A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1549/2012. (VIII. 29.) sz. HATÁROZATA

Save this PDF as:
Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1549/2012. (VIII. 29.) sz. HATÁROZATA"

Átírás

1 Ügyiratszám: MN/ /2012. Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat Melléklet: a hatósági ellenőrzés megállapításai A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 1549/2012. (VIII. 29.) sz. HATÁROZATA A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa (a továbbiakban: Médiatanács) a Hegyvidék Média Kft. médiaszolgáltatóval (1122 Budapest, Hajnóczy József utca 2.; a továbbiakban: Médiaszolgáltató) szemben hivatalból lefolytatott hatósági eljárásban megállapította, hogy a Médiaszolgáltató a Hegyvidék Televízió állandó megnevezésű helyi vételkörzetű közösségi adóján március között a bejelentett műsorstruktúrától eltérő műsort tett közzé, amelynek következtében a Médiaszolgáltatót ,- Ft, azaz húszezer forint bírsággal sújtja. A Médiaszolgáltató a bírságot e határozat közlését követő hét napon belül köteles megfizetni a Médiatanács Magyar Államkincstár által vezetett számú számlájára. A bírságfizetési kötelezettség késedelmes teljesítése esetén a Médiaszolgáltató késedelmi pótlékot köteles fizetni, melynek mértéke minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd része. Az önkéntes teljesítés elmaradása esetén a Médiatanács a Médiaszolgáltatóval szembeni bírság igényét közigazgatási úton érvényesíti. E határozat ellen fellebbezésnek nincs helye. A határozat felülvizsgálata az annak közlésétől számított 30 napon belül a Fővárosi Törvényszékhez címzett, a Médiatanácshoz három példányban benyújtott keresetlevéllel kérhető. A keresetlevél benyújtásának e határozat végrehajtására halasztó hatálya nincs, a keresettel támadott hatósági határozat végrehajtásának felfüggesztése és a tárgyalás tartása a bíróságtól kérhető. A keresetet a bíróság 30 napon belül bírálja el. Indokolás A Médiatanács a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Mttv.) 167. (1) bekezdése alapján hatósági ellenőrzés keretében, hivatalból vizsgálta a Médiaszolgáltató által üzemeltetett Hegyvidék Televízió állandó megnevezésű helyi vételkörzetű közösségi médiaszolgáltatás március között sugárzott műsorát, amelynek során felmerült a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsortól eltérő médiaszolgáltatás miatt az 1095/2011. (VIII. 24.) számú, BJ/ /2011. ügyiratszámú médiatanácsi határozat (a továbbiakban: Határozat) w) pontjában foglaltak megsértése.

2 A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 29. (1) bekezdése alapján a Médiatanács az Mttv l) pontjában foglalt hatáskörében június 27. napján hivatalból hatósági eljárást indított a Médiaszolgáltatóval szemben, és a Ket. 29. (3) bekezdés szerinti értesítésében az 1183/2012. (VI. 27.) számú, MN/ /2012. ügyiratszámú végzésében tájékoztatta a hatósági ellenőrzés megállapításairól, a Ket. 51. (1) bekezdésében foglalt rendelkezésnek megfelelően a nyilatkozattételi jogosultságáról és a Ket. 68. (1) bekezdésében rögzített iratbetekintés lehetőségéről. A visszaérkezett tértivevény tanúsága szerint a Médiaszolgáltató e végzést július 20-án vette át, azonban a hatósági eljárás ügyintézési határideje alatt nem élt nyilatkozattételi jogosultságával. A Médiatanács a rendelkezésére álló adatok alapján az alábbi tényállást állapította meg és azt az alábbiak szerint értékelte: A Határozat értelmében a vizsgált adáshéten a Médiaszolgáltató a műsoridőt és műsorstruktúrát illetően az alábbi adatokkal szerepelt a hivatali nyilvántartásban: o) A médiaszolgáltatás műsorideje: 20 óra/nap; p) Képújság: 4 óra/nap; q) A médiaszolgáltatás állandó megnevezése: Hegyvidék Televízió; s) A közszolgálati műsorszámok, illetve a helyi közélettel foglalkozó, a helyi mindennapi életet segítő műsorszámok közlésére szánt heti minimális műsoridő: 126 óra; u) A napi rendszeres híradásra szánt minimális műsoridő: 10 perc; v) A saját készítésű műsorszámok heti minimális műsorideje (képújság és ismétlés nélkül): 20 óra; w) A nemzeti és etnikai kisebbségek igényeinek szolgálatára tervezett napi minimális műsoridő: 2 óra/hét; x) Kiegészítő médiaszolgáltatás: nincs. A Médiaszolgáltató március között sugárzott műsorhetére vonatkozó hatósági ellenőrzés során felmerült a Határozat w) pontjában foglaltak megsértése, az alábbiak szerint. időtartam/ arány március 14. március 15. március 16. március 17. március 18. március 19. március 20. összesen (óra) vállalás (perc) (percre kerekítve) szerda csütörtök péntek szombat vasárnap hétfő kedd (%) nap hét 1. műsoridő nemzeti műsorok etnikai perc A Médiatanács megállapította, hogy a Médiaszolgáltató a vizsgált héten nem teljesítette a Határozat w) pontjában foglalt vállalást, mivel egyáltalán nem tett közzé a nemzeti és etnikai kisebbségek igényeinek szolgálatára szánt műsorszámokat. A Médiaszolgáltató a Médiatanács által kifogásolt jogsértésről az eljárás megindításáról szóló értesítést tartalmazó végzés révén tudomással bír, illetve azt a jelen határozat melléklete tartalmazza, amely melléklet jelen határozat elválaszthatatlan részét képezi. A melléklet rögzíti és részletezi a határozat törzsszövegében szereplő jogalkalmazói megállapítások pontos tényállási alapját. 2

3 A Médiatanács a jogsértés miatt alkalmazandó jogkövetkezmény fajtájának és mértékének meghatározása során az alábbi szempontokat vette figyelembe. A közösségi médiaszolgáltatás kategóriájának megkülönböztetése azon a jogalkotói felismerésen alapul, miszerint a közszolgálati tartalom előállítása, szolgáltatása nem állami monopólium, és a sokszínűség védelme érdekében az állami tulajdonban álló közszolgálati médiaszolgáltatók mellett más médiaszolgáltatók is közreműködhetnek a közszolgálati feladatok megvalósításában, és közszolgálati célú műsorszámok sugárzásában. Ily módon a közösségi médiaszolgáltatás feltételeinek biztosítása a jogsértés időpontjában hatályos Magyarország Alaptörvénye IX. cikk (2) bekezdéséből következő, a sajtó és a média sokszínűségének és a demokratikus közvélemény kialakulása feltételeinek biztosítására irányuló állami kötelezettség megvalósításának része. Amennyiben az adott médiaszolgáltató által szolgáltatott közszolgálati tartalom a meghatározott mennyiségi és minőségi feltételeknek megfelel, a jogalkotó mentesíti a médiaszolgáltatási díj megfizetésének kötelezettsége alól. A fentiekre való tekintettel különösen indokolt ezen közösségi médiaszolgáltatók törvényben, illetve hatósági szerződésében vagy hatósági határozatban meghatározott mennyiségi és minőségi kritériumainak rendszeres időközönkénti ellenőrzése, az alábbi jogszabályok alapján: Az Mttv (1) bekezdése szerint: 167. (1) A Hatóság kérelemre vagy hivatalból - feladat- és hatáskörének keretében - jogosult hatósági ellenőrzés vagy hatósági eljárás keretében felügyelni az e törvényben és az Smtv.-ben meghatározott rendelkezések érvényesülését, betartását, valamint a hatósági döntéseiben, a műsorszolgáltatási szerződésekben és a Hatóság által kötött hatósági szerződésekben foglaltak teljesítését. Az Mttv (2) bekezdése szerint: 167. (2) Amennyiben a Hatóság a hatósági döntésének ellenőrzése eredményeként megállapítja a hatósági döntésében foglaltak megsértését, abban az esetben az ügy összes körülményei, illetve az ellenőrzés során feltárt tények, valamint a jogsértés súlya és a hatékony jogérvényesítés szempontjai alapján mérlegeli, hogy a döntés megsértése tárgyában a Ket. szerinti végrehajtási eljárást vagy az e törvény szerinti jogkövetkezmények alkalmazása érdekében hatósági eljárást indít. Az Mttv (1) bekezdés értelmében: 186. (1) Amennyiben a jogsértés csekély súlyú és ismételtség nem állapítható meg, a Médiatanács, illetve a Hivatal - a jogsértés tényének megállapítása és figyelmeztetés mellett - legfeljebb harminc napos határidő tűzésével felhívhatja a jogsértőt a jogsértő magatartás megszüntetésére, a jövőbeni jogsértésektől való tartózkodásra, illetve a jogszerű magatartás tanúsítására, és meghatározhatja annak feltételeit. Az Mttv (1) bekezdésében szabályozott felhívás jogkövetkezménye abban az esetben alkalmazható, ha a jogsértés csekély súlyú, és ismételtség nem állapítható meg. Az Mttv (4) bekezdése szerint: 187. (4) Az (1)-(3) bekezdés alkalmazásában ismételtségnek tekintendő, ha a jogsértő a jogerős hatósági határozatban megállapított jogsértő magatartást ugyanazon jogalapon és jogszabályhely tekintetében, ugyanazon tárgykörben, háromszázhatvanöt napon belül legalább kétszer valósítja meg, ide nem értve a csekély súlyú törvénysértéseket. Tekintettel arra, hogy a Médiaszolgáltató a Határozat w) pontjában foglaltakat a vizsgált időszakban egyáltalán nem teljesítette, a Médiatanács a jogsértést nem értékelhette csekély súlyúként, ezért bár ilyen jogsértés elkövetését a jelen határozat meghozataláig nem állapított meg a testület a Médiaszolgáltatóval szemben, az Mttv (1) bekezdése szerinti felhívás alkalmazása helyett bírságot szabott ki. 3

