A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 160/2016. (II. 9.) számú HATÁROZATA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 160/2016. (II. 9.) számú HATÁROZATA"

Átírás

1 Ügyiratszám: MN/ /2015. Tárgy: a társadalmi célú reklám közzétételére vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet: A magyar reformok működnek! című klipek m1, m4 és Duna TV elnevezésű csatornákon reklámként történt közzétételére vonatkozó adatok A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 160/2016. (II. 9.) számú HATÁROZATA A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) Médiatanácsa (a továbbiakban: Médiatanács) a Duna Médiaszolgáltató Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársasággal (1016 Budapest, Naphegy tér 8.; a továbbiakban: közszolgálati médiaszolgáltató) szemben hivatalból lefolytatott, november 24. napján indult hatósági eljárásában megállapította, hogy a közszolgálati médiaszolgáltató a Duna TV, az m1 és az m4 elnevezésű médiaszolgáltatásokban A magyar reformok működnek! című klipeknek a július 24-étől szeptember 23-áig terjedő időszakban, a jelen határozat elválaszthatatlan részét képező mellékletben meghatározott időpontokban és esetszámban történt közzétételével megsértette a társadalmi célú reklám (a továbbiakban: TCR) közzétételére vonatkozó törvényi rendelkezést, amely miatt a közszolgálati médiaszolgáltatót Ft (azaz nyolcszázharminckétezer forint) összegű bírság megfizetésére kötelezi. A bírságot a közszolgálati médiaszolgáltató a határozat közlését követő hét napon belül köteles befizetni a Médiatanács Magyar Államkincstárnál vezetett számú pénzforgalmi számlájára. A pénzfizetési kötelezettség késedelmes teljesítése esetén a közszolgálati médiaszolgáltató késedelmi pótlékot köteles fizetni, melynek mértéke minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd része. E határozat ellen fellebbezésnek nincs helye. A határozat felülvizsgálata a határozat közlésétől számított 30 napon belül a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz címzett, a Médiatanácshoz három példányban benyújtott keresetlevéllel kérhető. A keresetlevél benyújtásának e határozat végrehajtására halasztó hatálya nincs, a keresetlevélben a keresettel támadott határozat végrehajtásának felfüggesztése a bíróságtól kérhető. A keresetet a bíróság a beérkezést követő naptól számított 30 napon belül tárgyalás tartása nélkül bírálja el, a keresetlevélben tárgyalás tartása kérhető.

2 # Indokolás A Hatóság a Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Zrt. (a továbbiakban: bejelentő) szeptember 8-án érkezett, MN/ /2015. számon iktatott bejelentése alapján vizsgálta A magyar reformok működnek! témájú szpotoknak a közszolgálati médiaszolgáltató egyes médiaszolgáltatásaiban való közzétételét. A hatósági ellenőrzés során megállapítást nyert, hogy a közszolgálati médiaszolgáltató a július 24-étől szeptember 23-áig terjedő időszakban, a jelen határozat elválaszthatatlan részét képező mellékletben meghatározott időpontokban és esetszámban jelenítette meg a kifogásolt szpotokat, amelyek tekintetében felmerült a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Mttv.) 32. (2) bekezdés a) pontjában foglalt rendelkezés megsértése. A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 29. (3) bekezdése alapján a Médiatanács az Mttv b) pont bh) alpontjában foglalt hatáskörében hivatalból hatósági eljárást indított a közszolgálati médiaszolgáltatóval szemben az Mttv. 32. (2) bekezdés a) pontjában foglalt rendelkezés vélelmezett megsértése tárgyában, továbbá az 1537/2015. (XI. 24.) számú, MN/ /2015. ügyiratszámú végzésében tájékoztatta az ellenőrzés megállapításairól, a Ket. 51. (1) bekezdése szerinti nyilatkozattételi jogosultságáról és a Ket. 68. (1) bekezdése alapján az iratbetekintés lehetőségéről. A Médiatanács az előbbiek mellett MN/ /2015. számú levelében tájékoztatta a bejelentőt a hatósági eljárás megindításáról. Az MN/ /2015. ügyiratszámú végzést a visszaérkezett tértivevény adatai szerint a közszolgálati médiaszolgáltató december 2-án vette át, és december 18-án érkezett, MN/ /2015. számon iktatott nyilatkozatában a hatósági eljárás megszüntetését kérte arra hivatkozással, hogy a kifogásolt szpotokat TCR-ként kezdte el sugározni, azonban a megrendelő kifejezett kívánságára azokat a későbbiekben reklámként tüntette fel. Az előbbiekkel összefüggésben vitatta, hogy a Médiatanács végzésében feltüntetett valamennyi időpontban megvalósult volna a szpotok közreadása. A Médiatanács a rendelkezésre álló adatok, különösen a Médiaszolgáltató nyilatkozata és a hatósági ellenőrzés megállapításai alapján az alábbi tényállást állapította meg, és azt az alábbiak szerint értékelte. A magyar reformok működnek témájú szpotoknak az alábbi két, egységesen 20 másodperces klipmutációja bukkant fel a a közszolgálati médiaszolgáltató csatornáin társadalmi célú reklámként, majd a jelen határozat elválaszthatatlan részét képező mellékletben megjelölt időpontokban reklámként: 1. verzió: # nyitó kép Örülünk annak, hogy a gyerekek ingyenes étkezést kapnak az oviban.!2

3 # # # # # wish Lány: Ez az új otthonteremtési támogatás szuper ötlet volt. Fiú: Így sokkal könnyebb lesz lakáshoz jutni # wish Megint emelkedik a minimálbér, ez azért sokaknak nagy segítség. Narrátor: A magyar reformok működnek! 2. verzió # nyitó kép Mióta a rezsicsökkentés van, legalább százezer forintot spórolok meg évente.!3

4 # # #.# wish Növekszik a gazdaság, most már külföldön is elismernek minket. # wish A családi adókedvezmény szerintem nagyon jó dolog, sokkal többet tudunk félretenni. Narrátor: A magyar reformok működnek!.# Mindkét verziót az alábbi inzert zárta:!4

5 A Médiatanács elsőként megvizsgálta, hogy a közszolgálati médiaszolgáltató által elsőként TCR-ként, majd a jelen határozat elválaszthatatlan részét képező mellékletben megjelölt időpontokban reklámként közzétett klipek reklámnak minősülhetnek-e: Az Mttv pontja szerint Reklám: olyan - műsorszámnak minősülő - közlés, tájékoztatás, illetve megjelenítési mód, amely valamely birtokba vehető forgalomképes ingó dolog - ideértve a pénzt, az értékpapírt és a pénzügyi eszközt, valamint a dolog módjára hasznosítható természeti erőket -, szolgáltatás, ingatlan, vagyoni értékű jog értékesítésének vagy más módon történő igénybevételének előmozdítására, vagy e céllal összefüggésben a vállalkozás neve, megjelölése, tevékenysége népszerűsítésére vagy áru, árujelző ismertségének növelésére irányul.. A fentiekben részletesen ismertetett felvételek alapján a Médiatanács megállapította, hogy a bejelentő által kifogásolt klip-változatok az Mttv. vonatkozó, pontja szerint, vásárlásra, illetve szolgáltatás igénybevételére ösztönző, ezáltal a fogyasztói döntések befolyásolására alkalmas, üzleti érdeket megjelenítő üzenet hiányában a közszolgálati médiaszolgáltató által - a jelen határozat elválaszthatatlan részét képező mellékletben megjelölt időpontokban használt megjelöléstől eltérően, reklámnak nem minősíthetőek. Az előbbi megállapítást követően a Médiatanács azt vizsgálta, hogy az érintett klipek ténylegesen milyen közleménynek minősülnek (tehát milyen megjelöléssel, milyen körülmények között jelenhettek volna meg a médiaszolgáltatásokban). Az Mttv pontja szerint Közérdekű közlemény: ellenszolgáltatás nélkül közzétételre kerülő, állami vagy önkormányzati feladatot ellátó szervezettől, illetve személytől, valamint állami fenntartású vagy az állam kezelésében lévő intézménytől származó tájékoztatás, amely valamely konkrét közérdekű információt közvetít a nézők vagy hallgatók figyelmének felkeltése céljából, és nem minősül politikai reklámnak., míg az 55. pontja alapján Politikai reklám: valamely párt, politikai mozgalom vagy a kormány népszerűsítését szolgáló vagy támogatására ösztönző, illetve azok nevét, célját, tevékenységét, jelszavát, emblémáját népszerűsítő, a reklámhoz hasonló módon megjelenő, illetve közzétett műsorszám., illetve a 64. pont értelmében Társadalmi célú reklám: politikai reklámnak nem minősülő, üzleti érdekeltséget nem tartalmazó, reklámcélokat nem szolgáló, ellenérték fejében vagy anélkül közzétett felhívás vagy közérdekű üzenet, amely valamely közérdekű cél elérése érdekében kíván hatást gyakorolni a médiaszolgáltatás nézőjére vagy hallgatójára.. A fenti definíciók alapján rögzíteni szükséges, hogy az Mttv. mind a közérdekű közlemény, mind pedig a TCR fogalmi elemeként határozza meg azt, hogy e közlemény-típusoknak csak azok az információk, üzenetek tekinthetők, amelyek nem minősülnek politikai reklámnak. A Médiatanácsnak e körben tehát elsőként azt kellett vizsgálnia, hogy a közszolgálati médiaszolgáltató által a jelen határozat elválaszthatatlan részét képező mellékletben megjelölt időpontokban reklámként közreadott klipek politikai reklámnak minősülnek-e. A klipek bevezető inzertjén A magyar reformok működnek! jelmondat felett a KORMÁNY INFORMÁCIÓ felirat volt olvasható, és Magyarország címere volt látható. Ezt a képet az első verzióban az Ingyenes óvodai étkeztetés, az Otthonteremtési támogatás és az Újra nő a minimálbér feliratok követték, a második verzióban pedig a Rezsicsökkentés, a Gazdasági növekedés és a Családi adókedvezmény információk álltak a fókuszban. Az egyes üzeneteket elválasztó wish-ben ismét felvillant A magyar reformok működnek! Kormány információ inzert. A zárókép előtti snittben ismét a jelmondat volt olvasható és hallható, végül a klipeket mindkét verzióban!5

