A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 434/2013. (III.13.) számú H A T Á R O Z A T A

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 434/2013. (III.13.) számú H A T Á R O Z A T A"

Átírás

1 Ügyiratszám: MN/1042-7/2013. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstrutúrána megfelelő műsor sugárzására vonatozó ötelezettség megsértése Mellélet: hatósági ellenőrzés részletes megállapításai A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 434/2013. (III.13.) számú H A T Á R O Z A T A A Nemzeti Média- és Hírözlési Hatóság Médiatanácsa (a továbbiaban: Médiatanács) a Diórádió Gyöngyös Kft.-vel (1171 Budapest, Füzesabony u. 8., a továbbiaban: Médiaszolgáltató) szemben hivatalból lefolytatott eljárásában megállapította, hogy a Médiaszolgáltató az általa üzemeltetett Diórádió 87,9 állandó megnevezésű eresedelmi rádiós médiaszolgáltatás december 18-ai műödése során megsértette a vállalt műsorstrutúrána megfelelő műsor sugárzására, azaz a özélettel foglalozó, a mindennapi életet segítő, a özszolgálati, a zenei és a magyar zenei műsorszámo műsoridejére vonatozó vállalását, melyne öveteztében a Médiaszolgáltatót Ft, azaz húszezer forint bírsággal sújtja. A Médiatanács a Médiaszolgáltatóval szemben hivatalból lefolytatott eljárásában megállapította, hogy a Médiaszolgáltató az általa üzemeltetett Diórádió állandó megnevezésű eresedelmi rádiós médiaszolgáltatás december 18-ai műödése során megsértette a vállalt műsorstrutúrána megfelelő műsor sugárzására, azaz a özélettel foglalozó, a mindennapi életet segítő, a özszolgálati, a zenei és a magyar zenei műsorszámo műsoridejére vonatozó vállalásáát, melyne öveteztében a Médiaszolgáltatót Ft, azaz huszonötezer forint bírsággal sújtja. A Médiaszolgáltató a bírságot e határozat özlését övető hét napon belül öteles megfizetni a Médiatanács Magyar Államincstár által vezetett számú számlájára. A bírságfizetési ötelezettség ésedelmes teljesítése esetén a Médiaszolgáltató ésedelmi pótléot öteles fizetni, melyne mértée minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybani alapamat étszereséne 365-öd része. Az önéntes teljesítés elmaradása esetén a Médiatanács a Médiaszolgáltatóval szembeni bírság igényét özigazgatási úton érvényesíti. E határozat ellen fellebbezésne nincs helye. A határozat felülvizsgálata az anna özlésétől számított 30 napon belül a Fővárosi Közigazgatási és Munaügyi Bírósághoz (a továbbiaban: bíróság) címzett, de a Médiatanácshoz (1088 Budapest; Reviczy utca 5.) három példányban benyújtott eresetlevéllel érhető. A eresetlevél benyújtásána e határozat végrehajtására halaszt hatálya nincs, a eresettel támadott hatósági határozat végrehajtásána felfüggesztése és a tárgyalás tartása a bíróságtól érhető. A eresetet a bíróság 30 napon belül bírálja el. I N D O K O L Á S A Médiatanács a médiaszolgáltatásoról és a tömegommuniációról szóló évi CLXXXV. törvény (a továbbiaban: Mttv.) 167. (1) beezdése alapján hatósági ellenőrzés eretében, hivatalból vizsgálta a Médiaszolgáltató Diórádió 87,9 és Diórádió állandó megnevezésű eresedelmi rádiós

2 médiaszolgáltatásaina december 18-án sugárzott adásnapját, amely során felmerült az Mttv. 63. (12) beezdéséne megsértése. Az Mttv. 63. (12) beezdése szerint: A médiaszolgáltató a hatósági szerződésben rögzítettene megfelelő műsor sugárzására jogosult és öteles, az általa üzemben tartott saját hálózaton, berendezéseel, eszözöel vagy eletronius hírözlési szolgáltató (műsorszóró) szolgáltatás özreműödésével. A médiaszolgáltató saját eszözöel történő műsorszóró, szétosztó tevéenységére a távözlési szolgáltatási engedély nem szüséges, de ez nem érinti a jogszabályoban meghatározott egyéb engedélye beszerzésére vonatozó ötelezettséget. A özigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (a továbbiaban: Ket.) 29. (1) beezdése alapján a Médiatanács az Mttv a) és j) pontjaiban foglalt hatásörében január 30-án hivatalból hatósági eljárást indított a Médiaszolgáltatóval szemben, és a Ket. 29. (3) beezdése szerint a 178/2013. (I.30.) számú, MN/1042-4/2013. ügyiratszámú végzésben tájéoztatta a hatósági ellenőrzés megállapításairól, a Ket. 51. (1) beezdése szerinti nyilatozattételi jogosultságáról és a Ket. 68. (1) beezdés alapján az iratbeteintés lehetőségéről. A Médiaszolgáltató a hatósági eljárás megindításáról szóló végzést a tértivevény tanúsága szerint február 6-án vette át, nyilatozattételi jogával jelen határozat meghozataláig nem élt. A Médiatanács a rendelezésre álló adato, ülönösen a hatósági ellenőrzés eredményét rögzítő vizsgálati jelentés alapján az alábbi tényállást állapította meg, és azt az alábbia szerint értéelte: A Médiatanács a Médiaszolgáltatót a Diórádió (Gyöngyös 101,7 MHz) médiaszolgáltatás apcsán a PJ/ /2011., a Diórádió 87,9 (Hatvan 87,9 MHz) apcsán a PJ/ /2011. számú hatósági szerződéseben (a továbbiaban: Hatósági Szerződése) eresedelmi médiaszolgáltatási tevéenység végzésére jogosította fel A Hatósági Szerződése 5.5. és 5.6. pontjaiban a Médiaszolgáltató az egyes műsorszámtípuso arányára vonatozóan a napi műsoridő teintetében az alábbi vállalásoat tette, melye a vizsgált adásnapon nem teljesülte: Diórádió (Gyöngyös) Diórádió 87,9 (Hatvan) december 18. Teljesítés Vállalás/nap Teljesítés Vállalás/nap Közszolgálati műsorszámo (Hatósági Szerződése perc = 18% 28% 259 perc =18% 28% pontja) Helyi özélettel foglalozó, a mindennapi életet segítő műsorszámo (Hatósági 260 perc = 18% 24% 259 perc = 18% 24% Szerződése 5.5. pontja) Zenei műve (Hatósági Szerződése 5.5. pontja) 1069 perc = 75,5% 80% 1065 perc = 74% 80% Magyar zenei műsorszámo aránya (Hatósági Szerződése 5.6. pontja) 265 perc = 24,7% 36% 284 perc = 26,6% 36% A Médiatanács megállapította, hogy a Médiaszolgáltató a vizsgált adásnapon egyi médiaszolgáltatása vonatozásában sem teljesítette a Hatósági Szerződéseben a özszolgálati, a özélettel foglalozó, a mindennapi életet segítő, a zenei és a magyar zenei műsorszámo napi arányára tett vállalását, és ezzel megsértette az Mttv. 63. (12) beezdésében foglalt rendelezést. A jogsértésere vonatozó részletes megállapításoat, az azoat alátámasztó adatoat és a hatósági ellenőrzés részletező táblázatait a jelen határozat elválaszthatatlan részét épező mellélet tartalmazza. A mellélet rögzíti és részletezi a határozat indoolásában szereplő jogalalmazói megállapításo pontos tényállási alapját. 2

