A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1433/2011. (X. 19.) számú HATÁROZATA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1433/2011. (X. 19.) számú HATÁROZATA"

Átírás

1 Ügyiratszám: MN/ /2011. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a társadalmi célú reklám közzétételére vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 1433/2011. (X. 19.) számú HATÁROZATA A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa (a továbbiakban: Médiatanács) a dr. Péntek Zoltán (1145 Budapest, Róna u. 174.) által képviselt az MTM-SBS Televízió Zrt.-vel (1145 Budapest, Róna u. 174., a továbbiakban: Médiaszolgáltató) szemben hivatalból lefolytatott eljárásában megállapította, hogy a Médiaszolgáltató a TV2 médiaszolgáltatásán május 5-én és 11-én sugárzott közérdekű közleményekkel, összesen tíz alkalommal megsértette a társadalmi célú reklám közzétételére vonatkozó törvényi rendelkezést, amely miatt a Médiaszolgáltatót felhívja, hogy a közléstől számítva haladéktalanul tegyen eleget a jogszerű magatartás követelményének, és tartózkodjék a jövőbeni jogsértésektől. A Médiatanács figyelmezteti a Médiaszolgáltatót, hogy a Médiatanács ugyanezen médiaigazgatásra vonatkozó szabály következő alkalommal történő megsértése esetén a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Mttv.) ában meghatározott jogkövetkezmények alkalmazására jogosult. E határozat ellen fellebbezésnek nincs helye. A határozat felülvizsgálata a határozat közlésétől számított 30 napon belül a Fővárosi Bírósághoz címzett, a Médiatanácshoz három példányban benyújtott keresetlevéllel kérhető. A keresetlevél benyújtásának e határozat végrehajtására halasztó hatálya nincs, a keresetlevélben a keresettel támadott határozat végrehajtásának felfüggesztése a bíróságtól kérhető. A keresetet a bíróság a beérkezést követő naptól számított 30 napon belül tárgyalás tartása nélkül bírálja el, a keresetlevélben tárgyalás tartása kérhető. Indokolás A Médiatanács az Mttv (1) bekezdésében foglalt általános hatósági felügyeleti hatáskörben, hivatalból vizsgálta a Médiaszolgáltató TV2 médiaszolgáltatásán május hónapban sugárzott műsorfolyamot. A hatósági ellenőrzés megállapításai alapján a május 5-én 7:29:14-kor, 7:42:51-kor, 7:57:56-kor, 8:16:24-kor és 8:12:45-kor, 11-én 12:07:16-kor, 12:25:56-kor, 18:24:13-kor, 19:37:02-kor és 19:51:35-kor sugárzott közérdekű közlemények vonatkozásában felmerült az Mttv. 32. (2) bekezdésében foglalt rendelkezés sérelme. A Médiatanács az Mttv bh) pontjában foglalt hatáskörében, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 29. (1) bekezdése alapján hivatalból szeptember 7-én hatósági eljárást indított a Médiaszolgáltatóval szemben, mely tényről a Ket. 29. (3) bekezdés a) pontjában foglalt 1

