A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1531/2011. (X.26.) sz. HATÁROZATA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1531/2011. (X.26.) sz. HATÁROZATA"

Átírás

1 Iktatószám: MN/ /2011. Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsorsugárzási kötelezettség megsértése ÜgyintézőSzemélyes adat Melléklet: a hatósági ellenőrzés megállapításai A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 1531/2011. (X.26.) sz. HATÁROZATA A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa (a továbbiakban: Médiatanács) a Közösségi Rádiózásért Egyesülettel (1067 Budapest, Szondi u. 40. II./16., továbbiakban: Médiaszolgáltató) szemben hivatalból lefolytatott eljárásában megállapította, hogy a Médiaszolgáltató Kontakt Rádió adóján június 8. és 14. között nem a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsort sugárzott, melynek következtében a Médiaszolgáltatót Ft, azaz harmincezer forint bírsággal sújtja. A Médiaszolgáltató a bírságot e határozat közlését követő hét napon belül köteles megfizetni a Médiatanács Magyar Államkincstár által vezetett számú számlájára. A bírságfizetési kötelezettség késedelmes teljesítése esetén a Médiaszolgáltató késedelmi pótlékot köteles fizetni, melynek mértéke minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd része. Az önkéntes teljesítés elmaradása esetén a Médiatanács a Médiaszolgáltatóval szembeni bírság igényét közigazgatási úton érvényesíti. E határozat ellen fellebbezésnek nincs helye. A határozat felülvizsgálata az annak közlésétől számított 30 napon belül a Fővárosi Bírósághoz címzett, de a Médiatanácshoz három példányban benyújtott keresetlevéllel kérhető. A keresetlevél benyújtásának e határozat végrehajtására halasztó hatálya nincs, a keresettel támadott hatósági határozat végrehajtásának felfüggesztése és a tárgyalás tartása a bíróságtól kérhető. A keresetet a bíróság 30 napon belül bírálja el. Indokolás A Médiatanács a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Mttv.) 167. (1) bekezdése alapján hatósági ellenőrzés keretében, hivatalból vizsgálta a Médiaszolgáltató Kontakt Rádió csatornájának június 8. és 14-e közötti működését, amely során a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsort sugárzástól való eltérés miatt felmerült az Mttv. 63. (12) bekezdésének megsértése. A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 29. (1) bekezdése alapján a Médiatanács az Mttv j) pontjában foglalt hatáskörében szeptember 14-én hivatalból hatósági eljárást indított a Médiaszolgáltatóval szemben, és a Ket. 29. (3) bekezdés szerinti értesítésében a Ket. 51. (1) bekezdésében foglalt rendelkezésnek megfelelően végzésben tájékoztatta a hatósági

2 ellenőrzés megállapításáról, nyilatkozattételi jogosultságáról és az iratbetekintés lehetőségéről. A Médiaszolgáltató a hatósági eljárás megindításáról szóló értesítést szeptember 22-én átvette, de jelen döntés meghozataláig nyilatkozatot nem tett. A Médiatanács a rendelkezésre álló adatok alapján az alábbi tényállást állapította meg, és azt az alábbiak szerint értékelte: Az Mttv. 63. (12) bekezdése értelmében: A médiaszolgáltató a pályázati ajánlatában vállalt időtartamban és műsoridőben a műsoridő-beosztás szerint, saját megkülönböztető azonosítási jelét használva, a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására jogosult és köteles, az általa üzemben tartott saját hálózaton, berendezésekkel, eszközökkel vagy hírközlési szolgáltató (műsorszóró) szolgáltatás közreműködésével. A médiaszolgáltató saját eszközökkel történő műsorszóró, szétosztó tevékenységére a távközlési szolgáltatási engedély nem szükséges, de ez nem érinti a jogszabályokban meghatározott egyéb engedélyek beszerzésére vonatkozó kötelezettséget. A Médiaszolgáltató a Műsorszolgáltatási Szerződésben vállalásokat tett a műsorstruktúrájára vonatkozóan, melyek ellenőrzésének jogalapját a rádiózásról és televíziózásról szóló évi I. törvény (a továbbiakban: Rttv.) 90. (2) bekezdése képezte. Az Mttv (1) bekezdése alapján a meglévő műsorszolgáltatási jogosultságokra vonatkozó szerződések, azok hatósági szerződéssé történő átalakításáig tovább élnek. Figyelemmel az Mttv (1) bekezdésére, amely szerint az ORTT jogutódja a Médiatanács, a műsorszolgáltatási szerződéses vállalások teljesítésének ellenőrzése a Médiatanács az Mttv j) pontja szerinti hatáskörébe tartozik. A Médiaszolgáltató a pályázatában vállalt műsoridőtől óra - jelentős mértékben eltért, mivel 166 óra 50 perc műsort sugárzott, amely 48 óra 50 perccel több a vállaltaknál. A Médiaszolgáltató szerződése alapján hétfőtől szerdáig: óráig, csütörtökön: óráig, pénteken: óráig, szombaton: és óráig, vasárnap: és óráig jogosult és egyben kötelezett műsor sugárzására, ennek ellenére a hét minden vizsgált napján 00:00 és 23:49 között, szerződéses vállalásával ellentétesen sugárzott műsort. A Médiaszolgáltató nem nyereségérdekelt médiaszolgáltatóként heti 83 óra időtartamban vállalt kötelezettséget kulturális célt szolgáló műsorszámok sugárzására, azonban a vizsgált héten mindösszesen 30 óra 45 perc ilyen típusú műsort sugárzott, azaz a vállalás 26 %-át teljesítette. A Médiaszolgáltató hírműsorok sugárzására heti 250 perc műsoridőt vállalt, azonban a vizsgált héten csupán 231 percet teljesített. A Médiaszolgáltató a civil szervezeteket megszólító műsorszámok sugárzására 1500 perc/hét műsoridő sugárzását vállalta, azonban ebből mindösszesen 79 percnyit teljesített. A Médiaszolgáltató nemzeti és etnikai csoportoknak szóló műsorok sugárzására heti 100 perc időtartamot vállalt, azonban ebbe a kategóriába tartozó műsorszámot a vizsgált időintervallumban nem sugárzott. A fenti vállalások nem teljesítése, illetve jelentős alulteljesítése következtében a Médiaszolgáltató megsértette az Mttv. 63. (12) bekezdésben foglalt rendelkezést. A Médiatanács a jogsértés miatt alkalmazandó jogkövetkezmény fajtájának és mértékének meghatározása során az alábbi szempontokat vette figyelembe. 2

