A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1017/2012. (V.30.) számú H A T Á R O Z A T A

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1017/2012. (V.30.) számú H A T Á R O Z A T A"

Átírás

1 Ügyiratszám: MN/4544-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megszegése Melléklet: I. és II. számú mellékletek A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 1017/2012. (V.30.) számú H A T Á R O Z A T A A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa (a továbbiakban: Médiatanács) a Magyarországi Mária Rádió Közhasznú Alapítvánnyal (8200 Veszprém, Házgyári út 7.; a továbbiakban: Médiaszolgáltató) szemben hivatalból lefolytatott eljárásában megállapította, hogy a Médiaszolgáltató az általa üzemeltetett Mária Rádió Palota állandó megnevezésű helyi vételkörzetű közösségi médiaszolgáltatás december közötti működése során megsértette a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettségét, melynek következtében a Médiaszolgáltatót Ft, azaz húszezer forint bírsággal sújtja. A Médiaszolgáltató a bírságot e határozat közlését követő hét napon belül köteles megfizetni a Médiatanács Magyar Államkincstár által vezetett számú számlájára. A bírságfizetési kötelezettség késedelmes teljesítése esetén a Médiaszolgáltató késedelmi pótlékot köteles fizetni, melynek mértéke minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd része. Az önkéntes teljesítés elmaradása esetén a Médiatanács a Médiaszolgáltatóval szembeni bírság igényét közigazgatási úton érvényesíti. E határozat ellen fellebbezésnek nincs helye. A határozat felülvizsgálata az annak közlésétől számított 30 napon belül a Fővárosi Törvényszékhez címzett, de a Médiatanácshoz három példányban benyújtott keresetlevéllel kérhető. A keresetlevél benyújtásának e határozat végrehajtására halasztó hatálya nincs, a keresettel támadott hatósági határozat végrehajtásának felfüggesztése és a tárgyalás tartása a bíróságtól kérhető. A keresetet a bíróság 30 napon belül bírálja el. I N D O K O L Á S A Médiatanács a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Mttv.) 167. (1) bekezdése alapján hatósági ellenőrzés keretében, hivatalból vizsgálta a Médiaszolgáltató Mária Rádió Palota állandó megnevezésű közösségi

2 médiaszolgáltatásának december között sugárzott műsorát, amely során felmerült a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség, azaz az Mttv. 63. (12) bekezdésében foglalt rendelkezés megsértése. A Médiaszolgáltató ugyanis a vizsgált adáshéten műsorát teljes mértékben a Médiatanács 427/2011. (III. 30.) számú határozata alapján létrejött hatósági szerződés (a továbbiakban: Szerződés) 5.7. pontjában meghatározott műsorszerkezeti követelményeknek (lásd a jelen határozat részét képező I. számú mellékletben) megfelelően sugározta. Az Mttv. 63. (12) bekezdése szerint: A médiaszolgáltató a pályáz ajánlatában vállalt időtartamban és műsoridőben a műsoridőbeosztás szerint, saját megkülönböztető azonosítási jelét használva, a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására jogosult és köteles, az általa üzemben tartott saját hálózaton, berendezésekkel, eszközökkel vagy hírközlési szolgáltató (műsorszóró) szolgáltatás közreműködésével. A médiaszolgáltató saját eszközökkel történő műsorszóró, szétosztó tevékenységére a távközlési szolgáltatási engedély szükséges, de ez érinti a jogszabályokban meghatározott egyéb engedélyek beszerzésére vonatkozó kötelezettséget. A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 29. (1) bekezdése alapján a Médiatanács az Mttv a), j) és l) pontjaiban foglalt hatósági hatáskörében a március 28-án kelt 594/2012. (III.28.) számú, MN/4544-4/2012. végzésével hivatalból hatósági eljárást indított a Médiaszolgáltatóval szemben, mely döntésben tájékoztatatta a Médiaszolgáltatót a hatósági ellenőrzés megállapításáról, valamint a Ket /A. -aival szabályozott iratbetekintési, és a Ket a szerinti nyilatkozattételi jogosultságáról. A Médiatanács az eljárást indító végzésében egyúttal kötelezte a Médiaszolgáltatót, hogy nyilatkozzon és szolgáltatasson adatot arról, hogy az általa üzemeltetett Mária Rádió Palota médiaszolgáltatás december között sugárzott műsorában közzétett, a végzés II. számú mellékletében azonosítatlan -ként jelzett zeneszámok közül melyek minősülnek magyar zeneszámnak, illetve a vizsgált adáshéten közzétett zenei műsorszámok között milyen arányban kerültek sugárzásra magyar zenei műsorszámok. A zenei műsorszámokra fordított műsoridő megoszlását illetően ugyanis a hatósági ellenőrzés során volt teljes bizonyossággal megállapítható a magyar zenei műsorszámok heti aránya, mivel a zeneszámokat tartalmazó playlist-et a Médiaszolgáltató küldte meg. Ennek következtében a zenei kínálat több mint fele részben (54,8 %-ban) azonosítatlan maradt, és a zenei kínálatnak mindössze 44 %-áról volt megállapítható, hogy magyar zenei műsorszám volt. A Médiaszolgáltató a hatósági eljárás megindításáról szóló végzést április 11-én vette át, nyilatkozata pedig április 19-én, postai úton érkezett meg a hatósághoz. A Médiaszolgáltató benyújtotta a végzés II. számú mellékletének másolatát, amelyen megjelölte, hogy az azonosítatlan jelzéssel ellátott zenék közül melyek minősülnek magyar műnek. Nyilatkozott továbbá arról, hogy az adáshéten közzétett zenei műsorszámok között minimum 51 százalékban került sugárzásra magyar zenei műsorszám. A Médiatanács a rendelkezésre álló iratok és a Médiaszolgáltató adatszolgáltatása alapján az alábbi tényállást állapította meg, és azt az alábbiak szerint értékelte: Az Mttv. 66. (6) bekezdés értelmében a helyi és a körzeti médiaszolgáltatások közösségi médiaszolgáltatásként való elismerését követően a Médiatanács legalább kétévente új médiaszolgáltatás esetében az első év után is részletes, legalább hét műsornapra kiterjedő vizsgálat során eljárásában hivatalból vizsgálja a médiaszolgáltató működését, amelynek érdekében az általa közzétett műsorszámokkal, illetve a médiaszolgáltatás tartalmával kapcsolatban részletes adatszolgáltatásra köteles. Az Mttv l) pontja értelmében a Médiatanács hatósági hatásköreiben, a sal összhangban gyakorolja a médiaszolgáltatás közösségi médiaszolgáltatássá nyilvánításával összefüggő hatásköröket, felügyeli működésüket. 2

3 A fentiek alapján a Médiatanács hatósági ellenőrzés keretében vizsgálta a Médiaszolgáltató december között sugárzott médiaszolgáltatását, és indított hatósági eljárást, melynek során megállapította, hogy a Médiaszolgáltató december 13-án teljesítette a szöveg napi arányára tett vállalását, illetve a heti vállalását is alulteljesítette, a jelen határozat részét képező I. számú melléklet szerint; - a helyi közélettel foglalkozó, a helyi mindennapi életvitelt segítő műsorszámok arányára vonatkozó szerződéses vállalását szintén teljesítette, a jelen határozat részét képező I. számú melléklet szerint. A jogsértéseket alátámasztó adatokat és a hatósági ellenőrzés részletező táblázatait a jelen határozat részét képező I. és II. számú mellékletek tartalmazzák. A mellékletek rögzítik és részletezik a határozat indokolásában szereplő megállapítások pontos tényállási alapját. A Médiaszolgáltató nyilatkozatában a jogsértéseket vitatta. A Médiatanács a jogsértések miatt alkalmazandó jogkövetkezmény fajtájának és mértékének meghatározása során az alábbi szempontokat vette figyelembe. A közösségi médiaszolgáltatás kategóriájának megkülönböztetése azon a jogalkotói felismerésen alapul, miszerint a tartalom előállítása, szolgáltatása állami monopólium, és a sokszínűség védelme érdekében az állami tulajdonban álló médiaszolgáltatók mellett más médiaszolgáltatók is közreműködhetnek a feladatok megvalósításában, és célú műsorszámok sugárzásában. Ily módon a közösségi médiaszolgáltatás feltételeinek biztosítása a jogsértés elkövetése idején hatályos Alkotmányból következő, a sajtó és a média sokszínűségének és demokrkus közvélemény kialakulása feltételeinek biztosítására irányuló állami kötelezettség megvalósításának része. Amennyiben az adott médiaszolgáltató által szolgáltatott tartalom a meghatározott mennyiségi és minőségi feltételeknek megfelel, a jogalkotó mentesíti a médiaszolgáltatási díj megfizetésének kötelezettsége alól. A fentiekre való tekintettel különösen indokolt ezen közösségi médiaszolgáltatók törvényben, illetve hatósági szerződésében vagy hatósági határozatban meghatározott mennyiségi és minőségi kritériumainak rendszeres időközönkénti ellenőrzése, az alábbi jogszabályok alapján: Az Mttv (1) bekezdése szerint: A Hatóság kérelemre vagy hivatalból - feladat- és hatáskörének keretében - jogosult hatósági ellenőrzés vagy hatósági eljárás keretében felügyelni az e törvényben és az Smtv.-ben meghatározott rendelkezések érvényesülését, betartását, valamint a hatósági döntéseiben, a műsorszolgáltatási szerződésekben és a Hatóság által kötött hatósági szerződésekben foglaltak teljesítését. Az Mttv (2) bekezdése szerint: Amennyiben a Hatóság a hatósági döntésének ellenőrzése eredményeként megállapítja a hatósági döntésében foglaltak megsértését, abban az esetben az ügy összes körülményei, illetve az ellenőrzés során feltárt tények, valamint a jogsértés súlya és a hatékony jogérvényesítés szempontjai alapján mérlegeli, hogy a döntés megsértése tárgyában a Ket. szerinti végrehajtási eljárást vagy az e törvény szerinti jogkövetkezmények alkalmazása érdekében hatósági eljárást indít. Az Mttv (1) bekezdésében szabályozott felhívás jogkövetkezménye abban az esetben alkalmazható, ha a jogsértés csekély súlyú, és ismételtség állapítható meg. Az Mttv (1) bekezdés értelmében: Amennyiben a jogsértés csekély súlyú és ismételtség állapítható meg, a Médiatanács, illetve a Hivatal - a jogsértés tényének megállapítása és figyelmeztetés mellett - legfeljebb harminc napos határidő tűzésével felhívhatja a jogsértőt a jogsértő magatartás megszüntetésére, a jövőbeni 3

