A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 2007/2012. (XI.14.) számú H A T Á R O Z A T A

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 2007/2012. (XI.14.) számú H A T Á R O Z A T A"

Átírás

1 Ügyiratszám: MN/ /2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására, valamint a saját készítésű, szerkesztésű és első ízben bemutatott (nem ismételt) műsorszámok legalább heti négyórányi műsoridejére vonatkozó törvényi kötelezettségek megsértése Melléklet: I., II. és III. számú mellékletek A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 2007/2012. (XI.14.) számú H A T Á R O Z A T A A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa (a továbbiakban: Médiatanács) a Pécs TV Kommunikációs Kft.-vel (7624 Pécs, Rákóczi út 11., a továbbiakban: Médiaszolgáltató) szemben hivatalból lefolytatott eljárásában megállapította, hogy a Médiaszolgáltató az általa üzemeltetett Pécs TV (Pécs 36. és 46. csatorna) állandó megnevezésű közösségi médiaszolgáltatás augusztus közötti működése során megsértette a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására, valamint a saját készítésű, szerkesztésű és első ízben bemutatott (nem ismételt) műsorszámok heti legalább négyórányi műsoridejére vonatkozó törvényi kötelezettségeit, melynek következtében a Médiaszolgáltatót Ft, azaz tízezer forint bírsággal sújtja. A Médiaszolgáltató a bírságot e határozat közlését követő hét napon belül köteles megfizetni a Médiatanács Magyar Államkincstár által vezetett számú számlájára. A bírságfizetési kötelezettség késedelmes teljesítése esetén a Médiaszolgáltató késedelmi pótlékot köteles fizetni, melynek mértéke minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd része. Az önkéntes teljesítés elmaradása esetén a Médiatanács a Médiaszolgáltatóval szembeni bírság igényét közigazgatási úton érvényesíti. E határozat ellen fellebbezésnek nincs helye. A határozat felülvizsgálata az annak közlésétől számított 30 napon belül a Fővárosi Törvényszékhez címzett, de a Médiatanácshoz három példányban benyújtott keresetlevéllel kérhető. A keresetlevél benyújtásának e határozat végrehajtására halasztó hatálya nincs, a keresettel támadott hatósági határozat végrehajtásának felfüggesztése és a tárgyalás tartása a bíróságtól kérhető. A keresetet a bíróság 30 napon belül bírálja el. I N D O K O L Á S A Médiatanács a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Mttv.) 167. (1) bekezdése alapján hatósági ellenőrzés keretében, hivatalból vizsgálta a Médiaszolgáltató Pécs TV állandó megnevezésű közösségi médiaszolgáltatásának augusztus között sugárzott műsorát, amely során felmerült, hogy a Médiaszolgáltató megsértette az Mttv. 63. (12) bekezdésében, továbbá a 66. (4) bekezdés f) pontjában foglalt rendelkezéseket.

2 Az Mttv. 63. (12) bekezdése szerint: A médiaszolgáltató a hatósági szerződésben rögzítetteknek megfelelő műsor sugárzására jogosult és köteles, az általa üzemben tartott saját hálózaton, berendezésekkel, eszközökkel vagy elektronikus hírközlési szolgáltató (műsorszóró) szolgáltatás közreműködésével. A médiaszolgáltató saját eszközökkel történő műsorszóró, szétosztó tevékenységére a távközlési szolgáltatási engedély nem szükséges, de ez nem érinti a jogszabályokban meghatározott egyéb engedélyek beszerzésére vonatkozó kötelezettséget. Az Mttv. 66. (4) bekezdésének f) pontja szerint: A lineáris közösségi médiaszolgáltatás legalább hetente négyórányi műsoridőben az adott naptári évben általa készített, szerkesztett és első ízben bemutatott (nem ismételt) műsorszámot tesz közzé. A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 29. (1) bekezdése alapján a Médiatanács az Mttv a), j) és l) pontjában foglalt hatáskörében október 3-án hivatalból hatósági eljárást indított a Médiaszolgáltatóval szemben, és a Ket. 29. (3) bekezdése szerint az 1736/2012. (X.3.) számú, /2012. ügyiratszámú végzésben tájékoztatta a hatósági ellenőrzés megállapításairól, a Ket. 51. (1) bekezdése szerinti nyilatkozattételi jogosultságáról és a Ket. 68. (1) bekezdés alapján az iratbetekintés lehetőségéről. A Médiatanács végzésében, illetve annak mellékleteiben megállapította, hogy a Médiaszolgáltató vélelmezhetően a vizsgált adáshét valamennyi napján megsértette a nemzeti és etnikai vagy más kisebbségek igényeinek szolgálatára szánt napi minimális műsoridőre vonatkozó 8%-os vállalását; augusztus 11-én és augusztus 13-án megsértette a napi rendszeres híradásra vonatkozó 25%-os vállalását; megsértette továbbá az ismétlések maximális napi és heti 15%-os arányára vonatkozó vállalását; megsértette az Mttv. 66. (4) bekezdésének f) pontjában foglalt követelményt is. A Médiaszolgáltató a hatósági eljárás megindításáról szóló végzést október 17-én vette át, nyilatkozata november 8-án, postai úton érkezett meg a hatósághoz. Nyilatkozatában előadta, hogy irányítási feladatait július 1-jétől új ügyvezető látja el, aki jelentős változásokat eszközölt a Médiaszolgáltató jobb működése érdekében. Hivatkozott továbbá arra, hogy a főszerkesztő súlyos betegsége kihat a pillanatnyi műsorstruktúrára. Előadta továbbá, hogy hat munkatárstól megvált, illetve a napi műsoridőt 6 órával kívánja csökkenteni, a nemzeti és etnikai vagy más kisebbségek igényeinek szolgálatára szánt napi minimális műsoridőre vonatkozó 8%-os vállalásának mértékét pedig 4%-osra. A napi rendszeres híradásra vonatkozó vállalásának két napon történt alulteljesítését azzal indokolta, hogy e napokon szerkesztési hiba történhetett, az ismétlések maximális arányának túllépésével kapcsolatban pedig arra hivatkozott, hogy a Médiaszolgáltató átalakítása miatti átmeneti időszakban kénytelen volt több ismétlést közzétenni, ezeket az eltéréseket azóta kiküszöbölte. Ugyanakkor a 15%-os arány módosítását is szükségesnek tartja, napi heti - havi 40%-osra. Kérte továbbá a nemzeti és etnikai vagy más kisebbségek igényeinek szolgálatára szánt napi minimális műsoridőre vonatkozó vállalása mértékét 4%-osra csökkenteni, míg az ismétlések maximális arányát napi heti - havi szinten 40%-osra emelni. A fentiekre hivatkozva a Médiaszolgáltató kérte nyilatkozatának figyelembevételét, illetve ügyének méltányos kezelését. A Médiatanács a rendelkezésre álló adatok, különösen a hatósági ellenőrzés eredményét rögzítő vizsgálati jelentés és a Médiaszolgáltató nyilatkozata alapján az alábbi tényállást állapította meg, és azt az alábbiak szerint értékelte: A Médiatanács a Médiaszolgáltatót a az 1962/2011. (Xll. 20.) számú határozatával létrehozott hatósági szerződésben (a továbbiakban: Szerződés) a Pécs 36. és 46. csatornán szolgáltatott közösségi médiaszolgáltatási tevékenység végzésére jogosította fel. A Médiaszolgáltató 2

3 szerződéses vállalásait a jelen határozat elválaszthatatlan részét képező I. számú melléklet tartalmazza. Az Mttv. 66. (6) bekezdés értelmében a helyi és a körzeti médiaszolgáltatások közösségi médiaszolgáltatásként való elismerését követően a Médiatanács legalább kétévente új médiaszolgáltatás esetében az első év után is részletes, legalább hét műsornapra kiterjedő vizsgálat során eljárásában hivatalból vizsgálja a médiaszolgáltató működését, amelynek érdekében az általa közzétett műsorszámokkal, illetve a médiaszolgáltatás tartalmával kapcsolatban részletes adatszolgáltatásra köteles. Az Mttv l) pontja értelmében a Médiatanács hatósági hatásköreiben, a sal összhangban gyakorolja a médiaszolgáltatás közösségi médiaszolgáltatássá nyilvánításával összefüggő hatásköröket, felügyeli működésüket. A fentiek alapján indított hatósági eljárás során a Médiatanács megállapította, hogy a Médiaszolgáltató a vizsgált adáshéten műsorát nem a Szerződés 5.6. pontjában rögzített műsorszerkezeti követelményeknek megfelelően sugározta, mivel a vizsgált adáshét valamennyi napján alulteljesítette a nemzeti és etnikai vagy más kisebbségek igényeinek szolgálatára szánt napi minimális műsoridőre vonatkozó 8%-os vállalását (a teljesítés naponta 1% - 4,8% között volt), a jelen határozat elválaszthatatlan részét képező I. számú melléklet, és a II. számú melléklet 5. pontja szerint; augusztus 11-én (17%) és augusztus 13-án (6,9%) alulteljesítette a napi rendszeres híradásra vonatkozó 25%-os arányú vállalását, a jelen határozat elválaszthatatlan részét képező I. számú melléklet, és a II. számú melléklet 6. pontja szerint; a vizsgált adáshéten nem tett eleget az ismétlések maximális napi és heti 15%-os arányára vonatkozó vállalásának (a napi arány 40% és 84% között mozgott, míg a heti 64% volt), a jelen határozat elválaszthatatlan részét képező I. számú melléklet, és a II. számú melléklet 7. pontja szerint; megsértette továbbá az Mttv. 66. (4) bekezdésének f) pontjában foglalt, az általa készített, szerkesztett és első ízben bemutatott (nem ismételt) műsorszámok legalább heti négyórányi műsoridejére vonatkozó követelményt is, a jelen határozat elválaszthatatlan részét képező I. számú melléklet, és a II. számú melléklet 7. és 8. pontja szerint, mivel a vizsgált adáshéten ugyan 5406 percet (azaz több mint 90 órát) tett ki a saját gyártású elemek időtartama, azonban ezek teljes egészében ismétlések voltak a Médiaszolgáltató által megküldött jegyzőkönyv alapján. A jogsértésekre vonatkozó részletes megállapításokat, az azokat alátámasztó adatokat és a hatósági ellenőrzés részletező táblázatait a jelen határozat elválaszthatatlan részét képező I., II. és III. számú mellékletek tartalmazzák. A mellékletek rögzítik és részletezik a határozat indokolásában szereplő jogalkalmazói megállapítások pontos tényállási alapját. A Médiatanács a jogsértések miatt alkalmazandó jogkövetkezmény fajtájának és mértékének meghatározása során az alábbi szempontokat vette figyelembe. A közösségi médiaszolgáltatás kategóriájának megkülönböztetése azon a jogalkotói felismerésen alapul, miszerint a közszolgálati tartalom előállítása, szolgáltatása nem állami monopólium, és a sokszínűség védelme érdekében az állami tulajdonban álló közszolgálati médiaszolgáltatók mellett más médiaszolgáltatók is közreműködhetnek a közszolgálati feladatok megvalósításában, és közszolgálati célú műsorszámok sugárzásában. Ily módon a közösségi médiaszolgáltatás feltételeinek biztosítása az Alaptörvényből következő, a sajtó és a média sokszínűségének és demokratikus közvélemény kialakulása feltételeinek biztosítására irányuló állami kötelezettség megvalósításának része. Amennyiben az adott médiaszolgáltató által szolgáltatott közszolgálati tartalom a meghatározott mennyiségi és minőségi feltételeknek megfelel, a jogalkotó mentesíti a médiaszolgáltatási díj megfizetésének kötelezettsége alól. 3

