A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1241/2014. (XII.16.) számú H A T Á R O Z A T A

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1241/2014. (XII.16.) számú H A T Á R O Z A T A"

Átírás

1 Ügyiratszám: MN/ /2014. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése Melléklet: I., és II. számú mellékletek A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 1241/2014. (XII.16.) számú H A T Á R O Z A T A A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa (a továbbiakban: Médiatanács) az INFORÁDIÓ Kft.- vel (1033 Budapest, Polgár u ; a továbbiakban: Médiaszolgáltató) szemben hivatalból lefolytatott eljárásában megállapította, hogy a Médiaszolgáltató az általa üzemeltetett Inforádió (Budapest 88,1 MHz) állandó megnevezésű közösségi médiaszolgáltatás augusztus közötti működése során megsértette a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettségét, amelynek következtében a Médiaszolgáltatót felhívja, hogy a határozat közlésétől számítva haladéktalanul tegyen eleget a jogszerű magatartás követelményének és tartózkodjék a jövőbeni jogsértésektől. A Médiatanács figyelmezteti a Médiaszolgáltatót, hogy a Médiatanács a médiaigazgatásra vonatkozó szabály következő alkalommal történő megsértése esetén a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Mttv.) ában meghatározott jogkövetkezmények alkalmazására jogosult. E határozat ellen fellebbezésnek nincs helye. A határozat felülvizsgálata az annak közlésétől számított 30 napon belül a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz (a továbbiakban: bíróság) címzett, de a Médiatanácshoz (1088 Budapest, Reviczky utca 5.) három példányban benyújtott keresetlevéllel kérhető. A keresetlevél benyújtásának e határozat végrehajtására halasztó hatálya nincs, a keresettel támadott hatósági határozat végrehajtásának felfüggesztése és a tárgyalás tartása a bíróságtól kérhető. A keresetet a bíróság 30 napon belül bírálja el. I N D O K O L Á S A Médiatanács a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Mttv.) 167. (1) bekezdése alapján hatósági ellenőrzés keretében, hivatalból vizsgálta a Médiaszolgáltató Inforádió állandó megnevezésű közösségi médiaszolgáltatásának augusztus között sugárzott műsorát, amely során felmerült, hogy a Médiaszolgáltató megsértette az Mttv. 63. (12) bekezdésében foglalt rendelkezést.

2 Az Mttv. 63. (12) bekezdése szerint: A médiaszolgáltató a hatósági szerződésben rögzítetteknek megfelelő műsor sugárzására jogosult és köteles, az általa üzemben tartott saját hálózaton, berendezésekkel, eszközökkel vagy elektronikus hírközlési szolgáltató (műsorszóró) szolgáltatás közreműködésével. A médiaszolgáltató saját eszközökkel történő műsorszóró, szétosztó tevékenységére a távközlési szolgáltatási engedély nem szükséges, de ez nem érinti a jogszabályokban meghatározott egyéb engedélyek beszerzésére vonatkozó kötelezettséget. A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 29. (1) bekezdése alapján a Médiatanács az Mttv a), j) és l) pontjában foglalt hatáskörében november 4-én hivatalból hatósági eljárást indított a Médiaszolgáltatóval szemben, és a Ket. 29. (3) bekezdése szerint az 1068/2014. (XI.4.) számú, MN/ /2014. ügyiratszámú végzésben tájékoztatta a hatósági ellenőrzés megállapításairól, a Ket. 51. (1) bekezdése szerinti nyilatkozattételi jogosultságáról és a Ket. 68. (1) bekezdés alapján az iratbetekintés lehetőségéről. A Médiaszolgáltató a hatósági eljárás megindításáról szóló végzést a tértivevény tanúsága szerint november 13-án vette át, nyilatkozata december 4-én, postai úton érkezett meg a Hatósághoz. Nyilatkozatában előadta, hogy az általa vállaltakat 100%-nak véve közel 15%-kal nagyobb mértékben tett közzé szöveges médiatartalmat (83,3% helyett 97%), továbbá 30,6%-os arány helyett 70,3%-os arányban adott közre helyi közélettel foglalkozó műsorszámokat. Az általa vállaltnál mintegy háromszoros időtartamban sugározott híradást - a legalacsonyabb érték is több mint kétszerese volt az előírtnak (24,2% helyett 75,8%) -, valamint közszolgálati műsoridejének aránya is kiugróan magasabb volt a vállaltaknál (70,7% helyett 94,5%), illetve ezzel összefüggésben a speciális karakterisztika vállalást is ugyanennyivel túlteljesítette. Előadta továbbá, hogy az általa vállalt speciális közösségi karakterisztika hír és közélet tematikájára épülő médiaszolgáltatás paramétereit messze túlteljesítette, ugyanakkor ez a speciális karakterisztika különös iparági sajátosságokkal bír. A hír- és közélethez ugyanis aktuális, időszerű információk szükségesek, az ilyen jellegű műsorelemek ezeken alapulnak, ezek híján pedig objektíve nem befolyásolható körülmények okán nem tud előállítani ilyen eredeti műsorelemet (ahogyan aktuális sportesemény nélkül sem létezhet sporthír). Mindez befolyásolja az érintett műsorelemek időbeni elhelyezkedését (figyelemmel arra, hogy éjszaka és hétvégén ezek mennyisége jóval csekélyebb). Aktuális, időszerű események híján ezért hétvégéken és egyéb munkaszüneti napokon önhibáján kívül nem tud a hétköznapokkal egyező arányú új eredeti tartalmat előállítani. Álláspontja szerint az arányoktól egyedül a speciális karakterisztika iparági sajátosságaira tekintettel tért el a vizsgált adáshéten. Az általa előadottak figyelembe vételét kérte az eljárás során. A Médiatanács a rendelkezésre álló adatok, különösen a hatósági ellenőrzés eredményét rögzítő vizsgálati jelentés és a Médiaszolgáltató nyilatkozata alapján az alábbi tényállást állapította meg, és azt az alábbiak szerint értékelte: A Médiatanács a Médiaszolgáltatót az 1491/2012. (VIII. 15.) számú határozatával létrehozott hatósági szerződésben körzeti közösségi médiaszolgáltatási tevékenység végzésére jogosította fel a Budapest 88,1 MHz frekvencia tekintetében. Ezen hatósági szerződés utóbb a Médiatanács 306/2014. (IV.8.) számú határozatával módosításra került. A módosítással egységes szerkezetbe foglalt hatósági szerződésben (a továbbiakban: Hatósági Szerződés) a Médiaszolgáltató az egyes műsorszám-típusok arányára vonatkozóan, a heti - napi műsoridő tekintetében az alábbi vállalásokat tette (Hatósági Szerződés pontok): Az egyes műsorszámok aránya a teljes műsoridő minimális százalékaként: Heti Napi A speciális karakterisztikának megfelelő műsorszámok, műsorelemek 70,7% 70,7% Az Mttv ban foglalt közszolgálati célokat szolgáló műsorszámok, műsorelemek 70,7% 70,7% Helyi közélettel foglalkozó, a helyi mindennapi életet segítő műsorszámok, műsorelemek 30,61% 30,61% Szöveg 83,33% 83,33% Napi rendszeres híradásra szánt minimális műsoridő - 24,24% A magyar zenei művek minimális aránya 100% 100% 2

3 Az egyes műsorszámok aránya a teljes műsoridő maximális százalékaként: Heti Napi Ismétlések 37,9% 37,9% Az egyes műsorszámok aránya az éjszakai órák ( ) nélküli műsoridő minimális százalékaként: Heti Napi A speciális karakterisztikának megfelelő műsorszámok, műsorelemek 74,46% 71,64% Az Mttv ban foglalt közszolgálati célokat szolgáló műsorszámok, műsorelemek 74,46% 71,64% Helyi közélettel foglalkozó, a helyi mindennapi életet segítő műsorszámok, műsorelemek 35,71% 21,20% Szöveg aránya 83,33% 83,33% Napi rendszeres híradás - 26,85% Az egyes műsorszámok aránya az éjszakai órák ( ) nélküli műsoridő maximális százalékaként: Heti Napi Ismétlések 29,26% 29,26% A Hatósági Szerződés 5.4. pontja szerint a médiaszolgáltatás speciális karakterisztikája: hír- és közélet tematikára épülő médiaszolgáltatás, az alábbi elemek alkalmazásával: hajnaltól késő estig negyedóránkénti hírszolgáltatás, hétköznap reggel hattól kezdődő, 12 órás gördülő híradó típusú műsorfolyam, rendkívüli híradás, élő tudósítások, helyszíni hangbejátszások, saját vélemény és kommentár mellőzése, este fél hét után tematikus magazinsáv, Aréna exkluzív: minden hétköznap közel egy órás élő vagy előre felvett stúdióbeszélgetés, bármilyen szórakoztató és infotainment jellegű tartalom, nyeremény- vagy kvízjáték teljes mellőzése csak saját munkatársak által, a médiaszolgáltatási szabályzat alapján készített műsorok. Az Mttv. 66. (6) bekezdés értelmében a helyi és a körzeti médiaszolgáltatások közösségi médiaszolgáltatásként való elismerését követően a Médiatanács legalább kétévente új médiaszolgáltatás esetében az első év után is részletes, legalább hét műsornapra kiterjedő vizsgálat során eljárásában hivatalból vizsgálja a médiaszolgáltató működését, amelynek érdekében az általa közzétett műsorszámokkal, illetve a médiaszolgáltatás tartalmával kapcsolatban részletes adatszolgáltatásra köteles. Az Mttv l) pontja értelmében a Médiatanács hatósági hatásköreiben, a sal összhangban gyakorolja a médiaszolgáltatás közösségi médiaszolgáltatássá nyilvánításával összefüggő hatásköröket, felügyeli működésüket. A fentiek alapján indított hatósági eljárás során a Médiatanács megállapította, hogy a Médiaszolgáltató a vizsgált adáshéten megsértette az Mttv. 63. (12) bekezdésében foglalt rendelkezést, az alábbiak miatt: augusztus 20-án (58,8%), 23-án (57,6%) és 24-én (74,1%) megsértette az ismétlések teljes műsoridőre vetített napi maximális 37,9%-os arányára vonatkozó vállalását, ugyanis ezeken a napokon vállalásánál több ismétlést tett közzé, heti viszonylatban pedig - szintén a vállalásától (37,9%) eltérően - 39,2%-os arányban sugárzott ismételt műsorszámokat. Ugyanezen a napokon az éjszakai órák nélkül mért időintervallumban a napi 29,26%-os vállalását szintén megsértette, mivel a teljesítés augusztus 20- án 54%-ot, 23-án 52,3%-ot és 24-én 72,7%-ot tett ki, a jelen határozat elválaszthatatlan részét képező I. számú melléklet A. és B. táblázatainak 7. pontjai szerint. 3

