A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 161/2016. (II. 9.) számú HATÁROZATA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 161/2016. (II. 9.) számú HATÁROZATA"

Átírás

1 Ügyiratszám: MN/ /2015. Tárgy: a társadalmi célú reklám közzétételére vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet: A magyar reformok működnek! című klipek TV2 csatornán reklámként történt közzétételére vonatkozó adatok A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 161/2016. (II. 9.) számú HATÁROZATA A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) Médiatanácsa (a továbbiakban: Médiatanács) a Dr. Péntek Zoltán ügyvéd (1145 Budapest, Róna u. 184.) által képviselt TV2 Média Csoport Kft.-vel (1145 Budapest, Róna utca 174., a továbbiakban: Médiaszolgáltató) szemben hivatalból lefolytatott, november 24. napján indult hatósági eljárásában megállapította, hogy a Médiaszolgáltató a TV2 elnevezésű médiaszolgáltatásban A magyar reformok működnek! című klipeknek a július 24-étől szeptember 23-áig terjedő időszakban, a jelen határozat elválaszthatatlan részét képező mellékletben meghatározott időpontokban és esetszámban történt közzétételével megsértette a társadalmi célú reklám (a továbbiakban: TCR) közzétételére vonatkozó törvényi rendelkezést, amely miatt a Médiaszolgáltatót Ft (azaz nyolcszázötvenhatezer forint) összegű bírság megfizetésére kötelezi. A bírságot a Médiaszolgáltató a határozat közlését követő hét napon belül köteles befizetni a Médiatanács Magyar Államkincstárnál vezetett számú pénzforgalmi számlájára. A pénzfizetési kötelezettség késedelmes teljesítése esetén a Médiaszolgáltató késedelmi pótlékot köteles fizetni, melynek mértéke minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd része. E határozat ellen fellebbezésnek nincs helye. A határozat felülvizsgálata a határozat közlésétől számított 30 napon belül a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz címzett, a Médiatanácshoz három példányban benyújtott keresetlevéllel kérhető. A keresetlevél benyújtásának e határozat végrehajtására halasztó hatálya nincs, a keresetlevélben a keresettel támadott határozat végrehajtásának felfüggesztése a bíróságtól kérhető. A keresetet a bíróság a beérkezést követő naptól számított 30 napon belül tárgyalás tartása nélkül bírálja el, a keresetlevélben tárgyalás tartása kérhető. Indokolás A Hatóság a Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Zrt. (a továbbiakban: bejelentő) szeptember 8-án érkezett, MN/ /2015. számon iktatott bejelentése alapján vizsgálta A magyar reformok működnek! témájú szpotoknak a Médiaszolgáltató TV2 elnevezésű csatornáján való közzétételét. A hatósági ellenőrzés során megállapítást nyert, hogy a Médiaszolgáltató a július 24-étől szeptember 23-áig terjedő időszakban, a jelen határozat elválaszthatatlan részét képező mellékletben meghatározott időpontokban és esetszámban jelenítette meg a kifogásolt szpotokat,

2 amelyek tekintetében felmerült a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Mttv.) 32. (2) bekezdés a) pontjában foglalt rendelkezés megsértése. A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 29. (3) bekezdése alapján a Médiatanács az Mttv b) pont bh) alpontjában foglalt hatáskörében hivatalból hatósági eljárást indított a Médiaszolgáltatóval szemben az Mttv. 32. (2) bekezdés a) pontjában foglalt rendelkezés vélelmezett megsértése tárgyában, továbbá az 1538/2015. (XI. 24.) számú, MN/ /2015. ügyiratszámú végzésében tájékoztatta az ellenőrzés megállapításairól, a Ket. 51. (1) bekezdése szerinti nyilatkozattételi jogosultságáról és a Ket. 68. (1) bekezdése alapján az iratbetekintés lehetőségéről. A Médiatanács az előbbiek mellett MN/ /2015. számú levelében tájékoztatta a bejelentőt a hatósági eljárás megindításáról. Az MN/ /2015. ügyiratszámú végzést a visszaérkezett tértivevény adatai szerint a Médiaszolgáltató december 2-án vette át, és január 13-án terjesztett elő nyilatkozatot, melyben jogsértés hiányára hivatkozással a hatósági eljárás megszüntetését, illetve ennek hiányában a lehető legenyhébb szankció alkalmazását kérte. Előadta, hogy a megrendelő kérésére, és a többi piaci szereplő hasonló magatartását követően sugározta reklámként a kifogásolt klipeket. Beadványában rögzítette, hogy az Mttv.-nek a tartalmak közzétételét megelőző és azt lezáró megkülönböztetés használatát előíró rendelkezésének célja a nézők tájékoztatása arról, hogy milyen tartalommal állnak szemben. Álláspontja szerint ezt az elvárást teljesítette, csupán azzal a különbséggel, hogy a végzésben vélelmezett TCR jelzés helyett a reklámra irányuló figyelemfelhívás került közzétételre. Az esetlegesen alkalmazandó szankcióval összefüggésben a jogsértések csekély súlya és ismételtsége hiányának hangsúlyozása mellett a Médiaszolgáltató rámutatott, hogy a kifogásolt szpotok reklámkénti megjelölésével nagyobb üzleti áldozatot vállal(t), hiszen így az Mttv. szerinti reklámidejének rovására sugározta azokat. A Médiatanács a rendelkezésre álló adatok, különösen a Médiaszolgáltató nyilatkozata és a hatósági ellenőrzés megállapításai alapján az alábbi tényállást állapította meg, és azt az alábbiak szerint értékelte. A magyar reformok működnek témájú szpotoknak az alábbi két, egységesen 20 másodperces klipmutációja bukkant fel a Médiaszolgáltató csatornáján társadalmi célú reklámként, majd a jelen határozat elválaszthatatlan részét képező mellékletben megjelölt időpontokban reklámként:! 2

3 # # # 1. verzió: # nyitó kép Örülünk annak, hogy a gyerekek ingyenes étkezést kapnak az oviban. # wish Lány: Ez az új otthonteremtési támogatás szuper ötlet volt. Fiú: Így sokkal könnyebb lesz lakáshoz jutni # wish Megint emelkedik a minimálbér, ez azért sokaknak nagy segítség.! 3

4 # # # Narrátor: A magyar reformok működnek! # 2. verzió # nyitó kép Mióta a rezsicsökkentés van, legalább százezer forintot spórolok meg évente..# wish Növekszik a gazdaság, most már külföldön is elismernek minket. # wish A családi adókedvezmény szerintem nagyon jó dolog, sokkal többet tudunk félretenni.! 4

5 # Narrátor: A magyar reformok működnek!.# Mindkét verziót az alábbi inzert zárta: A Médiatanács elsőként megvizsgálta, hogy a Médiaszolgáltató által elsőként TCR-ként, majd a jelen határozat elválaszthatatlan részét képező mellékletben megjelölt időpontokban reklámként közzétett klipek reklámnak minősülhetnek-e: Az Mttv pontja szerint Reklám: olyan - műsorszámnak minősülő - közlés, tájékoztatás, illetve megjelenítési mód, amely valamely birtokba vehető forgalomképes ingó dolog - ideértve a pénzt, az értékpapírt és a pénzügyi eszközt, valamint a dolog módjára hasznosítható természeti erőket -, szolgáltatás, ingatlan, vagyoni értékű jog értékesítésének vagy más módon történő igénybevételének előmozdítására, vagy e céllal összefüggésben a vállalkozás neve, megjelölése, tevékenysége népszerűsítésére vagy áru, árujelző ismertségének növelésére irányul.. A fentiekben részletesen ismertetett felvételek alapján a Médiatanács megállapította, hogy a bejelentő által kifogásolt klip-változatok az Mttv. vonatkozó, pontja szerint vásárlásra, illetve szolgáltatás igénybevételére ösztönző, ezáltal a fogyasztói döntések befolyásolására alkalmas, üzleti érdeket megjelenítő üzenet hiányában a Médiaszolgáltató által a jelen határozat elválaszthatatlan részét képező mellékletben megjelölt időpontokban használt megjelöléstől eltérően, reklámnak nem minősíthetőek. Az előbbi megállapítást követően a Médiatanács azt vizsgálta, hogy az érintett klipek ténylegesen milyen közleménynek minősülnek (tehát milyen megjelöléssel, milyen körülmények között jelenhettek volna meg a médiaszolgáltatásokban). Az Mttv pontja szerint Közérdekű közlemény: ellenszolgáltatás nélkül közzétételre kerülő, állami vagy önkormányzati feladatot ellátó szervezettől, illetve személytől, valamint állami fenntartású vagy az állam kezelésében lévő intézménytől származó tájékoztatás, amely valamely konkrét közérdekű információt közvetít a nézők vagy hallgatók figyelmének felkeltése céljából, és nem minősül politikai reklámnak., míg! 5

