A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1239/2014. (XII.16.) számú H A T Á R O Z A T A

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1239/2014. (XII.16.) számú H A T Á R O Z A T A"

Átírás

1 Ügyiratszám: MN/ /2014. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor teljesítésére és a hálózatba kapcsolódásra vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet: a hatósági ellenőrzés megállapításai A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 1239/2014. (XII.16.) számú H A T Á R O Z A T A A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa (a továbbiakban: Médiatanács) a Kunság-Média Nonprofit Kft.-vel (6200 Kiskőrös, Petőfi tér 3.; a továbbiakban: Médiaszolgáltató) szemben hivatalból lefolytatott eljárásában megállapította, hogy a Médiaszolgáltató az általa üzemeltetett Rádió állandó megnevezésű helyi vételkörzetű kereskedelmi rádiós médiaszolgáltatás június 18. napján sugárzott műsorában megsértette a hálózatba kapcsolódás szabályaira vonatkozó törvényi rendelkezéseket, melynek következtében a Médiaszolgáltatót Ft, azaz hetvenezer forint bírsággal sújtja. A Médiatanács egyúttal megtiltja a jogsértő magatartás tanúsítását. A Médiaszolgáltató a bírságot e határozat közlését követő hét napon belül köteles megfizetni a Médiatanács Magyar Államkincstár által vezetett számú számlájára. A bírságfizetési kötelezettség késedelmes teljesítése esetén a Médiaszolgáltató késedelmi pótlékot köteles fizetni, melynek mértéke minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd része. Az önkéntes teljesítés elmaradása esetén a Médiatanács a Médiaszolgáltatóval szembeni bírság igényét közigazgatási úton érvényesíti. A Médiatanács a Médiaszolgáltatóval szemben hivatalból lefolytatott eljárásában megállapította, hogy a Médiaszolgáltató az általa üzemeltetett Rádió állandó megnevezésű helyi vételkörzetű kereskedelmi rádiós médiaszolgáltatás június 18. napján sugárzott műsorában megsértette a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor teljesítésére vonatkozó kötelezettségét, melynek következtében a Médiaszolgáltatót felhívja, hogy a határozat közlésétől számítva haladéktalanul tegyen eleget a jogszerű magatartás követelményének és tartózkodjék a jövőbeni jogsértésektől. A Médiatanács figyelmezteti a Médiaszolgáltatót, hogy a médiaigazgatásra vonatkozó szabály következő alkalommal történő megsértése esetén a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Mttv.) ában meghatározott jogkövetkezmények alkalmazására jogosult. 1

2 E határozat ellen fellebbezésnek nincs helye. A határozat felülvizsgálata az annak közlésétől számított 30 napon belül a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz (a továbbiakban: bíróság) címzett, de a Médiatanácshoz (1088 Budapest, Reviczky utca 5.) három példányban benyújtott keresetlevéllel kérhető. A keresetlevél benyújtásának e határozat végrehajtására halasztó hatálya nincs, a keresettel támadott hatósági határozat végrehajtásának felfüggesztése és a tárgyalás tartása a bíróságtól kérhető. A keresetet a bíróság 30 napon belül bírálja el. I N D O K O L Á S A Médiatanács az Mttv (1) bekezdése alapján hatósági ellenőrzés keretében, hivatalból vizsgálta a Médiaszolgáltató Rádió állandó megnevezésű helyi vételkörzetű kereskedelmi médiaszolgáltatásának június 18. napján közreadott műsorát, amely során felmerült a hálózatba kapcsolódás szabályaira, illetve a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor teljesítésére vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése. A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 29. (1) bekezdése alapján a Médiatanács az Mttv a), j) és k) pontjaiban foglalt hatáskörében szeptember 30-án hivatalból hatósági eljárást indított a Médiaszolgáltatóval szemben, és a Ket. 29. (3) bekezdése szerint a 954/2014. (IX.30.) számú, MN/ /2014. ügyiratszámú végzésében (a továbbiakban: Végzés) tájékoztatta a hatósági ellenőrzés megállapításairól, a Ket. 51. (1) bekezdése szerinti nyilatkozattételi jogosultságáról és a Ket. 68. (1) bekezdés alapján az iratbetekintés lehetőségéről. A Médiaszolgáltató a Végzést október 9-én vette át, a Hatósághoz október 28-án érkezett beadványában élt nyilatkozattételi jogával. Üzleti titok Az eljárás megindításáról szóló végzés kézhezvételét követően magyarázatot kért üzleti titok, akitől azt a tájékoztatást kapta, hogy a szignálok, reklámok, valamint a gyártott és adásba szerkesztett műsorok tekintetében is megfelelt a médiatörvény idevonatkozó paragrafusainak. A Médiaszolgáltató kifejtette, hogy jelen eljárás megindításáig bizalmat szavazott üzleti titok Előadta továbbá, hogy a többi Ozone FM rádió műsorai közül csak a dunaföldvárival tudta saját műsorát összevetni, ahol eltérő műsort tapasztalt. A Médiaszolgáltató elismerte, hogy a frekvencia jogosultjaként felelős a rádió jogszerű működéséért. Úgy nyilatkozott, hogy megvizsgálja a médiaszolgáltatási szerződésében foglalt vállalásai teljesíthetőségét, műsorában törekszik a helyi jelleg erősítésére, hogy a jövőben médiaszolgáltatása kapcsán ne merülhessen fel a hálózatba kapcsolódásra vonatkozó jogszabályok megsértése. Egyúttal az eljárás méltányos lezárását kérte a Hatóságtól. Üzleti titok A Médiatanács a rendelkezésre álló iratok, különösen a Médiaszolgáltató nyilatkozata és a hatósági ellenőrzés eredményét rögzítő vizsgálati jelentés alapján az alábbi tényállást állapította meg, és azt az alábbiak szerint értékelte: 1. A Médiaszolgáltató a vizsgált adásnapon megsértette az Mttv. 64. (1) bekezdését: A vizsgált adásnapon a Médiaszolgáltató és a BMC Rádió Kft. 00:00:00-00:05:06 óra, 06:48:11-08:59:15 óra és 19:55:10-24:00:00 óra között teljes egészében azonos műsort tettek közzé. 2

3 A Médiaszolgáltató nyilatkozatával és az Személyes adat levelével kapcsolatban a Médiatanács álláspontja a következő: Az Mttv. 3. -a szerint a médiaszolgáltatás és a sajtótermék tartalmának meghatározása szabad, a médiaszolgáltató és a sajtótermék kiadója felelősséggel tartozik e törvényben foglaltak betartásáért. A Médiaszolgáltatónak a törvénysértésekért való felelőssége objektív, nem mentesíti az Mttv. szabályainak betartása iránti kötelezettsége alól, hogy a műsorát külső gyártó készíti, a Médiatanács a jogsértés okát nem volt köteles vizsgálni. Az Mttv ának 13. pontja szerint: Hálózatba kapcsolódás: két vagy több lineáris médiaszolgáltatást nyújtó médiaszolgáltató vagy lineáris médiaszolgáltatás összekapcsolódása ugyanazon műsorszám vagy műsor egyidejű vagy csaknem egyidejű szolgáltatására. Az idézett törvényi meghatározásban foglalt elemek mindegyikének teljesülnie kell ahhoz, hogy a hálózatba kapcsolódás megállapítható legyen. Ezek az elemek a következők: - az érintettek lineáris médiaszolgáltatások vagy lineáris médiaszolgáltatást nyújtó médiaszolgáltatók legyenek, - az érintett médiaszolgáltatók vagy médiaszolgáltatások ugyanazon műsort vagy műsorszámot sugározzák, - az érintett médiaszolgáltatók vagy médiaszolgáltatások által sugárzott műsor vagy műsorszám közzététele egyidejű vagy csaknem egyidejű legyen. Az Rádió és a győri Ozone FM állandó megnevezésű médiaszolgáltatások június 18-i műsorainak részletes tartalmi elemzése alapján a Médiatanács megállapította, hogy a törvényi meghatározásban szereplő fogalmi elemek mindegyike teljesült a vizsgált napon az alábbiak szerint: - A hatósági ellenőrzés által érintett médiaszolgáltatók lineáris médiaszolgáltatók és az általuk üzemeltetett médiaszolgáltatások mindegyike lineáris médiaszolgáltatás, - a vizsgált médiaszolgáltatások műsora az ellenőrzött időszakban tartalmi egyezést mutatott - és az egyező műsorok/műsorszámok egyidejűsége/csaknem egyidejűsége is fennállt. A Médiatanács a 769/2012. (IV.25.) és az 1107/2012. (VI.13.) számú határozatában értelmezte a hálózatba kapcsolódásnak az Mttv pontjában meghatározott fogalmai elemei közül az azonos műsorszámok csaknem egyidejű szolgáltatásának kérdését. A Médiatanács fent hivatkozott határozataiban kimondta, hogy az azonos műsor sugárzása közel egyidejű, ha az azonos műsort alkotó műsorszámok kezdő időpontjai az egyik médiaszolgáltatás esetében rövid, mindössze pár másodperces eltéréseket mutattak a másik médiaszolgáltatáshoz képest. A Médiatanács megállapította, hogy a vizsgált adásnapon 00:00:00-00:05:06 óra, 06:48:11-08:59:15 óra és 19:55:10-24:00:00 óra között, összesen 6 óra 21 perc időtartamban az Mttv ának 13. pontja szerinti hálózatba kapcsolódásra került sor, hiszen fennállt az egyes műsorszámok azonossága, az azonos műsorszámok esetében a csaknem egyidejűség. A két csatorna a fenti időközökben folyamatosan és párhuzamosan sugárzott, azonos tartalmú műsorszámai között ugyanis olyan rövid (1 perc 10 másodperctől 3 perc 7 másodpercig terjedő) eltolódások voltak megfigyelhetők, ami által megvalósult a műsorszámok csaknem egyidejű szolgáltatása. A Médiatanács megállapította, hogy az Mttv. által szabályozott hálózatba kapcsolódás engedélyhez kötöttsége nem kerülhető meg azáltal, hogy a médiaszolgáltók egymás műsorához képest rövid, néhány másodperces, vagy perces elcsúszással, de folyamatos jelleggel és párhuzamosan sugározzák azonos tartalmú műsorukat. A médiaszolgáltatásokban közzétett műsorszámok közötti különbségeket a jelen határozat elválaszthatatlan részét képező melléklet tartalmazza. A hálózatba kapcsolódás oly módon valósult meg, hogy a hálózatos médiaszolgáltatás szerepét a győri, a hálózatba kapcsolódóét pedig a kiskőrösi adó töltötte be. 3

