A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1540/2012. (VIII.29.) számú H A T Á R O Z A T A

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1540/2012. (VIII.29.) számú H A T Á R O Z A T A"

Átírás

1 Ügyiratszám: MN/ /2012. Ügyintéző: személyes adat TelefonszámSzemélyes adat személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására, valamint a közszolgálati célokat szolgáló műsorszámok heti több mint kétharmados sugárzási arányára vonatkozó kötelezettség megsértése Melléklet: I., II. és III. számú mellékletek A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 1540/2012. (VIII.29.) számú H A T Á R O Z A T A A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa (a továbbiakban: Médiatanács) a Fanny-Film Kft.-vel (2000 Szentendre, Fogoly u. 10.; a továbbiakban: Médiaszolgáltató) szemben hivatalból lefolytatott eljárásában megállapította, hogy a Médiaszolgáltató az általa üzemeltetett Rádió Szentendre (vételkörzet: Szentendre 91,6 MHz) állandó megnevezésű közösségi médiaszolgáltatás április 9 15-e közötti műsora során megsértette a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására, valamint a közszolgálati célokat szolgáló műsorszámok heti több mint kétharmados sugárzási arányára vonatkozó kötelezettségét, melynek következtében a Médiaszolgáltatót Ft, azaz húszezer forint bírsággal sújtja. A Médiatanács megállapította, hogy a Médiaszolgáltató a vizsgált adáshéten nem sértette meg a rendszeres híradásra szánt műsoridő napi minimum 5%-os arányára vonatkozó szerződéses vállalását. A Médiaszolgáltató a bírságot e határozat közlését követő hét napon belül köteles megfizetni a Médiatanács Magyar Államkincstár által vezetett számú számlájára. A bírságfizetési kötelezettség késedelmes teljesítése esetén a Médiaszolgáltató késedelmi pótlékot köteles fizetni, melynek mértéke minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd része. Az önkéntes teljesítés elmaradása esetén a Médiatanács a Médiaszolgáltatóval szembeni bírság igényét közigazgatási úton érvényesíti. E határozat ellen fellebbezésnek nincs helye. A határozat felülvizsgálata az annak közlésétől számított 30 napon belül a Fővárosi Törvényszékhez címzett, de a Médiatanácshoz három példányban benyújtott keresetlevéllel kérhető. A keresetlevél benyújtásának e határozat végrehajtására halasztó hatálya nincs, a keresettel támadott hatósági határozat 1

2 végrehajtásának felfüggesztése és a tárgyalás tartása a bíróságtól kérhető. A keresetet a bíróság 30 napon belül bírálja el. I N D O K O L Á S A Médiatanács a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Mttv.) 167. (1) bekezdése alapján hatósági ellenőrzés keretében, hivatalból vizsgálta a Médiaszolgáltató Rádió Szentendre állandó megnevezésű közösségi médiaszolgáltatásának április 9 15-e között sugárzott műsorát, amely során felmerült, hogy a Médiaszolgáltató a vállalt műsorstruktúrától való eltéréssel megsértette az Mttv. 63. (12) bekezdésében, valamint az Mttv. 66. (4) bekezdésének g) pontjában foglalt rendelkezéseket. Az Mttv. a jogsértés idején hatályos 63. (12) bekezdése szerint: A médiaszolgáltató a pályázati ajánlatában vállalt időtartamban és műsoridőben a műsoridőbeosztás szerint, saját megkülönböztető azonosítási jelét használva, a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására jogosult és köteles, az általa üzemben tartott saját hálózaton, berendezésekkel, eszközökkel vagy hírközlési szolgáltató (műsorszóró) szolgáltatás közreműködésével. A médiaszolgáltató saját eszközökkel történő műsorszóró, szétosztó tevékenységére a távközlési szolgáltatási engedély nem szükséges, de ez nem érinti a jogszabályokban meghatározott egyéb engedélyek beszerzésére vonatkozó kötelezettséget. Az Mttv. 66. (4) bekezdésének g) pontja szerint: A lineáris közösségi médiaszolgáltatás heti műsoridejének több mint kétharmadában köteles a 83. -ban foglalt közszolgálati célokat szolgáló műsorszámokat szolgáltatni, amibe beleszámít a szolgált közösségnek szóló hírműsorszám, politikai tájékoztató műsorszám, kulturális műsorszám és az egyéb, nem elsősorban az adott közösségnek szóló hasonló tartalom is. A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 29. (1) bekezdése alapján a Médiatanács az Mttv a), j) és l) pontjában foglalt hatáskörében július 18-án hivatalból hatósági eljárást indított a Médiaszolgáltatóval szemben, és a Ket. 29. (3) bekezdése szerint az 1348/2012. (VII.18.) számú, /2012. ügyiratszámú végzésben tájékoztatta a hatósági ellenőrzés megállapításáról, a Ket. 51. (1) bekezdése szerinti nyilatkozattételi jogosultságáról és a Ket. 68. (1) bekezdés alapján az iratbetekintés lehetőségéről. A Médiatanács végzésében, illetve annak mellékleteiben megállapította, hogy a Médiaszolgáltató a vizsgált adáshéten április 12-én (csütörtökön) vélelmezhetően megsértette a napi műsoridőre tett vállalását; a vizsgált adáshét valamennyi napján jelentős mértékben alulteljesítette a helyi közélettel foglalkozó, a helyi mindennapi életet segítő műsorszámok arányára vonatkozó napi vállalását, és emiatt a heti vállalását sem teljesítette; mind napi, mind heti szinten jelentősen alulteljesítette az Mttv ában foglalt közszolgálati célokat szolgáló műsorszámok tekintetében tett szerződéses vállalását, s ezzel egyúttal megsértette a közszolgálati célokat szolgáló műsorszámok heti több, mint kétharmados arányára vonatkozó kötelezettségét is; megsértette továbbá azon szerződéses vállalását is, miszerint központi elemként a 18 óra és 6 óra 30 perc közötti esti/éjszakai műsorsávban többek között gyermekműsorokat sugároz, mivel az említett műsorsávban ilyen jellegű műsorszámot egyáltalán nem tett közzé. 2

3 A Médiatanács a Médiaszolgáltatónak a napi rendszeres híradásra szánt minimális műsoridő arányára vonatkozó szerződéses vállalásával kapcsolatban megállapította továbbá, hogy a Médiaszolgáltató a vizsgált adáshét egyes napjain nem, vagy nem a vállalt napi aránynak megfelelően sugárzott hírműsorszámokat 1, azonban mivel a Médiaszolgáltató kötelezettsége híradásra szánt, és nem hírműsorok szolgáltatására vonatkozik a tényállás további tisztázása szükséges a tekintetben, hogy a vizsgált adáshéten mely műsorszámok tartoztak a vállalt kategóriába. A híradásra szánt műsoridő ugyanis nem feltétlenül azonos a hírműsorszám törvényi fogalmával. A Médiatanács tehát az eljárást indító végzésében egyúttal kötelezte a Médiaszolgáltatót, hogy nyilatkozzon és szolgáltatasson adatot arról, hogy a április 9 15-e között sugárzott, a végzés mellékletében feltüntetett műsorszámok közül cím szerint melyek tartoznak az 1022/2011. (Vll.19.) számú médiatanácsi határozattal létrehozott hatósági szerződés 5.6. pontjában meghatározott, napi rendszeres híradásra szánt műsoridő kategóriájába. A Médiaszolgáltató a hatósági eljárás megindításáról szóló végzést július 27-én vette át, nyilatkozata pedig augusztus 9-én, postai úton érkezett meg a hatósághoz. A Médiaszolgáltató előadta többek között, hogy szerződéses vállalását nem hírműsorokra vonatkozóan tette. A hírműsorszám jól elkülönül a műsorfolyamtól, van főcíme, szignálja, adásmenete, illetve szerkezete, azaz ez egy szerkesztett hírfolyam, amelynek a végén is van főcím. Ezzel szemben a híradásra szánt műsoridő, illetve műsorszám bármikor tartalmazhat híradást, mindamellett, hogy ezek a hírek nem különülnek el élesen a műsorfolyamtól. A Médiaszolgáltató mindennek elővezetése után akként nyilatkozott, hogy a Vekker és az Itthon című műsorszámok is beletatoznak a híradásra szánt műsoridőbe. A feltárt jogsértéseket nyilatkozatában nem vitatta. A Médiatanács a rendelkezésre álló iratok, valamint a Médiaszolgáltató nyilatkozata és adatszolgáltatása alapján az alábbi tényállást állapította meg, és azt az alábbiak szerint értékelte: A Médiatanács a Médiaszolgáltatót az 1022/2011. (Vll.19.) számú határozatával létrehozott hatósági szerződésben (a továbbiakban: Szerződés) jogosította fel közösségi médiaszolgáltatási tevékenység végzésére a Szentendre 91,6 MHz médiaszolgáltatási jogosultság tekintetében. A Médiaszolgáltató szerződéses vállalásait a jelen határozat elválaszthatatlan részét képező I. számú melléklet tartalmazza. Az Mttv. 66. (6) bekezdés értelmében a helyi és a körzeti médiaszolgáltatások közösségi médiaszolgáltatásként való elismerését követően a Médiatanács legalább kétévente új médiaszolgáltatás esetében az első év után is részletes, legalább hét műsornapra kiterjedő vizsgálat során eljárásában hivatalból vizsgálja a médiaszolgáltató működését, amelynek érdekében az általa közzétett műsorszámokkal, illetve a médiaszolgáltatás tartalmával kapcsolatban részletes adatszolgáltatásra köteles. Az Mttv l) pontja értelmében a Médiatanács hatósági hatásköreiben, a sal összhangban gyakorolja a médiaszolgáltatás közösségi médiaszolgáltatássá nyilvánításával összefüggő hatásköröket, felügyeli működésüket. A fentiek alapján indított hatósági eljárás során a Médiatanács megállapította, hogy a Médiaszolgáltató a vizsgált adáshéten műsorát nem teljes mértékben a Szerződés 5.1. és 5.6. pontjában rögzített műsorszerkezeti követelményeknek megfelelően sugározta, mivel április 12-én (csütörtökön) megsértette a napi műsoridőre tett vállalását, ugyanis ezen a napon 24 óra helyett csak 20 óra 7 perc 44 másodperc időtartamban 1 Az Mttv ában foglalt értelmező rendelkezések 17. pontja szerint: Hírműsorszám: időtartamának legalább kilencven százalékában a magyarországi és a nemzetközi közélet aktuális eseményeivel - ide nem értve a közlekedési híreket, az időjárás-jelentést és a sporthíreket - foglalkozó műsorszám. 3

