A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1557/2012. (VIII.29.) sz. HATÁROZATA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1557/2012. (VIII.29.) sz. HATÁROZATA"

Átírás

1 Iktatószám: MN/ /2011. Tárgy: a műsoridő, a közszolgálati műsorszámok, a helyi közélettel foglalkozó, a helyi mindennapi életet segítő műsorszámok alulteljesítése, és a napi rendszeres híradásra szánt műsoridő nem teljesítése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: A hatósági ellenőrzés megállapításai, és az egyhetes médiaszolgáltatás elemzésének részletező táblázatai A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 1557/2012. (VIII.29.) sz. HATÁROZATA A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa (a továbbiakban: Médiatanács) a TiszaPart Média Kft.-vel (6725 Szeged, Szent Ferenc utca 8. C. ép I. emelet, a továbbiakban: Médiaszolgáltató) szemben hivatalból lefolytatott eljárásában megállapította, hogy a Médiaszolgáltató TiszaPart TV csatornáján április 9-e és 15-e között a műsoridőre, a közszolgálati műsorszámokra, a helyi közélettel foglalkozó, a helyi mindennapi életet segítő műsorszámokra vonatkozó kötelezettségét alulteljesítette, és a napi rendszeres híradásra szánt műsoridőt nem teljesítette, melynek következtében a Médiaszolgáltatót , azaz húszezer forint bírsággal sújtja. A Médiaszolgáltató a bírságot e határozat közlését követő hét napon belül köteles megfizetni a Médiatanács Magyar Államkincstár által vezetett számú számlájára. A bírságfizetési kötelezettség késedelmes teljesítése esetén a Médiaszolgáltató késedelmi pótlékot köteles fizetni, melynek mértéke minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd része. Az önkéntes teljesítés elmaradása esetén a Médiatanács a Médiaszolgáltatóval szembeni bírság igényét közigazgatási úton érvényesíti. E határozat ellen fellebbezésnek nincs helye. A határozat felülvizsgálata az annak közlésétől számított 30 napon belül a Fővárosi Törvényszékhez címzett, de a Médiatanácshoz (1088 Budapest, Reviczky utca 5.) három példányban benyújtott keresetlevéllel kérhető. A keresetlevél benyújtásának e határozat végrehajtására halasztó hatálya nincs, a keresettel támadott hatósági határozat végrehajtásának felfüggesztése és a tárgyalás tartása a bíróságtól kérhető. A keresetet a bíróság 30 napon belül bírálja el. Indokolás A Médiatanács a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló évi CLXXXV. törvényben (továbbiakban: Mttv.) 167. (1) bekezdése alapján hatósági ellenőrzés keretében, hivatalból vizsgálta a közösségi Médiaszolgáltató TiszaPart TV csatornájának április 9-e és 15-e közötti működését, amely során az Mttv.-ben meghatározott törvényi előírás, és a BJ/ /2012. számú határozattal módosított 1691/2011. (XI.23.) számú (BJ/ /2011.) médiatanácsi határozatban (a továbbiakban: Határozat) foglaltaktól eltérő sugárzás miatt felmerült a Határozat o), r), s) és u) pontjainak és az Mttv. 66. (4) bekezdés g) pontjának megsértése.

2 A Médiatanács a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 29. (1) bekezdésében foglaltak alapján, az Mttv l) pontjában foglalt hatáskörében hivatalból június 27-én hatósági eljárást indított a Médiaszolgáltatóval szemben, melyről 1185/2012. (VI.27.) számú, MN/ /2012. ügyiratszámú végzésében a Ket. 29. (3) bekezdés a) pontja alapján, a Ket. 29. (5) bekezdése szerinti tartalommal értesítette a Médiaszolgáltatót, tájékoztatta a hatósági ellenőrzés megállapításairól, valamint felhívta a figyelmét arra, hogy az eljárás során a Ket. 51. (1) bekezdése alapján nyilatkozattételi és a Ket. 68. (1) bekezdése alapján iratbetekintési jog illeti meg. A Médiaszolgáltató a hatósági eljárás megindításáról szóló, június 27-én kelt és július 9-én postázott értesítést a tértivevény tanúsága alapján július 19-én átvette, azonban jelen határozat meghozataláig nyilatkozattételi jogával nem élt. A Médiatanács a rendelkezésre álló adatok, különösen a hatósági ellenőrzés megállapításai alapján az alábbi tényállást állapította meg, és azt az alábbiak szerint értékelte: A közösségi médiaszolgáltatók ellenőrzésének rendjéről az Mttv. 66. (6) bekezdése ekként rendelkezik: ( ) az (5) bekezdés alapján történő elismerést követően a Médiatanács legalább kétévente - új szolgáltatás esetében az első év után is - részletes, legalább hét műsornapra kiterjedő - vizsgálat során eljárásában hivatalból vizsgálja a médiaszolgáltató működését ( ). Az Mttv. 3. -a értelmében Magyarországon a médiaszolgáltatások szabadon nyújthatók, a sajtótermékek szabadon közzétehetők, az információk és a vélemények a tömegkommunikációs eszközök útján szabadon továbbíthatók, a nyilvános vételre szánt magyarországi és külföldi médiaszolgáltatások szabadon elérhetők. A médiaszolgáltatás és a sajtótermék tartalmának meghatározása szabad, a médiaszolgáltató és a sajtótermék kiadója felelősséggel tartozik e törvényben foglaltak betartásáért. A fentiek alapján a Médiaszolgáltató felelőssége a médiaszolgáltatásáért objektív. A Határozat o) pontja értelmében A médiaszolgáltatás napi műsorideje: 24 óra/nap. A Médiaszolgáltató április 9-én nem tartotta be a műsoridejét, mivel a Határozatban előírtakhoz képest 366 perccel (1074 perc vs perc) rövidebb időtartamban sugározta műsorát. A fentiek alapján a Médiatanács megállapította, hogy a Médiaszolgáltató megsértette a Határozat o) pontját. A Határozat r) pontja előírja, hogy A közszolgálati műsorszámok közlésére szánt minimális műsoridő: napi 16 óra 47 perc, heti 117 óra 30 perc. A Határozat s) pontja meghatározza, hogy A helyi közélettel foglalkozó, a helyi mindennapi életet segítő műsorszámok közlésére szánt minimális műsoridő: napi 16 óra 47 perc, heti 117 óra 30 perc. Az Mttv. 66. (4) bekezdés g) pontja szerint: 66. (4) A lineáris közösségi médiaszolgáltatás: g) heti műsoridejének több mint kétharmadában köteles a 83. -ban foglalt közszolgálati célokat szolgáló műsorszámokat szolgáltatni, amibe beleszámít a szolgált közösségnek szóló hírműsorszám, politikai tájékoztató műsorszám, kulturális műsorszám és az egyéb, nem elsősorban az adott közösségnek szóló hasonló tartalom is, A Határozatban a közszolgálati és a helyi közélettel foglalkozó, a helyi mindennapi életet segítő műsorszámok időtartama (és aránya) egymással megegyező mértékű: 1007 perc/nap (70%) és 7050 perc/hét (70%). A Médiaszolgáltató sem a közszolgálati, sem a helyi 2

3 közélettel foglalkozó műsorszámok tekintetében nem teljesítette a vállalását. A hatósági ellenőrzés eredményei szerint a fentiekhez képest a napi és heti arány sem teljesült. A közszolgálati tartalom a vizsgált napokon 60,9%, 52,9%, 52,5 %, 52,6%, 51,7%, 56,3%, 66% volt, heti szinten 56%-ot ért el, azaz a Médiaszolgáltató a vállalt 1007 perc/nap (70%) és 7050 perc/hét (70%) arányt, és az Mttv. 66. (4) bekezdés g) pontjában előírt 2/3 arányt alulteljesítette. A helyi közéleti tartalom a vizsgált napokon 59,6%, 52%, 51,6%,51,8%, 50,7%, 55,2%, 65 % volt, heti szinten 55%-ot ért el, azaz a Médiaszolgáltató a vállalt 1007 perc/nap (70%) és 7050 perc/hét (70%) arányt alulteljesítette. A fentiek alapján a Médiatanács megállapította, hogy a Médiaszolgáltató a közszolgálati műsorszámok sugárzására vonatkozó napi vállalás alulteljesítése miatt a Határozat r), a heti vállalás alulteljesítése miatt az Mttv. 66. (4) bekezdés g) pontjában és a Határozat r) pontjában foglaltak, a helyi közélettel foglalkozó, a helyi mindennapi életet segítő műsorszámok alulteljesítése miatt pedig a Határozat s) pontjában előírtakat sértette meg. A Határozat u) pontja rögzíti, hogy A napi rendszeres híradásra szánt minimális műsoridő: 1 óra. Napi rendszeres híradást a vizsgált napok egyikén sem sugárzott a Médiaszolgáltató, annak ellenére, hogy ezen kategória kapcsán a Határozat napi 1 óra vállalást rögzít. A fentiek alapján a Médiatanács megállapította, hogy a Médiaszolgáltató megsértette a Határozat u) pontját. A Médiaszolgáltató a Médiatanács által kifogásolt jogsértésekről az eljárás megindításáról szóló értesítést tartalmazó végzés révén tudomással bír, illetve azokat a határozat melléklete tartalmazza, mely melléklet jelen határozat elválaszthatatlan részét képezi. A melléklet rögzíti és részletezi a határozat törzsszövegében szereplő jogalkalmazói megállapítások pontos tényállási alapját. A Médiatanács a jogsértések miatt alkalmazandó jogkövetkezmény fajtájának és mértékének meghatározása során az alábbi szempontokat vette figyelembe. A közösségi médiaszolgáltatás kategóriájának megkülönböztetése azon a jogalkotói felismerésen alapul, miszerint a közszolgálati tartalom előállítása, szolgáltatása nem állami monopólium, és a sokszínűség védelme érdekében az állami tulajdonban álló közszolgálati médiaszolgáltatók mellett más médiaszolgáltatók is közreműködhetnek a közszolgálati feladatok megvalósításában és közszolgálati célú műsorszámok sugárzásában. Ily módon a közösségi médiaszolgáltatás feltételeinek biztosítása a sajtó és a média sokszínűségének és demokratikus közvélemény kialakulása feltételeinek biztosítására irányuló állami kötelezettség megvalósításának része. Amennyiben az adott médiaszolgáltató által szolgáltatott közszolgálati tartalom meghatározott mennyiségi és minőségi feltételeknek megfelel, a jogalkotó mentesíti a médiaszolgáltatási díj megfizetésének kötelezettsége alól. A fentiek okán különösen indokolt ezen közösségi médiaszolgáltatók törvényben, illetve hatósági szerződésében vagy hatósági határozatban meghatározott mennyiségi és minőségi kritériumainak rendszeres időközönkénti ellenőrzése. Az Mttv. 3. -a rögzíti, hogy a médiaszolgáltatás és a sajtótermék tartalmának meghatározása szabad, a médiaszolgáltató és a sajtótermék kiadója felelősséggel tartozik e törvényben foglaltak betartásáért. Ennek értelmében a Médiaszolgáltató felelőssége a médiaszolgáltatásáért objektív. Az Mttv (2) bekezdése szerint Amennyiben a Hatóság a hatósági döntésének ellenőrzése eredményeként megállapítja a hatósági döntésében foglaltak megsértését, abban az esetben az ügy összes körülményei, illetve az ellenőrzés során feltárt tények, valamint a jogsértés súlya és a hatékony jogérvényesítés szempontjai alapján mérlegeli, hogy a döntés megsértése tárgyában a Ket. szerinti végrehajtási eljárást vagy az e törvény szerinti jogkövetkezmények alkalmazása érdekében hatósági eljárást indít. 3