6 az 55. pontja alapján Politikai reklám: valamely párt, politikai mozgalom vagy a kormány népszerűsítését szolgáló vagy támogatására ösztönző, illetve azok nevét, célját, tevékenységét, jelszavát, emblémáját népszerűsítő, a reklámhoz hasonló módon megjelenő, illetve közzétett műsorszám., illetve a 64. pont értelmében Társadalmi célú reklám: politikai reklámnak nem minősülő, üzleti érdekeltséget nem tartalmazó, reklámcélokat nem szolgáló, ellenérték fejében vagy anélkül közzétett felhívás vagy közérdekű üzenet, amely valamely közérdekű cél elérése érdekében kíván hatást gyakorolni a médiaszolgáltatás nézőjére vagy hallgatójára.. A fenti definíciók alapján rögzíteni szükséges, hogy az Mttv. mind a közérdekű közlemény, mind pedig a TCR fogalmi elemeként határozza meg azt, hogy e közlemény-típusoknak csak azok az információk, üzenetek tekinthetők, amelyek nem minősülnek politikai reklámnak. A Médiatanácsnak e körben tehát elsőként azt kellett vizsgálnia, hogy a Médiaszolgáltató által a jelen határozat elválaszthatatlan részét képező mellékletben megjelölt időpontokban reklámként közreadott klipek politikai reklámnak minősülnek-e. A klipek bevezető inzertjén A magyar reformok működnek! jelmondat felett a KORMÁNY INFORMÁCIÓ felirat volt olvasható, és Magyarország címere volt látható. Ezt a képet az első verzióban az Ingyenes óvodai étkeztetés, az Otthonteremtési támogatás és az Újra nő a minimálbér feliratok követték, a második verzióban pedig a Rezsicsökkentés, a Gazdasági növekedés és a Családi adókedvezmény információk álltak a fókuszban. Az egyes üzeneteket elválasztó wish-ben ismét felvillant A magyar reformok működnek! Kormány információ inzert. A zárókép előtti snittben ismét a jelmondat volt olvasható és hallható, végül a klipeket mindkét verzióban a következő információs ablak zárta: KORMÁNY INFORMÁCIÓ Készült Magyarország Kormánya megbízásából. A vizuális kivitelezés tekintetében a Médiatanács megállapította, hogy a klipek fő üzeneteit hordozó nyitóképeknél és az elválasztó wish-ekben alkalmazott inzert kék alapszíne a kormánypártok által használt, rájuk jellemző színhasználattal nem mutatott egyezést, ugyanakkor ez a szín a hasonló üzeneteket közvetítő, ugyancsak kormány információként megjelent óriásplakátokéval egyezik. A klipekben a kormánypártok logói nem jelentek meg, a wish-eken Magyarország címere látható több alkalommal. A klipek derűs szereplői az utca embereként interpretálták a melléküzeneteket (erre enged következtetni, hogy a megszólalókat közterekre helyezték a készítők). A verbális részek hangvétele érthető, egyszerű és tárgyszerű volt, a politikai propaganda formanyelvét nem mutatta. A műsorszámok fő üzenetei ( A magyar reformok működnek! ) és melléküzenetei ( így könnyebb lesz lakáshoz jutni, sokaknak nagy segítség, legalább százezer forintot spórolok meg évente, növekszik a gazdaság, külföldön is elismernek minket, sokkal többet tudunk félretenni ) egyszerűek és pozitívak voltak. A lakosság (nézők) széles rétegeit megcélzó kommunikáció vélelmezhető célja, hogy kézzel fogható gazdasági eredményekre mutasson rá, a közölt információk ezen túlmenően (például az otthonteremtési támogatásra vagy a családi adókedvezményre vonatkozóak) az érintett társadalmi csoportoknak az igénybe vehető lehetőségekre történő figyelemfelhívását is célozhatták. A fentiek szerint a műsorszámok olyan közlésnek tekinthetőek, amelyek a társadalom egésze, illetve annak meghatározott csoportjai felé egyrészt hasznos üzenetet közvetítettek (például a családi adókedvezmény és az otthonteremtési támogatás igénybevételének lehetőségéről szóló tájékoztatás), másrészt a társadalom kitűzött céljainak ismertetését, megértésének segítését szolgálják (például a minimálbér emelésével sok ember számára nyújtható segítség, a rezsicsökkentéssel pedig! 6

7 spórolhatnak az emberek). Az előbbiek alapján a Médiatanács úgy értékeli, hogy bár az üzenetek politikai témához szükségszerűen kapcsolódnak (hiszen a tájékoztatások tárgyát képező támogatások, lehetőségek szükségszerűen az egyes pártok köztük a kormánypártok - Országgyűlés által elfogadott célkitűzéseinek eredményei), azonban a műsorszámokban azok tartalmát, illetve vizuális megjelenését tekintve nem található olyan elem, amely a kormány, annak célja, tevékenysége, jelszava, illetve emblémája népszerűsítésére, támogatására irányuló közzétételi szándékra utalna. E jellemzők alapján tehát a bejelentésben kifogásolt klipek politikai reklámként nem tekinthetők. Tekintettel arra, hogy a bejelentő által kifogásolt klipek politikai reklámoknak nem minősülnek, a Médiatanács megvizsgálta, hogy jellemzőiket, megjelenésüket tekintve közérdekű közleményként vagy TCR-ként sorolhatóak-e be. Az előbbiekben említett formai-tartalmi ismérvek alapján, a Médiatanács álláspontja szerint a klipek az Mttv pontja szerinti közérdekű közleményként nem tekinthetők, hiszen azokban nem a nézők vagy hallgatók figyelmének felkeltése céljából közzétett, egyértelműen meghatározott, konkrét közérdekű információ került megjelenítésre, hanem többféle közérdekű üzenet is megjelent (például: az otthonteremtési támogatás és az adókedvezmény lehetőségekről való tájékoztatás). A Médiatanács megállapította ugyanakkor, hogy a kifogásolt klipek az Mttv pontja szerinti TCR-nek politikai reklámnak nem minősülő, üzleti érdekeltséget nem tartalmazó, reklámcélokat nem szolgáló, ellenérték fejében vagy anélkül közzétett felhívás vagy közérdekű üzenet, amely valamely közérdekű cél elérése érdekében kíván hatást gyakorolni a médiaszolgáltatás nézőjére vagy hallgatójára minősülnek, éppen közérdekű üzenetek elhangzása, illetve a közérdekű célok ismertetése révén. A Médiatanács ilyen közérdekű üzenetként, felhívásként értékelte a családi adókedvezmény és az otthonteremtési támogatás igénybevételének lehetőségéről szóló tájékoztatást, továbbá a minimálbér emelése és a rezsicsökkentés pozitív hatásainak ismertetését. Az Mttv. 32. (2) bekezdése ugyanakkor rögzíti, hogy A [...] közérdekű közleménynek és a társadalmi célú reklámnak - e jellegét tekintve - azonnal felismerhetőnek és más médiatartalmaktól megkülönböztethetőnek kell lennie. A más médiatartalmaktól való megkülönböztetés módja a lineáris médiaszolgáltatásban audiovizuális médiaszolgáltatás esetében optikai és akusztikus módon történő [...] figyelemfelhívás. A fentiekben idézett rendelkezések a társadalmi célú reklám közzétételének feltételeként az azonnali felismerhetőséget és a más médiatartalmaktól való megkülönböztethetőséget, ennek módjaként TCR esetében pedig az optikai és akusztikus módon történő figyelemfelhívást írják elő. Jelen ügyben a Médiaszolgáltató a kifogásolt szpotokat a jelen határozat elválaszthatatlan részét képező mellékletben megjelölt időpontokban reklámként tette közzé. Tekintettel arra, hogy a Médiaszolgáltató a TV2 elnevezésű médiaszolgáltatásaiban a július 24- étől szeptember 23-áig terjedő időszakban a határozat elválaszthatatlan részét képező mellékletben meghatározott időpontokban nem a törvényi előírásnak megfelelően, azaz TCR-ként tette közzé, a Médiatanács megállapította az Mttv. 32. (2) bekezdés a) pontjában foglalt rendelkezés összesen 856 alkalommal történt megsértését. A médiaszolgáltató MN/ /2015. ügyiratszámon iktatott nyilatkozatában hangsúlyozta, hogy a TCR-ként sugározni kezdett szpotokat a megrendelő kifejezett kívánságára tüntette fel reklámként. A Médiatanács e nyilatkozattal összefüggésben rámutat, hogy az Mttv. 32. (8) bekezdése alapján a médiaszolgáltatók vitatott esetben a Médiatanács hatósági eljárását kezdeményezhetik annak előzetes megítélése érdekében, hogy a közzétenni kívánt közlemény közérdekű közleménynek,! 7

8 társadalmi célú reklámnak vagy politikai reklámnak minősül-e. A médiaszolgáltató ezzel a törvényi lehetőséggel jelen esetben nem élt, az Mttv. 3. -a alapján pedig a médiaszolgáltatása szabadon meghatározott tartalma tekintetében felelősséggel tartozik a törvényben foglaltak betartásáért. Az Mttv. 3. -a értelmében e felelőssége objektív, felelőssége körében vétkessége nem értékelhető. Az előbbiek alapján a médiaszolgáltató említett érvelése alapján a jogsértések megállapítása a jelen hatósági eljárásban nem mellőzhető. A Médiatanács a jogsértés miatt alkalmazandó jogkövetkezmény meghatározása során az alábbi szempontokat vette figyelembe. Az Mttv (1) bekezdése értelmében: Amennyiben a jogsértés csekély súlyú és ismételtség nem állapítható meg, a Médiatanács, illetve a Hivatal a jogsértés tényének megállapítása és figyelmeztetés mellett legfeljebb harminc napos határidő tűzésével felhívhatja a jogsértőt a jogsértő magatartás megszüntetésére, a jövőbeni jogsértésektől való tartózkodásra, illetve a jogszerű magatartás tanúsítására, és meghatározhatja annak feltételeit. Az Mttv (4) bekezdése értelmében ismételtségnek tekintendő, ha a jogsértő a jogerős hatósági határozatban megállapított jogsértő magatartást ugyanazon jogalapon és jogszabályhely tekintetében, ugyanazon tárgykörben, háromszázhatvanöt napon belül legalább kétszer valósítja meg, ide nem értve a csekély súlyú törvénysértéseket. A médiaszolgáltató MN/ /2015. ügyiratszámon iktatott nyilatkozatában a jogsértések csekély súlya és ismételtsége hiányának hangsúlyozása mellett annak figyelembevételét is kérte az esetlegesen alkalmazandó jogkövetkezmény megállapítása során, hogy a kifogásolt szpotok reklámkénti megjelölésével nagyobb üzleti áldozatot vállal(t), hiszen így az Mttv. szerinti reklámidejének rovására sugározta azokat. A jelen határozatban a Médiatanács Mttv. 32. (8) bekezdése szerinti eljárás lehetőségével, valamint a médiaszolgáltatók Mttv. 3. -a szerinti objektív felelősségével kapcsolatos okfejtésre visszautalással a médiaszolgáltató nyilatkozata a jelen eljárásbeli jogkövetkezmény meghatározása során relevanciával nem bír, figyelembe nem vehető. A Médiatanács a törvénysértések magas esetszáma (856) alapján a jelen jogsértéseket nem értékelte csekély súlyúnak, erre tekintettel a médiaszolgáltatóval szemben az Mttv (1) bekezdése szerinti jogkövetkezményt nem alkalmazhatta. Az Mttv (2) bekezdése szerint A Médiatanács és a Hivatal a jogkövetkezményt - a jogsértés jellegétől függően - a jogsértés súlyára, a jogsértés ismételtségére, folyamatosságára, időtartamára, a jogsértéssel elért vagyoni előnyre, valamint a jogsértéssel okozott érdeksérelemre, az érdeksérelmet szenvedett és veszélyeztetett személyek számára, illetve a jogsértéssel okozott kárra, személyiségi jogsérelemre és a jogsértés piacra gyakorolt hatására, továbbá az egyedi ügyben értékelhető egyéb szempontokra tekintettel állapítja meg. Az Mttv (3) bekezdés értelmében: A Médiatanács és a Hivatal - a (7) bekezdés figyelembevételével - a következő jogkövetkezmények alkalmazására jogosult: b) bírságot szabhat ki a jogsértővel szemben az alábbi összeghatárok szerint: ba) JBE médiaszolgáltató és a médiapiaci koncentráció korlátozására vonatkozó szabály által érintett médiaszolgáltató jogsértése esetén a bírság összege kétszázmillió forintig ( ). A Médiatanács az Mttv. 32. (2) bekezdés a) pontjában foglalt rendelkezés megsértése tekintetében az Mttv (3) bekezdésében foglalt jogkövetkezmények közül a bírság szankció alkalmazása mellett döntött, mivel a jelen jogsértés esetén e közjogi eszközt ítélte a legalkalmasabbnak arra, hogy a médiaszolgáltatót visszatartsa a jövőbeni jogsértések elkövetésétől.! 8

