A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 197/2015. (III.3.) számú H A T Á R O Z A T A

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 197/2015. (III.3.) számú H A T Á R O Z A T A"

Átírás

1 Ügyiratszám: MN/ /2014. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására, valamint a magyar zenei ok bemutatására fordított műsoridőre vonatkozó törvényi kötelezettségek megsértése Melléklet: I., és II. számú mellékletek A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 197/2015. (III.3.) számú H A T Á R O Z A T A A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa (a továbbiakban: Médiatanács) a Mátra Média Kulturális Egyesülettel (3200 Gyöngyös, Petőfi út 35/1.; a továbbiakban: Médiaszolgáltató) szemben hivatalból lefolytatott eljárásában megállapította, hogy a Médiaszolgáltató az általa üzemeltetett Maxi Rádió (Gyöngyös 92,4 MHz) állandó megnevezésű kisközösségi médiaszolgáltatás október 27 november 2. közötti működése során megsértette a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására, valamint a magyar zenei ok bemutatására fordított műsoridőre vonatkozó törvényi kötelezettségeit, amelynek következtében a Médiaszolgáltatót Ft, azaz tízezer forint bírsággal sújtja. A Médiaszolgáltató a bírságot e határozat közlését követő hét napon belül köteles megfizetni a Médiatanács Magyar Államkincstár által vezetett számú számlájára. A bírságfizetési kötelezettség késedelmes teljesítése esetén a Médiaszolgáltató késedelmi pótlékot köteles fizetni, melynek mértéke minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd. Az önkéntes teljesítés elmaradása esetén a Médiatanács a Médiaszolgáltatóval szembeni bírság igényét közigazgatási úton érvényesíti. E határozat ellen fellebbezésnek nincs helye. A határozat felülvizsgálata az annak közlésétől számított 30 napon belül a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz (a továbbiakban: bíróság) címzett, de a Médiatanácshoz (1088 Budapest, Reviczky utca 5.) három példányban benyújtott keresetlevéllel kérhető. A keresetlevél benyújtásának e határozat végrehajtására halasztó hatálya nincs, a keresettel támadott hatósági határozat végrehajtásának felfüggesztése és a tárgyalás tartása a bíróságtól kérhető. A keresetet a bíróság 30 napon belül bírálja el. I N D O K O L Á S A Médiatanács a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Mttv.) 167. (1) bekezdése alapján hatósági ellenőrzés keretében, hivatalból vizsgálta a Médiaszolgáltató Maxi Rádió állandó megnevezésű közösségi médiaszolgáltatásának október 27 november 2. között sugárzott műsorát, amely során felmerült, hogy a Médiaszolgáltató megsértette az Mttv. 63. (12) bekezdésében és a 66. (4) bekezdés h) pontjában foglalt rendelkezéseket.

2 Az Mttv. 63. (12) bekezdése szerint: A médiaszolgáltató a hatósági szerződésben rögzítetteknek megfelelő műsor sugárzására jogosult és köteles, az általa üzemben tartott saját hálózaton, berendezésekkel, eszközökkel vagy elektronikus hírközlési szolgáltató (műsorszóró) szolgáltatás közreműködésével. A médiaszolgáltató saját eszközökkel történő műsorszóró, szétosztó tevékenységére a távközlési szolgáltatási engedély nem szükséges, de ez nem érinti a jogszabályokban meghatározott egyéb engedélyek beszerzésére vonatkozó kötelezettséget. Az Mttv. 66. (4) bekezdés h) pontja szerint: A lineáris közösségi médiaszolgáltatás rádiós médiaszolgáltatás esetében a zenei ok bemutatására szánt heti műsoridejének legalább ötven százalékát magyar zenei ok bemutatására fordítja. A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 29. (1) bekezdése alapján a Médiatanács az Mttv a), j) és l) pontjában foglalt hatáskörében január 20-án hivatalból hatósági eljárást indított a Médiaszolgáltatóval szemben, és a Ket. 29. (3) bekezdése szerint a 81/2015. (I.20.) számú, MN/ /2014. ügyiratszámú végzésben tájékoztatta a hatósági ellenőrzés megállapításairól, a Ket. 51. (1) bekezdése szerinti nyilatkozattételi jogosultságáról és a Ket. 68. (1) bekezdés alapján az iratbetekintés lehetőségéről. A Médiaszolgáltató a hatósági eljárás megindításáról szóló végzést a tértivevény tanúsága szerint január 29-én vette át, nyilatkozattételi jogával jelen határozat meghozataláig nem élt. A Médiatanács a rendelkezésre álló adatok, különösen a hatósági ellenőrzés eredményét rögzítő vizsgálati jelentés alapján az alábbi tényállást állapította meg, és azt az alábbiak szerint értékelte: A Médiatanács a Médiaszolgáltatót az 1472/2013. (X. 2.) számú határozatával létrehozott hatósági szerződésben mely utóbb a 306/2014. (IV.8.) számú médiatanácsi határozattal módosításra került (a továbbiakban: Hatósági Szerződés), közösségi médiaszolgáltatási tevékenység végzésére jogosította fel a Gyöngyös 92,4 MHz frekvencia tekintetében. A Hatósági Szerződésben a Médiaszolgáltató az egyes -típusok arányára vonatkozóan, a heti - napi műsoridő tekintetében az alábbi vállalásokat tette: Az egyes -típusok aránya a saját műsoridő minimális százalékaként: heti napi Az Mttv ban foglalt közszolgálati célokat szolgáló ok 71% 71% Helyi közélettel foglalkozó, a helyi életet segítő ok 42% 42% Szöveg 42% 42% Hírok 10% 10% A célközösségnek (Hatósági Szerződés 5.4. pont) szóló ok aránya 71% 71% A magyar zenei művek minimális aránya a zenei művek közzétételére szánt műsoridőben 50% 50% Az ismétlések maximális aránya a teljes műsoridő százalékaként: heti napi Ismétlések 20% 20% Az Mttv. 66. (6) bekezdés értelmében a helyi és a körzeti médiaszolgáltatások közösségi médiaszolgáltatásként való elismerését követően a Médiatanács legalább kétévente új médiaszolgáltatás esetében az első év után is részletes, legalább hét műsornapra kiterjedő vizsgálat során eljárásában hivatalból vizsgálja a médiaszolgáltató működését, amelynek érdekében az általa közzétett okkal, illetve a médiaszolgáltatás tartalmával kapcsolatban részletes adatszolgáltatásra köteles. Az Mttv l) pontja értelmében a Médiatanács hatósági hatásköreiben, a sal összhangban gyakorolja a médiaszolgáltatás közösségi médiaszolgáltatássá nyilvánításával összefüggő hatásköröket, felügyeli működésüket. 2

3 A fentiek alapján indított hatósági eljárás során a Médiatanács megállapította, hogy a Médiaszolgáltató a vizsgált adáshéten megsértette az Mttv. 63. (12) bekezdésében, valamint a 66. (4) bekezdésének h) pontjában foglalt rendelkezéseket, az alábbiak miatt: 1. A Médiaszolgáltató alulteljesítette a helyi közélettel foglalkozó, a helyi életet segítő okra vonatkozó napi és heti 42%-os vállalásait, mivel a teljesítés 16,5-24% között ingadozott naponta és 21%-ot ért el az egész adáshéten, a jelen határozat elválaszthatatlan részét képező I. számú melléklet 4. pontja szerint. 2. A Médiaszolgáltató alulteljesítette a hírokra vonatkozó vállalásait is (napi és heti 10%), mivel az e kategóriába tartozó tartalom napi aránya 5,5-7% között mozgott, heti szinten pedig 6%-ot ért el, a jelen határozat elválaszthatatlan részét képező I. számú melléklet 5. pontja szerint. Az Mttv pontja szerinti hírként a MaxiRádió hírei című, naponta többször is jelentkező hírműsor került elfogadásra. Az Mttv pontja szerint: Hír: időtartamának legalább kilencven százalékában a magyarországi és a nemzetközi közélet aktuális eseményeivel - ide nem értve a közlekedési híreket, az időjárás-jelentést és a sporthíreket - foglalkozó. 3. A Médiaszolgáltató napi és heti szinten is 20%-ban határozta meg az ismétlések arányát, azonban október 31-én (22%) és november 1-jén (23%) az ismétlések aránya meghaladta a napi maximális vállalását, a jelen határozat elválaszthatatlan részét képező I. számú melléklet 6. pontja szerint. 4. A Médiaszolgáltató a vizsgált adáshéten alulteljesítette a közszolgálati okra vonatkozó napi vállalását (71%), mivel október 28-án (69%), 30-án (68%) és november 1-jén (65%) a vállaltnál kevesebb e kategóriába tartozó ot adott közre, a jelen határozat elválaszthatatlan részét képező I. számú melléklet 7. pontja szerint. A közszolgálati tartalom mérése során az adott ban elhangzott szöveg és zene aránya került figyelembe vételre oly módon, hogy azokban az esetekben, amikor a csupán színesítő elemként szereplő zene volt túlsúlyban, csak a közszolgálati tartalmat tükröző szöveg került beszámításra e kategóriába tartozóként. Erre tekintettel a heti kínálatból a zenei tartalom dominanciája miatt a több órát kitevő MaxiMagazin, MaxiMixer és Reggeli Show című okból csupán az informatív (hírek, életet segítő és ismeretterjesztő k) kerültek elfogadásra. A heti műsorkínálat alapvetően zenei dominanciát mutatott, a zenei kínálat legnagyobb szintén elfogadásra került közszolgálati tartalomként. A Ghetto Swing Show, Hallgass hazait!, Luxfunk Blackmix, Luxfunk Retro Mix, MixAkták, Poptarisznya, Rapterápia, Rétegzene, Maximalista slágerlista, Totál 90 Rádióshow és a Zsuffa Péter jazz klub tematizált és a hallgatók zenei ismereteit is bővítő adásai tehát megfeleltek e kategória követelményeinek. 5. A Médiaszolgáltató a magyar zenei művek közreadását napi és heti szinten 50%-os arányban vállalta, azonban e vállalásait alulteljesítette, mivel a teljesítés naponta 27-48% között váltakozott, a vizsgált adáshét egészére nézve pedig 38,5%-ot tett ki az Mttv pontja szerinti magyar zenei művek aránya, a jelen határozat elválaszthatatlan részét képező I. számú melléklet 3. pontja szerint. Az Mttv pontja szerint: Magyar mű: a) azon mű, amely eredetileg teljes egészében magyar nyelven készült, b) azon mű, amely eredetileg több nyelven készült, de időtartamát tekintve eredeti magyar nyelvű hosszabb, mint bármelyik másik nyelven készült, c) azon mű, amely eredetileg valamely, Magyarország által elismert nemzetiség nyelvén készült, ha tárgya az adott nemzetiség magyarországi életével, kultúrájával van összefüggésben, 3

