A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1084/2014. (XI.11.) számú H A T Á R O Z A T A

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1084/2014. (XI.11.) számú H A T Á R O Z A T A"

Átírás

1 Ügyiratszám: MN/ /2014. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására, valamint a magyar zenei műsorszámok, továbbá a közszolgálati műsorszámok bemutatására fordított műsoridőre vonatkozó törvényi kötelezettségek megsértése Melléklet: a hatósági ellenőrzés megállapításai (I. és II. számú mellékletek) A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 1084/2014. (XI.11.) számú H A T Á R O Z A T A A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa (a továbbiakban: Médiatanács) az Összefogás Kisvárdáért Egyesülettel (4600 Kisvárda, Gyár u. 32.; a továbbiakban: Médiaszolgáltató) szemben hivatalból lefolytatott eljárásában megállapította, hogy a Médiaszolgáltató az általa üzemeltetett Friss FM (Kisvárda 89,6 MHz) állandó megnevezésű helyi közösségi médiaszolgáltatás június közötti működése során megsértette a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására, valamint a magyar zenei műsorszámok, továbbá a közszolgálati műsorszámok bemutatására fordított műsoridőre vonatkozó törvényi kötelezettségeit, amelynek következtében a Médiaszolgáltatót Ft, azaz tízezer forint bírsággal sújtja. A Médiaszolgáltató a bírságot e határozat közlését követő hét napon belül köteles megfizetni a Médiatanács Magyar Államkincstár által vezetett számú számlájára. A bírságfizetési kötelezettség késedelmes teljesítése esetén a Médiaszolgáltató késedelmi pótlékot köteles fizetni, melynek mértéke minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd része. Az önkéntes teljesítés elmaradása esetén a Médiatanács a Médiaszolgáltatóval szembeni bírság igényét közigazgatási úton érvényesíti. E határozat ellen fellebbezésnek nincs helye. A határozat felülvizsgálata az annak közlésétől számított 30 napon belül a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz (a továbbiakban: bíróság) címzett, de a Médiatanácshoz (1088 Budapest, Reviczky utca 5.) három példányban benyújtott keresetlevéllel kérhető. A keresetlevél benyújtásának e határozat végrehajtására halasztó hatálya nincs, a keresettel támadott hatósági határozat végrehajtásának felfüggesztése és a tárgyalás tartása a bíróságtól kérhető. A keresetet a bíróság 30 napon belül bírálja el. I N D O K O L Á S A Médiatanács a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Mttv.) 167. (1) bekezdése alapján hatósági ellenőrzés keretében, hivatalból vizsgálta a Médiaszolgáltató Friss FM állandó megnevezésű helyi közösségi médiaszolgáltatásának június 24 -

2 30. között sugárzott műsorát, amely során felmerült, hogy a Médiaszolgáltató megsértette az Mttv. 63. (12) bekezdésében, valamint a 66. (4) bekezdésének g) és h) pontjaiban foglalt rendelkezéseket. A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 29. (1) bekezdése alapján a Médiatanács az Mttv a), j) és l) pontjában foglalt hatáskörében szeptember 23-án hivatalból hatósági eljárást indított a Médiaszolgáltatóval szemben, és a Ket. 29. (3) bekezdése szerint a 912/2014. (IX.23.) számú, MN/ /2014. ügyiratszámú végzésben tájékoztatta a hatósági ellenőrzés megállapításairól, a Ket. 51. (1) bekezdése szerinti nyilatkozattételi jogosultságáról és a Ket. 68. (1) bekezdés alapján az iratbetekintés lehetőségéről. A Médiaszolgáltató a hatósági eljárás megindításáról szóló végzést a tértivevény tanúsága szerint október 3-án vette át, nyilatkozattételi jogával jelen határozat meghozataláig nem élt. A Médiatanács a rendelkezésre álló adatok, különösen a hatósági ellenőrzés eredményét rögzítő vizsgálati jelentés alapján az alábbi tényállást állapította meg, és azt az alábbiak szerint értékelte: A Médiatanács a Médiaszolgáltatót a 75/2014. (I.28.) számú határozatával létrehozott hatósági szerződésben kisközösségi médiaszolgáltatási tevékenység végzésére jogosította fel a Kisvárda 89,6 MHz frekvencia tekintetében. Ezen hatósági szerződést a Médiatanács a 306/2014. (IV. 8.) számú határozatával módosította. Ezen módosítással egységes szerkezetbe foglalt hatósági szerződés (a továbbiakban: Hatósági Szerződés) szerint: A médiaszolgáltatás műsorideje: napi 18 óra (minden nap 06:00-24:00 óráig - Hatósági Szerződés 5.1. pont). A Hatósági Szerződésben ( pontok) a Médiaszolgáltató az egyes műsorszám-típusok arányára vonatkozóan, a heti - napi műsoridő tekintetében az alábbi vállalásokat tette: Az egyes műsorszámok, műsorelemek aránya a műsoridő minimális százalékaként: Heti Napi Az Mttv ban foglalt közszolgálati célokat szolgáló műsorszámok, műsorelemek 80% 80% Helyi közélettel foglalkozó, a helyi mindennapi életet segítő műsorszámok, műsorelemek 57% 55,5% Hírműsorszámok 5% 5% Szöveg 42% 42% A célközösségnek szóló műsorszámok, műsorelemek aránya 100% 100% A magyar zenei művek minimális aránya a zenei művek közzétételére szánt teljes műsoridőben 55% 55% Az ismétlések maximális aránya teljes műsoridő százalékaként: Heti Napi Ismétlések 4% 0% Az Mttv. 66. (6) bekezdés értelmében a helyi és a körzeti médiaszolgáltatások közösségi médiaszolgáltatásként való elismerését követően a Médiatanács legalább kétévente új médiaszolgáltatás esetében az első év után is részletes, legalább hét műsornapra kiterjedő vizsgálat során eljárásában hivatalból vizsgálja a médiaszolgáltató működését, amelynek érdekében az általa közzétett műsorszámokkal, illetve a médiaszolgáltatás tartalmával kapcsolatban részletes adatszolgáltatásra köteles. Az Mttv l) pontja értelmében a Médiatanács hatósági hatásköreiben, a sal összhangban gyakorolja a médiaszolgáltatás közösségi médiaszolgáltatássá nyilvánításával összefüggő hatásköröket, felügyeli működésüket. A Médiatanács megállapította, hogy a Médiaszolgáltató a vizsgált adáshéten megsértette az Mttv. 63. (12) bekezdésében, valamint a 66. (4) bekezdésének g) és h) pontjaiban foglalt rendelkezéseket, az alábbiak miatt: 2

3 1. Műsorát nem a Hatósági Szerződésében rögzített 6:00-24:00 óra között, napi 18 órában sugározta, hanem 00:00-24:00 óra között, napi 24 órában, a jelen határozat elválaszthatatlan részét képező II. számú melléklet szerint. 2. Alulteljesítette a szöveg arányára vonatkozó, napi és heti 42%-os vállalásait, a szöveg aránya ugyanis 15,4-21,9% között alakult napi szinten, heti viszonylatban pedig 17,3%-ot ért el, a jelen határozat elválaszthatatlan részét képező I. számú melléklet 2. pontja szerint. 3. Alulteljesítette a helyi közélettel foglalkozó, a helyi mindennapi életet segítő műsorszámokra vonatkozó napi 55,5%-os és heti 57%-os arányú vállalásait, ugyanis az e kategóriába tartozó műsorszámok aránya 6,8-18,5% között alakult napi szinten, míg heti viszonylatban 10,5%-ot ért el, a jelen határozat elválaszthatatlan részét képező I. számú melléklet 4. pontja szerint. Helyi közélettel foglalkozó, a helyi mindennapi életet segítő műsorszámként a Helyi Hírek, Kurbli, Tíztől délig,, Egészségügyi, Heti híres, Szieszta, Indigó, Ridikül és Témázó című műsorszámok, vagy azok releváns elemei kerültek elfogadásra. 4. Alulteljesítette a közszolgálati műsorszámokra vonatkozó napi és heti 80%-os arányú vállalásait, az e kategóriába tartozó műsorszámok aránya ugyanis 11,9 25,9% között alakult napi szinten, heti viszonylatban pedig 17,5%-ot ért el, a jelen határozat elválaszthatatlan részét képező I. számú melléklet 7. pontja szerint. A Médiaszolgáltató tehát nem teljesítette az Mttv. 66. (4) bekezdésének g) pontjában foglalt minimum-követelményt sem (heti műsoridő több mint kétharmada). A Médiatanács megjegyzi, hogy számos műsor (Kurbli, Tíztől délig, Magazin, Ridikül, Témázó, Szieszta, Szieszta, sütve, Képmutatók és Eleven) több mint felerészben zeneszámokat tartalmazott, így e műsorszámoknak csak a valóban közszolgálati (informatív) szegmensei kerültek számításba vételre közszolgálati tartalomként. 5. Alulteljesítette a magyar zenei művek arányára vonatkozó heti vállalását (55%), mivel a zenei kínálatból csupán heti 32,1% minősült az Mttv pontja szerinti magyar zenei műnek. Emellett a Médiaszolgáltató napi teljesítést is vállalt (a zenei műsorszámok bemutatására szánt napi műsoridő 55%-a), melyet ugyancsak alulteljesített, hiszen a teljesítési arány 24,1 35,6% között mozgott naponta, a jelen határozat elválaszthatatlan részét képező I. számú melléklet 3. pontja, valamint a II. számú melléklet szerint. A Médiaszolgáltató továbbá nem teljesítette az Mttv. 66. (4) bekezdésének h) pontjában foglalt minimum-követelményt sem (a zenei műsorszámok bemutatására szánt heti műsoridő legalább ötven százaléka). Az Mttv. 63. (12) bekezdése szerint: A médiaszolgáltató a hatósági szerződésben rögzítetteknek megfelelő műsor sugárzására jogosult és köteles, az általa üzemben tartott saját hálózaton, berendezésekkel, eszközökkel vagy elektronikus hírközlési szolgáltató (műsorszóró) szolgáltatás közreműködésével. A médiaszolgáltató saját eszközökkel történő műsorszóró, szétosztó tevékenységére a távközlési szolgáltatási engedély nem szükséges, de ez nem érinti a jogszabályokban meghatározott egyéb engedélyek beszerzésére vonatkozó kötelezettséget. Az Mttv. 66. (4) bekezdés g) pontja szerint: A lineáris közösségi médiaszolgáltatás heti műsoridejének több mint kétharmadában köteles a 83. -ban foglalt közszolgálati célokat szolgáló műsorszámokat szolgáltatni, amibe beleszámít a szolgált közösségnek szóló hírműsorszám, politikai tájékoztató műsorszám, kulturális műsorszám és az egyéb, nem elsősorban az adott közösségnek szóló hasonló tartalom is. 3

4 Az Mttv. 66. (4) bekezdés h) pontja szerint: A lineáris közösségi médiaszolgáltatás rádiós médiaszolgáltatás esetében a zenei műsorszámok bemutatására szánt heti műsoridejének legalább ötven százalékát magyar zenei műsorszámok bemutatására fordítja. Az Mttv. 3. -a szerint a médiaszolgáltatás és a sajtótermék tartalmának meghatározása szabad, a médiaszolgáltató és a sajtótermék kiadója felelősséggel tartozik e törvényben foglaltak betartásáért. A Médiaszolgáltatónak a törvénysértésekért való felelőssége objektív. A jogsértésekre vonatkozó részletes megállapításokat és az azokat alátámasztó adatokat a jelen határozat elválaszthatatlan részét képező I. és II. számú mellékletek tartalmazzák. A mellékletek rögzítik és részletezik a határozat indokolásában szereplő jogalkalmazói megállapítások pontos tényállási alapját. A Médiatanács a jogsértések miatt alkalmazandó jogkövetkezmény fajtájának és mértékének meghatározása során az alábbi szempontokat vette figyelembe. A közösségi médiaszolgáltatás kategóriájának megkülönböztetése azon a jogalkotói felismerésen alapul, miszerint a közszolgálati tartalom előállítása, szolgáltatása nem állami monopólium, és a sokszínűség védelme érdekében az állami tulajdonban álló közszolgálati médiaszolgáltatók mellett más médiaszolgáltatók is közreműködhetnek a közszolgálati feladatok megvalósításában, és közszolgálati célú műsorszámok sugárzásában. Ily módon a közösségi médiaszolgáltatás feltételeinek biztosítása az Alaptörvényből következő, a sajtó és a média sokszínűségének és demokratikus közvélemény kialakulása feltételeinek biztosítására irányuló állami kötelezettség megvalósításának része. Amennyiben az adott médiaszolgáltató által szolgáltatott közszolgálati tartalom a meghatározott mennyiségi és minőségi feltételeknek megfelel, a jogalkotó mentesíti a médiaszolgáltatási díj megfizetésének kötelezettsége alól. A fentiekre való tekintettel különösen indokolt ezen közösségi médiaszolgáltatók törvényben, illetve hatósági szerződésében vagy hatósági határozatban meghatározott mennyiségi és minőségi kritériumainak rendszeres időközönkénti ellenőrzése, az alábbi jogszabályok alapján: Az Mttv (1) bekezdése szerint: A Hatóság kérelemre vagy hivatalból - feladat- és hatáskörének keretében - jogosult hatósági ellenőrzés vagy hatósági eljárás keretében felügyelni az e törvényben és az Smtv.-ben meghatározott rendelkezések érvényesülését, betartását, valamint a hatósági döntéseiben, a műsorszolgáltatási szerződésekben és a Hatóság által kötött hatósági szerződésekben foglaltak teljesítését. Az Mttv (2) bekezdése szerint: Amennyiben a Hatóság a hatósági döntésének ellenőrzése eredményeként megállapítja a hatósági döntésében foglaltak megsértését, abban az esetben az ügy összes körülményei, illetve az ellenőrzés során feltárt tények, valamint a jogsértés súlya és a hatékony jogérvényesítés szempontjai alapján mérlegeli, hogy a döntés megsértése tárgyában a Ket. szerinti végrehajtási eljárást vagy az e törvény szerinti jogkövetkezmények alkalmazása érdekében hatósági eljárást indít. Az Mttv (1) bekezdés értelmében: Amennyiben a jogsértés csekély súlyú és ismételtség nem állapítható meg, a Médiatanács, illetve a Hivatal - a jogsértés tényének megállapítása és figyelmeztetés mellett - legfeljebb harminc napos határidő tűzésével felhívhatja a jogsértőt a jogsértő magatartás megszüntetésére, a jövőbeni jogsértésektől való tartózkodásra, illetve a jogszerű magatartás tanúsítására, és meghatározhatja annak feltételeit. Az Mttv (1) bekezdésében szabályozott felhívás jogkövetkezménye abban az esetben alkalmazható, ha a jogsértés csekély súlyú, és ismételtség nem állapítható meg. 4

