A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1339/2011. (X.5.) sz. HATÁROZATA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1339/2011. (X.5.) sz. HATÁROZATA"

Átírás

1 Iktatószám: MN/ /2011. Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsorsugárzási kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: hatósági ellenőrzés megállapításai A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 1339/2011. (X.5.) sz. HATÁROZATA A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa (a továbbiakban: Médiatanács) a Hegyalja Média Műsorszolgáltató és Műsorkészítő Kft.-vel (4033 Debrecen, Kurucz u. 112.; a továbbiakban: Médiaszolgáltató) szemben hivatalból lefolytatott eljárásában megállapította, hogy a Médiaszolgáltató a Rádió Max 101,8 MHz csatornáján május 2- a és 8-a között nem a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsort sugárzott, melynek következtében a Médiaszolgáltatót Ft, azaz ötvenezer forint bírsággal sújtja. A Médiaszolgáltató a bírságot e határozat közlését követő hét napon belül köteles megfizetni a Médiatanács Magyar Államkincstár által vezetett számú számlájára. A bírságfizetési kötelezettség késedelmes teljesítése esetén a Médiaszolgáltató késedelmi pótlékot köteles fizetni, melynek mértéke minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd része. Az önkéntes teljesítés elmaradása esetén a Médiatanács a Médiaszolgáltatóval szembeni bírság igényét közigazgatási úton érvényesíti. E határozat ellen fellebbezésnek nincs helye. A határozat felülvizsgálata az annak közlésétől számított 30 napon belül a Fővárosi Bírósághoz címzett, de a Médiatanácshoz három példányban benyújtott keresetlevéllel kérhető. A keresetlevél benyújtásának e határozat végrehajtására halasztó hatálya nincs, a keresettel támadott hatósági határozat végrehajtásának felfüggesztése és a tárgyalás tartása a bíróságtól kérhető. A keresetet a bíróság 30 napon belül bírálja el. Indokolás A Médiatanács a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Mttv.) 167. (1) bekezdése alapján hatósági ellenőrzés keretében, hivatalból vizsgálta a Médiaszolgáltató Rádió Max 101,8 MHz csatornájának május 2. és 8. közötti működését, amely során a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzásától való eltérés következtében felmerült az Mttv. 63. (12) bekezdésének megsértése. A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 29. (1) bekezdése alapján a Médiatanács az Mttv j) pontjában foglalt hatáskörében augusztus 24-én hivatalból hatósági eljárást indított a Médiaszolgáltatóval szemben, és a Ket. 29. (3) bekezdés szerinti értesítésében a Ket. 51. (1) bekezdésében foglalt rendelkezésnek megfelelően az 1119/2011. (VIII.24.) számú

2 végzésében tájékoztatta a hatósági ellenőrzés megállapításáról, nyilatkozattételi jogosultságáról és az iratbetekintés lehetőségéről. A tértivevény alapján a Médiaszolgáltató a hatósági eljárás megindításáról szóló értesítést szeptember 1-jén vette át, jelen határozat meghozataláig nyilatkozatot nem tett. A Médiatanács a rendelkezésre álló adatok alapján az alábbi tényállást állapította meg, és azt az alábbiak szerint értékelte: Az Mttv. 63. (12) bekezdése értelmében: A médiaszolgáltató a pályázati ajánlatában vállalt időtartamban és műsoridőben a műsoridő-beosztás szerint, saját megkülönböztető azonosítási jelét használva, a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására jogosult és köteles, az általa üzemben tartott saját hálózaton, berendezésekkel, eszközökkel vagy hírközlési szolgáltató (műsorszóró) szolgáltatás közreműködésével. A médiaszolgáltató saját eszközökkel történő műsorszóró, szétosztó tevékenységére a távközlési szolgáltatási engedély nem szükséges, de ez nem érinti a jogszabályokban meghatározott egyéb engedélyek beszerzésére vonatkozó kötelezettséget. A Médiaszolgáltató a Műsorszolgáltatási Szerződésben vállalásokat tett a műsorstruktúrájára vonatkozóan, melyek ellenőrzésének jogalapját a rádiózásról és televíziózásról szóló évi I. törvény (a továbbiakban: Rttv.) 90. (2) bekezdése képezte. Az Mttv (1) bekezdése alapján a meglévő műsorszolgáltatási jogosultságokra vonatkozó szerződések, azok hatósági szerződéssé történő átalakításáig tovább élnek. Figyelemmel az Mttv (1) bekezdésére, amely szerint az ORTT jogutódja a Médiatanács, a műsorszolgáltatási szerződéses vállalások teljesítésének ellenőrzése a Médiatanács az Mttv j) pontja szerinti hatáskörébe tartozik. A Médiatanács a tényállás tisztázása során figyelembe vette a Médiaszolgáltató a hatósági ellenőrzés során tett nyilatkozatát, amely szerint áramellátási probléma miatt május 7- én 02:46-kor leállt az adása, illetve május 8-án nem volt adása, ezért a Médiatanács a lekódolt teljes napok kapcsán (hétfő-péntek), a napi vállalások alulteljesítése miatt állapította meg az Mttv. 63. (12) bekezdés megsértését, az alábbiak szerint: A Médiaszolgáltató pályázatában napi szinten 51%-os közszolgálati műsorarányra tett vállalást, azonban a hatósági ellenőrzés eredménye szerint ennek egyik napon sem tett eleget (21%, 23%, 26%, 30%, 38%). A Médiaszolgáltató pályázatában napi szinten tett 35 %-os vállalást a helyi közélettel foglalkozó, a helyi mindennapi életet bemutató, azt segítő műsorszámok arányára, amely vállalása egyik vizsgált napon sem teljesült (13 %, 13 %, 16 %, 20 %, 12,5%). A Médiaszolgáltató a hírműsorokra tett napi 11,5 %-os műsorarány vállalását a hétfői, keddi, és pénteki napokon alulteljesítette (8-8%), a szerda és csütörtöki napokon pedig túlteljesítette (13 %-13%). A Médiaszolgáltató a közszolgálati zenei műsorokra tett napi 15 %-os műsorarány vállalását nem teljesítette, mivel e kategóriába tartozó műsorszámot a vizsgált napokon egyáltalán nem sugárzott. A Médiaszolgáltató a szöveg arányra tett napi 20 %-os vállalását, illetve az egyéb közszolgálati műsorszámokra tett napi 4,5 %-os vállalását a vizsgált napokon teljesítette, illetve az utóbbit túlteljesítette (átlagosan 8 %). A Médiaszolgáltató a fentebb kifejtettek szerint eltért a műsorszolgáltatási szerződésében tett vállalásaitól, azokat jelentősen alulteljesítette, ezáltal megsértette az Mttv. 63. (12) bekezdésben foglalt rendelkezést. 2

3 A Médiatanács a jogsértés miatt alkalmazandó jogkövetkezmény fajtájának és mértékének meghatározása során az alábbi szempontokat vette figyelembe. Az Mttv (1) bekezdés értelmében: Amennyiben a jogsértés csekély súlyú és ismételtség nem állapítható meg, a Médiatanács, illetve a Hivatal - a jogsértés tényének megállapítása és figyelmeztetés mellett - legfeljebb harminc napos határidő tűzésével felhívhatja a jogsértőt a jogsértő magatartás megszüntetésére, a jövőbeni jogsértésektől való tartózkodásra, illetve a jogszerű magatartás tanúsítására, és meghatározhatja annak feltételeit. A Médiatanács az Mttv. 63. (12) bekezdésének a Médiaszolgáltató általi megsértését jelen határozat meghozataláig még nem állapította meg, ennek ellenére a Médiatanács a Médiaszolgáltató vonatkozó jogsértését a műsorszolgáltatási szerződésben vállaltak nem, illetve jelentős alulteljesítésére tekintettel nem értékelhette csekély súlyúként, ezért az Mttv (1) bekezdése szerinti felhívás jogkövetkezményét nem alkalmazhatta a Médiaszolgáltatóval szemben. A Médiatanács az Mttv (3) bekezdésében foglalt jogkövetkezmények közül a bírság jogkövetkezmény alkalmazása mellett döntött, mivel a jelen jogsértés esetén e közjogi eszközt ítélte a legalkalmasabbnak arra, hogy a jogsértőt visszatartsa a jövőbeni jogsértések elkövetésétől. A Médiatanács az Mttv (2) bekezdésében rögzített mérlegelési szempontok közül a jogsértés súlyán túlmenően figyelembe vette annak folyamatosságát és időtartamát, miszerint a Médiaszolgáltató a vizsgált időszak alatt a két alapvető, jellegét meghatározó műsorszámokra tett napi vállalásait (közszolgálati műsorszámok, illetve a helyi közélettel foglalkozó, a helyi mindennapi életet bemutató, azt segítő műsorszámok) a vizsgált minden egyes napon jelentősen alulteljesítette, és átlagosan a vállalt értékek 54, illetve 43 %-át érte el csupán. A Médiatanács súlyosító körülményként értékelte, hogy zenei közszolgálati műsorszámot egyáltalán nem sugárzott a Médiaszolgáltató, illetve, hogy a vállalt értékekből csak a szöveg-arány teljesült. A Médiatanács ugyanakkor enyhítő körülményként vette figyelembe, hogy a Médiaszolgáltató az egyéb közszolgálati műsorszámokra vonatkozóan tett vállalását túlteljesítette [4,5 % helyett átlagosan 8 %-ot], továbbá a hírműsor arányt egyes napokon túlteljesítette. Az Mttv (2) bekezdésében meghatározott további mérlegelési szempontok, figyelemmel az Mttv (4) bekezdésére is, a jelen jogsértés tekintetében nem értékelhetők. A Médiatanács a bírság kiszabásakor külön tekintettel volt arra, hogy egy esetleges ismételt jogsértés esetén alkalmazandó bírságszankció megállapításánál érvényesülhessen a fokozatosság elve, azaz az ismétléssel járó növekvő progresszivitás és a szankcionálás kiszámíthatósága, előreláthatósága. A Médiatanács a fentiek okán az Mttv (3) bekezdés bb) alpontja alapján a maximálisan kiszabható bírság Üzleti titok %-ának megfelelő összegű, azaz ,-Ft bírságot szabott ki a Médiaszolgáltatóval szemben. Az eljárás során a Ket (2) bekezdése szerinti eljárási költség nem merült fel. 3

