H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz huszonnégyezer forint bírsággal sújtja.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "H A T Á R O Z A T. 24.000,- Ft, azaz huszonnégyezer forint bírsággal sújtja."

Átírás

1 Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/ /2012. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet: A Médiaszolgáltató által júliusában elkövetett reklámidő túllépések részletes összefoglalója H A T Á R O Z A T A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala (a továbbiakban: Hivatal) az Erasmus '2001 Humánszolgáltató és Kereskedelmi Kft.-vel (9400 Sopron, Kútösvény 7., továbbiakban: Médiaszolgáltató) szemben, az általa üzemeltetett Corvinus Rádió állandó megnevezésű adó július 28-i médiaszolgáltatását érintően hivatalból lefolytatott eljárásban az egész órától egész óráig tartó időszakon belül tizenkét perc hosszúságban sugározható reklámok időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése miatt a Médiaszolgáltatót ,- Ft, azaz huszonnégyezer forint bírsággal sújtja. A Médiaszolgáltató a bírságot a határozat jogerőre emelkedésétől számított 15 napon belül köteles megfizetni a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Magyar Államkincstárnál vezetett számú számlájára. A bírság megfizetési kötelezettség nem teljesítése esetén a Hivatal a határozatban foglaltakat a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) szerint végrehajtja. A késedelmesen megfizetett bírságot késedelmi pótlék terheli. E határozat ellen a közlésétől számított 15 napon belül a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsához (továbbiakban: Médiatanács) címzett, de a Hivatalnál (1015 Budapest, Ostrom utca ) benyújtandó, halasztó hatályú fellebbezéssel lehet élni. A Médiatanács másodfokú eljárásáért amennyiben a fellebbezési eljárás tárgyának értéke pénzben megállapítható a fellebbezéssel érintett vagy vitatott összeg minden megkezdett forintja után 400 Ft, de legalább 5000 Ft, legfeljebb Ft összegű díj fizetendő. Ha a fellebbezési eljárás tárgyának értéke pénzben nem állapítható meg, a fellebbezés díja 5000 Ft. A díjat a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Magyar Államkincstárnál vezetett számú pénzforgalmi számlájára kell megfizetni. A Médiatanács, mint másodfokú hatóság a fellebbezést annak beérkezését követő naptól számított negyven napon belül bírálja el. Indokolás A Hivatal a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Mttv.) 167. (1) bekezdésének felhatalmazása alapján hatósági ellenőrzés keretében vizsgálta a Médiaszolgáltató júliusi médiaszolgáltatását.

2 A júliusi adások vizsgálata során a Hivatal észlelte, hogy a Médiaszolgáltató Corvinus Rádió (vételkörzet: Sopron 104,6 MHz) elnevezésű adóján július 28-án 00:00:00-01:00:00 óra között 32 perc 18 másodperc, 01:00:00-02:00:00 óra között 31 perc 26 másodperc, 02:00:00-03:00:00 óra között 30 perc 12 másodperc, 03:00:00-04:00:00 óra között 34 perc 17 másodperc, 04:00:00-05:00:00 óra között 28 perc 18 másodperc és 05:00:00-06:00:00 óra között 20 perc 44 másodperc időtartamban sugárzott reklámot. A fentiek miatt felmerült az Mttv. 35. (1) bekezdésében foglalt rendelkezés megsértése, mely szerint lineáris médiaszolgáltatásban egyetlen, egész órától egész óráig tartó időszakon belül tizenkét percnél hosszabb időtartamban nem sugározható reklám. A Hivatal az Mttv (1) bekezdés cg) alpontjában foglalt hatáskörében, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 29. (1) bekezdése alapján hivatalból szeptember 25-én hatósági eljárást indított a Médiaszolgáltatóval szemben, mely tényről a Ket. 29. (3) bekezdés a) pontjában foglalt rendelkezésnek megfelelően az MN/ /2012. ügyiratszámú végzésében a Ket. 29. (5) bekezdés szerinti tartalommal értesítette a Médiaszolgáltatót, tájékoztatta a hatósági ellenőrzés megállapításairól, valamint felhívta a figyelmét arra, hogy a Ket. 51. (1) bekezdése értelmében az eljárás során nyilatkozattételi és a Ket. 68. (1) bekezdése szerint iratbetekintési jog illeti meg. A Médiaszolgáltató a hatósági eljárás megindításáról szóló, szeptember 25-én kelt végzést a tértivevény tanúsága szerint szeptember 27-én átvette, nyilatkozata október 2-án érkezett a Hivatalhoz: A Médiaszolgáltató nyilatkozatában előadta, hogy július 28-án reggel észlelte az éjszakai zavart, amelyet azzal indokolt, hogy bár a szokásos szerkesztési eljárásokat alkalmazta, a program mégis összerendelte az egész napi reklámlistákat. A hiba felderítése érdekében víruskereső programot is átfuttatott a programjain. A hibakeresés során megállapította, hogy a szerkesztőgép és az adásgép közti kommunikáció nem volt tökéletes, hiába mentette le a szerkesztőgépre a megszerkesztett éjszakai műsort, az adatmentés nem történt meg, így a zenei elemek kimaradtak. Előadta továbbá, hogy a hálózatban keletkezett zavar, és a szerkesztőgép hálózati kártyáját cserélni kellett, azóta ilyen problémával nem szembesült. Kifejtette, hogy novemberében költözött jelenlegi telephelyére, s a stúdió átszerelése közben adódtak technikai problémák, amelyek a hálózatban okozhattak gondokat. Nyilatkozata szerint médiaszolgáltatásában a reklámok mennyisége annyira csekély, hogy az abból eredő havi bevétele Üzleti titok A Médiaszolgáltató a fentieken túl azt nyilatkozta, hogy a jogsértések előfordulásában részéről szándékosság nem állt fenn, azt műszaki hiba okozta. Hivatkozott továbbá arra is, hogy mivel a múlt év során nem kapta meg a közösségi médiaszolgáltatóvá minősítést, kereskedelmi médiaszolgáltatóként működött tovább, így a működési költségeit fedező NPREZSI pályázaton nem vehetett részt, munkavállalói felét el kellett küldenie, folyamatosan anyagi gondokkal és emberhiánnyal küzd. Mindezekre tekintettel kérte a Hivataltól, hogy a vele szemben indított hatósági eljárást szüntesse meg. A Médiaszolgáltató nyilatkozatához mellékelte a törvénysértések napjára eső reklámlistákat. A Hivatal a rendelkezésre álló adatok, különösen a hatósági ellenőrzés megállapításai, és a Médiaszolgáltató nyilatkozata alapján az alábbi tényállást állapította meg, és azt az alábbiak szerint értékelte: Az Mttv. 35. (1) bekezdése értelmében A lineáris médiaszolgáltatásban közzétett reklámok időtartama egyetlen, egész órától egész óráig tartó időszakon belül sem haladhatja meg a tizenkét percet, beleértve az osztott képernyős reklámot, a virtuális reklámot, valamint 2

3 - a (2) bekezdés e) pontban foglalt kivétel mellett - a más médiaszolgáltatás műsorszámainak népszerűsítését. A hatósági ellenőrzés eredménye alapján a Hivatal megállapította, hogy a Médiaszolgáltató július 28-án hat alkalommal megsértette az Mttv. 35. (1) bekezdését, mivel a vizsgált napon sugárzott reklámok időtartama az egész órától egész óráig tartó időszakon belül meghaladta a tizenkét percet. A Médiaszolgáltató a Hivatal által kifogásolt konkrét reklámokról és azok közzétételi időpontjáról az eljárás megindításáról szóló végzésben foglaltak szerint tudomással bír, illetve azokat a határozat melléklete tartalmazza, mely melléklet jelen határozat részét képezi. A melléklet rögzíti és részletezi a határozat törzsszövegében szereplő jogalkalmazói megállapítások pontos tényállási alapját. A Médiaszolgáltató a nyilatkozatában a törvénysértés tényét elismerte. Az Mttv. 3. -a rögzíti, hogy a médiaszolgáltatás és a sajtótermék tartalmának meghatározása szabad, a médiaszolgáltató és a sajtótermék kiadója felelősséggel tartozik e törvényben foglaltak betartásáért. Ez a felelősség objektív, a Médiaszolgáltatót nem mentesíti a felelősség alól az emberi mulasztás, avagy technikai hibára történő hivatkozás, mindez nem teszi a jogsértést meg nem történtté. Ezen körülményeket a Hivatal csak a jogsértés miatt alkalmazott jogkövetkezmény mértékének megállapítása során veheti figyelembe, a jogkövetkezmény fajtájától függően. A Hivatal a jogsértés miatt alkalmazandó jogkövetkezmény fajtájának és mértékének meghatározása során az alábbi szempontokat vette figyelembe. Az Mttv (1) bekezdése szerint: Amennyiben a jogsértés csekély súlyú és ismételtség nem állapítható meg, a Médiatanács, illetve a Hivatal - a jogsértés tényének megállapítása és figyelmeztetés mellett - legfeljebb harminc napos határidő tűzésével felhívhatja a jogsértőt a jogsértő magatartás megszüntetésére, a jövőbeni jogsértésektől való tartózkodásra, illetve a jogszerű magatartás tanúsítására, és meghatározhatja annak feltételeit. A Hivatal a Médiaszolgáltató tevékenysége kapcsán az Mttv. 35. (1) bekezdésének megsértését jelen határozat meghozataláig még nem állapította meg. Ennek ellenére a Médiaszolgáltató vonatkozó jogsértését a reklámidő-túllépések jelentős hosszára és esetszámára tekintettel nem értékelhette csekély súlyúként, ezért az Mttv (1) bekezdése szerinti felhívás jogkövetkezményét nem alkalmazhatta a Médiaszolgáltatóval szemben. Az Mttv (2) bekezdése értelmében A Médiatanács és a Hivatal a jogkövetkezményt - a jogsértés jellegétől függően - a jogsértés súlyára, a jogsértés ismételtségére, folyamatosságára, időtartamára, a jogsértéssel elért vagyoni előnyre, valamint a jogsértéssel okozott érdeksérelemre, az érdeksérelmet szenvedett és veszélyeztetett személyek számára, illetve a jogsértéssel okozott kárra és a jogsértés piacra gyakorolt hatására, továbbá az egyedi ügyben értékelhető egyéb szempontokra tekintettel állapítja meg. A Hivatal az Mttv (3) bekezdésében foglalt jogkövetkezmények közül a bírság jogkövetkezmény alkalmazása mellett döntött, mivel a jelen eljárás tárgyát képező jogsértések esetén e közjogi eszközt ítélte a legalkalmasabbnak arra, hogy a jogsértőt visszatartsa a jövőbeni jogsértések elkövetésétől. A Hivatal a bírság kiszabásakor külön tekintettel volt arra, hogy az esetleges következő jogsértés esetén alkalmazandó bírság szankció megállapításánál érvényesülhessen a 3

