A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 774/2015. (VI. 23.) számú H A T Á R O Z A T A

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 774/2015. (VI. 23.) számú H A T Á R O Z A T A"

Átírás

1 A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 774/2015. (VI. 23.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/ /2015. Ügyintéző: személyes adat személyes adat Tárgy: az emberi méltóság tiszteletben tartását előíró, illetve a megalázó, kiszolgáltatott helyzetben lévő személyek médiatartalomban történő öncélú és sérelmes bemutatását tiltó törvényi rendelkezések megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa (a továbbiakban: Médiatanács) a TV2 Média Csoport Kft.-vel (1145 Budapest, Róna u. 174., a továbbiakban: Médiaszolgáltató) szemben hivatalból lefolytatott eljárásában megállapította, hogy a Médiaszolgáltató a TV2 csatornán április 24-én 21 óra 15 perctől sugárzott Éden Hotel című műsorszám közzétételével megsértette az emberi méltóság tiszteletben tartását előíró törvényi rendelkezést, ezért a Médiaszolgáltatót Ft, azaz tizenkettőmillió ötszázezer forint bírsággal sújtja. Megállapította továbbá a Médiatanács, hogy a fenti műsorszám közzétételével a Médiaszolgáltató megsértette a megalázó, kiszolgáltatott helyzetben lévő személyek médiatartalomban történő öncélú és sérelmes bemutatását tiltó törvényi rendelkezést is, ezért a Médiaszolgáltatót Ft, azaz egymillió ötszázezer forint bírsággal sújtja. A jogsértések miatt a Médiatanács a Médiaszolgáltatót az alábbi közlemény közzétételére kötelezi: A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa megállapította, hogy a TV2 csatornát üzemeltető TV2 Média Csoport Kft. médiaszolgáltató a április 24-én sugárzott Éden Hotel című műsorszám közzétételével megsértette az emberi méltósághoz való jogot azzal, hogy a mindenkit egyenlően megillető emberi méltóság értékét figyelmen kívül hagyva sugárzott erőszakos szexuális közeledést bemutató képsorokat. Megsértette továbbá a megalázó, kiszolgáltatott helyzetben lévő személyek médiatartalomban történő öncélú és sérelmes bemutatását tiltó rendelkezést azáltal, hogy a szexuális inzultust és a durva verbális agressziót elszenvedett szereplőt méltatlan, megalázó helyzetben mutatta be. A közleményt a Médiaszolgáltató az internetes honlapjának nyitóoldalán, a határozat jogerőre emelkedésétől számított három napon belül köteles úgy közzétenni, hogy a honlap megnyitásakor a teljes információ olvasható legyen a közzétételtől számított hét napig folyamatosan. Szintén köteles a közleményt a Médiaszolgáltató az Éden Hotel című műsorszámában (vagy a műsorszám időközbeni megszűnése esetén annak időpontjában közzétett más műsorszámban)

2 jelen határozat jogerőre emelkedésétől számított három napon belül legalább két alkalommal közzétenni. A Médiaszolgáltató a bírságot e határozat közlését követő hét napon belül köteles megfizetni a Médiatanács Magyar Államkincstár által vezetett számú számlájára. A bírságfizetési kötelezettség késedelmes teljesítése esetén a Médiaszolgáltató késedelmi pótlékot köteles fizetni, melynek mértéke minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd része. Az önkéntes teljesítés elmaradása esetén a Médiatanács a Médiaszolgáltatóval szembeni bírság igényét közigazgatási úton érvényesíti. E határozat ellen fellebbezésnek nincs helye. A határozat felülvizsgálata az annak közlésétől számított 30 napon belül a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz címzett, de a Médiatanácshoz (1088 Budapest, Reviczky utca 5.) három példányban benyújtott keresetlevéllel kérhető. A keresetlevél benyújtásának e határozat végrehajtására halasztó hatálya nincs, a keresettel támadott hatósági határozat végrehajtásának felfüggesztése és a tárgyalás tartása a bíróságtól kérhető. A keresetet a bíróság 30 napon belül bírálja el. I N D O K O L Á S A Médiatanács a TV2 csatornán április 24-én 21 óra 15 perctől sugárzott Éden Hotel című műsorszám tekintetében hatósági ellenőrzést folytatott le, melynek során felmerült a sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól szóló évi CIV. törvény (a továbbiakban Smtv.) 14. (1) és (2) bekezdésének, valamint a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Mttv.) 9. (5) bekezdésének megsértése a 22:17:10 és 22:20:40 között adásba került műsorrésszel kapcsolatban, amelyben Gábor kényszeríteni próbálta Nórit, majd a lány egyre erőteljesebb elutasítása miatt durván sértegette. A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 29. (1) bekezdése alapján a Médiatanács az Mttv ba) és c) pontjában foglalt hatáskörében május 5-én hivatalból hatósági eljárást indított a Médiaszolgáltatóval szemben. A Ket. 29. (3) bekezdése szerint 550/2015. (V. 5.) számú, MN/ /2014. ügyiratszámú végzésében tájékoztatta a Médiaszolgáltatót a hatósági ellenőrzés megállapításairól és a Ket. 51. (1) bekezdése szerinti nyilatkozattételi jogosultságáról, valamint a Ket. 68. (1) bekezdés alapján az iratbetekintés lehetőségéről. A postai tértivevény szerint a Médiaszolgáltató az eljárás megindításáról értesítő végzést május 14-én vette át, nyilatkozata június 1-jén érkezett. A Médiaszolgáltató az Mttv. 9. (5) bekezdésének megsértését elismerte. Ezzel kapcsolatban előadta, hogy noha a műsorszám a tartalmának megfelelő időpontban került adásba, a jogsértés a hibás kategorizálással kétségtelenül megvalósult. Az Mttv (2) bekezdésére tekintettel kérte a Médiatanácsot, hogy a jogsértés értékelése során a következőket vegye figyelembe: a jogsértés ismételtsége nem áll fenn, az folyamatosnak nem tekinthető, időpontját és időtartamát tekintve olyan napszakban történt, amikor a védett korosztály tagjai már általában nem tartózkodnak a képernyő előtt, továbbá a jogsértéssel személyiségi jogsérelem sem valósult meg, valamint annak piacra gyakorolt hatása feltehetően nincs. A Médiaszolgáltató vitatta, hogy a műsorszám közzététele megsértette volna az Smtv. 14. (1) és (2) bekezdését. E körben a Médiaszolgáltató először a rendelkezés alkotmánybírósági értelmezését vázolta fel, majd utalt a műsorszám bemutatását követő sajtóvisszhangra, a Médiaszolgáltatót ért támadásokra, ennek hatására kiadott sajtóközleményére, valamint a műfajjal (valóságshow) kapcsolatos aggályokra. A műfaj tekintetében hangsúlyozta, hogy a generális tiltásnak 2

3 alkotmányos alapja nincs, mert az alapvető személyiségi jogok a szereplők hozzájárulása miatt nem sérülnek. Álláspontja szerint, ha a formátum maga nem jogellenes, akkor a sérelmezett jelenet sem lehet jogsértő, mert személyiségi jogi szempontból nem tartalmaz olyan többletelemet, amely súlyosabban esne a latba a szereplők egyéb élethelyzetben (pl. szexuális aktus folytatása, részeg, ittas állapotban való megnyilatkozás, egymás trágár jelzőkkel való minősítése stb.) való bemutatásához képest. A kifogásolt jelenettel kapcsolatban előadta: a Médiaszolgáltatót ért kritikák kiváltója elsősorban az volt, hogy a férfi szereplő magatartását utóbb beismerten bagatellizálni próbálta, a műsort gyártó produkció pedig azt következmények nélkül hagyta. A Médiaszolgáltató úgy véli, hogy mindez nem az Smtv. hivatkozott rendelkezését, hanem általánosan elfogadott társadalmi értékeket sért, és e sérelem nem a tartalom közzétételével valósult meg, hanem a hatósági eljárás tárgyát nem képező magatartásokkal, megnyilvánulásokkal. Álláspontja szerint felelősség terheli a bemutatást követő magatartásáért, de az Smtv. 14. (1) bekezdését nem sértette meg. A törvényhely (2) bekezdését értelmezve a Médiaszolgáltató arra a következtetésre jutott, hogy e rendelkezés fikciós tartalmak esetén nem alkalmazható. Előadta, hogy a sorozat szereplői a részletes szabályok adta keretek között taktikáznak, a szó szoros értelmében szerepeket játszanak, melyről felvétel készül. A felvételeket azután a műsor készítői szerkesztik adásba, ha nem is pontosan úgy, de hasonlóképpen, mint egy fikciós tartalmat. Álláspontja szerint a más körülmények között megalázónak számító élethelyzetek (ittas állapot, tisztálkodás, szexuális együttlét, barátokkal, társakkal való bizalmas beszélgetés részletei) a jelen esetben a szerepvállalás részei. Mivel a játékosok ezek ismeretében, erre tekintettel vállalják a szereplést, az Smtv. 14. (2) bekezdésének megsértése fel sem vetődhet a sorozattal kapcsolatban. A Médiaszolgáltató véleménye szerint az Smtv. 14. (2) bekezdése alapvetően más jellegű médiatartalmak bemutatását tiltja. Kifejtette e körben, hogy a World Press Photo évi I. díjazottjának alkotása izraeli halott gyermekeket, a III. helyezett fotója pedig izraeli fogolykínzást ábrázolt. Úgy véli, az ilyen tartalmak médiaszolgáltatásban történő bemutatása nyilvánvalóan sérti az Smtv. 14. (2) bekezdését, illetve az érintett személyek esetén gyakorlatilag kizárt, hogy magyar joghatóság alatt működő sajtószervek ellen személyiségi jogaik védelme érdekében felléphessenek. Ezzel szemben az Éden Hotel játékosai aktív részesei a forgatásnak, szereplésüket a felvétel készítőjével és közreadójával megkötött magánjogi szerződés foglalja keretbe, mely egyben szerződéses alapon biztosít közvetlen fellépési lehetőséget a felvétel készítőjével vagy közreadójával szemben. A műsorszám sugárzása nem más, mint a szintén szerződéses keretek által meghatározott formátum képi megjelenítése az ezt vállaló szereplők segítségével, közreműködésével, ezért nem lehet öncélú. A Médiaszolgáltató hangsúlyozta, hogy álláspontja szerint az Mttv. 9. (5) bekezdésének és az Smtv. 14. (1)-(2) bekezdésének megsértése esetén a jogkövetkezmények együttes alkalmazása nem lehetséges, az utóbbi, generális tiltást tartalmazó jogszabályhely megsértése ugyanis szükségképpen sérti a kiskorúak védelme érdekében korlátozást megfogalmazó rendelkezést is. Ebből következően az Smtv. 14. megsértése miatt alkalmazott jogkövetkezmény felöleli az adott magatartással megvalósuló egyéb jogsértések jogkövetkezményeit is. A Médiaszolgáltató végül utalt arra, hogy műsoraiban rendszeresen foglalkozik a családon belüli erőszakkal és a nők bántalmazásával, és ennek során megszólalási lehetőséget ad az e területeken tevékenykedő civil szervezetek képviselőinek. Csatolta a sérelmezett műsor sugárzását követően kiadott sajtóközleményét, és egy listát azokról a műsorairól, amelyek az említett témával foglalkoztak az elmúlt hónapban. Mindezzel azt kívánta kifejezni, hogy az 3