4 Az Mttv. 63. (12) bekezdése szerint: A médiaszolgáltató a hatósági szerződésben rögzítetteknek megfelelő műsor sugárzására jogosult és köteles, az általa üzemben tartott saját hálózaton, berendezésekkel, eszközökkel vagy elektronikus hírközlési szolgáltató (műsorszóró) szolgáltatás közreműködésével. A médiaszolgáltató saját eszközökkel történő műsorszóró, szétosztó tevékenységére a távközlési szolgáltatási engedély nem szükséges, de ez nem érinti a jogszabályokban meghatározott egyéb engedélyek beszerzésére vonatkozó kötelezettséget. Az Mttv. 3. -a szerint a médiaszolgáltatás és a sajtótermék tartalmának meghatározása szabad, a médiaszolgáltató és a sajtótermék kiadója felelősséggel tartozik e törvényben foglaltak betartásáért. A Médiaszolgáltatónak a törvénysértésekért való felelőssége objektív, erre tekintettel tehát a jogsértést nem teszi meg nem történtté az, hogy a Médiaszolgáltató az egyéb vállalásait jelentősen túlteljesítette. A Médiatanács mindazonáltal a Médiaszolgáltató által a nyilatkozatában előadottakat a jogkövetkezmény megállapítása során figyelembe vette. A jogsértésekre vonatkozó részletes megállapításokat és az azokat alátámasztó adatokat a jelen határozat elválaszthatatlan részét képező I. számú melléklet A. és B. táblázatai tartalmazzák, a vizsgált adáshét műsorát pedig a II. számú melléklet (a hatósági ellenőrzés során készített mérések részletező táblázatai) rögzíti. A mellékletek rögzítik és részletezik a határozat indokolásában szereplő jogalkalmazói megállapítások pontos tényállási alapját. A Médiatanács a jogsértések miatt alkalmazandó jogkövetkezmény fajtájának és mértékének meghatározása során az alábbi szempontokat vette figyelembe. A közösségi médiaszolgáltatás kategóriájának megkülönböztetése azon a jogalkotói felismerésen alapul, miszerint a közszolgálati tartalom előállítása, szolgáltatása nem állami monopólium, és a sokszínűség védelme érdekében az állami tulajdonban álló közszolgálati médiaszolgáltatók mellett más médiaszolgáltatók is közreműködhetnek a közszolgálati feladatok megvalósításában, és közszolgálati célú műsorszámok sugárzásában. Ily módon a közösségi médiaszolgáltatás feltételeinek biztosítása az Alaptörvényből következő, a sajtó és a média sokszínűségének és demokratikus közvélemény kialakulása feltételeinek biztosítására irányuló állami kötelezettség megvalósításának része. Amennyiben az adott médiaszolgáltató által szolgáltatott közszolgálati tartalom a meghatározott mennyiségi és minőségi feltételeknek megfelel, a jogalkotó mentesíti a médiaszolgáltatási díj megfizetésének kötelezettsége alól. A fentiekre való tekintettel különösen indokolt ezen közösségi médiaszolgáltatók törvényben, illetve hatósági szerződésében vagy hatósági határozatban meghatározott mennyiségi és minőségi kritériumainak rendszeres időközönkénti ellenőrzése, az alábbi jogszabályok alapján: Az Mttv (1) bekezdése szerint: A Hatóság kérelemre vagy hivatalból - feladat- és hatáskörének keretében - jogosult hatósági ellenőrzés vagy hatósági eljárás keretében felügyelni az e törvényben és az Smtv.-ben meghatározott rendelkezések érvényesülését, betartását, valamint a hatósági döntéseiben, a műsorszolgáltatási szerződésekben és a Hatóság által kötött hatósági szerződésekben foglaltak teljesítését. Az Mttv (2) bekezdése szerint: Amennyiben a Hatóság a hatósági döntésének ellenőrzése eredményeként megállapítja a hatósági döntésében foglaltak megsértését, abban az esetben az ügy összes körülményei, illetve az ellenőrzés során feltárt tények, valamint a jogsértés súlya és a hatékony jogérvényesítés szempontjai alapján mérlegeli, hogy a döntés megsértése tárgyában a Ket. szerinti végrehajtási eljárást vagy az e törvény szerinti jogkövetkezmények alkalmazása érdekében hatósági eljárást indít. Az Mttv (1) bekezdés értelmében: Amennyiben a jogsértés csekély súlyú és ismételtség nem állapítható meg, a Médiatanács, illetve a Hivatal - a jogsértés tényének megállapítása és figyelmeztetés mellett - legfeljebb harminc napos határidő tűzésével felhívhatja a jogsértőt a jogsértő magatartás megszüntetésére, a jövőbeni jogsértésektől való tartózkodásra, illetve a jogszerű magatartás tanúsítására, és meghatározhatja annak feltételeit. 4

5 Az Mttv (1) bekezdésében szabályozott felhívás jogkövetkezménye abban az esetben alkalmazható, ha a jogsértés csekély súlyú, és ismételtség nem állapítható meg. Az Mttv (4) bekezdésének a jogsértés elkövetése idején hatályos szövege szerint: Az (1)-(3) bekezdés alkalmazásában ismételtségnek tekintendő, ha a jogsértő a jogerős hatósági határozatban megállapított jogsértő magatartást ugyanazon jogalapon és jogszabályhely tekintetében, ugyanazon tárgykörben, háromszázhatvanöt napon belül legalább kétszer valósítja meg, ide nem értve a csekély súlyú törvénysértéseket. A Médiatanács jelen határozat meghozataláig az alábbi esetekben állapította meg a Médiaszolgáltatóval szemben az Mttv. 63. (12) bekezdésében foglalt rendelkezés megsértését: a Médiatanács határozatának száma jogsértés a jogsértés elkövetésének időpontja az alkalmazott jogkövetkezmény 973/2013. (VI.5.) Mttv. 63. (12) bek március Ft összegű bírság 174/2014. (II.18.) Mttv. 63. (12) bek november Ft összegű bírság Jelen ügyben az Mttv (4) bekezdése szerinti ismételtség esete nem áll fenn, mivel a Médiaszolgáltató a jogerős hatósági határozatban megállapított jogsértő magatartást ugyanezen tárgykörben háromszázhatvanöt napon belül egyszer követte el. A Médiatanács megállapította, hogy az Mttv. 63. (12) bekezdésében foglalt rendelkezés megsértését megvalósító, fentebb ismertetett jogsértés csekély súlyúnak minősül, hiszen a Médiaszolgáltató valamennyi vállalása közül csupán az ismétlések arányára vonatkozót sértette meg, s azt sem a vizsgált adáshét teljes folyamán, csak annak három napján. A Médiatanács figyelembe vette ugyanakkor azt is, hogy az ismétlési arány túllépése a Médiaszolgáltató egyéb vállalásainak teljesítését nem befolyásolta, sőt azokat jelentősen egyes esetekben többszörösen is túlteljesítette, különös tekintettel a közszolgálati, valamint a helyi közélettel foglalkozó, a helyi mindennapi életet segítő műsorszámokra. Figyelembe vette továbbá a Médiaszolgáltató által a speciális karakterisztika vállalásával kapcsolatban előadottakat is a tekintetben, hogy a hírszolgáltató műsor valóban olyan különös sajátosságokkal bír, amelyek objektív módon befolyásolhatják a hírműsorszámok mennyiségét, illetve az adott adáshéten belül azok közzétételének időpontját. Minderre figyelemmel a Médiatanács az Mttv (1) bekezdésében szabályozott felhívás jogkövetkezményének alkalmazása mellett döntött, mivel jelen jogsértés esetén e közjogi eszközt alkalmasnak ítélte arra, hogy a Médiaszolgáltatót visszatartsa a jövőbeni jogsértések elkövetésétől. A fentiekre való tekintettel a Médiatanács az Mttv (1) bekezdésében rögzített jogkövetkezményt alkalmazta a Médiaszolgáltatóval szemben, azaz a jogsértés tényének megállapítása és figyelmeztetés mellett felhívta a jövőbeni jogsértésektől való tartózkodásra, illetve a jogszerű magatartás tanúsítására. A Médiatanács az Mttv a), j) és l) pontjában foglalt hatáskörében a rendelkező részben foglaltak szerint döntött. Az eljárás során a Ket a szerinti eljárási költség nem merült fel. 5

6 A jogorvoslatra történő figyelmeztetés a Ket. 72. (1) bekezdés da) pontján, az Mttv (1) és (3) bekezdésén, valamint án alapul, a tárgyalás tartására vonatkozó kérelemről szóló tájékoztatást a polgári perrendtartásról szóló évi III. törvény 338. (2) bekezdése tartalmazza. Budapest, december 16. A Médiatanács nevében dr. Karas Monika elnök Kapják: 1. Személyes adat dr. Kollarik Tamás hitelesítő tag 6

7 I. számú melléklet a Médiatanács 1241/2014. (XII.16.) számú határozatához A hatósági ellenőrzés megállapításai A. táblázat A hatósági ellenőrzés során készített mérések eredményei, a teljes műsoridőre vetítve: Inforádió, augusztus Időtartam Összes Vállalás (perc) hétfő kedd szerda csütörtök péntek szombat vasárnap Teljesítés nap hét 1. Műsoridő Szöveg időtartama 97,2% 98,2% 95,9% 97,2% 97,2% 97% 96,6% 97% 83,3 83,3% Szöveg (%) % 3.Zene időtartama Zene (%) 2,8% 1,8% 4,1% 2,8% 2,8% 3% 3,4% 3% - - Magyar zene Magyar zene (%) 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 4.Helyi, közéleti műsorszámok időtartama Helyi, közéleti műsorszámok (%) 5.Híradás időtartama Híradás (%) 6.Közszolgálati műsorszámok időtartama Közszolgálati műsorok (%) 7.Ismétlések időtartama Ismétlések (%) 8.Speciális karakterisztika Speciális karakterisztika (%) % 76,2% 71,9% 75,6% 76,1% 51,6% 48% 70,3% 19,7 % ,1% 90,8% 54,4% 82,8% 88,5% 66,4% 72,4% 75,8% 24,2 % ,3% 95,2% 93,1% 94,5% 94,5% 95,5% 95,1% 94,5% 70,7 % ,9% 18,2% 58,8% 22,6% 22,4% 57,6% 74,1% 39,2% 37,9 % ,3% 95,2% 93,1% 94,5% 94,5% 95,5% 95,1% 94,5% 70,7 % 30,6% - 70,7% 37,9% 70,7% 7

8 B. táblázat A hatósági ellenőrzés során készített mérések eredményei, az éjszakai órák (23:00-05:00) nélkül számított műsoridőben: Inforádió, augusztus Időtartam Összes Vállalás (perc) hétfő kedd szerda csütörtök péntek szombat vasárnap nap hét 1.Műsoridő Szöveg időtartama 99,3% 99,4% 96,9% 98,3% 98,2% 97,1% 97,1% 98,1% 83,3 83,3% Szöveg (%) % 3.Zene időtartama Zene (%) 0,7% 0,6% 3,1% 1,7% 1,8% 2,9% 2,9% 1,9% Helyi, közéleti műsorszámok időtartama Helyi, közéleti műsorszámok (%) 5.Híradás időtartama Híradás (%) 6.Közszolgálati műsorszámok időtartama Közszolgálati műsorok (%) ,4% 90,9% 76,5% 86,9% 88,4% 59,8% 59,6% 77,9% 21,2 % ,7% 86,9% 57,9% 85,7% 87% 67,5% 74% 78,2% 26,8 % ,2% 95,4% 93,2% 94,7% 94,8% 95,1% 95,4% 94,7% 71,6 % 35,7% - 71,6% 7.Ismétlések ,4% 4,4% 54% 4,7% 5,1% 52,3% 72,7% 28,2% 29,3 29,3% Ismétlések (%) % 8.Speciális karakterisztika Speciális karakterisztika (%) ,2% 95,4% 93,2% 94,7% 94,8% 95,1% 95,4% 94,7% 71,6 % 71,6% Budapest, december 16. A Médiatanács nevében dr. Karas Monika elnök dr. Kollarik Tamás hitelesítő tag 8