4 A fentiekben részletezettek következtében a Médiaszolgáltató és a BMC Rádió Kft. médiaszolgáltatásai a vizsgált napon 00:00:00-00:05:06 óra, 06:48:11-08:59:15 óra és 19:55:10-24:00:00 óra között, összesen 6 óra 21 perc időtartamban tartalmi azonosságot és csaknem egyidejűséget mutató műsorai megfelelnek a hálózatba kapcsolódás törvényi meghatározásának, az abban foglalt feltételek, fogalmi elemek teljesülése okán. Figyelemmel arra, hogy a hálózatba kapcsolódás engedélyezése iránt a Médiaszolgáltató és a BMC Rádió Kft. nem nyújtott be együttes kérelmet és ezt a Médiatanács sem engedélyezte, a Médiaszolgáltató június 18-án megsértette az Mttv. 64. (1) bekezdésében foglalt rendelkezést. Az Mttv. 64. (1) bekezdése kimondja: A Médiatanács a hálózatba kapcsolódásról az abba kapcsolódók együttes kérelme alapján hatósági eljárásban dönt. A Médiatanács a kérelem engedélyezése esetén módosítja a médiaszolgáltatók hatósági szerződéseit. A Médiatanács az Mttv. 64. (1) bekezdésében foglalt rendelkezés vélelmezett megsértése miatt a BMC Rádió Kft.-vel szemben MN/ /2014. ügyiratszámon indított hatósági eljárásban hozott /2014. ( ) számú határozatában a BMC Rádió Kft. vonatkozásában szintén megállapította a hálózatba kapcsolódásra vonatkozó törvényi rendelkezés megsértését. 2. A Médiaszolgáltató a vizsgált adásnapon megsértette az Mttv. 63. (12) bekezdését: A Médiatanács és a Médiaszolgáltató szeptember 3. napján kötött hatósági szerződést (a továbbiakban: Hatósági Szerződés) a Kiskőrös 97,0 MHz helyi kereskedelmi rádiós médiaszolgáltatási jogosultság hasznosítása vonatkozásában. A Médiaszolgáltató a Médiatanács 1779/2013. (XII. 18.) számú határozata alapján április 1-jén kezdte meg médiaszolgáltatását. A Hatósági Szerződés szerint a médiaszolgáltatás alapvető jellegzetességei: 5.1. A médiaszolgáltatás műsorideje 16 óra/nap; 5.5. A helyi közélettel foglalkozó, a helyi mindennapi életet segítő műsorszámok közlésére szánt minimális műsoridő: napi: 10% A Médiatanács a rádió műsorát a helyszínen rögzítette és megállapította, hogy a vizsgált adásnapon 5:32:49-6:48:11 óra között nem sugárzott adást. A hatósági ellenőrzés során megállapítást nyert továbbá, hogy 9:00:00-12:00:00 óra között négy alkalommal szerepelt a Kunság Rádió hírei szegmens, amely folyamatosan frissülő lokális információkat tartalmazott. A Médiaszolgáltató a Hatósági Szerződésben a helyi tartalmak sugárzására 10%-os napi arányt vállalt, a helyi jelleg azonban a hírműsoron kívül, (melynek időtartama 14 perc 31 másodperc, a napi műsoridő 1%-a) más műsorszámokban nem volt tetten érhető. A fentiekre figyelemmel a Médiatanács megállapította, hogy a Médiaszolgáltató június 18-án megsértette az Mttv. 63. (12) bekezdésében foglalt rendelkezést is, mivel a Hatósági Szerződésében vállalt helyi közélettel foglalkozó, a helyi mindennapi életet segítő műsorszámokra vonatkozó vállalását nem teljesítette. Az Mttv. 63. (12) bekezdése értelmében: A médiaszolgáltató a hatósági szerződésben rögzítetteknek megfelelő műsor sugárzására jogosult és köteles, az általa üzemben tartott saját hálózaton, berendezésekkel, eszközökkel vagy elektronikus hírközlési szolgáltató (műsorszóró) szolgáltatás közreműködésével. A médiaszolgáltató saját eszközökkel történő műsorszóró, szétosztó tevékenységére a távközlési szolgáltatási engedély nem szükséges, de ez nem érinti a jogszabályokban meghatározott egyéb engedélyek beszerzésére vonatkozó kötelezettséget. A jogsértésekre vonatkozó részletes megállapításokat és az azokat alátámasztó adatokat a jelen határozat elválaszthatatlan részét képező melléklet tartalmazza. A melléklet rögzíti és részletezi a határozat indokolásában szereplő jogalkalmazói megállapítások pontos tényállási alapját. 4

5 A Médiatanács a jogsértések miatt alkalmazandó jogkövetkezmény fajtájának és mértékének meghatározása során az alábbi szempontokat vette figyelembe. Az Mttv (1) bekezdése szerint: A Hatóság kérelemre vagy hivatalból - feladat- és hatáskörének keretében - jogosult hatósági ellenőrzés vagy hatósági eljárás keretében felügyelni az e törvényben és az Smtv.-ben meghatározott rendelkezések érvényesülését, betartását, valamint a hatósági döntéseiben, a műsorszolgáltatási szerződésekben és a Hatóság által kötött hatósági szerződésekben foglaltak teljesítését. Az Mttv (2) bekezdése szerint: Amennyiben a Hatóság a hatósági döntésének ellenőrzése eredményeként megállapítja a hatósági döntésében foglaltak megsértését, abban az esetben az ügy összes körülményei, illetve az ellenőrzés során feltárt tények, valamint a jogsértés súlya és a hatékony jogérvényesítés szempontjai alapján mérlegeli, hogy a döntés megsértése tárgyában a Ket. szerinti végrehajtási eljárást vagy az e törvény szerinti jogkövetkezmények alkalmazása érdekében hatósági eljárást indít. Az Mttv (1) bekezdésében szabályozott felhívás jogkövetkezménye abban az esetben alkalmazható, ha a jogsértés csekély súlyú, és ismételtség nem állapítható meg. Az Mttv (1) bekezdés értelmében: Amennyiben a jogsértés csekély súlyú és ismételtség nem állapítható meg, a Médiatanács, illetve a Hivatal - a jogsértés tényének megállapítása és figyelmeztetés mellett - legfeljebb harminc napos határidő tűzésével felhívhatja a jogsértőt a jogsértő magatartás megszüntetésére, a jövőbeni jogsértésektől való tartózkodásra, illetve a jogszerű magatartás tanúsítására, és meghatározhatja annak feltételeit. Az Mttv (4) bekezdésének a jogsértés elkövetésekor hatályos szövege értelmében: Az (1)-(3) bekezdés alkalmazásában ismételtségnek tekintendő, ha a jogsértő a jogerős hatósági határozatban megállapított jogsértő magatartást ugyanazon jogalapon és jogszabályhely tekintetében, ugyanazon tárgykörben, háromszázhatvanöt napon belül legalább kétszer valósítja meg, ide nem értve a csekély súlyú törvénysértéseket. I. az Mttv. 64. (1) bekezdésében foglalt rendelkezés megsértése A Médiatanács jelen döntés meghozatalát megelőzően az Mttv. 64. (1) bekezdésének megsértését az Mttv január 1. napján történt hatálybalépése óta a Médiaszolgáltatóval szemben, annak Kiskőrös TV állandó megnevezésű helyi közösségi médiaszolgáltatása kapcsán, egy határozatában állapította meg: Határozat száma A jogsértés elkövetésének időpontja 665/2014.(VII.24.) március Alkalmazott jogkövetkezmény Mttv (3) bb) Ft bírság és 187. (3) jogsértő magatartástól eltiltás Az Mttv. 64. (1) bekezdésében foglaltak megsértése vonatkozásában ugyan nem állnak fent az ismételtség megállapításának feltételei, tekintettel arra, hogy jelen határozat meghozatalát megelőző 365 napon belül a Médiatanács csak egy alkalommal állapította meg azt, azonban a Médiatanács eddigi jogalkalmazói gyakorlata alapján az Mttv. 64. (1) bekezdésében foglaltak megsértése nem tekinthető csekély súlyú jogsértésnek, ezért kizárt a felhívás jogkövetkezményének alkalmazása. A jogsértés miatti jogkövetkezmények alkalmazásának alapját az Mttv (2) bekezdés és a (3) bekezdés b) pontja jelenti. A jelen eljárásban kiszabható bírság maximális összege az Mttv (3) bekezdése bb) alpontja értelmében ötvenmillió forint. Az Mttv (2) bekezdése szerint: A Médiatanács és a Hivatal a jogkövetkezményt - a jogsértés jellegétől függően - a jogsértés súlyára, a jogsértés ismételtségére, folyamatosságára, időtartamára, a jogsértéssel elért vagyoni előnyre, valamint a jogsértéssel okozott érdeksérelemre, az érdeksérelmet szenvedett és veszélyeztetett személyek számára, 5

6 illetve a jogsértéssel okozott kárra, személyiségi jogsérelemre és a jogsértés piacra gyakorolt hatására, továbbá az egyedi ügyben értékelhető egyéb szempontokra tekintettel állapítja meg. A Médiatanács megállapította, amennyiben a Médiaszolgáltató, - bár állítását nem támasztotta alá hitelt érdemlően, megfelelő dokumentumokkal - a hatósági eljárás megindítása után szerződést bontott üzleti titok, ez a jövőbeli jogkövető magatartás tanúsítása érdekében történő intézkedésnek tekinthető. Ez azonban az elkövetett jogsértést nem teszi meg nem történtté, annak értékelése szempontjából irreleváns, az Mttv. 3. -a alapján ugyanis a Médiaszolgáltatónak a törvénysértésért való felelőssége objektív. A jogsértés súlyán és az egyedi ügyben értékelhető egyéb szemponton túl az Mttv (2) bekezdésében meghatározott további mérlegelési szempontok, figyelemmel az Mttv (4) bekezdésében rögzített ismételtség fogalmára is, a jelen jogsértés tekintetében nem értékelhetők. Az Mttv (3) bekezdése szerint: A Médiatanács és a Hivatal - a (7) bekezdés figyelembevételével - a következő jogkövetkezmények alkalmazására jogosult: b) bírságot szabhat ki a jogsértővel szemben. A Médiatanács a hatályos szabályozási környezettel összhangban és a kialakított szankcióalkalmazási gyakorlatának megfelelően az Mttv (3) bekezdésében foglalt jogkövetkezmények közül a bírság alkalmazása mellett döntött, mivel jelen jogsértés esetén e közjogi eszközt ítélte a legalkalmasabbnak arra, hogy a Médiaszolgáltatót visszatartsa a jövőbeni jogsértések elkövetésétől. A Médiatanács az Mttv (2) bekezdésében foglalt mérlegelési jogkörében a fokozatosság és arányosság elvének figyelembevételével, a fentiekre tekintettel, valamint a 665/2014.(VII.24.) határozatában kiszabott forint összegű bírságra figyelemmel, az egyedi ügyben az ügy sajátosságai mentén végrehajtott mérlegelés alapján az Mttv. 64. (1) bekezdésében foglaltak megsértése miatt az Mttv (3) bekezdés bb) alpontja alapján a maximálisan kiszabható bírság (ötvenmillió forint) 0,14 %- ának megfelelő összegű, azaz Ft bírságot szabott ki a Médiaszolgáltatóval szemben. A Médiatanács a bírság kiszabásakor tekintettel volt arra is, hogy egy esetleges következő jogsértés esetén alkalmazandó jogkövetkezmény megállapításánál érvényesülhessen a fokozatosság elve, azaz az ismétléssel járó növekvő progresszivitás és a szankcionálás kiszámíthatósága, előreláthatósága. A fentieken túl a Médiatanács az Mttv. a 64. (1) bekezdésében foglalt rendelkezés megsértése kapcsán a bírság kiszabásán túl az Mttv (3) bekezdésében foglaltak alkalmazása mellett döntött és a rendelkező részben foglaltak szerint megtiltotta a jogsértő magatartás tanúsítását. II. az Mttv. 63. (12) bekezdésében foglalt rendelkezés megsértése A Médiatanács az Mttv január 1. napján történt hatálybalépése óta az Mttv. 63. (12) bekezdésének megsértését a Médiaszolgáltatóval szemben nem állapította meg. A Médiatanács az Mttv. 63. (12) bekezdésében foglalt rendelkezés első alkalommal történt megsértését csekély súlyúnak minősítette, figyelemmel arra, hogy a hatósági ellenőrzés a Médiaszolgáltató egyetlen adásnapját érintette és a Médiaszolgáltató mindösszesen egy vállalását nem teljesítette a vizsgált napon, míg a többi, napi szinten tett vállalása teljesült. Mivel a Médiatanács a fenti jogsértést jelen határozat meghozatalát megelőzően még nem állapította meg a Médiaszolgáltatóval szemben, erre, valamint annak csekély súlyára tekintettel az Mttv (1) bekezdésében szabályozott felhívás jogkövetkezményének alkalmazása mellett döntött, mivel jelen esetben e közjogi eszközt alkalmasnak ítélte arra, hogy a Médiaszolgáltatót visszatartsa a jövőbeni jogsértések elkövetésétől. Az Mttv (1) bekezdés értelmében: Amennyiben a jogsértés csekély súlyú és ismételtség nem állapítható meg, a Médiatanács, illetve a Hivatal - a jogsértés tényének megállapítása és figyelmeztetés mellett - legfeljebb harminc napos határidő tűzésével felhívhatja a jogsértőt a jogsértő magatartás megszüntetésére, a jövőbeni jogsértésektől való tartózkodásra, illetve a jogszerű magatartás tanúsítására, és meghatározhatja annak feltételeit. 6

