A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1560/2012. (VIII.29.) számú H A T Á R O Z A T A

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1560/2012. (VIII.29.) számú H A T Á R O Z A T A"

Átírás

1 Ügyiratszám: MN/ /2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megszegése Melléklet: I. és II. és III. számú mellékletek A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 1560/2012. (VIII.29.) számú H A T Á R O Z A T A A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa (a továbbiakban: Médiatanács) a Zemplén Televízió Közhasznú Nonprofit Kft.-vel (3980 Sátoraljaújhely, Színház köz 4., a továbbiakban: Médiaszolgáltató) szemben hivatalból lefolytatott eljárásában megállapította, hogy a Médiaszolgáltató az általa üzemeltetett Zemplén Televízió (Sátoraljaújhely 50. csatorna) állandó megnevezésű helyi vételkörzetű közösségi médiaszolgáltatás május e közötti működése során megsértette a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettségét, melynek következtében a Médiaszolgáltatót Ft, azaz húszezer forint bírsággal sújtja. A Médiaszolgáltató a bírságot e határozat közlését követő hét napon belül köteles megfizetni a Médiatanács Magyar Államkincstár által vezetett számú számlájára. A bírságfizetési kötelezettség késedelmes teljesítése esetén a Médiaszolgáltató késedelmi pótlékot köteles fizetni, melynek mértéke minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd része. Az önkéntes teljesítés elmaradása esetén a Médiatanács a Médiaszolgáltatóval szembeni bírság igényét közigazgatási úton érvényesíti. E határozat ellen fellebbezésnek nincs helye. A határozat felülvizsgálata az annak közlésétől számított 30 napon belül a Fővárosi Törvényszékhez címzett, de a Médiatanácshoz három példányban benyújtott keresetlevéllel kérhető. A keresetlevél benyújtásának e határozat végrehajtására halasztó hatálya nincs, a keresettel támadott hatósági határozat végrehajtásának felfüggesztése és a tárgyalás tartása a bíróságtól kérhető. A keresetet a bíróság 30 napon belül bírálja el.

2 I N D O K O L Á S A Médiatanács a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Mttv.) 167. (1) bekezdése alapján hatósági ellenőrzés keretében, hivatalból vizsgálta a Médiaszolgáltató Zemplén Televízió állandó megnevezésű közösségi médiaszolgáltatásának május e között sugárzott műsorát, amely során felmerült a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség, azaz az Mttv. 63. (12) bekezdésében foglalt rendelkezés megsértése. Az Mttv. a jogsértés idején hatályos 63. (12) bekezdése szerint: A médiaszolgáltató a pályázati ajánlatában vállalt időtartamban és műsoridőben a műsoridőbeosztás szerint, saját megkülönböztető azonosítási jelét használva, a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására jogosult és köteles, az általa üzemben tartott saját hálózaton, berendezésekkel, eszközökkel vagy hírközlési szolgáltató (műsorszóró) szolgáltatás közreműködésével. A médiaszolgáltató saját eszközökkel történő műsorszóró, szétosztó tevékenységére a távközlési szolgáltatási engedély nem szükséges, de ez nem érinti a jogszabályokban meghatározott egyéb engedélyek beszerzésére vonatkozó kötelezettséget. A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 29. (1) bekezdése alapján a Médiatanács az Mttv a), j) és l) pontjában foglalt hatáskörében július 11-én hivatalból hatósági eljárást indított a Médiaszolgáltatóval szemben, és a Ket. 29. (3) bekezdés szerinti értesítésében a Ket. 51. (1) bekezdésében foglalt rendelkezésnek megfelelően az 1271/2012. (VII.11.) számú, /2012. ügyiratszámú végzésben tájékoztatta a hatósági ellenőrzés megállapításáról, nyilatkozattételi jogosultságáról és a Ket. 68. (1) bekezdés alapján az iratbetekintés lehetőségéről. A Médiatanács végzésében, illetve annak mellékleteiben megállapította, hogy a Médiaszolgáltató a vizsgált adáshét öt napján megsértette a nemzeti és etnikai vagy más kisebbségek igényeinek szolgálatára szánt műsorszámok napi arányára vonatkozó 5%-os, a napi rendszeres híradásra szánt minimális műsoridő arányára vonatkozó 12%-os, továbbá az ismétlések napi 80%-os, illetve heti 75%-os maximális arányára vonatkozó vállalását is. A Médiaszolgáltató a hatósági eljárás megindításáról szóló végzést július 23-án vette át, nyilatkozata pedig augusztus 7-én, postai úton érkezett meg a hatósághoz. Nyilatkozatában előadta többek között, hogy véleménye szerint a vizsgált adáshéten sugárzott műsora során készített mérések eredményei tévesek, hiszen a kifogásolt 3 tétel: a napi rendszeres híradás aránya, a nemzeti etnikai vagy más kisebbségek igényei szolgálatára szánt minimális műsoridő aránya, illetve az ismétlések arányának túllépése, a képújság tartalmának beszámításával teljesen torz képet ad a műsorok arányairól. Szakmai álláspontja szerint ugyanis a képújság nem szerkeszthető a Zemplén TV műsorszerkezete szerint, hisz 41 konkrét műsora van, amely a televízió 15 műsortípusa szerint készül. Ezek alapján készült el a Zemplén Televízió heti műsorszerkezete 1-4. hét bontásban, ezeket mellékelték a szerződés aláírásánál. Álláspontja szerint ennek számonkérése a képújságban szakmailag teljesíthetetlen. Véleménye szerint a helyes arányokat a 16 műsortípus és 41 konkrét műsor szolgálja, nem pedig a napi 14 perces, folyamatosan ismételt képújság. Ezért a napi híradót, vagy a nemzeti, etnikai műsorokat a képújságra vetíteni, mint azt az ellenőrzés során tette a Hatóság, szakmailag értelmezhetetlen, téves és nem ad valós képet a műsorarányokról. Az előadottakra tekintettel a Hatóságot indokai elfogadására, és a hatósági eljárás megszüntetésére kérte. Nyilatkozatához mellékelte a képújság időtartama nélkül, kizárólag a szerkesztett műsor időtartamának figyelembe vételével készített számításainak táblázatát. A Médiatanács a rendelkezésre álló iratok és a Médiaszolgáltató nyilatkozata alapján az alábbi tényállást állapította meg, és azt az alábbiak szerint értékelte: 2

3 A Médiatanács a Médiaszolgáltatót az 1940/2011. (XII. 20.) számú határozatával létrehozott hatósági szerződésben (a továbbiakban: Szerződés) ideiglenes médiaszolgáltatási jogosultság gyakorlására jogosította fel a Sátoraljaújhely 50. csatornán szolgáltatott, helyi audiovizuális közösségi médiaszolgáltatási tevékenység tekintetében. A Szerződés 5.4. pontja határozza meg az alábbi műsorszerkezeti elemeket, a teljes műsoridő százalékaként: Havi Heti Napi Az Mttv ban foglalt közszolgálati célokat szolgáló 85% 80% 80% műsorszámok Helyi közélettel foglalkozó, a helyi mindennapi életet 85% 80% 80% segítő műsorszámok Napi rendszeres híradásra szánt minimális műsoridő % A nemzeti és etnikai vagy más kisebbségek igényeinek - - 5% szolgálatára szánt napi minimális műsoridő Ismétlések maximális aránya 70% 75% 80% Az Mttv. 66. (6) bekezdés értelmében a helyi és a körzeti médiaszolgáltatások közösségi médiaszolgáltatásként való elismerését követően a Médiatanács legalább kétévente új médiaszolgáltatás esetében az első év után is részletes, legalább hét műsornapra kiterjedő vizsgálat során eljárásában hivatalból vizsgálja a médiaszolgáltató működését, amelynek érdekében az általa közzétett műsorszámokkal, illetve a médiaszolgáltatás tartalmával kapcsolatban részletes adatszolgáltatásra köteles. Az Mttv l) pontja értelmében a Médiatanács hatósági hatásköreiben, a sal összhangban gyakorolja a médiaszolgáltatás közösségi médiaszolgáltatássá nyilvánításával összefüggő hatásköröket, felügyeli működésüket. A fentiek alapján indított hatósági eljárás során a Médiatanács megállapította, hogy a Médiaszolgáltató a vizsgált adáshét öt napján megsértette a nemzeti és etnikai vagy más kisebbségek igényeinek szolgálatára szánt műsorszámok napi 5%-os arányára vonatkozó vállalását, a jelen határozat elválaszthatatlan részét képező II. számú melléklet 6. pontja szerint; megsértette a napi rendszeres híradásra szánt minimális műsoridő arányára vonatkozó 12%-os vállalását, a jelen határozat elválaszthatatlan részét képező II. számú melléklet 7. pontja szerint; megsértette az ismétlések napi 80%-os, illetve heti 75%-os maximális arányára vonatkozó vállalását is, a jelen határozat elválaszthatatlan részét képező II. számú melléklet 8. pontja szerint. A jogsértéseket alátámasztó adatokat és a hatósági ellenőrzés részletező táblázatait a jelen határozat elválaszthatatlan részét képező I., II. és III. számú mellékletek tartalmazzák. A mellékletek rögzítik és részletezik a határozat indokolásában szereplő jogalkalmazói megállapítások pontos tényállási alapját. A Médiatanács a jogsértések miatt alkalmazandó jogkövetkezmény fajtájának és mértékének meghatározása során az alábbi szempontokat vette figyelembe. 3