4 jogsértésektől való tartózkodásra, illetve a jogszerű magatartás tanúsítására, és meghatározhatja annak feltételeit. A Médiatanács megállapította, hogy a fentebb felsorolt jogsértések együttesen tekinthetőek csekély súlyúnak. Az Mttv (4) bekezdése szerint: Az (1)-(3) bekezdés alkalmazásában ismételtségnek tekintendő, ha a jogsértő a jogerős hatósági határozatban megállapított jogsértő magatartást ugyanazon jogalapon és jogszabályhely tekintetében, ugyanazon tárgykörben, háromszázhatvanöt napon belül legalább kétszer valósítja meg, ide értve a csekély súlyú törvénysértéseket. A Médiatanács annak ellenére, hogy a Médiaszolgáltató vonatkozásában első alkalommal állapította meg a fentebb idézett rendelkezések megsértését, a jogsértések súlya miatt alkalmazhatta a felhívás jogkövetkezményét a Médiaszolgáltatóval szemben. Az Mttv (2) bekezdése szerint: A Médiatanács és a Hivatal a jogkövetkezményt - a jogsértés jellegétől függően - a jogsértés súlyára, a jogsértés ismételtségére, folyamatosságára, időtartamára, a jogsértéssel elért vagyoni előnyre, valamint a jogsértéssel okozott érdeksérelemre, az érdeksérelmet szenvedett és veszélyeztetett személyek számára, illetve a jogsértéssel okozott kárra és a jogsértés piacra gyakorolt hatására, továbbá az egyedi ügyben értékelhető egyéb szempontokra tekintettel állapítja meg. Az Mttv (3) bekezdése szerint: A Médiatanács és a Hivatal - a (7) bekezdés figyelembevételével - a következő jogkövetkezmények alkalmazására jogosult: b) bírságot szabhat ki a jogsértővel szemben. A Médiatanács az Mttv (3) bekezdésében foglalt jogkövetkezmények közül a bírság alkalmazása mellett döntött, mivel jelen jogsértések esetén e közjogi eszközt ítélte a legalkalmasabbnak arra, hogy a Médiaszolgáltatót visszatartsa a jövőbeni jogsértések elkövetésétől. A Médiatanács a bírság kiszabásakor külön tekintettel volt arra is, hogy egy esetleges ismételt jogsértés esetén alkalmazandó jogkövetkezmény megállapításánál érvényesülhessen a fokozatosság elve, azaz a szankcionálás kiszámítható, előre látható legyen. A Médiatanács az Mttv (2) bekezdésében rögzített mérlegelési szempontok közül a jogsértések súlyát vette figyelembe, ugyanis a szöveg arányával kapcsolatos elmaradás ugyan volt nagy, azonban megállapítható, hogy a Médiaszolgáltatónak a helyi közélettel foglalkozó, a helyi mindennapi életvitelt segítő műsorszámokra vonatkozó vállalása gyakorllag teljesült (a jelen határozat részét képező, I. számú mellékletben feltüntetett, 3 perc időtartamú, helyi hírbeszámolót kivéve). Az Mttv (2) bekezdésében meghatározott további mérlegelési szempontok, figyelemmel az Mttv (4) bekezdésében rögzített ismételtség fogalmára is, a jelen jogsértések tekintetében értékelhetők. A Médiatanács eljárása során figyelembe vette azt is, hogy korábban még állapította meg a Médiaszolgáltatóval szemben az Mttv. 63. (12) bekezdésében foglalt rendelkezés megsértését, tehát a jogsértések tekintetében áll fent ismételtség. A Médiatanács a Médiaszolgáltató adatszolgáltatására, és az annak alapján elvégzett számításra (lásd a jelen határozat részét képező, I. számú mellékletben) tekintettel megállapította azt is, hogy a Médiaszolgáltató eleget tett a magyar zenei művek közvetítési arányára vonatkozó, az Mttv. 66. (4) bekezdés h) pontjában foglalt követelménynek. A fentiekre való tekintettel, valamint a jogsértések súlyára figyelemmel a Médiatanács az Mttv (3) bekezdés bb) alpontja alapján a maximálisan kiszabható bírság (ötvenmillió forint) 0,04 %-ának megfelelő összeget, azaz Ft bírságot szabott ki a Médiaszolgáltatóval szemben. 4

5 Az eljárás során a Ket (2) bekezdése szerinti eljárási költség merült fel. A jogorvoslatra történő figyelmeztetés a Ket. 72. (1) bekezdés da) pontján, az Mttv (1) és (3) bekezdésén, valamint án alapul, a tárgyalás tartására vonatkozó kérelemről szóló tájékoztatást a polgári perrendtartásról szóló évi III. törvény 338. (2) bekezdése tartalmazza. Budapest, május 30. A Médiatanács nevében Szalai Annamária elnök Dr. Koltay András hitelesítő tag Kapják: 1. Személyes adat 5

6 I. számú melléklet a Médiatanács 1017/2012. (V.30.) számú határozatához A hatósági ellenőrzés megállapításai A Médiaszolgáltató által üzemeltetett Mária Rádió Palota állandó megnevezésű közösségi médiaszolgáltatás a december közötti működése során megsértette a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló évi CLXXXV. törvény (továbbiakban: Mttv.) 63. (12) bekezdésében foglalt rendelkezést, az alábbiakra tekintettel: A vizsgált közösségi Médiaszolgáltató által nyújtott szolgáltatásra vonatkozóan, a benyújtott pályázat alapján a Médiatanács 427/2011. (III. 30.) számú határozata alapján jött létre hatósági szerződés (a továbbiakban: Szerződés) helyi vételkörzetű (Várpalota 90,0 MHz) közösségi rádiós jogosultság hasznosítására. A Szerződés 5.7. pontja határozza meg az alábbi műsorszerkezeti elemeket: a médiaszolgáltatás Mttv ában meghatározott céljait szolgáló műsorszámok heti napi 100 % 100 % a helyi közélettel foglalkozó, a helyi mindennapi életet segítő műsorszámok aránya 38 % 35 % szöveg aránya 80 % 80 % ismétlések aránya 30 % 20 % a Médiaszolgáltatási Szabályzatban megjelölt célközönségnek (a hívő, elsősorban katolikus keresztény, illetve az élet végső értelmét kereső, természetfölöttire nyitott ember) szóló műsorszámok aránya 100 % 100 % 1. A Médiaszolgáltató a vizsgált adáshéten december 13-án megsértette a szöveg napi arányára tett vállalását. Ezen a napon ugyanis 69,4 %-nyi szöveges tartalmat szolgáltatott a vállalt napi 80 % helyett. Ezzel együtt a heti vállalása sem teljesült, a vizsgált adáshéten ugyanis összességében 79,1 %-nyi szöveges tartalmat közvetített a vállalt heti 80 % helyett. Ez mintegy 1,5 órányi időtartam elmaradást jelent a vállalás teljesítésétől. dátum műsoridő szöveg aránya napi arány vállalás (óra:perc:másodperc) (óra:perc:másodperc) :59:55 16:39:50 69,4 % napi 80 % heti arány 79,1 % heti 80 % 2. A helyi közélettel foglalkozó, a helyi mindennapi életvitelt segítő műsorszámok tekintetében a Médiatanács megállapította, hogy a vizsgált adáshéten sugárzott műsor többségében közéleti volt, mivel a vallás, a hitéleti kérdések tárgyalása és a szentmise-közvetítések mind a közélet körébe tartoznak. A Médiatanács a mindennapi életvitelt segítő műsorszámok körébe tartozónak tekintette például a Napindító Magazin, Egyházi hírek, Hírek a Vkánból, Jegyzet című, illetve a Pál Ferenc atya tanításait közreadó műsorszámokat. A vizsgált heti műsor úgy jellemezhető, hogy az a rádióhallgatók széles tábora számára nyújtott közéleti, legnagyobb részt hitéleti, illetve a mindennapi életvitelt segítő (főként a katolikus hitben erősítő) tartalmat, ugyanakkor volt érzékelhető, hogy a médiaszolgáltatás valódi helyi (Várpalota és környéke) kötődést mutatott volna. A Médiatanács ugyanis mindössze egy december 14-én, 14:36:54-kor kezdődő, három perces beszélgetést talált e kategóriába tartozónak ( Megrongálták a várpalotai stúdiót ). 3. A Médiatanács a Médiaszolgáltató adatszolgáltatása alapján a vizsgált adáshéten a magyar zenei művek közvetítési idejét, illetve ennek a zenei műsorszámok bemutatására szánt összes heti műsoridőre vetített százalékos arányát az alábbi táblázatban foglaltak szerint állapította meg: 6

7 Összes zene Magyar zene Magyar zene (%) Összesen heti 03:51:13 03:29:26 04:58:15 04:56:58 05:31:07 07:19:45 04:52: perc 02:36:44 02:19:15 02:31:15 02:44:03 03:23:55 04:58:26 02:41: perc Vállalás heti 55% 42,6% 37,9% 38% 43,8% 49,3% 41,6% 61% 51% Fentiekre tekintettel megállapítható, hogy a Médiaszolgáltató eleget tett az Mttv. 66. (4) bekezdés h) pontjában foglalt követelménynek: A lineáris közösségi médiaszolgáltatás rádiós médiaszolgáltatás esetében a zenei műsorszámok bemutatására szánt heti műsoridejének legalább ötven százalékát magyar zenei műsorszámok bemutatására fordítja. Mindazonáltal a szöveg arányára tett vállalás, és a helyi közélettel foglalkozó, a helyi mindennapi életvitelt segítő műsorszámok arányára vonatkozó vállalás tekintetében megállapítást nyert az Mttv. 63. (12) bekezdésében foglalt rendelkezés megsértése. 7

8 II. számú melléklet a Médiatanács 1017/2012. (V.30.) számú határozatához Mária Rádió Palota (Veszprém) :00:00-24:00:00 Műsor címe kezdés vége nettó idő A hatósági ellenőrzés részletező táblázatai szöveg zene magyar z. külföldi z. ismeretlen z. közszolgá l Boldogasszony anyánk (Himnusz) 00:01:07 00:03:54 00:02:47 00:02:47 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Szentolvasó - A dicsőséges szentolvasó imádkozása 00:03:54 00:33:00 00:29:06 00:29:06 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 magyar zene 00:33:00 00:35:16 00:02:16 00:00:00 00:02:16 00:02:16 00:00:00 00:00:00 Tanúságtétel (Toma Adrianna gyógypedagógus a felvidéki Zsitvabesenyőről 1. rész) 00:35:16 00:53:12 00:17:56 00:17:56 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 magyar zene 00:53:12 00:54:31 00:01:19 00:00:00 00:01:19 00:01:19 00:00:00 00:00:00 magyar zene 00:54:31 00:56:51 00:02:20 00:00:00 00:02:20 00:02:20 00:00:00 00:00:00 magyar zene 00:56:51 01:14:27 00:17:36 00:00:00 00:17:36 00:17:36 00:00:00 00:00:00 Jézus él! - Hitről fiataloknak (Jánosi Márton, Margit krt.-i Ferences plébániáról és a műsorvez. Szalai Judit) 01:14:27 01:54:56 00:40:29 00:35:07 00:05:22 00:05:22 00:00:00 00:00:00 magyar zene 01:54:56 02:00:10 00:05:14 00:00:00 00:05:14 00:05:14 00:00:00 00:00:00 Egyházak tanítása (350. körüli keresztségi és beavató katekézisei) 02:00:10 02:26:42 00:26:32 00:26:32 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00, ismeretterj esztő magyar zene 02:26:42 02:28:31 00:01:49 00:00:00 00:01:49 00:01:49 00:00:00 00:00:00 azonosítatlan zene 02:28:31 02:30:11 00:01:40 00:00:00 00:01:40 00:00:00 00:00:00 00:01:40 magyar zene 02:30:11 02:30:40 00:00:29 00:00:00 00:00:29 00:00:29 00:00:00 00:00:00 A négy gyertya (történet advent idejére) 02:30:40 02:32:18 00:01:38 00:01:38 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 azonosítatlan zene 02:32:18 02:36:30 00:04:12 00:00:00 00:04:12 00:00:00 00:00:00 00:04:12 Harmatozzatok ó egek onnan felülről... (zenés ima) 02:36:30 02:38:12 00:01:42 00:01:42 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 azonosítatlan zene 02:38:12 02:44:16 00:06:04 00:00:00 00:06:04 00:00:00 00:00:00 00:06:04 Győri Ilona Mária: Advent 02:44:16 02:45:38 00:01:22 00:01:22 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00, művészeti magyar zene 02:45:38 02:47:32 00:01:54 00:00:00 00:01:54 00:01:54 00:00:00 00:00:00 8