3 Az Mttv (1) bekezdés értelmében: Amennyiben a jogsértés csekély súlyú és ismételtség nem állapítható meg, a Médiatanács, illetve a Hivatal - a jogsértés tényének megállapítása és figyelmeztetés mellett - legfeljebb harminc napos határidő tűzésével felhívhatja a jogsértőt a jogsértő magatartás megszüntetésére, a jövőbeni jogsértésektől való tartózkodásra, illetve a jogszerű magatartás tanúsítására, és meghatározhatja annak feltételeit. A Médiatanács az Mttv. 63. (12) bekezdésének a Médiaszolgáltató általi megsértését jelen határozat meghozataláig még nem állapította meg. Ennek ellenére a Médiaszolgáltató vonatkozó jogsértését a műsorszolgáltatási szerződésben vállaltak nem, illetve jelentős alulteljesítésére tekintettel nem értékelhette csekély súlyúként, ezért az Mttv (1) bekezdése szerinti felhívás jogkövetkezményét nem alkalmazhatta a Médiaszolgáltatóval szemben. A Médiaszolgáltató ugyanis egyetlen vállalását sem teljesítette maradéktalanul. A Médiatanács az Mttv (3) bekezdésében foglalt jogkövetkezmények közül a bírság alkalmazása mellett döntött, mivel jelen jogsértés esetén e közjogi eszközt ítélte a legalkalmasabbnak arra, hogy a jogsértőt visszatartsa a jövőbeni jogsértések elkövetésétől. A Médiatanács az Mttv (2) bekezdésében rögzített mérlegelési szempontok közül a jogsértés súlyán túlmenően figyelembe vette annak folyamatosságát és időtartamát, miszerint a Médiaszolgáltató a vizsgált időszak (1 hét) alatt a fentebb kifejtettek alapján vállalásainak csak töredékét teljesítette. A Médiaszolgáltató a kulturális célt szolgáló műsorszámok sugárzására tett vállalásának csak harmadát, a civil szervezeteket megszólító műsorszámok sugárzására tett 1500 perc/hét vállalás helyett csak 79 perc időtartamot teljesített és a nemzeti és etnikai csoportoknak szóló műsorok sugárzására tett vállalást egyáltalán nem teljesítette. A Médiatanács ugyanakkor enyhítő körülményként vette figyelembe, hogy a Médiaszolgáltató a hírműsorszámokra tett vállalását csak kisebb mértékben teljesítette alul. Az Mttv (2) bekezdésében meghatározott további mérlegelési szempontok, figyelemmel az Mttv (4) bekezdésére is, a jelen jogsértés tekintetében nem értékelhetők. A Médiatanács a bírság kiszabásakor külön tekintettel volt arra, hogy egy esetleges ismételt jogsértés esetén alkalmazandó bírságszankció megállapításánál érvényesülhessen a fokozatosság elve, azaz az ismétléssel járó növekvő progresszivitás és a szankcionálás kiszámíthatósága, előreláthatósága. A Médiatanács a fentiek okán az Mttv (3) bekezdés bb) alpontja alapján a maximálisan kiszabható bírság 0,06 %-ának megfelelő összegű, azaz ,-Ft bírságot szabott a Médiaszolgáltatóval szemben. Az eljárás során a Ket (2) bekezdése szerinti eljárási költség nem merült fel. 3

4 A jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ket. 72. (1) bekezdés da) pontján, valamint az Mttv (1) és (3) bekezdésén, illetve a on alapul. A tárgyalás tartására vonatkozó tájékoztatás a polgári perrendtartásról szóló évi III. törvény (Pp.) 338. (2) bekezdésén alapul. Budapest, október 26. A Médiatanács nevében Szalai Annamária elnök Dr. Koltay András hitelesítő tag Kapják: Személyes adat 4

5 A Médiatanács 1531/2011. (X.26.) számú határozatának melléklete A hatósági ellenőrzés megállapításai Üzemeltető: A különleges jogosultságot engedélyező határozat száma: Speciális célt és célcsoportot szolgáló műsorszámok és arányuk: Közszolgálati műsorarány: Műsoridő: Közösségi Rádiózásért Egyesület 99/08. (I. 9.) kulturális célt vállaló 83%/hét civil szervezeteknek szóló 1500 perc/hét rendszeres híradás: 350 perc/hét nemzeti és etnikai csop. műsora: 100 perc/hét nem vállalt hétfő, kedd, szerda: 6-22 óra között csütörtök: 6-23 óra között péntek: 6-24 óra között szombat: 0-1 óra között és 7-24 óra között vasárnap: 0-1 óra között és 7-23 óra között összesen: 118 óra Jelen vizsgálat első lépéseként kódolásra került a rádió egész heti műsorfolyama. Az alábbi táblázatokban félkövérrel került megjelölésre a közszolgálati műsorszámok és szürke háttérrel kiemelve láthatóak a vállalt célt szolgáló elemeket: június 8. (szerda) Műsor címe kezdés vég nettó idő zene szöveg Kontakt zenefolyam (jazz) 0:00:00 7:04:33 07:04:33 7:04:33 0:00:00 Kontakt zenefolyam 7:04:33 7:14:36 00:10:03 0:10:03 0:00:00 Hogy szépen induljon a nap vallásról, hitről tíz percben 7:14:36 7:25:22 00:10:46 0:00:00 0:10:46 Kontakt zenefolyam 7:25:22 7:43:41 00:18:19 0:18:19 0:00:00 reklám 7:43:41 7:44:39 00:00:58 0:00:00 0:00:58 Kontakt zenefolyam 7:44:39 8:59:30 01:14:51 1:14:51 0:00:00 Hírek 8:59:30 9:03:56 00:04:26 0:00:00 0:04:26 Háttérzaj - délelőtti magazin (névnapok, népszokások, kalendárium, ünnepek) 9:03:56 9:29:35 00:25:39 0:19:55 0:05:44 Gazdasági hírek 9:29:35 9:32:33 00:02:58 0:00:00 0:02:58 Háttérzaj folyt. 9:32:33 10:02:30 00:29:57 0:22:00 0:07:57 Hírek 10:02:30 10:06:46 00:04:16 0:00:00 0:04:16 Háttérzaj folyt. 10:06:46 10:29:45 00:22:59 0:16:42 0:06:17 Sporthírek 10:29:45 10:32:30 00:02:45 0:00:00 0:02:45 Háttérzaj folyt. 10:32:30 10:57:25 00:24:55 0:15:02 0:09:53 reklám 10:57:25 10:58:14 00:00:49 0:00:00 0:00:49 Háttérzaj folyt. 10:58:14 10:59:02 00:00:48 0:00:48 0:00:00 Hírek 10:59:02 11:03:22 00:04:20 0:00:00 0:04:20 Háttérzaj folyt. 11:03:22 11:59:35 00:56:13 0:39:32 0:16:41 Déli hírösszefoglaló 11:59:35 12:08:17 00:08:42 0:00:00 0:08:42 Kontakt zenefolyam 12:08:17 12:49:46 00:41:29 0:41:29 0:00:00 reklám 12:49:46 12:50:43 00:00:57 0:00:00 0:00:57 Kontakt zenefolyam 12:50:43 12:57:17 00:06:34 0:06:34 0:00:00 reklám 12:57:17 12:58:06 00:00:49 0:00:00 0:00:49 Kontakt zenefolyam 12:58:06 13:59:00 01:00:54 1:00:54 0:00:00 Hírek 13:59:00 14:02:17 00:03:17 0:00:00 0:03:17 Terézvárosért! - helyi közéleti magazin (beszélgetés Hegyi András szoc. és egyházügyi tanácsnokkal a Pünkösdről) 14:02:17 14:54:06 00:51:49 0:24:51 0:26:58 Kontakt zenefolyam 14:54:06 14:58:55 00:04:49 0:04:49 0:00:00 Hírek 14:58:55 15:02:25 00:03:30 0:00:00 0:03:30 5