4 A fentiekre való tekintettel különösen indokolt ezen közösségi médiaszolgáltatók törvényben, illetve hatósági szerződésében vagy hatósági határozatban meghatározott mennyiségi és minőségi kritériumainak rendszeres időközönkénti ellenőrzése, az alábbi jogszabályok alapján: Az Mttv (1) bekezdése szerint: A Hatóság kérelemre vagy hivatalból - feladat- és hatáskörének keretében - jogosult hatósági ellenőrzés vagy hatósági eljárás keretében felügyelni az e törvényben és az Smtv.-ben meghatározott rendelkezések érvényesülését, betartását, valamint a hatósági döntéseiben, a műsorszolgáltatási szerződésekben és a Hatóság által kötött hatósági szerződésekben foglaltak teljesítését. Az Mttv (2) bekezdése szerint: Amennyiben a Hatóság a hatósági döntésének ellenőrzése eredményeként megállapítja a hatósági döntésében foglaltak megsértését, abban az esetben az ügy összes körülményei, illetve az ellenőrzés során feltárt tények, valamint a jogsértés súlya és a hatékony jogérvényesítés szempontjai alapján mérlegeli, hogy a döntés megsértése tárgyában a Ket. szerinti végrehajtási eljárást vagy az e törvény szerinti jogkövetkezmények alkalmazása érdekében hatósági eljárást indít. Az Mttv (1) bekezdés értelmében: Amennyiben a jogsértés csekély súlyú és ismételtség nem állapítható meg, a Médiatanács, illetve a Hivatal - a jogsértés tényének megállapítása és figyelmeztetés mellett - legfeljebb harminc napos határidő tűzésével felhívhatja a jogsértőt a jogsértő magatartás megszüntetésére, a jövőbeni jogsértésektől való tartózkodásra, illetve a jogszerű magatartás tanúsítására, és meghatározhatja annak feltételeit. Az Mttv (1) bekezdésében szabályozott felhívás jogkövetkezménye abban az esetben alkalmazható, ha a jogsértés csekély súlyú, és ismételtség nem állapítható meg. A Médiatanács megállapította, hogy a fentebb felsorolt jogsértések együttesen nem tekinthetőek csekély súlyúnak. Az Mttv (4) bekezdése szerint: Az (1)-(3) bekezdés alkalmazásában ismételtségnek tekintendő, ha a jogsértő a jogerős hatósági határozatban megállapított jogsértő magatartást ugyanazon jogalapon és jogszabályhely tekintetében, ugyanazon tárgykörben, háromszázhatvanöt napon belül legalább kétszer valósítja meg, ide nem értve a csekély súlyú törvénysértéseket. A Médiatanács annak ellenére, hogy a Médiaszolgáltató vonatkozásában első alkalommal állapította meg a fentebb idézett rendelkezések megsértését, a jogsértések súlya miatt nem alkalmazta a felhívás jogkövetkezményét a Médiaszolgáltatóval szemben. Az Mttv (2) bekezdése szerint: A Médiatanács és a Hivatal a jogkövetkezményt - a jogsértés jellegétől függően - a jogsértés súlyára, a jogsértés ismételtségére, folyamatosságára, időtartamára, a jogsértéssel elért vagyoni előnyre, valamint a jogsértéssel okozott érdeksérelemre, az érdeksérelmet szenvedett és veszélyeztetett személyek számára, illetve a jogsértéssel okozott kárra és a jogsértés piacra gyakorolt hatására, továbbá az egyedi ügyben értékelhető egyéb szempontokra tekintettel állapítja meg. Az Mttv (3) bekezdése szerint: A Médiatanács és a Hivatal - a (7) bekezdés figyelembevételével - a következő jogkövetkezmények alkalmazására jogosult: b) bírságot szabhat ki a jogsértővel szemben. A Médiatanács az Mttv (3) bekezdésében foglalt jogkövetkezmények közül a bírság alkalmazása mellett döntött, mivel jelen jogsértések esetén e közjogi eszközt ítélte a legalkalmasabbnak arra, hogy a Médiaszolgáltatót visszatartsa a jövőbeni jogsértések elkövetésétől. A Médiatanács a bírság kiszabásakor külön tekintettel volt arra is, hogy egy esetleges ismételt 4

5 jogsértés esetén alkalmazandó jogkövetkezmény megállapításánál érvényesülhessen a fokozatosság elve, azaz a szankcionálás kiszámítható, előre látható legyen. A Médiatanács az Mttv (2) bekezdésében rögzített mérlegelési szempontok közül a jogsértések súlyán kívül figyelembe vette azok folyamatosságát is, hiszen a Médiaszolgáltató a nemzeti és etnikai vagy más kisebbségek igényeinek szolgálatára szánt napi minimális műsoridőre vonatkozó vállalását a vizsgált hét valamennyi napján alulteljesítette, továbbá az ismétlések maximális napi arányára vonatkozó vállalását minden napon jelentősen túllépte, olyan saját maga által készített, illetve szerkesztett műsorszámot pedig, amely ne ismétlés lett volna, a vizsgált adáshét egyik napján sem sugárzott. Az Mttv (2) bekezdésében meghatározott további mérlegelési szempontok, figyelemmel az Mttv (4) bekezdésében rögzített ismételtség fogalmára is, a jelen jogsértések tekintetében nem értékelhetők. Az Mttv. 3. -a szerint a médiaszolgáltatás és a sajtótermék tartalmának meghatározása szabad, a médiaszolgáltató és a sajtótermék kiadója felelősséggel tartozik e törvényben foglaltak betartásáért. Tekintettel tehát arra, hogy a Médiaszolgáltatónak a törvénysértésekért való felelőssége objektív, a Médiatanács a jogsértés okát nem volt köteles vizsgálni. A Médiaszolgáltatónak műsorát mindig a hatályos hatósági szerződésének megfelelően kell szolgáltatnia, a Médiatanács pedig hatósági ellenőrzése során mindig a vizsgálat idején hatályos hatósági szerződésben foglaltak teljesítését ellenőrzi. Fentiekre tekintettel, valamint a jogsértések együttes súlyára figyelemmel a Médiatanács az Mttv (3) bekezdés bb) alpontja alapján a maximálisan kiszabható bírság (ötvenmillió forint) 0,02 %-ának megfelelő összegű, azaz Ft bírságot szabott ki a Médiaszolgáltatóval szemben. Az eljárás során a Ket (2) bekezdése szerinti eljárási költség nem merült fel. A jogorvoslatra történő figyelmeztetés a Ket. 72. (1) bekezdés da) pontján, az Mttv (1) és (3) bekezdésén, valamint án alapul, a tárgyalás tartására vonatkozó kérelemről szóló tájékoztatást a polgári perrendtartásról szóló évi III. törvény 338. (2) bekezdése tartalmazza. Budapest, november 14. a Médiatanács nevében Szalai Annamária elnök dr. Vass Ágnes hitelesítő tag Kapják: 1. Személyes adat 5

6 I. számú melléklet a Médiatanács 2007/2012. (XI.14.) számú határozatához A hatósági ellenőrzés megállapításai A Médiaszolgáltató által üzemeltetett Pécs TV állandó megnevezésű közösségi médiaszolgáltatás augusztus között sugárzott műsorhetére vonatkozó vizsgálat során a Médiatanács megállapította a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló évi CLXXXV. törvény (továbbiakban: Mttv.) 63. (12) bekezdésében és a 66. (4) bekezdés f) pontjában foglalt rendelkezések megsértését. A Médiaszolgáltatót a Médiatanács az 1962/2011. (Xll. 20.) számú határozatával létrehozott hatósági szerződésben (a továbbiakban: Szerződés) a Pécs 36. és 46. csatornán szolgáltatott közösségi médiaszolgáltatási tevékenység végzésére jogosította fel. A Szerződés 5.6. pontjában a Médiaszolgáltató az egyes műsorszám-típusok arányára vonatkozóan, a havi - heti - napi műsoridő tekintetében az alábbi vállalásokat tette: Havi Heti Napi Az Mttv ban foglalt közszolgálati célokat szolgáló 80% 80% 80% műsorszámok Helyi közélettel foglalkozó, a helyi mindennapi életet 70% 70% 70% segítő műsorszámok Szöveg aránya 80% 80% 80% Napi rendszeres híradásra szánt minimális műsoridő % A nemzeti és etnikai vagy más kisebbségek igényeinek - - 8% szolgálatára szánt napi minimális műsoridő Az 5.4. pontban megjelölt célcsoportnak szóló 67% 67% 67% műsorszámok aránya Az ismétlések aránya a teljes műsoridő maximális százalékaként 15% 15% 15% 1. A Médiaszolgáltató a vizsgált adáshéten a nemzeti és etnikai vagy más kisebbségek igényeinek szolgálatára szánt napi minimális műsoridőre vonatkozó vállalását (8%) minden napon alulteljesítette. A tárgyi kategóriában a következő műsorszámok kerültek elfogadásra: Kisegyházak, Ökumené, Erdély a Hargita szívében, Templomok és népzenei koncertek. A hatósági ellenőrzés megállapítása szerint a teljesítés naponta 1% - 4,8% között volt (lásd a II. számú melléklet 5. pontját). 2. A napi rendszeres híradásra vonatkozó 25%-os arányú vállalását augusztus 11-én (17%) és augusztus 13-án (6,9%) alulteljesítette a Médiaszolgáltató (lásd a II. számú melléklet 6. pontját). Az Mttv pontja szerinti hírműsor 1 definíciójának a programból egyedüliként a PontMa című napi híradó felelt meg, ugyanakkor tágabb értelmezésben híradásként került elfogadásra a Visszapillantó (heti hírösszefoglaló) című műsor is. 3. A Médiaszolgáltató a Szerződésben az ismétlések arányát a teljes műsoridő maximális 15%- ában vállalta napi, illetve heti szinten, azonban ezen vállalását nem teljesítette, ugyanis mind az általa megküldött jegyzőkönyv, mind a hatósági ellenőrzés megállapításai szerint a vizsgált adáshét műsorának többsége (a műsoridő 64%-a) ismételt műsorszámokból állt. Ennek következtében a napi (40% - 84%), és a heti (64%) arány jóval meghaladta a vállalt mértéket (lásd a II. számú melléklet 7. pontját). 4. A Médiaszolgáltató megsértette az Mttv. 66. (4) bekezdésének f) pontjában foglalt követelményt is, amely szerint: a lineáris közösségi médiaszolgáltatás legalább hetente négyórányi műsoridőben az adott naptári évben általa készített, szerkesztett és első ízben bemutatott (nem ismételt) műsorszámot tesz közzé. 1 Az Mttv pontja szerint: Hírműsorszám: időtartamának legalább kilencven százalékában a magyarországi és a nemzetközi közélet aktuális eseményeivel - ide nem értve a közlekedési híreket, az időjárás-jelentést és a sporthíreket - foglalkozó műsorszám. 6