3 A Médiatanács a jogsértése miatt alalmazandó jogövetezmény fajtájána és mértééne meghatározása során az alábbi szempontoat vette figyelembe. Az Mttv (1) beezdése szerint: A Hatóság érelemre vagy hivatalból - feladat- és hatásöréne eretében - jogosult hatósági ellenőrzés vagy hatósági eljárás eretében felügyelni az e törvényben és az Smtv.-ben meghatározott rendelezése érvényesülését, betartását, valamint a hatósági döntéseiben, a műsorszolgáltatási szerződéseben és a Hatóság által ötött hatósági szerződéseben foglalta teljesítését. Az Mttv (2) beezdése szerint: Amennyiben a Hatóság a hatósági döntéséne ellenőrzése eredményeént megállapítja a hatósági döntésében foglalta megsértését, abban az esetben az ügy összes örülményei, illetve az ellenőrzés során feltárt ténye, valamint a jogsértés súlya és a hatéony jogérvényesítés szempontjai alapján mérlegeli, hogy a döntés megsértése tárgyában a Ket. szerinti végrehajtási eljárást vagy az e törvény szerinti jogövetezménye alalmazása érdeében hatósági eljárást indít. Az Mttv (1) beezdés értelmében: Amennyiben a jogsértés cseély súlyú és ismételtség nem állapítható meg, a Médiatanács, illetve a Hivatal - a jogsértés tényéne megállapítása és figyelmeztetés mellett - legfeljebb harminc napos határidő tűzésével felhívhatja a jogsértőt a jogsértő magatartás megszüntetésére, a jövőbeni jogsértésetől való tartózodásra, illetve a jogszerű magatartás tanúsítására, és meghatározhatja anna feltételeit. Az Mttv (1) beezdésében szabályozott felhívás jogövetezménye abban az esetben alalmazható, ha a jogsértés cseély súlyú, és ismételtség nem állapítható meg. Az Mttv (4) beezdése szerint: Az (1)-(3) beezdés alalmazásában ismételtségne teintendő, ha a jogsértő a jogerős hatósági határozatban megállapított jogsértő magatartást ugyanazon jogalapon és jogszabályhely teintetében, ugyanazon tárgyörben, háromszázhatvanöt napon belül legalább étszer valósítja meg, ide nem értve a cseély súlyú törvénysértéseet. A Médiatanács jelen határozat meghozatalát megelőzően nem állapította meg a Médiaszolgáltatóval szemben az Mttv. 63. (12) beezdés megsértését. A Médiatanács anna ellenére, hogy a Médiaszolgáltató vonatozásában az ismételtség fentebbi fogalmi elemei nem állna fenn, a jogsértéseet együttesen nem értéelte cseély súlyúna, ezért nem alalmazhatta a felhívás jogövetezményét a Médiaszolgáltatóval szemben. Az Mttv (2) beezdése szerint: A Médiatanács és a Hivatal a jogövetezményt - a jogsértés jellegétől függően - a jogsértés súlyára, a jogsértés ismételtségére, folyamatosságára, időtartamára, a jogsértéssel elért vagyoni előnyre, valamint a jogsértéssel oozott érdesérelemre, az érdesérelmet szenvedett és veszélyeztetett személye számára, illetve a jogsértéssel oozott árra és a jogsértés piacra gyaorolt hatására, továbbá az egyedi ügyben értéelhető egyéb szempontora teintettel állapítja meg. A Médiatanács az Mttv (2) beezdésében rögzített mérlegelési szemponto özül a jogsértése súlyát vette figyelembe. A Médiaszolgáltató a Diórádió (Gyöngyös) médiaszolgáltatása esetében a özszolgálati, a özélettel foglalozó, a mindennapi életet segítő, a zenei és a magyar zenei műsorszámo arányára tett napi 28%, 24%, 80% és 36% vállalása helyett 18%, 18%, 75,5 % és 24,7% arányt teljesített, míg a Diórádió 87,9 (Hatvan) médiaszolgáltatása vonatozásában ugyanezen vállaláso helyett 18%, 18%, 74% és 26,6 % arányt teljesített. Enne oán a mindét médiaszolgáltatás esetén megállapított jelentős alulteljesítéseet a Médiatanács nem értéelte cseély súlyú jogsértésene. Az Mttv (2) beezdésében meghatározott további mérlegelési szemponto, figyelemmel az Mttv (4) beezdésében rögzített ismételtség fogalmára is, a jelen jogsértése teintetében nem értéelhető. 3