9 Uram, kegyességedhez fordulunk... (zenés ima) 02:47:32 02:49:12 00:01:40 00:01:40 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 magyar zene 02:49:12 02:53:15 00:04:03 00:00:00 00:04:03 00:04:03 00:00:00 00:00:00 Szederkényi Károly atya ( a rádió is rászorul a vigasztalásra...hallgató ink, családtagjaink segítségükkel, anyagi áldozataikkal, adományaikkal segítik a rádiót ) 02:53:15 03:00:07 00:06:52 00:06:52 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Irgalmasság órája Erőforrás mindenkinek 03:00:07 03:24:20 00:24:13 00:24:13 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 magyar zene 03:24:20 03:26:47 00:02:27 00:00:00 00:02:27 00:02:27 00:00:00 00:00:00 magyar zene 03:26:47 03:30:35 00:03:48 00:00:00 00:03:48 00:03:48 00:00:00 00:00:00 Hétköznapi missziónk (munkások és munkák az Úr szőlőjében; misszió a tiszta fogantatásért; zene: Pat Metheny) 03:30:35 04:25:12 00:54:37 00:49:34 00:05:03 00:01:07 00:03:56 00:00:00 magyar zene 04:25:12 04:26:21 00:01:09 00:00:00 00:01:09 00:01:09 00:00:00 00:00:00 Pilinszky János: Hitünk titkaiból 04:26:21 04:28:21 00:02:00 00:02:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00, művészeti magyar zene 04:28:21 04:30:24 00:02:03 00:00:00 00:02:03 00:02:03 00:00:00 00:00:00 A katolikus egyház katekizmusa Szederkényi Károly hittanórája 04:30:24 05:27:57 00:57:33 00:52:32 00:05:01 00:00:00 00:00:00 00:05:01 magyar zene 05:27:57 05:30:22 00:02:25 00:00:00 00:02:25 00:02:25 00:00:00 00:00:00 Hírek a Vkánból A Vkáni Rádió magyar adása 05:30:22 05:50:00 00:19:38 00:19:38 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Kilátó II. János Pál pápa imái az év minden napjára 05:50:00 05:53:54 00:03:54 00:02:35 00:01:19 00:01:19 00:00:00 00:00:00 Abba Pater II. János Pál pápa zenés imája 05:53:54 06:01:08 00:07:14 00:07:14 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Roráté (celldömölki Nagy Boldogasszony templom) 06:01:08 06:45:12 00:44:04 00:44:04 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Szentolvasó Az örvendetes szentolvasó imádkozása (Pilisszentkeresztről) 06:45:12 07:15:39 00:30:27 00:30:27 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Napindító Hitéleti magazinműsor (evangélium, elmélkedés, vkáni beszámoló, karácsonyi készülődés, a nap szentje, programajánló, kompendium) 07:15:39 08:55:08 01:39:29 01:25:33 00:13:56 00:13:56 00:00:00 00:00:00 információ s, Hírpercek (gazdasági hírek) 08:55:08 08:58:50 00:03:42 00:03:42 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 hírműsor 9

10 azonosítatlan zene 08:58:50 09:00:08 00:01:18 00:00:00 00:01:18 00:00:00 00:00:00 00:01:18 Életünk három oszlopa Hittanóra 09:00:08 10:00:15 01:00:07 00:46:43 00:13:24 00:00:00 00:00:00 00:13:24 Cselekvő szeretet (Beke Albert protestáns református irodalom történész, kritikussal a magyar irodalomról) 10:00:15 10:55:16 00:55:01 00:52:14 00:02:47 00:02:47 00:00:00 00:00:00 művészeti, azonosítatlan zene 10:55:16 11:00:07 00:04:51 00:00:00 00:04:51 00:00:00 00:00:00 00:04:51 (csend) 11:00:07 11:01:44 00:01:37 00:01:37 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Alma Mater (pécsi Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnázium, bemutatása) 11:01:44 11:25:09 00:23:25 00:21:24 00:02:01 00:02:01 00:00:00 00:00:00 közösségi azonosítatlan zene 11:25:09 11:26:12 00:01:03 00:00:00 00:01:03 00:00:00 00:00:00 00:01:03 Jöjj el népek várakozása Úr Jézus... (zenés ima) 11:26:12 11:28:41 00:02:29 00:02:29 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 azonosítatlan zene 11:28:41 11:30:20 00:01:39 00:00:00 00:01:39 00:00:00 00:00:00 00:01:39 Zsolozsma Olvasmányos és napközi imaóra 11:30:20 11:52:44 00:22:24 00:22:24 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 azonosítatlan zene 11:52:44 11:55:07 00:02:23 00:00:00 00:02:23 00:00:00 00:00:00 00:02:23 Műsorismertetés 11:55:07 11:57:48 00:02:41 00:02:41 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 azonosítatlan zene 11:57:48 12:00:05 00:02:17 00:00:00 00:02:17 00:00:00 00:00:00 00:02:17 Úrangyala Imádság 12:00:05 12:05:30 00:05:25 00:05:25 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 azonosítatlan zene 12:05:30 12:06:37 00:01:07 00:00:00 00:01:07 00:00:00 00:00:00 00:01:07 Adventi lelki gyakorlat a Mária Rádióban (műsorelőzetes) 12:06:37 12:07:21 00:00:44 00:00:44 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 magyar zene 12:07:21 12:09:02 00:01:41 00:00:00 00:01:41 00:01:41 00:00:00 00:00:00 Imalánc Imaszándékok fogadása telefonon 12:09:02 12:20:26 00:11:24 00:11:24 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Szentolvasó - A világosság szentolvasó imádkozása 12:20:26 12:55:22 00:34:56 00:34:56 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Adventi lelki gyakorlat a Mária Rádióban (műsorelőzetes) 12:55:22 12:55:53 00:00:31 00:00:31 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 magyar zene 12:55:53 12:57:36 00:01:43 00:00:00 00:01:43 00:01:43 00:00:00 00:00:00 azonosítatlan zene 12:57:36 13:00:15 00:02:39 00:00:00 00:02:39 00:00:00 00:00:00 00:02:39 Hírek a Vkánból A Vkáni Rádió magyar adása 13:00:15 13:20:14 00:19:59 00:19:59 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Jóhírek (egyházi hírek) 13:20:14 13:33:42 00:13:28 00:13:28 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Ószövetség A Szentírás folyamatos olvasása 13:33:42 13:39:41 00:05:59 00:05:59 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 10

11 Lelkiségi irodalom (Belon Gellért: Jézus lelkülete 47. rész; Johannes Toller: Adventi ének) 13:39:41 13:54:46 00:15:05 00:11:34 00:03:31 00:00:00 00:00:00 00:03:31 művészeti, vallásos Fényeddel töltsd be... (zenés ima) 13:54:46 13:57:06 00:02:20 00:02:20 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 azonosítatlan zene 13:57:06 14:00:07 00:03:01 00:00:00 00:03:01 00:00:00 00:00:00 00:03:01 A nap evangéliuma (evangélium Szent Lukács könyvéből) 14:00:07 14:16:13 00:16:06 00:16:06 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 azonosítatlan zene 14:16:13 14:17:17 00:01:04 00:00:00 00:01:04 00:00:00 00:00:00 00:01:04 magyar zene 14:17:17 14:20:20 00:03:03 00:00:00 00:03:03 00:03:03 00:00:00 00:00:00 magyar zene 14:20:20 14:22:00 00:01:40 00:00:00 00:01:40 00:01:40 00:00:00 00:00:00 magyar zene 14:22:00 14:25:58 00:03:58 00:00:00 00:03:58 00:03:58 00:00:00 00:00:00 magyar zene 14:25:58 14:27:53 00:01:55 00:00:00 00:01:55 00:01:55 00:00:00 00:00:00 azonosítatlan zene 14:27:53 14:28:45 00:00:52 00:00:00 00:00:52 00:00:00 00:00:00 00:00:52 azonosítatlan zene 14:28:45 14:30:19 00:01:34 00:00:00 00:01:34 00:00:00 00:00:00 00:01:34 Adventi elmélkedés (bp-i Jó Pásztor templomban elhangzott tanítás) 14:30:19 14:37:52 00:07:33 00:07:33 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 azonosítatlan zene 14:37:52 14:40:13 00:02:21 00:00:00 00:02:21 00:00:00 00:00:00 00:02:21 Imalánc Imaszándékok fogadása telefonon 14:40:13 14:55:35 00:15:22 00:15:22 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 azonosítatlan zene 14:55:35 14:58:14 00:02:39 00:00:00 00:02:39 00:00:00 00:00:00 00:02:39 azonosítatlan zene 14:58:14 15:00:15 00:02:01 00:00:00 00:02:01 00:00:00 00:00:00 00:02:01 Irgalmasság órája Erőforrás mindenkinek (engesztelő szent mise a pünkösdfürdői Boldog Özséb r.k. plébániáról) 15:00:15 15:24:46 00:24:31 00:24:31 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 magyar zene 15:24:46 15:30:19 00:05:33 00:00:00 00:05:33 00:05:33 00:00:00 00:00:00 Szent kút Mátraverebély- Szentkút kegyhelyen elhangzott tanítások 15:30:19 15:37:45 00:07:26 00:07:26 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 magyar zene 15:37:45 15:39:39 00:01:54 00:00:00 00:01:54 00:01:54 00:00:00 00:00:00 magyar zene 15:39:39 15:40:42 00:01:03 00:00:00 00:01:03 00:01:03 00:00:00 00:00:00 magyar zene 15:40:42 15:42:22 00:01:40 00:00:00 00:01:40 00:01:40 00:00:00 00:00:00 azonosítatlan zene 15:42:22 15:45:57 00:03:35 00:00:00 00:03:35 00:00:00 00:00:00 00:03:35 azonosítatlan zene 15:45:57 15:47:16 00:01:19 00:00:00 00:01:19 00:00:00 00:00:00 00:01:19 azonosítatlan zene 15:47:16 15:49:04 00:01:48 00:00:00 00:01:48 00:00:00 00:00:00 00:01:48 azonosítatlan zene 15:49:04 15:53:32 00:04:28 00:00:00 00:04:28 00:00:00 00:00:00 00:04:28 azonosítatlan zene 15:53:32 15:55:08 00:01:36 00:00:00 00:01:36 00:00:00 00:00:00 00:01:36 Hírpercek (gazdasági hírek) 15:55:08 15:58:51 00:03:43 00:03:43 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 hírműsor azonosítatlan zene 15:58:51 16:00:07 00:01:16 00:00:00 00:01:16 00:00:00 00:00:00 00:01:16 Tanúságtétel (Toma Adrianna gyógypedagógus a felvidéki Zsitvabesenyőről 2. rész) 16:00:07 16:18:06 00:17:59 00:17:59 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 magyar zene 16:18:06 16:19:16 00:01:10 00:00:00 00:01:10 00:01:10 00:00:00 00:00:00 Adventi imádság Kihez kiálthatnék én 16:19:16 16:22:52 00:03:36 00:03:36 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 11

