A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1087/2014. (XI.11.) számú H A T Á R O Z A T A

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1087/2014. (XI.11.) számú H A T Á R O Z A T A"

Átírás

1 Ügyiratszám: MN/ /2014. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése Melléklet: a hatósági ellenőrzés megállapításai (I. és II. számú mellékletek) A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 1087/2014. (XI.11.) számú H A T Á R O Z A T A A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa (a továbbiakban: Médiatanács) az FM 4 Rádió Kft.- vel (8200 Veszprém, Házgyár út 7.; a továbbiakban: Médiaszolgáltató) szemben hivatalból lefolytatott eljárásában megállapította, hogy a Médiaszolgáltató az általa üzemeltetett Mária Rádió Völgyhíd (Veszprém 95,1 MHz) állandó megnevezésű helyi közösségi médiaszolgáltatás július közötti működése során megsértette a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettségét, amelynek következtében a Médiaszolgáltatót Ft, azaz tízezer forint bírsággal sújtja. A Médiaszolgáltató a bírságot e határozat közlését követő hét napon belül köteles megfizetni a Médiatanács Magyar Államkincstár által vezetett számú számlájára. A bírságfizetési kötelezettség késedelmes teljesítése esetén a Médiaszolgáltató késedelmi pótlékot köteles fizetni, melynek mértéke minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd része. Az önkéntes teljesítés elmaradása esetén a Médiatanács a Médiaszolgáltatóval szembeni bírság igényét közigazgatási úton érvényesíti. A Médiatanács megállapította továbbá, hogy a Médiaszolgáltató az általa üzemeltetett Mária Rádió Völgyhíd állandó megnevezésű közösségi médiaszolgáltatás július közötti működése során nem sértette meg a helyi közélettel foglalkozó, helyi mindennapi életet segítő műsorszámok napi arányára, valamint a rendszeres híradás napi arányára vonatkozó vállalásait. E határozat ellen fellebbezésnek nincs helye. A határozat felülvizsgálata az annak közlésétől számított 30 napon belül a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz (a továbbiakban: bíróság) címzett, de a Médiatanácshoz (1088 Budapest, Reviczky utca 5.) három példányban benyújtott keresetlevéllel kérhető. A keresetlevél benyújtásának e határozat végrehajtására halasztó hatálya nincs, a keresettel támadott hatósági határozat végrehajtásának felfüggesztése és a tárgyalás tartása a bíróságtól kérhető. A keresetet a bíróság 30 napon belül bírálja el.

2 I N D O K O L Á S A Médiatanács a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Mttv.) 167. (1) bekezdése alapján hatósági ellenőrzés keretében, hivatalból vizsgálta a Médiaszolgáltató Mária Rádió Völgyhíd állandó megnevezésű helyi közösségi médiaszolgáltatásának július között sugárzott műsorát, amely során felmerült, hogy a Médiaszolgáltató megsértette az Mttv. 63. (12) bekezdésében foglalt rendelkezést. A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 29. (1) bekezdése alapján a Médiatanács az Mttv a), j) és l) pontjában foglalt hatáskörében szeptember 23-án hivatalból hatósági eljárást indított a Médiaszolgáltatóval szemben, és a Ket. 29. (3) bekezdése szerint a 921/2014. (IX.23.) számú, MN/ /2014. ügyiratszámú végzésben tájékoztatta a hatósági ellenőrzés megállapításairól, a Ket. 51. (1) bekezdése szerinti nyilatkozattételi jogosultságáról és a Ket. 68. (1) bekezdés alapján az iratbetekintés lehetőségéről. A Médiatanács megállapította, hogy a Médiaszolgáltató a vizsgált adáshéten vélelmezhetően megsértette a saját műsoridőre, a helyi közélettel foglalkozó, helyi mindennapi életet segítő műsorszámok napi arányára, valamint a rendszeres híradás napi arányára vonatkozó vállalásait. A Médiaszolgáltató a hatósági eljárás megindításáról szóló végzést a tértivevény tanúsága szerint október 3-án vette át, nyilatkozattételi jogával jelen határozat meghozataláig nem élt. A Médiatanács a rendelkezésre álló adatok, különösen a hatósági ellenőrzés eredményét rögzítő vizsgálati jelentés alapján az alábbi tényállást állapította meg, és azt az alábbiak szerint értékelte: A Médiatanács a Médiaszolgáltatót a 384/2011. (III. 23.) számú határozatával létrehozott hatósági szerződésben közösségi médiaszolgáltatási tevékenység végzésére jogosította fel a Veszprém 95,1 MHz frekvencia tekintetében. A Médiatanács és a Médiaszolgáltató között létrejött hatósági szerződés többszöri szerződésmódosítást követően - a 306/2014. (IV. 8.) számú médiatanácsi határozattal ismét módosításra került. Ezen módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt hatósági szerződés (a továbbiakban: Hatósági Szerződés) értelmében a Médiaszolgáltató Mária Rádió Völgyhíd elnevezésű médiaszolgáltatása (Veszprém 95,1 MHz) hálózatba kapcsolódik a Médiaszolgáltató Budapest 94,2 MHz frekvencián és vételkörzet bővítésein folytatott médiaszolgáltatásával (azaz, mint a Mária Rádió hálózat tagja a budapesti Mária Rádió adását közvetíti) az alábbiak szerint: A hálózatos médiaszolgáltatás (Mária Rádió) napi műsorideje: 20 óra minden nap 00:00-16:00 és 20:00-00:00 óra között (Hatósági Szerződés 5.5. pont). A hálózatba kapcsolódó médiaszolgáltatás (Mária Rádió Völgyhíd) saját műsorideje: napi 4 óra minden nap 16:00-20:00 óra között (Hatósági Szerződés 5.6. pont). A Mária Rádió Völgyhíd médiaszolgáltatás műsorideje: napi 24 óra (Hatósági Szerződés 6.1. pont). A Hatósági Szerződésben a Médiaszolgáltató az egyes műsorszám-típusok arányára vonatkozóan, a heti - napi műsoridő tekintetében az alábbi vállalásokat tette: Az egyes műsorszám-típusok, egységek aránya a saját műsoridő minimális százalékaként: Heti Napi Az Mttv ban foglalt közszolgálati célokat szolgáló műsorszámok 90% 90% Helyi közélettel foglalkozó, helyi mindennapi életet segítő műsorszámok 35% 35% Szöveg aránya 70% 70% Napi rendszeres híradásra szánt minimális műsoridő - 1% Célközösségnek szóló műsorszámok aránya 100% 100% 2

3 Az egyes műsorszámok aránya a saját műsoridő maximális százalékaként: Heti Napi Ismétlések aránya 30% 30% Az Mttv. 66. (6) bekezdés értelmében a helyi és a körzeti médiaszolgáltatások közösségi médiaszolgáltatásként való elismerését követően a Médiatanács legalább kétévente új médiaszolgáltatás esetében az első év után is részletes, legalább hét műsornapra kiterjedő vizsgálat során eljárásában hivatalból vizsgálja a médiaszolgáltató működését, amelynek érdekében az általa közzétett műsorszámokkal, illetve a médiaszolgáltatás tartalmával kapcsolatban részletes adatszolgáltatásra köteles. Az Mttv l) pontja értelmében a Médiatanács hatósági hatásköreiben, a sal összhangban gyakorolja a médiaszolgáltatás közösségi médiaszolgáltatássá nyilvánításával összefüggő hatásköröket, felügyeli működésüket. A fentiek alapján indított hatósági eljárás során a Médiatanács megállapította, hogy a Médiaszolgáltató a vizsgált adáshéten megsértette az Mttv. 63. (12) bekezdésében foglalt rendelkezést, az alábbiak miatt: július 19-én és 20-án nem tett közzé saját műsort, hanem teljes műsoridejében a budapesti Mária Rádió műsorát sugározta, a jelen határozat elválaszthatatlan részét képező I. és II. számú melléklet szerint. (Az említett napokon a Mária Rádió a család rádiója szignál szerepelt a saját műsoridő sávjában, míg a többi napon a saját műsoridőben adóazonosítóként a Veszprémi Mária Rádió a hang, ami összeköt minket, keresztény embereket és a Mária Rádió, a Szűzanya rádiója a szeretet frekvenciáján Veszprémben is hangzott el, a Médiaszolgáltató tehát nem alkalmazta a médiaszolgáltatás saját megnevezését Mária Rádió Völgyhíd.) Az Mttv. 63. (12) bekezdése szerint: A médiaszolgáltató a hatósági szerződésben rögzítetteknek megfelelő műsor sugárzására jogosult és köteles, az általa üzemben tartott saját hálózaton, berendezésekkel, eszközökkel vagy elektronikus hírközlési szolgáltató (műsorszóró) szolgáltatás közreműködésével. A médiaszolgáltató saját eszközökkel történő műsorszóró, szétosztó tevékenységére a távközlési szolgáltatási engedély nem szükséges, de ez nem érinti a jogszabályokban meghatározott egyéb engedélyek beszerzésére vonatkozó kötelezettséget. Az Mttv. 3. -a szerint a médiaszolgáltatás és a sajtótermék tartalmának meghatározása szabad, a médiaszolgáltató és a sajtótermék kiadója felelősséggel tartozik e törvényben foglaltak betartásáért. A Médiaszolgáltatónak a törvénysértésekért való felelőssége objektív. A Médiatanács megállapította, hogy mivel a hatósági ellenőrzés tárgyát a Médiaszolgáltató Mária Rádió Völgyhíd állandó megnevezésű közösségi médiaszolgáltatásának július között sugárzott műsora képezte, nem állapítható meg július 19-ét és 20-át illetően a saját műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértésén kívül a Hatósági Szerződésben foglalt egyéb vállalások megsértése, hiszen ezeken a napokon a Médiaszolgáltató saját műsort nem tett közzé (azaz az erre rendelkezésre álló idősávban nem a saját, hanem a budapesti Mária Rádió hálózatos médiaszolgáltatás adását közvetítette). A Médiatanács megállapította továbbá, hogy a Médiaszolgáltató a vizsgált adáshét többi napján teljesítette a Hatósági Szerződésben foglalt vállalásait, ezért az Mttv. 63. (12) bekezdésében foglalt rendelkezést csak július 19-én és 20-án sértette meg azzal, hogy e napokon saját műsort nem adott közre. A jogsértésre vonatkozó részletes megállapításokat és az azokat alátámasztó adatokat a jelen határozat elválaszthatatlan részét képező I. és II. számú mellékletek tartalmazzák. A mellékletek rögzítik és részletezik a határozat indokolásában szereplő jogalkalmazói megállapítások pontos tényállási alapját. A Médiatanács a jogsértés miatt alkalmazandó jogkövetkezmény fajtájának és mértékének meghatározása során az alábbi szempontokat vette figyelembe. A közösségi médiaszolgáltatás kategóriájának megkülönböztetése azon a jogalkotói felismerésen alapul, miszerint a közszolgálati tartalom előállítása, szolgáltatása nem állami monopólium, és a sokszínűség védelme érdekében az állami tulajdonban álló közszolgálati médiaszolgáltatók mellett más 3