4 Az Mttv (1) bekezdés értelmében: Amennyiben a jogsértés csekély súlyú és ismételtség nem állapítható meg, a Médiatanács, illetve a Hivatal a jogsértés tényének megállapítása és figyelmeztetés mellett legfeljebb harminc napos határidő tűzésével felhívhatja a jogsértőt a jogsértő magatartás megszüntetésére, a jövőbeni jogsértésektől való tartózkodásra, illetve a jogszerű magatartás tanúsítására, és meghatározhatja annak feltételeit. Az Mttv (4) bekezdés értelmében ismételtségnek az tekintendő, ha a jogsértő a jogerős hatósági határozatban megállapított jogsértő magatartást ugyanazon jogalapon és jogszabályhely tekintetében, ugyanazon tárgykörben, háromszázhatvanöt napon belül legalább kétszer valósítja meg, ide nem értve a csekély súlyú törvénysértéseket. A Médiatanács jelen határozat meghozataláig nem állapította meg a Médiaszolgáltatóval szemben a Határozat, illetve az Mttv. 66. (4) bekezdés g) pontjának megsértését. Bár a jogsértés Mttv (4) bekezdés szerinti ismételtségének fogalmi elemei nem teljesülnek, a Médiatanács az Mttv (3) bekezdésében foglalt jogkövetkezmények közül a bírság alkalmazása mellett döntött, mivel a fent kifejtett jogsértéseket együttesen nem tekintethette csekély súlyúnak, továbbá e közjogi eszközt ítélte a legalkalmasabbnak arra, hogy a jogsértőt visszatartsa a jövőbeni jogsértések elkövetésétől. Az Mttv (3) bekezdés az alábbiak szerint rendelkezik: 186. (3) Amennyiben a felhívás az ügy összes körülményeire tekintettel nem alkalmazható, vagy nem lenne a jogsértés megszüntetésére vonatkozó kötelezettség kikényszerítésére hatékony eszköz, a Médiatanács vagy a Hivatal - a felhívás mellőzésére vonatkozó indokolás nélkül - a jogsértő magatartás tanúsítását megtiltja, illetve az e törvényben foglaltak érvényesítése keretében kötelezettséget állapíthat meg, jogkövetkezményeket alkalmazhat. Az Mttv (2) bekezdés értelmében: 187. (2) A Médiatanács és a Hivatal a jogkövetkezményt - a jogsértés jellegétől függően - a jogsértés súlyára, a jogsértés ismételtségére, folyamatosságára, időtartamára, a jogsértéssel elért vagyoni előnyre, valamint a jogsértéssel okozott érdeksérelemre, az érdeksérelmet szenvedett és veszélyeztetett személyek számára, illetve a jogsértéssel okozott kárra és a jogsértés piacra gyakorolt hatására, továbbá az egyedi ügyben értékelhető egyéb szempontokra tekintettel állapítja meg. A Médiatanács az Mttv (2) bekezdésében rögzített mérlegelési szempontok közül a jogsértés súlyán túlmenően figyelembe vette annak folyamatosságát. A napi rendszeres híradásra szánt minimális 1 óra időtartamot egyáltalán nem teljesítette a Médiaszolgáltató, a közszolgálati műsorszámokra, és a helyi közéleti, mindennapi életvitelt segítő műsorszámokra tett vállalást bár kisebb mértékben, de minden egyes vizsgált napon alulteljesítette. Az Mttv (2) bekezdésében meghatározott további mérlegelési szempontok, figyelemmel az Mttv (4) bekezdésére is, a jelen jogsértés tekintetében nem értékelhetők. A Médiatanács a bírság kiszabásakor külön tekintettel volt arra, hogy egy esetleges következő alkalommal elkövetett vagy ismételt jogsértés esetén alkalmazandó bírságszankció megállapításánál érvényesülhessen a fokozatosság elve, azaz az ismétléssel járó növekvő progresszivitás és a szankcionálás kiszámíthatósága, előreláthatósága. A fentiek okán a jogsértés súlyára és az eset összes körülményére tekintettel a Médiatanács az Mttv (3) bekezdés bb) alpontja alapján a maximálisan kiszabható bírság 0,04 %- ának megfelelő összegű, azaz Ft bírságot szabott ki a Médiaszolgáltatóval szemben. Az eljárás során a Ket (2) bekezdése szerinti eljárási költség nem merült fel. 4

5 A jogorvoslatról szóló tájékoztatás az Mttv (1) és (3) bekezdésén, illetve a on alapul. A tárgyalás tartására vonatkozó tájékoztatás a polgári perrendtartásról szóló évi III. törvény 338. (2) bekezdésén alapul. Budapest, augusztus 29. a Médiatanács nevében Szalai Annamária elnök dr. Auer János hitelesítő tag Kapják: 1. Személyes adat 5

6 Melléklet a Médiatanács 1557/2012. (VIII.29.) számú határozatához A hatósági ellenőrzés megállapításai A TISZApART MÉDIA Kft. (jogelőd:matt-2004 Kft.) által működtetett TiszapART TV lineáris audiovizuális médiaszolgáltatót a Médiatanács az 1691/2011. (Xl. 23) sz. határozatával közösségi médiaszolgáltatási tevékenység végzésére jogosította fel. Jelen vizsgálat során a közösségi médiaszolgáltató április (hétfő-vasárnap) között közreadott heti műsorfolyamát érintette. A vizsgálat célja annak megállapítása volt, hogy a közösségi televízió működése megfelelt-e az Mttv. szerinti követelményeknek, illetve teljesítette-e a bejelentésében rögzített vállalásait. Műsorszerkezeti és a tartalmi követelmények: műsoridő 24 óra/nap = 1440 perc/nap, állandó megnevezés: TiszapArt TV, képújság: 94 óra 50 perc/hét = 5690 perc/hét, a közszolgálati, illetve a helyi közélettel foglalkozó műsorszámok közlésére szánt napi minimális műsoridő 16 óra 47 perc = 1007 perc (=70%), heti minimális műsoridő 117 óra 30 perc = 7050 perc (=70%), napi rendszeres híradásra szánt minimális műsoridő 1 óra, a saját készítésű műsorszámok heti minimális műsorideje (képújság és ismétlés nélkül) 7 óra 35 perc. Hatósági ellenőrzés eredménye: A műsorok lekódolása után született eredmények az alábbi táblázatban láthatóak: Időtartam/arány április 9. április 10. április 11. április 12. április 13. április 14. április 15. Összesen (óra) Vállalás (%) (percre kerekítve) hétfő kedd szerda csütörtök péntek szombat vasárnap (%) nap hét 1. Műsoridő Szerkesztett műsor Képújság Helyi közéleti, mindennapi életvitelt segítő műsorok Helyi közélet (%) 59,6% 52% 51,6% 51,8% 50,7% 55,2% 65% 55% 70% 70% Képújság egységnyi időtartama (perc) Közszolgálati tartalom a képújság adott egységében (perc) A roll ismétlődése 58,3 95,2 96,2 96,2 97,9 86,2 66,3 Közszolgálati tartalom a képújságban (perc) Közszolgálati tartalom a szerk. műsorban (perc) Közszolgálati tartalom (összes) (perc) Közszolgálati tartalom (%) 60,9% 52,9% 52,5% 52,6% 51,7% 56,3% 66% 56% 70% 70% 7. Napi rendszeres híradás óra A saját, szerkesztett műsora képújság és ismétlés nélkül: 19 óra 47 perc 48 mp 6

7 Értékelés: 1. A Médiaszolgáltató április 9-én a műsoridejét nem tartotta be: 366 perccel (1074 perc vs perc) rövidebb időtartamban sugárzott a Határozatban előírtakhoz képest. [Határozat o) pontjának megsértése] 2. A Határozatban a közszolgálati és a helyi közélettel foglalkozó, a helyi mindennapi életet segítő műsorszámok időtartama (és aránya) egymással megegyező mértékű: 1007 perc/nap (70%) és 7050 perc/hét (70%). A Médiaszolgáltató sem a közszolgálati, sem a helyi közélettel foglalkozó műsorszámok tekintetében nem teljesítette a vállalását. A hatósági ellenőrzés eredményei szerint a fenti arány nem teljesült, hiszen a közszolgálati tartalom 56%-ot, a helyi közéleti tartalom pedig 55%- ot ért el. A hiányos teljesítés oka, hogy a Médiaszolgáltató a képújság egy rolljában (9 perc) 7 percnyi reklámot és csupán 2 percnyi közszolgálati információt tett közzé. A közszolgálati műsorszámok napi alulteljesítése miatt a Határozat r) és az Mttv. 66. (4) bekezdés g) pontjában, a vállalás heti alulteljesítése miatt a Határozat r) pontjában foglaltak megsértése merült fel. A helyi közélettel foglalkozó, a helyi mindennapi életet segítő műsorszámok alulteljesítése miatt a Határozat s) pontjában előírtak megsértése merült fel. 3. Napi rendszeres híradást a vizsgált napok egyikén sem sugárzott a Médiaszolgáltató, annak ellenére, hogy ezen kategória kapcsán napi 1 óra vállalást rögzít a Határozat. [Határozat u) pontjának megsértése] 7

