranykereszt Gyógyszertár :51:08 08:51:40 00:00:32 Komlói Cukorbetegek klubja :51:40 08:52:10 00:00: :52:10 08:52:41 00:00:31 Komlói Honismereti és Városszépítő Egyesület kolbásztöltő verseny :52:41 08:53:19 00:00:38 Kökönyösi Oktatási Központ felvételt hirdet reklám :53:19 08:53:39 00:00:20 Nagy emberek mondásai :53:39 08:53:47 00:00:08 Képújság Baranya TV :53:47 08:54:04 00:00:17 Baranya Televízió hirdetési árai reklám :54:04 08:54:17 00:00:13 Képújság Baranya TV :54:17 08:54:38 00:00:21 Ez az Ön Mozija: Baranya Televízió 16

17 :54:38 08:56:17 00:01:39 Műsorajánló :56:17 08:56:32 00:00:15 A nap vicce :56:32 08:57:04 00:00:32 Évfordulók, események :57:04 08:57:17 00:00:13 Közmondás :57:17 08:57:30 00:00:13 Murphy törvénye :57:30 08:57:42 00:00:12 Közmondás :57:42 08:57:59 00:00:17 Murphy törvénye :57:59 08:58:16 00:00:17 Képújság Baranya TV :58:16 08:58:44 00:00:28 Gyógyszertári ügyelet Aranykereszt Gyógyszertár :58:44 08:59:16 00:00:32 Komlói Cukorbetegek klubja :59:16 08:59:45 00:00: :59:45 09:00:17 00:00:32 Komlói Honismereti és Városszépítő Egyesület kolbásztöltő verseny :00:17 09:00:48 00:00:31 Kökönyösi Oktatási Központ felvételt hirdet reklám :00:48 09:01:08 00:00:20 Képújság Baranya TV :01:08 09:01:19 00:00:11 Papír Írószer Nyomtatványcentrum reklám :01:19 09:01:26 00:00:07 Czeglédi Zöldséges reklám :01:26 09:01:52 00:00:26 Hétről-Hétre Hirdetőújság reklám :01:52 09:02:28 00:00:36 Jó tudni: Mi a délibáb? :02:28 09:02:48 00:00:20 Népi jó tanácsok :02:48 09:03:14 00:00:26 Névnapi köszöntő :03:14 09:03:47 00:00:33 Eladó lakások reklám :03:47 09:04:00 00:00:13 Képújság Baranya TV :34:12 08:34:44 00:00:32 Jó tudni: Miért fúj a szél? :34:44 08:35:04 00:00:20 Népi jó tanácsok :35:04 08:35:30 00:00:26 Névnapi köszöntő :35:30 08:36:04 00:00:34 Eladó lakások reklám :36:04 08:36:20 00:00:16 Képújság Baranya TV :36:20 08:36:48 00:00:28 Gyógyszertári ügyelet Aranykereszt Gyógyszertár :36:48 08:37:20 00:00:32 Komlói Cukorbetegek klubja :37:20 08:37:50 00:00: :37:50 08:38:21 00:00:31 Komlói Honismereti és Városszépítő Egyesület kolbásztöltő verseny 17

18 :38:21 08:39:00 00:00:39 Kökönyösi Oktatási Központ felvételt hirdet reklám :39:00 08:39:19 00:00:19 Nagy emberek mondásai :39:19 08:39:27 00:00:08 Képújság Baranya TV :39:27 08:39:40 00:00:13 Baranya Televízió hirdetési árai reklám :39:40 08:39:57 00:00:17 Képújság Baranya TV :39:57 08:40:27 00:00:30 Ez az Ön Mozija: Baranya Televízió :40:27 08:40:48 00:00:21 A nap vicce :40:48 08:41:25 00:00:37 Évfordulók, események :41:25 08:41:38 00:00:13 Közmondás :41:38 08:41:51 00:00:13 Murphy törvénye :41:51 08:42:04 00:00:13 Közmondás :42:04 08:42:21 00:00:17 Murphy törvénye :42:21 08:42:37 00:00:16 Képújság Baranya TV :42:37 08:43:05 00:00:28 Gyógyszertári ügyelet Aranykereszt Gyógyszertár :43:05 08:43:06 00:00:01 Komlói Cukorbetegek klubja :43:06 08:44:06 00:01: :44:06 08:44:37 00:00:31 Komlói Honismereti és Városszépítő Egyesület kolbásztöltő verseny :44:37 08:45:10 00:00:33 Kökönyösi Oktatási Központ felvételt hirdet reklám :45:10 08:45:28 00:00:18 Képújság Baranya TV :45:28 08:45:39 00:00:11 Papír Írószer Nyomtatványcentrum reklám :45:39 08:45:47 00:00:08 Czeglédi Zöldséges reklám :45:47 08:46:12 00:00:25 Hétről-Hétre Hirdetőújság reklám :46:12 08:46:44 00:00:32 Jó tudni: Miért fúj a szél? :46:44 08:47:04 00:00:20 Népi jó tanácsok :47:04 08:47:31 00:00:27 Névnapi köszöntő :47:31 08:48:04 00:00:33 Eladó lakások reklám :48:04 08:48:20 00:00:16 Képújság Baranya TV :48:20 08:48:49 00:00:29 Gyógyszertári ügyelet Aranykereszt Gyógyszertár :48:49 08:49:20 00:00:31 Komlói Cukorbetegek klubja :49:20 08:49:51 00:00: :49:51 08:50:21 00:00:30 Komlói Honismereti és Városszépítő Egyesület kolbásztöltő verseny 18