6 a következő információs ablak zárta: KORMÁNY INFORMÁCIÓ Készült Magyarország Kormánya megbízásából. A vizuális kivitelezés tekintetében a Médiatanács megállapította, hogy a klipek fő üzeneteit hordozó nyitóképeknél és az elválasztó wish-ekben alkalmazott inzert kék alapszíne a kormánypártok által használt, rájuk jellemző színhasználattal nem mutatott egyezést, ugyanakkor ez a szín a hasonló üzeneteket közvetítő, ugyancsak kormány információként megjelent óriásplakátokéval egyezik. A klipekben a kormánypártok logói nem jelentek meg, a wish-eken Magyarország címere látható több alkalommal. A klipek derűs szereplői az utca embereként interpretálták a melléküzeneteket (erre enged következtetni, hogy a megszólalókat közterekre helyezték a készítők). A verbális részek hangvétele érthető, egyszerű és tárgyszerű volt, a politikai propaganda formanyelvét nem mutatta. A műsorszámok fő üzenetei ( A magyar reformok működnek! ) és melléküzenetei ( így könnyebb lesz lakáshoz jutni, sokaknak nagy segítség, legalább százezer forintot spórolok meg évente, növekszik a gazdaság, külföldön is elismernek minket, sokkal többet tudunk félretenni ) egyszerűek és pozitívak voltak. A lakosság (nézők) széles rétegeit megcélzó kommunikáció vélelmezhető célja, hogy kézzel fogható gazdasági eredményekre mutasson rá, a közölt információk ezen túlmenően (például az otthonteremtési támogatásra vagy a családi adókedvezményre vonatkozóak) az érintett társadalmi csoportoknak az igénybe vehető lehetőségekre történő figyelemfelhívását is célozhatták. A fentiek szerint a műsorszámok olyan közlésnek tekinthetőek, amelyek a társadalom egésze, illetve annak meghatározott csoportjai felé egyrészt hasznos üzenetet közvetítettek (például a családi adókedvezmény és az otthonteremtési támogatás igénybevételének lehetőségéről szóló tájékoztatás), másrészt a társadalom kitűzött céljainak ismertetését, megértésének segítését (például a minimálbér emelésével sok ember számára nyújtható segítség, a rezsicsökkentéssel pedig spórolhatnak az emberek). Az előbbiek alapján a Médiatanács úgy értékeli, hogy bár az üzenetek politikai témához szükségszerűen kapcsolódnak (hiszen a tájékoztatások tárgyát képező támogatások, lehetőségek szükségszerűen az egyes pártok köztük a kormánypártok - Országgyűlés által elfogadott célkitűzéseinek eredményei), azonban a műsorszámokban azok tartalmát, illetve vizuális megjelenését tekintve nem található olyan elem, amely a kormány, annak célja, tevékenysége, jelszava, illetve emblémája népszerűsítésére, támogatására irányuló közzétételi szándékra utalna. E jellemzők alapján tehát a bejelentésben kifogásolt klipek politikai reklámként nem tekinthetők. Tekintettel arra, hogy a bejelentő által kifogásolt klipek politikai reklámoknak nem minősülnek, a Médiatanács megvizsgálta, hogy jellemzőiket, megjelenésüket tekintve közérdekű közleményként vagy TCR-ként sorolhatóak-e be. Az előbbiekben említett formai-tartalmi ismérvek alapján, a Médiatanács álláspontja szerint a klipek az Mttv pontja szerinti közérdekű közleményként nem tekinthetők, hiszen azokban nem a nézők vagy hallgatók figyelmének felkeltése céljából közzétett, egyértelműen meghatározott, konkrét közérdekű információ került megjelenítésre, hanem többféle közérdekű üzenet is megjelent (például: az otthonteremtési támogatás és az adókedvezmény lehetőségekről való tájékoztatás). A Médiatanács megállapította ugyanakkor, hogy a kifogásolt klipek az Mttv pontja szerinti TCR-nek politikai reklámnak nem minősülő, üzleti érdekeltséget nem tartalmazó, reklámcélokat nem szolgáló, ellenérték fejében vagy anélkül közzétett felhívás vagy közérdekű üzenet, amely valamely közérdekű cél elérése érdekében kíván hatást gyakorolni a médiaszolgáltatás nézőjére vagy hallgatójára minősülnek, éppen közérdekű üzenetek elhangzása, illetve a közérdekű célok ismertetése révén. A Médiatanács ilyen közérdekű üzenetként, felhívásként értékelte a családi adókedvezmény és az otthonteremtési támogatás igénybevételének lehetőségéről szóló tájékoztatást, továbbá a minimálbér emelése és a rezsicsökkentés pozitív hatásainak ismertetését.!6

7 Az Mttv. 32. (2) bekezdése ugyanakkor rögzíti, hogy A [...] közérdekű közleménynek és a társadalmi célú reklámnak - e jellegét tekintve - azonnal felismerhetőnek és más médiatartalmaktól megkülönböztethetőnek kell lennie. A más médiatartalmaktól való megkülönböztetés módja a lineáris médiaszolgáltatásban audiovizuális médiaszolgáltatás esetében optikai és akusztikus módon történő [...] figyelemfelhívás. A fentiekben idézett rendelkezések a társadalmi célú reklám közzétételének feltételeként az azonnali felismerhetőséget és a más médiatartalmaktól való megkülönböztethetőséget, ennek módjaként TCR esetében pedig az optikai és akusztikus módon történő figyelemfelhívást írják elő. Jelen ügyben a közszolgálati médiaszolgáltató a kifogásolt szpotokat a jelen határozat elválaszthatatlan részét képező mellékletben megjelölt időpontokban reklámként tette közzé. Tekintettel arra, hogy a közszolgálati médiaszolgáltató a Duna TV, az m1 és az m4 elnevezésű médiaszolgáltatásaiban a július 24-étől szeptember 23-áig terjedő időszakban a határozat elválaszthatatlan részét képező mellékletben meghatározott időpontokban nem a törvényi előírásnak megfelelően, tehát TCR-ként tette közzé, a Médiatanács megállapította az Mttv. 32. (2) bekezdés a) pontjában foglalt rendelkezés összesen 832 alkalommal történt megsértését. A közszolgálati médiaszolgáltató MN/ /2015. ügyiratszámon iktatott nyilatkozatában hangsúlyozta, hogy a TCR-ként sugározni kezdett szpotokat a megrendelő kifejezett kívánságára tüntette fel reklámként. A Médiatanács e nyilatkozattal összefüggésben rámutat, hogy az Mttv. 32. (8) bekezdése alapján a médiaszolgáltatók vitatott esetben a Médiatanács hatósági eljárását kezdeményezhetik annak előzetes megítélése érdekében, hogy a közzétenni kívánt közlemény közérdekű közleménynek, társadalmi célú reklámnak vagy politikai reklámnak minősül-e. A közszolgálati médiaszolgáltató ezzel a törvényi lehetőséggel jelen esetben nem élt, az Mttv. 3. -a alapján pedig a médiaszolgáltatása szabadon meghatározott tartalma tekintetében felelősséggel tartozik a törvényben foglaltak betartásáért. Az Mttv. 3. -a értelmében e felelőssége objektív, felelőssége körében vétkessége nem értékelhető. Az előbbiek alapján a közszolgálati médiaszolgáltató említett érvelése alapján a jogsértések megállapítása a jelen hatósági eljárásban nem mellőzhető. A közszolgálati médiaszolgáltató a hatósági eljárás során tett nyilatkozatában azt is vitatta, hogy a Médiatanács végzésében feltüntetett valamennyi időpontban megvalósult volna a szpotok közreadása. Tekintettel arra, hogy a közszolgálati médiaszolgáltató ezen állítását nem igazolta, és a rendelkezésre álló adatok alapján az MN/ /2015. számú végzés és a jelen határozat elválaszthatatlan részét képező mellékletek helyes számadatokat tartalmaznak, a kifogás a jogsértések megállapítása tekintetében a közszolgálati médiaszolgáltató jelen hatósági eljárásában nem vehető figyelembe. A Médiatanács a jogsértés miatt alkalmazandó jogkövetkezmény meghatározása során az alábbi szempontokat vette figyelembe. Az Mttv (1) bekezdése értelmében: Amennyiben a jogsértés csekély súlyú és ismételtség nem állapítható meg, a Médiatanács, illetve a Hivatal - a jogsértés tényének megállapítása és figyelmeztetés mellett - legfeljebb harminc napos határidő tűzésével felhívhatja a jogsértőt a jogsértő magatartás megszüntetésére, a jövőbeni jogsértésektől való tartózkodásra, illetve a jogszerű magatartás tanúsítására, és meghatározhatja annak feltételeit.!7