7 A vizsgált adáshéten ugyan 5406 percet (azaz több mint 90 órát) tett ki a saját gyártású elemek időtartama, azonban ezek teljes egészében ismétlések voltak a Médiaszolgáltató által küldött jegyzőkönyv szerint (lásd a II. számú melléklet 7. és 8. pontját). Budapest, november 14. a Médiatanács nevében Szalai Annamária elnök dr. Vass Ágnes hitelesítő tag 7

8 II. számú melléklet a Médiatanács 2007/2012. (XI.14.) számú határozatához A hatósági ellenőrzés során készített mérési eredmények Pécs TV VIII. 8. VIII. 9. VIII. 10. VIII. 11. VIII. 12. VIII. 13. VIII. 14. Összesen Vállalás (%) Időtartam/arány (percre kerekítve) nap hét 1. Műsoridő % 100% 2. Közszolgálati tartalom időtartama Közszolgálati tartalom aránya 86,2% 85,7% 85,7% 87,5% 91,3% 86,3% 82,9% 86,5% 80% 80% 3. Szöveg időtartama Szöveg aránya 86,2% 85,7% 85,7% 87,5% 91,3% 86,3% 82,9% 86,5% 80% 80% 4. Helyi közélettel foglalkozó, a helyi mindennapi életet segítő tartalom aránya Helyi közélettel foglalkozó, a helyi mindennapi életet 76,4% 77,7% 76% 86,8% 86,8% 77,4% 79,8% 80% 70% 70% segítő tartalom aránya 5. A nemzeti és etnikai vagy más kisebbségek igényeinek szolgálatára szánt napi min. műsoridő időtartama A nemzeti és etnikai vagy más kisebbségek igényeinek szolgálatára 2,7% 1% 4,8% 4,1% 1,7% 4,5% 2,4% 8% - szánt napi min. műsoridő aránya 6. Napi rendszeres híradás időtartama Napi rendszeres híradás aránya 29,2% 27% 27,7% 17% 34,7% 6,9% 31,9% 25% - 7. Ismételt műsorszámok időtartama Ismételt műsorszámok aránya 63,5% 71% 63% 69% 84% 40% 57% 64% 15% 15% 8. Saját gyártású műsorszámok időtartama Saját gyártású, első ízben bemutatott műsorszámok időtartama Budapest, november 14. a Médiatanács nevében Szalai Annamária elnök dr. Vass Ágnes hitelesítő tag 8

9 III. számú melléklet a Médiatanács 2007/2012. (XI.14.) számú határozatához A hatósági ellenőrzés során készített mérések részletező táblázatai A) táblázat Az NMHH által készített jegyzőkönyv Pécs TV Dátum Cím Kezdés Vége Időtartam Nagyítás ( a 7-i adás folytatása) 0:00:00 0:03:35 0:03:35 h Helyi tartalom Hírműsor +Híradás kis színes 0:03:35 0:05:00 0:01: Pont Ma 0:05:00 0:25:00 0:20:00 h hírek Reklámblokk 0:25:00 0:30:00 0:05: Nagyítás 0:30:00 0:55:00 0:25:00 h Pont Ma 0:55:00 1:15:00 0:20:00 h hírek Reklámblokk 1:15:00 1:20:00 0:05: Poszt-Ma ( stúdióbesz. színészekkel) 1:20:00 1:30:00 0:10:00 h Sport Ma (ism.) 1:30:00 1:55:00 0:25:00 h Pont Ma 1:55:00 2:15:00 0:20:00 h hírek Reklámblokk 2:15:00 2:20:00 0:05: Poszt-Ma ( stúdióbesz. színészekkel) 2:20:00 2:30:00 0:10:00 h Nagyítás 2:30:00 2:55:00 0:25:00 h Pont Ma 2:55:00 3:15:00 0:20:00 h hírek Reklámblokk 3:15:00 3:20:00 0:05: A gyulai vár (zenés kisfilm) 3:20:00 3:30:00 0:10:00 Labirintus (ism.) érdekvédelem 3:30:00 3:55:00 0:25:00 h Pont Ma 3:55:00 4:15:00 0:20:00 h hírek Reklámblokk 4:15:00 4:20:00 0:05:00 Mecsek Rallye( a Magyar Autóklub pécsi csoportjának kisfilmje) 4:20:00 4:30:00 0:10:00 h Nagyítás 4:30:00 4:55:00 0:25:00 h Pont Ma 4:55:00 5:15:00 0:20:00 h hírek Reklámblokk 5:15:00 5:20:00 0:05:00 Nemzeti és etnikai Erdély a Hargita szívében 3.rész (zenés kisfilm) 5:20:00 5:30:00 0:10:00 nemzetiségi Művészpalánták 5:30:00 5:55:00 0:25:00 h Pont Ma 5:55:00 6:15:00 0:20:00 h hírek Reklámblokk 6:15:00 6:20:00 0:05: No comment! 6:20:00 6:30:00 0:10: Nagyítás 6:30:00 6:55:00 0:25:00 h Pont Ma 6:55:00 7:15:00 0:20:00 h hírek Reklámblokk 7:15:00 7:20:00 0:05: No comment! 7:20:00 7:30:00 0:10: Vers 7:30:00 7:31:00 0:01:00 9

10 Agrárium (ism.) 7:31:00 7:55:00 0:24:00 h Pont Ma 7:55:00 8:15:00 0:20:00 h hírek No comment! 8:15:00 8:25:00 0:10: Reklámblokk 8:25:00 8:30:00 0:05: Nagyítás 8:30:00 8:55:00 0:25:00 h Pont Ma 8:55:00 9:15:00 0:20:00 h hírek No comment! 9:15:00 9:25:00 0:10:00 Az Egészség Kapujában 9:25:00 9:55:00 0:30:00 h Pont Ma 9:55:00 10:15:00 0:20:00 h hírek Reklámblokk 10:15:00 10:20:00 0:05: Kézművesek 10:20:00 10:25:00 0:05:00 h Publikum 10:25:00 10:55:00 0:30:00 h Pont Ma 10:55:00 11:15:00 0:20:00 h hírek Kisegyházak 11:15:00 11:25:00 0:10:00 h vallási Az Egészség Kapujában 11:25:00 11:50:00 0:25:00 h Reklámblokk 11:50:00 11:55:00 0:05: Pont Ma 11:55:00 12:15:00 0:20:00 h hírek Navigátor 12:15:00 12:41:53 0:26: Reklámblokk 12:41:53 12:47:37 0:05: "kis színes" 12:47:37 12:53:15 0:05: Európa építészeti öröksége 12:53:15 12:55:00 0:01: Pont Ma 12:55:00 13:15:00 0:20:00 h hírek Nyitott Egyetem 13:15:00 13:45:00 0:30: Nagyítás 13:45:00 14:10:00 0:25:00 h Reklámblokk 14:10:00 14:15:00 0:05: Publikum 14:15:00 14:45:00 0:30:00 h Kisegyházak 14:45:00 14:55:00 0:10:00 h vallási Pont Ma 14:55:00 15:15:00 0:20:00 h hírek Reklámblokk 15:15:00 15:20:00 0:05: No comment! 15:20:00 15:30:00 0:10: Sport Ma (ism.) 15:30:00 15:55:00 0:25:00 h Pont Ma 15:55:00 16:15:00 0:20:00 h hírek Reklámblokk 16:15:00 16:20:00 0:05: Nagyítás 16:20:00 16:45:00 0:25:00 h Ökumené 16:45:00 16:55:00 0:10:00 h vallási Publikum 16:55:00 17:25:00 0:30:00 h Reklámblokk 17:25:00 17:30:00 0:05: Korhatár nélkül 17:30:00 17:55:00 0:25:00 h Pont Ma 17:55:00 18:15:00 0:20:00 h hírek Reklámblokk 18:15:00 18:20:00 0:05: A hónap fotósa 18:20:00 18:25:00 0:05: Csepp Mese 18:25:00 18:30:00 0:05: Korhatár nélkül 18:30:00 18:55:00 0:25:00 h Pont Ma 18:55:00 19:15:00 0:20:00 h hírek Reklámblokk 19:15:00 19:20:00 0:05: Baranyai képek 19:20:00 19:25:00 0:05:00 1 Csepp Mese (ism.) 19:25:00 19:28:00 0:03:00 Európa építészeti öröksége 19:28:00 19:30:00 0:02:00 10

