A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 797/2014. (IX.2.) számú HATÁROZATA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 797/2014. (IX.2.) számú HATÁROZATA"

Átírás

1 Ügyiratszám: MN/ /2014. Ügyintéző: személyes adat személyes adat Tárgy: támogatói üzenet, társadalmi célú reklám közzétételére, valamint társadalmi célú reklám megrendelőjének a megnevezésére vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 797/2014. (IX.2.) számú HATÁROZATA A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa (a továbbiakban: Médiatanács) a Gong Rádió Kft.-vel (6000 Kecskemét, Petőfi Sándor u. 1/b., a továbbiakban: Médiaszolgáltató) szemben hivatalból lefolytatott eljárásában megállapította, hogy a Médiaszolgáltató Gong FM 96,5 MHz elnevezésű médiaszolgáltatásában április 11-én 07:35:24-kor közzétett támogatói üzenettel egy alkalommal megsértette a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó törvényi rendelkezést, valamint április 11-én 07:54:25-kor közzétett jótékonysági felhívással egy alkalommal megsértette a társadalmi célú reklám közzétételére, valamint a társadalmi célú reklám megrendelőjének megnevezésére vonatkozó törvényi rendelkezést, ezért felhívja a Médiaszolgáltatót, hogy a jelen határozat közlésétől számítva haladéktalanul tegyen eleget a jogszerű magatartás követelményének és tartózkodjék a jövőbeni jogsértésektől. A Médiatanács figyelmezteti a Médiaszolgáltatót, hogy a Médiatanács ugyanezen médiaigazgatásra vonatkozó szabályok következő alkalommal történő megsértése esetén a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Mttv.) ában meghatározott jogkövetkezmények alkalmazására jogosult. E határozat ellen fellebbezésnek nincs helye. A határozat felülvizsgálata az annak közlésétől számított 30 napon belül a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz (a továbbiakban: bíróság) címzett, a Médiatanácshoz három példányban benyújtott keresetlevéllel kérhető. A keresetlevél benyújtásának e határozat végrehajtására halasztó hatálya nincs, a keresettel támadott hatósági határozat végrehajtásának felfüggesztése és a tárgyalás tartása a bíróságtól kérhető. A keresetet a bíróság 30 napon belül bírálja el. Indokolás A Médiatanács az Mttv (1) bekezdésében foglalt általános hatósági felügyeleti hatáskörében, hivatalból vizsgálta a Médiaszolgáltató Gong FM 96,5 MHz elnevezésű médiaszolgáltatásának április hónapban sugárzott műsorfolyamát. A hatósági ellenőrzés megállapításai alapján a 2014.