2 rendelkezésnek megfelelően 1189/2011. (IX. 7.) számú végzésében értesítette a Médiaszolgáltatót, tájékoztatta a hatósági ellenőrzés megállapításairól, valamint a Ket. 51. (1) bekezdése értelmében felhívta a figyelmét arra, hogy az eljárás során nyilatkozattételi és irat-betekintési jog illeti meg. A Médiaszolgáltató szeptember 26-án érkezett, MF/ /2011. számú nyilatkozatában előadta, hogy május 26-án kelt levelével az NMHH Hivatalához fordult, figyelemmel arra, hogy a Médiaszolgáltató is észlelte, hogy március-május közepe közötti időszakban az adó 1%-nak felajánlásáról szóló üzenetek nem társadalmi célú reklám, hanem közérdekű közlemény főcímek között kerültek sugárzásra. Előadta továbbá, hogy időközben a Médiatanács a jelen eljárással azonos tárgyú ügyekben, a 2011 márciusában és áprilisában közzétett 1%-os közlemények okán két külön eljárást is indított, melyeket a Médiaszolgáltató kérelmére a Médiatanács egyesített, és 1196/2011. (IX.7.) számú határozatában az Mttv. 32. (2) bekezdésének megsértése miatt - az Mttv (1) bekezdés szerinti jogkövetkezményt alkalmazta vele szemben. A Médiaszolgáltató előadta, hogy valamennyi ügy egyesítését kérte éppen arra hivatkozással, hogy mielőtt egyáltalán tudomása lett volna arról, hogy az 1%-os szpotok miatt eljárás indult a hatóság előtt, maga jelentette be, hogy március-május között ezek a közlemények a korábbi gyakorlat szerinti közérdekű közlemény főcímek között kerültek sugárzásra. Ezért is volt számára meglepő, hogy most újra két külön ügyben indult meg eljárás. A másik eljárás száma: MF/ /2011. A Médiaszolgáltató a jelen beadvány keretében is indítványozta, hogy a Médiatanács jelen ügyet az MF/ /2011. számú üggyel, és ha ezen tárgyban van még másik eljárás is, úgy azzal ugyancsak egyesítse. Ezek az 1%-os szpotok ugyanis szezonális jelenlevői a médiaszolgáltatásnak, továbbá valamennyi ilyen közlemény - amíg a Médiaszolgáltató maga sem észlelte a problémát - azonos főcímek között került sugárzásra. Ez tehát indokolja, hogy ugyanazon eljárásban kerüljenek elbírálásra ezek a szpotok. A Médiaszolgáltató nem tartaná a Ket. alapelvi rendelkezéseivel valamint a fair eljárás elvével összeegyeztethetőnek, hogy ezek az ügyek külön eljárás keretében, külön határozatokkal kerüljenek elbírálásra, akár úgy is, hogy a második eljárás már olyan módon értékelje az első eljárás eredményét, hogy a fokozatosság elve alapján, valamint mivel azonos jogsértést megállapító határozat már rendelkezésre áll, ezért valamilyen - az ügynek a társadalomra és a fogyasztókra, nézőkre gyakorolt elenyésző hatásához képest akár - súlyosabb szankciót alkalmazzon. Előadta továbbá, hogy a jelen üggyel egyesíteni kért másik ügyben is szerepel a Hepatitis A és B elleni védőoltás közérdekű közleményként való közzététele, de ott a hatóság nem a társadalmi célú reklám helyett közérdekű közlemények közötti közzétételt kifogásolta, hanem azt is, hogy a vakcina reklámozására volt-e egyáltalán hatósági engedély. Az engedélyt a Médiaszolgáltató csatolta. A Médiaszolgáltató rögzítette továbbá, hogy amennyiben a Médiatanács fenntartja azon korábbi álláspontját, hogy a Médiaszolgáltató megsértette az Mttv. 32. (2) bekezdésében foglalt rendelkezést, úgy a legenyhébb szankció alkalmazását kérte. A jelen eljárás során vizsgált közlemények egyértelműen a korábbi ügyekkel azonos, egy cselekményi egységben megvalósított magatartásnak tudhatók be, amelyek nem választhatók el a korábbi ügyekben már elbírált cselekményektől. A Médiatanács a Ket. alapelvi rendelkezéseire hivatkozással kívánta a korábbi ügyeket egyben elbírálni, éppen azért, hogy az ügyféli jogok ne sérüljenek. Erre figyelemmel a Médiaszolgáltató álláspontja az, hogy a fokozatosság elve alapján nem szükséges súlyosabb szankciót alkalmazni, hiszen nem egy szankció kiszabását követően elkövetett újabb jogsértést bírál el a Médiatanács, hanem ugyanazon cselekménysor utolsó mozzanatai kerültek a mostani eljárás körébe. A Médiaszolgáltató szerint lényeges, hogy a Médiaszolgáltató, amint észlelte a hibát, azt azonnal korrigálta, azaz felhívás nélkül módosított utóbb a hatóság által is kifogásolt gyakorlaton. 2