8 Hatósági ellenőrzés részletező táblázatai Tiszapart TV (Szeged) Dátum Műsor címe kezdete vége hossz gyártás ismétlés mikor szerepelt? közszolgálati besorolása Képújság-blokk 6:00:00 6:00:52 00:00:52 saját Napi gondolat 6:00:52 6:05:46 00:04:54 saját k vallás Képújság-blokk 6:05:46 6:13:16 00:07:30 saját Képújság-blokk 6:13:16 6:22:16 00:09:00 saját Képújság-blokk 6:22:16 6:31:16 00:09:00 saját Képújság-blokk 6:31:16 6:40:16 00:09:00 saját Képújság-blokk 6:40:16 6:49:16 00:09:00 saját Képújság-blokk 6:49:16 6:58:16 00:09:00 saját Képújság-blokk 6:58:16 7:00:46 00:02:30 saját Napi gondolat 7:00:46 7:05:47 00:05:01 saját ismétlés k vallás Képújság-blokk 7:05:47 7:12:17 00:06:30 saját Képújság-blokk 7:12:17 7:21:17 00:09:00 saját Képújság-blokk 7:21:17 7:30:17 00:09:00 saját Képújság-blokk 7:30:17 7:39:17 00:09:00 saját Képújság-blokk 7:39:17 7:48:17 00:09:00 saját Képújság-blokk 7:48:17 7:57:17 00:09:00 saját Képújság-blokk 7:57:17 8:00:47 00:03:30 saját Napi gondolat 8:00:47 8:05:47 00:05:00 saját ismétlés k vallás Képújság-blokk 8:05:47 8:11:17 00:05:30 saját Képújság-blokk 8:11:17 8:20:17 00:09:00 saját Képújság-blokk 8:20:17 8:29:17 00:09:00 saját Képújság-blokk 8:29:17 8:38:17 00:09:00 saját Képújság-blokk 8:38:17 8:47:17 00:09:00 saját Képújság-blokk 8:47:17 8:56:17 00:09:00 saját Képújság-blokk 8:56:17 9:05:17 00:09:00 saját Képújság-blokk 9:05:17 9:14:17 00:09:00 saját Képújság-blokk 9:14:17 9:23:17 00:09:00 saját Képújság-blokk 9:23:17 9:32:17 00:09:00 saját Képújság-blokk 9:32:17 9:41:17 00:09:00 saját Képújság-blokk 9:41:17 9:50:17 00:09:00 saját 8

9 Képújság-blokk 9:50:17 9:56:46 00:06:29 saját szünet 9:56:46 9:57:09 00:00:23 reklám 9:57:09 10:00:10 00:03:01 saját Non-stop - ifjúsági magazin (Az egyetem arca) 10:00:10 10:28:28 00:28:18 saját k f. kat helyi ifjúsági, kulturális Ifjú művészek - ifjú művészek bemutatása stúdióbeszélgetés Tudományra hangolva - tudományos ismeretterjesztő magazin (3 szegedi kutatás bemutatása) Alma Mater - a Juhász Gyula Pedagógusképző bemutatása Hova-tovább? - pályaorientációs magazin (pszichológia) 10:28:28 10:58:05 00:29:37 saját k f. kat helyi ifjúsági, kulturális 10:58:05 11:24:32 00:26:27 saját k f.kat helyi tudományos ismeretterjesztő 11:24:32 11:36:00 00:11:28 saját k f. helyi oktatás 11:36:00 11:54:56 00:18:56 saját k f. helyi oktatás Nótaparti - Magyarnótaszerzők és Énekesek Délmagyarországi Egyesületésnek magyat nóta- és operett délutánja 11:54:56 12:51:30 00:56:34 saját k f. kat helyi kulturális reklám 12:51:30 12:53:31 00:02:01 saját szünet 12:53:31 12:54:25 00:00:54 Képújság-blokk 12:54:25 12:56:56 00:02:31 saját Képújság-blokk 12:56:56 13:05:56 00:09:00 saját Képújság-blokk 13:05:56 13:14:56 00:09:00 saját Képújság-blokk 13:14:56 13:23:56 00:09:00 saját Képújság-blokk 13:23:56 13:32:56 00:09:00 saját Képújság-blokk 13:32:56 13:41:56 00:09:00 saját Képújság-blokk 13:41:56 13:50:56 00:09:00 saját Képújság-blokk 13:50:56 13:59:56 00:09:00 saját Képújság-blokk 13:59:56 14:08:56 00:09:00 saját Képújság-blokk 14:08:56 14:17:56 00:09:00 saját Képújság-blokk 14:17:56 14:26:56 00:09:00 saját Képújság-blokk 14:26:56 14:35:56 00:09:00 saját Képújság-blokk 14:35:56 14:44:56 00:09:00 saját Képújság-blokk 14:44:56 14:53:56 00:09:00 saját Képújság-blokk 14:53:56 15:02:56 00:09:00 saját Képújság-blokk 15:02:56 15:11:56 00:09:00 saját Képújság-blokk 15:11:56 15:20:56 00:09:00 saját Képújság-blokk 15:20:56 15:29:56 00:09:00 saját Képújság-blokk 15:29:56 15:38:56 00:09:00 saját 9

10 Képújság-blokk 15:38:56 15:47:56 00:09:00 saját Képújság-blokk 15:47:56 15:56:56 00:09:00 saját Képújság-blokk 15:56:56 16:05:56 00:09:00 saját Képújság-blokk 16:05:56 16:14:56 00:09:00 saját Képújság-blokk 16:14:56 16:23:56 00:09:00 saját Képújság-blokk 16:23:56 16:32:56 00:09:00 saját Képújság-blokk 16:32:56 16:41:56 00:09:00 saját Képújság-blokk 16:41:56 16:50:56 00:09:00 saját Képújság-blokk 16:50:56 16:59:56 00:09:00 saját Képújság-blokk 16:59:56 17:08:56 00:09:00 saját Képújság-blokk 17:08:56 17:17:56 00:09:00 saját Képújság-blokk 17:17:56 17:26:56 00:09:00 saját Képújság-blokk 17:26:56 17:35:56 00:09:00 saját Képújság-blokk 17:35:56 17:44:56 00:09:00 saját Képújság-blokk 17:44:56 17:53:56 00:09:00 saját Képújság-blokk 17:53:56 17:57:25 00:03:29 saját szünet 17:57:25 17:58:00 00:00:35 reklám 17:58:00 18:01:28 00:03:28 saját szünet 18:01:28 18:02:21 00:00:53 Dokumentumsáv: Látótér - A fazekasok (Korond) 18:02:21 18:27:45 00:25:24 saját k Dokumentumsáv: Látótér - Vesszőfonás Siménfalván Dokumentumsáv: Szent Erzsébet Gimnázium a csángó gyerekek iskolája 18:27:45 18:52:38 00:24:53 saját k 18:52:38 19:05:01 00:12:23 saját k f. kat helyi és határontúli kulturális ismeretterjesztő f. kat helyi és határontúli kulturális ismeretterjesztő f. kat helyi és határontúli kulturális ismeretterjesztő Vers - József Attila: Meghalt Juhász Gyula 19:05:01 19:06:35 00:01:34 saját k f.kat helyi kulturális ismeretterjesztő Kultúrszoba - Apszis: Stúdióbeszélgetés Novák István építésszel az építészetről Vitrázs - kulturális (nemzetiségi, határontúli) magazin (Szabadkai Színház) Tudományra hangolva - tudományos ismeretterjesztő magazin (3 szegedi kutatás bemutatása) Alma Mater - a Juhász Gyula Pedagógusképző bemutatása 19:06:35 19:36:07 00:29:32 saját k f. kat helyi kulturális 19:36:07 19:59:01 00:22:54 saját k f. kat helyi és határontúli kulturális ismeretterjesztő 19:59:01 20:25:56 00:26:55 saját ismétlés k f.kat helyi tudományos ismeretterjesztő 20:25:56 20:37:23 00:11:27 saját ismétlés k f. helyi oktatás 10

11 Hova-tovább? - pályaorientációs magazin (pszichológia) 20:37:23 20:56:26 00:19:03 saját ismétlés k f. helyi oktatás Dokumentumsáv: Látótér - Árkádia Ifjúsági és Gyermekszínház Lilliput Társulat bemutatója: Csillaglépő csodaszarvas; A szegedi katicabogár 20:56:26 21:56:08 00:59:42 saját k f. kat helyi és határontúli kulturális ismeretterjesztő Kultúrszoba - Apszis: Stúdióbeszélgetés Novák István építésszel az építészetről Vitrázs - kulturális (nemzetiségi, határontúli) magazin (Szabadkai Színház) Tudományra hangolva - tudományos ismeretterjesztő magazin (3 szegedi kutatás bemutatása) Alma Mater - a Juhász Gyula Pedagógusképző bemutatása Hova-tovább? - pályaorientációs magazin (pszichológia) A Non-stop ifjúsági magazin archív koncert felvételeinek ismétlése (fesztivál Zentán) A Non-stop ifjúsági magazin archív koncert felvételeinek ismétlése (fesztivál Zentán) 21:56:08 22:25:43 00:29:35 saját ismétlés k f. kat helyi kulturális 22:25:43 22:58:36 00:32:53 saját ismétlés k Képújság-blokk 0:25:37 0:31:07 00:05:30 saját Képújság-blokk 0:31:07 0:40:07 00:09:00 saját Képújság-blokk 0:40:07 0:49:07 00:09:00 saját Képújság-blokk 0:49:07 0:58:07 00:09:00 saját Képújság-blokk 0:58:07 1:07:07 00:09:00 saját Képújság-blokk 1:07:07 1:16:07 00:09:00 saját Képújság-blokk 1:16:07 1:25:07 00:09:00 saját Képújság-blokk 1:25:07 1:34:07 00:09:00 saját Képújság-blokk 1:34:07 1:43:07 00:09:00 saját Képújság-blokk 1:43:07 1:52:07 00:09:00 saját Képújság-blokk 1:52:07 2:01:07 00:09:00 saját Képújság-blokk 2:01:07 2:10:07 00:09:00 saját Képújság-blokk 2:10:07 2:19:07 00:09:00 saját Képújság-blokk 2:19:07 2:28:07 00:09:00 saját Képújság-blokk 2:28:07 2:37:07 00:09:00 saját Képújság-blokk 2:37:07 2:46:07 00:09:00 saját Képújság-blokk 2:46:07 2:55:07 00:09:00 saját f. kat helyi és határontúli kulturális ismeretterjesztő 22:58:36 23:15:18 00:16:42 saját ismétlés k f.kat helyi tudományos ismeretterjesztő 23:15:18 23:26:41 00:11:23 saját ismétlés k f. helyi oktatás 23:26:41 23:45:44 00:19:03 saját ismétlés k f. helyi oktatás 23:45:44 23:53:47 00:08:03 saját k f. kat helyi ifjúsági, kulturális 0:00:00 0:25:37 00:25:37 saját k f. kat helyi ifjúsági, kulturális 11