2 április 11-én 07:35:24-kor közzétett támogatói üzenet vonatkozásában felmerült a sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól szóló évi CIV. törvény (a továbbiakban: Smtv.) 20. (3) bekezdésében, valamint a április 11-én 07:54:25-kor közzétett jótékonysági felhívás kapcsán az Mttv. 32. (2) bekezdés b) pontjában és 32. (4) bekezdésében foglalt rendelkezés megsértése. A Médiatanács a április 11-én 07:35:24-kor közzétett támogatói üzenet, illetőleg a 07:54:25-kor sugárzott jótékonysági felhívás vonatkozásában a június 24-én kelt, 557/2014. (VI.24.) számú, MN/ /2014. ügyiratszámú végzésében hatósági eljárást indított a Médiaszolgáltatóval szemben az Smtv. 20. (3) bekezdés egy alkalommal, valamint az Mttv. 32. (2) bekezdés b) pontjában és 32. (4) foglalt rendelkezések egy alkalommal történt vélelmezett megsértése tárgyában, valamint tájékoztatta a Médiaszolgáltatót a hatósági ellenőrzés megállapításairól, és felhívta a figyelmét arra, hogy az eljárás során a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 51. (1) bekezdésében foglalt rendelkezés értelmében nyilatkozattételi, a Ket. 68. (1) bekezdése szerint iratbetekintési jog illeti meg. A Médiaszolgáltató a tértivevény tanúsága szerint július 7-én vette át a hatósági eljárás megindításáról értesítő, valamint a nyilatkozattételi és iratbetekintési jogáról tájékoztató végzést, azonban jelen határozat meghozataláig nem élt nyilatkozattételi jogával. A Médiatanács a rendelkezésre álló adatok, különösen a hatósági ellenőrzés alapján az alábbi tényállásokat állapította meg, és azt az alábbiak szerint értékelte: 1. A Médiaszolgáltató által üzemeltetett Gong FM 96,5 MHz adón április 11-én 07:35:24 órakor a következő támogatói üzenet hangzott el: Az útinformációk támogatója a Halasi úti Agroker Áruház, a minőségi, olcsó fűnyíró gépek, fűnyíró traktorok forgalmazója. Az Smtv. 20. (3) bekezdésének megsértését a reklámüzenetet tartalmazó támogatói megnevezés kapcsán vélelmezte a hatósági ellenőrzés. Az Smtv. 20. (3) bekezdése értelmében "burkolt kereskedelmi közlemény médiatartalomban történő közzététele tilos". Az Smtv. 20. (8) bekezdésének első mondata szerint "a médiatartalom támogatóját a közzététellel egyidejűleg, illetve azt közvetlenül megelőzően vagy azt követően meg kell nevezni". Az Mttv. 26. (2) bekezdése alapján, a támogató megnevezése történhet a támogató vagy az általa megjelölt más vállalkozásra utaló jelzés, termékére, tevékenységére vagy szolgáltatására utalás vagy ezek megkülönböztető jele, logója, közzétételével, illetve feltüntetésével". Az Mttv pontja szerint "burkolt kereskedelmi közlemény: olyan kereskedelmi közlemény, amelynek közzététele természetét tekintve megtéveszti a közönséget. Burkolt reklámnak minősülhet a kereskedelmi közlemény céljait szolgáló közlemény abban az esetben is, ha nem ellenszolgáltatás fejében került közzétételre". A kereskedelmi közlemény fogalmát az Mttv pontja az alábbiak szerint határozza meg: "olyan médiatartalom, amelynek célja gazdasági tevékenységet folytató természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság árujának, szolgáltatásának vagy arculatának közvetlen vagy közvetett népszerűsítése. Az ilyen tartalmak fizetés vagy hasonló ellenszolgáltatás ellenében, vagy önreklámozás céljából kísérik a médiatartalmakat, vagy szerepelnek abban. A kereskedelmi közlemény formái közé tartozik többek között a reklám, a támogatást nyújtó nevének, védjegyének, arculatának vagy termékének megjelenítése, a televíziós vásárlás és a termékmegjelenítés". 2