4 d) az olyan zenei, amely magyar nyelven kerül előadásra, vagy amely Magyarország által elismert valamely nemzetiség nyelvén kerül előadásra, ha az adott nemzetiség Magyarországhoz kapcsolódó kultúrájával van összefüggésben, e) az olyan instrumentális zenei, amely a magyar kultúra vagy Magyarország által elismert valamely nemzetiség Magyarországhoz kapcsolódó kultúrájának részét képezi. Az Mttv pontja szerint: Magyar zenei mű: magyar műnek minősülő szöveges vagy instrumentális zenei mű. A heti 38,5%-os teljesítésre tekintettel az Mttv. 63. (12) bekezdésében foglalt rendelkezés mellett a Médiaszolgáltató megsértette az Mttv. 66. (4) bekezdés h) pontjában foglalt, a magyar zenei művek heti arányára vonatkozó törvényi követelményt is. Az Mttv. 3. -a szerint a médiaszolgáltatás és a sajtótermék tartalmának meghatározása szabad, a médiaszolgáltató és a sajtótermék kiadója felelősséggel tartozik e törvényben foglaltak betartásáért. A Médiaszolgáltatónak a törvénysértésekért való felelőssége objektív. A jogsértésekre vonatkozó részletes megállapításokat és az azokat alátámasztó adatokat a jelen határozat elválaszthatatlan részét képező I. számú melléklet tartalmazza, a vizsgált adáshét műsorát pedig a II. számú melléklet (a hatósági ellenőrzés során készített mérések részletező táblázatai) rögzíti. A mellékletek rögzítik és részletezik a határozat indokolásában szereplő jogalkalmazói megállapítások pontos tényállási alapját. A Médiatanács a jogsértések miatt alkalmazandó jogkövetkezmény fajtájának és mértékének meghatározása során az alábbi szempontokat vette figyelembe. A közösségi médiaszolgáltatás kategóriájának megkülönböztetése azon a jogalkotói felismerésen alapul, miszerint a közszolgálati tartalom előállítása, szolgáltatása nem állami monopólium, és a sokszínűség védelme érdekében az állami tulajdonban álló közszolgálati médiaszolgáltatók mellett más médiaszolgáltatók is közreműködhetnek a közszolgálati feladatok megvalósításában, és közszolgálati célú ok sugárzásában. Ily módon a közösségi médiaszolgáltatás feltételeinek biztosítása az Alaptörvényből következő, a sajtó és a média sokszínűségének és demokratikus közvélemény kialakulása feltételeinek biztosítására irányuló állami kötelezettség megvalósításának. Amennyiben az adott médiaszolgáltató által szolgáltatott közszolgálati tartalom a meghatározott mennyiségi és minőségi feltételeknek megfelel, a jogalkotó mentesíti a médiaszolgáltatási díj megfizetésének kötelezettsége alól. A fentiekre való tekintettel különösen indokolt ezen közösségi médiaszolgáltatók törvényben, illetve hatósági szerződésében vagy hatósági határozatban meghatározott mennyiségi és minőségi kritériumainak rendszeres időközönkénti ellenőrzése, az alábbi jogszabályok alapján: Az Mttv (1) bekezdése szerint: A Hatóság kérelemre vagy hivatalból - feladat- és hatáskörének keretében - jogosult hatósági ellenőrzés vagy hatósági eljárás keretében felügyelni az e törvényben és az Smtv.-ben meghatározott rendelkezések érvényesülését, betartását, valamint a hatósági döntéseiben, a műsorszolgáltatási szerződésekben és a Hatóság által kötött hatósági szerződésekben foglaltak teljesítését. Az Mttv (2) bekezdése szerint: Amennyiben a Hatóság a hatósági döntésének ellenőrzése eredményeként megállapítja a hatósági döntésében foglaltak megsértését, abban az esetben az ügy összes körülményei, illetve az ellenőrzés során feltárt tények, valamint a jogsértés súlya és a hatékony jogérvényesítés szempontjai alapján mérlegeli, hogy a döntés megsértése tárgyában a Ket. szerinti végrehajtási eljárást vagy az e törvény szerinti jogkövetkezmények alkalmazása érdekében hatósági eljárást indít. Az Mttv (1) bekezdés értelmében: Amennyiben a jogsértés csekély súlyú és ismételtség nem állapítható meg, a Médiatanács, illetve a Hivatal - a jogsértés tényének megállapítása és figyelmeztetés mellett - legfeljebb harminc napos határidő 4

5 tűzésével felhívhatja a jogsértőt a jogsértő magatartás megszüntetésére, a jövőbeni jogsértésektől való tartózkodásra, illetve a jogszerű magatartás tanúsítására, és meghatározhatja annak feltételeit. Az Mttv (1) bekezdésében szabályozott felhívás jogkövetkezménye abban az esetben alkalmazható, ha a jogsértés csekély súlyú, és ismételtség nem állapítható meg. Az Mttv (4) bekezdésének első mondata szerint: Az (1)-(3) bekezdés alkalmazásában ismételtségnek tekintendő, ha a jogsértő a jogerős hatósági határozatban megállapított jogsértő magatartást ugyanazon jogalapon és jogszabályhely tekintetében, ugyanazon tárgykörben, háromszázhatvanöt napon belül ismételten megvalósítja, ide nem értve a csekély súlyú törvénysértéseket. A Médiatanács jelen határozat meghozataláig még nem állapította meg a Médiaszolgáltatóval szemben az Mttv. 63. (12) bekezdésében, valamint a 66. (4) bekezdésének h) pontjában foglalt rendelkezések megsértését. A Médiatanács megállapította, hogy az Mttv. 63. (12) bekezdésében, valamint a 66. (4) bekezdésének h) pontjában foglalt rendelkezések megsértését megvalósító, fentebb felsorolt jogsértések együttesen nem tekinthetőek csekély súlyúnak, erre való figyelemmel nem alkalmazta az Mttv (1) bekezdésében szabályozott felhívás jogkövetkezményét a Médiaszolgáltatóval szemben. Jelen ügyben az Mttv (4) bekezdése szerinti ismételtség esete nem áll fenn, mivel a Médiaszolgáltató a tárgyi jogsértéseket jelen határozat meghozataláig még nem követte el. Az Mttv (2) bekezdése szerint: A Médiatanács és a Hivatal a jogkövetkezményt - a jogsértés jellegétől függően - a jogsértés súlyára, a jogsértés ismételtségére, folyamatosságára, időtartamára, a jogsértéssel elért vagyoni előnyre, valamint a jogsértéssel okozott érdeksérelemre, az érdeksérelmet szenvedett és veszélyeztetett személyek számára, illetve a jogsértéssel okozott kárra, személyiségi jogsérelemre és a jogsértés piacra gyakorolt hatására, továbbá az egyedi ügyben értékelhető egyéb szempontokra tekintettel állapítja meg. Az Mttv (3) bekezdése szerint: A Médiatanács és a Hivatal - a (7) bekezdés figyelembevételével - a következő jogkövetkezmények alkalmazására jogosult: b) bírságot szabhat ki a jogsértővel szemben. A Médiatanács az Mttv (3) bekezdésében foglalt jogkövetkezmények közül a bírság alkalmazása mellett döntött, mivel jelen jogsértések esetén e közjogi eszközt ítélte a legalkalmasabbnak arra, hogy a Médiaszolgáltatót visszatartsa a jövőbeni jogsértések elkövetésétől. A Médiatanács a bírság kiszabásakor külön tekintettel volt arra is, hogy egy esetleges következő jogsértés esetén alkalmazandó jogkövetkezmény megállapításánál érvényesülhessen a fokozatosság elve, azaz a szankcionálás kiszámítható, előre látható legyen. A Médiatanács az Mttv (2) bekezdésében rögzített mérlegelési szempontok közül a jogsértések együttes súlyán kívül figyelembe vette a jogsértések folyamatosságát is, hiszen a Médiaszolgáltató a helyi közélettel foglalkozó, a helyi életet segítő ok, a hírok, valamint a magyar zenei művek napi arányára vonatkozó vállalásait a vizsgált adáshét valamennyi napján alulteljesítette. Az Mttv (2) bekezdésében meghatározott további mérlegelési szempontok figyelemmel az Mttv (4) bekezdése szerinti ismételtség fogalmára is a jelen jogsértések tekintetében nem értékelhetők. Fentiekre tekintettel, valamint a jogsértések együttes súlyára figyelemmel a Médiatanács az Mttv (3) bekezdés bb) alpontja alapján a maximálisan kiszabható bírság (ötvenmillió forint) 0,02 %-ának megfelelő összegű, azaz Ft bírságot szabott ki a Médiaszolgáltatóval szemben. 5

6 A Médiatanács az Mttv a), j) és l) pontjában foglalt hatáskörében a rendelkező részben foglaltak szerint döntött. Az eljárás során a Ket a szerinti eljárási költség nem merült fel. A jogorvoslatra történő figyelmeztetés a Ket. 72. (1) bekezdés da) pontján, az Mttv (1) és (3) bekezdésén, valamint án alapul, a tárgyalás tartására vonatkozó kérelemről szóló tájékoztatást a polgári perrendtartásról szóló évi III. törvény 338. (2) bekezdése tartalmazza. Budapest, március 3. A Médiatanács nevében dr. Karas Monika elnök dr. Vass Ágnes hitelesítő tag Kapják: 1. Személyes adat 6

7 I. számú melléklet a Médiatanács 197/2015. (III.3.) számú határozatához Időtartam/arány X. 27. A hatósági ellenőrzés során készített mérések eredményei: X. 28. X. 29. X. 30. X. 31. XI. 1. XI. 2. Összesen Vállalás (%) perc hétfő kedd szerda csütörtök péntek szombat vasárnap perc nap hét 1. Műsoridő Szöveg Szöveg (%) 52% 46% 47% 51% 53% 43% 48,5% 49% 42% 42% 3. Zene Magyar zene Magyar zene (%) 32% 40% 45% 27% 35% 40% 48% 38,5% 50% 50% Helyi közélettel foglalkozó, a helyi életet segítő ok Helyi közélettel foglalkozó, a helyi életet segítő ok (%) 21% 24% 18,5% 23% 23% 24% 16,5% 21% 42% 42% 5. Hír Hír (%) 6% 6% 6,5% 7% 7% 6% 5,5% 6% 10% 10% 6. Ismételt műsor Ismételt műsor (%) % 22% 23% 14% 9,5% 20% 20% Közszolgálati 7. tartalom Közszolgálati tartalom (%) 74% 69% 72% 68% 74% 65% 71,5% 70,5% 71% 71% 8. Célcsoportnak szóló műsor A műsor teljes egészében megfelelhetett a célcsoport (Gyöngyösön lakó és/vagy tanuló fiatalok) elvárásainak 71% 71% Budapest, március 3. A Médiatanács nevében dr. Karas Monika elnök dr. Vass Ágnes hitelesítő tag 7

8 II. számú melléklet a Médiatanács 197/2015. (III.3.) számú határozatához A hatósági ellenőrzés során készített mérések részletező táblázatai Dátum Műsor címe Műsor tartalma kezdés vég nettó idő szöveg zene magyar nyelvű idegen nyelvű instrument. közszolgálati kategória MaxiRádió hírei helyi 0:00:00 0:03:21 00:03:21 0:03:21 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 h hírműsor SztárKép szórakozási szokások Gyöngyösön 0:03:21 1:00:00 00:56:39 0:31:34 0:25:05 0:08:31 0:16:34 0:00:00 h kultúra MaxiRádió hírei helyi 1:00:00 1:03:18 00:03:18 0:03:18 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 h hírműsor SztárKép szórakozási szokások Gyöngyösön 1:03:18 1:59:53 00:56:35 0:39:57 0:16:38 0:07:42 0:08:56 0:00:00 h kultúra MaxiRádió hírei helyi 1:59:53 2:03:18 00:03:25 0:03:25 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 h hírműsor Németh Árpád: A kamera mögül (Történetek Hangos Irodalom az Újvidéki Televízió fejlődéséből) 2:03:18 2:52:26 00:49:08 0:49:08 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 kultúra zene magyar nyelvű 2:52:26 2:58:58 00:06:32 0:00:00 0:06:32 0:06:32 0:00:00 0:00: ajánló ajánló 2:58:58 2:59:55 00:00:57 0:00:57 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00: MaxiRádió hírei helyi 2:59:55 3:03:18 00:03:23 0:03:23 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 h hírműsor Németh Árpád: A kamera mögül (Történetek Hangos Irodalom az Újvidéki Televízió fejlődéséből) 3:03:18 3:52:13 00:48:55 0:48:55 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 kultúra zene idegen nyelvű 3:52:13 3:59:54 00:07:41 0:00:00 0:07:41 0:00:00 0:07:41 0:00: MaxiRádió hírei helyi 3:59:54 4:03:16 00:03:22 0:03:22 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 h hírműsor Németh Árpád: A kamera mögül (Történetek Hangos Irodalom az Újvidéki Televízió fejlődéséből) 4:03:16 4:52:19 00:49:03 0:49:03 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 kultúra zene idegen nyelvű 4:52:19 4:59:53 00:07:34 0:00:00 0:07:34 0:00:00 0:07:34 0:00: MaxiRádió hírei helyi 4:59:53 5:03:15 00:03:22 0:03:22 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 h hírműsor Németh Árpád: A kamera mögül (Történetek Hangos Irodalom az Újvidéki Televízió fejlődéséből) 5:03:15 5:52:57 00:49:42 0:49:42 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 kultúra zene idegen nyelvű 5:52:57 5:59:54 00:06:57 0:00:00 0:06:57 0:00:00 0:06:57 0:00: MaxiRádió hírei helyi 5:59:54 6:03:14 00:03:20 0:03:20 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 h hírműsor Reggeli Show magyar nyelvű 6:03:14 6:06:50 00:03:36 0:00:00 0:03:36 0:03:36 0:00:00 0:00: Reggeli Show csevely; időj. 6:06:50 6:14:50 00:08:00 0:08:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00: Reggeli Show ajánló 6:14:50 6:15:16 00:00:26 0:00:26 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00: Reggeli Show instrumentális 6:15:16 6:19:54 00:04:38 0:00:00 0:04:38 0:00:00 0:00:00 0:04: Reggeli Show párkapcsolati problémák 6:19:54 6:24:26 00:04:32 0:04:32 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00: Reggeli Show idegen nyelvű 6:24:26 6:29:54 00:05:28 0:00:00 0:05:28 0:00:00 0:05:28 0:00:00 8 Ism.