19 :50:21 08:50:59 00:00:38 Kökönyösi Oktatási Központ felvételt hirdet reklám :50:59 08:51:19 00:00:20 Nagy emberek mondásai :51:19 08:51:27 00:00:08 Képújság Baranya TV :51:27 08:51:39 00:00:12 Baranya Televízió hirdetési árai reklám :51:39 08:51:56 00:00:17 Képújság Baranya TV :51:56 08:52:27 00:00:31 Ez az Ön Mozija: Baranya Televízió :52:27 08:52:47 00:00:20 A nap vicce :52:47 08:53:25 00:00:38 Évfordulók, események :53:25 08:53:38 00:00:13 Közmondás :53:38 08:53:52 00:00:14 Murphy törvénye :53:52 08:54:03 00:00:11 Közmondás :54:03 08:54:21 00:00:18 Murphy törvénye :54:21 08:54:37 00:00:16 Képújság Baranya TV :54:37 08:55:05 00:00:28 Gyógyszertári ügyelet Aranykereszt Gyógyszertár :55:05 08:55:06 00:00:01 Komlói Cukorbetegek klubja :55:06 08:56:07 00:01: :56:07 08:56:37 00:00:30 Komlói Honismereti és Városszépítő Egyesület kolbásztöltő verseny :56:37 08:57:08 00:00:31 kökönyösi Oktatási Központ felvételt hirdet reklám :57:08 08:57:25 00:00:17 Képújság Baranya TV :57:25 08:57:40 00:00:15 Papír Írószer Nyomtatványcentrum reklám :57:40 08:57:48 00:00:08 Czeglédi Zöldséges reklám :57:48 08:58:12 00:00:24 Hétről-Hétre Hirdetőújság reklám :58:12 08:58:44 00:00:32 Jó tudni: Miért fúj a szél? :58:44 08:59:04 00:00:20 Népi jó tanácsok :59:04 08:59:31 00:00:27 Névnapi köszöntő :59:31 09:00:05 00:00:34 Eladó lakások reklám :00:05 09:00:21 00:00:16 Képújság Baranya TV :00:21 09:00:49 00:00:28 Gyógyszertári ügyelet Aranykereszt Gyógyszertár :00:49 09:01:20 00:00:31 Komlói Cukorbetegek klubja :01:20 09:01:51 00:00: :01:51 09:02:22 00:00:31 Komlói Honismereti és Városszépítő Egyesület kolbásztöltő verseny 19

20 :02:22 09:02:59 00:00:37 Kökönyösi Oktatási Központ felvételt hirdet reklám :02:59 09:03:20 00:00:21 Nagy emberek mondásai :03:20 09:03:28 00:00:08 Képújság Baranya TV :03:28 09:03:39 00:00:11 Baranya Televízió hirdetési árai reklám :03:39 09:03:57 00:00:18 Képújság Baranya TV :34:24 08:34:55 00:00:31 Jó tudni: Miért vörös a lenyugvó nap? :34:55 08:35:16 00:00:21 Népi jó tanácsok :35:16 08:35:42 00:00:26 Névnapi köszöntő :35:42 08:36:17 00:00:35 Eladó lakások reklám :36:17 08:36:33 00:00:16 Képújság Baranya TV :36:33 08:37:01 00:00:28 Gyógyszertári ügyelet Piramis Gyógyszertár :37:01 08:37:32 00:00:31 Komlói Cukorbetegek klubja :37:32 08:38:03 00:00: :38:03 08:38:04 00:00:01 Komlói Honismereti és Városszépítő Egyesület kolbásztöltő verseny :38:04 08:39:10 00:01:06 Kökönyösi Oktatási Központ felvételt hirdet reklám :39:10 08:39:31 00:00:21 Nagy emberek mondásai :39:31 08:39:39 00:00:08 Képújság Baranya TV :39:39 08:39:52 00:00:13 Baranya Televízió hirdetési árai reklám :39:52 08:40:09 00:00:17 Képújság Baranya TV :40:09 08:40:37 00:00:28 Ez az Ön Mozija: Baranya Televízió :40:37 08:40:56 00:00:19 A nap vicce :40:56 08:41:28 00:00:32 Évfordulók, események :41:28 08:41:42 00:00:14 Közmondás :41:42 08:41:54 00:00:12 Murphy törvénye :41:54 08:42:06 00:00:12 Közmondás :42:06 08:42:24 00:00:18 Murphy törvénye :42:24 08:42:40 00:00:16 Képújság Baranya TV :42:40 08:43:09 00:00:29 Gyógyszertári ügyelet Piramis Gyógyszertár :43:09 08:43:40 00:00:31 Komlói Cukorbetegek klubja :43:40 08:44:10 00:00: :44:10 08:44:41 00:00:31 Komlói Honismereti és Városszépítő Egyesület kolbásztöltő verseny 20