3 Reklám az Mttv pontja értelmében "olyan - műsorszámnak minősülő - közlés, tájékoztatás, illetve megjelenítési mód, amely valamely birtokba vehető forgalomképes ingó dolog [... ], szolgáltatás, ingatlan, vagyoni értékű jog értékesítésének vagy más módon történő igénybevételének előmozdítására, vagy e céllal összefüggésben a vállalkozás neve, megjelölése, tevékenysége népszerűsítésére vagy áru, árujelző ismertségének növelésére irányul". Az Mttv pontja rögzíti a támogatás fogalmát. Eszerint a támogatás "olyan hozzájárulás, amelyet valamely vállalkozás nyújt valamely médiaszolgáltató vagy műsorszám finanszírozására azzal a céllal, hogy népszerűsítse nevét, védjegyét, arculatát, tevékenységét vagy termékeit". Az idézett fogalom-meghatározások alapján a reklám és a támogatás is a kereskedelmi közlemény egy-egy formája. A támogatás műsorszám vagy médiaszolgáltatás finanszírozása azzal a céllal, hogy a médiaszolgáltató cserébe népszerűsítse a támogató nevét, védjegyét, arculatát, tevékenységét vagy termékeit. A reklám célja ezzel szemben konkrét termékek, szolgáltatások értékesítésének elősegítése; a reklámok vásárlásra/igénybevételre ösztönöznek vagy hívnak fel. A kereskedelmi közlemény két formájának eltérő jellegéből következően a támogató megnevezése - noha megjelenítheti a terméket - közvetlenül nem segítheti elő termék vagy szolgáltatás értékesítését. A támogatói üzenetnek - a fentiek értelmében - nem lehet eleme: - termék/szolgáltatás előnyeinek, tulajdonságainak ismertetése, - termékre/szolgáltatásra vonatkozó, reklám üzenetnek minősülő állítás (pl. piacvezető, hatékony, a legjobb megoldás, széles válaszék stb.), - olyan reklámszlogen, amely felhív, vagy ösztönöz a támogató termékének/szolgáltatásának megvásárlására, - direkt felhívás a támogató termékének/szolgáltatásának megvásárlására, - információ a termék/szolgáltatás áráról, kereskedelmi elérhetőségéről, - a támogató elérhetősége - kivéve honlap, facebook, twitter, -, vagy a felsorolt elérhetőségek ismertetését kísérő további felhívást (pl. Látogasson el honlapunkra, és rendelje meg... ). Összefoglalva: a támogatói üzenet kizárólag a támogató népszerűsítésére irányulhat, míg a reklám ezen túlmenően konkrét termék vagy szolgáltatás vásárlására is ösztönöz. Az Agroker Áruház támogatói üzenetével kapcsolatban a Médiatanács megállapította, hogy az túllépte a támogatás fogalmának kereteit, mivel annak során a támogató elérhetősége egyértelműen megnevezésre került. A támogatói megnevezésben elhangzó halasi úti jelző egyedien beazonosíthatóvá tette a támogató elérhetőségét, így annak sugárzásával a Médiaszolgáltató burkolt kereskedelmi közleményt tett közzé, ezért a Médiatanács megállapította, hogy egy alkalommal megsértette az Smtv. 20. (3) bekezdésében foglalt rendelkezést. 2. Médiaszolgáltató által üzemeltetett Gong FM 96,5 MHz adón április 11-én 07:54:25-kor jótékonysági felhívás főcímmel került közzétételre egy társadalmi célú reklám, amely ezért jellegét tekintve nem volt azonnal felismerhető és más médiatartalmaktól megkülönböztethető, valamint annak megrendelője nem került egyértelműen megnevezésre. A szpotban a következő hangzott el: A Menhely az Állatokért Alapítvány április 7-től kedvezményes ivartalanítási akciót szervez. Az Alapítvány átvállalja és kifizeti Ön helyett az ivartalanítás költségének egy részét. Az akcióban szereplő helységek: Kecskemét, Hetényegyháza, Ballószög, Kadafalva és Matkó. Bővebb információt a as telefonszámon kaphat, vagy oldalon találhat. Vegyen részt a Menhely az Állatokért Alapítvány ivartalanítási akciójában! Az Mttv. fogalom meghatározásában nem szerepel a jótékonysági felhívás fogalma. Az Mttv ának 27. pontja szerint Közérdekű közlemény: ellenszolgáltatás nélkül közzétételre kerülő, állami vagy önkormányzati feladatot ellátó szervezettől, illetve személytől származó 3