5 Az Mttv (4) bekezdése szerint: Az (1)-(3) bekezdés alkalmazásában ismételtségnek tekintendő, ha a jogsértő a jogerős hatósági határozatban megállapított jogsértő magatartást ugyanazon jogalapon és jogszabályhely tekintetében, ugyanazon tárgykörben, háromszázhatvanöt napon belül legalább kétszer valósítja meg, ide nem értve a csekély súlyú törvénysértéseket. A Médiatanács jelen határozat meghozataláig az Mttv. 63. (12) bekezdésében, valamint a 66. (4) bekezdésének g) és h) pontjaiban foglalt rendelkezések megsértését nem állapította meg a Médiaszolgáltatóval szemben. A következetes joggyakorlat kialakítása érdekében a fenti jogsértések együttesen nem tekinthetőek csekély súlyúnak. Az Mttv (2) bekezdése szerint: A Médiatanács és a Hivatal a jogkövetkezményt - a jogsértés jellegétől függően - a jogsértés súlyára, a jogsértés ismételtségére, folyamatosságára, időtartamára, a jogsértéssel elért vagyoni előnyre, valamint a jogsértéssel okozott érdeksérelemre, az érdeksérelmet szenvedett és veszélyeztetett személyek számára, illetve a jogsértéssel okozott kárra, személyiségi jogsérelemre és a jogsértés piacra gyakorolt hatására, továbbá az egyedi ügyben értékelhető egyéb szempontokra tekintettel állapítja meg. Az Mttv (3) bekezdése szerint: A Médiatanács és a Hivatal - a (7) bekezdés figyelembevételével - a következő jogkövetkezmények alkalmazására jogosult: b) bírságot szabhat ki a jogsértővel szemben. A Médiatanács az Mttv (3) bekezdésében foglalt jogkövetkezmények közül a bírság alkalmazása mellett döntött, mivel jelen jogsértések esetén e közjogi eszközt ítélte a legalkalmasabbnak arra, hogy a Médiaszolgáltatót visszatartsa a jövőbeni jogsértések elkövetésétől. A Médiatanács a bírság kiszabásakor külön tekintettel volt arra is, hogy egy esetleges következő jogsértés esetén alkalmazandó jogkövetkezmény megállapításánál érvényesülhessen a fokozatosság elve, azaz a szankcionálás kiszámítható, előre látható legyen. A Médiatanács az Mttv (2) bekezdésében rögzített mérlegelési szempontok közül a jogsértések együttes súlyán túl figyelembe vette azok folyamatosságát is, hiszen a szöveg, a magyar zene, a helyi közélettel foglalkozó, a helyi mindennapi életet segítő műsorszámok és a közszolgálati műsorszámok aránya a vizsgált hét valamennyi napján elmaradt a Médiaszolgáltató vállalásaitól. Az Mttv (2) bekezdésében meghatározott további mérlegelési szempontok figyelemmel az Mttv (4) bekezdésében meghatározott ismételtség fogalmára is a jelen jogsértések tekintetében nem értékelhetők. Fentiekre tekintettel, valamint a jogsértések együttes súlyára, továbbá a Médiaszolgáltató helyi, kisközösségi jellegére figyelemmel a Médiatanács az Mttv. 63. (12) bekezdésében, valamint a 66. (4) bekezdésének g) és h) pontjaiban foglalt rendelkezések megsértése miatt az Mttv (3) bekezdés bb) alpontja alapján a maximálisan kiszabható bírság (ötvenmillió forint) 0,02 %-ának megfelelő összegű, azaz Ft bírságot szabott ki a Médiaszolgáltatóval szemben. A Médiatanács az Mttv a), j) és l) pontjában foglalt hatáskörében a rendelkező részben foglaltak szerint döntött. Az eljárás során a Ket a szerinti eljárási költség nem merült fel. 5

6 A jogorvoslatra történő figyelmeztetés a Ket. 72. (1) bekezdés da) pontján, az Mttv (1) és (3) bekezdésén, valamint án alapul, a tárgyalás tartására vonatkozó kérelemről szóló tájékoztatást a polgári perrendtartásról szóló évi III. törvény 338. (2) bekezdése tartalmazza. Budapest, november 11. A Médiatanács nevében dr. Karas Monika elnök Kapják: 1. Személyes adat dr. Auer János hitelesítő tag 6

7 I. számú melléklet a Médiatanács 1084/2014. (XI.11.) számú határozatához A hatósági ellenőrzés megállapításai (A hatósági ellenőrzés során készített mérések eredményei a napi 6:00-24:00 óra közötti műsoridőre vonatkoztatva) Időtartam/arány június 24. június 25. június 26. június 27. június 28. június 29. június 30. Összesen Vállalás (%) perc kedd szerda csütörtök péntek szombat vasárnap hétfő perc nap hét 1. Műsoridő Szöveg Szöveg (%) 21,9% 16,4% 16,9% 15,4% 16,9% 16,5% 17,1% 17,3% 42% 42% 3. Zene Magyar zene Magyar zene (%) 31% 31,7% 31,7% 32,9% 27,3% 24,1% 35,6% 32,1% 55% 55% Külföldi zene Helyi közélettel foglalkozó, helyi, mindennapi életet segítő műsor Helyi közélettel foglalkozó, helyi, mindennapi életet segítő műsor (%) ,5% 7,6% 6,8% 8% 11,7% 14,4% 6,8% 10,5% 55,5% 57% Hírműsorszám Hírműsorszám (%) 5,7% 5% 5% 5,1% 5,8% 6,6% 5,3% - 5% - 5. Ismételt műsor Ismételt műsor (%) 0% 0% 0% 0% 3,7% 5,5% 0% 1,3% 0% 4% 7. Közszolgálati tartalom Közszolgálati tartalom (%) ,7% 11,9% 12,5% 13% 25,9% 23,7% 13% 17,5% 80% 80% 8. Célcsoportnak szóló műsor. 100% 100% Budapest, november 11. A Médiatanács nevében dr. Karas Monika s.k. elnök A kiadmány hiteles: dr. Auer János s.k. hitelesítő tag dr. Pap Szilvia 7

8 főosztályvezető II. számú melléklet a Médiatanács 1084/2014. (XI.11.) számú határozatához A hatósági ellenőrzés során készített mérések részletező táblázatai Dátum Műsor címe tartalma Kezdés Vége nettó idő szöveg zene magyar külföldi k Hírek helyi és országos 0:00:00 0:03:24 00:03:24 0:03:24 0:00:00 0:00:00 0:00:00 kh zene magyar zene 0:03:24 0:31:10 00:27:46 0:00:00 0:27:46 0:27:46 0:00:00 zene idegen nyelvű 0:31:10 0:35:30 00:04:20 0:00:00 0:04:20 0:00:00 0:04:20 zene magyar zene 0:35:30 1:00:28 00:24:58 0:00:00 0:24:58 0:24:58 0:00:00 Hírek helyi és országos 1:00:28 1:02:58 00:02:30 0:02:30 0:00:00 0:00:00 0:00:00 kh zene idegen nyelvű 1:02:58 1:09:52 00:06:54 0:00:00 0:06:54 0:00:00 0:06:54 zene magyar zene 1:09:52 1:12:49 00:02:57 0:00:00 0:02:57 0:02:57 0:00:00 zene idegen nyelvű 1:12:49 1:19:26 00:06:37 0:00:00 0:06:37 0:00:00 0:06:37 zene magyar zene 1:19:26 1:23:25 00:03:59 0:00:00 0:03:59 0:03:59 0:00:00 zene idegen nyelvű 1:23:25 1:26:35 00:03:10 0:00:00 0:03:10 0:00:00 0:03:10 zene magyar zene 1:26:35 1:30:33 00:03:58 0:00:00 0:03:58 0:03:58 0:00:00 zene idegen nyelvű 1:30:33 1:33:19 00:02:46 0:00:00 0:02:46 0:00:00 0:02:46 zene magyar zene 1:33:19 1:37:16 00:03:57 0:00:00 0:03:57 0:03:57 0:00:00 zene idegen nyelvű 1:37:16 1:56:24 00:19:08 0:00:00 0:19:08 0:00:00 0:19:08 zene magyar zene 1:56:24 2:00:26 00:04:02 0:00:00 0:04:02 0:04:02 0:00:00 Hírek helyi és országos 2:00:26 2:03:45 00:03:19 0:03:19 0:00:00 0:00:00 0:00:00 kh zene idegen nyelvű 2:03:45 2:07:08 00:03:23 0:00:00 0:03:23 0:00:00 0:03:23 zene magyar zene 2:07:08 2:10:28 00:03:20 0:00:00 0:03:20 0:03:20 0:00:00 zene idegen nyelvű 2:10:28 2:17:22 00:06:54 0:00:00 0:06:54 0:00:00 0:06:54 zene magyar zene 2:17:22 2:21:05 00:03:43 0:00:00 0:03:43 0:03:43 0:00:00 zene idegen nyelvű 2:21:05 2:25:24 00:04:19 0:00:00 0:04:19 0:00:00 0:04:19 zene magyar zene 2:25:24 2:30:05 00:04:41 0:00:00 0:04:41 0:04:41 0:00:00 zene idegen nyelvű 2:30:05 2:33:19 00:03:14 0:00:00 0:03:14 0:00:00 0:03:14 zene magyar zene 2:33:19 2:36:49 00:03:30 0:00:00 0:03:30 0:03:30 0:00:00 zene idegen nyelvű 2:36:49 2:43:50 00:07:01 0:00:00 0:07:01 0:00:00 0:07:01 zene magyar zene 2:43:50 2:47:53 00:04:03 0:00:00 0:04:03 0:04:03 0:00:00 zene idegen nyelvű 2:47:53 2:50:58 00:03:05 0:00:00 0:03:05 0:00:00 0:03:05 zene magyar zene 2:50:58 2:57:43 00:06:45 0:00:00 0:06:45 0:06:45 0:00:00 zene idegen nyelvű 2:57:43 3:00:16 00:02:33 0:00:00 0:02:33 0:00:00 0:02:33 Hírek helyi és országos 3:00:16 3:02:46 00:02:30 0:02:30 0:00:00 0:00:00 0:00:00 kh zene idegen nyelvű 3:02:46 3:08:33 00:05:47 0:00:00 0:05:47 0:00:00 0:05:47 zene magyar zene 3:08:33 3:12:29 00:03:56 0:00:00 0:03:56 0:03:56 0:00:00 zene idegen nyelvű 3:12:29 3:19:01 00:06:32 0:00:00 0:06:32 0:00:00 0:06:32 zene magyar zene 3:19:01 3:30:32 00:11:31 0:00:00 0:11:31 0:11:31 0:00:00 zene idegen nyelvű 3:30:32 3:33:46 00:03:14 0:00:00 0:03:14 0:00:00 0:03:14 zene magyar zene 3:33:46 3:37:36 00:03:50 0:00:00 0:03:50 0:03:50 0:00:00 zene idegen nyelvű 3:37:36 3:55:22 00:17:46 0:00:00 0:17:46 0:00:00 0:17:46 zene magyar zene 3:55:22 3:59:57 00:04:35 0:00:00 0:04:35 0:04:35 0:00:00 Hírek helyi és országos 3:59:57 4:03:18 00:03:21 0:03:21 0:00:00 0:00:00 0:00:00 kh zene magyar zene 4:03:18 4:14:14 00:10:56 0:00:00 0:10:56 0:10:56 0:00:00 zene idegen nyelvű 4:14:14 4:16:53 00:02:39 0:00:00 0:02:39 0:00:00 0:02:39 zene magyar zene 4:16:53 4:55:39 00:38:46 0:00:00 0:38:46 0:38:46 0:00:00 zene idegen nyelvű 4:55:39 5:00:12 00:04:33 0:00:00 0:04:33 0:00:00 0:04:33 Hírek helyi és országos 5:00:12 5:02:42 00:02:30 0:02:30 0:00:00 0:00:00 0:00:00 kh zene magyar zene 5:02:42 5:29:12 00:26:30 0:00:00 0:26:30 0:26:30 0:00:00 zene idegen nyelvű 5:29:12 5:32:09 00:02:57 0:00:00 0:02:57 0:00:00 0:02:57 zene magyar zene 5:32:09 5:51:47 00:19:38 0:00:00 0:19:38 0:19:38 0:00:00 8

9 zene idegen nyelvű 5:51:47 6:00:11 00:08:24 0:00:00 0:08:24 0:00:00 0:08:24 Hírek helyi és országos 6:00:11 6:03:35 00:03:24 0:03:24 0:00:00 0:00:00 0:00:00 kh Kurbli konf. 6:03:35 6:04:21 00:00:46 0:00:46 0:00:00 0:00:00 0:00:00 Kurbli idegen nyelvű 6:04:21 6:07:35 00:03:14 0:00:00 0:03:14 0:00:00 0:03:14 Kurbli névnapok 6:07:35 6:08:57 00:01:22 0:01:22 0:00:00 0:00:00 0:00:00 k Kurbli magyar zene 6:08:57 6:11:41 00:02:44 0:00:00 0:02:44 0:02:44 0:00:00 Kurbli idegen nyelvű 6:11:41 6:22:54 00:11:13 0:00:00 0:11:13 0:00:00 0:11:13 Kurbli magyar zene 6:22:54 6:27:12 00:04:18 0:00:00 0:04:18 0:04:18 0:00:00 Kurbli kalendárium 6:27:12 6:28:41 00:01:29 0:01:29 0:00:00 0:00:00 0:00:00 k Kurbli idegen nyelvű 6:28:41 6:31:41 00:03:00 0:00:00 0:03:00 0:00:00 0:03:00 Kurbli magyar zene 6:31:41 6:35:20 00:03:39 0:00:00 0:03:39 0:03:39 0:00:00 Kurbli idegen nyelvű 6:35:20 6:42:27 00:07:07 0:00:00 0:07:07 0:00:00 0:07:07 Kurbli programajánló 6:42:27 6:43:56 00:01:29 0:01:29 0:00:00 0:00:00 0:00:00 kh Kurbli idegen nyelvű 6:43:56 6:50:17 00:06:21 0:00:00 0:06:21 0:00:00 0:06:21 Kurbli magyar zene 6:50:17 6:54:03 00:03:46 0:00:00 0:03:46 0:03:46 0:00:00 Kurbli idegen nyelvű 6:54:03 6:57:04 00:03:01 0:00:00 0:03:01 0:00:00 0:03:01 Kurbli konf. 6:57:04 6:57:21 00:00:17 0:00:17 0:00:00 0:00:00 0:00:00 Kurbli idegen nyelvű 6:57:21 7:00:39 00:03:18 0:00:00 0:03:18 0:00:00 0:03:18 Hírek helyi és országos 7:00:39 7:04:02 00:03:23 0:03:23 0:00:00 0:00:00 0:00:00 kh Kurbli konf. 7:04:02 7:04:46 00:00:44 0:00:44 0:00:00 0:00:00 0:00:00 Kurbli idegen nyelvű 7:04:46 7:08:03 00:03:17 0:00:00 0:03:17 0:00:00 0:03:17 Kurbli magyar zene 7:08:03 7:12:05 00:04:02 0:00:00 0:04:02 0:04:02 0:00:00 Kurbli konf. Időjárás 7:12:05 7:12:48 00:00:43 0:00:43 0:00:00 0:00:00 0:00:00 kh Kurbli idegen nyelvű 7:12:48 7:22:39 00:09:51 0:00:00 0:09:51 0:00:00 0:09:51 reklám kereskedelmi 7:22:39 7:23:42 00:01:03 0:01:03 0:00:00 0:00:00 0:00:00 Kurbli magyar zene 7:23:42 7:27:30 00:03:48 0:00:00 0:03:48 0:03:48 0:00:00 Kurbli VB 7:27:30 7:29:10 00:01:40 0:01:40 0:00:00 0:00:00 0:00:00 k Kurbli magyar zene 7:29:10 7:32:19 00:03:09 0:00:00 0:03:09 0:03:09 0:00:00 Kurbli idegen nyelvű 7:32:19 7:38:23 00:06:04 0:00:00 0:06:04 0:00:00 0:06:04 Kurbli magyar zene 7:38:23 7:42:00 00:03:37 0:00:00 0:03:37 0:03:37 0:00:00 Kurbli VB 7:42:00 7:43:01 00:01:01 0:01:01 0:00:00 0:00:00 0:00:00 k Kurbli idegen nyelvű 7:43:01 7:53:20 00:10:19 0:00:00 0:10:19 0:00:00 0:10:19 reklám kereskedelmi 7:53:20 7:54:04 00:00:44 0:00:44 0:00:00 0:00:00 0:00:00 Kurbli magyar zene 7:54:04 7:57:07 00:03:03 0:00:00 0:03:03 0:03:03 0:00:00 Kurbli konf. 7:57:07 7:57:32 00:00:25 0:00:25 0:00:00 0:00:00 0:00:00 Kurbli idegen nyelvű 7:57:32 8:00:24 00:02:52 0:00:00 0:02:52 0:00:00 0:02:52 Hírek helyi és országos 8:00:24 8:03:46 00:03:22 0:03:22 0:00:00 0:00:00 0:00:00 kh Kurbli konf. 8:03:46 8:04:23 00:00:37 0:00:37 0:00:00 0:00:00 0:00:00 Kurbli idegen nyelvű 8:04:23 8:08:11 00:03:48 0:00:00 0:03:48 0:00:00 0:03:48 Kurbli magyar zene 8:08:11 8:12:27 00:04:16 0:00:00 0:04:16 0:04:16 0:00:00 Kurbli filmajánló 8:12:27 8:13:44 00:01:17 0:01:17 0:00:00 0:00:00 0:00:00 kh Kurbli idegen nyelvű 8:13:44 8:26:02 00:12:18 0:00:00 0:12:18 0:00:00 0:12:18 Kurbli horoszkóp 8:26:02 8:27:46 00:01:44 0:01:44 0:00:00 0:00:00 0:00:00 k Kurbli magyar zene 8:27:46 8:31:57 00:04:11 0:00:00 0:04:11 0:04:11 0:00:00 Kurbli idegen nyelvű 8:31:57 8:42:41 00:10:44 0:00:00 0:10:44 0:00:00 0:10:44 Kurbli táplálkozás 8:42:41 8:44:37 00:01:56 0:01:56 0:00:00 0:00:00 0:00:00 k Kurbli idegen nyelvű 8:44:37 8:52:22 00:07:45 0:00:00 0:07:45 0:00:00 0:07:45 Kurbli magyar zene 8:52:22 8:56:50 00:04:28 0:00:00 0:04:28 0:04:28 0:00:00 Kurbli konf. 8:56:50 8:57:15 00:00:25 0:00:25 0:00:00 0:00:00 0:00:00 Kurbli idegen nyelvű 8:57:15 8:59:58 00:02:43 0:00:00 0:02:43 0:00:00 0:02:43 Hírek helyi és országos 8:59:58 9:04:56 00:04:58 0:04:58 0:00:00 0:00:00 0:00:00 kh Kurbli konf. 9:04:56 9:05:33 00:00:37 0:00:37 0:00:00 0:00:00 0:00:00 Kurbli idegen nyelvű 9:05:33 9:08:55 00:03:22 0:00:00 0:03:22 0:00:00 0:03:22 Kurbli magyar zene 9:08:55 9:12:32 00:03:37 0:00:00 0:03:37 0:03:37 0:00:00 9