9 A Médiatanács figyelembe vette, hogy az Mttv. 32. (2) bekezdésben foglalt rendelkezésnek, tehát a társadalmi célú reklámok szerkesztett tartalomtól való a jellegre is utaló elkülönítését előíró szabályt a médiaszolgáltató jogelődje, az MTM-SBS Televízió Zrt. általi megsértését két alkalommal állapította meg. Ennek keretében a Médiatanács 1196/2011. (IX. 7.) számú határozatában a március és április hónapokban megvalósult négyszázötvennégy jogsértés miatt, valamint 1433/2011. (X. 19.) számú határozatában a május 5-ei és 11-ei sugárzás révén összesen tíz alkalommal megvalósult jogsértés miatt az Mttv (1) bekezdés szerinti jogkövetkezményt alkalmazta a TV2 Média Csoport Kft.-vel szemben. A Médiatanács úgy ítélte meg, hogy az egyedi ügyben, az ügy sajátosságai mentén végrehajtott mérlegelés alapján megállapított, a jogsértéssel arányos bírság kellő visszatartó erővel rendelkezik a további jogsértések tekintetében. A Médiatanács a bírság kiszabásakor külön tekintettel volt arra is, hogy egy esetleges következő jogsértés esetén alkalmazandó jogkövetkezmény megállapításánál érvényesülhessen a fokozatosság elve, azaz a szankcionálás kiszámítható, előre látható legyen. A jogsértés súlyán túl az Mttv (2) bekezdésében meghatározott további mérlegelési szempontok a jelen jogsértés tekintetében nem értékelhetők. A Médiatanács a Médiaszolgáltató jogelődjét az MTM-SBS Televízió Zrt.-t 1326/2011. (X. 5.) számú határozatával médiaszolgáltatóként azonosította. A Médiatanács ezt követően 967/2013. (VI. 5.) sz. határozatával az Mttv ának július 5-i módosítására tekintettel módosította az 1326/2011. (X. 5.) számú határozatát. A Médiatanács 2013-ban az 1432/2013. (IX. 25.) sz. döntésével elfogadott PJ/ /2013. sz. jegyzőkönyvével, 2014-ben a 946/2014. (IX. 30.) sz. döntésével elfogadott PJ/ /2014. sz. jegyzőkönyvével, valamint 1321/2015. (X. 6.) sz. döntésével elfogadott PJ/ /2015. sz. jegyzőkönyvével az Mttv. 70. (6) bekezdése szerint megállapította, hogy a korábban JBE médiaszolgáltatóként azonosított Médiaszolgáltató e minősége nem változott. A Médiaszolgáltató JBE státuszára tekintettel a jelen eljárásban kiszabható bírság maximális összege az Mttv (3) bekezdése ba) pontja értelmében kétszázmillió forint. A Médiatanács az Mttv (2) bekezdésében foglalt mérlegelési jogkörében a fokozatosság és arányosság elvének figyelembe vételével, az Mttv. 32. (2) bekezdés a) pontjának megsértése miatt, esetenként (856) a kiszabható bírságmaximum (kétszázmillió forint) 0,0005 %-ának (1.000,- Ft) megfelelő mértékű, azaz összesen ,- Ft (a kétszázmillió forint 0,428 %-a) összegű bírságot szabott ki a médiaszolgáltatóval szemben. A fentebb kifejtettek szerint tehát a Médiatanács az Mttv b) pont bh) alpontja szerinti hatáskörében az Mttv. 32. (2) bekezdés a) pontjában foglalt rendelkezés nyolcszázötvenhat alkalommal történt megsértése miatt az Mttv (3) bekezdés b) pont ba) alpontja alapján kiszabható joghátrány mellett és a rendelkező részben foglaltak szerint döntött. A jelen határozatban kiszabott bírság az Mttv (13) bekezdése értelmében adók módjára behajtandó köztartozásnak minősül. A bírság meg nem fizetése esetén a Médiatanács az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) a szerint intézkedik a bírság behajtásáról az adóhatóság útján. A késedelmesen megfizetett bírságot az Art (1) bekezdése alapján az esedékesség napjától késedelmi pótlék terheli, melynek mértéke a 165. (2) bekezdése értelmében minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd része. A hatósági eljárás során a Ket ában foglalt rendelkezés szerinti eljárási költség nem merült fel. A jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ket. 72. (1) bekezdés da) pontján, valamint az Mttv (1) és (3) bekezdésén, valamint a on alapul. A tárgyalás tartására vonatkozó tájékoztatás a polgári perrendtartásról szóló évi III. törvény (Pp.) 338. (1) és (2) bekezdésein alapul. Budapest, február 9.! 9

10 A Médiatanács nevében dr. Karas Monika elnök dr. Vass Ágnes hitelesítő tag Kapják: 1. Dr. Péntek Zoltán ügyvéd (1145 Budapest, Róna utca 174.) 2. Irattár! 10

11 Melléklet a Médiatanács 161/2016. (II. 9.) számú határozatához: TV2 12:25:18 12:25:37 0:00: TV2 12:53:18 12:53:37 0:00: TV2 14:05:51 14:06:10 0:00: TV2 14:39:37 14:39:56 0:00: TV2 15:25:56 15:26:15 0:00: TV2 16:10:21 16:10:40 0:00: TV2 17:08:45 17:09:04 0:00: TV2 17:09:36 17:09:55 0:00: TV2 17:37:53 17:38:12 0:00: TV2 17:55:08 17:55:27 0:00: TV2 18:57:09 18:57:28 0:00: TV2 19:16:31 19:16:50 0:00: TV2 19:17:38 19:17:57 0:00: TV2 19:41:12 19:41:30 0:00: TV2 19:42:13 19:42:32 0:00: TV2 20:09:21 20:09:40 0:00: TV2 20:32:34 20:32:53 0:00: TV2 20:51:53 20:52:12 0:00: TV2 20:53:05 20:53:24 0:00:20! 11

12 TV2 21:15:26 21:15:45 0:00: TV2 21:35:45 21:36:04 0:00: TV2 22:03:59 22:04:18 0:00: TV2 22:23:32 22:23:51 0:00: TV2 22:24:38 22:24:57 0:00: TV2 22:42:01 22:42:19 0:00: TV2 22:43:38 22:43:57 0:00: TV2 7:28:33 7:28:52 0:00: TV2 7:29:24 7:29:43 0:00: TV2 7:39:17 7:39:36 0:00: TV2 8:04:46 8:05:05 0:00: TV2 8:05:27 8:05:46 0:00: TV2 8:32:54 8:33:13 0:00: TV2 8:33:45 8:34:04 0:00: TV2 8:58:27 8:58:46 0:00: TV2 8:58:58 8:59:17 0:00: TV2 9:33:00 9:33:19 0:00: TV2 9:33:36 9:33:55 0:00: TV2 10:56:01 10:56:20 0:00: TV2 11:39:55 11:40:14 0:00:20! 12

13 TV2 12:50:49 12:51:08 0:00: TV2 13:59:29 13:59:48 0:00: TV2 15:01:22 15:01:41 0:00: TV2 16:02:35 16:02:54 0:00: TV2 17:21:46 17:22:05 0:00: TV2 17:22:53 17:23:12 0:00: TV2 17:52:54 17:53:13 0:00: TV2 18:52:41 18:53:00 0:00: TV2 18:53:43 18:54:02 0:00: TV2 19:24:53 19:25:12 0:00: TV2 19:26:35 19:26:54 0:00: TV2 19:55:13 19:55:32 0:00: TV2 20:26:39 20:26:58 0:00: TV2 20:56:15 20:56:34 0:00: TV2 21:45:32 21:45:52 0:00: TV2 22:10:59 22:11:18 0:00: TV2 22:39:44 22:40:03 0:00: TV2 22:41:06 22:41:25 0:00: TV2 23:08:55 23:09:14 0:00: TV2 7:44:47 7:45:06 0:00:20! 13

14 TV2 7:45:43 7:46:02 0:00: TV2 7:59:22 7:59:41 0:00: TV2 8:00:04 8:00:23 0:00: TV2 8:20:12 8:20:31 0:00: TV2 8:49:38 8:49:57 0:00: TV2 8:50:29 8:50:48 0:00: TV2 9:20:51 9:21:10 0:00: TV2 9:51:24 9:51:43 0:00: TV2 9:52:01 9:52:19 0:00: TV2 11:00:31 11:00:50 0:00: TV2 11:58:44 11:59:03 0:00: TV2 12:53:21 12:53:40 0:00: TV2 13:56:49 13:57:08 0:00: TV2 14:57:07 14:57:26 0:00: TV2 15:33:35 15:33:54 0:00: TV2 17:24:07 17:24:26 0:00: TV2 17:52:40 17:52:59 0:00: TV2 18:54:12 18:54:31 0:00: TV2 18:54:59 18:55:18 0:00: TV2 19:24:14 19:24:33 0:00:20! 14

15 TV2 19:25:31 19:25:50 0:00: TV2 19:51:51 19:52:10 0:00: TV2 20:20:50 20:21:09 0:00: TV2 21:00:38 21:00:57 0:00: TV2 21:01:45 21:02:04 0:00: TV2 21:32:55 21:33:14 0:00: TV2 22:04:33 22:04:52 0:00: TV2 22:40:06 22:40:25 0:00: TV2 22:41:32 22:41:51 0:00: TV2 23:05:03 23:05:22 0:00: TV2 23:06:41 23:07:00 0:00: TV2 7:26:27 7:26:46 0:00: TV2 7:27:34 7:27:53 0:00: TV2 7:42:06 7:42:25 0:00: TV2 7:42:57 7:43:16 0:00: TV2 7:56:20 7:56:39 0:00: TV2 8:28:04 8:28:23 0:00: TV2 8:42:02 8:42:21 0:00: TV2 8:43:03 8:43:22 0:00: TV2 8:56:44 8:57:03 0:00:20! 15