7 A fentiekre való tekintettel a Médiatanács az Mttv. 63. (12) bekezdésében foglalt rendelkezés megsértése miatt az Mttv (1) bekezdésében rögzített jogkövetkezményt alkalmazta a Médiaszolgáltatóval szemben, azaz a jogsértések tényének megállapítása és figyelmeztetés mellett felhívta a jövőbeni jogsértésektől való tartózkodásra, illetve a jogszerű magatartás tanúsítására. A Médiatanács az Mttv a), j) és k) pontjaiban foglalt hatáskörében a rendelkező részben foglaltak szerint döntött. Az eljárás során a Ket a szerinti eljárási költség nem merült fel. A jogorvoslatra történő figyelmeztetés a Ket. 72. (1) bekezdés da) pontján, az Mttv (1) és (3) bekezdésén, valamint án alapul, a tárgyalás tartására vonatkozó kérelemről szóló tájékoztatást a polgári perrendtartásról szóló évi III. törvény 338. (2) bekezdése tartalmazza. Budapest, december 16. a Médiatanács nevében dr. Karas Monika elnök dr. Kollarik Tamás hitelesítő tag Kapják: 1. Személyes adat 7

8 Melléklet a Médiatanács 1239/2014. (XII.16.) számú határozatához A Médiaszolgáltató és a BMC Rádió Kft június 18-án sugárzott műsora Rádió 97,0 MHz (KISKŐRÖS) Ozone FM (GYŐR) június 18. Műsorszám címe Műsorszám tartalma kezdés vége nettó idő Műsor címe Műsorszám tartalma kezdés vége nettó idő DISCO* SHIT Újabb zenei óra! 0:00:00 0:04:21 00:04:21 DISCO* SHIT Újabb zenei óra! 0:00:00 0:03:11 00:03:11 DISCO* SHIT konf. Transformers! 0:04:21 0:05:05 00:00:44 DISCO* SHIT konf. Transformers! 0:03:11 0:03:55 00:00:44 Újabb zenei óra! 0:05:05 0:05:31 00:00:26 Újabb zenei óra! 0:03:55 0:04:18 00:00:23 people feel the 0:05:31 0:12:45 00:07:14 I love you so 0:04:18 0:14:24 00:10:06 Rádió FM 97.0 MHz 0:12:45 0:12:56 00:00: Győr Ozone FM 0:14:24 0:14:33 00:00:09 Mindig imádtam, hogy a zoknidat... 0:12:56 0:16:14 00:03:18 never ask 0:14:33 0:25:48 00:11:15 Rádió FM 97.0 MHz 0:16:14 0:16:25 00:00: Győr Ozone FM 0:25:48 0:26:08 00:00:20 külföldi zene 0:16:25 0:22:51 00:06:26 sommetimes 0:26:08 0:32:51 00:06:43 Rádió FM 97.0 MHz 0:22:51 0:23:02 00:00:11 0:00:00 0:00:00 00:00:00 this is Shakira 0:23:02 1:04:21 00:41:19 Mindig imádtam, hogy a zoknidat... 0:32:51 0:59:23 00:26:32 Újabb zenei óra! 1:04:21 1:04:56 00:00: Győr Ozone FM 0:59:23 0:59:35 00:00:12 külföldi zene 1:04:56 1:15:39 00:10:43 I' m no 0:59:35 1:03:41 00:04:06 Rádió FM 97.0 MHz 1:15:39 1:15:51 00:00:12 Újabb zenei óra! 1:03:41 1:04:27 00:00:46.baby,baby... 1:15:51 1:27:41 00:11:50 summer 1:04:27 1:14:53 00:10:26 Rádió FM 97.0 MHz 1:27:41 1:27:52 00:00: Győr Ozone FM 1:14:53 1:15:03 00:00:10 fucken a. 1:27:52 1:48:19 00:20:27 walking a 1:15:03 1:48:00 00:32:57 Rádió FM 97.0 MHz 1:48:19 1:48:31 00:00: Győr Ozone FM 1:48:00 1:48:21 00:00:21 io, io, io. 1:48:31 1:59:39 00:11:08.sky 1:48:21 1:59:55 00:11:34 Rádió FM 97.0 MHz 1:59:39 1:59:51 00:00: Győr Ozone FM 1:59:55 2:00:00 00:00:05 i never. 1:59:51 2:03:31 00:03:40 ike 2:00:00 2:02:33 00:02:33 Újabb zenei óra! 2:03:31 2:04:03 00:00:32 Újabb zenei óra! 2:02:33 2:03:09 00:00:36 baby i don't know 2:04:03 2:14:48 00:10:45 My think crazy 2:03:09 2:13:55 00:10:46 8

9 Rádió FM 97.0 MHz 2:14:48 2:14:58 00:00: Győr Ozone FM 2:13:55 2:14:04 00:00:09 aha, aha 2:14:58 2:35:26 00:20:28 when. 2:14:04 2:26:02 00:11:58 Rádió FM 97.0 MHz 2:35:26 2:35:38 00:00: Győr Ozone FM 2:26:02 2:26:13 00:00:11 To the night time 2:35:38 2:46:18 00:10:40 so 2:26:13 2:45:20 00:19:07 Rádió FM 97.0 MHz 2:46:18 2:46:29 00:00: Győr Ozone FM 2:45:20 2:45:29 00:00:09 You go kisses 2:46:29 2:56:26 00:09:57 movies 2:45:29 2:56:53 00:11:24 Rádió FM 97.0 MHz 2:56:26 2:56:49 00:00: Győr Ozone FM 2:56:53 2:57:04 00:00:11 instrum 2:56:49 3:02:27 00:05:38 every beautifull 2:57:04 3:08:49 00:11:45 Újabb zenei óra! 3:02:27 3:03:07 00:00: Győr Ozone FM 3:08:49 3:08:59 00:00:10 in a magic, in a summer 3:03:07 3:13:59 00:10:52 héééé 3:08:59 3:20:00 00:11:01 Rádió FM 97.0 MHz 3:13:59 3:14:11 00:00: Győr Ozone FM 3:20:00 3:20:11 00:00:11 not working hard 3:14:11 3:22:43 00:08:32 you don't 3:20:11 3:41:25 00:21:14 Rádió FM 97.0 MHz 3:22:43 3:22:47 00:00: Győr Ozone FM 3:41:25 3:41:35 00:00:10 trouble, 3:22:47 3:41:48 00:19:01 heard you 3:41:35 3:52:05 00:10:30 Rádió FM 97.0 MHz 3:41:48 3:41:59 00:00: Győr Ozone FM 3:52:05 3:52:26 00:00:21 if i told you 3:41:59 3:53:04 00:11:05 yee let's go 3:52:26 4:07:38 00:15:12 Rádió FM 97.0 MHz 3:53:04 3:53:14 00:00: Győr Ozone FM 4:07:38 4:07:47 00:00:09 Nothing 3:53:14 4:02:56 00:09:42 óóó, óóó 4:07:47 4:18:17 00:10:30 Újabb zenei óra! 4:02:56 4:03:40 00:00: Győr Ozone FM 4:18:17 4:18:28 00:00:11 Hey brother 4:03:40 4:13:19 00:09:39 ó baby, baby.. 4:18:28 4:39:26 00:20:58 Rádió FM 97.0 MHz 4:13:19 4:13:32 00:00: Győr Ozone FM 4:39:26 4:39:43 00:00:17 You know to break 4:13:32 4:59:04 00:45:32 red dress 4:39:43 4:50:30 00:10:47 Rádió FM 97.0 MHz 4:59:04 4:59:15 00:00: Győr Ozone FM 4:50:30 4:50:41 00:00:11 So flat 4:59:15 5:03:19 00:04:04 Closer 4:50:41 4:54:35 00:03:54 zone - A magyar dalok zónája A magyar dalok zónája: Ozone Fm Magyarország 5:03:19 5:03:51 00:00:32 zone - A magyar dalok zónája A magyar dalok zónája: Ozone Fm Magyarország 4:54:35 4:55:01 00:00:26 9

10 zone fill it to 5:03:51 5:14:29 00:10:38 Há,áá, áá 4:55:01 4:58:01 00:03:00 zone Rádió FM 97.0 MHz 5:14:29 5:14:41 00:00: Győr Ozone FM 4:58:01 4:58:06 00:00:05 zone hello, hello 5:14:41 5:18:23 00:03:42 Unique Nem felejtek 4:58:06 5:09:19 00:11:13 zone Tóth Gabi Éjjel-Nappal Budapest 5:18:23 5:18:35 00:00:12 zone - A magyar dalok zónája Győr Ozone FM 5:09:19 5:09:27 00:00:08 zone I' m 5:18:35 5:32:49 00:14:14 zone sade.. 5:09:27 5:30:44 00:21:17 zone Műszaki hiba 5:32:49 6:48:11 01:15:22 zone Király Viktor 5:30:44 5:34:33 00:03:49 zone Műszaki hiba 0:00:00 0:00:00 00:00:00 zone Győr Ozone FM 5:34:33 5:34:43 00:00:10 zone Műszaki hiba 0:00:00 0:00:00 00:00:00 zone when i feel 5:34:43 5:38:10 00:03:27 zone Műszaki hiba 0:00:00 0:00:00 00:00:00 zone Gáspár Laci 5:38:10 5:57:56 00:19:46 zone Műszaki hiba 0:00:00 0:00:00 00:00:00 zone Győr Ozone FM 5:57:56 5:58:02 00:00:06 zone Műszaki hiba 0:00:00 0:00:00 00:00:00 zone külf 5:58:02 6:00:12 00:02:10 zone Műszaki hiba 0:00:00 0:00:00 00:00:00 Ozone Start konf. (jún 18.) Timber 6:00:12 6:00:52 00:00:40 zone Műszaki hiba 0:00:00 0:00:00 00:00:00 Az MTI hírei Szijjártó Péter szerint 6:00:52 6:03:53 00:03:01 zone Műszaki hiba 0:00:00 0:00:00 00:00:00 Ozone Start Ozone Start 6:03:53 6:04:26 00:00:33 zone Műszaki hiba 0:00:00 0:00:00 00:00:00 Ozone Start Timber 6:04:26 6:11:04 00:06:38 zone Műszaki hiba 0:00:00 0:00:00 00:00:00 Ozone Start konf. Időj. 6:11:04 6:11:42 00:00:38 zone Műszaki hiba 0:00:00 0:00:00 00:00:00 Ozone Start I got you 6:11:42 6:22:13 00:10:31 zone Műszaki hiba 0:00:00 0:00:00 00:00:00 Ozone Start konf. Névnapok Bruno M. 6:22:13 6:22:52 00:00:39 zone Műszaki hiba 0:00:00 0:00:00 00:00:00 Ozone Start Bruno M. 6:22:52 6:30:11 00:07:19 zone Műszaki hiba 0:00:00 0:00:00 00:00:00 Ozone Start konf. Idő. Mr. 6:30:11 6:30:56 00:00:45 zone Műszaki hiba 0:00:00 0:00:00 00:00:00 reklám Győriek, hajósok 6:30:56 6:32:46 00:01:50 zone Műszaki hiba 0:00:00 0:00:00 00:00:00 Az MTI hírei Varga Mihály szerint 6:32:46 6:35:53 00:03:07 zone Műszaki hiba 0:00:00 0:00:00 00:00:00 Ozone Start my face 6:35:53 6:41:30 00:05:37 zone Műszaki hiba 0:00:00 0:00:00 00:00:00 Ozone Start konf. Idő 6:41:30 6:42:20 00:00:50 zone Műszaki hiba 0:00:00 0:00:00 00:00:00 Ozone Start. We have. 6:42:20 6:45:42 00:03:22 Ozone Start like me empires... 6:48:11 6:49:18 00:01:07 Ozone Start like me empires... 6:45:42 6:49:52 00:04:10 Ozone Start Bárdos Lacival (15-16 fok) 6:49:18 6:49:55 00:00:37 Ozone Start Bárdos Lacival (15-16 fok) 6:49:52 6:50:30 00:00:38 Ozone Start I stay... 6:49:55 6:57:29 00:07:34 Ozone Start I stay... 6:50:30 6:58:03 00:07:33 reklám Győr 6:57:29 6:59:13 00:01:44 reklám Győr 6:58:03 6:59:47 00:01:44 10