10 Kurbli idegen nyelvű 9:12:32 9:15:47 00:03:15 0:00:00 0:03:15 0:00:00 0:03:15 Kurbli Fesztivál 9:15:47 9:16:35 00:00:48 0:00:48 0:00:00 0:00:00 0:00:00 kh Kurbli idegen nyelvű 9:16:35 9:23:33 00:06:58 0:00:00 0:06:58 0:00:00 0:06:58 reklám kereskedelmi 9:23:33 9:24:40 00:01:07 0:01:07 0:00:00 0:00:00 0:00:00 Kurbli magyar zene 9:24:40 9:28:06 00:03:26 0:00:00 0:03:26 0:03:26 0:00:00 Kurbli idegen nyelvű 9:28:06 9:32:14 00:04:08 0:00:00 0:04:08 0:00:00 0:04:08 Kurbli programajánló 9:32:14 9:33:02 00:00:48 0:00:48 0:00:00 0:00:00 0:00:00 kh Kurbli idegen nyelvű 9:33:02 9:36:50 00:03:48 0:00:00 0:03:48 0:00:00 0:03:48 Kurbli magyar zene 9:36:50 9:40:19 00:03:29 0:00:00 0:03:29 0:03:29 0:00:00 Kurbli idegen nyelvű 9:40:19 9:44:14 00:03:55 0:00:00 0:03:55 0:00:00 0:03:55 Kurbli konf. 9:44:14 9:46:51 00:02:37 0:02:37 0:00:00 0:00:00 0:00:00 Kurbli idegen nyelvű 9:46:51 9:54:52 00:08:01 0:00:00 0:08:01 0:00:00 0:08:01 Kurbli konf. 9:54:52 9:55:36 00:00:44 0:00:44 0:00:00 0:00:00 0:00:00 Kurbli idegen nyelvű 9:55:36 9:59:01 00:03:25 0:00:00 0:03:25 0:00:00 0:03:25 Kurbli új dalok 9:59:01 9:59:52 00:00:51 0:00:51 0:00:00 0:00:00 0:00:00 k Hírek helyi és országos 9:59:52 10:03:15 00:03:23 0:03:23 0:00:00 0:00:00 0:00:00 kh Títztől délig útinfó 10:03:15 10:03:40 00:00:25 0:00:25 0:00:00 0:00:00 0:00:00 kh Títztől délig idegen nyelvű 10:03:40 10:06:59 00:03:19 0:00:00 0:03:19 0:00:00 0:03:19 Títztől délig magyar zene 10:06:59 10:10:33 00:03:34 0:00:00 0:03:34 0:03:34 0:00:00 Títztől délig konf. 10:10:33 10:11:08 00:00:35 0:00:35 0:00:00 0:00:00 0:00:00 Títztől délig idegen nyelvű 10:11:08 10:18:31 00:07:23 0:00:00 0:07:23 0:00:00 0:07:23 Títztől délig programajánló 10:18:31 10:19:01 00:00:30 0:00:30 0:00:00 0:00:00 0:00:00 kh Títztől délig idegen nyelvű 10:19:01 10:25:53 00:06:52 0:00:00 0:06:52 0:00:00 0:06:52 Títztől délig napozás 10:25:53 10:26:37 00:00:44 0:00:44 0:00:00 0:00:00 0:00:00 k Títztől délig magyar zene 10:26:37 10:30:28 00:03:51 0:00:00 0:03:51 0:03:51 0:00:00 Títztől délig idegen nyelvű 10:30:28 10:33:42 00:03:14 0:00:00 0:03:14 0:00:00 0:03:14 Títztől délig zenei infó 10:33:42 10:34:33 00:00:51 0:00:51 0:00:00 0:00:00 0:00:00 k Títztől délig idegen nyelvű 10:34:33 10:42:27 00:07:54 0:00:00 0:07:54 0:00:00 0:07:54 Títztől délig programajánló 10:42:27 10:43:38 00:01:11 0:01:11 0:00:00 0:00:00 0:00:00 kh Títztől délig idegen nyelvű 10:43:38 10:46:05 00:02:27 0:00:00 0:02:27 0:00:00 0:02:27 Títztől délig útinfó 10:46:05 10:46:31 00:00:26 0:00:26 0:00:00 0:00:00 0:00:00 kh Títztől délig magyar zene 10:46:31 10:50:59 00:04:28 0:00:00 0:04:28 0:04:28 0:00:00 Títztől délig hagymás sajtos 10:50:59 10:51:44 00:00:45 0:00:45 0:00:00 0:00:00 0:00:00 k Títztől délig idegen nyelvű 10:51:44 10:55:36 00:03:52 0:00:00 0:03:52 0:00:00 0:03:52 reklám kereskedelmi 10:55:36 10:56:20 00:00:44 0:00:44 0:00:00 0:00:00 0:00:00 Títztől délig idegen nyelvű 10:56:20 10:59:11 00:02:51 0:00:00 0:02:51 0:00:00 0:02:51 Títztől délig új dalok 10:59:11 10:59:57 00:00:46 0:00:46 0:00:00 0:00:00 0:00:00 k Hírek helyi és országos 10:59:57 11:03:26 00:03:29 0:03:29 0:00:00 0:00:00 0:00:00 kh Títztől délig konf. 11:03:26 11:03:50 00:00:24 0:00:24 0:00:00 0:00:00 0:00:00 Títztől délig idegen nyelvű 11:03:50 11:10:28 00:06:38 0:00:00 0:06:38 0:00:00 0:06:38 Títztől délig konf. Időjárás 11:10:28 11:11:06 00:00:38 0:00:38 0:00:00 0:00:00 0:00:00 kh Títztől délig magyar zene 11:11:06 11:14:55 00:03:49 0:00:00 0:03:49 0:03:49 0:00:00 Títztől délig idegen nyelvű 11:14:55 11:17:34 00:02:39 0:00:00 0:02:39 0:00:00 0:02:39 Títztől délig zenei infó 11:17:34 11:18:48 00:01:14 0:01:14 0:00:00 0:00:00 0:00:00 k Títztől délig idegen nyelvű 11:18:48 11:22:27 00:03:39 0:00:00 0:03:39 0:00:00 0:03:39 Títztől délig magyar zene 11:22:27 11:25:19 00:02:52 0:00:00 0:02:52 0:02:52 0:00:00 Títztől délig bírság 11:25:19 11:26:28 00:01:09 0:01:09 0:00:00 0:00:00 0:00:00 k Títztől délig idegen nyelvű 11:26:28 11:33:30 00:07:02 0:00:00 0:07:02 0:00:00 0:07:02 Títztől délig Gödöllő 11:33:30 11:34:51 00:01:21 0:01:21 0:00:00 0:00:00 0:00:00 k Títztől délig idegen nyelvű 11:34:51 11:41:16 00:06:25 0:00:00 0:06:25 0:00:00 0:06:25 Títztől délig programajánló 11:41:16 11:42:02 00:00:46 0:00:46 0:00:00 0:00:00 0:00:00 kh Títztől délig magyar zene 11:42:02 11:45:48 00:03:46 0:00:00 0:03:46 0:03:46 0:00:00 Títztől délig idegen nyelvű 11:45:48 11:49:07 00:03:19 0:00:00 0:03:19 0:00:00 0:03:19 Títztől délig konf. 11:49:07 11:49:28 00:00:21 0:00:21 0:00:00 0:00:00 0:00:00 10

11 Títztől délig idegen nyelvű 11:49:28 11:59:52 00:10:24 0:00:00 0:10:24 0:00:00 0:10:24 Hírek helyi és országos 11:59:52 12:03:21 00:03:29 0:03:29 0:00:00 0:00:00 0:00:00 kh idegen nyelvű 12:03:21 12:06:54 00:03:33 0:00:00 0:03:33 0:00:00 0:03:33 témák 12:06:54 12:07:48 00:00:54 0:00:54 0:00:00 0:00:00 0:00:00 k idegen nyelvű 12:07:48 12:10:42 00:02:54 0:00:00 0:02:54 0:00:00 0:02:54 Baba mama percek - hatékony HPV oltás 12:10:42 12:12:50 00:02:08 0:02:08 0:00:00 0:00:00 0:00:00 k idegen nyelvű 12:12:50 12:16:30 00:03:40 0:00:00 0:03:40 0:00:00 0:03:40 magyar zene 12:16:30 12:19:49 00:03:19 0:00:00 0:03:19 0:03:19 0:00:00 Jövőnéző - a Microsoft 12:19:49 12:22:44 00:02:55 0:02:55 0:00:00 0:00:00 0:00:00 k idegen nyelvű 12:22:44 12:28:33 00:05:49 0:00:00 0:05:49 0:00:00 0:05:49 Kulturális élet hírei - Ghymes Fesztivál 12:28:33 12:32:23 00:03:50 0:03:50 0:00:00 0:00:00 0:00:00 k magyar zene 12:32:23 12:35:30 00:03:07 0:00:00 0:03:07 0:03:07 0:00:00 idegen nyelvű 12:35:30 12:39:11 00:03:41 0:00:00 0:03:41 0:00:00 0:03:41 Távkapcs. - foci vb 12:39:11 12:44:12 00:05:01 0:05:01 0:00:00 0:00:00 0:00:00 k magyar zene 12:44:12 12:48:01 00:03:49 0:00:00 0:03:49 0:03:49 0:00:00 idegen nyelvű 12:48:01 12:51:40 00:03:39 0:00:00 0:03:39 0:00:00 0:03:39 IQ kortyok - tükör 12:51:40 12:53:16 00:01:36 0:01:36 0:00:00 0:00:00 0:00:00 k magyar zene 12:53:16 12:57:34 00:04:18 0:00:00 0:04:18 0:04:18 0:00:00 idegen nyelvű 12:57:34 12:59:50 00:02:16 0:00:00 0:02:16 0:00:00 0:02:16 Hírek helyi és országos 12:59:50 13:03:11 00:03:21 0:03:21 0:00:00 0:00:00 0:00:00 kh idegen nyelvű 13:03:11 13:06:22 00:03:11 0:00:00 0:03:11 0:00:00 0:03:11 témák 13:06:22 13:07:10 00:00:48 0:00:48 0:00:00 0:00:00 0:00:00 k magyar zene 13:07:10 13:10:10 00:03:00 0:00:00 0:03:00 0:03:00 0:00:00 Napi érdekes - Kína 13:10:10 13:11:15 00:01:05 0:01:05 0:00:00 0:00:00 0:00:00 k idegen nyelvű 13:11:15 13:18:13 00:06:58 0:00:00 0:06:58 0:00:00 0:06:58 Életmód percek - tükrözéses műtétek 13:18:13 13:22:23 00:04:10 0:04:10 0:00:00 0:00:00 0:00:00 k idegen nyelvű 13:22:23 13:26:28 00:04:05 0:00:00 0:04:05 0:00:00 0:04:05 magyar zene 13:26:28 13:29:48 00:03:20 0:00:00 0:03:20 0:03:20 0:00:00 Mozi percek - helyi mozik 13:29:48 13:35:19 00:05:31 0:05:31 0:00:00 0:00:00 0:00:00 kh idegen nyelvű 13:35:19 13:42:07 00:06:48 0:00:00 0:06:48 0:00:00 0:06:48 Utazási percek - Expo 13:42:07 13:45:55 00:03:48 0:03:48 0:00:00 0:00:00 0:00:00 k magyar zene 13:45:55 13:49:38 00:03:43 0:00:00 0:03:43 0:03:43 0:00:00 idegen nyelvű 13:49:38 13:52:54 00:03:16 0:00:00 0:03:16 0:00:00 0:03:16 Étkezési percek - tofu 13:52:54 13:53:34 00:00:40 0:00:40 0:00:00 0:00:00 0:00:00 k idegen nyelvű 13:53:34 14:00:10 00:06:36 0:00:00 0:06:36 0:00:00 0:06:36 11