4 Az Mttv (2) bekezdésében foglalt rendelkezés szerint: 187. (2) A Médiatanács és a Hivatal a jogkövetkezményt - a jogsértés jellegétől függően - a jogsértés súlyára, a jogsértés ismételtségére, folyamatosságára, időtartamára, a jogsértéssel elért vagyoni előnyre, valamint a jogsértéssel okozott érdeksérelemre, az érdeksérelmet szenvedett és veszélyeztetett személyek számára, illetve a jogsértéssel okozott kárra és a jogsértés piacra gyakorolt hatására, továbbá az egyedi ügyben értékelhető egyéb szempontokra tekintettel állapítja meg. A Médiatanács az Mttv (3) bekezdésében foglalt jogkövetkezmények közül a bírság alkalmazása mellett döntött, mivel jelen jogsértés esetén e közjogi eszközt ítélte a legalkalmasabbnak arra, hogy a Médiaszolgáltatót visszatartsa a jövőbeni jogsértések elkövetésétől. A Médiatanács a bírság kiszabásakor külön tekintettel volt arra is, hogy egy esetleges következő jogsértés esetén alkalmazandó jogkövetkezmény megállapításánál érvényesülhessen a fokozatosság elve, azaz a szankcionálás kiszámítható, előre látható legyen. A Médiatanács az Mttv (2) bekezdésében rögzített mérlegelési szempontok közül a jogsértés súlyán túl azok folyamatosságát is figyelembe vette, ugyanis a Médiaszolgáltató a vizsgált adáshét egyetlen napján sem sugárzott nemzeti és etnikai kisebbségek szolgálatára szánt műsorszámokat. Az Mttv (2) bekezdésében meghatározott további mérlegelési szempontok, figyelemmel az Mttv (4) bekezdésében meghatározott ismételtség fogalmára is, a jelen jogsértés tekintetében nem értékelhetők. A Médiatanács a bírság kiszabásakor külön tekintettel volt arra, hogy egy esetleges következő jogsértés esetén alkalmazandó bírság szankció megállapításánál érvényesülhessen a fokozatosság elve, azaz az ismétléssel járó növekvő progresszivitás és a szankcionálás kiszámíthatósága, előreláthatósága. A fentiek okán a jogsértés súlyára és az eset összes körülményére tekintettel a Médiatanács az Mttv (3) bekezdés bb) alpontja alapján a maximálisan kiszabható bírság 0,04 %-ának megfelelő összegű, azaz ,- Ft bírságot szabott ki a Médiaszolgáltatóval szemben. A Médiatanács az Mttv l) pontjában foglalt hatáskörében a rendelkező részben foglaltak szerint döntött. Az eljárás során a Ket (2) bekezdése szerinti eljárási költség nem merült fel. A jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ket. 72. (1) bekezdés da) pontján, valamint az Mttv (1) és (3) bekezdésén, illetve a on alapul. A tárgyalás tartására vonatkozó tájékoztatás a polgári perrendtartásról szóló évi III. törvény 338. (2) bekezdésén alapul. Budapest, augusztus 29. a Médiatanács nevében Szalai Annamária elnök Kapják: 1. Személyes adat dr. Auer János hitelesítő tag 4

5 Melléklet a Médiatanács 1549/2012. (VIII. 29.) számú határozatához I. A március közötti műsorhét Hegyvidék TV :00:00-24:00:00 Dátum Műsor címe kezdés vége hossz közszolgálati cél jele produkció eredete ismétlés 14. Hegyvidéki Hírek [1] 00:00:00 00:16:34 00:16:34 helyi hírműsor saját gyártás 14. Év első testületi ülése a kerületben 00:00: Új egészségügyi prevenciós program sorozat 00:03: Kerületi fák tavaszi gondozása 00:06: Helyi adók 00:08: Múlt és jelen címmel Vándorkiállítás nyílt 00:12: Ütköző Beszélgetés Fonti Krisztina alpolgármesterrel 00:16:34 00:51:33 00:34:59 helyi közéleti, helyi információs saját gyártás 14. Lélekemelő (szolgálatról, szolgálat lelkületéről) 00:51:33 01:34:58 00:43:25 helyi vallási saját gyártás :34:58 02:08:56 00:33:58 közéleti, információs saját gyártás 14. Hegyvidéki körkép [1] 02:08:56 02:49:53 00:40:57 helyi közéleti saját gyártás 14. Szebényi Ildikó Legyen időm c. verseskötetének bemutatója 02:08: Bölénycsalád a Budapesti Vadasparkban 02:23: Változások a lakossági szennyvízszállításra vonatkozóan 02:34: Hegyvidéki Magazin - Baczkó Zsuzsanna a nemzetközi emberkereskedelemről megjelent könyvről 02:49:53 03:15:15 00:25:22 információs, hátrányos helyzetűek saját gyártás 14. Összetört álmok sugárútján (Baptista Szeretetszolgálat filmje az emberkereskedelemről) 03:15:15 03:35:47 00:20:32 információs, hátrányos helyzetűek független magyar 14. Hegyvidéki Magazin Napsugár Anna jeltáncművész (munkájáról, a jeltolmácsolás fontosságáról) 03:35:47 04:12:54 00:37:07 közéleti, hátrányos helyzetűek saját gyártás 14. reklám 04:12:54 04:15:04 00:02:10 nem közszolgálati kategória 14. Lélekemelő (nagyböjti időszak) 04:15:04 05:03:46 00:48:42 helyi vallási saját gyártás 14. műsorajánló 05:03:46 05:04:07 00:00:21 nem közszolgálati kategória saját gyártás 5

6 14. Hegyvidéki körkép [1] 05:04:07 05:45:05 00:40:58 helyi közéleti saját gyártás ismétlés :45:05 06:19:24 00:34:19 helyi közéleti saját gyártás 06:19:24 06:55:40 00:36:16 egészségügyi saját gyártás 14. Zenés életképek Helykitöltő 06:55:40 07:00:00 00:04:20 saját gyártás ismétlés 14. Útinform Közlekedési információs magazin és időjárás jelentés 07:00:00 09:55:39 02:55:39 helyi információs saját gyártás 14. Zenés életképek Helykitöltő 09:55:39 10:00:09 00:04:30 saját gyártás ismétlés 14. reklám 10:00:09 10:02:59 00:02:50 nem közszolgálati kategória 14. Hegyvidéki Hírek [1] 10:02:59 10:19:33 00:16:34 helyi hírműsor saját gyártás ismétlés 14. Kék hírek (Hoffmann Kornél rendőrkapitány a kerületi márc.15.-i rendezvények biztosításáról, rendőrségi ügyekről) 10:19:33 10:26:23 00:06:50 helyi információs saját gyártás :26:23 11:00:21 00:33:58 közéleti, információs saját gyártás ismétlés 14. Hegyvidéki körkép [1] 11:00:21 11:41:18 00:40:57 helyi közéleti saját gyártás ismétlés :41:18 12:17:34 00:36:16 egészségügyi saját gyártás ismétlés 14. Hegyvidéki Magazin Napsugár Anna jeltáncművész (munkájáról, a jeltolmácsolás fontosságáról) 12:17:34 12:54:33 00:36:59 közéleti, hátrányos helyzetűek saját gyártás ismétlés 14. Hegyvidéki tréner - Rétai Gábor, a Hegyvidéki Szabadidő Központ igazgatója a kerület sportolási lehetőségeiről 12:54:33 13:09:15 00:14:42 helyi közéleti, helyi információs saját gyártás :09:15 13:43:35 00:34:20 helyi közéleti saját gyártás ismétlés 14. Hegyvidéki Magazin - Baczkó Zsuzsanna a nemzetközi emberkereskedelemről megjelent könyvről 13:43:35 14:08:57 00:25:22 információs, hátrányos helyzetűek saját gyártás ismétlés 14. Összetört álmok sugárútján (Baptista Szeretetszolgálat filmje az emberkereskedelemről) 14:08:57 14:29:31 00:20:34 információs, hátrányos helyzetűek független magyar ismétlés 14. Hegyvidéki Hírek [1] 14:29:31 14:46:03 00:16:32 helyi hírműsor saját gyártás ismétlés 6