4 fokozatosság elve, azaz az ismétléssel járó növekvő progresszivitás és a szankcionálás kiszámíthatósága, előreláthatósága. A Hivatal az Mttv (2) bekezdésében meghatározott mérlegelési szempontok közül a jogsértés súlyán túl figyelembe vette a Médiaszolgáltató által a jogsértéssel elért vagyoni előnyt, mivel a Médiaszolgáltató a jogsértéssel ok-okozati összefüggésben nem számszerűsíthető, de kétségtelen vagyoni előnyre tett szert. Az Mttv (2) bekezdésében meghatározott további mérlegelési szempontok, figyelemmel az Mttv (4) bekezdésében foglalt ismételtség fogalmára is, a jelen jogsértés tekintetében nem értékelhetők. A Hivatal a fentieken túl a Médiaszolgáltatóval szemben kiszabott bírság mértékének megállapításakor figyelembe vette, hogy a reklámidő-túllépésekre a Médiaszolgáltató médiaszolgáltatásában óra között került sor, amikor azok valószínűsíthetően kevés hallgatót értek el, így kereskedelmi céljuk nem érvényesülhetett széles körben. A Hivatal a fentiek okán az Mttv (3) bekezdés bb) alpontja alapján a maximálisan kiszabható bírság (ötvenmillió forint) 0,048 %-ának megfelelő összegű, jogsértésenként 4.000,-Ft, azaz összesen ,-Ft bírságot szabott ki a Médiaszolgáltatóval szemben. Amennyiben a Médiaszolgáltató a rendelkező részben meghatározott módon és időben nem fizeti meg a jelen határozatban kiszabott bírságot, azt a Hivatal a Ket a értelmében azonnali beszedési megbízással vonja végrehajtás alá. A késedelmesen megfizetett bírságot a Ket (1) bekezdése a) pontja alapján az esedékesség napjától késedelmi pótlék terheli, melynek mértéke a Ket (2) bekezdése értelmében minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd része. Az Mttv (13) bekezdése alapján kiszabott bírságok adók módjára behajtandó köztartozásnak minősülnek. Az Mttv (1) bekezdésében foglalt rendelkezés szerint a Hivatal határozata ellen a Médiatanácshoz lehet fellebbezést benyújtani. A fellebbezésről szóló tájékoztatás a Ket. 72. (1) bekezdés da) alpontján és a 98. (1) bekezdésén, a fellebbezés előterjesztésének határidejére vonatkozó tájékoztatás a Ket. 99. (1) bekezdésén, a halasztó hatály és a fellebbezés előterjesztése helyének meghatározása a Ket (1) és 102. (1) bekezdésein, a másodfokú hatóság ügyintézési határideje az Mttv (1) bekezdésén alapul. A fellebbezési díj mértékét a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnökének 5/2011. (X. 6.) számú, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság egyes eljárásainak igazgatási szolgáltatási díjairól és a díjfizetés módjáról szóló rendeletének (a továbbiakban: Rendelet) 17. (18) bekezdése határozza meg. A Rendelet 18. (2) és (3) és a 19. (1) bekezdései a díjfizetés módja és határideje kapcsán az alábbiakat írják elő: 18. (2) A díjfizetésre kötelezettnek a díjat a kérelem benyújtását megelőzően, átutalással kell megfizetni, a Hatóság Magyar Államkincstárnál vezetett számú pénzforgalmi számlájára. Az átutalási megbízás közlemény rovatában a kérelmező nevét, adószámát és az eljárás tárgyát kötelező feltüntetni. A természetes személy kérelmező a díj megfizetését a Hatóság fenti számlaszámára készpénzátutalási megbízás útján is teljesítheti, ez esetben a közlemény rovatban kötelező feltüntetnie az eljárás tárgyát. 18. (3) A díjfizetés megtörténtének igazolását - a bankszámla megterhelését tartalmazó napi bankkivonatot (a továbbiakban: befizetési bizonylat) - a kérelemnek tartalmaznia kell. A befizetési bizonylaton a befizetés jogcímét fel kell tüntetni. A természetes személy kérelmező 4

5 készpénzátutalási megbízás útján történő díjfizetése esetén a díjfizetésének igazolását - a feladóvevényt - a kérelemnek tartalmaznia kell. 19. (1) Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekre az Itv. 3. (4) bekezdésében, 28. (2)-(4) bekezdésében, 31. (1)-(3) bekezdésében, (5)-(6) bekezdésében és 32. -ában foglalt rendelkezéseket kell alkalmazni. Az eljárás során a Ket (2) bekezdése szerinti eljárási költség nem merült fel. Budapest, október 18. Aranyosné dr. Börcs Janka, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatalának főigazgatója nevében és megbízásából dr. Pap Szilvia főosztályvezető Kapják: Személyes adat 5

6 Melléklet az MN/ /2012.hivatali határozathoz A hatósági ellenőrzés megállapításai A Médiaszolgáltató által üzemeltetett Corvinus Rádió elnevezésű adón július 28-án 00:00:00-01:00:00, 01:00:00-02:00:00, 02:00:00-03:00:00, 03:00:00-04:00:00, 04:00:00-05:00:00 és 05:00:00-06:00:00 között közzétett médiaszolgáltatására vonatkozó vizsgálat során megállapítást nyert az Mttv. 35. (1) bekezdésében foglalt rendelkezés megsértése, amely értelmében: 35. (1) A lineáris médiaszolgáltatásban közzétett reklámok időtartama egyetlen, egész órától, egész óráig tartó időszakon belül nem haladhatja meg a tizenkét percet, beleértve az osztott képernyős reklámot, a virtuális reklámot valamint a (2) bekezdés e) pontjában foglalt kivétel mellett a más médiaszolgáltatás műsorszámainak népszerűsítését. A Corvinus Rádió műsorában július 28-án az alábbiak kerültek megállapításra 1 : Dátum Kezdés Vége Hossz Szpot tartalma :00:07 0:00:26 0:00:19 Rádiós Összefogás - A rádió Önt is eléri! :00:27 0:01:03 0:00:36 Nyugat Étterem - Születésnap ingyen és akciók :01:04 0:01:24 0:00:20 Bükfürdő - megújult Bükfürdő 80 éves :01:44 0:02:15 0:00:31 Rogemano Seed Kft. - Vági Gergő: Úton megjelent :02:16 0:02:52 0:00:36 Nyugat Étterem - Születésnap ingyen és akciók :03:53 0:04:38 0:00:45 Széchenyi Vágta Sopronban :04:39 0:05:09 0:00:30 Lakihegyi Autósiskola :05:10 0:05:46 0:00:36 Nyugat Étterem - Születésnap ingyen és akciók :07:10 0:07:44 0:00:34 GYIK Rendezvényház Beköszöntött a jégkorszak :07:45 0:08:04 0:00:19 Rádiós Összefogás - A rádió Önt is eléri! :08:05 0:08:41 0:00:36 Nyugat Étterem - Születésnap ingyen és akciók :08:42 0:09:02 0:00:20 Bükfürdő - megújult Bükfürdő 80 éves :09:26 0:10:10 0:00:44 Széchenyi Vágta Sopronban :10:11 0:10:40 0:00:29 Lakihegyi Autósiskola :10:41 0:11:00 0:00:19 Master Office - Nyomtatás, másolás :11:14 0:11:44 0:00:30 Lakihegyi Autósiskola :11:45 0:12:16 0:00:31 Rogemano Seed Kft. - Vági Gergő: Úton megjelent :12:17 0:12:53 0:00:36 Nyugat Étterem - Születésnap ingyen és akciók :13:08 0:13:52 0:00:44 Széchenyi Vágta Sopronban :13:53 0:14:23 0:00:30 Lakihegyi Autósiskola :14:24 0:14:55 0:00:31 Rogemano Seed Kft. - Vági Gergő: Úton megjelent :14:56 0:15:37 0:00:41 Magyar Mezőgazdaság Kft :16:33 0:17:07 0:00:34 GYIK Rendezvényház Beköszöntött a jégkorszak :17:08 0:17:27 0:00:19 Rádiós Összefogás - A rádió Önt is eléri! :26:56 0:27:40 0:00:44 Széchenyi Vágta Sopronban :27:41 0:28:12 0:00:31 Fertő-tavi vízitelep X. Fertő-party zenei fesztivál :28:13 0:28:45 0:00:32 Rogemano Seed Kft. - Vági Gergő: Úton megjelent :28:46 0:29:03 0:00:17 Master Office - Nyomtatás, másolás :31:39 0:32:24 0:00:45 Széchenyi Vágta Sopronban :32:25 0:32:56 0:00:31 Rogemano Seed Kft. - Vági Gergő: Úton megjelent :32:57 0:33:15 0:00:18 Master Office - Nyomtatás, másolás :33:16 0:33:34 0:00:18 Rádiós Összefogás - A rádió Önt is eléri! :33:35 0:33:55 0:00:20 Bükfürdő - megújult Bükfürdő 80 éves... 1 Forrás: AGB Nielsen Médiakutató Kft. 6