21 :44:41 08:45:13 00:00:32 Kökönyösi Oktatási Központ felvételt hirdet reklám :45:13 08:45:27 00:00:14 Képújság Baranya TV :45:27 08:45:43 00:00:16 Papír Írószer Nyomtatványcentrum reklám :45:43 08:45:51 00:00:08 Czeglédi Zöldséges reklám :45:51 08:46:16 00:00:25 Hétről-Hétre Hirdetőújság reklám :46:16 08:46:48 00:00:32 Jó tudni: Miért vörös a lenyugvó nap? :46:48 08:47:08 00:00:20 Népi jó tanácsok :47:08 08:47:35 00:00:27 Névnapi köszöntő :47:35 08:48:09 00:00:34 Eladó lakások reklám :48:09 08:48:25 00:00:16 Képújság Baranya TV :48:25 08:48:53 00:00:28 Gyógyszertári ügyelet Piramis Gyógyszertár :48:53 08:49:25 00:00:32 Komlói Cukorbetegek klubja :49:25 08:49:55 00:00: :49:55 08:50:26 00:00:31 Komlói Honismereti és Városszépítő Egyesület kolbásztöltő verseny :50:26 08:51:02 00:00:36 Kökönyösi Oktatási Központ felvételt hirdet reklám :51:02 08:51:24 00:00:22 Nagy emberek mondásai :51:24 08:51:32 00:00:08 Képújság Baranya TV :51:32 08:51:44 00:00:12 Baranya Televízió hirdetési árai reklám :51:44 08:52:01 00:00:17 Képújság Baranya TV :52:01 08:52:27 00:00:26 Ez az Ön Mozija: Baranya Televízió :52:27 08:52:48 00:00:21 A nap vicce :52:48 08:53:20 00:00:32 Évfordulók, események :53:20 08:53:34 00:00:14 Közmondás :53:34 08:53:47 00:00:13 Murphy törvénye :53:47 08:54:00 00:00:13 Közmondás :54:00 08:54:17 00:00:17 Murphy törvénye :54:17 08:54:32 00:00:15 Képújság Baranya TV :54:32 08:55:01 00:00:29 Gyógyszertári ügyelet Piramis Gyógyszertár :55:01 08:55:32 00:00:31 Komlói Cukorbetegek klubja :55:32 08:56:03 00:00: :56:03 08:56:34 00:00:31 Komlói Honismereti és Városszépítő Egyesület kolbásztöltő verseny 21

22 :56:34 08:57:05 00:00:31 Kökönyösi Oktatási Központ felvételt hirdet reklám :57:05 08:57:19 00:00:14 Képújság Baranya TV :57:19 08:57:35 00:00:16 Papír Írószer Nyomtatványcentrum reklám :57:35 08:57:43 00:00:08 Czeglédi Zöldséges reklám :57:43 08:58:09 00:00:26 Hétről-Hétre Hirdetőújság reklám :58:09 08:58:40 00:00:31 Jó tudni: Miért vörös a lenyugvó nap? :58:40 08:59:01 00:00:21 Népi jó tanácsok :59:01 08:59:27 00:00:26 Névnapi köszöntő :59:27 09:00:01 00:00:34 Eladó lakások reklám :00:01 09:00:17 00:00:16 Képújság Baranya TV :00:17 09:00:46 00:00:29 Gyógyszertári ügyelet Piramis Gyógyszertár :00:46 09:01:17 00:00:31 Komlói Cukorbetegek klubja :01:17 09:01:47 00:00: :01:47 09:02:18 00:00:31 Komlói Honismereti és Városszépítő Egyesület kolbásztöltő verseny :02:18 09:02:55 00:00:37 Kökönyösi Oktatási Központ felvételt hirdet reklám :02:55 09:03:16 00:00:21 Nagy emberek mondásai :03:16 09:03:25 00:00:09 Képújság Baranya TV :03:25 09:03:36 00:00:11 Baranya Televízió hirdetési árai reklám :03:36 09:03:53 00:00:17 Képújság Baranya TV :00:00 00:00:35 00:00:35 Jó tudni: Miért kék az ég? :00:35 00:00:55 00:00:20 Népi jó tanácsok :00:55 00:01:22 00:00:27 Névnapi köszöntő :01:22 00:01:56 00:00:34 Eladó lakások reklám :01:56 00:02:12 00:00:16 Képújság Baranya TV :02:12 00:02:40 00:00:28 Gyógyszertári ügyelet Piramis Gyógyszertár :02:40 00:03:12 00:00:32 Komlói Cukorbetegek klubja :03:12 00:03:42 00:00: :03:42 00:04:13 00:00:31 Komlói Honismereti és Városszépítő Egyesület kolbásztöltő verseny :04:13 00:04:50 00:00:37 Kökönyösi Oktatási Központ felvételt hirdet reklám :04:50 00:05:11 00:00:21 Nagy emberek mondásai :05:11 00:05:20 00:00:09 Képújság Baranya TV 22