4 médiaszolgáltatók is közreműködhetnek a közszolgálati feladatok megvalósításában, és közszolgálati célú műsorszámok sugárzásában. Ily módon a közösségi médiaszolgáltatás feltételeinek biztosítása az Alaptörvényből következő, a sajtó és a média sokszínűségének és demokratikus közvélemény kialakulása feltételeinek biztosítására irányuló állami kötelezettség megvalósításának része. Amennyiben az adott médiaszolgáltató által szolgáltatott közszolgálati tartalom a meghatározott mennyiségi és minőségi feltételeknek megfelel, a jogalkotó mentesíti a médiaszolgáltatási díj megfizetésének kötelezettsége alól. A fentiekre való tekintettel különösen indokolt ezen közösségi médiaszolgáltatók törvényben, illetve hatósági szerződésében vagy hatósági határozatban meghatározott mennyiségi és minőségi kritériumainak rendszeres időközönkénti ellenőrzése, az alábbi jogszabályok alapján: Az Mttv (1) bekezdése szerint: A Hatóság kérelemre vagy hivatalból - feladat- és hatáskörének keretében - jogosult hatósági ellenőrzés vagy hatósági eljárás keretében felügyelni az e törvényben és az Smtv.-ben meghatározott rendelkezések érvényesülését, betartását, valamint a hatósági döntéseiben, a műsorszolgáltatási szerződésekben és a Hatóság által kötött hatósági szerződésekben foglaltak teljesítését. Az Mttv (2) bekezdése szerint: Amennyiben a Hatóság a hatósági döntésének ellenőrzése eredményeként megállapítja a hatósági döntésében foglaltak megsértését, abban az esetben az ügy összes körülményei, illetve az ellenőrzés során feltárt tények, valamint a jogsértés súlya és a hatékony jogérvényesítés szempontjai alapján mérlegeli, hogy a döntés megsértése tárgyában a Ket. szerinti végrehajtási eljárást vagy az e törvény szerinti jogkövetkezmények alkalmazása érdekében hatósági eljárást indít. Az Mttv (1) bekezdés értelmében: Amennyiben a jogsértés csekély súlyú és ismételtség nem állapítható meg, a Médiatanács, illetve a Hivatal - a jogsértés tényének megállapítása és figyelmeztetés mellett - legfeljebb harminc napos határidő tűzésével felhívhatja a jogsértőt a jogsértő magatartás megszüntetésére, a jövőbeni jogsértésektől való tartózkodásra, illetve a jogszerű magatartás tanúsítására, és meghatározhatja annak feltételeit. Az Mttv (1) bekezdésében szabályozott felhívás jogkövetkezménye abban az esetben alkalmazható, ha a jogsértés csekély súlyú, és ismételtség nem állapítható meg. Az Mttv (4) bekezdése szerint: Az (1)-(3) bekezdés alkalmazásában ismételtségnek tekintendő, ha a jogsértő a jogerős hatósági határozatban megállapított jogsértő magatartást ugyanazon jogalapon és jogszabályhely tekintetében, ugyanazon tárgykörben, háromszázhatvanöt napon belül legalább kétszer valósítja meg, ide nem értve a csekély súlyú törvénysértéseket. A Médiatanács jelen határozat meghozataláig az Mttv. 63. (12) bekezdésében foglalt rendelkezés megsértését az alábbi esetekben állapította meg a Médiaszolgáltatóval szemben: a Médiatanács határozatának száma jogsértés médiaszolgáltatás a jogsértés elkövetésének időpontja 634/2012. (IV.4.) Mttv. 63. (12) bek. Mária Rádió Völgyhíd szeptember 1107/2012. (VI.13.) Mttv. 63. (12) bek. 1494/2012. (VIII.15.) Mttv. 63. (12) bek. Mária Rádió Völgyhíd, Mária Rádió (Budapest) Mária Rádió Völgyhíd, Mária Rádió (Budapest) február április 16/2014 (I.7.) Mttv. 63. (12) bek. Mária Rádió Völgyhíd szeptember az alkalmazott jogkövetkezmény Mttv (3) b) Ft Mttv (3) b) médiaszolgáltatásonként Ft Mttv (3) b) médiaszolgáltatásonként Ft Mttv (3) b) Ft A jelen ügyben ismételtség nem állapítható meg, hiszen a Médiaszolgáltató a jogerős hatósági határozatban megállapított jogsértést háromszázhatvanöt napon belül csak egyszer valósította meg. 4

5 A Médiatanács megállapította, hogy a fenti jogsértés nem tekinthető csekély súlyúnak, illetve az Mttv. hatályba lépése óta ötödik alkalommal indult eljárás a Médiaszolgáltatóval szemben az Mttv. 63. (12) bekezdésében foglalt rendelkezés megsértése tárgyában, és a Médiaszolgáltató négy esetben alkalmazott bírságszankció ellenére a vizsgált adáshéten újfent megsértette a hivatkozott rendelkezést. A Médiatanács ugyanakkor figyelembe vette azt is, hogy a tárgyi ügyben a Médiaszolgáltató a Hatósági Szerződésben foglalt vállalásainak (kivéve július 19-ét és 20-át illetően a saját műsor sugárzására vonatkozó kötelezettségét) eleget tett, illetve azokat túlteljesítette, míg a fentebbi táblázatban felsorolt határozatokkal elbírált esetekben a saját műsoridőre vonatkozó kötelezettségén kívül az egyéb vállalásainak megsértése is megállapításra került. Az Mttv (2) bekezdése szerint: A Médiatanács és a Hivatal a jogkövetkezményt - a jogsértés jellegétől függően - a jogsértés súlyára, a jogsértés ismételtségére, folyamatosságára, időtartamára, a jogsértéssel elért vagyoni előnyre, valamint a jogsértéssel okozott érdeksérelemre, az érdeksérelmet szenvedett és veszélyeztetett személyek számára, illetve a jogsértéssel okozott kárra és a jogsértés piacra gyakorolt hatására, továbbá az egyedi ügyben értékelhető egyéb szempontokra tekintettel állapítja meg. Az Mttv (3) bekezdése szerint: A Médiatanács és a Hivatal - a (7) bekezdés figyelembevételével - a következő jogkövetkezmények alkalmazására jogosult: b) bírságot szabhat ki a jogsértővel szemben. A Médiatanács az Mttv (3) bekezdésében foglalt jogkövetkezmények közül a bírság alkalmazása mellett döntött, mivel jelen jogsértés esetén e közjogi eszközt ítélte a legalkalmasabbnak arra, hogy a Médiaszolgáltatót visszatartsa a jövőbeni jogsértések elkövetésétől. A Médiatanács a bírság kiszabásakor külön tekintettel volt arra is, hogy egy esetleges következő jogsértés esetén alkalmazandó jogkövetkezmény megállapításánál érvényesülhessen a fokozatosság elve, azaz a szankcionálás kiszámítható, előre látható legyen. A Médiatanács az Mttv (2) bekezdésében rögzített mérlegelési szempontok közül a jogsértés súlyát vette figyelembe. Az Mttv (2) bekezdésében meghatározott további mérlegelési szempontok figyelemmel az Mttv (4) bekezdésében meghatározott ismételtség fogalmára is a jelen jogsértés tekintetében nem értékelhetők. Fentiekre tekintettel, valamint a jogsértés súlyára és az eset összes körülményére figyelemmel a Médiatanács az Mttv. 63. (12) bekezdésében foglalt rendelkezés megsértése miatt az Mttv (3) bekezdés bb) alpontja alapján a maximálisan kiszabható bírság (ötvenmillió forint) 0,02 %-ának megfelelő összegű, azaz Ft bírságot szabott ki a Médiaszolgáltatóval szemben. A Médiatanács az Mttv a), j) és l) pontjában foglalt hatáskörében a rendelkező részben foglaltak szerint döntött. Az eljárás során a Ket a szerinti eljárási költség nem merült fel. 5