4 A jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ket. 72. (1) bekezdés da) pontján, valamint az Mttv (1) és (3) bekezdésén, illetve a on alapul. A tárgyalás tartására vonatkozó tájékoztatás a polgári perrendtartásról szóló évi III. törvény (Pp.) 338. (2) bekezdésén alapul. Budapest, október 5. a Médiatanács nevében Szalai Annamária elnök Kapják: Személyes adat Dr. Vass Ágnes hitelesítő tag 4

5 A Médiatanács 1339/2011. (X.5.) számú határozatának melléklete Üzemeltető: Hegyalja Kft. A különleges jogosultságot engedélyező határozat 2448/2007. (X. 25.), 2449/2007. (X. 25.), 1649/2008. (IX. 3.) és 766/2010. (IV. 28.) száma: Közszolgálati műsorarány: 57%/hét, 51%/nap Speciális karakterisztika: - Műsoridő: 24 óra/nap Megjegyzés: - A hatóság a vizsgálat első lépéseként lekódolta a rádió egész heti műsorfolyamát. Az alábbi táblázatokban félkövérrel kiemelésre kerültek a közszolgálatiként elfogadott műsorok és műsorrészek: május 2. (hétfő) Műsor címe kezdés vég nettó idő zene szöveg Mixakták (retro slágermixek) 0:00:00 0:53:52 0:53:52 0:43:27 0:10:25 zene (pop) 0:53:52 1:00:25 0:06:33 0:06:33 0:00:00 Retour - utazási magazin (Egyiptom) 1:00:25 1:46:09 0:45:44 0:30:41 0:15:03 zene (pop) 1:46:09 2:00:56 0:14:47 0:14:47 0:00:00 Mixakták (retro slágermixek) 2:00:56 2:57:35 0:56:39 0:44:18 0:12:21 zene (pop) 2:57:35 3:01:03 0:03:28 0:03:28 0:00:00 Mixakták (retro slágermixek) 3:01:03 3:58:18 0:57:15 0:43:50 0:13:25 zene (pop) 3:58:18 4:05:53 0:07:35 0:07:35 0:00:00 Retour - utazási magazin (Horvátország) 4:05:53 4:56:27 0:50:34 0:35:30 0:15:04 zene (pop) 4:56:27 5:02:41 0:06:14 0:06:14 0:00:00 Mixakták (retro slágermixek) 5:02:41 6:00:13 0:57:32 0:45:10 0:12:22 Hírek (ballagás Sátoraljaújhelyen, pályázat Sárospatakon, szociális konzultáció) 6:00:13 6:04:33 0:04:20 0:00:00 0:04:20 Reggeli K.O. - névnapok, kalendárium, időjárás, traffipax információk, érettségi, szökőkutak Miskolcon, véradó nap, 1% adó, nyaralás külföldön, munkahelyi balesetek, energiahét Miskolcon 6:04:33 7:01:03 0:56:30 0:45:35 0:10:55 Hírek (Rákóczi-szobor Sátoraljaújhelyen, pályázat Sárospatakon, megkezdődött az érettségi) 7:01:03 7:05:54 0:04:51 0:00:00 0:04:51 Reggeli K.O. folyt. 7:05:54 8:00:00 0:54:06 0:43:23 0:10:43 Hírek (ballagás Sátoraljaújhelyen, véradás a Szinva parkban, érettségi) 8:00:00 8:04:32 0:04:32 0:00:00 0:04:32 Reggeli K.O. folyt. 8:04:32 8:59:30 0:54:58 0:45:03 0:09:55 Hírek (Rákóczi-szobor Sátoraljaújhelyen, kampány Miskolcon, új városközpont) 8:59:30 9:04:47 0:05:17 0:00:00 0:05:17 Reggeli K.O. folyt. 9:04:47 10:00:20 0:55:33 0:42:47 0:12:46 Hírek (közigazgatási fórum Sárospatakon, ásványfesztivál Miskolcon, új kamarai törvény) 10:00:20 10:04:41 0:04:21 0:00:00 0:04:21 Reggeli K.O folyt. 10:04:41 11:00:00 0:55:19 0:46:28 0:08:51 Hírek (pályázat Sárospatakon, a Szinva burkolása, 1%) 11:00:00 11:04:50 0:04:50 0:00:00 0:04:50 Reggeli K.O. folyt. 11:04:50 12:00:14 0:55:24 0:47:08 0:08:16 Hírek (véradás a Szinva parkban, kismamáknak ügyfélnap, érettségi) 12:00:14 12:04:56 0:04:42 0:00:00 0:04:42 Délutáni információs magazin - születésnapi játék, traffipax információk, talált kutya, pollenjelentés és időjárás 12:04:56 13:00:36 0:55:40 0:54:09 0:01:31 Hírek (közigazgatási fórum Sárospatakon, energiahét Miskolcon, új kamarai törvény) 13:00:36 13:05:27 0:04:51 0:00:00 0:04:51 Délutáni információs magazin folyt. 13:05:27 14:00:52 0:55:25 0:53:38 0:01:47 Hírek (Rákóczi-szobor Sátoraljaújhelyen, szökőkutak Miskolcon, érettségi) 14:00:52 14:06:40 0:05:48 0:00:00 0:05:48 Délutáni információs magazin folyt. 14:06:40 15:01:10 0:54:30 0:52:29 0:02:01 Hírek (fejlesztések a Miskolci Egyetemen, véradó nap 15:01:10 15:06:19 0:05:09 0:00:00 0:05:09 5