9 Reggeli Show friss házasok 6:29:54 6:36:23 00:06:29 0:06:29 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00: Reggeli Show magyar nyelvű 6:36:23 6:39:54 00:03:31 0:00:00 0:03:31 0:03:31 0:00:00 0:00: Reggeli Show konf. 6:39:54 6:48:15 00:08:21 0:08:21 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00: Reggeli Show idegen nyelvű 6:48:15 6:49:43 00:01:28 0:00:00 0:01:28 0:00:00 0:01:28 0:00: Reggeli Show ajánló 6:49:43 6:50:05 00:00:22 0:00:22 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00: Reggeli Show magyar nyelvű 6:50:05 6:53:48 00:03:43 0:00:00 0:03:43 0:03:43 0:00:00 0:00: Reggeli Show idegen nyelvű 6:53:48 6:56:47 00:02:59 0:00:00 0:02:59 0:00:00 0:02:59 0:00: Reggeli Show ajánló 6:56:47 6:57:00 00:00:13 0:00:13 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00: reklám helyi 6:57:00 6:58:44 00:01:44 0:01:44 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00: Reggeli Show idegen nyelvű 6:58:44 6:59:51 00:01:07 0:00:00 0:01:07 0:00:00 0:01:07 0:00: MaxiRádió hírei helyi 6:59:51 7:03:13 00:03:22 0:03:22 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 h hírműsor Reggeli Show idegen nyelvű 7:03:13 7:07:01 00:03:48 0:00:00 0:03:48 0:00:00 0:03:48 0:00: Reggeli Show konf. 7:07:01 7:08:54 00:01:53 0:01:53 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00: Reggeli Show idegen nyelvű 7:08:54 7:12:11 00:03:17 0:00:00 0:03:17 0:00:00 0:03:17 0:00: Reggeli Show magyar nyelvű 7:12:11 7:14:52 00:02:41 0:00:00 0:02:41 0:02:41 0:00:00 0:00: Reggeli Show konf. 7:14:52 7:19:25 00:04:33 0:04:33 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00: Reggeli Show idegen nyelvű 7:19:25 7:24:52 00:05:27 0:00:00 0:05:27 0:00:00 0:05:27 0:00: Reggeli Show konf. 7:24:52 7:31:09 00:06:17 0:06:17 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00: Reggeli Show magyar nyelvű 7:31:09 7:34:53 00:03:44 0:00:00 0:03:44 0:03:44 0:00:00 0:00: Reggeli Show konf. 7:34:53 7:43:33 00:08:40 0:08:40 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00: Reggeli Show ajánló 7:43:33 7:44:18 00:00:45 0:00:45 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00: Reggeli Show instrumentális 7:44:18 7:44:53 00:00:35 0:00:00 0:00:35 0:00:00 0:00:00 0:00: Reggeli Show ajánló 7:44:53 7:45:15 00:00:22 0:00:22 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 9

10 Reggeli Show a reggel vesztese 7:45:15 7:48:57 00:03:42 0:03:42 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00: Reggeli Show ajánló 7:48:57 7:49:20 00:00:23 0:00:23 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00: Reggeli Show magyar nyelvű 7:49:20 7:52:13 00:02:53 0:00:00 0:02:53 0:02:53 0:00:00 0:00: Reggeli Show idegen nyelvű 7:52:13 7:55:08 00:02:55 0:00:00 0:02:55 0:00:00 0:02:55 0:00: Reggeli Show ajánló 7:55:08 7:55:46 00:00:38 0:00:38 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00: Reggeli Show idegen nyelvű 7:55:46 7:56:59 00:01:13 0:00:00 0:01:13 0:00:00 0:01:13 0:00: reklám helyi 7:56:59 7:58:44 00:01:45 0:01:45 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00: Reggeli Show idegen nyelvű 7:58:44 7:59:51 00:01:07 0:00:00 0:01:07 0:00:00 0:01:07 0:00: MaxiRádió hírei helyi 7:59:51 8:03:12 00:03:21 0:03:21 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 h hírműsor Reggeli Show ajánló 8:03:12 8:03:31 00:00:19 0:00:19 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00: Reggeli Show magyar nyelvű 8:03:31 8:07:21 00:03:50 0:00:00 0:03:50 0:03:50 0:00:00 0:00: Reggeli Show idegen nyelvű 8:07:21 8:07:51 00:00:30 0:00:00 0:00:30 0:00:00 0:00:30 0:00: Reggeli Show ajánló 8:07:51 8:08:10 00:00:19 0:00:19 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00: Reggeli Show névanapo; időj.; 8:08:10 8:10:44 00:02:34 0:02:34 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00: Reggeli Show ajánló 8:10:44 8:11:26 00:00:42 0:00:42 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00: Reggeli Show magyar nyelvű 8:11:26 8:18:07 00:06:41 0:00:00 0:06:41 0:06:41 0:00:00 0:00: Reggeli Show ajánló 8:18:07 8:18:27 00:00:20 0:00:20 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00: Reggeli Show idegen nyelvű 8:18:27 8:19:52 00:01:25 0:00:00 0:01:25 0:00:00 0:01:25 0:00: Reggeli Show ajánló 8:19:52 8:20:06 00:00:14 0:00:14 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00: Reggeli Show olcsó esküvő 8:20:06 8:25:53 00:05:47 0:05:47 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00: Reggeli Show magyar nyelvű 8:25:53 8:28:50 00:02:57 0:00:00 0:02:57 0:02:57 0:00:00 0:00: Reggeli Show ajánló 8:28:50 8:28:57 00:00:07 0:00:07 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00: Reggeli Show idegen nyelvű 8:28:57 8:31:51 00:02:54 0:00:00 0:02:54 0:00:00 0:02:54 0:00:00 10

11 Reggeli Show magyar nyelvű 8:31:51 8:34:51 00:03:00 0:00:00 0:03:00 0:03:00 0:00:00 0:00: Reggeli Show ajánló 8:34:51 8:35:06 00:00:15 0:00:15 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00: Reggeli Show moziajánló 8:35:06 8:36:30 00:01:24 0:01:24 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00: Reggeli Show ajánló 8:36:30 8:37:11 00:00:41 0:00:41 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00: Reggeli Show idegen nyelvű 8:37:11 8:40:34 00:03:23 0:00:00 0:03:23 0:00:00 0:03:23 0:00: Reggeli Show magyar nyelvű 8:40:34 8:43:58 00:03:24 0:00:00 0:03:24 0:03:24 0:00:00 0:00: Reggeli Show ajánló 8:43:58 8:45:06 00:01:08 0:01:08 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00: Reggeli Show konf. 8:45:06 8:48:16 00:03:10 0:03:10 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00: Reggeli Show ajánló 8:48:16 8:48:35 00:00:19 0:00:19 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00: Reggeli Show idegen nyelvű 8:48:35 8:52:15 00:03:40 0:00:00 0:03:40 0:00:00 0:03:40 0:00: Reggeli Show ajánló 8:52:15 8:52:56 00:00:41 0:00:41 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00: Reggeli Show idegen nyelvű 8:52:56 8:56:57 00:04:01 0:00:00 0:04:01 0:00:00 0:04:01 0:00: reklám helyi 8:56:57 8:58:42 00:01:45 0:01:45 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00: Reggeli Show ajánló 8:58:42 8:59:05 00:00:23 0:00:23 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00: Reggeli Show instrumentális 8:59:05 8:59:50 00:00:45 0:00:00 0:00:45 0:00:00 0:00:00 0:00: MaxiRádió hírei helyi 8:59:50 9:03:10 00:03:20 0:03:20 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 h hírműsor Maxi Magazin idegen nyelvű 9:03:10 9:07:06 00:03:56 0:00:00 0:03:56 0:00:00 0:03:56 0:00: Maxi Magazin A Gyöngyösi Városi Televízió műsora 9:07:06 9:08:19 00:01:13 0:01:13 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 h Maxi Magazin idegen nyelvű 9:08:19 9:12:14 00:03:55 0:00:00 0:03:55 0:00:00 0:03:55 0:00: Maxi Magazin ajánló 9:12:14 9:12:33 00:00:19 0:00:19 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00: Maxi Magazin idegen nyelvű 9:12:33 9:15:27 00:02:54 0:00:00 0:02:54 0:00:00 0:02:54 0:00: Maxi Magazin A Cinema Bridge Gyöngyös moziműsora 9:15:27 9:16:04 00:00:37 0:00:37 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 h Maxi Magazin magyar nyelvű 9:16:04 9:19:10 00:03:06 0:00:00 0:03:06 0:03:06 0:00:00 0:00: Maxi Magazin ajánló 9:19:10 9:19:20 00:00:10 0:00:10 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00: Maxi Magazin idegen nyelvű 9:19:20 9:22:38 00:03:18 0:00:00 0:03:18 0:00:00 0:03:18 0:00: Maxi Magazin a nap receptje 9:22:38 9:24:16 00:01:38 0:01:38 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00: Maxi Magazin idegen nyelvű 9:24:16 9:26:58 00:02:42 0:00:00 0:02:42 0:00:00 0:02:42 0:00: Maxi Magazin magyar nyelvű 9:26:58 9:33:04 00:06:06 0:00:00 0:06:06 0:06:06 0:00:00 0:00: Maxi Magazin idegen nyelvű 9:33:04 9:40:39 00:07:35 0:00:00 0:07:35 0:00:00 0:07:35 0:00: Maxi Magazin magyar nyelvű 9:40:39 9:51:14 00:10:35 0:00:00 0:10:35 0:10:35 0:00:00 0:00:00 11