6 A jogorvoslatra történő figyelmeztetés a Ket. 72. (1) bekezdés da) pontján, az Mttv (1) és (3) bekezdésén, valamint án alapul, a tárgyalás tartására vonatkozó kérelemről szóló tájékoztatást a polgári perrendtartásról szóló évi III. törvény 338. (2) bekezdése tartalmazza. Budapest, november 11. A Médiatanács nevében dr. Karas Monika elnök Kapják: 1. Személyes adat dr. Auer János hitelesítő tag 6

7 I. számú melléklet a Médiatanács 1087/2014. (XI.11.) számú határozatához A hatósági ellenőrzés megállapításai (A hatósági ellenőrzés során készített mérések eredményei, a saját műsoridőre vetítve) Mária Rádió Völgyhíd (Veszprém 95,1 MHz), július Időtartam/arány július 15. július 16. július 17. július 18. július 19. július 20. július 21. Teljesítés Vállalás (óó:pp:mp) kedd szerda csütörtök péntek szombat vasárnap hétfő Összesen nap hét Műsoridő Szöveg időtartama Szöveg (%) 72,6% 82,9% 77% 79,1% 85,5% 77,6% 67,1% 77,4% 70% 70% 3. Zene időtartama Magyar zene időtartama Magyar zene (%) 88,2% - 50% 4. Helyi közélettel foglalkozó, helyi mindennapi életet segítő műsorszámok Helyi közélettel foglalkozó, helyi mindennapi életet segítő műsorszámok (%) ,1% 66,2% 74,5% 60,3% 0% 0% 39,3% 41,8% 35% 35% 5. Híradás Híradás (%) 8,1% 8,1% 1,7% 2,6% 0% 0% 6% 3,7% 1% - 6. Ismételt műsorszám Ismételt műsorszám (%) 7. Közszolgálati műsor Közszolgálati (%) % 0% 0% 22,1% 0% 0% 0% 3,1% 30% 30% ,9% 96,6% 96,6% 97% 96,3% 91,7% 93,6% 95,6% 90% 90% 8. Célközönség 1654 A műsor teljes egészében megfelelhetett a célközönség elvárásainak. Célközönség (%) 100% 100% 100% Budapest, november 11. A Médiatanács nevében dr. Karas Monika elnök dr. Auer János hitelesítő tag 7

8 II. számú melléklet a Médiatanács 1087/2014. (XI.11.) számú határozatához A hatósági ellenőrzés során készített mérések részletező táblázatai Mária Rádió Völgyhíd Rádió Veszprém :00:00-20:00:00 magyar mű nem magyar mű ismeretlen zene Műsor címe kezdés vége nettó idő szöveg zene szignaĺ (Maŕia Ra dio, a Szu zanya ra dio ja a szeretet frekvencia jań Veszpréḿben is az FM 95,1 MHz-es frekvenciań) 16:00:03 16:00:44 00:00:41 00:00:41 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 elérhetőségek 16:00:44 16:01:40 00:00:56 00:00:56 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 egyházmegyei hírek) 16:01:40 16:10:10 00:08:30 00:08:30 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 programajánló 16:10:10 16:11:35 00:01:25 00:01:25 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 időjárás 16:11:35 16:12:36 00:01:01 00:01:01 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 magyar zene - Tiszán innen 16:12:36 16:17:55 00:05:19 00:00:00 00:05:19 00:05:19 00:00:00 00:00:00 műsorajánló 16:17:55 16:18:19 00:00:24 00:00:24 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Ómagyar Mária-siralom 16:18:19 16:22:56 00:04:37 00:04:37 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Vitéz Joó Katalin "Ötről a hatra" c. előadása I. rész (A 2013-as Nagy Törökországi Zarándoklat élményei, őstörténeti gyökereink felismerései a Hettita fénybirodalomban) 16:22:56 16:58:10 00:35:14 00:35:14 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 vallásos zene 16:58:10 16:59:24 00:01:14 00:00:00 00:01:14 00:01:14 00:00:00 00:00:00 Himnusz 16:59:24 17:07:32 00:08:08 00:00:00 00:08:08 00:08:08 00:00:00 00:00:00 egyházmegyei hírek) 17:07:32 17:16:01 00:08:29 00:08:29 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 programajánló 17:16:01 17:17:26 00:01:25 00:01:25 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 időjárás 17:17:26 17:18:28 00:01:02 00:01:02 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 vallásos ének - Mennyei seregek, boldog, tiszta lelkek 17:18:28 17:20:38 00:02:10 00:00:00 00:02:10 00:02:10 00:00:00 00:00:00 Vitéz Joó Katalin "Ötről a hatra" c. előadása II. rész (A 2013-as Nagy Törökországi Zarándoklat élményei, őstörténeti gyökereink felismerései a Hettita fénybirodalomban) 17:20:38 17:53:31 00:32:53 00:32:53 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 vallásos zene 17:53:31 17:59:43 00:06:12 00:00:00 00:06:12 00:06:12 00:00:00 00:00:00 Szentmise közvetítése 17:59:43 18:35:13 00:35:30 00:35:30 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Sillye Jenő - Szállj, dalom 18:35:13 18:39:50 00:04:37 00:00:00 00:04:37 00:04:37 00:00:00 00:00:00 imádság 18:39:50 18:41:50 00:02:00 00:02:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 vallásos ének - Mondjunk éneket örömmel 18:41:50 18:44:40 00:02:50 00:00:00 00:02:50 00:02:50 00:00:00 00:00:00 vallásos ének 18:44:40 18:45:37 00:00:57 00:00:00 00:00:57 00:00:57 00:00:00 00:00:00 Imapercek 18:45:37 18:59:17 00:13:40 00:13:40 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 vallásos zene - Mi csak vándorok vagyunk itt a földön 18:59:17 19:00:07 00:00:50 00:00:00 00:00:50 00:00:50 00:00:00 00:00:00 Esti mese (zenék, mese) 19:00:07 19:30:34 00:30:27 00:15:44 00:14:43 00:14:43 00:00:00 00:00:00 vallásos zene 19:30:34 19:36:21 00:05:47 00:00:00 00:05:47 00:05:47 00:00:00 00:00:00 vallásos zene 19:36:21 19:40:53 00:04:32 00:00:00 00:04:32 00:04:32 00:00:00 00:00:00 Cseri Kálmán református lelkipásztor gondolatai a napi evangéliumához 19:40:53 19:44:30 00:03:37 00:03:37 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 8

9 vallásos zene 19:44:30 19:50:44 00:06:14 00:00:00 00:06:14 00:06:14 00:00:00 00:00:00 műsorzárás 19:50:44 19:52:55 00:02:11 00:02:11 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 vallásos ének 19:52:55 19:53:33 00:00:38 00:00:00 00:00:38 00:00:38 00:00:00 00:00:00 Rádió a hang, ami összeköt minket, keresztény emberek) 19:53:33 19:54:08 00:00:35 00:00:35 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 szignaĺ (Maŕia Ra dio, a Szu zanya ra dio ja a szeretet frekvencia jań Veszpreḿben is az FM 95,1 MHz-es frekvenciań) 16:00:24 16:01:00 00:00:36 00:00:36 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 elérhetőségek 16:01:00 16:01:55 00:00:55 00:00:55 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Mária Rádió felajánlása a Szent Szűznek - Boldog II János Pál pápa imája 16:01:55 16:03:28 00:01:33 00:01:33 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 egyházmegyei hírek) 16:03:28 16:12:04 00:08:36 00:08:36 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 időjárás 16:12:04 16:12:59 00:00:55 00:00:55 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 vallásos ének 16:12:59 16:13:30 00:00:31 00:00:00 00:00:31 00:00:31 00:00:00 00:00:00 műsorajánló 16:13:30 16:14:41 00:01:11 00:01:11 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Jean Vanier: A könnyek forrása (lelkigyakorlatos elmélkedések, részlet) 16:14:41 16:28:20 00:13:39 00:13:39 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Rádió FM 95,1) 16:28:20 16:28:50 00:00:30 00:00:30 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Nagy Károly apátkanonok atya felhívása a Sarló Boldogasszony ünnepe alkalmából 16:28:50 16:29:53 00:01:03 00:01:03 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Ismertető a Kármellhegyi Boldogasszony ünnepéről és a skapuláréról 16:29:53 16:48:29 00:18:36 00:13:40 00:04:56 00:04:56 00:00:00 00:00:00 Hittan tábor a gyulafirátóti és cseszneki gyerekeknek (beszélgetés Tell Nándor hitoktatóval) 16:48:29 16:58:25 00:09:56 00:09:56 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 vallásos zene 16:58:25 17:02:11 00:03:46 00:00:00 00:03:46 00:03:46 00:00:00 00:00:00 beszélgetés Tamás Ákossal, a Herendi Porcelánmanufaktúra tervező iparművészével 17:02:11 17:07:15 00:05:04 00:05:04 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Zarándokút szervezése 17:07:15 17:08:31 00:01:16 00:01:16 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 vallásos zene 17:08:31 17:10:01 00:01:30 00:00:00 00:01:30 00:01:30 00:00:00 00:00:00 vallásos zene - Mária jó anyánk, kérünk, hogy nézz le ránk 17:10:01 17:12:18 00:02:17 00:00:00 00:02:17 00:02:17 00:00:00 00:00:00 beszélgetés Tamás Ákossal, a Herendi Porcelánmanufaktúra tervező iparművészével 17:12:18 17:36:41 00:24:23 00:24:23 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Korai kereszténység III. rész 17:36:41 17:48:25 00:11:44 00:11:44 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 egyházmegyei hírek) 17:48:25 17:57:00 00:08:35 00:08:35 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 időjárás 17:57:00 17:57:56 00:00:56 00:00:56 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Rádió FM 95,1) 17:57:56 17:58:18 00:00:22 00:00:22 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 vallásos zene 17:58:18 18:03:07 00:04:49 00:00:00 00:04:49 00:04:49 00:00:00 00:00:00 Szentmise közvetítése a Regina Mundi templomból 18:03:07 18:40:41 00:37:34 00:37:34 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 vallásos zene 18:40:41 18:42:51 00:02:10 00:00:00 00:02:10 00:02:10 00:00:00 00:00:00 vallásos zene 18:42:51 18:45:19 00:02:28 00:00:00 00:02:28 00:02:28 00:00:00 00:00:00 szignaĺ (Maŕia Ra dio, a 18:45:19 18:45:41 00:00:22 00:00:22 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 9