7 :34:11 0:34:41 0:00:30 Lakihegyi Autósiskola :34:42 0:35:23 0:00:41 Magyar Mezőgazdaság Kft :35:39 0:36:10 0:00:31 Fertő-tavi vízitelep X. Fertő-party zenei fesztivál :36:11 0:36:44 0:00:33 GYIK Rendezvényház Beköszöntött a jégkorszak :36:45 0:37:03 0:00:18 Master Office - Nyomtatás, másolás :37:19 0:37:49 0:00:30 Lakihegyi Autósiskola :37:50 0:38:09 0:00:19 Rádiós Összefogás - A rádió Önt is eléri! :38:10 0:38:46 0:00:36 Nyugat Étterem - Születésnap ingyen és akciók :38:47 0:39:07 0:00:20 Bükfürdő - megújult Bükfürdő 80 éves :39:26 0:39:58 0:00:32 Rogemano Seed Kft. - Vági Gergő: Úton megjelent :39:59 0:40:35 0:00:36 Nyugat Étterem - Születésnap ingyen és akciók :41:36 0:42:21 0:00:45 Széchenyi Vágta Sopronban :42:22 0:42:51 0:00:29 Lakihegyi Autósiskola :42:52 0:43:28 0:00:36 Nyugat Étterem - Születésnap ingyen és akciók :44:52 0:45:26 0:00:34 GYIK Rendezvényház Beköszöntött a jégkorszak :45:27 0:45:45 0:00:18 Rádiós Összefogás - A rádió Önt is eléri! :45:46 0:46:22 0:00:36 Nyugat Étterem - Születésnap ingyen és akciók :46:23 0:46:43 0:00:20 Bükfürdő - megújult Bükfürdő 80 éves :47:07 0:47:51 0:00:44 Széchenyi Vágta Sopronban :47:52 0:48:22 0:00:30 Lakihegyi Autósiskola :48:23 0:48:41 0:00:18 Master Office - Nyomtatás, másolás :48:56 0:49:25 0:00:29 Lakihegyi Autósiskola :49:26 0:49:58 0:00:32 Rogemano Seed Kft. - Vági Gergő: Úton megjelent :49:59 0:50:35 0:00:36 Nyugat Étterem - Születésnap ingyen és akciók :50:50 0:51:34 0:00:44 Széchenyi Vágta Sopronban :51:35 0:52:05 0:00:30 Lakihegyi Autósiskola :52:06 0:52:37 0:00:31 Rogemano Seed Kft. - Vági Gergő: Úton megjelent :52:38 0:53:19 0:00:41 Magyar Mezőgazdaság Kft :54:15 0:54:49 0:00:34 GYIK Rendezvényház Beköszöntött a jégkorszak :54:50 0:55:09 0:00:19 Rádiós Összefogás - A rádió Önt is eléri! 0:32:18 Dátum Kezdés Vége Hossz Szpot tartalma :04:37 1:05:22 0:00:45 Széchenyi Vágta Sopronban :05:23 1:05:54 0:00:31 Fertő-tavi vízitelep X. Fertő-party zenei fesztivál :05:55 1:06:26 0:00:31 Rogemano Seed Kft. - Vági Gergő: Úton megjelent :06:27 1:06:45 0:00:18 Master Office - Nyomtatás, másolás :09:20 1:10:05 0:00:45 Széchenyi Vágta Sopronban :10:06 1:10:37 0:00:31 Rogemano Seed Kft. - Vági Gergő: Úton megjelent :10:38 1:10:56 0:00:18 Master Office - MP3 lejátszók :10:57 1:11:16 0:00:19 Rádiós Összefogás - A rádió Önt is eléri! :11:17 1:11:37 0:00:20 Bükfürdő - megújult Bükfürdő 80 éves :11:52 1:12:22 0:00:30 Lakihegyi Autósiskola :12:23 1:13:04 0:00:41 Magyar Mezőgazdaság Kft :13:20 1:13:51 0:00:31 Fertő-tavi vízitelep X. Fertő-party zenei fesztivál :13:52 1:14:26 0:00:34 GYIK Rendezvényház Beköszöntött a jégkorszak :14:27 1:14:45 0:00:18 Master Office - Nyomtatás, másolás :15:01 1:15:31 0:00:30 Lakihegyi Autósiskola :15:32 1:15:51 0:00:19 Rádiós Összefogás - A rádió Önt is eléri! :15:52 1:16:27 0:00:35 Nyugat Étterem - Születésnap ingyen és akciók :16:28 1:16:48 0:00:20 Bükfürdő - megújult Bükfürdő 80 éves :17:08 1:17:39 0:00:31 Rogemano Seed Kft. - Vági Gergő: Úton megjelent 7

8 :17:40 1:18:17 0:00:37 Nyugat Étterem - Születésnap ingyen és akciók :19:17 1:20:01 0:00:44 Széchenyi Vágta Sopronban :20:02 1:20:32 0:00:30 Lakihegyi Autósiskola :20:33 1:21:09 0:00:36 Nyugat Étterem - Születésnap ingyen és akciók :22:32 1:23:06 0:00:34 GYIK Rendezvényház Beköszöntött a jégkorszak :23:07 1:23:26 0:00:19 Rádiós Összefogás - A rádió Önt is eléri! :23:27 1:24:03 0:00:36 Nyugat Étterem - Születésnap ingyen és akciók :24:04 1:24:24 0:00:20 Bükfürdő - megújult Bükfürdő 80 éves :24:48 1:25:33 0:00:45 Széchenyi Vágta Sopronban :25:34 1:26:04 0:00:30 Lakihegyi Autósiskola :26:05 1:26:23 0:00:18 Master Office - Nyomtatás, másolás :26:37 1:27:07 0:00:30 Lakihegyi Autósiskola :27:08 1:27:39 0:00:31 Rogemano Seed Kft. - Vági Gergő: Úton megjelent :27:40 1:28:16 0:00:36 Nyugat Étterem - Születésnap ingyen és akciók :28:31 1:29:16 0:00:45 Széchenyi Vágta Sopronban :29:17 1:29:46 0:00:29 Lakihegyi Autósiskola :29:47 1:30:19 0:00:32 Rogemano Seed Kft. - Vági Gergő: Úton megjelent :30:20 1:31:01 0:00:41 Magyar Mezőgazdaság Kft :31:56 1:32:30 0:00:34 GYIK Rendezvényház Beköszöntött a jégkorszak :32:31 1:32:50 0:00:19 Rádiós Összefogás - A rádió Önt is eléri! :42:19 1:43:04 0:00:45 Széchenyi Vágta Sopronban :43:05 1:43:35 0:00:30 Fertő-tavi vízitelep X. Fertő-party zenei fesztivál :43:36 1:44:08 0:00:32 Rogemano Seed Kft. - Vági Gergő: Úton megjelent :44:09 1:44:27 0:00:18 Master Office - Nyomtatás, másolás :47:02 1:47:47 0:00:45 Széchenyi Vágta Sopronban :47:48 1:48:19 0:00:31 Rogemano Seed Kft. - Vági Gergő: Úton megjelent :48:20 1:48:38 0:00:18 Master Office - MP3 lejátszók :48:39 1:48:58 0:00:19 Rádiós Összefogás - A rádió Önt is eléri! :48:59 1:49:18 0:00:19 Bükfürdő - megújult Bükfürdő 80 éves :49:34 1:50:04 0:00:30 Lakihegyi Autósiskola :50:05 1:50:46 0:00:41 Magyar Mezőgazdaság Kft :51:02 1:51:33 0:00:31 Fertő-tavi vízitelep X. Fertő-party zenei fesztivál :51:34 1:52:07 0:00:33 GYIK Rendezvényház Beköszöntött a jégkorszak :52:08 1:52:27 0:00:19 Master Office - Nyomtatás, másolás :52:42 1:53:12 0:00:30 Lakihegyi Autósiskola :53:13 1:53:32 0:00:19 Rádiós Összefogás - A rádió Önt is eléri! :53:33 1:54:10 0:00:37 Nyugat Étterem - Születésnap ingyen és akciók :54:11 1:54:30 0:00:19 Bükfürdő - megújult Bükfürdő 80 éves :54:50 1:55:21 0:00:31 Rogemano Seed Kft. - Vági Gergő: Úton megjelent :55:22 1:55:58 0:00:36 Nyugat Étterem - Születésnap ingyen és akciók :57:00 1:57:44 0:00:44 Széchenyi Vágta Sopronban :57:45 1:58:15 0:00:30 Lakihegyi Autósiskola :58:16 1:58:52 0:00:36 Nyugat Étterem - Születésnap ingyen és akciók 0:31:26 Dátum Kezdés Vége Hossz Szpot tartalma :00:15 2:00:48 0:00:33 GYIK Rendezvényház Beköszöntött a jégkorszak :00:49 2:01:08 0:00:19 Rádiós Összefogás - A rádió Önt is eléri! :01:09 2:01:45 0:00:36 Nyugat Étterem - Születésnap ingyen és akciók :01:46 2:02:06 0:00:20 Bükfürdő - megújult Bükfürdő 80 éves :02:30 2:03:14 0:00:44 Széchenyi Vágta Sopronban :03:15 2:03:45 0:00:30 Lakihegyi Autósiskola 8