16 TV2 8:57:35 8:57:54 0:00: TV2 9:08:23 9:08:42 0:00: TV2 9:21:44 9:22:03 0:00: TV2 9:22:35 9:22:54 0:00: TV2 11:57:40 11:57:59 0:00: TV2 12:25:26 12:25:45 0:00: TV2 12:52:18 12:52:37 0:00: TV2 13:49:20 13:49:39 0:00: TV2 15:41:07 15:41:26 0:00: TV2 17:06:44 17:07:03 0:00: TV2 17:35:32 17:35:51 0:00: TV2 17:55:06 17:55:25 0:00: TV2 18:56:49 18:57:08 0:00: TV2 19:17:02 19:17:21 0:00: TV2 19:18:20 19:18:39 0:00: TV2 19:42:17 19:42:36 0:00: TV2 19:43:39 19:43:58 0:00: TV2 20:10:40 20:10:59 0:00: TV2 20:33:10 20:33:29 0:00: TV2 20:51:22 20:51:41 0:00:20! 16

17 TV2 21:14:18 21:14:37 0:00: TV2 21:37:01 21:37:20 0:00: TV2 22:07:16 22:07:35 0:00: TV2 22:24:16 22:24:35 0:00: TV2 22:24:58 22:25:17 0:00: TV2 22:52:30 22:52:49 0:00: TV2 22:53:42 22:54:01 0:00: TV2 7:26:36 7:26:55 0:00: TV2 7:27:12 7:27:31 0:00: TV2 7:43:45 7:44:04 0:00: TV2 7:44:36 7:44:55 0:00: TV2 7:57:06 7:57:25 0:00: TV2 8:27:32 8:27:51 0:00: TV2 8:28:03 8:28:22 0:00: TV2 8:43:08 8:43:27 0:00: TV2 8:44:19 8:44:38 0:00: TV2 8:56:22 8:56:41 0:00: TV2 9:13:21 9:13:40 0:00: TV2 9:14:28 9:14:47 0:00: TV2 9:22:10 9:22:29 0:00:20! 17

18 TV2 11:14:29 11:14:48 0:00: TV2 12:25:06 12:25:25 0:00: TV2 12:54:04 12:54:23 0:00: TV2 14:05:59 14:06:18 0:00: TV2 15:07:57 15:08:16 0:00: TV2 16:10:40 16:10:59 0:00: TV2 17:08:45 17:09:04 0:00: TV2 17:34:53 17:35:12 0:00: TV2 17:54:58 17:55:17 0:00: TV2 18:56:59 18:57:18 0:00: TV2 18:57:45 18:58:04 0:00: TV2 19:16:13 19:16:32 0:00: TV2 19:44:48 19:45:07 0:00: TV2 19:45:55 19:46:14 0:00: TV2 20:09:29 20:09:48 0:00: TV2 20:31:38 20:31:57 0:00: TV2 20:51:38 20:51:57 0:00: TV2 21:13:38 21:13:57 0:00: TV2 21:37:46 21:38:05 0:00: TV2 21:38:57 21:39:16 0:00:20! 18

19 TV2 22:06:06 22:06:25 0:00: TV2 22:23:24 22:23:42 0:00: TV2 22:25:06 22:25:25 0:00: TV2 22:40:43 22:41:02 0:00: TV2 22:41:54 22:42:13 0:00: TV2 7:26:13 7:26:32 0:00: TV2 7:27:20 7:27:39 0:00: TV2 7:41:29 7:41:48 0:00: TV2 7:57:49 7:58:08 0:00: TV2 7:58:40 7:59:00 0:00: TV2 8:27:13 8:27:32 0:00: TV2 8:28:41 8:29:00 0:00: TV2 8:42:56 8:43:15 0:00: TV2 8:57:18 8:57:37 0:00: TV2 9:09:53 9:10:12 0:00: TV2 9:11:05 9:11:24 0:00: TV2 9:21:05 9:21:24 0:00: TV2 11:14:38 11:14:57 0:00: TV2 11:58:02 11:58:21 0:00: TV2 12:26:22 12:26:41 0:00:20! 19

20 TV2 12:51:13 12:51:32 0:00: TV2 13:32:32 13:32:51 0:00: TV2 14:39:31 14:39:50 0:00: TV2 15:38:02 15:38:21 0:00: TV2 16:35:13 16:35:32 0:00: TV2 17:08:52 17:09:11 0:00: TV2 17:39:03 17:39:22 0:00: TV2 17:53:43 17:54:02 0:00: TV2 18:56:52 18:57:11 0:00: TV2 19:16:26 19:16:45 0:00: TV2 19:18:18 19:18:37 0:00: TV2 19:41:08 19:41:27 0:00: TV2 19:43:16 19:43:35 0:00: TV2 20:09:00 20:09:19 0:00: TV2 20:31:16 20:31:35 0:00: TV2 21:15:03 21:15:22 0:00: TV2 21:38:15 21:38:34 0:00: TV2 22:06:27 22:06:46 0:00: TV2 22:25:30 22:25:49 0:00: TV2 22:26:27 22:26:46 0:00:20! 20

21 TV2 22:43:15 22:43:34 0:00: TV2 7:26:10 7:26:29 0:00: TV2 7:42:28 7:42:47 0:00: TV2 7:44:11 7:44:30 0:00: TV2 7:58:08 7:58:27 0:00: TV2 8:26:30 8:26:49 0:00: TV2 8:27:32 8:27:51 0:00: TV2 8:42:12 8:42:31 0:00: TV2 8:56:15 8:56:34 0:00: TV2 9:09:01 9:09:19 0:00: TV2 9:11:03 9:11:22 0:00: TV2 9:20:01 9:20:20 0:00: TV2 9:21:52 9:22:11 0:00: TV2 11:57:30 11:57:49 0:00: TV2 12:24:14 12:24:33 0:00: TV2 12:54:01 12:54:20 0:00: TV2 14:09:17 14:09:36 0:00: TV2 14:40:24 14:40:43 0:00: TV2 16:32:01 16:32:19 0:00: TV2 17:08:25 17:08:44 0:00:20! 21

22 TV2 17:38:01 17:38:20 0:00: TV2 17:55:14 17:55:33 0:00: TV2 18:56:56 18:57:15 0:00: TV2 18:57:52 18:58:11 0:00: TV2 19:15:45 19:16:04 0:00: TV2 19:41:57 19:42:16 0:00: TV2 19:43:34 19:43:53 0:00: TV2 20:09:21 20:09:40 0:00: TV2 20:32:59 20:33:18 0:00: TV2 20:53:31 20:53:50 0:00: TV2 21:15:44 21:16:03 0:00: TV2 21:35:56 21:36:15 0:00: TV2 22:04:41 22:05:01 0:00: TV2 22:25:49 22:26:08 0:00: TV2 22:27:01 22:27:20 0:00: TV2 22:44:58 22:45:17 0:00: TV2 7:27:25 7:27:44 0:00: TV2 7:42:39 7:42:58 0:00: TV2 7:43:21 7:43:40 0:00: TV2 7:56:56 7:57:15 0:00:20! 22

23 TV2 8:27:13 8:27:32 0:00: TV2 8:28:30 8:28:49 0:00: TV2 8:42:24 8:42:43 0:00: TV2 8:57:36 8:57:55 0:00: TV2 9:06:17 9:06:36 0:00: TV2 9:22:01 9:22:20 0:00: TV2 9:23:02 9:23:21 0:00: TV2 11:55:59 11:56:18 0:00: TV2 12:24:23 12:24:42 0:00: TV2 12:51:12 12:51:31 0:00: TV2 13:48:06 13:48:25 0:00: TV2 15:24:00 15:24:19 0:00: TV2 17:09:49 17:10:08 0:00: TV2 17:36:31 17:36:50 0:00: TV2 17:54:20 17:54:39 0:00: TV2 18:57:39 18:57:58 0:00: TV2 19:16:25 19:16:44 0:00: TV2 19:18:28 19:18:47 0:00: TV2 19:41:02 19:41:21 0:00: TV2 19:43:21 19:43:40 0:00:20! 23

24 TV2 20:08:42 20:09:01 0:00: TV2 20:10:40 20:10:59 0:00: TV2 20:32:35 20:32:54 0:00: TV2 21:13:51 21:14:10 0:00: TV2 21:38:20 21:38:39 0:00: TV2 22:07:49 22:08:08 0:00: TV2 22:09:16 22:09:35 0:00: TV2 22:25:05 22:25:24 0:00: TV2 22:26:17 22:26:36 0:00: TV2 22:43:24 22:43:43 0:00: TV2 7:13:25 7:13:44 0:00: TV2 7:48:29 7:48:48 0:00: TV2 8:43:59 8:44:18 0:00: TV2 9:18:00 9:18:19 0:00: TV2 11:05:55 11:06:14 0:00: TV2 12:16:46 12:17:05 0:00: TV2 13:28:52 13:29:11 0:00: TV2 15:36:10 15:36:29 0:00: TV2 17:24:45 17:25:04 0:00: TV2 18:54:27 18:54:45 0:00: TV2 20:05:40 20:05:59 0:00: TV2 20:39:28 20:39:47 0:00:20! 24

25 TV2 22:10:21 22:10:40 0:00: TV2 22:40:59 22:41:18 0:00: TV2 23:11:21 23:11:40 0:00: TV2 7:43:38 7:43:57 0:00: TV2 8:39:55 8:40:14 0:00: TV2 9:10:50 9:11:09 0:00: TV2 9:42:15 9:42:34 0:00: TV2 12:42:37 12:42:56 0:00: TV2 13:45:40 13:46:00 0:00: TV2 15:23:15 15:23:34 0:00: TV2 17:54:11 17:54:30 0:00: TV2 18:54:34 18:54:53 0:00: TV2 19:59:55 20:00:14 0:00: TV2 20:29:49 20:30:08 0:00: TV2 22:11:40 22:11:59 0:00: TV2 22:40:36 22:40:55 0:00: TV2 23:10:37 23:10:56 0:00: TV2 7:43:04 7:43:23 0:00: TV2 7:56:56 7:57:15 0:00: TV2 8:28:11 8:28:30 0:00: TV2 8:57:24 8:57:43 0:00:20! 25