12 Képújság-blokk 2:55:07 3:04:07 00:09:00 saját Képújság-blokk 3:04:07 3:13:07 00:09:00 saját Képújság-blokk 3:13:07 3:22:07 00:09:00 saját Képújság-blokk 3:22:07 3:31:07 00:09:00 saját Képújság-blokk 3:31:07 3:40:07 00:09:00 saját Képújság-blokk 3:40:07 3:49:07 00:09:00 saját Képújság-blokk 3:49:07 3:58:07 00:09:00 saját Képújság-blokk 3:58:07 4:07:07 00:09:00 saját Képújság-blokk 4:07:07 4:16:07 00:09:00 saját Képújság-blokk 4:16:07 4:25:07 00:09:00 saját Képújság-blokk 4:25:07 4:34:07 00:09:00 saját Képújság-blokk 4:34:07 4:43:07 00:09:00 saját Képújság-blokk 4:43:07 4:52:07 00:09:00 saját Képújság-blokk 4:52:07 5:01:07 00:09:00 saját Képújság-blokk 5:01:07 5:10:07 00:09:00 saját Képújság-blokk 5:10:07 5:19:07 00:09:00 saját Képújság-blokk 5:19:07 5:28:07 00:09:00 saját Képújság-blokk 5:28:07 5:37:07 00:09:00 saját Képújság-blokk 5:37:07 5:46:07 00:09:00 saját Képújság-blokk 5:46:07 5:55:07 00:09:00 saját Képújság-blokk 5:55:07 6:04:07 00:09:00 saját Képújság-blokk 6:04:07 6:06:37 00:02:30 saját Napi gondolat 6:06:37 6:11:09 00:04:32 saját k vallás Képújság-blokk 6:11:09 6:17:39 00:06:30 saját Képújság-blokk 6:17:39 6:26:39 00:09:00 saját Képújság-blokk 6:26:39 6:35:39 00:09:00 saját Képújság-blokk 6:35:39 6:44:39 00:09:00 saját Képújság-blokk 6:44:39 6:53:39 00:09:00 saját Képújság-blokk 6:53:39 7:02:39 00:09:00 saját Képújság-blokk 7:02:39 7:06:39 00:04:00 saját Napi gondolat 7:06:39 7:11:09 00:04:30 saját ismétlés k vallás Képújság-blokk 7:11:09 7:16:09 00:05:00 saját Képújság-blokk 7:16:09 7:25:09 00:09:00 saját Képújság-blokk 7:25:09 7:34:09 00:09:00 saját Képújság-blokk 7:34:09 7:43:09 00:09:00 saját Képújság-blokk 7:43:09 7:52:09 00:09:00 saját 12

13 Képújság-blokk 7:52:09 8:01:09 00:09:00 saját Képújság-blokk 8:01:09 8:06:39 00:05:30 saját Napi gondolat 8:06:39 8:11:09 00:04:30 saját ismétlés k vallás Képújság-blokk 8:11:09 8:14:39 00:03:30 saját Képújság-blokk 8:14:39 8:23:39 00:09:00 saját Képújság-blokk 8:23:39 8:32:39 00:09:00 saját Képújság-blokk 8:32:39 8:41:39 00:09:00 saját Képújság-blokk 8:41:39 8:50:39 00:09:00 saját Képújság-blokk 8:50:39 8:59:39 00:09:00 saját Képújság-blokk 8:59:39 9:08:39 00:09:00 saját Képújság-blokk 9:08:39 9:17:39 00:09:00 saját Képújság-blokk 9:17:39 9:26:39 00:09:00 saját Képújság-blokk 9:26:39 9:35:39 00:09:00 saját Képújság-blokk 9:35:39 9:44:39 00:09:00 saját Képújság-blokk 9:44:39 9:53:39 00:09:00 saját Képújság-blokk 9:53:39 10:02:39 00:09:00 saját Képújság-blokk 10:02:39 10:03:39 00:01:00 saját szünet 10:03:39 10:04:05 00:00: reklám 10:04:05 10:06:35 00:02:30 saját Teátrum - Ökogazdálkodás: A környezet és az ember kapcsolatának megújítása (előadás) 10:06:35 11:24:46 01:18:11 saját k f.kat helyi tudományos ismeretterjesztő Nőnapi Jazz Est - Euro Combo koncert 11:24:46 12:09:06 00:44:20 saját k f. kat helyi kulturális reklám 12:09:06 12:11:09 00:02:03 saját Nótaparti - Magyarnótaszerzők és Énekesek Délmagyarországi Egyesületésnek magyat nóta- és operett délutánja Képújság-blokk 13:08:32 13:16:32 00:08:00 saját Képújság-blokk 13:16:32 13:25:32 00:09:00 saját Képújság-blokk 13:25:32 13:34:32 00:09:00 saját Képújság-blokk 13:34:32 13:43:32 00:09:00 saját Képújság-blokk 13:43:32 13:52:32 00:09:00 saját Képújság-blokk 13:52:32 14:01:32 00:09:00 saját Képújság-blokk 14:01:32 14:10:32 00:09:00 saját Képújság-blokk 14:10:32 14:19:32 00:09:00 saját Képújság-blokk 14:19:32 14:28:32 00:09:00 saját Képújság-blokk 14:28:32 14:37:32 00:09:00 saját 12:11:09 13:08:32 00:57:23 saját ismétlés k f. kat helyi kulturális 13

14 Képújság-blokk 14:37:32 14:46:32 00:09:00 saját Képújság-blokk 14:46:32 14:55:32 00:09:00 saját Képújság-blokk 14:55:32 15:04:32 00:09:00 saját Képújság-blokk 15:04:32 15:13:32 00:09:00 saját Képújság-blokk 15:13:32 15:22:32 00:09:00 saját Képújság-blokk 15:22:32 15:31:32 00:09:00 saját Képújság-blokk 15:31:32 15:40:32 00:09:00 saját Képújság-blokk 15:40:32 15:49:32 00:09:00 saját Képújság-blokk 15:49:32 15:58:32 00:09:00 saját Képújság-blokk 15:58:32 16:07:32 00:09:00 saját Képújság-blokk 16:07:32 16:16:32 00:09:00 saját Képújság-blokk 16:16:32 16:25:32 00:09:00 saját Képújság-blokk 16:25:32 16:34:32 00:09:00 saját Képújság-blokk 16:34:32 16:43:32 00:09:00 saját Képújság-blokk 16:43:32 16:52:32 00:09:00 saját Képújság-blokk 16:52:32 17:01:32 00:09:00 saját Képújság-blokk 17:01:32 17:10:32 00:09:00 saját Képújság-blokk 17:10:32 17:19:32 00:09:00 saját Képújság-blokk 17:19:32 17:28:32 00:09:00 saját Képújság-blokk 17:28:32 17:37:32 00:09:00 saját Képújság-blokk 17:37:32 17:46:32 00:09:00 saját Képújság-blokk 17:46:32 17:55:32 00:09:00 saját Képújság-blokk 17:55:32 18:01:32 00:06:00 saját szünet 18:01:32 18:02:16 00:00: reklám 18:02:16 18:05:16 00:03:00 saját Dokumentumsáv: Látótér - Árkádia Ifjúsági és Gyermekszínház Lilliput Társulat bemutatója: Csillaglépő csodaszarvas; A szegedi katicabogár 18:05:16 19:06:02 01:00:46 saját ismétlés k f. kat helyi és határontúli kulturális ismeretterjesztő Vers - Juhász Gyula: Húsvétra 19:06:02 19:09:02 00:03:00 saját k f. kat helyi kulturális Heti Közélet - helyi közéleti magazin (kiállítások, könyvbemutató) Heti Téma: Beszélgetés Vágó Ádámmal a JGYPK HÖK elnökével reklám 20:08:49 20:10:43 00:01:54 saját Kultúrszoba - Apszis: Stúdióbeszélgetés Novák István építésszel az építészetről 19:09:02 19:44:54 00:35:52 saját k f.kat helyi közéleti, kulturális 19:44:54 20:08:49 00:23:55 saját k f.kat helyi közéleti 20:10:43 20:40:21 00:29:38 saját ismétlés k f. kat helyi kulturális 14

15 Vitrázs - kulturális (nemzetiségi, határontúli) magazin (Szabadkai Színház) Dokumentumsáv: Látótér - Színház a Kíváncsi Hörcsöhöz fogadóban (bábelőadás) Heti Közélet - helyi közéleti magazin (kiállítások, könyvbemutató) Heti Téma: Beszélgetés Vágó Ádámmal a JGYPK HÖK elnökével Kultúrszoba - Apszis: Stúdióbeszélgetés Novák István építésszel az építészetről Vitrázs - kulturális (nemzetiségi, határontúli) magazin (Szabadkai Színház) A Non-stop ifjúsági magazin archív koncert felvételeinek ismétlése (fesztivál Zentán) A Non-stop ifjúsági magazin archív koncert felvételeinek ismétlése (fesztivál Zentán) 20:40:21 21:03:14 00:22:53 saját ismétlés k f. kat helyi és határontúli kulturális ismeretterjesztő 21:03:14 21:57:39 00:54:25 saját k f. kat helyi kulturális 21:57:39 22:33:30 00:35:51 saját ismétlés k f.kat helyi közéleti, kulturális 22:33:30 22:56:55 00:23:25 saját ismétlés k f.kat helyi közéleti 22:56:55 23:26:38 00:29:43 saját ismétlés k f. kat helyi kulturális 23:26:38 23:49:27 00:22:49 saját ismétlés k Képújság-blokk 0:23:43 0:26:43 00:03:00 saját Képújság-blokk 0:26:43 0:35:43 00:09:00 saját Képújság-blokk 0:35:43 0:44:43 00:09:00 saját Képújság-blokk 0:44:43 0:53:43 00:09:00 saját Képújság-blokk 0:53:43 1:02:43 00:09:00 saját Képújság-blokk 1:02:43 1:11:43 00:09:00 saját Képújság-blokk 1:11:43 1:20:43 00:09:00 saját Képújság-blokk 1:20:43 1:29:43 00:09:00 saját Képújság-blokk 1:29:43 1:38:43 00:09:00 saját Képújság-blokk 1:38:43 1:47:43 00:09:00 saját Képújság-blokk 1:47:43 1:56:43 00:09:00 saját Képújság-blokk 1:56:43 2:05:43 00:09:00 saját Képújság-blokk 2:05:43 2:14:43 00:09:00 saját Képújság-blokk 2:14:43 2:23:43 00:09:00 saját Képújság-blokk 2:23:43 2:32:43 00:09:00 saját Képújság-blokk 2:32:43 2:41:43 00:09:00 saját Képújság-blokk 2:41:43 2:50:43 00:09:00 saját Képújság-blokk 2:50:43 2:59:43 00:09:00 saját Képújság-blokk 2:59:43 3:08:43 00:09:00 saját Képújság-blokk 3:08:43 3:17:43 00:09:00 saját f. kat helyi és határontúli kulturális ismeretterjesztő 23:49:27 23:59:23 00:09:56 saját ismétlés k f. kat helyi ifjúsági, kulturális 0:00:00 0:23:43 00:23:43 saját ismétlés k f. kat helyi ifjúsági, kulturális 15