8 Az Mttv (4) bekezdése szerint Az (1)-(3) bekezdés alkalmazásában ismételtségnek tekintendő, ha a jogsértő a jogerős hatósági határozatban megállapított jogsértő magatartást ugyanazon jogalapon és jogszabályhely tekintetében, ugyanazon tárgykörben, háromszázhatvanöt napon belül ismételten megvalósítja, ide nem értve a csekély súlyú törvénysértéseket. A Médiatanács a törvénysértések magas esetszáma (832) alapján a jelen jogsértéseket nem értékelte csekély súlyúnak, erre tekintettel a közszolgálati médiaszolgáltatóval szemben az Mttv (1) bekezdése szerinti jogkövetkezményt nem alkalmazhatta. Az Mttv (2) bekezdése szerint A Médiatanács és a Hivatal a jogkövetkezményt - a jogsértés jellegétől függően - a jogsértés súlyára, a jogsértés ismételtségére, folyamatosságára, időtartamára, a jogsértéssel elért vagyoni előnyre, valamint a jogsértéssel okozott érdeksérelemre, az érdeksérelmet szenvedett és veszélyeztetett személyek számára, illetve a jogsértéssel okozott kárra, személyiségi jogsérelemre és a jogsértés piacra gyakorolt hatására, továbbá az egyedi ügyben értékelhető egyéb szempontokra tekintettel állapítja meg. Az Mttv (3) bekezdés értelmében: A Médiatanács és a Hivatal - a (7) bekezdés figyelembevételével - a következő jogkövetkezmények alkalmazására jogosult: b) bírságot szabhat ki a jogsértővel szemben az alábbi összeghatárok szerint: bb) a ba) pont alá nem tartozó médiaszolgáltató jogsértése esetén a bírság összege ötvenmillió forintig ( ). A Médiatanács az Mttv. 32. (2) bekezdés a) pontjában foglalt rendelkezés megsértése tekintetében az Mttv (3) bekezdésében foglalt jogkövetkezmények közül a bírság szankció alkalmazása mellett döntött, mivel a jelen jogsértés esetén e közjogi eszközt ítélte a legalkalmasabbnak arra, hogy a közszolgálati médiaszolgáltatót visszatartsa a jövőbeni jogsértések elkövetésétől. A Médiatanács figyelembe vette, hogy július 1-jei hatállyal a korábbi közszolgálati médiaszolgáltatók beleolvadtak a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt.-be, és az összeolvadás folytán létrejött közszolgálati médiaszolgáltató első alkalommal sértette meg az Mttv. 32. (2) bekezdés a) pontjában foglalt rendelkezést. Értékelte továbbá, hogy a közszolgálati médiaszolgáltató jogelődjei, a Magyar Rádió Nonprofit Zrt., a Magyar Televízió Nonprofit Zrt., illetve a Duna Televízió Zrt. által jelen jogsértéseket megelőzően elkövetett jogsértések tekintetében ismételtség nem állapítható meg, és a jogelődök legutóbbi jogsértéseinek elkövetése óta jelentős idő (több, mint két év) telt el. A Médiatanács úgy ítélte meg, hogy az egyedi ügyben, az ügy sajátosságai mentén végrehajtott mérlegelés alapján megállapított, a jogsértéssel arányos bírság kellő visszatartó erővel rendelkezik a további jogsértések tekintetében. A Médiatanács a bírság kiszabásakor külön tekintettel volt arra is, hogy egy esetleges következő jogsértés esetén alkalmazandó jogkövetkezmény megállapításánál érvényesülhessen a fokozatosság elve, azaz a szankcionálás kiszámítható, előre látható legyen. A jogsértés súlyán túl az Mttv (2) bekezdésében meghatározott további mérlegelési szempontok a jelen jogsértés tekintetében nem értékelhetők. A jelen eljárásban kiszabható bírság maximális összege az Mttv (3) bekezdése b) pont bb) alpontja értelmében ötvenmillió forint. A Médiatanács az Mttv (2) bekezdésében foglalt mérlegelési jogkörében a fokozatosság és arányosság elvének figyelembe vételével, az Mttv. 32. (2) bekezdés a) pontjának megsértése miatt,!8

9 esetenként (832) a kiszabható bírságmaximum (ötvenmillió forint) 0,002 %-ának (1.000,- Ft) megfelelő mértékű, azaz összesen ,- Ft (az ötvenmillió forint 1,664 %-a) összegű bírságot szabott ki a közszolgálati médiaszolgáltatóval szemben. A fentebb kifejtettek szerint tehát a Médiatanács az Mttv b) pont bh) alpontja szerinti hatáskörében az Mttv. 32. (2) bekezdés a) pontjában foglalt rendelkezés nyolcszázharminckét alkalommal történt megsértése miatt az Mttv (3) bekezdés b) pont bb) alpontja alapján kiszabható joghátrány mellett és a rendelkező részben foglaltak szerint döntött. A jelen határozatban kiszabott bírság az Mttv (13) bekezdése értelmében adók módjára behajtandó köztartozásnak minősül. A bírság meg nem fizetése esetén a Médiatanács az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) a szerint intézkedik a bírság behajtásáról az adóhatóság útján. A késedelmesen megfizetett bírságot az Art (1) bekezdése alapján az esedékesség napjától késedelmi pótlék terheli, melynek mértéke a 165. (2) bekezdése értelmében minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd része. A hatósági eljárás során a Ket ában foglalt rendelkezés szerinti eljárási költség nem merült fel. A jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ket. 72. (1) bekezdés da) pontján, valamint az Mttv (1) és (3) bekezdésén, valamint a on alapul. A tárgyalás tartására vonatkozó tájékoztatás a polgári perrendtartásról szóló évi III. törvény (Pp.) 338. (1) és (2) bekezdésein alapul. Budapest, február 9. A Médiatanács nevében dr. Karas Monika elnök dr. Vass Ágnes hitelesítő tag Kapják: 1. Duna Médiaszolgáltató Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság (1016 Budapest, Naphegy tér 8.) 2. Irattár!9

10 Melléklet a Médiatanács 160/2016. (II. 9.) számú határozatához: M1 12:43:17 12:43:36 0:00: M1 13:15:02 13:15:21 0:00: M1 13:59:12 13:59:32 0:00: M1 14:58:27 14:58:46 0:00: M4 Sport 15:42:38 15:42:57 0:00: M4 Sport 16:32:04 16:32:23 0:00: M4 Sport 17:01:53 17:02:11 0:00: M4 Sport 17:59:04 17:59:22 0:00: M4 Sport 20:29:10 20:29:29 0:00: M4 Sport 21:34:17 21:34:36 0:00: M1 6:58:27 6:58:46 0:00: M1 7:32:35 7:32:54 0:00: M1 7:59:07 7:59:26 0:00: M1 9:13:22 9:13:41 0:00: M1 10:29:23 10:29:42 0:00: M1 10:32:03 10:32:22 0:00: M1 11:12:17 11:12:36 0:00: M1 12:42:32 12:42:51 0:00: M1 12:58:37 12:58:56 0:00:20!10

11 M1 13:12:00 13:12:19 0:00: M1 13:59:27 13:59:46 0:00: M1 14:59:42 15:00:01 0:00: M1 15:12:55 15:13:14 0:00: M1 15:59:23 15:59:42 0:00: M1 16:13:22 16:13:41 0:00: M1 16:58:57 16:59:16 0:00: DUNA TV 8:20:46 8:21:04 0:00: DUNA TV 8:50:06 8:50:25 0:00: DUNA TV 10:53:26 10:53:45 0:00: DUNA TV 11:28:35 11:28:54 0:00: DUNA TV 11:56:20 11:56:39 0:00: DUNA TV 12:41:42 12:42:01 0:00: DUNA TV 12:49:37 12:49:57 0:00: DUNA TV 15:34:14 15:34:33 0:00: DUNA TV 16:07:23 16:07:42 0:00: M4 Sport 10:44:47 10:45:06 0:00: M4 Sport 12:18:30 12:18:50 0:00: M4 Sport 15:22:08 15:22:27 0:00: M4 Sport 16:30:19 16:30:38 0:00: M4 Sport 19:02:42 19:03:03 0:00:20! 11

12 M4 Sport 21:25:50 21:26:09 0:00: M4 Sport 22:30:49 22:31:08 0:00: M1 6:59:01 6:59:20 0:00: M1 7:58:42 7:59:01 0:00: M1 9:13:12 9:13:31 0:00: M1 9:59:12 9:59:32 0:00: M1 10:13:43 10:14:02 0:00: M1 10:59:12 10:59:31 0:00: M1 11:59:21 11:59:40 0:00: M1 12:43:07 12:43:26 0:00: M1 12:58:42 12:59:01 0:00: M1 13:59:12 13:59:31 0:00: M1 14:12:21 14:12:40 0:00: M1 15:12:29 15:12:48 0:00: M1 15:58:31 15:58:50 0:00: DUNA TV 7:18:23 7:18:42 0:00: DUNA TV 7:33:58 7:34:17 0:00: DUNA TV 8:30:21 8:30:40 0:00: DUNA TV 13:20:34 13:20:53 0:00: DUNA TV 14:44:07 14:44:26 0:00:20!12

13 DUNA TV 16:18:36 16:18:55 0:00: M4 Sport 8:59:22 8:59:41 0:00: M4 Sport 12:38:00 12:38:19 0:00: M4 Sport 17:56:16 17:56:35 0:00: M4 Sport 18:53:15 18:53:34 0:00: M4 Sport 20:23:47 20:24:06 0:00: M4 Sport 21:59:27 21:59:46 0:00: M1 6:59:21 6:59:41 0:00: M1 7:32:18 7:32:37 0:00: M1 7:59:22 7:59:41 0:00: M1 9:59:41 10:00:01 0:00: M1 10:13:44 10:14:03 0:00: M1 11:12:20 11:12:39 0:00: M1 14:59:42 15:00:01 0:00: DUNA TV 7:26:08 7:26:27 0:00: DUNA TV 13:16:12 13:16:31 0:00: DUNA TV 17:58:16 17:58:34 0:00: M4 Sport 7:44:47 7:45:06 0:00: M4 Sport 8:00:54 8:01:14 0:00: M4 Sport 8:27:42 8:28:01 0:00:20!13