26 TV2 9:09:32 9:09:51 0:00: TV2 10:40:10 10:40:29 0:00: TV2 12:54:01 12:54:20 0:00: TV2 14:40:22 14:40:41 0:00: TV2 17:37:32 17:37:51 0:00: TV2 18:56:20 18:56:39 0:00: TV2 19:41:50 19:42:09 0:00: TV2 20:30:25 20:30:44 0:00: TV2 22:04:09 22:04:28 0:00: TV2 22:55:42 22:56:01 0:00: TV2 7:46:18 7:46:37 0:00: TV2 8:29:19 8:29:38 0:00: TV2 8:57:56 8:58:15 0:00: TV2 9:08:58 9:09:17 0:00: TV2 9:22:10 9:22:29 0:00: TV2 11:56:26 11:56:45 0:00: TV2 14:26:01 14:26:20 0:00: TV2 17:10:03 17:10:22 0:00: TV2 17:55:22 17:55:41 0:00: TV2 18:58:19 18:58:38 0:00:20! 26

27 TV2 19:42:59 19:43:18 0:00: TV2 20:32:31 20:32:50 0:00: TV2 21:35:47 21:36:06 0:00: TV2 22:08:09 22:08:28 0:00: TV2 22:42:46 22:43:05 0:00: TV2 7:27:14 7:27:33 0:00: TV2 7:57:58 7:58:17 0:00: TV2 8:28:36 8:28:55 0:00: TV2 9:09:24 9:09:43 0:00: TV2 11:14:45 11:15:04 0:00: TV2 12:25:03 12:25:22 0:00: TV2 13:50:07 13:50:26 0:00: TV2 15:25:38 15:25:57 0:00: TV2 17:37:45 17:38:04 0:00: TV2 18:57:40 18:57:59 0:00: TV2 19:43:07 19:43:26 0:00: TV2 20:31:37 20:31:56 0:00: TV2 21:37:25 21:37:44 0:00: TV2 22:09:37 22:09:56 0:00: TV2 22:44:33 22:44:52 0:00:20! 27

28 TV2 7:43:56 7:44:15 0:00: TV2 7:58:18 7:58:37 0:00: TV2 8:27:44 8:28:03 0:00: TV2 8:57:57 8:58:16 0:00: TV2 9:22:06 9:22:25 0:00: TV2 11:14:27 11:14:46 0:00: TV2 15:09:31 15:09:50 0:00: TV2 17:09:36 17:09:55 0:00: TV2 18:57:47 18:58:06 0:00: TV2 19:44:40 19:44:59 0:00: TV2 20:31:32 20:31:51 0:00: TV2 21:15:23 21:15:42 0:00: TV2 22:08:32 22:08:50 0:00: TV2 7:28:20 7:28:39 0:00: TV2 7:42:33 7:42:52 0:00: TV2 8:27:37 8:27:56 0:00: TV2 8:41:01 8:41:20 0:00: TV2 8:56:16 8:56:35 0:00: TV2 9:22:03 9:22:22 0:00: TV2 10:40:52 10:41:11 0:00:20! 28

29 TV2 11:13:59 11:14:18 0:00: TV2 11:57:50 11:58:09 0:00: TV2 13:07:19 13:07:38 0:00: TV2 14:40:27 14:40:46 0:00: TV2 17:08:07 17:08:26 0:00: TV2 17:53:50 17:54:09 0:00: TV2 18:57:34 18:57:53 0:00: TV2 19:15:23 19:15:42 0:00: TV2 19:44:16 19:44:35 0:00: TV2 20:32:57 20:33:16 0:00: TV2 20:51:04 20:51:23 0:00: TV2 21:36:57 21:37:16 0:00: TV2 22:07:58 22:08:17 0:00: TV2 22:47:19 22:47:38 0:00: TV2 7:01:30 7:01:49 0:00: TV2 7:23:43 7:24:02 0:00: TV2 7:37:53 7:38:12 0:00: TV2 7:49:04 7:49:23 0:00: TV2 8:15:55 8:16:14 0:00: TV2 8:47:06 8:47:25 0:00:20! 29

30 TV2 10:21:18 10:21:37 0:00: TV2 11:37:53 11:38:12 0:00: TV2 11:53:55 11:54:14 0:00: TV2 13:26:27 13:26:46 0:00: TV2 15:16:18 15:16:37 0:00: TV2 16:15:59 16:16:18 0:00: TV2 17:19:52 17:20:11 0:00: TV2 17:54:54 17:55:13 0:00: TV2 18:55:23 18:55:42 0:00: TV2 19:24:21 19:24:40 0:00: TV2 19:56:39 19:56:58 0:00: TV2 20:55:49 20:56:08 0:00: TV2 21:23:21 21:23:40 0:00: TV2 21:55:02 21:55:21 0:00: TV2 22:24:25 22:24:44 0:00: TV2 7:48:43 7:49:02 0:00: TV2 7:58:18 7:58:37 0:00: TV2 8:24:58 8:25:17 0:00: TV2 8:53:29 8:53:48 0:00: TV2 9:22:03 9:22:22 0:00:20! 30

31 TV2 9:51:45 9:52:04 0:00: TV2 10:24:38 10:24:57 0:00: TV2 11:31:01 11:31:19 0:00: TV2 13:56:10 13:56:29 0:00: TV2 14:39:29 14:39:48 0:00: TV2 17:26:53 17:27:12 0:00: TV2 18:54:10 18:54:29 0:00: TV2 19:22:19 19:22:38 0:00: TV2 19:53:57 19:54:16 0:00: TV2 20:23:26 20:23:45 0:00: TV2 21:06:26 21:06:45 0:00: TV2 22:07:26 22:07:45 0:00: TV2 22:38:39 22:38:58 0:00: TV2 23:09:17 23:09:36 0:00: TV2 7:40:45 7:41:04 0:00: TV2 7:57:30 7:57:49 0:00: TV2 8:27:59 8:28:18 0:00: TV2 8:42:02 8:42:21 0:00: TV2 8:57:47 8:58:06 0:00: TV2 9:08:05 9:08:24 0:00:20! 31

32 TV2 9:22:03 9:22:22 0:00: TV2 11:14:28 11:14:47 0:00: TV2 11:56:55 11:57:14 0:00: TV2 12:24:01 12:24:20 0:00: TV2 14:39:16 14:39:35 0:00: TV2 15:23:26 15:23:45 0:00: TV2 17:09:11 17:09:30 0:00: TV2 17:54:50 17:55:09 0:00: TV2 18:57:34 18:57:53 0:00: TV2 19:15:48 19:16:07 0:00: TV2 19:42:15 19:42:34 0:00: TV2 20:11:25 20:11:44 0:00: TV2 20:52:18 20:52:37 0:00: TV2 21:12:21 21:12:40 0:00: TV2 22:07:12 22:07:31 0:00: TV2 22:52:40 22:52:59 0:00: TV2 7:28:10 7:28:29 0:00: TV2 7:58:21 7:58:40 0:00: TV2 8:27:48 8:28:07 0:00: TV2 8:41:41 8:42:00 0:00:20! 32

33 TV2 8:56:12 8:56:31 0:00: TV2 9:09:02 9:09:21 0:00: TV2 9:22:21 9:22:40 0:00: TV2 11:13:28 11:13:47 0:00: TV2 11:55:42 11:56:02 0:00: TV2 12:53:45 12:54:04 0:00: TV2 13:34:32 13:34:51 0:00: TV2 14:10:32 14:10:51 0:00: TV2 15:41:12 15:41:31 0:00: TV2 17:10:06 17:10:25 0:00: TV2 17:37:50 17:38:09 0:00: TV2 17:54:33 17:54:52 0:00: TV2 18:57:56 18:58:15 0:00: TV2 19:15:49 19:16:08 0:00: TV2 19:42:17 19:42:36 0:00: TV2 20:11:59 20:12:18 0:00: TV2 20:53:38 20:53:57 0:00: TV2 21:13:39 21:13:58 0:00: TV2 22:06:11 22:06:30 0:00: TV2 22:25:57 22:26:16 0:00:20! 33

34 TV2 7:29:12 7:29:31 0:00: TV2 7:42:53 7:43:12 0:00: TV2 7:57:16 7:57:35 0:00: TV2 8:27:13 8:27:32 0:00: TV2 8:56:47 8:57:06 0:00: TV2 9:07:38 9:07:56 0:00: TV2 9:22:54 9:23:13 0:00: TV2 10:39:47 10:40:06 0:00: TV2 11:13:45 11:14:04 0:00: TV2 12:24:56 12:25:15 0:00: TV2 13:49:31 13:49:50 0:00: TV2 14:24:09 14:24:28 0:00: TV2 15:22:46 15:23:05 0:00: TV2 17:54:05 17:54:24 0:00: TV2 18:58:16 18:58:35 0:00: TV2 19:17:36 19:17:55 0:00: TV2 19:42:37 19:42:56 0:00: TV2 20:54:31 20:54:50 0:00: TV2 21:14:30 21:14:49 0:00: TV2 22:07:36 22:07:55 0:00:20! 34

35 TV2 22:44:53 22:45:12 0:00: TV2 7:27:06 7:27:25 0:00: TV2 7:43:55 7:44:14 0:00: TV2 7:56:24 7:56:43 0:00: TV2 8:24:37 8:24:56 0:00: TV2 8:42:42 8:43:02 0:00: TV2 8:55:23 8:55:42 0:00: TV2 9:08:43 9:09:02 0:00: TV2 9:22:29 9:22:48 0:00: TV2 10:39:35 10:39:54 0:00: TV2 11:56:22 11:56:41 0:00: TV2 14:07:48 14:08:07 0:00: TV2 14:40:12 14:40:31 0:00: TV2 17:10:45 17:11:04 0:00: TV2 17:54:35 17:54:54 0:00: TV2 18:57:53 18:58:12 0:00: TV2 19:16:51 19:17:10 0:00: TV2 19:41:15 19:41:34 0:00: TV2 20:11:10 20:11:29 0:00: TV2 20:31:17 20:31:36 0:00:20! 35

36 TV2 21:16:58 21:17:17 0:00: TV2 22:06:02 22:06:21 0:00: TV2 22:43:20 22:43:39 0:00: TV2 7:58:23 7:58:42 0:00: TV2 8:24:37 8:24:56 0:00: TV2 8:44:59 8:45:18 0:00: TV2 8:55:46 8:56:05 0:00: TV2 9:10:43 9:11:02 0:00: TV2 9:21:07 9:21:26 0:00: TV2 11:13:01 11:13:20 0:00: TV2 11:55:34 11:55:53 0:00: TV2 12:24:22 12:24:41 0:00: TV2 13:10:23 13:10:42 0:00: TV2 14:09:48 14:10:07 0:00: TV2 14:22:50 14:23:09 0:00: TV2 15:26:20 15:26:39 0:00: TV2 17:08:46 17:09:05 0:00: TV2 17:56:03 17:56:22 0:00: TV2 18:55:05 18:55:24 0:00: TV2 19:16:19 19:16:38 0:00:20! 36