12 Hírek helyi és országos 14:00:10 14:03:38 00:03:28 0:03:28 0:00:00 0:00:00 0:00:00 kh Egszségügyi Magazin idegen nyelvű 14:03:38 14:06:49 00:03:11 0:00:00 0:03:11 0:00:00 0:03:11 kh Egszségügyi Magazin a mammográfia 14:06:49 14:10:07 00:03:18 0:03:18 0:00:00 0:00:00 0:00:00 kh Egszségügyi Magazin magyar zene 14:10:07 14:14:34 00:04:27 0:00:00 0:04:27 0:04:27 0:00:00 kh Egszségügyi Magazin a mammográfia 14:14:34 14:18:00 00:03:26 0:03:26 0:00:00 0:00:00 0:00:00 kh reklám kereskedelmi 14:18:00 14:19:03 00:01:03 0:01:03 0:00:00 0:00:00 0:00:00 Egszségügyi Magazin idegen nyelvű 14:19:03 14:22:33 00:03:30 0:00:00 0:03:30 0:00:00 0:03:30 kh Egszségügyi Magazin tabletta - elhízás 14:22:33 14:26:05 00:03:32 0:03:32 0:00:00 0:00:00 0:00:00 kh Egszségügyi Magazin idegen nyelvű 14:26:05 14:29:45 00:03:40 0:00:00 0:03:40 0:00:00 0:03:40 kh Egszségügyi Magazin hüvelygyűrű 14:29:45 14:32:59 00:03:14 0:03:14 0:00:00 0:00:00 0:00:00 kh Egszségügyi Magazin idegen nyelvű 14:32:59 14:35:27 00:02:28 0:00:00 0:02:28 0:00:00 0:02:28 kh Egszségügyi Magazin tabletta 14:35:27 14:39:48 00:04:21 0:04:21 0:00:00 0:00:00 0:00:00 kh Egszségügyi Magazin idegen nyelvű 14:39:48 14:43:29 00:03:41 0:00:00 0:03:41 0:00:00 0:03:41 kh Egszségügyi Magazin fémhurok-műanyaghurok 14:43:29 14:46:42 00:03:13 0:03:13 0:00:00 0:00:00 0:00:00 kh Egszségügyi Magazin idegen nyelvű 14:46:42 14:49:33 00:02:51 0:00:00 0:02:51 0:00:00 0:02:51 kh Egszségügyi Magazin hat hét 14:49:33 14:52:34 00:03:01 0:03:01 0:00:00 0:00:00 0:00:00 kh Egszségügyi Magazin magyar zene 14:52:34 14:55:50 00:03:16 0:00:00 0:03:16 0:03:16 0:00:00 kh Egszségügyi Magazin abortusz 14:55:50 14:58:51 00:03:01 0:03:01 0:00:00 0:00:00 0:00:00 kh Egszségügyi Magazin új dalok 14:58:51 14:59:42 00:00:51 0:00:51 0:00:00 0:00:00 0:00:00 k Hírek helyi és országos 14:59:42 15:03:04 00:03:22 0:03:22 0:00:00 0:00:00 0:00:00 kh Földkelte idegen nyelvű 15:03:04 15:10:05 00:07:01 0:00:00 0:07:01 0:00:00 0:07:01 kh Földkelte Kisvárda - Anglia - Malawi 15:10:05 15:14:03 00:03:58 0:03:58 0:00:00 0:00:00 0:00:00 kh Földkelte magyar zene 15:14:03 15:17:15 00:03:12 0:00:00 0:03:12 0:03:12 0:00:00 kh Földkelte idegen nyelvű 15:17:15 15:20:24 00:03:09 0:00:00 0:03:09 0:00:00 0:03:09 kh reklám kereskedelmi 15:20:24 15:20:50 00:00:26 0:00:26 0:00:00 0:00:00 0:00:00 Földkelte magyar zene 15:20:50 15:25:26 00:04:36 0:00:00 0:04:36 0:04:36 0:00:00 kh Földkelte Kisvárda - Anglia - Malawi 15:25:26 15:34:20 00:08:54 0:08:54 0:00:00 0:00:00 0:00:00 kh Földkelte idegen nyelvű 15:34:20 15:37:36 00:03:16 0:00:00 0:03:16 0:00:00 0:03:16 kh Földkelte Kisvárda - Anglia - Malawi 15:37:36 15:55:52 00:18:16 0:18:16 0:00:00 0:00:00 0:00:00 kh Földkelte idegen nyelvű 15:55:52 15:59:49 00:03:57 0:00:00 0:03:57 0:00:00 0:03:57 kh Hírek helyi és országos 15:59:49 16:03:18 00:03:29 0:03:29 0:00:00 0:00:00 0:00:00 kh Zene idegen nyelvű 16:03:18 16:06:36 00:03:18 0:00:00 0:03:18 0:00:00 0:03:18 kh Földkelte Kisvárda - Anglia - Malawi 16:06:36 16:15:38 00:09:02 0:09:02 0:00:00 0:00:00 0:00:00 kh Zene idegen nyelvű 16:15:38 16:19:39 00:04:01 0:00:00 0:04:01 0:00:00 0:04:01 reklám kereskedelmi 16:19:39 16:20:45 00:01:06 0:01:06 0:00:00 0:00:00 0:00:00 Zene idegen nyelvű 16:20:45 16:24:25 00:03:40 0:00:00 0:03:40 0:00:00 0:03:40 Zene magyar zene 16:24:25 16:27:49 00:03:24 0:00:00 0:03:24 0:03:24 0:00:00 Zene idegen nyelvű 16:27:49 16:31:36 00:03:47 0:00:00 0:03:47 0:00:00 0:03:47 Zene magyar zene 16:31:36 16:35:40 00:04:04 0:00:00 0:04:04 0:04:04 0:00:00 Zene idegen nyelvű 16:35:40 16:39:15 00:03:35 0:00:00 0:03:35 0:00:00 0:03:35 Zene magyar zene 16:39:15 16:42:57 00:03:42 0:00:00 0:03:42 0:03:42 0:00:00 Zene idegen nyelvű 16:42:57 16:54:47 00:11:50 0:00:00 0:11:50 0:00:00 0:11:50 Zene magyar zene 16:54:47 16:59:01 00:04:14 0:00:00 0:04:14 0:04:14 0:00:00 Zene idegen nyelvű 16:59:01 16:59:47 00:00:46 0:00:00 0:00:46 0:00:00 0:00:46 12

13 Hírek helyi és országos 16:59:47 17:03:10 00:03:23 0:03:23 0:00:00 0:00:00 0:00:00 kh Aranyhal kívánság 17:03:10 17:04:00 00:00:50 0:00:50 0:00:00 0:00:00 0:00:00 Aranyhal idegen nyelvű 17:04:00 17:07:37 00:03:37 0:00:00 0:03:37 0:00:00 0:03:37 Aranyhal kívánság 17:07:37 17:08:54 00:01:17 0:01:17 0:00:00 0:00:00 0:00:00 Aranyhal idegen nyelvű 17:08:54 17:20:25 00:11:31 0:00:00 0:11:31 0:00:00 0:11:31 Aranyhal kívánság 17:20:25 17:21:23 00:00:58 0:00:58 0:00:00 0:00:00 0:00:00 Aranyhal idegen nyelvű 17:21:23 17:31:27 00:10:04 0:00:00 0:10:04 0:00:00 0:10:04 Aranyhal kívánság 17:31:27 17:32:14 00:00:47 0:00:47 0:00:00 0:00:00 0:00:00 Aranyhal idegen nyelvű 17:32:14 17:42:19 00:10:05 0:00:00 0:10:05 0:00:00 0:10:05 Aranyhal kívánság 17:42:19 17:43:32 00:01:13 0:01:13 0:00:00 0:00:00 0:00:00 Aranyhal idegen nyelvű 17:43:32 17:46:52 00:03:20 0:00:00 0:03:20 0:00:00 0:03:20 Aranyhal magyar zene 17:46:52 17:50:44 00:03:52 0:00:00 0:03:52 0:03:52 0:00:00 Aranyhal idegen nyelvű 17:50:44 17:54:03 00:03:19 0:00:00 0:03:19 0:00:00 0:03:19 Aranyhal kívánság 17:54:03 17:54:51 00:00:48 0:00:48 0:00:00 0:00:00 0:00:00 Aranyhal idegen nyelvű 17:54:51 17:59:44 00:04:53 0:00:00 0:04:53 0:00:00 0:04:53 Hírek helyi és országos 17:59:44 18:03:14 00:03:30 0:03:30 0:00:00 0:00:00 0:00:00 kh Aranyhal kívánság 18:03:14 18:04:13 00:00:59 0:00:59 0:00:00 0:00:00 0:00:00 Aranyhal idegen nyelvű 18:04:13 18:07:27 00:03:14 0:00:00 0:03:14 0:00:00 0:03:14 Aranyhal kívánság 18:07:27 18:08:12 00:00:45 0:00:45 0:00:00 0:00:00 0:00:00 Aranyhal idegen nyelvű 18:08:12 18:17:52 00:09:40 0:00:00 0:09:40 0:00:00 0:09:40 Aranyhal kívánság 18:17:52 18:18:40 00:00:48 0:00:48 0:00:00 0:00:00 0:00:00 Aranyhal idegen nyelvű 18:18:40 18:22:09 00:03:29 0:00:00 0:03:29 0:00:00 0:03:29 Aranyhal magyar zene 18:22:09 18:31:55 00:09:46 0:00:00 0:09:46 0:09:46 0:00:00 Aranyhal kívánság 18:31:55 18:32:53 00:00:58 0:00:58 0:00:00 0:00:00 0:00:00 Aranyhal idegen nyelvű 18:32:53 18:42:48 00:09:55 0:00:00 0:09:55 0:00:00 0:09:55 Aranyhal kívánság 18:42:48 18:43:45 00:00:57 0:00:57 0:00:00 0:00:00 0:00:00 Aranyhal idegen nyelvű 18:43:45 18:59:48 00:16:03 0:00:00 0:16:03 0:00:00 0:16:03 Hírek helyi és országos 18:59:48 19:03:11 00:03:23 0:03:23 0:00:00 0:00:00 0:00:00 kh Aranyhal kívánság 19:03:11 19:03:57 00:00:46 0:00:46 0:00:00 0:00:00 0:00:00 Aranyhal idegen nyelvű 19:03:57 19:07:14 00:03:17 0:00:00 0:03:17 0:00:00 0:03:17 Aranyhal kívánság 19:07:14 19:08:06 00:00:52 0:00:52 0:00:00 0:00:00 0:00:00 Aranyhal idegen nyelvű 19:08:06 19:18:03 00:09:57 0:00:00 0:09:57 0:00:00 0:09:57 Aranyhal kívánság 19:18:03 19:18:50 00:00:47 0:00:47 0:00:00 0:00:00 0:00:00 Aranyhal idegen nyelvű 19:18:50 19:34:17 00:15:27 0:00:00 0:15:27 0:00:00 0:15:27 Aranyhal magyar zene 19:34:17 19:37:34 00:03:17 0:00:00 0:03:17 0:03:17 0:00:00 Aranyhal kívánság 19:37:34 19:38:24 00:00:50 0:00:50 0:00:00 0:00:00 0:00:00 Aranyhal magyar zene 19:38:24 19:41:56 00:03:32 0:00:00 0:03:32 0:03:32 0:00:00 Aranyhal idegen nyelvű 19:41:56 19:48:48 00:06:52 0:00:00 0:06:52 0:00:00 0:06:52 Aranyhal kívánság 19:48:48 19:50:12 00:01:24 0:01:24 0:00:00 0:00:00 0:00:00 Aranyhal idegen nyelvű 19:50:12 19:59:08 00:08:56 0:00:00 0:08:56 0:00:00 0:08:56 újdalok új dalok 19:59:08 19:59:51 00:00:43 0:00:43 0:00:00 0:00:00 0:00:00 k Hírek helyi és országos 19:59:51 20:03:03 00:03:12 0:03:12 0:00:00 0:00:00 0:00:00 kh Zene idegen nyelvű 20:03:03 20:10:16 00:07:13 0:00:00 0:07:13 0:00:00 0:07:13 Zene magyar zene 20:10:16 20:13:12 00:02:56 0:00:00 0:02:56 0:02:56 0:00:00 Zene idegen nyelvű 20:13:12 20:20:56 00:07:44 0:00:00 0:07:44 0:00:00 0:07:44 Zene magyar zene 20:20:56 20:24:58 00:04:02 0:00:00 0:04:02 0:04:02 0:00:00 Zene idegen nyelvű 20:24:58 20:31:06 00:06:08 0:00:00 0:06:08 0:00:00 0:06:08 Zene magyar zene 20:31:06 20:37:16 00:06:10 0:00:00 0:06:10 0:06:10 0:00:00 Zene idegen nyelvű 20:37:16 20:44:40 00:07:24 0:00:00 0:07:24 0:00:00 0:07:24 Zene magyar zene 20:44:40 20:47:39 00:02:59 0:00:00 0:02:59 0:02:59 0:00:00 Zene idegen nyelvű 20:47:39 20:59:45 00:12:06 0:00:00 0:12:06 0:00:00 0:12:06 Hírek helyi és országos 20:59:45 21:02:50 00:03:05 0:03:05 0:00:00 0:00:00 0:00:00 kh Zene idegen nyelvű 21:02:50 21:05:50 00:03:00 0:00:00 0:03:00 0:00:00 0:03:00 Zene magyar zene 21:05:50 21:09:43 00:03:53 0:00:00 0:03:53 0:03:53 0:00:00 13

14 Zene idegen nyelvű 21:09:43 21:19:23 00:09:40 0:00:00 0:09:40 0:00:00 0:09:40 Zene magyar zene 21:19:23 21:22:57 00:03:34 0:00:00 0:03:34 0:03:34 0:00:00 Zene idegen nyelvű 21:22:57 21:30:28 00:07:31 0:00:00 0:07:31 0:00:00 0:07:31 Zene magyar zene 21:30:28 21:34:22 00:03:54 0:00:00 0:03:54 0:03:54 0:00:00 Zene idegen nyelvű 21:34:22 21:40:26 00:06:04 0:00:00 0:06:04 0:00:00 0:06:04 Zene magyar zene 21:40:26 21:44:22 00:03:56 0:00:00 0:03:56 0:03:56 0:00:00 Zene idegen nyelvű 21:44:22 21:47:30 00:03:08 0:00:00 0:03:08 0:00:00 0:03:08 Zene magyar zene 21:47:30 21:50:52 00:03:22 0:00:00 0:03:22 0:03:22 0:00:00 Zene idegen nyelvű 21:50:52 21:55:14 00:04:22 0:00:00 0:04:22 0:00:00 0:04:22 Zene magyar zene 21:55:14 21:58:41 00:03:27 0:00:00 0:03:27 0:03:27 0:00:00 Zene idegen nyelvű 21:58:41 21:59:44 00:01:03 0:00:00 0:01:03 0:00:00 0:01:03 Hírek helyi és országos 21:59:44 22:02:59 00:03:15 0:03:15 0:00:00 0:00:00 0:00:00 kh Zene idegen nyelvű 22:02:59 22:09:09 00:06:10 0:00:00 0:06:10 0:00:00 0:06:10 Zene magyar zene 22:09:09 22:12:33 00:03:24 0:00:00 0:03:24 0:03:24 0:00:00 Zene idegen nyelvű 22:12:33 22:15:20 00:02:47 0:00:00 0:02:47 0:00:00 0:02:47 Zene magyar zene 22:15:20 22:19:11 00:03:51 0:00:00 0:03:51 0:03:51 0:00:00 Zene idegen nyelvű 22:19:11 22:34:33 00:15:22 0:00:00 0:15:22 0:00:00 0:15:22 Zene magyar zene 22:34:33 22:38:24 00:03:51 0:00:00 0:03:51 0:03:51 0:00:00 Zene idegen nyelvű 22:38:24 22:41:54 00:03:30 0:00:00 0:03:30 0:00:00 0:03:30 Zene magyar zene 22:41:54 22:45:16 00:03:22 0:00:00 0:03:22 0:03:22 0:00:00 Zene idegen nyelvű 22:45:16 22:48:24 00:03:08 0:00:00 0:03:08 0:00:00 0:03:08 Zene magyar zene 22:48:24 22:52:30 00:04:06 0:00:00 0:04:06 0:04:06 0:00:00 Zene idegen nyelvű 22:52:30 22:59:40 00:07:10 0:00:00 0:07:10 0:00:00 0:07:10 Hírek helyi és országos 22:59:40 23:02:49 00:03:09 0:03:09 0:00:00 0:00:00 0:00:00 kh Zene magyar zene 23:02:49 23:53:29 00:50:40 0:00:00 0:50:40 0:50:40 0:00:00 Zene idegen nyelvű 23:53:29 0:00:00 00:06:31 0:00:00 0:06:31 0:00:00 0:06: Hírek helyi és országos 0:00:00 0:03:12 00:03:12 0:03:12 0:00:00 0:00:00 0:00:00 kh Zene magyar zene 0:03:12 0:55:51 00:52:39 0:00:00 0:52:39 0:52:39 0:00: Zene idegen nyelvű 0:55:51 1:00:12 00:04:21 0:00:00 0:04:21 0:00:00 0:04: Hírek helyi és országos 1:00:12 1:03:23 00:03:11 0:03:11 0:00:00 0:00:00 0:00:00 kh Zene idegen nyelvű 1:03:23 1:06:27 00:03:04 0:00:00 0:03:04 0:00:00 0:03: Zene magyar zene 1:06:27 1:13:13 00:06:46 0:00:00 0:06:46 0:06:46 0:00: Zene idegen nyelvű 1:13:13 1:21:15 00:08:02 0:00:00 0:08:02 0:00:00 0:08: Zene magyar zene 1:21:15 1:25:22 00:04:07 0:00:00 0:04:07 0:04:07 0:00: Zene idegen nyelvű 1:25:22 1:28:23 00:03:01 0:00:00 0:03:01 0:00:00 0:03: Zene magyar zene 1:28:23 1:32:39 00:04:16 0:00:00 0:04:16 0:04:16 0:00: Zene idegen nyelvű 1:32:39 1:35:36 00:02:57 0:00:00 0:02:57 0:00:00 0:02: Zene magyar zene 1:35:36 1:45:13 00:09:37 0:00:00 0:09:37 0:09:37 0:00: Zene idegen nyelvű 1:45:13 1:49:11 00:03:58 0:00:00 0:03:58 0:00:00 0:03: Zene magyar zene 1:49:11 1:52:44 00:03:33 0:00:00 0:03:33 0:03:33 0:00: Zene idegen nyelvű 1:52:44 1:56:08 00:03:24 0:00:00 0:03:24 0:00:00 0:03: Zene magyar zene 1:56:08 2:00:13 00:04:05 0:00:00 0:04:05 0:04:05 0:00: Hírek helyi és országos 2:00:13 2:03:18 00:03:05 0:03:05 0:00:00 0:00:00 0:00:00 kh Zene idegen nyelvű 2:03:18 2:06:34 00:03:16 0:00:00 0:03:16 0:00:00 0:03: Zene magyar zene 2:06:34 2:13:19 00:06:45 0:00:00 0:06:45 0:06:45 0:00: Zene idegen nyelvű 2:13:19 2:24:24 00:11:05 0:00:00 0:11:05 0:00:00 0:11: Zene magyar zene 2:24:24 2:27:36 00:03:12 0:00:00 0:03:12 0:03:12 0:00: Zene idegen nyelvű 2:27:36 2:30:48 00:03:12 0:00:00 0:03:12 0:00:00 0:03: Zene magyar zene 2:30:48 2:34:28 00:03:40 0:00:00 0:03:40 0:03:40 0:00: Zene idegen nyelvű 2:34:28 2:41:32 00:07:04 0:00:00 0:07:04 0:00:00 0:07: Zene magyar zene 2:41:32 2:45:18 00:03:46 0:00:00 0:03:46 0:03:46 0:00: Zene idegen nyelvű 2:45:18 2:52:46 00:07:28 0:00:00 0:07:28 0:00:00 0:07: Zene magyar zene 2:52:46 2:56:24 00:03:38 0:00:00 0:03:38 0:03:38 0:00: Zene idegen nyelvű 2:56:24 3:00:14 00:03:50 0:00:00 0:03:50 0:00:00 0:03:50 14