4 szolgáltatatta műsorát, a jelen határozat elválaszthatatlan részét képező II. számú melléklet 1. pontja szerint; a vizsgált adáshét valamennyi napján jelentős mértékben alulteljesítette a helyi közélettel foglalkozó, a helyi mindennapi életet segítő műsorszámok arányára vonatkozó napi vállalását, és emiatt a heti vállalását sem teljesítette, a jelen határozat elválaszthatatlan részét képező II. számú melléklet 4. pontja szerint; mind napi, mind heti szinten jelentősen alulteljesítette az Mttv ában foglalt közszolgálati célokat szolgáló műsorszámok tekintetében tett szerződéses vállalását, s ezzel egyúttal megsértette a közszolgálati célokat szolgáló műsorszámok heti több, mint kétharmados arányára vonatkozó kötelezettségét is, a jelen határozat elválaszthatatlan részét képező II. számú melléklet 5. pontja szerint; megsértette továbbá azon szerződéses vállalását is, miszerint központi elemként a 18 óra és 6 óra 30 perc közötti esti/éjszakai műsorsávban többek között gyermekműsorokat sugároz, mivel az említett műsorsávban ilyen jellegű műsorszámot egyáltalán nem tett közzé a jelen határozat elválaszthatatlan részét képező III. számú melléklet szerint. A Médiaszolgáltató a fentebb felsorolt jogsértéseket nyilatkozatában nem vitatta. A jogsértésekre vonatkozó részletes megállapításokat, az azokat alátámasztó adatokat és a hatósági ellenőrzés részletező táblázatait a jelen határozat elválaszthatatlan részét képező I., II. és III. számú mellékletek tartalmazzák. A mellékletek rögzítik és részletezik a határozat indokolásában szereplő jogalkalmazói megállapítások pontos tényállási alapját. A Médiatanács a Médiaszolgáltató nyilatkozatát és adatszolgáltatását figyelembe véve megállapította továbbá, hogy a Médiaszolgáltató a vizsgált adáshéten nem sértette meg a rendszeres híradásra szánt műsoridő napi minimum 5%-os arányára vonatkozó szerződéses vállalását (az adatszolgáltatás figyelembe vételével elkészített mérési eredmények a jelen határozat elválaszthatatlan részét képező II. számú mellékletben láthatóak). A Médiatanács a jogsértések miatt alkalmazandó jogkövetkezmény fajtájának és mértékének meghatározása során az alábbi szempontokat vette figyelembe. A közösségi médiaszolgáltatás kategóriájának megkülönböztetése azon a jogalkotói felismerésen alapul, miszerint a közszolgálati tartalom előállítása, szolgáltatása nem állami monopólium, és a sokszínűség védelme érdekében az állami tulajdonban álló közszolgálati médiaszolgáltatók mellett más médiaszolgáltatók is közreműködhetnek a közszolgálati feladatok megvalósításában, és közszolgálati célú műsorszámok sugárzásában. Ily módon a közösségi médiaszolgáltatás feltételeinek biztosítása az Alaptörvényből következő, a sajtó és a média sokszínűségének és demokratikus közvélemény kialakulása feltételeinek biztosítására irányuló állami kötelezettség megvalósításának része. Amennyiben az adott médiaszolgáltató által szolgáltatott közszolgálati tartalom a meghatározott mennyiségi és minőségi feltételeknek megfelel, a jogalkotó mentesíti a médiaszolgáltatási díj megfizetésének kötelezettsége alól. A fentiekre való tekintettel különösen indokolt ezen közösségi médiaszolgáltatók törvényben, illetve hatósági szerződésében vagy hatósági határozatban meghatározott mennyiségi és minőségi kritériumainak rendszeres időközönkénti ellenőrzése, az alábbi jogszabályok alapján: Az Mttv (1) bekezdése szerint: A Hatóság kérelemre vagy hivatalból - feladat- és hatáskörének keretében - jogosult hatósági ellenőrzés vagy hatósági eljárás keretében felügyelni az e törvényben és az Smtv.-ben meghatározott rendelkezések érvényesülését, betartását, valamint a hatósági döntéseiben, a 4

5 műsorszolgáltatási szerződésekben és a Hatóság által kötött hatósági szerződésekben foglaltak teljesítését. Az Mttv (2) bekezdése szerint: Amennyiben a Hatóság a hatósági döntésének ellenőrzése eredményeként megállapítja a hatósági döntésében foglaltak megsértését, abban az esetben az ügy összes körülményei, illetve az ellenőrzés során feltárt tények, valamint a jogsértés súlya és a hatékony jogérvényesítés szempontjai alapján mérlegeli, hogy a döntés megsértése tárgyában a Ket. szerinti végrehajtási eljárást vagy az e törvény szerinti jogkövetkezmények alkalmazása érdekében hatósági eljárást indít. Az Mttv (1) bekezdésében szabályozott felhívás jogkövetkezménye abban az esetben alkalmazható, ha a jogsértés csekély súlyú, és ismételtség nem állapítható meg. Az Mttv (1) bekezdés értelmében: Amennyiben a jogsértés csekély súlyú és ismételtség nem állapítható meg, a Médiatanács, illetve a Hivatal - a jogsértés tényének megállapítása és figyelmeztetés mellett - legfeljebb harminc napos határidő tűzésével felhívhatja a jogsértőt a jogsértő magatartás megszüntetésére, a jövőbeni jogsértésektől való tartózkodásra, illetve a jogszerű magatartás tanúsítására, és meghatározhatja annak feltételeit. A Médiatanács megállapította, hogy a fentebb felsorolt jogsértések együttesen nem tekinthetőek csekély súlyúnak. Az Mttv (4) bekezdése szerint: Az (1)-(3) bekezdés alkalmazásában ismételtségnek tekintendő, ha a jogsértő a jogerős hatósági határozatban megállapított jogsértő magatartást ugyanazon jogalapon és jogszabályhely tekintetében, ugyanazon tárgykörben, háromszázhatvanöt napon belül legalább kétszer valósítja meg, ide nem értve a csekély súlyú törvénysértéseket. A Médiatanács annak ellenére, hogy a Médiaszolgáltató vonatkozásában első alkalommal állapította meg a fentebb idézett rendelkezések megsértését, a jogsértések súlya miatt nem alkalmazta a felhívás jogkövetkezményét a Médiaszolgáltatóval szemben. Az Mttv (2) bekezdése szerint: A Médiatanács és a Hivatal a jogkövetkezményt - a jogsértés jellegétől függően - a jogsértés súlyára, a jogsértés ismételtségére, folyamatosságára, időtartamára, a jogsértéssel elért vagyoni előnyre, valamint a jogsértéssel okozott érdeksérelemre, az érdeksérelmet szenvedett és veszélyeztetett személyek számára, illetve a jogsértéssel okozott kárra és a jogsértés piacra gyakorolt hatására, továbbá az egyedi ügyben értékelhető egyéb szempontokra tekintettel állapítja meg. Az Mttv (3) bekezdése szerint: A Médiatanács és a Hivatal - a (7) bekezdés figyelembevételével - a következő jogkövetkezmények alkalmazására jogosult: b) bírságot szabhat ki a jogsértővel szemben. A Médiatanács az Mttv (3) bekezdésében foglalt jogkövetkezmények közül a bírság alkalmazása mellett döntött, mivel jelen jogsértések esetén e közjogi eszközt ítélte a legalkalmasabbnak arra, hogy a Médiaszolgáltatót visszatartsa a jövőbeni jogsértések elkövetésétől. A Médiatanács a bírság kiszabásakor külön tekintettel volt arra is, hogy egy esetleges ismételt jogsértés esetén alkalmazandó jogkövetkezmény megállapításánál érvényesülhessen a fokozatosság elve, azaz a szankcionálás kiszámítható, előre látható legyen. 5

6 A Médiatanács az Mttv (2) bekezdésében rögzített mérlegelési szempontok közül a jogsértések súlyán kívül figyelembe vette azok folyamatosságát is, hiszen a Médiaszolgáltató a vizsgált adáshét valamennyi napján alulteljesítette a helyi közélettel foglalkozó, a helyi mindennapi életet segítő műsorszámok arányára, valamint az Mttv ában foglalt közszolgálati célokat szolgáló műsorszámok arányára tett szerződéses vállalását. Az Mttv (2) bekezdésében meghatározott további mérlegelési szempontok, figyelemmel az Mttv (4) bekezdésében rögzített ismételtség fogalmára is, a jelen jogsértések tekintetében nem értékelhetők. Az Mttv. 3. -a szerint a médiaszolgáltatás és a sajtótermék tartalmának meghatározása szabad, a médiaszolgáltató és a sajtótermék kiadója felelősséggel tartozik e törvényben foglaltak betartásáért. Tekintettel tehát arra, hogy a Médiaszolgáltatónak a törvénysértésekért való felelőssége objektív, a Médiatanács a jogsértés okát nem volt köteles vizsgálni. A fentiekre való tekintettel, valamint a jogsértések súlyára figyelemmel a Médiatanács az Mttv (3) bekezdés bb) alpontja alapján a maximálisan kiszabható bírság (ötvenmillió forint) 0,04 %-ának megfelelő összegű, azaz Ft bírságot szabott ki a Médiaszolgáltatóval szemben. Az eljárás során a Ket (2) bekezdése szerinti eljárási költség nem merült fel. A jogorvoslatra történő figyelmeztetés a Ket. 72. (1) bekezdés da) pontján, az Mttv (1) és (3) bekezdésén, valamint án alapul, a tárgyalás tartására vonatkozó kérelemről szóló tájékoztatást a polgári perrendtartásról szóló évi III. törvény 338. (2) bekezdése tartalmazza. Budapest, augusztus 29. A Médiatanács nevében Szalai Annamária elnök dr. Auer János hitelesítő tag Kapják: 1. Személyes adat 6