11 Navigátor 19:30:00 19:55:00 0:25: A hónap fotósa 19:55:00 20:00:00 0:05:00 h Nyitott Egyetem 20:00:00 20:25:00 0:25: Reklámblokk 20:25:00 20:26:56 0:01: Kézművesek 20:26:56 20:32:26 0:05:30 h reklám 20:32:26 20:36:13 0:03: Zsaruk (ism.) 20:36:13 21:00:15 0:24:02 h Pont Ma 21:00:15 21:22:55 0:22:40 h hírek Reklámblokk 21:22:55 21:23:47 0:00: No comment! 21:23:47 21:30:00 0:06: Korhatár nélkül 21:30:00 21:55:00 0:25:00 h Pont Ma 21:55:00 22:15:00 0:20:00 h hírek Reklámblokk 22:15:00 22:20:00 0:05: No comment! 22:20:00 22:30:00 0:10: Korhatár nélkül 22:30:00 22:52:35 0:22:35 h Poszt-Ma ( stúdióbesz. színészekkel) 22:52:35 23:05:57 0:13:22 h Pont Ma 23:05:57 23:25:00 0:19:03 h hírek No comment! 23:25:00 23:37:57 0:12: Téli koncertshow ll.rész (Szivárvány Musical Stúdió) 23:37:57 24:00:00 0:22:03 h folyt. 0:00:00 0:25:45 0:25:45 h Kézművesek 0:25:45 0:31:22 0:05:37 h Korhatár nélkül 0:31:22 0:55:00 0:23:38 h Pont Ma 0:55:00 1:15:00 0:20:00 h hírek Reklámblokk 1:15:00 1:20:00 0:05: Sport Ma 1:20:00 1:50:00 0:30:00 h Pont Ma 1:50:00 2:15:00 0:25:00 h hírek Reklámblokk 2:15:00 2:20:00 0:05: Barangolás Zalában 2:20:00 2:25:00 0:05: Korhatár nélkül 2:25:00 2:45:45 0:20:45 h Kézművesek 2:45:45 2:55:00 0:09:15 h Pont Ma 2:55:00 3:15:00 0:20:00 h hírek Reklámblokk 3:15:00 3:20:00 0:05: Nagyítás 3:20:00 3:50:00 0:30:00 h A hónap fotósa 3:50:00 3:55:00 0:05: Pont Ma 3:55:00 4:15:00 0:20:00 h hírek Reklámblokk 4:15:00 4:20:00 0:05: Korhatár nélkül 4:20:00 4:50:00 0:30:00 h 11

12 Pont Ma 4:50:00 5:15:00 0:25:00 h hírek Reklámblokk 5:15:00 5:20:00 0:05: Labirintus 5:20:00 5:50:00 0:30:00 h Pont Ma 5:50:00 6:15:00 0:25:00 h hírek Reklámblokk 6:15:00 6:20:00 0:05: Korhatár nélkül 6:20:00 6:50:00 0:30:00 h Pont Ma 6:50:00 7:15:00 0:25:00 h hírek Reklámblokk 7:15:00 7:20:00 0:05: Mecseki barangolások 7:20:00 7:25:00 0:05:00 h Művészpalánták 7:25:00 7:50:00 0:25:00 h Pont Ma 7:50:00 8:15:00 0:25:00 h hírek Reklámblokk 8:15:00 8:20:00 0:05: No comment! 8:20:00 8:25:00 0:05: Korhatár nélkül 8:25:00 8:50:00 0:25:00 h kis színes 8:50:00 8:55:00 0:05: Pont Ma 8:55:00 9:15:00 0:20:00 h hírek Reklámblokk 9:15:00 9:20:00 0:05: No comment! 9:20:00 9:25:00 0:05: Sport Ma (ism.) 9:25:00 9:50:00 0:25:00 h Féktelenül 9:50:00 10:15:00 0:25: Reklámblokk 10:15:00 10:20:00 0:05: Bencze Show 10:20:00 10:50:00 0:30: Publikum 10:50:00 11:20:00 0:30:00 h A Hortobágy (zene+kép) 11:20:00 11:30:00 0:10: Nagyítás 11:30:00 11:55:00 0:25:00 h Pont Ma 11:55:00 12:15:00 0:20:00 h hírek Emlékpontok 12:15:00 12:55:00 0:40:00 h Pont Ma 12:55:00 13:15:00 0:20:00 h hírek Reklámblokk 13:15:00 13:20:00 0:05:00 Erdély a Hargita szívében (zene+kép) 13:20:00 13:30:00 0:10:00 nemzeti Korhatár nélkül 13:30:00 13:55:00 0:25:00 h rövidfilm (templomok) 13:55:00 14:00:00 0:05:00 nemzeti Nyitott Egyetem 14:00:00 14:25:00 0:25: No comment! 14:25:00 14:30:00 0:05: Navigátor 14:30:00 14:55:00 0:25: Pont Ma 14:55:00 15:15:00 0:20:00 h hírek Reklámblokk 15:15:00 15:20:00 0:05: Korhatár nélkül 15:20:00 15:50:00 0:30:00 h Publikum 15:50:00 16:25:00 0:35:00 h Agrárium 16:25:00 16:45:00 0:20:00 h No comment! 16:45:00 16:50:00 0:05: Reklámblokk 16:50:00 16:55:00 0:05: Zenés portré 16:55:00 17:15:00 0:20:00 h Szabad a pálya ifjúsági magazin 17:15:00 17:30:00 0:15:00 h Labirintus 17:30:00 17:55:00 0:25:00 h Pont Ma 17:55:00 18:15:00 0:20:00 h hírek Reklámblokk 18:15:00 18:25:00 0:10: Csepp Mese 18:25:00 18:30:00 0:05: Labirintus 18:30:00 18:55:00 0:25:00 h Pont Ma 18:55:00 19:15:00 0:20:00 h hírek Reklámblokk 19:15:00 19:21:00 0:06:00 1 Csepp Mese (ism.) 19:21:00 19:25:00 0:04: Labirintus 19:25:00 19:55:00 0:30:00 h Pont Ma 19:55:00 20:15:00 0:20:00 h hírek 12

13 Reklámblokk 20:15:00 20:25:00 0:10: No comment! 20:25:00 20:30:00 0:05: Labirintus 20:30:00 20:55:00 0:25:00 h Pont Ma 20:55:00 21:15:00 0:20:00 h hírek Reklámblokk 21:15:00 21:20:00 0:05: No comment! 21:20:00 21:30:00 0:10: Labirintus 21:30:00 21:55:00 0:25:00 h Pont Ma 21:55:00 22:15:00 0:20:00 h hírek Reklámblokk 22:15:00 22:20:00 0:05:00 Szabad a pálya ifjúsági magazin 22:20:00 22:35:00 0:15:00 h Labirintus 22:35:00 23:00:00 0:25:00 h Reklámblokk 23:00:00 23:05:00 0:05: Pont Ma 23:05:00 23:30:00 0:25:00 h hírek Bencze Show (ism.) 23:30:00 23:55:00 0:25: Posztpercek 23:55:00 0:00:00 0:05:00 h Posztpercek 0:00:00 0:10:00 0:10:00 h No comment! 0:10:00 0:20:00 0:10: Erdély. 0:20:00 0:30:00 0:10:00 nemzeti Labirintus 0:30:00 0:55:00 0:25:00 h Pont Ma 0:55:00 1:20:00 0:25:00 h hírek Erdély. 1:20:00 1:30:00 0:10:00 nemzeti Sport Ma 1:30:00 1:55:00 0:25:00 h Pont Ma 1:55:00 2:15:00 0:20:00 h hírek Reklámblokk 2:15:00 2:20:00 0:05: Erdély. 2:20:00 2:30:00 0:10:00 nemzeti Labirintus 2:30:00 2:55:00 0:25:00 h Pont Ma 2:55:00 3:15:00 0:20:00 h hírek Reklámblokk 3:15:00 3:20:00 0:05: Erdély. 3:20:00 3:30:00 0:10:00 nemzeti Nagyítás 3:30:00 3:55:00 0:25:00 h Pont Ma 3:55:00 4:15:00 0:20:00 h hírek Reklámblokk 4:15:00 4:20:00 0:05:00 Mecsek Rallye( a Magyar Autóklub pécsi csoportjának kisfilmje) 4:20:00 4:30:00 0:10:00 h Labirintus 4:30:00 4:55:00 0:25:00 h Pont Ma 4:55:00 5:15:00 0:20:00 h hírek Reklámblokk 5:15:00 5:20:00 0:05: Egyetemi arborétum (Debrecen) 5:20:00 5:30:00 0:10: Korhatár nélkül 5:30:00 5:55:00 0:25:00 h Pont Ma 5:55:00 6:15:00 0:20:00 h hírek Reklámblokk 6:15:00 6:20:00 0:05: Erdély. 6:20:00 6:30:00 0:10:00 nemzeti Labirintus 6:30:00 6:55:00 0:25:00 h Pont Ma 6:55:00 7:15:00 0:20:00 h hírek Reklámblokk 7:15:00 7:20:00 0:05: A sümegi vár 7:20:00 7:30:00 0:10:00 13

14 Művészpalánták 7:30:00 7:55:00 0:25:00 h Pont Ma 7:55:00 8:20:00 0:25:00 h hírek No comment! 8:20:00 8:25:00 0:05: Labirintus 8:25:00 8:50:00 0:25:00 h Reklámblokk 8:50:00 8:55:00 0:05: Pont Ma 8:55:00 9:15:00 0:20:00 h hírek Sport Ma (ism.) 9:15:00 9:45:00 0:30:00 h Szabad a pálya ifjúsági magazin 9:45:00 9:50:00 0:05:00 h Reklámblokk 9:50:00 9:55:00 0:05: Pont Ma 9:55:00 10:15:00 0:20:00 h hírek Labirintus 10:15:00 10:40:00 0:25:00 h No comment! 10:40:00 10:50:00 0:10: Reklámblokk 10:50:00 10:55:00 0:05: Bencze Show (ism.) 10:55:00 11:25:00 0:30: Nagyítás 11:25:00 11:50:00 0:25:00 h Reklámblokk 11:50:00 11:55:00 0:05: Pont Ma 11:55:00 12:20:00 0:25:00 h hírek Nyitott Egyetem 12:20:00 12:45:00 0:25: No comment! 12:45:00 12:55:00 0:10: Pont Ma 12:55:00 13:15:00 0:20:00 h hírek Reklámblokk 13:15:00 13:20:00 0:05: Navigátor 13:20:00 13:45:00 0:25: Kézművesek 13:45:00 13:55:00 0:10:00 h Pont Ma 13:55:00 14:15:00 0:20:00 h hírek Labirintus 14:15:00 14:40:00 0:25:00 h Posztpercek 14:40:00 14:55:00 0:15:00 h Pont Ma 14:55:00 15:15:00 0:20:00 h hírek Korhatár nélkül 15:15:00 15:40:00 0:25:00 h No comment 15:40:00 15:45:00 0:05: Posztpercek 15:45:00 16:00:00 0:15:00 h Dokumentum műhely ( A móri történelmi borvidék) 16:00:00 16:30:00 0:30: Reklámblokk 16:30:00 16:35:00 0:05: Kisegyházak 16:35:00 16:45:00 0:10:00 h vallási Ökumené 16:45:00 16:55:00 0:10:00 h vallási Krónika filmek Éléskamra 16:55:00 17:40:00 0:45:00 h Szabad a pálya ifjúsági magazin 17:40:00 17:50:00 0:10:00 h Reklámblokk 17:50:00 17:55:00 0:05: Pont Ma 17:55:00 18:15:00 0:20:00 h hírek Reklámblokk 18:15:00 18:20:00 0:05: No comment! 18:20:00 18:25:00 0:05: Csepp Mese 18:25:00 18:30:00 0:05: Művészpalánták 18:30:00 18:55:00 0:25:00 h Pont Ma 18:55:00 19:15:00 0:20:00 h hírek Reklámblokk 19:15:00 19:25:00 0:10:00 1 Csepp Mese (ism.) 19:25:00 19:30:00 0:05: Zsaruk (ism.) 19:30:00 19:55:00 0:25:00 h Publikum 19:55:00 20:25:00 0:30:00 h Reklámblokk 20:25:00 20:30:00 0:05:00 Szabad a pálya ifjúsági magazin 20:30:00 20:55:00 0:25:00 h Pont Ma 20:55:00 21:15:00 0:20:00 h hírek Reklámblokk 21:15:00 21:20:00 0:05: No comment! 21:20:00 21:30:00 0:10: Művészpalánták 21:30:00 21:55:00 0:25:00 h 14