9 II. számú melléklet a Médiatanács 1241/2014. (XII.16.) számú határozatához A hatósági ellenőrzés során készített mérések részletező táblázatai Inforádió :25:00-24:00:00 Műsor címe kezdés vége nettó idő szöveg zene magyar mű nem magyar mű k ism. BBC News - angol nyelvű hírműsor 00:00:00 00:58:55 00:58:55 00:58:55 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k időkitöltő zene 00:58:55 01:00:10 00:01:15 00:00:00 00:01:15 00:01:15 00:00:00 Energia infó (fúziós energiatermelés - beszélgetés Dunai Dániellel, MTA munkatársával) 01:00:10 01:10:46 00:10:36 00:10:36 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k ism. Energia infó (fúziós energiatermelés - beszélgetés Dunai Dániellel, MTA munkatársával) 01:10:46 01:20:10 00:09:24 00:09:24 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k ism. Áttekintő (Semmelweis emlékév; Kincsem film) 01:20:10 01:26:09 00:05:59 00:05:59 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k időkitöltő zene 01:26:09 01:30:09 00:04:00 00:00:00 00:04:00 00:04:00 00:00:00 Barangoló - turisztikai magazin (budapesti Mesterségek Ünnepe; Magyar Ízek Utcája a budai rakparton; debreceni virágkarnevál; MOL bringa pontok) 01:30:09 01:40:44 00:10:35 00:10:35 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k ism. Barangoló - turisztikai magazin (debreceni virágkarnevál; MOL bringa pontok) 01:40:44 01:51:24 00:10:40 00:10:40 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k ism. Áttekintő (kormánytámogatás a fesztiváloknak; spórolnak a gazdák a búza vetőmagokkal) 01:51:24 01:57:30 00:06:06 00:06:06 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k időkitöltő zene 01:57:30 02:00:10 00:02:40 00:00:00 00:02:40 00:02:40 00:00:00 Világszám (Horvátország bemutatása) 02:00:10 02:19:17 00:19:07 00:19:07 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k ism. Áttekintő (Semmelweis emlékév; Kincsem film) 02:19:17 02:25:17 00:06:00 00:06:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k ism. időkitöltő zene 02:25:17 02:30:10 00:04:53 00:00:00 00:04:53 00:04:53 00:00:00 Világszám (Horvátország bemutatása) 02:30:10 02:51:25 00:21:15 00:21:15 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k ism. Áttekintő (kormánytámogatás a fesztiváloknak; spórolnak a gazdák a búza vetőmagokkal) 02:51:25 02:57:31 00:06:06 00:06:06 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k ism. időkitöltő zene 02:57:31 03:00:10 00:02:39 00:00:00 00:02:39 00:02:39 00:00:00 Aréna (beszélgetés Aján Tamással, a Nemzetközi Súlyemelő Szövetség elnökével) 03:00:10 03:22:58 00:22:48 00:22:48 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k ism. Áttekintő (Semmelweis emlékév; Kincsem film) 03:22:58 03:28:58 00:06:00 00:06:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k ism. időkitöltő zene 03:28:58 03:30:10 00:01:12 00:00:00 00:01:12 00:01:12 00:00:00 Aréna (beszélgetés Aján Tamással, a Nemzetközi Súlyemelő Szövetség elnökével) 03:30:10 03:54:56 00:24:46 00:24:46 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k ism. időkitöltő zene 03:54:56 04:00:10 00:05:14 00:00:00 00:05:14 00:05:14 00:00:00 Víztükör - kajak-kenu és vízi sport műsor (Moszkvai VB - beszélgetés versenyzőkkel) 04:00:10 04:12:31 00:12:21 00:12:21 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k ism. Víztükör - kajak-kenu és vízi sport műsor (Moszkvai VB - beszélgetés versenyzőkkel) 04:12:31 04:24:53 00:12:22 00:12:22 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k ism. Áttekintő (Semmelweis emlékév; Kincsem film) 04:24:53 04:30:54 00:06:01 00:06:01 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k ism. szignál 04:30:54 04:31:08 00:00:14 00:00:14 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Tempó - autós hírműsor (General Motors 6200 V8-as motor) 04:31:08 04:42:02 00:10:54 00:10:54 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k ism. Tempó - autós hírműsor (ittasan is lehet kerékpározni) 04:42:02 04:52:30 00:10:28 00:10:28 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k ism. Áttekintő (kormánytámogatás a fesztiváloknak; spórolnak a gazdák a búza vetőmagokkal) 04:52:30 04:58:37 00:06:07 00:06:07 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k ism. időkitöltő zene 04:58:37 05:00:14 00:01:37 00:00:00 00:01:37 00:01:37 00:00:00 Hírek 05:00:14 05:04:40 00:04:26 00:04:26 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k Aréna (beszélgetés Storcz Botonddal, a felnőtt válogatott vezetőedzőjével) 05:04:40 05:27:10 00:22:30 00:22:30 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k ism. Hírek 05:27:10 05:31:57 00:04:47 00:04:47 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k Aréna (beszélgetés Storcz Botonddal, a felnőtt válogatott vezetőedzőjével) 05:31:57 05:57:55 00:25:58 00:25:58 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k ism. időkitöltő zene 05:57:55 06:00:26 00:02:31 00:00:00 00:02:31 00:02:31 00:00:00 Hírek 06:00:26 06:14:28 00:14:02 00:14:02 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k sporthírek 06:14:28 06:15:39 00:01:11 00:01:11 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k Hírek 06:15:39 06:16:46 00:01:07 00:01:07 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k Reggeli lapszemle 06:16:46 06:18:06 00:01:20 00:01:20 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k tisztavatás - beszélgetés Benkő Tibor vezérezredessel 06:18:06 06:19:30 00:01:24 00:01:24 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k Lajta monitor hajó a Kossuth Lajos tér mellett - riport összeállítás 06:19:30 06:21:05 00:01:35 00:01:35 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k 9

10 Semmelweis emlékév 06:21:05 06:22:42 00:01:37 00:01:37 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k orvosmeteorológia 06:22:42 06:25:25 00:02:43 00:02:43 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k M0 autóút kiszélesítése 06:25:25 06:26:35 00:01:10 00:01:10 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k közlekedés 06:26:35 06:27:40 00:01:05 00:01:05 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k programajánló (Mesterségek ünnepe Budán; Nyári Színház a Vajdahunyad várában; Bazilika; Pótkulcs) 06:27:40 06:29:23 00:01:43 00:01:43 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k műsorajánló 06:29:23 06:29:50 00:00:27 00:00:27 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Hírek 06:29:50 06:42:40 00:12:50 00:12:50 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k sporthírek 06:42:40 06:43:50 00:01:10 00:01:10 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k közlekedés 06:43:50 06:44:29 00:00:39 00:00:39 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k időjárás 06:44:29 06:44:57 00:00:28 00:00:28 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k Hírek 06:44:57 06:45:48 00:00:51 00:00:51 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k Reggeli lapszemle 06:45:48 06:47:05 00:01:17 00:01:17 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k meggyengült a magyar nemzet - beszélgetés Kozma Imre atyával 06:47:05 06:49:23 00:02:18 00:02:18 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k Gazdasági lapszemle 06:49:23 06:50:41 00:01:18 00:01:18 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k magyar-orosz gázszerződés 06:50:41 06:52:52 00:02:11 00:02:11 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k szlovák-ukrán gázszerződés 06:52:52 06:53:35 00:00:43 00:00:43 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k zárult a Sziget Fesztivál 06:53:35 06:55:35 00:02:00 00:02:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k kábítószer terjesztőket vettek őrizetbe Budapesten 06:55:35 06:56:10 00:00:35 00:00:35 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k közlekedés 06:56:10 06:56:49 00:00:39 00:00:39 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k időjárás 06:56:49 06:57:16 00:00:27 00:00:27 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k sporthírek 06:57:16 06:58:53 00:01:37 00:01:37 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k műsorajánló 06:58:53 06:59:38 00:00:45 00:00:45 00:00:00 00:00:00 00:00:00 időkitöltő zene 06:59:38 06:59:55 00:00:17 00:00:00 00:00:17 00:00:17 00:00:00 Hírek 06:59:55 07:12:52 00:12:57 00:12:57 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k sporthírek 07:12:52 07:14:12 00:01:20 00:01:20 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k közlekedés 07:14:12 07:14:46 00:00:34 00:00:34 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k időjárás 07:14:46 07:15:16 00:00:30 00:00:30 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k Hírek 07:15:16 07:16:10 00:00:54 00:00:54 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Reggeli lapszemle 07:16:10 07:17:29 00:01:19 00:01:19 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k tisztavatás - beszélgetés Benkő Tibor vezérezredessel 07:17:29 07:18:53 00:01:24 00:01:24 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k Semmelweis emlékév 07:18:53 07:20:29 00:01:36 00:01:36 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k orvosmeteorológia 07:20:29 07:23:09 00:02:40 00:02:40 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k M0 autóút kiszélesítése 07:23:09 07:24:21 00:01:12 00:01:12 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k közlekedés 07:24:21 07:24:49 00:00:28 00:00:28 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k időjárás 07:24:49 07:25:27 00:00:38 00:00:38 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k zárult a Sziget Fesztivál 07:25:27 07:26:26 00:00:59 00:00:59 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k Kulturális percek (Mesterségek ünnepe Budán; Nyári Színház a Vajdahunyad várában; Bazilika; Pótkulcs) 07:26:26 07:28:14 00:01:48 00:01:48 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k reklám 07:28:14 07:28:56 00:00:42 00:00:42 00:00:00 00:00:00 00:00:00 műsorajánló 07:28:56 07:29:35 00:00:39 00:00:39 00:00:00 00:00:00 00:00:00 időkitöltő zene 07:29:35 07:29:54 00:00:19 00:00:00 00:00:19 00:00:19 00:00:00 Hírek 07:29:54 07:42:20 00:12:26 00:12:26 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k sporthírek 07:42:20 07:43:44 00:01:24 00:01:24 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k közlekedés 07:43:44 07:44:29 00:00:45 00:00:45 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k időjárás 07:44:29 07:44:55 00:00:26 00:00:26 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k Hírek 07:44:55 07:45:42 00:00:47 00:00:47 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k Reggeli lapszemle 07:45:42 07:46:59 00:01:17 00:01:17 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k meggyengült a magyar nemzet - beszélgetés Kozma Imre atyával 07:46:59 07:49:19 00:02:20 00:02:20 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k Gazdasági lapszemle 07:49:19 07:50:36 00:01:17 00:01:17 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k német gazdaság helyzete 07:50:36 07:52:32 00:01:56 00:01:56 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k 10

11 magyar-orosz gázszerződés 07:52:32 07:54:48 00:02:16 00:02:16 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k közlekedés 07:54:48 07:55:20 00:00:32 00:00:32 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k időjárás 07:55:20 07:56:02 00:00:42 00:00:42 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k Kincsem film forgatása 07:56:02 07:56:58 00:00:56 00:00:56 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k sporthírek 07:56:58 07:58:26 00:01:28 00:01:28 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k reklám 07:58:26 07:59:00 00:00:34 00:00:34 00:00:00 00:00:00 00:00:00 műsorajánló 07:59:00 07:59:52 00:00:52 00:00:52 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Hírek 07:59:52 08:12:30 00:12:38 00:12:38 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k sporthírek 08:12:30 08:13:53 00:01:23 00:01:23 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k közlekedés 08:13:53 08:14:42 00:00:49 00:00:49 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k időjárás 08:14:42 08:15:09 00:00:27 00:00:27 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k Hírek 08:15:09 08:16:12 00:01:03 00:01:03 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k Reggeli lapszemle 08:16:12 08:17:31 00:01:19 00:01:19 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k Ébred a piac - tőzsdehírek itthonról és a nagyvilágból 08:17:31 08:19:22 00:01:51 00:01:51 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k orvosmeteorológia 08:19:22 08:21:23 00:02:01 00:02:01 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k Semmelweis emlékév 08:21:23 08:22:59 00:01:36 00:01:36 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k M0 autóút kiszélesítése 08:22:59 08:24:09 00:01:10 00:01:10 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k közlekedés 08:24:09 08:24:42 00:00:33 00:00:33 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k időjárás 08:24:42 08:25:10 00:00:28 00:00:28 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k Kreatív Emmy-díjak 08:25:10 08:25:35 00:00:25 00:00:25 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k zárult a Sziget Fesztivál 08:25:35 08:26:34 00:00:59 00:00:59 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k programajánló (Mesterségek ünnepe Budán; Nyári Színház a Vajdahunyad várában; Bazilika; Pótkulcs) 08:26:34 08:28:16 00:01:42 00:01:42 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k reklám 08:28:16 08:29:01 00:00:45 00:00:45 00:00:00 00:00:00 00:00:00 műsorajánló 08:29:01 08:29:56 00:00:55 00:00:55 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Hírek 08:29:56 08:41:45 00:11:49 00:11:49 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k sporthírek 08:41:45 08:43:07 00:01:22 00:01:22 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k közlekedés 08:43:07 08:43:54 00:00:47 00:00:47 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k időjárás 08:43:54 08:44:35 00:00:41 00:00:41 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k Hírek 08:44:35 08:45:21 00:00:46 00:00:46 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k Reggeli lapszemle 08:45:21 08:46:37 00:01:16 00:01:16 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k meggyengült a magyar nemzet - beszélgetés Kozma Imre atyával 08:46:37 08:47:24 00:00:47 00:00:47 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k Tőzsdenyitás 08:47:24 08:48:51 00:01:27 00:01:27 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k Gazdasági lapszemle 08:48:51 08:50:11 00:01:20 00:01:20 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k magyar-orosz gázszerződés 08:50:11 08:52:21 00:02:10 00:02:10 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k Kincsem film forgatása 08:52:21 08:53:19 00:00:58 00:00:58 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k közlekedés 08:53:19 08:54:02 00:00:43 00:00:43 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k időjárás 08:54:02 08:54:41 00:00:39 00:00:39 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k sporthírek 08:54:41 08:56:08 00:01:27 00:01:27 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k szignál 08:56:08 08:56:30 00:00:22 00:00:22 00:00:00 00:00:00 00:00:00 reklám 08:56:30 08:58:39 00:02:09 00:02:09 00:00:00 00:00:00 00:00:00 műsorajánló 08:58:39 08:59:42 00:01:03 00:01:03 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Üzleti reggeli - gazdasági magazin 08:59:42 09:29:07 k Hírek 08:59:42 09:00:34 00:00:52 00:00:52 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k közlekedés 09:00:34 09:01:23 00:00:49 00:00:49 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k időjárás 09:01:23 09:02:17 00:00:54 00:00:54 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k Hírek 09:02:17 09:06:21 00:04:04 00:04:04 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k Üzleti reggeli (tőzsdenyitás; államháztartási adatok) 09:06:21 09:16:24 00:10:03 00:10:03 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k Hírek 09:16:24 09:17:32 00:01:08 00:01:08 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k Üzleti reggeli (agrár hírek; tőzsdehírek) 09:17:32 09:29:07 00:11:35 00:11:35 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k 11