9 :03:46 2:04:04 0:00:18 Master Office - Nyomtatás, másolás :04:18 2:04:48 0:00:30 Lakihegyi Autósiskola :04:49 2:05:21 0:00:32 Rogemano Seed Kft. - Vági Gergő: Úton megjelent :05:22 2:05:57 0:00:35 Nyugat Étterem - Születésnap ingyen és akciók :06:12 2:06:57 0:00:45 Széchenyi Vágta Sopronban :06:58 2:07:28 0:00:30 Lakihegyi Autósiskola :07:29 2:08:00 0:00:31 Rogemano Seed Kft. - Vági Gergő: Úton megjelent :08:01 2:08:41 0:00:40 Magyar Mezőgazdaság Kft :09:38 2:10:11 0:00:33 GYIK Rendezvényház Beköszöntött a jégkorszak :10:12 2:10:31 0:00:19 Rádiós Összefogás - A rádió Önt is eléri! :20:00 2:20:45 0:00:45 Széchenyi Vágta Sopronban :20:46 2:21:17 0:00:31 Fertő-tavi vízitelep X. Fertő-party zenei fesztivál :21:18 2:21:49 0:00:31 Rogemano Seed Kft. - Vági Gergő: Úton megjelent :21:50 2:22:08 0:00:18 Master Office - Nyomtatás, másolás :24:43 2:25:28 0:00:45 Széchenyi Vágta Sopronban :25:29 2:26:00 0:00:31 Rogemano Seed Kft. - Vági Gergő: Úton megjelent :26:01 2:26:19 0:00:18 Master Office - Nyomtatás, másolás :26:20 2:26:39 0:00:19 Rádiós Összefogás - A rádió Önt is eléri! :26:40 2:27:00 0:00:20 Bükfürdő - megújult Bükfürdő 80 éves :27:16 2:27:46 0:00:30 Lakihegyi Autósiskola :27:47 2:28:27 0:00:40 Magyar Mezőgazdaság Kft :28:43 2:29:14 0:00:31 Fertő-tavi vízitelep X. Fertő-party zenei fesztivál :29:15 2:29:49 0:00:34 GYIK Rendezvényház Beköszöntött a jégkorszak :29:50 2:30:08 0:00:18 Master Office - Nyomtatás, másolás :30:24 2:30:53 0:00:29 Lakihegyi Autósiskola :30:54 2:31:13 0:00:19 Rádiós Összefogás - A rádió Önt is eléri! :31:14 2:31:50 0:00:36 Nyugat Étterem - Születésnap ingyen és akciók :31:51 2:32:12 0:00:21 Bükfürdő - megújult Bükfürdő 80 éves :32:31 2:33:02 0:00:31 Rogemano Seed Kft. - Vági Gergő: Úton megjelent :33:03 2:33:39 0:00:36 Nyugat Étterem - Születésnap ingyen és akciók :34:40 2:35:25 0:00:45 Széchenyi Vágta Sopronban :35:26 2:35:56 0:00:30 Lakihegyi Autósiskola :35:57 2:36:34 0:00:37 Nyugat Étterem - Születésnap ingyen és akciók :37:57 2:38:31 0:00:34 GYIK Rendezvényház Beköszöntött a jégkorszak :38:32 2:38:50 0:00:18 Rádiós Összefogás - A rádió Önt is eléri! :38:51 2:39:28 0:00:37 Nyugat Étterem - Születésnap ingyen és akciók :39:29 2:39:48 0:00:19 Bükfürdő - megújult Bükfürdő 80 éves :40:11 2:40:56 0:00:45 Széchenyi Vágta Sopronban :40:57 2:41:27 0:00:30 Lakihegyi Autósiskola :41:28 2:41:46 0:00:18 Master Office - Nyomtatás, másolás :42:00 2:42:30 0:00:30 Lakihegyi Autósiskola :42:31 2:43:02 0:00:31 Rogemano Seed Kft. - Vági Gergő: Úton megjelent :43:03 2:43:39 0:00:36 Nyugat Étterem - Születésnap ingyen és akciók :43:54 2:44:38 0:00:44 Széchenyi Vágta Sopronban :44:39 2:45:10 0:00:31 Lakihegyi Autósiskola :45:11 2:45:42 0:00:31 Rogemano Seed Kft. - Vági Gergő: Úton megjelent :45:43 2:46:23 0:00:40 Magyar Mezőgazdaság Kft :47:19 2:47:53 0:00:34 GYIK Rendezvényház Beköszöntött a jégkorszak :47:54 2:48:12 0:00:18 Rádiós Összefogás - A rádió Önt is eléri! :57:42 2:58:28 0:00:46 Széchenyi Vágta Sopronban :58:29 2:58:59 0:00:30 Fertő-tavi vízitelep X. Fertő-party zenei fesztivál :59:00 2:59:32 0:00:32 Rogemano Seed Kft. - Vági Gergő: Úton megjelent 9

10 :59:33 2:59:51 0:00:18 Master Office - Nyomtatás, másolás 0:30:12 Dátum Kezdés Vége Hossz Szpot tartalma :02:24 3:03:10 0:00:46 Széchenyi Vágta Sopronban :03:11 3:03:41 0:00:30 Rogemano Seed Kft. - Vági Gergő: Úton megjelent :03:42 3:04:00 0:00:18 Master Office - MP3 lejátszók :04:01 3:04:19 0:00:18 Rádiós Összefogás - A rádió Önt is eléri! :04:20 3:04:40 0:00:20 Bükfürdő - megújult Bükfürdő 80 éves :04:56 3:05:26 0:00:30 Lakihegyi Autósiskola :05:27 3:06:08 0:00:41 Magyar Mezőgazdaság Kft :06:24 3:06:54 0:00:30 Fertő-tavi vízitelep X. Fertő-party zenei fesztivál :06:55 3:07:30 0:00:35 GYIK Rendezvényház Beköszöntött a jégkorszak :07:31 3:07:49 0:00:18 Master Office - Nyomtatás, másolás :08:04 3:08:35 0:00:31 Lakihegyi Autósiskola :08:36 3:08:55 0:00:19 Rádiós Összefogás - A rádió Önt is eléri! :08:56 3:09:31 0:00:35 Nyugat Étterem - Születésnap ingyen és akciók :09:32 3:09:51 0:00:19 Bükfürdő - megújult Bükfürdő 80 éves :10:12 3:10:43 0:00:31 Rogemano Seed Kft. - Vági Gergő: Úton megjelent :10:44 3:11:20 0:00:36 Nyugat Étterem - Születésnap ingyen és akciók :12:21 3:13:06 0:00:45 Széchenyi Vágta Sopronban :13:07 3:13:37 0:00:30 Lakihegyi Autósiskola :13:38 3:14:14 0:00:36 Nyugat Étterem - Születésnap ingyen és akciók :15:37 3:16:12 0:00:35 GYIK Rendezvényház Beköszöntött a jégkorszak :16:13 3:16:31 0:00:18 Rádiós Összefogás - A rádió Önt is eléri! :16:32 3:17:08 0:00:36 Nyugat Étterem - Születésnap ingyen és akciók :17:09 3:17:29 0:00:20 Bükfürdő - megújult Bükfürdő 80 éves :17:52 3:18:36 0:00:44 Széchenyi Vágta Sopronban :18:37 3:19:07 0:00:30 Lakihegyi Autósiskola :19:08 3:19:27 0:00:19 Master Office - Nyomtatás, másolás :19:41 3:20:11 0:00:30 Lakihegyi Autósiskola :20:12 3:20:43 0:00:31 Rogemano Seed Kft. - Vági Gergő: Úton megjelent :20:44 3:21:20 0:00:36 Nyugat Étterem - Születésnap ingyen és akciók :21:34 3:22:19 0:00:45 Széchenyi Vágta Sopronban :22:20 3:22:50 0:00:30 Lakihegyi Autósiskola :22:51 3:23:22 0:00:31 Rogemano Seed Kft. - Vági Gergő: Úton megjelent :23:23 3:24:04 0:00:41 Magyar Mezőgazdaság Kft :25:00 3:25:33 0:00:33 GYIK Rendezvényház Beköszöntött a jégkorszak :25:34 3:25:53 0:00:19 Rádiós Összefogás - A rádió Önt is eléri! :35:23 3:36:08 0:00:45 Széchenyi Vágta Sopronban :36:09 3:36:40 0:00:31 Fertő-tavi vízitelep X. Fertő-party zenei fesztivál :36:41 3:37:12 0:00:31 Rogemano Seed Kft. - Vági Gergő: Úton megjelent :37:13 3:37:31 0:00:18 Master Office - MP3 lejátszók :40:06 3:40:51 0:00:45 Széchenyi Vágta Sopronban :40:52 3:41:23 0:00:31 Rogemano Seed Kft. - Vági Gergő: Úton megjelent :41:24 3:41:42 0:00:18 Master Office - MP3 lejátszók :41:43 3:42:02 0:00:19 Rádiós Összefogás - A rádió Önt is eléri! :42:03 3:42:22 0:00:19 Bükfürdő - megújult Bükfürdő 80 éves :42:38 3:43:08 0:00:30 Lakihegyi Autósiskola :43:09 3:43:50 0:00:41 Magyar Mezőgazdaság Kft :44:06 3:44:37 0:00:31 Fertő-tavi vízitelep X. Fertő-party zenei fesztivál :44:38 3:45:11 0:00:33 GYIK Rendezvényház Beköszöntött a jégkorszak 10