15 Pont Ma 21:55:00 22:15:00 0:20:00 h hírek Reklámblokk 22:15:00 22:20:00 0:05:00 Szabad a pálya ifjúsági magazin 22:20:00 22:35:00 0:15:00 h Művészpalánták 22:35:00 23:00:00 0:25:00 h Reklámblokk 23:00:00 23:05:00 0:05: Pont Ma 23:05:00 23:30:00 0:25:00 h hírek Szabad a pálya ifjúsági magazin 23:30:00 0:00:00 0:30:00 h Szabad a pálya ifjúsági magazin 0:00:00 0:05:00 0:05:00 h Pont Ma 0:05:00 0:25:00 0:20:00 h hírek A hónap fotósa 0:25:00 0:30:00 0:05: Sport Ma (ism.) 0:30:00 0:55:00 0:25:00 h Pont Ma 0:55:00 1:20:00 0:25:00 h hírek Posztpercek 1:20:00 1:30:00 0:10:00 h Nagyítás (ism.) 1:30:00 1:55:00 0:25:00 h Pont Ma 1:55:00 2:20:00 0:25:00 h hírek A gyulai vár (zenés kisfilm) 2:20:00 2:30:00 0:10:00 Korhatár nélkül (ism.) 2:30:00 2:55:00 0:25:00 h Pont Ma 2:55:00 3:15:00 0:20:00 h hírek Reklámblokk 3:15:00 3:20:00 0:05: No comment! 3:20:00 3:30:00 0:10: Labirintus (ism.) 3:30:00 3:55:00 0:25:00 h Pont Ma 3:55:00 4:15:00 0:20:00 h hírek Reklámblokk 4:15:00 4:20:00 0:05: No comment! 4:20:00 4:30:00 0:10: Művészpalánták 4:30:00 4:55:00 0:25:00 h Pont Ma 4:55:00 5:20:00 0:25:00 h hírek Mecsek Rallye( a Magyar Autóklub pécsi csoportjának kisfilmje) 5:20:00 5:30:00 0:10:00 h Az Egészség Kapujában (ism.) 5:30:00 5:55:00 0:25:00 h Pont Ma 5:55:00 6:20:00 0:25:00 h hírek Kézművesek 6:20:00 6:30:00 0:10:00 h Agrárium (ism.) 6:30:00 6:55:00 0:25:00 h Pont Ma 6:55:00 7:15:00 0:20:00 h hírek Reklámblokk 7:15:00 7:20:00 0:05: A gyulai vár (zenés kisfilm) 7:20:00 7:30:00 0:10: Tárlatvezetés 7:30:00 7:55:00 0:25:00 h Pont Ma 7:55:00 8:20:00 0:25:00 h hírek Reklámblokk 8:20:00 8:25:00 0:05: No comment! 8:25:00 8:30:00 0:05: Nagyítás 8:30:00 8:55:00 0:25:00 h Pont Ma 8:55:00 9:15:00 0:20:00 h hírek Reklámblokk 9:15:00 9:20:00 0:05: Zenés portré 9:20:00 9:55:00 0:35:00 h Pont Ma 9:55:00 10:15:00 0:20:00 h hírek Reklámblokk 10:15:00 10:20:00 0:05:00 Szabad a pálya ifjúsági magazin 10:20:00 10:35:00 0:15:00 h Nagyítás 10:35:00 11:00:00 0:25:00 h 15

16 Zenés portré 11:00:00 11:35:00 0:35:00 h Emlékpontok 11:35:00 12:35:00 1:00:00 h Visszapillantó 12:35:00 14:00:00 1:25:00 h Reklámblokk 14:00:00 14:05:00 0:05: Publikum 14:05:00 14:35:00 0:30:00 h Korhatár nélkül 14:35:00 15:00:00 0:25:00 h Féktelenül (ism.) 15:00:00 15:25:00 0:25:00 h Reklámblokk 15:25:00 15:30:00 0:05: Tárlatvezetés 15:30:00 15:50:00 0:20:00 h No comment! 15:50:00 16:00:00 0:10: Nagyítás (ism.) 16:00:00 16:20:00 0:20:00 h Reklám blokk 16:20:00 16:25:00 0:05: Korhatár nélkül 16:25:00 16:50:00 0:25:00 h Zenés portré 16:50:00 17:30:00 0:40:00 h Reklámblokk 17:30:00 17:35:00 0:05: Bencze Show 17:35:00 18:05:00 0:30: Labirintus 18:05:00 18:30:00 0:25:00 h Csepp Mese 18:30:00 18:35:00 0:05:00 Az Egészség Kapujában 18:35:00 19:00:00 0:25:00 h Kézművesek 19:00:00 19:05:00 0:05:00 h Tárlatvezetés 19:05:00 19:30:00 0:25:00 h 1 Csepp Mese (ism.) 19:30:00 19:35:00 0:05: Korhatár nélkül 19:35:00 20:00:00 0:25:00 h Nagyítás 20:00:00 20:25:00 0:25:00 h Kézművesek 20:25:00 20:30:00 0:05:00 h Labirintus 20:30:00 21:00:00 0:30:00 h Féktelenül (ism.) 21:00:00 21:25:00 0:25:00 h Tárlatvezetés 21:25:00 21:50:00 0:25:00 h No comment! 21:50:00 22:00:00 0:10: Zenés portré 22:00:00 23:00:00 1:00:00 h nemzetiségi Reklámblokk 23:00:00 23:05:00 0:05: Bencze Show (ism.) 23:05:00 23:30:00 0:25: Labirintus 23:30:00 0:00:00 0:30:00 h heti hírösszefo Visszapillantó 0:00:00 1:20:00 1:20:00 h glaló Reklámblokk 1:20:00 1:25:00 0:05:00 heti hírösszefo Visszapillantó 1:25:00 2:50:00 1:25:00 h glaló Reklámblokk 2:50:00 2:55:00 0:05:00 heti hírösszefo Visszapillantó 2:55:00 4:20:00 1:25:00 h glaló Reklámblokk 4:20:00 4:25:00 0:05:00 heti hírösszefo Visszapillantó 4:25:00 5:50:00 1:25:00 h glaló Reklámblokk 5:50:00 5:55:00 0:05:00 heti hírösszefo Visszapillantó 5:55:00 7:20:00 1:25:00 h glaló Reklámblokk 7:20:00 7:25:00 0:05:00 heti hírösszefo Visszapillantó 7:25:00 8:45:00 1:20:00 h glaló Reklámblokk 8:45:00 8:50:00 0:05: Labirintus 8:50:00 9:15:00 0:25:00 h Reklámblokk 9:15:00 9:20:00 0:05:00 16

17 Korhatár nélkül 9:20:00 9:45:00 0:25:00 h Nagyítás 9:45:00 10:10:00 0:25:00 h Szabad a pálya ifjúsági magazin 10:10:00 10:25:00 0:15:00 h Reklámblokk 10:25:00 10:30:00 0:05:00 Az Egészség Kapujában 10:30:00 11:00:00 0:30:00 h Agrárium 11:00:00 11:25:00 0:25:00 h Reklámblokk 11:25:00 11:30:00 0:05: Zenés portré 11:30:00 12:10:00 0:40:00 h Reklámblokk 12:10:00 12:15:00 0:05: Emlékpontok 12:15:00 13:15:00 1:00:00 h Reklámblokk 13:15:00 13:20:00 0:05: No comment! 13:20:00 13:30:00 0:10: Korhatár nélkül 13:30:00 14:00:00 0:30:00 h Reklámblokk 14:00:00 14:05:00 0:05: Ökumené 14:05:00 14:30:00 0:25:00 h vallási Nagyítás 14:30:00 14:55:00 0:25:00 h Korhatár nélkül 14:55:00 15:25:00 0:30:00 h Reklámblokk 15:25:00 15:30:00 0:05: Navigátor 15:30:00 15:55:00 0:25:00 Nyitott Egyetem 15:55:00 16:25:00 0:30: Reklámblokk 16:25:00 16:30:00 0:05: Korhatár nélkül 16:30:00 17:00:00 0:30:00 h Labirintus 17:00:00 17:30:00 0:30:00 h Agrárium (ism.) 17:30:00 17:55:00 0:25:00 h Művészpalánták 17:55:00 18:25:00 0:30:00 h Reklámblokk 18:25:00 18:30:00 0:05: Csepp Mese 18:30:00 18:35:00 0:05: Az Egészség Kapujában 18:35:00 19:00:00 0:25:00 h Szabad a pálya ifjúsági magazin 19:00:00 19:25:00 0:25:00 h Reklámblokk 19:25:00 19:30:00 0:05:00 1 Csepp Mese (ism.) 19:30:00 19:35:00 0:05: Bencze Show 19:35:00 20:00:00 0:25: Rizsagyár 20:00:00 20:25:00 0:25:00 h Reklámblokk 20:25:00 20:30:00 0:05:00 A Pécs TV archívumából 20:30:00 22:15:00 1:45:00 h Reklámblokk 22:15:00 22:20:00 0:05: Pécsről indultak 22:20:00 23:20:00 1:00:00 h Tárlatvezetés 23:20:00 0:00:00 0:40:00 h Ökumené Tárlatvezetés 0:00:00 0:35:00 0:35:00 h vallási Az Egészség Kapujában 0:35:00 0:55:00 0:20:00 h Kisegyházak 0:55:00 1:15:00 0:20:00 h vallási Reklámblokk 1:15:00 1:20:00 0:05:00 No comment! 1:20:00 1:30:00 0:10:00 Agrárium (ism.) 1:30:00 1:55:00 0:25:00 h Nagyítás (ism.) 1:55:00 2:20:00 0:25:00 h Reklámblokk 2:20:00 2:30:00 0:10:00 Az Egészség Kapujában 2:30:00 2:55:00 0:25:00 h Korhatár nélkül 2:55:00 3:20:00 0:25:00 h Reklámblokk 3:20:00 3:25:00 0:05:00 No comment! 3:25:00 3:30:00 0:05:00 Jó Estét Pécs! (ism.) 3:30:00 3:55:00 0:25:00 h Zenés portré 3:55:00 4:15:00 0:20:00 h Reklámblokk 4:15:00 4:20:00 0:05:00 Az Egészség Kapujában 4:20:00 4:45:00 0:25:00 h Labirintus 4:45:00 5:10:00 0:25:00 h Reklámblokk 5:10:00 5:20:00 0:10:00 Nagyítás 5:20:00 5:50:00 0:30:00 h Szabad a pálya 5:50:00 6:15:00 0:25:00 h 17