11 Az MTI hírei Varga Mihály szerint 6:59:13 7:05:17 00:06:04 Az MTI hírei Varga Mihály szerint 6:59:47 7:06:55 00:07:08 Ozone Start konf. Kelvin 7:05:17 7:05:48 00:00:31 Ozone Start konf. Kelvin 7:06:55 7:07:25 00:00:30 Ozone Start Under controll "my pííí" 7:05:48 7:12:02 00:06:14 Ozone Start Under controll "my pííí" 7:07:25 7:13:39 00:06:14 Ozone Start konf. Időjárás, Bastil 7:12:02 7:12:49 00:00:47 Ozone Start konf. Időjárás, Bastil 7:13:39 7:14:27 00:00:48 Ozone Start of the night 7:12:49 7:18:43 00:05:54 Ozone Start of the night 7:14:27 7:20:20 00:05:53 Ozone Start konf. F. Williams 7:18:43 7:19:18 00:00:35 Ozone Start konf. F. Williams 7:20:20 7:20:55 00:00:35 Ozone Start Happy 7:19:18 7:26:27 00:07:09 Ozone Start Happy 7:20:55 7:28:04 00:07:09 Ozone Start konf. Közlekedés 7:26:27 7:27:59 00:01:32 Ozone Start konf. Közlekedés 7:28:04 7:29:36 00:01:32 reklám Pandorf 7:27:59 7:29:43 00:01:44 reklám Pandorf 7:29:36 7:31:20 00:01:44 Ozone Start Ozone Start 7:29:43 7:29:57 00:00:14 Ozone Start Ozone Start 7:31:20 7:31:34 00:00:14 Ozone Start It's free I am 7:29:57 7:37:11 00:07:14 Ozone Start It's free I am 7:31:34 7:38:47 00:07:13 Ozone Start konf. idő; 7:37:11 7:37:43 00:00:32 Ozone Start konf. idő; 7:38:47 7:39:20 00:00:33 Ozone Start Let's go.. 7:37:43 7:43:51 00:06:08 Ozone Start Let's go.. 7:39:20 7:45:28 00:06:08 Ozone Start konf. Florida 7:43:51 7:44:15 00:00:24 Ozone Start konf. Florida 7:45:28 7:45:52 00:00:24 Német Hírek Csaba Szentgáti 7:44:15 7:47:08 00:02:53 Német Hírek Csaba Szentgáti 7:45:52 7:48:44 00:02:52 reklám Audi Hungária 7:47:08 7:47:28 00:00:20 reklám Audi Hungária 7:48:44 7:49:04 00:00:20 Ozone Start Florida 7:47:28 7:57:41 00:10:13 Ozone Start Florida 7:49:04 7:59:17 00:10:13 reklám Tapolca 7:57:41 7:59:32 00:01:51 reklám Tapolca 7:59:17 8:00:04 00:00:47 Az MTI hírei Aláírta. 7:59:32 8:02:41 00:03:09 Az MTI hírei Aláírta. 8:00:04 8:03:12 00:03:08 Ozone Start Ozone Start 8:02:41 8:03:16 00:00:35 Ozone Start Ozone Start 8:03:12 8:03:47 00:00:35 Ozone Start Hey brother 8:03:16 8:09:57 00:06:41 Ozone Start Hey brother 8:03:47 8:10:28 00:06:41 Ozone Start konf. Idő Perry 8:09:57 8:11:04 00:01:07 Ozone Start konf. Idő Perry 8:10:28 8:11:34 00:01:06 Ozone Start Birthday 8:11:04 8:21:16 00:10:12 Ozone Start Birthday 8:11:34 8:21:47 00:10:13 Ozone Start konf. Közlekedés 8:21:16 8:22:35 00:01:19 Ozone Start konf. Közlekedés 8:21:47 8:23:06 00:01:19 Ozone Start I got my. 8:22:35 8:29:35 00:07:00 Ozone Start I got my. 8:23:06 8:30:05 00:06:59 Ozone Start konf. Sam S. 8:29:35 8:30:11 00:00:36 Ozone Start konf. Sam S. 8:30:05 8:30:41 00:00:36 reklám ELMŰ 8:30:11 8:31:56 00:01:45 reklám ELMŰ 8:30:41 8:32:27 00:01:46 Az MTI hírei Aláírta. 8:31:56 8:35:05 00:03:09 Az MTI hírei Aláírta. 8:32:27 8:35:35 00:03:08 Ozone Start Ozone Start 8:35:05 8:35:20 00:00:15 Ozone Start Ozone Start 8:35:35 8:35:49 00:00:14 Ozone Start Sam S. 8:35:20 8:42:44 00:07:24 Ozone Start Sam S. 8:35:49 8:43:15 00:07:26 Ozone Start konf. Foci 8:42:44 8:43:26 00:00:42 Ozone Start konf. Foci 8:43:15 8:43:55 00:00:40 Ozone Start we are one 8:43:26 8:49:34 00:06:08 Ozone Start we are one 8:43:55 8:50:03 00:06:08 Ozone Start konf. Elköszön. 8:49:34 8:50:07 00:00:33 Ozone Start konf. Elköszön. 8:50:03 8:50:36 00:00:33 11

12 Ozone Start you got kisses 8:50:07 8:56:36 00:06:29 Ozone Start you got kisses 8:50:36 8:57:06 00:06:30 reklám hősziget. 8:56:36 8:58:45 00:02:09 reklám hősziget. 8:57:06 8:59:14 00:02:08 Az MTI hírei Aláírta. 8:58:45 8:59:15 00:00:30 Az MTI hírei Aláírta. 8:59:14 9:02:22 00:03:08 Kunság Rádió hírei honsítás Kiskőrös 8:59:15 9:02:34 00:03:19 0:00:00 0:00:00 00:00:00 Rádió FM 97.0 MHz Rádió FM 97.0 MHz 9:02:34 9:03:04 00:00:30 Ozone Cafe konf. Kelvin 9:02:22 9:02:59 00:00:37 Rádió FM 97.0 MHz just gonna 9:03:04 9:07:26 00:04:22 Ozone Cafe in a magic, in a summer 9:02:59 9:13:33 00:10:34 Rádió FM 97.0 MHz konf. Lantos 9:07:26 9:08:25 00:00:59 Ozone Cafe konf. Pitbull és kesa 9:13:33 9:14:20 00:00:47 Rádió FM 97.0 MHz Pitbull 9:08:25 9:27:27 00:19:02 Ozone Cafe Timber 9:14:20 9:28:09 00:13:49 Rádió FM 97.0 MHz Konf. Idő 9:27:27 9:28:17 00:00:50 Ozone Cafe konf. Schumi 9:28:09 9:29:34 00:01:25 Rádió FM 97.0 MHz magyar zene 9:28:17 9:31:15 00:02:58 reklám Tata 9:29:34 9:31:13 00:01:39 Rádió FM 97.0 MHz Rádió FM 97.0 MHz 9:31:15 9:31:27 00:00:12 Ozone Cafe Ozone Cafe 9:31:13 9:31:27 00:00:14 Rádió FM 97.0 MHz külföldi zene 9:31:27 9:42:01 00:10:34 Ozone Cafe To the night time 9:31:27 9:31:45 00:00:18 Rádió FM 97.0 MHz konf. játék 9:42:01 9:43:00 00:00:59 reklám tata 9:31:45 9:32:18 00:00:33 Rádió FM 97.0 MHz we are 9:43:00 9:50:45 00:07:45 Ozone Cafe Ozone Cafe 9:32:18 9:32:32 00:00:14 Rádió FM 97.0 MHz Mindig imádtam, hogy a zoknidat... 9:50:45 9:53:38 00:02:53 Ozone Cafe To the night time 9:32:32 9:41:44 00:09:12 Rádió FM 97.0 MHz külföldi zene 9:53:38 9:57:05 00:03:27 Ozone Cafe konf. Trafi 9:41:44 9:42:25 00:00:41 reklám Soltvadkert 9:57:05 9:58:42 00:01:37 Ozone Cafe Gazdaság Hírek 9:42:25 9:44:55 00:02:30 0:00:00 0:00:00 00:00:00 Ozone Cafe olé, olé 9:44:55 9:58:14 00:13:19 0:00:00 0:00:00 00:00:00 Ozone Cafe konf. Of the night 9:58:14 9:58:37 00:00:23 0:00:00 0:00:00 00:00:00 reklám jogsi 9:58:37 9:59:57 00:01:20 Kunság Rádió hírei Bács-Kiskun megye 9:58:42 10:02:36 00:03:54 Az MTI hírei türkmén 9:59:57 10:03:28 00:03:31 Rádió FM 97.0 MHz Újabb zenei óra! 10:02:36 10:03:05 00:00:29 Ozone Cafe Ozone Cafe 10:03:28 10:03:55 00:00:27 Rádió FM 97.0 MHz change 10:03:05 10:07:48 00:04:43 Ozone Cafe of the night 10:03:55 10:11:35 00:07:40 Rádió FM 97.0 MHz konf. Florida 10:07:48 10:08:19 00:00:31 Ozone Cafe Mindig imádtam, hogy a zoknidat... 10:11:35 10:14:52 00:03:17 Rádió FM 97.0 MHz Florida 10:08:19 10:19:10 00:10:51 Ozone Cafe konf. Kiesa 10:14:52 10:15:28 00:00:36 Rádió FM 97.0 MHz Vastag T. 10:19:10 10:23:33 00:04:23 Ozone Cafe high the way 10:15:28 10:30:05 00:14:37 Rádió FM 97.0 MHz konf. játék 10:23:33 10:24:18 00:00:45 Ozone Cafe Konf. A nap videója 10:30:05 10:31:16 00:01:11 Rádió FM 97.0 MHz külföldi zene 10:24:18 10:40:35 00:16:17 Ozone Cafe telenor 10:31:16 10:32:23 00:01:07 12