10 Szu zanya ra dio ja a szeretet frekvencia jań Veszpeḿben is az FM 95,1 MHz-es frekvenciań) Barsi Balázs atya gondolatai a Szentmise értékeiről 18:45:41 18:47:53 00:02:12 00:02:12 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Elmélkedés a napi evangéliumról (Horváth István Sándor zalalövői plébános atya gondolatai) 18:47:53 18:52:17 00:04:24 00:04:24 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Imapercek 18:52:17 18:58:46 00:06:29 00:06:29 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Rádió FM 95,1) 18:58:46 18:59:08 00:00:22 00:00:22 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 önkéntesek keresése 18:59:08 19:01:10 00:02:02 00:02:02 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Esti mese (zenék, mese, imádság) 19:01:10 19:16:46 00:15:36 00:07:21 00:08:15 00:08:15 00:00:00 00:00:00 Nagy Károly apátkanonok atya felhívása Szent Anna ünnepe alkalmából 19:16:46 19:19:07 00:02:21 00:02:21 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Tanúságtételek országos veszprémi kurziós találkozóról 19:19:07 19:48:03 00:28:56 00:23:56 00:05:00 00:05:00 00:00:00 00:00:00 köszönjük az adományokat 19:48:03 19:48:26 00:00:23 00:00:23 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 vallásos zene 19:48:26 19:50:48 00:02:22 00:00:00 00:02:22 00:02:22 00:00:00 00:00:00 vallásos zene 19:50:48 19:53:34 00:02:46 00:00:00 00:02:46 00:02:46 00:00:00 00:00:00 műsorzárás 19:53:34 19:54:48 00:01:14 00:01:14 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 szignaĺ (Maŕia Ra dio, a Szu zanya ra dio ja a szeretet frekvencia jań Veszpreḿben is az FM 95,1 MHz-es frekvenciań) 16:00:23 16:01:03 00:00:40 00:00:40 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 elérhetőségek 16:01:03 16:02:01 00:00:58 00:00:58 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 vallásos zene 16:02:01 16:03:59 00:01:58 00:00:00 00:01:58 00:01:58 00:00:00 00:00:00 vallásos zene 16:03:59 16:07:05 00:03:06 00:00:00 00:03:06 00:03:06 00:00:00 00:00:00 vallásos zene 16:07:05 16:10:53 00:03:48 00:00:00 00:03:48 00:03:48 00:00:00 00:00:00 vallásos zene 16:10:53 16:13:10 00:02:17 00:00:00 00:02:17 00:02:17 00:00:00 00:00:00 vallásos zene 16:13:10 16:17:21 00:04:11 00:00:00 00:04:11 00:04:11 00:00:00 00:00:00 vallásos zene 16:17:21 16:21:56 00:04:35 00:00:00 00:04:35 00:04:35 00:00:00 00:00:00 vallásos zene 16:21:56 16:26:35 00:04:39 00:00:00 00:04:39 00:04:39 00:00:00 00:00:00 Moré Balázs: Egyre csendesebben 16:26:35 16:27:35 00:01:00 00:01:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 vallásos zene 16:27:35 16:30:22 00:02:47 00:00:00 00:02:47 00:02:47 00:00:00 00:00:00 önkéntesek keresése 16:30:22 16:32:22 00:02:00 00:02:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Aranykor - idősek műsora (a Celldömölki Mária Rádió műsora; versek, idézetek, zene) 16:32:22 16:54:37 00:22:15 00:19:47 00:02:28 00:02:28 00:00:00 00:00:00 vallásos zene 16:54:37 16:59:25 00:04:48 00:00:00 00:04:48 00:04:48 00:00:00 00:00:00 vallásos zene 16:59:25 17:00:54 00:01:29 00:00:00 00:01:29 00:01:29 00:00:00 00:00:00 egyházmegyei hírek) 17:00:54 17:03:51 00:02:57 00:02:57 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 időjárás 17:03:51 17:04:43 00:00:52 00:00:52 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 vallásos zene 17:04:43 17:09:33 00:04:50 00:00:00 00:04:50 00:04:50 00:00:00 00:00:00 Rádió FM 95,1) 17:09:33 17:09:56 00:00:23 00:00:23 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Szent Lukács Evangéliuma (előadás) 17:09:56 17:49:17 00:39:21 00:39:21 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 vallásos zene 17:49:17 17:53:30 00:04:13 00:00:00 00:04:13 00:04:13 00:00:00 00:00:00 vallásos zene 17:53:30 17:56:33 00:03:03 00:00:00 00:03:03 00:03:03 00:00:00 00:00:00 vallásos zene 17:56:33 17:58:20 00:01:47 00:00:00 00:01:47 00:01:47 00:00:00 00:00:00 10

11 Nagy Károly apátkanonok atya felhívása Szent Anna ünnepe alkalmából 17:58:20 18:00:52 00:02:32 00:02:32 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Szentmise közvetítése a veszprémi Szent Margit templomból 18:00:52 18:39:49 00:38:57 00:38:57 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Rádió FM 95,1) 18:39:49 18:40:12 00:00:23 00:00:23 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Imapercek 18:40:12 18:44:00 00:03:48 00:02:51 00:00:57 00:00:57 00:00:00 00:00:00 szignaĺ (Maŕia Ra dio, a Szu zanya ra dio ja a szeretet frekvencia jań Veszpreḿben is az FM 95,1 MHz-es frekvenciań) 18:44:00 18:44:21 00:00:21 00:00:21 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Rádió FM 95,1) 18:44:21 18:44:36 00:00:15 00:00:15 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Életrajzi magazinműsor (beszélgetés Lőrinci Ferenc Gábor nyugalmazott plébánosatyával) 18:44:36 19:52:52 01:08:16 01:05:24 00:02:52 00:02:52 00:00:00 00:00:00 Rádió a hang, ami összeköt minket, keresztény emberek) 19:52:52 19:53:27 00:00:35 00:00:00 00:00:35 00:00:35 00:00:00 00:00:00 műsorzárás 19:53:27 19:55:50 00:02:23 00:02:23 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 szignaĺ (Maŕia Ra dio, a Szu zanya ra dio ja a szeretet frekvencia jań Veszpreḿben is az FM 95,1 MHz-es frekvenciań) 16:00:20 16:01:01 00:00:41 00:00:41 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 elérhetőségek 16:01:01 16:01:57 00:00:56 00:00:56 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 egyházmegyei hírek) 16:01:57 16:04:50 00:02:53 00:02:53 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 időjárás 16:04:50 16:05:23 00:00:33 00:00:33 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 megnyílt a Bodorka Balatoni Vízivilág Látogatóközpont Balatonfüreden 16:05:23 16:07:40 00:02:17 00:02:17 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 műsorajánló 16:07:40 16:08:13 00:00:33 00:00:33 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 azonosítatlan zene 16:08:13 16:11:47 00:03:34 00:00:00 00:03:34 00:00:00 00:00:00 00:03:34 Nagy Károly apátkanonok atya felhívása Szent Anna ünnepe alkalmából 16:11:47 16:14:09 00:02:22 00:02:22 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 azonosítatlan zene 16:14:09 16:19:02 00:04:53 00:00:00 00:04:53 00:00:00 00:00:00 00:04:53 Rádió a hang, ami összeköt minket, keresztény emberek) 16:19:02 16:19:39 00:00:37 00:00:37 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Veszprémben élő művészek (beszélgetés Král Éva képzőművész, restaurátorral) 16:19:39 17:10:35 00:50:56 00:36:51 00:14:05 00:14:05 00:00:00 00:00:00 azonosítatlan zene 17:10:35 17:15:52 00:05:17 00:05:17 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Cell-Cup Nemzetközi Kézilabda Fesztivál Veszprémben (sajtó tájékoztató) 17:15:52 17:35:46 00:19:54 00:19:54 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 azonosítatlan zene 17:35:46 17:40:19 00:04:33 00:00:00 00:04:33 00:00:00 00:00:00 00:04:33 Rádió a hang, ami összeköt minket, keresztény emberek) 17:40:19 17:40:55 00:00:36 00:00:36 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Székely Dózsa György táncszínházi bemutató Veszprémben (sajtó tájékoztató) 17:40:55 17:56:10 00:15:15 00:15:15 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 azonosítatlan zene 17:56:10 18:00:43 00:04:33 00:00:00 00:04:33 00:00:00 00:00:00 00:04:33 műsorajánló 18:00:43 18:01:16 00:00:33 00:00:33 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 11