14 M4 Sport 9:04:25 9:04:44 0:00: M4 Sport 9:37:55 9:38:14 0:00: M4 Sport 9:43:32 9:43:51 0:00: M4 Sport 10:58:29 10:58:48 0:00: M4 Sport 13:36:10 13:36:29 0:00: M4 Sport 15:37:28 15:37:47 0:00: M4 Sport 17:40:36 17:40:55 0:00: M4 Sport 18:06:35 18:06:54 0:00: M4 Sport 18:28:21 18:28:40 0:00: M4 Sport 19:06:19 19:06:38 0:00: M4 Sport 20:36:32 20:36:51 0:00: M1 6:59:22 6:59:41 0:00: M1 9:13:26 9:13:46 0:00: M1 11:12:22 11:12:41 0:00: M1 13:13:56 13:14:16 0:00: M1 14:13:30 14:13:49 0:00: M1 16:13:34 16:13:53 0:00: M1 16:59:42 17:00:02 0:00: DUNA TV 17:58:24 17:58:43 0:00: M4 Sport 3:13:32 3:13:52 0:00: M4 Sport 5:32:10 5:32:29 0:00:20!14

15 M4 Sport 7:23:24 7:23:43 0:00: M4 Sport 8:02:33 8:02:52 0:00: M4 Sport 8:27:22 8:27:41 0:00: M4 Sport 9:02:38 9:02:57 0:00: M4 Sport 9:42:11 9:42:29 0:00: M4 Sport 11:45:45 11:46:04 0:00: M4 Sport 13:45:50 13:46:08 0:00: M4 Sport 15:00:38 15:00:57 0:00: M4 Sport 15:03:36 15:03:55 0:00: M4 Sport 16:27:32 16:27:50 0:00: M4 Sport 17:46:19 17:46:38 0:00: M4 Sport 19:14:09 19:14:28 0:00: M4 Sport 21:20:31 21:20:49 0:00: M4 Sport 22:48:52 22:49:11 0:00: M1 6:59:42 7:00:01 0:00: M1 7:18:34 7:18:53 0:00: M1 7:37:41 7:38:00 0:00: M1 8:17:37 8:17:56 0:00: M1 8:58:22 8:58:41 0:00: M1 9:13:01 9:13:20 0:00:20!15

16 M1 10:59:32 10:59:51 0:00: M1 11:59:41 12:00:00 0:00: DUNA TV 17:57:50 17:58:09 0:00: M4 Sport 3:40:01 3:40:20 0:00: M4 Sport 6:35:20 6:35:39 0:00: M4 Sport 8:19:48 8:20:07 0:00: M4 Sport 9:47:50 9:48:09 0:00: M4 Sport 12:17:04 12:17:23 0:00: M4 Sport 12:28:09 12:28:28 0:00: M4 Sport 13:44:47 13:45:06 0:00: M4 Sport 14:01:07 14:01:26 0:00: M4 Sport 15:28:59 15:29:18 0:00: M4 Sport 15:49:33 15:49:52 0:00: M4 Sport 16:17:02 16:17:21 0:00: M4 Sport 16:29:33 16:29:52 0:00: M4 Sport 18:08:25 18:08:44 0:00: M4 Sport 18:27:35 18:27:54 0:00: M1 7:59:42 8:00:01 0:00: M1 8:59:32 8:59:51 0:00: M1 9:14:05 9:14:24 0:00:20!16

17 M1 10:12:46 10:13:06 0:00: M1 12:59:42 13:00:01 0:00: M1 14:12:45 14:13:04 0:00: M1 15:14:00 15:14:19 0:00: DUNA TV 13:17:35 13:17:54 0:00: M4 Sport 7:01:20 7:01:39 0:00: M4 Sport 8:42:39 8:42:58 0:00: M4 Sport 10:45:46 10:46:05 0:00: M4 Sport 12:27:55 12:28:14 0:00: M4 Sport 13:43:28 13:43:47 0:00: M4 Sport 15:38:57 15:39:16 0:00: M4 Sport 16:10:56 16:11:15 0:00: M4 Sport 18:13:21 18:13:41 0:00: M4 Sport 19:15:27 19:15:46 0:00: M4 Sport 19:32:36 19:32:55 0:00: M4 Sport 20:49:28 20:49:47 0:00: M4 Sport 22:13:14 22:13:32 0:00: M4 Sport 22:42:57 22:43:17 0:00: M4 Sport 22:59:28 22:59:47 0:00: M4 Sport 23:27:13 23:27:32 0:00:20!17

18 M1 6:59:42 7:00:01 0:00: M1 7:18:06 7:18:25 0:00: M1 7:59:22 7:59:42 0:00: M1 8:40:22 8:40:41 0:00: M1 9:59:43 10:00:02 0:00: M1 11:12:45 11:13:04 0:00: M1 13:13:58 13:14:17 0:00: M1 14:14:20 14:14:39 0:00: M1 14:58:02 14:58:21 0:00: M1 15:59:42 16:00:01 0:00: M1 16:13:36 16:13:57 0:00: DUNA TV 7:17:24 7:17:43 0:00: DUNA TV 7:25:19 7:25:38 0:00: DUNA TV 10:17:52 10:18:11 0:00: DUNA TV 11:07:49 11:08:08 0:00: DUNA TV 13:16:03 13:16:22 0:00: DUNA TV 18:37:03 18:37:22 0:00: M4 Sport 5:13:16 5:13:35 0:00: M4 Sport 7:05:09 7:05:28 0:00: M4 Sport 8:58:30 8:58:49 0:00:20!18

19 M4 Sport 9:23:36 9:23:55 0:00: M4 Sport 11:12:08 11:12:27 0:00: M4 Sport 12:22:45 12:23:04 0:00: M4 Sport 12:45:31 12:45:50 0:00: M4 Sport 13:22:29 13:22:48 0:00: M4 Sport 13:49:53 13:50:12 0:00: M4 Sport 13:59:16 13:59:35 0:00: M4 Sport 15:44:28 15:44:47 0:00: M4 Sport 16:16:40 16:16:59 0:00: M4 Sport 18:18:08 18:18:27 0:00: M4 Sport 18:59:47 19:00:06 0:00: M4 Sport 20:26:14 20:26:33 0:00: M1 9:12:16 9:12:35 0:00: M1 10:13:42 10:14:01 0:00: M1 13:12:21 13:12:40 0:00: M1 15:59:42 16:00:01 0:00: DUNA TV 7:30:35 7:30:54 0:00: DUNA TV 17:01:49 17:02:08 0:00: DUNA TV 21:12:36 21:12:55 0:00: DUNA TV 22:48:13 22:48:32 0:00: M4 Sport 13:54:55 13:55:14 0:00:20!19

20 M4 Sport 17:24:22 17:24:41 0:00: M4 Sport 17:46:23 17:46:42 0:00: M1 9:13:57 9:14:16 0:00: M1 10:59:12 10:59:31 0:00: M1 11:57:19 11:57:38 0:00: M1 14:13:54 14:14:13 0:00: M1 15:13:42 15:14:03 0:00: DUNA TV 19:30:11 19:30:30 0:00: M4 Sport 16:28:16 16:28:35 0:00: M4 Sport 18:30:50 18:31:09 0:00: M4 Sport 19:32:04 19:32:23 0:00: M4 Sport 19:58:43 19:59:02 0:00: M4 Sport 21:10:51 21:11:10 0:00: M4 Sport 21:23:56 21:24:15 0:00: M1 10:13:05 10:13:25 0:00: M1 13:58:22 13:58:41 0:00: M1 15:13:45 15:14:05 0:00: M1 16:59:02 16:59:21 0:00: DUNA TV 9:35:37 9:35:56 0:00: DUNA TV 10:18:38 10:18:57 0:00:20!20

21 DUNA TV 14:17:13 14:17:32 0:00: DUNA TV 16:57:52 16:58:11 0:00: DUNA TV 19:39:51 19:40:10 0:00: M4 Sport 7:59:47 8:00:06 0:00: M4 Sport 11:07:37 11:07:56 0:00: M4 Sport 12:59:03 12:59:22 0:00: M4 Sport 15:00:53 15:01:12 0:00: M4 Sport 15:15:48 15:16:07 0:00: M4 Sport 16:27:26 16:27:46 0:00: M4 Sport 17:10:57 17:11:16 0:00: M4 Sport 18:24:03 18:24:24 0:00: M4 Sport 18:37:13 18:37:32 0:00: M4 Sport 20:03:42 20:04:01 0:00: M4 Sport 21:23:41 21:24:00 0:00: M4 Sport 22:49:52 22:50:11 0:00: M1 9:11:52 9:12:11 0:00: M1 11:57:52 11:58:11 0:00: DUNA TV 13:16:01 13:16:21 0:00: DUNA TV 14:14:01 14:14:20 0:00: DUNA TV 16:59:17 16:59:37 0:00:20!21

22 DUNA TV 19:44:01 19:44:19 0:00: DUNA TV 20:35:01 20:35:20 0:00: M4 Sport 6:04:56 6:05:15 0:00: M4 Sport 8:27:19 8:27:38 0:00: M4 Sport 12:11:47 12:12:06 0:00: M4 Sport 13:02:05 13:02:24 0:00: M4 Sport 14:22:51 14:23:12 0:00: M4 Sport 15:46:54 15:47:13 0:00: M4 Sport 16:29:32 16:29:51 0:00: M4 Sport 18:52:30 18:52:49 0:00: M4 Sport 19:05:29 19:05:49 0:00: M4 Sport 20:34:25 20:34:44 0:00: M4 Sport 21:47:15 21:47:34 0:00: M4 Sport 22:02:00 22:02:19 0:00: M1 10:59:42 11:00:02 0:00: M1 11:58:02 11:58:21 0:00: M1 12:58:37 12:58:56 0:00: M1 15:14:23 15:14:43 0:00: M1 15:59:42 16:00:01 0:00: M1 16:13:28 16:13:47 0:00:20!22