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1336/2013. (VIII. 28.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1336/2013. (VIII. 28.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/26026-10/2013. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések, valamint a közösségi médiaszolgáltatókkal szemben előírt törvényi követelmények megsértése Ügyintéző: személyes adat

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 23/2013. (I.9.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 23/2013. (I.9.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/28903-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására és a burkolt kereskedelmi közlemény tilalmára vonatkozó kötelezettség megsértése Melléklet:

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1606/2012. (IX.5.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1606/2012. (IX.5.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/20021-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a célokat szolgáló műsorszámok, valamint a helyi közélettel foglalkozó, a helyi mindennapi

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 542/2014. (VI. 17.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 542/2014. (VI. 17.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/10617-7/ Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések, és a közösségi médiaszolgáltatókkal szemben előírt törvényi követelmény megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám:

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1897/2012. (X.30.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1897/2012. (X.30.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/24101-7/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 164/2013. (I.30.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 164/2013. (I.30.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/32761-7/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 173/2014. (II.18.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 173/2014. (II.18.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/72192-8/2013. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 2151/2012. (XII. 5.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 2151/2012. (XII. 5.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/26285-12/2012. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat Melléklet: a vizsgált adáshét műsorát tartalmazó táblázat A NEMZETI

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1242/2014. (XII.16.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1242/2014. (XII.16.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/26663-7/2014. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor közreadására vonatkozó kötelezettség megsértése

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 38.970,- Ft, azaz harmincnyolcezer - kilencszázhetven forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T. 38.970,- Ft, azaz harmincnyolcezer - kilencszázhetven forint bírsággal sújtja. Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/23391-5/2013. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet:

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 320/2014. (IV.8.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 320/2014. (IV.8.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/2345-10/2014. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a reklámok megkülönböztetésére vonatkozó törvényi rendelkezés, valamint a vállalt műsorstruktúrának

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 2208/2012. (XII. 12.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 2208/2012. (XII. 12.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/28387-8/2012. Tárgy: a hálózatba kapcsolódásra vonatkozó törvényi előírások megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat Melléklet: a vizsgált adásnap műsorát tartalmazó

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1792/2012. (X.10.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1792/2012. (X.10.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/21388-10/2012. Tárgy: a Médiatanács határozatában előírt műsorstruktúrának megfelelő műsorsugárzási kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: a hatósági ellenőrzés megállapításai

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1551/2012. (VIII. 29.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1551/2012. (VIII. 29.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/35819-13/2011. Tárgy: az 1243/2011. (IX. 21.) számú, BJ/20481-6/2011. ügyiratszámú médiatanácsi határozat o) és r) pontjaiban foglaltak, valamint a közösségi médiaszolgáltatásokkal szembeni

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 589/2012. (III.28.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 589/2012. (III.28.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/33503-11/2011. Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsorsugárzási kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: A hatósági ellenőrzés megállapításai Az egyhetes

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1017/2012. (V.30.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1017/2012. (V.30.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/4544-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megszegése

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1261/2013. (VII. 24.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1261/2013. (VII. 24.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/14437-10/2013. Tárgy: a hálózatba kapcsolódásra vonatkozó törvényi előírás megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat Melléklet: a hatósági ellenőrzés megállapításai

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1852/2012. (X. 17.) sz. HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1852/2012. (X. 17.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/21376-7/2012. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 2211/2012. (XII.12.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 2211/2012. (XII.12.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/27611-9/2012. Tárgy: a Médiatanács Határozatában előírt műsorstrutúrána megfelelő műsorsugárzási ötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat Mellélet:

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 111/2012. (I.18.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 111/2012. (I.18.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/32643-10/2011. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a termékmegjelenítésre vonatkozó szabályok megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 111/2012. (I.18.) számú HATÁROZATA

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 2111/2012. (XI. 28.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 2111/2012. (XI. 28.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/35-9/. Tárgy: a vállalt műsorstrutúrána megfelelő műsor sugárzására vonatozó, valamint a vényöteles gyógyszerészítménye eresedelmi özleményben történő bemutatását, népszerűsítését tilalmazó

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 790/2012. (IV.25.) sz. HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 790/2012. (IV.25.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/7813-7/2012 Tárgy: televíziós vásárlási műsorablak más médiatartalmaktól optikai és akusztikus módon történő megkülönböztetését előíró rendelkezés megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet:

Részletesebben

V É G Z É S. megszünteti.

V É G Z É S. megszünteti. Médiafelügyeleti főosztály Ügyiratszám: MN/7491-5/2012. Ügyintéző:személyes adat Telefonszám:Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: eljárás megszüntetése V É G Z É S A Nemzeti Média- és Hírközlési

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1167/2014. (XII.1.) számú HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1167/2014. (XII.1.) számú HATÁROZATA A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 1167/2014. (XII.1.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: 20307-10/2014. Tárgy: a TV2 Média Csoport Kft. fellebbezésének elbírálása A Nemzeti Média- és Hírközlési

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 590/2015. (V.19.) sz. HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 590/2015. (V.19.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/5710-11/2015. Ügyintéző: személyes adat Tel.: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése Melléklet:

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 65.000,- Ft, azaz hatvanötezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T. 65.000,- Ft, azaz hatvanötezer forint bírsággal sújtja. Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/15072-4/2012. Ügyintéző: személyes adat Tárgy közösségi médiaszolgáltatás során összetett műsorszámokban történő reklámok közzétételére vonatkozó törvényi rendelkezés

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 161/2016. (II. 9.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 161/2016. (II. 9.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/35010-10/2015. Tárgy: a társadalmi célú reklám közzétételére vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet: A magyar reformok működnek! című klipek TV2 csatornán reklámként történt

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 1.330.000,- Ft, azaz egymillió-háromszázezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi.