16 Képújság-blokk 3:17:43 3:26:43 00:09:00 saját Képújság-blokk 3:26:43 3:35:43 00:09:00 saját Képújság-blokk 3:35:43 3:44:43 00:09:00 saját Képújság-blokk 3:44:43 3:53:43 00:09:00 saját Képújság-blokk 3:53:43 4:02:43 00:09:00 saját Képújság-blokk 4:02:43 4:11:43 00:09:00 saját Képújság-blokk 4:11:43 4:20:43 00:09:00 saját Képújság-blokk 4:20:43 4:29:43 00:09:00 saját Képújság-blokk 4:29:43 4:38:43 00:09:00 saját Képújság-blokk 4:38:43 4:47:43 00:09:00 saját Képújság-blokk 4:47:43 4:56:43 00:09:00 saját Képújság-blokk 4:56:43 5:05:43 00:09:00 saját Képújság-blokk 5:05:43 5:14:43 00:09:00 saját Képújság-blokk 5:14:43 5:23:43 00:09:00 saját Képújság-blokk 5:23:43 5:32:43 00:09:00 saját Képújság-blokk 5:32:43 5:41:43 00:09:00 saját Képújság-blokk 5:41:43 5:50:43 00:09:00 saját Képújság-blokk 5:50:43 5:59:43 00:09:00 saját Képújság-blokk 5:59:43 6:06:13 00:06:30 saját Napi gondolat 6:06:13 6:10:27 00:04:14 saját k vallás Képújság-blokk 6:10:27 6:12:57 00:02:30 saját Képújság-blokk 6:12:57 6:21:57 00:09:00 saját Képújság-blokk 6:21:57 6:30:57 00:09:00 saját Képújság-blokk 6:30:57 6:39:57 00:09:00 saját Képújság-blokk 6:39:57 6:48:57 00:09:00 saját Képújság-blokk 6:48:57 6:57:57 00:09:00 saját Képújság-blokk 6:57:57 7:05:57 00:08:00 saját Napi gondolat 7:05:57 7:10:27 00:04:30 saját ismétlés k vallás Képújság-blokk 7:10:27 7:11:27 00:01:00 saját Képújság-blokk 7:11:27 7:20:27 00:09:00 saját Képújság-blokk 7:20:27 7:29:27 00:09:00 saját Képújság-blokk 7:29:27 7:38:27 00:09:00 saját Képújság-blokk 7:38:27 7:47:27 00:09:00 saját Képújság-blokk 7:47:27 7:56:27 00:09:00 saját Képújság-blokk 7:56:27 8:05:27 00:09:00 saját Képújság-blokk 8:05:27 8:05:57 00:00:30 saját 16

17 Napi gondolat 8:05:57 8:10:27 00:04:30 saját ismétlés k vallás Képújság-blokk 8:10:27 8:18:57 00:08:30 saját Képújság-blokk 8:18:57 8:27:57 00:09:00 saját Képújság-blokk 8:27:57 8:36:57 00:09:00 saját Képújság-blokk 8:36:57 8:45:57 00:09:00 saját Képújság-blokk 8:45:57 8:54:57 00:09:00 saját Képújság-blokk 8:54:57 9:03:57 00:09:00 saját Képújság-blokk 9:03:57 9:12:57 00:09:00 saját Képújság-blokk 9:12:57 9:21:57 00:09:00 saját Képújság-blokk 9:21:57 9:30:57 00:09:00 saját Képújság-blokk 9:30:57 9:39:57 00:09:00 saját Képújság-blokk 9:39:57 9:48:57 00:09:00 saját Képújság-blokk 9:48:57 9:57:57 00:09:00 saját Képújság-blokk 9:57:57 10:01:57 00:04:00 saját szünet 10:01:57 10:02:24 00:00: reklám 10:02:24 10:05:22 00:02:58 saját Kultúrszoba - Apszis: Stúdióbeszélgetés Novák István építésszel az építészetről Vitrázs - kulturális (nemzetiségi, határontúli) magazin (Szabadkai Színház) Heti Közélet - helyi közéleti magazin (kiállítások, könyvbemutató) Heti Téma: Beszélgetés Vágó Ádámmal a JGYPK HÖK elnökével 10:05:22 10:35:46 00:30:24 saját ismétlés k f. kat helyi kulturális 10:35:46 10:58:40 00:22:54 saját ismétlés k reklám 11:58:01 11:59:00 00:00:59 saját szünet 11:59:00 11:59:49 00:00: Képújság-blokk 11:59:49 12:04:49 00:05:00 saját Képújság-blokk 12:04:49 12:13:49 00:09:00 saját Képújság-blokk 12:13:49 12:22:49 00:09:00 saját Képújság-blokk 12:22:49 12:31:49 00:09:00 saját Képújság-blokk 12:31:49 12:40:49 00:09:00 saját Képújság-blokk 12:40:49 12:49:49 00:09:00 saját Képújság-blokk 12:49:49 12:58:49 00:09:00 saját Képújság-blokk 12:58:49 13:07:49 00:09:00 saját Képújság-blokk 13:07:49 13:16:49 00:09:00 saját Képújság-blokk 13:16:49 13:25:49 00:09:00 saját f. kat helyi és határontúli kulturális ismeretterjesztő 10:58:40 11:34:27 00:35:47 saját ismétlés k f.kat helyi közéleti, kulturális 11:34:27 11:58:01 00:23:34 saját ismétlés k f.kat helyi közéleti 17

18 Képújság-blokk 13:25:49 13:34:49 00:09:00 saját Képújság-blokk 13:34:49 13:43:49 00:09:00 saját Képújság-blokk 13:43:49 13:52:49 00:09:00 saját Képújság-blokk 13:52:49 14:01:49 00:09:00 saját Képújság-blokk 14:01:49 14:10:49 00:09:00 saját Képújság-blokk 14:10:49 14:19:49 00:09:00 saját Képújság-blokk 14:19:49 14:28:49 00:09:00 saját Képújság-blokk 14:28:49 14:37:49 00:09:00 saját Képújság-blokk 14:37:49 14:46:49 00:09:00 saját Képújság-blokk 14:46:49 14:55:49 00:09:00 saját Képújság-blokk 14:55:49 15:04:49 00:09:00 saját Képújság-blokk 15:04:49 15:13:49 00:09:00 saját Képújság-blokk 15:13:49 15:22:49 00:09:00 saját Képújság-blokk 15:22:49 15:31:49 00:09:00 saját Képújság-blokk 15:31:49 15:40:49 00:09:00 saját Képújság-blokk 15:40:49 15:49:49 00:09:00 saját Képújság-blokk 15:49:49 15:58:49 00:09:00 saját Képújság-blokk 15:58:49 16:07:49 00:09:00 saját Képújság-blokk 16:07:49 16:16:49 00:09:00 saját Képújság-blokk 16:16:49 16:25:49 00:09:00 saját Képújság-blokk 16:25:49 16:34:49 00:09:00 saját Képújság-blokk 16:34:49 16:43:49 00:09:00 saját Képújság-blokk 16:43:49 16:52:49 00:09:00 saját Képújság-blokk 16:52:49 17:00:49 00:08:00 saját szünet 17:00:49 17:01:16 00:00: reklám 17:01:16 17:04:16 00:03:00 saját Vers - Juhász Gyula: Húsvétra 17:04:16 17:08:10 00:03:54 saját ismétlés k f. kat helyi kulturális Teátrum - Ökogazdálkodás: A környezet és az ember kapcsolatának megújítása (előadás) 17:08:10 18:25:36 01:17:26 saját ismétlés k f.kat helyi tudományos ismeretterjesztő Nőnapi Jazz Est - Euro Combo koncert 18:25:36 19:10:56 00:45:20 saját ismétlés k f. kat helyi kulturális Non-stop - ifjúsági magazin (Ifjú tehetségek) 19:10:56 19:43:13 00:32:17 saját k f.kat ifjúsági közéleti, kulturális Tiszasport - szabadidő és sport magazin (röpi, RSC, tenisz diákolimpia) Heti Közélet - helyi közéleti magazin (kiállítások, könyvbemutató) 19:43:13 20:15:33 00:32:20 saját k f.kat helyi sport, szabadidő, ifjúság 20:15:33 20:51:49 00:36:16 saját ismétlés k f.kat helyi közéleti, kulturális 18