12 azonosítatlan zene 18:01:16 18:04:55 00:03:39 00:00:00 00:03:39 00:00:00 00:00:00 00:03:39 Keresztelő Szent János tanítása (előadás) 18:04:55 18:44:27 00:39:32 00:39:32 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 azonosítatlan zene 18:44:27 18:47:02 00:02:35 00:00:00 00:02:35 00:00:00 00:00:00 00:02:35 azonosítatlan zene 18:47:02 18:50:26 00:03:24 00:00:00 00:03:24 00:00:00 00:00:00 00:03:24 Imapercek 18:50:26 18:57:20 00:06:54 00:06:54 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 vallásos zene 18:57:20 18:58:22 00:01:02 00:00:00 00:01:02 00:00:00 00:00:00 00:01:02 vallásos zene 18:58:22 18:59:21 00:00:59 00:00:00 00:00:59 00:00:59 00:00:00 00:00:00 műsorajánló 18:59:21 18:59:47 00:00:26 00:00:26 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 vallásos zene 18:59:47 19:01:00 00:01:13 00:00:00 00:01:13 00:01:13 00:00:00 00:00:00 Szentmise közvetítése a veszprémi Szent László templomból 19:01:00 19:47:25 00:46:25 00:46:25 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 vallásos zene 19:47:25 19:47:55 00:00:30 00:00:00 00:00:30 00:00:30 00:00:00 00:00:00 vallásos zene 19:47:55 19:51:41 00:03:46 00:00:00 00:03:46 00:03:46 00:00:00 00:00:00 műsorzárás 19:51:41 19:53:49 00:02:08 00:02:08 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Rádió a hang, ami összeköt minket, keresztény emberek) 19:53:49 19:54:25 00:00:36 00:00:36 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 szignaĺ (Maŕia Ra dió, keresztény hang minden otthonban) 15:59:40 16:00:17 00:00:37 00:00:37 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Hitvalló (beszélgetés Katona Pállal, a Mária Út koordinátorával) 16:00:17 16:17:07 00:16:50 00:16:50 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 1U ton Zarańdoknap (felhi vaś) 16:17:07 16:18:50 00:01:43 00:01:43 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 vallásos zene 16:18:50 16:22:21 00:03:31 00:00:00 00:03:31 00:03:31 00:00:00 00:00:00 szignál (Mária Rádió a család rádiója) 16:22:21 16:22:37 00:00:16 00:00:16 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Mária Rádió Nagyboldogasszony Zarándoklata 2014 (felhívás) 16:22:37 16:24:40 00:02:03 00:02:03 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 vallásos zene 16:24:40 16:27:35 00:02:55 00:00:00 00:02:55 00:02:55 00:00:00 00:00:00 A belső várkastély - Nagy vagy Avilai Szent Teréz goldolatai az év minden napjára 16:27:35 16:29:41 00:02:06 00:02:06 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 1U ton Zarańdoknap (felhi vaś) 16:29:41 16:31:18 00:01:37 00:01:37 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 1U ton kezdemeńyeześ - beszeĺgeteś Dr. Szabo Tamaśsal, a Maŕia Ra dio elno ke vel 16:31:18 17:03:27 00:32:09 00:32:09 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Keressük a Mária Út legszebb borát (felhívás) 17:03:27 17:05:22 00:01:55 00:01:55 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 1U ton kezdemeńyeześ (stu dio - eś telefon beszeĺgeteśek) 17:05:22 17:59:40 00:54:18 00:39:31 00:14:47 00:14:47 00:00:00 00:00:00 szignaĺ (Maŕia Ra dió, keresztény hang minden otthonban) 17:59:40 18:00:19 00:00:39 00:00:39 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 azonosítatlan zene 18:00:19 18:03:34 00:03:15 00:00:00 00:03:15 00:00:00 00:00:00 00:03:15 azonosítatlan zene 18:03:34 18:05:46 00:02:12 00:00:00 00:02:12 00:00:00 00:00:00 00:02:12 azonosítatlan zene 18:05:46 18:06:32 00:00:46 00:00:00 00:00:46 00:00:00 00:00:00 00:00:46 Mindenki Szentmiséje közvetítése mocsáról 18:06:32 18:56:15 00:49:43 00:49:43 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 azonosítatlan zene 18:56:15 18:56:53 00:00:38 00:00:00 00:00:38 00:00:00 00:00:00 00:00:38 azonosítatlan zene 18:56:53 19:00:01 00:03:08 00:00:00 00:03:08 00:00:00 00:00:00 00:03:08 szignál (Mária Rádió a család rádiója - Mária Rádió Ajka 19:00:01 19:00:24 00:00:23 00:00:23 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 12

13 FM 93,2) 1U ton Zarańdoknap (stu dio eś telefon beszeĺgeteśek) 19:00:24 19:58:17 00:57:53 00:57:53 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 vallásos zene 19:58:17 19:59:02 00:00:45 00:00:00 00:00:45 00:00:00 00:00:00 00:00:45 vallásos zene 19:59:02 20:00:08 00:01:06 00:00:00 00:01:06 00:01:06 00:00:00 00:00:00 vallásos zene 20:00:08 20:01:59 00:01:51 00:00:00 00:01:51 00:01:51 00:00:00 00:00:00 szignaĺ (Maŕia Ra dió, keresztény hang minden otthonban) 15:59:19 15:59:55 00:00:36 00:00:36 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Hitvalló (beszélgetés Géczi Olga karmesterrel, festőművésszel) 15:59:55 16:25:07 00:25:12 00:25:12 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 A belső várkastély - Nagy vagy Avilai Szent Teréz gondolatai az év minden napjára 16:25:07 16:27:04 00:01:57 00:01:57 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 vallásos zene 16:27:04 16:29:03 00:01:59 00:00:00 00:01:59 00:01:59 00:00:00 00:00:00 szignál (Mária Rádió a család rádiója) 16:29:03 16:29:18 00:00:15 00:00:15 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Alma Mater - Katolikus oktatási intézmények bemutatása (Szent Damján Tábor Hajdúdorogon értelmi fogyatékos gyermeke számára - riport összeállítás) 16:29:18 16:55:31 00:26:13 00:26:13 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 1U ton Zarańdoknap (felhi vaś) 16:55:31 16:57:08 00:01:37 00:01:37 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Ferenc Pápa 2013-as audienciáiból készített CD promóciója 16:57:08 16:57:59 00:00:51 00:00:51 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 várpalotai rádió vezetőjének köszönő szavai az adományozóknak 16:57:59 17:00:08 00:02:09 00:02:09 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Mária Rádió Nagyboldogasszony Zarándoklata 2014 (felhívás) 17:00:08 17:02:11 00:02:03 00:02:03 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 vallásos zene 17:02:11 17:06:10 00:03:59 00:00:00 00:03:59 00:03:59 00:00:00 00:00:00 önkéntesek keresése 17:06:10 17:07:18 00:01:08 00:01:08 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 vallásos zene 17:07:18 17:09:09 00:01:51 00:00:00 00:01:51 00:01:51 00:00:00 00:00:00 vallásos zene 17:09:09 17:11:08 00:01:59 00:00:00 00:01:59 00:01:59 00:00:00 00:00:00 felhívás tanúságtételre 17:11:08 17:12:05 00:00:57 00:00:57 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 adományozási lehetőségek 17:12:05 17:13:24 00:01:19 00:01:19 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 vallásos zene 17:13:24 17:15:29 00:02:05 00:00:00 00:02:05 00:02:05 00:00:00 00:00:00 vallásos zene 17:15:29 17:17:29 00:02:00 00:00:00 00:02:00 00:02:00 00:00:00 00:00:00 vallásos zene 17:17:29 17:19:21 00:01:52 00:00:00 00:01:52 00:01:52 00:00:00 00:00:00 szignaĺ (Maŕia Ra dió, keresztény hang minden otthonban) 17:19:21 17:19:56 00:00:35 00:00:35 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Tanúságtétel (Irma néni tanúságtétele) 17:19:56 17:37:59 00:18:03 00:18:03 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 1U ton Zarańdoknap (felhi vaś) 17:37:59 17:39:34 00:01:35 00:01:35 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 vallásos zene 17:39:34 17:42:03 00:02:29 00:00:00 00:02:29 00:02:29 00:00:00 00:00:00 azonosítatlan zene 17:42:03 17:44:54 00:02:51 00:00:00 00:02:51 00:00:00 00:00:00 00:02:51 a budapesti Bakács téri templom bemutatása - beszélgetés Szabon Gábor atyával és Simonkai Márton főministránssal 17:44:54 18:24:59 00:40:05 00:37:08 00:02:57 00:00:00 00:02:57 00:00:00 recept verseny a Mária Rádióban 18:24:59 18:27:04 00:02:05 00:02:05 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 vallásos zene 18:27:04 18:29:50 00:02:46 00:00:00 00:02:46 00:02:46 00:00:00 00:00:00 13