4 alkotmányos jogok és értékek tiszteletben tartásával folytatja tevékenységét, és ennek figyelembevételét kérte jelen ügy elbírálása során. A Médiatanács a rendelkezésre álló adatok, különösen a vizsgálati jelentés és a Médiaszolgáltató nyilatkozata alapján az alábbi tényállást állapította meg, és azt az alábbiak szerint értékelte. Az Éden Hotel című sorozat Costa Ricán, egy luxusvillában játszódó ún. taktikai valóságshow, amelyben maguk a szereplők és a napi feladatok határozzák meg, hogy ki marad játékban. A játék indulásakor tíz, egymás számára ismeretlen személy költözött a szállodába, akiknek párokat kellett alkotniuk. A párok egy szobában laknak, közös ágyban alszanak. Az állandó konfliktushelyzetet az generálja, hogy minden héten egy, vagy akár több játékossal is bővülhet a hotel lakóinak száma. Az új játékosoknak mielőbb párt kell találniuk, ellenkező esetben el kell búcsúzniuk a versenytől, így ők különösen érdekeltek a már kialakult párok szétválasztásában és a taktikázásban. A játék az erotikát és a csábítást helyezi a középpontba; az érvényesülés érdekében minden módszer megengedett. A műsor három pilléren nyugszik: a megfelelő szereplők kiválasztása, konfliktushelyzetek generálása, erotikus tartalmak bemutatása. A közönség az Éden Hotel eseményeit a műsorkészítők által összevágott és megszerkesztett összefoglalók formájában követheti nyomon. A szóban forgó epizód 22 óra 17 perctől adásba került részében Gábor a hálószobában közeledett Nórihoz, kifejezte, hogy le szeretne feküdni vele, hátulról átölelte, a lábainál fogva maga felé húzta, illetve jóéjtpuszit erőszakolt ki tőle. A lány ellenállt Gábor próbálkozásainak, amitől az új játékos egyre frusztráltabb lett. Nehezen vette tudomásul az elutasítást, dühében sík butának nevezte a lányt, szerinte Nóri örülhetne, hogy egy hozzá hasonló fiú egyáltalán szóba állt vele. A riportszobában is lealacsonyítóan beszélt partneréről ( Én úgy gondolom, hogy azt csinálok a Nórival, amit akarok. ). A műsorrészben az alábbiak hangzottak el/történtek: 22:17:10 22:20:40 Gábor: Hallod, ne! Nóri: De tényleg, aludjunk már! Gábor: Jó, tök mindegy! Nyugodj meg, csak így szeretnék elaludni! (átöleli a lányt) Nóri: Jó. Gábor: Puszi? Jó éjt puszi? (csókolózni kezdenek) Nóri (riportszoba): Annyira vak voltam, nem láttam, nem akartam észrevenni, hogy ő igazából ilyen. Folyton azzal voltam elfoglalva, hogy lerugdossam magamról, és ne dugjon meg. Itt van a nyakam is, szépen ki van szívva. Nóri: Kérlek, aludjunk! Gábor: Pihenjél már le egy kicsit, jó, és próbáljál már kicsit elrelaxálódni, mert szerintem nem sűrűn fordul elő veled az életedben ilyen, hogy egy ilyen pali csókolgat, mint én! Nóri: Jézusom, na, jó, tényleg aludjunk, légy szíves! Gábor: Mert? Nóri: Azért, mert álmos vagyok. Gábor, nem! (Gábor magához húzza a lányt, a lábait szétnyitja, de Nóri gyorsan oldalra fordul.) Gábor: Jó! Mi az, hogy nem, Nóri, te amúgy tényleg igazán buta vagy, komolyan! Nóri: Jaj, de nem unod még ezt a lebutázást? Gábor: Nem unom, mert ezt mutatod. És mivel ezt mutatod, ezért mondanom kell. Gábor (riportszoba): Én úgy gondolom, hogy azt csinálok a Nórival, amit akarok. Gábor: Te nem gondolod, hogy buta vagy amúgy? Nóri: Nem. 4

5 Gábor: Nem. Mit gondolsz? Hogy egy okos lány vagy? Na, azért vagy buta, mert a buták azok, a rafinált buták, azok felismerik, hogy buták. Érted? Konkrétan te sík buta vagy, mert nem is. Nóri: Na jó, fejezd be, hogy sértegetsz, mert egyelőre ott tartunk, hogy én tartottalak bent ebben a.. játékban, úgyhogy fogd be a pofád! Gábor: Az lehet, de most már az én kezemben van a döntés. Nóri: Igen? És ha holnap fiú jön be? Az is lehet! Gábor: Akkor mi van apukám? Ebben miért vagy ilyen biztos? Nóri: Ötven-ötven százalék, hogy fiú vagy lány jön. Gábor: Na, látod, ennyi. Így ki lehet hozni belőled a dolgokat! Mert te kezdted el a hazudozást! Nóri: Milyen hazudozást? Nem mondtam, hogy ma fogok veled szexelni! Gábor: Nem, akkor mit mondtál? Nóri: Hogy majd ha párok leszünk, de az nem azt jelenti, hogy rögtön! Gábor: Nem? Nóri: Hanem majd, ha jobban megismerlek. Gábor: Tehát akkor te húztad az agyam, vágod? Nóri: De könyörgöm, te tényleg azt hitted, hogy én majd szétdobom neked a lábam öt perc után? Nóri (riportszoba): Annyira azt érzem, hogy nincs kedvem ezzel a rohadékkal beszélni! Nem akarok vele szóba állni, komolyan! Undorodom tőle! 1. Az Smtv. 14. (1) bekezdésének megsértése Az Smtv. 14. (1) bekezdése szerint: A médiaszolgáltatónak az általa közzétett médiatartalomban tiszteletben kell tartania az emberi méltóságot. A Médiatanács rögzíti, hogy Magyarország Alaptörvényének negyedik módosítása a záró rendelkezések közé, az 5. pontba illesztette be azon rendelkezést, mely szerint az Alaptörvény hatályba lépése (2012. január 1.) előtt meghozott alkotmánybírósági határozatok hatályukat vesztik. E rendelkezés ugyanakkor nem érinti az ezen határozatok által kifejtett joghatásokat. Az Alkotmánybíróság ezt követően rögzítette, hogy a hatályát vesztett alkotmánybírósági határozat forrásként megjelölésével, a lényegi, az adott ügyben felmerülő alkotmányossági kérdés eldöntéséhez szükséges mértékű és terjedelmű tartalmi vagy szövegszerű megjelenítéssel hivatkozhatja vagy idézheti a korábbi határozataiban kidolgozott érveket, jogelveket (13/2013. (VI. 17.) AB határozat). A fentiekre tekintettel a hatósági döntéseknek ugyan nem lehet elsődleges alapja a korábbi alkotmánybírósági gyakorlat, de a Médiatanács döntéseiben, a vizsgált tényállás jogszerűségének mérlegelésekor a korábbi alkotmánybírósági döntések indokolását is figyelembe veheti. Az emberi méltósághoz való jog azt jelenti, hogy van az egyén autonómiájának, önrendelkezésének egy olyan, mindenki más rendelkezése alól kivont magja, amelynél fogva az ember alany marad, s nem válhat eszközzé vagy tárggyá. A méltóság az emberi élettel eleve együtt járó minőség, amely oszthatatlan és korlátozhatatlan, s ezért minden emberre nézve egyenlő. Az egyenlő méltósághoz való jog az élethez való joggal egységben azt biztosítja, hogy ne lehessen emberi életek értéke között jogilag különbséget tenni. Emberi méltósága és élete mindenkinek érinthetetlen, függetlenül fizikai és szellemi fejlettségétől, állapotától, illetve attól is, hogy emberi lehetőségeiből mennyit valósított meg. A Médiatanács az Smtv. 14. (1) bekezdés megsértésének vizsgálata során nem egyéni jogsérelmekről dönt, hanem annak megállapítására jogosult, hogy a médiaszolgáltató az emberi méltóság tiszteletben tartásával tevékenykedik-e. A vélemény- és sajtószabadság korlátját jelentő rendelkezések alkalmazása során nem az egyént védi, hanem azt hivatott biztosítani, hogy a média működése az alkotmányos keretek között maradjon. Ennek megfelelően a Médiatanács 5