4 A közösségi médiaszolgáltatás kategóriájának megkülönböztetése azon a jogalkotói felismerésen alapul, miszerint a közszolgálati tartalom előállítása, szolgáltatása nem állami monopólium, és a sokszínűség védelme érdekében az állami tulajdonban álló közszolgálati médiaszolgáltatók mellett más médiaszolgáltatók is közreműködhetnek a közszolgálati feladatok megvalósításában, és közszolgálati célú műsorszámok sugárzásában. Ily módon a közösségi médiaszolgáltatás feltételeinek biztosítása a jogsértés elkövetése idején hatályos Alaptörvényből következő, a sajtó és a média sokszínűségének és demokratikus közvélemény kialakulása feltételeinek biztosítására irányuló állami kötelezettség megvalósításának része. Amennyiben az adott médiaszolgáltató által szolgáltatott közszolgálati tartalom a meghatározott mennyiségi és minőségi feltételeknek megfelel, a jogalkotó mentesíti a médiaszolgáltatási díj megfizetésének kötelezettsége alól. A fentiekre való tekintettel különösen indokolt ezen közösségi médiaszolgáltatók törvényben, illetve hatósági szerződésében vagy hatósági határozatban meghatározott mennyiségi és minőségi kritériumainak rendszeres időközönkénti ellenőrzése, az alábbi jogszabályok alapján: Az Mttv (1) bekezdése szerint: A Hatóság kérelemre vagy hivatalból - feladat- és hatáskörének keretében - jogosult hatósági ellenőrzés vagy hatósági eljárás keretében felügyelni az e törvényben és az Smtv.-ben meghatározott rendelkezések érvényesülését, betartását, valamint a hatósági döntéseiben, a műsorszolgáltatási szerződésekben és a Hatóság által kötött hatósági szerződésekben foglaltak teljesítését. Az Mttv (2) bekezdése szerint: Amennyiben a Hatóság a hatósági döntésének ellenőrzése eredményeként megállapítja a hatósági döntésében foglaltak megsértését, abban az esetben az ügy összes körülményei, illetve az ellenőrzés során feltárt tények, valamint a jogsértés súlya és a hatékony jogérvényesítés szempontjai alapján mérlegeli, hogy a döntés megsértése tárgyában a Ket. szerinti végrehajtási eljárást vagy az e törvény szerinti jogkövetkezmények alkalmazása érdekében hatósági eljárást indít. Az Mttv (1) bekezdésében szabályozott felhívás jogkövetkezménye abban az esetben alkalmazható, ha a jogsértés csekély súlyú, és ismételtség nem állapítható meg. Az Mttv (1) bekezdés értelmében: Amennyiben a jogsértés csekély súlyú és ismételtség nem állapítható meg, a Médiatanács, illetve a Hivatal - a jogsértés tényének megállapítása és figyelmeztetés mellett - legfeljebb harminc napos határidő tűzésével felhívhatja a jogsértőt a jogsértő magatartás megszüntetésére, a jövőbeni jogsértésektől való tartózkodásra, illetve a jogszerű magatartás tanúsítására, és meghatározhatja annak feltételeit. A Médiatanács megállapította, hogy a fentebb felsorolt jogsértések együttesen nem tekinthetőek csekély súlyúnak. Az Mttv (4) bekezdése szerint: Az (1)-(3) bekezdés alkalmazásában ismételtségnek tekintendő, ha a jogsértő a jogerős hatósági határozatban megállapított jogsértő magatartást ugyanazon jogalapon és jogszabályhely tekintetében, ugyanazon tárgykörben, háromszázhatvanöt napon belül legalább kétszer valósítja meg, ide nem értve a csekély súlyú törvénysértéseket. A Médiatanács annak ellenére, hogy a Médiaszolgáltató vonatkozásában első alkalommal állapította meg az Mttv. 63. (12) bekezdésében foglalt rendelkezés megsértését, a jogsértések súlya miatt nem alkalmazta a felhívás jogkövetkezményét a Médiaszolgáltatóval szemben. Az Mttv (2) bekezdése szerint: A Médiatanács és a Hivatal a jogkövetkezményt - a jogsértés jellegétől függően - a jogsértés súlyára, a jogsértés ismételtségére, folyamatosságára, időtartamára, a jogsértéssel elért vagyoni 4

5 előnyre, valamint a jogsértéssel okozott érdeksérelemre, az érdeksérelmet szenvedett és veszélyeztetett személyek számára, illetve a jogsértéssel okozott kárra és a jogsértés piacra gyakorolt hatására, továbbá az egyedi ügyben értékelhető egyéb szempontokra tekintettel állapítja meg. Az Mttv (3) bekezdése szerint: A Médiatanács és a Hivatal - a (7) bekezdés figyelembevételével - a következő jogkövetkezmények alkalmazására jogosult: b) bírságot szabhat ki a jogsértővel szemben. A Médiatanács az Mttv (3) bekezdésében foglalt jogkövetkezmények közül a bírság alkalmazása mellett döntött, mivel jelen jogsértések esetén e közjogi eszközt ítélte a legalkalmasabbnak arra, hogy a Médiaszolgáltatót visszatartsa a jövőbeni jogsértések elkövetésétől. A Médiatanács a bírság kiszabásakor külön tekintettel volt arra is, hogy egy esetleges ismételt jogsértés esetén alkalmazandó jogkövetkezmény megállapításánál érvényesülhessen a fokozatosság elve, azaz a szankcionálás kiszámítható, előre látható legyen. A Médiatanács az Mttv (2) bekezdésében rögzített mérlegelési szempontok közül a jogsértések súlyán kívül figyelembe vette azok folyamatosságát is, hiszen a Médiaszolgáltató a nemzeti és etnikai vagy más kisebbségek igényeinek szolgálatára szánt műsorszámok napi 5%-os arányára vonatkozó vállalását a vizsgált adáshéten két nap (2012. május 21. és 22.) kivételével végig alulteljesítette, míg a napi rendszeres híradásra szánt minimális műsoridő arányára vonatkozó vállalás a vizsgált adáshét egyik napján sem teljesült. A Médiaszolgáltató továbbá amellett, hogy az ismétlések maximális heti arányára vonatkozó vállalását is túllépte a napi 80%- os arányra vonatkozó vállalását a vizsgált hét valamennyi napján szintén megsértette. Az Mttv (2) bekezdésében meghatározott további mérlegelési szempontok, figyelemmel az Mttv (4) bekezdésében rögzített ismételtség fogalmára is, a jelen jogsértések tekintetében nem értékelhetők. Az Mttv. 3. -a szerint a médiaszolgáltatás és a sajtótermék tartalmának meghatározása szabad, a médiaszolgáltató és a sajtótermék kiadója felelősséggel tartozik e törvényben foglaltak betartásáért. Tekintettel tehát arra, hogy a Médiaszolgáltatónak a törvénysértésekért való felelőssége objektív, a Médiatanács a jogsértés okát nem volt köteles vizsgálni. Nem megalapozottak ugyanakkor a Médiaszolgáltató nyilatkozatában foglaltak, miszerint a képújság időtartamának a hatósági ellenőrzés során történő beszámítása helytelen, és az téves mérési eredményekhez vezet. A Szerződésben rögzítettek egyértelműek; a Szerződés 3.2. pontja szerint a Médiaszolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a Médiaszolgáltatási Jogosultság teljes időtartama alatt a saját állandó megnevezését használva, az V. Fejezet szerinti műsoridőben, az annak megfelelő műsorstruktúra szerinti audiovizuális médiaszolgáltatást végez. A Szerződés 5.1. pontja szerint a médiaszolgáltatás műsorideje 24 óra/nap. A Szerződés 5.4. pontja pedig az egyes műsorszámok arányát a teljes műsoridő minimális százalékaként határozza meg (az ismétlésekre maximális arány vonatkozik). A Szerződésben tehát nincs olyan kikötés, hogy az abban meghatározott műsorarányok csak a szerkesztett műsorra vonatkoznának, a képújság nélkül. A Médiaszolgáltatónak pedig műsorát mindig a hatályos hatósági szerződésének megfelelően kell szolgáltatnia. A fentiekre való tekintettel, valamint a jogsértések súlyára figyelemmel a Médiatanács az Mttv (3) bekezdés bb) alpontja alapján a maximálisan kiszabható bírság (ötvenmillió forint) 0,04 %-ának megfelelő összeget, azaz Ft bírságot szabott ki a Médiaszolgáltatóval szemben. Az eljárás során a Ket (2) bekezdése szerinti eljárási költség nem merült fel. A jogorvoslatra történő figyelmeztetés a Ket. 72. (1) bekezdés da) pontján, az Mttv (1) és (3) bekezdésén, valamint án alapul, a tárgyalás tartására vonatkozó kérelemről szóló 5