14 Isten jelenlétében - Varga László atya elmélkedése 18:29:50 18:44:04 00:14:14 00:14:14 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 vallásos zene 18:44:04 18:46:44 00:02:40 00:00:00 00:02:40 00:02:40 00:00:00 00:00:00 vallásos zene 18:46:44 18:49:53 00:03:09 00:00:00 00:03:09 00:03:09 00:00:00 00:00:00 Igéző - Vallomások Isten szaváról (Rostás Árpád roma fafaragóművész gondolatai) 18:49:53 18:52:32 00:02:39 00:02:39 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 1U ton Zarańdoknap (felhi vaś) 18:52:32 18:53:43 00:01:11 00:01:11 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Fülöp Ákos nagytétényi plébános köszönete az adományozóknak, adományozási lehetőségek 18:53:43 18:55:50 00:02:07 00:02:07 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 felhívás tanúságtételre 18:55:50 18:56:46 00:00:56 00:00:56 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 vallásos zene 18:56:46 18:59:37 00:02:51 00:00:00 00:02:51 00:02:51 00:00:00 00:00:00 szignál (Mária Rádió a család rádiója) 18:59:37 18:59:55 00:00:18 00:00:18 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Esti mese (zenék, mesék) 18:59:55 19:13:03 00:13:08 00:06:46 00:06:22 00:06:22 00:00:00 00:00:00 vallásos zene 19:13:03 19:14:44 00:01:41 00:00:00 00:01:41 00:01:41 00:00:00 00:00:00 Kincsesláda - Tanulságos történetek (anyák napjával kapcsolatos történetek) 19:14:44 19:52:10 00:37:26 00:30:45 00:06:41 00:06:41 00:00:00 00:00:00 vallásos zene 19:52:10 19:54:54 00:02:44 00:00:00 00:02:44 00:02:44 00:00:00 00:00:00 vallásos zene 19:54:54 19:55:22 00:00:28 00:00:00 00:00:28 00:00:28 00:00:00 00:00:00 Ráhangoló - Szabó Tamás összeállítása (Istenhez kiáltunk nemzetünkért) 19:55:22 19:59:15 00:03:53 00:03:53 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 vallásos zene 19:59:15 20:00:30 00:01:15 00:00:00 00:01:15 00:01:15 00:00:00 00:00:00 szignaĺ (Maŕia Ra dio, a Szu zanya ra dio ja a szeretet frekvencia jań Veszpreḿben is az FM 95,1 MHz-es frekvenciań) 15:59:51 16:00:30 00:00:39 00:00:39 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 elérhetőségek 16:00:30 16:01:28 00:00:58 00:00:58 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 egyházmegyei hírek) 16:01:28 16:06:07 00:04:39 00:04:39 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 vallásos zene 16:06:07 16:09:59 00:03:52 00:00:00 00:03:52 00:03:52 00:00:00 00:00:00 Újszövetség (24. rész Jézus jövendölése a templomból) 16:09:59 16:12:00 00:02:01 00:02:01 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 (csend, technikai hiba) 16:12:00 16:12:34 00:00:34 00:00:34 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 (szerintem a főadó műsora) 16:12:34 16:16:29 00:03:55 00:03:55 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Újszövetség (24. rész Jézus jövendölése a templomból) 16:16:29 16:16:41 00:00:12 00:00:12 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 vallásos zene 16:16:41 16:20:34 00:03:53 00:00:00 00:03:53 00:03:53 00:00:00 00:00:00 vallásos zene 16:20:34 16:22:59 00:02:25 00:00:00 00:02:25 00:02:25 00:00:00 00:00:00 vallásos zene 16:22:59 16:26:12 00:03:13 00:00:00 00:03:13 00:03:13 00:00:00 00:00:00 vallásos zene 16:26:12 16:28:48 00:02:36 00:00:00 00:02:36 00:02:36 00:00:00 00:00:00 vallásos zene 16:28:48 16:29:54 00:01:06 00:00:00 00:01:06 00:01:06 00:00:00 00:00:00 Horváth Lajos atya gondolatai 16:29:54 16:46:14 00:16:20 00:16:20 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 imádság 16:46:14 16:47:12 00:00:58 00:00:58 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 önkéntesek keresése 16:47:12 16:49:12 00:02:00 00:02:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 vallásos zene 16:49:12 16:50:10 00:00:58 00:00:58 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Nagy Károly apátkanonok atya felhívása Szent Anna ünnepe alkalmából 16:50:10 16:52:31 00:02:21 00:02:21 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 vallási zene 16:52:31 16:55:59 00:03:28 00:00:00 00:03:28 00:03:28 00:00:00 00:00:00 vallásos zene 16:55:59 16:58:55 00:02:56 00:00:00 00:02:56 00:02:56 00:00:00 00:00:00 vallási zene 16:58:55 16:59:52 00:00:57 00:00:00 00:00:57 00:00:57 00:00:00 00:00:00 14

15 egyházmegyei hírek) 16:59:52 17:04:30 00:04:38 00:04:38 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 vallásos zene 17:04:30 17:08:28 00:03:58 00:00:00 00:03:58 00:03:58 00:00:00 00:00:00 Horváth Lajos atya gondolatai 17:08:28 17:24:48 00:16:20 00:16:20 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 vallási zene 17:24:48 17:27:39 00:02:51 00:00:00 00:02:51 00:02:51 00:00:00 00:00:00 vallásos zene 17:27:39 17:29:52 00:02:13 00:00:00 00:02:13 00:02:13 00:00:00 00:00:00 imádság 17:29:52 17:39:38 00:09:46 00:09:46 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 vallási zene 17:39:38 17:40:38 00:01:00 00:00:00 00:01:00 00:01:00 00:00:00 00:00:00 önkéntesek keresése 17:40:38 17:42:38 00:02:00 00:02:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 vallásos zene 17:42:38 17:43:37 00:00:59 00:00:00 00:00:59 00:00:59 00:00:00 00:00:00 Nagy Károly apátkanonok atya felhívása Szent Anna ünnepe alkalmából 17:43:37 17:45:58 00:02:21 00:02:21 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 vallási zene 17:45:58 17:49:48 00:03:50 00:00:00 00:03:50 00:03:50 00:00:00 00:00:00 vallásos zene 17:49:48 17:53:50 00:04:02 00:00:00 00:04:02 00:04:02 00:00:00 00:00:00 vallási zene 17:53:50 17:59:56 00:06:06 00:06:06 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 egyházmegyei hírek) 17:59:56 18:04:34 00:04:38 00:04:38 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 vallásos zene 18:04:34 18:06:38 00:02:04 00:00:00 00:02:04 00:02:04 00:00:00 00:00:00 vallásos zene 18:06:38 18:08:01 00:01:23 00:00:00 00:01:23 00:01:23 00:00:00 00:00:00 vallásos zene 18:08:01 18:11:35 00:03:34 00:00:00 00:03:34 00:03:34 00:00:00 00:00:00 vallásos zene 18:11:35 18:14:54 00:03:19 00:00:00 00:03:19 00:03:19 00:00:00 00:00:00 Horváth Lajos atya gondolatai 18:14:54 18:40:07 00:25:13 00:25:13 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 vallásos zene 18:40:07 18:43:46 00:03:39 00:00:00 00:03:39 00:03:39 00:00:00 00:00:00 vallásos zene 18:43:46 18:48:02 00:04:16 00:00:00 00:04:16 00:04:16 00:00:00 00:00:00 vallásos zene 18:48:02 18:50:03 00:02:01 00:00:00 00:02:01 00:02:01 00:00:00 00:00:00 műsorajánló 18:50:03 18:50:34 00:00:31 00:00:31 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 vallásos zene 18:50:34 18:54:38 00:04:04 00:00:00 00:04:04 00:04:04 00:00:00 00:00:00 vallásos zene 18:54:38 18:57:35 00:02:57 00:00:00 00:02:57 00:02:57 00:00:00 00:00:00 vallásos zene 18:57:35 19:02:33 00:04:58 00:00:00 00:04:58 00:04:58 00:00:00 00:00:00 Szentmise közvetítése a veszprémi Magyarok Nagyasszonya plébániatemplomból 19:02:33 19:43:45 00:41:12 00:41:12 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 vallásos zene 19:43:45 19:45:12 00:01:27 00:00:00 00:01:27 00:01:27 00:00:00 00:00:00 recept verseny a Mária Rádióban; Ferenc Pápa 2013-as audienciáiból készített CD promóciója; 1U ton Zarańdoknap 19:45:12 19:51:16 00:06:04 00:06:04 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 műsorzárás 19:51:16 19:53:20 00:02:04 00:02:04 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Rádió a hang, ami összeköt minket, keresztény emberek) 19:53:20 19:53:55 00:00:35 00:00:35 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Budapest, november 11. A Médiatanács nevében dr. Karas Monika elnök dr. Auer János hitelesítő tag 15

H A T Á R O Z A T. felhívja,

H A T Á R O Z A T. felhívja, H A T Á R O Z A T Ügyiratszám: MN/4138-4/2016. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: reklám közzétételére vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése A Nemzeti

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1464/2012. (VII. 25.) számú HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1464/2012. (VII. 25.) számú HATÁROZATA Iktatószám: MN/15130-10/2012. Tárgy: a gyermekek és kiskorúak védelmére vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Ügyintéző: Melléklet: személyes adat a hatósági eljárás tárgyát képező honlap másolata

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1346/2016. (XI. 22.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1346/2016. (XI. 22.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/28574-8/2016. Tárgy: a reklám más médiatartalmaktól való megkülönböztetésének módjára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat A NEMZETI

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1134/2012. (VI.20.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1134/2012. (VI.20.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/11491-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a saját készítésű, szerkesztésű és első ízben bemutatott (nem ismételt) műsorszámok heti

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 625/2013. (IV.10.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 625/2013. (IV.10.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/3989-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése

Részletesebben

Tárgy: Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 54/2015. (I.13.) számú HATÁROZATA

Tárgy: Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 54/2015. (I.13.) számú HATÁROZATA Iktatószám: Tárgy: Ügyintéző: Melléklet: MN/30592-7/2014. a gyermekek és kiskorúak védelmére vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése személyes adat a hatósági eljárás tárgyát képező sajtótermék másolata

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1191/2014. (XII.9.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1191/2014. (XII.9.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/28500-7/2014. Tárgy: a hatósági határozatban vállalt műsorszerkezettől történő eltérések Ügyintéző: személyes adat Melléklet: a hatósági ellenőrzés megállapításai A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1250/2014. (XII.16.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1250/2014. (XII.16.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/26124-8/2014. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a támogatás közzétételére vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 1250/2014. (XII.16.)