6 akkor léphet fel az emberi méltóság alapvető értékének védelmében, ha a sérelem eléri a közérdekű igényérvényesítés azaz a demokratikus nyilvánosság veszélyeztetésének küszöbét. Ezzel összhangban a 46/2007. (VI. 27.) sz. AB határozat megállapította, hogy a médiahatóság a közigazgatási eljárás során annak megállapítására jogosult, hogy a műsorszolgáltató az emberi jogok tiszteletben tartásával tevékenykedik-e, és az egyes műsorainak témája, jellege, nézőpontja nem sérti-e az emberi jogokban megjelenő alapvető értéket. A 165/2011. (XII. 20.) AB határozat indokolása pedig megállapítja, hogy a média rombolást tud végezni az emberi jogok, különösen az emberi méltóság tiszteletének kultúrájában, tehát e kultúra védelme lehet a médiaszabályozás célja. Ezt követően az indokolás leszögezi, hogy indokolt, hogy a hatóság e jogok intézményes tartalmát érintő körben ( ) a közösség érdekében felléphessen a jogsértővel szemben [IV pont]. Az emberi méltóság médiaszabályozásbeli védelme ennek megfelelően az államnak az emberi méltóság alapjogára vonatkozó, objektív intézményvédelmi kötelezettségéből fakad. Így nem csupán az egyének méltósághoz való jogát kell az államnak megvédenie, hanem a médiaszabályozás által az emberi méltóság alapvető értékét tiszteletben tartó médiatartalmak, illetve ezáltal a méltóságot tiszteletben tartó demokratikus nyilvánosság létrejöttében is segédkeznie kell, a méltóságsértő tartalmak közzétételét gátló médiaigazgatási szabályok érvényre juttatásával. A Médiatanács tehát nem a személyiségi jogok védelme, hanem a médiaszolgáltatás során elkövetett jogsértés megszüntetése érdekében lép fel. A Médiatanács abban az esetben állapíthatja meg az emberi méltóság sérelmét, amennyiben a sérelem eléri a közérdekű igényérvényesítés, a demokratikus nyilvánosság veszélyeztetésnek küszöbét. A jelen határozat tárgyát képező műsorrészekkel kapcsolatban a hatósági fellépés indokát az jelenti, hogy a műsorszámok közzétételével a Médiaszolgáltató az emberi méltósághoz való jog alapvető normáját hagyta figyelmen kívül, amelynek elismerése és tiszteletben tartása a társadalmi élet és együttműködés egyik fundamentuma. A sérelmezett műsorrészben Gábor szexuális kapcsolatot próbált létesíteni Nórival, majd miután Nóri elhárította a közeledést, durván sértegetni kezdte a lányt, sík butának nevezte, illetve fizikailag is inzultálta (a lábainál fogva maga felé húzta, levette róla a takarót). A testi közeledéssel és a verbális sértegetéssel Gábor csak akkor hagyott fel, amikor a lány sokadszorra nyilvánította ki, hogy nem kívánja a kapcsolatot. A Médiaszolgáltató úgy mutatta be az eseményt, hogy a pár szobájában felvett képkockák közé szerkesztette gyors vágásokkal a két szereplő által a történésekről később, a riportszobában elmondottakat. Gábor a riportszobában is lealacsonyítóan beszélt partneréről: 22:19:06 Én úgy gondolom, hogy azt csinálok a Nórival, amit akarok. Nóri sírva nyilatkozott az esetről: 22:18:17 Annyira vak voltam, nem láttam, nem akartam észrevenni, hogy ő igazából ilyen. Folyton azzal voltam elfoglalva, hogy lerugdossam magamról, és ne dugjon meg. Itt van a nyakam is, szépen ki van szívva. 22:20:16 Annyira azt érzem, hogy nincs kedvem ezzel a rohadékkal beszélni! Nem akarok vele szóba állni, komolyan! Undorodom tőle! 6

7 A műsorszám végén, A következő rész tartalmából szegmensben ismét látható volt Nóri, amint feldúltan mesélte el a történteket a játékostársainak: 22:21:41 A csávó megzsarolt, hogy ha nem fekszem le vele, akkor lecserél, meg ilyeneket mondott. Természetesen nem feküdtem le vele A Médiatanács megállapította, hogy az inzultus bemutatásával a Médiaszolgáltató elfogadható magatartásként ábrázolta az agresszív szexuális közeledést és az esetleges elutasítást követő verbális bántalmazást. Szemben a Médiaszolgáltató nyilatkozatában foglaltakkal, a valóságshow nem fikciós műfaj, a szereplők nem forgatókönyvírók által kitalált történetet adnak elő. Maguk a műsorkészítők és a csatornák is gyakran kiemelik a valóságshow-k dokumentarista jellegét, azt a sajátosságot, hogy a műsorszámban a közönség mindennapi emberek ösztönös reakcióit láthatja. A Médiaszolgáltató maga is úgy nyilatkozott a műfajról, hogy a sorozat szereplői a játékszabályok adta keretek között taktikáznak, a felvételekből pedig a szerkesztők készítenek műsorszámot. A Médiaszolgáltató a vizsgált esetben nem alkalmazott semmiféle ellenpontozást, összességében nem ítélte el az erőszakot, csupán bemutatta a szereplő önbecsülését mélyen sértő történetet. A kifogásolt médiatartalom nem élő adásban történt, a Médiaszolgáltató utóbb maga szerkesztette össze a jeleneteket, azaz megállapítható, hogy bármiféle nehézség nélkül tartózkodhatott volna azok közzétételétől. Azzal ugyanakkor, hogy a férfi szereplő szexuális kapcsolat létesítése érdekében tanúsított erőszakos viselkedését, valamint az ehhez kapcsolódó verbális, a női szereplőt használati tárggyá degradáló megnyilvánulását ( azt csinálok a Nórival, amit akarok ) összevágva adásba szerkesztette, a közönség érdekeit sértő magatartást valósított meg. A Médiaszolgáltató magatartása ugyanis azt az üzenetet közvetítette, hogy ez a fajta viselkedés egyébként az emberi méltóság tiszteletével nem összeférhetetlen, nem éri el azt a szintet, hogy az érintett szereplőt miatta megbüntessék, a normalitás határain belül van, egy médiaszolgáltatásban különösebb ellenpontozás nélkül, jogszerűen megjelenhet. A Médiatanács ezzel szemben megállapította, hogy a tudatos szerkesztői magatartás eredményeképpen adásba került, a női szereplőt a szexuális vágy kielégítésének eszközéül szolgáló tárgyként bemutató jelenet nem egyeztethető össze az emberi méltósághoz való joggal. Az emberi méltóság része a szexuális élettel kapcsolatos önálló döntések meghozatala, annak elutasítása, hogy bárki az általa kiválasztott embert tárgyiasítva, szexuális ingerei kiszolgálására igénybe vegye. Bár ez a jelenség a társadalomban kétségkívül létezik, rendkívül rossz üzenete van annak, ha egy sokak által nézett műsor az erőszakoskodó szereplővel szemben alkalmazott következmények nélkül, mintegy elfogadhatóként ábrázolja az esetet. A Médiaszolgáltató választhatott volna a között, hogy ilyen tartalmat nem mutat be, vagy pedig hogy azt megfelelő kontextusba helyezve ábrázolja: egyértelművé teszi az ilyen viselkedés közösségellenességét, elfogadhatatlanságát, függetlenül attól, hogy történt-e konkrét bűncselekmény. A Médiaszolgáltató úgy vélte, azért nem történt jogsértés, mert a sérelmezett jelenet személyiségi jogi szempontból nem tartalmaz többletelemet a szereplők egyéb élethelyzetekben való bemutatásához képest. Hangsúlyozza a Médiatanács, hogy a jogsértés megállapítása nem személyiségi jogi sérelmeken alapul. A 165/2011. (XII. 20.) AB határozat indokolása megállapította, hogy a média hatásánál fogva rombolást tud végezni az emberi jogok, különösen az emberi méltóság tiszteletének kultúrájában, ezért szükséges, hogy a Médiatanács pedig a meglévő személyiségi jogvédelem mellett akár egyetlen műsorrész alapján is felléphessen a közösség érdekében (IV pont). A Médiatanács álláspontja szerint az emberi méltóság sérül, ha a nézők olyan véleményekkel szembesülnek, amely alapján a jog nem egyenlő, nem általánosan érvényesülő, nem korlátozhatatlan. A Médiaszolgáltató az emberi méltóság alapvető értékével ellentétes üzenetet közvetített a közönség felé, amikor a személyt emberi mivoltában megalázó bánásmódot kritika nélkül adásba szerkesztette. 7