3 A Médiaszolgáltató a törvénysértés vonatkozásában előadta, kétségtelen, hogy az Mttv. rendelkezései alapján az ún. 1%-os közlemények inkább sorolhatók a társadalmi célú reklám kategóriába. A Médiaszolgáltató hatályos Műsorszolgáltatási Szerződése vizsgálata során ugyanakkor az ilyen jellegű közlemény egyértelműen közérdekű közleménynek minősül, ezért ilyen főcímek között tehető közzé. Korábban az ORTT állásfoglalása szerint a társadalmi célú reklám, mint fogalom meghatározásra került, és valamennyi médiaszolgáltató társadalmi célú reklám vagy társadalmi célú hirdetés megjelöléssel tette közzé az ilyen jellegű közleményeket, holott maga a hatályos törvényi szabályozás a társadalmi célú reklám vagy társadalmi célú hirdetés fogalmát nem ismerte. Miután azonban a bírói gyakorlat kikristályosította, hogy olyan fogalmakat a Médiaszolgáltató nem használhat, amilyen fogalmakat a rádiózásról és televíziózásról szóló évi I. törvény (a továbbiakban: Rttv.) nem szabályoz, ezután valamennyi korábban társadalmi célú reklámként jelölt szpot közérdekű közleményként került sugárzásra. A Médiaszolgáltató is a korábbi évek gyakorlatának megfelelően kategorizálta a tartalmakat, és tette közzé az adó 1%-ra vonatkozó felhívásokat közérdekű közlemény főcímek között. Álláspontja szerint a médiaszolgáltatók által folytatott gyakorlat sem egységes, társadalmi célú hirdetésként, társadalmi célú reklámként vagy közérdekű közleményként teszik közzé ezeket a közleményeket. A Médiaszolgáltató álláspontja szerint figyelemmel arra, hogy a médiaszolgáltatóknak az új jogszabályi rendelkezéseket ugyancsak el kell sajátítaniuk, és az új szabályozás sok új fogalmat és több új követendő kötelezettséget állapít meg, amelyek több esetben eltérnek a korábbi, több éven keresztül folytatott gyakorlattól valamint akár más rendelkezéseket tartalmazhatnak, mint ami a Médiaszolgáltató hatályos Műsorszolgáltatási Szerződésében került meghatározásra ezért véleménye szerint az a körülmény, miszerint a vizsgált közlemények nem társadalmi célú reklám, hanem a korábbi több éves gyakorlatnak megfelelő közérdekű közlemény főcímek között kerültek sugárzásra, semmiképpen sem tekinthető jogsértőnek vagy legalábbis olyan mértékű jogszabálysértésnek, amely szankciót vonhatna maga után. A Médiaszolgáltató álláspontja szerint a nézői érdekek semmilyen módon nem sérültek azáltal, hogy a közlemények közérdekű közleményként kerültek sugárzásra. Véleménye szerint az is lényeges, hogy amint a Médiaszolgáltató észlelte, azonnal intézkedett, és a további ilyen jellegű szpotokat már társadalmi célú reklámként tette közzé, továbbá megkereste az NMHH Hivatalát, tájékoztatva a március-április-májusi 1%-os üzenetek közreadásának módjáról. Megjegyzi továbbá, hogy ezekért a szpotokért a közlemények közzétevői nem fizettek. A fentiek alapján a Médiaszolgáltató az eljárás megszüntetését, törvénysértés megállapítása esetén pedig a legenyhébb jogkövetkezmény alkalmazását kérte, figyelemmel arra, hogy a nézők semmilyen hátrányt nem szenvedtek, az üzenetek tartalma a nem megfelelő főcímek okán nem módosult, továbbá a szpotokat közzétenni kért szervezetek érdekei sem szenvedtek csorbát, így álláspontja szerint az ügynek tényleges és jogi relevanciája nincsen. A Médiatanács a Médiaszolgáltató eljárások egyesítésére vonatkozó kérelmét október 19-én kelt, 1431/2011. (X. 19.) számú végzésében elutasította, tekintettel arra, hogy a Médiatanács az MN/ /2011. ügyiratszámú levelében csupán adatszolgáltatásra hívta fel a Médiaszolgáltatót, melyet a Médiaszolgáltató képviseletében eljáró dr. Ferenczi Mónika ügyvéd MN/ /2011. számú levelében teljesített. Hatósági eljárás e tárgyban tehát nem volt és nincs is folyamatban. Így a Médiaszolgáltató kérelme, miszerint az MN/ /2011. ügyiratszámú végzéssel megindított jelen eljárást az MN/ /2011. számú ügyhöz egyesítse, nem teljesíthető. A Médiatanács megjegyzi továbbá, hogy jelen eljárás az adatszolgáltatással érintett, május 5-én 7:42:51-kor és május 18-án 18:24:13-kor sugárzott Hepatitis A-B védőoltással kapcsolatos szpotokat is érinti az Mttv. 32. (2) bekezdésének megsértése vonatkozásában. 3