6 Cimbalmos Baráti Kör műsora (vendég Pintér Gyula zeneszerző - autentikus kortárs zenék hallhatóak a műsorban) 15:02:25 15:54:30 00:52:05 0:16:01 0:36:04 Kontakt zenefolyam 15:54:30 15:57:03 00:02:33 0:02:33 0:00:00 reklám 15:57:03 15:57:53 00:00:50 0:00:00 0:00:50 Hírek 15:57:53 16:01:22 00:03:29 0:00:00 0:03:29 Oxigén - környezetvédelmi magazin 16:01:22 16:51:46 00:50:24 0:00:00 0:50:24 Kontakt zenefolyam 16:51:46 16:58:57 00:07:11 0:07:11 0:00:00 Hírek 16:58:57 17:02:15 00:03:18 0:00:00 0:03:18 Country Bázis 17:02:15 17:54:40 00:52:25 0:51:19 0:01:06 Kontakt zenefolyam 17:54:40 17:58:45 00:04:05 0:04:05 0:00:00 Hírek 17:58:45 18:02:37 00:03:52 0:00:00 0:03:52 Kontakt zenefolyam 18:02:37 18:06:05 00:03:28 0:03:28 0:00:00 reklám 18:06:05 18:07:03 00:00:58 0:00:00 0:00:58 Kontakt zenefolyam 18:07:03 19:59:38 01:52:35 1:52:35 0:00:00 Zene fehéren feketén - a legjobb funky, hip- hop, rnb és soul dalok 19:59:38 22:11:09 02:11:31 0:58:09 1:13:22 Kontakt zenefolyam 22:11:09 22:39:41 00:28:32 0:28:32 0:00:00 reklám 22:39:41 22:40:39 00:00:58 0:00:00 0:00:58 Kontakt zenefolyam 22:40:39 23:19:42 00:39:03 0:39:03 0:00:00 JAZZAJ 23:19:42 23:48:48 00:29:06 0:29:06 0:00:00 Összesen: 23:48:48 18:52:24 4:56: június 9. (csütörtök) Műsor címe kezdés vég nettó idő zene szöveg Kontakt zenefolyam (jazz) 0:00:00 6:27:18 06:27:18 6:27:18 0:00:00 Kontakt zenefolyam 6:27:18 7:14:35 00:47:17 0:47:17 0:00:00 Hogy szépen induljon a nap vallásról, hitről tíz percben 7:14:35 7:25:22 00:10:47 0:00:00 0:10:47 Kontakt zenefolyam 7:25:22 7:41:33 00:16:11 0:16:11 0:00:00 reklám 7:41:33 7:42:31 00:00:58 0:00:00 0:00:58 Kontakt zenefolyam 7:42:31 8:59:31 01:17:00 1:17:00 0:00:00 Hírek 8:59:31 9:04:39 00:05:08 0:00:00 0:05:08 Kaleidoszkóp zenefolyam - délelőtti magazin (névnapok, kalendárium, programajánló, közlekedés) 9:04:39 9:29:15 00:24:36 0:21:35 0:03:01 Tudományos hírek 9:29:15 9:33:30 00:04:15 0:00:00 0:04:15 Kaleidoszkóp zenefolyam folyt. 9:33:30 9:59:03 00:25:33 0:23:08 0:02:25 Hírek 9:59:03 10:03:34 00:04:31 0:00:00 0:04:31 Kaleidoszkóp zenefolyam folyt. 10:03:34 10:28:55 00:25:21 0:21:36 0:03:45 Sporthírek 10:28:55 10:31:16 00:02:21 0:00:00 0:02:21 Kaleidoszkóp zenefolyam folyt. 10:31:16 10:57:25 00:26:09 0:24:05 0:02:04 reklám 10:57:25 10:58:15 00:00:50 0:00:00 0:00:50 Kaleidoszkóp zenefolyam folyt. 10:58:15 10:59:23 00:01:08 0:01:08 0:00:00 Hírek 10:59:23 11:03:49 00:04:26 0:00:00 0:04:26 Kaleidoszkóp zenefolyam folyt. 11:03:49 11:29:25 00:25:36 0:24:17 0:01:19 Premier hírek (helyi kulturális hírek) 11:29:25 11:32:16 00:02:51 0:00:00 0:02:51 Kaleidoszkóp zenefolyam folyt. 11:32:16 12:00:01 00:27:45 0:26:03 0:01:42 Déli hírösszefoglaló 12:00:01 12:09:31 00:09:30 0:00:00 0:09:30 Kontakt zenefolyam 12:09:31 12:50:23 00:40:52 0:40:52 0:00:00 reklám 12:50:23 12:51:21 00:00:58 0:00:00 0:00:58 Kontakt zenefolyam 12:51:21 12:57:17 00:05:56 0:05:56 0:00:00 reklám 12:57:17 12:58:06 00:00:49 0:00:00 0:00:49 6

7 Kontakt zenefolyam 12:58:06 12:59:17 00:01:11 0:01:11 0:00:00 Vallás és kultúra - vallásfilozófiai műsor 12:59:17 13:54:44 00:55:27 0:10:57 0:44:30 Kontakt zenefolyam 13:54:44 13:59:08 00:04:24 0:04:24 0:00:00 Hírek 13:59:08 14:02:39 00:03:31 0:00:00 0:03:31 Kontakt zenefolyam 14:02:39 14:59:06 00:56:27 0:56:27 0:00:00 Hírek 14:59:06 15:02:51 00:03:45 0:00:00 0:03:45 Kontakt zenefolyam 15:02:51 15:57:07 00:54:16 0:54:16 0:00:00 reklám 15:57:07 15:57:57 00:00:50 0:00:00 0:00:50 Kontakt zenefolyam 15:57:57 15:58:57 00:01:00 0:01:00 0:00:00 Hírek 15:58:57 16:02:37 00:03:40 0:00:00 0:03:40 Kontakt zenefolyam 16:02:37 16:58:43 00:56:06 0:56:06 0:00:00 Hírek 16:58:43 17:02:35 00:03:52 0:00:00 0:03:52 Kontakt zenefolyam 17:02:35 17:23:33 00:20:58 0:20:58 0:00:00 reklám 17:23:33 17:24:30 00:00:57 0:00:00 0:00:57 Kontakt zenefolyam 17:24:30 17:29:19 00:04:49 0:04:49 0:00:00 Nők Terézvárosért Egyesület műsora (közéleti műsor, téma az állatvédelem) 17:29:19 17:56:46 00:27:27 0:00:00 0:27:27 Kontakt zenefolyam 17:56:46 17:58:35 00:01:49 0:01:49 0:00:00 Hírek 17:58:35 18:02:12 00:03:37 0:00:00 0:03:37 Kontakt zenefolyam 18:02:12 18:28:48 00:26:36 0:26:36 0:00:00 ROCKFUN - rockzenei magazin 18:28:48 20:37:35 02:08:47 1:09:47 0:59:00 Kontakt zenefolyam 20:37:35 21:00:31 00:22:56 0:22:56 0:00:00 Akusztikus világ - akusztikus zenei magazin 21:00:31 22:10:53 01:10:22 0:27:13 0:43:09 Kontakt zenefolyam 22:10:53 22:16:38 00:05:45 0:05:45 0:00:00 reklám 22:16:38 22:17:36 00:00:58 0:00:00 0:00:58 Kontakt zenefolyam 22:17:36 23:16:35 00:58:59 0:58:59 0:00:00 Kontakt zenefolyam (jazz) 23:16:35 23:48:48 00:32:13 0:32:13 0:00:00 Összesen: 23:48:48 19:31:52 4:16: június 10. (péntek) Műsor címe kezdés vég nettó idő zene szöveg Kontakt zenefolyam (jazz) 0:00:00 6:41:57 6:41:57 6:41:57 0:00:00 Kontakt zenefolyam 6:41:57 8:59:17 2:17:20 2:17:20 0:00:00 Hírek 8:59:17 9:04:25 0:05:08 0:00:00 0:05:08 Hétvégi ráhangolódás - délelőtti magazin (névnapok, kalendárium, programajánló, játék, közlekedés, időjárás) 9:04:25 9:30:25 00:26:00 0:19:09 0:06:51 Hírek 9:30:25 9:34:05 0:03:40 0:00:00 0:03:40 Hétvégi ráhangolódás folyt. 9:34:05 9:59:27 00:25:22 0:19:09 0:06:13 Hírek 9:59:27 10:03:45 0:04:18 0:00:00 0:04:18 Hétvégi ráhangolódás folyt. 10:03:45 10:29:35 00:25:50 0:15:57 0:09:53 Sporthírek 10:29:35 10:32:38 0:03:03 0:00:00 0:03:03 Hétvégi ráhangolódás folyt. 10:32:38 10:57:27 00:24:49 0:23:09 0:01:40 reklám 10:57:27 10:58:17 0:00:50 0:00:00 0:00:50 Hétvégi ráhangolódás folyt. 10:58:17 10:59:01 00:00:44 0:00:44 0:00:00 Hírek 10:59:01 11:04:06 0:05:05 0:00:00 0:05:05 Hétvégi ráhangolódás folyt. 11:04:06 11:29:19 00:25:13 0:18:14 0:06:59 Programajánló (helyi kulturális programok) 11:29:19 11:32:02 0:02:43 0:00:00 0:02:43 Hétvégi ráhangolódás folyt. 11:32:02 11:59:43 00:27:41 0:16:01 0:11:40 Déli hírösszefoglaló 11:59:43 12:09:03 0:09:20 0:00:00 0:09:20 7