8 A Médiatanács megállapította, hogy a Médiaszolgáltató a műsorszám közzétételével megsértette az Smtv. 14. (1) bekezdését. A Médiatanács a rendelkezés alkalmazása során nem vette figyelembe a Médiaszolgáltató nyilatkozatában említett egyes szempontokat, így a Médiaszolgáltató bemutatást követően kiadott sajtóközleményét, az elrendelt belső vizsgálatot és a műfajjal kapcsolatban felvetődő kérdéseket, mert ezek a körülmények a médiajogi jogsértés megítélése során nem relevánsak. A Médiatanács a jogsértést kizárólag a műsorszám megtekintése az audiovizuális észlelés alapján állapította meg. 2. Az Smtv. 14. (2) bekezdésének megsértése Az Smtv. 14. (2) bekezdése szerint: Tilos a megalázó, kiszolgáltatott helyzetben lévő személyek médiatartalomban történő öncélú és sérelmes bemutatása. Az Alkotmánybíróság 165/2011. (XII. 20.) határozata alapján [a]z Smtv. 14. (2) bekezdése ( ) olyan speciális tényállási elemet tartalmaz, amely kellően szűk körű, különösen nyomós közérdeken alapuló médiahatósági fellépést biztosít. A megalázó, kiszolgáltatott helyzetben lévő emberekkel való bánásmódot szabályozó rendelkezés amellett, hogy a személyiségi jogvédelmi képesség hiányára vagy korlátozottságára is utal az emberi jogok megsértésének olyan eseteit fedi le, amelyek súlyosan veszélyeztethetik az emberi méltóság intézménye tartalmának érvényesülését. A hatósági jogvédelem ezért ebben a körben valamennyi médium esetében arányos korlátozást jelent (indokolás, IV pont). A Médiatanács megállapította, hogy Nóri az őt ért szexuális inzultus és durva verbális agresszió által az önérzetét súlyosan sértő, méltatlan, megalázó helyzetbe került. A Médiatanács hangsúlyozza, hogy a játékost nem önmagában a műsorban való szereplése, hanem a játékostárs erőszakos szexuális közeledése hozta megalázó helyzetbe, az Smtv. 14. (2) bekezdésének sérelme pedig e tartalom adásba-szerkesztése révén valósult meg. Megállapította továbbá a Médiatanács, hogy a műsorrész figyelemhívó, prevenciós célokat nem szolgált, a Médiaszolgáltató azt kizárólag a szórakoztatás céljával, illetve saját anyagi érdekeit szolgálva szerkesztette adásba. A játékos helyzetét, a történtek utáni feldúlt lelkiállapotát látva a képsorok publikálásának bántó, sérelmes volta sem kétséges. A Médiaszolgáltató álláspontja szerint a műsorszámmal kapcsolatban fel sem vetődhet az Smtv. 14. (2) bekezdésének megsértése, mert a szereplők a játékszabályok ismeretében vállalják a szereplést, azaz tisztában vannak azzal, hogy minden mozdulatukat, beleértve a legintimebb tevékenységeket is, kamera rögzíti, illetve személyiségi jogaik védelme érdekében a felvételek készítőjével vagy közreadójával szemben is felléphetnek. A Médiatanács hangsúlyozza, hogy az Smtv. 14. (2) bekezdésének alkalmazása független az önrendelkezési jog meglététől/gyakorlásától. E ponton is érvényesek a korábbi bírósági, illetve alkotmánybírósági gyakorlatból kinyerhető elvek, miszerint a médiaszabályozás (jelen esetben az Smtv. érintett rendelkezése) nem tekinthető klasszikus személyiségi jogi szabálynak, és nem a Ptk.-val és a Btk.-val párhuzamosan érvényesül. Az Smtv. 14. (2) bekezdés célja, hogy a közönség számára az emberi méltóságot tiszteletben tartó médiakörnyezetet biztosítson, egy, az (1) bekezdés tartalmát (az általános emberi méltóság-védelmet) konkretizáló, speciális tényállás meghatározásával. Ebből eredően az érintett beleegyezése a felvétel készítésébe amely beleegyezés kiterjesztően egyébként sem értelmezhető, és eleve kétséges, hogy egy ilyen jellegű tartalomra kiterjed-e nem szünteti meg automatikusan e rendelkezés alkalmazásának lehetőségét. A Fővárosi Törvényszék 1.Kf /2013/4. számú ítélete kimondta: ( ) az Smtv ának (2) bekezdése alapján az alperesnek joga és kötelezettsége fellépni a műsorszolgáltató által 8

9 elkövetett jogsértés esetén. Hatásköre, eljárási kötelezettsége nem függ attól, hogy az érintett személy az őt megillető önrendelkezési jog alapján polgári jogi érvényt érvényesít-e vagy sem. Ennek oka a közigazgatási jogi és a polgári jogi jogviszonyok közötti különbség. A két jogterület által védeni kívánt tárgy azonos ugyan, de az arra vonatkozó rendelkezések céljukban, érvényesíthetőségükben, szankciójukban stb. teljes mértékben eltérőek. Az Smtv. a műsorszolgáltatás elveit, szabályait határozza meg, és az alperes ebben a keretben jogosult ellenőrizni a műsorszolgáltató tevékenységét, szükség esetén köteles az emberi jogok védelme érdekében fellépni. Az Smtv. a műsorszolgáltatónak tiltja meg a kiszolgáltatott helyzetben lévő személyek öncélú, sérelmes bemutatását, azaz a törvénynek a műsorszolgáltató és nem a sérelmet szenvedett személy az alanya. Az Smtv., de más médiaszolgáltatással összefüggő törvény sem zárja ki a jogsértés alperes általi megállapítását arra az esetre, ha az érintett fél a bemutatáshoz hozzájárult, de arra sem, ha neki a személyiségi jogainak megsértése miatt polgári jogi igény érvényesítésére van lehetősége. Az alperes Smtv.-n alapuló hatáskörét, eljárási és szankcionálási kötelezettségét nem szünteti meg sem az érintett fél hozzájáruló nyilatkozata, sem a polgári jogi jogsérelem miatti személyes fellépésre való jogosultság. Azon túl, hogy a Médiaszolgáltató a női játékost megalázó és kiszolgáltatott helyzetben ábrázolta, a bemutatás öncélúnak is minősült. A bemutatott jelenet semmiféle olyan információértékkel nem bírt, amely indokolhatná a közzététel szükségességét (pl., hogy felhívja a figyelmet egy valós társadalmi problémára), mindössze a műsor nézettségének, a Médiaszolgáltató anyagi érdekeinek szolgálatában állhatott. Hangsúlyozza a Médiatanács, hogy a médiatartalom sérelmes jellegének megállapíthatóságához nem szükséges, hogy azzal szemben az érintett (sérelmet szenvedett) a rendelkezésére álló polgári és büntetőjogi jogvédelmi eszközökkel személyesen is fellépjen, vagy azok egyébként rendelkezésére álljanak. A fentiekre tekintettel a Médiatanács megállapította, hogy a Médiaszolgáltató a műsorszám közzétételével megsértette az Smtv. 14. (2) bekezdését. A Médiaszolgáltató az eljárás során tett nyilatkozatában előadta, hogy adásaiban rendszeresen foglalkozik a családon belüli erőszakkal és a nők bántalmazásával, valamint az esetet követően kampányt indított a nők elleni erőszak megakadályozása céljából. Ezzel kapcsolatosan a Médiatanács rögzíti, hogy tekintettel a Médiaszolgáltató objektív médiajogi felelősségére, e körülmény bár mindenképpen üdvözölendő a jogsértés megállapítása szempontjából irreleváns. 3. Az Mttv. 9. (5) bekezdésének vélelmezett megsértése A Médiatanács a 1. és 2. pontban kifejtettek alapján megállapította, hogy a műsorszám vizsgált szegmense sértette az emberi méltóságot, illetve megalázó, kiszolgáltatott helyzetben lévő személyt mutatott be öncélú és sérelmes módon, így annak közzétételére jogszerű módon nem kerülhetett volna sor. A gyermekvédelmi rendelkezések érvényesülésének vizsgálata olyan műsorszámok kapcsán folytatható le, amelyek közzétételét a jogszabályok nem tiltják, így tartalmuknak megfelelő korhatári kategóriában és valamennyi egyéb törvényi előírás betartásával a médiaszolgáltatásban jogszerűen közzétehetők. Az Smtv. 14. (1) és (2) bekezdés megsértésének megállapítását követően tehát a Médiatanács az Mttv. kiskorúak védelmét célzó előírásainak érvényesülését nem vizsgálhatta. Közzétételét tekintve jogsértő médiatartalom kapcsán a közzétételt engedő gyermekvédelmi előírások sérelmének megállapítása ellentmondáshoz vezetne a jogalkalmazásban. A jogsértések miatt alkalmazott jogkövetkezmény megválasztásánál a Médiatanács a következő szempontokat vette figyelembe: 9