12 Maxi Magazin ajánló 9:51:14 9:51:33 00:00:19 0:00:19 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00: Maxi Magazin idegen nyelvű 9:51:33 9:56:56 00:05:23 0:00:00 0:05:23 0:00:00 0:05:23 0:00: reklám helyi 9:56:56 9:58:41 00:01:45 0:01:45 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00: Maxi Magazin magyar nyelvű 9:58:41 9:59:49 00:01:08 0:00:00 0:01:08 0:01:08 0:00:00 0:00: MaxiRádió hírei helyi 9:59:49 10:03:10 00:03:21 0:03:21 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 h hírműsor Útinform helyi 10:03:10 10:04:03 00:00:53 0:00:53 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00: Maxi Magazin idegen nyelvű 10:04:03 10:11:42 00:07:39 0:00:00 0:07:39 0:00:00 0:07:39 0:00: Maxi Magazin magyar nyelvű 10:11:42 10:14:49 00:03:07 0:00:00 0:03:07 0:03:07 0:00:00 0:00: Maxi Magazin idegen nyelvű 10:14:49 10:25:01 00:10:12 0:00:00 0:10:12 0:00:00 0:10:12 0:00: Maxi Magazin magyar nyelvű 10:25:01 10:28:02 00:03:01 0:00:00 0:03:01 0:03:01 0:00:00 0:00: Maxi Magazin idegen nyelvű 10:28:02 10:32:03 00:04:01 0:00:00 0:04:01 0:00:00 0:04:01 0:00: Maxi Magazin magyar nyelvű 10:32:03 10:36:40 00:04:37 0:00:00 0:04:37 0:04:37 0:00:00 0:00: Maxi Magazin idegen nyelvű 10:36:40 10:40:51 00:04:11 0:00:00 0:04:11 0:00:00 0:04:11 0:00: Maxi Magazin magyar nyelvű 10:40:51 10:44:20 00:03:29 0:00:00 0:03:29 0:03:29 0:00:00 0:00: Maxi Magazin idegen nyelvű 10:44:20 10:53:05 00:08:45 0:00:00 0:08:45 0:00:00 0:08:45 0:00: Maxi Magazin ajánló 10:53:05 10:53:48 00:00:43 0:00:43 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00: Maxi Magazin magyar nyelvű 10:53:48 10:56:55 00:03:07 0:00:00 0:03:07 0:03:07 0:00:00 0:00: reklám helyi 10:56:55 10:58:41 00:01:46 0:01:46 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00: Maxi Magazin idegen nyelvű 10:58:41 10:59:47 00:01:06 0:00:00 0:01:06 0:00:00 0:01:06 0:00: MaxiRádió hírei helyi 10:59:47 11:03:09 00:03:22 0:03:22 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 h hírműsor Útinform helyi 11:03:09 11:04:02 00:00:53 0:00:53 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00: Maxi Magazin idegen nyelvű 11:04:02 11:40:34 00:36:32 0:00:00 0:36:32 0:00:00 0:36:32 0:00: Maxi Magazin magyar nyelvű 11:40:34 11:44:10 00:03:36 0:00:00 0:03:36 0:03:36 0:00:00 0:00: Maxi Magazin idegen nyelvű 11:44:10 11:51:10 00:07:00 0:00:00 0:07:00 0:00:00 0:07:00 0:00: Maxi Magazin magyar nyelvű 11:51:10 11:56:54 00:05:44 0:00:00 0:05:44 0:05:44 0:00:00 0:00: reklám helyi 11:56:54 11:58:40 00:01:46 0:01:46 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00: Maxi Magazin idegen nyelvű 11:58:40 11:59:48 00:01:08 0:00:00 0:01:08 0:00:00 0:01:08 0:00: MaxiRádió hírei helyi 11:59:48 12:03:08 00:03:20 0:03:20 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 h hírműsor Útinform helyi 12:03:08 12:04:01 00:00:53 0:00:53 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 tehetségek bemutatása: Dóri: fodrász és Tálentum oktató 12:04:01 12:56:54 00:52:53 0:36:22 0:16:31 0:07:57 0:08:34 0:00:00 h közélet reklám helyi 12:56:54 12:58:39 00:01:45 0:01:45 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00: zene magyar nyelvű 12:58:39 12:59:45 00:01:06 0:00:00 0:01:06 0:01:06 0:00:00 0:00: MaxiRádió hírei helyi 12:59:45 13:03:07 00:03:22 0:03:22 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 h hírműsor Útinform helyi 13:03:07 13:04:00 00:00:53 0:00:53 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00: Maximixer magyar nyelvű 13:04:00 13:10:42 00:06:42 0:00:00 0:06:42 0:06:42 0:00:00 0:00: Maximixer ajánló 13:10:42 13:11:20 00:00:38 0:00:38 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00: Maximixer idegen nyelvű 13:11:20 13:18:42 00:07:22 0:00:00 0:07:22 0:00:00 0:07:22 0:00: Maximixer ajánló 13:18:42 13:19:25 00:00:43 0:00:43 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00: Maximixer magyar nyelvű 13:19:25 13:22:22 00:02:57 0:00:00 0:02:57 0:02:57 0:00:00 0:00:00 12

13 Maximixer idegen nyelvű 13:22:22 13:25:20 00:02:58 0:00:00 0:02:58 0:00:00 0:02:58 0:00: Maximixer ajánló 13:25:20 13:26:05 00:00:45 0:00:45 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00: Maximixer idegen nyelvű 13:26:05 13:31:50 00:05:45 0:00:00 0:05:45 0:00:00 0:05:45 0:00: Maximixer ajánló 13:31:50 13:32:28 00:00:38 0:00:38 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00: Maximixer magyar nyelvű 13:32:28 13:36:08 00:03:40 0:00:00 0:03:40 0:03:40 0:00:00 0:00: Maximixer idegen nyelvű 13:36:08 13:39:18 00:03:10 0:00:00 0:03:10 0:00:00 0:03:10 0:00: Maximixer ajánló 13:39:18 13:39:36 00:00:18 0:00:18 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00: Maximixer magyar nyelvű 13:39:36 13:43:28 00:03:52 0:00:00 0:03:52 0:03:52 0:00:00 0:00: Maximixer idegen nyelvű 13:43:28 13:53:50 00:10:22 0:00:00 0:10:22 0:00:00 0:10:22 0:00: Maximixer magyar nyelvű 13:53:50 13:56:52 00:03:02 0:00:00 0:03:02 0:03:02 0:00:00 0:00: reklám helyi 13:56:52 13:58:38 00:01:46 0:01:46 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00: zene idegen nyelvű 13:58:38 13:59:44 00:01:06 0:00:00 0:01:06 0:00:00 0:01:06 0:00: MaxiRádió hírei helyi 13:59:44 14:03:07 00:03:23 0:03:23 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 h hírműsor Útinform helyi 14:03:07 14:03:59 00:00:52 0:00:52 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00: Maximixer idegen nyelvű 14:03:59 14:15:41 00:11:42 0:00:00 0:11:42 0:00:00 0:11:42 0:00: Maximixer ajánló 14:15:41 14:16:19 00:00:38 0:00:38 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00: Maximixer magyar nyelvű 14:16:19 14:19:50 00:03:31 0:00:00 0:03:31 0:03:31 0:00:00 0:00: Maximixer idegen nyelvű 14:19:50 14:26:56 00:07:06 0:00:00 0:07:06 0:00:00 0:07:06 0:00: Maximixer magyar nyelvű 14:26:56 14:37:41 00:10:45 0:00:00 0:10:45 0:10:45 0:00:00 0:00: Maximixer ajánló 14:37:41 14:38:14 00:00:33 0:00:33 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00: Maximixer magyar nyelvű 14:38:14 14:43:22 00:05:08 0:00:00 0:05:08 0:05:08 0:00:00 0:00: Maximixer ajánló 14:43:22 14:43:43 00:00:21 0:00:21 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00: Maximixer magyar nyelvű 14:43:43 14:47:29 00:03:46 0:00:00 0:03:46 0:03:46 0:00:00 0:00: Maximixer idegen nyelvű 14:47:29 14:50:31 00:03:02 0:00:00 0:03:02 0:00:00 0:03:02 0:00: Maximixer ajánló 14:50:31 14:51:16 00:00:45 0:00:45 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00: Maximixer idegen nyelvű 14:51:16 14:54:28 00:03:12 0:00:00 0:03:12 0:00:00 0:03:12 0:00: Maximixer magyar nyelvű 14:54:28 14:55:20 00:00:52 0:00:00 0:00:52 0:00:52 0:00:00 0:00: reklám helyi 14:55:20 14:57:06 00:01:46 0:01:46 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00: zene idegen nyelvű 14:57:06 14:58:12 00:01:06 0:00:00 0:01:06 0:00:00 0:01:06 0:00: MaxiRádió hírei helyi 14:58:12 15:01:34 00:03:22 0:03:22 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 h hírműsor Útinform helyi 15:01:34 15:02:28 00:00:54 0:00:54 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00: Rétegzene Louise Ciccone élete és dalai 15:02:28 15:55:18 00:52:50 0:05:56 0:46:54 0:00:00 0:46:54 0:00: reklám helyi 15:55:18 15:57:04 00:01:46 0:01:46 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00: zene idegen nyelvű 15:57:04 15:58:10 00:01:06 0:00:00 0:01:06 0:00:00 0:01:06 0:00: MaxiRádió hírei helyi 15:58:10 16:01:32 00:03:22 0:03:22 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 h hírműsor Útinform helyi 16:01:32 16:02:26 00:00:54 0:00:54 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00: Lyukas Óra ajánló 16:02:26 16:03:06 00:00:40 0:00:40 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00: Lyukas Óra idegen nyelvű 16:03:06 16:06:37 00:03:31 0:00:00 0:03:31 0:00:00 0:03:31 0:00:00 13

14 Lyukas Óra autósportról szóló filmek 16:06:37 16:11:38 00:05:01 0:05:01 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 sport és kultúra Lyukas Óra magyar nyelvű 16:11:38 16:15:25 00:03:47 0:00:00 0:03:47 0:03:47 0:00:00 0:00: Lyukas Óra autósportról szóló filmek 16:15:25 16:26:49 00:11:24 0:11:24 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 sport és kultúra Lyukas Óra idegen nyelvű 16:26:49 16:30:58 00:04:09 0:00:00 0:04:09 0:00:00 0:04:09 0:00: Lyukas Óra autósportról szóló filmek 16:30:58 16:45:02 00:14:04 0:14:04 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 sport és kultúra Lyukas Óra idegen nyelvű 16:45:02 16:48:54 00:03:52 0:00:00 0:03:52 0:00:00 0:03:52 0:00: Lyukas Óra autósportról szóló filmek 16:48:54 16:53:09 00:04:15 0:04:15 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 sport és kultúra Lyukas Óra idegen nyelvű 16:53:09 16:55:17 00:02:08 0:00:00 0:02:08 0:00:00 0:02:08 0:00: reklám helyi 16:55:17 16:57:03 00:01:46 0:01:46 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00: ajánló ajánló 16:57:03 16:57:53 00:00:50 0:00:50 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00: zene idegen nyelvű 16:57:53 16:58:10 00:00:17 0:00:00 0:00:17 0:00:00 0:00:17 0:00: MaxiRádió hírei helyi 16:58:10 17:01:31 00:03:21 0:03:21 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 h hírműsor HÍR-EST-ELŐ helyi 17:01:31 17:02:25 00:00:54 0:00:54 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 h közélet HÍR-EST-ELŐ idegen nyelvű 17:02:25 17:06:11 00:03:46 0:00:00 0:03:46 0:00:00 0:03:46 0:00: HÍR-EST-ELŐ Féléves a MaxiRádió 17:06:11 17:11:48 00:05:37 0:05:37 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 h közélet HÍR-EST-ELŐ magyar nyelvű 17:11:48 17:14:40 00:02:52 0:00:00 0:02:52 0:02:52 0:00:00 0:00: HÍR-EST-ELŐ Féléves a MaxiRádió 17:14:40 17:20:12 00:05:32 0:05:32 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00: HÍR-EST-ELŐ idegen nyelvű 17:20:12 17:24:40 00:04:28 0:00:00 0:04:28 0:00:00 0:04:28 0:00: HÍR-EST-ELŐ Féléves a MaxiRádió 17:24:40 17:30:34 00:05:54 0:05:54 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 h közélet HÍR-EST-ELŐ idegen nyelvű 17:30:34 17:35:50 00:05:16 0:00:00 0:05:16 0:00:00 0:05:16 0:00: HÍR-EST-ELŐ Az internetadó elleni tüntetés 17:35:50 17:43:27 00:07:37 0:07:37 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 h közélet HÍR-EST-ELŐ magyar nyelvű 17:43:27 17:47:17 00:03:50 0:00:00 0:03:50 0:03:50 0:00:00 0:00: HÍR-EST-ELŐ Az internetadó elleni tüntetés 17:47:17 17:54:30 00:07:13 0:07:13 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 h közélet HÍR-EST-ELŐ magyar nyelvű 17:54:30 17:57:04 00:02:34 0:00:00 0:02:34 0:02:34 0:00:00 0:00: HÍR-EST-ELŐ előrejelzés 17:57:04 17:58:13 00:01:09 0:01:09 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 h reklám helyi 17:58:13 17:59:59 00:01:46 0:01:46 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00: MaxiRádió hírei helyi 17:59:59 18:03:24 00:03:25 0:03:25 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 h hírműsor Útinform helyi 18:03:24 18:04:18 00:00:54 0:00:54 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00: Izomláz sportmagazin 18:04:18 18:55:18 00:51:00 0:34:38 0:16:22 0:10:27 0:05:55 0:00:00 sport reklám helyi 18:55:18 18:57:03 00:01:45 0:01:45 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00: zene idegen nyelvű 18:57:03 18:58:09 00:01:06 0:00:00 0:01:06 0:00:00 0:01:06 0:00: MaxiRádió hírei helyi 18:58:09 19:01:30 00:03:21 0:03:21 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 h hírműsor 14