18 ifjúsági magazin Reklámblokk 6:15:00 6:25:00 0:10:00 Az Egészség Kapujában 6:25:00 6:55:00 0:30:00 h Művészpalánták 6:55:00 7:15:00 0:20:00 h Reklámblokk 7:15:00 7:25:00 0:10:00 Korhatár nélkül 7:25:00 7:50:00 0:25:00 h A Római Birodalom határai (ism.) 7:50:00 8:15:00 0:25:00 Reklámblokk 8:15:00 8:25:00 0:10:00 Az Egészség Kapujában 8:25:00 8:50:00 0:25:00 h ZION Hangja 2011 (ism.) 8:50:00 9:15:00 0:25:00 h Reklámblokk 9:15:00 9:25:00 0:10:00 Labirintus (ism.) 9:25:00 9:50:00 0:25:00 h No comment! 9:50:00 9:55:00 0:05:00 Deszka - a pécsi diákszínjátszók magazinja (ism.) 9:55:00 10:15:00 0:20:00 h Az Egészség Kapujában 10:15:00 10:40:00 0:25:00 h Reklám blokk 10:40:00 10:45:00 0:05:00 Publikum 10:45:00 11:20:00 0:35:00 h Nagyítás (ism.) 11:20:00 11:45:00 0:25:00 h Reklámblokk 11:45:00 11:55:00 0:10:00 1 Csepp Pécs - válogatás, 1. rész 11:55:00 12:20:00 0:25:00 h Publikum 12:20:00 12:50:00 0:30:00 h Reklámblokk 12:50:00 12:55:00 0:05:00 1 Csepp Pécs - válogatás, 2. rész 12:55:00 13:20:00 0:25:00 h Emlékpontok 13:20:00 14:05:00 0:45:00 h Reklámblokk 14:05:00 14:10:00 0:05:00 Publikum 14:10:00 14:40:00 0:30:00 h Magyarország Közlekedéstörténete (ism.) 14:40:00 15:15:00 0:35:00 Reklámblokk 15:15:00 15:20:00 0:05:00 Publikum 15:20:00 15:50:00 0:30:00 h Promo, műsorismertetés 15:50:00 15:51:00 0:01:00 Kultúra - históriák - kultúrhistóriák - dokumentumfilm 15:51:00 16:20:00 0:29:00 Reklámblokk 16:20:00 16:25:00 0:05:00 Az Egészség Kapujában (ism.) 16:25:00 16:50:00 0:25:00 h Nyitott Egyetem (ism.) 16:50:00 17:15:00 0:25:00 Reklámblokk 17:15:00 17:20:00 0:05:00 No comment! 17:20:00 17:30:00 0:10:00 Híres pécsi sportolók 17:30:00 17:55:00 0:25:00 h Pont Ma 17:55:00 18:15:00 0:20:00 h hírek Reklámblokk 18:15:00 18:25:00 0:10:00 1 Csepp Mese 18:25:00 18:30:00 0:05:00 Híres pécsi sportolók 18:30:00 18:55:00 0:25:00 h Pont Ma 18:55:00 19:15:00 0:20:00 h hírek Reklámblokk 19:15:00 19:20:00 0:05:00 1 Csepp Mese (ism.) 19:20:00 19:25:00 0:05:00 Sport Ma 19:25:00 19:50:00 0:25:00 h No comment 19:50:00 19:55:00 0:05:00 Reklámblokk 19:55:00 20:00:00 0:05:00 Jó Estét Pécs! 20:00:00 20:25:00 0:25:00 h 1 Csepp Mese (ism.) 20:25:00 20:30:00 0:05:00 18

19 Tárlatvezetés 20:30:00 20:55:00 0:25:00 h Pont Ma 20:55:00 21:15:00 0:20:00 h hírek Reklámblokk 21:15:00 21:20:00 0:05:00 No comment! 21:20:00 21:30:00 0:10:00 Sport Ma 21:30:00 21:55:00 0:25:00 h Pont Ma 21:55:00 22:15:00 0:20:00 h hírek Szabad a pálya ifjúsági magazin (ism.) 22:15:00 22:30:00 0:15:00 h Sport Ma 22:30:00 22:55:00 0:25:00 h Reklámblokk 22:55:00 23:05:00 0:10:00 Pont Ma 23:05:00 23:25:00 0:20:00 h hírek Sport Ma 23:25:00 23:50:00 0:25:00 h A Csík zenekar előadása 23:50:00 0:00:00 0:10:00 h nemzetiségi A Csík zenekar előadása ( folyt.) 0:00:00 0:05:00 0:05:00 h nemzetiségi Pont Ma 0:05:00 0:25:00 0:20:00 h hírek Reklámblokk 0:25:00 0:30:00 0:05: Sport Ma 0:30:00 0:55:00 0:25:00 h Pont Ma 0:55:00 1:15:00 0:20:00 h hírek Reklámblokk 1:15:00 1:20:00 0:05: No comment! 1:20:00 1:30:00 0:10: Korhatár nélkül 1:30:00 1:55:00 0:25:00 h Pont Ma 1:55:00 2:15:00 0:20:00 h hírek Reklámblokk 2:15:00 2:20:00 0:05: No comment! 2:20:00 2:30:00 0:10: Sport Ma 2:30:00 2:55:00 0:25:00 h Pont Ma 2:55:00 3:15:00 0:20:00 h hírek Reklámblokk 3:15:00 3:20:00 0:05: Népzenei előadás 3:20:00 3:30:00 0:10:00 h nemzetiségi Labirintus 3:30:00 3:55:00 0:25:00 h Pont Ma 3:55:00 4:15:00 0:20:00 h hírek Reklámblokk 4:15:00 4:20:00 0:05: Zenei portré (Miklósa Erika) 4:20:00 4:30:00 0:10:00 h Sport Ma 4:30:00 4:55:00 0:25:00 h Pont Ma 4:55:00 5:15:00 0:20:00 h hírek Reklámblokk 5:15:00 5:20:00 0:05: Posztpercek 5:20:00 5:30:00 0:10:00 h Művészpalánták 5:30:00 5:55:00 0:25:00 h Pont Ma 5:55:00 6:15:00 0:20:00 h hírek Reklámblokk 6:15:00 6:20:00 0:05: Posztpercek 6:20:00 6:30:00 0:10:00 h Sport Ma 6:30:00 6:55:00 0:25:00 h Pont Ma 6:55:00 7:15:00 0:20:00 h hírek Reklámblokk 7:15:00 7:20:00 0:05: Mecseki barangolások 7:20:00 7:30:00 0:10:00 h Korhatár nélkül 7:30:00 7:55:00 0:25:00 h Pont Ma 7:55:00 8:15:00 0:20:00 h hírek Reklámblokk 8:15:00 8:25:00 0:10: Sport Ma 8:25:00 8:50:00 0:25:00 h 19

20 Pont Ma 8:50:00 9:15:00 0:25:00 h hírek Reklámblokk 9:15:00 9:20:00 0:05: Kézművesek 9:20:00 9:25:00 0:05:00 h Labirintus 9:25:00 9:50:00 0:25:00 h No comment! 9:50:00 9:55:00 0:05: Pont Ma 9:55:00 10:15:00 0:20:00 h hírek Reklámblokk 10:15:00 10:20:00 0:05: Navigátor 10:20:00 10:45:00 0:25: Erdély. 10:45:00 10:55:00 0:10:00 nemzetiségi Pont Ma 10:55:00 11:15:00 0:20:00 h hírek Agrárium 11:15:00 11:40:00 0:25:00 h No comment! 11:40:00 11:50:00 0:10: Reklámblokk 11:50:00 11:55:00 0:05: Pont Ma 11:55:00 12:20:00 0:25:00 h hírek Publikum 12:20:00 12:50:00 0:30:00 h Reklámblokk 12:50:00 12:55:00 0:05: Pont Ma 12:55:00 13:15:00 0:20:00 h hírek Sport Ma (ism.) 13:15:00 13:30:00 0:15:00 h Zenei portré (Vukán Gy., Szakcsi Lakatos)) 13:30:00 13:45:00 0:15:00 h No comment! 13:45:00 13:50:00 0:05: Reklámblokk 13:50:00 13:55:00 0:05: Pont Ma 13:55:00 14:20:00 0:25:00 h hírek Az Egészség Kapujában 14:20:00 14:50:00 0:30:00 h Reklámblokk 14:50:00 14:55:00 0:05: Pont Ma 14:55:00 15:20:00 0:25:00 h hírek Sport Ma (ism.) 15:20:00 15:45:00 0:25:00 h No comment! 15:45:00 15:50:00 0:05:00 Promo, műsorismertetés 15:50:00 15:55:00 0:05: Reklámblokk 15:55:00 16:00:00 0:05: Bencze Show 16:00:00 16:25:00 0:25: No comment 16:25:00 16:45:00 0:20: Kisegyházak 16:45:00 16:55:00 0:10:00 h vallási Reklámblokk 16:55:00 17:00:00 0:05: Sport Ma (ism.) 17:00:00 17:25:00 0:25:00 h Reklámblokk 17:25:00 17:30:00 0:05: Nagyítás 17:30:00 17:55:00 0:25:00 h Pont Ma 17:55:00 18:15:00 0:20:00 h hírek Reklámblokk 18:15:00 18:25:00 0:10: Csepp Mese 18:25:00 18:30:00 0:05: Nagyítás 18:30:00 18:55:00 0:25:00 h Pont Ma 18:55:00 19:15:00 0:20:00 h hírek Reklámblokk 19:15:00 19:20:00 0:05:00 1 Csepp Mese (ism.) 19:20:00 19:25:00 0:05: Nagyítás 19:25:00 19:55:00 0:30:00 h Pont Ma 19:55:00 20:15:00 0:20:00 h hírek Reklámblokk 20:15:00 20:20:00 0:05: No comment! 20:20:00 20:30:00 0:10: Nagyítás 20:30:00 20:55:00 0:25:00 h Pont Ma 20:55:00 21:15:00 0:20:00 h hírek Reklámblokk 21:15:00 21:20:00 0:05: No comment! 21:20:00 21:30:00 0:10: Nagyítás 21:30:00 21:55:00 0:25:00 h Pont Ma 21:55:00 22:15:00 0:20:00 h hírek Reklámblokk 22:15:00 22:20:00 0:05: Szabad a pálya ifjúsági magazin (ism.) 22:20:00 22:35:00 0:15:00 h 20