6 Miskolcon, Bin Laden) Délutáni információs magazin folyt. 15:06:19 16:01:23 0:55:04 0:52:50 0:02:14 Hírek (energiahét Miskolcon, ásványkiállítás, drágul a benzin) 16:01:23 16:07:03 0:05:40 0:00:00 0:05:40 Délutáni információs magazin folyt. 16:07:03 17:01:06 0:54:03 0:52:25 0:01:38 Hírek (új munkahelyek Ózdon, ügyfélfogadás kismamáknak, mentelmi jog) 17:01:06 17:06:14 0:05:08 0:00:00 0:05:08 Esti információs magazin - kalendárium, névnapok, traffipax 17:06:14 18:01:27 0:55:13 0:49:42 0:05:31 Híróra - a térség legfrissebb hírei: új rendelő Tokajban, Rákóczi-szobor Sátoraljaújhelyen, pályázat Sárospatakon, sátoraljaújhelyi kistérségi akcióterv, sárospataki önkormányzat hírei 18:01:27 19:00:12 0:58:45 0:39:07 0:19:38 Hírek (szökőkutak Miskolcon, operagála, szociális konzultáció) 19:00:12 19:06:16 0:06:04 0:00:00 0:06:04 Kívánságműsor 19:06:16 20:00:29 0:54:13 0:50:07 0:04:06 Híróra ism. 20:00:29 21:03:04 1:02:35 0:42:57 0:19:38 Hírek (új rendelet Miskolcon, a Szinva burkolása, demonstrációk) 21:03:04 21:07:25 0:04:21 0:00:00 0:04:21 Retour - utazási magazin (Sri Lanka) 21:07:25 21:58:05 0:50:40 0:30:02 0:20:38 zene (pop) 21:58:05 22:06:33 0:08:28 0:08:28 0:00:00 Híróra ism. 22:06:33 23:05:20 0:58:47 0:39:06 0:19:41 Olvasóklub - Agatha Christie: Gyilkosság méretre 23:05:20 23:43:01 0:37:41 0:11:11 0:26:30 zene (pop) 23:43:01 23:59:59 0:16:58 0:16:58 0:00:00 Összesen: 23:59:59 18:25:06 5:34: május 3. (kedd) nettó Műsor címe kezdés vég idő zene szöveg zene (pop) 0:00:00 0:06:53 00:06:53 0:06:53 0:00:00 Mixakták (retro slágermixek) 0:06:53 0:58:56 00:52:03 0:41:16 0:10:47 Olvasóklub - Agatha Christie: Miss Marple mesél 0:58:56 1:20:05 00:21:09 0:00:00 0:21:09 zene (pop) 1:20:05 2:00:29 00:40:24 0:40:24 0:00:00 Mixakták (retro slágermixek) 2:00:29 2:53:53 00:53:24 0:42:33 0:10:51 Olvasóklub - Sherlock Holmes 2:53:53 3:42:26 00:48:33 0:06:52 0:41:41 zene (pop) 3:42:26 3:59:00 00:16:34 0:16:34 0:00:00 Retour - utazási magazin (Horvátország) 3:59:00 4:49:34 00:50:34 0:35:32 0:15:02 zene (pop) 4:49:34 4:55:40 00:06:06 0:06:06 0:00:00 Mixakták (retro slágermixek) 4:55:40 5:45:23 00:49:43 0:40:50 0:08:53 zene (pop) 5:45:23 5:59:42 00:14:19 0:14:19 0:00:00 Hírek (Miskolctapolca, védelmi felkészítés Sátoraljaújhely, szociális konzultáció) 5:59:42 6:04:48 00:05:06 0:00:00 0:05:06 Reggeli K.O. - névnapok, kalendárium, időjárás, traffipax információk, érettségi, ruhagyűjtés Miskolcon, vadbalesetek Borsodban 6:04:48 7:00:15 00:55:27 0:50:32 0:04:55 Hírek (tolvaj Miskolcon, Zemplén kalandpark, matematika érettségi) 7:00:15 7:04:30 00:04:15 0:00:00 0:04:15 Reggeli K.O. folyt. 7:04:30 8:00:13 00:55:43 0:50:05 0:05:38 Hírek (Lillafüredi beruházás, új parkolási rendelet, matematika érettségi) 8:00:13 8:05:30 00:05:17 0:00:00 0:05:17 Reggeli K.O. folyt. 8:05:30 8:59:26 00:53:56 0:47:08 0:06:48 Hírek (Zemplén kalandpark, ballagás Sárospatakon, egyenruhás bűnözés) 8:59:26 9:04:37 00:05:11 0:00:00 0:05:11 Reggeli K.O. folyt. 9:04:37 9:59:17 00:54:40 0:49:40 0:05:00 Hírek (Lillafüredi beruházás, új parkolási rendelet, polgárőrség) 9:59:17 10:04:34 00:05:17 0:00:00 0:05:17 Reggeli K.O. folyt. 10:04:34 10:59:57 00:55:23 0:49:03 0:06:20 Hírek (új rendelő Tokajban, ruhagyűjtés Miskolcon, tisztújítás az MTA-ban) 10:59:57 11:04:46 00:04:49 0:00:00 0:04:49 Reggeli K.O. folyt. 11:04:46 12:00:40 00:55:54 0:50:06 0:05:48 Hírek (ballagás Sárospatakon, vadbalesetek Borsodban, matematika érettségi) 12:00:40 12:06:16 00:05:36 0:00:00 0:05:36 Délutáni információs magazin - születésnapi játék, traffipax információk, talált kutya, pollenjelentés, időjárás 12:06:16 13:01:16 00:55:00 0:52:20 0:02:40 6

7 Hírek (új parkolási rendelet Miskolcon, tolvaj Miskolcon, Rogán Antal nyilatkozata) 13:01:16 13:05:52 00:04:36 0:00:00 0:04:36 Délutáni információs magazin folyt. 13:05:52 14:00:37 00:54:45 0:52:18 0:02:27 Hírek (tűzoltók ünnepe Miskolcon, védelmi felkészítés Sátoraljaújhelyen, parlament) 14:00:37 14:06:26 00:05:49 0:00:00 0:05:49 Délutáni információs magazin folyt. 14:06:26 15:00:48 00:54:22 0:51:32 0:02:50 Hírek (Zemplén kalandpark, nyékládházi büntetőper, anyakönyvi törvény) 15:00:48 15:06:49 00:06:01 0:00:00 0:06:01 Délutáni információs magazin folyt. 15:06:49 16:00:56 00:54:07 0:51:00 0:03:07 Hírek (vadbalesetek Borsodban, ruhagyűjtés Miskolcon, újabb tüntetés) 16:00:56 16:06:16 00:05:20 0:00:00 0:05:20 Délutáni információs magazin folyt. 16:06:16 17:01:10 00:54:54 0:51:35 0:03:19 Hírek (Lillafüredi beruházás, új rendelő Tokajban, geodéziai károk) 17:01:10 17:06:41 00:05:31 0:00:00 0:05:31 Esti információs magazin - kalendárium, névnapok, traffipax 17:06:41 18:00:22 00:53:41 0:52:13 0:01:28 Híróra - a térség legfrissebb hírei: tolvaj Miskolcon, beruházás Lillafüreden, új parkolási rendelet, tűzoltó ünnep, fórum Sárospatakon, fejlesztés a Miskolci Egyetemen, sport, 18:00:22 18:55:10 00:54:48 0:36:24 0:18:24 zene (pop) 18:55:10 18:59:50 00:04:40 0:04:40 0:00:00 Hírek (új parkolási rendelet Miskolcon, védelmi felkészítés Sátoraljaújhelyen, háziorvosok) 18:59:50 19:05:26 00:05:36 0:00:00 0:05:36 Kívánságműsor 19:05:26 20:00:28 00:55:02 0:52:30 0:02:32 Híróra - a térség legfrissebb hírei: tolvaj Miskolcon, beruházás Lillafüreden, új parkolási rendelet, tűzoltó ünnep, fórum Sárospatakon, fejlesztés a Miskolci Egyetemen, sport 20:00:28 20:55:16 00:54:48 0:36:24 0:18:24 zene (pop) 20:55:16 20:59:55 00:04:39 0:04:39 0:00:00 Hírek (új rendészeti igazgató Borsodban, ballagás Sárospatakon, matematika érettségi) 20:59:55 21:04:45 00:04:50 0:00:00 0:04:50 Mixakták (retro slágermixek) 21:04:45 21:56:57 00:52:12 0:40:47 0:11:25 zene (pop) 21:56:57 22:00:33 00:03:36 0:03:36 0:00:00 Híróra ism. 22:00:33 22:55:21 00:54:48 0:36:24 0:18:24 zene (pop) 22:55:21 22:59:59 00:04:38 0:04:38 0:00:00 Retour - utazási magazin (Sri Lanka) 22:59:59 23:50:35 00:50:36 0:29:58 0:20:38 zene (pop) 23:50:35 23:59:59 00:09:24 0:09:24 0:00:00 Összesen: 23:59:59 18:38:15 5:21: május 4. (szerda) Műsor címe kezdés vég nettó idő zene szöveg zene (pop) 0:00:00 0:02:42 00:02:42 0:02:42 0:00:00 Mixakták (retro slágermixek) 0:02:42 0:54:26 00:51:44 0:41:10 0:10:34 zene (pop) 0:54:26 1:00:26 00:06:00 0:06:00 0:00:00 Olvasóklub - Agatha Christie: A házmesterné bosszúja 1:00:26 1:25:48 00:25:22 0:00:00 0:25:22 zene (pop) 1:25:48 2:02:44 00:36:56 0:36:56 0:00:00 Mixakták (retro slágermixek) 2:02:44 2:54:50 00:52:06 0:40:51 0:11:15 zene (pop) 2:54:50 3:02:32 00:07:42 0:07:42 0:00:00 Olvasóklub - Sherlock Holmes (A haldokló detektív esete) 3:02:32 3:37:37 00:35:05 0:00:00 0:35:05 zene (pop) 3:37:37 4:05:01 00:27:24 0:27:24 0:00:00 Mixakták (retro slágermixek) 4:05:01 4:56:27 00:51:26 0:40:30 0:10:56 zene (pop) 4:56:27 5:00:35 00:04:08 0:04:08 0:00:00 Retour - utazási magazin (Anglia) 5:00:35 5:42:42 00:42:07 0:28:38 0:13:29 zene (pop) 5:42:42 6:00:34 00:17:52 0:17:52 0:00:00 Hírek (új szakrendelő Tokajban, ruhagyűjtés Miskolcon, terrorellenes bizottság) 6:00:34 6:05:48 00:05:14 0:00:00 0:05:14 Reggeli K.O. - névnapok, kalendárium, időjárás, traffipax információk, üzemanyagár) 6:05:48 7:01:34 00:55:46 0:50:47 0:04:59 Hírek (tehetségnap Miskolcon, kémiaverseny Miskolcon, teszt Pakson) 7:01:34 7:06:49 00:05:15 0:00:00 0:05:15 Reggeli K.O. folyt. 7:06:49 8:00:40 00:53:51 0:48:49 0:05:02 Hírek (vándorgyűlés Tokajon, betongát Felsőzsolcán, 8:00:40 8:06:16 00:05:36 0:00:00 0:05:36 7