15 Izomláz sportmagazin 19:01:30 19:55:16 00:53:46 0:36:06 0:17:40 0:04:12 0:13:28 0:00:00 sport reklám helyi 19:55:16 19:57:02 00:01:46 0:01:46 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00: zene idegen nyelvű 19:57:02 19:58:09 00:01:07 0:00:00 0:01:07 0:00:00 0:01:07 0:00: MaxiRádió hírei helyi 19:58:09 20:01:29 00:03:20 0:03:20 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 h hírműsor Rapterápia magyar nyelvű 20:01:29 20:03:19 00:01:50 0:00:00 0:01:50 0:01:50 0:00:00 0:00: Rapterápia vendég: Adrenalin 20:03:19 20:17:10 00:13:51 0:13:51 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00: Rapterápia magyar nyelvű 20:17:10 20:22:18 00:05:08 0:00:00 0:05:08 0:05:08 0:00:00 0:00: Rapterápia vendég: Adrenalin 20:22:18 20:38:33 00:16:15 0:16:15 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00: Rapterápia magyar nyelvű 20:38:33 20:41:52 00:03:19 0:00:00 0:03:19 0:03:19 0:00:00 0:00: Rapterápia vendég: Adrenalin 20:41:52 20:52:07 00:10:15 0:10:15 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00: Rapterápia magyar nyelvű 20:52:07 20:55:12 00:03:05 0:00:00 0:03:05 0:03:05 0:00:00 0:00: zene idegen nyelvű 20:55:12 20:58:07 00:02:55 0:00:00 0:02:55 0:00:00 0:02:55 0:00: MaxiRádió hírei helyi 20:58:07 21:01:30 00:03:23 0:03:23 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 h hírműsor Rapterápia magyar nyelvű 21:01:30 21:03:53 00:02:23 0:00:00 0:02:23 0:02:23 0:00:00 0:00: Rapterápia vendég: Adrenalin 21:03:53 21:21:41 00:17:48 0:17:48 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00: Rapterápia magyar nyelvű 21:21:41 21:24:59 00:03:18 0:00:00 0:03:18 0:03:18 0:00:00 0:00: Rapterápia vendég: Adrenalin 21:24:59 21:31:17 00:06:18 0:06:18 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00: Rapterápia magyar nyelvű 21:31:17 21:36:38 00:05:21 0:00:00 0:05:21 0:05:21 0:00:00 0:00: Rapterápia vendég: Adrenalin 21:36:38 21:51:36 00:14:58 0:14:58 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00: Rapterápia magyar nyelvű 21:51:36 21:54:16 00:02:40 0:00:00 0:02:40 0:02:40 0:00:00 0:00: zene idegen nyelvű 21:54:16 21:57:20 00:03:04 0:00:00 0:03:04 0:00:00 0:03:04 0:00: zene magyar nyelvű 21:57:20 21:58:08 00:00:48 0:00:00 0:00:48 0:00:48 0:00:00 0:00: MaxiRádió hírei helyi 21:58:08 22:01:35 00:03:27 0:03:27 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 h hírműsor Luxfunk Retro Mix 1986 őszi sikerei 22:01:35 22:02:57 00:01:22 0:01:22 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00: Luxfunk Retro Mix idegen nyelvű 22:02:57 22:14:03 00:11:06 0:00:00 0:11:06 0:00:00 0:11:06 0:00: Luxfunk Retro Mix 1986 őszi sikerei 22:14:03 22:15:06 00:01:03 0:01:03 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 15

16 Luxfunk Retro Mix idegen nyelvű 22:15:06 22:17:43 00:02:37 0:00:00 0:02:37 0:00:00 0:02:37 0:00: Luxfunk Retro Mix 1986 őszi sikerei 22:17:43 22:18:49 00:01:06 0:01:06 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00: Luxfunk Retro Mix idegen nyelvű 22:18:49 22:28:13 00:09:24 0:00:00 0:09:24 0:00:00 0:09:24 0:00: Luxfunk Retro Mix 1986 őszi sikerei 22:28:13 22:31:06 00:02:53 0:02:53 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00: Luxfunk Retro Mix idegen nyelvű 22:31:06 22:40:51 00:09:45 0:00:00 0:09:45 0:00:00 0:09:45 0:00: Luxfunk Retro Mix 1986 őszi sikerei 22:40:51 22:42:18 00:01:27 0:01:27 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00: Luxfunk Retro Mix idegen nyelvű 22:42:18 22:44:51 00:02:33 0:00:00 0:02:33 0:00:00 0:02:33 0:00: Luxfunk Retro Mix 1986 őszi sikerei 22:44:51 22:45:32 00:00:41 0:00:41 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00: Luxfunk Retro Mix idegen nyelvű 22:45:32 22:54:31 00:08:59 0:00:00 0:08:59 0:00:00 0:08:59 0:00: Luxfunk Retro Mix 1986 őszi sikerei 22:54:31 22:55:27 00:00:56 0:00:56 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00: zene magyar nyelvű 22:55:27 22:58:06 00:02:39 0:00:00 0:02:39 0:02:39 0:00:00 0:00: MaxiRádió hírei helyi 22:58:06 23:01:34 00:03:28 0:03:28 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 h hírműsor Luxfunk Retro Mix 1986 őszi sikerei 23:01:34 23:03:15 00:01:41 0:01:41 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00: Luxfunk Retro Mix idegen nyelvű 23:03:15 23:14:23 00:11:08 0:00:00 0:11:08 0:00:00 0:11:08 0:00: Luxfunk Retro Mix 1986 őszi sikerei 23:14:23 23:17:19 00:02:56 0:02:56 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00: Luxfunk Retro Mix idegen nyelvű 23:17:19 23:28:30 00:11:11 0:00:00 0:11:11 0:00:00 0:11:11 0:00: Luxfunk Retro Mix 1986 őszi sikerei 23:28:30 23:29:53 00:01:23 0:01:23 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00: Luxfunk Retro Mix idegen nyelvű 23:29:53 23:33:09 00:03:16 0:00:00 0:03:16 0:00:00 0:03:16 0:00: Luxfunk Retro Mix 1986 őszi sikerei 23:33:09 23:33:52 00:00:43 0:00:43 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00: Luxfunk Retro Mix idegen nyelvű 23:33:52 23:42:36 00:08:44 0:00:00 0:08:44 0:00:00 0:08:44 0:00: Luxfunk Retro Mix 1986 őszi sikerei 23:42:36 23:44:58 00:02:22 0:02:22 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00: Luxfunk Retro Mix idegen nyelvű 23:44:58 23:54:30 00:09:32 0:00:00 0:09:32 0:00:00 0:09:32 0:00: Luxfunk Retro Mix 1986 őszi sikerei 23:54:30 23:55:39 00:01:09 0:01:09 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 16

17 zene magyar nyelvű 23:55:39 23:58:07 00:02:28 0:00:00 0:02:28 0:02:28 0:00:00 0:00: MaxiRádió hírei helyi 0:00:00 0:03:23 00:03:23 0:03:23 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 h hírműsor a magyar nyelvű magazin (Budapest Halgass hazait! Burlesque) 0:03:23 0:56:32 00:53:09 0:17:57 0:35:12 0:24:10 0:11:02 0:00: zene magyar nyelvű 0:56:32 0:59:56 00:03:24 0:00:00 0:03:24 0:03:24 0:00:00 0:00: MaxiRádió hírei helyi 0:59:56 1:03:22 00:03:26 0:03:26 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 h hírműsor a magyar nyelvű magazin (The Unbroken Halgass hazait! Promise zenekar) 1:03:22 1:56:14 00:52:52 0:21:21 0:31:31 0:19:50 0:11:41 0:00: zene magyar nyelvű 1:56:14 1:59:14 00:03:00 0:00:00 0:03:00 0:03:00 0:00:00 0:00: ajánló ajánló 1:59:14 1:59:52 00:00:38 0:00:38 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00: MaxiRádió hírei helyi 1:59:52 2:03:22 00:03:30 0:03:30 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 h hírműsor Hangos Irodalom Németh Árpád: A kamera mögül (Történetek az Újvidéki Televízió fejlődéséből) 2:03:22 2:53:05 00:49:43 0:49:43 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 kultúra ajánló ajánló 2:53:05 2:53:47 00:00:42 0:00:42 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00: zene magyar nyelvű 2:53:47 2:56:44 00:02:57 0:00:00 0:02:57 0:02:57 0:00:00 0:00: zene idegen nyelvű 2:56:44 2:59:52 00:03:08 0:00:00 0:03:08 0:00:00 0:03:08 0:00: MaxiRádió hírei helyi 2:59:52 3:03:21 00:03:29 0:03:29 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 h hírműsor Hangos Irodalom Németh Árpád: A kamera mögül (Történetek az Újvidéki Televízió fejlődéséből) 3:03:21 3:50:55 00:47:34 0:47:34 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 kultúra zene idegen nyelvű 3:50:55 3:56:38 00:05:43 0:00:00 0:05:43 0:00:00 0:05:43 0:00: zene magyar nyelvű 3:56:38 3:59:52 00:03:14 0:00:00 0:03:14 0:03:14 0:00:00 0:00: MaxiRádió hírei helyi 3:59:52 4:03:20 00:03:28 0:03:28 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 h hírműsor Hangos Irodalom Németh Árpád: A kamera mögül (Történetek az Újvidéki Televízió fejlődéséből) 4:03:20 4:53:00 00:49:40 0:49:40 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 kultúra zene idegen nyelvű 4:53:00 4:56:40 00:03:40 0:00:00 0:03:40 0:00:00 0:03:40 0:00: zene magyar nyelvű 4:56:40 4:59:51 00:03:11 0:00:00 0:03:11 0:03:11 0:00:00 0:00: MaxiRádió hírei helyi 4:59:51 5:03:20 00:03:29 0:03:29 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 h hírműsor Hangos Irodalom Németh Árpád: A kamera mögül (Történetek az Újvidéki Televízió fejlődéséből) 5:03:20 5:53:19 00:49:59 0:49:59 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 kultúra zene magyar nyelvű 5:53:19 5:59:18 00:05:59 0:00:00 0:05:59 0:05:59 0:00:00 0:00: reklám helyi 5:59:18 5:59:49 00:00:31 0:00:31 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00: MaxiRádió hírei helyi 5:59:49 6:03:19 00:03:30 0:03:30 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 h hírműsor Reggeli Show magyar nyelvű 6:03:19 6:06:02 00:02:43 0:00:00 0:02:43 0:02:43 0:00:00 0:00: Reggeli Show idegen nyelvű 6:06:02 6:06:54 00:00:52 0:00:00 0:00:52 0:00:00 0:00:52 0:00: Reggeli Show Best of Reggeli 6:06:54 6:08:32 00:01:38 0:01:38 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00: Reggeli Show idegen nyelvű 6:08:32 6:11:51 00:03:19 0:00:00 0:03:19 0:00:00 0:03:19 0:00: Reggeli Show magyar nyelvű 6:11:51 6:15:43 00:03:52 0:00:00 0:03:52 0:03:52 0:00:00 0:00:00 17