12 Iste... (zenés ima) magyar zene 16:22:52 16:25:05 00:02:13 00:00:00 00:02:13 00:02:13 00:00:00 00:00:00 Adventi lelki gyakorlat a Mária Rádióban (műsorelőzetes) 16:25:05 16:25:47 00:00:42 00:00:42 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 magyar zene 16:25:47 16:26:56 00:01:09 00:00:00 00:01:09 00:01:09 00:00:00 00:00:00 magyar zene 16:26:56 16:27:32 00:00:36 00:00:00 00:00:36 00:00:36 00:00:00 00:00:00 azonosítatlan zene 16:27:32 16:30:28 00:02:56 00:00:00 00:02:56 00:00:00 00:00:00 00:02:56 Aktuális interjú a M.Rádió rajzpályázatán díjat nyert gyerekekkel 16:30:28 17:17:44 00:47:16 00:42:31 00:04:45 00:04:45 00:00:00 00:00:00, közéleti magyar zene 17:17:44 17:19:39 00:01:55 00:00:00 00:01:55 00:01:55 00:00:00 00:00:00 Advent Várakozással telik életünk, mert egy nagy érzésre várunk (zenés ima) 17:19:39 17:22:55 00:03:16 00:03:16 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 azonosítatlan zene 17:22:55 17:25:22 00:02:27 00:00:00 00:02:27 00:00:00 00:00:00 00:02:27 Jegyzet Gondolatok szociális kérdésekről (hajléktalanokról) 17:25:22 17:29:16 00:03:54 00:03:54 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00, mindennap i életvitelt segítő azonosítatlan zene 17:29:16 17:30:28 00:01:12 00:00:00 00:01:12 00:00:00 00:00:00 00:01:12 Szentolvasó - A fájdalmas szentolvasó imádkozása 17:30:28 17:58:38 00:28:10 00:28:10 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 azonosítatlan zene 17:58:38 18:00:11 00:01:33 00:00:00 00:01:33 00:00:00 00:00:00 00:01:33 Szentmise (Pápáról a Szent József templomból) 18:00:11 19:05:13 01:05:02 01:05:02 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Zsolozsma esti dicsérete 19:05:13 19:17:15 00:12:02 00:12:02 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Életigenlő Élet- és családtervezési műsor (imádság; adventi ünnepkör; Hegyi Éva: Tanulj meg várni, Bódás János: Advent; fiatalok magatartása) 19:17:15 19:55:15 00:38:00 00:33:14 00:04:46 00:04:46 00:00:00 00:00:00, mindennap i életvitelt segítő Hírpercek (gazdasági hírek) 19:55:15 19:58:52 00:03:37 00:03:37 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 hírműsor azonosítatlan zene 19:58:52 20:00:08 00:01:16 00:00:00 00:01:16 00:00:00 00:00:00 00:01:16 Úrangyala Imádság 20:00:08 20:05:07 00:04:59 00:04:59 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Mária Út Mariazelltől Csíksomlyóig (Engesztelők egysége; Ipoly erdő túra) 20:05:07 20:54:54 00:49:47 00:44:46 00:05:01 00:05:01 00:00:00 00:00:00 István atya a Mária Rádióról ( köszönjük, hogy támogattok minket ) 20:54:54 20:56:36 00:01:42 00:01:42 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 azonosítatlan zene 20:56:36 21:00:16 00:03:40 00:00:00 00:03:40 00:00:00 00:00:00 00:03:40 Kapuk Hogyan éljünk úgy, hogy meg tudjunk halni? (szenvedés, krízis, gyász) 21:00:16 21:55:28 00:55:12 00:51:18 00:03:54 00:03:54 00:00:00 00:00:00, mindennap i életvitelt segítő 12

13 Jegyzet Gondolatok szociális kérdésekről (hajléktalanokról) 21:55:28 21:59:03 00:03:35 00:03:35 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00, kulturális azonosítatlan zene 21:59:03 22:00:10 00:01:07 00:00:00 00:01:07 00:00:00 00:00:00 00:01:07 Nikodémusz óra (Rókai Zoltán a Pázmány Péter Kat. Egyetem Hittudományi Karának tanszékvezető professzora, élete, munkássága) 22:00:10 22:53:15 00:53:05 00:47:39 00:05:26 00:00:00 00:00:00 00:05:26, közéleti azonosítatlan zene 22:53:15 22:55:10 00:01:55 00:00:00 00:01:55 00:00:00 00:00:00 00:01:55 Adventi lelki gyakorlat a Mária Rádióban (műsorelőzetes) 22:55:10 22:55:55 00:00:45 00:00:45 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 magyar zene 22:55:55 22:57:36 00:01:41 00:00:00 00:01:41 00:01:41 00:00:00 00:00:00 azonosítatlan zene 22:57:36 23:00:10 00:02:34 00:00:00 00:02:34 00:00:00 00:00:00 00:02:34 Virrasztás Magyarországért Szent Jobb kápolna, Budapest 23:00:10 00:00:00 00:59:50 00:59:50 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Mária Rádió Palota (Veszprém) :00:00-24:00:00 Műsor címe kezdés vége nettó idő szöveg zene magyar z. külföldi z. ismeretlen z. közszolgá l Virrasztás Magyarországért - Budapest, Szent István Bazilika (folytatás) 00:00:00 05:10:45 05:10:45 05:10:45 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 azonosítatlan zene 05:10:45 05:19:14 00:08:29 00:00:00 00:08:29 00:00:00 00:00:00 00:08:29 azonosítatlan zene 05:19:14 05:27:59 00:08:45 00:00:00 00:08:45 00:00:00 00:00:00 00:08:45 azonosítatlan zene 05:27:59 05:30:24 00:02:25 00:00:00 00:02:25 00:00:00 00:00:00 00:02:25 Hírek a Vkánból - A Vkáni Rádió magyar nyelvű adása 05:30:24 05:50:01 00:19:37 00:19:37 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Kilátó - II. János Pál pápa imái az év minden napjára (Ima a szeplőtelen Szűz Máriához) 05:50:01 05:52:44 00:02:43 00:02:43 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 magyar zene 05:52:44 05:53:57 00:01:13 00:00:00 00:01:13 00:01:13 00:00:00 00:00:00 Abba Pater - II. János Pál pápa zenés imája 05:53:57 05:59:45 00:05:48 00:05:48 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Roráté - Celldömölk, Nagyboldogasszony templom 05:59:45 06:45:18 00:45:33 00:45:33 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Szentolvasó - A világosság szentolvasó imádkozása 06:45:18 07:13:17 00:27:59 00:27:59 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 azonosítatlan zene 07:13:17 07:15:38 00:02:21 00:00:00 00:02:21 00:00:00 00:00:00 00:02:21 13

14 Napindító - Reggeli magazinműsor (imádság, evangélium, évfordulók; versek; hírek; Várnai Péter atya adventi könyve; nap szentje; Bolyki Balázs programajánlója; tisztaság napja; Kis Szent Teréz CD) 07:15:38 08:54:24 01:38:46 01:19:01 00:19:45 00:19:45 00:00:00 00:00:00 Hírpercek - A Mária Rádió hírek ( információ s, hírek) 08:54:24 09:00:11 00:05:47 00:05:47 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Életünk három oszlopa - Hittanóra Fülöp Ákos atyával 09:00:11 10:00:19 01:00:08 00:45:05 00:15:03 00:15:03 00:00:00 00:00:00 Jogdoktor Jog segély (tartási kötelezettség, ill. a hallgatók kérdései) 10:00:19 10:55:19 00:55:00 00:55:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 mindennap i életvitelt segítő Jegyzet - Gondolatok az ifjúságról (advent; győzelem a sátán fölött) 10:55:19 11:00:00 00:04:41 00:04:41 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Egyház a mai világban A pápai enciklikákról (Az egyház társadalmi tanításának kompendiuma A gazdasági élet kérdései) 11:00:00 11:26:45 00:26:45 00:26:45 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 azonosítatlan zene 11:26:45 11:28:33 00:01:48 00:00:00 00:01:48 00:00:00 00:00:00 00:01:48 azonosítatlan zene 11:28:33 11:30:27 00:01:54 00:00:00 00:01:54 00:00:00 00:00:00 00:01:54 Zsolozsma - Olvasmányos és napközi imaóra 11:30:27 11:49:05 00:18:38 00:18:38 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 azonosítatlan zene 11:49:05 11:50:22 00:01:17 00:00:00 00:01:17 00:00:00 00:00:00 00:01:17 azonosítatlan zene 11:50:22 11:52:10 00:01:48 00:00:00 00:01:48 00:00:00 00:00:00 00:01:48 azonosítatlan zene 11:52:10 11:55:14 00:03:04 00:00:00 00:03:04 00:00:00 00:00:00 00:03:04 Műsorismertetés 11:55:14 11:58:38 00:03:24 00:03:24 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 azonosítatlan zene 11:58:38 12:00:09 00:01:31 00:00:00 00:01:31 00:00:00 00:00:00 00:01:31 Úrangyala - Imádság 12:00:09 12:06:09 00:06:00 00:06:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 István atya a Mária Rádióról ( köszönjük, hogy támogattok minket ) 12:06:09 12:07:35 00:01:26 00:01:26 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Imalánc - Imaszándékok fogadása telefonon 12:07:35 12:20:44 00:13:09 00:13:09 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Szentolvasó - A fájdalmas szentolvasó elmélkedő imádkozása 12:20:44 12:57:22 00:36:38 00:36:38 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 azonosítatlan zene 12:57:22 13:00:18 00:02:56 00:00:00 00:02:56 00:00:00 00:00:00 00:02:56 Hírek a Vkánból - A Vkáni Rádió magyar nyelvű adása 13:00:18 13:20:22 00:20:04 00:20:04 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 14

15 Jóhírek - A Mária Rádió egyházi hírei 13:20:22 13:35:25 00:15:03 00:15:03 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Ószövetség - A Szentírás folyamatos olvasása (Második törvénykönyv) 13:35:25 13:41:55 00:06:30 00:06:30 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Lelkiségi irodalom - Szemelvények lelkiségi írók műveiből (Belon Gellért: Jézus lelkülete) 13:41:55 13:51:39 00:09:44 00:09:44 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00, művészeti magyar zene 13:51:39 13:53:46 00:02:07 00:00:00 00:02:07 00:02:07 00:00:00 00:00:00 Jöjj el népek várakozása Úr Jézus... (zenés imádság) 13:53:46 13:56:13 00:02:27 00:02:27 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 azonosítatlan zene 13:56:13 13:58:15 00:02:02 00:00:00 00:02:02 00:00:00 00:00:00 00:02:02 Johannes Tolle: Adventi ének 13:58:15 13:58:57 00:00:42 00:00:42 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00, művészeti azonosítatlan zene 13:58:57 14:00:11 00:01:14 00:00:00 00:01:14 00:00:00 00:00:00 00:01:14 A nap evangéliuma (Máté evangéliumából) 14:00:11 14:30:19 00:30:08 00:26:16 00:03:52 00:03:52 00:00:00 00:00:00 magyar zene 14:30:19 14:32:51 00:02:32 00:00:00 00:02:32 00:02:32 00:00:00 00:00:00 azonosítatlan zene 14:32:51 14:37:20 00:04:29 00:00:00 00:04:29 00:00:00 00:00:00 00:04:29 azonosítatlan zene 14:37:20 14:40:18 00:02:58 00:00:00 00:02:58 00:00:00 00:00:00 00:02:58 Imalánc - Imaszándékok fogadása telefonon 14:40:18 14:55:52 00:15:34 00:15:34 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 azonosítatlan zene 14:55:52 14:58:16 00:02:24 00:00:00 00:02:24 00:00:00 00:00:00 00:02:24 azonosítatlan zene 14:58:16 15:00:10 00:01:54 00:00:00 00:01:54 00:00:00 00:00:00 00:01:54 Advent a Mária Rádióban (1) - Székely János püspök atya gondolatai 15:00:10 15:50:48 00:50:38 00:32:08 00:18:30 00:02:05 00:00:00 00:16:25 Advent a Mária Rádióban (2) - Dúl Géza atya gondolatai 15:50:48 16:30:35 00:39:47 00:38:27 00:01:20 00:00:00 00:00:00 00:01:20 Teremtésvédelem (Dr. Hetesi Zsolt: Az utolsó órában vagyunk, előadás; energiaforrások, megújujó energiák) 16:30:35 17:13:40 00:43:05 00:38:33 00:04:32 00:04:32 00:00:00 00:00:00 tudományo s magyar zene 17:13:40 17:17:10 00:03:30 00:00:00 00:03:30 00:03:30 00:00:00 00:00:00 azonosítatlan zene 17:17:10 17:21:05 00:03:55 00:00:00 00:03:55 00:00:00 00:00:00 00:03:55 azonosítatlan zene 17:21:05 17:25:38 00:04:33 00:00:00 00:04:33 00:00:00 00:00:00 00:04:33 Jegyzet - Gondolatok az ifjúságról (advent; győzelem a sátán fölött) 17:25:38 17:30:22 00:04:44 00:04:44 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Szentolvasó - A dicsőséges szentolvasó imádkozása 17:30:22 17:56:43 00:26:21 00:26:21 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 azonosítatlan zene 17:56:43 18:00:11 00:03:28 00:00:00 00:03:28 00:00:00 00:00:00 00:03:28 Szentmise - Budapest (XIV. kerület), Mária Rádió kápolna (bemutatja: Székely János püspök atya) 18:00:11 18:46:45 00:46:34 00:46:34 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 15