10 Az Mttv (1) bekezdése szerint: Amennyiben a jogsértés csekély súlyú és ismételtség nem állapítható meg, a Médiatanács, illetve a Hivatal a jogsértés tényének megállapítása és figyelmeztetés mellett legfeljebb harminc napos határidő tűzésével felhívhatja a jogsértőt a jogsértő magatartás megszüntetésére, a jövőbeni jogsértésektől való tartózkodásra, illetve a jogszerű magatartás tanúsítására, és meghatározhatja annak feltételeit. Az ismételtség jelen jogsértések esetébe alkalmazandó fogalmát az Mttv (4) bekezdése határozza meg: Az (1)-(3) bekezdés alkalmazásában ismételtségnek tekintendő, ha a jogsértő a jogerős hatósági határozatban megállapított jogsértő magatartást ugyanazon jogalapon és jogszabályhely tekintetében, ugyanazon tárgykörben, háromszázhatvanöt napon belül ismételten megvalósítja, ide nem értve a csekély súlyú törvénysértéseket. A Médiatanács a Médiaszolgáltató jogelődjével az MTM-SBS Televízió Zrt.-vel szemben az Smtv. 14. (1) bekezdésének megsértését a következő határozataiban állapította meg jogerősen: Határozat száma Jogsértés időpontja és az érintett műsorszám Jogsértés Jogkövetkezmény 417/2012. (II. 29.) Tények, Mokka 722/2012. (IV. 18.) Tények, Mokka 169/2013. (I. 30.) Mokka Smtv. 14. (1) Mttv (3) 5 millió Ft Smtv. 14. (1) Mttv (3) 10 millió Ft Smtv. 14. (1) Mttv (3) 12,5 millió Ft A Médiatanács megállapította, hogy az Mttv (4) bekezdése szerinti ismételtség nem áll fenn, mert az Smtv. 14. (1) bekezdésének megsértését a Médiaszolgáltatóval szemben megállapító legutóbbi, 169/2013. (I. 30.) számú határozat alapjául szolgáló jogsértés a jelenleg tárgyalt jogsértést megelőző háromszázhatvanöt napon túl november 7-én történt. Az Smtv ának megsértése az alapjognak az Alaptörvényből és az Mttv.-ből is levezethető kiemelt védelmére tekintettel súlyos jogsértésnek minősül, ami kizárta az Mttv (1) bekezdése szerinti felhívás jogkövetkezmény alkalmazását. A Médiatanács a Médiaszolgáltató jogelődjét az MTM-SBS Televízió Zrt.-t 1326/2011. (X. 5.) számú határozatával jelentős befolyásoló erővel rendelkező (a továbbiakban: JBE) médiaszolgáltatóként azonosította. A Médiatanács ezt követően 967/2013. (VI. 5.) sz. határozatával az Mttv ának július 5-i módosítására tekintettel módosította az 1326/2011. (X. 5.) számú határozatát. A Médiatanács 2013-ban az 1432/2013. (IX. 25.) sz. döntésével elfogadott PJ/ /2013. sz. jegyzőkönyvével, valamint 2014-ben a 946/2014. (IX. 30.) sz. döntésével elfogadott PJ/ /2014. sz. jegyzőkönyvével az Mttv. 70. (6) bekezdése szerint megállapította, hogy a korábban JBE médiaszolgáltatóként azonosított Médiaszolgáltató e minősége nem változott. A jogsértés miatti jogkövetkezmények alkalmazásának alapját az Mttv (2) bekezdése és a (3) bekezdés b) és c) pontja jelenti (2) A Médiatanács és a Hivatal a jogkövetkezményt a jogsértés jellegétől függően a jogsértés súlyára, a jogsértés ismételtségére, folyamatosságára, időtartamára, a jogsértéssel elért vagyoni előnyre, valamint a jogsértéssel okozott érdeksérelemre, az érdeksérelmet 10

11 szenvedett és veszélyeztetett személyek számára, illetve a jogsértéssel okozott kárra, személyiségi jogsérelemre és a jogsértés piacra gyakorolt hatására, továbbá az egyedi ügyben értékelhető egyéb szempontokra tekintettel állapítja meg. (3) A Médiatanács és a Hivatal a (7) bekezdés figyelembevételével a következő jogkövetkezmények alkalmazására jogosult: [ ] b) bírságot szabhat ki a jogsértővel szemben az alábbi összeghatárok szerint: ba) JBE médiaszolgáitató és a médiapiaci koncentráció korlátozására vonatkozó szabály által érintett médiaszolgáltató jogsértése esetén a bírság összege kétszázmillió forintig, bb) a ba) pont alá nem tartozó médiaszolgáltató jogsértése esetén a bírság összege ötvenmillió forintig terjedhet. [ ] c) a jogsértőt kötelezheti közleménynek vagy a határozatnak a jogsértő internetes honlapjának nyitóoldalán, sajtótermékben vagy megjelölt műsorszámban történő közzétételére a határozatban meghatározott módon és ideig. [ ] (5) A (3) bekezdésben meghatározott jogkövetkezmények együttesen is megállapíthatók. Az Mttv (2) bekezdésében meghatározott mérlegelési szempontok közül a Médiatanács a jogsértés súlyát és az érdeksérelmet szenvedett és veszélyeztetett személyek számát vette figyelembe. Az utóbbi tekintetében a Médiatanács a Nielsen Közönségmérés Kft. adataira hivatkozik, mely szerint a teljes népességből ötszázezren látták az adást, az abban az időszakban televíziót nézők 11%-a választotta ezt a műsorszámot a kínálatból, és kb. egymillió néző kapcsolt a programra legalább egy percre. Az Mttv (2) bekezdés szerinti további mérlegelési szempontok, így a jogsértés folyamatossága és időtartama, a jogsértéssel elért vagyoni előny, a jogsértéssel okozott érdeksérelem és kár, a személyiségi jogsérelem, valamint a jogsértés piacra gyakorolt hatása jelen jogsértés vonatkozásában nem voltak értékelhetők. A Médiatanács azért döntött az Mttv (3) bekezdés b) és c) pontja szerinti jogkövetkezmények alkalmazása mellett, mert e közjogi eszközöket ítélte a legalkalmasabbnak arra, hogy a jogsértőt visszatartsa a jövőbeni jogsértések elkövetésétől. A Médiaszolgáltató JBE státuszára tekintettel a jelen eljárásban kiszabható bírság maximális összege kétszázmillió forint. A Médiatanács az Mttv (2) bekezdés és a (3) bekezdés ba) pontja alapján az Smtv. 14. (1) bekezdésének megsértése miatt a kiszabható bírságmaximum 6,25%-ának megfelelő, azaz Ft, az Smtv. 14. (2) bekezdésének megsértése miatt a bírságmaximum 0,75%- ának megfelelő, azaz Ft összegű bírság megfizetésére kötelezte a Médiaszolgáltatót. Az Smtv. 14. (1) bekezdésének legutóbbi megsértése miatt a Médiatanács Ft bírságot szabott ki a Médiaszolgáltatóval szemben. A jelenlegi jogsértés miatti jogkövetkezmény mértékének meghatározása során a Médiatanács figyelembe vette, hogy a Médiaszolgáltató legutóbb közel két és fél évvel ezelőtt sértette meg az Smtv. 14. (1) bekezdését, ezért a Médiatanács a jogsértés miatt a 169/2013. (I. 30.) számú határozatában megállapított bírságösszeget nem emelte. Az Smtv. 14. (2) bekezdésének megsértését a Médiatanács eddig nem állapította meg jogerősen a Médiaszolgáltatóval szemben. Tekintettel a médiaszolgáltató JBE státuszára, a műsorszám nézőinek jelentős számára, valamint a jogsértés súlyosságára, a 14. (2) bekezdés megsértése miatt Ft bírság megfizetésére kötelezte a Médiaszolgáltatót. A jogsértés súlyossága körében értékelte a Médiatanács, hogy a Médiaszolgáltató egy akut társadalmi 11

12 problémakörben a nők bántalmazása követte el a jogsértést, melyben országos nézettséggel és ezáltal jelentős közönségbefolyásoló erővel rendelkező, JBE médiaszolgáltatóként éppen ellentétes szerepet kellett volna vállalnia. A Médiatanács a bírság összegét úgy határozta meg, hogy egy esetleges újabb jogsértés esetén alkalmazandó jogkövetkezmény meghatározásánál érvényesülhessen a fokozatosság elve, azaz az ismétléssel járó növekvő progresszivitás és a szankcionálás kiszámíthatósága, előreláthatósága. Az Mttv (3) bekezdés c) pontja szerinti jogkövetkezményt a jogsértés jellegére és súlyára tekintettel alkalmazta a Médiatanács, mert úgy ítélte meg, hogy a nyilvánosság szankció szervesen kapcsolódik a konkrét ügy tényeihez, és a jövőre nézve kellő visszatartó erővel bír. A Médiaszolgáltató internetes honlapján és a TV2 csatornán, a jogsértéssel érintett műsorszám egy későbbi adásában történő közzététellel a nyilvánosság széles köre értesülhet arról, hogy a Médiaszolgáltató az emberi méltóság figyelmen kívül hagyásával tevékenykedett. A Médiatanács a honlapon hét napig látható és a médiaszolgáltatásban kétszer megjelenített közleményt az elérni kívánt céllal a jogsértés tényének közvetítése a jogsértéssel érintett személyek felé arányosnak ítélte. A jelen határozatban kiszabott bírság az Mttv (13) bekezdése értelmében adók módjára behajtandó köztartozásnak minősül. A bírság meg nem fizetése esetén a Médiatanács az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) a szerint intézkedik a bírság behajtásáról az adóhatóság útján. A késedelmesen megfizetett bírságot az Art (1) bekezdése alapján az esedékesség napjától késedelmi pótlék terheli, melynek mértéke a 165. (2) bekezdése értelmében minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd része. Az eljárás során a Ket a szerinti eljárási költség nem merült fel. A jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ket. 72. (1) bekezdés da) pontján, valamint az Mttv (1) és (3) bekezdésén, illetve a on alapul. A tárgyalás tartására vonatkozó tájékoztatás a polgári perrendtartásról szóló évi III. törvény (Pp.) 338. (2) bekezdésén alapul. Budapest, június 23. A Médiatanács nevében: dr. Karas Monika elnök dr. Vass Ágnes hitelesítő tag Kapják: 1. Személyes adat 12

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1259/2013. (VII. 24.) sz. HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1259/2013. (VII. 24.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/10459-11/2013. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 39/2016. (I. 12.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 39/2016. (I. 12.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/33169-10/2015. Ügyintéző: személyes adat Email: személyes adat Tárgy: a kiskorúakra vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 39/2016.