7 14. Kék hírek (Hoffmann Kornél rendőrkapitány a kerületi márc.15.-i rendezvények biztosításáról, rendőrségi ügyekről) 14:46:03 14:52:54 00:06:51 helyi információs saját gyártás ismétlés 14. Zenés életképek Helykitöltő 14:52:54 15:00:00 00:07:06 saját gyártás ismétlés 14. képújság 15:00:00 18:58:59 03:58: Óra visszaszámláló 18:58:59 19:00:13 00:01:14 nem közszolgálati kategória 14. reklám 19:00:13 19:03:41 00:03:28 nem közszolgálati kategória 14. Hegyvidéki Hírek [2] 19:03:41 19:13:32 00:09:51 helyi hírműsor saját gyártás 14. Márc. 15. a helyi adók befizetésének határideje 19:04: Szűrő szombatok, egészségügyi programsorozat 19:08: Tavaszi munkák a kerületben 19:11: reklám 19:13:32 19:16:19 00:02:47 nem közszolgálati kategória Kék hírek (Hoffmann Kornél rendőrkapitány a kerületi márc.15.-i rendezvények biztosításáról, rendőrségi ügyekről) 19:16:19 19:23:10 00:06:51 helyi információs saját gyártás ismétlés 19:23:10 19:59:26 00:36:16 egészségügyi saját gyártás ismétlés 14. Hegyvidéki körkép [2] 19:59:26 20:38:02 00:38:36 helyi közéleti saját gyártás 14. Év első testületi ülése a kerületben 19:59: Orosz Tímea EU-szakértő a Magyarország elleni eljárásokról 20:07: Múlt és jelen címmel Vándorkiállítás nyílt 20:18: :38:02 21:02:29 00:24:27 helyi közéleti, hátrányos helyzetűek saját gyártás 21:02:29 21:36:49 00:34:20 helyi közéleti saját gyártás ismétlés :36:49 22:02:49 00:26:00 ismeretterjesztő saját gyártás 14. Hegyvidéki Hírek [2] 22:02:49 22:12:31 00:09:42 helyi hírműsor saját gyártás ismétlés 14. Hegyvidéki Magazin - Baczkó Zsuzsanna a nemzetközi emberkereskedelemről megjelent könyvről 22:12:31 22:37:52 00:25:21 információs, hátrányos helyzetűek saját gyártás ismétlés 14. Összetört álmok sugárútján (Baptista Szeretetszolgálat filmje az emberkereskedelemről) 22:37:52 22:58:24 00:20:32 információs, hátrányos helyzetűek független magyar ismétlés 7

8 14. Hegyvidéki tréner - Rétai Gábor, a Hegyvidéki Szabadidő Központ igazgatója a kerület sportolási lehetőségeiről 22:58:24 23:13:07 00:14:43 helyi közéleti, helyi információs saját gyártás ismétlés Kék hírek (Hoffmann Kornél rendőrkapitány a kerületi márc.15.-i rendezvények biztosításáról, rendőrségi ügyekről) 23:13:07 23:47:04 00:33:57 közéleti, információs saját gyártás ismétlés 23:47:04 23:53:56 00:06:52 helyi információs saját gyártás ismétlés 14. Zenés életképek Helykitöltő 23:53:56 24:00:00 00:06:04 saját gyártás ismétlés 15. Hegyvidéki Hírek [3] 00:00:00 00:09:41 00:09:41 helyi hírműsor saját gyártás 15. Szűrő szombatok, egészségügyi programsorozat 00:00: Tavaszi munkák a kerületben 00:03: Márc. 15. a helyi adók befizetésének határideje 00:05: Ütköző Beszélgetés Fonti Krisztina alpolgármesterrel 00:09:41 00:44:40 00:34:59 helyi közéleti, helyi információs saját gyártás ismétlés 15. Lélekemelő (szolgálatról, szolgálat lelkületéről) 00:44:40 01:28:05 00:43:25 helyi vallási saját gyártás ismétlés :28:05 02:02:03 00:33:58 közéleti, információs saját gyártás ismétlés 15. Hegyvidéki Magazin Napsugár Anna jeltáncművész (munkájáról, a jeltolmácsolás fontosságáról) 02:02:03 02:39:01 00:36:58 közéleti, hátrányos helyzetűek saját gyártás ismétlés :39:01 03:05:09 00:26:08 ismeretterjesztő saját gyártás ismétlés 15. reklám 03:05:09 03:07:10 00:02:01 nem közszolgálati kategória 15. Lélekemelő (nagyböjti időszak) 03:07:10 03:55:44 00:48:34 helyi vallási saját gyártás ismétlés 15. Hegyvidéki Magazin - Baczkó Zsuzsanna a nemzetközi emberkereskedelemről megjelent könyvről 03:55:44 04:21:05 00:25:21 információs, hátrányos helyzetűek saját gyártás ismétlés Összetört álmok sugárútján (Baptista Szeretetszolgálat filmje az emberkereskedelemről) 04:21:05 04:41:37 00:20:32 információs, hátrányos helyzetűek független magyar ismétlés 04:41:37 05:15:57 00:34:20 helyi közéleti saját gyártás ismétlés 05:15:57 05:52:13 00:36:16 egészségügyi saját gyártás ismétlés 15. Hegyvidéki körkép [2] 05:52:13 06:30:49 00:38:36 helyi közéleti saját gyártás ismétlés 8

9 15. 06:30:49 06:55:16 00:24:27 helyi közéleti, hátrányos helyzetűek saját gyártás ismétlés 15. Zenés életképek Helykitöltő 06:55:16 07:00:00 00:04:44 saját gyártás ismétlés 15. Útinform Közlekedési információs magazin és időjárás jelentés 07:00:00 09:58:58 02:58:58 helyi információs saját gyártás 15. Zenés életképek Helykitöltő 09:58:58 10:00:09 00:01:11 saját gyártás ismétlés 15. reklám 10:00:09 10:02:58 00:02:49 nem közszolgálati kategória 15. Hegyvidéki Hírek [2] 10:02:58 10:12:40 00:09:42 helyi hírműsor saját gyártás ismétlés 15. Kék hírek (Hoffmann Kornél rendőrkapitány a kerületi márc.15.-i rendezvények biztosításáról, rendőrségi ügyekről) 10:12:40 10:19:30 00:06:50 helyi információs saját gyártás ismétlés :19:30 10:53:27 00:33:57 közéleti, információs saját gyártás ismétlés 15. Hegyvidéki körkép [2] 10:53:27 11:32:04 00:38:37 helyi közéleti saját gyártás ismétlés :32:04 12:08:20 00:36:16 egészségügyi saját gyártás ismétlés 15. Hegyvidéki tréner - Rétai Gábor, a Hegyvidéki Szabadidő Központ igazgatója a kerület sportolási lehetőségeiről 12:08:20 12:23:03 00:14:43 helyi közéleti, helyi információs saját gyártás ismétlés :23:03 12:57:23 00:34:20 helyi közéleti saját gyártás ismétlés 15. Hegyvidéki Magazin - Baczkó Zsuzsanna a nemzetközi emberkereskedelemről megjelent könyvről 12:57:23 13:22:45 00:25:22 információs, hátrányos helyzetűek saját gyártás ismétlés 15. Összetört álmok sugárútján (Baptista Szeretetszolgálat filmje az emberkereskedelemről) 13:22:45 13:43:26 00:20:41 információs, hátrányos helyzetűek független magyar ismétlés 15. reklám 13:43:26 13:46:15 00:02:49 nem közszolgálati kategória 15. Hegyvidéki Hírek [2] 13:46:15 13:56:05 00:09:50 helyi hírműsor saját gyártás 15. reklám 13:56:05 13:58:45 00:02:40 nem közszolgálati kategória 15. Kék hírek (Hoffmann Kornél rendőrkapitány a kerületi márc.15.-i rendezvények biztosításáról, rendőrségi ügyekről) 13:58:45 14:05:36 00:06:51 helyi információs saját gyártás ismétlés 9

10 15. 14:05:36 14:30:02 00:24:26 helyi közéleti, hátrányos helyzetűek saját gyártás ismétlés :30:02 14:56:02 00:26:00 ismeretterjesztő saját gyártás ismétlés 15. Zenés életképek Helykitöltő 14:56:02 15:00:00 00:03:58 saját gyártás ismétlés 15. képújság 15:00:00 18:58:59 03:58: Óra visszaszámláló 18:58:59 19:00:15 00:01:16 nem közszolgálati kategória saját gyártás 15. reklám 19:00:15 19:03:42 00:03:27 nem közszolgálati kategória 15. Hegyvidéki Hírek [4] 19:03:42 19:15:53 00:12:11 helyi hírműsor saját gyártás 15. Márc. 15.-i megemlékezések 19:04: Szűrő szombatok, egészségügyi programsorozat 19:07: Kutyapiszok 19:10: reklám 19:15:53 19:18:49 00:02:56 nem közszolgálati kategória :18:49 20:00:59 00:42:10 helyi közéleti saját gyártás 15. Hegyvidéki Hírek [4] 20:00:59 20:13:31 00:12:32 helyi hírműsor saját gyártás ismétlés 15. Lélekemelő (szabadság eszméje) 20:13:31 20:43:27 00:29:56 helyi vallási saját gyártás :43:27 20:59:19 00:15:52 helyi közéleti saját gyártás 15. Hegyvidéki körkép [2] 20:59:19 21:37:55 00:38:36 helyi közéleti saját gyártás ismétlés 15. reklám 21:37:55 21:40:14 00:02:19 nem közszolgálati kategória :40:14 22:16:30 00:36:16 egészségügyi saját gyártás ismétlés 22:16:30 22:40:57 00:24:27 helyi közéleti, hátrányos helyzetűek saját gyártás ismétlés 22:40:57 23:15:17 00:34:20 helyi közéleti saját gyártás ismétlés :15:17 23:41:16 00:25:59 ismeretterjesztő saját gyártás ismétlés 15. Hegyvidéki Hírek [4] 23:41:16 23:53:27 00:12:11 helyi hírműsor saját gyártás ismétlés 15. Zenés életképek Helykitöltő 23:53:27 24:00:00 00:06:33 saját gyártás ismétlés 16. Hegyvidéki Hírek [4] 00:00:00 00:12:13 00:12:13 helyi hírműsor saját gyártás ismétlés 10