16 Zsolozsma - Esti dicséret 18:46:45 18:57:08 00:10:23 00:10:23 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 magyar zene 18:57:08 19:00:14 00:03:06 00:00:00 00:03:06 00:03:06 00:00:00 00:00:00 Esti mese - Az Erdélyi Mária Rádió gyermekműsora (Dalfakasztó: Halász Judit: Csiri-biri; Saint- Exupery: Kis Herzegrészlet; dal tanulás) 19:00:14 19:11:55 00:11:41 00:03:04 00:08:37 00:08:37 00:00:00 00:00:00 gyermek és ifjúsági azonosítatlan zene 19:11:55 19:15:48 00:03:53 00:00:00 00:03:53 00:00:00 00:00:00 00:03:53 Aktuális - Adventi beszélgetés Khirer Imre atyával 19:15:48 19:40:10 00:24:22 00:21:53 00:02:29 00:01:08 00:00:00 00:01:21 azonosítatlan zene 19:40:10 19:42:07 00:01:57 00:00:00 00:01:57 00:00:00 00:00:00 00:01:57 Jöjj el Úr Jézus, akire a népek várakoznak... (zenés ima) 19:42:07 19:44:34 00:02:27 00:02:27 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 azonosítatlan zene 19:44:34 19:45:16 00:00:42 00:00:00 00:00:42 00:00:00 00:00:00 00:00:42 azonosítatlan zene 19:45:16 19:49:28 00:04:12 00:00:00 00:04:12 00:00:00 00:00:00 00:04:12 Szent Anzelm püspök: Nos, ember társam hagyd abba egy kissé az elfoglaltságodat... 19:49:28 19:53:49 00:04:21 00:04:21 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 azonosítatlan zene 19:53:49 19:55:14 00:01:25 00:00:00 00:01:25 00:00:00 00:00:00 00:01:25 Hírpercek ( hírek) 19:55:14 20:00:49 00:05:35 00:05:35 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Úrangyala - Imádság 20:00:49 20:05:46 00:04:57 00:04:57 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Iránytű - Pál Ferenc atya előadássorozata útkereső fiataloknak (párkapcsolatok) 20:05:46 20:56:07 00:50:21 00:50:21 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 ifjúsági, mindennap i életvitelt segítő Dúl Géza atya (támogassák rádiónkat az adó 1 %-ával és a magazinunkban lévő csekkel befizethető összegekkel) 20:56:07 20:57:21 00:01:14 00:01:14 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 azonosítatlan zene 20:57:21 21:00:20 00:02:59 00:00:00 00:02:59 00:00:00 00:00:00 00:02:59 Van aki tisztán szereti - Kalandtúra a tisztaság útján (házasságban megélt tisztaság, gyermekvállalás, családtervezés) 21:00:20 21:55:20 00:55:00 00:47:33 00:07:27 00:04:06 00:00:00 00:03:21 ifjúsági, mindennap i életvitelt segítő Jegyzet - Gondolatok az ifjúságról (advent; győzelem a sátán fölött) 21:55:20 22:00:00 00:04:40 00:04:40 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Életünk három oszlopa - Hittanóra 22:00:00 22:44:56 00:44:56 00:39:54 00:05:02 00:05:02 00:00:00 00:00:00 azonosítatlan zene 22:44:56 22:46:27 00:01:31 00:00:00 00:01:31 00:00:00 00:00:00 00:01:31 azonosítatlan zene 22:46:27 22:48:57 00:02:30 00:00:00 00:02:30 00:00:00 00:00:00 00:02:30 azonosítatlan zene 22:48:57 22:50:31 00:01:34 00:00:00 00:01:34 00:00:00 00:00:00 00:01:34 azonosítatlan zene 22:50:31 22:55:43 00:05:12 00:00:00 00:05:12 00:00:00 00:00:00 00:05:12 azonosítatlan zene 22:55:43 22:58:03 00:02:20 00:00:00 00:02:20 00:00:00 00:00:00 00:02:20 magyar zene 22:58:03 23:00:14 00:02:11 00:00:00 00:02:11 00:02:11 00:00:00 00:00:00 Zsolozsma - Befejező 23:00:14 23:08:27 00:08:13 00:08:13 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 16

17 imádság magyar zene 23:08:27 23:16:47 00:08:20 00:00:00 00:08:20 00:08:20 00:00:00 00:00:00 Szederkényi Károly atya ( a rádió is rászorul a vigasztalásra...hallgató ink, családtagjaink segítségükkel, anyagi áldozataikkal, adományaikkal segítik a rádiót ) 23:16:47 23:23:10 00:06:23 00:06:23 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Szent kút - Mátraverebély- Szentkút kegyhelyen elhangzott tanítások 23:23:10 23:30:35 00:07:25 00:07:25 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 magyar zene 23:30:35 23:32:41 00:02:06 00:00:00 00:02:06 00:02:06 00:00:00 00:00:00 Uram, kegyességedhez fordulunk... (zenés ima) 23:32:41 23:34:20 00:01:39 00:01:39 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 azonosítatlan zene 23:34:20 23:35:29 00:01:09 00:00:00 00:01:09 00:00:00 00:00:00 00:01:09 Hírek a Vkánból - A Vkáni Rádió magyar nyelvű adása 23:35:29 23:54:55 00:19:26 00:19:26 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 azonosítatlan zene 23:54:55 23:58:05 00:03:10 00:00:00 00:03:10 00:00:00 00:00:00 00:03:10 azonosítatlan zene 23:58:05 00:00:00 00:01:55 00:00:00 00:01:55 00:00:00 00:00:00 00:01:55 Mária Rádió Palota (Veszprém) :00:00-24:00:00 Műsor címe kezdés vége nettó idő szöveg zene magyar z. külföldi z. ismeretlen z. közszolgá l Boldogasszony anyánk - Himnusz 00:01:24 00:04:12 00:02:48 00:02:48 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Szentolvasó - A fájdalmas szentolvasó imádkozása 00:04:12 00:32:58 00:28:46 00:28:46 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 azonosítatlan zene 00:32:58 00:35:25 00:02:27 00:00:00 00:02:27 00:00:00 00:00:00 00:02:27 Tanúságtétel - Személyes vallomások megtérésről és a hit erejéről 00:35:25 00:51:48 00:16:23 00:16:23 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 magyar zene 00:51:48 00:53:40 00:01:52 00:00:00 00:01:52 00:01:52 00:00:00 00:00:00 Harmatozzatok ó egek, onnan felülről... (zenés ima) 00:53:40 00:55:20 00:01:40 00:01:40 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 azonosítatlan zene 00:55:20 01:00:23 00:05:03 00:00:00 00:05:03 00:00:00 00:00:00 00:05:03 Aktuális - Interjú a Mária Rádió rajzpályázatán díjat nyert gyerekekkel 01:00:23 01:47:48 00:47:25 00:42:40 00:04:45 00:04:45 00:00:00 00:00:00, közéleti magyar zene 01:47:48 01:48:58 00:01:10 00:00:00 00:01:10 00:01:10 00:00:00 00:00:00 Győri Ilona Mária:, Advent 01:48:58 01:50:17 00:01:19 00:01:19 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 művészeti azonosítatlan zene 01:50:17 01:53:10 00:02:53 00:00:00 00:02:53 00:00:00 00:00:00 00:02:53 Immakuláta, egünk ragyogó hajnal 01:53:10 01:54:51 00:01:41 00:01:41 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 17

18 csillaga... (zenés imádság) azonosítatlan zene 01:54:51 01:57:45 00:02:54 00:00:00 00:02:54 00:00:00 00:00:00 00:02:54 azonosítatlan zene 01:57:45 02:00:23 00:02:38 00:00:00 00:02:38 00:00:00 00:00:00 00:02:38 Kapuk - Hogyan éljünk úgy, hogy meg tudjunk halni? (szenvedés, krízis, gyász) 02:00:23 02:55:43 00:55:20 00:51:26 00:03:54 00:03:54 00:00:00 00:00:00, mindennap i életvitelt segítő István atya a Mária Rádióról ( köszönjük, hogy támogattok minket ) 02:55:43 02:57:10 00:01:27 00:01:27 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 magyar zene 02:57:10 03:00:14 00:03:04 00:00:00 00:03:04 00:03:04 00:00:00 00:00:00 Irgalmasság órája - Erőforrás mindenkinek (imádság) 03:00:14 03:21:42 00:21:28 00:21:28 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 magyar zene 03:21:42 03:22:41 00:00:59 00:00:00 00:00:59 00:00:59 00:00:00 00:00:00 A négy gyertya (történet advent idejére) 03:22:41 03:24:19 00:01:38 00:01:38 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 magyar zene 03:24:19 03:25:55 00:01:36 00:00:00 00:01:36 00:01:36 00:00:00 00:00:00 Advent- várakozással telik életünk, mert egy nagy érzésre várunk... (zenés imádság) 03:25:55 03:29:10 00:03:15 00:03:15 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 azonosítatlan zene 03:29:10 03:31:00 00:01:50 00:00:00 00:01:50 00:00:00 00:00:00 00:01:50 Hirdessétek dicsőségét! - Könnyűzenei evangelizációs műsor 03:31:00 04:21:16 00:50:16 00:13:24 00:36:52 00:36:52 00:00:00 00:00:00 azonosítatlan zene 04:21:16 04:23:34 00:02:18 00:00:00 00:02:18 00:00:00 00:00:00 00:02:18 Johannes Toller: Adventi ének (vers) 04:23:34 04:24:15 00:00:41 00:00:41 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00, művészeti magyar zene 04:24:15 04:26:00 00:01:45 00:00:00 00:01:45 00:01:45 00:00:00 00:00:00 Adventi imádság Kihez kiálthatnék én Iste... (zenés imádság) 04:26:00 04:30:15 00:04:15 00:04:15 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Életünk három oszlopa - Hittanóra 04:30:15 05:15:12 00:44:57 00:40:30 00:04:27 00:04:27 00:00:00 00:00:00 azonosítatlan zene 05:15:12 05:19:37 00:04:25 00:00:00 00:04:25 00:00:00 00:00:00 00:04:25 azonosítatlan zene 05:19:37 05:23:55 00:04:18 00:00:00 00:04:18 00:00:00 00:00:00 00:04:18 Szent Anzelm püspök: Nos, ember társam hagyd abba egy kissé az elfoglaltságodat... 05:23:55 05:26:40 00:02:45 00:02:45 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 azonosítatlan zene 05:26:40 05:28:16 00:01:36 00:00:00 00:01:36 00:00:00 00:00:00 00:01:36 magyar zene 05:28:16 05:30:27 00:02:11 00:00:00 00:02:11 00:02:11 00:00:00 00:00:00 Hírek a Vkánból - A Vkáni Rádió magyar nyelvű adása 05:30:27 05:50:06 00:19:39 00:19:39 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Kilátó - II. János Pál pápa imái az év minden napjára 05:50:06 05:54:00 00:03:54 00:03:54 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Abba Pater - II. János Pál pápa zenés imája 05:54:00 06:00:13 00:06:13 00:06:13 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 azonosítatlan zene 06:00:13 06:04:01 00:03:48 00:00:00 00:03:48 00:00:00 00:00:00 00:03:48 azonosítatlan zene 06:04:01 06:05:34 00:01:33 00:00:00 00:01:33 00:00:00 00:00:00 00:01:33 18