13 Rádió FM 97.0 MHz konf. játék 10:40:35 10:41:35 00:01:00 Ozone Cafe Ozone Cafe 10:32:23 10:32:40 00:00:17 Rádió FM 97.0 MHz..so crazy 10:41:35 10:57:56 00:16:21 Ozone Cafe ye, ye 10:32:40 10:47:45 00:15:05 Rádió FM 97.0 MHz konf. játék 10:57:56 10:58:18 00:00:22 Ozone Cafe konf. Valuta 10:47:45 10:48:32 00:00:47 0:00:00 0:00:00 00:00:00 Ozone Cafe Shakira 10:48:32 10:57:53 00:09:21 0:00:00 0:00:00 00:00:00 Ozone Cafe konf. K. harris 10:57:53 10:58:27 00:00:34 0:00:00 0:00:00 00:00:00 Ozone Cafe polo 10:58:27 10:59:52 00:01:25 Kunság Rádió hírei honsítás Kiskőrös 10:58:18 11:01:41 00:03:23 Az MTI hírei újragondolás 10:59:52 11:01:57 00:02:05 Rádió FM 97.0 MHz Újabb zenei óra! 11:01:41 11:02:12 00:00:31 Ozone Cafe konf. K. harris 11:01:57 11:02:26 00:00:29 Rádió FM 97.0 MHz...red wine... 11:02:12 11:10:03 00:07:51 Ozone Cafe Under controll "my pííí" 11:02:26 11:11:43 00:09:17 Rádió FM 97.0 MHz konf. játék 11:10:03 11:10:23 00:00:20 Ozone Cafe konf. Avicii 11:11:43 11:12:47 00:01:04 Rádió FM 97.0 MHz Cserpes Laura 11:10:23 11:13:25 00:03:02 Ozone Cafe Hey brother 11:12:47 11:26:28 00:13:41 Rádió FM 97.0 MHz sommetimes 11:13:25 11:17:26 00:04:01 Ozone Cafe konf. Programok 11:26:28 11:27:41 00:01:13 Rádió FM 97.0 MHz radics Gigi 11:17:26 11:20:55 00:03:29 reklám saga 11:27:41 11:28:50 00:01:09 Rádió FM 97.0 MHz I breaking 11:20:55 11:27:22 00:06:27 Ozone Cafe Ozone Cafe 11:28:50 11:29:05 00:00:15 Rádió FM 97.0 MHz magyar zene 11:27:22 11:30:58 00:03:36 Ozone Cafe I love you so 11:29:05 11:37:46 00:08:41 Rádió FM 97.0 MHz konf. Chris Brown 11:30:58 11:31:25 00:00:27 Ozone Cafe konf. Mozik 11:37:46 11:38:22 00:00:36 Rádió FM 97.0 MHz Chris Brown 11:31:25 11:44:44 00:13:19 Ozone Cafe Here is. 11:38:22 11:54:57 00:16:35 Rádió FM 97.0 MHz konf. játék 11:44:44 11:45:43 00:00:59 Ozone Cafe konf. Hajni 11:54:57 11:56:57 00:02:00 Rádió FM 97.0 MHz need your love 11:45:43 11:56:44 00:11:01 reklám hamburger 11:56:57 11:58:15 00:01:18 Rádió FM 97.0 MHz Soltvadkert 11:56:44 11:58:14 00:01:30 Ozone Cafe Ozone Cafe 11:58:15 11:58:51 00:00:36 Kunság Rádió hírei Bács-Kiskun megye 11:58:14 12:02:09 00:03:55 Az MTI hírei Hende Csaba szerint.. 11:58:51 12:01:55 00:03:04 Rádió FM 97.0 MHz Újabb zenei óra! 12:02:09 12:02:40 00:00:31 Ozone Cafe Ozone Cafe 12:01:55 12:02:15 00:00:20 Rádió FM 97.0 MHz Oh yeah, yeah 12:02:40 12:09:06 00:06:26 Az MTI hírei NAV akció 12:02:15 12:02:58 00:00:43 Rádió FM 97.0 MHz konf. 12:09:06 12:09:17 00:00:11 Ozone Cafe Ozone Cafe 12:02:58 12:03:22 00:00:24 Rádió FM 97.0 MHz instrum 12:09:17 12:17:00 00:07:43 Ozone Cafe Timber 12:03:22 12:12:02 00:08:40 Rádió FM 97.0 MHz szeress szívből!!! 12:17:00 12:20:31 00:03:31 Ozone Cafe konf. Florida 12:12:02 12:12:49 00:00:47 Rádió FM 97.0 MHz sommetimes 12:20:31 12:33:05 00:12:34 Ozone Cafe Florida 12:12:49 12:24:05 00:11:16 13

14 Rádió FM 97.0 MHz konf. játék 12:33:05 12:34:04 00:00:59 Ozone Cafe konf. Trend 12:24:05 12:25:33 00:01:28 Rádió FM 97.0 MHz crazy 12:34:04 12:54:59 00:20:55 reklám LCD 12:25:33 12:26:50 00:01:17 Rádió FM 97.0 MHz lekonf. 12:54:59 12:55:28 00:00:29 Ozone Cafe Ozone Cafe 12:26:50 12:27:07 00:00:17 Rádió FM 97.0 MHz jejeje 12:55:28 12:59:21 00:03:53 Ozone Cafe.. I told you 12:27:07 12:39:28 00:12:21 0:00:00 0:00:00 00:00:00 Ozone Cafe konf. Idő. 12:39:28 12:40:18 00:00:50 0:00:00 0:00:00 00:00:00 Ozone Cafe you got kisses 12:40:18 12:59:05 00:18:47 0:00:00 0:00:00 00:00:00 Ozone Cafe lekonf. 12:59:05 12:59:29 00:00:24 0:00:00 0:00:00 00:00:00 reklám pizzéria 12:59:29 12:59:56 00:00:27 Az MTI hírei Hende Csaba szerint 12:59:21 13:02:23 00:03:02 Az MTI hírei a szuverén Magyarország 12:59:56 13:02:37 00:02:41 Rádió FM 97.0 zone MHz 13:02:23 13:02:50 00:00:27 zone zone 13:02:37 13:03:00 00:00:23 zone Shadows in the rain 13:02:50 13:07:10 00:04:20 zone u ye; u ye 13:03:00 13:13:23 00:10:23 zone Gáspár Laci 13:07:10 13:43:21 00:36:11 zone Unique 13:13:23 13:17:32 00:04:09 zone rúzsa magdi 13:43:21 13:46:38 00:03:17 zone feel the rain 13:17:32 13:27:49 00:10:17 zone hmmmm 13:46:38 13:54:19 00:07:41 reklám Győriek, hajósok 13:27:49 13:29:28 00:01:39 zone Magna Cum laude 13:54:19 13:57:49 00:03:30 zone zone 13:29:28 13:29:45 00:00:17 reklám Balatonföldvár 13:57:49 13:58:21 00:00:32 zone ha a tűz már alig ég (Tóth G.) 13:29:45 13:58:40 00:28:55 zone Ozone Start 13:58:21 13:58:53 00:00:32 reklám Mackó Kuckó 13:58:40 13:59:56 00:01:16 Az MTI hírei Az ukrán elnök bejelentette 13:58:53 14:01:56 00:03:03 Az MTI hírei Hende Csaba szerint.. 13:59:56 14:02:30 00:02:34 Ozone Jam Ozone Jam 14:01:56 14:02:19 00:00:23 Ozone Jam konf. 14:02:30 14:03:00 00:00:30 Ozone Jam My Baby Shot Me Down 14:02:19 14:08:51 00:06:32 Ozone Jam Hey brother 14:03:00 14:12:53 00:09:53 Ozone Jam konf. 14:08:51 14:09:12 00:00:21 Ozone Jam konf. 14:12:53 14:13:35 00:00:42 Ozone Jam i been 14:09:12 14:27:09 00:17:57 Ozone Jam we are one 14:13:35 14:22:13 00:08:38 Ozone Jam konf. Dér heni 14:27:09 14:28:01 00:00:52 Ozone Jam konf. Közlekedés Sam 14:22:13 14:23:01 00:00:48 Ozone Jam Mindig imádtam, hogy a zoknidat... 14:28:01 14:31:24 00:03:23 Ozone Jam lalalala 14:23:01 14:29:57 00:06:56 Ozone Jam i got the.,.. 14:31:24 14:59:10 00:27:46 Ozone Jam konf. 14:29:57 14:31:05 00:01:08 Ozone Jam konf. Amicii 14:59:10 14:59:45 00:00:35 reklám H. Hotel 14:31:05 14:32:43 00:01:38 0:00:00 0:00:00 00:00:00 Ozone Jam Ozone Jam 14:32:43 14:32:59 00:00:16 0:00:00 0:00:00 00:00:00 Ozone Jam wawes 14:32:59 14:43:39 00:10:40 0:00:00 0:00:00 00:00:00 Ozone Jam konf. Idő 14:43:39 14:44:24 00:00:45 0:00:00 0:00:00 00:00:00 Ozone Jam liar liar 14:44:24 14:55:56 00:11:32 0:00:00 0:00:00 00:00:00 Ozone Jam konf. K. harris 14:55:56 14:56:48 00:00:52 14

15 0:00:00 0:00:00 00:00:00 reklám Ford 14:56:48 14:58:45 00:01:57 Az MTI hírei Hende Csaba szerint 14:59:45 15:02:49 00:03:04 Az MTI hírei Hende Csaba szerint.. 14:58:45 15:00:51 00:02:06 Rádió FM 97.0 Ozone Jam MHz 15:02:49 15:03:16 00:00:27 Ozone Jam Ozone Jam 15:00:51 15:01:17 00:00:26 Ozone Jam Hey brother 15:03:16 15:28:12 00:24:56 Ozone Jam i m my pí 15:01:17 15:08:51 00:07:34 Mindig imádtam, hogy a Ozone Jam konf. Imagine Dragons 15:28:12 15:28:57 00:00:45 Ozone Jam zoknidat... 15:08:51 15:12:08 00:03:17 Ozone Jam Imagine Dragons 15:28:57 15:56:28 00:27:31 Ozone Jam konf. Játék avicii 15:12:08 15:12:41 00:00:33 Ozone Jam konf. 15:56:28 15:57:06 00:00:38 Ozone Jam I dont know 15:12:41 15:18:48 00:06:07 reklám Balatonföldvár 15:57:06 15:57:38 00:00:32 Ozone Jam konf. Játék 15:18:48 15:19:34 00:00:46 0:00:00 0:00:00 00:00:00 Ozone Jam baby sky 15:19:34 15:26:43 00:07:09 0:00:00 0:00:00 00:00:00 Ozone Jam konf. Simons 15:26:43 15:27:27 00:00:44 0:00:00 0:00:00 00:00:00 reklám polo 15:27:27 15:29:50 00:02:23 0:00:00 0:00:00 00:00:00 Ozone Jam Ozone Jam 15:29:50 15:30:07 00:00:17 0:00:00 0:00:00 00:00:00 Ozone Jam Let's go... 15:30:07 15:41:03 00:10:56 0:00:00 0:00:00 00:00:00 Ozone Jam konf. Játék Kinga 15:41:03 15:43:26 00:02:23 0:00:00 0:00:00 00:00:00 Ozone Jam Mirrors 15:43:26 15:58:52 00:15:26 0:00:00 0:00:00 00:00:00 Ozone Jam konf. Happy 15:58:52 15:59:40 00:00:48 0:00:00 0:00:00 00:00:00 reklám Tapolca 15:59:40 16:01:01 00:01:21 Az MTI hírei Hende Csaba szerint 15:57:38 16:00:44 00:03:06 Az MTI hírei Hende Csaba szerint.. 16:01:01 16:04:10 00:03:09 Rádió FM 97.0 Ozone Jam MHz 16:00:44 16:01:07 00:00:23 Ozone Jam Ozone Jam 16:04:10 16:04:35 00:00:25 Ozone Jam Empire 16:01:07 16:25:18 00:24:11 Ozone Jam My think crazy 16:04:35 16:11:29 00:06:54 Ozone Jam konf. 16:25:18 16:25:59 00:00:41 Ozone Jam konf. Ítélőtábla 16:11:29 16:12:32 00:01:03 Ozone Jam cunami 16:25:59 16:56:01 00:30:02 Ozone Jam I got you 16:12:32 16:27:50 00:15:18 Ozone Jam konf. 16:56:01 16:56:37 00:00:36 Ozone Jam konf. 16:27:50 16:28:33 00:00:43 0:00:00 0:00:00 00:00:00 reklám Mackó Kuckó 16:28:33 16:30:34 00:02:01 0:00:00 0:00:00 00:00:00 Ozone Jam Ozone Jam 16:30:34 16:30:52 00:00:18 0:00:00 0:00:00 00:00:00 Ozone Jam sommetimes 16:30:52 16:39:22 00:08:30 0:00:00 0:00:00 00:00:00 Ozone Jam konf. Idő; 16:39:22 16:40:08 00:00:46 0:00:00 0:00:00 00:00:00 Ozone Jam Baby I don't know 16:40:08 16:49:48 00:09:40 0:00:00 0:00:00 00:00:00 Ozone Jam konf. 16:49:48 16:50:22 00:00:34 0:00:00 0:00:00 00:00:00 Ozone Jam you got kisses 16:50:22 16:56:59 00:06:37 0:00:00 0:00:00 00:00:00 Ozone Jam konf. K Harris 16:56:59 16:57:55 00:00:56 0:00:00 0:00:00 00:00:00 reklám telenor 16:57:55 16:59:56 00:02:01 15