12 műsorajánló 09:29:07 09:29:54 00:00:47 00:00:47 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Hírek 09:29:54 09:30:31 00:00:37 00:00:37 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k közlekedés 09:30:31 09:31:12 00:00:41 00:00:41 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k időjárás 09:31:12 09:32:06 00:00:54 00:00:54 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k Hírek 09:32:06 09:35:21 00:03:15 00:03:15 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k 3-as metró - beszélgetés Tarlós István főpolgármesterrel 09:35:21 09:38:25 00:03:04 00:03:04 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k közös polgármestereket jelöl az ellenzék 09:38:25 09:40:29 00:02:04 00:02:04 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k önkormányzati választás 09:40:29 09:43:37 00:03:08 00:03:08 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k meggyengült a magyar nemzet - beszélgetés Kozma Imre atyával 09:43:37 09:44:27 00:00:50 00:00:50 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k Hírek 09:44:27 09:45:40 00:01:13 00:01:13 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k Délelőtti mérleg - gazdasági hírek 09:45:40 09:54:27 00:08:47 00:08:47 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k sporthírek 09:54:27 09:57:09 00:02:42 00:02:42 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k műsorajánló 09:57:09 09:58:08 00:00:59 00:00:59 00:00:00 00:00:00 00:00:00 reklám 09:58:08 09:59:01 00:00:53 00:00:53 00:00:00 00:00:00 00:00:00 műsorajánló 09:59:01 09:59:54 00:00:53 00:00:53 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Hírek 09:59:54 10:00:33 00:00:39 00:00:39 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k közlekedés 10:00:33 10:01:13 00:00:40 00:00:40 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k időjárás 10:01:13 10:02:06 00:00:53 00:00:53 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k Hírek 10:02:06 10:28:19 00:26:13 00:26:13 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k reklám 10:28:19 10:28:48 00:00:29 00:00:29 00:00:00 00:00:00 00:00:00 műsorajánló 10:28:48 10:29:32 00:00:44 00:00:44 00:00:00 00:00:00 00:00:00 időkitöltő zene 10:29:32 10:29:54 00:00:22 00:00:00 00:00:22 00:00:22 00:00:00 Hírek 10:29:54 10:30:30 00:00:36 00:00:36 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k közlekedés 10:30:30 10:31:01 00:00:31 00:00:31 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k időjárás 10:31:01 10:31:56 00:00:55 00:00:55 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k Hírek 10:31:56 10:34:55 00:02:59 00:02:59 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k közös polgármestereket jelöl az ellenzék 10:34:55 10:37:54 00:02:59 00:02:59 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k Tartós István főpolgármester tervei 10:37:54 10:40:13 00:02:19 00:02:19 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k önkormányzati választás 10:40:13 10:43:44 00:03:31 00:03:31 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k Hírek 10:43:44 10:44:53 00:01:09 00:01:09 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k Vállalati percek 10:44:53 10:46:22 00:01:29 00:01:29 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k magyar-orosz gázszerződés 10:46:22 10:48:32 00:02:10 00:02:10 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k OTP eredményei 10:48:32 10:50:27 00:01:55 00:01:55 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k német gazdaság helyzete 10:50:27 10:52:36 00:02:09 00:02:09 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k nőtt a szegények száma 10:52:36 10:53:25 00:00:49 00:00:49 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k kormánytámogatás a fesztiváloknak 10:53:25 10:55:41 00:02:16 00:02:16 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k kajak-kenu VB - beszélgetés Tótka Sándor kajakozóval 10:55:41 10:58:17 00:02:36 00:02:36 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k reklám 10:58:17 10:58:40 00:00:23 00:00:23 00:00:00 00:00:00 00:00:00 műsorajánló 10:58:40 10:59:54 00:01:14 00:01:14 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Hírek 10:59:54 11:00:37 00:00:43 00:00:43 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k közlekedés 11:00:37 11:01:05 00:00:28 00:00:28 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k időjárás 11:01:05 11:01:59 00:00:54 00:00:54 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k Hírek 11:01:59 11:03:36 00:01:37 00:01:37 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k megkezdődtek a leégett Andrássy úti palota tetőterének bontási munkálatai 11:03:36 11:04:16 00:00:40 00:00:40 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k zárult a Sziget Fesztivál 11:04:16 11:05:07 00:00:51 00:00:51 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k Hírek 11:05:07 11:05:47 00:00:40 00:00:40 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k főpolgármester választás 11:05:47 11:09:08 00:03:21 00:03:21 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k Hírek 11:09:08 11:23:41 00:14:33 00:14:33 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k zárult a Sziget Fesztivál 11:23:41 11:27:06 00:03:25 00:03:25 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k 12

13 Hírek 11:27:06 11:27:59 00:00:53 00:00:53 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k reklám 11:27:59 11:28:32 00:00:33 00:00:33 00:00:00 00:00:00 00:00:00 műsorajánló 11:28:32 11:29:54 00:01:22 00:01:22 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Hírek 11:29:54 11:30:36 00:00:42 00:00:42 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k időjárás 11:30:36 11:31:41 00:01:05 00:01:05 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k közlekedés 11:31:41 11:32:09 00:00:28 00:00:28 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k Hírek 11:32:09 11:33:38 00:01:29 00:01:29 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k új ügyfélcentrum a Markó utcában 11:33:38 11:34:19 00:00:41 00:00:41 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k Hírek 11:34:19 11:35:42 00:01:23 00:01:23 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k közös polgármestereket jelöl az ellenzék 11:35:42 11:38:28 00:02:46 00:02:46 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k Tartós István főpolgármester tervei 11:38:28 11:41:00 00:02:32 00:02:32 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k szignál 11:41:00 11:41:18 00:00:18 00:00:18 00:00:00 00:00:00 00:00:00 M0 autóút kiszélesítése 11:41:18 11:42:23 00:01:05 00:01:05 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k Hírek 11:42:23 11:54:56 00:12:33 00:12:33 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k Tegnapi hírek - Történelmi hírcsokor 11:54:56 11:57:51 00:02:55 00:02:55 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k szignál 11:57:51 11:58:04 00:00:13 00:00:13 00:00:00 00:00:00 00:00:00 reklám 11:58:04 11:58:39 00:00:35 00:00:35 00:00:00 00:00:00 00:00:00 műsorajánló 11:58:39 11:59:54 00:01:15 00:01:15 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Hírek 11:59:54 12:00:41 00:00:47 00:00:47 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k közlekedés 12:00:41 12:01:09 00:00:28 00:00:28 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k időjárás 12:01:09 12:02:03 00:00:54 00:00:54 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k Hírek 12:02:03 12:05:08 00:03:05 00:03:05 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k megkezdődtek a leégett Andrássy úti palota tetőterének bontási munkálatai 12:05:08 12:05:47 00:00:39 00:00:39 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k zárult a Sziget Fesztivál 12:05:47 12:06:30 00:00:43 00:00:43 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k sporthírek 12:06:30 12:08:10 00:01:40 00:01:40 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k főpolgármester választás 12:08:10 12:11:35 00:03:25 00:03:25 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k Hírek 12:11:35 12:19:35 00:08:00 00:08:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k zárult a Sziget Fesztivál 12:19:35 12:22:58 00:03:23 00:03:23 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k Hírek 12:22:58 12:28:49 00:05:51 00:05:51 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k reklám 12:28:49 12:29:22 00:00:33 00:00:33 00:00:00 00:00:00 00:00:00 műsorajánló 12:29:22 12:30:07 00:00:45 00:00:45 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Hírek 12:30:07 12:30:46 00:00:39 00:00:39 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k közlekedés 12:30:46 12:31:24 00:00:38 00:00:38 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k időjárás 12:31:24 12:32:18 00:00:54 00:00:54 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k Hírek 12:32:18 12:43:14 00:10:56 00:10:56 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k katasztrófavédelem vegyvédelmi riasztórendszere a fővárosban 12:43:14 12:43:36 00:00:22 00:00:22 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k Hírek 12:43:36 12:55:10 00:11:34 00:11:34 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k Kitekintő - nemzetközi hírek 12:55:10 12:58:10 00:03:00 00:03:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k reklám 12:58:10 12:59:25 00:01:15 00:01:15 00:00:00 00:00:00 00:00:00 műsorajánló 12:59:25 12:59:54 00:00:29 00:00:29 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Hírek 12:59:54 13:00:40 00:00:46 00:00:46 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k közlekedés 13:00:40 13:01:15 00:00:35 00:00:35 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k időjárás 13:01:15 13:01:59 00:00:44 00:00:44 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k Hírek 13:01:59 13:05:09 00:03:10 00:03:10 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k katasztrófavédelem vegyvédelmi riasztórendszere a fővárosban 13:05:09 13:05:58 00:00:49 00:00:49 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k Hírek 13:05:58 13:07:04 00:01:06 00:01:06 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k sporthírek 13:07:04 13:08:39 00:01:35 00:01:35 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k főpolgármester választás 13:08:39 13:12:03 00:03:24 00:03:24 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k katasztrófavédelem vegyvédelmi riasztórendszere a fővárosban 13:12:03 13:14:36 00:02:33 00:02:33 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k 13

14 Hírek 13:14:36 13:23:47 00:09:11 00:09:11 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k fémhulladékot foglalt le a rendőrség Gödön 13:23:47 13:26:13 00:02:26 00:02:26 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k Hírek 13:26:13 13:28:51 00:02:38 00:02:38 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k reklám 13:28:51 13:29:15 00:00:24 00:00:24 00:00:00 00:00:00 00:00:00 műsorajánló 13:29:15 13:29:56 00:00:41 00:00:41 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Hírek 13:29:56 13:30:53 00:00:57 00:00:57 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k közlekedés 13:30:53 13:31:48 00:00:55 00:00:55 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k időjárás 13:31:48 13:32:31 00:00:43 00:00:43 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k Hírek 13:32:31 13:34:07 00:01:36 00:01:36 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k 3-as metró felújítása 13:34:07 13:34:50 00:00:43 00:00:43 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k Hírek 13:34:50 13:41:19 00:06:29 00:06:29 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k zárult a Sziget Fesztivál 13:41:19 13:44:43 00:03:24 00:03:24 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k Hírek 13:44:43 13:58:53 00:14:10 00:14:10 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k reklám 13:58:53 13:59:05 00:00:12 00:00:12 00:00:00 00:00:00 00:00:00 műsorajánló 13:59:05 13:59:53 00:00:48 00:00:48 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Hírek 13:59:53 14:00:41 00:00:48 00:00:48 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k közlekedés 14:00:41 14:01:16 00:00:35 00:00:35 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k időjárás 14:01:16 14:02:00 00:00:44 00:00:44 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k Hírek 14:02:00 14:03:48 00:01:48 00:01:48 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k katasztrófavédelem vegyvédelmi riasztórendszere a fővárosban 14:03:48 14:04:36 00:00:48 00:00:48 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k Hírek 14:04:36 14:21:49 00:17:13 00:17:13 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k fémhulladékot foglalt le a rendőrség Gödön 14:21:49 14:24:16 00:02:27 00:02:27 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k Hírek 14:24:16 14:27:18 00:03:02 00:03:02 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k zárult a Sziget Fesztivál 14:27:18 14:28:36 00:01:18 00:01:18 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k reklám 14:28:36 14:28:59 00:00:23 00:00:23 00:00:00 00:00:00 00:00:00 műsorajánló 14:28:59 14:29:52 00:00:53 00:00:53 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Hírek 14:29:52 14:30:39 00:00:47 00:00:47 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k közlekedés 14:30:39 14:31:23 00:00:44 00:00:44 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k időjárás 14:31:23 14:32:07 00:00:44 00:00:44 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k Hírek 14:32:07 14:33:35 00:01:28 00:01:28 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k katasztrófavédelem vegyvédelmi riasztórendszere a fővárosban 14:33:35 14:34:24 00:00:49 00:00:49 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k Hírek 14:34:24 14:37:55 00:03:31 00:03:31 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k ünnepi rendezvények, tűzijáték, időjárás 14:37:55 14:42:31 00:04:36 00:04:36 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k Hírek 14:42:31 14:58:11 00:15:40 00:15:40 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k reklám 14:58:11 14:58:40 00:00:29 00:00:29 00:00:00 00:00:00 00:00:00 műsorajánló 14:58:40 14:59:53 00:01:13 00:01:13 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Hírek 14:59:53 15:00:40 00:00:47 00:00:47 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k közlekedés 15:00:40 15:01:24 00:00:44 00:00:44 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k időjárás 15:01:24 15:02:08 00:00:44 00:00:44 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k Hírek 15:02:08 15:14:14 00:12:06 00:12:06 00:00:00 00:00:00 00:00:00 katasztrófavédelem vegyvédelmi riasztórendszere a fővárosban 15:14:14 15:14:32 00:00:18 00:00:18 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k megkezdődtek a leégett Andrássy úti palota tetőterének bontási munkálatai 15:14:32 15:14:48 00:00:16 00:00:16 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k Hírek 15:14:48 15:15:19 00:00:31 00:00:31 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k Délutáni mérleg 15:15:19 15:22:41 00:07:22 00:07:22 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k fémhulladékot foglalt le a rendőrség Gödön 15:22:41 15:25:07 00:02:26 00:02:26 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k Hírek 15:25:07 15:28:29 00:03:22 00:03:22 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k reklám 15:28:29 15:28:58 00:00:29 00:00:29 00:00:00 00:00:00 00:00:00 műsorajánló 15:28:58 15:29:57 00:00:59 00:00:59 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Délutáni hírpercek 15:29:57 15:30:51 00:00:54 00:00:54 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k 14