8 érettségi) Reggeli K.O. folyt. 8:06:16 9:01:00 00:54:44 0:49:12 0:05:32 Hírek (kilakoltatások Sárospatakon, dugó Miskolcon, országgyűlés) 9:01:00 9:06:50 00:05:50 0:00:00 0:05:50 Reggeli K.O. folyt. 9:06:50 10:01:04 00:54:14 0:48:46 0:05:28 Hírek (tehetségnap Miskolcon, bérpótló juttatás Miskolcon) 10:01:04 10:06:39 00:05:35 0:00:00 0:05:35 Reggeli K.O. folyt. 10:06:39 11:01:07 00:54:28 0:44:48 0:09:40 Hírek (vándorgyűlés Tokajban, perbeszéd-verseny Miskolcon, nem elfogult a bíró) 11:01:07 11:06:27 00:05:20 0:00:00 0:05:20 Reggeli K.O. folyt. 11:06:27 12:01:13 00:54:46 0:51:17 0:03:29 Hírek (bérpótló juttatás Miskolcon, lakossági fórum Lillafüreden, nem elfogult a bíró) 12:01:13 12:07:29 00:06:16 0:00:00 0:06:16 Délutáni információs magazin - születésnapi játék, traffipax információk, pollenjelentés, időjárás, az év legsikeresebb scifije, cukorbetegség, számítógépes jövő, csontritkulás, kalendárium 12:07:29 13:00:56 00:53:27 0:50:18 0:03:09 Hírek (tehetségnap Miskolcon, betongát Felsőzsolcán) 13:00:56 13:06:21 00:05:25 0:00:00 0:05:25 Délutáni információs magazin folyt. 13:06:21 14:01:36 00:55:15 0:52:08 0:03:07 Hírek (kémiaverseny Miskolcon, kilakoltatások Sárospatakon, áfa-csalás) 14:01:36 14:08:25 00:06:49 0:00:00 0:06:49 Délutáni információs magazin folyt. 14:08:25 15:01:20 00:52:55 0:49:46 0:03:09 Hírek (felújítás Sárospatakon, tehetségnap Miskolcon) 15:01:20 15:07:01 00:05:41 0:00:00 0:05:41 Délutáni információs magazin folyt. 15:07:01 16:01:04 00:54:03 0:51:18 0:02:45 Hírek (vándorgyűlés Tokajban, kémiaverseny Miskolcon) 16:01:04 16:06:45 00:05:41 0:00:00 0:05:41 Délutáni információs magazin folyt. 16:06:45 17:01:48 00:55:03 0:52:05 0:02:58 Hírek (bérpótló juttatás Miskolcon, betongát Felsőzsolcán) 17:01:48 17:08:39 00:06:51 0:00:00 0:06:51 Délutáni információs magazin folyt. 17:08:39 18:01:54 00:53:15 0:51:25 0:01:50 Híróra - a térség legfrissebb hírei: tehetségnap Miskolcon, bérpótló juttatás Miskolcon, betongát Felsőzsolcán, felújítás Sárospatakon, sport 18:01:54 19:03:00 01:01:06 0:18:11 0:42:55 Hírek (lakossági fórum Diósgyőrben, a sárospataki Bodrog-híd felújítása) 19:03:00 19:09:15 00:06:15 0:00:00 0:06:15 Kívánságműsor 19:09:15 20:02:59 00:53:44 0:51:52 0:01:52 Híróra ism. 20:02:59 21:04:05 01:01:06 0:18:11 0:42:55 Hírek (vándorgyűlés Tokajban, kilakoltatás Sárospatakon) 21:04:05 21:10:10 00:06:05 0:00:00 0:06:05 Mixakták (retro slágermixek) 21:10:10 22:00:54 00:50:44 0:40:37 0:10:07 Híróra ism. 22:00:54 23:02:00 01:01:06 0:18:11 0:42:55 Retour - utazási magazin (Anglia) 23:02:00 23:44:07 00:42:07 0:28:38 0:13:29 zene (pop) 23:44:07 23:59:59 00:15:52 0:15:52 0:00:00 Összesen: 23:59:59 17:26:04 6:33:55 8

9 2011. május 5. (csütörtök) Műsor címe kezdés vég nettó idő zene szöveg zene (pop) 0:00:00 0:01:57 00:01:57 0:01:57 0:00:00 Mixakták (retro slágermixek) 0:01:57 0:53:34 00:51:37 0:40:38 0:10:59 zene (pop) 0:53:34 0:59:53 00:06:19 0:06:19 0:00:00 Olvasóklub - Wass Albert: Erdők könyve 0:59:53 1:27:30 00:27:37 0:00:00 0:27:37 zene (pop) 1:27:30 1:35:13 00:07:43 0:07:43 0:00:00 Olvasóklub - Wass Albert: Erdők könyve 1:35:13 1:53:14 00:18:01 0:00:00 0:18:01 zene (pop) 1:53:14 2:00:08 00:06:54 0:06:54 0:00:00 Mixakták (retro slágermixek) 2:00:08 2:50:56 00:50:48 0:40:56 0:09:52 zene (pop) 2:50:56 3:02:24 00:11:28 0:11:28 0:00:00 Olvasóklub - Agatha Christie: Gyilkosság méretre 3:02:24 3:40:03 00:37:39 0:11:11 0:26:28 zene (pop) 3:40:03 4:03:57 00:23:54 0:23:54 0:00:00 Mixakták (retro slágermixek) 4:03:57 4:55:42 00:51:45 0:41:06 0:10:39 zene (pop) 4:55:42 5:08:15 00:12:33 0:12:33 0:00:00 Retour - utazási magazin (Egyiptom) 5:08:15 5:54:01 00:45:46 0:30:43 0:15:03 zene (pop) 5:54:01 6:00:06 00:06:05 0:06:05 0:00:00 Hírek (tehetségnap Miskolcon, vándorgyűlés, elfogták a taxis támadóit) 6:00:06 6:05:45 00:05:39 0:00:00 0:05:39 Reggeli K.O. - névnapok, kalendárium, időjárás, traffipax információk, programajánló 6:05:45 6:59:34 00:53:49 0:48:32 0:05:17 Hírek (csatornahálózat a Bodrogközben, sárospataki Bodrog-híd javítása, Morvai Krisztina nyiltkozat) 6:59:34 7:04:00 00:04:26 0:00:00 0:04:26 Reggeli K.O. folyt. 7:04:00 7:59:30 00:55:30 0:50:40 0:04:50 Hírek (új számítástechnikai eszközök Sátoraljaújhelyen, védőoltás Miskolcon) 7:59:30 8:04:08 00:04:38 0:00:00 0:04:38 Reggeli K.O. folyt. 8:04:08 8:59:36 00:55:28 0:50:37 0:04:51 Hírek (csatornahálózat a Bodrogközben, új számítástechnikai eszközök Sátoraljaújhelyen, érettségi) 8:59:36 9:04:06 00:04:30 0:00:00 0:04:30 Reggeli K.O. folyt. 9:04:06 10:00:04 00:55:58 0:51:20 0:04:38 Hírek (állatkerti vetélkedő Miskolcon, bűnmegelőzési kiállítás Sátoraljaújhelyen, angol érettségi) 10:00:04 10:04:52 00:04:48 0:00:00 0:04:48 Reggeli K.O. folyt. 10:04:52 11:00:20 00:55:28 0:52:02 0:03:26 Hírek (felújították az ügyészségi épületet Miskolcon, a Bodrog-híd felújítás új szakasza) 11:00:20 11:05:31 00:05:11 0:00:00 0:05:11 Reggeli K.O. folyt. 11:05:31 12:00:01 00:54:30 0:50:59 0:03:31 Hírek (Miskolc város napja, két tolvajt fogtak el Edelényben) 12:00:01 12:06:05 00:06:04 0:00:00 0:06:04 Délutáni információs magazin - születésnapi játék, traffipax információk, pollenjelentés, időjárás, programajánló, alzheimer kór, filmajánló 12:06:05 12:59:15 00:53:10 0:49:56 0:03:14 Hírek (állatkerti vetélkedő Miskolcon, védőoltás Miskolcon) 12:59:15 13:04:28 00:05:13 0:00:00 0:05:13 Délutáni információs magazin folyt. 13:04:28 14:00:07 00:55:39 0:52:34 0:03:05 Hírek (Szépkorúak Háza Miskolcon, kilakoltatások Sárospatakon) 14:00:07 14:05:41 00:05:34 0:00:00 0:05:34 Délutáni információs magazin folyt. 14:05:41 14:59:55 00:54:14 0:51:15 0:02:59 Hírek (Miskolc város napja, csatornahálózat a Bodrogközben) 14:59:55 15:06:08 00:06:13 0:00:00 0:06:13 Délutáni információs magazin folyt. 15:06:08 15:59:23 00:53:15 0:50:03 0:03:12 Hírek (két tolvajt fogtak el Edelényben, új számítástechnikai eszközök Sátoraljaújhelyen) 15:59:23 16:04:53 00:05:30 0:00:00 0:05:30 Délutáni információs magazin folyt. 16:04:53 17:00:15 00:55:22 0:52:21 0:03:01 Hírek (emléktábla Miskolctapolcán, bűnmegelőzési kiállítás Sátoraljaújhelyen, angol érettségi) 17:00:15 17:05:41 00:05:26 0:00:00 0:05:26 Délutáni információs magazin folyt. 17:05:41 17:59:24 00:53:43 0:50:43 0:03:00 Híróra - a térség legfrissebb hírei: csatornahálózat a Bodrogközben, felújították a miskolci ügyészségi épületet, szép korúak háza Miskolcon, kilakoltatások Sárospatakon, sport 17:59:24 19:00:25 01:01:01 0:17:52 0:43:09 Hírek (felújították a miskolci ügyészségi épületet, 19:00:25 19:06:26 00:06:01 0:00:00 0:06:01 9