6 tájékoztatást a polgári perrendtartásról szóló évi III. törvény 338. (2) bekezdése tartalmazza. Budapest, augusztus 29. A Médiatanács nevében Szalai Annamária elnök dr. Auer János hitelesítő tag Kapják: 1. Személyes adat 6

7 I. számú melléklet a Médiatanács 1560/2012. (VIII.29.) számú határozatához A hatósági ellenőrzés megállapításai A Médiaszolgáltató az általa üzemeltetett Zemplén Televízió (Sátoraljaújhely 50. csatorna) állandó megnevezésű közösségi médiaszolgáltatás május e közötti működése során megsértette a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló évi CLXXXV. törvény (továbbiakban: Mttv.) a jogsértés idején hatályos 63. (12) bekezdésében foglalt rendelkezést, az alábbiakra tekintettel: A Médiaszolgáltatót ideiglenes médiaszolgáltatási jogosultság gyakorlására feljogosító 1940/2011. (XII. 20.) számú médiatanácsi határozattal létrehozott hatósági szerződés (a továbbiakban: Szerződés) 5.4. pontja szerint a Médiaszolgáltató az alábbiak szerint vállalta az egyes műsorszám-típusok arányát a havi - heti - napi (teljes) műsoridő tekintetében: Havi Heti Napi Az Mttv ban foglalt közszolgálati célokat szolgáló 85% 80% 80% műsorszámok Helyi közélettel foglalkozó, a helyi mindennapi életet 85% 80% 80% segítő műsorszámok Napi rendszeres híradásra szánt minimális műsoridő % A nemzeti és etnikai vagy más kisebbségek igényeinek - - 5% szolgálatára szánt napi minimális műsoridő Ismétlések maximális aránya 70% 75% 80% 1. A Médiatanács megállapította, hogy a Médiaszolgáltató a vizsgált adáshéten megsértette a nemzeti és etnikai vagy más kisebbségek igényeinek szolgálatára szánt műsorszámok napi arányára vonatkozó vállalását (5%) május 21-én és 22-én ugyan kötelezettségét túlteljesítette, azonban a hét többi napján az ilyen jellegű műsorszámok sugárzása alatta maradt a vállalt aránynak (lásd a II. számú mellékletben). Nemzeti és etnikai vagy más kisebbségek igényeinek szolgálatára szánt műsorszámként a következők kerültek elfogadásra: Ismerjük meg egymást! (határon túli műsorcsere), Zarándokúton, Egyházi idő, Értékeink nyomában, Közös értékeink, Bor és Pálinkaturizmus a hegykőiekkel Ausztriában és Magyarországon, valamint Áldozócsütörtök. 2. A Médiaszolgáltató a vizsgált adáshét valamennyi napján ugyancsak megsértette a napi rendszeres híradásra szánt minimális műsoridő arányára vonatkozó 12%-os vállalását. Az Mttv pontja szerinti hírműsorszám definíciójának a programból egyedüliként a Hír 7 című napi híradó felelt meg, ugyanakkor híradásra szánt műsorként ezen kívül elfogadásra kerültek A héten történt (heti hírösszefoglaló) című szegmensek is. Ezzel együtt a napi teljesítés perc között alakult, amely %-os értékben kifejezve alatta maradt a vállalt aránynak (lásd a II. számú mellékletben). 1 Hírműsorszám: időtartamának legalább kilencven százalékában a magyarországi és a nemzetközi közélet aktuális eseményeivel - ide nem értve a közlekedési híreket, az időjárás-jelentést és a sporthíreket - foglalkozó műsorszám. 7

8 3. Végül pedig a Médiaszolgáltató a vizsgált adáshét folyamán megsértette az ismétlések napi 80%- os, illetve heti 75%-os maximális arányára vonatkozó vállalását is. Az ismétlések ugyanis mind napi szinten (82,6-89,5%), mind heti szinten (87,4%) jelentősen meghaladták a vállalt maximális arányt (lásd a II. számú mellékletben). Budapest, augusztus 29. A Médiatanács nevében Szalai Annamária elnök dr. Auer János hitelesítő tag 8

9 II. számú melléklet a Médiatanács 1560/2012. (VIII.29.) számú határozatához A mérések eredménye 1. 3.b 3.c 3.d 3.e Időtartam/arány (percre kerekítve) május 16. május 17. május 18. május 19. május 20. május 21. május 22. Összesen (óra) Vállalás (%) csütörtök péntek szombat vasárnap hétfő kedd szerda (%) nap hét Műsoridő Szerkesztett műsor időtartama 3. Képújság időtartama a Képújság egy egységnyi időtartama Ismétlődések száma Egységnyi képújság közszolgálati tartalmának időtartama Közszolgálati tartalom időtartama a képújságban Közszolgálati tartalom a szerkesztett műsorban (3.d + Közszolgálati tartalom e) Közszolgálati tartalom aránya 85% 85% 85% 80% 90% 89% 89% 86% 80% 80% 5. Helyi közéletet bemutató, a mindennapi életet segítő tartalom időtartama Helyi közéletet bemutató, a mindennapi életet segítő 96% 95% 98% 99% 99% 100% 99% 98% 80% 80% tartalom aránya 6. A nemzeti és etnikai vagy más kisebbségek igényeinek szolgálatára szánt napi min. műsoridő időtartama A nemzeti és etnikai vagy más kisebbségek igényeinek szolgálatára 3,4% 2,3% 1,3% 4% 4,5% 8,5% 14% 5% - szánt napi min. műsoridő aránya 7. Napi rendszeres híradás időtartama Napi rendszeres híradás aránya 4,8% 4,6% 4,5% 4,6% 8,3% 9% 5,8% 12% - 8. Ismételések időtartama Ismétlések aránya (%) 89.5% 88,5% 89,3% 89,3% 83,2% 89% 82,6% 87,4% 80% 75% 100 % 100 % Budapest, augusztus 29. A Médiatanács nevében Szalai Annamária elnök 9

10 dr. Auer János hitelesítő tag III. számú melléklet a Médiatanács 1560/2012. (VIII.29.) számú határozatához A hatósági ellenőrzés részletező táblázata Zemplén Televízió Sátoraljaújhely Dátum Műsor címe kezdés vége hossz közszolgálati cél produkció eredete ismétlés képújság 00:00:00 09:00:03 09:00:03 ismétlés ZTV szignál 09:00:03 09:00:35 00:00:32 saját gyártás ismétlés műsorismertetés 09:00:35 09:01:51 00:01:16 saját gyártás ismétlés Katedra Borsod-Abaúj- Zemplén megyei Önkormányzat Kossuth Lajos Gimn. Szakképző Iskola és Kollégium Sátoraljaújhely bemutatása Stúdióbeszélgetés 09:01:51 09:28:51 00:27:00 helyi kulturális saját gyártás ismétlés Civil szféra Kopp Máriára emlékezve ( A magyar családok ma és holnap - Dr. Kopp Mária előadása Sárospatakon) 09:28:51 09:56:27 00:27:36 helyi közéleti saját gyártás ismétlés (kimerevedett képernyő) 09:56:27 09:57:15 00:00:48 ismétlés Programajánló (Társas Tánc Fesztivál Sátoraljaújhelyen) 09:57:15 09:58:32 00:01:17 helyi kulturális saját gyártás ismétlés Hír 7 ( ) 09:58:32 10:15:02 00:16:30 helyi hírműsor saját gyártás ismétlés nap a gyermeknap jegyében) 10:15:02 10:18:21 00:03:19 helyi kulturális saját gyártás ismétlés műsorismertetés 10:18:21 10:18:49 00:00:28 saját gyártás ismétlés Ismerjük meg egymást 3. rész Határon túl műsorcsere (Tisza 1 TV Ungvár, TV Zemplin Szlovákia, Zemlén TV Magyarország) 10:18:49 10:19:57 00:01:08 ismeretterjesztő saját gyártás ismétlés Szalóka bemutatása 10:19:57 10:35:12 00:15:15 ismeretterjesztő EU ismétlés Nagymihályi szép korúak/roma járőrök/nagymihályi vásár/szobránci fürdő 10:35:12 10:47:35 00:12:23 ismeretterjesztő EU ismétlés Magyar-szlovák horgász együttműködés 10:47:35 11:02:19 00:14:44 ismeretterjesztő saját gyártás ismétlés műsorismertetés 11:02:19 11:02:30 00:00:11 saját gyártás ismétlés Zempléni életképek Beszélgetés Skinti Csaba zeneszerző, zenetanárral 11:02:30 11:33:51 00:31:21 helyi közéleti saját gyártás ismétlés műsorismertetés 11:33:51 11:34:44 00:00:53 saját gyártás ismétlés Civil szféra Táncolj velem Bodrogközi csárdás (Farkas Ferenc Művészeti Iskola növendékei és tanárai) 11:34:44 12:08:25 00:33:41 helyi kulturális saját gyártás ismétlés műsorismertetés 12:08:25 12:08:37 00:00:12 saját gyártás ismétlés Katedra Borsod-Abaúj- Zemplén megyei Önkormányzat Kossuth Lajos Gimn. Szakképző Iskola és Kollégium Sátoraljaújhely bemutatása Stúdióbeszélgetés 12:08:37 12:35:33 00:26:56 helyi közéleti saját gyártás ismétlés Programajánló (Társas Tánc Fesztivál Sátoraljaújhelyen) 12:35:33 12:36:48 00:01:15 saját gyártás ismétlés Hír 7 ( ) 12:36:48 12:53:12 00:16:24 helyi hírműsor saját gyártás ismétlés Mai műsorunk véget ért! Viszontlátásra! 12:53:12 12:53:22 00:00:10 saját gyártás ismétlés képújság 12:53:22 17:56:12 05:02:50 ismétlés nap a gyermeknap jegyében; 19:15:58 19:20:19 00:04:21 helyi kulturális saját gyártás ismétlés 10