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 111/2012. (I.18.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 111/2012. (I.18.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/32643-10/2011. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a termékmegjelenítésre vonatkozó szabályok megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 111/2012. (I.18.) számú HATÁROZATA

Részletesebben

1128/2013 HATÁROZATA

1128/2013 HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/8114-11/2013. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 23/2013. (I.9.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 23/2013. (I.9.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/28903-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására és a burkolt kereskedelmi közlemény tilalmára vonatkozó kötelezettség megsértése Melléklet:

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1852/2012. (X. 17.) sz. HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1852/2012. (X. 17.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/21376-7/2012. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1606/2012. (IX.5.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1606/2012. (IX.5.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/20021-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a célokat szolgáló műsorszámok, valamint a helyi közélettel foglalkozó, a helyi mindennapi

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 2.700.000,- Ft, azaz kétmillió-hétszázezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi.

H A T Á R O Z A T. 2.700.000,- Ft, azaz kétmillió-hétszázezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi. Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/17076-6/2013. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a hallássérültek számára hozzáférhető műsorszámokra vonatkozó

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1023/2012. (V. 30.) számú HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1023/2012. (V. 30.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/10113-7/2012. Tárgy: a kiskorúak védelméről szóló rendelkezések megsértése Ügyintéző: személyes adat Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 1023/2012. (V. 30.) számú HATÁROZATA

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1336/2013. (VIII. 28.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1336/2013. (VIII. 28.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/26026-10/2013. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések, valamint a közösségi médiaszolgáltatókkal szemben előírt törvényi követelmények megsértése Ügyintéző: személyes adat

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1261/2013. (VII. 24.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1261/2013. (VII. 24.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/14437-10/2013. Tárgy: a hálózatba kapcsolódásra vonatkozó törvényi előírás megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat Melléklet: a hatósági ellenőrzés megállapításai

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 505/2016. (V. 3.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 505/2016. (V. 3.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/4540-11/2016. Ügyintéző: személyes adat Email: személyes adat Tárgy: a közösségek kirekesztését tilalmazó törvényi rendelkezés megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 542/2014. (VI. 17.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 542/2014. (VI. 17.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/10617-7/ Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések, és a közösségi médiaszolgáltatókkal szemben előírt törvényi követelmény megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám:

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 161/2016. (II. 9.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 161/2016. (II. 9.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/35010-10/2015. Tárgy: a társadalmi célú reklám közzétételére vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet: A magyar reformok működnek! című klipek TV2 csatornán reklámként történt

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 320/2014. (IV.8.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 320/2014. (IV.8.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/2345-10/2014. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a reklámok megkülönböztetésére vonatkozó törvényi rendelkezés, valamint a vállalt műsorstruktúrának

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 35/2016. (I. 12.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 35/2016. (I. 12.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/33673-8/2015. Ügyintéző: személyes adat Email: személyes adat Tárgy: a kiskorúakra vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 35/2016.

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA-ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 169/2013. (I. 30.) számú HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA-ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 169/2013. (I. 30.) számú HATÁROZATA A NEMZETI MÉDIA-ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 169/2013. (I. 30.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: 30209-12/2012. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a gyermek és kiskorúak védelmére, az emberi méltóság

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 1.330.000,- Ft, azaz egymillió-háromszázezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi.

H A T Á R O Z A T. 1.330.000,- Ft, azaz egymillió-háromszázezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi. Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/12953-5/2014. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a hallássérültek számára hozzáférhető műsorszámokra vonatkozó

Részletesebben

HATÁROZAT. megállapítja,

HATÁROZAT. megállapítja, Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa Ügyiratszám: JG-16762-12/2015. Ügyintéző: személyes adat Telefon: személyes adat Email: személyes adat Tárgy: döntés az IRÁNY Média 2012 Kft. kérelmére

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 778/2012. (IV.25.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 778/2012. (IV.25.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/6601-9/2012. Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: A hatósági ellenőrzés megállapításai Az

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 757/2014. (VII. 30.) sz. HATÁROZATA. megállapította,

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 757/2014. (VII. 30.) sz. HATÁROZATA. megállapította, Ügyiratszám: MN/18134-6/2014. Tárgy: kiegyensúlyozottsági kérelem elbírálása Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 757/2014. (VII.

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 308/2013. (II. 20.) sz. HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 308/2013. (II. 20.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/30364-13/2012. Ügyintéző: személyes adat Email: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételét tiltó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet: a jogsértő műsorszámok

Részletesebben

Ügyiratszám: TA/4278-4/2011

Ügyiratszám: TA/4278-4/2011 Ügyiratszám: TA/4278-4/2011 a NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 491/2011. (IV. 14.) számú HATÁROZATA A Nemzeti Média- Hírközli Hatóság Médiatanácsa (a továbbiakban: Médiatanács) hivatalból

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 173/2013. (I.30.) számú HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 173/2013. (I.30.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/538-8/2013. Tárgy: kiegyensúlyozottsági kérelem elbírálása Ügyintéző: személyes adat Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 173/2013. (I.30.) számú HATÁROZATA A Nemzeti Média-

Részletesebben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-262/2014. számú ügyben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-262/2014. számú ügyben Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-262/2014. számú ügyben Előadó: dr. Herke Miklós Az eljárás megindítása A panaszos aki jelenleg fehérgyarmati állandó lakos azt kifogásolta, hogy a lakcímnyilvántartásba

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1809/2011. (XII. 7.) sz. HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1809/2011. (XII. 7.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/24524-13/2011. Ügyintéző: dr. Pozsár Ágnes Tárgy: a termékmegjelenítés közzétételére vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése Melléklet: a hatósági ellenőrzés megállapításai Nemzeti

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 164/2013. (I.30.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 164/2013. (I.30.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/32761-7/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1788/2012. (X. 10.) sz. HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1788/2012. (X. 10.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/20023-13/2012. Ügyintéző: személyes adat Email: személyes adat Tárgy: a termékmegjelenítésre és a műsorszámok támogatására vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése Nemzeti Média- és

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 790/2012. (IV.25.) sz. HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 790/2012. (IV.25.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/7813-7/2012 Tárgy: televíziós vásárlási műsorablak más médiatartalmaktól optikai és akusztikus módon történő megkülönböztetését előíró rendelkezés megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet:

Részletesebben

HATÁROZAT. 715.000,- Ft, azaz hétszáztizenötezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi.

HATÁROZAT. 715.000,- Ft, azaz hétszáztizenötezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi. Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/10951-5/2013. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a hallássérültek számára hozzáférhető műsorszámokra vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése Melléklet: hatósági

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1897/2012. (X.30.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1897/2012. (X.30.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/24101-7/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 2208/2012. (XII. 12.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 2208/2012. (XII. 12.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/28387-8/2012. Tárgy: a hálózatba kapcsolódásra vonatkozó törvényi előírások megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat Melléklet: a vizsgált adásnap műsorát tartalmazó

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 627/2011. (V. 11.) számú HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 627/2011. (V. 11.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: TA/7153-5/2011 Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 627/2011. (V. 11.) számú HATÁROZATA A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa (a továbbiakban: Médiatanács) a

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 215/2012. (II. 1.) sz. HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 215/2012. (II. 1.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/32050-8/2011. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: burkolt kereskedelmi közlemény tiltott közzétételére vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet: hatósági ellenőrzés megállapításai

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 200 000,- Ft, azaz kétszázezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T. 200 000,- Ft, azaz kétszázezer forint bírsággal sújtja. Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/13764-4/2015. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a reklámidőre vonatkozó rendelkezés megsértése H A T Á R O Z A T

Részletesebben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-2741/2015. számú ügyben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-2741/2015. számú ügyben Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-2741/2015. számú ügyben Előadó: dr. Sipos Beáta Az eljárás megindítása A Hivatalomhoz beadvánnyal forduló panaszos azt sérelmezte, hogy felesége elhunyt szüleinek

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 415/2012. (II. 29.) sz. HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 415/2012. (II. 29.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/30476-20/2011. Ügyintéző: személyes adat Email: személyes adat Tárgy: kiskorúak védelméről szóló, a termékmegjelenítés tényéről szóló tájékoztatási követelmény és a burkolt kereskedelmi

Részletesebben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-6261/2012. számú ügyben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-6261/2012. számú ügyben Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-6261/2012. számú ügyben Előadó: dr. Borza Beáta dr. Csikós Tímea A vizsgálat megindítása Az Elek Városban működő Pszichiátriai Betegek Otthonában élő ellátottak

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 38.970,- Ft, azaz harmincnyolcezer - kilencszázhetven forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T. 38.970,- Ft, azaz harmincnyolcezer - kilencszázhetven forint bírsággal sújtja. Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/23391-5/2013. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet:

Részletesebben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-2015/2014. számú ügyben (Kapcsolódó ügyek: AJB-2049/2014., AJB-2082/2014., 2198/2014.

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-2015/2014. számú ügyben (Kapcsolódó ügyek: AJB-2049/2014., AJB-2082/2014., 2198/2014. Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-2015/2014. számú ügyben (Kapcsolódó ügyek: AJB-2049/2014., AJB-2082/2014., 2198/2014.) Előadó: dr. Tóth Lívia Az eljárás megindítása Négy, egymástól független,

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 513/2012. (III. 14.) sz. HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 513/2012. (III. 14.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/34488-14/2011. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a termékmegjelenítés közzétételére vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 513/2012.

Részletesebben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-4579/2012 számú ügyben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-4579/2012 számú ügyben Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-4579/2012 számú ügyben Előadó: dr. Bácskai Krisztina Az eljárás megindulása Az elmúlt hónapokban a szociális gondozók bérezése kapcsán több panaszbeadvány

Részletesebben

V É G Z É S. megszünteti.