4 A Médiatanács az Mttv (3) beezdésében foglalt jogövetezménye özül a bírság alalmazása mellett döntött, mivel jelen jogsértése esetén e özjogi eszözt ítélte a legalalmasabbna arra, hogy a Médiaszolgáltatót visszatartsa a jövőbeni jogsértése elövetésétől. A Médiatanács a bírság iszabásaor ülön teintettel volt arra is, hogy egy esetleges övetező jogsértés esetén alalmazandó jogövetezmény megállapításánál érvényesülhessen a foozatosság elve, azaz a szancionálás iszámítható, előre látható legyen. Az Mttv (3) beezdése szerint: A Médiatanács és a Hivatal - a (7) beezdés figyelembevételével - a övetező jogövetezménye alalmazására jogosult: b) bírságot szabhat i a jogsértővel szemben. A Médiatanács a bírság összegéne meghatározásaor figyelembe vette, hogy a Diórádió vételörzete fő, a Diórádió 87,9 vételörzete fő, és a hatósági eljárás során mindét eresedelmi rádiós médiaszolgáltatás egyetlen adásnapját vizsgálta. Az Mttv. 3. -a szerint a médiaszolgáltatás és a sajtótermé tartalmána meghatározása szabad, a médiaszolgáltató és a sajtótermé iadója felelősséggel tartozi e törvényben foglalta betartásáért. A Médiaszolgáltatóna a törvénysértéseért való felelőssége objetív. Fentiere teintettel a Médiatanács az Mttv (3) beezdés bb) alpontja alapján a maximálisan iszabható bírság (ötvenmillió forint) 0,04 %-ána megfelelő összegű, azaz Ft bírságot szabott i a Médiaszolgáltató Diórádió 87,9, és 0,05 %-ána megfelelő összegű, azaz Ft bírságot szabott i a Médiaszolgáltató Diórádió médiaszolgáltatása apcsán. Az eljárás során a Ket (2) beezdése szerinti eljárási öltség nem merült fel. A jogorvoslatra történő figyelmeztetés a Ket. 72. (1) beezdés da) pontján, az Mttv (1) és (3) beezdésén, valamint án alapul, a tárgyalás tartására vonatozó érelemről szóló tájéoztatást a polgári perrendtartásról szóló évi III. törvény 338. (2) beezdése tartalmazza. Budapest, március 13. A Médiatanács nevében dr. Kollari Tamás soros elnöi tisztséget ellátó tag Kapjá: 1. Személyes adat dr. Auer János hitelesítő tag 4

5 Mellélet a Médiatanács 434/2013. (III.13.) számú határozatához A hatósági ellenőrzés megállapításai A Médiatanács 1984/2012. (XI. 14.) számú határozata a Gyöngyös 101,7 MHz, és a Hatvan 87,9 MHz rádiós médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására megindított pályázati eljárásban nyertessé nyilvánította a Diórádió Gyöngyös Kft.-t és hatósági szerződést ötött (2012. november 16.) a Médiaszolgáltatóval. A médiaszolgáltatáso indulásána határnapjaént március 13-a erült meghatározásra. A Diórádió Gyöngyös Kft november 8-án bejelentette (E-KI-53259/2012. sz. éreztetve), hogy Gyöngyösön Diórádió, Hatvanban pedig Diórádió 87,9 állandó megnevezéssel november 19- én elezdi a sugárzást. A vizsgálathoz a helyszínen december 18-án, 0-24 óra özött rögzített felvételeet használta a hatóság. Tapasztalato: A Diórádió gyöngyösi és hatvani frevenciáján hallható műsor leódolása után szerzett eredménye az alábbi táblázatoban erülte összefoglalásra: Diórádió (Gyöngyös) Diórádió 87,9 (Hatvan) december 18. Teljesítés Vállalás/nap Teljesítés Vállalás/nap Műsoridő (perc) 1434 perc 1440 perc 1434 perc 1440 perc Közszolgálati műsorszámo 260 perc = 18% 28% 259 perc =18% 28% Helyi özélettel foglalozó 24% 260 perc = 18% 24% 259 perc = 18% műsorszámo Híradás 171 perc = 12% 9% 109 perc = 7,6% 6% () Zenei műve 1069 perc = 75,5% 80% 1065 perc = 74% 80% Szöveg 365 perc = 25% 20% 369 perc = 25% 20% Magyar zenei műve 265 perc = 24,7% 36% 284 perc = 26,6% 36% Tartalmi egysége: Idősza Diórádió Diórádió 87,9 Gyöngyös Hatvan 0-6 óra özött Tiszta zene Tiszta zene 6-10 óra özött Jó reggelt Hatvan! (reggeli magazin) Reggeli Turmix (reggeli magazin) óra özött Diótörő (játé és zene) Napözben óra özött Diótörő Expressz (játé és zene) Délutáni Robogás óra özött Sztársáv Music Cafe óra özött Tiszta zene Tiszta zene A Dió Rádió Hírei 5-9 óra özött félóránént (5:30-or hírösszefoglaló) 9-20 óra özött óránént és óra özött félóránént 5-9 óra özött félóránént (5:30-or hírösszefoglaló) 9-20 óra özött óránént és óra özött félóránént 1. Mind a gyöngyösi, mind a hatvani rádió tartotta a műsoridejét. Értéelés 2. A özszolgálati műsorszámo aránya csa 18%-ot ért el a vizsgált napon mind a ét médiaszolgáltatásnál (vállalás 28% volt). Közszolgálati műsorént a o, és a társadalmi célú hirdetése erülte elfogadásra, a játéfelhíváso és relámo nem. 3. A özlettel foglalozó, a helyben élő mindennapi életvitelét megönnyítő at tartalmazó műsorszámo aránya ugyancsa 18%-ot ért el mind a ét médiaszolgáltatásnál (vállalás 24%). A özreadott híreben és ban egyaránt jelen volt a jelleg (előbbieben a loális híre, utóbbiaban a özleedési, programajánló, lapszemle, sporthíre és sporteseménye, isebbségi híre, névés születésnapo, valamint a mindennapi életvitelt megönnyítő formájában). 4. A zenei műve bemutatására 80%-os vállalást tett a Médiaszolgáltató, ettől eltérve azonban mind a ét médiaszolgáltatásban evesebb (Gyöngyös 75,5%; Hatvan 74%) volt a zenei eleme aránya, enne oán a szöveg aránya (vállalás 20%) mind a ét adón túllépte a eretet (Gyöngyös 25%, Hatvan 25%). 5