15 közlekedés 15:30:51 15:31:39 00:00:48 00:00:48 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k időjárás 15:31:39 15:32:22 00:00:43 00:00:43 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k Hírek 15:32:22 15:34:59 00:02:37 00:02:37 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k 3-as metró felújítása 15:34:59 15:36:07 00:01:08 00:01:08 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k katasztrófavédelem vegyvédelmi riasztórendszere a fővárosban 15:36:07 15:36:58 00:00:51 00:00:51 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k megkezdődtek a leégett Andrássy úti palota tetőterének bontási munkálatai 15:36:58 15:37:40 00:00:42 00:00:42 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k ünnepi rendezvények, tűzijáték, időjárás 15:37:40 15:38:40 00:01:00 00:01:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k zárult a Sziget Fesztivál 15:38:40 15:39:46 00:01:06 00:01:06 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k Hírek 15:39:46 15:49:16 00:09:30 00:09:30 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k Kitekintő - nemzetközi hírek 15:49:16 15:55:01 00:05:45 00:05:45 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k sporthírek 15:55:01 15:58:36 00:03:35 00:03:35 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k reklám 15:58:36 15:58:46 00:00:10 00:00:10 00:00:00 00:00:00 00:00:00 műsorajánló 15:58:46 15:59:53 00:01:07 00:01:07 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Hírek 15:59:53 16:00:42 00:00:49 00:00:49 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k közlekedés 16:00:42 16:01:18 00:00:36 00:00:36 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k időjárás 16:01:18 16:02:11 00:00:53 00:00:53 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k Hírek 16:02:11 16:07:22 00:05:11 00:05:11 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k sporthírek 16:07:22 16:09:11 00:01:49 00:01:49 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k Hírek 16:09:11 16:17:40 00:08:29 00:08:29 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k orvosmeteorológia 16:17:40 16:19:23 00:01:43 00:01:43 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k zárult a Sziget Fesztivál 16:19:23 16:24:39 00:05:16 00:05:16 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k Hírek 16:24:39 16:28:54 00:04:15 00:04:15 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k reklám 16:28:54 16:29:18 00:00:24 00:00:24 00:00:00 00:00:00 00:00:00 műsorajánló 16:29:18 16:29:59 00:00:41 00:00:41 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Hírek 16:29:59 16:30:46 00:00:47 00:00:47 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k közlekedés 16:30:46 16:31:22 00:00:36 00:00:36 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k időjárás 16:31:22 16:32:00 00:00:38 00:00:38 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k Hírek 16:32:00 16:33:40 00:01:40 00:01:40 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k ünnepi rendezvények, tűzijáték, időjárás 16:33:40 16:34:38 00:00:58 00:00:58 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k Hírek 16:34:38 16:40:42 00:06:04 00:06:04 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k közlekedés 16:40:42 16:41:32 00:00:50 00:00:50 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k Hírek 16:41:32 16:45:19 00:03:47 00:03:47 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k megkezdődtek a leégett Andrássy úti palota tetőterének bontási munkálatai 16:45:19 16:45:54 00:00:35 00:00:35 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k Hírek 16:45:54 16:55:23 00:09:29 00:09:29 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k Tegnapi hírek - Történelmi hírcsokor 16:55:23 16:58:16 00:02:53 00:02:53 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k reklám 16:58:16 16:58:42 00:00:26 00:00:26 00:00:00 00:00:00 00:00:00 műsorajánló 16:58:42 16:59:53 00:01:11 00:01:11 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Hírek 16:59:53 17:00:41 00:00:48 00:00:48 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k közlekedés 17:00:41 17:01:23 00:00:42 00:00:42 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k időjárás 17:01:23 17:02:11 00:00:48 00:00:48 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k Hírek 17:02:11 17:04:49 00:02:38 00:02:38 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k ünnepi rendezvények, tűzijáték, időjárás 17:04:49 17:05:44 00:00:55 00:00:55 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k Hírek 17:05:44 17:14:46 00:09:02 00:09:02 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k közlekedés 17:14:46 17:15:34 00:00:48 00:00:48 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k Hírek 17:15:34 17:17:21 00:01:47 00:01:47 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k Tőzsdezárás 17:17:21 17:19:32 00:02:11 00:02:11 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k orvosmeteorológia 17:19:32 17:21:13 00:01:41 00:01:41 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k Hírek 17:21:13 17:29:11 00:07:58 00:07:58 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k reklám 17:29:11 17:30:27 00:01:16 00:01:16 00:00:00 00:00:00 00:00:00 15

16 műsorajánló 17:30:27 17:30:57 00:00:30 00:00:30 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Hírek 17:30:57 17:31:48 00:00:51 00:00:51 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k közlekedés 17:31:48 17:32:33 00:00:45 00:00:45 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k időjárás 17:32:33 17:33:11 00:00:38 00:00:38 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k Hírek 17:33:11 17:35:11 00:02:00 00:02:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k 3-as metró felújítása 17:35:11 17:36:15 00:01:04 00:01:04 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k Hírek 17:36:15 17:45:15 00:09:00 00:09:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k Esti mérleg - hazai és nemzetközi gazdasági hírek 17:45:15 17:55:16 00:10:01 00:10:01 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k Hírek 17:55:16 17:58:03 00:02:47 00:02:47 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k reklám 17:58:03 17:58:36 00:00:33 00:00:33 00:00:00 00:00:00 00:00:00 műsorajánló 17:58:36 17:59:53 00:01:17 00:01:17 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Hírek 17:59:53 18:00:32 00:00:39 00:00:39 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k közlekedés 18:00:32 18:01:10 00:00:38 00:00:38 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k időjárás 18:01:10 18:01:47 00:00:37 00:00:37 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k Hírek 18:01:47 18:03:33 00:01:46 00:01:46 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k katasztrófavédelem vegyvédelmi riasztórendszere a fővárosban 18:03:33 18:04:22 00:00:49 00:00:49 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k Hírek 18:04:22 18:05:56 00:01:34 00:01:34 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k Aréna (beszélgetés Nógrádi György biztonságpolitikai szakértővel az arab világ feszültségeiről és az ukrán válságról) 18:05:56 18:28:37 00:22:41 00:22:41 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k reklám 18:28:37 18:28:51 00:00:14 00:00:14 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Hírek 18:28:51 18:33:04 00:04:13 00:04:13 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k megkezdődtek a leégett Andrássy úti palota tetőterének bontási munkálatai 18:33:04 18:33:48 00:00:44 00:00:44 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k Hírek 18:33:48 18:34:33 00:00:45 00:00:45 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k Aréna (beszélgetés Nógrádi György biztonságpolitikai szakértővel az arab világ feszültségeiről és az ukrán válságról) 18:34:33 18:58:37 00:24:04 00:24:04 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k szignál 18:58:37 18:58:51 00:00:14 00:00:14 00:00:00 00:00:00 00:00:00 időkitöltő zene 18:58:51 18:59:17 00:00:26 00:00:00 00:00:26 00:00:26 00:00:00 Hírek 18:59:17 18:59:50 00:00:33 00:00:33 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k közlekedés 18:59:50 19:00:28 00:00:38 00:00:38 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k időjárás 19:00:28 19:01:06 00:00:38 00:00:38 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k Hírek 19:01:06 19:05:19 00:04:13 00:04:13 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k Adóinfó - adótanácsadó műsor (lakás bérbeadás adózási szabályai) 19:05:19 19:14:25 00:09:06 00:09:06 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k Hírek 19:14:25 19:16:05 00:01:40 00:01:40 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k Adóinfó - adótanácsadó műsor (tejágazati egyeztetés) 19:16:05 19:27:50 00:11:45 00:11:45 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k reklám 19:27:50 19:28:45 00:00:55 00:00:55 00:00:00 00:00:00 00:00:00 műsorajánló 19:28:45 19:29:53 00:01:08 00:01:08 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Hírek 19:29:53 19:38:01 00:08:08 00:08:08 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k főpolgármester választás 19:38:01 19:41:23 00:03:22 00:03:22 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k katasztrófavédelem vegyvédelmi riasztórendszere a fővárosban 19:41:23 19:43:56 00:02:33 00:02:33 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k Hírek 19:43:56 19:51:34 00:07:38 00:07:38 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k zárult a Sziget Fesztivál 19:51:34 19:56:44 00:05:10 00:05:10 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k Hírek 19:56:44 19:59:46 00:03:02 00:03:02 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k reklám 19:59:46 19:59:56 00:00:10 00:00:10 00:00:00 00:00:00 00:00:00 műsorajánló 19:59:56 20:00:34 00:00:38 00:00:38 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Hírek 20:00:34 20:01:14 00:00:40 00:00:40 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k közlekedés 20:01:14 20:01:55 00:00:41 00:00:41 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k időjárás 20:01:55 20:02:33 00:00:38 00:00:38 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k Hírek 20:02:33 20:06:02 00:03:29 00:03:29 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k Energia infó (paksi erőmű bővítése) 20:06:02 20:16:23 00:10:21 00:10:21 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k Hírek 20:16:23 20:17:58 00:01:35 00:01:35 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k Energia infó (paksi erőmű bővítése) 20:17:58 20:30:14 00:12:16 00:12:16 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k 16