10 sárospataki Bodrog-híd felújításának új szakasza) Kívánságműsor 19:06:26 20:00:46 00:54:20 0:51:52 0:02:28 Híróra ism. 20:00:46 21:01:51 01:01:05 0:17:52 0:43:13 Hírek (kilakoltatás Sárospatakon, állatkerti vetélkedő Miskolcon) 21:01:51 21:08:54 00:07:03 0:00:00 0:07:03 Mixakták (retro slágermixek) 21:08:54 22:00:58 00:52:04 0:41:13 0:10:51 Híróra ism. 22:00:58 23:02:03 01:01:05 0:17:52 0:43:13 Retour - utazási magazin (Sri Lanka) 23:02:03 23:52:39 00:50:36 0:29:58 0:20:38 zene (pop) 23:52:39 23:59:59 00:07:20 0:07:20 0:00:00 Összesen: 23:59:59 17:16:28 6:43: május 6. (péntek) nettó Műsor címe kezdés vég idő zene szöveg zene (pop) 0:00:00 0:01:07 00:01:07 0:01:07 0:00:00 Mixakták (retro slágermixek) 0:01:07 0:53:02 00:51:55 0:40:57 0:10:58 zene (pop) 0:53:02 0:59:30 00:06:28 0:06:28 0:00:00 Olvasóklub - Sherlock Holmes 0:59:30 1:34:34 00:35:04 0:00:00 0:35:04 zene (pop) 1:34:34 2:01:59 00:27:25 0:27:25 0:00:00 Mixakták (retro slágermixek) 2:01:59 2:54:07 00:52:08 0:41:01 0:11:07 zene (pop) 2:54:07 3:00:26 00:06:19 0:06:19 0:00:00 Olvasóklub - Agatha Christie: A házmesterné bosszúja 3:00:26 3:25:47 00:25:21 0:00:00 0:25:21 zene (pop) 3:25:47 4:02:44 00:36:57 0:36:57 0:00:00 Mixakták (retro slágermixek) 4:02:44 4:53:01 00:50:17 0:40:55 0:09:22 zene (pop) 4:53:01 5:05:13 00:12:12 0:12:12 0:00:00 Retour - utazási magazin (Horvátország) 5:05:13 5:51:03 00:45:50 0:30:48 0:15:02 zene (pop) 5:51:03 6:00:00 00:08:57 0:08:57 0:00:00 Hírek (állatkerti vetélkedő Miskolcon, a Bodrog-híd felújítás új szakasza) 6:00:00 6:06:13 00:06:13 0:00:00 0:06:13 Reggeli K.O. - névnapok, kalendárium, időjárás, traffipax információk, programajánló, helyi infók 6:06:13 7:00:10 00:53:57 0:48:30 0:05:27 Hírek (villanyrendőr Miskolcon, tehetségnap Miskolcon) 7:00:10 7:05:21 00:05:11 0:00:00 0:05:11 Reggeli K.O. folyt. 7:05:21 8:00:39 00:55:18 0:50:16 0:05:02 Hírek (lokálpatrióták Sárospatakon, betörtek a tiszacsermelyi postára) 8:00:39 8:06:24 00:05:45 0:00:00 0:05:45 Reggeli K.O. folyt. 8:06:24 8:59:35 00:53:11 0:48:33 0:04:38 Hírek (tettenérés Mezőnagymihályon, villanyrendőr Miskolcon) 8:59:35 9:05:10 00:05:35 0:00:00 0:05:35 Reggeli K.O. folyt. 9:05:10 10:00:22 00:55:12 0:51:16 0:03:56 Hírek (tehetségnap Miskolcon, lokálpatrióták Sárospatakon) 10:00:22 10:06:11 00:05:49 0:00:00 0:05:49 Reggeli K.O. folyt. 10:06:11 11:00:45 00:54:34 0:50:58 0:03:36 Hírek (vándorgyűlés Tokajban, betörtek a tiszacsermelyi postára) 11:00:45 11:07:52 00:07:07 0:00:00 0:07:07 Reggeli K.O. folyt. 11:07:52 12:00:42 00:52:50 0:48:05 0:04:45 Hírek (Miskolci Kulturális Központ, tettenérés Mezőnagymihályon) 12:00:42 12:06:33 00:05:51 0:00:00 0:05:51 Délutáni információs magazin - születésnapi játék, traffipax információk, pollenjelentés, időjárás, programajánló, szexuális élet, májrák 12:06:33 13:00:55 00:54:22 0:51:12 0:03:10 Hírek (közmunka Sárospatakon, kémiaverseny Miskolcon) 13:00:55 13:05:47 00:04:52 0:00:00 0:04:52 Délutáni információs magazin folyt. 13:05:47 14:01:28 00:55:41 0:52:34 0:03:07 Hírek (villanyrendőr Miskolcon, vándorgyűlés Tokajban) 14:01:28 14:08:12 00:06:44 0:00:00 0:06:44 Délutáni információs magazin folyt. 14:08:12 15:00:35 00:52:23 0:50:21 0:02:02 Hírek (kerékpáros kupa Miskolcon, lokálpatrióták Sárospatakon) 15:00:35 15:05:32 00:04:57 0:00:00 0:04:57 Délutáni információs magazin folyt. 15:05:32 16:00:14 00:54:42 0:51:33 0:03:09 Hírek (Miskolci Kulturális Központ, vándorgyűlés Tokajban) 16:00:14 16:06:23 00:06:09 0:00:00 0:06:09 Délutáni információs magazin folyt. 16:06:23 17:00:58 00:54:35 0:52:03 0:02:32 10