23 DUNA TV 19:36:30 19:36:49 0:00: M4 Sport 6:12:21 6:12:41 0:00: M4 Sport 8:28:48 8:29:07 0:00: M4 Sport 10:54:18 10:54:37 0:00: M4 Sport 12:28:45 12:29:04 0:00: M4 Sport 14:44:23 14:44:42 0:00: M4 Sport 16:29:20 16:29:39 0:00: M4 Sport 18:57:53 18:58:12 0:00: M4 Sport 19:14:12 19:14:31 0:00: M4 Sport 19:27:35 19:27:54 0:00: M4 Sport 21:38:33 21:38:52 0:00: M4 Sport 21:40:53 21:41:12 0:00: M4 Sport 22:58:28 22:58:47 0:00: M1 9:12:50 9:13:09 0:00: M1 11:13:05 11:13:24 0:00: M1 14:13:06 14:13:24 0:00: M1 16:13:07 16:13:25 0:00: DUNA TV 14:16:57 14:17:16 0:00: DUNA TV 16:59:22 16:59:41 0:00: M4 Sport 5:27:16 5:27:35 0:00:20!23

24 M4 Sport 8:28:38 8:28:57 0:00: M4 Sport 9:12:12 9:12:31 0:00: M4 Sport 14:39:15 14:39:34 0:00: M4 Sport 17:11:25 17:11:45 0:00: M4 Sport 18:13:57 18:14:15 0:00: M4 Sport 18:46:25 18:46:44 0:00: M4 Sport 18:58:34 18:58:53 0:00: M4 Sport 20:51:58 20:52:17 0:00: M4 Sport 22:09:12 22:09:31 0:00: M4 Sport 22:37:00 22:37:19 0:00: M1 9:12:34 9:12:53 0:00: M1 10:12:52 10:13:11 0:00: M1 13:59:42 14:00:01 0:00: M1 15:59:42 16:00:01 0:00: M1 16:59:42 17:00:01 0:00: DUNA TV 8:09:49 8:10:08 0:00: DUNA TV 14:18:47 14:19:06 0:00: DUNA TV 18:39:23 18:39:42 0:00: M4 Sport 5:44:39 5:44:58 0:00: M4 Sport 7:59:35 7:59:54 0:00:20!24

25 M4 Sport 8:33:31 8:33:50 0:00: M4 Sport 11:19:07 11:19:26 0:00: M4 Sport 11:47:09 11:47:28 0:00: M4 Sport 12:58:00 12:58:19 0:00: M4 Sport 13:29:12 13:29:31 0:00: M4 Sport 13:58:45 13:59:04 0:00: M4 Sport 14:06:29 14:06:48 0:00: M4 Sport 16:09:30 16:09:49 0:00: M4 Sport 19:02:12 19:02:31 0:00: M4 Sport 19:13:39 19:13:58 0:00: M4 Sport 20:01:54 20:02:13 0:00: M4 Sport 20:38:29 20:38:48 0:00: M4 Sport 20:58:48 20:59:07 0:00: M4 Sport 22:44:28 22:44:47 0:00: M4 Sport 23:17:08 23:17:27 0:00: M4 Sport 23:46:09 23:46:28 0:00: M1 11:11:48 11:12:08 0:00: M1 11:58:57 11:59:16 0:00: M1 12:42:39 12:42:58 0:00: M1 13:13:38 13:13:57 0:00:20!25

26 M1 14:13:07 14:13:26 0:00: M1 15:12:50 15:13:09 0:00: M1 16:59:42 17:00:03 0:00: DUNA TV 7:17:05 7:17:24 0:00: M4 Sport 6:28:17 6:28:36 0:00: M4 Sport 8:05:18 8:05:37 0:00: M4 Sport 8:28:34 8:28:53 0:00: M4 Sport 11:31:55 11:32:15 0:00: M4 Sport 12:18:10 12:18:29 0:00: M4 Sport 12:44:51 12:45:12 0:00: M4 Sport 12:58:55 12:59:14 0:00: M4 Sport 15:39:48 15:40:09 0:00: M4 Sport 16:00:25 16:00:44 0:00: M4 Sport 16:29:37 16:29:56 0:00: M4 Sport 17:20:30 17:20:49 0:00: M4 Sport 18:30:02 18:30:20 0:00: M4 Sport 19:04:15 19:04:34 0:00: M4 Sport 19:27:53 19:28:12 0:00: M4 Sport 20:50:29 20:50:48 0:00: M4 Sport 20:59:04 20:59:23 0:00:20!26

27 M4 Sport 22:21:01 22:21:20 0:00: M4 Sport 22:45:30 22:45:49 0:00: M1 10:59:22 10:59:41 0:00: M1 11:58:51 11:59:10 0:00: M1 12:59:26 12:59:45 0:00: M1 15:58:02 15:58:21 0:00: M1 16:59:30 16:59:49 0:00: DUNA TV 16:00:39 16:00:58 0:00: DUNA TV 17:00:04 17:00:23 0:00: DUNA TV 18:38:43 18:39:02 0:00: M4 Sport 7:32:29 7:32:48 0:00: M4 Sport 7:59:38 7:59:58 0:00: M4 Sport 8:30:08 8:30:27 0:00: M4 Sport 11:10:00 11:10:19 0:00: M4 Sport 11:29:14 11:29:33 0:00: M4 Sport 12:29:06 12:29:25 0:00: M4 Sport 14:18:26 14:18:45 0:00: M4 Sport 15:16:34 15:16:53 0:00: M4 Sport 16:30:19 16:30:38 0:00: M4 Sport 17:14:14 17:14:33 0:00:20!27

28 M4 Sport 19:57:46 19:58:05 0:00: M4 Sport 20:11:23 20:11:42 0:00: M4 Sport 21:05:46 21:06:05 0:00: M4 Sport 22:13:35 22:13:54 0:00: M4 Sport 23:52:55 23:53:14 0:00: M1 10:13:24 10:13:43 0:00: M1 14:12:44 14:13:04 0:00: M1 15:12:50 15:13:09 0:00: M1 16:13:27 16:13:47 0:00: DUNA TV 18:40:17 18:40:36 0:00: DUNA TV 19:53:30 19:53:49 0:00: M4 Sport 8:27:06 8:27:25 0:00: M4 Sport 10:29:36 10:29:55 0:00: M4 Sport 13:03:32 13:03:51 0:00: M4 Sport 15:05:57 15:06:16 0:00: M4 Sport 16:01:42 16:02:01 0:00: M4 Sport 17:29:46 17:30:05 0:00: M4 Sport 17:40:04 17:40:23 0:00: M4 Sport 19:19:59 19:20:19 0:00: M4 Sport 19:31:51 19:32:10 0:00:20!28

29 M4 Sport 20:00:52 20:01:11 0:00: M4 Sport 22:02:16 22:02:35 0:00: M4 Sport 22:59:48 23:00:07 0:00: M4 Sport 24:08:44 24:09:04 0:00: M1 9:12:46 9:13:07 0:00: M1 10:12:29 10:12:49 0:00: M1 13:13:32 13:13:53 0:00: M1 14:13:41 14:14:00 0:00: M1 16:58:37 16:58:57 0:00: DUNA TV 10:24:51 10:25:10 0:00: DUNA TV 13:16:43 13:17:03 0:00: DUNA TV 17:00:44 17:01:03 0:00: DUNA TV 18:38:14 18:38:34 0:00: M4 Sport 7:19:02 7:19:21 0:00: M4 Sport 10:55:25 10:55:44 0:00: M4 Sport 12:58:14 12:58:33 0:00: M4 Sport 15:55:38 15:55:58 0:00: M4 Sport 16:23:40 16:23:59 0:00: M4 Sport 18:01:59 18:02:18 0:00: M4 Sport 18:56:29 18:56:48 0:00:20!29

30 M4 Sport 20:03:09 20:03:28 0:00: M4 Sport 20:34:35 20:34:54 0:00: M4 Sport 24:22:40 24:23:00 0:00: M1 10:59:13 10:59:32 0:00: M1 11:59:53 12:00:13 0:00: M1 16:13:11 16:13:30 0:00: DUNA TV 9:29:13 9:29:32 0:00: DUNA TV 19:31:32 19:31:51 0:00: M4 Sport 8:16:38 8:16:57 0:00: M4 Sport 11:03:51 11:04:10 0:00: M4 Sport 14:45:53 14:46:12 0:00: M4 Sport 15:12:29 15:12:48 0:00: M4 Sport 16:14:17 16:14:36 0:00: M4 Sport 17:45:10 17:45:29 0:00: M4 Sport 18:00:12 18:00:33 0:00: M4 Sport 20:03:32 20:03:51 0:00: M4 Sport 20:36:30 20:36:49 0:00: M4 Sport 20:53:14 20:53:33 0:00: M4 Sport 22:52:26 22:52:45 0:00: M4 Sport 23:09:17 23:09:36 0:00:20!30

31 M4 Sport 24:01:52 24:02:12 0:00: M1 9:12:06 9:12:26 0:00: M1 10:13:53 10:14:12 0:00: M1 12:42:58 12:43:17 0:00: M1 15:54:49 15:55:08 0:00: DUNA TV 8:12:27 8:12:46 0:00: DUNA TV 9:23:31 9:23:51 0:00: DUNA TV 14:15:28 14:15:47 0:00: DUNA TV 16:57:02 16:57:20 0:00: DUNA TV 18:37:33 18:37:52 0:00: DUNA TV 20:23:22 20:23:41 0:00: M4 Sport 8:08:34 8:08:53 0:00: M4 Sport 11:15:27 11:15:46 0:00: M4 Sport 13:20:09 13:20:28 0:00: M4 Sport 16:00:21 16:00:40 0:00: M4 Sport 17:05:19 17:05:40 0:00: M4 Sport 17:41:31 17:41:50 0:00: M4 Sport 19:19:13 19:19:32 0:00: M4 Sport 20:03:07 20:03:26 0:00: M4 Sport 20:55:43 20:56:02 0:00:20!31