7 I. számú melléklet a Médiatanács 1540/2012. (VIII.29.) számú határozatához A hatósági ellenőrzés megállapításai A Médiaszolgáltató az általa üzemeltetett Rádió Szentendre (vételkörzet: Szentendre 91,6 MHz) állandó megnevezésű közösségi médiaszolgáltatás április 9 15-e közötti működése során megsértette a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló évi CLXXXV. törvény (továbbiakban: Mttv.) a jogsértés idején hatályos 63. (12) bekezdésében, valamint az Mttv. 66. (4) bekezdésének g) pontjában foglalt rendelkezéseket az alábbiakra tekintettel: A Médiatanács a Médiaszolgáltatót az 1022/2011. (Vll.19.) számú határozatával létrehozott hatósági szerződésben (a továbbiakban: Szerződés) jogosította fel közösségi médiaszolgáltatási tevékenység végzésére a Szentendre 91,6 MHz médiaszolgáltatási jogosultság tekintetében. A Szerződés alapján a Médiatanács a Médiaszolgáltató következő vállalásait rögzítette: 1. A Szerződés 5.1. pontja szerint a médiaszolgáltatás műsorideje napi 24 óra, illetve az 5.2. pont szerint állandó megnevezése Rádió Szentendre. 2. A Médiaszolgáltató műsoridejének túlnyomó részében az Mttv ban meghatározott közszolgálati célokat szolgáló műsorszámok kerülnek közzétételre (lásd Szerződés 5.3. pont). 3. A médiaszolgáltatás sajátos arculata: olyan közösségi médiaszolgáltatás, amely célja Szentendre Püspökmajor Lakótelepen élő aktív korú dolgozók megszólítása és kiszolgálása, rendszeres tájékoztatás a helyi közösség híreiről, valamint kulturális és politikai tájékoztató műsorszámok közzététele (lásd Szerződés 5.4. pont). 4. Az elérni kívánt kisközösségi célcsoport: Szentendre Püspökmajor Lakótelep lakossága (lásd Szerződés 5.5. pont). 5. A Szerződés 5.6. pontja a médiaszolgáltatás központi elemeit ekként határozza meg: Reggeli műsorsáv (6:30-9:30) Napközbeni műsorsáv (9:30-18:00) Esti/éjszakai műsorsáv (18:00-06:30) központi elemek információs műsor, hírműsor hírműsor, interaktív műsor, magazinműsor sportműsor, i műsor, gyermekműsor 6. A Szerződés 5.6. pontjában továbbá a Médiaszolgáltató az egyes műsorszámtípusok arányára vonatkozóan, a havi - heti - napi műsoridő tekintetében az alábbi vállalásokat tette: Havi Heti Napi Az Mttv ban foglalt közszolgálati célokat szolgáló 69% 69% 69% műsorszámok Helyi közélettel foglalkozó, a helyi mindennapi életet 80% 80% 80% segítő műsorszámok Ismétlések aránya 35% 35% 35% Napi rendszeres híradásra szánt minimális műsoridő - - 5% A nemzeti és etnikai vagy más kisebbségek igényeinek szolgálatára szánt napi minimális műsoridő - - 0% Az 5.5. pontban megjelölt célcsoportnak szóló - 69% 69% 7

8 műsorszámok aránya A Médiatanács megállapítási a következők: 1. A Médiatanács megállapította, hogy a Médiaszolgáltató a vizsgált adáshéten április 12-én (csütörtökön) megsértette a napi műsoridőre tett vállalását, ugyanis ezen a napon 24 óra helyett csak 20 óra 7 perc 44 másodperc időtartamban szolgáltatatta műsorát. Az említett napon tehát 3 óra 41 perc 41 másodpercnyi adásszünet volt tapasztalható. 2. A Médiaszolgáltató a vizsgált adáshét valamennyi napján jelentős mértékben alulteljesítette a helyi közélettel foglakozó, a helyi mindennapi életet segítő műsorszámok arányára vonatkozó napi vállalását, és emiatt a heti vállalását sem teljesítette. Helyi közélettel foglakozó, a helyi mindennapi életet segítő műsorszámokként a következők kerültek elfogadásra: Helyi hírek, Itthon (helyi közéleti magazin), Népzenész (hagyományőrző magazin), Déli szél (szerb magazin), Skanzen Korzó, Szélesvászon, Digitális kultúra, (azon műsorrészek, amelyekben a város vezetőivel és helyi zenészekkel beszélgetett a műsorvezető) és Vekker (a reggeli magazin információs blokkjai). 3. A Médiaszolgáltató az Mttv ában foglalt közszolgálati célokat szolgáló műsorszámok tekintetében tett szerződéses vállalását mind napi, mind heti szinten jelentősen alulteljesítette. A közszolgálati célokat szolgáló műsorszámok tekintetében a Szerződés 69%-os vállalást rögzít mind napi, mind heti szinten. Ezzel szemben a teljesítés naponta 26,3-33,3% között mozgott, heti szinten pedig 31% volt. A Médiaszolgáltató emiatt egyúttal megsértette a közszolgálati célokat szolgáló műsorszámok heti több mint kétharmados arányára vonatkozó kötelezettségét, azaz az Mttv. 66. (4) bekezdésének g) pontjában foglalt rendelkezést is. A 2. pontban felsorolt műsorszámok mellett a következő műsorszámok kerültek elfogadásra közszolgálati tartalomként: Boxutca (sportmagazin), Jövőmenő (tudományos magazin) és Rock nride (tematikus i magazin). 4. A Médiaszolgáltató a vizsgált adáshéten megsértette a Szerződés 5.6. pontjában tett azon vállalását is, miszerint központi elemként a 18 óra és 6 óra 30 perc közötti esti/éjszakai műsorsávban többek között gyermekműsorokat sugároz, mivel az említett műsorsávban ilyen jellegű műsorszámot egyáltalán nem tett közzé. 5. A Médiatanács a Médiaszolgáltató nyilatkozatát és adatszolgáltatását figyelembe véve megállapította, hogy a Médiaszolgáltató a vizsgált adáshéten nem sértette meg a rendszeres híradásra szánt műsoridő napi minimum 5%-os arányára vonatkozó szerződéses vállalását. Budapest, augusztus 29. A Médiatanács nevében Szalai Annamária elnök 8 dr. Auer János

9 hitelesítő tag II. számú melléklet a Médiatanács 1540/2012. (VIII.29.) számú határozatához A hatósági ellenőrzés során (a Médiaszolgáltató adatszolgáltatásának figyelembe vételével) készített mérési eredmények április 9. hétfő április 10. kedd április11. szerda április12. csütörtök április13. péntek április14. szombat április 15. vasárnap Összesen Vállalás Napi 1. Műsoridő 23:58:23 23:58:13 23:57:42 20:07:44 23:49:11 23:59:59 23:59:59 163:51:11 24 óra 2. Zene 18:33:13 18:32:44 17:43:50 16:16:09 20:02:25 19:11:22 19:24:16 129:43:59 % 79% Magyar 9:02:40 9:40:52 8:47:31 8:58:01 11:02:14 12:09:23 11:19:50 71:00:31 % 54,7% 50% Külföldi 9:30:33 8:51:52 8:56:19 7:18:08 9:00:11 7:01:59 8:04:26 58:43:28 3. A) Hírműsorok 1:46:27 2:35:01 2:20:42 00:15: :11:52 % 7,36% 10,83% 9,72% 1,24% 0% 0% 0% B) Híradásra szánt műsoridő 3:31:05 3:29:56 3:17:00 5:01:08 2:03:48 3:34:33 3:31:19 % 14,67% 14,60% 13,70% 24,93% 8,60% 14,86% 14,65% 22,03% 25,43% 23,42% 26,17% 8,60% 14,86% 14,65% A+B együtt: A+B együtt (%): 5% 4. Helyi közéletet bemutató, a helyi mindennapi életet 6:31:26 7:32:49 7:17:29 5:03:32 5:24:02 6:38:02 8:22:57 43:04:03 segítő műsorszámok % 27,1% 31,4% 30,3% 25% 22,5% 27,6% 34,8% 26,3% 80% 80% 5. Közszolgálati műsor 6:31:26 9:09:15 8:08:18 5:51:35 5:19:13 7:31:06 7:18:10 50:49:03 % 27,1% 31,2% 33,3% 29% 26,3% 31,3% 30,4% 31% 69% 69% 6. Ismétlés időtartama :50:57 1:57:44 3:32:39 6:19:34 5:28:25 18:09:19 % 3,5% 7,8% 14,7% 26,3% 22,8% 11% 35% 35% Budapest, augusztus 29. A Médiatanács nevében Szalai Annamária elnök dr. Auer János hitelesítő tag 9

10 III. számú melléklet a Médiatanács 1540/2012. (VIII.29.) számú határozatához A hatósági ellenőrzés részletező táblázatai Szentendre Rádió :00:00-23:58:23 Műsor címe kezdés vég nettó idő szöveg magyar külföldi közszolgálat :00:00 7:01:32 07:01:32 0:00:00 7:01:32 3:57:16 3:04: reklám 7:01:32 7:02:20 00:00:48 0:00:48 0:00:00 0:00:00 0:00:00 (locsoló versek, időjárás, kalendárium) 7:02:20 7:57:00 00:54:40 0:00:42 0:53:58 0:23:39 0:30: reklám 7:57:00 7:57:49 00:00:49 0:00:49 0:00:00 0:00:00 0:00:00 (locsoló versek, időjárás, kalendárium) 7:57:49 8:01:37 00:03:48 0:00:00 0:03:48 0:00:00 0:03: reklám 8:01:37 8:02:15 00:00:38 0:00:38 0:00:00 0:00:00 0:00:00 (locsoló versek, időjárás, kalendárium) 8:02:15 9:00:10 00:57:55 0:09:34 0:48:21 0:22:57 0:25: Helyi Hírek 9:00:10 9:09:48 00:09:38 0:09:38 0:00:00 0:00:00 0:00:00 helyi hírműsor reklám 9:09:48 9:10:30 00:00:42 0:00:42 0:00:00 0:00:00 0:00:00 (locsoló versek, időjárás, kalendárium) 9:10:30 9:58:38 00:48:08 0:10:31 0:37:37 0:07:03 0:30: Helyi Hírek 9:58:38 10:08:20 00:09:42 0:09:42 0:00:00 0:00:00 0:00:00 helyi hírműsor reklám 10:08:20 10:09:08 00:00:48 0:00:48 0:00:00 0:00:00 0:00: infókkal) 10:09:08 11:00:42 00:51:34 0:04:53 0:46:41 0:17:20 0:29: Helyi Hírek 11:00:42 11:10:17 00:09:35 0:09:35 0:00:00 0:00:00 0:00:00 helyi hírműsor infókkal) 11:10:17 12:00:05 00:49:48 0:03:40 0:46:08 0:11:15 0:34: Helyi Hírek 12:00:05 12:09:46 00:09:41 0:09:41 0:00:00 0:00:00 0:00:00 helyi hírműsor Népzenész térségben élő 12:09:46 12:59:32 00:49:46 0:35:06 0:14:40 0:14:40 helyi kulturális 0:00:00 10