8 Kontakt zenefolyam 12:09:03 12:57:20 0:48:17 0:48:17 0:00:00 reklám 12:57:20 12:58:10 0:00:50 0:00:00 0:00:50 Kontakt zenefolyam 12:58:10 12:59:18 0:01:08 0:01:08 0:00:00 Magyar óra 12:59:18 13:58:45 00:59:27 0:55:26 0:04:01 Kontakt zenefolyam 13:58:45 13:59:27 0:00:42 0:00:42 0:00:00 Hírek 13:59:27 14:03:52 0:04:25 0:00:00 0:04:25 Kontakt zenefolyam 14:03:52 14:59:10 0:55:18 0:55:18 0:00:00 Hírek 14:59:10 15:03:30 0:04:20 0:00:00 0:04:20 Fáraók földjén - az ókori egyiptomi kultúra 15:03:30 15:57:01 00:53:31 0:08:03 0:45:28 Kontakt zenefolyam 15:57:01 15:58:59 0:01:58 0:01:58 0:00:00 Hírek 15:58:59 16:03:40 0:04:41 0:00:00 0:04:41 Hangvillám - rock és jazz zenei műsor 16:03:40 16:56:21 00:52:41 0:21:34 0:31:07 Kontakt zenefolyam 16:56:21 16:58:57 0:02:36 0:02:36 0:00:00 Hírek 16:58:57 17:03:58 0:05:01 0:00:00 0:05:01 Partyzánkodás 17:03:58 17:59:00 00:55:02 0:36:55 0:18:07 Hírek 17:59:00 18:03:07 0:04:07 0:00:00 0:04:07 Kontakt zenefolyam 18:03:07 18:08:23 0:05:16 0:05:16 0:00:00 Kontra sportmagazin 18:08:23 18:41:55 00:33:32 0:11:48 0:21:44 Kontakt zenefolyam 18:41:55 19:05:41 0:23:46 0:23:46 0:00:00 Sztárportré - Zsédenyi Adrienn 19:05:41 19:51:44 00:46:03 0:34:55 0:11:08 Kontakt zenefolyam 19:51:44 21:04:45 1:13:01 1:13:01 0:00:00 ZeneSzó - kulturális és zenei magazin 21:04:45 22:09:20 01:04:35 0:17:02 0:47:33 Kontakt zenefolyam 22:09:20 23:18:04 1:08:44 1:08:44 0:00:00 Kontakt zenefolyam (jazz) 23:18:04 23:48:48 0:30:44 0:30:44 0:00:00 Összesen: 23:48:48 19:08:48 4:40: június 11. (szombat) Műsor címe kezdés vég nettó idő zene szöveg Kontakt zenefolyam (jazz) 0:00:00 6:30:11 06:30:11 6:30:11 0:00:00 Kontakt zenefolyam 6:30:11 8:59:49 02:29:38 2:29:38 0:00:00 Muzsikus világa (Molnár Band) 8:59:49 9:32:10 00:32:21 0:11:58 0:20:23 Kontakt zenefolyam 9:32:10 10:57:28 01:25:18 1:25:18 0:00:00 reklám 10:57:28 10:58:18 00:00:50 0:00:00 0:00:50 Kontakt zenefolyam 10:58:18 12:04:22 01:06:04 1:06:04 0:00:00 Váratlan vendég helyi közéleti magazin (a Terézvárosi Vagyonkezelő munkájáról) 12:04:22 12:29:41 00:25:19 0:02:28 0:22:51 Sporthírek 12:29:41 12:32:44 00:03:03 0:00:00 0:03:03 Váratlan vendég folyt. 12:32:44 12:50:31 00:17:47 0:00:00 0:17:47 Kontakt zenefolyam 12:50:31 12:57:20 00:06:49 0:06:49 0:00:00 reklám 12:57:20 12:58:10 00:00:50 0:00:00 0:00:50 Kontakt zenefolyam 12:58:10 14:59:00 02:00:50 2:00:50 0:00:00 Kultúrpúder helyi közéleti műsor, téma a környezetvédelem (Natura 2000 program) 14:59:00 15:54:30 00:55:30 0:12:26 0:43:04 Kontakt zenefolyam 15:54:30 15:57:09 00:02:39 0:02:39 0:00:00 reklám 15:57:09 15:57:59 00:00:50 0:00:00 0:00:50 Kontakt zenefolyam 15:57:59 16:02:05 00:04:06 0:04:06 0:00:00 Randi Tipp életmó -tanácsok 16:02:05 16:45:40 00:43:35 0:15:32 0:28:03 reklám 16:45:40 16:46:26 00:00:46 0:00:00 0:00:46 Randi Tipp folyt. 16:46:26 16:48:43 00:02:17 0:00:00 0:02:17 Kontakt zenefolyam 16:48:43 18:56:40 02:07:57 2:07:57 0:00:00 Beszélgessünk zene közben I. (a műsorvezetők a személyes párkapcsolati tapasztalataikról beszélgetnek) 18:56:40 20:08:02 01:11:22 0:18:41 0:52:41 Beszélgessünk zene közben folyt. 20:08:02 21:02:05 00:54:03 0:51:51 0:02:12 Kontakt zenefolyam 21:02:05 23:48:08 02:46:03 2:46:03 0:00:00 Összesen: 23:48:08 20:32:31 3:15:37 8