11 16. Ütköző Beszélgetés Fonti Krisztina alpolgármesterrel 00:12:13 00:47:13 00:35:00 helyi közéleti, helyi információs saját gyártás ismétlés 16. Lélekemelő (szabadság eszméje) 00:47:13 01:17:09 00:29:56 helyi vallási saját gyártás ismétlés :17:09 01:51:06 00:33:57 közéleti, információs saját gyártás ismétlés 01:51:06 02:33:17 00:42:11 helyi közéleti saját gyártás ismétlés 02:33:17 02:59:17 00:26:00 ismeretterjesztő saját gyártás ismétlés :59:17 03:15:09 00:15:52 helyi közéleti saját gyártás ismétlés 16. Lélekemelő (szabadság eszméje) 03:15:09 03:45:08 00:29:59 helyi vallási saját gyártás ismétlés 16. reklám 03:45:08 03:47:25 00:02:17 nem közszolgálati kategória :47:25 04:29:35 00:42:10 helyi közéleti saját gyártás ismétlés :29:35 05:03:55 00:34:20 helyi közéleti saját gyártás ismétlés 05:03:55 05:40:11 00:36:16 egészségügyi saját gyártás ismétlés 16. Hegyvidéki Körkép [2] 05:40:11 06:18:48 00:38:37 helyi közéleti saját gyártás ismétlés :18:48 06:34:39 00:15:51 helyi közéleti saját gyártás ismétlés 06:34:39 06:59:06 00:24:27 helyi közéleti, hátrányos helyzetűek saját gyártás ismétlés 16. Zenés életképek Helykitöltő 06:59:06 07:00:00 00:00:54 saját gyártás ismétlés 16. Útinform Közlekedési információs magazin és időjárás jelentés 07:00:00 10:00:00 03:00:00 helyi információs saját gyártás 16. reklám 10:00:00 10:02:58 00:02:58 nem közszolgálati kategória 16. Hegyvidéki Hírek [4] 10:02:58 10:15:08 00:12:10 helyi hírműsor saját gyártás ismétlés :15:08 10:31:00 00:15:52 helyi közéleti saját gyártás ismétlés 16. Kék hírek (Hoffmann Kornél rendőrkapitány a kerületi márc.15.-i rendezvények biztosításáról, rendőrségi ügyekről) 10:31:00 10:37:50 00:06:50 helyi információs saját gyártás ismétlés 11

12 16. 10:37:50 11:11:48 00:33:58 közéleti, információs saját gyártás ismétlés 16. Hegyvidéki Körkép [2] 11:11:48 11:50:24 00:38:36 helyi közéleti saját gyártás ismétlés :50:24 12:26:40 00:36:16 egészségügyi saját gyártás ismétlés 16. Hegyvidéki tréner - Rétai Gábor, a Hegyvidéki Szabadidő Központ igazgatója a kerület sportolási lehetőségeiről 12:26:40 12:41:23 00:14:43 helyi közéleti, helyi információs saját gyártás ismétlés :41:23 12:57:15 00:15:52 helyi közéleti saját gyártás ismétlés :57:15 13:31:34 00:34:19 helyi közéleti saját gyártás ismétlés 16. reklám 13:31:34 13:34:33 00:02:59 nem közszolgálati kategória 16. Hegyvidéki Hírek [4] 13:34:33 13:46:43 00:12:10 helyi hírműsor saját gyártás ismétlés 16. reklám 13:46:43 13:49:42 00:02:59 nem közszolgálati kategória :49:42 14:05:33 00:15:51 helyi közéleti saját gyártás ismétlés :05:33 14:30:00 00:24:27 helyi közéleti, hátrányos helyzetűek saját gyártás ismétlés :30:00 14:56:00 00:26:00 ismeretterjesztő saját gyártás ismétlés 16. Zenés életképek Helykitöltő 14:56:00 15:00:00 00:04:00 saját gyártás ismétlés 16. képújság 15:00:00 18:58:59 03:58: Óra visszaszámláló 18:58:59 19:00:05 00:01:06 nem közszolgálati kategória 16. reklám 19:00:05 19:03:41 00:03:36 nem közszolgálati kategória 16. Hegyvidéki Hírek [4] 19:03:41 19:15:52 00:12:11 helyi hírműsor saját gyártás ismétlés 16. reklám 19:15:52 19:18:48 00:02:56 nem közszolgálati kategória :18:48 20:01:00 00:42:12 helyi közéleti saját gyártás ismétlés 16. Lélekemelő (szabadság eszméje) 20:01:00 20:30:56 00:29:56 helyi vallási saját gyártás ismétlés :30:56 20:46:48 00:15:52 helyi közéleti saját gyártás ismétlés 16. Hegyvidéki körkép [2] 20:46:48 21:25:25 00:38:37 helyi közéleti saját gyártás ismétlés 16. reklám 21:25:25 21:27:42 00:02:17 nem közszolgálati kategória 12

13 16. Hegyvidéki Hírek [4] 21:27:42 21:39:53 00:12:11 helyi hírműsor saját gyártás ismétlés :39:53 22:16:09 00:36:16 egészségügyi saját gyártás ismétlés 22:16:09 22:40:35 00:24:26 helyi közéleti, hátrányos helyzetűek saját gyártás ismétlés 22:40:35 23:14:56 00:34:21 helyi közéleti saját gyártás ismétlés :14:56 23:40:55 00:25:59 ismeretterjesztő saját gyártás ismétlés 16. Hegyvidéki Hírek [4] 23:40:55 23:53:06 00:12:11 helyi hírműsor saját gyártás ismétlés 16. Zenés életképek Helykitöltő 23:53:06 24:00:00 00:06:54 saját gyártás ismétlés 17. Hegyvidéki Hírek [4] 00:00:00 00:12:11 00:12:11 helyi hírműsor saját gyártás ismétlés 17. Ütköző Beszélgetés Fonti Krisztina alpolgármesterrel 00:12:11 00:47:11 00:35:00 helyi közéleti, helyi információs saját gyártás ismétlés 17. Lélekemelő (szabadság eszméje) 00:47:11 01:17:07 00:29:56 helyi vallási saját gyártás ismétlés :17:07 01:51:05 00:33:58 közéleti, információs saját gyártás ismétlés 01:51:05 02:33:15 00:42:10 helyi közéleti saját gyártás ismétlés 02:33:15 02:59:14 00:25:59 ismeretterjesztő saját gyártás ismétlés :59:14 03:15:07 00:15:53 helyi közéleti saját gyártás ismétlés 17. Lélekemelő (szabadság eszméje) 03:15:07 03:45:04 00:29:57 helyi vallási saját gyártás ismétlés 17. reklám 03:45:04 03:47:23 00:02:19 nem közszolgálati kategória :47:23 04:29:33 00:42:10 helyi közéleti saját gyártás ismétlés :29:33 05:03:53 00:34:20 helyi közéleti saját gyártás ismétlés 05:03:53 05:40:09 00:36:16 egészségügyi saját gyártás ismétlés 17. Hegyvidéki Körkép [2] 05:40:09 06:18:45 00:38:36 helyi közéleti saját gyártás ismétlés 13

14 :18:45 06:34:37 00:15:52 helyi közéleti saját gyártás ismétlés 06:34:37 06:59:04 00:24:27 helyi közéleti, hátrányos helyzetűek saját gyártás ismétlés 17. Zenés életképek Helykitöltő 06:59:04 07:00:00 00:00:56 saját gyártás ismétlés 17. reklám 07:00:00 07:02:04 00:02:04 nem közszolgálati kategória 17. Hegyvidéki Hírek [4] 07:02:04 07:14:15 00:12:11 helyi hírműsor saját gyártás ismétlés 17. reklám 07:14:15 07:17:11 00:02:56 nem közszolgálati kategória :17:11 07:59:22 00:42:11 helyi közéleti saját gyártás ismétlés 17. Lélekemelő (szabadság eszméje) 07:59:22 08:29:19 00:29:57 helyi vallási saját gyártás ismétlés :29:19 08:45:10 00:15:51 helyi közéleti saját gyártás ismétlés 17. Hegyvidéki Körkép [2] 08:45:10 09:23:47 00:38:37 helyi közéleti saját gyártás ismétlés :23:47 10:00:00 00:36:13 egészségügyi saját gyártás ismétlés 17. reklám 10:00:00 10:02:58 00:02:58 nem közszolgálati kategória 17. Hegyvidéki Hírek [4] 10:02:58 10:15:09 00:12:11 helyi hírműsor saját gyártás ismétlés :15:09 10:31:00 00:15:51 helyi közéleti saját gyártás ismétlés 17. Kék hírek (Hoffmann Kornél rendőrkapitány a kerületi márc.15.-i rendezvények biztosításáról, rendőrségi ügyekről) 10:31:00 10:37:50 00:06:50 helyi információs saját gyártás ismétlés :37:50 11:11:48 00:33:58 közéleti, információs saját gyártás ismétlés 17. Hegyvidéki Körkép [2] 11:11:48 11:50:25 00:38:37 helyi közéleti saját gyártás ismétlés :50:25 12:26:40 00:36:15 egészségügyi saját gyártás ismétlés 17. Hegyvidéki tréner - Rétai Gábor, a Hegyvidéki Szabadidő Központ igazgatója a kerület sportolási lehetőségeiről 12:26:40 12:41:23 00:14:43 helyi közéleti, helyi információs saját gyártás ismétlés :41:23 12:57:14 00:15:51 helyi közéleti saját gyártás ismétlés 14