11 Hírek (tehetségnap Miskolcon, kémiaverseny Miskolcon) 17:00:58 17:06:53 00:05:55 0:00:00 0:05:55 Délutáni információs magazin folyt. 17:06:53 18:01:20 00:54:27 0:52:03 0:02:24 Híróra - a térség legfrissebb hírei: villanyrendőr Miskolcon, tettenérés Mezőnagymihályon, kerékpáros kupa Miskolcon 18:01:20 19:02:34 01:01:14 0:42:33 0:18:41 Hírek (kémiaverseny Miskolcon, tettenérés Mezőnagymihályon) 19:02:34 19:08:35 00:06:01 0:00:00 0:06:01 Kívánságműsor 19:08:35 20:04:00 00:55:25 0:52:46 0:02:39 Híróra ism. 20:04:00 21:01:37 00:57:37 0:38:56 0:18:41 Hírek (katasztrófavédelmi verseny, három nagy rendezvény Tolcsván) 21:01:37 21:07:39 00:06:02 0:00:00 0:06:02 Mixakták (retro slágermixek) 21:07:39 21:59:44 00:52:05 0:41:13 0:10:52 Híróra ism. 21:59:44 23:00:56 01:01:12 0:42:31 0:18:41 Retour - utazási magazin (Anglia) 23:00:56 23:43:03 00:42:07 0:28:38 0:13:29 zene (pop) 23:43:03 23:59:59 00:16:56 0:16:56 0:00:00 Összesen: 23:59:59 18:44:03 5:15: május 7. (szombat) Műsor címe kezdés vég nettó idő zene szöveg zene (pop) 0:00:00 0:00:53 00:00:53 0:00:53 0:00:00 Mixakták (retro slágermixek) 0:00:53 0:52:56 00:52:03 0:41:14 0:10:49 zene (pop) 0:52:56 1:03:21 00:10:25 0:10:25 0:00:00 Olvasóklub Agatha Christie: Gyilkosság méretre 1:03:21 1:41:01 00:37:40 0:11:10 0:26:30 zene (pop) 1:41:01 2:04:52 00:23:51 0:23:51 0:00:00 Mixakták (retro slágermixek) 2:04:52 2:46:24 00:41:32 0:32:36 0:08:56 Összesen: 02:46:24 2:00:09 0:46:15 Értékelés: A fenti adatok birtokában az alábbi (kerekített) eredményeket állapította meg a hatóság: Műsoridő (óra:perc) Zene (óra:perc) Szöveg (óra:perc) Közszolgálati műsorszámok és műsorelemek (óra:perc) Hírműsor (óra:perc) Reklám (perc:mp) május 2. május 3. május 4. május 5. május 6. május 7. május :46 18:25 18:38 17:26 17:16 18:44 2:00 5:35 5:22 6:34 6:44 5:15 0:46 5:08 5:50 6:25 7:15 9:11 0:38 2:09 2:24 3:30 3:25 2:18 nem szerepelt reklám a műsorkínálatban nem szerepelt nincs adat nincs adat A Médiaszolgáltató szerződésében foglalt vállalását és a teljesítését az alábbi táblázat tartalmazza. Műsorszámok 1. Közszolgálati műsorszámok A heti műsoridő min. százalékaként A napi műsoridő min. százalékaként Teljesítés a május 2-7. terjedő időszakban, a heti műsoridő min. százalékaként 57% 51% 28% (hétfő 21%, kedd 23%, szerda 26%, csütörtök 30%, péntek 38% és szombat 23%) 11

12 2. A helyi közélettel foglalkozó, a helyi mindennapi életet bemutató, azt segítő műsorszámok aránya 42% 35% átlagosan 15% (hétfő 13%, kedd 13%, szerda 16%, csütörtök 20% és péntek 12,5%). Reggeli K.O. információs magazin, Délutáni információs magazin és a Híróra szöveges részei, valamint a Hírek (ezek az elemek helyi információkat tartalmaztak). Műsorterv egységek Szöveg aránya 26% 20% 25% (hétfő 21%, kedd 21%, szerda 26%, csütörtök 21%, péntek 21% és szombat 23%) Műsorszám kategóriák 1. Hírműsorok (6-20 óra között óránként min. 3 perc) 4. Zenei (ksz.) műsorok 5. Egyéb közszolgálat 13% 11.5% 11% (hétfő és kedd 8-8%, szerda és csütörtök 13-13%, péntek 8%, a hírműsorok óránként követték egymást) 15% 15% közszolgálati zenei műsor nem szerepelt a kínálatban 4.5% 4.5% átlagosan 8% kulturális műsorok (Retour utazási magazin szöveges része és az Olvasóklub irodalmi összeállítás) A Rádió Max tokaji vk. Médiaszolgáltató műsorkínálata a zene (75%/hét) dominanciáját mutatta. Ez jellemezte a műsorok többségét is (pl. a Reggeli K.O., a Délutáni és az esti információs magazinban a szöveg csupán 4%-5%-ot ért el a több órát kitevő műsorszámban). Ebből következik, hogy ezeknek a műsoroknak csupán a szöveges, informatív részét fogadta el a hatóság közszolgálatiként. A fenti táblázatban látható, hogy a Médiaszolgáltató a hírműsorok tekintetében elfogadható mértékben teljesítette a vállalását. Ugyancsak teljesült az,,egyéb közszolgálat vállalás, amit a Retour utazási magazin szöveges része és az Olvasóklub biztosított. A zenei műsorok (Mixakták, Kívánságműsor és popzenei betétek) közül egyiket sem fogadta el a hatóság közszolgálatiként. Valamiféle rendezőelv csupán a Mixakták esetében volt tetten érhető. (A műsort D.Tóth László és Orbán DJ Mix Tamás jegyzi. A retro zenéket felvonultató rádióműsor különlegessége, hogy nem az eredeti dalokat, hanem azok mixelt változatát játsszák le. Az általában egy órás műsorban négy-négy mix szerepel, amelyben az elmúlt húsz év legnagyobb külföldi és hazai slágerei kapnak helyet.) 12

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 822/2012. (V. 2.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 822/2012. (V. 2.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/2651-8/2012. Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség, illetve a közösségi médiaszolgáltatásokkal szemben támasztott törvényi kötelezettségek

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1464/2012. (VII. 25.) számú HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1464/2012. (VII. 25.) számú HATÁROZATA Iktatószám: MN/15130-10/2012. Tárgy: a gyermekek és kiskorúak védelmére vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Ügyintéző: Melléklet: személyes adat a hatósági eljárás tárgyát képező honlap másolata

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1346/2016. (XI. 22.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1346/2016. (XI. 22.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/28574-8/2016. Tárgy: a reklám más médiatartalmaktól való megkülönböztetésének módjára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat A NEMZETI

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1250/2014. (XII.16.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1250/2014. (XII.16.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/26124-8/2014. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a támogatás közzétételére vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 1250/2014. (XII.16.)

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1331/2013. (VIII. 28.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1331/2013. (VIII. 28.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/22233-7/2013. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések, és a közösségi médiaszolgáltatókkal szemben előírt törvényi követelmények megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám:

Részletesebben

Ügyiratszám: TA/2925-12/2011 NEMZETI MÉDIA - ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK

Ügyiratszám: TA/2925-12/2011 NEMZETI MÉDIA - ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK Ügyiratszám: TA/2925-12/2011 NEMZETI MÉDIA - ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 499/2011. (IV.14.) számú HATÁROZATA A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa (továbbiakban: Médiatanács) a Szabó

Részletesebben

Tárgy: Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 54/2015. (I.13.) számú HATÁROZATA

Tárgy: Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 54/2015. (I.13.) számú HATÁROZATA Iktatószám: Tárgy: Ügyintéző: Melléklet: MN/30592-7/2014. a gyermekek és kiskorúak védelmére vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése személyes adat a hatósági eljárás tárgyát képező sajtótermék másolata

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1531/2011. (X.26.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1531/2011. (X.26.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/25777-8/2011. Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsorsugárzási kötelezettség megsértése ÜgyintézőSzemélyes adat Melléklet: a hatósági ellenőrzés megállapításai A NEMZETI MÉDIA-

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1134/2012. (VI.20.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1134/2012. (VI.20.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/11491-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a saját készítésű, szerkesztésű és első ízben bemutatott (nem ismételt) műsorszámok heti

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. felhívja,

H A T Á R O Z A T. felhívja, Ügyiratszám: MN/16251-4/2016. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet: A Médiaszolgáltató által

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 1759/2013. (XII. 11.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 1759/2013. (XII. 11.) számú HATÁROZATA A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 1759/2013. (XII. 11.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/57221-8/2013. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1704/2011. (XI.23.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1704/2011. (XI.23.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/26574-7/2011. Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: a hatósági ellenőrzés megállapításai

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1084/2014. (XI.11.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1084/2014. (XI.11.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/23304-7/2014. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására, valamint a magyar zenei műsorszámok,

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. felhívja,

H A T Á R O Z A T. felhívja, H A T Á R O Z A T Ügyiratszám: MN/4138-4/2016. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: reklám közzétételére vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése A Nemzeti

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1898/2012. (X.30.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1898/2012. (X.30.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/24165-7/2012. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1219/2016. (X.11.) sz. HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1219/2016. (X.11.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/22682-7/2016. Ügyintéző: személyes adat Email: személyes adat Tárgy: a termékmegjelenítésre és a műsorszámok támogatására vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése Nemzeti Média- és Hírközlési

Részletesebben

HATÁROZAT. 30.000,- Ft, azaz harmincezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi.