15 Hírek helyi és országos 3:00:14 3:03:26 00:03:12 0:03:12 0:00:00 0:00:00 0:00:00 kh Zene magyar zene 3:03:26 3:07:06 00:03:40 0:00:00 0:03:40 0:03:40 0:00: Zene idegen nyelvű 3:07:06 3:20:14 00:13:08 0:00:00 0:13:08 0:00:00 0:13: Zene magyar zene 3:20:14 3:23:58 00:03:44 0:00:00 0:03:44 0:03:44 0:00: Zene idegen nyelvű 3:23:58 3:27:54 00:03:56 0:00:00 0:03:56 0:00:00 0:03: Zene magyar zene 3:27:54 3:31:21 00:03:27 0:00:00 0:03:27 0:03:27 0:00: Zene idegen nyelvű 3:31:21 3:34:55 00:03:34 0:00:00 0:03:34 0:00:00 0:03: Zene magyar zene 3:34:55 3:38:19 00:03:24 0:00:00 0:03:24 0:03:24 0:00: Zene idegen nyelvű 3:38:19 3:45:22 00:07:03 0:00:00 0:07:03 0:00:00 0:07: Zene magyar zene 3:45:22 3:49:12 00:03:50 0:00:00 0:03:50 0:03:50 0:00: Zene idegen nyelvű 3:49:12 4:00:04 00:10:52 0:00:00 0:10:52 0:00:00 0:10: Hírek helyi és országos 4:00:04 4:03:09 00:03:05 0:03:05 0:00:00 0:00:00 0:00:00 kh Zene magyar zene 4:03:09 4:53:10 00:50:01 0:00:00 0:50:01 0:50:01 0:00: Zene idegen nyelvű 4:53:10 5:00:04 00:06:54 0:00:00 0:06:54 0:00:00 0:06: Hírek helyi és országos 5:00:04 5:03:16 00:03:12 0:03:12 0:00:00 0:00:00 0:00:00 kh Zene magyar zene 5:03:16 5:55:14 00:51:58 0:00:00 0:51:58 0:51:58 0:00: Zene idegen nyelvű 5:55:14 6:00:05 00:04:51 0:00:00 0:04:51 0:00:00 0:04: Hírek helyi és országos 6:00:05 6:03:17 00:03:12 0:03:12 0:00:00 0:00:00 0:00:00 kh Kurbli konf. 6:03:17 6:03:56 00:00:39 0:00:39 0:00:00 0:00:00 0:00: Kurbli idegen nyelvű 6:03:56 6:06:33 00:02:37 0:00:00 0:02:37 0:00:00 0:02: Kurbli magyar zene 6:06:33 6:09:57 00:03:24 0:00:00 0:03:24 0:03:24 0:00: Kurbli idegen nyelvű 6:09:57 6:13:17 00:03:20 0:00:00 0:03:20 0:00:00 0:03: Kurbli névnapok 6:13:17 6:14:08 00:00:51 0:00:51 0:00:00 0:00:00 0:00:00 k Kurbli idegen nyelvű 6:14:08 6:17:07 00:02:59 0:00:00 0:02:59 0:00:00 0:02: Kurbli magyar zene 6:17:07 6:24:48 00:07:41 0:00:00 0:07:41 0:07:41 0:00: Kurbli idegen nyelvű 6:24:48 6:28:29 00:03:41 0:00:00 0:03:41 0:00:00 0:03: Kurbli kalendárium 6:28:29 6:29:45 00:01:16 0:01:16 0:00:00 0:00:00 0:00:00 k Kurbli idegen nyelvű 6:29:45 6:33:23 00:03:38 0:00:00 0:03:38 0:00:00 0:03: Kurbli magyar zene 6:33:23 6:36:44 00:03:21 0:00:00 0:03:21 0:03:21 0:00: Kurbli idegen nyelvű 6:36:44 6:40:46 00:04:02 0:00:00 0:04:02 0:00:00 0:04: Kurbli magyar zene 6:40:46 6:45:21 00:04:35 0:00:00 0:04:35 0:04:35 0:00: Kurbli apple 6:45:21 6:46:17 00:00:56 0:00:56 0:00:00 0:00:00 0:00:00 k Kurbli idegen nyelvű 6:46:17 6:53:08 00:06:51 0:00:00 0:06:51 0:00:00 0:06: Kurbli magyar zene 6:53:08 6:56:19 00:03:11 0:00:00 0:03:11 0:03:11 0:00: Kurbli konf. 6:56:19 6:56:36 00:00:17 0:00:17 0:00:00 0:00:00 0:00: Kurbli idegen nyelvű 6:56:36 7:00:05 00:03:29 0:00:00 0:03:29 0:00:00 0:03: Hírek helyi és országos 7:00:05 7:02:57 00:02:52 0:02:52 0:00:00 0:00:00 0:00:00 kh Kurbli konf. 7:02:57 7:03:45 00:00:48 0:00:48 0:00:00 0:00:00 0:00: Kurbli idegen nyelvű 7:03:45 7:07:03 00:03:18 0:00:00 0:03:18 0:00:00 0:03: Kurbli magyar zene 7:07:03 7:09:58 00:02:55 0:00:00 0:02:55 0:02:55 0:00: Kurbli idegen nyelvű 7:09:58 7:12:36 00:02:38 0:00:00 0:02:38 0:00:00 0:02: Kurbli konf. Időjárás 7:12:36 7:13:24 00:00:48 0:00:48 0:00:00 0:00:00 0:00:00 kh Kurbli idegen nyelvű 7:13:24 7:19:33 00:06:09 0:00:00 0:06:09 0:00:00 0:06: reklám kereskedelmi 7:19:33 7:20:36 00:01:03 0:01:03 0:00:00 0:00:00 0:00: Kurbli magyar zene 7:20:36 7:24:10 00:03:34 0:00:00 0:03:34 0:03:34 0:00: Kurbli idegen nyelvű 7:24:10 7:27:21 00:03:11 0:00:00 0:03:11 0:00:00 0:03: Kurbli egyházi bulvár 7:27:21 7:28:29 00:01:08 0:01:08 0:00:00 0:00:00 0:00:00 k Kurbli idegen nyelvű 7:28:29 7:35:49 00:07:20 0:00:00 0:07:20 0:00:00 0:07: Kurbli magyar zene 7:35:49 7:38:56 00:03:07 0:00:00 0:03:07 0:03:07 0:00: Kurbli idegen nyelvű 7:38:56 7:42:13 00:03:17 0:00:00 0:03:17 0:00:00 0:03: Kurbli Nimród 7:42:13 7:43:37 00:01:24 0:01:24 0:00:00 0:00:00 0:00:00 k Kurbli idegen nyelvű 7:43:37 7:56:33 00:12:56 0:00:00 0:12:56 0:00:00 0:12: Kurbli konf. 7:56:33 7:56:50 00:00:17 0:00:17 0:00:00 0:00:00 0:00: Kurbli idegen nyelvű 7:56:50 8:00:06 00:03:16 0:00:00 0:03:16 0:00:00 0:03:16 15

16 Hírek helyi és országos 8:00:06 8:03:17 00:03:11 0:03:11 0:00:00 0:00:00 0:00:00 kh Kurbli konf. 8:03:17 8:04:05 00:00:48 0:00:48 0:00:00 0:00:00 0:00: Kurbli idegen nyelvű 8:04:05 8:08:09 00:04:04 0:00:00 0:04:04 0:00:00 0:04: Kurbli magyar zene 8:08:09 8:11:41 00:03:32 0:00:00 0:03:32 0:03:32 0:00: Kurbli idegen nyelvű 8:11:41 8:15:41 00:04:00 0:00:00 0:04:00 0:00:00 0:04: Kurbli Monthy Phyton itthon 8:15:41 8:16:39 00:00:58 0:00:58 0:00:00 0:00:00 0:00:00 k Kurbli idegen nyelvű 8:16:39 8:20:03 00:03:24 0:00:00 0:03:24 0:00:00 0:03: reklám kereskedelmi 8:20:03 8:20:47 00:00:44 0:00:44 0:00:00 0:00:00 0:00: Kurbli idegen nyelvű 8:20:47 8:25:10 00:04:23 0:00:00 0:04:23 0:00:00 0:04: Kurbli magyar zene 8:25:10 8:28:56 00:03:46 0:00:00 0:03:46 0:03:46 0:00: Kurbli kalendárium 8:28:56 8:30:55 00:01:59 0:01:59 0:00:00 0:00:00 0:00:00 k Kurbli idegen nyelvű 8:30:55 8:41:49 00:10:54 0:00:00 0:10:54 0:00:00 0:10: Kurbli magyar zene 8:41:49 8:45:18 00:03:29 0:00:00 0:03:29 0:03:29 0:00: Kurbli pénzt osztó focista 8:45:18 8:45:59 00:00:41 0:00:41 0:00:00 0:00:00 0:00:00 k Kurbli idegen nyelvű 8:45:59 8:57:09 00:11:10 0:00:00 0:11:10 0:00:00 0:11: Kurbli konf. 8:57:09 8:57:33 00:00:24 0:00:24 0:00:00 0:00:00 0:00: Kurbli idegen nyelvű 8:57:33 9:00:08 00:02:35 0:00:00 0:02:35 0:00:00 0:02: Hírek helyi és országos 9:00:08 9:03:01 00:02:53 0:02:53 0:00:00 0:00:00 0:00:00 kh Kurbli konf. 9:03:01 9:03:39 00:00:38 0:00:38 0:00:00 0:00:00 0:00: Kurbli magyar zene 9:03:39 9:06:59 00:03:20 0:00:00 0:03:20 0:03:20 0:00: Kurbli idegen nyelvű 9:06:59 9:13:18 00:06:19 0:00:00 0:06:19 0:00:00 0:06: Kurbli programajánló 9:13:18 9:14:20 00:01:02 0:01:02 0:00:00 0:00:00 0:00:00 kh Kurbli idegen nyelvű 9:14:20 9:18:31 00:04:11 0:00:00 0:04:11 0:00:00 0:04: Kurbli magyar zene 9:18:31 9:22:22 00:03:51 0:00:00 0:03:51 0:03:51 0:00: reklám kereskedelmi 9:22:22 9:23:29 00:01:07 0:01:07 0:00:00 0:00:00 0:00: Kurbli idegen nyelvű 9:23:29 9:27:25 00:03:56 0:00:00 0:03:56 0:00:00 0:03: Kurbli programajánló 9:27:25 9:28:21 00:00:56 0:00:56 0:00:00 0:00:00 0:00:00 kh Kurbli idegen nyelvű 9:28:21 9:41:00 00:12:39 0:00:00 0:12:39 0:00:00 0:12: Kurbli Balaton 9:41:00 9:41:59 00:00:59 0:00:59 0:00:00 0:00:00 0:00:00 k Kurbli idegen nyelvű 9:41:59 9:45:44 00:03:45 0:00:00 0:03:45 0:00:00 0:03: Kurbli magyar zene 9:45:44 9:49:18 00:03:34 0:00:00 0:03:34 0:03:34 0:00: Kurbli idegen nyelvű 9:49:18 9:55:58 00:06:40 0:00:00 0:06:40 0:00:00 0:06: Kurbli konf. 9:55:58 9:56:33 00:00:35 0:00:35 0:00:00 0:00:00 0:00: Kurbli idegen nyelvű 9:56:33 10:00:05 00:03:32 0:00:00 0:03:32 0:00:00 0:03: Hírek helyi és országos 10:00:05 10:03:16 00:03:11 0:03:11 0:00:00 0:00:00 0:00:00 kh Títztől délig útinfó 10:03:16 10:03:58 00:00:42 0:00:42 0:00:00 0:00:00 0:00:00 kh Tíztől Délig idegen nyelvű 10:03:58 10:10:59 00:07:01 0:00:00 0:07:01 0:00:00 0:07: Tíztől Délig konf. 10:10:59 10:11:39 00:00:40 0:00:40 0:00:00 0:00:00 0:00: Tíztől Délig magyar zene 10:11:39 10:15:05 00:03:26 0:00:00 0:03:26 0:03:26 0:00: Tíztől Délig idegen nyelvű 10:15:05 10:18:03 00:02:58 0:00:00 0:02:58 0:00:00 0:02: Tíztől Délig Balaton 10:18:03 10:18:43 00:00:40 0:00:40 0:00:00 0:00:00 0:00:00 k Tíztől Délig idegen nyelvű 10:18:43 10:21:42 00:02:59 0:00:00 0:02:59 0:00:00 0:02: Tíztől Délig magyar zene 10:21:42 10:24:44 00:03:02 0:00:00 0:03:02 0:03:02 0:00: Títztől délig programajánló 10:24:44 10:25:35 00:00:51 0:00:51 0:00:00 0:00:00 0:00:00 kh Tíztől Délig idegen nyelvű 10:25:35 10:32:14 00:06:39 0:00:00 0:06:39 0:00:00 0:06: Tíztől Délig aktális sztár 10:32:14 10:33:06 00:00:52 0:00:52 0:00:00 0:00:00 0:00:00 k Tíztől Délig idegen nyelvű 10:33:06 10:40:19 00:07:13 0:00:00 0:07:13 0:00:00 0:07: Tíztől Délig foci vb 10:40:19 10:41:23 00:01:04 0:01:04 0:00:00 0:00:00 0:00:00 k Tíztől Délig idegen nyelvű 10:41:23 10:44:42 00:03:19 0:00:00 0:03:19 0:00:00 0:03: Tíztől Délig magyar zene 10:44:42 10:47:56 00:03:14 0:00:00 0:03:14 0:03:14 0:00: Tíztől Délig cigi 10:47:56 10:48:30 00:00:34 0:00:34 0:00:00 0:00:00 0:00:00 k Tíztől Délig idegen nyelvű 10:48:30 10:52:20 00:03:50 0:00:00 0:03:50 0:00:00 0:03: reklám kereskedelmi 10:52:20 10:52:46 00:00:26 0:00:26 0:00:00 0:00:00 0:00: Tíztől Délig idegen nyelvű 10:52:46 10:58:56 00:06:10 0:00:00 0:06:10 0:00:00 0:06:10 16