16 Az MTI hírei Hende Csaba szerint 16:56:37 16:59:40 00:03:03 Az MTI hírei a MOL vezérigazgatója 16:59:56 17:02:05 00:02:09 Rádió FM 97.0 Ozone Jam MHz 16:59:40 17:00:05 00:00:25 Ozone Jam Ozone Jam 17:02:05 17:02:33 00:00:28 Ozone Jam of the night 17:00:05 17:27:17 00:27:12 Ozone Jam summer 17:02:33 17:09:59 00:07:26 Ozone Jam konf. 17:27:17 17:28:13 00:00:56 Ozone Jam konf. Cunami 17:09:59 17:10:34 00:00:35 Ozone Jam red lights 17:28:13 17:42:29 00:14:16 Ozone Jam cunami 17:10:34 17:20:03 00:09:29 Ozone Jam konf. Sam S. 17:42:29 17:43:13 00:00:44 Ozone Jam konf. Don't you worry 17:20:03 17:20:38 00:00:35 Ozone Jam Sam S. 17:43:13 17:57:14 00:14:01 Ozone Jam Don't you worry 17:20:38 17:27:46 00:07:08 Ozone Jam konf. 17:57:14 17:57:54 00:00:40 Ozone Jam konf. Timber 17:27:46 17:28:42 00:00:56 Ozone Jam Balatonföldvár 17:57:54 17:58:26 00:00:32 reklám Háda 17:28:42 17:30:47 00:02:05 0:00:00 0:00:00 00:00:00 Ozone Jam Ozone Jam 17:30:47 17:31:06 00:00:19 0:00:00 0:00:00 00:00:00 Ozone Jam Timber 17:31:06 17:36:59 00:05:53 0:00:00 0:00:00 00:00:00 Ozone Jam konf. Jason 17:36:59 17:37:31 00:00:32 0:00:00 0:00:00 00:00:00 Ozone Jam Gazdaság Hírek 17:37:31 17:39:01 00:01:30 0:00:00 0:00:00 00:00:00 Ozone Jam jason 17:39:01 17:45:15 00:06:14 0:00:00 0:00:00 00:00:00 Ozone Jam konf. Ítélőtábla 17:45:15 17:46:03 00:00:48 0:00:00 0:00:00 00:00:00 Ozone Jam shout me down 17:46:03 17:55:54 00:09:51 0:00:00 0:00:00 00:00:00 Ozone Jam konf. 17:55:54 17:56:31 00:00:37 0:00:00 0:00:00 00:00:00 reklám hősziget. 17:56:31 17:58:36 00:02:05 Az MTI hírei Aláírta. 17:58:26 18:01:33 00:03:07 Az MTI hírei Aláírták a magyar-türkmén. 17:58:36 18:01:48 00:03:12 Rádió FM 97.0 Ozone Jam MHz 18:01:33 18:02:00 00:00:27 Ozone Jam Ozone Jam 18:01:48 18:02:16 00:00:28 Ozone Jam you are my pride 18:02:00 18:27:57 00:25:57 Ozone Jam I dont know 18:02:16 18:11:38 00:09:22 Ozone Jam konf. 18:27:57 18:28:40 00:00:43 Ozone Jam konf. Cold play 18:11:38 18:12:18 00:00:40 Ozone Jam liar liar 18:28:40 19:00:04 00:31:24 Ozone Jam yours sky 18:12:18 18:20:21 00:08:03 Ozone Jam konf. Compact Disco 19:00:04 19:00:54 00:00:50 Ozone Jam konf. Burn 18:20:21 18:21:05 00:00:44 0:00:00 0:00:00 00:00:00 Ozone Jam Hííí 18:21:05 18:26:45 00:05:40 0:00:00 0:00:00 00:00:00 Ozone Jam konf. K. Perry 18:26:45 18:27:18 00:00:33 0:00:00 0:00:00 00:00:00 Ozone Jam K. Perry 18:27:18 18:38:09 00:10:51 0:00:00 0:00:00 00:00:00 Ozone Jam konf. Ítélőtábla 18:38:09 18:38:53 00:00:44 0:00:00 0:00:00 00:00:00 Ozone Jam of the night 18:38:53 18:46:16 00:07:23 0:00:00 0:00:00 00:00:00 Ozone Jam konf. VB 18:46:16 18:46:57 00:00:41 0:00:00 0:00:00 00:00:00 Ozone Jam we are one 18:46:57 18:57:24 00:10:27 0:00:00 0:00:00 00:00:00 Ozone Jam lekonf. Secret 18:57:24 18:58:08 00:00:44 0:00:00 0:00:00 00:00:00 reklám jogsi 18:58:08 18:59:03 00:00:55 16

17 Az MTI hírei Aláírták a magyar-türkmén. 19:00:54 19:03:58 00:03:04 Az MTI hírei Aláírták a magyar-türkmén. 18:59:03 19:02:08 00:03:05 zone - A magyar dalok Rádió FM 97.0 zone - A magyar zónája MHz 19:03:58 19:04:25 00:00:27 zone dalok zónája 19:02:08 19:02:33 00:00:25 zone Compact Disco 19:04:25 19:10:37 00:06:12 zone relax your body 19:02:33 19:09:34 00:07:01 zone konf. Open doors 19:10:37 19:11:18 00:00:41 zone konf. Carbonfools 19:09:34 19:09:57 00:00:23 zone Open doors 19:11:18 19:21:45 00:10:27 zone Carbonfools 19:09:57 19:17:48 00:07:51 zone konf. Radics Gigi 19:21:45 19:22:07 00:00:22 zone Gáspár Laci 19:17:48 19:20:24 00:02:36 zone Mire vársz? 19:22:07 19:28:39 00:06:32 zone konf. Ítélőtábla 19:20:24 19:21:02 00:00:38 zone konf. Tolvai Reni 19:28:39 19:29:24 00:00:45 zone Most múlik pontosan 19:21:02 19:27:58 00:06:56 zone Érzem nincs mit 19:29:24 19:40:19 00:10:55 zone konf. Draft 19:27:58 19:28:34 00:00:36 zone konf. Zséda 19:40:19 19:40:44 00:00:25 zone dombok felett 19:28:34 19:35:41 00:07:07 zone Zséda 19:40:44 19:54:38 00:13:54 zone konf. Judy J 19:35:41 19:36:05 00:00:24 zone lekonf. 19:54:38 19:55:10 00:00:32 zone Ááá, ááá, ááá 19:36:05 19:43:07 00:07:02 0:00:00 0:00:00 00:00:00 zone konf. Király viktor 19:43:07 19:43:24 00:00:17 0:00:00 0:00:00 00:00:00 zone K.V. angolul 19:43:24 19:57:06 00:13:42 0:00:00 0:00:00 00:00:00 zone lekonf. 19:57:06 19:57:42 00:00:36 reklám Balatonföldvár 19:55:10 19:55:42 00:00:32 reklám Balatonföldvár 19:57:42 19:58:42 00:01:00 Az MTI hírei Aláírták a magyar-türkmén. 19:55:42 19:58:49 00:03:07 Az MTI hírei Aláírták a magyar-türkmén. 19:58:42 20:01:53 00:03:11 DISCO* SHIT Újabb zenei óra! (Perry) 19:58:49 20:00:15 00:01:26 DISCO* SHIT Újabb zenei óra! (Perry) 20:01:53 20:03:16 00:01:23 DISCO* SHIT Birthday 20:00:15 20:06:19 00:06:04 DISCO* SHIT Birthday 20:03:16 20:09:19 00:06:03 DISCO* SHIT konf. Sam S. 20:06:19 20:06:59 00:00:40 DISCO* SHIT konf. Sam S. 20:09:19 20:10:00 00:00:41 DISCO* SHIT Sam S. 20:06:59 20:14:18 00:07:19 DISCO* SHIT Sam S. 20:10:00 20:17:18 00:07:18 DISCO* SHIT konf. 20:14:18 20:15:01 00:00:43 DISCO* SHIT konf. 20:17:18 20:18:01 00:00:43 DISCO* SHIT Neon 20:15:01 20:22:12 00:07:11 DISCO* SHIT Neon 20:18:01 20:25:12 00:07:11 DISCO* SHIT konf. M.J. 20:22:12 20:23:18 00:01:06 DISCO* SHIT konf. M.J. 20:25:12 20:26:18 00:01:06 DISCO* SHIT Michael Jackson 20:23:18 20:30:49 00:07:31 DISCO* SHIT Michael Jackson 20:26:18 20:33:47 00:07:29 DISCO* SHIT Konf. (Kelvin H.) 20:30:49 20:31:35 00:00:46 DISCO* SHIT Konf. (Kelvin H.) 20:33:47 20:34:33 00:00:46 DISCO* SHIT summer 20:31:35 20:39:24 00:07:49 DISCO* SHIT summer 20:34:33 20:42:23 00:07:50 DISCO* SHIT konf. Jason d. 20:39:24 20:40:21 00:00:57 DISCO* SHIT konf. Jason d. 20:42:23 20:43:20 00:00:57 DISCO* SHIT Jason d. 20:40:21 20:47:15 00:06:54 DISCO* SHIT Jason d. 20:43:20 20:50:14 00:06:54 17