6 5. A magyar zenei műve bemutatására 36%-os arányt vállalt a Médiaszolgáltató mindét médiaszolgáltatás apcsán, azonban ezt egyi adón sem teljesítette (Gyöngyös 24,7%; Hatvan 26,6%). Összegzés: A Diórádió Gyöngyös Kft. médiaszolgáltató által üzemeltetett Diórádió és Diórádió 87,9 az ellenőrzött napon nem teljesítette maradétalanul a Hatósági Szerződéseben rögzített vállalásait a özszolgálati műsorszámo, a özélettel foglalozó műsorszámo, a zenei, valamint a magyar zenei műsorszámo arányára vonatozóan, enne oán vélelmezhetően megsértette az Mttv. 63. (12) beezdésében foglalt szabály rendelezést. 6

7 A hatósági ellenőrzés részletes eredményei Diórádió (Gyöngyös) Dátum Műsor címe Műsor tartalma ezdés vége nettó idő szöveg zene magyar ülföldi zene zene Tisztán Zene Világmegmentő Nap, játéelőzetes 0:00:00 0:00:44 00:00:44 0:00:44 0:00:00 0:00:00 0:00: A Dió Rádió hírei gyűjtés, erépárút, családvédelmi törv., téli ellenörzés, benzinár, világvége 0:00:44 0:04:17 00:03:33 0:03:33 0:00:00 0:00:00 0:00: Tisztán Zene ülföldi zene 0:04:17 0:07:53 00:03:36 0:00:00 0:03:36 0:00:00 0:03: Tisztán Zene magyar zene (Caramel) 0:07:53 0:11:09 00:03:16 0:00:00 0:03:16 0:03:16 0:00: Tisztán Zene ülföldi zene 0:11:09 0:26:02 00:14:53 0:00:00 0:14:53 0:00:00 0:14: Tisztán Zene magyar zene (Bartó Eszter) 0:26:02 0:29:20 00:03:18 0:00:00 0:03:18 0:03:18 0:00: Tisztán Zene ülföldi zene 0:29:20 0:41:40 00:12:20 0:00:00 0:12:20 0:00:00 0:12: Tisztán Zene Több száz ajándé a Diótól 0:41:40 0:42:03 00:00:23 0:00:23 0:00:00 0:00:00 0:00: Tisztán Zene magyar zene (A.D. Stúdió) 0:42:03 0:46:13 00:04:10 0:00:00 0:04:10 0:04:10 0:00: Tisztán Zene ülföldi zene 0:46:13 0:55:21 00:09:08 0:00:00 0:09:08 0:00:00 0:09: Tisztán Zene magyar zene (Blac II Blac) 0:55:21 0:59:03 00:03:42 0:00:00 0:03:42 0:03:42 0:00: Tisztán Zene ülföldi zene 0:59:03 1:03:39 00:04:36 0:00:00 0:04:36 0:00:00 0:04: Tisztán Zene Világmegmentő Nap, játéelőzetes 1:03:39 1:04:47 00:01:08 0:01:08 0:00:00 0:00:00 0:00: Tisztán Zene ülföldi zene 1:04:47 1:11:30 00:06:43 0:00:00 0:06:43 0:00:00 0:06: Tisztán Zene magyar zene (Animal Cannibals) 1:11:30 1:14:56 00:03:26 0:00:00 0:03:26 0:03:26 0:00: Tisztán Zene ülföldi zene 1:14:56 1:26:14 00:11:18 0:00:00 0:11:18 0:00:00 0:11: Tisztán Zene magyar zene (Vastag Csaba) 1:26:14 1:30:28 00:04:14 0:00:00 0:04:14 0:04:14 0:00: Tisztán Zene ülföldi zene 1:30:28 1:38:03 00:07:35 0:00:00 0:07:35 0:00:00 0:07: Tisztán Zene magyar zene (Biini) 1:38:03 1:42:12 00:04:09 0:00:00 0:04:09 0:04:09 0:00: Tisztán Zene Több száz ajándé a Diótól 1:42:12 1:42:35 00:00:23 0:00:23 0:00:00 0:00:00 0:00: Tisztán Zene ülföldi zene 1:42:35 1:46:16 00:03:41 0:00:00 0:03:41 0:00:00 0:03: Tisztán Zene magyar zene (Gáspár Laci) 1:46:16 1:49:20 00:03:04 0:00:00 0:03:04 0:03:04 0:00: Tisztán Zene ülföldi zene 1:49:20 1:56:21 00:07:01 0:00:00 0:07:01 0:00:00 0:07: Tisztán Zene magyar zene (Rúzsa Magdi) 1:56:21 2:00:16 00:03:55 0:00:00 0:03:55 0:03:55 0:00: Tisztán Zene ülföldi zene 2:00:16 2:06:59 00:06:43 0:00:00 0:06:43 0:00:00 0:06: Tisztán Zene magyar zene (Radics Gigi) 2:06:59 2:10:29 00:03:30 0:00:00 0:03:30 0:03:30 0:00: Tisztán Zene ülföldi zene 2:10:29 2:23:34 00:13:05 0:00:00 0:13:05 0:00:00 0:13: Tisztán Zene magyar zene (Auth Csilla) 2:23:34 2:26:47 00:03:13 0:00:00 0:03:13 0:03:13 0:00: Tisztán Zene ülföldi zene 2:26:47 2:38:53 00:12:06 0:00:00 0:12:06 0:00:00 0:12: Tisztán Zene Több száz ajándé a Diótól 2:38:53 2:39:16 00:00:23 0:00:23 0:00:00 0:00:00 0:00: Tisztán Zene magyar zene (Áos) 2:39:16 2:42:58 00:03:42 0:00:00 0:03:42 0:03:42 0:00: Tisztán Zene ülföldi zene 2:42:58 2:53:06 00:10:08 0:00:00 0:10:08 0:00:00 0:10: Tisztán Zene magyar zene (Jazz+Az) 2:53:06 2:57:45 00:04:39 0:00:00 0:04:39 0:04:39 0:00: Tisztán Zene ülföldi zene 2:57:45 3:01:46 00:04:01 0:00:00 0:04:01 0:00:00 0:04: Tisztán Zene Világmegmentő Nap, játéelőzetes 3:01:46 3:02:55 00:01:09 0:01:09 0:00:00 0:00:00 0:00: Tisztán Zene ülföldi zene 3:02:55 3:10:49 00:07:54 0:00:00 0:07:54 0:00:00 0:07: Tisztán Zene magyar zene (Cserháti Zsuzsa) 3:10:49 3:14:30 00:03:41 0:00:00 0:03:41 0:03:41 0:00: Tisztán Zene ülföldi zene 3:14:30 3:34:24 00:19:54 0:00:00 0:19:54 0:00:00 0:19: Tisztán Zene magyar zene (Ágnes Vanilla) 3:34:24 3:37:57 00:03:33 0:00:00 0:03:33 0:03:33 0:00: Tisztán Zene Több száz ajándé a Diótól 3:37:57 3:38:18 00:00:21 0:00:21 0:00:00 0:00:00 0:00:00 özszolg: ( is) 7