11 :45:12 3:45:30 0:00:18 Master Office - Nyomtatás, másolás :45:46 3:46:16 0:00:30 Lakihegyi Autósiskola :46:17 3:46:36 0:00:19 Rádiós Összefogás - A rádió Önt is eléri! :46:37 3:47:13 0:00:36 Nyugat Étterem - Születésnap ingyen és akciók :47:14 3:47:34 0:00:20 Bükfürdő - megújult Bükfürdő 80 éves :47:53 3:48:25 0:00:32 Rogemano Seed Kft. - Vági Gergő: Úton megjelent :48:26 3:49:02 0:00:36 Nyugat Étterem - Születésnap ingyen és akciók :50:03 3:50:48 0:00:45 Széchenyi Vágta Sopronban :50:49 3:51:19 0:00:30 Lakihegyi Autósiskola :51:20 3:51:56 0:00:36 Nyugat Étterem - Születésnap ingyen és akciók :53:20 3:53:54 0:00:34 GYIK Rendezvényház Beköszöntött a jégkorszak :53:55 3:54:13 0:00:18 Rádiós Összefogás - A rádió Önt is eléri! :54:14 3:54:50 0:00:36 Nyugat Étterem - Születésnap ingyen és akciók :54:51 3:55:11 0:00:20 Bükfürdő - megújult Bükfürdő 80 éves :55:35 3:56:20 0:00:45 Széchenyi Vágta Sopronban :56:21 3:56:50 0:00:29 Lakihegyi Autósiskola :56:51 3:57:09 0:00:18 Master Office - Nyomtatás, másolás :57:24 3:57:53 0:00:29 Lakihegyi Autósiskola :57:54 3:58:26 0:00:32 Rogemano Seed Kft. - Vági Gergő: Úton megjelent :58:27 3:59:03 0:00:36 Nyugat Étterem - Születésnap ingyen és akciók 0:34:17 Dátum Kezdés Vége Hossz Szpot tartalma :00:02 4:00:32 0:00:30 Lakihegyi Autósiskola :00:33 4:01:04 0:00:31 Rogemano Seed Kft. - Vági Gergő: Úton megjelent :01:05 4:01:46 0:00:41 Magyar Mezőgazdaság Kft :02:42 4:03:16 0:00:34 GYIK Rendezvényház Beköszöntött a jégkorszak :03:17 4:03:35 0:00:18 Rádiós Összefogás - A rádió Önt is eléri! :13:05 4:13:50 0:00:45 Széchenyi Vágta Sopronban :13:51 4:14:21 0:00:30 Fertő-tavi vízitelep X. Fertő-party zenei fesztivál :14:22 4:14:53 0:00:31 Rogemano Seed Kft. - Vági Gergő: Úton megjelent :14:54 4:15:12 0:00:18 Master Office - Nyomtatás, másolás :17:48 4:18:32 0:00:44 Széchenyi Vágta Sopronban :18:33 4:19:04 0:00:31 Rogemano Seed Kft. - Vági Gergő: Úton megjelent :19:05 4:19:24 0:00:19 Master Office - Nyomtatás, másolás :19:25 4:19:43 0:00:18 Rádiós Összefogás - A rádió Önt is eléri! :19:44 4:20:04 0:00:20 Bükfürdő - megújult Bükfürdő 80 éves :20:20 4:20:50 0:00:30 Lakihegyi Autósiskola :20:51 4:21:31 0:00:40 Magyar Mezőgazdaság Kft :21:47 4:22:18 0:00:31 Fertő-tavi vízitelep X. Fertő-party zenei fesztivál :22:19 4:22:53 0:00:34 GYIK Rendezvényház Beköszöntött a jégkorszak :22:54 4:23:13 0:00:19 Master Office - Nyomtatás, másolás :23:28 4:23:57 0:00:29 Lakihegyi Autósiskola :23:58 4:24:18 0:00:20 Rádiós Összefogás - A rádió Önt is eléri! :24:19 4:24:54 0:00:35 Nyugat Étterem - Születésnap ingyen és akciók :24:55 4:25:15 0:00:20 Bükfürdő - megújult Bükfürdő 80 éves :25:35 4:26:06 0:00:31 Rogemano Seed Kft. - Vági Gergő: Úton megjelent :26:07 4:26:43 0:00:36 Nyugat Étterem - Születésnap ingyen és akciók :27:45 4:28:30 0:00:45 Széchenyi Vágta Sopronban :28:31 4:29:01 0:00:30 Lakihegyi Autósiskola :29:02 4:29:38 0:00:36 Nyugat Étterem - Születésnap ingyen és akciók :31:01 4:31:35 0:00:34 GYIK Rendezvényház Beköszöntött a jégkorszak 11

12 :31:36 4:31:54 0:00:18 Rádiós Összefogás - A rádió Önt is eléri! :31:55 4:32:32 0:00:37 Nyugat Étterem - Születésnap ingyen és akciók :32:33 4:32:52 0:00:19 Bükfürdő - megújult Bükfürdő 80 éves :33:16 4:34:01 0:00:45 Széchenyi Vágta Sopronban :34:02 4:34:32 0:00:30 Lakihegyi Autósiskola :34:33 4:34:51 0:00:18 Master Office - Nyomtatás, másolás :35:05 4:35:35 0:00:30 Lakihegyi Autósiskola :35:36 4:36:06 0:00:30 Rogemano Seed Kft. - Vági Gergő: Úton megjelent :36:07 4:36:43 0:00:36 Nyugat Étterem - Születésnap ingyen és akciók :36:58 4:37:43 0:00:45 Széchenyi Vágta Sopronban :37:44 4:38:14 0:00:30 Lakihegyi Autósiskola :38:15 4:38:46 0:00:31 Rogemano Seed Kft. - Vági Gergő: Úton megjelent :38:47 4:39:28 0:00:41 Magyar Mezőgazdaság Kft :40:23 4:40:57 0:00:34 GYIK Rendezvényház Beköszöntött a jégkorszak :40:58 4:41:17 0:00:19 Rádiós Összefogás - A rádió Önt is eléri! :50:47 4:51:32 0:00:45 Széchenyi Vágta Sopronban :51:33 4:52:04 0:00:31 Fertő-tavi vízitelep X. Fertő-party zenei fesztivál :52:05 4:52:37 0:00:32 Rogemano Seed Kft. - Vági Gergő: Úton megjelent :52:38 4:52:55 0:00:17 Master Office - Notebookok :55:30 4:56:15 0:00:45 Széchenyi Vágta Sopronban :56:16 4:56:47 0:00:31 Rogemano Seed Kft. - Vági Gergő: Úton megjelent :56:48 4:57:06 0:00:18 Master Office - Notebookok :57:07 4:57:25 0:00:18 Rádiós Összefogás - A rádió Önt is eléri! :57:26 4:57:44 0:00:18 Bükfürdő - megújult Bükfürdő 80 éves :58:02 4:58:32 0:00:30 Lakihegyi Autósiskola :58:33 4:59:13 0:00:40 Magyar Mezőgazdaság Kft :59:29 4:59:59 0:00:30 Fertő-tavi vízitelep X. Fertő-party zenei fesztivál 0:28:18 Dátum Kezdés Vége Hossz Szpot tartalma :00:00 5:00:34 0:00:34 GYIK Rendezvényház Beköszöntött a jégkorszak :00:35 5:00:53 0:00:18 Master Office - Nyomtatás, másolás :01:09 5:01:39 0:00:30 Lakihegyi Autósiskola :01:40 5:01:59 0:00:19 Rádiós Összefogás - A rádió Önt is eléri! :02:00 5:02:35 0:00:35 Nyugat Étterem - Születésnap ingyen és akciók :02:36 5:02:56 0:00:20 Bükfürdő - megújult Bükfürdő 80 éves :03:16 5:03:48 0:00:32 Rogemano Seed Kft. - Vági Gergő: Úton megjelent :03:49 5:04:24 0:00:35 Nyugat Étterem - Születésnap ingyen és akciók :05:25 5:06:11 0:00:46 Széchenyi Vágta Sopronban :06:12 5:06:41 0:00:29 Lakihegyi Autósiskola :06:42 5:07:19 0:00:37 Nyugat Étterem - Születésnap ingyen és akciók :08:42 5:09:16 0:00:34 GYIK Rendezvényház Beköszöntött a jégkorszak :09:17 5:09:36 0:00:19 Rádiós Összefogás - A rádió Önt is eléri! :09:37 5:10:12 0:00:35 Nyugat Étterem - Születésnap ingyen és akciók :10:13 5:10:33 0:00:20 Bükfürdő - megújult Bükfürdő 80 éves :10:57 5:11:42 0:00:45 Széchenyi Vágta Sopronban :11:43 5:12:13 0:00:30 Lakihegyi Autósiskola :12:14 5:12:32 0:00:18 Master Office - Nyomtatás, másolás :12:45 5:13:15 0:00:30 Lakihegyi Autósiskola :13:16 5:13:47 0:00:31 Rogemano Seed Kft. - Vági Gergő: Úton megjelent :13:48 5:14:24 0:00:36 Nyugat Étterem - Születésnap ingyen és akciók :14:38 5:15:24 0:00:46 Széchenyi Vágta Sopronban 12