19 Roráté - Celldömölk, Nagyboldogasszony templom 06:05:34 06:42:08 00:36:34 00:36:34 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 magyar zene 06:42:08 06:43:04 00:00:56 00:00:00 00:00:56 00:00:56 00:00:00 00:00:00 azonosítatlan zene 06:43:04 06:45:21 00:02:17 00:00:00 00:02:17 00:00:00 00:00:00 00:02:17 magyar zene 06:45:21 06:47:02 00:01:41 00:00:00 00:01:41 00:01:41 00:00:00 00:00:00 magyar zene 06:47:02 06:56:40 00:09:38 00:00:00 00:09:38 00:09:38 00:00:00 00:00:00 magyar zene 06:56:40 07:01:24 00:04:44 00:00:00 00:04:44 00:04:44 00:00:00 00:00:00 azonosítatlan zene 07:01:24 07:04:54 00:03:30 00:00:00 00:03:30 00:00:00 00:00:00 00:03:30 magyar zene 07:04:54 07:12:24 00:07:30 00:00:00 00:07:30 00:07:30 00:00:00 00:00:00 magyar zene 07:12:24 07:13:46 00:01:22 00:00:00 00:01:22 00:01:22 00:00:00 00:00:00 azonosítatlan zene 07:13:46 07:15:43 00:01:57 00:00:00 00:01:57 00:00:00 00:00:00 00:01:57 Napindító - Reggeli magazinműsor (imádság, advent, nap evangéliuma, az öröm vasárnapja, a nap szentje, Ámon Ottó elmélkedése advent harmadik hetére) 07:15:43 08:44:01 01:28:18 01:21:44 00:06:34 00:00:00 00:00:00 00:06:34 Információ s, Műsorismertetés 08:44:01 08:45:20 00:01:19 00:01:19 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 azonosítatlan zene 08:45:20 08:46:49 00:01:29 00:00:00 00:01:29 00:00:00 00:00:00 00:01:29 azonosítatlan zene 08:46:49 08:50:18 00:03:29 00:00:00 00:03:29 00:00:00 00:00:00 00:03:29 magyar zene 08:50:18 08:53:15 00:02:57 00:00:00 00:02:57 00:02:57 00:00:00 00:00:00 azonosítatlan zene 08:53:15 08:55:17 00:02:02 00:00:00 00:02:02 00:00:00 00:00:00 00:02:02 Hírpercek ( hírek) 08:55:17 09:00:39 00:05:22 00:05:22 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Tisztaság napja (1) - Egyház és tisztaság - Papp Zoltán atya gondolatai (Szexualitás az egyház tanításában, önkielégítés, cölibátus) 09:00:39 09:49:19 00:48:40 00:48:40 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 azonosítatlan zene 09:49:19 09:52:27 00:03:08 00:00:00 00:03:08 00:00:00 00:00:00 00:03:08 Fényeddel töltsd be Uram... (zenés imádság) 09:52:27 09:54:47 00:02:20 00:02:20 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 azonosítatlan zene 09:54:47 09:57:37 00:02:50 00:00:00 00:02:50 00:00:00 00:00:00 00:02:50 azonosítatlan zene 09:57:37 10:00:13 00:02:36 00:00:00 00:02:36 00:00:00 00:00:00 00:02:36 Tisztaság napja (2) - Tudomány és tisztaság - Dr.Gloviczki Eszter előadása: Szerelem, szexualitás biokémiája az Isten tervében 10:00:13 10:43:49 00:43:36 00:43:36 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 magyar zene 10:43:49 10:45:46 00:01:57 00:00:00 00:01:57 00:01:57 00:00:00 00:00:00 A négy gyertya (történet advent idejére) 10:45:46 10:47:25 00:01:39 00:01:39 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 azonosítatlan zene 10:47:25 10:56:23 00:08:58 00:00:00 00:08:58 00:00:00 00:00:00 00:08:58 Mária Rádió naptár...megvásárolhat ó a bp-i és a vidéki régiók 10:56:23 10:57:33 00:01:10 00:01:10 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 19

20 szerkesztőségeiben... azonosítatlan zene 10:57:33 11:00:14 00:02:41 00:00:00 00:02:41 00:00:00 00:00:00 00:02:41 Adventi gondolatok - Dér Katalin elmélkedése 11:00:14 11:26:35 00:26:21 00:26:21 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 azonosítatlan zene 11:26:35 11:30:27 00:03:52 00:00:00 00:03:52 00:00:00 00:00:00 00:03:52 Zsolozsma - Olvasmányos és napközi imaóra 11:30:27 11:52:38 00:22:11 00:22:11 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 azonosítatlan zene 11:52:38 11:55:17 00:02:39 00:00:00 00:02:39 00:00:00 00:00:00 00:02:39 Műsorismertetés 11:55:17 11:58:22 00:03:05 00:03:05 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 magyar zene 11:58:22 12:00:15 00:01:53 00:00:00 00:01:53 00:01:53 00:00:00 00:00:00 Úrangyala - Imádság 12:00:15 12:06:04 00:05:49 00:05:49 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 azonosítatlan zene 12:06:04 12:06:41 00:00:37 00:00:00 00:00:37 00:00:00 00:00:00 00:00:37 A Mária Rádió pápai stúdiójának és rádió adójának beruházási költségére kérünk 12:06:41 12:08:59 00:02:18 00:02:18 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Imalánc - Imaszándékok fogadása telefonon 12:08:59 12:20:32 00:11:33 00:11:33 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Szentolvasó - Az örvendetes szentolvasó imádkozása (a bp.-i Mária Rádió kápolnájából) 12:20:32 12:57:35 00:37:03 00:37:03 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 azonosítatlan zene 12:57:35 13:00:22 00:02:47 00:00:00 00:02:47 00:00:00 00:00:00 00:02:47 Hírek a Vkánból - A Vkáni Rádió magyar nyelvű adása 13:00:22 13:20:28 00:20:06 00:20:06 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Jóhírek ( hírek) 13:20:28 13:35:29 00:15:01 00:15:01 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Ószövetség - A Szentírás folyamatos olvasása (XVII. fejezet) 13:35:29 13:41:39 00:06:10 00:06:10 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Lelkiségi irodalom - Szemelvények lelkiségi írók műveiből (Belon Gellért: Jézus lelkülete) 13:41:39 13:48:16 00:06:37 00:06:37 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 művészeti, azonosítatlan zene 13:48:16 13:51:59 00:03:43 00:00:00 00:03:43 00:00:00 00:00:00 00:03:43 Immakuláta, egünk ragyogó hajnal csillaga... (zenés imádság) 13:51:59 13:53:38 00:01:39 00:01:39 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 azonosítatlan zene 13:53:38 13:56:25 00:02:47 00:00:00 00:02:47 00:00:00 00:00:00 00:02:47 azonosítatlan zene 13:56:25 14:01:03 00:04:38 00:00:00 00:04:38 00:00:00 00:00:00 00:04:38 Perikópa (Ézsaiás: Az Úr Isten lelke van én rajtam) 14:01:03 14:27:58 00:26:55 00:26:55 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 magyar zene 14:27:58 14:33:37 00:05:39 00:00:00 00:05:39 00:05:39 00:00:00 00:00:00 A négy gyertya (történet advent idejére) 14:33:37 14:35:14 00:01:37 00:01:37 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 20

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 2208/2012. (XII. 12.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 2208/2012. (XII. 12.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/28387-8/2012. Tárgy: a hálózatba kapcsolódásra vonatkozó törvényi előírások megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat Melléklet: a vizsgált adásnap műsorát tartalmazó

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1606/2012. (IX.5.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1606/2012. (IX.5.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/20021-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a célokat szolgáló műsorszámok, valamint a helyi közélettel foglalkozó, a helyi mindennapi

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1897/2012. (X.30.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1897/2012. (X.30.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/24101-7/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 542/2014. (VI. 17.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 542/2014. (VI. 17.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/10617-7/ Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések, és a közösségi médiaszolgáltatókkal szemben előírt törvényi követelmény megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám:

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 164/2013. (I.30.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 164/2013. (I.30.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/32761-7/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1336/2013. (VIII. 28.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1336/2013. (VIII. 28.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/26026-10/2013. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések, valamint a közösségi médiaszolgáltatókkal szemben előírt törvényi követelmények megsértése Ügyintéző: személyes adat

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 23/2013. (I.9.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 23/2013. (I.9.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/28903-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására és a burkolt kereskedelmi közlemény tilalmára vonatkozó kötelezettség megsértése Melléklet:

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 320/2014. (IV.8.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 320/2014. (IV.8.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/2345-10/2014. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a reklámok megkülönböztetésére vonatkozó törvényi rendelkezés, valamint a vállalt műsorstruktúrának

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 778/2012. (IV.25.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 778/2012. (IV.25.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/6601-9/2012. Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: A hatósági ellenőrzés megállapításai Az

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 2151/2012. (XII. 5.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 2151/2012. (XII. 5.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/26285-12/2012. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat Melléklet: a vizsgált adáshét műsorát tartalmazó táblázat A NEMZETI

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 173/2014. (II.18.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 173/2014. (II.18.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/72192-8/2013. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1261/2013. (VII. 24.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1261/2013. (VII. 24.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/14437-10/2013. Tárgy: a hálózatba kapcsolódásra vonatkozó törvényi előírás megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat Melléklet: a hatósági ellenőrzés megállapításai

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1242/2014. (XII.16.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1242/2014. (XII.16.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/26663-7/2014. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor közreadására vonatkozó kötelezettség megsértése

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 2.700.000,- Ft, azaz kétmillió-hétszázezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi.

H A T Á R O Z A T. 2.700.000,- Ft, azaz kétmillió-hétszázezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi. Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/17076-6/2013. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a hallássérültek számára hozzáférhető műsorszámokra vonatkozó

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 589/2012. (III.28.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 589/2012. (III.28.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/33503-11/2011. Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsorsugárzási kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: A hatósági ellenőrzés megállapításai Az egyhetes

Részletesebben

HATÁROZAT. 715.000,- Ft, azaz hétszáztizenötezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi.

HATÁROZAT. 715.000,- Ft, azaz hétszáztizenötezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi. Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/10951-5/2013. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a hallássérültek számára hozzáférhető műsorszámokra vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése Melléklet: hatósági

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1852/2012. (X. 17.) sz. HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1852/2012. (X. 17.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/21376-7/2012. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának

Részletesebben

HATÁROZAT. 200.000,- Ft, azaz kétszázezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi.

HATÁROZAT. 200.000,- Ft, azaz kétszázezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi. Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/26520-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a hallássérültek számára hozzáférhető műsorszámokra vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése Melléklet: hatósági

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1551/2012. (VIII. 29.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1551/2012. (VIII. 29.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/35819-13/2011. Tárgy: az 1243/2011. (IX. 21.) számú, BJ/20481-6/2011. ügyiratszámú médiatanácsi határozat o) és r) pontjaiban foglaltak, valamint a közösségi médiaszolgáltatásokkal szembeni

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 1.330.000,- Ft, azaz egymillió-háromszázezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi.