15 17. 12:57:14 13:31:34 00:34:20 helyi közéleti saját gyártás ismétlés 17. reklám 13:31:34 13:34:33 00:02:59 nem közszolgálati kategória 17. Hegyvidéki Hírek [4] 13:34:33 13:46:43 00:12:10 helyi hírműsor saját gyártás ismétlés 17. reklám 13:46:43 13:49:41 00:02:58 nem közszolgálati kategória :49:41 14:05:33 00:15:52 helyi közéleti saját gyártás ismétlés :05:33 14:30:00 00:24:27 helyi közéleti, hátrányos helyzetűek saját gyártás ismétlés :30:00 14:56:00 00:26:00 ismeretterjesztő saját gyártás ismétlés 17. Zenés életképek Helykitöltő 14:56:00 15:00:00 00:04:00 saját gyártás ismétlés 17. képújság 15:00:00 18:58:59 03:58: Óra visszaszámláló 18:58:59 19:00:04 00:01:05 nem közszolgálati kategória 17. reklám 19:00:04 19:03:41 00:03:37 nem közszolgálati kategória 17. Hegyvidéki Hírek [4] 19:03:41 19:15:52 00:12:11 helyi hírműsor saját gyártás ismétlés 17. reklám 19:15:52 19:18:48 00:02:56 nem közszolgálati kategória :18:48 20:01:00 00:42:12 helyi közéleti saját gyártás ismétlés 17. Lélekemelő (szabadság eszméje) 20:01:00 20:30:56 00:29:56 helyi vallási saját gyártás ismétlés :30:56 20:46:48 00:15:52 helyi közéleti saját gyártás ismétlés 17. Hegyvidéki Körkép [2] 20:46:48 21:25:24 00:38:36 helyi közéleti saját gyártás ismétlés 17. reklám 21:25:24 21:27:43 00:02:19 nem közszolgálati kategória 17. Hegyvidéki Hírek [4] 21:27:43 21:39:53 00:12:10 helyi hírműsor saját gyártás ismétlés :39:53 22:16:09 00:36:16 egészségügyi saját gyártás ismétlés 22:16:09 22:40:36 00:24:27 helyi közéleti, hátrányos helyzetűek saját gyártás ismétlés 22:40:36 23:14:56 00:34:20 helyi közéleti saját gyártás ismétlés 23:14:56 23:40:55 00:25:59 ismeretterjesztő saját gyártás ismétlés 15

16 17. Hegyvidéki Hírek [4] 23:40:55 23:53:06 00:12:11 helyi hírműsor saját gyártás ismétlés 17. Zenés életképek Helykitöltő 23:53:06 24:00:00 00:06:54 saját gyártás ismétlés 18. Hegyvidéki Hírek [4] 00:00:00 00:12:11 00:12:11 helyi hírműsor saját gyártás ismétlés 18. Ütköző Beszélgetés Fonti Krisztina alpolgármesterrel 00:12:11 00:47:11 00:35:00 helyi közéleti, helyi információs saját gyártás ismétlés 18. Lélekemelő (szabadság eszméje) 00:47:11 01:17:07 00:29:56 helyi vallási saját gyártás ismétlés :17:07 01:51:04 00:33:57 közéleti, információs saját gyártás ismétlés 01:51:04 02:33:15 00:42:11 helyi közéleti saját gyártás ismétlés 02:33:15 02:59:15 00:26:00 ismeretterjesztő saját gyártás ismétlés :59:15 03:15:07 00:15:52 helyi közéleti saját gyártás ismétlés 18. Lélekemelő (szabadság eszméje) 03:15:07 03:45:04 00:29:57 helyi vallási saját gyártás ismétlés 18. reklám 03:45:04 03:47:23 00:02:19 nem közszolgálati kategória :47:23 04:29:33 00:42:10 helyi közéleti saját gyártás ismétlés :29:33 05:03:53 00:34:20 helyi közéleti saját gyártás ismétlés 05:03:53 05:40:09 00:36:16 egészségügyi saját gyártás ismétlés 18. Hegyvidéki Körkép [2] 05:40:09 06:18:46 00:38:37 helyi közéleti saját gyártás ismétlés :18:46 06:34:37 00:15:51 helyi közéleti saját gyártás ismétlés 06:34:37 06:59:04 00:24:27 helyi közéleti, hátrányos helyzetűek saját gyártás ismétlés 18. Zenés életképek Helykitöltő 06:59:04 07:00:00 00:00:56 saját gyártás ismétlés 18. reklám 07:00:00 07:02:29 00:02:29 nem közszolgálati kategória 18. Hegyvidéki Hírek [4] 07:02:29 07:14:39 00:12:10 helyi hírműsor saját gyártás ismétlés 18. reklám 07:14:39 07:17:36 00:02:57 nem közszolgálati kategória :17:36 07:59:46 00:42:10 helyi közéleti saját gyártás ismétlés 16

17 18. Minőségi idő (csecsemőkről Stefán Julianna védőnővel, szülőkkel, Dr. Dolowschiák Annamária 07:59:46 08:39:31 00:39:45 egészségügyi saját gyártás :39:31 08:55:22 00:15:51 helyi közéleti saját gyártás ismétlés 18. Hegyvidéki Körkép [2] 08:55:22 09:33:59 00:38:37 helyi közéleti saját gyártás ismétlés :33:59 10:00:00 00:26:01 ismeretterjesztő saját gyártás ismétlés 18. reklám 10:00:00 10:02:58 00:02:58 nem közszolgálati kategória 18. Hegyvidéki Hírek [4] 10:02:58 10:15:09 00:12:11 helyi hírműsor saját gyártás ismétlés :15:09 10:30:59 00:15:50 helyi közéleti saját gyártás ismétlés 18. Kék hírek (Hoffmann Kornél rendőrkapitány a kerületi márc.15.-i rendezvények biztosításáról, rendőrségi ügyekről) 10:30:59 10:37:50 00:06:51 helyi információs saját gyártás ismétlés :37:50 11:11:48 00:33:58 közéleti, információs saját gyártás ismétlés 18. Hegyvidéki Körkép [2] 11:11:48 11:50:24 00:38:36 helyi közéleti saját gyártás ismétlés (technikai hiba miatt hatszor indult el a Hegyvidéki Hírek márc.15.-i megemlékezések riportja) 11:50:24 12:26:40 00:36:16 egészségügyi saját gyártás ismétlés 12:26:40 12:41:23 00:14:43 12:41:23 12:57:14 00:15:51 helyi közéleti saját gyártás ismétlés :57:14 13:31:34 00:34:20 helyi közéleti saját gyártás ismétlés 18. reklám 13:31:34 13:34:32 00:02:58 nem közszolgálati kategória 18. Hegyvidéki Hírek [4] 13:34:32 13:46:43 00:12:11 helyi hírműsor saját gyártás ismétlés 18. reklám 13:46:43 13:49:41 00:02:58 nem közszolgálati kategória :49:41 14:05:32 00:15:51 helyi közéleti saját gyártás ismétlés :05:32 14:30:00 00:24:28 helyi közéleti, hátrányos helyzetűek saját gyártás ismétlés 17