17 reklám 20:30:14 20:31:42 00:01:28 00:01:28 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Hírek 20:31:42 20:57:27 00:25:45 00:25:45 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k időkitöltő zene 20:57:27 20:59:09 00:01:42 00:00:00 00:01:42 00:01:42 00:00:00 Hírek 20:59:09 20:59:42 00:00:33 00:00:33 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k közlekedés 20:59:42 21:00:23 00:00:41 00:00:41 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k időjárás 21:00:23 21:01:01 00:00:38 00:00:38 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k Hírek 21:01:01 21:03:24 00:02:23 00:02:23 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k ünnepi rendezvények, tüzijáték, időjárás 21:03:24 21:04:23 00:00:59 00:00:59 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k Hírek 21:04:23 21:07:12 00:02:49 00:02:49 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k sporthírek 21:07:12 21:08:23 00:01:11 00:01:11 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k Hírek 21:08:23 21:38:54 00:30:31 00:30:31 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k főpolgármester választás 21:38:54 21:42:16 00:03:22 00:03:22 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k katasztrófavédelem vegyvédelmi riasztórendszere a fővárosban 21:42:16 21:44:48 00:02:32 00:02:32 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k Hírek 21:44:48 21:52:26 00:07:38 00:07:38 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k zárult a Sziget Fesztivál 21:52:26 21:57:36 00:05:10 00:05:10 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k Hírek 21:57:36 22:01:13 00:03:37 00:03:37 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k közlekedés 22:01:13 22:01:54 00:00:41 00:00:41 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k időjárás 22:01:54 22:02:33 00:00:39 00:00:39 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k Hírek 22:02:33 22:05:25 00:02:52 00:02:52 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k sporthírek 22:05:25 22:06:33 00:01:08 00:01:08 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k Hírek 22:06:33 22:17:42 00:11:09 00:11:09 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k Tőzsdezárás 22:17:42 22:19:34 00:01:52 00:01:52 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k Hírek 22:19:34 22:25:10 00:05:36 00:05:36 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k esti programok a budapesti és vidéki állatkertekben 22:25:10 22:28:01 00:02:51 00:02:51 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k Hírek 22:28:01 22:55:52 00:27:51 00:27:51 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k időkitöltő zene 22:55:52 22:58:48 00:02:56 00:00:00 00:02:56 00:02:56 00:00:00 Hírek 22:58:48 23:00:45 00:01:57 00:01:57 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k 3-as metró felújítása 23:00:45 23:01:55 00:01:10 00:01:10 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k Hírek 23:01:55 23:03:24 00:01:29 00:01:29 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k Aréna (beszélgetés Nógrádi György biztonságpolitikai szakértővel az arab világ feszültségeiről és az ukrán válságról) 23:03:24 23:26:23 00:22:59 00:22:59 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k ism. szignál 23:26:23 23:26:37 00:00:14 00:00:14 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Aréna (beszélgetés Nógrádi György biztonságpolitikai szakértővel az arab világ feszültségeiről és az ukrán válságról) 23:26:37 23:50:53 00:24:16 00:24:16 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k ism. időkitöltő zene 23:50:53 23:59:56 00:09:03 00:00:00 00:09:03 00:09:03 00:00:00 BBC New - angol nyelvű hírműsor 23:59:56 00:00:00 00:00:04 00:00:04 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Inforádió :00:00-24:00:00 nem magyar mű k ism. Műsor címe kezdés vége nettó idő szöveg zene magyar mű BBC News - angol nyelvű hírműsor 00:00:00 00:58:56 00:58:56 00:58:56 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k időkitöltő zene 00:58:56 01:00:10 00:01:14 00:00:00 00:01:14 00:01:14 00:00:00 Adóinfó - adótanácsadó műsor (lakás bérbeadás adózási szabályai) 01:00:10 01:09:03 00:08:53 00:08:53 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k ism. Adóinfó - adótanácsadó műsor (tejágazati egyeztetés) 01:09:03 01:20:57 00:11:54 00:11:54 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k ism. Áttekintő (állami kitüntetések; Száztizenkilenc végzős honvédtiszt vette át oklevelét; Ifjúsági Olimpia) 01:20:57 01:28:16 00:07:19 00:07:19 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k időkitöltő zene 01:28:16 01:30:10 00:01:54 00:00:00 00:01:54 00:01:54 00:00:00 Energia infó (paksi erőmű bővítése) 01:30:10 01:40:17 00:10:07 00:10:07 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k ism. Energia infó (paksi erőmű bővítése) 01:40:17 01:52:37 00:12:20 00:12:20 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k ism. Áttekintő (önkormányzati választás; vegyvédelmi riasztó rendszer) 01:52:37 01:58:49 00:06:12 00:06:12 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k időkitöltő zene 01:58:49 02:00:10 00:01:21 00:00:00 00:01:21 00:01:21 00:00:00 Világszám (Horvátország bemutatása) 02:00:10 02:18:57 00:18:47 00:18:47 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k ism. Áttekintő (állami kitüntetések; Száztizenkilenc végzős honvédtiszt vette át oklevelét; Ifjúsági Olimpia) 02:18:57 02:26:16 00:07:19 00:07:19 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k ism. 17

18 időkitöltő zene 02:26:16 02:28:10 00:01:54 00:00:00 00:01:54 00:01:54 00:00:00 Aréna (beszélgetés Nógrádi György biztonságpolitikai szakértővel az arab világ feszültségeiről és az ukrán válságról) 02:28:10 02:51:09 00:22:59 00:22:59 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k ism. Áttekintő (állami kitüntetések; Száztizenkilenc végzős honvédtiszt vette át oklevelét; Ifjúsági Olimpia) 02:51:09 02:58:28 00:07:19 00:07:19 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k ism. időkitöltő zene 02:58:28 03:00:10 00:01:42 00:00:00 00:01:42 00:01:42 00:00:00 Aréna (beszélgetés Nógrádi György biztonságpolitikai szakértővel az arab világ feszültségeiről és az ukrán válságról) 03:00:10 03:24:25 00:24:15 00:24:15 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k ism. Áttekintő (állami kitüntetések; Száztizenkilenc végzős honvédtiszt vette át oklevelét; Ifjúsági Olimpia) 03:24:25 03:31:45 00:07:20 00:07:20 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k ism. időkitöltő zene 03:31:45 03:31:59 00:00:14 00:00:00 00:00:14 00:00:14 00:00:00 Adóinfó - adótanácsadó műsor (lakás bérbeadás adózási szabályai) 03:31:59 03:40:52 00:08:53 00:08:53 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k ism. Adóinfó - adótanácsadó műsor (tejágazati egyeztetés) 03:40:52 03:52:46 00:11:54 00:11:54 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k ism. Áttekintő (önkormányzati választás; vegyvédelmi riasztó rendszer) 03:52:46 03:58:57 00:06:11 00:06:11 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k ism. időkitöltő zene 03:58:57 04:00:10 00:01:13 00:00:00 00:01:13 00:01:13 00:00:00 Energia infó (paksi erőmű bővítése) 04:00:10 04:10:17 00:10:07 00:10:07 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k ism. Energia infó (paksi erőmű bővítése) 04:10:17 04:22:37 00:12:20 00:12:20 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k ism. Áttekintő (állami kitüntetések; Száztizenkilenc végzős honvédtiszt vette át oklevelét; Ifjúsági Olimpia) 04:22:37 04:29:56 00:07:19 00:07:19 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k ism. szignál 04:29:56 04:30:11 00:00:15 00:00:15 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Vállalatok és piacok (export előfinanszírozási hitelt kap a Hankok; többet autózunk) 04:30:11 04:39:17 00:09:06 00:09:06 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k ism. Vállalatok és piacok (nőtt a kölcsönzött munkaerő iránti igény) 04:39:17 04:50:41 00:11:24 00:11:24 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k ism. Áttekintő (önkormányzati választás; vegyvédelmi riasztó rendszer) 04:50:41 04:56:53 00:06:12 00:06:12 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k ism. időkitöltő zene 04:56:53 05:00:00 00:03:07 00:00:00 00:03:07 00:03:07 00:00:00 Hírek 05:00:00 05:04:36 00:04:36 00:04:36 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k Aréna (beszélgetés Nógrádi György biztonságpolitikai szakértővel az arab világ feszültségeiről és az ukrán válságról) 05:04:36 05:27:37 00:23:01 00:23:01 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k ism. időkitöltő zene 05:27:37 05:29:59 00:02:22 00:00:00 00:02:22 00:02:22 00:00:00 Hírek 05:29:59 05:34:49 00:04:50 00:04:50 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k Aréna (beszélgetés Nógrádi György biztonságpolitikai szakértővel az arab világ feszültségeiről és az ukrán válságról) 05:34:49 05:59:07 00:24:18 00:24:18 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k ism. időkitöltő zene 05:59:07 05:59:53 00:00:46 00:00:00 00:00:46 00:00:46 00:00:00 Hírek 05:59:53 06:12:06 00:12:13 00:12:13 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k katasztrófavédelem vegyvédelmi riasztórendszere a fővárosban 06:12:06 06:13:50 00:01:44 00:01:44 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k sporthírek 06:13:50 06:15:55 00:02:05 00:02:05 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k közlekedés 06:15:55 06:16:39 00:00:44 00:00:44 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k időjárás 06:16:39 06:17:09 00:00:30 00:00:30 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k Hírek 06:17:09 06:18:18 00:01:09 00:01:09 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k Reggeli lapszemle 06:18:18 06:19:52 00:01:34 00:01:34 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k Hírek 06:19:52 06:21:24 00:01:32 00:01:32 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k esti programok a budapesti és vidéki állatkertekben 06:21:24 06:22:25 00:01:01 00:01:01 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k orvosmeteorológia 06:22:25 06:24:33 00:02:08 00:02:08 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k Hírek 06:24:33 06:25:04 00:00:31 00:00:31 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k közlekedés 06:25:04 06:25:35 00:00:31 00:00:31 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k időjárás 06:25:35 06:26:06 00:00:31 00:00:31 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k Hírek 06:26:06 06:27:31 00:01:25 00:01:25 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k programajánló (Mesterségek ünnepe; augusztus 20.; koncertek) 06:27:31 06:29:37 00:02:06 00:02:06 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k műsorajánló 06:29:37 06:30:09 00:00:32 00:00:32 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Hírek 06:30:09 06:31:44 00:01:35 00:01:35 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k ünnepi rendezvények, tűzijáték, időjárás 06:31:44 06:34:49 00:03:05 00:03:05 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k Hírek 06:34:49 06:39:01 00:04:12 00:04:12 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k főpolgármester választás 06:39:01 06:43:09 00:04:08 00:04:08 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k Hírek 06:43:09 06:47:40 00:04:31 00:04:31 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k közlekedés 06:47:40 06:48:04 00:00:24 00:00:24 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k időjárás 06:48:04 06:48:40 00:00:36 00:00:36 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k Hírek 06:48:40 06:49:37 00:00:57 00:00:57 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k 18

19 Reggeli lapszemle 06:49:37 06:51:04 00:01:27 00:01:27 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k Hírek 06:51:04 06:53:07 00:02:03 00:02:03 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k Gazdasági lapszemle 06:53:07 06:54:38 00:01:31 00:01:31 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k sporthírek 06:54:38 06:56:04 00:01:26 00:01:26 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k közlekedés 06:56:04 06:56:44 00:00:40 00:00:40 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k időjárás 06:56:44 06:57:21 00:00:37 00:00:37 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k Hírek 06:57:21 06:59:40 00:02:19 00:02:19 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k műsorajánló 06:59:40 07:00:09 00:00:29 00:00:29 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Hírek 07:00:09 07:10:53 00:10:44 00:10:44 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k katasztrófavédelem vegyvédelmi riasztórendszere a fővárosban 07:10:53 07:12:37 00:01:44 00:01:44 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k sporthírek 07:12:37 07:14:41 00:02:04 00:02:04 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k közlekedés 07:14:41 07:15:23 00:00:42 00:00:42 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k időjárás 07:15:23 07:15:54 00:00:31 00:00:31 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k Hírek 07:15:54 07:17:03 00:01:09 00:01:09 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k Reggeli lapszemle 07:17:03 07:18:38 00:01:35 00:01:35 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k Hírek 07:18:38 07:19:11 00:00:33 00:00:33 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k esti programok a budapesti és vidéki állatkertekben 07:19:11 07:21:16 00:02:05 00:02:05 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k Hírek 07:21:16 07:23:44 00:02:28 00:02:28 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k orvosmeteorológia 07:23:44 07:25:51 00:02:07 00:02:07 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k Hírek 07:25:51 07:26:20 00:00:29 00:00:29 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k közlekedés 07:26:20 07:26:51 00:00:31 00:00:31 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k időjárás 07:26:51 07:27:29 00:00:38 00:00:38 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k Kulturális percek (Mesterségek ünnepe; augusztus 20.; koncertek) 07:27:29 07:29:46 00:02:17 00:02:17 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k reklám 07:29:46 07:30:11 00:00:25 00:00:25 00:00:00 00:00:00 00:00:00 műsorajánló 07:30:11 07:30:57 00:00:46 00:00:46 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Hírek 07:30:57 07:32:39 00:01:42 00:01:42 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k ünnepi rendezvények, tűzijáték, időjárás 07:32:39 07:35:43 00:03:04 00:03:04 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k Hírek 07:35:43 07:44:46 00:09:03 00:09:03 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k közlekedés 07:44:46 07:45:32 00:00:46 00:00:46 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k időjárás 07:45:32 07:46:12 00:00:40 00:00:40 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k Hírek 07:46:12 07:47:22 00:01:10 00:01:10 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k Reggeli lapszemle 07:47:22 07:48:49 00:01:27 00:01:27 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k Hírek 07:48:49 07:50:15 00:01:26 00:01:26 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k Könyvpercek 07:50:15 07:53:19 00:03:04 00:03:04 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k közlekedés 07:53:19 07:54:06 00:00:47 00:00:47 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k időjárás 07:54:06 07:54:51 00:00:45 00:00:45 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k Hírek 07:54:51 07:57:43 00:02:52 00:02:52 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k időkitöltő zene 07:57:43 07:58:01 00:00:18 00:00:00 00:00:18 00:00:18 00:00:00 reklám 07:58:01 07:58:34 00:00:33 00:00:33 00:00:00 00:00:00 00:00:00 műsorajánló 07:58:34 07:59:54 00:01:20 00:01:20 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Hírek 07:59:54 08:10:45 00:10:51 00:10:51 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k katasztrófavédelem vegyvédelmi riasztórendszere a fővárosban 08:10:45 08:12:29 00:01:44 00:01:44 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k sporthírek 08:12:29 08:14:19 00:01:50 00:01:50 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k közlekedés 08:14:19 08:14:57 00:00:38 00:00:38 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k időjárás 08:14:57 08:15:31 00:00:34 00:00:34 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k Hírek 08:15:31 08:16:40 00:01:09 00:01:09 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k Reggeli lapszemle 08:16:40 08:18:14 00:01:34 00:01:34 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k Ébred a piac - tőzsdehírek itthonról és a nagyvilágból 08:18:14 08:20:39 00:02:25 00:02:25 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k orvosmeteorológia 08:20:39 08:22:47 00:02:08 00:02:08 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k 19