H A T Á R O Z A T. 1.330.000,- Ft, azaz egymillió-háromszázezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi. Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/12953-5/2014. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a hallássérültek számára hozzáférhető műsorszámokra vonatkozó

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1023/2012. (V. 30.) számú HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1023/2012. (V. 30.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/10113-7/2012. Tárgy: a kiskorúak védelméről szóló rendelkezések megsértése Ügyintéző: személyes adat Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 1023/2012. (V. 30.) számú HATÁROZATA

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 590/2015. (V.19.) sz. HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 590/2015. (V.19.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/5710-11/2015. Ügyintéző: személyes adat Tel.: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése Melléklet:

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 111/2012. (I.18.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 111/2012. (I.18.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/32643-10/2011. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a termékmegjelenítésre vonatkozó szabályok megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 111/2012. (I.18.) számú HATÁROZATA

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 38.970,- Ft, azaz harmincnyolcezer - kilencszázhetven forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T. 38.970,- Ft, azaz harmincnyolcezer - kilencszázhetven forint bírsággal sújtja. Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/23391-5/2013. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet:

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 748/2015. (VI.16.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 748/2015. (VI.16.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: Ügyintéző: Telefonszám: E-mail: Tárgy: Melléklet: MN/10948-8/2015. személyes adat Személyes adat személyes adat a reklám, televíziós vásárlás és a műsorelőzetes, valamint azok közzétételét

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 773/2015. (VI.23.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 773/2015. (VI.23.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: Ügyintéző: Telefonszám: E-mail: Tárgy: Melléklet: MN/10947-7/2015. személyes adat Személyes adat személyes adat a reklám, televíziós vásárlás és a műsorelőzetes, valamint azok közzétételét

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 65.000,- Ft, azaz hatvanötezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T. 65.000,- Ft, azaz hatvanötezer forint bírsággal sújtja. Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/15072-4/2012. Ügyintéző: személyes adat Tárgy közösségi médiaszolgáltatás során összetett műsorszámokban történő reklámok közzétételére vonatkozó törvényi rendelkezés

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 2211/2012. (XII.12.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 2211/2012. (XII.12.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/27611-9/2012. Tárgy: a Médiatanács Határozatában előírt műsorstrutúrána megfelelő műsorsugárzási ötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat Mellélet:

Részletesebben

HATÁROZAT. megállapítja,

HATÁROZAT. megállapítja, Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa Ügyiratszám: JG-16762-12/2015. Ügyintéző: személyes adat Telefon: személyes adat Email: személyes adat Tárgy: döntés az IRÁNY Média 2012 Kft. kérelmére

Részletesebben

1128/2013 HATÁROZATA

1128/2013 HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/8114-11/2013. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1792/2012. (X.10.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1792/2012. (X.10.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/21388-10/2012. Tárgy: a Médiatanács határozatában előírt műsorstruktúrának megfelelő műsorsugárzási kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: a hatósági ellenőrzés megállapításai

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 200 000,- Ft, azaz kétszázezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T. 200 000,- Ft, azaz kétszázezer forint bírsággal sújtja. Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/13764-4/2015. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a reklámidőre vonatkozó rendelkezés megsértése H A T Á R O Z A T

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 161/2016. (II. 9.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 161/2016. (II. 9.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/35010-10/2015. Tárgy: a társadalmi célú reklám közzétételére vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet: A magyar reformok működnek! című klipek TV2 csatornán reklámként történt

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1460/2012. (VII.25.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1460/2012. (VII.25.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/15410-7/2012. Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor (a napi rendszeres híradásra szánt műsoridő, és a helyi közélettel foglalkozó, a helyi mindennapi életet segítő műsorszámok)

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1237/2012. (VII.5.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1237/2012. (VII.5.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/9050-11/2012. Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó törvényi kötelezettség, illetve a hálózatba kapcsolódásra vonatkozó törvényi előírások megsértése Ügyintéző:

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1259/2013. (VII. 24.) sz. HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1259/2013. (VII. 24.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/10459-11/2013. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 248/2014. (III. 18.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 248/2014. (III. 18.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/668-7/2014. Tárgy: a vállalt műsorszerezettől történő eltérése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat Mellélet: a hatósági ellenőrzés megállapításai A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 2111/2012. (XI. 28.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 2111/2012. (XI. 28.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/35-9/. Tárgy: a vállalt műsorstrutúrána megfelelő műsor sugárzására vonatozó, valamint a vényöteles gyógyszerészítménye eresedelmi özleményben történő bemutatását, népszerűsítését tilalmazó

Részletesebben

HATÁROZAT. 50.000,- Ft, azaz ötvenezer forint bírsággal sújtja.

HATÁROZAT. 50.000,- Ft, azaz ötvenezer forint bírsággal sújtja. Médiafelügyeleti Főosztály Iktatószám: MN/1932-4/2012. Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó szabályok megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: Az Advenio Műsorszolgáltató Zrt. által

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1167/2014. (XII.1.) számú HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1167/2014. (XII.1.) számú HATÁROZATA A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 1167/2014. (XII.1.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: 20307-10/2014. Tárgy: a TV2 Média Csoport Kft. fellebbezésének elbírálása A Nemzeti Média- és Hírközlési

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1453/2013. (IX.25.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1453/2013. (IX.25.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/32702-8/2013. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség és a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára

Részletesebben

Melléklet: a jogsértő műsorszámok megszakítására vonatkozó adatok HATÁROZAT

Melléklet: a jogsértő műsorszámok megszakítására vonatkozó adatok HATÁROZAT Médiafelügyeleti főosztály Ügyiratszám: MN/25833-3/2012. Ügyintéző: személyes adat Email: személyes adat Tárgy: a műsorszámok reklámmal történő megszakítására vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1566/2012. (VIII. 29.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1566/2012. (VIII. 29.) sz. HATÁROZATA Itatószám: MN/13998-15/2012. Tárgy: a vállalt műsorstrutúrána megfelelő műsor sugárzására vonatozó törvényi ötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Mellélet: a hatósági ellenőrzés megállapításai

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 30.000,- Ft, azaz harmincezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T. 30.000,- Ft, azaz harmincezer forint bírsággal sújtja. Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/13023-3/2012. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó szabályok megsértése Melléklet: A Médiaszolgáltató által 2012. márciusában

Részletesebben

V É G Z É S. megszünteti.

V É G Z É S. megszünteti. Médiafelügyeleti főosztály Ügyiratszám: MN/7491-5/2012. Ügyintéző:személyes adat Telefonszám:Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: eljárás megszüntetése V É G Z É S A Nemzeti Média- és Hírközlési

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 482/2014. (V. 29.) sz. HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 482/2014. (V. 29.) sz. HATÁROZATA Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 482/2014. (V. 29.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/7861-13/2014. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a reklám, televíziós vásárlás és a műsorelőzetes, valamint

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. Pályázati Felhívás tervezete

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. Pályázati Felhívás tervezete A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának Pályázati Felhívás tervezete a Budapest 103,9 MHz körzeti médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására A MÉDIASZOLGÁLTATÁSI LEHETŐSÉG PÁLYÁZTATÁSA

Részletesebben

Ügyiratszám: Ügyintéző: személyes adat Tárgy:

Ügyiratszám: Ügyintéző: személyes adat Tárgy: Ügyiratszám: MN/12692-6/2012. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a reklám, televíziós vásárlás és a műsorelőzetes, illetve ezek közzétételét akusztikus módon jelző figyelemfelhívás hangerejére vonatkozó

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 790/2012. (IV.25.) sz. HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 790/2012. (IV.25.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/7813-7/2012 Tárgy: televíziós vásárlási műsorablak más médiatartalmaktól optikai és akusztikus módon történő megkülönböztetését előíró rendelkezés megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet:

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 46.900-Ft, azaz negyvenhatezer-kilencszázezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T. 46.900-Ft, azaz negyvenhatezer-kilencszázezer forint bírsággal sújtja. Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/18053-5/2014. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet:

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 308/2013. (II. 20.) sz. HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 308/2013. (II. 20.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/30364-13/2012. Ügyintéző: személyes adat Email: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételét tiltó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet: a jogsértő műsorszámok

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1846/2012. (X. 17.) sz. HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1846/2012. (X. 17.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/23342-8/2012. Ügyintéző:személyes adat Tárgy: a reklám, televíziós vásárlás és a műsorelőzetes, valamint azok közzétételét akusztikus módon jelző figyelemfelhívás hangerejére vonatkozó

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 513/2012. (III. 14.) sz. HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 513/2012. (III. 14.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/34488-14/2011. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a termékmegjelenítés közzétételére vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 513/2012.

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1809/2011. (XII. 7.) sz. HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1809/2011. (XII. 7.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/24524-13/2011. Ügyintéző: dr. Pozsár Ágnes Tárgy: a termékmegjelenítés közzétételére vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése Melléklet: a hatósági ellenőrzés megállapításai Nemzeti

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1134/2014. (XI. 25.) számú HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1134/2014. (XI. 25.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: 20306-10/2014. Tárgy: a Magyar RTL Televízió Zrt. fellebbezésének elbírálása A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 1134/2014. (XI. 25.) számú HATÁROZATA A Nemzeti Média- és

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 83/2014. (I. 28.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 83/2014. (I. 28.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/62832-12/2013. Tárgy: a hálózatba apcsolódásra vonatozó törvényi előírás megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat Mellélet: a hatósági ellenőrzés megállapításai

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 39/2016. (I. 12.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 39/2016. (I. 12.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/33169-10/2015. Ügyintéző: személyes adat Email: személyes adat Tárgy: a kiskorúakra vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 39/2016.

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 35/2016. (I. 12.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 35/2016. (I. 12.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/33673-8/2015. Ügyintéző: személyes adat Email: személyes adat Tárgy: a kiskorúakra vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 35/2016.

Részletesebben

Ügyiratszám: TA/4278-4/2011

Ügyiratszám: TA/4278-4/2011 Ügyiratszám: TA/4278-4/2011 a NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 491/2011. (IV. 14.) számú HATÁROZATA A Nemzeti Média- Hírközli Hatóság Médiatanácsa (a továbbiakban: Médiatanács) hivatalból

Részletesebben

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 845/2012. (V. 9.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 845/2012. (V. 9.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: PJ/16752-21/2011. Ügyintéző: dr. Deés Csaba Tárgy: a Kalocsa 100,0 MHz médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására irányuló pályázati eljárás eredménye A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 433/2016. (IV.12.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 433/2016. (IV.12.) számú HATÁROZATA Médiaszolgáltatási Főosztály Ügyiratszám: PJ/21126-24/2016 Pályáztatási és Jogi Osztály Tárgy: a Vác 94,1 MHz helyi médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására irányuló pályázati eljárás eredménye Ügyintéző:

Részletesebben

ö ö ö ö ő ö ö ő ö ő ő ő ö ö ő ő ö ö ő ő ű ű ő ő ö ű ő ö ö ő ö ő ö ú ő ö ű ű ő ő ö ű ő ö ö ű ű ő ö ű ő ö ö ű ű ű ű ű ű ű ö ű ő É ö ú ö ö ö ö Ő ö ö ö ö ő ö ö ő ö ö ő ö ö ő ű ö ö ö ö ö ö ő Ö ő ö ö ő ö ő ö

Részletesebben

a NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 1330/2011. (X. 5.) számú HATÁROZATA

a NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 1330/2011. (X. 5.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/27099-5/2011. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: kiegyensúlyozottsági kérelem elbírálása Melléklet: a kifogásolt műsorszám tartalmának szöveges ismertetése a NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 101/2011. (I. 12.) sz. HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 101/2011. (I. 12.) sz. HATÁROZATA Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 101/2011. (I. 12.) sz. HATÁROZATA A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa (a továbbiakban: Médiatanács) a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 30.000,- Ft, azaz harmincezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T. 30.000,- Ft, azaz harmincezer forint bírsággal sújtja. Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/30856-4/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet:

Részletesebben

h a t á r o z a t o t hozom:

h a t á r o z a t o t hozom: A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének FK-II/B-6142/2011. számú, fogyasztóvédelmi intézkedés alkalmazását és bírság kiszabását tartalmazó határozata a Generali-Providencia Biztosító Zrt. számára

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 168/2012. (I.25.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 168/2012. (I.25.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/32948-8/2011. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó rendelkezés megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának

Részletesebben

Ügyiratszám: TA/6333-4/2011

Ügyiratszám: TA/6333-4/2011 Ügyiratszám: TA/6333-4/2011 Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 566/2011. (IV.28.) számú HATÁROZATA A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa (a továbbiakban: Médiatanács) a