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 48/2015. (I.13.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 48/2015. (I.13.) számú H A T Á R O Z A T A Iktatószám: MN/28790-7/2014. Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: a hatósági ellenőrzés megállapításai

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1084/2014. (XI.11.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1084/2014. (XI.11.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/23304-7/2014. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására, valamint a magyar zenei műsorszámok,

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 16/2014. (I.7.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 16/2014. (I.7.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/66261-8/2013. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1331/2013. (VIII. 28.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1331/2013. (VIII. 28.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/22233-7/2013. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések, és a közösségi médiaszolgáltatókkal szemben előírt törvényi követelmények megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám:

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 1759/2013. (XII. 11.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 1759/2013. (XII. 11.) számú HATÁROZATA A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 1759/2013. (XII. 11.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/57221-8/2013. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 822/2012. (V. 2.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 822/2012. (V. 2.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/2651-8/2012. Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség, illetve a közösségi médiaszolgáltatásokkal szemben támasztott törvényi kötelezettségek

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. felhívja,

H A T Á R O Z A T. felhívja, Ügyiratszám: MN/16251-4/2016. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet: A Médiaszolgáltató által

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 712/2013. (IV.25.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 712/2013. (IV.25.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/5825-8/2013. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1219/2016. (X.11.) sz. HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1219/2016. (X.11.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/22682-7/2016. Ügyintéző: személyes adat Email: személyes adat Tárgy: a termékmegjelenítésre és a műsorszámok támogatására vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése Nemzeti Média- és Hírközlési

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1495/2012. (VIII. 15.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1495/2012. (VIII. 15.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/14954-9/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására, valamint a saját megkülönböztető

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 593/2015. (V.19.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 593/2015. (V.19.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/6252-11/2015. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések, és a közösségi médiaszolgáltatókkal szemben előírt törvényi követelmények megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám:

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1148/2015. (VII. 24.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1148/2015. (VII. 24.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/10916-7/2015. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések, a közösségi médiaszolgáltatókkal szemben előírt törvényi követelmények, valamint a társadalmi célú reklámok és klasszikus

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 2007/2012. (XI.14.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 2007/2012. (XI.14.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/25291-10/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására, valamint a saját készítésű, szerkesztésű

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 430/2014. (V.13.) számú

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 430/2014. (V.13.) számú Ügyiratszám: MN/7843-8/2014. Ügyintéző: személyes adat Email: személyes adat Tárgy: politikai reklám közzétételére vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 197/2015. (III.3.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 197/2015. (III.3.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/33261-7/2014. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására, valamint a magyar zenei ok bemutatására

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1898/2012. (X.30.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1898/2012. (X.30.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/24165-7/2012. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

Részletesebben

HATÁROZAT. 30.000,- Ft, azaz harmincezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi.

HATÁROZAT. 30.000,- Ft, azaz harmincezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi. Médiafelügyeleti Főosztály Iktatószám: MN/9024-3/2013. Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: A Médiaszolgáltató által

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1045/2014. (X.28.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1045/2014. (X.28.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/19686-7/2014. Tárgy: engedély nélküli hálózatba kapcsolódás Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat Melléklet: a hatósági ellenőrzés megállapításai A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1270/2012. (VII.11.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1270/2012. (VII.11.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/13997-7/2012. Tárgy: a műsorstruktúrának megfelelő műsorsugárzási kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: I. A hatósági ellenőrzés megállapításai II. Az egyhetes médiaszolgáltatás

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. felhívja,

H A T Á R O Z A T. felhívja, Ügyiratszám: MN/13785-4/2016. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet: A Médiaszolgáltató által

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1005/2013. (VI. 12.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1005/2013. (VI. 12.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/8539-8/2013. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérés, burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése Ügyintéző: személyes

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 539/2013. (III.27.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 539/2013. (III.27.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/717-8/2013. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására, valamint a közszolgálati és a magyar

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 103/2015. (I. 27.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 103/2015. (I. 27.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/29932-9/2014. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések, és a közösségi médiaszolgáltatókkal szemben előírt törvényi követelmények megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám:

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1230/2015. (IX.1.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1230/2015. (IX.1.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/16962-8/2015. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételét tiltó törvényi rendelkezés megsértése A Nemzeti

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1329/2016. (XI. 15.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1329/2016. (XI. 15.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/22684-10/2016. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: az osztott képernyős reklám közzétételét előíró törvényi rendelkezés megsértése A Nemzeti

Részletesebben

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz hatvanezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz hatvanezer forint bírsággal sújtja. Ügyiratszám: MN/5417-4/2016. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet: A Médiaszolgáltató által

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1549/2012. (VIII. 29.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1549/2012. (VIII. 29.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/16140-7/2012. Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat Melléklet: a hatósági

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 2287/2012. (XII.19.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 2287/2012. (XII.19.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/26288-14/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó törvényi kötelezettség

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 39/2014. (I.14.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 39/2014. (I.14.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/67673-12/2013. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése,

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 459/2012. (III. 7.) sz. HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 459/2012. (III. 7.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/35125-8/2011. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a pályázatban vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó törvényi kötelezettség megsértése Nemzeti Média- és Hírközlési

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 634/2012. (IV. 4.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 634/2012. (IV. 4.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/35457-8/2011. Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: a hatósági ellenőrzés megállapításai

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1554/2012. (VIII.29.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1554/2012. (VIII.29.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/18317-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1297/2016. (XI. 8.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1297/2016. (XI. 8.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/22683-9/2016. Ügyintéző: személyes adat Email: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételét tiltó törvényi rendelkezés megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

Részletesebben

HATÁROZAT. 20.000,- Ft, azaz húszezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi.

HATÁROZAT. 20.000,- Ft, azaz húszezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi. Médiafelügyeleti Főosztály Iktatószám: MN/29384-4/2012. Tárgy: a reklámok közösségi médiaszolgáltatásban történő közzétételének módjára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Ügyintéző: személyes adat

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1244/2014. (XII.16.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1244/2014. (XII.16.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/25649-10/2014. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése,

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 163/2013. (I.30.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 163/2013. (I.30.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/31683-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására, valamint a saját készítésű, szerkesztésű,

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1557/2012. (VIII.29.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1557/2012. (VIII.29.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/16151-7/2011. Tárgy: a műsoridő, a közszolgálati műsorszámok, a helyi közélettel foglalkozó, a helyi mindennapi életet segítő műsorszámok alulteljesítése, és a napi rendszeres híradásra

Részletesebben

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz ötvenezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz ötvenezer forint bírsággal sújtja. Ügyiratszám: MN/154-4/2016. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet: A Médiaszolgáltató által 2015.

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 797/2014. (IX.2.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 797/2014. (IX.2.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/17079-7/2014. Ügyintéző: személyes adat Email: személyes adat Tárgy: támogatói üzenet, társadalmi célú reklám közzétételére, valamint társadalmi célú reklám megrendelőjének a megnevezésére

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 482/2015. (IV.28.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 482/2015. (IV.28.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: Ügyintéző: személyes adat Tárgy: az Orosháza 88,6 MHz médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására irányuló pályázati eljárás eredménye A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának

Részletesebben

a NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 105/2011. (I. 12.) sz. HATÁROZATA

a NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 105/2011. (I. 12.) sz. HATÁROZATA a NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 105/2011. (I. 12.) sz. HATÁROZATA A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa (a továbbiakban: Médiatanács) a médiaszolgáltatásokról és a

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1915/2012. (X. 30.) sz. HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1915/2012. (X. 30.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/24172-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 239/2014. (III. 18.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 239/2014. (III. 18.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/675-11/2014. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések, és a hálózatba kapcsolódásra vonatkozó törvényi előírások megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 547/2012. (III.21.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 547/2012. (III.21.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/35734-11/2011. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó rendelkezés megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 38.000-Ft, azaz harmincnyolcezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T. 38.000-Ft, azaz harmincnyolcezer forint bírsággal sújtja. Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/678-4/2014. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet:

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 216/2012. (II. 1.) sz. HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 216/2012. (II. 1.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/32073-8/2011. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: reklám közzétételére vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 216/2012. (II. 1.) sz.