20 Hírek 08:22:47 08:24:17 00:01:30 00:01:30 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k közlekedés 08:24:17 08:25:04 00:00:47 00:00:47 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k Kulturális percek (Mesterségek ünnepe; augusztus 20.; koncertek) 08:25:04 08:27:10 00:02:06 00:02:06 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k reklám 08:27:10 08:29:00 00:01:50 00:01:50 00:00:00 00:00:00 00:00:00 műsorajánló 08:29:00 08:29:53 00:00:53 00:00:53 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Hírek 08:29:53 08:31:39 00:01:46 00:01:46 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k ünnepi rendezvények, tűzijáték, időjárás 08:31:39 08:34:41 00:03:02 00:03:02 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k Hírek 08:34:41 08:45:56 00:11:15 00:11:15 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k közlekedés 08:45:56 08:46:36 00:00:40 00:00:40 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k időjárás 08:46:36 08:47:23 00:00:47 00:00:47 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k Hírek 08:47:23 08:48:22 00:00:59 00:00:59 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k Reggeli lapszemle 08:48:22 08:49:49 00:01:27 00:01:27 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k Tőzsdenyitás 08:49:49 08:51:59 00:02:10 00:02:10 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k Hírek 08:51:59 08:54:38 00:02:39 00:02:39 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k időjárás 08:54:38 08:55:21 00:00:43 00:00:43 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k Hírek 08:55:21 08:58:34 00:03:13 00:03:13 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k reklám 08:58:34 08:58:59 00:00:25 00:00:25 00:00:00 00:00:00 00:00:00 műsorajánló 08:58:59 09:00:07 00:01:08 00:01:08 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Üzleti reggeli - gazdasági magazin 09:00:07 09:28:57 Hírek 09:00:07 09:00:44 00:00:37 00:00:37 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k közlekedés 09:00:44 09:01:33 00:00:49 00:00:49 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k időjárás 09:01:33 09:02:14 00:00:41 00:00:41 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k Hírek 09:02:14 09:06:18 00:04:04 00:04:04 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k Üzleti reggeli (tőzsdenyitás; államháztartási adatok) 09:06:18 09:15:00 00:08:42 00:08:42 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k Hírek 09:15:00 09:16:15 00:01:15 00:01:15 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k Üzleti reggeli (gazdasági hírek, tőzsdehírek) 09:16:15 09:28:57 00:12:42 00:12:42 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k reklám 09:28:57 09:29:12 00:00:15 00:00:15 00:00:00 00:00:00 00:00:00 műsorajánló 09:29:12 09:29:57 00:00:45 00:00:45 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Hírek 09:29:57 09:30:40 00:00:43 00:00:43 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k közlekedés 09:30:40 09:31:37 00:00:57 00:00:57 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k időjárás 09:31:37 09:32:18 00:00:41 00:00:41 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k Hírek 09:32:18 09:45:37 00:13:19 00:13:19 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k Délelőtti mérleg - gazdasági hírek 09:45:37 09:52:21 00:06:44 00:06:44 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k Kitekintő - nemzetközi hírek 09:52:21 09:55:25 00:03:04 00:03:04 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k műsorajánló 09:55:25 09:56:35 00:01:10 00:01:10 00:00:00 00:00:00 00:00:00 reklám 09:56:35 09:59:21 00:02:46 00:02:46 00:00:00 00:00:00 00:00:00 műsorajánló 09:59:21 10:00:00 00:00:39 00:00:39 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Hírek 10:00:00 10:00:45 00:00:45 00:00:45 00:00:00 00:00:00 00:00:00 közlekedés 10:00:45 10:01:43 00:00:58 00:00:58 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k időjárás 10:01:43 10:02:25 00:00:42 00:00:42 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k Hírek 10:02:25 10:06:21 00:03:56 00:03:56 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k ünnepi események 10:06:21 10:10:11 00:03:50 00:03:50 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k Hírek 10:10:11 10:28:16 00:18:05 00:18:05 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k reklám 10:28:16 10:28:58 00:00:42 00:00:42 00:00:00 00:00:00 00:00:00 műsorajánló 10:28:58 10:29:54 00:00:56 00:00:56 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Hírek 10:29:54 10:30:32 00:00:38 00:00:38 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k közlekedés 10:30:32 10:31:09 00:00:37 00:00:37 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k időjárás 10:31:09 10:31:51 00:00:42 00:00:42 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k Hírek 10:31:51 10:32:36 00:00:45 00:00:45 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k 20

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1464/2012. (VII. 25.) számú HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1464/2012. (VII. 25.) számú HATÁROZATA Iktatószám: MN/15130-10/2012. Tárgy: a gyermekek és kiskorúak védelmére vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Ügyintéző: Melléklet: személyes adat a hatósági eljárás tárgyát képező honlap másolata

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1346/2016. (XI. 22.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1346/2016. (XI. 22.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/28574-8/2016. Tárgy: a reklám más médiatartalmaktól való megkülönböztetésének módjára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat A NEMZETI

Részletesebben

Tárgy: Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 54/2015. (I.13.) számú HATÁROZATA

Tárgy: Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 54/2015. (I.13.) számú HATÁROZATA Iktatószám: Tárgy: Ügyintéző: Melléklet: MN/30592-7/2014. a gyermekek és kiskorúak védelmére vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése személyes adat a hatósági eljárás tárgyát képező sajtótermék másolata

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1250/2014. (XII.16.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1250/2014. (XII.16.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/26124-8/2014. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a támogatás közzétételére vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 1250/2014. (XII.16.)

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. felhívja,

H A T Á R O Z A T. felhívja, H A T Á R O Z A T Ügyiratszám: MN/4138-4/2016. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: reklám közzétételére vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése A Nemzeti

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1191/2014. (XII.9.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1191/2014. (XII.9.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/28500-7/2014. Tárgy: a hatósági határozatban vállalt műsorszerkezettől történő eltérések Ügyintéző: személyes adat Melléklet: a hatósági ellenőrzés megállapításai A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 1759/2013. (XII. 11.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 1759/2013. (XII. 11.) számú HATÁROZATA A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 1759/2013. (XII. 11.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/57221-8/2013. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. felhívja,

H A T Á R O Z A T. felhívja, Ügyiratszám: MN/16251-4/2016. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet: A Médiaszolgáltató által

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1134/2012. (VI.20.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1134/2012. (VI.20.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/11491-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a saját készítésű, szerkesztésű és első ízben bemutatott (nem ismételt) műsorszámok heti

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1219/2016. (X.11.) sz. HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1219/2016. (X.11.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/22682-7/2016. Ügyintéző: személyes adat Email: személyes adat Tárgy: a termékmegjelenítésre és a műsorszámok támogatására vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése Nemzeti Média- és Hírközlési

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 712/2013. (IV.25.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 712/2013. (IV.25.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/5825-8/2013. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1084/2014. (XI.11.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1084/2014. (XI.11.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/23304-7/2014. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására, valamint a magyar zenei műsorszámok,

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1331/2013. (VIII. 28.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1331/2013. (VIII. 28.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/22233-7/2013. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések, és a közösségi médiaszolgáltatókkal szemben előírt törvényi követelmények megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám:

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 755/2017. (VII. 11.) számú HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 755/2017. (VII. 11.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/15814-9/2017. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a politikai reklámok meghatározott időszakban való közzétételére vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Telefonszám: Személyes adat E-mail:személyes

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 625/2013. (IV.10.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 625/2013. (IV.10.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/3989-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1329/2016. (XI. 15.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1329/2016. (XI. 15.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/22684-10/2016. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: az osztott képernyős reklám közzétételét előíró törvényi rendelkezés megsértése A Nemzeti

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1005/2013. (VI. 12.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1005/2013. (VI. 12.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/8539-8/2013. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérés, burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése Ügyintéző: személyes

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 822/2012. (V. 2.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 822/2012. (V. 2.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/2651-8/2012. Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség, illetve a közösségi médiaszolgáltatásokkal szemben támasztott törvényi kötelezettségek

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. felhívja,

H A T Á R O Z A T. felhívja, Ügyiratszám: MN/13785-4/2016. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet: A Médiaszolgáltató által

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 48/2015. (I.13.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 48/2015. (I.13.) számú H A T Á R O Z A T A Iktatószám: MN/28790-7/2014. Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: a hatósági ellenőrzés megállapításai

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1148/2015. (VII. 24.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1148/2015. (VII. 24.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/10916-7/2015. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések, a közösségi médiaszolgáltatókkal szemben előírt törvényi követelmények, valamint a társadalmi célú reklámok és klasszikus

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 593/2015. (V.19.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 593/2015. (V.19.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/6252-11/2015. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések, és a közösségi médiaszolgáltatókkal szemben előírt törvényi követelmények megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám:

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 459/2012. (III. 7.) sz. HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 459/2012. (III. 7.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/35125-8/2011. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a pályázatban vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó törvényi kötelezettség megsértése Nemzeti Média- és Hírközlési

Részletesebben

Ügyiratszám: TA/2925-12/2011 NEMZETI MÉDIA - ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK

Ügyiratszám: TA/2925-12/2011 NEMZETI MÉDIA - ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK Ügyiratszám: TA/2925-12/2011 NEMZETI MÉDIA - ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 499/2011. (IV.14.) számú HATÁROZATA A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa (továbbiakban: Médiatanács) a Szabó

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 197/2015. (III.3.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 197/2015. (III.3.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/33261-7/2014. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására, valamint a magyar zenei ok bemutatására

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 2007/2012. (XI.14.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 2007/2012. (XI.14.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/25291-10/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására, valamint a saját készítésű, szerkesztésű

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 797/2014. (IX.2.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 797/2014. (IX.2.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/17079-7/2014. Ügyintéző: személyes adat Email: személyes adat Tárgy: támogatói üzenet, társadalmi célú reklám közzétételére, valamint társadalmi célú reklám megrendelőjének a megnevezésére

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 16/2014. (I.7.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 16/2014. (I.7.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/66261-8/2013. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 2287/2012. (XII.19.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 2287/2012. (XII.19.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/26288-14/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó törvényi kötelezettség

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1915/2012. (X. 30.) sz. HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1915/2012. (X. 30.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/24172-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 103/2015. (I. 27.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 103/2015. (I. 27.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/29932-9/2014. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések, és a közösségi médiaszolgáltatókkal szemben előírt törvényi követelmények megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám:

Részletesebben

a NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 105/2011. (I. 12.) sz. HATÁROZATA

a NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 105/2011. (I. 12.) sz. HATÁROZATA a NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 105/2011. (I. 12.) sz. HATÁROZATA A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa (a továbbiakban: Médiatanács) a médiaszolgáltatásokról és a

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 422/2012. (II.29.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 422/2012. (II.29.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/35724-10/2011. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó rendelkezés megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 539/2013. (III.27.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 539/2013. (III.27.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/717-8/2013. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására, valamint a közszolgálati és a magyar

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1549/2012. (VIII. 29.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1549/2012. (VIII. 29.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/16140-7/2012. Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat Melléklet: a hatósági

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1495/2012. (VIII. 15.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1495/2012. (VIII. 15.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/14954-9/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására, valamint a saját megkülönböztető

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1430/2011. (X. 19.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1430/2011. (X. 19.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/24495-8/ Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: a hatósági ellenőrzés megállapításai A NEMZETI

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 307/2013. (II. 20.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 307/2013. (II. 20.) számú HATÁROZATA Iktatószám: MN/31696-8/2012. Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Ügyintéző: személyes adat Tel.: Személyes adat E-mail: mate.gyongyver@nmhh.hu

Részletesebben

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz harmincezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz harmincezer forint bírsággal sújtja. Ügyiratszám: MN/12483-4/2017. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet: A Médiaszolgáltató által

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1045/2014. (X.28.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1045/2014. (X.28.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/19686-7/2014. Tárgy: engedély nélküli hálózatba kapcsolódás Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat Melléklet: a hatósági ellenőrzés megállapításai A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 430/2014. (V.13.) számú

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 430/2014. (V.13.) számú Ügyiratszám: MN/7843-8/2014. Ügyintéző: személyes adat Email: személyes adat Tárgy: politikai reklám közzétételére vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1270/2012. (VII.11.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1270/2012. (VII.11.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/13997-7/2012. Tárgy: a műsorstruktúrának megfelelő műsorsugárzási kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: I. A hatósági ellenőrzés megállapításai II. Az egyhetes médiaszolgáltatás

Részletesebben

Médiaszolgáltatás Szabályozás Főosztály Ügyiratszám: 15611-3/2011. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. Végzése

Médiaszolgáltatás Szabályozás Főosztály Ügyiratszám: 15611-3/2011. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. Végzése Médiaszolgáltatás Szabályozás Főosztály Ügyiratszám: 15611-3/2011. Pályáztatási és Jogi Osztály Ügyintéző: dr. Szalai Anita Telefon: (06-1) 4577-959 Tárgy: értesítés eljárás megindításáról és hiánypótlásra

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 163/2013. (I.30.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 163/2013. (I.30.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/31683-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására, valamint a saját készítésű, szerkesztésű,

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1135/2012. (VI.20.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1135/2012. (VI.20.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/10125-8/2012. Tárgy: Médiatanács határozatában előírt műsorstruktúrának megfelelő műsorsugárzási kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: 1. A hatósági ellenőrzés megállapításai

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 216/2012. (II. 1.) sz. HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 216/2012. (II. 1.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/32073-8/2011. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: reklám közzétételére vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 216/2012. (II. 1.) sz.