4 A Médiatanács a rendelkezésre álló adatok alapján az alábbi tényállást tárta fel, és azt az alábbiak szerint értékelte. A TV2 csatorna május 5-én közérdekű közlemény főcímek között sugározta a következőket: 7:29:14-kor az adó 1%-át kérte a Daganatos Gyermekekért Alapítvány és a Szülészeti- Nőgyógyászati Prevenciós Tudományos Társaság; 7:42:51-kor Hepatitisz A és B elleni védőoltás az Érthetően az Egészségért Alapítvány megbízásából, az adó 1%-át kérte a Magyar Rákellenes Liga, a Budakeszi Vadaspark, Nemzeti Tehetség Program és a Magyar Koraszülött és Újszülött Mentő Alapítvány; 7:57:56-kor az adó 1%-át kérte a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia, a Remény a Leukémiás Gyermekekért Közhasznú Alapítvány, a Gyermekrák Alapítvány és a Szülészeti- Nőgyógyászati Prevenciós Tudományos Társaság; 8:16:24-kor az adó 1%-át kérte a Szülészeti, Nőgyógyászati Prevenciós Tudományos Társaság); 8:12:45-kor adó 1%-át kérte a Gyermekrák Alapítvány május 11-én közérdekű közlemény főcímek között kerültek bemutatásra a következők: 12:07:16-kor és 12:25:56-kor az adó 1%-át kérte a Szülészeti, Nőgyógyászati Prevenciós Tudományos Társaság, 18:24:13-kor az adó 1 %-át kérte a Magyar Koraszülött és Újszülött Mentő Alapítvány, és Hepatitisz A-B elleni védőoltás az Érthetően az Egészségért Alapítvány megbízásából, 19:37:02-kor az adó 1%-át kérte a Nemzeti Tehetség Program, 19:51:35-kor Kevés is elég, hogy a dolgok megváltozzanak! a Generali a Biztonságért Alapítvány megbízásából. Az Mttv. 32. (2) bekezdése rögzíti, hogy a politikai reklámnak, a közérdekű közleménynek és a társadalmi célú reklámnak e jellegét tekintve azonnal felismerhetőnek és más médiatartalmaktól megkülönböztethetőnek kell lennie. A más médiatartalmaktól való megkülönböztetés módja a lineáris médiaszolgáltatásban a) audiovizuális médiaszolgáltatás esetében optikai és akusztikus módon történő, b) rádiós médiaszolgáltatás esetében akusztikus módon történő figyelemfelhívás. A vizsgált közlemények tartalmuk alapján, a közlemény megrendelőjét tekintve társadalmi célú reklámnak minősülnek, ezért azokat annak megfelelő főcím alatt kellett volna sugároznia a Médiaszolgáltatónak. Az Mttv pontja értelmében: Közérdekű közlemény: ellenszolgáltatás nélkül közzétételre kerülő, állami vagy önkormányzati feladatot ellátó szervezettől, illetve személytől származó tájékoztatás, amely valamely konkrét közérdekű információt közvetít a nézők vagy hallgatók figyelmének felkeltése céljából, és nem minősül politikai reklámnak. Az Mttv pontja szerint: Társadalmi célú reklám: politikai reklámnak nem minősülő, üzleti érdekeltséget nem tartalmazó, reklámcélokat nem szolgáló, ellenérték fejében vagy anélkül közzétett felhívás vagy közérdekű üzenet, amely valamely közérdekű cél elérése érdekében kíván hatást gyakorolni a médiaszolgáltatás nézőjére vagy hallgatójára. A közérdekű közlemény és a társadalmi célú reklám definícióját összevetve megállapítható, hogy a közérdekű közlemény csak állami vagy önkormányzati feladatot ellátó szervezettől vagy személytől származhat, társadalmi célú reklámot ellenben bárki megrendelhet (beleértve az állami/önkormányzati feladatokat ellátó szervezeteket és személyeket is), aki 4