13 :15:25 5:15:54 0:00:29 Lakihegyi Autósiskola :15:55 5:16:27 0:00:32 Rogemano Seed Kft. - Vági Gergő: Úton megjelent :16:28 5:17:08 0:00:40 Magyar Mezőgazdaság Kft :18:04 5:18:39 0:00:35 GYIK Rendezvényház Beköszöntött a jégkorszak :18:40 5:18:58 0:00:18 Rádiós Összefogás - A rádió Önt is eléri! :28:28 5:29:13 0:00:45 Széchenyi Vágta Sopronban :29:14 5:29:44 0:00:30 Fertő-tavi vízitelep X. Fertő-party zenei fesztivál :29:45 5:30:17 0:00:32 Rogemano Seed Kft. - Vági Gergő: Úton megjelent :30:18 5:30:36 0:00:18 Master Office - Nyomtatás, másolás :33:11 5:33:56 0:00:45 Széchenyi Vágta Sopronban :33:57 5:34:28 0:00:31 Rogemano Seed Kft. - Vági Gergő: Úton megjelent :34:29 5:34:46 0:00:17 Master Office - Nyomtatás, másolás :34:47 5:35:06 0:00:19 Rádiós Összefogás - A rádió Önt is eléri! :35:07 5:35:27 0:00:20 Bükfürdő - megújult Bükfürdő 80 éves :35:42 5:36:12 0:00:30 Lakihegyi Autósiskola :36:13 5:36:54 0:00:41 Magyar Mezőgazdaság Kft :37:09 5:37:40 0:00:31 Fertő-tavi vízitelep X. Fertő-party zenei fesztivál :37:41 5:38:16 0:00:35 GYIK Rendezvényház Beköszöntött a jégkorszak :38:17 5:38:34 0:00:17 Master Office - Nyomtatás, másolás 0:20:44 Budapest, október 18. Aranyosné dr. Börcs Janka, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatalának főigazgatója nevében és megbízásából dr. Pap Szilvia főosztályvezető 13

H A T Á R O Z A T. felhívja,

H A T Á R O Z A T. felhívja, Ügyiratszám: MN/13785-4/2016. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet: A Médiaszolgáltató által

Részletesebben

HATÁROZAT. 30.000,- Ft, azaz harmincezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi.

HATÁROZAT. 30.000,- Ft, azaz harmincezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi. Médiafelügyeleti Főosztály Iktatószám: MN/9024-3/2013. Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: A Médiaszolgáltató által

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. felhívja,

H A T Á R O Z A T. felhívja, H A T Á R O Z A T Ügyiratszám: MN/4138-4/2016. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: reklám közzétételére vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése A Nemzeti

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. felhívja,

H A T Á R O Z A T. felhívja, Ügyiratszám: MN/16251-4/2016. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet: A Médiaszolgáltató által

Részletesebben

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz hatvanezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz hatvanezer forint bírsággal sújtja. Ügyiratszám: MN/5417-4/2016. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet: A Médiaszolgáltató által

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 38.000-Ft, azaz harmincnyolcezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T. 38.000-Ft, azaz harmincnyolcezer forint bírsággal sújtja. Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/678-4/2014. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet:

Részletesebben

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz ötvenezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz ötvenezer forint bírsággal sújtja. Ügyiratszám: MN/154-4/2016. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet: A Médiaszolgáltató által 2015.

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 80.000,- Ft, azaz nyolcvanezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T. 80.000,- Ft, azaz nyolcvanezer forint bírsággal sújtja. Médiafelügyeleti Főosztály H A T Á R O Z A T Ügyiratszám: MN/1868--4/2015. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése

Részletesebben

HATÁROZAT. 20.000,- Ft, azaz húszezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi.

HATÁROZAT. 20.000,- Ft, azaz húszezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi. Médiafelügyeleti Főosztály Iktatószám: MN/29384-4/2012. Tárgy: a reklámok közösségi médiaszolgáltatásban történő közzétételének módjára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Ügyintéző: személyes adat

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 40.000,- Ft, azaz negyvenezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T. 40.000,- Ft, azaz negyvenezer forint bírsággal sújtja. H A T Á R O Z A T Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/67963--4/2013. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1464/2012. (VII. 25.) számú HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1464/2012. (VII. 25.) számú HATÁROZATA Iktatószám: MN/15130-10/2012. Tárgy: a gyermekek és kiskorúak védelmére vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Ügyintéző: Melléklet: személyes adat a hatósági eljárás tárgyát képező honlap másolata

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1346/2016. (XI. 22.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1346/2016. (XI. 22.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/28574-8/2016. Tárgy: a reklám más médiatartalmaktól való megkülönböztetésének módjára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat A NEMZETI

Részletesebben

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz kettőszázötvenezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz kettőszázötvenezer forint bírsággal sújtja. Ügyiratszám: MN/16244-4/2016. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a reklámidőre vonatkozó rendelkezés megsértése H A T Á R O Z A T A Nemzeti Média- és Hírközlési

Részletesebben

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz nyolcvanezer forint bírsággal sújtja. Indokolás

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz nyolcvanezer forint bírsággal sújtja. Indokolás Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/3431-4/2014. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet:

Részletesebben

Tárgy: Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 54/2015. (I.13.) számú HATÁROZATA

Tárgy: Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 54/2015. (I.13.) számú HATÁROZATA Iktatószám: Tárgy: Ügyintéző: Melléklet: MN/30592-7/2014. a gyermekek és kiskorúak védelmére vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése személyes adat a hatósági eljárás tárgyát képező sajtótermék másolata

Részletesebben

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz hatszázezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz hatszázezer forint bírsággal sújtja. Ügyiratszám: MN/4296-4/2016. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a reklámidőre vonatkozó rendelkezés megsértése H A T Á R O Z A T A Nemzeti Média- és Hírközlési

Részletesebben

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz húszezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz húszezer forint bírsággal sújtja. Ügyiratszám: MN/34198-4/2016. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése H A T Á R O Z A T A Nemzeti Média-

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1250/2014. (XII.16.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1250/2014. (XII.16.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/26124-8/2014. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a támogatás közzétételére vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 1250/2014. (XII.16.)

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 18.565,- Ft, azaz tizennyolcezer-ötszázhatvanöt forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T. 18.565,- Ft, azaz tizennyolcezer-ötszázhatvanöt forint bírsággal sújtja. Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/28503-4/2014. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet:

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. Indokolás

H A T Á R O Z A T. Indokolás Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/31292-5/2014. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet:

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 38.970,- Ft, azaz harmincnyolcezer - kilencszázhetven forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T. 38.970,- Ft, azaz harmincnyolcezer - kilencszázhetven forint bírsággal sújtja. Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/23391-5/2013. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet:

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 20.000,- Ft, azaz húszezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T. 20.000,- Ft, azaz húszezer forint bírsággal sújtja. Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/781-4/2013. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet:

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 160.000,- Ft, azaz százhatvanezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T. 160.000,- Ft, azaz százhatvanezer forint bírsággal sújtja. Médiafelügyeleti Főosztály H A T Á R O Z A T Ügyiratszám: MN/72599--4/2013. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. felhívja,

H A T Á R O Z A T. felhívja, Ügyiratszám: MN/34199-4/2016. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése H A T Á R O Z A T A Nemzeti Média-

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 1759/2013. (XII. 11.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 1759/2013. (XII. 11.) számú HATÁROZATA A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 1759/2013. (XII. 11.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/57221-8/2013. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat

Részletesebben

HATÁROZATA. határozatot.