9 2011. június 12. (vasárnap) Műsor címe kezdés vég nettó idő zene szöveg Kontakt zenefolyam (jazz) 0:00:00 6:32:17 06:32:17 6:32:17 0:00:00 Kontakt zenefolyam 6:32:17 9:00:05 02:27:48 2:27:48 0:00:00 Muzsikus világa portré ism. 9:00:05 9:56:46 00:56:41 0:18:00 0:38:41 Retrospektív - visszatekintő: 1986 legfontosabb zenei hírei 9:56:46 10:57:49 01:01:03 0:43:03 0:18:00 reklám 10:57:49 10:58:39 00:00:50 0:00:00 0:00:50 Kontakt zenefolyam 10:58:39 11:19:12 00:20:33 0:20:33 0:00:00 Sztárportré - Zsédenyi Adrienn 11:19:12 11:56:00 00:36:48 0:27:40 0:09:08 Kontakt zenefolyam 11:56:00 12:57:40 01:01:40 1:01:40 0:00:00 reklám 12:57:40 12:58:30 00:00:50 0:00:00 0:00:50 Kontakt zenefolyam 12:58:30 14:59:40 02:01:10 2:01:10 0:00:00 Kontaktlencse - magazin (beszélgetés a kerület múltjáról) 14:59:40 15:55:20 00:55:40 0:20:27 0:35:13 Népek zenéi - népzenei magazin 15:55:20 15:57:35 00:02:15 0:02:15 0:00:00 reklám 15:57:35 15:58:25 00:00:50 0:00:00 0:00:50 Kontakt zenefolyam 15:58:25 17:10:48 01:12:23 1:12:23 0:00:00 Filmharmonikusok 17:10:48 17:21:45 00:10:57 0:02:43 0:08:14 Kontakt zenefolyam 17:21:45 19:03:09 01:41:24 1:41:24 0:00:00 Presto (vendég a Street zenekar, kötetlen beszélgetés) 19:03:09 20:29:05 01:25:56 0:50:51 0:35:05 Kívánságkosár 20:29:05 21:58:44 01:29:39 1:21:24 0:08:15 DJ Teacher Mix 21:58:44 23:48:48 01:50:04 1:50:04 0:00:00 Összesen: 23:48:48 21:13:42 2:35: június 13. (hétfő) Műsor címe kezdés vég nettó idő zene szöveg Pünkösdi zenefolyam 0:00:00 0:04:17 00:04:17 00:04:17 0:00:00 Pünkösdi zenefolyam (jazz) 0:04:17 7:04:16 06:59:59 06:59:59 0:00:00 Pünkösdi zenefolyam 7:04:16 10:57:50 03:53:34 03:53:34 0:00:00 reklám 10:57:50 10:58:40 00:00:50 0:00:00 0:00:50 Pünkösdi zenefolyam 10:58:40 14:03:48 03:05:08 3:05:08 0:00:00 Padma - női életmódmagazin 14:03:48 15:01:17 00:57:29 0:17:37 0:39:52 Ünnepi zenefolyam 15:01:17 15:57:34 00:56:17 0:56:17 0:00:00 reklám 15:57:34 15:58:24 00:00:50 0:00:00 0:00:50 Ünnepi zenefolyam 15:58:24 22:52:00 06:53:36 6:53:36 0:00:00 Ünnepi zenefolyam (jazz) 22:52:00 23:48:48 00:56:48 0:56:48 0:00:00 Összesen: 23:48:48 23:07:16 0:41: június 14. (kedd) Műsor címe kezdés vég nettó idő zene szöveg Kontak zenefolyam (jazz) 0:00:00 6:52:41 06:52:41 6:52:41 0:00:00 Kontakt zenefolyam 6:52:41 8:57:55 02:05:14 2:05:14 0:00:00 Hírek 8:57:55 9:02:06 00:04:11 0:00:00 0:04:11 Kaleidoszkóp zenefolyam 9:02:06 9:29:18 00:27:12 0:27:12 0:00:00 Hírek 9:29:18 9:32:38 00:03:20 0:00:00 0:03:20 Kaleidoszkóp zenefolyam 9:32:38 9:57:46 00:25:08 0:25:08 0:00:00 Hírek 9:57:46 10:01:33 00:03:47 0:00:00 0:03:47 Kaleidoszkóp zenefolyam 10:01:33 10:29:18 00:27:45 0:27:45 0:00:00 Sporthírek 10:29:18 10:32:16 00:02:58 0:00:00 0:02:58 Kaleidoszkóp zenefolyam 10:32:16 10:55:40 00:23:24 0:23:24 0:00:00 reklám 10:55:40 10:56:30 00:00:50 0:00:00 0:00:50 Kaleidoszkóp zenefolyam 10:56:30 10:57:33 00:01:03 0:01:03 0:00:00 Hírek 10:57:33 11:01:12 00:03:39 0:00:00 0:03:39 Kaleidoszkóp zenefolyam 11:01:12 11:28:04 00:26:52 0:26:52 0:00:00 Kulturális Hírek 11:28:04 11:30:47 00:02:43 0:00:00 0:02:43 Kaleidoszkóp zenefolyam 11:30:47 11:57:47 00:27:00 0:27:00 0:00:00 9

10 Hírösszefoglaló 11:57:47 12:06:54 00:09:07 0:00:00 0:09:07 Kontakt zenefolyam 12:06:54 12:44:50 00:37:56 0:37:56 0:00:00 reklám 12:44:50 12:45:47 00:00:57 0:00:00 0:00:57 Kontakt zenefolyam 12:45:47 12:55:27 00:09:40 0:09:40 0:00:00 reklám 12:55:27 12:56:17 00:00:50 0:00:00 0:00:50 Kontakt zenefolyam 12:56:17 12:58:00 00:01:43 0:01:43 0:00:00 Magyar Óra - a Hiperkarma zenekar bemutatása 12:58:00 13:57:53 00:59:53 00:54:15 0:05:38 Kontakt zenefolyam 13:57:53 13:59:27 00:01:34 0:01:34 0:00:00 Hírek 13:59:27 14:03:02 00:03:35 0:00:00 0:03:35 Belső Hang közéleti (önkormányzati) műsor 14:03:02 14:52:06 00:49:04 00:04:10 0:44:54 Kontakt zenefolyam 14:52:06 15:01:15 00:09:09 0:09:09 0:00:00 Hírek 15:01:15 15:05:18 00:04:03 0:00:00 0:04:03 Kontakt zenefolyam 15:05:18 15:59:14 00:53:56 0:53:56 0:00:00 Hírek 15:59:14 16:03:36 00:04:22 0:00:00 0:04:22 reklám 16:03:36 16:04:26 00:00:50 0:00:00 0:00:50 Kontakt zenefolyam 16:04:26 16:57:08 00:52:42 0:52:42 0:00:00 Hírek 16:57:08 17:00:52 00:03:44 0:00:00 0:03:44 Kontakt zenefolyam 17:00:52 17:09:11 00:08:19 0:08:19 0:00:00 Sztárportré - Sík Olgára emlékeznek 17:09:11 17:51:53 00:42:42 00:28:40 0:14:02 Kontakt zenefolyam 17:51:53 17:57:12 00:05:19 0:05:19 0:00:00 Hírek 17:57:12 18:01:29 00:04:17 0:00:00 0:04:17 Szuterén - életmód tanácsadás 18:01:29 18:48:25 00:46:56 00:15:25 0:31:31 Kontakt zenefolyam 18:48:25 18:57:22 00:08:57 0:08:57 0:00:00 Hátizsákkal a világ körül - turisztikai magazin 18:57:22 20:54:05 01:56:43 00:40:38 1:16:05 reklám 20:54:05 20:55:22 00:01:17 0:00:00 0:01:17 Kontakt zenefolyam 20:55:22 22:10:03 01:14:41 1:14:41 0:00:00 reklám 22:10:03 22:11:00 00:00:57 0:00:00 0:00:57 Kontakt zenefolyam 22:11:00 22:57:31 00:46:31 0:46:31 0:00:00 Nagy klasszikusok (komolyzene) 22:57:31 23:48:31 00:51:00 0:51:00 0:00:00 Összesen: 23:48:31 20:00:54 3:47:37 Értékelés: Az ellenőrzés során az alábbi (kerekített) eredmények állapíthatóak meg: június 8. június 9. június 10. június 11. június 12. június 13. június 14. Műsoridő (valós óra:perc) 23:50 23:50 23:50 23:50 23:50 23:50 23: óra 50 perc Műsoridő (szerződésben engedélyezett óra:perc) 118 óra Műsoridő többlet (óra:perc) 48 óra 50 perc :50 6:50 5:50 5:50 6:50 7:50 7:50 Az engedélyezett műsoridőben regisztrált zene (óra:perc) 11:03 12:43 13:09 14:32 15:15 15:18 12:12 94 óra 12 perc Szöveg (óra:perc) 4:56 4:17 4:40 3:16 2:35 0:43 3:48 Az engedélyezett műsoridőben regisztrált kulturális célt szolgáló műsor (óra:perc) kulturális célt szolgáló műsor aránya (%) Hírműsorok időtartama (perc:mp) Hírműsorok aránya (%) 6:00 5:27 4:24 2:18 6:09 1:51 4:36 30 óra 45 perc=26% (vállalás: 83%) 0:44:53 0:44:21 0:50:08 0:3:03 0 0:40:48 0:48: perc=3% (vállalás: 350 perc/hét) 10