8 Tisztán Zene ülföldi zene 3:38:18 3:41:53 00:03:35 0:00:00 0:03:35 0:00:00 0:03: Tisztán Zene magyar zene (Venus) 3:41:53 3:45:48 00:03:55 0:00:00 0:03:55 0:03:55 0:00: Tisztán Zene ülföldi zene 3:45:48 3:53:08 00:07:20 0:00:00 0:07:20 0:00:00 0:07: Tisztán Zene magyar zene (KFT) 3:53:08 3:57:30 00:04:22 0:00:00 0:04:22 0:04:22 0:00: Tisztán Zene ülföldi zene 3:57:30 4:01:13 00:03:43 0:00:00 0:03:43 0:00:00 0:03: Tisztán Zene Világmegmentő Nap, játéelőzetes 4:01:13 4:02:21 00:01:08 0:01:08 0:00:00 0:00:00 0:00: Tisztán Zene ülföldi zene 4:02:21 4:06:39 00:04:18 0:00:00 0:04:18 0:00:00 0:04: Tisztán Zene magyar zene (Hooligans) 4:06:39 4:09:50 00:03:11 0:00:00 0:03:11 0:03:11 0:00: Tisztán Zene ülföldi zene 4:09:50 4:13:31 00:03:41 0:00:00 0:03:41 0:00:00 0:03: Tisztán Zene magyar zene (Anima Sound System) 4:13:31 4:17:14 00:03:43 0:00:00 0:03:43 0:03:43 0:00: Tisztán Zene ülföldi zene 4:17:14 4:20:56 00:03:42 0:00:00 0:03:42 0:00:00 0:03: Tisztán Zene magyar zene (Vastag Tamás) 4:20:56 4:24:17 00:03:21 0:00:00 0:03:21 0:03:21 0:00: Tisztán Zene ülföldi zene 4:24:17 4:35:31 00:11:14 0:00:00 0:11:14 0:00:00 0:11: Tisztán Zene magyar zene (Unique) 4:35:31 4:39:31 00:04:00 0:00:00 0:04:00 0:04:00 0:00: Tisztán Zene Több száz ajándé a Diótól 4:39:31 4:39:54 00:00:23 0:00:23 0:00:00 0:00:00 0:00: Tisztán Zene ülföldi zene 4:39:54 4:43:26 00:03:32 0:00:00 0:03:32 0:00:00 0:03: Tisztán Zene magyar zene (Blac II Blac) 4:43:26 4:47:31 00:04:05 0:00:00 0:04:05 0:04:05 0:00: Tisztán Zene ülföldi zene 4:47:31 4:50:28 00:02:57 0:00:00 0:02:57 0:00:00 0:02: Tisztán Zene magyar zene (Groovehouse) 4:50:28 4:54:09 00:03:41 0:00:00 0:03:41 0:03:41 0:00: Tisztán Zene ülföldi zene 4:54:09 4:57:36 00:03:27 0:00:00 0:03:27 0:00:00 0:03: Tisztán Zene magyar zene (Péterfy Bori) 4:57:36 5:00:30 00:02:54 0:00:00 0:02:54 0:02:54 0:00: Tisztán Zene Világmegmentő Nap, játéelőzetes 5:00:30 5:01:37 00:01:07 0:01:07 0:00:00 0:00:00 0:00: A Dió Rádió hírei csooládé-gyöngyös; állatartás-gyöngyös; erépárút-hatvan; laás-ormány 5:01:37 5:03:52 00:02:15 0:02:15 0:00:00 0:00:00 0:00: Reggeli Turmix csend 5:03:52 5:09:52 00:06:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00: Reggeli Turmix magyar zene (United 5:09:52 5:13:04 00:03:12 0:00:00 0:03:12 0:03:12 0:00: Reggeli Turmix gyöngyösi állatert 5:13:04 5:16:51 00:03:47 0:03:47 0:00:00 0:00:00 0:00: Reggeli Turmix ülföldi zene 5:16:51 5:19:55 00:03:04 0:00:00 0:03:04 0:00:00 0:03: Reggeli Turmix vesztegetés Hevesben 5:19:55 5:22:31 00:02:36 0:02:36 0:00:00 0:00:00 0:00: Reggeli Turmix ülföldi zene 5:22:31 5:26:42 00:04:11 0:00:00 0:04:11 0:00:00 0:04: Reggeli Turmix szépségverseny Hevesben 5:26:42 5:30:26 00:03:44 0:03:44 0:00:00 0:00:00 0:00: Reggeli Turmix onf. 5:30:26 5:30:53 00:00:27 0:00:27 0:00:00 0:00:00 0:00: Reggeli Turmix Játé felhívás gyereene 5:30:53 5:31:27 00:00:34 0:00:34 0:00:00 0:00:00 0:00: A Dió Rádió Hírösszefoglalója (Önerőtámogatás- Gyöngyös ) Önerőtámogatás-Gyöngyös 5:31:27 5:44:10 00:12:43 0:12:43 0:00:00 0:00:00 0:00: Reggeli Turmix ülföldi zene 5:44:10 5:46:20 00:02:10 0:00:00 0:02:10 0:00:00 0:02: Reggeli Turmix névnapo, időjárás, özleedés 5:46:20 5:49:38 00:03:18 0:03:18 0:00:00 0:00:00 0:00: Reggeli Turmix ülföldi zene 5:49:38 5:59:13 00:09:35 0:00:00 0:09:35 0:00:00 0:09: Reggeli Turmix névnapo, onf. 5:59:13 5:59:45 00:00:32 0:00:32 0:00:00 0:00:00 0:00: Reggeli Turmix Világmegmentő Nap, játéelőzetes 5:59:45 6:00:53 00:01:08 0:01:08 0:00:00 0:00:00 0:00: Reggeli Turmix Több száz ajándé a Diótól 6:00:53 6:01:16 00:00:23 0:00:23 0:00:00 0:00:00 0:00:00 ( is) ( is) 8