HATÁROZATA. határozatot. Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala Tartalomfelügyeleti főosztály Ügyiratszám: TA/4801-1/2011. Tárgy: törvénysértés megállapítása Ügyintéző: személyes adat HATÁROZATA A Nemzeti Média- és Hírközlési

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1230/2015. (IX.1.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1230/2015. (IX.1.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/16962-8/2015. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételét tiltó törvényi rendelkezés megsértése A Nemzeti

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1898/2012. (X.30.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1898/2012. (X.30.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/24165-7/2012. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1134/2012. (VI.20.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1134/2012. (VI.20.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/11491-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a saját készítésű, szerkesztésű és első ízben bemutatott (nem ismételt) műsorszámok heti

Részletesebben

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz negyvennyolcezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz negyvennyolcezer forint bírsággal sújtja. Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/13070-4/2015. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet:

Részletesebben

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz húszezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz húszezer forint bírsággal sújtja. Ügyiratszám: MN/37383-5/2016. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése H A T Á R O Z A T A Nemzeti Média-

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1329/2016. (XI. 15.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1329/2016. (XI. 15.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/22684-10/2016. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: az osztott képernyős reklám közzétételét előíró törvényi rendelkezés megsértése A Nemzeti

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 430/2014. (V.13.) számú

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 430/2014. (V.13.) számú Ügyiratszám: MN/7843-8/2014. Ügyintéző: személyes adat Email: személyes adat Tárgy: politikai reklám közzétételére vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1554/2012. (VIII.29.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1554/2012. (VIII.29.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/18317-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1219/2016. (X.11.) sz. HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1219/2016. (X.11.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/22682-7/2016. Ügyintéző: személyes adat Email: személyes adat Tárgy: a termékmegjelenítésre és a műsorszámok támogatására vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése Nemzeti Média- és Hírközlési

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 822/2012. (V. 2.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 822/2012. (V. 2.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/2651-8/2012. Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség, illetve a közösségi médiaszolgáltatásokkal szemben támasztott törvényi kötelezettségek

Részletesebben

HATÁROZAT. határozatot.

HATÁROZAT. határozatot. Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatal Tartalomfelügyeleti főosztály Ügyiratszám: 4807-1/2011. Tárgy: törvénysértés megállapítása Ügyintéző: személyes adat HATÁROZAT A Nemzeti Média- és Hírközlési

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 547/2012. (III.21.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 547/2012. (III.21.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/35734-11/2011. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó rendelkezés megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának

Részletesebben

H A T Á R O Z A T Ft, azaz harminckilencezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T Ft, azaz harminckilencezer forint bírsággal sújtja. Ügyiratszám: MN/1434-4/2016. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése H A T Á R O Z A T A Nemzeti Média- és

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1331/2013. (VIII. 28.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1331/2013. (VIII. 28.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/22233-7/2013. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések, és a közösségi médiaszolgáltatókkal szemben előírt törvényi követelmények megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám:

Részletesebben

Deko TV 17:57:25 17:57:54 00:00:30 UPC Fiber power internet 60-120 Mbyte/fiatalok albérletben

Deko TV 17:57:25 17:57:54 00:00:30 UPC Fiber power internet 60-120 Mbyte/fiatalok albérletben Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala Tartalomfelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: TA/3554-1/2011. Tárgy: törvénysértés megállapítása Ügyintéző: személyes adat HATÁROZAT A Nemzeti Média- és Hírközlési

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 480.000,- Ft, azaz négyszáznyolcvanezer forint bírsággal sújtja. Indokolás

H A T Á R O Z A T. 480.000,- Ft, azaz négyszáznyolcvanezer forint bírsággal sújtja. Indokolás Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/18051-4/2014. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet:

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 30.000,- Ft, azaz harmincezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T. 30.000,- Ft, azaz harmincezer forint bírsággal sújtja. Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/13023-3/2012. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó szabályok megsértése Melléklet: A Médiaszolgáltató által 2012. márciusában

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 350.000,- Ft, azaz háromszázötvenezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T. 350.000,- Ft, azaz háromszázötvenezer forint bírsággal sújtja. Médiafelügyeleti Főosztály H A T Á R O Z A T Ügyiratszám: MN/1035--4/2014. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 216/2012. (II. 1.) sz. HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 216/2012. (II. 1.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/32073-8/2011. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: reklám közzétételére vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 216/2012. (II. 1.) sz.

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 200 000,- Ft, azaz kétszázezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T. 200 000,- Ft, azaz kétszázezer forint bírsággal sújtja. Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/13764-4/2015. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a reklámidőre vonatkozó rendelkezés megsértése H A T Á R O Z A T

Részletesebben

h a t á r o z a t o t A Hatóság megállapítja, hogy a Szolgáltató megsértette az Eat. 7. (5) bekezdése szerinti kötelezettségét azzal, hogy

h a t á r o z a t o t A Hatóság megállapítja, hogy a Szolgáltató megsértette az Eat. 7. (5) bekezdése szerinti kötelezettségét azzal, hogy E-szolgáltatás-felügyeleti osztály Iktatószám: EF/26020-2/2014 Tárgy: Határozat Ügyintéző: Bajusz János Telefon: (1) 429-8613 Melléklet: - A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (továbbiakban: Hatóság)

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 797/2014. (IX.2.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 797/2014. (IX.2.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/17079-7/2014. Ügyintéző: személyes adat Email: személyes adat Tárgy: támogatói üzenet, társadalmi célú reklám közzétételére, valamint társadalmi célú reklám megrendelőjének a megnevezésére

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1191/2014. (XII.9.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1191/2014. (XII.9.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/28500-7/2014. Tárgy: a hatósági határozatban vállalt műsorszerkezettől történő eltérések Ügyintéző: személyes adat Melléklet: a hatósági ellenőrzés megállapításai A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1297/2016. (XI. 8.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1297/2016. (XI. 8.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/22683-9/2016. Ügyintéző: személyes adat Email: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételét tiltó törvényi rendelkezés megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1915/2012. (X. 30.) sz. HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1915/2012. (X. 30.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/24172-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 65.000,- Ft, azaz hatvanötezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T. 65.000,- Ft, azaz hatvanötezer forint bírsággal sújtja. Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/15072-4/2012. Ügyintéző: személyes adat Tárgy közösségi médiaszolgáltatás során összetett műsorszámokban történő reklámok közzétételére vonatkozó törvényi rendelkezés

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 625/2013. (IV.10.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 625/2013. (IV.10.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/3989-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése

Részletesebben

HATÁROZAT Ft, azaz kétmillió ötszázezer forint bírsággal sújtja.

HATÁROZAT Ft, azaz kétmillió ötszázezer forint bírsággal sújtja. Soproni hatósági iroda Iktatószám: CS/12768-7/2012 Tárgy: berendezés szabálytalan forgalomba hozatala miatti bírság HATÁROZAT A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala (a továbbiakban: Hatóság) hivatalból

Részletesebben

Pécsi hatósági iroda Iktatószám: CP/7786-10/2012. Tárgy: szerződéskötési és felmondási eljárás vizsgálata Ügyintéző: HATÁROZAT

Pécsi hatósági iroda Iktatószám: CP/7786-10/2012. Tárgy: szerződéskötési és felmondási eljárás vizsgálata Ügyintéző: HATÁROZAT Pécsi hatósági iroda Iktatószám: CP/7786-10/2012. Tárgy: szerződéskötési és felmondási eljárás vizsgálata Ügyintéző: HATÁROZAT A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala (a továbbiakban: Hatóság)

Részletesebben

HATÁROZAT. 80.000,- Ft, azaz nyolcvanezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi.

HATÁROZAT. 80.000,- Ft, azaz nyolcvanezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi. Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/29213-4/2012. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a hallássérültek számára hozzáférhető műsorszámokra vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése Melléklet: hatósági

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 46.900-Ft, azaz negyvenhatezer-kilencszázezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T. 46.900-Ft, azaz negyvenhatezer-kilencszázezer forint bírsággal sújtja. Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/18053-5/2014. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet:

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 30.000,- Ft, azaz harmincezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T. 30.000,- Ft, azaz harmincezer forint bírsággal sújtja. Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/30856-4/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet:

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1084/2014. (XI.11.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1084/2014. (XI.11.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/23304-7/2014. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására, valamint a magyar zenei műsorszámok,

Részletesebben

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz nyolcszázezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz nyolcszázezer forint bírsággal sújtja. Ügyiratszám: MN/39313-5/2015. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a reklámidőre vonatkozó rendelkezés megsértése H A T Á R O Z A T A Nemzeti Média- és Hírközlési

Részletesebben

Postaigazgatási eljárásokért fizetendő díjak

Postaigazgatási eljárásokért fizetendő díjak A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Elnökének /2011. ( ) NMHH rendelete a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság egyes eljárásainak igazgatási szolgáltatási díjairól és a díjfizetés módjáról A médiaszolgáltatásokról

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 750 000,- Ft, azaz hétszázötvenezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T. 750 000,- Ft, azaz hétszázötvenezer forint bírsággal sújtja. Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/17132-4/2015. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a reklámidőre vonatkozó rendelkezés megsértése H A T Á R O Z A T

Részletesebben

HATÁROZAT. 50.000,- Ft, azaz ötvenezer forint bírsággal sújtja.

HATÁROZAT. 50.000,- Ft, azaz ötvenezer forint bírsággal sújtja. Médiafelügyeleti Főosztály Iktatószám: MN/1932-4/2012. Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó szabályok megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: Az Advenio Műsorszolgáltató Zrt. által

Részletesebben

HATÁROZAT ,- Ft, azaz nyolcszázötvenötezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi.