4 tájékoztatás, amely valamely konkrét közérdekű információt közvetít a nézők vagy hallgatók figyelmének felkeltése céljából, és nem minősül politikai reklámnak. Az Mttv ának 64. pontja értelmében Társadalmi célú reklám: politikai reklámnak nem minősülő, üzleti érdekeltséget nem tartalmazó, reklámcélokat nem szolgáló, ellenérték fejében vagy anélkül közzétett felhívás vagy közérdekű üzenet, amely valamely közérdekű cél elérése érdekében kíván hatást gyakorolni a médiaszolgáltatás nézőjére vagy hallgatójára. Jelen közzététel a Menhely az Állatokért Alapítvány kedvezményes ivartalanítási akcióját népszerűsítette, melynek célja, hogy megakadályozza a nem várt, és ezáltal gazdátlanná váló állatok megszületését, és az Alapítvány azt is vállalta, hogy kifizeti az ivartalanítás költségének egy részét. Ezért tartalma alapján nem minősül politikai reklámnak, valamint üzleti érdekeltségeket és reklámcélokat sem szolgál, hanem közérdekű cél elérése érdekében kíván hatást gyakorolni a médiaszolgáltatás hallgatójára, így a Médiatanács megállapította, hogy az társadalmi célú reklámnak minősül. Az Mttv. 32. (2) bekezdése b) pontja értelmében A politikai reklámnak, a közérdekű közleménynek és a társadalmi célú reklámnak - e jellegét tekintve - azonnal felismerhetőnek és más médiatartalmaktól megkülönböztethetőnek kell lennie. A más médiatartalmaktól való megkülönböztetés módja a lineáris médiaszolgáltatásban: ( ) b) rádiós médiaszolgáltatás esetében akusztikus módon történő figyelemfelhívás. Jelen esetben a Médiaszolgáltató nem e jellegének megfelelő főcímek között tette közzé az adott társadalmi célú reklámot, így az nem volt azonnal felismerhető és más médiatartalmaktól megkülönböztethető, ezért annak vonatkozásában a Médiaszolgáltató egy alkalommal megsértette az Mttv. 32. (2) bekezdés b) pontját. 3. A fentieken túl a Médiaszolgáltató által április 11-én 07:54:25-kor sugárzott társadalmi célú reklám kapcsán a megrendelő nem került megnevezésre. Az Mttv. 32. (4) bekezdése a következőket rögzíti: "Politikai reklám, közérdekű közlemény és társadalmi célú reklám közzétételekor a közzététel megrendelőjét egyértelműen meg kell nevezni." A fenti rendelkezés a megrendelő egyértelmű megnevezését írja elő, hiszen a társadalmi célú reklám alanya - jelen esetben a szpotban megnevezett Menhely az Állatokért Alapítvány - nem mindig azonos annak megrendelőjével. A hatósági ellenőrzéssel érintett közleményben nem került egyértelműen megnevezésre a megrendelő, azonban a törvényi rendelkezés maradéktalan betartása és a nézők megfelelő tájékoztatása érdekében a közlemény bemutatását kísérően, illetve követően a megrendelő konkrét megnevezése szükséges. A törvényi kötelezettség a közlemény közlésével egyidejűleg, annak részeként közzétett pl. a "Készült a... megbízásából", illetve "a... közleményét látták/hallották" stb. formákkal tekinthető teljesítettnek. A jelen közzétételben a megrendelő egyértelmű megnevezése elmaradt, ezért a Médiatanács megállapította, hogy annak kapcsán a Médiaszolgáltató egy alkalommal megsértette az Mttv. 32. (4) bekezdését is. A Médiatanács a jogsértések miatt alkalmazandó jogkövetkezmény fajtájának meghatározása során az alábbi szempontokat vette figyelembe. Az Mttv (1) bekezdése értelmében: Amennyiben a jogsértés csekély súlyú és ismételtség nem állapítható meg, a Médiatanács, illetve a Hivatal - a jogsértés tényének megállapítása és figyelmeztetés mellett legfeljebb harminc napos 4