11 Civil szervezeteket megszólító műsorszámok időtartama (óra:perc) Civil szervezeteket megszólító műsorszámok aránya (%) 0:52:05 Cimbalmos Baráti Kör 0:27:27 Nők Ferencvár osért Egyesület perc=1% (1500 perc/hét) Adatszolgáltatási kötelezettség A Médiaszolgáltató megfelelő minőségben, határidőre teljesítette az adatszolgáltatási kötelezettségét. Műsoridő A médiaszolgáltató a műsoridejét nem tartotta be, hiszen a vizsgált időintervallumban naponta 00:00-23:49 óra között közvetített műsort, ennek következtében 48 óra 50 percnyi többlet műsort adott közre. (A vállalt kvóták meglétének ellenőrzése során a szerződésben meghatározott műsoridőben közreadott műsorszámokat vette alapul a hatóság.) Zene/szöveg időtartama és aránya A műsorkínálat a zene dominanciáját (80%) mutatta. Például június 13-án a műsoridő csaknem egésze zenéből tevődött össze. Kulturális célt vállaló műsorszolgáltatás Az 1069/2001. (VII. 24.) és a 680/2004 (V. 19.) sz. határozatból következik, hogy a Kulturális célt szolgáló műsorszám az a közszolgálati műsorszám, amely művészeti, oktatási, művelődési, tudományos, ismeretterjesztő vagy vallási témájú, illetve társadalmi szokásokat, vagy társadalmi csoportok szokásait mutatja be. Ebből kiindulva, a zsánerbe tartozó műsorszámként azokat a közszolgálati műsorszámokat fogadta el a hatóság, amelyek: 1. művészeti (Kontakt zenefolyam /jazz/, Cimbalmos Baráti Kör műsora, Country Bázis, Zene fehéren, feketén, Jazzaj, Rockfun, Hangvillám, Akusztikus világ, Népek zenéi, Pünkösdi zenefolyam (jazz) és Nagy Klasszikusok); 2. művelődési (Premier hírek, Programajánló, Sztárportré, ZeneSzó, Muzsikus világa, Kontaktlencse, Retrospektív, Kulturális hírek, Magyar óra, Filmharmonikusok és Presto); 3. tudományos (Oxigén, Tudományos hírek és Fáraók földjén); 4. ismeretterjesztő (Szuterén, Padma, Randi tipp és Hátizsákkal a világ körül) és 5. vallási témát (Hogy szépen induljon a nap és Vallás és kultúra) dolgoztak fel. A kínálatban számos közéleti műsor is helyet kapott (Belső Hang, Váratlan vendég, Kontra, Kultúrpúder, Terézvárosért! és a Nők Terézvárosért!) ezeket azonban a hatóság nem számította be a kulturális cél megvalósításába, noha kivétel nélkül közszolgálati besorolást kaptak. A civil szervezetek által képviselt csoportról szóló műsorszámként csupán a Cimbalmos Baráti Kör és a Nők Terézvárosért Egyesület műsora felelt meg, ezek időtartama 79 percet tett ki, azonban ez töredéke volt csupán a vállaltaknak (1500 perc/hét). Rendszeres híradásra szánt műsoridő A hírműsorok (Hírek, Gazdasági hírek, Sporthírek és Délihírösszefoglaló) együttes időtartama 3 óra 51 perc (3%) volt, azaz teljesített időtartam alig ötöde a vállaltaknak (350 perc/hét). 11

12 Nemzeti és etnikai csoportoknak szóló műsor A Médiaszolgáltató vállalása e kategóriában 100 perc/hét, azonban abba sorolható elem nem volt a vizsgált időintervallumban. Összefoglalás: A Médiaszolgáltató eltért a műsoridejétől, továbbá egyetlen vállalását sem teljesítette maradéktalanul. 12

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 822/2012. (V. 2.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 822/2012. (V. 2.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/2651-8/2012. Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség, illetve a közösségi médiaszolgáltatásokkal szemben támasztott törvényi kötelezettségek

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1346/2016. (XI. 22.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1346/2016. (XI. 22.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/28574-8/2016. Tárgy: a reklám más médiatartalmaktól való megkülönböztetésének módjára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat A NEMZETI

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1464/2012. (VII. 25.) számú HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1464/2012. (VII. 25.) számú HATÁROZATA Iktatószám: MN/15130-10/2012. Tárgy: a gyermekek és kiskorúak védelmére vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Ügyintéző: Melléklet: személyes adat a hatósági eljárás tárgyát képező honlap másolata

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1250/2014. (XII.16.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1250/2014. (XII.16.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/26124-8/2014. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a támogatás közzétételére vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 1250/2014. (XII.16.)

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1331/2013. (VIII. 28.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1331/2013. (VIII. 28.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/22233-7/2013. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések, és a közösségi médiaszolgáltatókkal szemben előírt törvényi követelmények megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám:

Részletesebben

Ügyiratszám: TA/2925-12/2011 NEMZETI MÉDIA - ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK

Ügyiratszám: TA/2925-12/2011 NEMZETI MÉDIA - ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK Ügyiratszám: TA/2925-12/2011 NEMZETI MÉDIA - ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 499/2011. (IV.14.) számú HATÁROZATA A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa (továbbiakban: Médiatanács) a Szabó

Részletesebben

Tárgy: Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 54/2015. (I.13.) számú HATÁROZATA

Tárgy: Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 54/2015. (I.13.) számú HATÁROZATA Iktatószám: Tárgy: Ügyintéző: Melléklet: MN/30592-7/2014. a gyermekek és kiskorúak védelmére vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése személyes adat a hatósági eljárás tárgyát képező sajtótermék másolata

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1134/2012. (VI.20.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1134/2012. (VI.20.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/11491-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a saját készítésű, szerkesztésű és első ízben bemutatott (nem ismételt) műsorszámok heti

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1191/2014. (XII.9.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1191/2014. (XII.9.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/28500-7/2014. Tárgy: a hatósági határozatban vállalt műsorszerkezettől történő eltérések Ügyintéző: személyes adat Melléklet: a hatósági ellenőrzés megállapításai A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 1759/2013. (XII. 11.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 1759/2013. (XII. 11.) számú HATÁROZATA A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 1759/2013. (XII. 11.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/57221-8/2013. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. felhívja,

H A T Á R O Z A T. felhívja, H A T Á R O Z A T Ügyiratszám: MN/4138-4/2016. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: reklám közzétételére vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése A Nemzeti

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1898/2012. (X.30.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1898/2012. (X.30.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/24165-7/2012. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. felhívja,

H A T Á R O Z A T. felhívja, Ügyiratszám: MN/16251-4/2016. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet: A Médiaszolgáltató által

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 459/2012. (III. 7.) sz. HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 459/2012. (III. 7.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/35125-8/2011. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a pályázatban vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó törvényi kötelezettség megsértése Nemzeti Média- és Hírközlési

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1704/2011. (XI.23.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1704/2011. (XI.23.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/26574-7/2011. Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: a hatósági ellenőrzés megállapításai

Részletesebben

HATÁROZAT. 30.000,- Ft, azaz harmincezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi.

HATÁROZAT. 30.000,- Ft, azaz harmincezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi. Médiafelügyeleti Főosztály Iktatószám: MN/9024-3/2013. Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: A Médiaszolgáltató által

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1219/2016. (X.11.) sz. HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1219/2016. (X.11.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/22682-7/2016. Ügyintéző: személyes adat Email: személyes adat Tárgy: a termékmegjelenítésre és a műsorszámok támogatására vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése Nemzeti Média- és Hírközlési

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1084/2014. (XI.11.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1084/2014. (XI.11.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/23304-7/2014. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására, valamint a magyar zenei műsorszámok,

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1270/2012. (VII.11.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1270/2012. (VII.11.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/13997-7/2012. Tárgy: a műsorstruktúrának megfelelő műsorsugárzási kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: I. A hatósági ellenőrzés megállapításai II. Az egyhetes médiaszolgáltatás

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1430/2011. (X. 19.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1430/2011. (X. 19.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/24495-8/ Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: a hatósági ellenőrzés megállapításai A NEMZETI

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 625/2013. (IV.10.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 625/2013. (IV.10.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/3989-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése

Részletesebben

a NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 105/2011. (I. 12.) sz. HATÁROZATA

a NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 105/2011. (I. 12.) sz. HATÁROZATA a NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 105/2011. (I. 12.) sz. HATÁROZATA A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa (a továbbiakban: Médiatanács) a médiaszolgáltatásokról és a

Részletesebben

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 686/2009. (III.25.) sz. HATÁROZATA

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 686/2009. (III.25.) sz. HATÁROZATA ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 686/2009. (III.25.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1554/2012. (VIII.29.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1554/2012. (VIII.29.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/18317-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 634/2012. (IV. 4.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 634/2012. (IV. 4.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/35457-8/2011. Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: a hatósági ellenőrzés megállapításai

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 593/2015. (V.19.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 593/2015. (V.19.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/6252-11/2015. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések, és a közösségi médiaszolgáltatókkal szemben előírt törvényi követelmények megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám:

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1549/2012. (VIII. 29.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1549/2012. (VIII. 29.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/16140-7/2012. Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat Melléklet: a hatósági

Részletesebben

HATÁROZAT. 20.000,- Ft, azaz húszezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi.