HATÁROZAT. 30.000,- Ft, azaz harmincezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi. Médiafelügyeleti Főosztály Iktatószám: MN/9024-3/2013. Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: A Médiaszolgáltató által

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 459/2012. (III. 7.) sz. HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 459/2012. (III. 7.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/35125-8/2011. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a pályázatban vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó törvényi kötelezettség megsértése Nemzeti Média- és Hírközlési

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1191/2014. (XII.9.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1191/2014. (XII.9.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/28500-7/2014. Tárgy: a hatósági határozatban vállalt műsorszerkezettől történő eltérések Ügyintéző: személyes adat Melléklet: a hatósági ellenőrzés megállapításai A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 634/2012. (IV. 4.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 634/2012. (IV. 4.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/35457-8/2011. Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: a hatósági ellenőrzés megállapításai

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 625/2013. (IV.10.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 625/2013. (IV.10.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/3989-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1270/2012. (VII.11.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1270/2012. (VII.11.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/13997-7/2012. Tárgy: a műsorstruktúrának megfelelő műsorsugárzási kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: I. A hatósági ellenőrzés megállapításai II. Az egyhetes médiaszolgáltatás

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1554/2012. (VIII.29.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1554/2012. (VIII.29.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/18317-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

Részletesebben

HATÁROZAT. 20.000,- Ft, azaz húszezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi.

HATÁROZAT. 20.000,- Ft, azaz húszezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi. Médiafelügyeleti Főosztály Iktatószám: MN/29384-4/2012. Tárgy: a reklámok közösségi médiaszolgáltatásban történő közzétételének módjára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Ügyintéző: személyes adat

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 430/2014. (V.13.) számú

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 430/2014. (V.13.) számú Ügyiratszám: MN/7843-8/2014. Ügyintéző: személyes adat Email: személyes adat Tárgy: politikai reklám közzétételére vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. felhívja,

H A T Á R O Z A T. felhívja, Ügyiratszám: MN/13785-4/2016. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet: A Médiaszolgáltató által

Részletesebben

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 2576/2007. (XI.14.) sz. HATÁROZATA

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 2576/2007. (XI.14.) sz. HATÁROZATA ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 2576/2007. (XI.14.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

a NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 105/2011. (I. 12.) sz. HATÁROZATA

a NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 105/2011. (I. 12.) sz. HATÁROZATA a NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 105/2011. (I. 12.) sz. HATÁROZATA A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa (a továbbiakban: Médiatanács) a médiaszolgáltatásokról és a

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 593/2015. (V.19.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 593/2015. (V.19.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/6252-11/2015. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések, és a közösségi médiaszolgáltatókkal szemben előírt törvényi követelmények megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám:

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1430/2011. (X. 19.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1430/2011. (X. 19.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/24495-8/ Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: a hatósági ellenőrzés megállapításai A NEMZETI

Részletesebben

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 686/2009. (III.25.) sz. HATÁROZATA

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 686/2009. (III.25.) sz. HATÁROZATA ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 686/2009. (III.25.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 1561/2008.(VIII.27.) sz. VÉGZÉSE

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 1561/2008.(VIII.27.) sz. VÉGZÉSE ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 1561/2008.(VIII.27.) sz. VÉGZÉSE Az Országos Rádió és Televízió Testület (a továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1148/2015. (VII. 24.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1148/2015. (VII. 24.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/10916-7/2015. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések, a közösségi médiaszolgáltatókkal szemben előírt törvényi követelmények, valamint a társadalmi célú reklámok és klasszikus

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1549/2012. (VIII. 29.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1549/2012. (VIII. 29.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/16140-7/2012. Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat Melléklet: a hatósági

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1329/2016. (XI. 15.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1329/2016. (XI. 15.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/22684-10/2016. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: az osztott képernyős reklám közzétételét előíró törvényi rendelkezés megsértése A Nemzeti

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1230/2015. (IX.1.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1230/2015. (IX.1.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/16962-8/2015. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételét tiltó törvényi rendelkezés megsértése A Nemzeti

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 547/2012. (III.21.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 547/2012. (III.21.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/35734-11/2011. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó rendelkezés megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 197/2015. (III.3.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 197/2015. (III.3.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/33261-7/2014. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására, valamint a magyar zenei ok bemutatására

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 712/2013. (IV.25.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 712/2013. (IV.25.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/5825-8/2013. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1045/2014. (X.28.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1045/2014. (X.28.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/19686-7/2014. Tárgy: engedély nélküli hálózatba kapcsolódás Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat Melléklet: a hatósági ellenőrzés megállapításai A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI

Részletesebben

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz hatvanezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz hatvanezer forint bírsággal sújtja. Ügyiratszám: MN/5417-4/2016. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet: A Médiaszolgáltató által

Részletesebben

Médiaszolgáltatás Szabályozás Főosztály Ügyiratszám: 15611-3/2011. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. Végzése

Médiaszolgáltatás Szabályozás Főosztály Ügyiratszám: 15611-3/2011. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. Végzése Médiaszolgáltatás Szabályozás Főosztály Ügyiratszám: 15611-3/2011. Pályáztatási és Jogi Osztály Ügyintéző: dr. Szalai Anita Telefon: (06-1) 4577-959 Tárgy: értesítés eljárás megindításáról és hiánypótlásra

Részletesebben

az ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 371/2010. (II. 24.) sz. HATÁROZATA

az ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 371/2010. (II. 24.) sz. HATÁROZATA az ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 371/2010. (II. 24.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (a továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény

Részletesebben

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz ötvenezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz ötvenezer forint bírsággal sújtja. Ügyiratszám: MN/154-4/2016. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet: A Médiaszolgáltató által 2015.

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1795/2012. (X.10.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1795/2012. (X.10.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/21253-8/2012. Tárgy: a közszolgálati, valamint a helyi közélettel foglalkozó, a helyi mindennapi életet bemutató műsorszámokra és a szövegarányra vonatkozóan tett vállalások alulteljesítése

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 48/2015. (I.13.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 48/2015. (I.13.) számú H A T Á R O Z A T A Iktatószám: MN/28790-7/2014. Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: a hatósági ellenőrzés megállapításai

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1557/2012. (VIII.29.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1557/2012. (VIII.29.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/16151-7/2011. Tárgy: a műsoridő, a közszolgálati műsorszámok, a helyi közélettel foglalkozó, a helyi mindennapi életet segítő műsorszámok alulteljesítése, és a napi rendszeres híradásra

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1915/2012. (X. 30.) sz. HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1915/2012. (X. 30.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/24172-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 482/2015. (IV.28.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 482/2015. (IV.28.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: Ügyintéző: személyes adat Tárgy: az Orosháza 88,6 MHz médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására irányuló pályázati eljárás eredménye A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 2007/2012. (XI.14.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 2007/2012. (XI.14.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/25291-10/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására, valamint a saját készítésű, szerkesztésű

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 422/2012. (II.29.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 422/2012. (II.29.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/35724-10/2011. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó rendelkezés megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 24.000,- Ft, azaz huszonnégyezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T. 24.000,- Ft, azaz huszonnégyezer forint bírsággal sújtja. Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/25287-4/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet:

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 38.000-Ft, azaz harmincnyolcezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T. 38.000-Ft, azaz harmincnyolcezer forint bírsággal sújtja. Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/678-4/2014. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet:

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 216/2012. (II. 1.) sz. HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 216/2012. (II. 1.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/32073-8/2011. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: reklám közzétételére vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 216/2012. (II. 1.) sz.

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1495/2012. (VIII. 15.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1495/2012. (VIII. 15.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/14954-9/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására, valamint a saját megkülönböztető

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1135/2012. (VI.20.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1135/2012. (VI.20.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/10125-8/2012. Tárgy: Médiatanács határozatában előírt műsorstruktúrának megfelelő műsorsugárzási kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: 1. A hatósági ellenőrzés megállapításai

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 539/2013. (III.27.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 539/2013. (III.27.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/717-8/2013. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására, valamint a közszolgálati és a magyar

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 103/2015. (I. 27.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 103/2015. (I. 27.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/29932-9/2014. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések, és a közösségi médiaszolgáltatókkal szemben előírt törvényi követelmények megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám:

Részletesebben

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 1152/2009. (V.28.) sz. HATÁROZATA

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 1152/2009. (V.28.) sz. HATÁROZATA ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 1152/2009. (V.28.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 2287/2012. (XII.19.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 2287/2012. (XII.19.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/26288-14/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó törvényi kötelezettség

Részletesebben

HATÁROZAT. határozatot.