9 A Dió Rádió hírei állatartás-gyöngyös 6:01:16 6:04:42 00:03:26 0:03:26 0:00:00 0:00:00 0:00: Reggeli Turmix özleedés, onf. 6:04:42 6:06:05 00:01:23 0:01:23 0:00:00 0:00:00 0:00: Reggeli Turmix ülföldi zene 6:06:05 6:09:29 00:03:24 0:00:00 0:03:24 0:00:00 0:03: Reggeli Turmix özleedés; BUX, deviza 6:09:29 6:12:57 00:03:28 0:03:28 0:00:00 0:00:00 0:00: Reggeli Turmix ülföldi zene 6:12:57 6:16:51 00:03:54 0:00:00 0:03:54 0:00:00 0:03: Reggeli Turmix időjárás, sport 6:16:51 6:20:35 00:03:44 0:03:44 0:00:00 0:00:00 0:00: Reggeli Turmix magyar zene (Tancsapda) 6:20:35 6:24:11 00:03:36 0:00:00 0:03:36 0:03:36 0:00: Reggeli Turmix névn. időj. onf. 6:24:11 6:27:25 00:03:14 0:03:14 0:00:00 0:00:00 0:00: Reggeli Turmix ülföldi zene 6:27:25 6:29:30 00:02:05 0:00:00 0:02:05 0:00:00 0:02: Reggeli Turmix onf. 6:29:30 6:30:00 00:00:30 0:00:30 0:00:00 0:00:00 0:00: Reggeli Turmix Játé felhívás gyereene 6:30:00 6:30:34 00:00:34 0:00:34 0:00:00 0:00:00 0:00: A Dió Rádió hírei Önerőtámogatás-Gyöngyös 6:30:34 6:34:00 00:03:26 0:03:26 0:00:00 0:00:00 0:00: Reggeli Turmix időj. özl. onf. 6:34:00 6:35:29 00:01:29 0:01:29 0:00:00 0:00:00 0:00: Reggeli Turmix ülföldi zene 6:35:29 6:38:03 00:02:34 0:00:00 0:02:34 0:02:34 0:00: Reggeli Turmix névn. alendárium onf. 6:38:03 6:41:07 00:03:04 0:03:04 0:00:00 0:00:00 0:00: Reggeli Turmix ülföldi zene 6:41:07 6:44:40 00:03:33 0:00:00 0:03:33 0:00:00 0:03: Reggeli Turmix horoszóp 6:44:40 6:48:03 00:03:23 0:03:23 0:00:00 0:00:00 0:00: Reggeli Turmix magyar zene (Rúzsa Magdi) 6:48:03 6:51:55 00:03:52 0:00:00 0:03:52 0:03:52 0:00: Reggeli Turmix időj. özl. onf. 6:51:55 6:54:24 00:02:29 0:02:29 0:00:00 0:00:00 0:00: Reggeli Turmix ülföldi zene 6:54:24 6:57:18 00:02:54 0:00:00 0:02:54 0:00:00 0:02: Reggeli Turmix időj. onf. 6:57:18 6:57:51 00:00:33 0:00:33 0:00:00 0:00:00 0:00: Reggeli Turmix Világmegmentő Nap, játéelőzetes 6:57:51 6:59:01 00:01:10 0:01:10 0:00:00 0:00:00 0:00: relám relám 6:59:01 7:00:11 00:01:10 0:01:10 0:00:00 0:00:00 0:00: A Dió Rádió hírei Adni Öröm-Gyöngyös 7:00:11 7:03:46 00:03:35 0:03:35 0:00:00 0:00:00 0:00: Reggeli Turmix özledés, onf. 7:03:46 7:05:38 00:01:52 0:01:52 0:00:00 0:00:00 0:00: Reggeli Turmix ülföldi zene 7:05:38 7:09:33 00:03:55 0:00:00 0:03:55 0:00:00 0:03: Reggeli Turmix időj. onf. Programajánló (Gyöngyös- Hatvan) 7:09:33 7:13:04 00:03:31 0:03:31 0:00:00 0:00:00 0:00: Reggeli Turmix ülföldi zene 7:13:04 7:16:28 00:03:24 0:00:00 0:03:24 0:00:00 0:03: Reggeli Turmix időj. özl. onf. Internetes vásárlás fogyasztóvédelem 7:16:28 7:20:58 00:04:30 0:04:30 0:00:00 0:00:00 0:00: Reggeli Turmix sport 7:20:58 7:24:23 00:03:25 0:03:25 0:00:00 0:00:00 0:00: Reggeli Turmix magyar zene (Tóth Gabi) 7:24:23 7:28:03 00:03:40 0:00:00 0:03:40 0:03:40 0:00: Reggeli Turmix onf. 7:28:03 7:28:39 00:00:36 0:00:36 0:00:00 0:00:00 0:00:00 ( is) ( is) ( is) 9