HATÁROZAT. 20.000,- Ft, azaz húszezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi. Médiafelügyeleti Főosztály Iktatószám: MN/29384-4/2012. Tárgy: a reklámok közösségi médiaszolgáltatásban történő közzétételének módjára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Ügyintéző: személyes adat

Részletesebben

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 2576/2007. (XI.14.) sz. HATÁROZATA

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 2576/2007. (XI.14.) sz. HATÁROZATA ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 2576/2007. (XI.14.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1148/2015. (VII. 24.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1148/2015. (VII. 24.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/10916-7/2015. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések, a közösségi médiaszolgáltatókkal szemben előírt törvényi követelmények, valamint a társadalmi célú reklámok és klasszikus

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 430/2014. (V.13.) számú

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 430/2014. (V.13.) számú Ügyiratszám: MN/7843-8/2014. Ügyintéző: személyes adat Email: személyes adat Tárgy: politikai reklám közzétételére vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. felhívja,

H A T Á R O Z A T. felhívja, Ügyiratszám: MN/13785-4/2016. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet: A Médiaszolgáltató által

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 712/2013. (IV.25.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 712/2013. (IV.25.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/5825-8/2013. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 2287/2012. (XII.19.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 2287/2012. (XII.19.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/26288-14/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó törvényi kötelezettség

Részletesebben

az ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 371/2010. (II. 24.) sz. HATÁROZATA

az ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 371/2010. (II. 24.) sz. HATÁROZATA az ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 371/2010. (II. 24.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (a továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 2007/2012. (XI.14.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 2007/2012. (XI.14.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/25291-10/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására, valamint a saját készítésű, szerkesztésű

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1557/2012. (VIII.29.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1557/2012. (VIII.29.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/16151-7/2011. Tárgy: a műsoridő, a közszolgálati műsorszámok, a helyi közélettel foglalkozó, a helyi mindennapi életet segítő műsorszámok alulteljesítése, és a napi rendszeres híradásra

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1230/2015. (IX.1.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1230/2015. (IX.1.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/16962-8/2015. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételét tiltó törvényi rendelkezés megsértése A Nemzeti

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 547/2012. (III.21.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 547/2012. (III.21.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/35734-11/2011. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó rendelkezés megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 482/2015. (IV.28.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 482/2015. (IV.28.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: Ügyintéző: személyes adat Tárgy: az Orosháza 88,6 MHz médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására irányuló pályázati eljárás eredménye A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának

Részletesebben

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz hatvanezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz hatvanezer forint bírsággal sújtja. Ügyiratszám: MN/5417-4/2016. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet: A Médiaszolgáltató által

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 48/2015. (I.13.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 48/2015. (I.13.) számú H A T Á R O Z A T A Iktatószám: MN/28790-7/2014. Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: a hatósági ellenőrzés megállapításai

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1045/2014. (X.28.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1045/2014. (X.28.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/19686-7/2014. Tárgy: engedély nélküli hálózatba kapcsolódás Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat Melléklet: a hatósági ellenőrzés megállapításai A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 103/2015. (I. 27.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 103/2015. (I. 27.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/29932-9/2014. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések, és a közösségi médiaszolgáltatókkal szemben előírt törvényi követelmények megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám:

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1329/2016. (XI. 15.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1329/2016. (XI. 15.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/22684-10/2016. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: az osztott képernyős reklám közzétételét előíró törvényi rendelkezés megsértése A Nemzeti

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 197/2015. (III.3.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 197/2015. (III.3.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/33261-7/2014. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására, valamint a magyar zenei ok bemutatására

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 216/2012. (II. 1.) sz. HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 216/2012. (II. 1.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/32073-8/2011. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: reklám közzétételére vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 216/2012. (II. 1.) sz.

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1135/2012. (VI.20.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1135/2012. (VI.20.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/10125-8/2012. Tárgy: Médiatanács határozatában előírt műsorstruktúrának megfelelő műsorsugárzási kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: 1. A hatósági ellenőrzés megállapításai

Részletesebben

HATÁROZAT. határozatot.

HATÁROZAT. határozatot. Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatal Tartalomfelügyeleti főosztály Ügyiratszám: 4807-1/2011. Tárgy: törvénysértés megállapítása Ügyintéző: személyes adat HATÁROZAT A Nemzeti Média- és Hírközlési

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1105/2012. (VI.13.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1105/2012. (VI.13.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/11335-9/2012. Tárgy: vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: I. A hatósági ellenőrzés megállapításai

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1915/2012. (X. 30.) sz. HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1915/2012. (X. 30.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/24172-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának

Részletesebben

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz ötvenezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz ötvenezer forint bírsággal sújtja. Ügyiratszám: MN/154-4/2016. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet: A Médiaszolgáltató által 2015.

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 539/2013. (III.27.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 539/2013. (III.27.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/717-8/2013. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására, valamint a közszolgálati és a magyar

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1005/2013. (VI. 12.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1005/2013. (VI. 12.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/8539-8/2013. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérés, burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése Ügyintéző: személyes

Részletesebben

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 1152/2009. (V.28.) sz. HATÁROZATA

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 1152/2009. (V.28.) sz. HATÁROZATA ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 1152/2009. (V.28.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1495/2012. (VIII. 15.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1495/2012. (VIII. 15.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/14954-9/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására, valamint a saját megkülönböztető

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 38.000-Ft, azaz harmincnyolcezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T. 38.000-Ft, azaz harmincnyolcezer forint bírsággal sújtja. Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/678-4/2014. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet:

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 422/2012. (II.29.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 422/2012. (II.29.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/35724-10/2011. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó rendelkezés megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 457/2014. (V. 20.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 457/2014. (V. 20.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/8929-8/2014. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések, és a közösségi médiaszolgáltatókkal szemben előírt törvényi követelmények megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám:

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 239/2014. (III. 18.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 239/2014. (III. 18.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/675-11/2014. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések, és a hálózatba kapcsolódásra vonatkozó törvényi előírások megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 24.000,- Ft, azaz huszonnégyezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T. 24.000,- Ft, azaz huszonnégyezer forint bírsággal sújtja. Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/25287-4/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet:

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1540/2012. (VIII.29.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1540/2012. (VIII.29.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/18998-8/2012. Ügyintéző: személyes adat TelefonszámSzemélyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására, valamint a közszolgálati célokat

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 778/2012. (IV.25.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 778/2012. (IV.25.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/6601-9/2012. Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: A hatósági ellenőrzés megállapításai Az

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1336/2013. (VIII. 28.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1336/2013. (VIII. 28.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/26026-10/2013. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések, valamint a közösségi médiaszolgáltatókkal szemben előírt törvényi követelmények megsértése Ügyintéző: személyes adat

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1795/2012. (X.10.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1795/2012. (X.10.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/21253-8/2012. Tárgy: a közszolgálati, valamint a helyi közélettel foglalkozó, a helyi mindennapi életet bemutató műsorszámokra és a szövegarányra vonatkozóan tett vállalások alulteljesítése

Részletesebben

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 2108/2007. (IX. 19.) sz. HATÁROZATA

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 2108/2007. (IX. 19.) sz. HATÁROZATA ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 2108/2007. (IX. 19.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (a továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1002/2014. (X. 14.) sz. HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1002/2014. (X. 14.) sz. HATÁROZATA A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 1002/2014. (X. 14.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/24258-8/2014. Üi.: személyes adat Tárgy: a digitális műsorterjesztés útján közzétett, eredetileg