11 Társastánc) Városháza hírek (Katasztrófavédelmi gyakorlat Felsőbereckiben; Sátoraljaújhelyi Hivatásos Tűzoltóság állománygyűlése) 20:33:11 21:07:22 00:34:11 helyi közéleti saját gyártás ismétlés műsorismertetés 21:07:22 21:07:40 00:00:18 saját gyártás ismétlés Vágás nélkül (beszélgetés Hajdu Imre pügyi-, gazd. Bizottság elnökével aktuális kérdésekről 21:07:40 21:32:31 00:24:51 helyi információs, helyi közéleti saját gyártás ismétlés műsorismertetés 21:32:31 21:33:00 00:00:29 saját gyártás ismétlés Hír 7 ( ) 21:33:00 21:50:55 00:17:55 helyi hírműsor saját gyártás ismétlés képújság 21:51:02 24:00:00 02:08:58 ismétlés képújság 00:00:00 08:59:25 08:59:25 ismétlés ZTV szignál 08:59:25 08:59:58 00:00:33 ismétlés műsorismertetés 08:59:58 09:01:18 00:01:20 saját gyártás ismétlés Városháza hírek (Katasztrófavédelmi gyakorlat Felsőbereckiben; Sátoraljaújhelyi Hivatásos Tűzoltóság állománygyűlése) 09:01:18 09:35:30 00:34:12 helyi közéleti saját gyártás ismétlés műsorismertetés 09:35:30 09:35:45 00:00:15 saját gyártás ismétlés Vágás nélkül (beszélgetés Hajdu Imre pügyi-, gazd. Bizottság elnökével aktuális kérdésekről 09:35:45 10:00:35 00:24:50 helyi információs, helyi közéleti saját gyártás ismétlés műsorismertetés 10:00:35 10:01:11 00:00:36 saját gyártás ismétlés Hír 7 ( ) 10:01:11 10:19:10 00:17:59 helyi hírműsor saját gyártás ismétlés nap a gyermeknap jegyében; Társastánc) 10:19:10 10:23:31 00:04:21 helyi kulturális saját gyártás ismétlés műsorismertetés 10:23:31 10:23:41 00:00:10 saját gyártás ismétlés Sorstársak Beszélgetés Dr Chira Lucian fül-orr gégésszel 10:23:41 10:47:57 00:24:16 helyi közéleti saját gyártás ismétlés műsorismertetés 10:47:57 10:51:00 00:03:03 saját gyártás ismétlés Zarándokúton Pádua (város bemutatása, nevezetességei) 10:51:00 11:05:21 00:14:21 ismeretterjesztő saját gyártás ismétlés műsorismertetés 11:05:21 11:06:18 00:00:57 saját gyártás ismétlés Szemétfilm Szemét és független hulladékgyűjtés kultúrhistóriája 11:06:18 11:36:12 00:29:54 ismeretterjesztő magyar ismétlés műsorismertetés 11:36:12 11:36:23 00:00:11 saját gyártás ismétlés Városháza hírek (Katasztrófavédelmi gyakorlat Felsőbereckiben; Sátoraljaújhelyi Hivatásos Tűzoltóság állománygyűlése) 11:36:23 12:10:33 00:34:10 helyi közéleti saját gyártás ismétlés műsorismertetés 12:10:33 12:10:52 00:00:19 saját gyártás ismétlés Vágás nélkül (beszélgetés Hajdu Imre pügyi-, gazd. Bizottság elnökével aktuális kérdésekről 12:10:52 12:35:42 00:24:50 helyi információs, helyi közéleti saját gyártás ismétlés műsorismertetés 12:35:42 12:36:09 00:00:27 saját gyártás ismétlés Hír 7 ( ) 12:36:09 12:54:08 00:17:59 helyi hírműsor saját gyártás ismétlés képújság 12:54:13 17:59:11 05:04:58 ismétlés nap a gyermeknap jegyében; Társastánc) 18:53:09 18:57:32 00:04:23 helyi kulturális saját gyártás ismétlés Közérdekű aktuális Államtitkár helyettes a sátoraljaújhelyi gimnáziumban (Hogyan idősödjünk meg c. előadás) 20:28:51 20:54:53 00:26:02 helyi közéleti saját gyártás ismétlés Dumáljuk meg Ifjúsági magazin (Helyes viselkedés, közlekedési szabályok) 20:55:05 21:20:42 00:25:37 helyi közéleti, gyermek- és ifjúsági saját gyártás ismétlés 11

12 nap a gyermeknap jegyében; Társastánc) 21:40:23 21:44:44 00:04:21 helyi kulturális saját gyártás ismétlés Hír 7 ( ) 21:44:44 22:00:22 00:15:38 helyi hírműsor saját gyártás ismétlés képújság 22:00:32 24:00:00 01:59:28 ismétlés képújság 00:00:00 09:00:05 09:00:05 ismétlés ZTV szignál 09:00:05 09:00:39 00:00:34 saját gyártás ismétlés műsorismertetés 09:00:39 09:02:00 00:01:21 saját gyártás ismétlés Közérdekű aktuális Államtitkár helyettes a sátoraljaújhelyi gimnáziumban (Hogyan idősödjünk meg c. előadás) 09:02:00 09:28:00 00:26:00 helyi közéleti saját gyártás ismétlés műsorismertetés 09:28:00 09:28:24 00:00:24 saját gyártás ismétlés Dumáljuk meg Ifjúsági magazin (Helyes viselkedés, közlekedési szabályok) 09:28:24 09:54:02 00:25:38 helyi közéleti, gyermek- és ifjúsági saját gyártás ismétlés nap a gyermeknap jegyében; Társastánc) 09:54:02 09:58:26 00:04:24 helyi kulturális saját gyártás ismétlés műsorismertetés 09:58:26 09:58:35 00:00:09 saját gyártás ismétlés Hír 7 ( ) 09:58:35 10:14:12 00:15:37 helyi hírműsor saját gyártás ismétlés műsorismertetés 10:14:12 10:14:22 00:00:10 saját gyártás ismétlés Kipufogó Technikai magazin (Vasútkiállítás Kassán) 10:14:22 10:36:30 00:22:08 ismeretterjesztő saját gyártás ismétlés műsorismertetés 10:36:30 10:37:24 00:00:54 saját gyártás ismétlés Perlit-tároló beruházás, Pálháza 10:37:24 10:48:58 00:11:34 helyi közéleti saját gyártás ismétlés műsorismertetés 10:48:58 10:49:09 00:00:11 saját gyártás ismétlés Sátoraljaújhely diákszemmel Fényesújhely, Sátorelő (város története) 10:49:09 11:03:51 00:14:42 helyi ismeretterjesztő saját gyártás ismétlés műsorismertetés 11:03:51 11:04:33 00:00:42 saját gyártás ismétlés A hétmérföldes... (A csizma független emlékeiről) 11:04:33 11:29:30 00:24:57 ismeretterjesztő magyar ismétlés műsorismertetés 11:29:30 11:29:45 00:00:15 saját gyártás ismétlés Közérdekű aktuális Államtitkár helyettes a sátoraljaújhelyi gimnáziumban (Hogyan idősödjünk meg c. előadás) 11:29:45 11:55:47 00:26:02 helyi közéleti saját gyártás ismétlés műsorismertetés 11:55:47 11:55:59 00:00:12 saját gyártás ismétlés Dumáljuk meg Ifjúsági magazin (Helyes viselkedés, közlekedési szabályok) 11:55:59 12:21:36 00:25:37 helyi közéleti, gyermek- és ifjúsági saját gyártás ismétlés műsorismertetés 12:21:36 12:22:17 00:00:41 saját gyártás ismétlés Egyházi idő Szent Antal napja (Szent Antal története, városának Páduának bemutatása) 12:22:17 12:40:55 00:18:38 vallási saját gyártás ismétlés (kimerevedett képernyő) 12:40:55 12:41:17 00:00:22 ismétlés nap a gyermeknap jegyében; Társastánc) 12:41:17 12:45:38 00:04:21 helyi kulturális saját gyártás ismétlés Hír 7 ( ) 12:45:38 13:01:10 00:15:32 helyi hírműsor saját gyártás ismétlés Mai műsorunk véget ért! Viszontlátásra! 13:01:10 13:01:26 00:00:16 saját gyártás ismétlés képújság 13:01:26 17:54:30 04:53:04 ismétlés nap a gyermeknap jegyében) 18:54:51 18:58:09 00:03:18 helyi kulturális saját gyártás ismétlés Sportról Sportra 20:32:04 20:57:42 00:25:38 helyi közéleti saját gyártás ismétlés műsorismertetés 20:57:42 20:58:38 00:00:56 saját gyártás ismétlés Mecénás 20:58:38 21:30:29 00:31:51 helyi művészeti saját gyártás ismétlés (kimerevedett képernyő) 21:30:29 21:30:49 00:00:20 ismétlés nap a gyermeknap jegyében) 21:30:49 21:34:08 00:03:19 helyi kulturális saját gyártás ismétlés Hír 7 ( ) 21:34:08 21:50:53 00:16:45 helyi hírműsor saját gyártás ismétlés 12