10 Reggeli Turmix Rajzpályázat gyereene 7:28:39 7:29:13 00:00:34 0:00:34 0:00:00 0:00:00 0:00: relám relám 7:29:13 7:30:25 00:01:12 0:01:12 0:00:00 0:00:00 0:00: A Dió Rádió hírei Önerőtámogatás-Gyöngyös 7:30:25 7:34:04 00:03:39 0:03:39 0:00:00 0:00:00 0:00: Reggeli Turmix özleedés 7:34:04 7:35:25 00:01:21 0:01:21 0:00:00 0:00:00 0:00: Reggeli Turmix ülföldi zene 7:35:25 7:39:05 00:03:40 0:00:00 0:03:40 0:00:00 0:03: Reggeli Turmix ruszin és roma nemzetiség 7:39:05 7:49:17 00:10:12 0:10:12 0:00:00 0:00:00 0:00: Reggeli Turmix magyar zene 7:49:17 7:53:15 00:03:58 0:00:00 0:03:58 0:03:58 0:00: Reggeli Turmix ülföldi zene 7:53:15 7:56:44 00:03:29 0:00:00 0:03:29 0:00:00 0:03: Reggeli Turmix onf. 7:56:44 7:57:27 00:00:43 0:00:43 0:00:00 0:00:00 0:00: Reggeli Turmix Világmegmentő Nap, játéelőzetes 7:57:27 7:58:37 00:01:10 0:01:10 0:00:00 0:00:00 0:00: relám relám 7:58:37 8:00:58 00:02:21 0:02:21 0:00:00 0:00:00 0:00: A Dió Rádió hírei járási hivatal vezető 8:00:58 8:04:34 00:03:36 0:03:36 0:00:00 0:00:00 0:00: Reggeli Turmix özl. Konf. 8:04:34 8:05:54 00:01:20 0:01:20 0:00:00 0:00:00 0:00: Reggeli Turmix ülföldi zene 8:05:54 8:09:32 00:03:38 0:00:00 0:03:38 0:00:00 0:03: Reggeli Turmix fenyőfa szezon 8:09:32 8:14:10 00:04:38 0:04:38 0:00:00 0:00:00 0:00: Reggeli Turmix ülföldi zene 8:14:10 8:17:38 00:03:28 0:00:00 0:03:28 0:00:00 0:03: Reggeli Turmix gyöngyösi röplabda 8:17:38 8:24:30 00:06:52 0:06:52 0:00:00 0:00:00 0:00: Reggeli Turmix magyar zene (Gringo Sztár) 8:24:30 8:28:13 00:03:43 0:00:00 0:03:43 0:03:43 0:00: Reggeli Turmix onf. 8:28:13 8:28:43 00:00:30 0:00:30 0:00:00 0:00:00 0:00: Reggeli Turmix Rajzpályázat gyereene 8:28:43 8:29:19 00:00:36 0:00:36 0:00:00 0:00:00 0:00: relám relám 8:29:19 8:31:32 00:02:13 0:02:13 0:00:00 0:00:00 0:00: Reggeli Turmix Társadalmi célú relám 8:31:32 8:32:03 00:00:31 0:00:31 0:00:00 0:00:00 0:00: A Dió Rádió hírei francia-magyar 8:32:03 8:35:32 00:03:29 0:03:29 0:00:00 0:00:00 0:00: Reggeli Turmix időj. Közl. Konf. 8:35:32 8:36:48 00:01:16 0:01:16 0:00:00 0:00:00 0:00: Reggeli Turmix ülföldi zene 8:36:48 8:40:21 00:03:33 0:00:00 0:03:33 0:00:00 0:03: Reggeli Turmix időj. Illegális faitermelés 8:40:21 8:46:52 00:06:31 0:06:31 0:00:00 0:00:00 0:00: Reggeli Turmix ülföldi zene 8:46:52 8:50:00 00:03:08 0:00:00 0:03:08 0:00:00 0:03: Reggeli Turmix névn. onf. Közl. 8:50:00 8:52:45 00:02:45 0:02:45 0:00:00 0:00:00 0:00: Reggeli Turmix ülföldi zene 8:52:45 8:58:42 00:05:57 0:00:00 0:05:57 0:00:00 0:05: Reggeli Turmix onf. 8:58:42 8:59:03 00:00:21 0:00:21 0:00:00 0:00:00 0:00: Reggeli Turmix Világmegmentő Nap, játéelőzetes 8:59:03 9:00:12 00:01:09 0:01:09 0:00:00 0:00:00 0:00: A Dió Rádió hírei a devizahitel 9:00:12 9:03:54 00:03:42 0:03:42 0:00:00 0:00:00 0:00:00 ( is) ( is) társadalmi célú ( is) ( is) 10

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1739/2012. (X.3.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1739/2012. (X.3.) sz. HATÁROZATA Itatószám: MN/22287-7/2012. Tárgy: a özszolgálati műsorszámo, a helyi özélettel foglalozó, a helyi mindennapi életet bemutató műsorszámo alulteljesítése és a maximális értéű ismétlési arány túlteljesítése

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1218/2012. (VII.5.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1218/2012. (VII.5.) sz. HATÁROZATA Itatószám: MN/13012-9/2012. Tárgy: a vállalt műsorstrutúrána megfelelő műsor sugárzási, a magyar zenei műsorszámo arányára vonatozó ötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Mellélet: 1. A hatósági