11 zenészek, énekesek magazinja (vendég a budakalászi Lenvirág táncegyüttes két tagja) Helyi Hírek 12:59:32 13:09:16 00:09:44 0:09:44 0:00:00 0:00:00 0:00:00 helyi hírműsor reklám 13:09:16 13:09:56 00:00:40 0:00:40 0:00:00 0:00:00 0:00:00 helyi kulturális vendég: a Happy Gang egyik tagja; térségben élő zenész) 13:09:56 13:59:54 00:49:58 0:22:38 0:27:20 0:20:20 0:07: reklám 13:59:54 14:00:44 00:00:50 0:00:50 0:00:00 0:00:00 0:00:00 helyi kulturális vendég: DJ Sterbinszky Szentendrén élő zenész) 14:00:44 15:00:06 00:59:22 0:45:35 0:13:47 0:09:49 0:03: Helyi Hírek 15:00:06 15:09:49 00:09:43 0:09:43 0:00:00 0:00:00 0:00:00 helyi hírműsor reklám 15:09:49 15:10:27 00:00:38 0:00:38 0:00:00 0:00:00 0:00:00 helyi kulturális vendég: DJ Dominique térségben élő zenész) 15:10:27 16:00:26 00:49:59 0:25:42 0:24:17 0:13:05 0:11: Helyi Hírek 16:00:26 16:10:02 00:09:36 0:09:36 0:00:00 0:00:00 0:00:00 helyi hírműsor reklám 16:10:02 16:10:43 00:00:41 0:00:41 0:00:00 0:00:00 0:00:00 Sztárportré Szabolccsal - vendég: Szolnoki Péter, Sub Bass Monster 16:10:43 17:01:38 00:50:55 0:15:57 0:34:58 0:07:48 0:27: Helyi Hírek 17:01:38 17:11:19 00:09:41 0:09:41 0:00:00 0:00:00 0:00:00 helyi hírműsor reklám 17:11:19 17:12:07 00:00:48 0:00:48 0:00:00 0:00:00 0:00:00 helyi közéleti magazin (téma: budakalászi szív- és érrendszeri szűrések) 17:12:07 17:58:41 00:46:34 0:30:35 0:15:59 0:12:23 0:03: Helyi Hírek 17:58:41 18:08:24 00:09:43 0:09:43 0:00:00 0:00:00 0:00:00 helyi hírműsor reklám 18:08:24 18:09:02 00:00:38 0:00:38 0:00:00 0:00:00 0:00: :09:02 18:59:39 00:50:37 0:00:00 0:50:37 0:18:44 0:31: Helyi Hírek 18:59:39 19:09:19 00:09:40 0:09:40 0:00:00 0:00:00 0:00:00 helyi hírműsor reklám 19:09:19 19:10:00 00:00:41 0:00:41 0:00:00 0:00:00 0:00: :10:00 20:00:50 00:50:50 0:00:00 0:50:50 0:20:19 0:30: Helyi Hírek 20:00:50 20:10:34 00:09:44 0:09:44 0:00:00 0:00:00 0:00:00 helyi hírműsor reklám 20:10:34 20:11:22 00:00:48 0:00:48 0:00:00 0:00:00 0:00: :11:22 21:02:00 00:50:38 0:00:00 0:50:38 0:24:52 0:25: reklám 21:02:00 21:02:38 00:00:38 0:00:38 0:00:00 0:00:00 0:00: :02:38 21:57:12 00:54:34 0:00:00 0:54:34 0:27:38 0:26: reklám 21:57:12 21:58:38 00:01:26 0:01:26 0:00:00 0:00:00 0:00: :58:38 22:51:00 00:52:22 0:00:00 0:52:22 0:25:28 0:26: reklám 22:51:00 22:51:41 00:00:41 0:00:41 0:00:00 0:00:00 0:00:00 11

12 :51:41 22:59:14 00:07:33 0:00:00 0:07:33 0:04:07 0:03: reklám 22:59:14 23:00:02 00:00:48 0:00:48 0:00:00 0:00:00 0:00: :00:02 23:53:24 00:53:22 0:00:00 0:53:22 0:23:15 0:30: reklám 23:53:24 23:54:12 00:00:48 0:00:48 0:00:00 0:00:00 0:00: :54:12 23:58:23 00:04:11 0:00:00 0:04:11 0:00:42 0:03:29 23:58:23 5:25:10 18:33:13 9:02:40 9:30:33 5:25:10 9:02:40 18:33:13 9:30:33 23:58:23 18:33:13 Szentendre Rádió :00:00-23:58:13 Műsor címe kezdés vég nettó idő szöveg magyar külföldi közszolgálat :00:00 7:00:40 07:00:40 0:00:00 7:00:40 4:18:17 2:42: reklám 7:00:40 7:01:18 00:00:38 0:00:38 0:00:00 0:00:00 0:00:00 (időjárás, kalendárium, lapszemle, horoszkóp, programajánló) 7:01:18 7:59:42 00:58:24 0:07:21 0:51:03 0:23:39 0:27: Helyi Hírek 7:59:42 8:09:25 00:09:43 0:09:43 0:00:00 0:00:00 0:00:00 helyi hírműsor reklám 8:09:25 8:10:05 00:00:40 0:00:40 0:00:00 0:00:00 0:00:00 (időjárás, kalendárium, lapszemle, horoszkóp, programajánló) 8:10:05 9:00:40 00:50:35 0:07:05 0:43:30 0:19:21 0:24: Helyi Hírek 9:00:40 9:10:17 00:09:37 0:09:37 0:00:00 0:00:00 0:00:00 helyi hírműsor reklám 9:10:17 9:11:05 00:00:48 0:00:48 0:00:00 0:00:00 0:00:00 (időjárás, kalendárium, lapszemle, horoszkóp, programajánló) 9:11:05 10:01:29 00:50:24 0:02:49 0:47:35 0:22:51 0:24: Helyi Hírek 10:01:29 10:11:11 00:09:42 0:09:42 0:00:00 0:00:00 0:00:00 helyi hírműsor reklám 10:11:11 10:11:49 00:00:38 0:00:38 0:00:00 0:00:00 0:00: infókkal) 10:11:49 11:01:17 00:49:28 0:03:40 0:45:48 0:16:38 0:29: Helyi Hírek 11:01:17 11:11:01 00:09:44 0:09:44 0:00:00 0:00:00 0:00:00 helyi hírműsor 12

13 reklám 11:11:01 11:11:41 00:00:40 0:00:40 0:00:00 0:00:00 0:00: infókkal) 11:11:41 12:01:06 00:49:25 0:03:39 0:45:46 0:20:33 0:25: Helyi Hírek 12:01:06 12:10:48 00:09:42 0:09:42 0:00:00 0:00:00 0:00:00 helyi hírműsor Skanzen Korzó - néprajzi magazin (Fehérvasárnap, aktuális pályázatok, tárlatok) 12:10:48 12:59:45 00:48:57 0:26:03 0:22:54 0:22:54 0:00: Helyi Hírek 12:59:45 13:09:28 00:09:43 0:09:43 0:00:00 0:00:00 0:00:00 helyi hírműsor reklám 13:09:28 13:10:16 00:00:48 0:00:48 0:00:00 0:00:00 0:00: infókkal) 13:10:16 13:58:39 00:48:23 0:02:52 0:45:31 0:18:51 0:26: Helyi Hírek 13:58:39 14:08:21 00:09:42 0:09:42 0:00:00 0:00:00 0:00:00 helyi hírműsor reklám 14:08:21 14:08:58 00:00:37 0:00:37 0:00:00 0:00:00 0:00: infókkal) 14:08:58 15:00:57 00:51:59 0:10:24 0:41:35 0:15:02 0:26: Helyi Hírek 15:00:57 15:10:40 00:09:43 0:09:43 0:00:00 0:00:00 0:00:00 helyi hírműsor reklám 15:10:40 15:11:19 00:00:39 0:00:39 0:00:00 0:00:00 0:00:00 Szélesvászon - helyi kulturális filmes magazinműsor (heti premierek, filmzenék) 15:11:19 16:07:21 00:56:02 0:31:33 0:24:29 0:00:00 0:24: Helyi Hírek 16:07:21 16:17:07 00:09:46 0:09:46 0:00:00 0:00:00 0:00:00 helyi hírműsor reklám 16:17:07 16:17:55 00:00:48 0:00:48 0:00:00 0:00:00 0:00: infókkal) 16:17:55 17:02:22 00:44:27 0:05:13 0:39:14 0:11:09 0:28: Helyi Hírek 17:02:22 17:11:59 00:09:37 0:09:37 0:00:00 0:00:00 0:00:00 helyi hírműsor reklám 17:11:59 17:12:37 00:00:38 0:00:38 0:00:00 0:00:00 0:00:00 magazin (téma: Bringázz munkába!; ingatlanárak) 17:12:37 17:59:06 00:46:29 0:23:35 0:22:54 0:15:38 0:07: Helyi Hírek 17:59:06 18:08:42 00:09:36 0:09:36 0:00:00 0:00:00 0:00:00 helyi hírműsor reklám 18:08:42 18:09:22 00:00:40 0:00:40 0:00:00 0:00:00 0:00:00 magazin (Budakalász - rendezetlen sírhelyek; zölhulladék; Faluház programja) 18:09:22 18:59:55 00:50:33 0:13:17 0:37:16 0:14:35 0:22: Helyi Hírek 18:59:55 19:09:38 00:09:43 0:09:43 0:00:00 0:00:00 0:00:00 helyi hírműsor reklám 19:09:38 19:10:26 00:00:48 0:00:48 0:00:00 0:00:00 0:00:00 Déli szél - szerb magazin (gyermek könyvnap, hagyományok, helyi nemzetiségi kulturálisközéleti kulturális programok - nemzetiségi zenék) 19:10:26 20:03:10 00:52:44 0:15:56 0:36:48 0:36:48 0:00: Helyi Hírek 20:03:10 20:12:52 00:09:42 0:09:42 0:00:00 0:00:00 0:00:00 helyi hírműsor 13