5 közérdekű cél elérése érdekében kíván hatást gyakorolni a médiaszolgáltatás nézőjére vagy hallgatójára. A közérdekű közlemény közzétételéért a médiaszolgáltató nem kérhet ellenszolgáltatást (de elfogadhat), társadalmi célú reklám közzétételéért azonban kérhet, de akár ellenérték nélkül is közzéteheti azt. A közérdekű közlemény konkrét közérdekű információt tartalmaz (közérdekű információra hívja fel a figyelmet), míg a társadalmi célú reklám közérdekű cél elérése érdekében kíván hatást gyakorolni. A fentiekből következik, hogy a vizsgált közlemények minősítésének alapja jelen esetben a megrendelő személye, ugyanis ha civil szervezet hirdetése jelenik meg közérdekű közleményként, akkor egyértelműen kijelenthető, hogy nem megfelelő a hirdetés jellegének megjelölése, mert közérdekű közlemények csak állami vagy önkormányzati feladatot ellátó szervezettől/személytől származhatnak. A kifogásolt közlemények társadalmi célú reklámnak minősülnek, mivel civil szervezetek megbízásából kerültek közzétételre. Abban az esetben nem a megrendelő személye a közlemény minősítésének alapja, ha társadalmi célú reklámról van szó, hiszen azt állami szerv is és civil szervezet is, egyszóval bárki közzétehet. A Műsorszolgáltatási Szerződés értelmező rendelkezései tekintetében a Médiaszolgáltató nem hivatkozhat az Mttv. és a Szerződés közötti eltérésre. Az értelmező rendelkezés nem olyan eleme a Szerződésnek, amit a Médiaszolgáltató a pályázati ajánlatában vagy a szerződéskötés folyamatában vállalt, hanem a január 1-jén hatályát vesztett, az Rttv. a Szerződésbe átemelt fogalom, amit az Mttv. értelemszerűen fölülírt. A Médiaszolgáltató nyilatkozatában maga is elismerte a jogsértést, és azt, hogy az Mttv. fogalommeghatározásai alapján a vizsgált hirdetések társadalmi célú reklámnak minősülnek, és hangsúlyozta, hogy azért hibáztak, mert munkatársaik még nem sajátították el maradéktalanul a január 1-jétől hatályos rendelkezéseket. A Médiaszolgáltató amint észlelte a hibát, módosította a főcímeket, ami szintén arra utal, hogy tisztában van vele, hogy ebben az esetben az Mttv. fogalom-meghatározását kellett volna alapul vennie a közlemények minősítésénél. Tekintettel arra, hogy a Médiaszolgáltató a TV2 médiaszolgáltatásán május 5-én 7:29:14-kor, 7:42:51-kor, 7:57:56-kor, 8:16:24-kor és 8:12:45-kor, 11-én 12:07:16-kor, 12:25:56-kor, 18:24:13-kor, 19:37:02-kor és 19:51:35-kor sugárzott közleményeket nem a törvényi előírásnak megfelelően tette közzé, a Médiatanács megállapította az Mttv. 32. (2) bekezdésében foglalt rendelkezés sérelmét. A jogsértés miatti jogkövetkezmény alkalmazása tekintetében a Médiatanács az alábbiakat mérlegelte: A Médiatanács 2011-ben jelen eljárást megelőzően - hasonló tényállás mellett /2011. (IX. 7.) számú határozatában állapította meg az Mttv. 32. (2) bekezdésének megsértését a Médiaszolgáltatóval szemben, és az Mttv (1) bekezdésében foglalt jogkövetkezményt alkalmazta vele szemben. A Médiatanács egyetértett a Médiaszolgáltató azon érvelésével, miszerint jelen eljárás során vizsgált közlemények egyértelműen a korábbi ügyekkel azonos, egy cselekményi egységben megvalósított magatartásnak tudhatók be, ugyanakkor a 2011 márciusában áprilisában történt esetek az imént hivatkozott határozatban már elbírálásra kerültek. Az előbbiekre tekintettel a Médiatanács úgy ítélte meg, hogy figyelemmel arra is, hogy a Médiaszolgáltató korábbi kérelmében valamennyi eljárás egyesítését kérte jelen esetben sem indokolt az 1196/2011. (IX.7.) számú határozatban megállapítottakhoz képest súlyosabb jogkövetkezmény alkalmazása. 5