H A T Á R O Z A T. 1.330.000,- Ft, azaz egymillió-háromszázezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi. Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/12953-5/2014. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a hallássérültek számára hozzáférhető műsorszámokra vonatkozó

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1023/2012. (V. 30.) számú HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1023/2012. (V. 30.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/10113-7/2012. Tárgy: a kiskorúak védelméről szóló rendelkezések megsértése Ügyintéző: személyes adat Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 1023/2012. (V. 30.) számú HATÁROZATA

Részletesebben

HATÁROZAT. 715.000,- Ft, azaz hétszáztizenötezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi.

HATÁROZAT. 715.000,- Ft, azaz hétszáztizenötezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi. Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/10951-5/2013. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a hallássérültek számára hozzáférhető műsorszámokra vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése Melléklet: hatósági

Részletesebben

1128/2013 HATÁROZATA

1128/2013 HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/8114-11/2013. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának

Részletesebben

HATÁROZAT. 200.000,- Ft, azaz kétszázezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi.

HATÁROZAT. 200.000,- Ft, azaz kétszázezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi. Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/26520-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a hallássérültek számára hozzáférhető műsorszámokra vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése Melléklet: hatósági

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 2.700.000,- Ft, azaz kétmillió-hétszázezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi.

H A T Á R O Z A T. 2.700.000,- Ft, azaz kétmillió-hétszázezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi. Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/17076-6/2013. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a hallássérültek számára hozzáférhető műsorszámokra vonatkozó

Részletesebben

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET VÉGZÉSE

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET VÉGZÉSE ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 2358/2009. (XII.2.) sz. VÉGZÉSE Az Országos Rádió és Televízió Testület (a továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1237/2012. (VII.5.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1237/2012. (VII.5.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/9050-11/2012. Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó törvényi kötelezettség, illetve a hálózatba kapcsolódásra vonatkozó törvényi előírások megsértése Ügyintéző:

Részletesebben

HATÁROZAT. 50.000,- Ft, azaz ötvenezer forint bírsággal sújtja.

HATÁROZAT. 50.000,- Ft, azaz ötvenezer forint bírsággal sújtja. Médiafelügyeleti Főosztály Iktatószám: MN/1932-4/2012. Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó szabályok megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: Az Advenio Műsorszolgáltató Zrt. által

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 30.000,- Ft, azaz harmincezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T. 30.000,- Ft, azaz harmincezer forint bírsággal sújtja. Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/13023-3/2012. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó szabályok megsértése Melléklet: A Médiaszolgáltató által 2012. márciusában

Részletesebben

HATÁROZAT. megállapítja,

HATÁROZAT. megállapítja, Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa Ügyiratszám: JG-16762-12/2015. Ügyintéző: személyes adat Telefon: személyes adat Email: személyes adat Tárgy: döntés az IRÁNY Média 2012 Kft. kérelmére

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1259/2013. (VII. 24.) sz. HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1259/2013. (VII. 24.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/10459-11/2013. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 748/2015. (VI.16.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 748/2015. (VI.16.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: Ügyintéző: Telefonszám: E-mail: Tárgy: Melléklet: MN/10948-8/2015. személyes adat Személyes adat személyes adat a reklám, televíziós vásárlás és a műsorelőzetes, valamint azok közzétételét

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 46.900-Ft, azaz negyvenhatezer-kilencszázezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T. 46.900-Ft, azaz negyvenhatezer-kilencszázezer forint bírsággal sújtja. Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/18053-5/2014. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet:

Részletesebben

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 2558/2006. (XI. 22.) sz. HATÁROZATA

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 2558/2006. (XI. 22.) sz. HATÁROZATA ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 2558/2006. (XI. 22.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (a továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1453/2013. (IX.25.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1453/2013. (IX.25.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/32702-8/2013. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség és a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 200 000,- Ft, azaz kétszázezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T. 200 000,- Ft, azaz kétszázezer forint bírsággal sújtja. Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/13764-4/2015. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a reklámidőre vonatkozó rendelkezés megsértése H A T Á R O Z A T

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 1360/2008. (VII.15.) sz. HATÁROZATA

AZ ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 1360/2008. (VII.15.) sz. HATÁROZATA AZ ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 1360/2008. (VII.15.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1460/2012. (VII.25.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1460/2012. (VII.25.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/15410-7/2012. Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor (a napi rendszeres híradásra szánt műsoridő, és a helyi közélettel foglalkozó, a helyi mindennapi életet segítő műsorszámok)