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1464/2012. (VII. 25.) számú HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1464/2012. (VII. 25.) számú HATÁROZATA Iktatószám: MN/15130-10/2012. Tárgy: a gyermekek és kiskorúak védelmére vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Ügyintéző: Melléklet: személyes adat a hatósági eljárás tárgyát képező honlap másolata

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1134/2012. (VI.20.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1134/2012. (VI.20.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/11491-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a saját készítésű, szerkesztésű és első ízben bemutatott (nem ismételt) műsorszámok heti

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1346/2016. (XI. 22.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1346/2016. (XI. 22.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/28574-8/2016. Tárgy: a reklám más médiatartalmaktól való megkülönböztetésének módjára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat A NEMZETI

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. felhívja,

H A T Á R O Z A T. felhívja, H A T Á R O Z A T Ügyiratszám: MN/4138-4/2016. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: reklám közzétételére vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése A Nemzeti

Részletesebben

Tárgy: Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 54/2015. (I.13.) számú HATÁROZATA

Tárgy: Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 54/2015. (I.13.) számú HATÁROZATA Iktatószám: Tárgy: Ügyintéző: Melléklet: MN/30592-7/2014. a gyermekek és kiskorúak védelmére vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése személyes adat a hatósági eljárás tárgyát képező sajtótermék másolata

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1250/2014. (XII.16.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1250/2014. (XII.16.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/26124-8/2014. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a támogatás közzétételére vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 1250/2014. (XII.16.)

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1191/2014. (XII.9.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1191/2014. (XII.9.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/28500-7/2014. Tárgy: a hatósági határozatban vállalt műsorszerkezettől történő eltérések Ügyintéző: személyes adat Melléklet: a hatósági ellenőrzés megállapításai A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1331/2013. (VIII. 28.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1331/2013. (VIII. 28.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/22233-7/2013. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések, és a közösségi médiaszolgáltatókkal szemben előírt törvényi követelmények megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám:

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 625/2013. (IV.10.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 625/2013. (IV.10.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/3989-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 822/2012. (V. 2.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 822/2012. (V. 2.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/2651-8/2012. Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség, illetve a közösségi médiaszolgáltatásokkal szemben támasztott törvényi kötelezettségek

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1084/2014. (XI.11.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1084/2014. (XI.11.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/23304-7/2014. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására, valamint a magyar zenei műsorszámok,

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 1759/2013. (XII. 11.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 1759/2013. (XII. 11.) számú HATÁROZATA A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 1759/2013. (XII. 11.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/57221-8/2013. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. felhívja,

H A T Á R O Z A T. felhívja, Ügyiratszám: MN/16251-4/2016. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet: A Médiaszolgáltató által

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1148/2015. (VII. 24.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1148/2015. (VII. 24.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/10916-7/2015. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések, a közösségi médiaszolgáltatókkal szemben előírt törvényi követelmények, valamint a társadalmi célú reklámok és klasszikus

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 712/2013. (IV.25.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 712/2013. (IV.25.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/5825-8/2013. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1219/2016. (X.11.) sz. HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1219/2016. (X.11.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/22682-7/2016. Ügyintéző: személyes adat Email: személyes adat Tárgy: a termékmegjelenítésre és a műsorszámok támogatására vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése Nemzeti Média- és Hírközlési

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 593/2015. (V.19.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 593/2015. (V.19.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/6252-11/2015. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések, és a közösségi médiaszolgáltatókkal szemben előírt törvényi követelmények megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám:

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 197/2015. (III.3.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 197/2015. (III.3.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/33261-7/2014. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására, valamint a magyar zenei ok bemutatására

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1005/2013. (VI. 12.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1005/2013. (VI. 12.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/8539-8/2013. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérés, burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése Ügyintéző: személyes

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1270/2012. (VII.11.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1270/2012. (VII.11.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/13997-7/2012. Tárgy: a műsorstruktúrának megfelelő műsorsugárzási kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: I. A hatósági ellenőrzés megállapításai II. Az egyhetes médiaszolgáltatás

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. felhívja,

H A T Á R O Z A T. felhívja, Ügyiratszám: MN/13785-4/2016. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet: A Médiaszolgáltató által

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 2287/2012. (XII.19.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 2287/2012. (XII.19.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/26288-14/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó törvényi kötelezettség

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 48/2015. (I.13.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 48/2015. (I.13.) számú H A T Á R O Z A T A Iktatószám: MN/28790-7/2014. Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: a hatósági ellenőrzés megállapításai

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1549/2012. (VIII. 29.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1549/2012. (VIII. 29.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/16140-7/2012. Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat Melléklet: a hatósági

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 430/2014. (V.13.) számú

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 430/2014. (V.13.) számú Ügyiratszám: MN/7843-8/2014. Ügyintéző: személyes adat Email: személyes adat Tárgy: politikai reklám közzétételére vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 16/2014. (I.7.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 16/2014. (I.7.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/66261-8/2013. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1898/2012. (X.30.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1898/2012. (X.30.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/24165-7/2012. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 539/2013. (III.27.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 539/2013. (III.27.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/717-8/2013. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására, valamint a közszolgálati és a magyar

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 103/2015. (I. 27.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 103/2015. (I. 27.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/29932-9/2014. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések, és a közösségi médiaszolgáltatókkal szemben előírt törvényi követelmények megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám:

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1495/2012. (VIII. 15.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1495/2012. (VIII. 15.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/14954-9/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására, valamint a saját megkülönböztető

Részletesebben

HATÁROZAT. 30.000,- Ft, azaz harmincezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi.

HATÁROZAT. 30.000,- Ft, azaz harmincezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi. Médiafelügyeleti Főosztály Iktatószám: MN/9024-3/2013. Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: A Médiaszolgáltató által

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1329/2016. (XI. 15.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1329/2016. (XI. 15.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/22684-10/2016. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: az osztott képernyős reklám közzétételét előíró törvényi rendelkezés megsértése A Nemzeti

Részletesebben

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz hatvanezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz hatvanezer forint bírsággal sújtja. Ügyiratszám: MN/5417-4/2016. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet: A Médiaszolgáltató által

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1230/2015. (IX.1.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1230/2015. (IX.1.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/16962-8/2015. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételét tiltó törvényi rendelkezés megsértése A Nemzeti

Részletesebben

Ügyiratszám: TA/2925-12/2011 NEMZETI MÉDIA - ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK

Ügyiratszám: TA/2925-12/2011 NEMZETI MÉDIA - ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK Ügyiratszám: TA/2925-12/2011 NEMZETI MÉDIA - ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 499/2011. (IV.14.) számú HATÁROZATA A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa (továbbiakban: Médiatanács) a Szabó

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 163/2013. (I.30.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 163/2013. (I.30.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/31683-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására, valamint a saját készítésű, szerkesztésű,

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1554/2012. (VIII.29.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1554/2012. (VIII.29.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/18317-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1557/2012. (VIII.29.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1557/2012. (VIII.29.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/16151-7/2011. Tárgy: a műsoridő, a közszolgálati műsorszámok, a helyi közélettel foglalkozó, a helyi mindennapi életet segítő műsorszámok alulteljesítése, és a napi rendszeres híradásra

Részletesebben

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz ötvenezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz ötvenezer forint bírsággal sújtja. Ügyiratszám: MN/154-4/2016. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet: A Médiaszolgáltató által 2015.

Részletesebben

HATÁROZAT. 20.000,- Ft, azaz húszezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi.

HATÁROZAT. 20.000,- Ft, azaz húszezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi. Médiafelügyeleti Főosztály Iktatószám: MN/29384-4/2012. Tárgy: a reklámok közösségi médiaszolgáltatásban történő közzétételének módjára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Ügyintéző: személyes adat

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 459/2012. (III. 7.) sz. HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 459/2012. (III. 7.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/35125-8/2011. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a pályázatban vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó törvényi kötelezettség megsértése Nemzeti Média- és Hírközlési

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1045/2014. (X.28.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1045/2014. (X.28.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/19686-7/2014. Tárgy: engedély nélküli hálózatba kapcsolódás Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat Melléklet: a hatósági ellenőrzés megállapításai A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 216/2012. (II. 1.) sz. HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 216/2012. (II. 1.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/32073-8/2011. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: reklám közzétételére vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 216/2012. (II. 1.) sz.

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 320/2014. (IV.8.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 320/2014. (IV.8.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/2345-10/2014. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a reklámok megkülönböztetésére vonatkozó törvényi rendelkezés, valamint a vállalt műsorstruktúrának

Részletesebben

a NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 105/2011. (I. 12.) sz. HATÁROZATA

a NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 105/2011. (I. 12.) sz. HATÁROZATA a NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 105/2011. (I. 12.) sz. HATÁROZATA A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa (a továbbiakban: Médiatanács) a médiaszolgáltatásokról és a

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1606/2012. (IX.5.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1606/2012. (IX.5.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/20021-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a célokat szolgáló műsorszámok, valamint a helyi közélettel foglalkozó, a helyi mindennapi

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1560/2012. (VIII.29.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1560/2012. (VIII.29.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/18304-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megszegése

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1336/2013. (VIII. 28.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1336/2013. (VIII. 28.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/26026-10/2013. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések, valamint a közösségi médiaszolgáltatókkal szemben előírt törvényi követelmények megsértése Ügyintéző: személyes adat

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 634/2012. (IV. 4.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 634/2012. (IV. 4.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/35457-8/2011. Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: a hatósági ellenőrzés megállapításai

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 239/2014. (III. 18.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 239/2014. (III. 18.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/675-11/2014. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések, és a hálózatba kapcsolódásra vonatkozó törvényi előírások megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes

Részletesebben

HATÁROZAT. határozatot.