18 18. 14:30:00 14:56:00 00:26:00 ismeretterjesztő saját gyártás ismétlés 18. Zenés életképek Helykitöltő 14:56:00 15:00:00 00:04:00 saját gyártás ismétlés 18. képújság 15:00:00 18:58:59 03:58: Óra visszaszámláló 18:58:59 19:00:05 00:01:06 nem közszolgálati kategória 18. reklám 19:00:05 19:03:41 00:03:36 nem közszolgálati kategória 18. Hegyvidéki Hírek [4] 19:03:41 19:15:52 00:12:11 helyi hírműsor saját gyártás ismétlés 18. reklám 19:15:52 19:18:48 00:02:56 nem közszolgálati kategória :18:48 20:00:59 00:42:11 helyi közéleti saját gyártás ismétlés 18. MInőségi idő (csecsemőkről Stefán Julianna védőnővel, szülőkkel, Dr. Dolowschiák Annamária 20:00:59 20:40:43 00:39:44 egészségügyi saját gyártás ismétlés (technikai hiba fekete képernyő) 20:56:35 20:57:32 00:00:57 20:40:43 20:56:35 00:15:52 helyi közéleti saját gyártás ismétlés 18. Hegyvidéki Körkép [2] 20:57:32 21:36:10 00:38:38 helyi közéleti saját gyártás ismétlés 18. (technikai hiba fekete képernyő) 21:36:10 21:36:21 00:00: reklám 21:36:21 21:39:19 00:02:58 nem közszolgálati kategória 18. (technikai hiba fekete képernyő) 21:39:19 21:39:44 00:00: Hegyvidéki Hírek [4] 21:39:44 21:51:59 00:12:15 helyi hírműsor saját gyártás ismétlés :51:59 22:16:27 00:24:28 helyi közéleti, hátrányos helyzetűek saját gyártás ismétlés :16:27 22:50:47 00:34:20 helyi közéleti saját gyártás ismétlés 18. Lélekemelő (szabadság eszméje) 22:50:47 23:20:43 00:29:56 helyi vallási saját gyártás ismétlés :20:43 23:46:43 00:26:00 ismeretterjesztő saját gyártás ismétlés 18. Hegyvidéki Hírek [4] 23:46:43 23:58:53 00:12:10 helyi hírműsor saját gyártás ismétlés 18. Zenés életképek Helykitöltő 23:58:53 24:00:00 00:01:07 saját gyártás ismétlés 19. Hegyvidéki Hírek [4] 00:00:00 00:12:12 00:12:12 helyi hírműsor saját gyártás ismétlés 19. Ütköző Beszélgetés Fonti Krisztina alpolgármesterrel 00:12:12 00:47:12 00:35:00 helyi közéleti, helyi információs saját gyártás ismétlés 19. Lélekemelő (szabadság eszméje) 00:47:12 01:17:08 00:29:56 helyi vallási saját gyártás ismétlés 18

19 :17:08 01:51:06 00:33:58 közéleti, információs saját gyártás ismétlés 01:51:06 02:33:16 00:42:10 helyi közéleti saját gyártás ismétlés 02:33:16 02:59:15 00:25:59 ismeretterjesztő saját gyártás ismétlés :59:15 03:15:08 00:15:53 helyi közéleti saját gyártás ismétlés 19. Lélekemelő (szabadság eszméje) 03:15:08 03:45:04 00:29:56 helyi vallási saját gyártás ismétlés 19. reklám 03:45:04 03:47:24 00:02:20 nem közszolgálati kategória :47:24 04:29:34 00:42:10 helyi közéleti saját gyártás ismétlés Minőségi idő (csecsemőkről Stefán Julianna védőnővel, szülőkkel, Dr. Dolowschiák Annamária 04:29:34 05:03:55 00:34:21 helyi közéleti saját gyártás ismétlés 05:03:55 05:43:38 00:39:43 egészségügyi saját gyártás ismétlés 19. Hegyvidéki Körkép [2] 05:43:38 06:22:15 00:38:37 helyi közéleti saját gyártás ismétlés :22:15 06:38:06 00:15:51 helyi közéleti saját gyártás ismétlés 06:38:06 07:02:33 00:24:27 helyi közéleti, hátrányos helyzetűek saját gyártás ismétlés 19. Zenés életképek Helykitöltő 07:02:33 07:03:39 00:01:06 saját gyártás ismétlés 19. Útinform Közlekedési információs magazin és időjárás jelentés 07:03:39 10:00:04 02:56:25 helyi információs saját gyártás 19. reklám 10:00:04 10:03:02 00:02:58 nem közszolgálati kategória 19. Hegyvidéki Hírek [4] 10:03:02 10:15:13 00:12:11 helyi hírműsor saját gyártás ismétlés :15:13 10:31:03 00:15:50 helyi közéleti saját gyártás ismétlés 19. Kék hírek (Hoffmann Kornél rendőrkapitány a kerületi márc.15.-i rendezvények biztosításáról, rendőrségi ügyekről) 10:31:03 10:37:54 00:06:51 helyi információs saját gyártás ismétlés :37:54 11:11:57 00:34:03 közéleti, információs saját gyártás ismétlés 19. Hegyvidéki Körkép [2] 11:11:57 11:50:33 00:38:36 helyi közéleti saját gyártás ismétlés 19

20 19. Minőségi idő (csecsemőkről Stefán Julianna védőnővel, szülőkkel, Dr. Dolowschiák Annamária 11:50:33 12:30:17 00:39:44 egészségügyi saját gyártás ismétlés 19. Hegyvidéki tréner - Rétai Gábor, a Hegyvidéki Szabadidő Központ igazgatója a kerület sportolási lehetőségeiről 12:30:17 12:45:00 00:14:43 helyi közéleti, helyi információs saját gyártás ismétlés :45:00 13:00:52 00:15:52 helyi közéleti saját gyártás ismétlés :00:52 13:35:11 00:34:19 helyi közéleti saját gyártás ismétlés 19. reklám 13:35:11 13:38:12 00:03:01 nem közszolgálati kategória 19. Hegyvidéki Hírek [4] 13:38:12 13:50:23 00:12:11 helyi hírműsor saját gyártás ismétlés 19. reklám 13:50:23 13:53:21 00:02:58 nem közszolgálati kategória :53:21 14:09:12 00:15:51 helyi közéleti saját gyártás ismétlés :09:12 14:33:39 00:24:27 helyi közéleti, hátrányos helyzetűek saját gyártás ismétlés :33:39 14:59:39 00:26:00 ismeretterjesztő saját gyártás ismétlés 19. Zenés életképek Helykitöltő 14:59:39 15:00:00 00:00:21 saját gyártás ismétlés 19. képújság 15:00:00 18:58:59 03:58: Óra visszaszámláló 18:58:59 19:00:05 00:01:06 nem közszolgálati kategória 19. reklám 19:00:05 19:03:42 00:03:37 nem közszolgálati kategória 19. Hegyvidéki Hírek [5] 19:03:42 19:15:30 00:11:48 helyi hírműsor saját gyártás 19. Rendhagyó kiállítás a Barabás Villa Galériában 19:04: Szűrő szombatok, egészségügyi programsorozat 19:06: Kutyapiszok 19:09: reklám 19:15:30 19:18:27 00:02: :18:27 20:00:37 00:42:10 helyi közéleti saját gyártás ismétlés Minőségi idő (csecsemőkről Stefán Julianna védőnővel, szülőkkel, Dr. Dolowschiák Annamária 20:00:37 20:40:23 00:39:46 egészségügyi saját gyártás ismétlés 20:40:23 20:56:14 00:15:51 helyi közéleti saját gyártás ismétlés 20

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1346/2016. (XI. 22.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1346/2016. (XI. 22.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/28574-8/2016. Tárgy: a reklám más médiatartalmaktól való megkülönböztetésének módjára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat A NEMZETI

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 53/2015. (I.13.) számú HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 53/2015. (I.13.) számú HATÁROZATA Iktatószám: Tárgy: Ügyintéző: Melléklet: MN/30591-6/2014. a gyermekek és kiskorúak védelmére vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése személyes adat a hatósági eljárás tárgyát képező sajtótermék másolata

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1464/2012. (VII. 25.) számú HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1464/2012. (VII. 25.) számú HATÁROZATA Iktatószám: MN/15130-10/2012. Tárgy: a gyermekek és kiskorúak védelmére vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Ügyintéző: Melléklet: személyes adat a hatósági eljárás tárgyát képező honlap másolata

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 947/2017. (VIII.29.) számú HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 947/2017. (VIII.29.) számú HATÁROZATA Iktatószám: MN/17336-8/2017. Tárgy: a gyermekek és kiskorúak védelmére vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: a hatósági eljárás megállapításai I. és II. számú melléklet

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1134/2012. (VI.20.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1134/2012. (VI.20.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/11491-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a saját készítésű, szerkesztésű és első ízben bemutatott (nem ismételt) műsorszámok heti

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. felhívja,

H A T Á R O Z A T. felhívja, H A T Á R O Z A T Ügyiratszám: MN/4138-4/2016. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: reklám közzétételére vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése A Nemzeti

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1191/2014. (XII.9.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1191/2014. (XII.9.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/28500-7/2014. Tárgy: a hatósági határozatban vállalt műsorszerkezettől történő eltérések Ügyintéző: személyes adat Melléklet: a hatósági ellenőrzés megállapításai A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 788/2018. (VII. 24.) számú. Határozata

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 788/2018. (VII. 24.) számú. Határozata Médiaszolgáltatási Főosztály Médiaszolgáltatás-bejelentési Osztály Ügyiratszám: PJ/9404-4/2018. Tárgy: hatósági szerződés szerinti beszámolási kötelezettség megszegése Ügyintéző: személyes adat A Nemzeti

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 755/2017. (VII. 11.) számú HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 755/2017. (VII. 11.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/15814-9/2017. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a politikai reklámok meghatározott időszakban való közzétételére vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Telefonszám: Személyes adat E-mail:személyes

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1377/2018. (XII. 18.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1377/2018. (XII. 18.) számú HATÁROZATA Iktatószám: BJ/29660-9/2018 Tárgy: adatszolgáltatási kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefon: személyes adat Fax: (06-1) 457-7124 A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 785/2018. (VII. 24.) számú. Határozata