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1134/2014. (XI. 25.) számú HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1134/2014. (XI. 25.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: 20306-10/2014. Tárgy: a Magyar RTL Televízió Zrt. fellebbezésének elbírálása A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 1134/2014. (XI. 25.) számú HATÁROZATA A Nemzeti Média- és

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1788/2012. (X. 10.) sz. HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1788/2012. (X. 10.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/20023-13/2012. Ügyintéző: személyes adat Email: személyes adat Tárgy: a termékmegjelenítésre és a műsorszámok támogatására vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése Nemzeti Média- és

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1566/2012. (VIII. 29.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1566/2012. (VIII. 29.) sz. HATÁROZATA Itatószám: MN/13998-15/2012. Tárgy: a vállalt műsorstrutúrána megfelelő műsor sugárzására vonatozó törvényi ötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Mellélet: a hatósági ellenőrzés megállapításai

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 101/2011. (I. 12.) sz. HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 101/2011. (I. 12.) sz. HATÁROZATA Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 101/2011. (I. 12.) sz. HATÁROZATA A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa (a továbbiakban: Médiatanács) a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról

Részletesebben

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 795/2009. (IV. 8.) sz. HATÁROZATA

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 795/2009. (IV. 8.) sz. HATÁROZATA ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 795/2009. (IV. 8.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (a továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a

Részletesebben

Melléklet: a jogsértő műsorszámok megszakítására vonatkozó adatok HATÁROZAT

Melléklet: a jogsértő műsorszámok megszakítására vonatkozó adatok HATÁROZAT Médiafelügyeleti főosztály Ügyiratszám: MN/25833-3/2012. Ügyintéző: személyes adat Email: személyes adat Tárgy: a műsorszámok reklámmal történő megszakítására vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése

Részletesebben

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 2104/2007. (IX. 19.) sz. HATÁROZATA

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 2104/2007. (IX. 19.) sz. HATÁROZATA ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 2104/2007. (IX. 19.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (a továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 173/2013. (I.30.) számú HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 173/2013. (I.30.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/538-8/2013. Tárgy: kiegyensúlyozottsági kérelem elbírálása Ügyintéző: személyes adat Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 173/2013. (I.30.) számú HATÁROZATA A Nemzeti Média-

Részletesebben

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 2111/2009. (X. 28.) sz. HATÁROZATA

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 2111/2009. (X. 28.) sz. HATÁROZATA ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 2111/2009. (X. 28.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (a továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a

Részletesebben

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 999/2008. (VI.4.) sz. HATÁROZATA

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 999/2008. (VI.4.) sz. HATÁROZATA ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 999/2008. (VI.4.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 513/2012. (III. 14.) sz. HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 513/2012. (III. 14.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/34488-14/2011. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a termékmegjelenítés közzétételére vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 513/2012.

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 30.000,- Ft, azaz harmincezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T. 30.000,- Ft, azaz harmincezer forint bírsággal sújtja. Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/30856-4/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet:

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1320/2012. (VII.18.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1320/2012. (VII.18.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/2292-15/2012. Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsorsugárzási kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: I. A hatósági ellenőrzés megállapításai II. Az egyhetes

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1809/2011. (XII. 7.) sz. HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1809/2011. (XII. 7.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/24524-13/2011. Ügyintéző: dr. Pozsár Ágnes Tárgy: a termékmegjelenítés közzétételére vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése Melléklet: a hatósági ellenőrzés megállapításai Nemzeti

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 773/2015. (VI.23.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 773/2015. (VI.23.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: Ügyintéző: Telefonszám: E-mail: Tárgy: Melléklet: MN/10947-7/2015. személyes adat Személyes adat személyes adat a reklám, televíziós vásárlás és a műsorelőzetes, valamint azok közzétételét

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 308/2013. (II. 20.) sz. HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 308/2013. (II. 20.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/30364-13/2012. Ügyintéző: személyes adat Email: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételét tiltó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet: a jogsértő műsorszámok

Részletesebben

Az Országos Rádió és Televízió Testület. 836/2007. (IV. 4.) sz. Határozata

Az Országos Rádió és Televízió Testület. 836/2007. (IV. 4.) sz. Határozata Az Országos Rádió és Televízió Testület 836/2007. (IV. 4.) sz. Határozata Az Országos Rádió és Televízió Testület (a továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. Pályázati Felhívás tervezete

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. Pályázati Felhívás tervezete A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának Pályázati Felhívás tervezete a Budapest 103,9 MHz körzeti médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására A MÉDIASZOLGÁLTATÁSI LEHETŐSÉG PÁLYÁZTATÁSA

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 83/2014. (I. 28.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 83/2014. (I. 28.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/62832-12/2013. Tárgy: a hálózatba apcsolódásra vonatozó törvényi előírás megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat Mellélet: a hatósági ellenőrzés megállapításai

Részletesebben

h a t á r o z a t o t

h a t á r o z a t o t A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének FK-I/B-5473/2011. számú, fogyasztóvédelmi bírság kiszabását és intézkedést tartalmazó határozata az UniCredit Bank Hungary Zrt. számára A Pénzügyi Szervezetek