Részletesebben

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET VÉGZÉSE

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET VÉGZÉSE ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 2358/2009. (XII.2.) sz. VÉGZÉSE Az Országos Rádió és Televízió Testület (a továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 1360/2008. (VII.15.) sz. HATÁROZATA

AZ ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 1360/2008. (VII.15.) sz. HATÁROZATA AZ ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 1360/2008. (VII.15.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény

Részletesebben

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 2104/2007. (IX. 19.) sz. HATÁROZATA

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 2104/2007. (IX. 19.) sz. HATÁROZATA ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 2104/2007. (IX. 19.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (a továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 215/2012. (II. 1.) sz. HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 215/2012. (II. 1.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/32050-8/2011. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: burkolt kereskedelmi közlemény tiltott közzétételére vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet: hatósági ellenőrzés megállapításai

Részletesebben

az ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET HATÁROZATA

az ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET HATÁROZATA az ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 2524/2007. (XI. 7.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (a továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény

Részletesebben

h a t á r o z a t o t hozom:

h a t á r o z a t o t hozom: A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének FK-II/B-7392/2011. számú, fogyasztóvédelmi intézkedést és bírság kiszabását tartalmazó határozata a CLB Független Biztosítási Alkusz Kft. számára A Pénzügyi

Részletesebben

Bóly és Vidéke Takarékszövetkezet. Bóly Rákóczi u. 7/A. 7754. Tárgy: Felhívás intézkedések megtételére, valamint bírság kiszabása

Bóly és Vidéke Takarékszövetkezet. Bóly Rákóczi u. 7/A. 7754. Tárgy: Felhívás intézkedések megtételére, valamint bírság kiszabása Bóly és Vidéke Takarékszövetkezet Bóly Rákóczi u. 7/A. 7754 Tárgy: Felhívás intézkedések megtételére, valamint bírság kiszabása A Bóly és Vidéke Takarékszövetkezetnél (székhelye: 7754 Bóly, Rákóczi út

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1788/2012. (X. 10.) sz. HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1788/2012. (X. 10.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/20023-13/2012. Ügyintéző: személyes adat Email: személyes adat Tárgy: a termékmegjelenítésre és a műsorszámok támogatására vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése Nemzeti Média- és

Részletesebben

EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG

EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG Ügyiratszám:EBH/554/19/2012. HATÁROZAT Az Egyenlő Bánásmód Hatóság (1024 Budapest, Margit krt. 85.) A. B. törvényes képviselőjeként C.D. benyújtott kérelme alapján a Munkácsy Mihály

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 505/2016. (V. 3.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 505/2016. (V. 3.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/4540-11/2016. Ügyintéző: személyes adat Email: személyes adat Tárgy: a közösségek kirekesztését tilalmazó törvényi rendelkezés megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának

Részletesebben

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 2558/2006. (XI. 22.) sz. HATÁROZATA

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 2558/2006. (XI. 22.) sz. HATÁROZATA ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 2558/2006. (XI. 22.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (a továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a

Részletesebben

EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG Elnök

EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG Elnök EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG Elnök Ügyiratszám: EBH/234 / 1 /2009 Ügyintéző: dr. Kegye Adél Az Egyenlő Bánásmód Hatóság (1024 Budapest, Margit krt. 85.) A.B Kérelmező által az egyenlő bánásmód követelményének

Részletesebben

Á Á É É É ö É Ó ú Á ú Á Á Á Á ö Á ő ű ú ö ö ú ű ú É ő ö ú ú ű ö ű ő Ú Ú ú ő ö ö ő ö ö Á ö Á ö ú ű ö ö ö ö ö ö ö ö ö ő ö ö ö ö ő ö Á ö ő ö ö ő ú ú ö ö ő ö ö ö ö ú ö ú ö ő ú ö ö ö ö ö ú ö ú ú ö Ú ő ű ő ö

Részletesebben

h a t á r o z a t o t

h a t á r o z a t o t A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének FK II/B-6928/2011. számú, fogyasztóvédelmi intézkedést és bírság kiszabását tartalmazó határozata a QBE Insurance (Europe) Limited Magyarországi Fióktelepe

Részletesebben

É É Á É É ó ó ö ű ó ó ó ű ó ö ö ű ó ó ő ö ű ó ó ű ú ö ű ó ó ó ó ö ű ó ó ó ö ű ő ő ő ó ö ű ú ö ó ó ó ú ő ő ü ó ó ó ö ű ű ö ő ó ú ó ö ü ö ű ó ó ö ő ö ó ö ö ő ő ö ó ő ö ő ó ő ó ő ú ú ö ű ó ú ö ő ű ö ó ó ó

Részletesebben

ő Á ú ő ú ő ú ú ú ő ő ő ű ú ű ő ő ú ő ő ő ú Á ő ú ő ő ú ő ő É É ú ő ő Ú ő É ú ú ő ő ő ő ő É ő ő ú É ű ű ű ú ő ő É ő ű ő ő É ú É ú ő ő ű ú ű ő ő ú ú Ú ú Ü ő ű ú ő ű ő ő ú ő ő ő ő ú ő ő ú ú ő ú ő ú ű ű É

Részletesebben

ó á á á á á ó á ó Á ö é á ó Ú á á á ó Á ö é á á á ó ó ó á á ó á ó Ú á é á ó ü é ü é á á á á ó é é á ú á ó á é ó á ó Ó é á ó é á ó ó á Ó Ö é á ó á ó é é é ü é ó á Ó é é é ó ó ó á ó é é ó á ü ó é á ó é é

Részletesebben

Á Ó Ö Á É É É É Ő ű Á Ó ű Ö ű ű ű Ó ű Ö Ú Ö Ú ű ű ű ű Ö ű ű ű ű ű Ü Á ű ű ű ű ű ű ű ű Ö Ó ű Ö ű ű Ü ű ű ű Ö ű ű ű ű ű ű ű Ö Ó ű ű ű ű ű Á Á ű É ű ű ű ű ű Ö ű ű ű ű ű Ó Ü Á É Ű ű ű ű ű Á ű ű ű Á É ű Ú Ó

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. e l u t a s í t o m.

H A T Á R O Z A T. e l u t a s í t o m. ORSZÁGOS RENDŐRFŐKAPITÁNY 1139 Budapest, Teve u. 4-6. 1903 Budapest, Pf.: 314/15. Telefon: (06-1) 443-5573, Telefax: (06-1) 443-5733 BM telefon: 33-104, 33-140, BM telefax: 33-133 E-mail: orfkvezeto@orfk.police.hu

Részletesebben

É ú ú ú ú ú ú ú ú ú É É ú ű ú ű ú Ú Ü ú ú ú ú ű ú ú ű ú ú ú ú ú ú ű ú ú ű Ü ű ű ú É É ű É ű É ú ú ú ű É ú ú ú ú ú ú ú ú ú ú ú ű ú ú ű Á ú É ű ű ú ú ú ú ű ű ű ú ű ú ú ú ú ú ú ű ú ú Ú ű ú ű ű ú ú ű Ü ú ű

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 789/2012. (IV.25.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 789/2012. (IV.25.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/9996-6/2012. Tárgy: kiegyensúlyozottsági kérelem elbírálása Ügyintéző: személyes adat A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 789/2012. (IV.25.) számú HATÁROZATA A Nemzeti

Részletesebben

ű É ű Á Ü É É ű ű Ű ÓÓ Ü É Ü Ú Ú ű Ú Ö Ö Ü ű ű Ű Ú Ö Ü Ö Ú Ó Ó Á É Ú Ű Ú Ú Ú Ú Ú ű Ú Ű Ú ű ű Ú ű ű Ú Ú É Á Ú Ú É É ű ű ű Ú ű ű Ú ű Ú Ó É Ű Ó ű Ú ű ű ű Á ű ű Ú ű ű É ű ű ű ű Ó Ú Á Ú ű Á ű Á Ú Ó ű ű Á ű

Részletesebben

Á Á ó ő ő ó Ő ó ó ó Ó Ó Ó ó Ó Ó Ó Ó ó ő ó ó Ő Ó Ó Ó Ó ó Ó Ó Ó Á Ó ó Ó ó Ó Ó Ó ó Ó ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó ó Ó ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó ó Á Ó ó ó Ő ó ó ó Ó ó Ú ó Ó Ó ó Ó Ó Ő ó Ó ó ó Ó ó Ó Ó Ó ó ó ó Ó ó ó ó Ó Ú Ó Ó ó ó ő ö Ó

Részletesebben

É Ó Ö Á ú Á ú ú ú ú Ó ú ú ú ú ű ú Á ÁÉ Á ű ű ú ú É ú É É ű ű É ű Ú ű Ü ú ű ú Ö Ú ű Ö Ö ú Ő ú ű Ö ú ú Ú Ó ú ú ű ú Ö Ú Ü Á Á Á É Ü ű Ü Ö É Á Ü Ó É Ö É ű Ü Á Á Á ú Ü Ö Á É Ü Á ú Ö Ö ú Ö Á ú É É Ö É Á Á Á

Részletesebben

Ú ő É ő ű ő ű Á É ő Ó Á Á ő ű ű Á ű Ú É ő É Ú Ö ő ő Á ő ő Á É É Á ő ő ő ő ő ő Á Ó Á É Ú Á Á Á ő Á Á Á Á Á É ő ő ű ő ő É ő ő Á Á Ó Ü Á É Á ő Á ő ő ő Á É Ü ő Á Á ő Ö ő ő Á É ő ő ű ő Ö Á Á Ú Á Á Á É É ő ű

Részletesebben

É ú ú Á É ú É ű Á Ú ú ú ú ű ú É ű ú ú ű ú ú ű ú ú ű ú ú ú ú ú ú ű ű ű ú Á Á ű É É ú ú ú ú ú ú ű Ü ű ű ű Ö Ú ú Ú ú ű ú ú ű ú ű ű ú ú Ö ű ú ú ú ű ű ű ű ú ú É É ű ű É É ú ú ű Á ú ú ú É Ú ű ú ú ű ú ú ú Ü ú

Részletesebben

É É É É É Ö Á Á É Ő ű ű ű Ü ű ű ű Ú Á ű Ö ű Ú Á Ú ű Ó Ú Ú Ú Ú ű Ú Ú ű É ű ű É É É ű É É Ü ű ű É Á ű Á Á Ü Á Ü É Ú Á Ú Ó Ü Ü Ú ű ű Ú Ü Ü ű Ú É Ö ű ű Ü Ó Á Ö Ö ű Ö É É ű ű É ű ű ű Ú ű Ö É Ó ű Ú Ú Ú É Ú Ú

Részletesebben

Á ő ő ő ö ö Ó ő ú ö Á É É ü Ö ő ö ő ő ö Ó ö Ú Ó ő ő ő ö Ö Ú Ú ő Ö ú ö ő ú ú ú Ó ö Ó Ó Ú Ú Ú Ú Ö Ó ő ő ú ő ű ü ő ö ö ö ő ü Ó Ó ő ő Ó ö Ó Ó ü ő ő Ó ő ö ő ő Ó ő ő ő Ú ö ő Ó Ó ő Ó ő Ö ő ö ő ü ü ű ö ö ö Ó ö

Részletesebben

Ú ű Ú ű ű ű Á ű Ö Á ű ű ű ű ű ű Ö ű Á ű ű Á ű ű ű ű ű Á ű Ú Ü Ü ű ű Ü Ü Ö ű ű ű ű ű Ú Ü ű ű ű ű ű Ú Ó ű ű ű Á É ű ű ű Ű ű ű ű É Á Á Á Á Ó Ó ű Ü Ú Ú Ö Ú ű Ö Ő Ú Ú ű Ó Ő Ú Ö Ö Ő Ű É ű Ó É Á Á ű ű Ú Á É É

Részletesebben