18 Reggeli Show idegen nyelvű 6:15:43 6:18:42 00:02:59 0:00:00 0:02:59 0:00:00 0:02:59 0:00: Reggeli Show magyar nyelvű 6:18:42 6:19:54 00:01:12 0:00:00 0:01:12 0:01:12 0:00:00 0:00: Reggeli Show Best of Reggeli 6:19:54 6:22:04 00:02:10 0:02:10 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00: Reggeli Show idegen nyelvű 6:22:04 6:29:53 00:07:49 0:00:00 0:07:49 0:00:00 0:07:49 0:00: Reggeli Show Best of Reggeli 6:29:53 6:33:01 00:03:08 0:03:08 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00: Reggeli Show idegen nyelvű 6:33:01 6:36:42 00:03:41 0:00:00 0:03:41 0:00:00 0:03:41 0:00: Reggeli Show magyar nyelvű 6:36:42 6:39:54 00:03:12 0:00:00 0:03:12 0:03:12 0:00:00 0:00: Reggeli Show Best of Reggeli 6:39:54 6:42:09 00:02:15 0:02:15 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00: Reggeli Show idegen nyelvű 6:42:09 6:45:09 00:03:00 0:00:00 0:03:00 0:00:00 0:03:00 0:00: Reggeli Show magyar nyelvű 6:45:09 6:49:19 00:04:10 0:00:00 0:04:10 0:04:10 0:00:00 0:00: Reggeli Show idegen nyelvű 6:49:19 6:57:00 00:07:41 0:00:00 0:07:41 0:00:00 0:07:41 0:00: reklám helyi 6:57:00 6:58:45 00:01:45 0:01:45 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00: ajánló ajánló 6:58:45 6:59:11 00:00:26 0:00:26 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00: Reggeli Show magyar nyelvű 6:59:11 6:59:51 00:00:40 0:00:00 0:00:40 0:00:40 0:00:00 0:00: MaxiRádió hírei helyi 6:59:51 7:03:19 00:03:28 0:03:28 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 h hírműsor Reggeli Show idegen nyelvű 7:03:19 7:07:54 00:04:35 0:00:00 0:04:35 0:00:00 0:04:35 0:00: Reggeli Show Best of Reggeli 7:07:54 7:10:48 00:02:54 0:02:54 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00: Reggeli Show idegen nyelvű 7:10:48 7:14:48 00:04:00 0:00:00 0:04:00 0:00:00 0:04:00 0:00: Reggeli Show Best of Reggeli 7:14:48 7:18:30 00:03:42 0:03:42 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00: Reggeli Show idegen nyelvű 7:18:30 7:24:54 00:06:24 0:00:00 0:06:24 0:00:00 0:06:24 0:00: Reggeli Show Best of Reggeli 7:24:54 7:28:19 00:03:25 0:03:25 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00: Reggeli Show magyar nyelvű 7:28:19 7:31:51 00:03:32 0:00:00 0:03:32 0:03:32 0:00:00 0:00: Reggeli Show idegen nyelvű 7:31:51 7:34:53 00:03:02 0:00:00 0:03:02 0:00:00 0:03:02 0:00: Reggeli Show Best of Reggeli 7:34:53 7:39:55 00:05:02 0:05:02 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00: Reggeli Show magyar nyelvű 7:39:55 7:43:40 00:03:45 0:00:00 0:03:45 0:03:45 0:00:00 0:00: Reggeli Show idegen nyelvű 7:43:40 7:44:53 00:01:13 0:00:00 0:01:13 0:00:00 0:01:13 0:00: Reggeli Show Best of Reggeli 7:44:53 7:48:13 00:03:20 0:03:20 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00: Reggeli Show idegen nyelvű 7:48:13 7:51:07 00:02:54 0:00:00 0:02:54 0:00:00 0:02:54 0:00: Reggeli Show magyar nyelvű 7:51:07 7:54:38 00:03:31 0:00:00 0:03:31 0:03:31 0:00:00 0:00: Reggeli Show idegen nyelvű 7:54:38 7:56:59 00:02:21 0:00:00 0:02:21 0:00:00 0:02:21 0:00: reklám helyi 7:56:59 7:58:44 00:01:45 0:01:45 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00: Reggeli Show magyar nyelvű 7:58:44 7:59:51 00:01:07 0:00:00 0:01:07 0:01:07 0:00:00 0:00: MaxiRádió hírei helyi 7:59:51 8:03:19 00:03:28 0:03:28 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 h hírműsor Reggeli Show ajánló 8:03:19 8:04:01 00:00:42 0:00:42 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00: Reggeli Show idegen nyelvű 8:04:01 8:07:53 00:03:52 0:00:00 0:03:52 0:00:00 0:03:52 0:00:00 18

19 Reggeli Show Best of Reggeli 8:07:53 8:10:08 00:02:15 0:02:15 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00: Reggeli Show idegen nyelvű 8:10:08 8:16:43 00:06:35 0:00:00 0:06:35 0:00:00 0:06:35 0:00: Reggeli Show magyar nyelvű 8:16:43 8:19:54 00:03:11 0:00:00 0:03:11 0:03:11 0:00:00 0:00: Reggeli Show Best of Reggeli 8:19:54 8:21:24 00:01:30 0:01:30 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00: Reggeli Show magyar nyelvű 8:21:24 8:24:36 00:03:12 0:00:00 0:03:12 0:03:12 0:00:00 0:00: Reggeli Show ajánló 8:24:36 8:25:22 00:00:46 0:00:46 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00: Reggeli Show magyar nyelvű 8:25:22 8:27:49 00:02:27 0:00:00 0:02:27 0:02:27 0:00:00 0:00: Reggeli Show idegen nyelvű 8:27:49 8:31:58 00:04:09 0:00:00 0:04:09 0:00:00 0:04:09 0:00: Reggeli Show ajánló 8:31:58 8:32:44 00:00:46 0:00:46 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00: Reggeli Show magyar nyelvű 8:32:44 8:34:53 00:02:09 0:00:00 0:02:09 0:02:09 0:00:00 0:00: Reggeli Show Best of Reggeli 8:34:53 8:37:06 00:02:13 0:02:13 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00: Reggeli Show idegen nyelvű 8:37:06 8:44:03 00:06:57 0:00:00 0:06:57 0:00:00 0:06:57 0:00: Reggeli Show ajánló 8:44:03 8:44:53 00:00:50 0:00:50 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00: Reggeli Show Best of Reggeli 8:44:53 8:46:15 00:01:22 0:01:22 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00: Reggeli Show magyar nyelvű 8:46:15 8:52:52 00:06:37 0:00:00 0:06:37 0:06:37 0:00:00 0:00: Reggeli Show idegen nyelvű 8:52:52 8:56:36 00:03:44 0:00:00 0:03:44 0:00:00 0:03:44 0:00: reklám helyi 8:56:36 8:58:21 00:01:45 0:01:45 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00: Reggeli Show idegen nyelvű 8:58:21 8:59:29 00:01:08 0:00:00 0:01:08 0:00:00 0:01:08 0:00: MaxiRádió hírei helyi 8:59:29 9:02:56 00:03:27 0:03:27 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 h hírműsor Maxi Magazin idegen nyelvű 9:02:56 9:06:51 00:03:55 0:00:00 0:03:55 0:00:00 0:03:55 0:00: Maxi Magazin A Gyöngyösi Városi Televízió műsora 9:06:51 9:07:52 00:01:01 0:01:01 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 h Maxi Magazin magyar nyelvű 9:07:52 9:11:00 00:03:08 0:00:00 0:03:08 0:03:08 0:00:00 0:00: Maxi Magazin idegen nyelvű 9:11:00 9:14:26 00:03:26 0:00:00 0:03:26 0:00:00 0:03:26 0:00: Maxi Magazin A Cinema Bridge Gyöngyös moziműsora 9:14:26 9:15:03 00:00:37 0:00:37 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 h Maxi Magazin magyar nyelvű 9:15:03 9:18:36 00:03:33 0:00:00 0:03:33 0:03:33 0:00:00 0:00: Maxi Magazin idegen nyelvű 9:18:36 9:22:31 00:03:55 0:00:00 0:03:55 0:00:00 0:03:55 0:00: Maxi Magazin a nap receptje 9:22:31 9:23:22 00:00:51 0:00:51 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00: Maxi Magazin magyar nyelvű 9:23:22 9:31:51 00:08:29 0:00:00 0:08:29 0:08:29 0:00:00 0:00: Maxi Magazin idegen nyelvű 9:31:51 9:34:58 00:03:07 0:00:00 0:03:07 0:00:00 0:03:07 0:00: Maxi Magazin magyar nyelvű 9:34:58 9:38:04 00:03:06 0:00:00 0:03:06 0:03:06 0:00:00 0:00: Maxi Magazin idegen nyelvű 9:38:04 9:41:06 00:03:02 0:00:00 0:03:02 0:00:00 0:03:02 0:00: Maxi Magazin magyar nyelvű 9:41:06 9:45:21 00:04:15 0:00:00 0:04:15 0:04:15 0:00:00 0:00: Maxi Magazin ajánló 9:45:21 9:46:02 00:00:41 0:00:41 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00: Maxi Magazin idegen nyelvű 9:46:02 9:53:01 00:06:59 0:00:00 0:06:59 0:00:00 0:06:59 0:00: Maxi Magazin ajánló 9:53:01 9:53:44 00:00:43 0:00:43 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00: Maxi Magazin idegen nyelvű 9:53:44 9:56:35 00:02:51 0:00:00 0:02:51 0:00:00 0:02:51 0:00: reklám helyi 9:56:35 9:58:21 00:01:46 0:01:46 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00: Maxi Magazin magyar nyelvű 9:58:21 9:59:27 00:01:06 0:00:00 0:01:06 0:01:06 0:00:00 0:00: MaxiRádió hírei helyi 9:59:27 10:02:55 00:03:28 0:03:28 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 h hírműsor 19