32 M4 Sport 22:37:44 22:38:03 0:00: M4 Sport 23:00:15 23:00:36 0:00: M1 9:59:27 9:59:46 0:00: M1 11:59:51 12:00:10 0:00: M1 14:58:02 14:58:21 0:00: M1 16:59:41 17:00:00 0:00: DUNA TV 10:23:26 10:23:45 0:00: DUNA TV 19:32:06 19:32:25 0:00: M4 Sport 7:38:26 7:38:45 0:00: M4 Sport 7:59:24 7:59:43 0:00: M4 Sport 11:07:55 11:08:14 0:00: M4 Sport 13:15:02 13:15:20 0:00: M4 Sport 15:30:09 15:30:28 0:00: M4 Sport 16:41:45 16:42:04 0:00: M4 Sport 17:10:28 17:10:47 0:00: M4 Sport 18:31:11 18:31:30 0:00: M4 Sport 18:46:38 18:46:57 0:00: M4 Sport 18:59:25 18:59:44 0:00: M4 Sport 20:01:06 20:01:25 0:00: M4 Sport 20:59:06 20:59:26 0:00:20!32

33 M4 Sport 22:52:02 22:52:21 0:00: M4 Sport 23:32:53 23:33:12 0:00: M1 9:14:05 9:14:24 0:00: M1 10:59:42 11:00:02 0:00: M1 11:59:51 12:00:10 0:00: M1 12:59:22 12:59:41 0:00: M1 14:13:02 14:13:21 0:00: M1 15:13:31 15:13:50 0:00: M1 16:59:41 17:00:00 0:00: DUNA TV 12:50:02 12:50:21 0:00: DUNA TV 16:03:52 16:04:11 0:00: DUNA TV 17:57:46 17:58:05 0:00: M4 Sport 6:22:43 6:23:02 0:00: M4 Sport 8:16:05 8:16:24 0:00: M4 Sport 9:05:07 9:05:26 0:00: M4 Sport 9:33:11 9:33:30 0:00: M4 Sport 10:44:42 10:45:01 0:00: M4 Sport 12:55:13 12:55:32 0:00: M4 Sport 13:41:55 13:42:14 0:00: M4 Sport 15:47:08 15:47:27 0:00:20!33

34 M4 Sport 17:28:13 17:28:32 0:00: M4 Sport 17:56:56 17:57:15 0:00: M4 Sport 18:53:40 18:53:59 0:00: M4 Sport 20:04:47 20:05:06 0:00: M4 Sport 20:26:00 20:26:19 0:00: M4 Sport 21:24:20 21:24:39 0:00: M4 Sport 22:34:19 22:34:38 0:00: M4 Sport 22:43:48 22:44:07 0:00: M1 9:59:45 10:00:04 0:00: M1 10:59:42 11:00:01 0:00: M1 11:59:51 12:00:10 0:00: M1 13:14:15 13:14:34 0:00: M1 13:59:43 14:00:02 0:00: M1 14:59:42 15:00:01 0:00: M1 15:59:42 16:00:02 0:00: M1 16:59:40 16:59:59 0:00: DUNA TV 8:19:23 8:19:42 0:00: DUNA TV 17:07:54 17:08:14 0:00: DUNA TV 18:34:44 18:35:03 0:00: M4 Sport 6:23:11 6:23:30 0:00:20!34

35 M4 Sport 8:24:37 8:24:55 0:00: M4 Sport 10:00:04 10:00:23 0:00: M4 Sport 13:09:30 13:09:49 0:00: M4 Sport 13:36:42 13:37:01 0:00: M4 Sport 13:57:04 13:57:22 0:00: M4 Sport 14:53:31 14:53:50 0:00: M4 Sport 15:57:48 15:58:07 0:00: M4 Sport 16:06:29 16:06:48 0:00: M4 Sport 18:07:17 18:07:36 0:00: M4 Sport 18:23:27 18:23:46 0:00: M4 Sport 19:24:48 19:25:07 0:00: M4 Sport 20:33:45 20:34:04 0:00: M4 Sport 20:44:40 20:44:59 0:00: M4 Sport 22:49:11 22:49:30 0:00: M1 10:14:49 10:15:08 0:00: M1 14:13:54 14:14:13 0:00: M1 15:12:51 15:13:10 0:00: M1 16:13:53 16:14:13 0:00: DUNA TV 12:40:47 12:41:06 0:00: DUNA TV 13:15:24 13:15:43 0:00:20!35

36 DUNA TV 18:37:42 18:38:01 0:00: DUNA TV 19:33:46 19:34:05 0:00: M4 Sport 8:10:18 8:10:38 0:00: M4 Sport 10:45:24 10:45:43 0:00: M4 Sport 15:01:47 15:02:07 0:00: M4 Sport 16:19:23 16:19:42 0:00: M4 Sport 17:12:03 17:12:21 0:00: M4 Sport 18:19:20 18:19:39 0:00: M4 Sport 18:22:35 18:22:54 0:00: M4 Sport 20:04:32 20:04:51 0:00: M4 Sport 22:07:25 22:07:45 0:00: M4 Sport 22:54:24 22:54:43 0:00: M4 Sport 24:38:32 24:38:51 0:00: M1 12:59:02 12:59:21 0:00: M1 14:59:34 14:59:53 0:00: M1 16:59:32 16:59:51 0:00: DUNA TV 15:59:30 15:59:49 0:00: DUNA TV 18:39:20 18:39:39 0:00: DUNA TV 19:33:33 19:33:52 0:00: M4 Sport 2:12:40 2:12:59 0:00:20!36

37 M4 Sport 6:01:42 6:02:01 0:00: M4 Sport 10:30:54 10:31:13 0:00: M4 Sport 14:45:25 14:45:44 0:00: M4 Sport 15:04:04 15:04:22 0:00: M4 Sport 15:31:59 15:32:18 0:00: M4 Sport 15:59:29 15:59:48 0:00: M4 Sport 17:12:53 17:13:12 0:00: M4 Sport 17:54:28 17:54:49 0:00: M4 Sport 19:15:40 19:15:59 0:00: M4 Sport 19:53:59 19:54:18 0:00: M4 Sport 20:39:15 20:39:34 0:00: M4 Sport 23:01:15 23:01:34 0:00: M1 11:13:52 11:14:11 0:00: M1 12:56:22 12:56:40 0:00: M1 15:13:49 15:14:09 0:00: DUNA TV 13:17:13 13:17:32 0:00: DUNA TV 17:57:32 17:57:51 0:00: DUNA TV 18:37:39 18:37:58 0:00: DUNA TV 19:33:28 19:33:47 0:00: DUNA TV 20:29:35 20:29:54 0:00:20!37

38 M4 Sport 7:01:15 7:01:34 0:00: M4 Sport 9:57:53 9:58:12 0:00: M4 Sport 11:08:50 11:09:09 0:00: M4 Sport 12:39:03 12:39:22 0:00: M4 Sport 13:58:11 13:58:30 0:00: M4 Sport 14:52:41 14:53:00 0:00: M4 Sport 15:50:22 15:50:41 0:00: M4 Sport 18:04:04 18:04:23 0:00: M4 Sport 19:18:51 19:19:10 0:00: M4 Sport 20:14:40 20:15:00 0:00: M4 Sport 20:39:51 20:40:10 0:00: M4 Sport 23:00:52 23:01:11 0:00: M4 Sport 23:47:34 23:47:53 0:00: M1 9:14:49 9:15:09 0:00: M1 10:12:34 10:12:54 0:00: M1 11:12:42 11:13:02 0:00: M1 12:59:32 12:59:51 0:00: M1 14:12:05 14:12:25 0:00: M1 16:57:16 16:57:35 0:00: DUNA TV 14:16:23 14:16:42 0:00:20!38

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 161/2016. (II. 9.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 161/2016. (II. 9.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/35010-10/2015. Tárgy: a társadalmi célú reklám közzétételére vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet: A magyar reformok működnek! című klipek TV2 csatornán reklámként történt

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1346/2016. (XI. 22.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1346/2016. (XI. 22.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/28574-8/2016. Tárgy: a reklám más médiatartalmaktól való megkülönböztetésének módjára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat A NEMZETI

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 755/2017. (VII. 11.) számú HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 755/2017. (VII. 11.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/15814-9/2017. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a politikai reklámok meghatározott időszakban való közzétételére vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Telefonszám: Személyes adat E-mail:személyes

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1250/2014. (XII.16.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1250/2014. (XII.16.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/26124-8/2014. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a támogatás közzétételére vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 1250/2014. (XII.16.)