18 DISCO* SHIT konf. Norvég 20:47:15 20:48:05 00:00:50 DISCO* SHIT konf. Norvég 20:50:14 20:51:04 00:00:50 DISCO* SHIT nico 20:48:05 20:51:57 00:03:52 DISCO* SHIT nico 20:51:04 20:54:56 00:03:52 DISCO* SHIT konf. Williams 20:51:57 20:52:55 00:00:58 DISCO* SHIT konf. Williams 20:54:56 20:55:54 00:00:58 DISCO* SHIT my think crazy 20:52:55 20:56:43 00:03:48 DISCO* SHIT my think crazy 20:55:54 20:59:42 00:03:48 DISCO* SHIT konf. Problem 20:56:43 20:57:29 00:00:46 DISCO* SHIT konf. Problem 20:59:42 21:00:28 00:00:46 DISCO* SHIT problem 20:57:29 20:58:08 00:00:39 DISCO* SHIT problem 21:00:28 21:01:07 00:00:39 Az MTI hírei Aláírták a magyar-türkmén. 20:58:08 21:01:12 00:03:04 Az MTI hírei Aláírták a magyar-türkmén. 21:01:07 21:04:14 00:03:07 DISCO* SHIT Újabb zenei óra! 21:01:12 21:03:35 00:02:23 DISCO* SHIT Újabb zenei óra! 21:04:14 21:06:33 00:02:19 DISCO* SHIT my face 21:03:35 21:12:10 00:08:35 DISCO* SHIT my face 21:06:33 21:15:08 00:08:35 DISCO* SHIT konf. Mexico 21:12:10 21:13:26 00:01:16 DISCO* SHIT konf. Mexico 21:15:08 21:16:24 00:01:16 DISCO* SHIT i love you so 21:13:26 21:26:49 00:13:23 DISCO* SHIT i love you so 21:16:24 21:29:46 00:13:22 DISCO* SHIT konf. Forgatás 21:26:49 21:28:25 00:01:36 DISCO* SHIT konf. Forgatás 21:29:46 21:31:23 00:01:37 DISCO* SHIT boksz.. 21:28:25 21:32:29 00:04:04 DISCO* SHIT boksz.. 21:31:23 21:35:27 00:04:04 DISCO* SHIT konf. Vizsga 21:32:29 21:33:39 00:01:10 DISCO* SHIT konf. Vizsga 21:35:27 21:36:36 00:01:09 DISCO* SHIT my love 21:33:39 21:43:49 00:10:10 DISCO* SHIT my love 21:36:36 21:46:47 00:10:11 DISCO* SHIT konf. Bálna 21:43:49 21:45:50 00:02:01 DISCO* SHIT konf. Bálna 21:46:47 21:48:47 00:02:00 DISCO* SHIT window 21:45:50 21:57:42 00:11:52 DISCO* SHIT window 21:48:47 22:00:38 00:11:51 DISCO* SHIT konf. foci 21:57:42 21:58:54 00:01:12 DISCO* SHIT konf. foci 22:00:38 22:01:50 00:01:12 DISCO* SHIT summer 21:58:54 22:00:32 00:01:38 DISCO* SHIT summer 22:01:50 22:03:30 00:01:40 Az MTI hírei Aláírták a magyar-türkmén. 22:00:32 22:03:37 00:03:05 Az MTI hírei Aláírták a magyar-türkmén. 22:03:30 22:06:37 00:03:07 Újabb zenei óra! Női DISCO* SHIT Újabb zenei óra! Női kérdések 22:03:37 22:05:54 00:02:17 DISCO* SHIT kérdések 22:06:37 22:08:51 00:02:14 DISCO* SHIT instrum 22:05:54 22:19:46 00:13:52 DISCO* SHIT instrum 22:08:51 22:23:08 00:14:17 DISCO* SHIT konf. Ronaldo 22:19:46 22:20:53 00:01:07 DISCO* SHIT konf. Ronaldo 22:23:08 22:24:15 00:01:07 DISCO* SHIT hard 22:20:53 22:28:36 00:07:43 DISCO* SHIT hard 22:24:15 22:31:58 00:07:43 DISCO* SHIT konf. Torrente 22:28:36 22:30:03 00:01:27 DISCO* SHIT konf. Torrente 22:31:58 22:33:25 00:01:27 DISCO* SHIT little bit 22:30:03 22:33:33 00:03:30 DISCO* SHIT little bit 22:33:25 22:36:55 00:03:30 DISCO* SHIT konf. Liberális 22:33:33 22:34:50 00:01:17 DISCO* SHIT konf. Liberális 22:36:55 22:38:11 00:01:16 DISCO* SHIT summer 22:34:50 22:45:53 00:11:03 DISCO* SHIT summer 22:38:11 22:49:14 00:11:03 DISCO* SHIT konf. Banánhéj 22:45:53 22:47:45 00:01:52 DISCO* SHIT konf. Banánhéj 22:49:14 22:51:06 00:01:52 DISCO* SHIT külföldi zene 22:47:45 22:56:24 00:08:39 DISCO* SHIT külföldi zene 22:51:06 22:59:44 00:08:38 DISCO* SHIT konf. Egy követ 22:56:24 22:58:34 00:02:10 DISCO* SHIT konf. Egy követ 22:59:44 23:01:29 00:01:45 DISCO* SHIT külföldi zene 22:58:34 23:02:57 00:04:23 DISCO* SHIT külföldi zene 23:01:29 23:06:56 00:05:27 DISCO* SHIT Újabb zenei óra! Királyi rádió 23:02:57 23:05:07 00:02:10 DISCO* SHIT Újabb zenei óra! Királyi rádió 23:06:56 23:09:03 00:02:07 18

19 DISCO* SHIT kapd el az ütemet 23:05:07 23:21:20 00:16:13 DISCO* SHIT kapd el az ütemet 23:09:03 23:25:41 00:16:38 DISCO* SHIT konf. Látás 23:21:20 23:23:04 00:01:44 DISCO* SHIT konf. Látás 23:25:41 23:27:25 00:01:44 DISCO* SHIT külföldi zene 23:23:04 23:33:28 00:10:24 DISCO* SHIT külföldi zene 23:27:25 23:37:48 00:10:23 DISCO* SHIT konf. Piros cipő 23:33:28 23:35:01 00:01:33 DISCO* SHIT konf. Piros cipő 23:37:48 23:39:22 00:01:34 DISCO* SHIT I' m so 23:35:01 23:49:06 00:14:05 DISCO* SHIT I' m so 23:39:22 23:53:26 00:14:04 DISCO* SHIT konf. Gépszíj 23:49:06 23:50:16 00:01:10 DISCO* SHIT konf. Gépszíj 23:53:26 23:54:36 00:01:10 DISCO* SHIT i got the.,.. 23:50:16 0:00:00 00:09:44 DISCO* SHIT i got the.,.. 23:54:36 0:00:00 00:05:24 Budapest, december 16. a Médiatanács nevében dr. Karas Monika elnök dr. Kollarik Tamás hitelesítő tag 19

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1236/2014. (XII.16.) számú H A T Á R O Z A T A

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1236/2014. (XII.16.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/18060-8/2014. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a hálózatba kapcsolódásra vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet: a hatósági ellenőrzés megállapításai A Nemzeti Média- és Hírközlési

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 542/2014. (VI. 17.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 542/2014. (VI. 17.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/10617-7/ Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések, és a közösségi médiaszolgáltatókkal szemben előírt törvényi követelmény megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám:

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1336/2013. (VIII. 28.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1336/2013. (VIII. 28.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/26026-10/2013. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések, valamint a közösségi médiaszolgáltatókkal szemben előírt törvényi követelmények megsértése Ügyintéző: személyes adat

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1606/2012. (IX.5.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1606/2012. (IX.5.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/20021-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a célokat szolgáló műsorszámok, valamint a helyi közélettel foglalkozó, a helyi mindennapi

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1897/2012. (X.30.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1897/2012. (X.30.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/24101-7/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 164/2013. (I.30.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 164/2013. (I.30.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/32761-7/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 23/2013. (I.9.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 23/2013. (I.9.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/28903-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására és a burkolt kereskedelmi közlemény tilalmára vonatkozó kötelezettség megsértése Melléklet:

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1261/2013. (VII. 24.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1261/2013. (VII. 24.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/14437-10/2013. Tárgy: a hálózatba kapcsolódásra vonatkozó törvényi előírás megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat Melléklet: a hatósági ellenőrzés megállapításai

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 778/2012. (IV.25.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 778/2012. (IV.25.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/6601-9/2012. Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: A hatósági ellenőrzés megállapításai Az

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 320/2014. (IV.8.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 320/2014. (IV.8.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/2345-10/2014. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a reklámok megkülönböztetésére vonatkozó törvényi rendelkezés, valamint a vállalt műsorstruktúrának

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1237/2012. (VII.5.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1237/2012. (VII.5.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/9050-11/2012. Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó törvényi kötelezettség, illetve a hálózatba kapcsolódásra vonatkozó törvényi előírások megsértése Ügyintéző:

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 2208/2012. (XII. 12.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 2208/2012. (XII. 12.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/28387-8/2012. Tárgy: a hálózatba kapcsolódásra vonatkozó törvényi előírások megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat Melléklet: a vizsgált adásnap műsorát tartalmazó

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1852/2012. (X. 17.) sz. HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1852/2012. (X. 17.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/21376-7/2012. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 590/2015. (V.19.) sz. HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 590/2015. (V.19.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/5710-11/2015. Ügyintéző: személyes adat Tel.: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése Melléklet:

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 173/2014. (II.18.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 173/2014. (II.18.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/72192-8/2013. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 161/2016. (II. 9.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 161/2016. (II. 9.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/35010-10/2015. Tárgy: a társadalmi célú reklám közzétételére vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet: A magyar reformok működnek! című klipek TV2 csatornán reklámként történt

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 38.970,- Ft, azaz harmincnyolcezer - kilencszázhetven forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T. 38.970,- Ft, azaz harmincnyolcezer - kilencszázhetven forint bírsággal sújtja. Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/23391-5/2013. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet:

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 2151/2012. (XII. 5.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 2151/2012. (XII. 5.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/26285-12/2012. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat Melléklet: a vizsgált adáshét műsorát tartalmazó táblázat A NEMZETI

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1242/2014. (XII.16.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1242/2014. (XII.16.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/26663-7/2014. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor közreadására vonatkozó kötelezettség megsértése

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 111/2012. (I.18.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 111/2012. (I.18.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/32643-10/2011. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a termékmegjelenítésre vonatkozó szabályok megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 111/2012. (I.18.) számú HATÁROZATA

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1017/2012. (V.30.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1017/2012. (V.30.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/4544-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megszegése

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1551/2012. (VIII. 29.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1551/2012. (VIII. 29.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/35819-13/2011. Tárgy: az 1243/2011. (IX. 21.) számú, BJ/20481-6/2011. ügyiratszámú médiatanácsi határozat o) és r) pontjaiban foglaltak, valamint a közösségi médiaszolgáltatásokkal szembeni

Részletesebben

1128/2013 HATÁROZATA

1128/2013 HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/8114-11/2013. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának

Részletesebben

HATÁROZAT. megállapítja,

HATÁROZAT. megállapítja, Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa Ügyiratszám: JG-16762-12/2015. Ügyintéző: személyes adat Telefon: személyes adat Email: személyes adat Tárgy: döntés az IRÁNY Média 2012 Kft. kérelmére

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 1.330.000,- Ft, azaz egymillió-háromszázezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi.

H A T Á R O Z A T. 1.330.000,- Ft, azaz egymillió-háromszázezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi. Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/12953-5/2014. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a hallássérültek számára hozzáférhető műsorszámokra vonatkozó

Részletesebben

HATÁROZAT. 715.000,- Ft, azaz hétszáztizenötezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi.

HATÁROZAT. 715.000,- Ft, azaz hétszáztizenötezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi. Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/10951-5/2013. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a hallássérültek számára hozzáférhető műsorszámokra vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése Melléklet: hatósági

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1237/2014. (XII.16.) számú H A T Á R O Z A T A

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1237/2014. (XII.16.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/18068-8/2014. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor teljesítésére és a hálózatba kapcsolódásra vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet:

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 200 000,- Ft, azaz kétszázezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T. 200 000,- Ft, azaz kétszázezer forint bírsággal sújtja. Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/13764-4/2015. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a reklámidőre vonatkozó rendelkezés megsértése H A T Á R O Z A T

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 2.700.000,- Ft, azaz kétmillió-hétszázezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi.

H A T Á R O Z A T. 2.700.000,- Ft, azaz kétmillió-hétszázezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi. Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/17076-6/2013. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a hallássérültek számára hozzáférhető műsorszámokra vonatkozó

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1259/2013. (VII. 24.) sz. HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1259/2013. (VII. 24.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/10459-11/2013. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

Részletesebben

HATÁROZAT. 50.000,- Ft, azaz ötvenezer forint bírsággal sújtja.

HATÁROZAT. 50.000,- Ft, azaz ötvenezer forint bírsággal sújtja. Médiafelügyeleti Főosztály Iktatószám: MN/1932-4/2012. Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó szabályok megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: Az Advenio Műsorszolgáltató Zrt. által

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1792/2012. (X.10.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1792/2012. (X.10.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/21388-10/2012. Tárgy: a Médiatanács határozatában előírt műsorstruktúrának megfelelő műsorsugárzási kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: a hatósági ellenőrzés megállapításai

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 248/2014. (III. 18.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 248/2014. (III. 18.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/668-7/2014. Tárgy: a vállalt műsorszerezettől történő eltérése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat Mellélet: a hatósági ellenőrzés megállapításai A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI

Részletesebben

HATÁROZAT. 200.000,- Ft, azaz kétszázezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi.