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 797/2014. (IX.2.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 797/2014. (IX.2.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/17079-7/2014. Ügyintéző: személyes adat Email: személyes adat Tárgy: támogatói üzenet, társadalmi célú reklám közzétételére, valamint társadalmi célú reklám megrendelőjének a megnevezésére

Részletesebben

Médiaszolgáltatás Szabályozás Főosztály Ügyiratszám: 15611-3/2011. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. Végzése

Médiaszolgáltatás Szabályozás Főosztály Ügyiratszám: 15611-3/2011. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. Végzése Médiaszolgáltatás Szabályozás Főosztály Ügyiratszám: 15611-3/2011. Pályáztatási és Jogi Osztály Ügyintéző: dr. Szalai Anita Telefon: (06-1) 4577-959 Tárgy: értesítés eljárás megindításáról és hiánypótlásra

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1339/2011. (X.5.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1339/2011. (X.5.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/24340-7/2011. Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsorsugárzási kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: hatósági ellenőrzés megállapításai A NEMZETI MÉDIA-

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 307/2013. (II. 20.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 307/2013. (II. 20.) számú HATÁROZATA Iktatószám: MN/31696-8/2012. Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Ügyintéző: személyes adat Tel.: Személyes adat E-mail: mate.gyongyver@nmhh.hu

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 1823/2006.(VIII.23.) sz. HATÁROZATA

AZ ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 1823/2006.(VIII.23.) sz. HATÁROZATA AZ ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 1823/2006.(VIII.23.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1297/2016. (XI. 8.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1297/2016. (XI. 8.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/22683-9/2016. Ügyintéző: személyes adat Email: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételét tiltó törvényi rendelkezés megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 80.000,- Ft, azaz nyolcvanezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T. 80.000,- Ft, azaz nyolcvanezer forint bírsággal sújtja. Médiafelügyeleti Főosztály H A T Á R O Z A T Ügyiratszám: MN/1868--4/2015. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 16/2014. (I.7.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 16/2014. (I.7.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/66261-8/2013. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 164/2013. (I.30.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 164/2013. (I.30.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/32761-7/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 93/2013. (I.23.) számú. Határozata

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 93/2013. (I.23.) számú. Határozata A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 93/2013. (I.23.) számú Határozata A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa (székhelye: 1088 Budapest, Reviczky u. 5., a továbbiakban: Médiatanács)

Részletesebben

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 1561/2008.(VIII.27.) sz. VÉGZÉSE

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 1561/2008.(VIII.27.) sz. VÉGZÉSE ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 1561/2008.(VIII.27.) sz. VÉGZÉSE Az Országos Rádió és Televízió Testület (a továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

h a t á r o z a t o t A Hatóság megállapítja, hogy a Szolgáltató megsértette az Eat. 7. (5) bekezdése szerinti kötelezettségét azzal, hogy

h a t á r o z a t o t A Hatóság megállapítja, hogy a Szolgáltató megsértette az Eat. 7. (5) bekezdése szerinti kötelezettségét azzal, hogy E-szolgáltatás-felügyeleti osztály Iktatószám: EF/26020-2/2014 Tárgy: Határozat Ügyintéző: Bajusz János Telefon: (1) 429-8613 Melléklet: - A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (továbbiakban: Hatóság)

Részletesebben

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 2246/2009. (XI.11.) sz.

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 2246/2009. (XI.11.) sz. ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 2246/2009. (XI.11.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 40.000,- Ft, azaz negyvenezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T. 40.000,- Ft, azaz negyvenezer forint bírsággal sújtja. H A T Á R O Z A T Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/67963--4/2013. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 542/2014. (VI. 17.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 542/2014. (VI. 17.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/10617-7/ Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések, és a közösségi médiaszolgáltatókkal szemben előírt törvényi követelmény megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám:

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1606/2012. (IX.5.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1606/2012. (IX.5.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/20021-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a célokat szolgáló műsorszámok, valamint a helyi közélettel foglalkozó, a helyi mindennapi

Részletesebben

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 669/2009.(III. 25.) sz. HATÁROZATA

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 669/2009.(III. 25.) sz. HATÁROZATA ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 669/2009.(III. 25.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 63/2009. (I.7.) sz. HATÁROZATA

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 63/2009. (I.7.) sz. HATÁROZATA ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 63/2009. (I.7.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

HATÁROZAT. 80.000,- Ft, azaz nyolcvanezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi.

HATÁROZAT. 80.000,- Ft, azaz nyolcvanezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi. Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/29213-4/2012. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a hallássérültek számára hozzáférhető műsorszámokra vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése Melléklet: hatósági

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1737/2012. (X.3.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1737/2012. (X.3.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/20018-7/2012. Tárgy: a magyar zenei műsorszámok, a napi rendszeres híradásra szánt minimális műsoridő, a közszolgálati célokat szolgáló műsorszámok és a célcsoportnak szóló műsorarány alulteljesítése

Részletesebben

HATÁROZATA. határozatot.

HATÁROZATA. határozatot. Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala Tartalomfelügyeleti főosztály Ügyiratszám: TA/4801-1/2011. Tárgy: törvénysértés megállapítása Ügyintéző: személyes adat HATÁROZATA A Nemzeti Média- és Hírközlési

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 163/2013. (I.30.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 163/2013. (I.30.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/31683-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására, valamint a saját készítésű, szerkesztésű,

Részletesebben

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz kettőszázötvenezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz kettőszázötvenezer forint bírsággal sújtja. Ügyiratszám: MN/16244-4/2016. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a reklámidőre vonatkozó rendelkezés megsértése H A T Á R O Z A T A Nemzeti Média- és Hírközlési

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1560/2012. (VIII.29.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1560/2012. (VIII.29.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/18304-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megszegése

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 23/2013. (I.9.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 23/2013. (I.9.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/28903-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására és a burkolt kereskedelmi közlemény tilalmára vonatkozó kötelezettség megsértése Melléklet:

Részletesebben

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz hatszázezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz hatszázezer forint bírsággal sújtja. Ügyiratszám: MN/4296-4/2016. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a reklámidőre vonatkozó rendelkezés megsértése H A T Á R O Z A T A Nemzeti Média- és Hírközlési

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 809/2014. (IX.2.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 809/2014. (IX.2.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/18955-8/2014 Tárgy: a hatósági határozatban vállalt műsorszerkezettől történő eltérések, illetve a törvény által előírt közszolgálati arány alulteljesítése Ügyintéző: személyes adat Melléklet:

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1897/2012. (X.30.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1897/2012. (X.30.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/24101-7/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése

Részletesebben

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1677/2015. (XII.15.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1677/2015. (XII.15.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: PJ/1704-29/2015. Ügyintéző: személyes adat Telefon: 06-1-457-7994 Fax: 06-1-457-7124 Tárgy: a helyi kisközösségi rádiós médiaszolgáltatási lehetőségek elvi hasznosítására irányuló pályázati

Részletesebben

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz húszezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz húszezer forint bírsággal sújtja. Ügyiratszám: MN/34198-4/2016. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése H A T Á R O Z A T A Nemzeti Média-

Részletesebben

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 392/2010. (III.3.) sz.

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 392/2010. (III.3.) sz. ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 392/2010. (III.3.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

Országos Rádió és Televízió Testület. 264/2010. (II. 10.) sz. Határozata

Országos Rádió és Televízió Testület. 264/2010. (II. 10.) sz. Határozata Országos Rádió és Televízió Testület 264/2010. (II. 10.) sz. Határozata Az Országos Rádió és Televízió Testület (továbbiakban: Testület) a rádiózásról és a televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (továbbiakban:

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1077/2016. (IX. 6.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1077/2016. (IX. 6.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/17633-8/2016. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések és a közösségi médiaszolgáltatókkal szemben előírt törvényi követelmény megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám:

Részletesebben