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 1759/2013. (XII. 11.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 1759/2013. (XII. 11.) számú HATÁROZATA A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 1759/2013. (XII. 11.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/57221-8/2013. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1464/2012. (VII. 25.) számú HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1464/2012. (VII. 25.) számú HATÁROZATA Iktatószám: MN/15130-10/2012. Tárgy: a gyermekek és kiskorúak védelmére vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Ügyintéző: Melléklet: személyes adat a hatósági eljárás tárgyát képező honlap másolata

Részletesebben

Tárgy: Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 54/2015. (I.13.) számú HATÁROZATA

Tárgy: Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 54/2015. (I.13.) számú HATÁROZATA Iktatószám: Tárgy: Ügyintéző: Melléklet: MN/30592-7/2014. a gyermekek és kiskorúak védelmére vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése személyes adat a hatósági eljárás tárgyát képező sajtótermék másolata

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1230/2015. (IX.1.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1230/2015. (IX.1.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/16962-8/2015. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételét tiltó törvényi rendelkezés megsértése A Nemzeti

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 430/2014. (V.13.) számú

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 430/2014. (V.13.) számú Ügyiratszám: MN/7843-8/2014. Ügyintéző: személyes adat Email: személyes adat Tárgy: politikai reklám közzétételére vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1329/2016. (XI. 15.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1329/2016. (XI. 15.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/22684-10/2016. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: az osztott képernyős reklám közzétételét előíró törvényi rendelkezés megsértése A Nemzeti

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1554/2012. (VIII.29.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1554/2012. (VIII.29.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/18317-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. felhívja,

H A T Á R O Z A T. felhívja, Ügyiratszám: MN/16251-4/2016. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet: A Médiaszolgáltató által

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 797/2014. (IX.2.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 797/2014. (IX.2.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/17079-7/2014. Ügyintéző: személyes adat Email: személyes adat Tárgy: támogatói üzenet, társadalmi célú reklám közzétételére, valamint társadalmi célú reklám megrendelőjének a megnevezésére

Részletesebben

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz harmincezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz harmincezer forint bírsággal sújtja. Ügyiratszám: MN/12483-4/2017. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet: A Médiaszolgáltató által

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1219/2016. (X.11.) sz. HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1219/2016. (X.11.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/22682-7/2016. Ügyintéző: személyes adat Email: személyes adat Tárgy: a termékmegjelenítésre és a műsorszámok támogatására vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése Nemzeti Média- és Hírközlési

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. felhívja,

H A T Á R O Z A T. felhívja, H A T Á R O Z A T Ügyiratszám: MN/4138-4/2016. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: reklám közzétételére vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése A Nemzeti

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1898/2012. (X.30.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1898/2012. (X.30.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/24165-7/2012. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 547/2012. (III.21.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 547/2012. (III.21.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/35734-11/2011. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó rendelkezés megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának

Részletesebben

HATÁROZAT. 30.000,- Ft, azaz harmincezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi.

HATÁROZAT. 30.000,- Ft, azaz harmincezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi. Médiafelügyeleti Főosztály Iktatószám: MN/9024-3/2013. Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: A Médiaszolgáltató által

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1915/2012. (X. 30.) sz. HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1915/2012. (X. 30.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/24172-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1297/2016. (XI. 8.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1297/2016. (XI. 8.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/22683-9/2016. Ügyintéző: személyes adat Email: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételét tiltó törvényi rendelkezés megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 216/2012. (II. 1.) sz. HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 216/2012. (II. 1.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/32073-8/2011. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: reklám közzétételére vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 216/2012. (II. 1.) sz.

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. felhívja,

H A T Á R O Z A T. felhívja, Ügyiratszám: MN/13785-4/2016. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet: A Médiaszolgáltató által

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 422/2012. (II.29.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 422/2012. (II.29.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/35724-10/2011. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó rendelkezés megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának

Részletesebben

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz hatvanezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz hatvanezer forint bírsággal sújtja. Ügyiratszám: MN/5417-4/2016. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet: A Médiaszolgáltató által

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1705/2011. (XI. 23.) sz. HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1705/2011. (XI. 23.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/25826-12/2011. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a reklám közzétételére vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 1705/2011. (XI. 23.)

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1134/2012. (VI.20.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1134/2012. (VI.20.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/11491-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a saját készítésű, szerkesztésű és első ízben bemutatott (nem ismételt) műsorszámok heti

Részletesebben

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz ötvenezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz ötvenezer forint bírsággal sújtja. Ügyiratszám: MN/154-4/2016. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet: A Médiaszolgáltató által 2015.

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 307/2013. (II. 20.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 307/2013. (II. 20.) számú HATÁROZATA Iktatószám: MN/31696-8/2012. Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Ügyintéző: személyes adat Tel.: Személyes adat E-mail: mate.gyongyver@nmhh.hu

Részletesebben

HATÁROZAT. 20.000,- Ft, azaz húszezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi.

HATÁROZAT. 20.000,- Ft, azaz húszezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi. Médiafelügyeleti Főosztály Iktatószám: MN/29384-4/2012. Tárgy: a reklámok közösségi médiaszolgáltatásban történő közzétételének módjára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Ügyintéző: személyes adat

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1148/2015. (VII. 24.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1148/2015. (VII. 24.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/10916-7/2015. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések, a közösségi médiaszolgáltatókkal szemben előírt törvényi követelmények, valamint a társadalmi célú reklámok és klasszikus

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 38.000-Ft, azaz harmincnyolcezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T. 38.000-Ft, azaz harmincnyolcezer forint bírsággal sújtja. Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/678-4/2014. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet:

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1191/2014. (XII.9.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1191/2014. (XII.9.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/28500-7/2014. Tárgy: a hatósági határozatban vállalt műsorszerkezettől történő eltérések Ügyintéző: személyes adat Melléklet: a hatósági ellenőrzés megállapításai A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1035/2016. (VIII. 30.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1035/2016. (VIII. 30.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/15109-10/2016. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételét tiltó törvényi rendelkezés megsértése A

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1002/2014. (X. 14.) sz. HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1002/2014. (X. 14.) sz. HATÁROZATA A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 1002/2014. (X. 14.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/24258-8/2014. Üi.: személyes adat Tárgy: a digitális műsorterjesztés útján közzétett, eredetileg

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 80.000,- Ft, azaz nyolcvanezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T. 80.000,- Ft, azaz nyolcvanezer forint bírsággal sújtja. Médiafelügyeleti Főosztály H A T Á R O Z A T Ügyiratszám: MN/1868--4/2015. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése

Részletesebben

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz kettőszázötvenezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz kettőszázötvenezer forint bírsággal sújtja. Ügyiratszám: MN/16244-4/2016. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a reklámidőre vonatkozó rendelkezés megsértése H A T Á R O Z A T A Nemzeti Média- és Hírközlési

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 822/2012. (V. 2.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 822/2012. (V. 2.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/2651-8/2012. Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség, illetve a közösségi médiaszolgáltatásokkal szemben támasztott törvényi kötelezettségek

Részletesebben

624/2013 HATÁROZATA. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa (a továbbiakban: Médiatanács) a Chello Central

624/2013 HATÁROZATA. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa (a továbbiakban: Médiatanács) a Chello Central Ügyiratszám: Üzleti titok Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának

Részletesebben

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz hatszázezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz hatszázezer forint bírsággal sújtja. Ügyiratszám: MN/4296-4/2016. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a reklámidőre vonatkozó rendelkezés megsértése H A T Á R O Z A T A Nemzeti Média- és Hírközlési

Részletesebben

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz húszezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz húszezer forint bírsággal sújtja. Ügyiratszám: MN/34198-4/2016. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése H A T Á R O Z A T A Nemzeti Média-

Részletesebben

HATÁROZATA. határozatot.

HATÁROZATA. határozatot. Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala Tartalomfelügyeleti főosztály Ügyiratszám: TA/4801-1/2011. Tárgy: törvénysértés megállapítása Ügyintéző: személyes adat HATÁROZATA A Nemzeti Média- és Hírközlési

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 625/2013. (IV.10.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 625/2013. (IV.10.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/3989-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 24.000,- Ft, azaz huszonnégyezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T. 24.000,- Ft, azaz huszonnégyezer forint bírsággal sújtja. Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/25287-4/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet:

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 40.000,- Ft, azaz negyvenezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T. 40.000,- Ft, azaz negyvenezer forint bírsággal sújtja. H A T Á R O Z A T Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/67963--4/2013. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 852/2012. (V.9.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 852/2012. (V.9.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/5630-9/2012. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó rendelkezés megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1331/2013. (VIII. 28.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1331/2013. (VIII. 28.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/22233-7/2013. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések, és a közösségi médiaszolgáltatókkal szemben előírt törvényi követelmények megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám:

Részletesebben

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 392/2010. (III.3.) sz.

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 392/2010. (III.3.) sz. ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 392/2010. (III.3.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. Indokolás

H A T Á R O Z A T. Indokolás Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/31292-5/2014. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet:

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1045/2014. (X.28.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1045/2014. (X.28.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/19686-7/2014. Tárgy: engedély nélküli hálózatba kapcsolódás Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat Melléklet: a hatósági ellenőrzés megállapításai A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1084/2014. (XI.11.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1084/2014. (XI.11.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/23304-7/2014. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására, valamint a magyar zenei műsorszámok,

Részletesebben

A bírság szankció. A bírság szankció alkalmazásának elvei a médiaigazgatásban. dr. Pap Szilvia. főosztályvezető. 2012. március 13.

A bírság szankció. A bírság szankció alkalmazásának elvei a médiaigazgatásban. dr. Pap Szilvia. főosztályvezető. 2012. március 13. A bírság szankció dr. Pap Szilvia főosztályvezető A bírság szankció alkalmazásának elvei a médiaigazgatásban 2012. március 13. 2 1. A szankció alkalmazásának funkciói OBJEKTÍV FELELŐSSÉG JOGÉRVÉNYESÍTÉS

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 1.615.000,- Ft, azaz egymillió-hatszáztizenötezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi.

H A T Á R O Z A T. 1.615.000,- Ft, azaz egymillió-hatszáztizenötezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi. Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/22605-4/2014. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a hallássérültek számára hozzáférhető műsorszámokra vonatkozó

Részletesebben

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz nyolcvanezer forint bírsággal sújtja. Indokolás

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz nyolcvanezer forint bírsággal sújtja. Indokolás Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/3431-4/2014. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet:

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 459/2012. (III. 7.) sz. HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 459/2012. (III. 7.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/35125-8/2011. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a pályázatban vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó törvényi kötelezettség megsértése Nemzeti Média- és Hírközlési

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1786/2013. (XII. 18.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1786/2013. (XII. 18.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/57219-8/2013. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a termékmegjelenítésre és a támogatásra vonatkozó rendelkezések megsértése A Nemzeti Média-

Részletesebben

az ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 2016/2009. (X. 13.) sz. HATÁROZATA határozatot.

az ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 2016/2009. (X. 13.) sz. HATÁROZATA határozatot. az ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 2016/2009. (X. 13.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (a továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 93/2013. (I.23.) számú. Határozata

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 93/2013. (I.23.) számú. Határozata A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 93/2013. (I.23.) számú Határozata A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa (székhelye: 1088 Budapest, Reviczky u. 5., a továbbiakban: Médiatanács)

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1347/2012. (VII.18.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1347/2012. (VII.18.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/14544-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára, valamint a termékmegjelenítésre vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése A Nemzeti

Részletesebben

a NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 105/2011. (I. 12.) sz. HATÁROZATA

a NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 105/2011. (I. 12.) sz. HATÁROZATA a NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 105/2011. (I. 12.) sz. HATÁROZATA A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa (a továbbiakban: Médiatanács) a médiaszolgáltatásokról és a

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 712/2013. (IV.25.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 712/2013. (IV.25.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/5825-8/2013. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 18.565,- Ft, azaz tizennyolcezer-ötszázhatvanöt forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T. 18.565,- Ft, azaz tizennyolcezer-ötszázhatvanöt forint bírsággal sújtja. Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/28503-4/2014. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet:

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1005/2013. (VI. 12.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1005/2013. (VI. 12.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/8539-8/2013. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérés, burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése Ügyintéző: személyes

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 1.800.000,- Ft, azaz egymillió-nyolcszázezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi.