17 Tíztől Délig új dalok 10:58:56 10:59:51 00:00:55 0:00:55 0:00:00 0:00:00 0:00:00 k Hírek helyi és országos 10:59:51 11:02:43 00:02:52 0:02:52 0:00:00 0:00:00 0:00:00 kh Tíztől Délig konf. 11:02:43 11:03:05 00:00:22 0:00:22 0:00:00 0:00:00 0:00: Tíztől Délig idegen nyelvű 11:03:05 11:09:24 00:06:19 0:00:00 0:06:19 0:00:00 0:06: Títztől délig konf. Időjárás 11:09:24 11:09:52 00:00:28 0:00:28 0:00:00 0:00:00 0:00:00 kh Tíztől Délig magyar zene 11:09:52 11:13:53 00:04:01 0:00:00 0:04:01 0:04:01 0:00: Tíztől Délig idegen nyelvű 11:13:53 11:17:18 00:03:25 0:00:00 0:03:25 0:00:00 0:03: Tíztől Délig zenerégész 11:17:18 11:18:37 00:01:19 0:01:19 0:00:00 0:00:00 0:00:00 k Tíztől Délig idegen nyelvű 11:18:37 11:22:57 00:04:20 0:00:00 0:04:20 0:00:00 0:04: reklám kereskedelmi 11:22:57 11:23:41 00:00:44 0:00:44 0:00:00 0:00:00 0:00: Tíztől Délig idegen nyelvű 11:23:41 11:27:26 00:03:45 0:00:00 0:03:45 0:00:00 0:03: Títztől délig programajánló 11:27:26 11:28:35 00:01:09 0:01:09 0:00:00 0:00:00 0:00:00 kh Tíztől Délig idegen nyelvű 11:28:35 11:31:32 00:02:57 0:00:00 0:02:57 0:00:00 0:02: Tíztől Délig magyar zene 11:31:32 11:35:32 00:04:00 0:00:00 0:04:00 0:04:00 0:00: Tíztől Délig bajai halászlé 11:35:32 11:36:42 00:01:10 0:01:10 0:00:00 0:00:00 0:00:00 k Tíztől Délig idegen nyelvű 11:36:42 11:43:01 00:06:19 0:00:00 0:06:19 0:00:00 0:06: Títztől délig diákmunka Kisvárdán 11:43:01 11:44:49 00:01:48 0:01:48 0:00:00 0:00:00 0:00:00 kh Tíztől Délig idegen nyelvű 11:44:49 11:48:50 00:04:01 0:00:00 0:04:01 0:00:00 0:04: Tíztől Délig magyar zene 11:48:50 11:52:11 00:03:21 0:00:00 0:03:21 0:03:21 0:00: Tíztől Délig konf. 11:52:11 11:52:30 00:00:19 0:00:19 0:00:00 0:00:00 0:00: Tíztől Délig idegen nyelvű 11:52:30 11:59:52 00:07:22 0:00:00 0:07:22 0:00:00 0:07: Hírek helyi és országos 11:59:52 12:03:03 00:03:11 0:03:11 0:00:00 0:00:00 0:00:00 kh idegen nyelvű 12:03:03 12:06:32 00:03:29 0:00:00 0:03:29 0:00:00 0:03: témák 12:06:32 12:07:31 00:00:59 0:00:59 0:00:00 0:00:00 0:00:00 k idegen nyelvű 12:07:31 12:11:03 00:03:32 0:00:00 0:03:32 0:00:00 0:03: Baba mama percek - a család 12:11:03 12:12:19 00:01:16 0:01:16 0:00:00 0:00:00 0:00:00 k magyar zene 12:12:19 12:15:40 00:03:21 0:00:00 0:03:21 0:03:21 0:00: idegen nyelvű 12:15:40 12:19:13 00:03:33 0:00:00 0:03:33 0:00:00 0:03: Kulturális élet hírei - Seuzo 12:19:13 12:23:34 00:04:21 0:04:21 0:00:00 0:00:00 0:00:00 k idegen nyelvű 12:23:34 12:30:00 00:06:26 0:00:00 0:06:26 0:00:00 0:06: Jövőnéző - okostévé 12:30:00 12:31:39 00:01:39 0:01:39 0:00:00 0:00:00 0:00:00 k magyar zene 12:31:39 12:35:21 00:03:42 0:00:00 0:03:42 0:03:42 0:00: idegen nyelvű 12:35:21 12:38:43 00:03:22 0:00:00 0:03:22 0:00:00 0:03: Távkapcs - foci vb 12:38:43 12:42:59 00:04:16 0:04:16 0:00:00 0:00:00 0:00:00 k idegen nyelvű 12:42:59 12:49:24 00:06:25 0:00:00 0:06:25 0:00:00 0:06: IQ kortyok -sárkányok 12:49:24 12:52:52 00:03:28 0:03:28 0:00:00 0:00:00 0:00:00 k idegen nyelvű 12:52:52 13:00:28 00:07:36 0:00:00 0:07:36 0:00:00 0:07: Hírek helyi és országos 13:00:28 13:03:19 00:02:51 0:02:51 0:00:00 0:00:00 0:00:00 kh idegen nyelvű 13:03:19 13:06:38 00:03:19 0:00:00 0:03:19 0:00:00 0:03: témák 13:06:38 13:07:31 00:00:53 0:00:53 0:00:00 0:00:00 0:00:00 k magyar zene 13:07:31 13:11:39 00:04:08 0:00:00 0:04:08 0:04:08 0:00: Napi érdekes - Schumi kartonjai 13:11:39 13:14:26 00:02:47 0:02:47 0:00:00 0:00:00 0:00:00 k idegen nyelvű 13:14:26 13:17:35 00:03:09 0:00:00 0:03:09 0:00:00 0:03:09 17

18 Életmód percek - kazukázusi medvetalp 13:17:35 13:22:31 00:04:56 0:04:56 0:00:00 0:00:00 0:00:00 kh idegen nyelvű 13:22:31 13:25:29 00:02:58 0:00:00 0:02:58 0:00:00 0:02: magyar zene 13:25:29 13:28:58 00:03:29 0:00:00 0:03:29 0:03:29 0:00: Mozi percek - filmek a megyében 13:28:58 13:34:27 00:05:29 0:05:29 0:00:00 0:00:00 0:00:00 kh idegen nyelvű 13:34:27 13:42:08 00:07:41 0:00:00 0:07:41 0:00:00 0:07: Utazási percek - Olaszo. 13:42:08 13:44:24 00:02:16 0:02:16 0:00:00 0:00:00 0:00:00 k idegen nyelvű 13:44:24 13:47:57 00:03:33 0:00:00 0:03:33 0:00:00 0:03: reklám kereskedelmi 13:47:57 13:48:22 00:00:25 0:00:25 0:00:00 0:00:00 0:00: magyar zene 13:48:22 13:52:10 00:03:48 0:00:00 0:03:48 0:03:48 0:00: Étkezési percek - Töltött gombák 13:52:10 13:53:11 00:01:01 0:01:01 0:00:00 0:00:00 0:00:00 k idegen nyelvű 13:53:11 14:00:02 00:06:51 0:00:00 0:06:51 0:00:00 0:06: Hírek helyi és országos 14:00:02 14:02:30 00:02:28 0:02:28 0:00:00 0:00:00 0:00:00 kh Ridikül idegen nyelvű 14:02:30 14:06:40 00:04:10 0:00:00 0:04:10 0:00:00 0:04: Ridikül magyar zene 14:06:40 14:09:31 00:02:51 0:00:00 0:02:51 0:02:51 0:00: Ridikül Kisvárdai színházi 14:09:31 14:10:30 00:00:59 0:00:59 0:00:00 0:00:00 0:00:00 kh Ridikül idegen nyelvű 14:10:30 14:16:29 00:05:59 0:00:00 0:05:59 0:00:00 0:05: reklám kereskedelmi 14:16:29 14:17:33 00:01:04 0:01:04 0:00:00 0:00:00 0:00: Ridikül magyar zene 14:17:33 14:20:07 00:02:34 0:00:00 0:02:34 0:02:34 0:00: Ridikül Napi döbbenetes 14:20:07 14:22:19 00:02:12 0:02:12 0:00:00 0:00:00 0:00:00 k Ridikül idegen nyelvű 14:22:19 14:28:52 00:06:33 0:00:00 0:06:33 0:00:00 0:06: Ridikül magyar zene 14:28:52 14:31:53 00:03:01 0:00:00 0:03:01 0:03:01 0:00: Ridikül kisvárdai egypercesek 14:31:53 14:34:57 00:03:04 0:03:04 0:00:00 0:00:00 0:00:00 kh Ridikül idegen nyelvű 14:34:57 14:44:28 00:09:31 0:00:00 0:09:31 0:00:00 0:09: reklám kereskedelmi 14:44:28 14:46:31 00:02:03 0:02:03 0:00:00 0:00:00 0:00: Ridikül idegen nyelvű 14:46:31 14:59:58 00:13:27 0:00:00 0:13:27 0:00:00 0:13: Hírek helyi és országos 14:59:58 15:02:24 00:02:26 0:02:26 0:00:00 0:00:00 0:00:00 kh Ridikül idegen nyelvű 15:02:24 15:09:22 00:06:58 0:00:00 0:06:58 0:00:00 0:06: Ridikül Kisvárdai színházi 15:09:22 15:10:13 00:00:51 0:00:51 0:00:00 0:00:00 0:00:00 kh Ridikül idegen nyelvű 15:10:13 15:20:59 00:10:46 0:00:00 0:10:46 0:00:00 0:10: Ridikül programajánló 15:20:59 15:23:37 00:02:38 0:02:38 0:00:00 0:00:00 0:00:00 kh Ridikül idegen nyelvű 15:23:37 15:27:24 00:03:47 0:00:00 0:03:47 0:00:00 0:03: Ridikül magyar zene 15:27:24 15:31:00 00:03:36 0:00:00 0:03:36 0:03:36 0:00: Ridikül idegen nyelvű 15:31:00 15:34:34 00:03:34 0:00:00 0:03:34 0:00:00 0:03: Ridikül mosolycsaló fagyi 15:34:34 15:35:47 00:01:13 0:01:13 0:00:00 0:00:00 0:00:00 k Ridikül idegen nyelvű 15:35:47 15:39:55 00:04:08 0:00:00 0:04:08 0:00:00 0:04: Ridikül magyar zene 15:39:55 15:43:06 00:03:11 0:00:00 0:03:11 0:03:11 0:00: Ridikül idegen nyelvű 15:43:06 15:46:29 00:03:23 0:00:00 0:03:23 0:00:00 0:03: Ridikül epres limonádé 15:46:29 15:47:16 00:00:47 0:00:47 0:00:00 0:00:00 0:00:00 k Ridikül idegen nyelvű 15:47:16 15:51:20 00:04:04 0:00:00 0:04:04 0:00:00 0:04: reklám kereskedelmi 15:51:20 15:52:04 00:00:44 0:00:44 0:00:00 0:00:00 0:00: Ridikül idegen nyelvű 15:52:04 15:59:50 00:07:46 0:00:00 0:07:46 0:00:00 0:07: Hírek helyi és országos 15:59:50 16:02:18 00:02:28 0:02:28 0:00:00 0:00:00 0:00:00 kh Ridikül idegen nyelvű 16:02:18 16:05:53 00:03:35 0:00:00 0:03:35 0:00:00 0:03: Ridikül magyar zene 16:05:53 16:10:13 00:04:20 0:00:00 0:04:20 0:04:20 0:00:00 Kisvárdai Színházi Ridikül Fesztivál 16:10:13 16:11:05 00:00:52 0:00:52 0:00:00 0:00:00 0:00:00 kh Ridikül idegen nyelvű 16:11:05 16:18:19 00:07:14 0:00:00 0:07:14 0:00:00 0:07: reklám kereskedelmi 16:18:19 16:19:26 00:01:07 0:01:07 0:00:00 0:00:00 0:00:00 18