13 képújság 21:51:06 24:00:00 02:08:54 ismétlés képújság 00:00:00 09:00:03 09:00:03 ismétlés ZTV szignál 09:00:03 09:00:36 00:00:33 saját gyártás ismétlés műsorismertetés 09:00:36 09:01:36 00:01:00 saját gyártás ismétlés Sportról Sportra 09:01:36 09:27:15 00:25:39 helyi közéleti saját gyártás ismétlés műsorismertetés 09:27:15 09:28:18 00:01:03 saját gyártás ismétlés Mecénás 09:28:18 10:00:06 00:31:48 helyi művészeti saját gyártás ismétlés (kimerevedett képernyő) 10:00:06 10:00:24 00:00:18 ismétlés nap a gyermeknap jegyében) 10:00:24 10:03:41 00:03:17 helyi kulturális saját gyártás ismétlés Hír 7 ( ) 10:03:41 10:20:38 00:16:57 helyi hírműsor saját gyártás ismétlés műsorismertetés 10:20:38 10:20:56 00:00:18 saját gyártás ismétlés Horgászpercek (Horgászverseny Károlyfalván; Emelőhálós verseny Felsőbereckiben) 10:20:56 10:54:13 00:33:17 helyi közéleti saját gyártás ismétlés műsorismertetés 10:54:13 10:54:41 00:00:28 saját gyártás ismétlés Kisfilmek Éléskamra (régi szokások, befőzés, ház körüli független munkák) 10:54:41 11:37:12 00:42:31 ismeretterjesztő magyar ismétlés műsorismertetés 11:37:12 11:37:38 00:00:26 saját gyártás ismétlés Sportról Sportra 11:37:38 12:03:20 00:25:42 helyi közéleti saját gyártás ismétlés műsorismertetés 12:03:20 12:04:10 00:00:50 saját gyártás ismétlés Mecénás 12:04:10 12:36:00 00:31:50 helyi művészeti saját gyártás ismétlés (kimerevedett képernyő) 12:36:00 12:36:22 00:00:22 ismétlés nap a gyermeknap jegyében) 12:36:22 12:39:39 00:03:17 helyi kulturális saját gyártás ismétlés Hír 7 ( ) 12:39:39 12:56:28 00:16:49 helyi hírműsor saját gyártás ismétlés képújság 12:56:28 17:56:32 05:00:04 ismétlés gyermeknap jegyében) 18:56:33 18:59:30 00:02:57 helyi kulturális saját gyártás ismétlés Zempléni portré Gergely István olimpikon előadása Sárospatakon 20:33:38 21:02:05 00:28:27 helyi közéleti saját gyártás ismétlés műsorismertetés 21:02:05 21:02:30 00:00:25 saját gyártás ismétlés Értékeink nyomában Lelesz (település története, bemutatása) 21:02:30 21:32:00 00:29:30 helyi információs, helyi közéleti saját gyártás ismétlés gyermeknap jegyében) 21:32:00 21:34:52 00:02:52 helyi kulturális saját gyártás ismétlés Hír 7 ( ) 21:34:52 21:51:14 00:16:22 helyi hírműsor saját gyártás ismétlés képújság 21:51:20 24:00:00 02:08:40 ismétlés képújság 00:00:00 08:59:12 08:59:12 ismétlés ZTV szignál 08:59:12 08:59:45 00:00:33 saját gyártás ismétlés műsorismertetés 08:59:45 09:01:05 00:01:20 saját gyártás ismétlés Zempléni portré Gergely István olimpikon előadása Sárospatakon 09:01:05 09:29:15 00:28:10 helyi közéleti saját gyártás ismétlés műsorismertetés 09:29:15 09:29:44 00:00:29 saját gyártás ismétlés Értékeink nyomában Lelesz (település története, bemutatása) 09:29:44 09:59:14 00:29:30 helyi információs, helyi közéleti saját gyártás ismétlés gyermeknap jegyében) 09:59:14 10:02:08 00:02:54 helyi kulturális saját gyártás ismétlés Hír 7 ( ) 10:02:08 10:18:40 00:16:32 helyi hírműsor saját gyártás ismétlés műsorismertetés 10:18:40 10:19:03 00:00:23 saját gyártás ismétlés REFI Kupa Sárospatak (iskolások futball kupája) 10:19:03 10:44:19 00:25:16 helyi közéleti saját gyártás ismétlés műsorismertetés 10:44:19 10:44:50 00:00:31 saját gyártás ismétlés Kisfilmek Majális után (Színyei Merse Pál művészete) 10:44:50 11:36:07 00:51:17 ismeretterjesztő független magyar ismétlés műsorismertetés 11:36:07 11:36:17 00:00:10 saját gyártás ismétlés Zempléni portré Gergely István olimpikon előadása Sárospatakon 11:36:17 12:04:45 00:28:28 helyi közéleti saját gyártás ismétlés 13