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 542/2014. (VI. 17.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 542/2014. (VI. 17.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/10617-7/ Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések, és a közösségi médiaszolgáltatókkal szemben előírt törvényi követelmény megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám:

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 164/2013. (I.30.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 164/2013. (I.30.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/32761-7/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése

Részletesebben

Ügyiratszám: TA/2925-12/2011 NEMZETI MÉDIA - ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK

Ügyiratszám: TA/2925-12/2011 NEMZETI MÉDIA - ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK Ügyiratszám: TA/2925-12/2011 NEMZETI MÉDIA - ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 499/2011. (IV.14.) számú HATÁROZATA A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa (továbbiakban: Médiatanács) a Szabó

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 24.000,- Ft, azaz huszonnégyezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T. 24.000,- Ft, azaz huszonnégyezer forint bírsággal sújtja. Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/25287-4/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet:

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 457/2014. (V. 20.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 457/2014. (V. 20.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/8929-8/2014. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések, és a közösségi médiaszolgáltatókkal szemben előírt törvényi követelmények megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám:

Részletesebben

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 935/2015. (VII.24.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 935/2015. (VII.24.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: PJ/9575-29/2014. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a Budapest 90,3 MHz médiaszolgáltatási jogosultság hasznosítására irányuló pályázati eljárás eredménye A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1017/2012. (V.30.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1017/2012. (V.30.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/4544-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megszegése

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1083/2014. (XI.11.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1083/2014. (XI.11.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/22603-7/2014. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 80.000,- Ft, azaz nyolcvanezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T. 80.000,- Ft, azaz nyolcvanezer forint bírsággal sújtja. Médiafelügyeleti Főosztály H A T Á R O Z A T Ügyiratszám: MN/1868--4/2015. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1336/2013. (VIII. 28.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1336/2013. (VIII. 28.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/26026-10/2013. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések, valamint a közösségi médiaszolgáltatókkal szemben előírt törvényi követelmények megsértése Ügyintéző: személyes adat

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1606/2012. (IX.5.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1606/2012. (IX.5.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/20021-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a célokat szolgáló műsorszámok, valamint a helyi közélettel foglalkozó, a helyi mindennapi

Részletesebben

HATÁROZAT. határozatot.

HATÁROZAT. határozatot. Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatal Tartalomfelügyeleti főosztály Ügyiratszám: 4807-1/2011. Tárgy: törvénysértés megállapítása Ügyintéző: személyes adat HATÁROZAT A Nemzeti Média- és Hírközlési

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 422/2012. (II.29.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 422/2012. (II.29.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/35724-10/2011. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó rendelkezés megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1241/2014. (XII.16.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1241/2014. (XII.16.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/26123-9/2014. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése

Részletesebben

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1313/2016. (XI. 15.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1313/2016. (XI. 15.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: PJ/3835-31/2016. Tárgy: a kisközösségi rádiós médiaszolgáltatási lehetőségek elvi hasznosítására irányuló pályázati eljárás eredménye A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1430/2011. (X. 19.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1430/2011. (X. 19.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/24495-8/ Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: a hatósági ellenőrzés megállapításai A NEMZETI

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1540/2012. (VIII.29.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1540/2012. (VIII.29.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/18998-8/2012. Ügyintéző: személyes adat TelefonszámSzemélyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására, valamint a közszolgálati célokat

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 208/2013. (II.6.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 208/2013. (II.6.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyintéző: személyes adat Ügyiratszám: MN/28900-15/2012. Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése

Részletesebben

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1677/2015. (XII.15.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1677/2015. (XII.15.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: PJ/1704-29/2015. Ügyintéző: személyes adat Telefon: 06-1-457-7994 Fax: 06-1-457-7124 Tárgy: a helyi kisközösségi rádiós médiaszolgáltatási lehetőségek elvi hasznosítására irányuló pályázati

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1795/2012. (X.10.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1795/2012. (X.10.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/21253-8/2012. Tárgy: a közszolgálati, valamint a helyi közélettel foglalkozó, a helyi mindennapi életet bemutató műsorszámokra és a szövegarányra vonatkozóan tett vállalások alulteljesítése

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 40.000,- Ft, azaz negyvenezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T. 40.000,- Ft, azaz negyvenezer forint bírsággal sújtja. H A T Á R O Z A T Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/67963--4/2013. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1135/2012. (VI.20.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1135/2012. (VI.20.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/10125-8/2012. Tárgy: Médiatanács határozatában előírt műsorstruktúrának megfelelő műsorsugárzási kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: 1. A hatósági ellenőrzés megállapításai

Részletesebben

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz hatszázezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz hatszázezer forint bírsággal sújtja. Ügyiratszám: MN/4296-4/2016. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a reklámidőre vonatkozó rendelkezés megsértése H A T Á R O Z A T A Nemzeti Média- és Hírközlési

Részletesebben

HATÁROZATA. határozatot.

HATÁROZATA. határozatot. Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala Tartalomfelügyeleti főosztály Ügyiratszám: TA/4801-1/2011. Tárgy: törvénysértés megállapítása Ügyintéző: személyes adat HATÁROZATA A Nemzeti Média- és Hírközlési

Részletesebben

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz húszezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz húszezer forint bírsággal sújtja. Ügyiratszám: MN/34198-4/2016. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése H A T Á R O Z A T A Nemzeti Média-

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1560/2012. (VIII.29.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1560/2012. (VIII.29.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/18304-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megszegése

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1908/2012. (X.30.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1908/2012. (X.30.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/24103-9/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail:Személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése

Részletesebben

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz kettőszázötvenezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz kettőszázötvenezer forint bírsággal sújtja. Ügyiratszám: MN/16244-4/2016. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a reklámidőre vonatkozó rendelkezés megsértése H A T Á R O Z A T A Nemzeti Média- és Hírközlési

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1531/2011. (X.26.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1531/2011. (X.26.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/25777-8/2011. Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsorsugárzási kötelezettség megsértése ÜgyintézőSzemélyes adat Melléklet: a hatósági ellenőrzés megállapításai A NEMZETI MÉDIA-

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. Indokolás

H A T Á R O Z A T. Indokolás Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/31292-5/2014. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet:

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 307/2013. (II. 20.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 307/2013. (II. 20.) számú HATÁROZATA Iktatószám: MN/31696-8/2012. Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Ügyintéző: személyes adat Tel.: Személyes adat E-mail: mate.gyongyver@nmhh.hu

Részletesebben

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 753/2012. (IV. 25.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 753/2012. (IV. 25.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a Siófok 92,6 MHz médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására irányuló pályázati eljárás eredménye A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 753/2012.

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 93/2013. (I.23.) számú. Határozata

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 93/2013. (I.23.) számú. Határozata A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 93/2013. (I.23.) számú Határozata A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa (székhelye: 1088 Budapest, Reviczky u. 5., a továbbiakban: Médiatanács)

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1077/2016. (IX. 6.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1077/2016. (IX. 6.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/17633-8/2016. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések és a közösségi médiaszolgáltatókkal szemben előírt törvényi követelmény megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám:

Részletesebben

Médiaszolgáltatás Szabályozás Főosztály Ügyiratszám: 15611-3/2011. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. Végzése

Médiaszolgáltatás Szabályozás Főosztály Ügyiratszám: 15611-3/2011. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. Végzése Médiaszolgáltatás Szabályozás Főosztály Ügyiratszám: 15611-3/2011. Pályáztatási és Jogi Osztály Ügyintéző: dr. Szalai Anita Telefon: (06-1) 4577-959 Tárgy: értesítés eljárás megindításáról és hiánypótlásra

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1897/2012. (X.30.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1897/2012. (X.30.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/24101-7/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1002/2014. (X. 14.) sz. HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1002/2014. (X. 14.) sz. HATÁROZATA A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 1002/2014. (X. 14.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/24258-8/2014. Üi.: személyes adat Tárgy: a digitális műsorterjesztés útján közzétett, eredetileg

Részletesebben

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság. Médiatanácsának. 131/2011. (I. 19.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság. Médiatanácsának. 131/2011. (I. 19.) számú HATÁROZATA A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 131/2011. (I. 19.) számú HATÁROZATA 1. A Médiatanács (1085 Budapest Reviczky u. 8.) megállapítja, hogy az Oktatási éskulturális Közlöny 2010. február

Részletesebben

a NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 1331/2011. (X. 5.) számú HATÁROZATA

a NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 1331/2011. (X. 5.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/27101-6/2011. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: kiegyensúlyozottsági kérelem elbírálása Melléklet: a kifogásolt műsorszám tartalmának szöveges ismertetése a NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 2205/2012. (XII.12.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 2205/2012. (XII.12.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/28084-7/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség, valamint

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1105/2012. (VI.13.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1105/2012. (VI.13.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/11335-9/2012. Tárgy: vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: I. A hatósági ellenőrzés megállapításai

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 2208/2012. (XII. 12.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 2208/2012. (XII. 12.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/28387-8/2012. Tárgy: a hálózatba kapcsolódásra vonatkozó törvényi előírások megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat Melléklet: a vizsgált adásnap műsorát tartalmazó

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 122/2015. (II.3.) számú HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 122/2015. (II.3.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/28789-8/2014. Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor közreadására vonatkozó és a közösségi médiaszolgáltatókkal szemben előírt törvényi követelmények megsértése Ügyintéző: személyes

Részletesebben

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz nyolcvanezer forint bírsággal sújtja. Indokolás

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz nyolcvanezer forint bírsággal sújtja. Indokolás Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/3431-4/2014. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet:

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 320/2014. (IV.8.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 320/2014. (IV.8.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/2345-10/2014. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a reklámok megkülönböztetésére vonatkozó törvényi rendelkezés, valamint a vállalt műsorstruktúrának

Részletesebben

A bírság szankció. A bírság szankció alkalmazásának elvei a médiaigazgatásban. dr. Pap Szilvia. főosztályvezető. 2012. március 13.

A bírság szankció. A bírság szankció alkalmazásának elvei a médiaigazgatásban. dr. Pap Szilvia. főosztályvezető. 2012. március 13. A bírság szankció dr. Pap Szilvia főosztályvezető A bírság szankció alkalmazásának elvei a médiaigazgatásban 2012. március 13. 2 1. A szankció alkalmazásának funkciói OBJEKTÍV FELELŐSSÉG JOGÉRVÉNYESÍTÉS

Részletesebben