H A T Á R O Z A T. 1.800.000,- Ft, azaz egymillió-nyolcszázezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi. Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/15531-4/2014. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a hallássérültek számára hozzáférhető műsorszámokra vonatkozó

Részletesebben

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 2203/2007. (IX. 26.) számú HATÁROZATA

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 2203/2007. (IX. 26.) számú HATÁROZATA ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 2203/2007. (IX. 26.) számú HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1433/2011. (X. 19.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1433/2011. (X. 19.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/18991-17/2011. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a társadalmi célú reklám közzétételére vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 1433/2011.

Részletesebben

HATÁROZAT. határozatot.

HATÁROZAT. határozatot. Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatal Tartalomfelügyeleti főosztály Ügyiratszám: 4807-1/2011. Tárgy: törvénysértés megállapítása Ügyintéző: személyes adat HATÁROZAT A Nemzeti Média- és Hírközlési

Részletesebben

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 935/2015. (VII.24.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 935/2015. (VII.24.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: PJ/9575-29/2014. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a Budapest 90,3 MHz médiaszolgáltatási jogosultság hasznosítására irányuló pályázati eljárás eredménye A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 593/2015. (V.19.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 593/2015. (V.19.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/6252-11/2015. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések, és a közösségi médiaszolgáltatókkal szemben előírt törvényi követelmények megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám:

Részletesebben

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 63/2009. (I.7.) sz. HATÁROZATA

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 63/2009. (I.7.) sz. HATÁROZATA ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 63/2009. (I.7.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 482/2015. (IV.28.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 482/2015. (IV.28.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: Ügyintéző: személyes adat Tárgy: az Orosháza 88,6 MHz médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására irányuló pályázati eljárás eredménye A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának

Részletesebben

HATÁROZAT. 80.000,- Ft, azaz nyolcvanezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi.

HATÁROZAT. 80.000,- Ft, azaz nyolcvanezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi. Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/29213-4/2012. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a hallássérültek számára hozzáférhető műsorszámokra vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése Melléklet: hatósági

Részletesebben

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 669/2009.(III. 25.) sz. HATÁROZATA

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 669/2009.(III. 25.) sz. HATÁROZATA ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 669/2009.(III. 25.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz kétmillió-háromszáznegyvenezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi.

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz kétmillió-háromszáznegyvenezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi. Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/1858-4/2015. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a hallássérültek számára hozzáférhető műsorszámokra vonatkozó

Részletesebben

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 2146/2007. (IX. 19.) sz. HATÁROZATA

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 2146/2007. (IX. 19.) sz. HATÁROZATA ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 2146/2007. (IX. 19.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (a továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 48/2015. (I.13.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 48/2015. (I.13.) számú H A T Á R O Z A T A Iktatószám: MN/28790-7/2014. Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: a hatósági ellenőrzés megállapításai

Részletesebben

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 1644/2009. (VIII. 26.) számú HATÁROZATA

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 1644/2009. (VIII. 26.) számú HATÁROZATA ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 1644/2009. (VIII. 26.) számú HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 600.000,- Ft, azaz hatszázezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi.

H A T Á R O Z A T. 600.000,- Ft, azaz hatszázezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi. Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/27309-5/2014. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a hallássérültek számára hozzáférhető műsorszámokra vonatkozó

Részletesebben

Ügyiratszám: TA/2925-12/2011 NEMZETI MÉDIA - ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK

Ügyiratszám: TA/2925-12/2011 NEMZETI MÉDIA - ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK Ügyiratszám: TA/2925-12/2011 NEMZETI MÉDIA - ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 499/2011. (IV.14.) számú HATÁROZATA A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa (továbbiakban: Médiatanács) a Szabó

Részletesebben

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1313/2016. (XI. 15.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1313/2016. (XI. 15.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: PJ/3835-31/2016. Tárgy: a kisközösségi rádiós médiaszolgáltatási lehetőségek elvi hasznosítására irányuló pályázati eljárás eredménye A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 393/2006. (II. 22.) sz. HATÁROZATA

AZ ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 393/2006. (II. 22.) sz. HATÁROZATA AZ ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 393/2006. (II. 22.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (a továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1270/2012. (VII.11.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1270/2012. (VII.11.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/13997-7/2012. Tárgy: a műsorstruktúrának megfelelő műsorsugárzási kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: I. A hatósági ellenőrzés megállapításai II. Az egyhetes médiaszolgáltatás

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 160.000,- Ft, azaz százhatvanezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T. 160.000,- Ft, azaz százhatvanezer forint bírsággal sújtja. Médiafelügyeleti Főosztály H A T Á R O Z A T Ügyiratszám: MN/72599--4/2013. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1036/2016. (VIII. 30.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1036/2016. (VIII. 30.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/18233-9/2016. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail:személyes adat Tárgy: a termékmegjelenítésre vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1852/2012. (X. 17.) sz. HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1852/2012. (X. 17.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/21376-7/2012. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 630.000,- Ft, azaz hatszázharmincezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi.

H A T Á R O Z A T. 630.000,- Ft, azaz hatszázharmincezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi. Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/20304-4/2014. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a hallássérültek számára hozzáférhető műsorszámokra vonatkozó

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 20.000,- Ft, azaz húszezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T. 20.000,- Ft, azaz húszezer forint bírsággal sújtja. Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/781-4/2013. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet:

Részletesebben

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1677/2015. (XII.15.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1677/2015. (XII.15.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: PJ/1704-29/2015. Ügyintéző: személyes adat Telefon: 06-1-457-7994 Fax: 06-1-457-7124 Tárgy: a helyi kisközösségi rádiós médiaszolgáltatási lehetőségek elvi hasznosítására irányuló pályázati

Részletesebben

HATÁROZAT ,- Ft, azaz nyolcszázötvenötezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi.

HATÁROZAT ,- Ft, azaz nyolcszázötvenötezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi. Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/2914-7/2013. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a hallássérültek számára hozzáférhető műsorszámokra vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése Melléklet: hatósági

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1233/2014. (XII. 16.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1233/2014. (XII. 16.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/25382-10/2014. Ügyintéző: személyes adat Email: személyes adat Tárgy: a műsorszámok támogatására vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának

Részletesebben

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz egymillió-háromszázezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi.

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz egymillió-háromszázezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi. Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/50863-5/2013. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a hallássérültek számára hozzáférhető műsorszámokra vonatkozó

Részletesebben

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz negyvennyolcezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz negyvennyolcezer forint bírsággal sújtja. Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/13070-4/2015. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet:

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 542/2014. (VI. 17.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 542/2014. (VI. 17.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/10617-7/ Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések, és a közösségi médiaszolgáltatókkal szemben előírt törvényi követelmény megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám:

Részletesebben

a NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 1331/2011. (X. 5.) számú HATÁROZATA

a NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 1331/2011. (X. 5.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/27101-6/2011. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: kiegyensúlyozottsági kérelem elbírálása Melléklet: a kifogásolt műsorszám tartalmának szöveges ismertetése a NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1224/2015. (IX. 1.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1224/2015. (IX. 1.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/16119-10/2015. Üi.: személyes adat Tárgy: a digitális műsorterjesztés útján közzétett, eredetileg nem magyar nyelven készített filmalkotások és filmsorozatok JBE médiaszolgáltató általi

Részletesebben

2013. évi törvény a választási eljárásról

2013. évi törvény a választási eljárásról 2013. évi törvény a választási eljárásról (a médiával kapcsolatos részek kivonata) (Forrás: az elfogadott törvénynek az Ogy elnöke által aláírt és a köztársasági elnöknek aláírásra megküldött szövege)

Részletesebben

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 746/2009.(IV.1.) sz. HATÁROZATA

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 746/2009.(IV.1.) sz. HATÁROZATA ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 746/2009.(IV.1.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz húszezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz húszezer forint bírsággal sújtja. Ügyiratszám: MN/37383-5/2016. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése H A T Á R O Z A T A Nemzeti Média-

Részletesebben

h a t á r o z a t o t A Hatóság megállapítja, hogy a Szolgáltató megsértette az Eat. 7. (5) bekezdése szerinti kötelezettségét azzal, hogy

h a t á r o z a t o t A Hatóság megállapítja, hogy a Szolgáltató megsértette az Eat. 7. (5) bekezdése szerinti kötelezettségét azzal, hogy E-szolgáltatás-felügyeleti osztály Iktatószám: EF/26020-2/2014 Tárgy: Határozat Ügyintéző: Bajusz János Telefon: (1) 429-8613 Melléklet: - A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (továbbiakban: Hatóság)

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 388/2006. (II. 22.) sz. HATÁROZATA

AZ ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 388/2006. (II. 22.) sz. HATÁROZATA AZ ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 388/2006. (II. 22.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (a továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény

Részletesebben