14 műsorismertetés 12:04:45 12:05:09 00:00:24 saját gyártás ismétlés Értékeink nyomában Lelesz (település története, bemutatása) 12:05:09 12:34:39 00:29:30 helyi információs, helyi közéleti saját gyártás ismétlés gyermeknap jegyében) 12:34:39 12:37:33 00:02:54 helyi kulturális saját gyártás ismétlés Hír 7 ( ) 12:37:33 12:53:57 00:16:24 helyi hírműsor saját gyártás ismétlés képújság 12:53:57 17:56:25 05:02:28 ismétlés gyermeknap jegyében) 18:54:52 18:57:31 00:02:39 helyi kulturális saját gyártás ismétlés képújság 22:01:25 24:00:00 01:58:35 ismétlés képújság 00:00:00 08:59:04 08:59:04 ismétlés ZTV szignál 08:59:04 08:59:37 00:00:33 saját gyártás ismétlés műsorismertetés 08:59:37 09:00:59 00:01:22 saját gyártás ismétlés Anyák napi hangverseny a sátoraljaújhelyi görög-katolikus templomban 09:00:59 09:50:59 00:50:00 helyi kulturális, helyi közéleti saját gyártás ismétlés Zarándokúton Rimini (város bemutatása, nevezetességei) 09:50:59 09:57:27 00:06:28 ismeretterjesztő saját gyártás ismétlés műsorismertetés 09:57:27 09:57:32 00:00:05 saját gyártás ismétlés gyermeknap jegyében) 09:57:32 10:00:11 00:02:39 helyi kulturális saját gyártás ismétlés A héten történt Heti hírösszefoglaló 10:00:11 11:27:36 01:27:25 helyi hírműsor saját gyártás ismétlés műsorismertetés 11:27:36 11:27:42 00:00:06 saját gyártás ismétlés VIII. Társastánc Verseny a Sárospataki Alapfokú Művészetoktatási Intézmény szervezésében 1. rész 11:27:42 12:28:49 01:01:07 helyi közéleti saját gyártás ismétlés műsorismertetés 12:28:49 12:29:29 00:00:40 saját gyártás ismétlés Kisfilmek A magyar Cellini (Szentpéteri József, a reformkor nagy magyar ötvösművészének független élete és munkássága) 12:29:29 13:03:44 00:34:15 ismeretterjesztő magyar ismétlés képújság 13:04:23 17:56:30 04:52:07 ismétlés gyermeknap jegyében; Szent Erzsébet Nap) 18:51:47 18:55:14 00:03:27 helyi kulturális saját gyártás ismétlés műsorismertetés 20:36:54 20:37:21 00:00:27 saját gyártás ismétlés Bor és Pálinkaturizmus a Hegyköziekkel Ausztriában és Magyarországon (Alsó-Ausztria és a dunántúli Somlóvásárhely borászatának bemutatása) 20:37:21 20:56:50 00:19:29 ismeretterjesztő saját gyártás ismétlés műsorismertetés 20:56:50 20:57:19 00:00:29 saját gyártás ismétlés Nyári zenés etűd (zenés természet képek) 20:57:19 21:00:09 00:02:50 saját gyártás ismétlés műsorismertetés 21:00:09 21:00:32 00:00:23 saját gyártás ismétlés Katedra Oktatási magazin (Jókai M. Tagintézmény, kreativitás, tehetséggondozás) 21:00:32 21:29:58 00:29:26 helyi közéleti saját gyártás ismétlés műsorismertetés 21:29:58 21:30:11 00:00:13 saját gyártás ismétlés gyermeknap jegyében; Szent Erzsébet Nap) 21:30:11 21:33:37 00:03:26 helyi kulturális saját gyártás ismétlés Hír 7 ( ) 21:33:37 21:56:05 00:22:28 helyi hírműsor saját gyártás ismétlés képújság 21:56:25 24:00:00 02:03:35 ismétlés képújság 00:00:00 08:59:19 08:59:19 ismétlés ZTV szignál 08:59:19 08:59:53 00:00:34 saját gyártás ismétlés műsorismertetés 08:59:53 09:01:08 00:01:15 saját gyártás ismétlés Bor és Pálinkaturizmus a Hegyköziekkel Ausztriában és Magyarországon (Alsó-Ausztria és a dunántúli Somlóvásárhely borászatának bemutatása) 09:01:08 09:20:36 00:19:28 ismeretterjesztő saját gyártás ismétlés műsorismertetés 09:20:36 09:21:07 00:00:31 saját gyártás ismétlés Nyári zenés etűd (zenés természet képek) 09:21:07 09:23:55 00:02:48 saját gyártás ismétlés 14

15 műsorismertetés 09:23:55 09:24:18 00:00:23 saját gyártás ismétlés Katedra Oktatási magazin (Jókai M. Tagintézmény, kreativitás, tehetséggondozás) 09:24:18 09:53:45 00:29:27 helyi közéleti saját gyártás ismétlés műsorismertetés 09:53:45 09:54:35 00:00:50 saját gyártás ismétlés gyermeknap jegyében; Szent Erzsébet Nap) 09:54:35 09:58:02 00:03:27 helyi kulturális saját gyártás ismétlés Hír 7 ( ) 09:58:02 10:20:37 00:22:35 helyi hírműsor saját gyártás ismétlés műsorismertetés 11:39:44 11:40:11 00:00:27 saját gyártás ismétlés Bor és Pálinkaturizmus a Hegyköziekkel Ausztriában és Magyarországon (Alsó-Ausztria és a dunántúli Somlóvásárhely borászatának bemutatása) 11:40:11 11:59:40 00:19:29 ismeretterjesztő saját gyártás ismétlés műsorismertetés 11:59:40 12:00:10 00:00:30 saját gyártás ismétlés Nyári zenés etűd (zenés természet képek) 12:00:10 12:02:59 00:02:49 saját gyártás ismétlés műsorismertetés 12:02:59 12:03:22 00:00:23 saját gyártás ismétlés Katedra Oktatási magazin (Jókai M. Tagintézmény, kreativitás, tehetséggondozás) 12:03:22 12:32:48 00:29:26 helyi közéleti saját gyártás ismétlés műsorismertetés 12:32:48 12:33:01 00:00:13 saját gyártás ismétlés gyermeknap jegyében; Szent Erzsébet Nap) 12:33:01 12:36:28 00:03:27 helyi kulturális saját gyártás ismétlés Hír 7 ( ) 12:36:28 12:58:55 00:22:27 helyi hírműsor saját gyártás ismétlés képújság 12:59:15 17:56:38 04:57:23 ismétlés Programajánló (Szent Erzsébet Nap) 18:58:30 18:59:31 00:01:01 helyi kulturális saját gyártás ismétlés gyermeknap jegyében) 19:18:37 19:21:15 00:02:38 helyi kulturális saját gyártás ismétlés Ismerjük meg egymást 3. rész Határon túl műsorcsere (Tisza 1 TV Ungvár, TV Zemplin Szlovákia, Zemlén TV Magyarország) 19:21:36 19:23:17 00:01:41 ismeretterjesztő saját gyártás ismétlés Ismerjük meg egymást 3. rész Határon túl műsorcsere (Szalóka bemutatása; Nagymihályi szép korúak/roma járőrök/nagymihályi vásár/szobránci fürdő) 19:23:17 19:50:23 00:27:06 ismeretterjesztő független magyar ismétlés Ismerjük meg egymást 3. rész Határon túl műsorcsere (Magyar-szlovák horgász együttműködés) 19:50:23 20:05:10 00:14:47 ismeretterjesztő saját gyártás ismétlés Programajánló (Szent Erzsébet Nap) 21:36:00 21:37:00 00:01:00 helyi kulturális saját gyártás ismétlés Hír 7 ( ) 21:37:00 21:55:59 00:18:59 helyi hírműsor saját gyártás ismétlés gyermeknap jegyében) 21:55:59 21:58:37 00:02:38 helyi kulturális saját gyártás ismétlés képújság 21:58:37 24:00:00 02:01:23 ismétlés Budapest, augusztus 29. A Médiatanács nevében Szalai Annamária elnök dr. Auer János hitelesítő tag 15

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1134/2012. (VI.20.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1134/2012. (VI.20.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/11491-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a saját készítésű, szerkesztésű és első ízben bemutatott (nem ismételt) műsorszámok heti

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1346/2016. (XI. 22.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1346/2016. (XI. 22.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/28574-8/2016. Tárgy: a reklám más médiatartalmaktól való megkülönböztetésének módjára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat A NEMZETI

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1464/2012. (VII. 25.) számú HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1464/2012. (VII. 25.) számú HATÁROZATA Iktatószám: MN/15130-10/2012. Tárgy: a gyermekek és kiskorúak védelmére vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Ügyintéző: Melléklet: személyes adat a hatósági eljárás tárgyát képező honlap másolata

Részletesebben

Tárgy: Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 54/2015. (I.13.) számú HATÁROZATA

Tárgy: Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 54/2015. (I.13.) számú HATÁROZATA Iktatószám: Tárgy: Ügyintéző: Melléklet: MN/30592-7/2014. a gyermekek és kiskorúak védelmére vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése személyes adat a hatósági eljárás tárgyát képező sajtótermék másolata

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1191/2014. (XII.9.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1191/2014. (XII.9.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/28500-7/2014. Tárgy: a hatósági határozatban vállalt műsorszerkezettől történő eltérések Ügyintéző: személyes adat Melléklet: a hatósági ellenőrzés megállapításai A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. felhívja,

H A T Á R O Z A T. felhívja, H A T Á R O Z A T Ügyiratszám: MN/4138-4/2016. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: reklám közzétételére vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése A Nemzeti

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1250/2014. (XII.16.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1250/2014. (XII.16.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/26124-8/2014. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a támogatás közzétételére vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 1250/2014. (XII.16.)