14 reklám 20:12:52 20:13:30 00:00:38 0:00:38 0:00:00 0:00:00 0:00: Kívánságműsor 20:13:30 20:59:42 00:46:12 0:05:56 0:40:16 0:15:34 0:24: Helyi Hírek 20:59:42 21:09:19 00:09:37 0:09:37 0:00:00 0:00:00 0:00:00 helyi hírműsor reklám 21:09:19 21:09:58 00:00:39 0:00:39 0:00:00 0:00:00 0:00: :09:58 21:59:52 00:49:54 0:00:00 0:49:54 0:24:33 0:25: Helyi Hírek 21:59:52 22:09:34 00:09:42 0:09:42 0:00:00 0:00:00 0:00: reklám 22:09:34 22:10:22 00:00:48 0:00:48 0:00:00 0:00:00 0:00: :10:22 23:00:00 00:49:38 0:00:00 0:49:38 0:23:12 0:26: Helyi Hírek 23:00:00 23:09:42 00:09:42 0:09:42 0:00:00 0:00:00 0:00: reklám 23:09:42 23:10:20 00:00:38 0:00:38 0:00:00 0:00:00 0:00: :10:20 23:58:13 00:47:53 0:00:00 0:47:53 0:21:17 0:26:36 23:58:13 5:25:29 18:32:44 9:40:52 8:51:52 helyi hírműsor helyi hírműsor Szentendre Rádió :00:00-23:57:42 Műsor címe kezdés vég nettó idő 14 5:25:29 9:30:52 18:32:44 9:01:52 23:58:13 18:32:44 szöveg magyar külföldi közszolgálat :00:00 7:01:40 07:01:40 0:00:00 7:01:40 3:59:17 3:02: Helyi Hírek 7:01:40 7:11:22 00:09:42 0:09:42 0:00:00 0:00:00 0:00:00 helyi hírműsor reklám 7:11:22 7:12:03 00:00:41 0:00:41 0:00:00 0:00:00 0:00:00 (időjárás, kalendárium, lapszemle, horoszkóp, programajánló) 7:12:03 8:00:55 00:48:52 0:09:19 0:39:33 0:17:29 0:22: Helyi Hírek 8:00:55 8:08:35 00:07:40 0:07:40 0:00:00 0:00:00 0:00:00 helyi hírműsor reklám 8:08:35 8:09:23 00:00:48 0:00:48 0:00:00 0:00:00 0:00:00 (időjárás, kalendárium, lapszemle, horoszkóp, programajánló) 8:09:23 9:00:58 00:51:35 0:08:41 0:42:54 0:26:27 0:16: Helyi Hírek 9:00:58 9:08:39 00:07:41 0:07:41 0:00:00 0:00:00 0:00:00 helyi hírműsor reklám 9:08:39 9:09:17 00:00:38 0:00:38 0:00:00 0:00:00 0:00:00 (vendég: Zakar Ágnes, Szentendre város képviselője oktatás) 9:09:17 9:30:58 00:21:41 0:14:36 0:07:05 0:03:52 0:03:13

15 Helyi Hírek 9:30:58 9:38:46 00:07:48 0:07:48 0:00:00 0:00:00 0:00:00 helyi hírműsor reklám 9:38:46 9:39:11 00:00:25 0:00:25 0:00:00 0:00:00 0:00:00 (vendég: Zakar Ágnes, Szentendre város képviselője oktatás) 9:39:11 9:59:04 00:19:53 0:08:59 0:10:54 0:03:38 0:07: Helyi Hírek 9:59:04 10:06:45 00:07:41 0:07:41 0:00:00 0:00:00 0:00:00 helyi hírműsor reklám 10:06:45 10:07:26 00:00:41 0:00:41 0:00:00 0:00:00 0:00: infókkal) 10:07:26 11:01:02 00:53:36 0:05:48 0:47:48 0:15:13 0:32: Helyi Hírek 11:01:02 11:08:39 00:07:37 0:07:37 0:00:00 0:00:00 0:00:00 helyi hírműsor reklám 11:08:39 11:09:27 00:00:48 0:00:48 0:00:00 0:00:00 0:00: infókkal) 11:09:27 12:00:05 00:50:38 0:05:39 0:44:59 0:11:51 0:33: Helyi Hírek 12:00:05 12:07:37 00:07:32 0:07:32 0:00:00 0:00:00 0:00:00 helyi hírműsor Népzenész - népi, hagyományőrző és világi magazin (húsvéti népszokások, folklór kalendárium, meseíró pályázat,) 12:07:37 13:00:13 00:52:36 0:09:36 0:43:00 0:43:00 0:00: Helyi Hírek 13:00:13 13:07:54 00:07:41 0:07:41 0:00:00 0:00:00 0:00:00 helyi hírműsor reklám 13:07:54 13:08:32 00:00:38 0:00:38 0:00:00 0:00:00 0:00: infókkal) 13:08:32 13:58:21 00:49:49 0:03:10 0:46:39 0:17:40 0:28: Helyi Hírek 13:58:21 14:06:05 00:07:44 0:07:44 0:00:00 0:00:00 0:00:00 helyi hírműsor vendég: Szentendre polgármestere és alpolgármestere) 14:06:05 14:59:20 00:53:15 0:22:41 0:30:34 0:11:46 0:18: Helyi Hírek 14:59:20 15:07:02 00:07:42 0:07:42 0:00:00 0:00:00 0:00:00 helyi hírműsor reklám 15:07:02 15:07:49 00:00:47 0:00:47 0:00:00 0:00:00 0:00:00 Digitális kultúra - informatikai magazin helyi ismereterjesztő (saját műsor; takarítsunk PC-t) 15:07:49 15:59:26 00:51:37 0:29:51 0:21:46 0:03:32 0:18: Helyi Hírek 15:59:26 16:07:02 00:07:36 0:07:36 0:00:00 0:00:00 0:00:00 helyi hírműsor reklám 16:07:02 16:07:39 00:00:37 0:00:37 0:00:00 0:00:00 0:00: infókkal) 16:07:39 16:58:25 00:50:46 0:10:09 0:40:37 0:18:53 0:21: Helyi Hírek 16:58:25 17:06:02 00:07:37 0:07:37 0:00:00 0:00:00 0:00:00 helyi hírműsor reklám 17:06:02 17:06:43 00:00:41 0:00:41 0:00:00 0:00:00 0:00:00 magazin (téma: energiagazdálkodási 17:06:43 18:01:42 00:54:59 0:42:29 0:12:30 0:07:33 0:04:57 15

16 találkozó Visegrádon) Helyi Hírek 18:01:42 18:10:19 00:08:37 0:08:37 0:00:00 0:00:00 0:00: reklám 18:10:19 18:11:06 00:00:47 0:00:47 0:00:00 0:00:00 0:00:00 Boxutca - autó és motorsport magazin I. 18:11:06 19:01:55 00:50:49 0:35:28 0:15:21 0:08:14 0:07: Helyi Hírek 19:01:55 19:09:29 00:07:34 0:07:34 0:00:00 0:00:00 0:00: reklám 19:09:29 19:10:06 00:00:37 0:00:37 0:00:00 0:00:00 0:00:00 Sztárportré Szabolccsal - vendég: Szolnoki Péter, Sub Bass Monster 19:10:06 20:01:03 00:50:57 0:15:50 0:35:07 0:07:49 0:27: Helyi Hírek 20:01:03 20:08:42 00:07:39 0:07:39 0:00:00 0:00:00 0:00: reklám 20:08:42 20:09:22 00:00:40 0:00:40 0:00:00 0:00:00 0:00: Kívánságműsor 20:09:22 20:58:50 00:49:28 0:00:00 0:49:28 0:23:06 0:26: Helyi Hírek 20:58:50 21:06:23 00:07:33 0:07:33 0:00:00 0:00:00 0:00: reklám 21:06:23 21:07:11 00:00:48 0:00:48 0:00:00 0:00:00 0:00: :07:11 21:58:36 00:51:25 0:00:00 0:51:25 0:23:18 0:28: Helyi Hírek 21:58:36 22:06:12 00:07:36 0:07:36 0:00:00 0:00:00 0:00: reklám 22:06:12 22:06:50 00:00:38 0:00:38 0:00:00 0:00:00 0:00: :06:50 23:00:10 00:53:20 0:00:00 0:53:20 0:22:13 0:31: Helyi Hírek 23:00:10 23:07:52 00:07:42 0:07:42 0:00:00 0:00:00 0:00: reklám 23:07:52 23:08:32 00:00:40 0:00:40 0:00:00 0:00:00 0:00: :08:32 23:57:42 00:49:10 0:00:00 0:49:10 0:22:40 0:26:30 23:57:42 6:13:52 17:43:50 8:47:31 8:56:19 helyi hírműsor sport helyi hírműsor helyi hírműsor helyi hírműsor helyi hírműsor helyi hírműsor 6:13:52 8:56:19 17:43:50 8:47:31 23:57:42 17:43:50 Szentendre Rádió :00:00-23:49:25 Műsor címe kezdés vég nettó idő 16 szöveg magyar külföldi :00:00 3:17:36 03:17:36 0:00:00 3:17:36 1:51:14 1:26: Adásszünet 3:17:36 6:59:17 03:41:41 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 (időjárás, :59:17 10:00:58 03:01:41 0:38:53 2:22:48 1:08:03 1:14:45 közszolgálat