HATÁROZAT ,- Ft, azaz nyolcszázötvenötezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi. Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/2914-7/2013. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a hallássérültek számára hozzáférhető műsorszámokra vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése Melléklet: hatósági

Részletesebben

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz háromszáznegyvennyolcezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz háromszáznegyvennyolcezer forint bírsággal sújtja. Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/10917-4/2015. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a reklámidőre vonatkozó rendelkezés megsértése H A T Á R O Z A T

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1045/2014. (X.28.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1045/2014. (X.28.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/19686-7/2014. Tárgy: engedély nélküli hálózatba kapcsolódás Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat Melléklet: a hatósági ellenőrzés megállapításai A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1002/2014. (X. 14.) sz. HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1002/2014. (X. 14.) sz. HATÁROZATA A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 1002/2014. (X. 14.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/24258-8/2014. Üi.: személyes adat Tárgy: a digitális műsorterjesztés útján közzétett, eredetileg

Részletesebben

V É G Z É S. megszünteti.

V É G Z É S. megszünteti. Médiafelügyeleti főosztály Ügyiratszám: MN/7491-5/2012. Ügyintéző:személyes adat Telefonszám:Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: eljárás megszüntetése V É G Z É S A Nemzeti Média- és Hírközlési

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 1.615.000,- Ft, azaz egymillió-hatszáztizenötezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi.

H A T Á R O Z A T. 1.615.000,- Ft, azaz egymillió-hatszáztizenötezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi. Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/22605-4/2014. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a hallássérültek számára hozzáférhető műsorszámokra vonatkozó

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 593/2015. (V.19.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 593/2015. (V.19.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/6252-11/2015. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések, és a közösségi médiaszolgáltatókkal szemben előírt törvényi követelmények megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám:

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 712/2013. (IV.25.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 712/2013. (IV.25.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/5825-8/2013. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1148/2015. (VII. 24.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1148/2015. (VII. 24.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/10916-7/2015. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések, a közösségi médiaszolgáltatókkal szemben előírt törvényi követelmények, valamint a társadalmi célú reklámok és klasszikus

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 422/2012. (II.29.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 422/2012. (II.29.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/35724-10/2011. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó rendelkezés megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 459/2012. (III. 7.) sz. HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 459/2012. (III. 7.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/35125-8/2011. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a pályázatban vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó törvényi kötelezettség megsértése Nemzeti Média- és Hírközlési

Részletesebben

Médiafelügyeleti főosztály Ügyiratszám: MN/ /2014.

Médiafelügyeleti főosztály Ügyiratszám: MN/ /2014. Médiafelügyeleti főosztály Ügyiratszám: MN/32044-14/2014. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: politikai hírhez fűzött hírolvasói vélemény törvényi tilalmának

Részletesebben

Melléklet: a jogsértő műsorszámok megszakítására vonatkozó adatok HATÁROZAT

Melléklet: a jogsértő műsorszámok megszakítására vonatkozó adatok HATÁROZAT Médiafelügyeleti főosztály Ügyiratszám: MN/25833-3/2012. Ügyintéző: személyes adat Email: személyes adat Tárgy: a műsorszámok reklámmal történő megszakítására vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 120.000,- Ft, azaz százhúszezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T. 120.000,- Ft, azaz százhúszezer forint bírsággal sújtja. Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/31903-4/2013. Ügyintéző: Személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet:

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1270/2012. (VII.11.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1270/2012. (VII.11.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/13997-7/2012. Tárgy: a műsorstruktúrának megfelelő műsorsugárzási kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: I. A hatósági ellenőrzés megállapításai II. Az egyhetes médiaszolgáltatás

Részletesebben

Mobilszolgáltatás-felügyeleti osztály Iktatószám: FO/32788-9/2011. Tárgy: szolgáltatás számlázása és szolgáltatás korlátozás megfelelősége Ügyintéző:

Mobilszolgáltatás-felügyeleti osztály Iktatószám: FO/32788-9/2011. Tárgy: szolgáltatás számlázása és szolgáltatás korlátozás megfelelősége Ügyintéző: Mobilszolgáltatás-felügyeleti osztály Iktatószám: FO/32788-9/2011. Tárgy: szolgáltatás számlázása és szolgáltatás korlátozás megfelelősége Ügyintéző: HATÁROZAT A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala

Részletesebben

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz kétmillió-háromszáznegyvenezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi.

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz kétmillió-háromszáznegyvenezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi. Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/1858-4/2015. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a hallássérültek számára hozzáférhető műsorszámokra vonatkozó

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 93/2013. (I.23.) számú. Határozata

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 93/2013. (I.23.) számú. Határozata A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 93/2013. (I.23.) számú Határozata A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa (székhelye: 1088 Budapest, Reviczky u. 5., a továbbiakban: Médiatanács)

Részletesebben

A bírság szankció. A bírság szankció alkalmazásának elvei a médiaigazgatásban. dr. Pap Szilvia. főosztályvezető. 2012. március 13.

A bírság szankció. A bírság szankció alkalmazásának elvei a médiaigazgatásban. dr. Pap Szilvia. főosztályvezető. 2012. március 13. A bírság szankció dr. Pap Szilvia főosztályvezető A bírság szankció alkalmazásának elvei a médiaigazgatásban 2012. március 13. 2 1. A szankció alkalmazásának funkciói OBJEKTÍV FELELŐSSÉG JOGÉRVÉNYESÍTÉS

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1549/2012. (VIII. 29.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1549/2012. (VIII. 29.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/16140-7/2012. Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat Melléklet: a hatósági

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 634/2012. (IV. 4.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 634/2012. (IV. 4.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/35457-8/2011. Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: a hatósági ellenőrzés megállapításai

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 600.000,- Ft, azaz hatszázezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi.

H A T Á R O Z A T. 600.000,- Ft, azaz hatszázezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi. Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/27309-5/2014. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a hallássérültek számára hozzáférhető műsorszámokra vonatkozó

Részletesebben

HATÁROZAT. kötelezi, Továbbá a Hatóság a jelen határozat jogerőre emelkedésétől számított 30 napos határidő tűzésével kötelezi

HATÁROZAT. kötelezi, Továbbá a Hatóság a jelen határozat jogerőre emelkedésétől számított 30 napos határidő tűzésével kötelezi Pécsi hatósági iroda Iktatószám: CP/16921-4/2012 Tárgy: Kötelezés. Ügyintéző: HATÁROZAT A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala (a továbbiakban: Hatóság) hivatalból indított általános hatósági

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 307/2013. (II. 20.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 307/2013. (II. 20.) számú HATÁROZATA Iktatószám: MN/31696-8/2012. Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Ügyintéző: személyes adat Tel.: Személyes adat E-mail: mate.gyongyver@nmhh.hu

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 48/2015. (I.13.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 48/2015. (I.13.) számú H A T Á R O Z A T A Iktatószám: MN/28790-7/2014. Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: a hatósági ellenőrzés megállapításai

Részletesebben

HATÁROZAT. 715.000,- Ft, azaz hétszáztizenötezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi.

HATÁROZAT. 715.000,- Ft, azaz hétszáztizenötezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi. Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/10951-5/2013. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a hallássérültek számára hozzáférhető műsorszámokra vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése Melléklet: hatósági

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 1.800.000,- Ft, azaz egymillió-nyolcszázezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi.

H A T Á R O Z A T. 1.800.000,- Ft, azaz egymillió-nyolcszázezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi. Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/15531-4/2014. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a hallássérültek számára hozzáférhető műsorszámokra vonatkozó

Részletesebben

az ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 328/2009. (II. 11.) sz. HATÁROZATA

az ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 328/2009. (II. 11.) sz. HATÁROZATA az ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 328/2009. (II. 11.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (a továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1005/2013. (VI. 12.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1005/2013. (VI. 12.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/8539-8/2013. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérés, burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése Ügyintéző: személyes

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1705/2011. (XI. 23.) sz. HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1705/2011. (XI. 23.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/25826-12/2011. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a reklám közzétételére vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 1705/2011. (XI. 23.)

Részletesebben

HATÁROZAT. felhívja, 105.000,- Ft, azaz egyszázötezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi.

HATÁROZAT. felhívja, 105.000,- Ft, azaz egyszázötezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi. Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/2915-6/2013. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a hallássérültek számára hozzáférhető műsorszámokra vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése Melléklet: hatósági

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 160/2016. (II. 9.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 160/2016. (II. 9.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/26160-13/2015. Tárgy: a társadalmi célú reklám közzétételére vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet: A magyar reformok működnek! című klipek m1, m4 és Duna TV elnevezésű csatornákon

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1347/2012. (VII.18.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1347/2012. (VII.18.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/14544-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára, valamint a termékmegjelenítésre vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése A Nemzeti

Részletesebben

HATÁROZAT. felhívja, Indokolás

HATÁROZAT. felhívja, Indokolás Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/10952-4/2013. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a hallássérültek számára hozzáférhető műsorszámokra vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése HATÁROZAT A Nemzeti

Részletesebben

Médiaszolgáltatás Szabályozás Főosztály Ügyiratszám: 15611-3/2011. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. Végzése

Médiaszolgáltatás Szabályozás Főosztály Ügyiratszám: 15611-3/2011. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. Végzése Médiaszolgáltatás Szabályozás Főosztály Ügyiratszám: 15611-3/2011. Pályáztatási és Jogi Osztály Ügyintéző: dr. Szalai Anita Telefon: (06-1) 4577-959 Tárgy: értesítés eljárás megindításáról és hiánypótlásra

Részletesebben

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz egymillió-háromszázezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi.

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz egymillió-háromszázezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi. Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/50863-5/2013. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a hallássérültek számára hozzáférhető műsorszámokra vonatkozó

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 16/2014. (I.7.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 16/2014. (I.7.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/66261-8/2013. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése

Részletesebben