V É G Z É S. megszünteti. Médiafelügyeleti főosztály Ügyiratszám: MN/7491-5/2012. Ügyintéző:személyes adat Telefonszám:Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: eljárás megszüntetése V É G Z É S A Nemzeti Média- és Hírközlési

Részletesebben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-5213/2014. számú ügyben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-5213/2014. számú ügyben Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-5213/2014. számú ügyben Előadó: dr. Kussinszky Anikó Az eljárás megindítása 2014 októberében több internetes hírportál számolt be arról, hogy a fővárosi Bajcsy-

Részletesebben

HATÁROZAT. 200.000,- Ft, azaz kétszázezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi.

HATÁROZAT. 200.000,- Ft, azaz kétszázezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi. Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/26520-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a hallássérültek számára hozzáférhető műsorszámokra vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése Melléklet: hatósági

Részletesebben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-496/2016. számú ügyben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-496/2016. számú ügyben Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-496/2016. számú ügyben Előadó: dr. Kiss Bernadett dr. Tóth Lívia dr. Borza Beáta dr. Csikós Tímea Az eljárás megindulása A Nemzeti Emberi Jogi Intézmények

Részletesebben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-683/2014. számú ügyben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-683/2014. számú ügyben Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-683/2014. számú ügyben Előadó: dr. Győrffy Zsuzsanna A vizsgálat megindítása A panaszos édesanya a 2009-ben született gyermekével való kapcsolattartása ügyében

Részletesebben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-1882/2016. számú ügyben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-1882/2016. számú ügyben Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-1882/2016. számú ügyben Előadó: dr. Zemplényi Adrienne Az eljárás megindítása A panaszos a politikai meggyőződésük miatt elbocsátott munkavállalók nyugdíjra

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 2151/2012. (XII. 5.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 2151/2012. (XII. 5.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/26285-12/2012. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat Melléklet: a vizsgált adáshét műsorát tartalmazó táblázat A NEMZETI

Részletesebben

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 1541/2008. (VIII.27.) sz. HATÁROZATA

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 1541/2008. (VIII.27.) sz. HATÁROZATA ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 1541/2008. (VIII.27.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a

Részletesebben

ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG

ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG Cím:1139 Budapest Teve u. 4-6. 1903 Bp. Pf.: 314/15 Tel: 443-5573/33104 Fax: 443-5733/33133 E-mail: orfktitkarsag@orfk.police.hu Szám: 105/502- /2013.RP. Tárgy: panasz elbírálása

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 748/2015. (VI.16.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 748/2015. (VI.16.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: Ügyintéző: Telefonszám: E-mail: Tárgy: Melléklet: MN/10948-8/2015. személyes adat Személyes adat személyes adat a reklám, televíziós vásárlás és a műsorelőzetes, valamint azok közzétételét

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1242/2014. (XII.16.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1242/2014. (XII.16.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/26663-7/2014. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor közreadására vonatkozó kötelezettség megsértése

Részletesebben

Az Országos Rádió és Televízió Testület. 1254/2009. (VI.17.) sz. Határozata

Az Országos Rádió és Televízió Testület. 1254/2009. (VI.17.) sz. Határozata Az Országos Rádió és Televízió Testület 1254/2009. (VI.17.) sz. Határozata Az Országos Rádió és Televízió Testület (továbbiakban: Testület) a rádiózásról és a televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 173/2014. (II.18.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 173/2014. (II.18.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/72192-8/2013. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése

Részletesebben

Tárgy: kiegyensúlyozottsági kérelem elbírálása. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 745/2015. (VI.16.) számú H A T Á R O Z A T A

Tárgy: kiegyensúlyozottsági kérelem elbírálása. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 745/2015. (VI.16.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/13198-6/2015. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: kiegyensúlyozottsági kérelem elbírálása A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának

Részletesebben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-1466/2016. számú ügyben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-1466/2016. számú ügyben Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-1466/2016. számú ügyben Előadó: dr. Zemplényi Adrienne Az eljárás megindítása A panaszos civil szervezet azért fordult a hivatalomhoz, mert sérelmezte, hogy

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 887/2013. (V.22.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 887/2013. (V.22.) számú HATÁROZATA A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 887/2013. (V.22.) számú HATÁROZATA Iktatószám: MN/5646-11/2013. Tárgy: a kiskorúakra vonatkozó törvényi előírások megsértése Ügyintéző: személyes

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA-ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 581/2012. (III. 28.) számú HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA-ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 581/2012. (III. 28.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: 33095-12/2011. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: kiskorúakra vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése Melléklet: jogsértő műsorszámok részletes leírása A NEMZETI MÉDIA-ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG

Részletesebben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-537/2013. számú ügyben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-537/2013. számú ügyben Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-537/2013. számú ügyben Előadó: dr. Tóth Lívia Az eljárás megindítása Egy idősotthont és fogyatékosok otthonait fenntartó nonprofit kft. ügyvezetője fordult

Részletesebben

az ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 443/2010. (III. 10.) sz. HATÁROZATA

az ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 443/2010. (III. 10.) sz. HATÁROZATA az ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 443/2010. (III. 10.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (továbbiakban: Testület) a rádiózásról és a televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény

Részletesebben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-2952/2014. számú ügyben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-2952/2014. számú ügyben Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-2952/2014. számú ügyben Előadó: dr. Kristó Annamária dr. Bene Beáta Az eljárás megindítása A panaszos azért fordult hivatalomhoz, mert Jánoshida külterületén

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1580/2013. (XI.6.) sz. HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1580/2013. (XI.6.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: Ügyintéző: Tárgy: MN/53725-7/2013. személyes adat kiegyensúlyozottsági kérelem elbírálása Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 1580/2013. (XI.6.) sz. HATÁROZATA A Nemzeti Média-

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA - ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 79/2011. (I.12.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA - ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 79/2011. (I.12.) sz. HATÁROZATA A NEMZETI MÉDIA - ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 79/2011. (I.12.) sz. HATÁROZATA A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa (a továbbiakban: Médiatanács) a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról

Részletesebben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-1971/2013. számú ügyben (Kapcsolódó ügy: AJB-3046/2013.)

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-1971/2013. számú ügyben (Kapcsolódó ügy: AJB-3046/2013.) Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-1971/2013. számú ügyben (Kapcsolódó ügy: AJB-3046/2013.) Előadó: dr. Bódis Cecília Az eljárás megindítása A panaszos akinek panaszához később újabb panaszos

Részletesebben

Az Országos Rádió és Televízió Testület. 836/2007. (IV. 4.) sz. Határozata

Az Országos Rádió és Televízió Testület. 836/2007. (IV. 4.) sz. Határozata Az Országos Rádió és Televízió Testület 836/2007. (IV. 4.) sz. Határozata Az Országos Rádió és Televízió Testület (a továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény

Részletesebben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-2383/2014. számú ügyben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-2383/2014. számú ügyben Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-2383/2014. számú ügyben Előadó: dr. Kiss Bernadett dr. Tóth Lívia Az eljárás megindulása 2014 tavaszán átfogó vizsgálatot indítottam, amelynek célja Békés

Részletesebben

az alkotmánybíróság határozatai

az alkotmánybíróság határozatai 2015. október 7. 2015. 19. szám az alkotmánybíróság határozatai az alkotmánybíróság hivatalos lapja Tartalom 28/2015. (IX. 24.) AB határozat a Kúria Knk.IV.37.467/2015/2. számú végzése alaptörvényellenességének

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. helyt adok, e l u t a s í t o m.

H A T Á R O Z A T. helyt adok, e l u t a s í t o m. ORSZÁGOS RENDŐRFŐKAPITÁNY 1139 Budapest, Teve u. 4-6. 1903 Budapest, Pf.: 314/15. Tel: (06-1) 443-5573 Fax: (06-1) 443-5733 IRM: 33-104, 33-140 IRM Fax: 33-133 E-mail: orfkvezeto@orfk.police.hu Szám: 29000/105/564/

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 998/2014. (X. 14.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 998/2014. (X. 14.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN23956-6/2014. Tárgy: kiegyensúlyozottsági kérelem elbírálása Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 998/2014. (X. 14.)

Részletesebben

HATÁROZAT. elutasítja.