17 kalendárium, lapszemle, horoszkóp, programajánló - vendég: Szentendre város alpolgármestere: civil rendelet) infókkal) 10:00:58 11:01:50 01:00:52 0:03:48 0:57:04 0:28:59 0:28:05 vendég: DJ Sterbinszky Szentendrén élő zenész) 11:01:50 12:01:31 00:59:41 0:45:35 0:14:06 0:09:49 0:04:17 Skanzen Korzó - néprajzi magazin (Fehérvasárnap, aktuális pályázatok, tárlatok) 12:01:31 13:00:41 00:59:10 0:26:03 0:33:07 0:33:07 0:00:00 infókkal) 13:00:41 17:02:16 04:01:35 0:07:15 3:54:20 2:09:44 1:44:36 magazin (téma: energiagazdálkodási találkozó Visegrádon) 17:02:16 18:00:19 00:58:03 0:42:49 0:15:14 0:10:16 0:04:58 magazin (vendég: a Szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum Főigazgató helyettese; téma: Erdély Virágai Tárlat) 18:00:19 19:01:43 01:01:24 0:30:32 0:30:52 0:30:52 0:00:00 Jövőmenő - Tudomány és tecnika felsőfokon (saját műsor) 19:01:43 19:49:46 00:48:03 0:20:04 0:27:59 0:07:15 0:20: :49:46 21:50:19 02:00:33 0:00:00 2:00:33 1:06:07 0:54: Helyi Hírek 21:50:19 21:57:55 00:07:36 0:07:36 0:00:00 0:00:00 0:00: reklám 21:57:55 21:58:33 00:00:38 0:00:38 0:00:00 0:00:00 0:00: :58:33 22:51:53 00:53:20 0:00:00 0:53:20 0:20:20 0:33: Helyi Hírek 22:51:53 22:59:35 00:07:42 0:07:42 0:00:00 0:00:00 0:00: reklám 22:59:35 23:00:15 00:00:40 0:00:40 0:00:00 0:00:00 0:00: :00:15 23:49:25 00:49:10 0:00:00 0:49:10 0:22:15 0:26:55 23:49:25 3:51:35 16:16:09 8:58:01 7:18:08 helyi kulturális kulturális helyi hírműsor helyi hírműsor Adásszünet 3:17:36 6:59:17 03:41:41 03:51:35 7:18:08 16:16:09 8:58:01 23:49:25 16:16:09 17

18 Szentendre Rádió :00:00-23:49:11 Műsor címe kezdés vég nettó idő 18 szöveg magyar külföldi közszolgálat :00:00 6:59:16 06:59:16 0:00:00 6:59:16 3:08:24 3:50:52 (időjárás, kalendárium, lapszemle, horoszkóp, programajánló - vendég: Magyar Judit Szentendre város képviselője) 6:59:16 9:57:54 02:58:38 0:38:31 2:20:07 1:00:45 1:19:22 vendég: Budakalász város alpolgármestere) 9:57:54 11:03:13 01:05:19 0:22:45 0:42:34 0:11:39 0:30: infókkal) 11:03:13 12:02:01 00:58:48 0:08:13 0:50:35 0:21:08 0:29:27 Népzenész - helyi kulturális népi, hagyományőrző és világi magazin (húsvéti népszokások, folklór kalendárium, meseíró pályázat,) 12:02:01 13:02:11 01:00:10 0:09:40 0:50:30 0:50:30 0:00: infókkal) 13:02:11 14:02:11 01:00:00 0:03:43 0:56:17 0:25:48 0:30: :02:11 15:02:08 00:59:57 0:00:00 0:59:57 0:34:41 0:25:16 Digitális kultúra - informatikai magazin helyi ismereterjesztő (saját műsor; takarítsunk PC-t) 15:02:08 15:50:09 00:48:01 0:32:17 0:15:44 0:07:08 0:08: Kívánságműsor 15:50:09 16:50:20 01:00:11 0:06:47 0:53:24 0:22:54 0:30:30 magazin (vendég: a Szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum Főigazgató helyettese; téma: Erdély Virágai Tárlat) 16:50:20 17:40:44 00:50:24 0:30:41 0:19:43 0:19:43 0:00: :40:44 17:50:15 00:09:31 0:00:00 0:09:31 0:09:31 0:00:00 magazin (téma: energiagazdálkodási 17:50:15 18:44:19 00:54:04 0:42:40 0:11:24 0:11:24 0:00:00

19 találkozó Visegrádon) :44:19 21:51:58 03:07:39 0:00:00 3:07:39 1:52:55 1:14:44 Trance Express remixek 21:51:58 22:49:10 00:57:12 0:00:00 0:57:12 0:57:12 0:00:00 Rock'n'Ride - rocki magazin (vendég: Kalapács József) 22:49:10 23:41:41 00:52:31 0:31:29 0:21:02 0:21:02 0:00: :41:41 23:49:11 00:07:30 0:00:00 0:07:30 0:07:30 0:00:00 23:49:11 3:46:46 20:02:25 11:02:14 9:00:11 kulturális 03:46:46 9:00:11 20:02:25 11:02:14 23:49:11 20:02:25 Szentendre Rádió :00:00-23:59:59 Műsor címe kezdés vég nettó idő 19 szöveg magyar külföldi :00:00 7:59:28 07:59:28 0:00:00 7:59:28 4:30:54 3:28:34 (időjárás, kalendárium, lapszemle, horoszkóp, programajánló) 7:59:28 10:01:41 02:02:13 0:12:49 1:49:24 1:00:01 0:49:23 - Beszélgetés Tahitótfalu polgármesterével 10:01:41 11:02:29 01:00:48 0:27:17 0:33:31 0:08:10 0:25:21 - Beszélgetés Szabó Bencével a 2012-es Dunakanyar Hangja nyertesével 11:02:29 12:00:39 00:58:10 0:16:54 0:41:16 0:15:21 0:25:55 Népzenész - népi, hagyományőrző és világi magazin (pálinka hungarikum, táncmozgalom, Petőfi kéziratok, helyi programok) 12:00:39 12:59:50 00:59:11 0:10:40 0:48:31 0:48:31 0:00:00 - Beszélgetés Szentendre város alpolgármesterével 12:59:50 14:02:30 01:02:40 0:14:47 0:47:53 0:22:23 0:25: Sztárportré 14:02:30 15:04:37 01:02:07 0:15:50 0:46:17 0:15:17 0:31:00 közszolgálat

20 Szabolccsal - vendég: Szolnoki Péter, Sub Bass Monster Déli szél - szerb magazin (gyermek könyvnap, hagyományok, kulturális programok - nemzetiségi zenék) 15:04:37 15:57:21 00:52:44 0:15:48 0:36:56 0:36:56 0:00: :57:21 16:05:34 00:08:13 0:00:00 0:08:13 0:08:13 0:00:00 Rock'n'Ride - rocki magazin (vendég: Keresztes Ildikó) 16:05:34 16:54:50 00:49:16 0:16:31 0:32:45 0:32:45 0:00: :54:50 17:09:39 00:14:49 0:00:00 0:14:49 0:08:16 0:06:33 magazin (téma: budakalászi szív- és érrendszeri szűrések) 17:09:39 17:48:12 00:38:33 0:30:20 0:08:13 0:08:13 0:00: :48:12 18:06:29 00:18:17 0:00:00 0:18:17 0:11:20 0:06: magazin (téma: energiagazdálkodási találkozó Visegrádon) 18:06:29 19:00:16 00:53:47 0:42:11 0:11:36 0:11:36 0:00:00 Boxutca - autó és motorsport magazin II. 19:00:16 20:56:34 01:56:18 0:54:05 1:02:13 0:38:03 0:24: :56:34 22:04:39 01:08:05 0:00:00 1:08:05 0:49:29 0:18:36 Trance Express remixek 22:04:39 23:01:58 00:57:19 0:00:00 0:57:19 0:57:19 0:00:00 Rock'n'Ride - rocki magazin (vendég: Kalapács József) 23:01:58 23:54:22 00:52:24 0:31:25 0:20:59 0:20:59 0:00: :54:22 23:59:59 00:05:37 0:00:00 0:05:37 0:05:37 0:00:00 23:59:59 4:48:37 19:11:22 12:09:23 7:01:59 kulturális 4:48:37 19:11:22 12:09:23 23:59:59 7:01:59 19:11:22 Szentendre Rádió :00:00-23:59:59 Műsor címe kezdés vég nettó idő szöveg magyar külföldi :00:00 0:00:00 08:10:00 0:00:00 8:10:00 4:28:54 3:41: (időjárás, 8:10:00 9:01:25 00:51:25 0:02:56 0:48:29 0:23:16 0:25:13 közszolgálat 20

21 kalendárium, lapszemle, horoszkóp, programajánló) (Vendég: Cory, Happy Gang) 9:01:25 10:04:00 01:02:35 0:27:39 0:34:56 0:11:57 0:22:59 - Beszélgetés DJ Skyflash-sel 10:04:00 11:01:42 00:57:42 0:16:59 0:40:43 0:15:25 0:25:18 - Beszélgetés Budakalász alpolgármesterével 11:01:42 12:02:04 01:00:22 0:19:49 0:40:33 0:10:31 0:30:02 Népzenész - térségben élő zenészek, énekesek magazinja (vendég a budakalászi Lenvirág táncegyüttes két tagja) 12:02:04 13:02:16 01:00:12 0:09:36 0:50:36 0:50:36 0:00:00 - Beszélgetés Szentendre város képviselőjével 13:02:16 14:01:39 00:59:23 0:17:21 0:42:02 0:15:18 0:26:44 Digitális kultúra - informatikai magazin (saját műsor; takarítsunk PC-t) 14:01:39 14:52:48 00:51:09 0:30:10 0:20:59 0:10:31 0:10: :52:48 15:04:28 00:11:40 0:00:00 0:11:40 0:11:40 0:00:00 Szélesvászon - filmes magazinműsor (heti premierek, filmzenék) új 15:04:28 15:55:47 00:51:19 0:29:17 0:22:02 0:00:00 0:22: :55:47 17:04:38 01:08:51 0:00:00 1:08:51 0:41:21 0:27:30 magazin (téma: energiagazdálkodási találkozó Visegrádon) 17:04:38 17:54:54 00:50:16 0:42:11 0:08:05 0:08:05 0:00: :54:54 18:06:24 00:11:30 0:00:00 0:11:30 0:11:30 0:00:00 magazin (Beszélgetés Szabó Bencével a 2012-es Dunakanyar Hangja nyertesével; Bringázz munkába!; falusi olimpia) 18:06:24 18:53:27 00:47:03 0:31:50 0:15:13 0:11:03 0:04: :53:27 19:04:35 00:11:08 0:00:00 0:11:08 0:11:08 0:00: Rock'n'Ride - rocki magazin (vendég: Takács 19:04:35 20:00:05 00:55:30 0:30:20 0:25:10 0:25:10 0:00:00 helyi kulturális helyi kulturális helyi kulturális kulturális 21