HATÁROZAT. határozatot. Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatal Tartalomfelügyeleti főosztály Ügyiratszám: 4807-1/2011. Tárgy: törvénysértés megállapítása Ügyintéző: személyes adat HATÁROZAT A Nemzeti Média- és Hírközlési

Részletesebben

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság. Médiatanácsának. 131/2011. (I. 19.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság. Médiatanácsának. 131/2011. (I. 19.) számú HATÁROZATA A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 131/2011. (I. 19.) számú HATÁROZATA 1. A Médiatanács (1085 Budapest Reviczky u. 8.) megállapítja, hogy az Oktatási éskulturális Közlöny 2010. február

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 93/2013. (I.23.) számú. Határozata

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 93/2013. (I.23.) számú. Határozata A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 93/2013. (I.23.) számú Határozata A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa (székhelye: 1088 Budapest, Reviczky u. 5., a továbbiakban: Médiatanács)

Részletesebben

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 63/2009. (I.7.) sz. HATÁROZATA

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 63/2009. (I.7.) sz. HATÁROZATA ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 63/2009. (I.7.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 797/2014. (IX.2.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 797/2014. (IX.2.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/17079-7/2014. Ügyintéző: személyes adat Email: személyes adat Tárgy: támogatói üzenet, társadalmi célú reklám közzétételére, valamint társadalmi célú reklám megrendelőjének a megnevezésére

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1105/2012. (VI.13.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1105/2012. (VI.13.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/11335-9/2012. Tárgy: vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: I. A hatósági ellenőrzés megállapításai

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 307/2013. (II. 20.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 307/2013. (II. 20.) számú HATÁROZATA Iktatószám: MN/31696-8/2012. Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Ügyintéző: személyes adat Tel.: Személyes adat E-mail: mate.gyongyver@nmhh.hu

Részletesebben

Javaslat a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa évi 12. heti ülésszakának napirendjére március 21.

Javaslat a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa évi 12. heti ülésszakának napirendjére március 21. Javaslat a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 202. évi 2. heti ülésszakának napirendjére Kezdési időpont: 9.00 Helyszín: Médiatanács ülésterem 202. március 2. (szerda) Tájékoztató: A 202.

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 80.000,- Ft, azaz nyolcvanezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T. 80.000,- Ft, azaz nyolcvanezer forint bírsággal sújtja. Médiafelügyeleti Főosztály H A T Á R O Z A T Ügyiratszám: MN/1868--4/2015. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 239/2014. (III. 18.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 239/2014. (III. 18.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/675-11/2014. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések, és a hálózatba kapcsolódásra vonatkozó törvényi előírások megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1002/2014. (X. 14.) sz. HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1002/2014. (X. 14.) sz. HATÁROZATA A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 1002/2014. (X. 14.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/24258-8/2014. Üi.: személyes adat Tárgy: a digitális műsorterjesztés útján közzétett, eredetileg

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1005/2013. (VI. 12.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1005/2013. (VI. 12.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/8539-8/2013. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérés, burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése Ügyintéző: személyes

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1336/2013. (VIII. 28.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1336/2013. (VIII. 28.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/26026-10/2013. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések, valamint a közösségi médiaszolgáltatókkal szemben előírt törvényi követelmények megsértése Ügyintéző: személyes adat

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 457/2014. (V. 20.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 457/2014. (V. 20.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/8929-8/2014. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések, és a közösségi médiaszolgáltatókkal szemben előírt törvényi követelmények megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám:

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 2208/2012. (XII. 12.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 2208/2012. (XII. 12.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/28387-8/2012. Tárgy: a hálózatba kapcsolódásra vonatkozó törvényi előírások megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat Melléklet: a vizsgált adásnap műsorát tartalmazó

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1737/2012. (X.3.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1737/2012. (X.3.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/20018-7/2012. Tárgy: a magyar zenei műsorszámok, a napi rendszeres híradásra szánt minimális műsoridő, a közszolgálati célokat szolgáló műsorszámok és a célcsoportnak szóló műsorarány alulteljesítése

Részletesebben

HATÁROZATA. határozatot.

HATÁROZATA. határozatot. Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala Tartalomfelügyeleti főosztály Ügyiratszám: TA/4801-1/2011. Tárgy: törvénysértés megállapítása Ügyintéző: személyes adat HATÁROZATA A Nemzeti Média- és Hírközlési

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1606/2012. (IX.5.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1606/2012. (IX.5.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/20021-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a célokat szolgáló műsorszámok, valamint a helyi közélettel foglalkozó, a helyi mindennapi

Részletesebben

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 669/2009.(III. 25.) sz. HATÁROZATA

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 669/2009.(III. 25.) sz. HATÁROZATA ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 669/2009.(III. 25.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 16/2014. (I.7.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 16/2014. (I.7.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/66261-8/2013. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1297/2016. (XI. 8.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1297/2016. (XI. 8.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/22683-9/2016. Ügyintéző: személyes adat Email: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételét tiltó törvényi rendelkezés megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 40.000,- Ft, azaz negyvenezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T. 40.000,- Ft, azaz negyvenezer forint bírsággal sújtja. H A T Á R O Z A T Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/67963--4/2013. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés

Részletesebben

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 935/2015. (VII.24.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 935/2015. (VII.24.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: PJ/9575-29/2014. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a Budapest 90,3 MHz médiaszolgáltatási jogosultság hasznosítására irányuló pályázati eljárás eredménye A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság

Részletesebben

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz hatszázezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz hatszázezer forint bírsággal sújtja. Ügyiratszám: MN/4296-4/2016. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a reklámidőre vonatkozó rendelkezés megsértése H A T Á R O Z A T A Nemzeti Média- és Hírközlési

Részletesebben

a NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 1331/2011. (X. 5.) számú HATÁROZATA

a NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 1331/2011. (X. 5.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/27101-6/2011. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: kiegyensúlyozottsági kérelem elbírálása Melléklet: a kifogásolt műsorszám tartalmának szöveges ismertetése a NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1540/2012. (VIII.29.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1540/2012. (VIII.29.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/18998-8/2012. Ügyintéző: személyes adat TelefonszámSzemélyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására, valamint a közszolgálati célokat

Részletesebben

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 753/2012. (IV. 25.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 753/2012. (IV. 25.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a Siófok 92,6 MHz médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására irányuló pályázati eljárás eredménye A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 753/2012.

Részletesebben

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz kettőszázötvenezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz kettőszázötvenezer forint bírsággal sújtja. Ügyiratszám: MN/16244-4/2016. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a reklámidőre vonatkozó rendelkezés megsértése H A T Á R O Z A T A Nemzeti Média- és Hírközlési

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 1823/2006.(VIII.23.) sz. HATÁROZATA

AZ ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 1823/2006.(VIII.23.) sz. HATÁROZATA AZ ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 1823/2006.(VIII.23.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény

Részletesebben

az ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 610/2009. (III. 18.) sz. HATÁROZATA

az ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 610/2009. (III. 18.) sz. HATÁROZATA az ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 610/2009. (III. 18.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (a továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény

Részletesebben

az ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 328/2009. (II. 11.) sz. HATÁROZATA

az ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 328/2009. (II. 11.) sz. HATÁROZATA az ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 328/2009. (II. 11.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (a továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 778/2012. (IV.25.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 778/2012. (IV.25.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/6601-9/2012. Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: A hatósági ellenőrzés megállapításai Az

Részletesebben

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 2108/2007. (IX. 19.) sz. HATÁROZATA

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 2108/2007. (IX. 19.) sz. HATÁROZATA ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 2108/2007. (IX. 19.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (a továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a

Részletesebben

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET VÉGZÉSE

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET VÉGZÉSE ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 689/2007. (III. 21.) sz. VÉGZÉSE Az Országos Rádió és Televízió Testület (továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 392/2010. (III.3.) sz.

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 392/2010. (III.3.) sz. ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 392/2010. (III.3.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1677/2015. (XII.15.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1677/2015. (XII.15.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: PJ/1704-29/2015. Ügyintéző: személyes adat Telefon: 06-1-457-7994 Fax: 06-1-457-7124 Tárgy: a helyi kisközösségi rádiós médiaszolgáltatási lehetőségek elvi hasznosítására irányuló pályázati

Részletesebben

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz húszezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz húszezer forint bírsággal sújtja. Ügyiratszám: MN/34198-4/2016. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése H A T Á R O Z A T A Nemzeti Média-

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 163/2013. (I.30.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 163/2013. (I.30.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/31683-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására, valamint a saját készítésű, szerkesztésű,

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1077/2016. (IX. 6.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1077/2016. (IX. 6.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/17633-8/2016. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések és a közösségi médiaszolgáltatókkal szemben előírt törvényi követelmény megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám:

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 542/2014. (VI. 17.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 542/2014. (VI. 17.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/10617-7/ Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések, és a közösségi médiaszolgáltatókkal szemben előírt törvényi követelmény megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám:

Részletesebben