37 TV2 19:43:26 19:43:45 0:00: TV2 20:32:05 20:32:24 0:00: TV2 20:54:38 20:54:57 0:00: TV2 21:15:48 21:16:07 0:00: TV2 22:08:07 22:08:26 0:00: TV2 22:47:43 22:48:02 0:00: TV2 7:15:01 7:15:20 0:00: TV2 7:29:10 7:29:29 0:00: TV2 7:51:12 7:51:31 0:00: TV2 8:19:03 8:19:22 0:00: TV2 8:50:30 8:50:49 0:00: TV2 11:15:52 11:16:11 0:00: TV2 11:49:18 11:49:37 0:00: TV2 13:20:35 13:20:54 0:00: TV2 14:04:40 14:04:59 0:00: TV2 14:21:16 14:21:35 0:00: TV2 14:37:15 14:37:34 0:00: TV2 15:22:24 15:22:43 0:00: TV2 15:49:25 15:49:44 0:00: TV2 17:54:37 17:54:56 0:00:20! 37

38 TV2 18:54:59 18:55:18 0:00: TV2 19:28:44 19:29:03 0:00: TV2 19:59:16 19:59:35 0:00: TV2 20:29:57 20:30:16 0:00: TV2 21:06:30 21:06:49 0:00: TV2 22:06:26 22:06:45 0:00: TV2 22:34:34 22:34:53 0:00: TV2 23:06:50 23:07:09 0:00: TV2 7:35:15 7:35:34 0:00: TV2 8:13:59 8:14:18 0:00: TV2 8:42:26 8:42:45 0:00: TV2 9:12:15 9:12:34 0:00: TV2 9:39:36 9:39:55 0:00: TV2 10:16:33 10:16:52 0:00: TV2 12:14:45 12:15:04 0:00: TV2 14:30:03 14:30:22 0:00: TV2 15:05:48 15:06:07 0:00: TV2 17:55:08 17:55:27 0:00: TV2 19:26:46 19:27:05 0:00: TV2 19:57:34 19:57:53 0:00:20! 38

39 TV2 20:26:52 20:27:11 0:00: TV2 21:33:04 21:33:23 0:00: TV2 22:03:50 22:04:09 0:00: TV2 22:35:26 22:35:45 0:00: TV2 7:28:20 7:28:39 0:00: TV2 7:57:13 7:57:32 0:00: TV2 8:27:21 8:27:40 0:00: TV2 8:42:43 8:43:02 0:00: TV2 8:56:46 8:57:05 0:00: TV2 9:21:34 9:21:53 0:00: TV2 11:13:01 11:13:20 0:00: TV2 11:58:05 11:58:24 0:00: TV2 13:48:22 13:48:41 0:00: TV2 14:23:13 14:23:32 0:00: TV2 15:07:08 15:07:27 0:00: TV2 15:25:01 15:25:20 0:00: TV2 17:11:13 17:11:32 0:00: TV2 17:55:10 17:55:29 0:00: TV2 18:57:23 18:57:42 0:00: TV2 19:17:16 19:17:35 0:00:20! 39

40 TV2 19:42:47 19:43:06 0:00: TV2 20:10:38 20:10:57 0:00: TV2 20:44:04 20:44:23 0:00: TV2 21:13:12 21:13:31 0:00: TV2 22:41:28 22:41:47 0:00: TV2 23:21:21 23:21:40 0:00: TV2 7:44:54 7:45:13 0:00: TV2 7:56:38 7:56:57 0:00: TV2 8:27:30 8:27:49 0:00: TV2 8:43:02 8:43:20 0:00: TV2 8:58:27 8:58:46 0:00: TV2 9:21:42 9:22:01 0:00: TV2 11:13:46 11:14:05 0:00: TV2 12:24:41 12:25:00 0:00: TV2 14:41:02 14:41:21 0:00: TV2 15:06:55 15:07:14 0:00: TV2 17:13:42 17:14:01 0:00: TV2 17:55:09 17:55:28 0:00: TV2 18:57:49 18:58:08 0:00: TV2 19:16:14 19:16:33 0:00:20! 40

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1852/2012. (X. 17.) sz. HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1852/2012. (X. 17.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/21376-7/2012. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 1.330.000,- Ft, azaz egymillió-háromszázezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi.

H A T Á R O Z A T. 1.330.000,- Ft, azaz egymillió-háromszázezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi. Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/12953-5/2014. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a hallássérültek számára hozzáférhető műsorszámokra vonatkozó

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 542/2014. (VI. 17.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 542/2014. (VI. 17.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/10617-7/ Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések, és a közösségi médiaszolgáltatókkal szemben előírt törvényi követelmény megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám:

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 2.700.000,- Ft, azaz kétmillió-hétszázezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi.

H A T Á R O Z A T. 2.700.000,- Ft, azaz kétmillió-hétszázezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi. Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/17076-6/2013. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a hallássérültek számára hozzáférhető műsorszámokra vonatkozó

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 23/2013. (I.9.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 23/2013. (I.9.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/28903-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására és a burkolt kereskedelmi közlemény tilalmára vonatkozó kötelezettség megsértése Melléklet:

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 111/2012. (I.18.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 111/2012. (I.18.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/32643-10/2011. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a termékmegjelenítésre vonatkozó szabályok megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 111/2012. (I.18.) számú HATÁROZATA

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1606/2012. (IX.5.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1606/2012. (IX.5.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/20021-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a célokat szolgáló műsorszámok, valamint a helyi közélettel foglalkozó, a helyi mindennapi

Részletesebben

1128/2013 HATÁROZATA

1128/2013 HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/8114-11/2013. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1259/2013. (VII. 24.) sz. HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1259/2013. (VII. 24.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/10459-11/2013. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 320/2014. (IV.8.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 320/2014. (IV.8.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/2345-10/2014. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a reklámok megkülönböztetésére vonatkozó törvényi rendelkezés, valamint a vállalt műsorstruktúrának

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 38.970,- Ft, azaz harmincnyolcezer - kilencszázhetven forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T. 38.970,- Ft, azaz harmincnyolcezer - kilencszázhetven forint bírsággal sújtja. Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/23391-5/2013. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet:

Részletesebben

HATÁROZAT. megállapítja,

HATÁROZAT. megállapítja, Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa Ügyiratszám: JG-16762-12/2015. Ügyintéző: személyes adat Telefon: személyes adat Email: személyes adat Tárgy: döntés az IRÁNY Média 2012 Kft. kérelmére

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1336/2013. (VIII. 28.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1336/2013. (VIII. 28.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/26026-10/2013. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések, valamint a közösségi médiaszolgáltatókkal szemben előírt törvényi követelmények megsértése Ügyintéző: személyes adat

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1261/2013. (VII. 24.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1261/2013. (VII. 24.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/14437-10/2013. Tárgy: a hálózatba kapcsolódásra vonatkozó törvényi előírás megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat Melléklet: a hatósági ellenőrzés megállapításai

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 773/2015. (VI.23.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 773/2015. (VI.23.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: Ügyintéző: Telefonszám: E-mail: Tárgy: Melléklet: MN/10947-7/2015. személyes adat Személyes adat személyes adat a reklám, televíziós vásárlás és a műsorelőzetes, valamint azok közzétételét

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 65.000,- Ft, azaz hatvanötezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T. 65.000,- Ft, azaz hatvanötezer forint bírsággal sújtja. Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/15072-4/2012. Ügyintéző: személyes adat Tárgy közösségi médiaszolgáltatás során összetett műsorszámokban történő reklámok közzétételére vonatkozó törvényi rendelkezés

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1897/2012. (X.30.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1897/2012. (X.30.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/24101-7/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 748/2015. (VI.16.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 748/2015. (VI.16.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: Ügyintéző: Telefonszám: E-mail: Tárgy: Melléklet: MN/10948-8/2015. személyes adat Személyes adat személyes adat a reklám, televíziós vásárlás és a műsorelőzetes, valamint azok közzétételét

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 2208/2012. (XII. 12.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 2208/2012. (XII. 12.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/28387-8/2012. Tárgy: a hálózatba kapcsolódásra vonatkozó törvényi előírások megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat Melléklet: a vizsgált adásnap műsorát tartalmazó

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 164/2013. (I.30.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 164/2013. (I.30.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/32761-7/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 200 000,- Ft, azaz kétszázezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T. 200 000,- Ft, azaz kétszázezer forint bírsággal sújtja. Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/13764-4/2015. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a reklámidőre vonatkozó rendelkezés megsértése H A T Á R O Z A T

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 790/2012. (IV.25.) sz. HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 790/2012. (IV.25.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/7813-7/2012 Tárgy: televíziós vásárlási műsorablak más médiatartalmaktól optikai és akusztikus módon történő megkülönböztetését előíró rendelkezés megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet:

Részletesebben

HATÁROZAT. 715.000,- Ft, azaz hétszáztizenötezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi.

HATÁROZAT. 715.000,- Ft, azaz hétszáztizenötezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi. Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/10951-5/2013. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a hallássérültek számára hozzáférhető műsorszámokra vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése Melléklet: hatósági

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 778/2012. (IV.25.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 778/2012. (IV.25.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/6601-9/2012. Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: A hatósági ellenőrzés megállapításai Az

Részletesebben

HATÁROZAT. 200.000,- Ft, azaz kétszázezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi.

HATÁROZAT. 200.000,- Ft, azaz kétszázezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi. Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/26520-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a hallássérültek számára hozzáférhető műsorszámokra vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése Melléklet: hatósági

Részletesebben

HATÁROZAT. 50.000,- Ft, azaz ötvenezer forint bírsággal sújtja.

HATÁROZAT. 50.000,- Ft, azaz ötvenezer forint bírsággal sújtja. Médiafelügyeleti Főosztály Iktatószám: MN/1932-4/2012. Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó szabályok megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: Az Advenio Műsorszolgáltató Zrt. által

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 2151/2012. (XII. 5.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 2151/2012. (XII. 5.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/26285-12/2012. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat Melléklet: a vizsgált adáshét műsorát tartalmazó táblázat A NEMZETI

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1023/2012. (V. 30.) számú HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1023/2012. (V. 30.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/10113-7/2012. Tárgy: a kiskorúak védelméről szóló rendelkezések megsértése Ügyintéző: személyes adat Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 1023/2012. (V. 30.) számú HATÁROZATA

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 30.000,- Ft, azaz harmincezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T. 30.000,- Ft, azaz harmincezer forint bírsággal sújtja. Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/13023-3/2012. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó szabályok megsértése Melléklet: A Médiaszolgáltató által 2012. márciusában

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1242/2014. (XII.16.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1242/2014. (XII.16.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/26663-7/2014. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor közreadására vonatkozó kötelezettség megsértése

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 35/2016. (I. 12.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 35/2016. (I. 12.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/33673-8/2015. Ügyintéző: személyes adat Email: személyes adat Tárgy: a kiskorúakra vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 35/2016.