HATÁROZAT. elutasítja. Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala Tartalomfelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: TA-4841-4/2011 Tárgy: a Jobbik nevében eljáró Személyes adat által az MTM-SBS Televízió Zrt. médiaszolgáltató híradásaival

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 773/2015. (VI.23.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 773/2015. (VI.23.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: Ügyintéző: Telefonszám: E-mail: Tárgy: Melléklet: MN/10947-7/2015. személyes adat Személyes adat személyes adat a reklám, televíziós vásárlás és a műsorelőzetes, valamint azok közzétételét

Részletesebben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-7605/2013. számú ügyben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-7605/2013. számú ügyben Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-7605/2013. számú ügyben Előadó: dr. Győrffy Zsuzsanna A vizsgálat megindítása A panaszos apa 17 éves gyermeke ügyében kérte a segítségemet. A csatolt dokumentumok

Részletesebben

EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG

EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG Ügyiratszám:EBH/554/19/2012. HATÁROZAT Az Egyenlő Bánásmód Hatóság (1024 Budapest, Margit krt. 85.) A. B. törvényes képviselőjeként C.D. benyújtott kérelme alapján a Munkácsy Mihály

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1167/2014. (XII.1.) számú HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1167/2014. (XII.1.) számú HATÁROZATA A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 1167/2014. (XII.1.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: 20307-10/2014. Tárgy: a TV2 Média Csoport Kft. fellebbezésének elbírálása A Nemzeti Média- és Hírközlési

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 568/2015. (V. 11.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 568/2015. (V. 11.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/7481-6/2015. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: kiegyensúlyozottsági kérelem elbírálása A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 568/2015. (V. 11.) számú HATÁROZATA A Nemzeti

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1017/2012. (V.30.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1017/2012. (V.30.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/4544-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megszegése

Részletesebben

EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG Elnök

EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG Elnök EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG Elnök Ügyiratszám: EBH/234 / 1 /2009 Ügyintéző: dr. Kegye Adél Az Egyenlő Bánásmód Hatóság (1024 Budapest, Margit krt. 85.) A.B Kérelmező által az egyenlő bánásmód követelményének

Részletesebben

h a t á r o z a t o t hozom:

h a t á r o z a t o t hozom: A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének FK-II/B-7392/2011. számú, fogyasztóvédelmi intézkedést és bírság kiszabását tartalmazó határozata a CLB Független Biztosítási Alkusz Kft. számára A Pénzügyi

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA-ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 110/2012. (I. 18.) számú HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA-ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 110/2012. (I. 18.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: 30426-16/2011. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: kiskorúakra vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése A NEMZETI MÉDIA-ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 110/2012. (I. 18.) számú HATÁROZATA

Részletesebben

4. A FÉRFIAK ÉS NŐK KÖZÖTTI DISZKRIMINÁCIÓ A MUNKAÜGYI JOGVISZONYOKBAN Peszlen Zoltán. Alkotmányos védelem

4. A FÉRFIAK ÉS NŐK KÖZÖTTI DISZKRIMINÁCIÓ A MUNKAÜGYI JOGVISZONYOKBAN Peszlen Zoltán. Alkotmányos védelem 4. A FÉRFIAK ÉS NŐK KÖZÖTTI DISZKRIMINÁCIÓ A MUNKAÜGYI JOGVISZONYOKBAN Peszlen Zoltán Alkotmányos védelem Általános alkotmányos védelem A nemek közötti hátrányos megkülönböztetés általános tilalmát a Magyar

Részletesebben

S Z E G E D I Í T É L Ő T Á B L A

S Z E G E D I Í T É L Ő T Á B L A S Z E G E D I Í T É L Ő T Á B L A P O L G Á R I K O L L É G I U M KOLLÉGIUMVEZETŐ: DR. KEMENES ISTVÁN 6721 Szeged, Sóhordó u. 5. Telefon: 62/568-512 6701 Szeged Pf. 1192 Fax: 62/568-513 Szegedi Ítélőtábla

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1846/2012. (X. 17.) sz. HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1846/2012. (X. 17.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/23342-8/2012. Ügyintéző:személyes adat Tárgy: a reklám, televíziós vásárlás és a műsorelőzetes, valamint azok közzétételét akusztikus módon jelző figyelemfelhívás hangerejére vonatkozó

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 620/2015. (V. 26.) számú HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 620/2015. (V. 26.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/8176-6/2015. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: kiegyensúlyozottsági kérelem elbírálása A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 620/2015. (V. 26.) számú HATÁROZATA A Nemzeti

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. e l u t a s í t o m, m e g s z ü n t e t e m.

H A T Á R O Z A T. e l u t a s í t o m, m e g s z ü n t e t e m. ORSZÁGOS RENDŐRFŐKAPITÁNY 1139 Budapest, Teve u. 4-6. 1903 Budapest, Pf.: 314/15. Telefon: (06-1) 443-5573, Telefax: (06-1) 443-5733 BM telefon: 33-104, 33-140, BM telefax: 33-133 E-mail: orfkvezeto@orfk.police.hu

Részletesebben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-2350/2016. számú ügyben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-2350/2016. számú ügyben Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-2350/2016. számú ügyben Előadók: dr. Szabó-Tasi Katalin dr. Borza Beáta dr. Lápossy Attila Az eljárás megindulása A panaszos civil szervezet elnöke a szervezet

Részletesebben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-3475/2013. számú ügyben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-3475/2013. számú ügyben Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-3475/2013. számú ügyben Előadó: dr. Bene Beáta Az eljárás megindítása A panaszos diplomájának kiadása érdekében kérte az alapvető jogok biztosának segítségét.

Részletesebben

A legnagyobb cél pedig itt, e földi létben ember lenni mindég, minden körülményben (Arany János) Az igazat mondd, ne csak a valódit.

A legnagyobb cél pedig itt, e földi létben ember lenni mindég, minden körülményben (Arany János) Az igazat mondd, ne csak a valódit. FÜGGETLEN MAGYARORSZÁG A legnagyobb cél pedig itt, e földi létben ember lenni mindég, minden körülményben (Arany János) Az igazat mondd, ne csak a valódit. (József Attila) A rendszerváltozás veszteseinek

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1134/2014. (XI. 25.) számú HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1134/2014. (XI. 25.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: 20306-10/2014. Tárgy: a Magyar RTL Televízió Zrt. fellebbezésének elbírálása A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 1134/2014. (XI. 25.) számú HATÁROZATA A Nemzeti Média- és

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 1360/2008. (VII.15.) sz. HATÁROZATA

AZ ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 1360/2008. (VII.15.) sz. HATÁROZATA AZ ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 1360/2008. (VII.15.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény

Részletesebben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-1037/2013. számú ügyben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-1037/2013. számú ügyben Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-1037/2013. számú ügyben Előadó: dr. Sárközy István Az eljárás megindulása A panaszos álláspontja szerint Debrecen, Hajó utca szervizútja közlekedési rendjének

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. h e l y t a d o k, e l u t a s í t o m.

H A T Á R O Z A T. h e l y t a d o k, e l u t a s í t o m. ORSZÁGOS RENDŐRFŐKAPITÁNY 1139 Budapest, Teve u. 4-6. 1903 Budapest, Pf.: 314/15. Tel: (06-1) 443-5573 Fax: (06-1) 443-5733 BM: 33-104, 33-140 BM Fax: 33-133 E-mail: orfkvezeto@orfk.police.hu Szám: 29000

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. e l u t a s í t o m.

H A T Á R O Z A T. e l u t a s í t o m. ORSZÁGOS RENDŐRFŐKAPITÁNY 1139 Budapest, Teve u. 4-6. 1903 Budapest, Pf.: 314/15. Telefon: (06-1) 443-5573, Telefax: (06-1) 443-5733 BM telefon: 33-104, 33-140, BM telefax: 33-133 E-mail: orfkvezeto@orfk.police.hu

Részletesebben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-130/2016. számú ügyben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-130/2016. számú ügyben Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-130/2016. számú ügyben Előadó: dr. Győrffy Zsuzsanna A vizsgálat megindítása Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Kalocsai Gyermekotthon Általános Iskola és

Részletesebben

Országos Rendőrfőkapitány. Papp Károly r. altábornagy H A T Á R O Z A T. e l u t a s í t o m.

Országos Rendőrfőkapitány. Papp Károly r. altábornagy H A T Á R O Z A T. e l u t a s í t o m. Országos Rendőrfőkapitány Papp Károly r. altábornagy Szám: 29000/105/794-18/2014. P. Tárgy: alapjogot érintő rendőri intézkedés elleni panasz elbírálása H A T Á R O Z A T A Rendőrségről szóló 1994. évi

Részletesebben

Vincze Attila. Az Alkotmánybíróság határozata a pénznyerő gépek betiltásáról* A vállalkozás szabadsága és a bizalomvédelem

Vincze Attila. Az Alkotmánybíróság határozata a pénznyerő gépek betiltásáról* A vállalkozás szabadsága és a bizalomvédelem JeMa 2014/1 alkotmányjog Vincze Attila Az Alkotmánybíróság határozata a pénznyerő gépek betiltásáról* A vállalkozás szabadsága és a bizalomvédelem Hivatalos hivatkozás: 26/2013. (X. 4.) AB határozat, ABK

Részletesebben

A tiltott, kirívóan közösségellenes magatartásokról szóló önkormányzati rendelet megalkotása

A tiltott, kirívóan közösségellenes magatartásokról szóló önkormányzati rendelet megalkotása 4. számú napirend a Képviselő-testület 2012. november 15-i ülésén A tiltott, kirívóan közösségellenes magatartásokról szóló önkormányzati rendelet megalkotása Tisztelt Képviselő-testület! A Magyarország

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 67. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 67. szám MAGYAR KÖZLÖNY 67. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. május 14., csütörtök Tartalomjegyzék 119/2015. (V. 14.) Korm. rendelet A Nemzeti Hauszmann-terv keretében a Budavári Palota épületegyütteshez

Részletesebben

VERSENYTANÁCS. határozatot

VERSENYTANÁCS. határozatot VERSENYTANÁCS Vj-180/2006/27. A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a Rossmann Magyarország Kft. (Vecsés) ellen fogyasztói döntések tisztességtelen befolyásolása miatt indított eljárásban nyilvános

Részletesebben

í t é l e t e t : Indokolás A bíróság a peradatok, így különösen a csatolt közigazgatási iratok tartalma alapján a következő tényállást

í t é l e t e t : Indokolás A bíróság a peradatok, így különösen a csatolt közigazgatási iratok tartalma alapján a következő tényállást Vagyongyarapodás bizonyítás, becslés, elévülés Békés Megyei Bíróság 7.K.23.351/2006/3.szám A megyei bíróság dr Bagdi László ügyvéd által képviselt I.rendű, II. rendű felpereseknek - APEH Hatósági Főosztály

Részletesebben