19 Ridikül magyar zene 16:19:26 16:23:14 00:03:48 0:00:00 0:03:48 0:03:48 0:00: Ridikül programajánló 16:23:14 16:27:42 00:04:28 0:04:28 0:00:00 0:00:00 0:00:00 kh Ridikül idegen nyelvű 16:27:42 16:31:05 00:03:23 0:00:00 0:03:23 0:00:00 0:03: Ridikül magyar zene 16:31:05 16:34:34 00:03:29 0:00:00 0:03:29 0:03:29 0:00: Ridikül idegen nyelvű 16:34:34 16:38:14 00:03:40 0:00:00 0:03:40 0:00:00 0:03: Ridikül magyar zene 16:38:14 16:42:24 00:04:10 0:00:00 0:04:10 0:04:10 0:00: Ridikül érdekesség - házasság 16:42:24 16:44:50 00:02:26 0:02:26 0:00:00 0:00:00 0:00:00 k Ridikül magyar zene 16:44:50 16:48:23 00:03:33 0:00:00 0:03:33 0:03:33 0:00: Ridikül idegen nyelvű 16:48:23 16:55:23 00:07:00 0:00:00 0:07:00 0:00:00 0:07: Ridikül magyar zene 16:55:23 16:59:09 00:03:46 0:00:00 0:03:46 0:03:46 0:00: Ridikül új dalok 16:59:09 16:59:55 00:00:46 0:00:46 0:00:00 0:00:00 0:00:00 k Hírek helyi és országos 16:59:55 17:02:49 00:02:54 0:02:54 0:00:00 0:00:00 0:00:00 kh Aranyhal idegen nyelvű 17:02:49 17:06:50 00:04:01 0:00:00 0:04:01 0:00:00 0:04: Aranyhal kívánság 17:06:50 17:10:16 00:03:26 0:03:26 0:00:00 0:00:00 0:00: Aranyhal magyar zene 17:10:16 17:14:01 00:03:45 0:00:00 0:03:45 0:03:45 0:00: Aranyhal idegen nyelvű 17:14:01 17:20:17 00:06:16 0:00:00 0:06:16 0:00:00 0:06: Aranyhal kívánság 17:20:17 17:23:50 00:03:33 0:03:33 0:00:00 0:00:00 0:00: Aranyhal magyar zene 17:23:50 17:27:11 00:03:21 0:00:00 0:03:21 0:03:21 0:00: Aranyhal idegen nyelvű 17:27:11 17:30:37 00:03:26 0:00:00 0:03:26 0:00:00 0:03: Aranyhal magyar zene 17:30:37 17:33:37 00:03:00 0:00:00 0:03:00 0:03:00 0:00: Aranyhal kívánság 17:33:37 17:37:07 00:03:30 0:03:30 0:00:00 0:00:00 0:00: Aranyhal idegen nyelvű 17:37:07 17:40:37 00:03:30 0:00:00 0:03:30 0:00:00 0:03: Aranyhal magyar zene 17:40:37 17:44:09 00:03:32 0:00:00 0:03:32 0:03:32 0:00: Aranyhal idegen nyelvű 17:44:09 17:47:08 00:02:59 0:00:00 0:02:59 0:00:00 0:02: Aranyhal kívánság 17:47:08 17:50:01 00:02:53 0:02:53 0:00:00 0:00:00 0:00: Aranyhal idegen nyelvű 17:50:01 17:59:51 00:09:50 0:00:00 0:09:50 0:00:00 0:09: Hírek helyi és országos 17:59:51 18:03:02 00:03:11 0:03:11 0:00:00 0:00:00 0:00:00 kh Aranyhal idegen nyelvű 18:03:02 18:06:47 00:03:45 0:00:00 0:03:45 0:00:00 0:03: Aranyhal kívánság 18:06:47 18:09:20 00:02:33 0:02:33 0:00:00 0:00:00 0:00: Aranyhal idegen nyelvű 18:09:20 18:12:36 00:03:16 0:00:00 0:03:16 0:00:00 0:03: Aranyhal magyar zene 18:12:36 18:16:53 00:04:17 0:00:00 0:04:17 0:04:17 0:00: Aranyhal idegen nyelvű 18:16:53 18:19:29 00:02:36 0:00:00 0:02:36 0:00:00 0:02: Aranyhal kívánság 18:19:29 18:21:44 00:02:15 0:02:15 0:00:00 0:00:00 0:00: Aranyhal idegen nyelvű 18:21:44 18:33:11 00:11:27 0:00:00 0:11:27 0:00:00 0:11: Aranyhal kívánság 18:33:11 18:35:33 00:02:22 0:02:22 0:00:00 0:00:00 0:00: Aranyhal idegen nyelvű 18:35:33 18:38:32 00:02:59 0:00:00 0:02:59 0:00:00 0:02: Aranyhal magyar zene 18:38:32 18:41:43 00:03:11 0:00:00 0:03:11 0:03:11 0:00: Aranyhal idegen nyelvű 18:41:43 18:45:34 00:03:51 0:00:00 0:03:51 0:00:00 0:03: Aranyhal kívánság 18:45:34 18:47:46 00:02:12 0:02:12 0:00:00 0:00:00 0:00: Aranyhal magyar zene 18:47:46 18:51:04 00:03:18 0:00:00 0:03:18 0:03:18 0:00: Aranyhal idegen nyelvű 18:51:04 18:54:39 00:03:35 0:00:00 0:03:35 0:00:00 0:03: Aranyhal magyar zene 18:54:39 18:57:39 00:03:00 0:00:00 0:03:00 0:03:00 0:00: Aranyhal idegen nyelvű 18:57:39 18:59:52 00:02:13 0:00:00 0:02:13 0:00:00 0:02: Hírek helyi és országos 18:59:52 19:02:44 00:02:52 0:02:52 0:00:00 0:00:00 0:00:00 kh Aranyhal kívánság 19:02:44 19:03:14 00:00:30 0:00:30 0:00:00 0:00:00 0:00: Aranyhal idegen nyelvű 19:03:14 19:06:49 00:03:35 0:00:00 0:03:35 0:00:00 0:03: Aranyhal kívánság 19:06:49 19:08:48 00:01:59 0:01:59 0:00:00 0:00:00 0:00: Aranyhal magyar zene 19:08:48 19:12:30 00:03:42 0:00:00 0:03:42 0:03:42 0:00: Aranyhal idegen nyelvű 19:12:30 19:21:04 00:08:34 0:00:00 0:08:34 0:00:00 0:08: Aranyhal kívánság 19:21:04 19:23:41 00:02:37 0:02:37 0:00:00 0:00:00 0:00: Aranyhal magyar zene 19:23:41 19:27:44 00:04:03 0:00:00 0:04:03 0:04:03 0:00: Aranyhal idegen nyelvű 19:27:44 19:31:43 00:03:59 0:00:00 0:03:59 0:00:00 0:03: Aranyhal magyar zene 19:31:43 19:35:05 00:03:22 0:00:00 0:03:22 0:03:22 0:00: Aranyhal kívánság 19:35:05 19:37:05 00:02:00 0:02:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 19

20 Aranyhal idegen nyelvű 19:37:05 19:47:25 00:10:20 0:00:00 0:10:20 0:00:00 0:10: Aranyhal kívánság 19:47:25 19:49:55 00:02:30 0:02:30 0:00:00 0:00:00 0:00: Aranyhal idegen nyelvű 19:49:55 19:53:53 00:03:58 0:00:00 0:03:58 0:00:00 0:03: Aranyhal magyar zene 19:53:53 19:57:19 00:03:26 0:00:00 0:03:26 0:03:26 0:00: Hírek helyi és országos 19:57:19 19:59:30 00:02:11 0:02:11 0:00:00 0:00:00 0:00:00 kh Zene idegen nyelvű 19:59:30 20:03:13 00:03:43 0:00:00 0:03:43 0:00:00 0:03: Zene magyar zene 20:03:13 20:10:31 00:07:18 0:00:00 0:07:18 0:07:18 0:00: Zene idegen nyelvű 20:10:31 20:13:22 00:02:51 0:00:00 0:02:51 0:00:00 0:02: Zene magyar zene 20:13:22 20:17:17 00:03:55 0:00:00 0:03:55 0:03:55 0:00: Zene idegen nyelvű 20:17:17 20:31:28 00:14:11 0:00:00 0:14:11 0:00:00 0:14: Zene magyar zene 20:31:28 20:35:19 00:03:51 0:00:00 0:03:51 0:03:51 0:00: Zene idegen nyelvű 20:35:19 20:39:01 00:03:42 0:00:00 0:03:42 0:00:00 0:03: Zene magyar zene 20:39:01 20:43:31 00:04:30 0:00:00 0:04:30 0:04:30 0:00: Zene idegen nyelvű 20:43:31 20:47:00 00:03:29 0:00:00 0:03:29 0:00:00 0:03: Zene magyar zene 20:47:00 20:56:13 00:09:13 0:00:00 0:09:13 0:09:13 0:00: Zene idegen nyelvű 20:56:13 21:00:02 00:03:49 0:00:00 0:03:49 0:00:00 0:03: Hírek helyi és országos 21:00:02 21:02:53 00:02:51 0:02:51 0:00:00 0:00:00 0:00:00 kh Zene idegen nyelvű 21:02:53 21:06:57 00:04:04 0:00:00 0:04:04 0:00:00 0:04: Zene magyar zene 21:06:57 21:10:41 00:03:44 0:00:00 0:03:44 0:03:44 0:00: Zene idegen nyelvű 21:10:41 21:14:07 00:03:26 0:00:00 0:03:26 0:00:00 0:03: Zene magyar zene 21:14:07 21:17:47 00:03:40 0:00:00 0:03:40 0:03:40 0:00: Zene idegen nyelvű 21:17:47 21:24:35 00:06:48 0:00:00 0:06:48 0:00:00 0:06: Zene magyar zene 21:24:35 21:28:09 00:03:34 0:00:00 0:03:34 0:03:34 0:00: Zene idegen nyelvű 21:28:09 21:40:02 00:11:53 0:00:00 0:11:53 0:00:00 0:11: Zene magyar zene 21:40:02 21:43:27 00:03:25 0:00:00 0:03:25 0:03:25 0:00: Zene idegen nyelvű 21:43:27 21:46:09 00:02:42 0:00:00 0:02:42 0:00:00 0:02: Zene magyar zene 21:46:09 21:50:20 00:04:11 0:00:00 0:04:11 0:04:11 0:00: Zene idegen nyelvű 21:50:20 21:59:53 00:09:33 0:00:00 0:09:33 0:00:00 0:09: Hírek helyi és országos 21:59:53 22:02:22 00:02:29 0:02:29 0:00:00 0:00:00 0:00:00 kh Zene idegen nyelvű 22:02:22 22:09:30 00:07:08 0:00:00 0:07:08 0:00:00 0:07: Zene magyar zene 22:09:30 22:13:36 00:04:06 0:00:00 0:04:06 0:04:06 0:00: Zene idegen nyelvű 22:13:36 22:17:11 00:03:35 0:00:00 0:03:35 0:00:00 0:03: Zene magyar zene 22:17:11 22:21:19 00:04:08 0:00:00 0:04:08 0:04:08 0:00: Zene idegen nyelvű 22:21:19 22:42:53 00:21:34 0:00:00 0:21:34 0:00:00 0:21: Zene magyar zene 22:42:53 22:47:02 00:04:09 0:00:00 0:04:09 0:04:09 0:00: Zene idegen nyelvű 22:47:02 22:50:10 00:03:08 0:00:00 0:03:08 0:00:00 0:03: Zene magyar zene 22:50:10 22:53:16 00:03:06 0:00:00 0:03:06 0:03:06 0:00: Zene idegen nyelvű 22:53:16 23:00:34 00:07:18 0:00:00 0:07:18 0:00:00 0:07: Hírek helyi és országos 23:00:34 23:02:45 00:02:11 0:02:11 0:00:00 0:00:00 0:00:00 kh Zene magyar zene 23:02:45 23:53:04 00:50:19 0:00:00 0:50:19 0:50:19 0:00: Zene idegen nyelvű 23:53:04 23:59:24 00:06:20 0:00:00 0:06:20 0:00:00 0:06: Hírek helyi és országos 23:59:24 0:00:00 00:00:36 0:00:36 0:00:00 0:00:00 0:00:00 kh Hírek helyi és országos 0:00:00 0:02:31 00:02:31 0:02:31 0:00:00 0:00:00 0:00:00 kh Zene magyar zene 0:02:31 0:53:17 00:50:46 0:00:00 0:50:46 0:50:46 0:00:00 Zene idegen nyelvű 0:53:17 1:00:08 00:06:51 0:00:00 0:06:51 0:00:00 0:06:51 Hírek helyi és országos 1:00:08 1:02:20 00:02:12 0:02:12 0:00:00 0:00:00 0:00:00 kh Zene idegen nyelvű 1:02:20 1:09:07 00:06:47 0:00:00 0:06:47 0:00:00 0:06:47 Zene magyar zene 1:09:07 1:12:33 00:03:26 0:00:00 0:03:26 0:03:26 0:00:00 Zene idegen nyelvű 1:12:33 1:20:04 00:07:31 0:00:00 0:07:31 0:00:00 0:07:31 Zene magyar zene 1:20:04 1:23:42 00:03:38 0:00:00 0:03:38 0:03:38 0:00:00 Zene idegen nyelvű 1:23:42 1:27:47 00:04:05 0:00:00 0:04:05 0:00:00 0:04:05 Zene magyar zene 1:27:47 1:38:27 00:10:40 0:00:00 0:10:40 0:10:40 0:00:00 Zene idegen nyelvű 1:38:27 1:41:38 00:03:11 0:00:00 0:03:11 0:00:00 0:03:11 Zene magyar zene 1:41:38 1:52:34 00:10:56 0:00:00 0:10:56 0:10:56 0:00:00 20

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1346/2016. (XI. 22.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1346/2016. (XI. 22.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/28574-8/2016. Tárgy: a reklám más médiatartalmaktól való megkülönböztetésének módjára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat A NEMZETI

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1464/2012. (VII. 25.) számú HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1464/2012. (VII. 25.) számú HATÁROZATA Iktatószám: MN/15130-10/2012. Tárgy: a gyermekek és kiskorúak védelmére vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Ügyintéző: Melléklet: személyes adat a hatósági eljárás tárgyát képező honlap másolata

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. felhívja,

H A T Á R O Z A T. felhívja, H A T Á R O Z A T Ügyiratszám: MN/4138-4/2016. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: reklám közzétételére vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése A Nemzeti

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1331/2013. (VIII. 28.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1331/2013. (VIII. 28.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/22233-7/2013. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések, és a közösségi médiaszolgáltatókkal szemben előírt törvényi követelmények megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám:

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1134/2012. (VI.20.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1134/2012. (VI.20.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/11491-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a saját készítésű, szerkesztésű és első ízben bemutatott (nem ismételt) műsorszámok heti

Részletesebben

Tárgy: Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 54/2015. (I.13.) számú HATÁROZATA

Tárgy: Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 54/2015. (I.13.) számú HATÁROZATA Iktatószám: Tárgy: Ügyintéző: Melléklet: MN/30592-7/2014. a gyermekek és kiskorúak védelmére vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése személyes adat a hatósági eljárás tárgyát képező sajtótermék másolata

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1191/2014. (XII.9.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1191/2014. (XII.9.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/28500-7/2014. Tárgy: a hatósági határozatban vállalt műsorszerkezettől történő eltérések Ügyintéző: személyes adat Melléklet: a hatósági ellenőrzés megállapításai A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 625/2013. (IV.10.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 625/2013. (IV.10.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/3989-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1250/2014. (XII.16.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1250/2014. (XII.16.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/26124-8/2014. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a támogatás közzétételére vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 1250/2014. (XII.16.)

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 822/2012. (V. 2.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 822/2012. (V. 2.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/2651-8/2012. Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség, illetve a közösségi médiaszolgáltatásokkal szemben támasztott törvényi kötelezettségek

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 593/2015. (V.19.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 593/2015. (V.19.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/6252-11/2015. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések, és a közösségi médiaszolgáltatókkal szemben előírt törvényi követelmények megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám:

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 1759/2013. (XII. 11.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 1759/2013. (XII. 11.) számú HATÁROZATA A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 1759/2013. (XII. 11.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/57221-8/2013. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. felhívja,

H A T Á R O Z A T. felhívja, Ügyiratszám: MN/16251-4/2016. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet: A Médiaszolgáltató által

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1219/2016. (X.11.) sz. HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1219/2016. (X.11.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/22682-7/2016. Ügyintéző: személyes adat Email: személyes adat Tárgy: a termékmegjelenítésre és a műsorszámok támogatására vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése Nemzeti Média- és Hírközlési

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1148/2015. (VII. 24.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1148/2015. (VII. 24.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/10916-7/2015. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések, a közösségi médiaszolgáltatókkal szemben előírt törvényi követelmények, valamint a társadalmi célú reklámok és klasszikus

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 48/2015. (I.13.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 48/2015. (I.13.) számú H A T Á R O Z A T A Iktatószám: MN/28790-7/2014. Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: a hatósági ellenőrzés megállapításai

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 712/2013. (IV.25.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 712/2013. (IV.25.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/5825-8/2013. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 197/2015. (III.3.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 197/2015. (III.3.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/33261-7/2014. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására, valamint a magyar zenei ok bemutatására

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 539/2013. (III.27.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 539/2013. (III.27.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/717-8/2013. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására, valamint a közszolgálati és a magyar

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 430/2014. (V.13.) számú

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 430/2014. (V.13.) számú Ügyiratszám: MN/7843-8/2014. Ügyintéző: személyes adat Email: személyes adat Tárgy: politikai reklám közzétételére vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 2007/2012. (XI.14.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 2007/2012. (XI.14.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/25291-10/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására, valamint a saját készítésű, szerkesztésű

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1898/2012. (X.30.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1898/2012. (X.30.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/24165-7/2012. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 103/2015. (I. 27.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 103/2015. (I. 27.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/29932-9/2014. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések, és a közösségi médiaszolgáltatókkal szemben előírt törvényi követelmények megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám:

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1230/2015. (IX.1.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1230/2015. (IX.1.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/16962-8/2015. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételét tiltó törvényi rendelkezés megsértése A Nemzeti

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 16/2014. (I.7.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 16/2014. (I.7.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/66261-8/2013. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. felhívja,

H A T Á R O Z A T. felhívja, Ügyiratszám: MN/13785-4/2016. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet: A Médiaszolgáltató által

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1045/2014. (X.28.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1045/2014. (X.28.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/19686-7/2014. Tárgy: engedély nélküli hálózatba kapcsolódás Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat Melléklet: a hatósági ellenőrzés megállapításai A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI

Részletesebben

HATÁROZAT. 30.000,- Ft, azaz harmincezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi.