6 A Médiatanács a jogsértés miatti jogkövetkezmény kiválasztása során azt is figyelembe vette, hogy a főcím a nézők szempontjából semmiképpen nem volt megtévesztő, hiszen egyértelművé tette, hogy nem kereskedelmi jellegű, hanem közérdekű üzenetet látnak. Ebből következik, hogy a főcím megválasztása a rendelkezésben megjelenő nézői érdekeket nem sértette. A nézők többsége az elmúlt években közérdekű közlemények főcímmel láthatta a szóban forgó hirdetéseket, megismerhette azok tartalmát, hozzászokhatott jelölésükhöz. Tekintettel arra, hogy a hirdetések tartalma, célja nem változott közérdekű cél elérése érdekében kívánnak hatást gyakorolni, a Médiatanács megállapította, hogy közzétételük nem téveszthette meg a közönséget, a főcímeknek csupán az új médiatörvény fogalommeghatározásai miatt van jelentősége. A fentieken túl a Médiatanács figyelembe vette továbbá azt a körülményt is, hogy a Médiaszolgáltató, amint észlelte a törvénysértést, azonnal intézkedett, hogy az említett hirdetések a továbbiakban társadalmi célú reklámként jelölve kerüljenek a képernyőre. A fentebb kifejtettekre tekintettel a Médiatanács az Mttv. 32. (2) bekezdésében foglalt rendelkezés megsértése miatt az Mttv (1) bekezdése alapján kiszabható jogkövetkezmény alkalmazása mellett a rendelkező rész szerint döntött, azaz felhívta a Médiaszolgáltatót, hogy a közléstől számítva haladéktalanul tegyen eleget a jogszerű magatartás követelményének, és tartózkodjék a jövőbeni jogsértésektől. Az eljárás során a Ket (2) bekezdése szerinti eljárási költség nem merült fel. A jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ket. 72. (1) bekezdés da) alpontjában, a jogorvoslat előterjesztésének határidejére és helyére vonatkozó tájékoztatás az Mttv (1) és (3) bekezdésében, a bírósági eljárásról szóló tájékoztatás az Mttv (1) bekezdésében, a halasztó hatály a Ket (1) bekezdésében, a késedelmi pótlékról szóló tájékoztatás a Ket (3) bekezdésében a tárgyalás tartására vonatkozó kérelemről szóló tájékoztatás a polgári perrendtartásról szóló évi III. törvény 338. (2) bekezdésében foglalt rendelkezéseken alapul. Budapest, október 19. a Médiatanács nevében Szalai Annamária elnök Dr. Kollarik Tamás hitelesítő tag Kapják: Személyes adat 6

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 797/2014. (IX.2.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 797/2014. (IX.2.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/17079-7/2014. Ügyintéző: személyes adat Email: személyes adat Tárgy: támogatói üzenet, társadalmi célú reklám közzétételére, valamint társadalmi célú reklám megrendelőjének a megnevezésére

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 1759/2013. (XII. 11.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 1759/2013. (XII. 11.) számú HATÁROZATA A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 1759/2013. (XII. 11.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/57221-8/2013. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1915/2012. (X. 30.) sz. HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1915/2012. (X. 30.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/24172-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1005/2013. (VI. 12.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1005/2013. (VI. 12.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/8539-8/2013. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérés, burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése Ügyintéző: személyes