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1331/2013. (VIII. 28.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1331/2013. (VIII. 28.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/22233-7/2013. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések, és a közösségi médiaszolgáltatókkal szemben előírt törvényi követelmények megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám:

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 822/2012. (V. 2.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 822/2012. (V. 2.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/2651-8/2012. Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség, illetve a közösségi médiaszolgáltatásokkal szemben támasztott törvényi kötelezettségek

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 625/2013. (IV.10.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 625/2013. (IV.10.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/3989-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 2007/2012. (XI.14.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 2007/2012. (XI.14.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/25291-10/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására, valamint a saját készítésű, szerkesztésű

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1084/2014. (XI.11.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1084/2014. (XI.11.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/23304-7/2014. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására, valamint a magyar zenei műsorszámok,

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 1759/2013. (XII. 11.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 1759/2013. (XII. 11.) számú HATÁROZATA A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 1759/2013. (XII. 11.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/57221-8/2013. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 712/2013. (IV.25.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 712/2013. (IV.25.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/5825-8/2013. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. felhívja,

H A T Á R O Z A T. felhívja, Ügyiratszám: MN/16251-4/2016. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet: A Médiaszolgáltató által

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1148/2015. (VII. 24.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1148/2015. (VII. 24.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/10916-7/2015. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések, a közösségi médiaszolgáltatókkal szemben előírt törvényi követelmények, valamint a társadalmi célú reklámok és klasszikus

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1549/2012. (VIII. 29.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1549/2012. (VIII. 29.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/16140-7/2012. Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat Melléklet: a hatósági

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1270/2012. (VII.11.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1270/2012. (VII.11.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/13997-7/2012. Tárgy: a műsorstruktúrának megfelelő műsorsugárzási kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: I. A hatósági ellenőrzés megállapításai II. Az egyhetes médiaszolgáltatás

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1219/2016. (X.11.) sz. HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1219/2016. (X.11.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/22682-7/2016. Ügyintéző: személyes adat Email: személyes adat Tárgy: a termékmegjelenítésre és a műsorszámok támogatására vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése Nemzeti Média- és Hírközlési

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1005/2013. (VI. 12.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1005/2013. (VI. 12.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/8539-8/2013. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérés, burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése Ügyintéző: személyes

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 593/2015. (V.19.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 593/2015. (V.19.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/6252-11/2015. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések, és a közösségi médiaszolgáltatókkal szemben előírt törvényi követelmények megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám:

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 48/2015. (I.13.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 48/2015. (I.13.) számú H A T Á R O Z A T A Iktatószám: MN/28790-7/2014. Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: a hatósági ellenőrzés megállapításai

Részletesebben

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz harmincezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz harmincezer forint bírsággal sújtja. Ügyiratszám: MN/12483-4/2017. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet: A Médiaszolgáltató által

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 197/2015. (III.3.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 197/2015. (III.3.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/33261-7/2014. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására, valamint a magyar zenei ok bemutatására

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 2287/2012. (XII.19.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 2287/2012. (XII.19.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/26288-14/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó törvényi kötelezettség

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1898/2012. (X.30.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1898/2012. (X.30.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/24165-7/2012. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. felhívja,

H A T Á R O Z A T. felhívja, Ügyiratszám: MN/13785-4/2016. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet: A Médiaszolgáltató által

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 459/2012. (III. 7.) sz. HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 459/2012. (III. 7.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/35125-8/2011. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a pályázatban vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó törvényi kötelezettség megsértése Nemzeti Média- és Hírközlési

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1495/2012. (VIII. 15.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1495/2012. (VIII. 15.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/14954-9/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására, valamint a saját megkülönböztető

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1557/2012. (VIII.29.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1557/2012. (VIII.29.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/16151-7/2011. Tárgy: a műsoridő, a közszolgálati műsorszámok, a helyi közélettel foglalkozó, a helyi mindennapi életet segítő műsorszámok alulteljesítése, és a napi rendszeres híradásra

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 16/2014. (I.7.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 16/2014. (I.7.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/66261-8/2013. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1606/2012. (IX.5.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1606/2012. (IX.5.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/20021-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a célokat szolgáló műsorszámok, valamint a helyi közélettel foglalkozó, a helyi mindennapi

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 163/2013. (I.30.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 163/2013. (I.30.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/31683-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására, valamint a saját készítésű, szerkesztésű,

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 430/2014. (V.13.) számú

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 430/2014. (V.13.) számú Ügyiratszám: MN/7843-8/2014. Ügyintéző: személyes adat Email: személyes adat Tárgy: politikai reklám közzétételére vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 103/2015. (I. 27.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 103/2015. (I. 27.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/29932-9/2014. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések, és a közösségi médiaszolgáltatókkal szemben előírt törvényi követelmények megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám:

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1329/2016. (XI. 15.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1329/2016. (XI. 15.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/22684-10/2016. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: az osztott képernyős reklám közzétételét előíró törvényi rendelkezés megsértése A Nemzeti

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1230/2015. (IX.1.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1230/2015. (IX.1.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/16962-8/2015. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételét tiltó törvényi rendelkezés megsértése A Nemzeti

Részletesebben

HATÁROZAT. 30.000,- Ft, azaz harmincezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi.

HATÁROZAT. 30.000,- Ft, azaz harmincezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi. Médiafelügyeleti Főosztály Iktatószám: MN/9024-3/2013. Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: A Médiaszolgáltató által

Részletesebben

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz hatvanezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz hatvanezer forint bírsággal sújtja. Ügyiratszám: MN/5417-4/2016. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet: A Médiaszolgáltató által

Részletesebben

a NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 105/2011. (I. 12.) sz. HATÁROZATA

a NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 105/2011. (I. 12.) sz. HATÁROZATA a NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 105/2011. (I. 12.) sz. HATÁROZATA A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa (a továbbiakban: Médiatanács) a médiaszolgáltatásokról és a

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1554/2012. (VIII.29.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1554/2012. (VIII.29.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/18317-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1045/2014. (X.28.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1045/2014. (X.28.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/19686-7/2014. Tárgy: engedély nélküli hálózatba kapcsolódás Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat Melléklet: a hatósági ellenőrzés megállapításai A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI

Részletesebben

Ügyiratszám: TA/2925-12/2011 NEMZETI MÉDIA - ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK

Ügyiratszám: TA/2925-12/2011 NEMZETI MÉDIA - ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK Ügyiratszám: TA/2925-12/2011 NEMZETI MÉDIA - ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 499/2011. (IV.14.) számú HATÁROZATA A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa (továbbiakban: Médiatanács) a Szabó

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1897/2012. (X.30.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1897/2012. (X.30.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/24101-7/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése

Részletesebben

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz ötvenezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz ötvenezer forint bírsággal sújtja. Ügyiratszám: MN/154-4/2016. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet: A Médiaszolgáltató által 2015.

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 539/2013. (III.27.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 539/2013. (III.27.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/717-8/2013. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására, valamint a közszolgálati és a magyar

Részletesebben

HATÁROZAT. 20.000,- Ft, azaz húszezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi.

HATÁROZAT. 20.000,- Ft, azaz húszezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi. Médiafelügyeleti Főosztály Iktatószám: MN/29384-4/2012. Tárgy: a reklámok közösségi médiaszolgáltatásban történő közzétételének módjára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Ügyintéző: személyes adat

Részletesebben

HATÁROZAT. határozatot.

HATÁROZAT. határozatot. Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatal Tartalomfelügyeleti főosztály Ügyiratszám: 4807-1/2011. Tárgy: törvénysértés megállapítása Ügyintéző: személyes adat HATÁROZAT A Nemzeti Média- és Hírközlési

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1336/2013. (VIII. 28.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1336/2013. (VIII. 28.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/26026-10/2013. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések, valamint a közösségi médiaszolgáltatókkal szemben előírt törvényi követelmények megsértése Ügyintéző: személyes adat

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1297/2016. (XI. 8.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1297/2016. (XI. 8.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/22683-9/2016. Ügyintéző: személyes adat Email: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételét tiltó törvényi rendelkezés megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 216/2012. (II. 1.) sz. HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 216/2012. (II. 1.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/32073-8/2011. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: reklám közzétételére vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 216/2012. (II. 1.) sz.

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 164/2013. (I.30.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 164/2013. (I.30.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/32761-7/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1105/2012. (VI.13.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1105/2012. (VI.13.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/11335-9/2012. Tárgy: vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: I. A hatósági ellenőrzés megállapításai

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1135/2012. (VI.20.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1135/2012. (VI.20.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/10125-8/2012. Tárgy: Médiatanács határozatában előírt műsorstruktúrának megfelelő műsorsugárzási kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: 1. A hatósági ellenőrzés megállapításai

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 634/2012. (IV. 4.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 634/2012. (IV. 4.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/35457-8/2011. Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: a hatósági ellenőrzés megállapításai

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 239/2014. (III. 18.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 239/2014. (III. 18.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/675-11/2014. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések, és a hálózatba kapcsolódásra vonatkozó törvényi előírások megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 23/2013. (I.9.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 23/2013. (I.9.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/28903-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására és a burkolt kereskedelmi közlemény tilalmára vonatkozó kötelezettség megsértése Melléklet:

Részletesebben

HATÁROZATA. határozatot.