HATÁROZAT. 30.000,- Ft, azaz harmincezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi. Médiafelügyeleti Főosztály Iktatószám: MN/9024-3/2013. Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: A Médiaszolgáltató által

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1270/2012. (VII.11.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1270/2012. (VII.11.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/13997-7/2012. Tárgy: a műsorstruktúrának megfelelő műsorsugárzási kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: I. A hatósági ellenőrzés megállapításai II. Az egyhetes médiaszolgáltatás

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 2287/2012. (XII.19.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 2287/2012. (XII.19.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/26288-14/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó törvényi kötelezettség

Részletesebben

HATÁROZAT. 20.000,- Ft, azaz húszezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi.

HATÁROZAT. 20.000,- Ft, azaz húszezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi. Médiafelügyeleti Főosztály Iktatószám: MN/29384-4/2012. Tárgy: a reklámok közösségi médiaszolgáltatásban történő közzétételének módjára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Ügyintéző: személyes adat

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1005/2013. (VI. 12.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1005/2013. (VI. 12.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/8539-8/2013. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérés, burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése Ügyintéző: személyes

Részletesebben

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz hatvanezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz hatvanezer forint bírsággal sújtja. Ügyiratszám: MN/5417-4/2016. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet: A Médiaszolgáltató által

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1329/2016. (XI. 15.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1329/2016. (XI. 15.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/22684-10/2016. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: az osztott képernyős reklám közzétételét előíró törvényi rendelkezés megsértése A Nemzeti

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1495/2012. (VIII. 15.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1495/2012. (VIII. 15.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/14954-9/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására, valamint a saját megkülönböztető

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1554/2012. (VIII.29.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1554/2012. (VIII.29.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/18317-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1549/2012. (VIII. 29.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1549/2012. (VIII. 29.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/16140-7/2012. Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat Melléklet: a hatósági

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1557/2012. (VIII.29.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1557/2012. (VIII.29.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/16151-7/2011. Tárgy: a műsoridő, a közszolgálati műsorszámok, a helyi közélettel foglalkozó, a helyi mindennapi életet segítő műsorszámok alulteljesítése, és a napi rendszeres híradásra

Részletesebben

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz ötvenezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz ötvenezer forint bírsággal sújtja. Ügyiratszám: MN/154-4/2016. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet: A Médiaszolgáltató által 2015.

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1297/2016. (XI. 8.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1297/2016. (XI. 8.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/22683-9/2016. Ügyintéző: személyes adat Email: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételét tiltó törvényi rendelkezés megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 459/2012. (III. 7.) sz. HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 459/2012. (III. 7.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/35125-8/2011. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a pályázatban vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó törvényi kötelezettség megsértése Nemzeti Média- és Hírközlési

Részletesebben

Ügyiratszám: TA/2925-12/2011 NEMZETI MÉDIA - ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK

Ügyiratszám: TA/2925-12/2011 NEMZETI MÉDIA - ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK Ügyiratszám: TA/2925-12/2011 NEMZETI MÉDIA - ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 499/2011. (IV.14.) számú HATÁROZATA A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa (továbbiakban: Médiatanács) a Szabó

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 482/2015. (IV.28.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 482/2015. (IV.28.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: Ügyintéző: személyes adat Tárgy: az Orosháza 88,6 MHz médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására irányuló pályázati eljárás eredménye A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 797/2014. (IX.2.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 797/2014. (IX.2.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/17079-7/2014. Ügyintéző: személyes adat Email: személyes adat Tárgy: támogatói üzenet, társadalmi célú reklám közzétételére, valamint társadalmi célú reklám megrendelőjének a megnevezésére

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 547/2012. (III.21.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 547/2012. (III.21.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/35734-11/2011. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó rendelkezés megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának

Részletesebben

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 935/2015. (VII.24.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 935/2015. (VII.24.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: PJ/9575-29/2014. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a Budapest 90,3 MHz médiaszolgáltatási jogosultság hasznosítására irányuló pályázati eljárás eredménye A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 38.000-Ft, azaz harmincnyolcezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T. 38.000-Ft, azaz harmincnyolcezer forint bírsággal sújtja. Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/678-4/2014. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet:

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 457/2014. (V. 20.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 457/2014. (V. 20.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/8929-8/2014. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések, és a közösségi médiaszolgáltatókkal szemben előírt törvényi követelmények megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám:

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 163/2013. (I.30.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 163/2013. (I.30.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/31683-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására, valamint a saját készítésű, szerkesztésű,

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 216/2012. (II. 1.) sz. HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 216/2012. (II. 1.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/32073-8/2011. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: reklám közzétételére vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 216/2012. (II. 1.) sz.

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 24.000,- Ft, azaz huszonnégyezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T. 24.000,- Ft, azaz huszonnégyezer forint bírsággal sújtja. Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/25287-4/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet:

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1915/2012. (X. 30.) sz. HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1915/2012. (X. 30.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/24172-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának

Részletesebben

a NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 105/2011. (I. 12.) sz. HATÁROZATA

a NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 105/2011. (I. 12.) sz. HATÁROZATA a NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 105/2011. (I. 12.) sz. HATÁROZATA A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa (a továbbiakban: Médiatanács) a médiaszolgáltatásokról és a

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 422/2012. (II.29.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 422/2012. (II.29.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/35724-10/2011. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó rendelkezés megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 542/2014. (VI. 17.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 542/2014. (VI. 17.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/10617-7/ Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések, és a közösségi médiaszolgáltatókkal szemben előírt törvényi követelmény megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám:

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 80.000,- Ft, azaz nyolcvanezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T. 80.000,- Ft, azaz nyolcvanezer forint bírsággal sújtja. Médiafelügyeleti Főosztály H A T Á R O Z A T Ügyiratszám: MN/1868--4/2015. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 634/2012. (IV. 4.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 634/2012. (IV. 4.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/35457-8/2011. Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: a hatósági ellenőrzés megállapításai

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 164/2013. (I.30.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 164/2013. (I.30.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/32761-7/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése

Részletesebben

HATÁROZAT. határozatot.

HATÁROZAT. határozatot. Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatal Tartalomfelügyeleti főosztály Ügyiratszám: 4807-1/2011. Tárgy: törvénysértés megállapítása Ügyintéző: személyes adat HATÁROZAT A Nemzeti Média- és Hírközlési

Részletesebben

Médiaszolgáltatás Szabályozás Főosztály Ügyiratszám: 15611-3/2011. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. Végzése

Médiaszolgáltatás Szabályozás Főosztály Ügyiratszám: 15611-3/2011. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. Végzése Médiaszolgáltatás Szabályozás Főosztály Ügyiratszám: 15611-3/2011. Pályáztatási és Jogi Osztály Ügyintéző: dr. Szalai Anita Telefon: (06-1) 4577-959 Tárgy: értesítés eljárás megindításáról és hiánypótlásra

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 239/2014. (III. 18.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 239/2014. (III. 18.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/675-11/2014. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések, és a hálózatba kapcsolódásra vonatkozó törvényi előírások megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes

Részletesebben

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz húszezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz húszezer forint bírsággal sújtja. Ügyiratszám: MN/34198-4/2016. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése H A T Á R O Z A T A Nemzeti Média-

Részletesebben

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1313/2016. (XI. 15.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1313/2016. (XI. 15.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: PJ/3835-31/2016. Tárgy: a kisközösségi rádiós médiaszolgáltatási lehetőségek elvi hasznosítására irányuló pályázati eljárás eredménye A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1540/2012. (VIII.29.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1540/2012. (VIII.29.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/18998-8/2012. Ügyintéző: személyes adat TelefonszámSzemélyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására, valamint a közszolgálati célokat

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 40.000,- Ft, azaz negyvenezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T. 40.000,- Ft, azaz negyvenezer forint bírsággal sújtja. H A T Á R O Z A T Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/67963--4/2013. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1606/2012. (IX.5.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1606/2012. (IX.5.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/20021-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a célokat szolgáló műsorszámok, valamint a helyi közélettel foglalkozó, a helyi mindennapi

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1795/2012. (X.10.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1795/2012. (X.10.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/21253-8/2012. Tárgy: a közszolgálati, valamint a helyi közélettel foglalkozó, a helyi mindennapi életet bemutató műsorszámokra és a szövegarányra vonatkozóan tett vállalások alulteljesítése

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1241/2014. (XII.16.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1241/2014. (XII.16.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/26123-9/2014. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése

Részletesebben

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz kettőszázötvenezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz kettőszázötvenezer forint bírsággal sújtja. Ügyiratszám: MN/16244-4/2016. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a reklámidőre vonatkozó rendelkezés megsértése H A T Á R O Z A T A Nemzeti Média- és Hírközlési

Részletesebben

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1677/2015. (XII.15.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1677/2015. (XII.15.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: PJ/1704-29/2015. Ügyintéző: személyes adat Telefon: 06-1-457-7994 Fax: 06-1-457-7124 Tárgy: a helyi kisközösségi rádiós médiaszolgáltatási lehetőségek elvi hasznosítására irányuló pályázati

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1077/2016. (IX. 6.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1077/2016. (IX. 6.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/17633-8/2016. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések és a közösségi médiaszolgáltatókkal szemben előírt törvényi követelmény megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám:

Részletesebben

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz hatszázezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz hatszázezer forint bírsággal sújtja. Ügyiratszám: MN/4296-4/2016. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a reklámidőre vonatkozó rendelkezés megsértése H A T Á R O Z A T A Nemzeti Média- és Hírközlési

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1087/2014. (XI.11.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1087/2014. (XI.11.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/24290-7/2014. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 307/2013. (II. 20.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 307/2013. (II. 20.) számú HATÁROZATA Iktatószám: MN/31696-8/2012. Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Ügyintéző: személyes adat Tel.: Személyes adat E-mail: mate.gyongyver@nmhh.hu

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 2205/2012. (XII.12.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 2205/2012. (XII.12.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/28084-7/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség, valamint

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1531/2011. (X.26.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1531/2011. (X.26.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/25777-8/2011. Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsorsugárzási kötelezettség megsértése ÜgyintézőSzemélyes adat Melléklet: a hatósági ellenőrzés megállapításai A NEMZETI MÉDIA-

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1336/2013. (VIII. 28.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1336/2013. (VIII. 28.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/26026-10/2013. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések, valamint a közösségi médiaszolgáltatókkal szemben előírt törvényi követelmények megsértése Ügyintéző: személyes adat

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1560/2012. (VIII.29.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1560/2012. (VIII.29.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/18304-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megszegése

Részletesebben

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1314/2013. (VIII. 28.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1314/2013. (VIII. 28.) számú HATÁROZATA A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 1314/2013. (VIII. 28.) számú HATÁROZATA 1. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa (1088 Budapest Reviczky utca 5., a továbbiakban: Médiatanács)

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. Indokolás

H A T Á R O Z A T. Indokolás Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/31292-5/2014. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet:

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 93/2013. (I.23.) számú. Határozata

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 93/2013. (I.23.) számú. Határozata A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 93/2013. (I.23.) számú Határozata A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa (székhelye: 1088 Budapest, Reviczky u. 5., a továbbiakban: Médiatanács)

Részletesebben

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 753/2012. (IV. 25.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 753/2012. (IV. 25.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a Siófok 92,6 MHz médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására irányuló pályázati eljárás eredménye A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 753/2012.

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1135/2012. (VI.20.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1135/2012. (VI.20.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/10125-8/2012. Tárgy: Médiatanács határozatában előírt műsorstruktúrának megfelelő műsorsugárzási kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: 1. A hatósági ellenőrzés megállapításai

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1037/2016. (VIII. 30.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1037/2016. (VIII. 30.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/17327-10/2016. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések és a közösségi médiaszolgáltatókkal szemben előírt törvényi követelmény megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám:

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 39/2014. (I.14.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 39/2014. (I.14.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/67673-12/2013. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése,

Részletesebben

HATÁROZATA. határozatot.

HATÁROZATA. határozatot. Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala Tartalomfelügyeleti főosztály Ügyiratszám: TA/4801-1/2011. Tárgy: törvénysértés megállapítása Ügyintéző: személyes adat HATÁROZATA A Nemzeti Média- és Hírközlési

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1897/2012. (X.30.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1897/2012. (X.30.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/24101-7/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése

Részletesebben

A bírság szankció. A bírság szankció alkalmazásának elvei a médiaigazgatásban. dr. Pap Szilvia. főosztályvezető. 2012. március 13.

A bírság szankció. A bírság szankció alkalmazásának elvei a médiaigazgatásban. dr. Pap Szilvia. főosztályvezető. 2012. március 13. A bírság szankció dr. Pap Szilvia főosztályvezető A bírság szankció alkalmazásának elvei a médiaigazgatásban 2012. március 13. 2 1. A szankció alkalmazásának funkciói OBJEKTÍV FELELŐSSÉG JOGÉRVÉNYESÍTÉS

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 23/2013. (I.9.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 23/2013. (I.9.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/28903-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására és a burkolt kereskedelmi közlemény tilalmára vonatkozó kötelezettség megsértése Melléklet:

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1105/2012. (VI.13.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1105/2012. (VI.13.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/11335-9/2012. Tárgy: vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: I. A hatósági ellenőrzés megállapításai

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1430/2011. (X. 19.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1430/2011. (X. 19.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/24495-8/ Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: a hatósági ellenőrzés megállapításai A NEMZETI

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 809/2014. (IX.2.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 809/2014. (IX.2.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/18955-8/2014 Tárgy: a hatósági határozatban vállalt műsorszerkezettől történő eltérések, illetve a törvény által előírt közszolgálati arány alulteljesítése Ügyintéző: személyes adat Melléklet:

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1002/2014. (X. 14.) sz. HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1002/2014. (X. 14.) sz. HATÁROZATA A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 1002/2014. (X. 14.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/24258-8/2014. Üi.: személyes adat Tárgy: a digitális műsorterjesztés útján közzétett, eredetileg

Részletesebben

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz nyolcvanezer forint bírsággal sújtja. Indokolás

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz nyolcvanezer forint bírsággal sújtja. Indokolás Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/3431-4/2014. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet:

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 208/2013. (II.6.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 208/2013. (II.6.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyintéző: személyes adat Ügyiratszám: MN/28900-15/2012. Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1704/2011. (XI.23.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1704/2011. (XI.23.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/26574-7/2011. Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: a hatósági ellenőrzés megállapításai

Részletesebben

a NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 1331/2011. (X. 5.) számú HATÁROZATA

a NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 1331/2011. (X. 5.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/27101-6/2011. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: kiegyensúlyozottsági kérelem elbírálása Melléklet: a kifogásolt műsorszám tartalmának szöveges ismertetése a NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 18.565,- Ft, azaz tizennyolcezer-ötszázhatvanöt forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T. 18.565,- Ft, azaz tizennyolcezer-ötszázhatvanöt forint bírsággal sújtja. Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/28503-4/2014. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet:

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1908/2012. (X.30.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1908/2012. (X.30.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/24103-9/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail:Személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 160/2016. (II. 9.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 160/2016. (II. 9.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/26160-13/2015. Tárgy: a társadalmi célú reklám közzétételére vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet: A magyar reformok működnek! című klipek m1, m4 és Duna TV elnevezésű csatornákon

Részletesebben