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 757/2014. (VII. 30.) sz. HATÁROZATA. megállapította,

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 757/2014. (VII. 30.) sz. HATÁROZATA. megállapította, Ügyiratszám: MN/18134-6/2014. Tárgy: kiegyensúlyozottsági kérelem elbírálása Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 757/2014. (VII.

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 513/2012. (III. 14.) sz. HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 513/2012. (III. 14.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/34488-14/2011. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a termékmegjelenítés közzétételére vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 513/2012.

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1134/2014. (XI. 25.) számú HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1134/2014. (XI. 25.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: 20306-10/2014. Tárgy: a Magyar RTL Televízió Zrt. fellebbezésének elbírálása A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 1134/2014. (XI. 25.) számú HATÁROZATA A Nemzeti Média- és

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 308/2013. (II. 20.) sz. HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 308/2013. (II. 20.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/30364-13/2012. Ügyintéző: személyes adat Email: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételét tiltó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet: a jogsértő műsorszámok

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 39/2016. (I. 12.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 39/2016. (I. 12.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/33169-10/2015. Ügyintéző: személyes adat Email: személyes adat Tárgy: a kiskorúakra vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 39/2016.

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 505/2016. (V. 3.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 505/2016. (V. 3.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/4540-11/2016. Ügyintéző: személyes adat Email: személyes adat Tárgy: a közösségek kirekesztését tilalmazó törvényi rendelkezés megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 46.900-Ft, azaz negyvenhatezer-kilencszázezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T. 46.900-Ft, azaz negyvenhatezer-kilencszázezer forint bírsággal sújtja. Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/18053-5/2014. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet:

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1167/2014. (XII.1.) számú HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1167/2014. (XII.1.) számú HATÁROZATA A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 1167/2014. (XII.1.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: 20307-10/2014. Tárgy: a TV2 Média Csoport Kft. fellebbezésének elbírálása A Nemzeti Média- és Hírközlési

Részletesebben

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 999/2008. (VI.4.) sz. HATÁROZATA

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 999/2008. (VI.4.) sz. HATÁROZATA ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 999/2008. (VI.4.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1792/2012. (X.10.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1792/2012. (X.10.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/21388-10/2012. Tárgy: a Médiatanács határozatában előírt műsorstruktúrának megfelelő műsorsugárzási kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: a hatósági ellenőrzés megállapításai

Részletesebben

V É G Z É S. megszünteti.

V É G Z É S. megszünteti. Médiafelügyeleti főosztály Ügyiratszám: MN/7491-5/2012. Ügyintéző:személyes adat Telefonszám:Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: eljárás megszüntetése V É G Z É S A Nemzeti Média- és Hírközlési

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 30.000,- Ft, azaz harmincezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T. 30.000,- Ft, azaz harmincezer forint bírsággal sújtja. Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/30856-4/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet:

Részletesebben

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 1040/2009. (V. 20.) számú HATÁROZATA

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 1040/2009. (V. 20.) számú HATÁROZATA ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 1040/2009. (V. 20.) számú HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a

Részletesebben

h a t á r o z a t o t hozom:

h a t á r o z a t o t hozom: A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének FK-II/B-7392/2011. számú, fogyasztóvédelmi intézkedést és bírság kiszabását tartalmazó határozata a CLB Független Biztosítási Alkusz Kft. számára A Pénzügyi

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 1360/2008. (VII.15.) sz. HATÁROZATA

AZ ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 1360/2008. (VII.15.) sz. HATÁROZATA AZ ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 1360/2008. (VII.15.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 173/2014. (II.18.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 173/2014. (II.18.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/72192-8/2013. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Oldal 1 / 25 Általános Szerződési Feltételek 1. Bevezető rendelkezések 1.1. A Magyar Köztársaságban saját termékét, szolgáltatását a jogszabályok keretei között mindenki szabadon hirdetheti. 1.2. A jelen

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1017/2012. (V.30.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1017/2012. (V.30.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/4544-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megszegése

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1809/2011. (XII. 7.) sz. HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1809/2011. (XII. 7.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/24524-13/2011. Ügyintéző: dr. Pozsár Ágnes Tárgy: a termékmegjelenítés közzétételére vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése Melléklet: a hatósági ellenőrzés megállapításai Nemzeti

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 215/2012. (II. 1.) sz. HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 215/2012. (II. 1.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/32050-8/2011. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: burkolt kereskedelmi közlemény tiltott közzétételére vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet: hatósági ellenőrzés megállapításai

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1551/2012. (VIII. 29.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1551/2012. (VIII. 29.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/35819-13/2011. Tárgy: az 1243/2011. (IX. 21.) számú, BJ/20481-6/2011. ügyiratszámú médiatanácsi határozat o) és r) pontjaiban foglaltak, valamint a közösségi médiaszolgáltatásokkal szembeni

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1237/2012. (VII.5.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1237/2012. (VII.5.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/9050-11/2012. Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó törvényi kötelezettség, illetve a hálózatba kapcsolódásra vonatkozó törvényi előírások megsértése Ügyintéző:

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 482/2014. (V. 29.) sz. HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 482/2014. (V. 29.) sz. HATÁROZATA Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 482/2014. (V. 29.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/7861-13/2014. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a reklám, televíziós vásárlás és a műsorelőzetes, valamint

Részletesebben

h a t á r o z a t o t

h a t á r o z a t o t A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének FK-I/B-6436/2011. számú, fogyasztóvédelmi bírság kiszabását és intézkedést tartalmazó határozata az Erste Leasing Autófinanszírozási Zrt. számára. A Pénzügyi

Részletesebben

AZ MTM-SBS TELEVÍZIÓ ZRT. TV2 ELNEVEZÉSŰ MÉDIASZOLGÁLTATÁSÁBAN A REKLÁMIDŐ ÉRTÉKESÍTÉSI TEVÉKENYSÉGÉRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

AZ MTM-SBS TELEVÍZIÓ ZRT. TV2 ELNEVEZÉSŰ MÉDIASZOLGÁLTATÁSÁBAN A REKLÁMIDŐ ÉRTÉKESÍTÉSI TEVÉKENYSÉGÉRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK AZ MTM-SBS TELEVÍZIÓ ZRT. TV2 ELNEVEZÉSŰ MÉDIASZOLGÁLTATÁSÁBAN A REKLÁMIDŐ ÉRTÉKESÍTÉSI TEVÉKENYSÉGÉRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 2012. 1 TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezető rendelkezések... 3 II.

Részletesebben

AZ ÜGYFÉL KÉRELME, A FOGYASZTÓVÉDELMI ELJÁRÁS MEGINDÍTÁSÁNAK INDOKA

AZ ÜGYFÉL KÉRELME, A FOGYASZTÓVÉDELMI ELJÁRÁS MEGINDÍTÁSÁNAK INDOKA A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének H-FK-II-1091/2012. számú, fogyasztóvédelmi bírság kiszabását valamint intézkedést tartalmazó határozata a K&H Biztosító Zrt. számára A Pénzügyi Szervezetek

Részletesebben

2011. évi CCI. törvény egyes törvények Alaptörvénnyel összefüggő módosításáról

2011. évi CCI. törvény egyes törvények Alaptörvénnyel összefüggő módosításáról 2011. évi CCI. törvény egyes törvények Alaptörvénnyel összefüggő módosításáról 1 (kivonat, a hírközlést és a médiát érintő módosításokról) 70. A rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény

Részletesebben

AZ MTM-SBS TELEVÍZIÓ ZRT. TV2 ELNEVEZÉSŰ MÉDIASZOLGÁLTATÁSÁBAN A REKLÁMIDŐ ÉRTÉKESÍTÉSI TEVÉKENYSÉGÉRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

AZ MTM-SBS TELEVÍZIÓ ZRT. TV2 ELNEVEZÉSŰ MÉDIASZOLGÁLTATÁSÁBAN A REKLÁMIDŐ ÉRTÉKESÍTÉSI TEVÉKENYSÉGÉRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK AZ MTM-SBS TELEVÍZIÓ ZRT. TV2 ELNEVEZÉSŰ MÉDIASZOLGÁLTATÁSÁBAN A REKLÁMIDŐ ÉRTÉKESÍTÉSI TEVÉKENYSÉGÉRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 2013. 1 TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezető rendelkezések... 3 II.

Részletesebben

h a t á r o z a t o t hozom:

h a t á r o z a t o t hozom: A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének FK-II/B-6142/2011. számú, fogyasztóvédelmi intézkedés alkalmazását és bírság kiszabását tartalmazó határozata a Generali-Providencia Biztosító Zrt. számára

Részletesebben

Az Országos Rádió és Televízió Testület. 1006/2008. (VI. 4.) sz. Határozata

Az Országos Rádió és Televízió Testület. 1006/2008. (VI. 4.) sz. Határozata Az Országos Rádió és Televízió Testület 1006/2008. (VI. 4.) sz. Határozata Az Országos Rádió és Televízió Testület (továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (továbbiakban:

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1846/2012. (X. 17.) sz. HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1846/2012. (X. 17.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/23342-8/2012. Ügyintéző:személyes adat Tárgy: a reklám, televíziós vásárlás és a műsorelőzetes, valamint azok közzétételét akusztikus módon jelző figyelemfelhívás hangerejére vonatkozó

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 774/2015. (VI. 23.) számú H A T Á R O Z A T A

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 774/2015. (VI. 23.) számú H A T Á R O Z A T A A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 774/2015. (VI. 23.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/11889-8/2015. Ügyintéző: személyes adat Email: személyes adat Tárgy: az emberi méltóság

Részletesebben

Ügyiratszám: Ügyintéző: személyes adat Tárgy:

Ügyiratszám: Ügyintéző: személyes adat Tárgy: Ügyiratszám: MN/12692-6/2012. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a reklám, televíziós vásárlás és a műsorelőzetes, illetve ezek közzétételét akusztikus módon jelző figyelemfelhívás hangerejére vonatkozó

Részletesebben

h a t á r o z a t o t hozom.

h a t á r o z a t o t hozom. A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének H-PJ-III-B-65/2012. számú határozata a S+H Portfolio Vagyonkezelő és Munkaerőgazdálkodási Zártkörűen Működő Részvénytársasággal (székhely: 2112 Veresegyház,