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1194/2013. (VII.17.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1194/2013. (VII.17.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/14385-8/2013. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a saját készítésű műsorszámok heti minimális műsoridejére vonatkozó kötelezettség, továbbá

Részletesebben

1044/2013. (VI.19. VI.19.) ) számú HATÁROZATA

1044/2013. (VI.19. VI.19.) ) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/10056-11/2013. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1760/2013. (XII.11.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1760/2013. (XII.11.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/32770-9/2013. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a műsoridőre és a napi rendszeres híradásra szánt minimális műsoridőre vonatkozó kötelezettség megsértése; a reklám és a társadalmi célú reklám

Részletesebben

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 1644/2009. (VIII. 26.) számú HATÁROZATA

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 1644/2009. (VIII. 26.) számú HATÁROZATA ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 1644/2009. (VIII. 26.) számú HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény

Részletesebben

Tárgy: kiegyensúlyozottsági kérelem elbírálása. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 434/2015. (IV.15.) számú H A T Á R O Z A T A

Tárgy: kiegyensúlyozottsági kérelem elbírálása. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 434/2015. (IV.15.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/7255-6/2015. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: kiegyensúlyozottsági kérelem elbírálása A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA - ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1259/2011. (IX. 21.) számú HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA - ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1259/2011. (IX. 21.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: Tárgy: MN/2873-8/2011. az RTL Klub Poker After Dark és PokerStars.net című műsorszámai A NEMZETI MÉDIA - ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 1259/2011. (IX. 21.) számú HATÁROZATA A Nemzeti

Részletesebben

1519/2013. (X.16.) számú HATÁROZATA

1519/2013. (X.16.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: Üzleti titok Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a termékmegjelenítésre vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 1519/2013. (X.16.) számú

Részletesebben

HATÁROZAT. 1.000.000,- Ft, azaz egymillió forint összegű bírság megfizetésére kötelezi.

HATÁROZAT. 1.000.000,- Ft, azaz egymillió forint összegű bírság megfizetésére kötelezi. Médiafelügyeleti Főosztály Iktatószám: MN/2026-22/2011. Tárgy: a nyugalom megzavarására alkalmas képi vagy hanghatások bemutatását megelőző figyelemfelhívásra vonatkozó törvényi előírás megsértése Ügyintéző:

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1195/2013. (VII. 17.) sz. HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1195/2013. (VII. 17.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/21104-7/2013. Ügyintéző: személyes adat Email: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételét tiltó törvényi rendelkezés megsértése Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

Részletesebben

HATÁROZAT. felhívja, 105.000,- Ft, azaz egyszázötezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi.

HATÁROZAT. felhívja, 105.000,- Ft, azaz egyszázötezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi. Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/2915-6/2013. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a hallássérültek számára hozzáférhető műsorszámokra vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése Melléklet: hatósági

Részletesebben

HATÁROZAT. 30.000,- Ft, azaz harmincezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi.

HATÁROZAT. 30.000,- Ft, azaz harmincezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi. Médiafelügyeleti Főosztály Iktatószám: MN/9024-3/2013. Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: A Médiaszolgáltató által

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1018/2012. (V.30.) számú V É G Z É S E

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1018/2012. (V.30.) számú V É G Z É S E Ügyiratszám: MN/12207-6/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: eljárás megszüntetése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 1018/2012.

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 2.100.000,- Ft, azaz kétmillió-egyszázezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi.