5 határidő tűzésével felhívhatja a jogsértőt a jogsértő magatartás megszüntetésére, a jövőbeni jogsértésektől való tartózkodásra, illetve a jogszerű magatartás tanúsítására, és meghatározhatja annak feltételeit." Az Mttv (4) bekezdésében foglalt rendelkezés szerint: Az (1)-(3) bekezdés alkalmazásában ismételtségnek tekintendő, ha a jogsértő a jogerős hatósági határozatban megállapított jogsértő magatartást ugyanazon jogalapon és jogszabályhely tekintetében, ugyanazon tárgykörben, háromszázhatvanöt napon belül legalább kétszer valósítja meg, ide nem értve a csekély súlyú törvénysértéseket. 1. A Médiatanács az Smtv. 20. (3) bekezdésében foglalt rendelkezés megsértését a Médiaszolgáltatóval szemben január 1-jét követően nem állapította meg. A Médiatanács a jelen jogsértést csekély súlyúnak ítélte meg, figyelemmel arra, hogy azt a Médiaszolgáltató első esetben és egy alkalommal követte el. 2. A Médiatanács az Mttv. 32. (2) bekezdése b) pontjában foglalt rendelkezés megsértését január 1-jét követően egy alkalommal, az 1331/2012. (VII.18.) számú határozatában állapította meg a Médiaszolgáltatóval szemben, és annak kapcsán az Mttv (1) bekezdése szerinti felhívás jogkövetkezményt alkalmazta a Médiaszolgáltatóval szemben. Az Mttv. 32. (2) bekezdése b) pontjának vonatkozásában az ismételtség fogalmi elemei nem állnak fent, mivel az előző jogsértést a Médiaszolgáltató jelen jogsértést megelőző 365 napon túl követte el, valamint jelen esetben egy alkalommal sérült az Mttv. ezen szabályában foglalt rendelkezés, ezért a Médiatanács jelen jogsértést csekély súlyúnak ítélte meg. 3. A Médiatanács az Mttv. 32. (4) bekezdésében foglalt rendelkezés megsértését január 1-jét követően még nem állapította meg a Médiaszolgáltatóval szemben. Az Mttv. 32. (4) bekezdésének megsértését Médiaszolgáltató részéről első esetben és egy alkalommal tapasztalta a Médiatanács, ezért jelen jogsértést csekély súlyúnak minősítette. A fentiekre tekintettel a Médiatanács mindhárom jogsértés vonatkozásában az Mttv (1) bekezdésében rögzített jogkövetkezményt alkalmazta a Médiaszolgáltatóval szemben, azaz a jogsértések tényének megállapítása és figyelmeztetés mellett felhívta a jövőbeni jogsértésektől való tartózkodásra, illetve a jogszerű magatartás tanúsítására. A Médiatanács az Smtv. 20. (3) bekezdésének megsértése vonatkozásában az Mttv c) pontjában, míg az Mttv. 32. (2) bekezdés b) pontjának és 32. (4) bekezdésének megsértése kapcsán az Mttv bh) pontjában foglalt hatáskörében a rendelkező részben foglaltak szerint döntött. A hatósági eljárás során a Ket ában foglalt rendelkezés szerinti eljárási költség nem merült fel. 5

6 A jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ket. 72. (1) bekezdés da) pontján, valamint az Mttv (1) és (3) bekezdésén, valamint a on alapul. A tárgyalás tartására vonatkozó tájékoztatás a Polgári perrendtartásról szóló évi III. törvény (Pp.) 338. (2) bekezdésén alapul. Budapest, szeptember 2. A Médiatanács nevében:. dr. Karas Monika elnök de. Auer János hitelesítő tag Kapják: 1) Személyes adat 6

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 1759/2013. (XII. 11.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 1759/2013. (XII. 11.) számú HATÁROZATA A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 1759/2013. (XII. 11.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/57221-8/2013. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat

Részletesebben

1044/2013. (VI.19. VI.19.) ) számú HATÁROZATA

1044/2013. (VI.19. VI.19.) ) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/10056-11/2013. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1760/2013. (XII.11.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1760/2013. (XII.11.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/32770-9/2013. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a műsoridőre és a napi rendszeres híradásra szánt minimális műsoridőre vonatkozó kötelezettség megsértése; a reklám és a társadalmi célú reklám

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1737/2012. (X.3.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1737/2012. (X.3.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/20018-7/2012. Tárgy: a magyar zenei műsorszámok, a napi rendszeres híradásra szánt minimális műsoridő, a közszolgálati célokat szolgáló műsorszámok és a célcsoportnak szóló műsorarány alulteljesítése

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 122/2015. (II.3.) számú HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 122/2015. (II.3.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/28789-8/2014. Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor közreadására vonatkozó és a közösségi médiaszolgáltatókkal szemben előírt törvényi követelmények megsértése Ügyintéző: személyes

Részletesebben

a NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 1331/2011. (X. 5.) számú HATÁROZATA

a NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 1331/2011. (X. 5.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/27101-6/2011. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: kiegyensúlyozottsági kérelem elbírálása Melléklet: a kifogásolt műsorszám tartalmának szöveges ismertetése a NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI

Részletesebben

Tárgy: kiegyensúlyozottsági kérelem elbírálása. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 434/2015. (IV.15.) számú H A T Á R O Z A T A

Tárgy: kiegyensúlyozottsági kérelem elbírálása. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 434/2015. (IV.15.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/7255-6/2015. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: kiegyensúlyozottsági kérelem elbírálása A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának

Részletesebben

HATÁROZAT. 1.000.000,- Ft, azaz egymillió forint összegű bírság megfizetésére kötelezi.