Részletesebben

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 845/2012. (V. 9.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 845/2012. (V. 9.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: PJ/16752-21/2011. Ügyintéző: dr. Deés Csaba Tárgy: a Kalocsa 100,0 MHz médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására irányuló pályázati eljárás eredménye A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA - ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 79/2011. (I.12.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA - ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 79/2011. (I.12.) sz. HATÁROZATA A NEMZETI MÉDIA - ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 79/2011. (I.12.) sz. HATÁROZATA A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa (a továbbiakban: Médiatanács) a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1846/2012. (X. 17.) sz. HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1846/2012. (X. 17.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/23342-8/2012. Ügyintéző:személyes adat Tárgy: a reklám, televíziós vásárlás és a műsorelőzetes, valamint azok közzétételét akusztikus módon jelző figyelemfelhívás hangerejére vonatkozó

Részletesebben

Ügyiratszám: Ügyintéző: személyes adat Tárgy:

Ügyiratszám: Ügyintéző: személyes adat Tárgy: Ügyiratszám: MN/12692-6/2012. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a reklám, televíziós vásárlás és a műsorelőzetes, illetve ezek közzétételét akusztikus módon jelző figyelemfelhívás hangerejére vonatkozó

Részletesebben

a NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 1330/2011. (X. 5.) számú HATÁROZATA

a NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 1330/2011. (X. 5.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/27099-5/2011. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: kiegyensúlyozottsági kérelem elbírálása Melléklet: a kifogásolt műsorszám tartalmának szöveges ismertetése a NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 39/2016. (I. 12.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 39/2016. (I. 12.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/33169-10/2015. Ügyintéző: személyes adat Email: személyes adat Tárgy: a kiskorúakra vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 39/2016.

Részletesebben

Ügyiratszám: TA/4278-4/2011

Ügyiratszám: TA/4278-4/2011 Ügyiratszám: TA/4278-4/2011 a NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 491/2011. (IV. 14.) számú HATÁROZATA A Nemzeti Média- Hírközli Hatóság Médiatanácsa (a továbbiakban: Médiatanács) hivatalból

Részletesebben

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET HATÁROZATA

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET HATÁROZATA ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 212/2009. (I. 28.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (a továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 757/2014. (VII. 30.) sz. HATÁROZATA. megállapította,

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 757/2014. (VII. 30.) sz. HATÁROZATA. megállapította, Ügyiratszám: MN/18134-6/2014. Tárgy: kiegyensúlyozottsági kérelem elbírálása Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 757/2014. (VII.

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1580/2013. (XI.6.) sz. HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1580/2013. (XI.6.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: Ügyintéző: Tárgy: MN/53725-7/2013. személyes adat kiegyensúlyozottsági kérelem elbírálása Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 1580/2013. (XI.6.) sz. HATÁROZATA A Nemzeti Média-

Részletesebben

Az Országos Rádió és Televízió Testület. 1006/2008. (VI. 4.) sz. Határozata

Az Országos Rádió és Televízió Testület. 1006/2008. (VI. 4.) sz. Határozata Az Országos Rádió és Televízió Testület 1006/2008. (VI. 4.) sz. Határozata Az Országos Rádió és Televízió Testület (továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (továbbiakban:

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 35/2016. (I. 12.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 35/2016. (I. 12.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/33673-8/2015. Ügyintéző: személyes adat Email: személyes adat Tárgy: a kiskorúakra vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 35/2016.

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 248/2014. (III. 18.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 248/2014. (III. 18.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/668-7/2014. Tárgy: a vállalt műsorszerezettől történő eltérése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat Mellélet: a hatósági ellenőrzés megállapításai A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 505/2016. (V. 3.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 505/2016. (V. 3.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/4540-11/2016. Ügyintéző: személyes adat Email: személyes adat Tárgy: a közösségek kirekesztését tilalmazó törvényi rendelkezés megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. Pályázati Felhívás Tervezete

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. Pályázati Felhívás Tervezete A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának Pályázati Felhívás Tervezete a Szentgotthárd 106,6 MHz + Felsőszölnök 97,7 MHz helyi médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására A MÉDIASZOLGÁLTATÁSI

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 433/2016. (IV.12.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 433/2016. (IV.12.) számú HATÁROZATA Médiaszolgáltatási Főosztály Ügyiratszám: PJ/21126-24/2016 Pályáztatási és Jogi Osztály Tárgy: a Vác 94,1 MHz helyi médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására irányuló pályázati eljárás eredménye Ügyintéző:

Részletesebben

HATÁROZAT. elutasítja.

HATÁROZAT. elutasítja. Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/7659-4/2011. Tárgy: A Jobbik Magyarországért Mozgalom képviseletében eljáró Személyes adat által az MTM-SBS Televízió Zrt. hírműsorával kapcsolatban benyújtott

Részletesebben

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 47/2008. (I. 9.) sz. HATÁROZATA

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 47/2008. (I. 9.) sz. HATÁROZATA ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 47/2008. (I. 9.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (a továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

HATÁROZAT. elutasítja.