20 Útinform helyi 10:02:55 10:03:52 00:00:57 0:00:57 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00: Maxi Magazin ajánló 10:03:52 10:04:10 00:00:18 0:00:18 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00: Maxi Magazin idegen nyelvű 10:04:10 10:07:20 00:03:10 0:00:00 0:03:10 0:00:00 0:03:10 0:00: Maxi Magazin magyar nyelvű 10:07:20 10:11:09 00:03:49 0:00:00 0:03:49 0:03:49 0:00:00 0:00: Maxi Magazin idegen nyelvű 10:11:09 10:26:17 00:15:08 0:00:00 0:15:08 0:00:00 0:15:08 0:00: Maxi Magazin ajánló 10:26:17 10:26:59 00:00:42 0:00:42 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00: Maxi Magazin idegen nyelvű 10:26:59 10:39:06 00:12:07 0:00:00 0:12:07 0:00:00 0:12:07 0:00: Maxi Magazin magyar nyelvű 10:39:06 10:42:27 00:03:21 0:00:00 0:03:21 0:03:21 0:00:00 0:00: Maxi Magazin idegen nyelvű 10:42:27 10:45:21 00:02:54 0:00:00 0:02:54 0:00:00 0:02:54 0:00: Maxi Magazin magyar nyelvű 10:45:21 10:53:28 00:08:07 0:00:00 0:08:07 0:08:07 0:00:00 0:00: Maxi Magazin idegen nyelvű 10:53:28 10:56:35 00:03:07 0:00:00 0:03:07 0:00:00 0:03:07 0:00: reklám helyi 10:56:35 10:58:20 00:01:45 0:01:45 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00: Maxi Magazin idegen nyelvű 10:58:20 10:59:27 00:01:07 0:00:00 0:01:07 0:00:00 0:01:07 0:00: MaxiRádió hírei helyi 10:59:27 11:02:54 00:03:27 0:03:27 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 h hírműsor Útinform helyi 11:02:54 11:03:50 00:00:56 0:00:56 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00: Maxi Magazin idegen nyelvű 11:03:50 11:10:20 00:06:30 0:00:00 0:06:30 0:00:00 0:06:30 0:00: Maxi Magazin ajánló 11:10:20 11:10:58 00:00:38 0:00:38 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00: Maxi Magazin magyar nyelvű 11:10:58 11:14:44 00:03:46 0:00:00 0:03:46 0:03:46 0:00:00 0:00: Maxi Magazin idegen nyelvű 11:14:44 11:30:16 00:15:32 0:00:00 0:15:32 0:00:00 0:15:32 0:00: Maxi Magazin ajánló 11:30:16 11:30:54 00:00:38 0:00:38 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00: Maxi Magazin idegen nyelvű 11:30:54 11:33:52 00:02:58 0:00:00 0:02:58 0:00:00 0:02:58 0:00: Maxi Magazin magyar nyelvű 11:33:52 11:37:24 00:03:32 0:00:00 0:03:32 0:03:32 0:00:00 0:00: Maxi Magazin idegen nyelvű 11:37:24 11:40:41 00:03:17 0:00:00 0:03:17 0:00:00 0:03:17 0:00: Maxi Magazin magyar nyelvű 11:40:41 11:43:16 00:02:35 0:00:00 0:02:35 0:02:35 0:00:00 0:00: Maxi Magazin idegen nyelvű 11:43:16 11:55:13 00:11:57 0:00:00 0:11:57 0:00:00 0:11:57 0:00: Maxi Magazin magyar nyelvű 11:55:13 11:56:34 00:01:21 0:00:00 0:01:21 0:01:21 0:00:00 0:00: reklám helyi 11:56:34 11:58:19 00:01:45 0:01:45 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00: Maxi Magazin idegen nyelvű 11:58:19 11:59:26 00:01:07 0:00:00 0:01:07 0:00:00 0:01:07 0:00: MaxiRádió hírei helyi 11:59:26 12:02:54 00:03:28 0:03:28 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 h hírműsor Útinform helyi 12:02:54 12:03:49 00:00:55 0:00:55 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00: NetSzakasz magyar nyelvű 12:03:49 12:07:50 00:04:01 0:00:00 0:04:01 0:04:01 0:00:00 0:00: NetSzakasz internet magazin 12:07:50 12:18:52 00:11:02 0:11:02 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 ismeretterjesztő NetSzakasz magyar nyelvű 12:18:52 12:22:31 00:03:39 0:00:00 0:03:39 0:03:39 0:00:00 0:00: NetSzakasz idegen nyelvű 12:22:31 12:26:16 00:03:45 0:00:00 0:03:45 0:00:00 0:03:45 0:00: NetSzakasz internet magazin 12:26:16 12:42:42 00:16:26 0:16:26 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 ismeretterjesztő NetSzakasz magyar nyelvű 12:42:42 12:50:30 00:07:48 0:00:00 0:07:48 0:07:48 0:00:00 0:00: NetSzakasz internet magazin 12:50:30 12:55:42 00:05:12 0:05:12 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 ismeretterjesztő 20

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1346/2016. (XI. 22.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1346/2016. (XI. 22.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/28574-8/2016. Tárgy: a reklám más médiatartalmaktól való megkülönböztetésének módjára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat A NEMZETI

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1464/2012. (VII. 25.) számú HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1464/2012. (VII. 25.) számú HATÁROZATA Iktatószám: MN/15130-10/2012. Tárgy: a gyermekek és kiskorúak védelmére vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Ügyintéző: Melléklet: személyes adat a hatósági eljárás tárgyát képező honlap másolata

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. felhívja,

H A T Á R O Z A T. felhívja, H A T Á R O Z A T Ügyiratszám: MN/4138-4/2016. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: reklám közzétételére vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése A Nemzeti

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 755/2017. (VII. 11.) számú HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 755/2017. (VII. 11.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/15814-9/2017. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a politikai reklámok meghatározott időszakban való közzétételére vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Telefonszám: Személyes adat E-mail:személyes

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1134/2012. (VI.20.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1134/2012. (VI.20.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/11491-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a saját készítésű, szerkesztésű és első ízben bemutatott (nem ismételt) műsorszámok heti

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1191/2014. (XII.9.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1191/2014. (XII.9.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/28500-7/2014. Tárgy: a hatósági határozatban vállalt műsorszerkezettől történő eltérések Ügyintéző: személyes adat Melléklet: a hatósági ellenőrzés megállapításai A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1084/2014. (XI.11.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1084/2014. (XI.11.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/23304-7/2014. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására, valamint a magyar zenei műsorszámok,

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1331/2013. (VIII. 28.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1331/2013. (VIII. 28.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/22233-7/2013. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések, és a közösségi médiaszolgáltatókkal szemben előírt törvényi követelmények megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám:

Részletesebben

Tárgy: Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 54/2015. (I.13.) számú HATÁROZATA

Tárgy: Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 54/2015. (I.13.) számú HATÁROZATA Iktatószám: Tárgy: Ügyintéző: Melléklet: MN/30592-7/2014. a gyermekek és kiskorúak védelmére vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése személyes adat a hatósági eljárás tárgyát képező sajtótermék másolata

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1250/2014. (XII.16.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1250/2014. (XII.16.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/26124-8/2014. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a támogatás közzétételére vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 1250/2014. (XII.16.)

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 822/2012. (V. 2.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 822/2012. (V. 2.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/2651-8/2012. Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség, illetve a közösségi médiaszolgáltatásokkal szemben támasztott törvényi kötelezettségek

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 625/2013. (IV.10.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 625/2013. (IV.10.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/3989-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 593/2015. (V.19.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 593/2015. (V.19.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/6252-11/2015. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések, és a közösségi médiaszolgáltatókkal szemben előírt törvényi követelmények megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám:

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. felhívja,

H A T Á R O Z A T. felhívja, Ügyiratszám: MN/16251-4/2016. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet: A Médiaszolgáltató által

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 1759/2013. (XII. 11.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 1759/2013. (XII. 11.) számú HATÁROZATA A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 1759/2013. (XII. 11.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/57221-8/2013. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1219/2016. (X.11.) sz. HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1219/2016. (X.11.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/22682-7/2016. Ügyintéző: személyes adat Email: személyes adat Tárgy: a termékmegjelenítésre és a műsorszámok támogatására vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése Nemzeti Média- és Hírközlési

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 712/2013. (IV.25.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 712/2013. (IV.25.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/5825-8/2013. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1148/2015. (VII. 24.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1148/2015. (VII. 24.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/10916-7/2015. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések, a közösségi médiaszolgáltatókkal szemben előírt törvényi követelmények, valamint a társadalmi célú reklámok és klasszikus

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 2007/2012. (XI.14.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 2007/2012. (XI.14.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/25291-10/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására, valamint a saját készítésű, szerkesztésű

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 48/2015. (I.13.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 48/2015. (I.13.) számú H A T Á R O Z A T A Iktatószám: MN/28790-7/2014. Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: a hatósági ellenőrzés megállapításai

Részletesebben

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz harmincezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz harmincezer forint bírsággal sújtja. Ügyiratszám: MN/12483-4/2017. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet: A Médiaszolgáltató által

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 430/2014. (V.13.) számú

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 430/2014. (V.13.) számú Ügyiratszám: MN/7843-8/2014. Ügyintéző: személyes adat Email: személyes adat Tárgy: politikai reklám közzétételére vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 539/2013. (III.27.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 539/2013. (III.27.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/717-8/2013. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására, valamint a közszolgálati és a magyar

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 103/2015. (I. 27.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 103/2015. (I. 27.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/29932-9/2014. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések, és a közösségi médiaszolgáltatókkal szemben előírt törvényi követelmények megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám:

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1898/2012. (X.30.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1898/2012. (X.30.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/24165-7/2012. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

Részletesebben

HATÁROZAT. 30.000,- Ft, azaz harmincezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi.

HATÁROZAT. 30.000,- Ft, azaz harmincezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi. Médiafelügyeleti Főosztály Iktatószám: MN/9024-3/2013. Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: A Médiaszolgáltató által

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1045/2014. (X.28.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1045/2014. (X.28.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/19686-7/2014. Tárgy: engedély nélküli hálózatba kapcsolódás Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat Melléklet: a hatósági ellenőrzés megállapításai A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1329/2016. (XI. 15.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1329/2016. (XI. 15.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/22684-10/2016. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: az osztott képernyős reklám közzétételét előíró törvényi rendelkezés megsértése A Nemzeti

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1230/2015. (IX.1.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1230/2015. (IX.1.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/16962-8/2015. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételét tiltó törvényi rendelkezés megsértése A Nemzeti

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 16/2014. (I.7.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 16/2014. (I.7.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/66261-8/2013. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. felhívja,

H A T Á R O Z A T. felhívja, Ügyiratszám: MN/13785-4/2016. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet: A Médiaszolgáltató által

Részletesebben

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz hatvanezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz hatvanezer forint bírsággal sújtja. Ügyiratszám: MN/5417-4/2016. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet: A Médiaszolgáltató által

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1005/2013. (VI. 12.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1005/2013. (VI. 12.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/8539-8/2013. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérés, burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése Ügyintéző: személyes

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1549/2012. (VIII. 29.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1549/2012. (VIII. 29.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/16140-7/2012. Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat Melléklet: a hatósági

Részletesebben

HATÁROZAT. 20.000,- Ft, azaz húszezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi.

HATÁROZAT. 20.000,- Ft, azaz húszezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi. Médiafelügyeleti Főosztály Iktatószám: MN/29384-4/2012. Tárgy: a reklámok közösségi médiaszolgáltatásban történő közzétételének módjára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Ügyintéző: személyes adat

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1270/2012. (VII.11.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1270/2012. (VII.11.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/13997-7/2012. Tárgy: a műsorstruktúrának megfelelő műsorsugárzási kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: I. A hatósági ellenőrzés megállapításai II. Az egyhetes médiaszolgáltatás

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 2287/2012. (XII.19.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 2287/2012. (XII.19.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/26288-14/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó törvényi kötelezettség

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1495/2012. (VIII. 15.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1495/2012. (VIII. 15.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/14954-9/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására, valamint a saját megkülönböztető

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1554/2012. (VIII.29.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1554/2012. (VIII.29.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/18317-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

Részletesebben

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz ötvenezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz ötvenezer forint bírsággal sújtja. Ügyiratszám: MN/154-4/2016. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet: A Médiaszolgáltató által 2015.

Részletesebben

Ügyiratszám: TA/2925-12/2011 NEMZETI MÉDIA - ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK

Ügyiratszám: TA/2925-12/2011 NEMZETI MÉDIA - ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK Ügyiratszám: TA/2925-12/2011 NEMZETI MÉDIA - ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 499/2011. (IV.14.) számú HATÁROZATA A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa (továbbiakban: Médiatanács) a Szabó

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1557/2012. (VIII.29.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1557/2012. (VIII.29.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/16151-7/2011. Tárgy: a műsoridő, a közszolgálati műsorszámok, a helyi közélettel foglalkozó, a helyi mindennapi életet segítő műsorszámok alulteljesítése, és a napi rendszeres híradásra

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1297/2016. (XI. 8.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1297/2016. (XI. 8.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/22683-9/2016. Ügyintéző: személyes adat Email: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételét tiltó törvényi rendelkezés megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 216/2012. (II. 1.) sz. HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 216/2012. (II. 1.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/32073-8/2011. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: reklám közzétételére vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 216/2012. (II. 1.) sz.