HATÁROZAT. 1.000.000,- Ft, azaz egymillió forint összegű bírság megfizetésére kötelezi. Médiafelügyeleti Főosztály Iktatószám: MN/2026-22/2011. Tárgy: a nyugalom megzavarására alkalmas képi vagy hanghatások bemutatását megelőző figyelemfelhívásra vonatkozó törvényi előírás megsértése Ügyintéző:

Részletesebben

1002/2013. (VI.12. VI.12.) ) számú HATÁROZATA

1002/2013. (VI.12. VI.12.) ) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/9483-12/2013. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a kiskorúak védelmére vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 1002/2013. (VI.12.

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1516/2013. (X.16.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1516/2013. (X.16.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/46732-7/2013. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására és a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó törvényi rendelkezés

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1018/2012. (V.30.) számú V É G Z É S E

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1018/2012. (V.30.) számú V É G Z É S E Ügyiratszám: MN/12207-6/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: eljárás megszüntetése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 1018/2012.

Részletesebben

Az új magyar médiaszabályozás

Az új magyar médiaszabályozás Az új magyar médiaszabályozás Az új magyar médiaszabályozás Kiadó: Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Nyomtatta: HTSART Kft. Budapest, 2011. november Tartalomjegyzék Előszó...7 2010. évi CIV. törvény

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 348/2013. (II. 27.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 348/2013. (II. 27.) számú HATÁROZATA Iktatószám: MN/33827-8/2012. Tárgy: a gyermekekre és kiskorúakra vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése Ügyintéző: személyes adat A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 348/2013. (II.

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1493/2012. (VIII.15.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1493/2012. (VIII.15.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/15476-8/2012. Tárgy: a Médiatanács határozatában előírt műsorstruktúrának megfelelő műsorsugárzási kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: a hatósági ellenőrzés megállapításai

Részletesebben

Mobilszolgáltatás-felügyeleti osztály Iktatószám: FO/32788-9/2011. Tárgy: szolgáltatás számlázása és szolgáltatás korlátozás megfelelősége Ügyintéző:

Mobilszolgáltatás-felügyeleti osztály Iktatószám: FO/32788-9/2011. Tárgy: szolgáltatás számlázása és szolgáltatás korlátozás megfelelősége Ügyintéző: Mobilszolgáltatás-felügyeleti osztály Iktatószám: FO/32788-9/2011. Tárgy: szolgáltatás számlázása és szolgáltatás korlátozás megfelelősége Ügyintéző: HATÁROZAT A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala

Részletesebben

A reklámadó legfontosabb szabályai 2014.

A reklámadó legfontosabb szabályai 2014. A reklámadó legfontosabb szabályai 2014. A Magyar Közlöny 82. számában 2014. június 17-én megjelent a reklámadóról szóló 2014. évi XXII. törvény [Ratv.], amelynek rendelkezései a 2014. évi XXXIV. törvény

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság MÉDIATANÁCSÁNAK. A J Á N L Á S A a termékmegjelenítés szabályainak alkalmazásáról

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság MÉDIATANÁCSÁNAK. A J Á N L Á S A a termékmegjelenítés szabályainak alkalmazásáról A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság MÉDIATANÁCSÁNAK A J Á N L Á S A a termékmegjelenítés szabályainak alkalmazásáról Az audiovizuális médiaszolgáltatásokról szóló 2010/13/EU irányelv 1 (a továbbiakban:

Részletesebben

A fogyasztók felé irányuló kereskedelmi gyakorlatok etikai szabályozásának bemutatása néhány gyakorlati példán keresztül Dr. Kónya Csaba Béres 2014.

A fogyasztók felé irányuló kereskedelmi gyakorlatok etikai szabályozásának bemutatása néhány gyakorlati példán keresztül Dr. Kónya Csaba Béres 2014. A fogyasztók felé irányuló kereskedelmi gyakorlatok etikai szabályozásának bemutatása néhány gyakorlati példán keresztül Dr. Kónya Csaba Béres 2014. július 8. 1 Az etika annak a szükségességnek átélését

Részletesebben

Határozat. elutasítja. A másodfokú hatóság az elsőfokú határozat indokolását az alábbiak szerint. megváltoztatja:

Határozat. elutasítja. A másodfokú hatóság az elsőfokú határozat indokolását az alábbiak szerint. megváltoztatja: Másodfokú döntés-előkészítő osztály Iktatószám: MD/14960-21/2011. Ügyintéző: Tárgy: Enternet 2001 Kft. fellebbezésének elbírálása Határozat A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Elnökhelyettese (a továbbiakban:

Részletesebben

A reklámadó legfontosabb szabályai 2015.