19 Heti Téma: Beszélgetés Vágó Ádámmal a JGYPK HÖK elnökével reklám 21:15:20 21:16:17 00:00:57 saját 20:51:49 21:15:20 00:23:31 saját ismétlés k f.kat helyi közéleti Vízilabda: Szeged Beton - Eger, bajnoki elődöntő 21:16:17 22:36:36 01:20:19 saját k f.kat helyi sport Non-stop - ifjúsági magazin (Ifjú tehetségek) 22:36:36 23:08:53 00:32:17 saját ismétlés k f.kat ifjúsági közéleti, kulturális Tiszasport - szabadidő és sport magazin (röpi, RSC, tenisz diákolimpia) Heti Közélet - helyi közéleti magazin (kiállítások, könyvbemutató) Heti Közélet - helyi közéleti magazin (kiállítások, könyvbemutató) Heti Téma: Beszélgetés Vágó Ádámmal a JGYPK HÖK elnökével A Non-stop ifjúsági magazin archív koncert felvételeinek ismétlése (fesztivál Zentán) Képújság-blokk 1:14:55 1:15:55 00:01:00 saját Képújság-blokk 1:15:55 1:24:55 00:09:00 saját Képújság-blokk 1:24:55 1:33:55 00:09:00 saját Képújság-blokk 1:33:55 1:42:55 00:09:00 saját Képújság-blokk 1:42:55 1:51:55 00:09:00 saját Képújság-blokk 1:51:55 2:00:55 00:09:00 saját Képújság-blokk 2:00:55 2:09:55 00:09:00 saját Képújság-blokk 2:09:55 2:18:55 00:09:00 saját Képújság-blokk 2:18:55 2:27:55 00:09:00 saját Képújság-blokk 2:27:55 2:36:55 00:09:00 saját Képújság-blokk 2:36:55 2:45:55 00:09:00 saját Képújság-blokk 2:45:55 2:54:55 00:09:00 saját Képújság-blokk 2:54:55 3:03:55 00:09:00 saját Képújság-blokk 3:03:55 3:12:55 00:09:00 saját Képújság-blokk 3:12:55 3:21:55 00:09:00 saját Képújság-blokk 3:21:55 3:30:55 00:09:00 saját Képújság-blokk 3:30:55 3:39:55 00:09:00 saját Képújság-blokk 3:39:55 3:48:55 00:09:00 saját Képújság-blokk 3:48:55 3:57:55 00:09:00 saját Képújság-blokk 3:57:55 4:06:55 00:09:00 saját Képújság-blokk 4:06:55 4:15:55 00:09:00 saját 23:08:53 23:41:10 00:32:17 saját ismétlés k f.kat helyi sport, szabadidő, ifjúság 23:41:10 23:59:21 00:18:11 saját ismétlés k f.kat helyi közéleti, kulturális 0:00:00 0:17:45 00:17:45 saját ismétlés k f.kat helyi közéleti, kulturális 0:17:45 0:41:10 00:23:25 saját ismétlés k f.kat helyi közéleti 0:41:10 1:14:55 00:33:45 saját ismétlés k f. kat helyi ifjúsági, kulturális 19

20 Képújság-blokk 4:15:55 4:24:55 00:09:00 saját Képújság-blokk 4:24:55 4:34:55 00:10:00 saját Képújság-blokk 4:34:55 4:42:55 00:08:00 saját Képújság-blokk 4:42:55 4:51:55 00:09:00 saját Képújság-blokk 4:51:55 5:00:55 00:09:00 saját Képújság-blokk 5:00:55 5:09:55 00:09:00 saját Képújság-blokk 5:09:55 5:18:55 00:09:00 saját Képújság-blokk 5:18:55 5:27:55 00:09:00 saját Képújság-blokk 5:27:55 5:36:55 00:09:00 saját Képújság-blokk 5:36:55 5:45:55 00:09:00 saját Képújság-blokk 5:45:55 5:54:55 00:09:00 saját Képújság-blokk 5:54:55 6:03:55 00:09:00 saját Képújság-blokk 6:03:55 6:06:24 00:02:29 saját Napi gondolat 6:06:24 6:10:11 00:03:47 saját k vallás Képújság-blokk 6:10:11 6:16:41 00:06:30 saját Képújság-blokk 6:16:41 6:25:41 00:09:00 saját Képújság-blokk 6:25:41 6:34:41 00:09:00 saját Képújság-blokk 6:34:41 6:43:41 00:09:00 saját Képújság-blokk 6:43:41 6:52:41 00:09:00 saját Képújság-blokk 6:52:41 7:01:41 00:09:00 saját Képújság-blokk 7:01:41 7:06:11 00:04:30 saját Napi gondolat 7:06:11 7:10:11 00:04:00 saját ismétlés k vallás Képújság-blokk 7:10:11 7:14:41 00:04:30 saját Képújság-blokk 7:14:41 7:23:41 00:09:00 saját Képújság-blokk 7:23:41 7:32:41 00:09:00 saját Képújság-blokk 7:32:41 7:41:41 00:09:00 saját Képújság-blokk 7:41:41 7:50:41 00:09:00 saját Képújság-blokk 7:50:41 7:59:41 00:09:00 saját Képújság-blokk 7:59:41 8:06:11 00:06:30 saját Napi gondolat 8:06:11 8:10:11 00:04:00 saját ismétlés k vallás Képújság-blokk 8:10:11 8:12:41 00:02:30 saját Képújság-blokk 8:12:41 8:21:41 00:09:00 saját Képújság-blokk 8:21:41 8:30:41 00:09:00 saját Képújság-blokk 8:30:41 8:39:41 00:09:00 saját Képújság-blokk 8:39:41 8:48:41 00:09:00 saját Képújság-blokk 8:48:41 8:57:41 00:09:00 saját 20

21 Képújság-blokk 8:57:41 9:06:41 00:09:00 saját Képújság-blokk 9:06:41 9:15:41 00:09:00 saját Képújság-blokk 9:15:41 9:24:41 00:09:00 saját Képújság-blokk 9:24:41 9:33:41 00:09:00 saját Képújság-blokk 9:33:41 9:42:41 00:09:00 saját Képújság-blokk 9:42:41 9:51:41 00:09:00 saját Képújság-blokk 9:51:41 10:00:41 00:09:00 saját Képújság-blokk 10:00:41 10:03:11 00:02:30 saját szünet 10:03:11 10:03:45 00:00: reklám 10:03:45 10:06:16 00:02:31 saját Heti Közélet - helyi közéleti magazin (kiállítások, könyvbemutató) Heti Téma: Beszélgetés Vágó Ádámmal a JGYPK HÖK elnökével A Non-stop ifjúsági magazin archív koncert felvételeinek ismétlése (fesztivál Zentán) Tiszasport - szabadidő és sport magazin (röpi, RSC, tenisz diákolimpia) reklám 12:10:59 12:12:21 00:01:22 saját szünet 12:12:21 12:12:32 00:00: Képújság-blokk 12:12:32 12:19:02 00:06:30 saját Képújság-blokk 12:19:02 12:28:02 00:09:00 saját Képújság-blokk 12:28:02 12:37:02 00:09:00 saját Képújság-blokk 12:37:02 12:46:02 00:09:00 saját Képújság-blokk 12:46:02 12:55:02 00:09:00 saját Képújság-blokk 12:55:02 13:04:02 00:09:00 saját Képújság-blokk 13:04:02 13:13:02 00:09:00 saját Képújság-blokk 13:13:02 13:22:02 00:09:00 saját Képújság-blokk 13:22:02 13:31:02 00:09:00 saját Képújság-blokk 13:31:02 13:40:02 00:09:00 saját Képújság-blokk 13:40:02 13:49:02 00:09:00 saját Képújság-blokk 13:49:02 13:58:02 00:09:00 saját Képújság-blokk 13:58:02 14:07:02 00:09:00 saját Képújság-blokk 14:07:02 14:16:02 00:09:00 saját Képújság-blokk 14:16:02 14:25:02 00:09:00 saját Képújság-blokk 14:25:02 14:34:02 00:09:00 saját 10:06:16 10:43:00 00:36:44 saját ismétlés k f.kat helyi közéleti, kulturális 10:43:00 11:06:26 00:23:26 saját ismétlés k f.kat helyi közéleti 11:06:26 11:38:39 00:32:13 saját ismétlés k f. kat helyi ifjúsági, kulturális 11:38:39 12:10:59 00:32:20 saját ismétlés k f.kat helyi sport, szabadidő, ifjúság 21

22 Képújság-blokk 14:34:02 14:43:02 00:09:00 saját Képújság-blokk 14:43:02 14:52:02 00:09:00 saját Képújság-blokk 14:52:02 15:01:02 00:09:00 saját Képújság-blokk 15:01:02 15:10:02 00:09:00 saját Képújság-blokk 15:10:02 15:19:02 00:09:00 saját Képújság-blokk 15:19:02 15:28:02 00:09:00 saját Képújság-blokk 15:28:02 15:37:02 00:09:00 saját Képújság-blokk 15:37:02 15:46:02 00:09:00 saját Képújság-blokk 15:46:02 15:55:02 00:09:00 saját Képújság-blokk 15:55:02 16:04:02 00:09:00 saját Képújság-blokk 16:04:02 16:13:02 00:09:00 saját Képújság-blokk 16:13:02 16:22:02 00:09:00 saját Képújság-blokk 16:22:02 16:31:02 00:09:00 saját Képújság-blokk 16:31:02 16:40:02 00:09:00 saját Képújság-blokk 16:40:02 16:49:02 00:09:00 saját Képújság-blokk 16:49:02 16:58:02 00:09:00 saját Képújság-blokk 16:58:02 17:07:02 00:09:00 saját Képújság-blokk 17:07:02 17:16:02 00:09:00 saját Képújság-blokk 17:16:02 17:25:02 00:09:00 saját Képújság-blokk 17:25:02 17:34:02 00:09:00 saját Képújság-blokk 17:34:02 17:43:02 00:09:00 saját Képújság-blokk 17:43:02 17:52:02 00:09:00 saját Képújság-blokk 17:52:02 18:01:02 00:09:00 saját Képújság-blokk 18:01:02 18:02:02 00:01:00 saját szünet 18:02:02 18:02:34 00:00: reklám 18:02:34 18:05:01 00:02:27 saját Dokumentumsáv: Látótér - Schubert: Háziháború (operavizsga) 18:05:01 19:04:06 00:59:05 saját k f. kat helyi kulturális Vers - Juhász Gyula: Húsvétra 19:04:06 19:07:06 00:03:00 saját ismétlés k f.kat helyi kulturális Diagnózis - egészségügyi magazin (bőrproblémák - SZTE) Középpontban a pedagógus - Trencsényi László: Új értékek - régi kihívások 19:07:06 19:32:05 00:24:59 saját k f.kat helyi egészségügyi, ismeretterjesztő 19:32:05 19:57:21 00:25:16 saját k f.kat helyi tudományos ismeretterjesztő Non-stop - ifjúsági magazin (Ifjú tehetségek) 19:57:21 20:30:02 00:32:41 saját ismétlés k f.kat ifjúsági közéleti, kulturális Tiszasport - szabadidő és sport magazin (röpi, RSC, tenisz diákolimpia) 20:30:02 21:02:24 00:32:22 saját ismétlés k f.kat helyi sport, szabadidő, ifjúság 22