Részletesebben

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 935/2015. (VII.24.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 935/2015. (VII.24.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: PJ/9575-29/2014. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a Budapest 90,3 MHz médiaszolgáltatási jogosultság hasznosítására irányuló pályázati eljárás eredménye A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 797/2014. (IX.2.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 797/2014. (IX.2.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/17079-7/2014. Ügyintéző: személyes adat Email: személyes adat Tárgy: támogatói üzenet, társadalmi célú reklám közzétételére, valamint társadalmi célú reklám megrendelőjének a megnevezésére

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 163/2013. (I.30.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 163/2013. (I.30.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/31683-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására, valamint a saját készítésű, szerkesztésű,

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 547/2012. (III.21.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 547/2012. (III.21.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/35734-11/2011. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó rendelkezés megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 459/2012. (III. 7.) sz. HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 459/2012. (III. 7.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/35125-8/2011. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a pályázatban vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó törvényi kötelezettség megsértése Nemzeti Média- és Hírközlési

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 239/2014. (III. 18.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 239/2014. (III. 18.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/675-11/2014. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések, és a hálózatba kapcsolódásra vonatkozó törvényi előírások megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 457/2014. (V. 20.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 457/2014. (V. 20.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/8929-8/2014. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések, és a közösségi médiaszolgáltatókkal szemben előírt törvényi követelmények megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám:

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 542/2014. (VI. 17.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 542/2014. (VI. 17.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/10617-7/ Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések, és a közösségi médiaszolgáltatókkal szemben előírt törvényi követelmény megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám:

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 482/2015. (IV.28.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 482/2015. (IV.28.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: Ügyintéző: személyes adat Tárgy: az Orosháza 88,6 MHz médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására irányuló pályázati eljárás eredménye A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 634/2012. (IV. 4.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 634/2012. (IV. 4.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/35457-8/2011. Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: a hatósági ellenőrzés megállapításai

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 164/2013. (I.30.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 164/2013. (I.30.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/32761-7/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése

Részletesebben

a NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 105/2011. (I. 12.) sz. HATÁROZATA

a NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 105/2011. (I. 12.) sz. HATÁROZATA a NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 105/2011. (I. 12.) sz. HATÁROZATA A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa (a továbbiakban: Médiatanács) a médiaszolgáltatásokról és a

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1915/2012. (X. 30.) sz. HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1915/2012. (X. 30.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/24172-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 38.000-Ft, azaz harmincnyolcezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T. 38.000-Ft, azaz harmincnyolcezer forint bírsággal sújtja. Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/678-4/2014. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet:

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1606/2012. (IX.5.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1606/2012. (IX.5.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/20021-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a célokat szolgáló műsorszámok, valamint a helyi közélettel foglalkozó, a helyi mindennapi

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 24.000,- Ft, azaz huszonnégyezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T. 24.000,- Ft, azaz huszonnégyezer forint bírsággal sújtja. Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/25287-4/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet:

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 422/2012. (II.29.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 422/2012. (II.29.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/35724-10/2011. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó rendelkezés megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának

Részletesebben

HATÁROZAT. határozatot.

HATÁROZAT. határozatot. Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatal Tartalomfelügyeleti főosztály Ügyiratszám: 4807-1/2011. Tárgy: törvénysértés megállapítása Ügyintéző: személyes adat HATÁROZAT A Nemzeti Média- és Hírközlési

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1531/2011. (X.26.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1531/2011. (X.26.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/25777-8/2011. Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsorsugárzási kötelezettség megsértése ÜgyintézőSzemélyes adat Melléklet: a hatósági ellenőrzés megállapításai A NEMZETI MÉDIA-

Részletesebben

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz húszezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz húszezer forint bírsággal sújtja. Ügyiratszám: MN/34198-4/2016. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése H A T Á R O Z A T A Nemzeti Média-

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 80.000,- Ft, azaz nyolcvanezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T. 80.000,- Ft, azaz nyolcvanezer forint bírsággal sújtja. Médiafelügyeleti Főosztály H A T Á R O Z A T Ügyiratszám: MN/1868--4/2015. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1077/2016. (IX. 6.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1077/2016. (IX. 6.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/17633-8/2016. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések és a közösségi médiaszolgáltatókkal szemben előírt törvényi követelmény megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám:

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1336/2013. (VIII. 28.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1336/2013. (VIII. 28.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/26026-10/2013. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések, valamint a közösségi médiaszolgáltatókkal szemben előírt törvényi követelmények megsértése Ügyintéző: személyes adat

Részletesebben

Médiaszolgáltatás Szabályozás Főosztály Ügyiratszám: 15611-3/2011. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. Végzése

Médiaszolgáltatás Szabályozás Főosztály Ügyiratszám: 15611-3/2011. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. Végzése Médiaszolgáltatás Szabályozás Főosztály Ügyiratszám: 15611-3/2011. Pályáztatási és Jogi Osztály Ügyintéző: dr. Szalai Anita Telefon: (06-1) 4577-959 Tárgy: értesítés eljárás megindításáról és hiánypótlásra

Részletesebben

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1313/2016. (XI. 15.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1313/2016. (XI. 15.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: PJ/3835-31/2016. Tárgy: a kisközösségi rádiós médiaszolgáltatási lehetőségek elvi hasznosítására irányuló pályázati eljárás eredménye A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának

Részletesebben

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 753/2012. (IV. 25.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 753/2012. (IV. 25.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a Siófok 92,6 MHz médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására irányuló pályázati eljárás eredménye A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 753/2012.

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 307/2013. (II. 20.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 307/2013. (II. 20.) számú HATÁROZATA Iktatószám: MN/31696-8/2012. Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Ügyintéző: személyes adat Tel.: Személyes adat E-mail: mate.gyongyver@nmhh.hu

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1795/2012. (X.10.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1795/2012. (X.10.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/21253-8/2012. Tárgy: a közszolgálati, valamint a helyi közélettel foglalkozó, a helyi mindennapi életet bemutató műsorszámokra és a szövegarányra vonatkozóan tett vállalások alulteljesítése

Részletesebben

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz kettőszázötvenezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz kettőszázötvenezer forint bírsággal sújtja. Ügyiratszám: MN/16244-4/2016. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a reklámidőre vonatkozó rendelkezés megsértése H A T Á R O Z A T A Nemzeti Média- és Hírközlési

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 23/2013. (I.9.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 23/2013. (I.9.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/28903-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására és a burkolt kereskedelmi közlemény tilalmára vonatkozó kötelezettség megsértése Melléklet:

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1105/2012. (VI.13.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1105/2012. (VI.13.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/11335-9/2012. Tárgy: vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: I. A hatósági ellenőrzés megállapításai

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 93/2013. (I.23.) számú. Határozata

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 93/2013. (I.23.) számú. Határozata A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 93/2013. (I.23.) számú Határozata A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa (székhelye: 1088 Budapest, Reviczky u. 5., a továbbiakban: Médiatanács)

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1560/2012. (VIII.29.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1560/2012. (VIII.29.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/18304-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megszegése

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1430/2011. (X. 19.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1430/2011. (X. 19.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/24495-8/ Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: a hatósági ellenőrzés megállapításai A NEMZETI

Részletesebben

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1677/2015. (XII.15.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1677/2015. (XII.15.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: PJ/1704-29/2015. Ügyintéző: személyes adat Telefon: 06-1-457-7994 Fax: 06-1-457-7124 Tárgy: a helyi kisközösségi rádiós médiaszolgáltatási lehetőségek elvi hasznosítására irányuló pályázati

Részletesebben

HATÁROZATA. határozatot.

HATÁROZATA. határozatot. Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala Tartalomfelügyeleti főosztály Ügyiratszám: TA/4801-1/2011. Tárgy: törvénysértés megállapítása Ügyintéző: személyes adat HATÁROZATA A Nemzeti Média- és Hírközlési

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 2205/2012. (XII.12.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 2205/2012. (XII.12.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/28084-7/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség, valamint

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 40.000,- Ft, azaz negyvenezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T. 40.000,- Ft, azaz negyvenezer forint bírsággal sújtja. H A T Á R O Z A T Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/67963--4/2013. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés

Részletesebben

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz hatszázezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz hatszázezer forint bírsággal sújtja. Ügyiratszám: MN/4296-4/2016. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a reklámidőre vonatkozó rendelkezés megsértése H A T Á R O Z A T A Nemzeti Média- és Hírközlési

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 208/2013. (II.6.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 208/2013. (II.6.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyintéző: személyes adat Ügyiratszám: MN/28900-15/2012. Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1241/2014. (XII.16.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1241/2014. (XII.16.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/26123-9/2014. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1087/2014. (XI.11.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1087/2014. (XI.11.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/24290-7/2014. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 320/2014. (IV.8.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 320/2014. (IV.8.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/2345-10/2014. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a reklámok megkülönböztetésére vonatkozó törvényi rendelkezés, valamint a vállalt műsorstruktúrának

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1704/2011. (XI.23.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1704/2011. (XI.23.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/26574-7/2011. Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: a hatósági ellenőrzés megállapításai

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1897/2012. (X.30.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1897/2012. (X.30.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/24101-7/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. Indokolás

H A T Á R O Z A T. Indokolás Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/31292-5/2014. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet:

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1540/2012. (VIII.29.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1540/2012. (VIII.29.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/18998-8/2012. Ügyintéző: személyes adat TelefonszámSzemélyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására, valamint a közszolgálati célokat

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1135/2012. (VI.20.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1135/2012. (VI.20.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/10125-8/2012. Tárgy: Médiatanács határozatában előírt műsorstruktúrának megfelelő műsorsugárzási kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: 1. A hatósági ellenőrzés megállapításai

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1037/2016. (VIII. 30.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1037/2016. (VIII. 30.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/17327-10/2016. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések és a közösségi médiaszolgáltatókkal szemben előírt törvényi követelmény megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám:

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1244/2014. (XII.16.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1244/2014. (XII.16.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/25649-10/2014. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése,

Részletesebben

a NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 1331/2011. (X. 5.) számú HATÁROZATA

a NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 1331/2011. (X. 5.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/27101-6/2011. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: kiegyensúlyozottsági kérelem elbírálása Melléklet: a kifogásolt műsorszám tartalmának szöveges ismertetése a NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 809/2014. (IX.2.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 809/2014. (IX.2.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/18955-8/2014 Tárgy: a hatósági határozatban vállalt műsorszerkezettől történő eltérések, illetve a törvény által előírt közszolgálati arány alulteljesítése Ügyintéző: személyes adat Melléklet:

Részletesebben

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz nyolcvanezer forint bírsággal sújtja. Indokolás

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz nyolcvanezer forint bírsággal sújtja. Indokolás Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/3431-4/2014. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet:

Részletesebben

h a t á r o z a t o t A Hatóság megállapítja, hogy a Szolgáltató megsértette az Eat. 7. (5) bekezdése szerinti kötelezettségét azzal, hogy

h a t á r o z a t o t A Hatóság megállapítja, hogy a Szolgáltató megsértette az Eat. 7. (5) bekezdése szerinti kötelezettségét azzal, hogy E-szolgáltatás-felügyeleti osztály Iktatószám: EF/26020-2/2014 Tárgy: Határozat Ügyintéző: Bajusz János Telefon: (1) 429-8613 Melléklet: - A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (továbbiakban: Hatóság)

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 39/2014. (I.14.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 39/2014. (I.14.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/67673-12/2013. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése,

Részletesebben

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1314/2013. (VIII. 28.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1314/2013. (VIII. 28.) számú HATÁROZATA A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 1314/2013. (VIII. 28.) számú HATÁROZATA 1. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa (1088 Budapest Reviczky utca 5., a továbbiakban: Médiatanács)

Részletesebben