H A T Á R O Z A T. 2.100.000,- Ft, azaz kétmillió-egyszázezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi. Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/30552-4/2014. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a hallássérültek számára hozzáférhető műsorszámokra vonatkozó

Részletesebben

a NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 1331/2011. (X. 5.) számú HATÁROZATA

a NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 1331/2011. (X. 5.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/27101-6/2011. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: kiegyensúlyozottsági kérelem elbírálása Melléklet: a kifogásolt műsorszám tartalmának szöveges ismertetése a NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1706/2011. (XI.23.) számú HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1706/2011. (XI.23.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám:MC-24299-18/2011. Tárgy: fellebbezés elbírálása A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 1706/2011. (XI.23.) számú HATÁROZATA A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa

Részletesebben

HATÁROZAT. kötelezi, Továbbá a Hatóság a jelen határozat jogerőre emelkedésétől számított 30 napos határidő tűzésével kötelezi

HATÁROZAT. kötelezi, Továbbá a Hatóság a jelen határozat jogerőre emelkedésétől számított 30 napos határidő tűzésével kötelezi Pécsi hatósági iroda Iktatószám: CP/16921-4/2012 Tárgy: Kötelezés. Ügyintéző: HATÁROZAT A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala (a továbbiakban: Hatóság) hivatalból indított általános hatósági

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1737/2012. (X.3.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1737/2012. (X.3.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/20018-7/2012. Tárgy: a magyar zenei műsorszámok, a napi rendszeres híradásra szánt minimális műsoridő, a közszolgálati célokat szolgáló műsorszámok és a célcsoportnak szóló műsorarány alulteljesítése

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 122/2015. (II.3.) számú HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 122/2015. (II.3.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/28789-8/2014. Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor közreadására vonatkozó és a közösségi médiaszolgáltatókkal szemben előírt törvényi követelmények megsértése Ügyintéző: személyes

Részletesebben

Médiafelügyeleti főosztály Ügyiratszám: MN/21530-7/2014. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: kiegyensúlyozottsági kérelem elbírálása HATÁROZAT

Médiafelügyeleti főosztály Ügyiratszám: MN/21530-7/2014. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: kiegyensúlyozottsági kérelem elbírálása HATÁROZAT Médiafelügyeleti főosztály Ügyiratszám: MN/21530-7/2014. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: kiegyensúlyozottsági kérelem elbírálása HATÁROZAT A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (a továbbiakban: Hatóság)

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 780/2012. (IV. 25.) sz. HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 780/2012. (IV. 25.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/6597-7/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: burkolt kereskedelmi közlemény közzétételét tiltó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet:

Részletesebben

Határozat. elutasítja. A másodfokú hatóság az elsőfokú határozat indokolását az alábbiak szerint. megváltoztatja:

Határozat. elutasítja. A másodfokú hatóság az elsőfokú határozat indokolását az alábbiak szerint. megváltoztatja: Másodfokú döntés-előkészítő osztály Iktatószám: MD/14960-21/2011. Ügyintéző: Tárgy: Enternet 2001 Kft. fellebbezésének elbírálása Határozat A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Elnökhelyettese (a továbbiakban:

Részletesebben

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET HATÁROZATA

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET HATÁROZATA ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 2118/2006 (IX. 20.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (továbbiakban:

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 348/2013. (II. 27.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 348/2013. (II. 27.) számú HATÁROZATA Iktatószám: MN/33827-8/2012. Tárgy: a gyermekekre és kiskorúakra vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése Ügyintéző: személyes adat A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 348/2013. (II.

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1496/2012. (VIII. 15.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1496/2012. (VIII. 15.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/13535-10/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására, valamint a saját megkülönböztető

Részletesebben

Mobilszolgáltatás-felügyeleti osztály Iktatószám: FO/32788-9/2011. Tárgy: szolgáltatás számlázása és szolgáltatás korlátozás megfelelősége Ügyintéző:

Mobilszolgáltatás-felügyeleti osztály Iktatószám: FO/32788-9/2011. Tárgy: szolgáltatás számlázása és szolgáltatás korlátozás megfelelősége Ügyintéző: Mobilszolgáltatás-felügyeleti osztály Iktatószám: FO/32788-9/2011. Tárgy: szolgáltatás számlázása és szolgáltatás korlátozás megfelelősége Ügyintéző: HATÁROZAT A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala

Részletesebben

1002/2013. (VI.12. VI.12.) ) számú HATÁROZATA

1002/2013. (VI.12. VI.12.) ) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/9483-12/2013. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a kiskorúak védelmére vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 1002/2013. (VI.12.

Részletesebben