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1464/2012. (VII. 25.) számú HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1464/2012. (VII. 25.) számú HATÁROZATA Iktatószám: MN/15130-10/2012. Tárgy: a gyermekek és kiskorúak védelmére vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Ügyintéző: Melléklet: személyes adat a hatósági eljárás tárgyát képező honlap másolata

Részletesebben

Tárgy: Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 54/2015. (I.13.) számú HATÁROZATA

Tárgy: Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 54/2015. (I.13.) számú HATÁROZATA Iktatószám: Tárgy: Ügyintéző: Melléklet: MN/30592-7/2014. a gyermekek és kiskorúak védelmére vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése személyes adat a hatósági eljárás tárgyát képező sajtótermék másolata

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1191/2014. (XII.9.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1191/2014. (XII.9.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/28500-7/2014. Tárgy: a hatósági határozatban vállalt műsorszerkezettől történő eltérések Ügyintéző: személyes adat Melléklet: a hatósági ellenőrzés megállapításai A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1270/2012. (VII.11.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1270/2012. (VII.11.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/13997-7/2012. Tárgy: a műsorstruktúrának megfelelő műsorsugárzási kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: I. A hatósági ellenőrzés megállapításai II. Az egyhetes médiaszolgáltatás

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1134/2012. (VI.20.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1134/2012. (VI.20.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/11491-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a saját készítésű, szerkesztésű és első ízben bemutatott (nem ismételt) műsorszámok heti

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1346/2016. (XI. 22.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1346/2016. (XI. 22.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/28574-8/2016. Tárgy: a reklám más médiatartalmaktól való megkülönböztetésének módjára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat A NEMZETI

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1250/2014. (XII.16.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1250/2014. (XII.16.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/26124-8/2014. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a támogatás közzétételére vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 1250/2014. (XII.16.)

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. felhívja,

H A T Á R O Z A T. felhívja, H A T Á R O Z A T Ügyiratszám: MN/4138-4/2016. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: reklám közzétételére vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése A Nemzeti

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 822/2012. (V. 2.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 822/2012. (V. 2.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/2651-8/2012. Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség, illetve a közösségi médiaszolgáltatásokkal szemben támasztott törvényi kötelezettségek

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1331/2013. (VIII. 28.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1331/2013. (VIII. 28.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/22233-7/2013. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések, és a közösségi médiaszolgáltatókkal szemben előírt törvényi követelmények megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám:

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. felhívja,

H A T Á R O Z A T. felhívja, Ügyiratszám: MN/16251-4/2016. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet: A Médiaszolgáltató által

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 1759/2013. (XII. 11.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 1759/2013. (XII. 11.) számú HATÁROZATA A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 1759/2013. (XII. 11.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/57221-8/2013. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1084/2014. (XI.11.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1084/2014. (XI.11.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/23304-7/2014. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására, valamint a magyar zenei műsorszámok,

Részletesebben

HATÁROZAT. 30.000,- Ft, azaz harmincezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi.

HATÁROZAT. 30.000,- Ft, azaz harmincezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi. Médiafelügyeleti Főosztály Iktatószám: MN/9024-3/2013. Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: A Médiaszolgáltató által

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1135/2012. (VI.20.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1135/2012. (VI.20.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/10125-8/2012. Tárgy: Médiatanács határozatában előírt műsorstruktúrának megfelelő műsorsugárzási kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: 1. A hatósági ellenőrzés megállapításai

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 625/2013. (IV.10.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 625/2013. (IV.10.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/3989-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1898/2012. (X.30.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1898/2012. (X.30.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/24165-7/2012. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1148/2015. (VII. 24.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1148/2015. (VII. 24.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/10916-7/2015. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések, a közösségi médiaszolgáltatókkal szemben előírt törvényi követelmények, valamint a társadalmi célú reklámok és klasszikus

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1219/2016. (X.11.) sz. HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1219/2016. (X.11.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/22682-7/2016. Ügyintéző: személyes adat Email: személyes adat Tárgy: a termékmegjelenítésre és a műsorszámok támogatására vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése Nemzeti Média- és Hírközlési

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 712/2013. (IV.25.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 712/2013. (IV.25.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/5825-8/2013. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1549/2012. (VIII. 29.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1549/2012. (VIII. 29.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/16140-7/2012. Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat Melléklet: a hatósági

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 430/2014. (V.13.) számú

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 430/2014. (V.13.) számú Ügyiratszám: MN/7843-8/2014. Ügyintéző: személyes adat Email: személyes adat Tárgy: politikai reklám közzétételére vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1554/2012. (VIII.29.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1554/2012. (VIII.29.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/18317-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 2007/2012. (XI.14.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 2007/2012. (XI.14.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/25291-10/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására, valamint a saját készítésű, szerkesztésű

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1005/2013. (VI. 12.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1005/2013. (VI. 12.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/8539-8/2013. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérés, burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése Ügyintéző: személyes

Részletesebben

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz hatvanezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz hatvanezer forint bírsággal sújtja. Ügyiratszám: MN/5417-4/2016. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet: A Médiaszolgáltató által

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1329/2016. (XI. 15.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1329/2016. (XI. 15.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/22684-10/2016. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: az osztott képernyős reklám közzétételét előíró törvényi rendelkezés megsértése A Nemzeti

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. felhívja,

H A T Á R O Z A T. felhívja, Ügyiratszám: MN/13785-4/2016. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet: A Médiaszolgáltató által

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 593/2015. (V.19.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 593/2015. (V.19.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/6252-11/2015. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések, és a közösségi médiaszolgáltatókkal szemben előírt törvényi követelmények megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám:

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1230/2015. (IX.1.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1230/2015. (IX.1.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/16962-8/2015. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételét tiltó törvényi rendelkezés megsértése A Nemzeti

Részletesebben

HATÁROZAT. 20.000,- Ft, azaz húszezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi.

HATÁROZAT. 20.000,- Ft, azaz húszezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi. Médiafelügyeleti Főosztály Iktatószám: MN/29384-4/2012. Tárgy: a reklámok közösségi médiaszolgáltatásban történő közzétételének módjára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Ügyintéző: személyes adat

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 38.000-Ft, azaz harmincnyolcezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T. 38.000-Ft, azaz harmincnyolcezer forint bírsággal sújtja. Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/678-4/2014. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet:

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1105/2012. (VI.13.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1105/2012. (VI.13.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/11335-9/2012. Tárgy: vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: I. A hatósági ellenőrzés megállapításai

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 216/2012. (II. 1.) sz. HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 216/2012. (II. 1.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/32073-8/2011. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: reklám közzétételére vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 216/2012. (II. 1.) sz.

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 547/2012. (III.21.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 547/2012. (III.21.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/35734-11/2011. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó rendelkezés megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 459/2012. (III. 7.) sz. HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 459/2012. (III. 7.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/35125-8/2011. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a pályázatban vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó törvényi kötelezettség megsértése Nemzeti Média- és Hírközlési

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 103/2015. (I. 27.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 103/2015. (I. 27.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/29932-9/2014. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések, és a közösségi médiaszolgáltatókkal szemben előírt törvényi követelmények megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám:

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 48/2015. (I.13.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 48/2015. (I.13.) számú H A T Á R O Z A T A Iktatószám: MN/28790-7/2014. Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: a hatósági ellenőrzés megállapításai

Részletesebben

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz ötvenezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz ötvenezer forint bírsággal sújtja. Ügyiratszám: MN/154-4/2016. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet: A Médiaszolgáltató által 2015.

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 197/2015. (III.3.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 197/2015. (III.3.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/33261-7/2014. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására, valamint a magyar zenei ok bemutatására

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1336/2013. (VIII. 28.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1336/2013. (VIII. 28.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/26026-10/2013. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések, valamint a közösségi médiaszolgáltatókkal szemben előírt törvényi követelmények megsértése Ügyintéző: személyes adat

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 422/2012. (II.29.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 422/2012. (II.29.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/35724-10/2011. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó rendelkezés megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 809/2014. (IX.2.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 809/2014. (IX.2.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/18955-8/2014 Tárgy: a hatósági határozatban vállalt műsorszerkezettől történő eltérések, illetve a törvény által előírt közszolgálati arány alulteljesítése Ügyintéző: személyes adat Melléklet:

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1915/2012. (X. 30.) sz. HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1915/2012. (X. 30.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/24172-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 163/2013. (I.30.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 163/2013. (I.30.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/31683-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására, valamint a saját készítésű, szerkesztésű,

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 80.000,- Ft, azaz nyolcvanezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T. 80.000,- Ft, azaz nyolcvanezer forint bírsággal sújtja. Médiafelügyeleti Főosztály H A T Á R O Z A T Ügyiratszám: MN/1868--4/2015. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 16/2014. (I.7.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 16/2014. (I.7.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/66261-8/2013. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1045/2014. (X.28.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1045/2014. (X.28.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/19686-7/2014. Tárgy: engedély nélküli hálózatba kapcsolódás Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat Melléklet: a hatósági ellenőrzés megállapításai A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1795/2012. (X.10.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1795/2012. (X.10.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/21253-8/2012. Tárgy: a közszolgálati, valamint a helyi közélettel foglalkozó, a helyi mindennapi életet bemutató műsorszámokra és a szövegarányra vonatkozóan tett vállalások alulteljesítése

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 634/2012. (IV. 4.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 634/2012. (IV. 4.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/35457-8/2011. Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: a hatósági ellenőrzés megállapításai

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 2287/2012. (XII.19.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 2287/2012. (XII.19.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/26288-14/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó törvényi kötelezettség

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1297/2016. (XI. 8.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1297/2016. (XI. 8.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/22683-9/2016. Ügyintéző: személyes adat Email: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételét tiltó törvényi rendelkezés megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 40.000,- Ft, azaz negyvenezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T. 40.000,- Ft, azaz negyvenezer forint bírsággal sújtja. H A T Á R O Z A T Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/67963--4/2013. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 164/2013. (I.30.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 164/2013. (I.30.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/32761-7/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 24.000,- Ft, azaz huszonnégyezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T. 24.000,- Ft, azaz huszonnégyezer forint bírsággal sújtja. Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/25287-4/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet:

Részletesebben

Ügyiratszám: TA/2925-12/2011 NEMZETI MÉDIA - ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK