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1898/2012. (X.30.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1898/2012. (X.30.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/24165-7/2012. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 482/2015. (IV.28.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 482/2015. (IV.28.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: Ügyintéző: személyes adat Tárgy: az Orosháza 88,6 MHz médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására irányuló pályázati eljárás eredménye A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 208/2013. (II.6.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 208/2013. (II.6.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyintéző: személyes adat Ügyiratszám: MN/28900-15/2012. Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1230/2015. (IX.1.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1230/2015. (IX.1.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/16962-8/2015. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételét tiltó törvényi rendelkezés megsértése A Nemzeti

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1557/2012. (VIII.29.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1557/2012. (VIII.29.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/16151-7/2011. Tárgy: a műsoridő, a közszolgálati műsorszámok, a helyi közélettel foglalkozó, a helyi mindennapi életet segítő műsorszámok alulteljesítése, és a napi rendszeres híradásra

Részletesebben

HATÁROZAT. 30.000,- Ft, azaz harmincezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi.

HATÁROZAT. 30.000,- Ft, azaz harmincezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi. Médiafelügyeleti Főosztály Iktatószám: MN/9024-3/2013. Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: A Médiaszolgáltató által

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. Indokolás

H A T Á R O Z A T. Indokolás Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/31292-5/2014. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet:

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 173/2014. (II.18.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 173/2014. (II.18.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/72192-8/2013. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 239/2014. (III. 18.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 239/2014. (III. 18.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/675-11/2014. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések, és a hálózatba kapcsolódásra vonatkozó törvényi előírások megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes

Részletesebben

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 753/2012. (IV. 25.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 753/2012. (IV. 25.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a Siófok 92,6 MHz médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására irányuló pályázati eljárás eredménye A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 753/2012.

Részletesebben

HATÁROZAT. határozatot.

HATÁROZAT. határozatot. Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatal Tartalomfelügyeleti főosztály Ügyiratszám: 4807-1/2011. Tárgy: törvénysértés megállapítása Ügyintéző: személyes adat HATÁROZAT A Nemzeti Média- és Hírközlési

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 2205/2012. (XII.12.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 2205/2012. (XII.12.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/28084-7/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség, valamint

Részletesebben

a NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 1331/2011. (X. 5.) számú HATÁROZATA

a NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 1331/2011. (X. 5.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/27101-6/2011. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: kiegyensúlyozottsági kérelem elbírálása Melléklet: a kifogásolt műsorszám tartalmának szöveges ismertetése a NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI

Részletesebben

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 935/2015. (VII.24.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 935/2015. (VII.24.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: PJ/9575-29/2014. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a Budapest 90,3 MHz médiaszolgáltatási jogosultság hasznosítására irányuló pályázati eljárás eredménye A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 457/2014. (V. 20.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 457/2014. (V. 20.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/8929-8/2014. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések, és a közösségi médiaszolgáltatókkal szemben előírt törvényi követelmények megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám:

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1540/2012. (VIII.29.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1540/2012. (VIII.29.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/18998-8/2012. Ügyintéző: személyes adat TelefonszámSzemélyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására, valamint a közszolgálati célokat

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1560/2012. (VIII.29.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1560/2012. (VIII.29.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/18304-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megszegése

Részletesebben

HATÁROZAT. 20.000,- Ft, azaz húszezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi.

HATÁROZAT. 20.000,- Ft, azaz húszezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi. Médiafelügyeleti Főosztály Iktatószám: MN/29384-4/2012. Tárgy: a reklámok közösségi médiaszolgáltatásban történő közzétételének módjára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Ügyintéző: személyes adat

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1297/2016. (XI. 8.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1297/2016. (XI. 8.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/22683-9/2016. Ügyintéző: személyes adat Email: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételét tiltó törvényi rendelkezés megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 634/2012. (IV. 4.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 634/2012. (IV. 4.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/35457-8/2011. Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: a hatósági ellenőrzés megállapításai

Részletesebben

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 686/2009. (III.25.) sz. HATÁROZATA

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 686/2009. (III.25.) sz. HATÁROZATA ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 686/2009. (III.25.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1087/2014. (XI.11.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1087/2014. (XI.11.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/24290-7/2014. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése

Részletesebben

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz hatvanezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz hatvanezer forint bírsággal sújtja. Ügyiratszám: MN/5417-4/2016. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet: A Médiaszolgáltató által

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1554/2012. (VIII.29.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1554/2012. (VIII.29.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/18317-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1795/2012. (X.10.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1795/2012. (X.10.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/21253-8/2012. Tárgy: a közszolgálati, valamint a helyi közélettel foglalkozó, a helyi mindennapi életet bemutató műsorszámokra és a szövegarányra vonatkozóan tett vállalások alulteljesítése

Részletesebben

624/2013 HATÁROZATA. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa (a továbbiakban: Médiatanács) a Chello Central

624/2013 HATÁROZATA. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa (a továbbiakban: Médiatanács) a Chello Central Ügyiratszám: Üzleti titok Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1077/2016. (IX. 6.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1077/2016. (IX. 6.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/17633-8/2016. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések és a közösségi médiaszolgáltatókkal szemben előírt törvényi követelmény megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám:

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1908/2012. (X.30.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1908/2012. (X.30.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/24103-9/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail:Személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1705/2011. (XI. 23.) sz. HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1705/2011. (XI. 23.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/25826-12/2011. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a reklám közzétételére vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 1705/2011. (XI. 23.)

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1531/2011. (X.26.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1531/2011. (X.26.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/25777-8/2011. Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsorsugárzási kötelezettség megsértése ÜgyintézőSzemélyes adat Melléklet: a hatósági ellenőrzés megállapításai A NEMZETI MÉDIA-

Részletesebben

HATÁROZATA. határozatot.

HATÁROZATA. határozatot. Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala Tartalomfelügyeleti főosztály Ügyiratszám: TA/4801-1/2011. Tárgy: törvénysértés megállapítása Ügyintéző: személyes adat HATÁROZATA A Nemzeti Média- és Hírközlési

Részletesebben

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1313/2016. (XI. 15.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1313/2016. (XI. 15.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: PJ/3835-31/2016. Tárgy: a kisközösségi rádiós médiaszolgáltatási lehetőségek elvi hasznosítására irányuló pályázati eljárás eredménye A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának

Részletesebben

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 2576/2007. (XI.14.) sz. HATÁROZATA

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 2576/2007. (XI.14.) sz. HATÁROZATA ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 2576/2007. (XI.14.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1677/2015. (XII.15.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1677/2015. (XII.15.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: PJ/1704-29/2015. Ügyintéző: személyes adat Telefon: 06-1-457-7994 Fax: 06-1-457-7124 Tárgy: a helyi kisközösségi rádiós médiaszolgáltatási lehetőségek elvi hasznosítására irányuló pályázati

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1704/2011. (XI.23.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1704/2011. (XI.23.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/26574-7/2011. Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: a hatósági ellenőrzés megállapításai

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 38.000-Ft, azaz harmincnyolcezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T. 38.000-Ft, azaz harmincnyolcezer forint bírsággal sújtja. Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/678-4/2014. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet:

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 93/2013. (I.23.) számú. Határozata

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 93/2013. (I.23.) számú. Határozata A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 93/2013. (I.23.) számú Határozata A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa (székhelye: 1088 Budapest, Reviczky u. 5., a továbbiakban: Médiatanács)

Részletesebben

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 1561/2008.(VIII.27.) sz. VÉGZÉSE

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 1561/2008.(VIII.27.) sz. VÉGZÉSE ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 1561/2008.(VIII.27.) sz. VÉGZÉSE Az Országos Rádió és Televízió Testület (a továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1037/2016. (VIII. 30.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1037/2016. (VIII. 30.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/17327-10/2016. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések és a közösségi médiaszolgáltatókkal szemben előírt törvényi követelmény megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám:

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1105/2012. (VI.13.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1105/2012. (VI.13.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/11335-9/2012. Tárgy: vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: I. A hatósági ellenőrzés megállapításai

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1606/2012. (IX.5.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1606/2012. (IX.5.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/20021-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a célokat szolgáló műsorszámok, valamint a helyi közélettel foglalkozó, a helyi mindennapi

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1786/2013. (XII. 18.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1786/2013. (XII. 18.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/57219-8/2013. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a termékmegjelenítésre és a támogatásra vonatkozó rendelkezések megsértése A Nemzeti Média-

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1336/2013. (VIII. 28.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1336/2013. (VIII. 28.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/26026-10/2013. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések, valamint a közösségi médiaszolgáltatókkal szemben előírt törvényi követelmények megsértése Ügyintéző: személyes adat

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 547/2012. (III.21.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 547/2012. (III.21.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/35734-11/2011. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó rendelkezés megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának

Részletesebben

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1314/2013. (VIII. 28.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1314/2013. (VIII. 28.) számú HATÁROZATA A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 1314/2013. (VIII. 28.) számú HATÁROZATA 1. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa (1088 Budapest Reviczky utca 5., a továbbiakban: Médiatanács)

Részletesebben

HATÁROZAT. Ügyintéző: dr. Kun István, Szombati Attila Melléklet: -

HATÁROZAT. Ügyintéző: dr. Kun István, Szombati Attila Melléklet: - Ügyiratszám: KS/2794-5/2015. Tárgy: az országos bitfolyam hozzáférés nagykereskedelmi szolgáltatás ának megállapítása retail minus módszer alkalmazásával (UPC RM20) Ügyintéző: dr. Kun István, Szombati

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 80.000,- Ft, azaz nyolcvanezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T. 80.000,- Ft, azaz nyolcvanezer forint bírsággal sújtja. Médiafelügyeleti Főosztály H A T Á R O Z A T Ügyiratszám: MN/1868--4/2015. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1792/2012. (X.10.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1792/2012. (X.10.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/21388-10/2012. Tárgy: a Médiatanács határozatában előírt műsorstruktúrának megfelelő műsorsugárzási kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: a hatósági ellenőrzés megállapításai

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 39/2014. (I.14.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 39/2014. (I.14.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/67673-12/2013. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése,

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1035/2016. (VIII. 30.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1035/2016. (VIII. 30.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/15109-10/2016. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételét tiltó törvényi rendelkezés megsértése A

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 24.000,- Ft, azaz huszonnégyezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T. 24.000,- Ft, azaz huszonnégyezer forint bírsággal sújtja. Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/25287-4/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet:

Részletesebben

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz ötvenezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz ötvenezer forint bírsággal sújtja. Ügyiratszám: MN/154-4/2016. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet: A Médiaszolgáltató által 2015.

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 122/2015. (II.3.) számú HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 122/2015. (II.3.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/28789-8/2014. Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor közreadására vonatkozó és a közösségi médiaszolgáltatókkal szemben előírt törvényi követelmények megsértése Ügyintéző: személyes

Részletesebben

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz kettőszázötvenezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz kettőszázötvenezer forint bírsággal sújtja. Ügyiratszám: MN/16244-4/2016. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a reklámidőre vonatkozó rendelkezés megsértése H A T Á R O Z A T A Nemzeti Média- és Hírközlési

Részletesebben