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1549/2012. (VIII. 29.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1549/2012. (VIII. 29.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/16140-7/2012. Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat Melléklet: a hatósági

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 122/2015. (II.3.) számú HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 122/2015. (II.3.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/28789-8/2014. Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor közreadására vonatkozó és a közösségi médiaszolgáltatókkal szemben előírt törvényi követelmények megsértése Ügyintéző: személyes

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1737/2012. (X.3.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1737/2012. (X.3.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/20018-7/2012. Tárgy: a magyar zenei műsorszámok, a napi rendszeres híradásra szánt minimális műsoridő, a közszolgálati célokat szolgáló műsorszámok és a célcsoportnak szóló műsorarány alulteljesítése

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 634/2012. (IV. 4.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 634/2012. (IV. 4.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/35457-8/2011. Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: a hatósági ellenőrzés megállapításai

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 137/2013. (I. 23.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 137/2013. (I. 23.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/28697-10/2012. Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására, a közösségi médiaszolgáltatókkal szembeni követelmények betartására vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 353/2013. (II. 27.) sz. HATÁROZATA. 10.000,- Ft, azaz tízezer forint bírsággal sújtja.

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 353/2013. (II. 27.) sz. HATÁROZATA. 10.000,- Ft, azaz tízezer forint bírsággal sújtja. Ügyiratszám: MN/30292-10/2012. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérő műsor sugárzása, a közösségi médiaszolgáltatókkal szemben előírt törvényi követelmények megsértése Ügyintéző: személyes

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1496/2012. (VIII. 15.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1496/2012. (VIII. 15.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/13535-10/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására, valamint a saját megkülönböztető

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 526/2014. (VI.12.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 526/2014. (VI.12.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszá: MN/10906-8/2014. Ügyintéző: szeélyes adat Telefonszá: Szeélyes adat E-ail: szeélyes adat Tárgy: a vállalt űsorstrutúrána egfelelő űsor sugárzására, valaint a agyar zenei űsorszáo beutatására

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 973/2013. (VI.5.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 973/2013. (VI.5.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/9702-8/2013. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség, valamint

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1005/2013. (VI. 12.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1005/2013. (VI. 12.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/8539-8/2013. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérés, burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése Ügyintéző: személyes

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 415/2014. (V.6.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 415/2014. (V.6.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/7195-8/2014. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések, a közszolgálati műsorszámok arányának nem teljesítése Melléklet: hatósági ellenőrzés részletes

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1339/2011. (X.5.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1339/2011. (X.5.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/24340-7/2011. Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsorsugárzási kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: hatósági ellenőrzés megállapításai A NEMZETI MÉDIA-

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1742/2012. (X.3.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1742/2012. (X.3.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/20199-9/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése

Részletesebben

HATÁROZAT. 30.000,- Ft, azaz harmincezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi.

HATÁROZAT. 30.000,- Ft, azaz harmincezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi. Médiafelügyeleti Főosztály Iktatószám: MN/9024-3/2013. Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: A Médiaszolgáltató által

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 277/2015. (III.17.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 277/2015. (III.17.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/33262-11/2014. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására, valamint a közszolgálati műsorszámok bemutatására fordított műsoridőre vonatkozó

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 1759/2013. (XII. 11.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 1759/2013. (XII. 11.) számú HATÁROZATA A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 1759/2013. (XII. 11.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/57221-8/2013. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 18.565,- Ft, azaz tizennyolcezer-ötszázhatvanöt forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T. 18.565,- Ft, azaz tizennyolcezer-ötszázhatvanöt forint bírsággal sújtja. Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/28503-4/2014. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet:

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1194/2013. (VII.17.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1194/2013. (VII.17.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/14385-8/2013. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a saját készítésű műsorszámok heti minimális műsoridejére vonatkozó kötelezettség, továbbá

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 911/2012. (V.16.) sz. H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 911/2012. (V.16.) sz. H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/6437-9/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt időtartamban és műsoridőben, valamint a műsoridőbeosztás szerint vállalt műsorstruktúrának

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1518/2013. (X.16.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1518/2013. (X.16.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/45041-7/2013. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor közreadására vonatkozó kötelezettség, továbbá

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 243/2014. (III. 18.) sz. HATÁROZATA. 100.000,- Ft, azaz százezer forint bírsággal sújtja.

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 243/2014. (III. 18.) sz. HATÁROZATA. 100.000,- Ft, azaz százezer forint bírsággal sújtja. Ügyiratszám: MN/72190-8/2013. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések, és a közösségi médiaszolgáltatókkal szemben előírt törvényi követelmények megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám:

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1583/2013. (XI. 6.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1583/2013. (XI. 6.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/50240-7/2013. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására, valamint a közszolgálati műsorszámok

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1917/2012. (X. 30.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1917/2012. (X. 30.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/24109-7/2012. Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására, a közösségi médiaszolgáltatókkal szembeni követelmények betartására, valamint a reklámok közzétételének módjára

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 797/2014. (IX.2.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 797/2014. (IX.2.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/17079-7/2014. Ügyintéző: személyes adat Email: személyes adat Tárgy: támogatói üzenet, társadalmi célú reklám közzétételére, valamint társadalmi célú reklám megrendelőjének a megnevezésére

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 247/2014. (III.18.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 247/2014. (III.18.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: N/1949-11/2014. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 2.100.000,- Ft, azaz kétmillió-egyszázezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi.

H A T Á R O Z A T. 2.100.000,- Ft, azaz kétmillió-egyszázezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi. Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/30552-4/2014. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a hallássérültek számára hozzáférhető műsorszámokra vonatkozó

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1915/2012. (X. 30.) sz. HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1915/2012. (X. 30.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/24172-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1493/2012. (VIII.15.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1493/2012. (VIII.15.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/15476-8/2012. Tárgy: a Médiatanács határozatában előírt műsorstruktúrának megfelelő műsorsugárzási kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: a hatósági ellenőrzés megállapításai

Részletesebben