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 785/2018. (VII. 24.) számú. Határozata Médiaszolgáltatási Főosztály Médiaszolgáltatás-bejelentési Osztály Ügyiratszám: PJ/9374-5/2018. Tárgy: hatósági szerződés szerinti beszámolási kötelezettség megszegése Ügyintéző: személyes adat A Nemzeti

Részletesebben

Tárgy: Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 54/2015. (I.13.) számú HATÁROZATA

Tárgy: Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 54/2015. (I.13.) számú HATÁROZATA Iktatószám: Tárgy: Ügyintéző: Melléklet: MN/30592-7/2014. a gyermekek és kiskorúak védelmére vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése személyes adat a hatósági eljárás tárgyát képező sajtótermék másolata

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 119/2018. (II. 13.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 119/2018. (II. 13.) számú HATÁROZATA Iktatószám: MN/37989-8/2017. Tárgy: a gyermekek és kiskorúak védelmére vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: a hatósági eljárás tárgyát képező teletext oldal másolata

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1331/2013. (VIII. 28.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1331/2013. (VIII. 28.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/22233-7/2013. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések, és a közösségi médiaszolgáltatókkal szemben előírt törvényi követelmények megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám:

Részletesebben

Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/ /2014. H A T Á R O Z A T

Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/ /2014. H A T Á R O Z A T Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/24810-4/2014. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: reklám közzétételére vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 822/2012. (V. 2.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 822/2012. (V. 2.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/2651-8/2012. Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség, illetve a közösségi médiaszolgáltatásokkal szemben támasztott törvényi kötelezettségek

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1250/2014. (XII.16.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1250/2014. (XII.16.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/26124-8/2014. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a támogatás közzétételére vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 1250/2014. (XII.16.)

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 543/2014. (VI.17.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 543/2014. (VI.17.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/11600-7/2014. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a napi műsoridőre, a közszolgálati műsorszámokra, a helyi közélettel foglakozó, helyi mindennapi

Részletesebben

Médiafelügyeleti Főosztály Iktatószám: Tárgy: Ügyintéző: személyes adat Melléklet: H A T Á R O Z A T Hivatal Médiaszolgáltató

Médiafelügyeleti Főosztály Iktatószám: Tárgy: Ügyintéző: személyes adat Melléklet: H A T Á R O Z A T Hivatal Médiaszolgáltató Médiafelügyeleti Főosztály Iktatószám: MN/16548-3/2012. Tárgy: a közösségi médiaszolgáltatásban közzétett műsorszámok reklámmal történő megszakításának tilalmára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 1759/2013. (XII. 11.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 1759/2013. (XII. 11.) számú HATÁROZATA A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 1759/2013. (XII. 11.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/57221-8/2013. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. felhívja,

H A T Á R O Z A T. felhívja, Ügyiratszám: MN/16251-4/2016. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet: A Médiaszolgáltató által

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 309/2017. (IV. 4.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 309/2017. (IV. 4.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/4819-7/2017. Tárgy: a reklám más médiatartalmaktól való megkülönböztetésének módjára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat A NEMZETI

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 625/2013. (IV.10.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 625/2013. (IV.10.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/3989-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése

Részletesebben

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz harmincezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz harmincezer forint bírsággal sújtja. Ügyiratszám: MN/12483-4/2017. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet: A Médiaszolgáltató által

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1219/2016. (X.11.) sz. HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1219/2016. (X.11.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/22682-7/2016. Ügyintéző: személyes adat Email: személyes adat Tárgy: a termékmegjelenítésre és a műsorszámok támogatására vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése Nemzeti Média- és Hírközlési

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1148/2015. (VII. 24.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1148/2015. (VII. 24.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/10916-7/2015. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések, a közösségi médiaszolgáltatókkal szemben előírt törvényi követelmények, valamint a társadalmi célú reklámok és klasszikus

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 712/2013. (IV.25.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 712/2013. (IV.25.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/5825-8/2013. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1084/2014. (XI.11.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1084/2014. (XI.11.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/23304-7/2014. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására, valamint a magyar zenei műsorszámok,

Részletesebben

HATÁROZAT. 30.000,- Ft, azaz harmincezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi.

HATÁROZAT. 30.000,- Ft, azaz harmincezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi. Médiafelügyeleti Főosztály Iktatószám: MN/9024-3/2013. Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: A Médiaszolgáltató által

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1005/2013. (VI. 12.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1005/2013. (VI. 12.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/8539-8/2013. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérés, burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése Ügyintéző: személyes

Részletesebben

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz hatvanezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz hatvanezer forint bírsággal sújtja. Ügyiratszám: MN/5417-4/2016. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet: A Médiaszolgáltató által

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 697/2018. (VII.10.) számú. Határozata

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 697/2018. (VII.10.) számú. Határozata Médiaszolgáltatási Főosztály Pályáztatási és Jogi Osztály Ügyiratszám: PJ/12964-3/2018. Ügyintéző: személyes adat Telefon:személyes adat Fax: személyes adat Tárgy: műsorkvóta kötelezettségek 2017- es teljesítése

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1270/2012. (VII.11.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1270/2012. (VII.11.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/13997-7/2012. Tárgy: a műsorstruktúrának megfelelő műsorsugárzási kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: I. A hatósági ellenőrzés megállapításai II. Az egyhetes médiaszolgáltatás

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. felhívja,

H A T Á R O Z A T. felhívja, Ügyiratszám: MN/31908-4/2017. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: reklám közzétételére vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése H A T Á R O Z A T A Nemzeti

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1898/2012. (X.30.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1898/2012. (X.30.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/24165-7/2012. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 648/2018. (VI. 26.) számú. Határozata

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 648/2018. (VI. 26.) számú. Határozata Médiaszolgáltatási Főosztály Pályáztatási és Jogi Osztály Ügyiratszám: PJ/11518-4/2018. Ügyintéző: személyes adat Telefon: személyes adat Fax: személyes adat Tárgy: műsorkvóta kötelezettségek 2017-es teljesítése

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. felhívja,

H A T Á R O Z A T. felhívja, Ügyiratszám: MN/13785-4/2016. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet: A Médiaszolgáltató által

Részletesebben

HATÁROZAT. 20.000,- Ft, azaz húszezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi.

HATÁROZAT. 20.000,- Ft, azaz húszezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi. Médiafelügyeleti Főosztály Iktatószám: MN/29384-4/2012. Tárgy: a reklámok közösségi médiaszolgáltatásban történő közzétételének módjára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Ügyintéző: személyes adat

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1554/2012. (VIII.29.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1554/2012. (VIII.29.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/18317-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 430/2014. (V.13.) számú

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 430/2014. (V.13.) számú Ügyiratszám: MN/7843-8/2014. Ügyintéző: személyes adat Email: személyes adat Tárgy: politikai reklám közzétételére vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának

Részletesebben

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz ötvenezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz ötvenezer forint bírsággal sújtja. Ügyiratszám: MN/154-4/2016. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet: A Médiaszolgáltató által 2015.

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1045/2014. (X.28.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1045/2014. (X.28.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/19686-7/2014. Tárgy: engedély nélküli hálózatba kapcsolódás Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat Melléklet: a hatósági ellenőrzés megállapításai A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 593/2015. (V.19.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 593/2015. (V.19.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/6252-11/2015. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések, és a közösségi médiaszolgáltatókkal szemben előírt törvényi követelmények megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám:

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 2007/2012. (XI.14.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 2007/2012. (XI.14.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/25291-10/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására, valamint a saját készítésű, szerkesztésű

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1343/2013. (VIII.28.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1343/2013. (VIII.28.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/26942-9/2013. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség és a reklámok megkülönböztetésére vonatkozó törvényi rendelkezés

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1230/2015. (IX.1.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1230/2015. (IX.1.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/16962-8/2015. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételét tiltó törvényi rendelkezés megsértése A Nemzeti

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1329/2016. (XI. 15.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1329/2016. (XI. 15.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/22684-10/2016. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: az osztott képernyős reklám közzétételét előíró törvényi rendelkezés megsértése A Nemzeti

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 851/2012. (V.9.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 851/2012. (V.9.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/5624-9/2012. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó rendelkezés megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1557/2012. (VIII.29.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1557/2012. (VIII.29.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/16151-7/2011. Tárgy: a műsoridő, a közszolgálati műsorszámok, a helyi közélettel foglalkozó, a helyi mindennapi életet segítő műsorszámok alulteljesítése, és a napi rendszeres híradásra

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 38.000-Ft, azaz harmincnyolcezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T. 38.000-Ft, azaz harmincnyolcezer forint bírsággal sújtja. Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/678-4/2014. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet:

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 197/2015. (III.3.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 197/2015. (III.3.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/33261-7/2014. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására, valamint a magyar zenei ok bemutatására

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 48/2015. (I.13.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 48/2015. (I.13.) számú H A T Á R O Z A T A Iktatószám: MN/28790-7/2014. Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: a hatósági ellenőrzés megállapításai

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 547/2012. (III.21.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 547/2012. (III.21.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/35734-11/2011. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó rendelkezés megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 103/2015. (I. 27.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 103/2015. (I. 27.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/29932-9/2014. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések, és a közösségi médiaszolgáltatókkal szemben előírt törvényi követelmények megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám:

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1336/2013. (VIII. 28.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1336/2013. (VIII. 28.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/26026-10/2013. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések, valamint a közösségi médiaszolgáltatókkal szemben előírt törvényi követelmények megsértése Ügyintéző: személyes adat

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 163/2013. (I.30.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 163/2013. (I.30.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/31683-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására, valamint a saját készítésű, szerkesztésű,

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 239/2014. (III. 18.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 239/2014. (III. 18.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/675-11/2014. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések, és a hálózatba kapcsolódásra vonatkozó törvényi előírások megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 216/2012. (II. 1.) sz. HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 216/2012. (II. 1.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/32073-8/2011. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: reklám közzétételére vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 216/2012. (II. 1.) sz.