HATÁROZAT. határozatot. Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatal Tartalomfelügyeleti főosztály Ügyiratszám: 4807-1/2011. Tárgy: törvénysértés megállapítása Ügyintéző: személyes adat HATÁROZAT A Nemzeti Média- és Hírközlési

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 38.000-Ft, azaz harmincnyolcezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T. 38.000-Ft, azaz harmincnyolcezer forint bírsággal sújtja. Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/678-4/2014. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet:

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1915/2012. (X. 30.) sz. HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1915/2012. (X. 30.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/24172-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 547/2012. (III.21.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 547/2012. (III.21.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/35734-11/2011. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó rendelkezés megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 457/2014. (V. 20.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 457/2014. (V. 20.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/8929-8/2014. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések, és a közösségi médiaszolgáltatókkal szemben előírt törvényi követelmények megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám:

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 164/2013. (I.30.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 164/2013. (I.30.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/32761-7/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1105/2012. (VI.13.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1105/2012. (VI.13.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/11335-9/2012. Tárgy: vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: I. A hatósági ellenőrzés megállapításai

Részletesebben

HATÁROZATA. határozatot.

HATÁROZATA. határozatot. Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala Tartalomfelügyeleti főosztály Ügyiratszám: TA/4801-1/2011. Tárgy: törvénysértés megállapítása Ügyintéző: személyes adat HATÁROZATA A Nemzeti Média- és Hírközlési

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1297/2016. (XI. 8.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1297/2016. (XI. 8.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/22683-9/2016. Ügyintéző: személyes adat Email: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételét tiltó törvényi rendelkezés megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1135/2012. (VI.20.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1135/2012. (VI.20.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/10125-8/2012. Tárgy: Médiatanács határozatában előírt műsorstruktúrának megfelelő műsorsugárzási kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: 1. A hatósági ellenőrzés megállapításai

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1430/2011. (X. 19.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1430/2011. (X. 19.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/24495-8/ Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: a hatósági ellenőrzés megállapításai A NEMZETI

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 422/2012. (II.29.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 422/2012. (II.29.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/35724-10/2011. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó rendelkezés megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 797/2014. (IX.2.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 797/2014. (IX.2.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/17079-7/2014. Ügyintéző: személyes adat Email: személyes adat Tárgy: támogatói üzenet, társadalmi célú reklám közzétételére, valamint társadalmi célú reklám megrendelőjének a megnevezésére

Részletesebben

Médiaszolgáltatás Szabályozás Főosztály Ügyiratszám: 15611-3/2011. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. Végzése

Médiaszolgáltatás Szabályozás Főosztály Ügyiratszám: 15611-3/2011. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. Végzése Médiaszolgáltatás Szabályozás Főosztály Ügyiratszám: 15611-3/2011. Pályáztatási és Jogi Osztály Ügyintéző: dr. Szalai Anita Telefon: (06-1) 4577-959 Tárgy: értesítés eljárás megindításáról és hiánypótlásra

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1897/2012. (X.30.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1897/2012. (X.30.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/24101-7/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 542/2014. (VI. 17.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 542/2014. (VI. 17.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/10617-7/ Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések, és a közösségi médiaszolgáltatókkal szemben előírt törvényi követelmény megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám:

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 80.000,- Ft, azaz nyolcvanezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T. 80.000,- Ft, azaz nyolcvanezer forint bírsággal sújtja. Médiafelügyeleti Főosztály H A T Á R O Z A T Ügyiratszám: MN/1868--4/2015. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 2205/2012. (XII.12.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 2205/2012. (XII.12.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/28084-7/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség, valamint

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 24.000,- Ft, azaz huszonnégyezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T. 24.000,- Ft, azaz huszonnégyezer forint bírsággal sújtja. Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/25287-4/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet:

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 208/2013. (II.6.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 208/2013. (II.6.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyintéző: személyes adat Ügyiratszám: MN/28900-15/2012. Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 778/2012. (IV.25.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 778/2012. (IV.25.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/6601-9/2012. Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: A hatósági ellenőrzés megállapításai Az

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 809/2014. (IX.2.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 809/2014. (IX.2.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/18955-8/2014 Tárgy: a hatósági határozatban vállalt műsorszerkezettől történő eltérések, illetve a törvény által előírt közszolgálati arány alulteljesítése Ügyintéző: személyes adat Melléklet:

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1540/2012. (VIII.29.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1540/2012. (VIII.29.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/18998-8/2012. Ügyintéző: személyes adat TelefonszámSzemélyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására, valamint a közszolgálati célokat

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1531/2011. (X.26.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1531/2011. (X.26.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/25777-8/2011. Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsorsugárzási kötelezettség megsértése ÜgyintézőSzemélyes adat Melléklet: a hatósági ellenőrzés megállapításai A NEMZETI MÉDIA-

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 23/2013. (I.9.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 23/2013. (I.9.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/28903-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására és a burkolt kereskedelmi közlemény tilalmára vonatkozó kötelezettség megsértése Melléklet:

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1795/2012. (X.10.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1795/2012. (X.10.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/21253-8/2012. Tárgy: a közszolgálati, valamint a helyi közélettel foglalkozó, a helyi mindennapi életet bemutató műsorszámokra és a szövegarányra vonatkozóan tett vállalások alulteljesítése

Részletesebben

a NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 1331/2011. (X. 5.) számú HATÁROZATA

a NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 1331/2011. (X. 5.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/27101-6/2011. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: kiegyensúlyozottsági kérelem elbírálása Melléklet: a kifogásolt műsorszám tartalmának szöveges ismertetése a NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI

Részletesebben

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz húszezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz húszezer forint bírsággal sújtja. Ügyiratszám: MN/34198-4/2016. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése H A T Á R O Z A T A Nemzeti Média-

Részletesebben

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 935/2015. (VII.24.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 935/2015. (VII.24.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: PJ/9575-29/2014. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a Budapest 90,3 MHz médiaszolgáltatási jogosultság hasznosítására irányuló pályázati eljárás eredménye A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 307/2013. (II. 20.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 307/2013. (II. 20.) számú HATÁROZATA Iktatószám: MN/31696-8/2012. Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Ügyintéző: személyes adat Tel.: Személyes adat E-mail: mate.gyongyver@nmhh.hu

Részletesebben

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz kettőszázötvenezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz kettőszázötvenezer forint bírsággal sújtja. Ügyiratszám: MN/16244-4/2016. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a reklámidőre vonatkozó rendelkezés megsértése H A T Á R O Z A T A Nemzeti Média- és Hírközlési

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 482/2015. (IV.28.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 482/2015. (IV.28.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: Ügyintéző: személyes adat Tárgy: az Orosháza 88,6 MHz médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására irányuló pályázati eljárás eredménye A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. Indokolás

H A T Á R O Z A T. Indokolás Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/31292-5/2014. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet:

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1908/2012. (X.30.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1908/2012. (X.30.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/24103-9/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail:Személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 40.000,- Ft, azaz negyvenezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T. 40.000,- Ft, azaz negyvenezer forint bírsággal sújtja. H A T Á R O Z A T Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/67963--4/2013. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1077/2016. (IX. 6.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1077/2016. (IX. 6.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/17633-8/2016. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések és a közösségi médiaszolgáltatókkal szemben előírt törvényi követelmény megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám:

Részletesebben

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz hatszázezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz hatszázezer forint bírsággal sújtja. Ügyiratszám: MN/4296-4/2016. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a reklámidőre vonatkozó rendelkezés megsértése H A T Á R O Z A T A Nemzeti Média- és Hírközlési

Részletesebben

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 2576/2007. (XI.14.) sz. HATÁROZATA

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 2576/2007. (XI.14.) sz. HATÁROZATA ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 2576/2007. (XI.14.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1704/2011. (XI.23.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1704/2011. (XI.23.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/26574-7/2011. Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: a hatósági ellenőrzés megállapításai

Részletesebben

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1677/2015. (XII.15.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1677/2015. (XII.15.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: PJ/1704-29/2015. Ügyintéző: személyes adat Telefon: 06-1-457-7994 Fax: 06-1-457-7124 Tárgy: a helyi kisközösségi rádiós médiaszolgáltatási lehetőségek elvi hasznosítására irányuló pályázati

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1241/2014. (XII.16.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1241/2014. (XII.16.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/26123-9/2014. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1002/2014. (X. 14.) sz. HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1002/2014. (X. 14.) sz. HATÁROZATA A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 1002/2014. (X. 14.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/24258-8/2014. Üi.: személyes adat Tárgy: a digitális műsorterjesztés útján közzétett, eredetileg

Részletesebben

A bírság szankció. A bírság szankció alkalmazásának elvei a médiaigazgatásban. dr. Pap Szilvia. főosztályvezető. 2012. március 13.

A bírság szankció. A bírság szankció alkalmazásának elvei a médiaigazgatásban. dr. Pap Szilvia. főosztályvezető. 2012. március 13. A bírság szankció dr. Pap Szilvia főosztályvezető A bírság szankció alkalmazásának elvei a médiaigazgatásban 2012. március 13. 2 1. A szankció alkalmazásának funkciói OBJEKTÍV FELELŐSSÉG JOGÉRVÉNYESÍTÉS

Részletesebben

Deko TV 17:57:25 17:57:54 00:00:30 UPC Fiber power internet 60-120 Mbyte/fiatalok albérletben

Deko TV 17:57:25 17:57:54 00:00:30 UPC Fiber power internet 60-120 Mbyte/fiatalok albérletben Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala Tartalomfelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: TA/3554-1/2011. Tárgy: törvénysértés megállapítása Ügyintéző: személyes adat HATÁROZAT A Nemzeti Média- és Hírközlési

Részletesebben

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz nyolcvanezer forint bírsággal sújtja. Indokolás

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz nyolcvanezer forint bírsággal sújtja. Indokolás Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/3431-4/2014. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet:

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 173/2014. (II.18.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 173/2014. (II.18.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/72192-8/2013. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 837/2015. (VI.30.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 837/2015. (VI.30.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/10802-7/2015. Tárgy: a hatósági határozatban vállalt műsorszerkezettől történő eltérések Ügyintéző: személyes adat Melléklet: a hatósági ellenőrzés megállapításai A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI

Részletesebben

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 753/2012. (IV. 25.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 753/2012. (IV. 25.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a Siófok 92,6 MHz médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására irányuló pályázati eljárás eredménye A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 753/2012.

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1037/2016. (VIII. 30.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1037/2016. (VIII. 30.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/17327-10/2016. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések és a közösségi médiaszolgáltatókkal szemben előírt törvényi követelmény megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám:

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1087/2014. (XI.11.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1087/2014. (XI.11.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/24290-7/2014. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése

Részletesebben