Ügyiratszám: TA/2925-12/2011 NEMZETI MÉDIA - ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK Ügyiratszám: TA/2925-12/2011 NEMZETI MÉDIA - ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 499/2011. (IV.14.) számú HATÁROZATA A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa (továbbiakban: Médiatanács) a Szabó

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 797/2014. (IX.2.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 797/2014. (IX.2.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/17079-7/2014. Ügyintéző: személyes adat Email: személyes adat Tárgy: támogatói üzenet, társadalmi célú reklám közzétételére, valamint társadalmi célú reklám megrendelőjének a megnevezésére

Részletesebben

a NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 105/2011. (I. 12.) sz. HATÁROZATA

a NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 105/2011. (I. 12.) sz. HATÁROZATA a NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 105/2011. (I. 12.) sz. HATÁROZATA A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa (a továbbiakban: Médiatanács) a médiaszolgáltatásokról és a

Részletesebben

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz húszezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz húszezer forint bírsággal sújtja. Ügyiratszám: MN/34198-4/2016. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése H A T Á R O Z A T A Nemzeti Média-

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1495/2012. (VIII. 15.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1495/2012. (VIII. 15.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/14954-9/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására, valamint a saját megkülönböztető

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1606/2012. (IX.5.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1606/2012. (IX.5.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/20021-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a célokat szolgáló műsorszámok, valamint a helyi közélettel foglalkozó, a helyi mindennapi

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 539/2013. (III.27.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 539/2013. (III.27.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/717-8/2013. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására, valamint a közszolgálati és a magyar

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 307/2013. (II. 20.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 307/2013. (II. 20.) számú HATÁROZATA Iktatószám: MN/31696-8/2012. Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Ügyintéző: személyes adat Tel.: Személyes adat E-mail: mate.gyongyver@nmhh.hu

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. Indokolás

H A T Á R O Z A T. Indokolás Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/31292-5/2014. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet:

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1531/2011. (X.26.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1531/2011. (X.26.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/25777-8/2011. Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsorsugárzási kötelezettség megsértése ÜgyintézőSzemélyes adat Melléklet: a hatósági ellenőrzés megállapításai A NEMZETI MÉDIA-

Részletesebben

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz nyolcvanezer forint bírsággal sújtja. Indokolás

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz nyolcvanezer forint bírsággal sújtja. Indokolás Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/3431-4/2014. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet:

Részletesebben

HATÁROZAT. határozatot.

HATÁROZAT. határozatot. Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatal Tartalomfelügyeleti főosztály Ügyiratszám: 4807-1/2011. Tárgy: törvénysértés megállapítása Ügyintéző: személyes adat HATÁROZAT A Nemzeti Média- és Hírközlési

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 23/2013. (I.9.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 23/2013. (I.9.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/28903-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására és a burkolt kereskedelmi közlemény tilalmára vonatkozó kötelezettség megsértése Melléklet:

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 239/2014. (III. 18.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 239/2014. (III. 18.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/675-11/2014. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések, és a hálózatba kapcsolódásra vonatkozó törvényi előírások megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 542/2014. (VI. 17.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 542/2014. (VI. 17.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/10617-7/ Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések, és a közösségi médiaszolgáltatókkal szemben előírt törvényi követelmény megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám:

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1560/2012. (VIII.29.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1560/2012. (VIII.29.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/18304-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megszegése

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 457/2014. (V. 20.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 457/2014. (V. 20.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/8929-8/2014. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések, és a közösségi médiaszolgáltatókkal szemben előírt törvényi követelmények megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám:

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 837/2015. (VI.30.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 837/2015. (VI.30.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/10802-7/2015. Tárgy: a hatósági határozatban vállalt műsorszerkezettől történő eltérések Ügyintéző: személyes adat Melléklet: a hatósági ellenőrzés megállapításai A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI

Részletesebben

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz kettőszázötvenezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz kettőszázötvenezer forint bírsággal sújtja. Ügyiratszám: MN/16244-4/2016. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a reklámidőre vonatkozó rendelkezés megsértése H A T Á R O Z A T A Nemzeti Média- és Hírközlési

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 18.565,- Ft, azaz tizennyolcezer-ötszázhatvanöt forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T. 18.565,- Ft, azaz tizennyolcezer-ötszázhatvanöt forint bírsággal sújtja. Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/28503-4/2014. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet:

Részletesebben

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz hatszázezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz hatszázezer forint bírsággal sújtja. Ügyiratszám: MN/4296-4/2016. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a reklámidőre vonatkozó rendelkezés megsértése H A T Á R O Z A T A Nemzeti Média- és Hírközlési

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 208/2013. (II.6.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 208/2013. (II.6.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyintéző: személyes adat Ügyiratszám: MN/28900-15/2012. Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 482/2015. (IV.28.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 482/2015. (IV.28.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: Ügyintéző: személyes adat Tárgy: az Orosháza 88,6 MHz médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására irányuló pályázati eljárás eredménye A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1897/2012. (X.30.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1897/2012. (X.30.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/24101-7/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése

Részletesebben

HATÁROZATA. határozatot.

HATÁROZATA. határozatot. Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala Tartalomfelügyeleti főosztály Ügyiratszám: TA/4801-1/2011. Tárgy: törvénysértés megállapítása Ügyintéző: személyes adat HATÁROZATA A Nemzeti Média- és Hírközlési

Részletesebben

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 935/2015. (VII.24.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 935/2015. (VII.24.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: PJ/9575-29/2014. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a Budapest 90,3 MHz médiaszolgáltatási jogosultság hasznosítására irányuló pályázati eljárás eredménye A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1002/2014. (X. 14.) sz. HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1002/2014. (X. 14.) sz. HATÁROZATA A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 1002/2014. (X. 14.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/24258-8/2014. Üi.: személyes adat Tárgy: a digitális műsorterjesztés útján közzétett, eredetileg

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 93/2013. (I.23.) számú. Határozata

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 93/2013. (I.23.) számú. Határozata A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 93/2013. (I.23.) számú Határozata A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa (székhelye: 1088 Budapest, Reviczky u. 5., a továbbiakban: Médiatanács)

Részletesebben

A bírság szankció. A bírság szankció alkalmazásának elvei a médiaigazgatásban. dr. Pap Szilvia. főosztályvezető. 2012. március 13.

A bírság szankció. A bírság szankció alkalmazásának elvei a médiaigazgatásban. dr. Pap Szilvia. főosztályvezető. 2012. március 13. A bírság szankció dr. Pap Szilvia főosztályvezető A bírság szankció alkalmazásának elvei a médiaigazgatásban 2012. március 13. 2 1. A szankció alkalmazásának funkciói OBJEKTÍV FELELŐSSÉG JOGÉRVÉNYESÍTÉS

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1430/2011. (X. 19.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1430/2011. (X. 19.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/24495-8/ Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: a hatósági ellenőrzés megállapításai A NEMZETI

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 778/2012. (IV.25.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 778/2012. (IV.25.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/6601-9/2012. Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: A hatósági ellenőrzés megállapításai Az

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1737/2012. (X.3.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1737/2012. (X.3.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/20018-7/2012. Tárgy: a magyar zenei műsorszámok, a napi rendszeres híradásra szánt minimális műsoridő, a közszolgálati célokat szolgáló műsorszámok és a célcsoportnak szóló műsorarány alulteljesítése

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1704/2011. (XI.23.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1704/2011. (XI.23.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/26574-7/2011. Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: a hatósági ellenőrzés megállapításai

Részletesebben

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 669/2009.(III. 25.) sz. HATÁROZATA

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 669/2009.(III. 25.) sz. HATÁROZATA ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 669/2009.(III. 25.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

Médiaszolgáltatás Szabályozás Főosztály Ügyiratszám: 15611-3/2011. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. Végzése

Médiaszolgáltatás Szabályozás Főosztály Ügyiratszám: 15611-3/2011. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. Végzése Médiaszolgáltatás Szabályozás Főosztály Ügyiratszám: 15611-3/2011. Pályáztatási és Jogi Osztály Ügyintéző: dr. Szalai Anita Telefon: (06-1) 4577-959 Tárgy: értesítés eljárás megindításáról és hiánypótlásra

Részletesebben

h a t á r o z a t o t A Hatóság megállapítja, hogy a Szolgáltató megsértette az Eat. 7. (5) bekezdése szerinti kötelezettségét azzal, hogy

h a t á r o z a t o t A Hatóság megállapítja, hogy a Szolgáltató megsértette az Eat. 7. (5) bekezdése szerinti kötelezettségét azzal, hogy E-szolgáltatás-felügyeleti osztály Iktatószám: EF/26020-2/2014 Tárgy: Határozat Ügyintéző: Bajusz János Telefon: (1) 429-8613 Melléklet: - A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (továbbiakban: Hatóság)

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 160.000,- Ft, azaz százhatvanezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T. 160.000,- Ft, azaz százhatvanezer forint bírsággal sújtja. Médiafelügyeleti Főosztály H A T Á R O Z A T Ügyiratszám: MN/72599--4/2013. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés

Részletesebben

HATÁROZAT. 80.000,- Ft, azaz nyolcvanezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi.

HATÁROZAT. 80.000,- Ft, azaz nyolcvanezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi. Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/29213-4/2012. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a hallássérültek számára hozzáférhető műsorszámokra vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése Melléklet: hatósági

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 20.000,- Ft, azaz húszezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T. 20.000,- Ft, azaz húszezer forint bírsággal sújtja. Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/781-4/2013. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet:

Részletesebben

624/2013 HATÁROZATA. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa (a továbbiakban: Médiatanács) a Chello Central

624/2013 HATÁROZATA. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa (a továbbiakban: Médiatanács) a Chello Central Ügyiratszám: Üzleti titok Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 173/2014. (II.18.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 173/2014. (II.18.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/72192-8/2013. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1035/2016. (VIII. 30.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1035/2016. (VIII. 30.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/15109-10/2016. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételét tiltó törvényi rendelkezés megsértése A

Részletesebben

a NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 1331/2011. (X. 5.) számú HATÁROZATA

a NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 1331/2011. (X. 5.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/27101-6/2011. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: kiegyensúlyozottsági kérelem elbírálása Melléklet: a kifogásolt műsorszám tartalmának szöveges ismertetése a NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1705/2011. (XI. 23.) sz. HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1705/2011. (XI. 23.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/25826-12/2011. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a reklám közzétételére vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 1705/2011. (XI. 23.)

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1347/2012. (VII.18.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1347/2012. (VII.18.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/14544-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára, valamint a termékmegjelenítésre vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése A Nemzeti

Részletesebben