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 691/2017. (VII. 5.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 691/2017. (VII. 5.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/14598-8/2017. Ügyintéző: személyes adat Email: személyes adat Tárgy: az általános reklámtilalmakat rögzítő rendelkezés megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1297/2016. (XI. 8.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1297/2016. (XI. 8.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/22683-9/2016. Ügyintéző: személyes adat Email: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételét tiltó törvényi rendelkezés megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1791/2013. (XII. 18.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1791/2013. (XII. 18.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/60216-9/2013. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések, és a közösségi médiaszolgáltatókkal szemben előírt törvényi követelmények megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám:

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 459/2012. (III. 7.) sz. HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 459/2012. (III. 7.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/35125-8/2011. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a pályázatban vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó törvényi kötelezettség megsértése Nemzeti Média- és Hírközlési

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 48/2017. (I. 24.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 48/2017. (I. 24.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN31174-9/2016. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail:személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételét tiltó törvényi rendelkezés megsértése A Nemzeti

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 634/2012. (IV. 4.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 634/2012. (IV. 4.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/35457-8/2011. Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: a hatósági ellenőrzés megállapításai

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 942/2017. (VIII. 29.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 942/2017. (VIII. 29.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/33169-32/2015. Ügyintéző: személyes adat Email: személyes adat Telefon: Személyes adat A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 942/2017. (VIII. 29.) számú HATÁROZATA A Nemzeti

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 24.000,- Ft, azaz huszonnégyezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T. 24.000,- Ft, azaz huszonnégyezer forint bírsággal sújtja. Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/25287-4/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet:

Részletesebben

Ügyiratszám: TA/2925-12/2011 NEMZETI MÉDIA - ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK

Ügyiratszám: TA/2925-12/2011 NEMZETI MÉDIA - ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK Ügyiratszám: TA/2925-12/2011 NEMZETI MÉDIA - ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 499/2011. (IV.14.) számú HATÁROZATA A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa (továbbiakban: Médiatanács) a Szabó

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 80.000,- Ft, azaz nyolcvanezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T. 80.000,- Ft, azaz nyolcvanezer forint bírsággal sújtja. Médiafelügyeleti Főosztály H A T Á R O Z A T Ügyiratszám: MN/1868--4/2015. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 542/2014. (VI. 17.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 542/2014. (VI. 17.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/10617-7/ Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések, és a közösségi médiaszolgáltatókkal szemben előírt törvényi követelmény megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám:

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1915/2012. (X. 30.) sz. HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1915/2012. (X. 30.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/24172-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1135/2012. (VI.20.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1135/2012. (VI.20.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/10125-8/2012. Tárgy: Médiatanács határozatában előírt műsorstruktúrának megfelelő műsorsugárzási kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: 1. A hatósági ellenőrzés megállapításai

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 2287/2012. (XII.19.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 2287/2012. (XII.19.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/26288-14/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó törvényi kötelezettség

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 16/2014. (I.7.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 16/2014. (I.7.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/66261-8/2013. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 809/2014. (IX.2.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 809/2014. (IX.2.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/18955-8/2014 Tárgy: a hatósági határozatban vállalt műsorszerkezettől történő eltérések, illetve a törvény által előírt közszolgálati arány alulteljesítése Ügyintéző: személyes adat Melléklet:

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 797/2014. (IX.2.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 797/2014. (IX.2.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/17079-7/2014. Ügyintéző: személyes adat Email: személyes adat Tárgy: támogatói üzenet, társadalmi célú reklám közzétételére, valamint társadalmi célú reklám megrendelőjének a megnevezésére

Részletesebben

HATÁROZAT. határozatot.

HATÁROZAT. határozatot. Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatal Tartalomfelügyeleti főosztály Ügyiratszám: 4807-1/2011. Tárgy: törvénysértés megállapítása Ügyintéző: személyes adat HATÁROZAT A Nemzeti Média- és Hírközlési

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 539/2013. (III.27.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 539/2013. (III.27.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/717-8/2013. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására, valamint a közszolgálati és a magyar

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 49/2017. (I. 24.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 49/2017. (I. 24.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/34955-7/2016. Ügyintéző: személyes adat Személyes adat Személyes adat E-mail:személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételét tiltó törvényi rendelkezés megsértése A

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1105/2012. (VI.13.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1105/2012. (VI.13.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/11335-9/2012. Tárgy: vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: I. A hatósági ellenőrzés megállapításai

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 164/2013. (I.30.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 164/2013. (I.30.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/32761-7/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése

Részletesebben

a NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 105/2011. (I. 12.) sz. HATÁROZATA

a NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 105/2011. (I. 12.) sz. HATÁROZATA a NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 105/2011. (I. 12.) sz. HATÁROZATA A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa (a továbbiakban: Médiatanács) a médiaszolgáltatásokról és a

Részletesebben

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz húszezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz húszezer forint bírsággal sújtja. Ügyiratszám: MN/34198-4/2016. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése H A T Á R O Z A T A Nemzeti Média-

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 422/2012. (II.29.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 422/2012. (II.29.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/35724-10/2011. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó rendelkezés megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1606/2012. (IX.5.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1606/2012. (IX.5.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/20021-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a célokat szolgáló műsorszámok, valamint a helyi közélettel foglalkozó, a helyi mindennapi

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 40.000,- Ft, azaz negyvenezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T. 40.000,- Ft, azaz negyvenezer forint bírsággal sújtja. H A T Á R O Z A T Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/67963--4/2013. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. felhívja,

H A T Á R O Z A T. felhívja, Ügyiratszám: MN/38164-3/2016. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: műsorszámok támogatására vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése H A T Á R O Z A T A Nemzeti Média- és Hírközlési

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1531/2011. (X.26.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1531/2011. (X.26.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/25777-8/2011. Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsorsugárzási kötelezettség megsértése ÜgyintézőSzemélyes adat Melléklet: a hatósági ellenőrzés megállapításai A NEMZETI MÉDIA-

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 837/2015. (VI.30.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 837/2015. (VI.30.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/10802-7/2015. Tárgy: a hatósági határozatban vállalt műsorszerkezettől történő eltérések Ügyintéző: személyes adat Melléklet: a hatósági ellenőrzés megállapításai A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI

Részletesebben

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz kettőszázötvenezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz kettőszázötvenezer forint bírsággal sújtja. Ügyiratszám: MN/16244-4/2016. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a reklámidőre vonatkozó rendelkezés megsértése H A T Á R O Z A T A Nemzeti Média- és Hírközlési

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1495/2012. (VIII. 15.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1495/2012. (VIII. 15.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/14954-9/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására, valamint a saját megkülönböztető

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1560/2012. (VIII.29.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1560/2012. (VIII.29.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/18304-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megszegése

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 457/2014. (V. 20.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 457/2014. (V. 20.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/8929-8/2014. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések, és a közösségi médiaszolgáltatókkal szemben előírt törvényi követelmények megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám:

Részletesebben

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz hatszázezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz hatszázezer forint bírsággal sújtja. Ügyiratszám: MN/4296-4/2016. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a reklámidőre vonatkozó rendelkezés megsértése H A T Á R O Z A T A Nemzeti Média- és Hírközlési

Részletesebben

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz nyolcvanezer forint bírsággal sújtja. Indokolás

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz nyolcvanezer forint bírsággal sújtja. Indokolás Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/3431-4/2014. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet:

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 307/2013. (II. 20.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 307/2013. (II. 20.) számú HATÁROZATA Iktatószám: MN/31696-8/2012. Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Ügyintéző: személyes adat Tel.: Személyes adat E-mail: mate.gyongyver@nmhh.hu

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 93/2013. (I.23.) számú. Határozata

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 93/2013. (I.23.) számú. Határozata A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 93/2013. (I.23.) számú Határozata A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa (székhelye: 1088 Budapest, Reviczky u. 5., a továbbiakban: Médiatanács)

Részletesebben

HATÁROZATA. határozatot.

HATÁROZATA. határozatot. Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala Tartalomfelügyeleti főosztály Ügyiratszám: TA/4801-1/2011. Tárgy: törvénysértés megállapítása Ügyintéző: személyes adat HATÁROZATA A Nemzeti Média- és Hírközlési

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1430/2011. (X. 19.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1430/2011. (X. 19.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/24495-8/ Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: a hatósági ellenőrzés megállapításai A NEMZETI

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1897/2012. (X.30.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1897/2012. (X.30.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/24101-7/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 482/2015. (IV.28.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 482/2015. (IV.28.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: Ügyintéző: személyes adat Tárgy: az Orosháza 88,6 MHz médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására irányuló pályázati eljárás eredménye A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának

Részletesebben