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 568/2015. (V. 11.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 568/2015. (V. 11.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/7481-6/2015. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: kiegyensúlyozottsági kérelem elbírálása A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 568/2015. (V. 11.) számú HATÁROZATA A Nemzeti

Részletesebben

h a t á r o z a t o t

h a t á r o z a t o t A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének FK-I/B-5473/2011. számú, fogyasztóvédelmi bírság kiszabását és intézkedést tartalmazó határozata az UniCredit Bank Hungary Zrt. számára A Pénzügyi Szervezetek

Részletesebben

h a t á r o z a t o t

h a t á r o z a t o t A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének FK II/B-6928/2011. számú, fogyasztóvédelmi intézkedést és bírság kiszabását tartalmazó határozata a QBE Insurance (Europe) Limited Magyarországi Fióktelepe

Részletesebben

h a t á r o z a t o t

h a t á r o z a t o t A Magyar Nemzeti Bank Pénzügyi Stabilitási Tanácsának felhatalmazása alapján hozott H-FH-I-B-188/2014. számú határozat a KISKUN Takarékszövetkezet számára A KISKUN Takarékszövetkezetnél (székhelye: 6100

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 627/2011. (V. 11.) számú HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 627/2011. (V. 11.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: TA/7153-5/2011 Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 627/2011. (V. 11.) számú HATÁROZATA A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa (a továbbiakban: Médiatanács) a

Részletesebben

h a t á r o z a t o t hozom.

h a t á r o z a t o t hozom. A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének H-JÉ-I-B-1588/2012. számú határozata az ERSTE BANK HUNGARY Zártkörűen Működő Részvénytársasággal szemben átfogó vizsgálat lezárása során hozott felügyeleti

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 173/2013. (I.30.) számú HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 173/2013. (I.30.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/538-8/2013. Tárgy: kiegyensúlyozottsági kérelem elbírálása Ügyintéző: személyes adat Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 173/2013. (I.30.) számú HATÁROZATA A Nemzeti Média-

Részletesebben

h a t á r o z a t o t

h a t á r o z a t o t A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének FK-I/B-5570/2011. számú, fogyasztóvédelmi intézkedést és bírság kiszabását tartalmazó határozata az ERSTE Bank Hungary Zrt. számára A Pénzügyi Szervezetek Állami

Részletesebben

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Kisvárdai Katasztrófavédelmi Kirendeltség Kirendeltségvezető

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Kisvárdai Katasztrófavédelmi Kirendeltség Kirendeltségvezető Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Kisvárdai Katasztrófavédelmi Kirendeltség Kirendeltségvezető H-4600 Kisvárda, Mátyás király u. 109. Tel: (+36 45) 420-420 Fax:(+36 45) 420-420

Részletesebben

a NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 1330/2011. (X. 5.) számú HATÁROZATA

a NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 1330/2011. (X. 5.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/27099-5/2011. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: kiegyensúlyozottsági kérelem elbírálása Melléklet: a kifogásolt műsorszám tartalmának szöveges ismertetése a NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1580/2013. (XI.6.) sz. HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1580/2013. (XI.6.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: Ügyintéző: Tárgy: MN/53725-7/2013. személyes adat kiegyensúlyozottsági kérelem elbírálása Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 1580/2013. (XI.6.) sz. HATÁROZATA A Nemzeti Média-

Részletesebben

Melléklet: a jogsértő műsorszámok megszakítására vonatkozó adatok HATÁROZAT

Melléklet: a jogsértő műsorszámok megszakítására vonatkozó adatok HATÁROZAT Médiafelügyeleti főosztály Ügyiratszám: MN/25833-3/2012. Ügyintéző: személyes adat Email: személyes adat Tárgy: a műsorszámok reklámmal történő megszakítására vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése

Részletesebben

h a t á r o z a t o t

h a t á r o z a t o t A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének FH-I-FB-50029/2011. számú, fogyasztóvédelmi intézkedést és bírság kiszabását tartalmazó határozata a BUDA-CASH Brókerház Zrt. számára A Pénzügyi Szervezetek

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 2111/2012. (XI. 28.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 2111/2012. (XI. 28.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/35-9/. Tárgy: a vállalt műsorstrutúrána megfelelő műsor sugárzására vonatozó, valamint a vényöteles gyógyszerészítménye eresedelmi özleményben történő bemutatását, népszerűsítését tilalmazó

Részletesebben

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 1541/2008. (VIII.27.) sz. HATÁROZATA

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 1541/2008. (VIII.27.) sz. HATÁROZATA ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 1541/2008. (VIII.27.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 620/2015. (V. 26.) számú HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 620/2015. (V. 26.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/8176-6/2015. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: kiegyensúlyozottsági kérelem elbírálása A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 620/2015. (V. 26.) számú HATÁROZATA A Nemzeti

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 37/2007.(I.10.) sz. HATÁROZATA

AZ ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 37/2007.(I.10.) sz. HATÁROZATA AZ ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 37/2007.(I.10.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

HATÁROZAT. elutasítja.

HATÁROZAT. elutasítja. Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/7659-4/2011. Tárgy: A Jobbik Magyarországért Mozgalom képviseletében eljáró Személyes adat által az MTM-SBS Televízió Zrt. hírműsorával kapcsolatban benyújtott

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 590/2015. (V.19.) sz. HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 590/2015. (V.19.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/5710-11/2015. Ügyintéző: személyes adat Tel.: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése Melléklet:

Részletesebben

h a t á r o z a t o t A Felügyelet a Bankkal szemben a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen

h a t á r o z a t o t A Felügyelet a Bankkal szemben a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének FK-III/B-5931/2011. számú, fogyasztóvédelmi intézkedés alkalmazását és bírság kiszabását tartalmazó határozata az OTP Bank Nyrt. számára A Pénzügyi Szervezetek

Részletesebben

Tárgy: kiegyensúlyozottsági kérelem elbírálása. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 745/2015. (VI.16.) számú H A T Á R O Z A T A

Tárgy: kiegyensúlyozottsági kérelem elbírálása. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 745/2015. (VI.16.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/13198-6/2015. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: kiegyensúlyozottsági kérelem elbírálása A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 1229/2008. (VII.2.) sz. HATÁROZATA

AZ ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 1229/2008. (VII.2.) sz. HATÁROZATA AZ ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 1229/2008. (VII.2.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 589/2012. (III.28.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 589/2012. (III.28.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/33503-11/2011. Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsorsugárzási kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: A hatósági ellenőrzés megállapításai Az egyhetes

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 83/2014. (I. 28.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 83/2014. (I. 28.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/62832-12/2013. Tárgy: a hálózatba apcsolódásra vonatozó törvényi előírás megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat Mellélet: a hatósági ellenőrzés megállapításai

Részletesebben

A Magyar Nemzeti Bank Pénzügyi Stabilitási Tanácsának H-FH-I-B-63/2014. számú határozata az OTP Bank Nyrt. számára

A Magyar Nemzeti Bank Pénzügyi Stabilitási Tanácsának H-FH-I-B-63/2014. számú határozata az OTP Bank Nyrt. számára A Magyar Nemzeti Bank Pénzügyi Stabilitási Tanácsának H-FH-I-B-63/2014. számú határozata az OTP Bank Nyrt. számára Az OTP Bank Nyrt.-nél (székhelye: 1051 Budapest, Nádor utca 16., a továbbiakban: Bank)

Részletesebben

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 263/2010. (II. 10.) számú HATÁROZATA

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 263/2010. (II. 10.) számú HATÁROZATA ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 263/2010. (II. 10.) számú HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 433/2016. (IV.12.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 433/2016. (IV.12.) számú HATÁROZATA Médiaszolgáltatási Főosztály Ügyiratszám: PJ/21126-24/2016 Pályáztatási és Jogi Osztály Tárgy: a Vác 94,1 MHz helyi médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására irányuló pályázati eljárás eredménye Ügyintéző:

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 2211/2012. (XII.12.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 2211/2012. (XII.12.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/27611-9/2012. Tárgy: a Médiatanács Határozatában előírt műsorstrutúrána megfelelő műsorsugárzási ötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat Mellélet:

Részletesebben

HATÁROZAT. elutasítja.

HATÁROZAT. elutasítja. Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala Tartalomfelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: TA-4841-4/2011 Tárgy: a Jobbik nevében eljáró Személyes adat által az MTM-SBS Televízió Zrt. médiaszolgáltató híradásaival

Részletesebben

HATÁROZAT. 10.000.000 Ft, azaz tízmillió forint. adatvédelmi bírság

HATÁROZAT. 10.000.000 Ft, azaz tízmillió forint. adatvédelmi bírság Ügyszám: Ügyintéző: Kérjük, válaszában hi vatkozzon iktatószámunkra! NAIH-510-6/2012/H. Tárgy: A Weltimmo S.R.O. általi jogellenes adatkezelés - adatvédelmi bírság HATÁROZAT A Weltimmo S.R.O. -t (székhely:

Részletesebben

h a t á r o z a t o t hozom:

h a t á r o z a t o t hozom: A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének FK-II/B-4035/2011. számú, fogyasztóvédelmi bírság kiszabását tartalmazó határozata az Allianz Hungária Biztosító Zrt. számára A Pénzügyi Szervezetek Állami

Részletesebben

h a t á r o z a t o t

h a t á r o z a t o t A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének FH-I-FB-50022/2011. számú, fogyasztóvédelmi intézkedést és bírság kiszabását tartalmazó határozata az ERSTE Bank Hungary Zrt. számára A Pénzügyi Szervezetek

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. e l u t a s í t o m.

H A T Á R O Z A T. e l u t a s í t o m. ORSZÁGOS RENDŐRFŐKAPITÁNY 1139 Budapest, Teve u. 4-6. 1903 Budapest, Pf.: 314/15. Telefon: (06-1) 443-5573, Telefax: (06-1) 443-5733 BM telefon: 33-104, 33-140, BM telefax: 33-133 E-mail: orfkvezeto@orfk.police.hu

Részletesebben

HATÁROZAT. 200 000Ft., azaz Kettőszázezer forint adatvédelmi bírság megfizetésére kötelezem.

HATÁROZAT. 200 000Ft., azaz Kettőszázezer forint adatvédelmi bírság megfizetésére kötelezem. Ügyiratszám. NAIH-1305-5/2013/H Tárgy: helyi adóra vonatkozó adatok közzététele HATÁROZAT Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 160/2016. (II. 9.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 160/2016. (II. 9.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/26160-13/2015. Tárgy: a társadalmi célú reklám közzétételére vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet: A magyar reformok működnek! című klipek m1, m4 és Duna TV elnevezésű csatornákon

Részletesebben