HATÁROZAT. elutasítja. Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala Tartalomfelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: TA-4841-4/2011 Tárgy: a Jobbik nevében eljáró Személyes adat által az MTM-SBS Televízió Zrt. médiaszolgáltató híradásaival

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 627/2011. (V. 11.) számú HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 627/2011. (V. 11.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: TA/7153-5/2011 Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 627/2011. (V. 11.) számú HATÁROZATA A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa (a továbbiakban: Médiatanács) a

Részletesebben

EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG Elnök

EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG Elnök EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG Elnök Ügyiratszám: EBH/234 / 1 /2009 Ügyintéző: dr. Kegye Adél Az Egyenlő Bánásmód Hatóság (1024 Budapest, Margit krt. 85.) A.B Kérelmező által az egyenlő bánásmód követelményének

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 774/2015. (VI. 23.) számú H A T Á R O Z A T A

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 774/2015. (VI. 23.) számú H A T Á R O Z A T A A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 774/2015. (VI. 23.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/11889-8/2015. Ügyintéző: személyes adat Email: személyes adat Tárgy: az emberi méltóság

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 789/2012. (IV.25.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 789/2012. (IV.25.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/9996-6/2012. Tárgy: kiegyensúlyozottsági kérelem elbírálása Ügyintéző: személyes adat A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 789/2012. (IV.25.) számú HATÁROZATA A Nemzeti

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 482/2014. (V. 29.) sz. HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 482/2014. (V. 29.) sz. HATÁROZATA Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 482/2014. (V. 29.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/7861-13/2014. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a reklám, televíziós vásárlás és a műsorelőzetes, valamint

Részletesebben

Ügyiratszám: TA/6333-4/2011

Ügyiratszám: TA/6333-4/2011 Ügyiratszám: TA/6333-4/2011 Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 566/2011. (IV.28.) számú HATÁROZATA A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa (a továbbiakban: Médiatanács) a

Részletesebben

h a t á r o z a t o t

h a t á r o z a t o t A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének FK-I/B-6436/2011. számú, fogyasztóvédelmi bírság kiszabását és intézkedést tartalmazó határozata az Erste Leasing Autófinanszírozási Zrt. számára. A Pénzügyi

Részletesebben

HATÁROZAT. bírságot szabok ki.

HATÁROZAT. bírságot szabok ki. Szám: 2-14/2014/ADR-RID Tárgy: Egyéni Vállalkozó Ügyfél terhére bírság kiszabása a veszélyes áru közúti szállításra vonatkozó szabályok megsértése miatt HATÁROZAT Egyéni Vállalkozó Ügyfél terhére a veszélyes

Részletesebben

EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG

EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG Ügyiratszám:EBH/554/19/2012. HATÁROZAT Az Egyenlő Bánásmód Hatóság (1024 Budapest, Margit krt. 85.) A. B. törvényes képviselőjeként C.D. benyújtott kérelme alapján a Munkácsy Mihály

Részletesebben

2012. évi piacfelügyeleti, általános hatósági felügyeleti és ellenőrzési terv

2012. évi piacfelügyeleti, általános hatósági felügyeleti és ellenőrzési terv 2012. évi piacfelügyeleti, általános hatósági felügyeleti és ellenőrzési terv Tartalomjegyzék BEVEZETÉS... 3 PIACFELÜGYELETI TERV... 4 A JELENTŐS BEFOLYÁSOLÓ ERŐVEL RENDELKEZŐ MÉDIASZOLGÁLTATÓK BŰNÜGYI

Részletesebben

ö ö ö ö ő ö ö ő ö ő ő ő ö ö ő ő ö ö ő ő ű ű ő ő ö ű ő ö ö ő ö ő ö ú ő ö ű ű ő ő ö ű ő ö ö ű ű ő ö ű ő ö ö ű ű ű ű ű ű ű ö ű ő É ö ú ö ö ö ö Ő ö ö ö ö ő ö ö ő ö ö ő ö ö ő ű ö ö ö ö ö ö ő Ö ő ö ö ő ö ő ö

Részletesebben

A fenti jogdíjközlemény 2016. január 1-jétől 2016. december 31-ig hatályos. * * *

A fenti jogdíjközlemény 2016. január 1-jétől 2016. december 31-ig hatályos. * * * HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 2015. évi 64. szám 7399 III. Fejezet A jogdíjközlemény időbeli hatálya A fenti jogdíjközlemény 2016. január 1-jétől 2016. december 31-ig hatályos. ARTISJUS Magyar Szerzői Jogvédő Iroda

Részletesebben

í t é l e t e t : Indokolás A bíróság a peradatok, így különösen a csatolt közigazgatási iratok tartalma alapján a következő tényállást

í t é l e t e t : Indokolás A bíróság a peradatok, így különösen a csatolt közigazgatási iratok tartalma alapján a következő tényállást Vagyongyarapodás bizonyítás, becslés, elévülés Békés Megyei Bíróság 7.K.23.351/2006/3.szám A megyei bíróság dr Bagdi László ügyvéd által képviselt I.rendű, II. rendű felpereseknek - APEH Hatósági Főosztály

Részletesebben

az ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET HATÁROZATA

az ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET HATÁROZATA az ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 2524/2007. (XI. 7.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (a továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény

Részletesebben