A reklámadó legfontosabb szabályai 2015. A reklámadó legfontosabb szabályai 2015. A reklámadóról szóló 2014. évi XXII. törvény [Ratv.] rendelkezései értelmében 2015-ben is adóköteles a meghatározott csatornákon, felületeken közzétett reklám,

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024 web:

Részletesebben

2. Írja le, hogy milyen szempontokat kell figyelembe venni a reklámkészítésnél!

2. Írja le, hogy milyen szempontokat kell figyelembe venni a reklámkészítésnél! TESZTELJE TUDÁSÁT! (Egyes kérdéseknél több jó megoldás is lehetséges!) 1. Melyik állítás igaz az alábbiak közül? a) A reklám irányulhat a vállalkozás nevének, megjelölésének, tevékenységének népszerűsítésére

Részletesebben

Alsónémedi és Vidéke Takarékszövetkezet. Alsónémedi Fő út 66/a 2351. Tárgy: Felhívás intézkedések megtételére, valamint bírság kiszabása

Alsónémedi és Vidéke Takarékszövetkezet. Alsónémedi Fő út 66/a 2351. Tárgy: Felhívás intézkedések megtételére, valamint bírság kiszabása Alsónémedi és Vidéke Takarékszövetkezet Alsónémedi Fő út 66/a 2351 Tárgy: Felhívás intézkedések megtételére, valamint bírság kiszabása Az Alsónémedi és Vidéke Takarékszövetkezetnél (székhelye: 2351 Alsónémedi,

Részletesebben

Az Egészség-portál Korlátolt Felelősségű Társaság Általános Szerződési Feltételei

Az Egészség-portál Korlátolt Felelősségű Társaság Általános Szerződési Feltételei A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) tartalmazzák az Egészség-portál Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1184 Budapest, Ferenc utca 33. adószám: 23983542-2-43, cégjegyzékszám:

Részletesebben

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 1656/2009. (VIII.26.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024 web:

Részletesebben

határozatot. Ezt meghaladóan a Hírközlési Döntőbizottság az Interdotnet Magyarország Kft. kérelmét elutasítja.

határozatot. Ezt meghaladóan a Hírközlési Döntőbizottság az Interdotnet Magyarország Kft. kérelmét elutasítja. HÍRKÖZLÉSI FELÜGYELET HÍRKÖZLÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1123 Budapest Alkotás u. 53. Levélcím:1525 Budapest Pf.: 75 Telefon: (1) 457-7470 Telefax: (1) 457-7471 Internet www.hif.hu Ügyiratszám: DB-2589-21/2002.

Részletesebben

4-> sir«titti s: ám : 1 f " : / ozk

4-> sir«titti s: ám : 1 f  : / ozk Orsi, 6 _ yü!és Hivatal a 4-> sir«titti s: ám : 1 f " : / ozk Étk4e 201 DEC Z 3. 2010. ÉVI... TÖRVÉNY A MÉDIASZOLGÁLTATÁSOKRÓL ÉS A TÖMEGKOMMUNIKÁCIÓRÓL * Az Országgyűlés a közösség és az egyén érdekeinek

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG ÉSZAKDUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 2832. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524000, Ügyfélszolgálat: 96/524001 Fax: 96/524024 web: http://edktvf.zoldhatosag.hu

Részletesebben

Levélcím: Telefon: Fax: Ügyszám: Vj/075/2012. Iktatószám: TEVA Magyarország Zrt. v é g z é s t.

Levélcím: Telefon: Fax: Ügyszám: Vj/075/2012. Iktatószám:  TEVA Magyarország Zrt. v é g z é s t. 1054 Budapest, Alkotmány u. 5. Levélcím: 1245, Budapest 5. Pf. 1036 Telefon: (06-1) 472-8865, Fax: (06-1) 472-8860 Ügyszám: Vj/075/2012. Iktatószám: Vj/075-42/2012. A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa

Részletesebben