22 Árpád) :00:05 21:06:50 01:06:45 0:00:00 1:06:45 0:48:32 0:18:13 Sztárportré Szabolccsal - vendég: Pierrot-val és Gegely Róberttel 21:06:50 21:46:49 00:39:59 0:17:35 0:22:24 0:10:59 0:11: :46:49 23:59:59 02:13:10 0:00:00 2:13:10 1:33:54 0:39:16 23:59:59 4:35:43 19:24:16 11:19:50 8:04:26 04:35:43 8:04:26 19:24:16 11:19:50 23:59:59 19:24:16 Budapest, augusztus 29. A Médiatanács nevében Szalai Annamária elnök dr. Auer János hitelesítő tag 22

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1464/2012. (VII. 25.) számú HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1464/2012. (VII. 25.) számú HATÁROZATA Iktatószám: MN/15130-10/2012. Tárgy: a gyermekek és kiskorúak védelmére vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Ügyintéző: Melléklet: személyes adat a hatósági eljárás tárgyát képező honlap másolata

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1134/2012. (VI.20.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1134/2012. (VI.20.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/11491-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a saját készítésű, szerkesztésű és első ízben bemutatott (nem ismételt) műsorszámok heti

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. felhívja,

H A T Á R O Z A T. felhívja, H A T Á R O Z A T Ügyiratszám: MN/4138-4/2016. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: reklám közzétételére vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése A Nemzeti

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 822/2012. (V. 2.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 822/2012. (V. 2.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/2651-8/2012. Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség, illetve a közösségi médiaszolgáltatásokkal szemben támasztott törvényi kötelezettségek

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1346/2016. (XI. 22.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1346/2016. (XI. 22.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/28574-8/2016. Tárgy: a reklám más médiatartalmaktól való megkülönböztetésének módjára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat A NEMZETI

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1331/2013. (VIII. 28.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1331/2013. (VIII. 28.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/22233-7/2013. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések, és a közösségi médiaszolgáltatókkal szemben előírt törvényi követelmények megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám:

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1084/2014. (XI.11.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1084/2014. (XI.11.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/23304-7/2014. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására, valamint a magyar zenei műsorszámok,

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1250/2014. (XII.16.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1250/2014. (XII.16.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/26124-8/2014. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a támogatás közzétételére vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 1250/2014. (XII.16.)

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 625/2013. (IV.10.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 625/2013. (IV.10.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/3989-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése

Részletesebben

Tárgy: Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 54/2015. (I.13.) számú HATÁROZATA

Tárgy: Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 54/2015. (I.13.) számú HATÁROZATA Iktatószám: Tárgy: Ügyintéző: Melléklet: MN/30592-7/2014. a gyermekek és kiskorúak védelmére vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése személyes adat a hatósági eljárás tárgyát képező sajtótermék másolata

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1191/2014. (XII.9.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1191/2014. (XII.9.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/28500-7/2014. Tárgy: a hatósági határozatban vállalt műsorszerkezettől történő eltérések Ügyintéző: személyes adat Melléklet: a hatósági ellenőrzés megállapításai A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. felhívja,

H A T Á R O Z A T. felhívja, Ügyiratszám: MN/16251-4/2016. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet: A Médiaszolgáltató által

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 593/2015. (V.19.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 593/2015. (V.19.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/6252-11/2015. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések, és a közösségi médiaszolgáltatókkal szemben előírt törvényi követelmények megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám:

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 1759/2013. (XII. 11.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 1759/2013. (XII. 11.) számú HATÁROZATA A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 1759/2013. (XII. 11.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/57221-8/2013. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 2007/2012. (XI.14.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 2007/2012. (XI.14.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/25291-10/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására, valamint a saját készítésű, szerkesztésű

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 539/2013. (III.27.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 539/2013. (III.27.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/717-8/2013. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására, valamint a közszolgálati és a magyar

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1219/2016. (X.11.) sz. HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1219/2016. (X.11.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/22682-7/2016. Ügyintéző: személyes adat Email: személyes adat Tárgy: a termékmegjelenítésre és a műsorszámok támogatására vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése Nemzeti Média- és Hírközlési

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1148/2015. (VII. 24.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1148/2015. (VII. 24.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/10916-7/2015. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések, a közösségi médiaszolgáltatókkal szemben előírt törvényi követelmények, valamint a társadalmi célú reklámok és klasszikus

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 712/2013. (IV.25.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 712/2013. (IV.25.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/5825-8/2013. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 48/2015. (I.13.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 48/2015. (I.13.) számú H A T Á R O Z A T A Iktatószám: MN/28790-7/2014. Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: a hatósági ellenőrzés megállapításai

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 2287/2012. (XII.19.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 2287/2012. (XII.19.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/26288-14/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó törvényi kötelezettség

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 103/2015. (I. 27.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 103/2015. (I. 27.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/29932-9/2014. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések, és a közösségi médiaszolgáltatókkal szemben előírt törvényi követelmények megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám:

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1005/2013. (VI. 12.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1005/2013. (VI. 12.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/8539-8/2013. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérés, burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése Ügyintéző: személyes

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 197/2015. (III.3.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 197/2015. (III.3.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/33261-7/2014. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására, valamint a magyar zenei ok bemutatására

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1495/2012. (VIII. 15.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1495/2012. (VIII. 15.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/14954-9/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására, valamint a saját megkülönböztető

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. felhívja,

H A T Á R O Z A T. felhívja, Ügyiratszám: MN/13785-4/2016. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet: A Médiaszolgáltató által

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1270/2012. (VII.11.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1270/2012. (VII.11.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/13997-7/2012. Tárgy: a műsorstruktúrának megfelelő műsorsugárzási kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: I. A hatósági ellenőrzés megállapításai II. Az egyhetes médiaszolgáltatás

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1230/2015. (IX.1.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1230/2015. (IX.1.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/16962-8/2015. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételét tiltó törvényi rendelkezés megsértése A Nemzeti

Részletesebben

Ügyiratszám: TA/2925-12/2011 NEMZETI MÉDIA - ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK

Ügyiratszám: TA/2925-12/2011 NEMZETI MÉDIA - ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK Ügyiratszám: TA/2925-12/2011 NEMZETI MÉDIA - ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 499/2011. (IV.14.) számú HATÁROZATA A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa (továbbiakban: Médiatanács) a Szabó

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 430/2014. (V.13.) számú

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 430/2014. (V.13.) számú Ügyiratszám: MN/7843-8/2014. Ügyintéző: személyes adat Email: személyes adat Tárgy: politikai reklám közzétételére vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 16/2014. (I.7.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 16/2014. (I.7.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/66261-8/2013. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 459/2012. (III. 7.) sz. HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 459/2012. (III. 7.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/35125-8/2011. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a pályázatban vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó törvényi kötelezettség megsértése Nemzeti Média- és Hírközlési

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1549/2012. (VIII. 29.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1549/2012. (VIII. 29.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/16140-7/2012. Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat Melléklet: a hatósági

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1898/2012. (X.30.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1898/2012. (X.30.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/24165-7/2012. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1329/2016. (XI. 15.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1329/2016. (XI. 15.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/22684-10/2016. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: az osztott képernyős reklám közzétételét előíró törvényi rendelkezés megsértése A Nemzeti

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1554/2012. (VIII.29.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1554/2012. (VIII.29.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/18317-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

Részletesebben

HATÁROZAT. 30.000,- Ft, azaz harmincezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi.

HATÁROZAT. 30.000,- Ft, azaz harmincezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi. Médiafelügyeleti Főosztály Iktatószám: MN/9024-3/2013. Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: A Médiaszolgáltató által

Részletesebben

HATÁROZAT. 20.000,- Ft, azaz húszezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi.

HATÁROZAT. 20.000,- Ft, azaz húszezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi. Médiafelügyeleti Főosztály Iktatószám: MN/29384-4/2012. Tárgy: a reklámok közösségi médiaszolgáltatásban történő közzétételének módjára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Ügyintéző: személyes adat

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1557/2012. (VIII.29.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1557/2012. (VIII.29.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/16151-7/2011. Tárgy: a műsoridő, a közszolgálati műsorszámok, a helyi közélettel foglalkozó, a helyi mindennapi életet segítő műsorszámok alulteljesítése, és a napi rendszeres híradásra

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1297/2016. (XI. 8.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1297/2016. (XI. 8.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/22683-9/2016. Ügyintéző: személyes adat Email: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételét tiltó törvényi rendelkezés megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

Részletesebben

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz hatvanezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz hatvanezer forint bírsággal sújtja. Ügyiratszám: MN/5417-4/2016. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet: A Médiaszolgáltató által

Részletesebben

a NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 105/2011. (I. 12.) sz. HATÁROZATA

a NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 105/2011. (I. 12.) sz. HATÁROZATA a NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 105/2011. (I. 12.) sz. HATÁROZATA A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa (a továbbiakban: Médiatanács) a médiaszolgáltatásokról és a

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1045/2014. (X.28.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1045/2014. (X.28.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/19686-7/2014. Tárgy: engedély nélküli hálózatba kapcsolódás Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat Melléklet: a hatósági ellenőrzés megállapításai A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 216/2012. (II. 1.) sz. HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 216/2012. (II. 1.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/32073-8/2011. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: reklám közzétételére vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 216/2012. (II. 1.) sz.

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 457/2014. (V. 20.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 457/2014. (V. 20.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/8929-8/2014. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések, és a közösségi médiaszolgáltatókkal szemben előírt törvényi követelmények megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám:

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1531/2011. (X.26.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1531/2011. (X.26.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/25777-8/2011. Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsorsugárzási kötelezettség megsértése ÜgyintézőSzemélyes adat Melléklet: a hatósági ellenőrzés megállapításai A NEMZETI MÉDIA-

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1606/2012. (IX.5.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1606/2012. (IX.5.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/20021-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a célokat szolgáló műsorszámok, valamint a helyi közélettel foglalkozó, a helyi mindennapi

Részletesebben

HATÁROZAT. határozatot.