HATÁROZATA. határozatot. Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala Tartalomfelügyeleti főosztály Ügyiratszám: TA/4801-1/2011. Tárgy: törvénysértés megállapítása Ügyintéző: személyes adat HATÁROZATA A Nemzeti Média- és Hírközlési

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1430/2011. (X. 19.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1430/2011. (X. 19.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/24495-8/ Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: a hatósági ellenőrzés megállapításai A NEMZETI

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 547/2012. (III.21.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 547/2012. (III.21.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/35734-11/2011. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó rendelkezés megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 422/2012. (II.29.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 422/2012. (II.29.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/35724-10/2011. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó rendelkezés megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1915/2012. (X. 30.) sz. HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1915/2012. (X. 30.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/24172-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 208/2013. (II.6.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 208/2013. (II.6.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyintéző: személyes adat Ügyiratszám: MN/28900-15/2012. Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 38.000-Ft, azaz harmincnyolcezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T. 38.000-Ft, azaz harmincnyolcezer forint bírsággal sújtja. Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/678-4/2014. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet:

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 457/2014. (V. 20.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 457/2014. (V. 20.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/8929-8/2014. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések, és a közösségi médiaszolgáltatókkal szemben előírt törvényi követelmények megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám:

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 797/2014. (IX.2.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 797/2014. (IX.2.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/17079-7/2014. Ügyintéző: személyes adat Email: személyes adat Tárgy: támogatói üzenet, társadalmi célú reklám közzétételére, valamint társadalmi célú reklám megrendelőjének a megnevezésére

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 809/2014. (IX.2.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 809/2014. (IX.2.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/18955-8/2014 Tárgy: a hatósági határozatban vállalt műsorszerkezettől történő eltérések, illetve a törvény által előírt közszolgálati arány alulteljesítése Ügyintéző: személyes adat Melléklet:

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 542/2014. (VI. 17.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 542/2014. (VI. 17.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/10617-7/ Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések, és a közösségi médiaszolgáltatókkal szemben előírt törvényi követelmény megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám:

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1531/2011. (X.26.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1531/2011. (X.26.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/25777-8/2011. Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsorsugárzási kötelezettség megsértése ÜgyintézőSzemélyes adat Melléklet: a hatósági ellenőrzés megállapításai A NEMZETI MÉDIA-

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 24.000,- Ft, azaz huszonnégyezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T. 24.000,- Ft, azaz huszonnégyezer forint bírsággal sújtja. Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/25287-4/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet:

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1241/2014. (XII.16.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1241/2014. (XII.16.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/26123-9/2014. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 778/2012. (IV.25.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 778/2012. (IV.25.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/6601-9/2012. Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: A hatósági ellenőrzés megállapításai Az

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 80.000,- Ft, azaz nyolcvanezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T. 80.000,- Ft, azaz nyolcvanezer forint bírsággal sújtja. Médiafelügyeleti Főosztály H A T Á R O Z A T Ügyiratszám: MN/1868--4/2015. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése

Részletesebben

Médiaszolgáltatás Szabályozás Főosztály Ügyiratszám: 15611-3/2011. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. Végzése

Médiaszolgáltatás Szabályozás Főosztály Ügyiratszám: 15611-3/2011. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. Végzése Médiaszolgáltatás Szabályozás Főosztály Ügyiratszám: 15611-3/2011. Pályáztatási és Jogi Osztály Ügyintéző: dr. Szalai Anita Telefon: (06-1) 4577-959 Tárgy: értesítés eljárás megindításáról és hiánypótlásra

Részletesebben

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 2576/2007. (XI.14.) sz. HATÁROZATA

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 2576/2007. (XI.14.) sz. HATÁROZATA ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 2576/2007. (XI.14.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1540/2012. (VIII.29.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1540/2012. (VIII.29.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/18998-8/2012. Ügyintéző: személyes adat TelefonszámSzemélyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására, valamint a közszolgálati célokat

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1077/2016. (IX. 6.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1077/2016. (IX. 6.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/17633-8/2016. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések és a közösségi médiaszolgáltatókkal szemben előírt törvényi követelmény megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám:

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 307/2013. (II. 20.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 307/2013. (II. 20.) számú HATÁROZATA Iktatószám: MN/31696-8/2012. Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Ügyintéző: személyes adat Tel.: Személyes adat E-mail: mate.gyongyver@nmhh.hu

Részletesebben

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz húszezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz húszezer forint bírsággal sújtja. Ügyiratszám: MN/34198-4/2016. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése H A T Á R O Z A T A Nemzeti Média-

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 2205/2012. (XII.12.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 2205/2012. (XII.12.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/28084-7/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség, valamint

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 837/2015. (VI.30.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 837/2015. (VI.30.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/10802-7/2015. Tárgy: a hatósági határozatban vállalt műsorszerkezettől történő eltérések Ügyintéző: személyes adat Melléklet: a hatósági ellenőrzés megállapításai A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 40.000,- Ft, azaz negyvenezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T. 40.000,- Ft, azaz negyvenezer forint bírsággal sújtja. H A T Á R O Z A T Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/67963--4/2013. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. Indokolás

H A T Á R O Z A T. Indokolás Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/31292-5/2014. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet:

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1908/2012. (X.30.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1908/2012. (X.30.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/24103-9/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail:Személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 482/2015. (IV.28.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 482/2015. (IV.28.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: Ügyintéző: személyes adat Tárgy: az Orosháza 88,6 MHz médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására irányuló pályázati eljárás eredménye A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának

Részletesebben

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz kettőszázötvenezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz kettőszázötvenezer forint bírsággal sújtja. Ügyiratszám: MN/16244-4/2016. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a reklámidőre vonatkozó rendelkezés megsértése H A T Á R O Z A T A Nemzeti Média- és Hírközlési

Részletesebben

a NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 1331/2011. (X. 5.) számú HATÁROZATA

a NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 1331/2011. (X. 5.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/27101-6/2011. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: kiegyensúlyozottsági kérelem elbírálása Melléklet: a kifogásolt műsorszám tartalmának szöveges ismertetése a NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 173/2014. (II.18.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 173/2014. (II.18.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/72192-8/2013. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése

Részletesebben

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz hatszázezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz hatszázezer forint bírsággal sújtja. Ügyiratszám: MN/4296-4/2016. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a reklámidőre vonatkozó rendelkezés megsértése H A T Á R O Z A T A Nemzeti Média- és Hírközlési

Részletesebben

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1677/2015. (XII.15.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1677/2015. (XII.15.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: PJ/1704-29/2015. Ügyintéző: személyes adat Telefon: 06-1-457-7994 Fax: 06-1-457-7124 Tárgy: a helyi kisközösségi rádiós médiaszolgáltatási lehetőségek elvi hasznosítására irányuló pályázati

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 320/2014. (IV.8.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 320/2014. (IV.8.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/2345-10/2014. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a reklámok megkülönböztetésére vonatkozó törvényi rendelkezés, valamint a vállalt műsorstruktúrának

Részletesebben

Javaslat a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa évi 12. heti ülésszakának napirendjére március 21.

Javaslat a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa évi 12. heti ülésszakának napirendjére március 21. Javaslat a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 202. évi 2. heti ülésszakának napirendjére Kezdési időpont: 9.00 Helyszín: Médiatanács ülésterem 202. március 2. (szerda) Tájékoztató: A 202.

Részletesebben

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 935/2015. (VII.24.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 935/2015. (VII.24.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: PJ/9575-29/2014. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a Budapest 90,3 MHz médiaszolgáltatási jogosultság hasznosítására irányuló pályázati eljárás eredménye A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1795/2012. (X.10.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1795/2012. (X.10.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/21253-8/2012. Tárgy: a közszolgálati, valamint a helyi közélettel foglalkozó, a helyi mindennapi életet bemutató műsorszámokra és a szövegarányra vonatkozóan tett vállalások alulteljesítése

Részletesebben

A bírság szankció. A bírság szankció alkalmazásának elvei a médiaigazgatásban. dr. Pap Szilvia. főosztályvezető. 2012. március 13.

A bírság szankció. A bírság szankció alkalmazásának elvei a médiaigazgatásban. dr. Pap Szilvia. főosztályvezető. 2012. március 13. A bírság szankció dr. Pap Szilvia főosztályvezető A bírság szankció alkalmazásának elvei a médiaigazgatásban 2012. március 13. 2 1. A szankció alkalmazásának funkciói OBJEKTÍV FELELŐSSÉG JOGÉRVÉNYESÍTÉS

Részletesebben

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1313/2016. (XI. 15.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1313/2016. (XI. 15.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: PJ/3835-31/2016. Tárgy: a kisközösségi rádiós médiaszolgáltatási lehetőségek elvi hasznosítására irányuló pályázati eljárás eredménye A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1037/2016. (VIII. 30.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1037/2016. (VIII. 30.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/17327-10/2016. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések és a közösségi médiaszolgáltatókkal szemben előírt törvényi követelmény megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám:

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1087/2014. (XI.11.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1087/2014. (XI.11.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/24290-7/2014. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése

Részletesebben

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 753/2012. (IV. 25.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 753/2012. (IV. 25.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a Siófok 92,6 MHz médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására irányuló pályázati eljárás eredménye A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 753/2012.

Részletesebben

HATÁROZAT. 80.000,- Ft, azaz nyolcvanezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi.

HATÁROZAT. 80.000,- Ft, azaz nyolcvanezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi. Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/29213-4/2012. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a hallássérültek számára hozzáférhető műsorszámokra vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése Melléklet: hatósági

Részletesebben