HATÁROZAT. határozatot. Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatal Tartalomfelügyeleti főosztály Ügyiratszám: 4807-1/2011. Tárgy: törvénysértés megállapítása Ügyintéző: személyes adat HATÁROZAT A Nemzeti Média- és Hírközlési

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 163/2013. (I.30.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 163/2013. (I.30.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/31683-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására, valamint a saját készítésű, szerkesztésű,

Részletesebben

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz ötvenezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz ötvenezer forint bírsággal sújtja. Ügyiratszám: MN/154-4/2016. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet: A Médiaszolgáltató által 2015.

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 634/2012. (IV. 4.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 634/2012. (IV. 4.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/35457-8/2011. Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: a hatósági ellenőrzés megállapításai

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 797/2014. (IX.2.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 797/2014. (IX.2.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/17079-7/2014. Ügyintéző: személyes adat Email: személyes adat Tárgy: támogatói üzenet, társadalmi célú reklám közzétételére, valamint társadalmi célú reklám megrendelőjének a megnevezésére

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 547/2012. (III.21.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 547/2012. (III.21.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/35734-11/2011. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó rendelkezés megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 239/2014. (III. 18.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 239/2014. (III. 18.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/675-11/2014. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések, és a hálózatba kapcsolódásra vonatkozó törvényi előírások megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 422/2012. (II.29.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 422/2012. (II.29.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/35724-10/2011. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó rendelkezés megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 38.000-Ft, azaz harmincnyolcezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T. 38.000-Ft, azaz harmincnyolcezer forint bírsággal sújtja. Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/678-4/2014. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet:

Részletesebben

Médiaszolgáltatás Szabályozás Főosztály Ügyiratszám: 15611-3/2011. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. Végzése

Médiaszolgáltatás Szabályozás Főosztály Ügyiratszám: 15611-3/2011. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. Végzése Médiaszolgáltatás Szabályozás Főosztály Ügyiratszám: 15611-3/2011. Pályáztatási és Jogi Osztály Ügyintéző: dr. Szalai Anita Telefon: (06-1) 4577-959 Tárgy: értesítés eljárás megindításáról és hiánypótlásra

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1430/2011. (X. 19.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1430/2011. (X. 19.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/24495-8/ Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: a hatósági ellenőrzés megállapításai A NEMZETI

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1915/2012. (X. 30.) sz. HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1915/2012. (X. 30.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/24172-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 2205/2012. (XII.12.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 2205/2012. (XII.12.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/28084-7/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség, valamint

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1560/2012. (VIII.29.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1560/2012. (VIII.29.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/18304-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megszegése

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 482/2015. (IV.28.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 482/2015. (IV.28.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: Ügyintéző: személyes adat Tárgy: az Orosháza 88,6 MHz médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására irányuló pályázati eljárás eredménye A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 24.000,- Ft, azaz huszonnégyezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T. 24.000,- Ft, azaz huszonnégyezer forint bírsággal sújtja. Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/25287-4/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet:

Részletesebben

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 935/2015. (VII.24.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 935/2015. (VII.24.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: PJ/9575-29/2014. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a Budapest 90,3 MHz médiaszolgáltatási jogosultság hasznosítására irányuló pályázati eljárás eredménye A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1241/2014. (XII.16.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1241/2014. (XII.16.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/26123-9/2014. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1336/2013. (VIII. 28.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1336/2013. (VIII. 28.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/26026-10/2013. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések, valamint a közösségi médiaszolgáltatókkal szemben előírt törvényi követelmények megsértése Ügyintéző: személyes adat

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1704/2011. (XI.23.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1704/2011. (XI.23.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/26574-7/2011. Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: a hatósági ellenőrzés megállapításai

Részletesebben

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 686/2009. (III.25.) sz. HATÁROZATA

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 686/2009. (III.25.) sz. HATÁROZATA ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 686/2009. (III.25.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1795/2012. (X.10.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1795/2012. (X.10.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/21253-8/2012. Tárgy: a közszolgálati, valamint a helyi közélettel foglalkozó, a helyi mindennapi életet bemutató műsorszámokra és a szövegarányra vonatkozóan tett vállalások alulteljesítése

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1037/2016. (VIII. 30.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1037/2016. (VIII. 30.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/17327-10/2016. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések és a közösségi médiaszolgáltatókkal szemben előírt törvényi követelmény megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám:

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1077/2016. (IX. 6.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1077/2016. (IX. 6.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/17633-8/2016. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések és a közösségi médiaszolgáltatókkal szemben előírt törvényi követelmény megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám:

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 208/2013. (II.6.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 208/2013. (II.6.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyintéző: személyes adat Ügyiratszám: MN/28900-15/2012. Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése

Részletesebben

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz húszezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz húszezer forint bírsággal sújtja. Ügyiratszám: MN/34198-4/2016. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése H A T Á R O Z A T A Nemzeti Média-

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 80.000,- Ft, azaz nyolcvanezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T. 80.000,- Ft, azaz nyolcvanezer forint bírsággal sújtja. Médiafelügyeleti Főosztály H A T Á R O Z A T Ügyiratszám: MN/1868--4/2015. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 23/2013. (I.9.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 23/2013. (I.9.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/28903-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására és a burkolt kereskedelmi közlemény tilalmára vonatkozó kötelezettség megsértése Melléklet:

Részletesebben

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1677/2015. (XII.15.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1677/2015. (XII.15.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: PJ/1704-29/2015. Ügyintéző: személyes adat Telefon: 06-1-457-7994 Fax: 06-1-457-7124 Tárgy: a helyi kisközösségi rádiós médiaszolgáltatási lehetőségek elvi hasznosítására irányuló pályázati

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1105/2012. (VI.13.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1105/2012. (VI.13.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/11335-9/2012. Tárgy: vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: I. A hatósági ellenőrzés megállapításai

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 164/2013. (I.30.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 164/2013. (I.30.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/32761-7/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1111/2012. (VI. 13.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1111/2012. (VI. 13.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/4921-12/2012. Tárgy: a Pályázati Ajánlatban vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség, a közösségi médiaszolgáltatásokkal szemben támasztott törvényi

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1908/2012. (X.30.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1908/2012. (X.30.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/24103-9/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail:Személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1897/2012. (X.30.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1897/2012. (X.30.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/24101-7/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1135/2012. (VI.20.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1135/2012. (VI.20.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/10125-8/2012. Tárgy: Médiatanács határozatában előírt műsorstruktúrának megfelelő műsorsugárzási kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: 1. A hatósági ellenőrzés megállapításai

Részletesebben

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 2576/2007. (XI.14.) sz. HATÁROZATA

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 2576/2007. (XI.14.) sz. HATÁROZATA ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 2576/2007. (XI.14.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

HATÁROZATA. határozatot.

HATÁROZATA. határozatot. Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala Tartalomfelügyeleti főosztály Ügyiratszám: TA/4801-1/2011. Tárgy: törvénysértés megállapítása Ügyintéző: személyes adat HATÁROZATA A Nemzeti Média- és Hírközlési

Részletesebben

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 753/2012. (IV. 25.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 753/2012. (IV. 25.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a Siófok 92,6 MHz médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására irányuló pályázati eljárás eredménye A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 753/2012.

Részletesebben

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1313/2016. (XI. 15.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1313/2016. (XI. 15.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: PJ/3835-31/2016. Tárgy: a kisközösségi rádiós médiaszolgáltatási lehetőségek elvi hasznosítására irányuló pályázati eljárás eredménye A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1087/2014. (XI.11.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1087/2014. (XI.11.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/24290-7/2014. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 307/2013. (II. 20.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 307/2013. (II. 20.) számú HATÁROZATA Iktatószám: MN/31696-8/2012. Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Ügyintéző: személyes adat Tel.: Személyes adat E-mail: mate.gyongyver@nmhh.hu

Részletesebben

az ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 371/2010. (II. 24.) sz. HATÁROZATA

az ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 371/2010. (II. 24.) sz. HATÁROZATA az ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 371/2010. (II. 24.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (a továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény

Részletesebben

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz kettőszázötvenezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz kettőszázötvenezer forint bírsággal sújtja. Ügyiratszám: MN/16244-4/2016. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a reklámidőre vonatkozó rendelkezés megsértése H A T Á R O Z A T A Nemzeti Média- és Hírközlési

Részletesebben

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz hatszázezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz hatszázezer forint bírsággal sújtja. Ügyiratszám: MN/4296-4/2016. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a reklámidőre vonatkozó rendelkezés megsértése H A T Á R O Z A T A Nemzeti Média- és Hírközlési

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 40.000,- Ft, azaz negyvenezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T. 40.000,- Ft, azaz negyvenezer forint bírsággal sújtja. H A T Á R O Z A T Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/67963--4/2013. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1737/2012. (X.3.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1737/2012. (X.3.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/20018-7/2012. Tárgy: a magyar zenei műsorszámok, a napi rendszeres híradásra szánt minimális műsoridő, a közszolgálati célokat szolgáló műsorszámok és a célcsoportnak szóló műsorarány alulteljesítése

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 542/2014. (VI. 17.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 542/2014. (VI. 17.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/10617-7/ Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések, és a közösségi médiaszolgáltatókkal szemben előírt törvényi követelmény megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám:

Részletesebben

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság. Médiatanácsának. 131/2011. (I. 19.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság. Médiatanácsának. 131/2011. (I. 19.) számú HATÁROZATA A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 131/2011. (I. 19.) számú HATÁROZATA 1. A Médiatanács (1085 Budapest Reviczky u. 8.) megállapítja, hogy az Oktatási éskulturális Közlöny 2010. február

Részletesebben

a NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 1331/2011. (X. 5.) számú HATÁROZATA

a NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 1331/2011. (X. 5.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/27101-6/2011. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: kiegyensúlyozottsági kérelem elbírálása Melléklet: a kifogásolt műsorszám tartalmának szöveges ismertetése a NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. Indokolás

H A T Á R O Z A T. Indokolás Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/31292-5/2014. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet:

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 809/2014. (IX.2.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 809/2014. (IX.2.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/18955-8/2014 Tárgy: a hatósági határozatban vállalt műsorszerkezettől történő eltérések, illetve a törvény által előírt közszolgálati arány alulteljesítése Ügyintéző: személyes adat Melléklet:

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 778/2012. (IV.25.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 778/2012. (IV.25.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/6601-9/2012. Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: A hatósági ellenőrzés megállapításai Az

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 173/2014. (II.18.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 173/2014. (II.18.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/72192-8/2013. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése

Részletesebben