HATÁROZAT. 200.000,- Ft, azaz kétszázezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi. Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/26520-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a hallássérültek számára hozzáférhető műsorszámokra vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése Melléklet: hatósági

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1023/2012. (V. 30.) számú HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1023/2012. (V. 30.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/10113-7/2012. Tárgy: a kiskorúak védelméről szóló rendelkezések megsértése Ügyintéző: személyes adat Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 1023/2012. (V. 30.) számú HATÁROZATA

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 773/2015. (VI.23.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 773/2015. (VI.23.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: Ügyintéző: Telefonszám: E-mail: Tárgy: Melléklet: MN/10947-7/2015. személyes adat Személyes adat személyes adat a reklám, televíziós vásárlás és a műsorelőzetes, valamint azok közzétételét

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 589/2012. (III.28.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 589/2012. (III.28.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/33503-11/2011. Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsorsugárzási kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: A hatósági ellenőrzés megállapításai Az egyhetes

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 748/2015. (VI.16.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 748/2015. (VI.16.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: Ügyintéző: Telefonszám: E-mail: Tárgy: Melléklet: MN/10948-8/2015. személyes adat Személyes adat személyes adat a reklám, televíziós vásárlás és a műsorelőzetes, valamint azok közzétételét

Részletesebben

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET VÉGZÉSE

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET VÉGZÉSE ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 2358/2009. (XII.2.) sz. VÉGZÉSE Az Országos Rádió és Televízió Testület (a továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 65.000,- Ft, azaz hatvanötezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T. 65.000,- Ft, azaz hatvanötezer forint bírsággal sújtja. Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/15072-4/2012. Ügyintéző: személyes adat Tárgy közösségi médiaszolgáltatás során összetett műsorszámokban történő reklámok közzétételére vonatkozó törvényi rendelkezés

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 790/2012. (IV.25.) sz. HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 790/2012. (IV.25.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/7813-7/2012 Tárgy: televíziós vásárlási műsorablak más médiatartalmaktól optikai és akusztikus módon történő megkülönböztetését előíró rendelkezés megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet:

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 513/2012. (III. 14.) sz. HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 513/2012. (III. 14.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/34488-14/2011. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a termékmegjelenítés közzétételére vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 513/2012.

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1167/2014. (XII.1.) számú HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1167/2014. (XII.1.) számú HATÁROZATA A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 1167/2014. (XII.1.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: 20307-10/2014. Tárgy: a TV2 Média Csoport Kft. fellebbezésének elbírálása A Nemzeti Média- és Hírközlési

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 2211/2012. (XII.12.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 2211/2012. (XII.12.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/27611-9/2012. Tárgy: a Médiatanács Határozatában előírt műsorstrutúrána megfelelő műsorsugárzási ötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat Mellélet:

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 83/2014. (I. 28.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 83/2014. (I. 28.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/62832-12/2013. Tárgy: a hálózatba apcsolódásra vonatozó törvényi előírás megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat Mellélet: a hatósági ellenőrzés megállapításai

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 39/2016. (I. 12.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 39/2016. (I. 12.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/33169-10/2015. Ügyintéző: személyes adat Email: személyes adat Tárgy: a kiskorúakra vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 39/2016.

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 433/2016. (IV.12.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 433/2016. (IV.12.) számú HATÁROZATA Médiaszolgáltatási Főosztály Ügyiratszám: PJ/21126-24/2016 Pályáztatási és Jogi Osztály Tárgy: a Vác 94,1 MHz helyi médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására irányuló pályázati eljárás eredménye Ügyintéző:

Részletesebben

V É G Z É S. megszünteti.

V É G Z É S. megszünteti. Médiafelügyeleti főosztály Ügyiratszám: MN/7491-5/2012. Ügyintéző:személyes adat Telefonszám:Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: eljárás megszüntetése V É G Z É S A Nemzeti Média- és Hírközlési

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1320/2012. (VII.18.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1320/2012. (VII.18.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/2292-15/2012. Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsorsugárzási kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: I. A hatósági ellenőrzés megállapításai II. Az egyhetes

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 2111/2012. (XI. 28.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 2111/2012. (XI. 28.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/35-9/. Tárgy: a vállalt műsorstrutúrána megfelelő műsor sugárzására vonatozó, valamint a vényöteles gyógyszerészítménye eresedelmi özleményben történő bemutatását, népszerűsítését tilalmazó

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1460/2012. (VII.25.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1460/2012. (VII.25.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/15410-7/2012. Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor (a napi rendszeres híradásra szánt műsoridő, és a helyi közélettel foglalkozó, a helyi mindennapi életet segítő műsorszámok)

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1809/2011. (XII. 7.) sz. HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1809/2011. (XII. 7.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/24524-13/2011. Ügyintéző: dr. Pozsár Ágnes Tárgy: a termékmegjelenítés közzétételére vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése Melléklet: a hatósági ellenőrzés megállapításai Nemzeti

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 46.900-Ft, azaz negyvenhatezer-kilencszázezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T. 46.900-Ft, azaz negyvenhatezer-kilencszázezer forint bírsággal sújtja. Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/18053-5/2014. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet:

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 30.000,- Ft, azaz harmincezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T. 30.000,- Ft, azaz harmincezer forint bírsággal sújtja. Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/13023-3/2012. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó szabályok megsértése Melléklet: A Médiaszolgáltató által 2012. márciusában

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 35/2016. (I. 12.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 35/2016. (I. 12.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/33673-8/2015. Ügyintéző: személyes adat Email: személyes adat Tárgy: a kiskorúakra vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 35/2016.

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 774/2015. (VI. 23.) számú H A T Á R O Z A T A

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 774/2015. (VI. 23.) számú H A T Á R O Z A T A A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 774/2015. (VI. 23.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/11889-8/2015. Ügyintéző: személyes adat Email: személyes adat Tárgy: az emberi méltóság

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 30.000,- Ft, azaz harmincezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T. 30.000,- Ft, azaz harmincezer forint bírsággal sújtja. Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/30856-4/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet:

Részletesebben

h a t á r o z a t o t hozom:

h a t á r o z a t o t hozom: A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének FK-II/B-6142/2011. számú, fogyasztóvédelmi intézkedés alkalmazását és bírság kiszabását tartalmazó határozata a Generali-Providencia Biztosító Zrt. számára

Részletesebben

Ügyiratszám: Ügyintéző: személyes adat Tárgy:

Ügyiratszám: Ügyintéző: személyes adat Tárgy: Ügyiratszám: MN/12692-6/2012. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a reklám, televíziós vásárlás és a műsorelőzetes, illetve ezek közzétételét akusztikus módon jelző figyelemfelhívás hangerejére vonatkozó

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1134/2014. (XI. 25.) számú HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1134/2014. (XI. 25.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: 20306-10/2014. Tárgy: a Magyar RTL Televízió Zrt. fellebbezésének elbírálása A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 1134/2014. (XI. 25.) számú HATÁROZATA A Nemzeti Média- és

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 482/2014. (V. 29.) sz. HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 482/2014. (V. 29.) sz. HATÁROZATA Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 482/2014. (V. 29.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/7861-13/2014. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a reklám, televíziós vásárlás és a műsorelőzetes, valamint

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 505/2016. (V. 3.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 505/2016. (V. 3.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/4540-11/2016. Ügyintéző: személyes adat Email: személyes adat Tárgy: a közösségek kirekesztését tilalmazó törvényi rendelkezés megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1846/2012. (X. 17.) sz. HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1846/2012. (X. 17.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/23342-8/2012. Ügyintéző:személyes adat Tárgy: a reklám, televíziós vásárlás és a műsorelőzetes, valamint azok közzétételét akusztikus módon jelző figyelemfelhívás hangerejére vonatkozó

Részletesebben

h a t á r o z a t o t

h a t á r o z a t o t A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének FK II/B-6928/2011. számú, fogyasztóvédelmi intézkedést és bírság kiszabását tartalmazó határozata a QBE Insurance (Europe) Limited Magyarországi Fióktelepe

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 308/2013. (II. 20.) sz. HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 308/2013. (II. 20.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/30364-13/2012. Ügyintéző: személyes adat Email: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételét tiltó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet: a jogsértő műsorszámok

Részletesebben

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 2111/2009. (X. 28.) sz. HATÁROZATA

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 2111/2009. (X. 28.) sz. HATÁROZATA ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 2111/2009. (X. 28.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (a továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1260/2013. (VII. 24.) sz. HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1260/2013. (VII. 24.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/24741-8/2013. Ügyintéző: személyes adat Email: személyes adat Tárgy: a gyermekek és kiskorúak védelmére vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 101/2011. (I. 12.) sz. HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 101/2011. (I. 12.) sz. HATÁROZATA Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 101/2011. (I. 12.) sz. HATÁROZATA A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa (a továbbiakban: Médiatanács) a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról

Részletesebben

Melléklet: a jogsértő műsorszámok megszakítására vonatkozó adatok HATÁROZAT

Melléklet: a jogsértő műsorszámok megszakítására vonatkozó adatok HATÁROZAT Médiafelügyeleti főosztály Ügyiratszám: MN/25833-3/2012. Ügyintéző: személyes adat Email: személyes adat Tárgy: a műsorszámok reklámmal történő megszakítására vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1453/2013. (IX.25.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1453/2013. (IX.25.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/32702-8/2013. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség és a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára

Részletesebben

h a t á r o z a t o t hozom:

h a t á r o z a t o t hozom: A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének FK-II/B-7392/2011. számú, fogyasztóvédelmi intézkedést és bírság kiszabását tartalmazó határozata a CLB Független Biztosítási Alkusz Kft. számára A Pénzügyi

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 1360/2008. (VII.15.) sz. HATÁROZATA

AZ ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 1360/2008. (VII.15.) sz. HATÁROZATA AZ ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 1360/2008. (VII.15.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV, amely a Médiatanács tárgyalótermében 2014. január 14-én (kedden) megtartott Médiatanács ülésről készült.

JEGYZŐKÖNYV, amely a Médiatanács tárgyalótermében 2014. január 14-én (kedden) megtartott Médiatanács ülésről készült. JEGYZŐKÖNYV, amely a Médiatanács tárgyalótermében 2014. január 14-én (kedden) megtartott Médiatanács ülésről készült. A Médiatanács részéről jelen vannak: dr. Karas Monika a Médiatanács elnöke /1-20. pontoknál/

Részletesebben

HATÁROZAT. 200 000Ft., azaz Kettőszázezer forint adatvédelmi bírság megfizetésére kötelezem.

HATÁROZAT. 200 000Ft., azaz Kettőszázezer forint adatvédelmi bírság megfizetésére kötelezem. Ügyiratszám. NAIH-1305-5/2013/H Tárgy: helyi adóra vonatkozó adatok közzététele HATÁROZAT Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1580/2013. (XI.6.) sz. HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1580/2013. (XI.6.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: Ügyintéző: Tárgy: MN/53725-7/2013. személyes adat kiegyensúlyozottsági kérelem elbírálása Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 1580/2013. (XI.6.) sz. HATÁROZATA A Nemzeti Média-

Részletesebben

Az Országos Rádió és Televízió Testület. 836/2007. (IV. 4.) sz. Határozata

Az Országos Rádió és Televízió Testület. 836/2007. (IV. 4.) sz. Határozata Az Országos Rádió és Televízió Testület 836/2007. (IV. 4.) sz. Határozata Az Országos Rádió és Televízió Testület (a továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény

Részletesebben

h a t á r o z a t o t

h a t á r o z a t o t A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének FK-I/B-6436/2011. számú, fogyasztóvédelmi bírság kiszabását és intézkedést tartalmazó határozata az Erste Leasing Autófinanszírozási Zrt. számára. A Pénzügyi

Részletesebben

h a t á r o z a t o t

h a t á r o z a t o t A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének FK-I/B-5473/2011. számú, fogyasztóvédelmi bírság kiszabását és intézkedést tartalmazó határozata az UniCredit Bank Hungary Zrt. számára A Pénzügyi Szervezetek

Részletesebben

2011. évi CCI. törvény egyes törvények Alaptörvénnyel összefüggő módosításáról

2011. évi CCI. törvény egyes törvények Alaptörvénnyel összefüggő módosításáról 2011. évi CCI. törvény egyes törvények Alaptörvénnyel összefüggő módosításáról 1 (kivonat, a hírközlést és a médiát érintő módosításokról) 70. A rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény

Részletesebben

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 845/2012. (V. 9.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 845/2012. (V. 9.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: PJ/16752-21/2011. Ügyintéző: dr. Deés Csaba Tárgy: a Kalocsa 100,0 MHz médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására irányuló pályázati eljárás eredménye A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 757/2014. (VII. 30.) sz. HATÁROZATA. megállapította,

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 757/2014. (VII. 30.) sz. HATÁROZATA. megállapította, Ügyiratszám: MN/18134-6/2014. Tárgy: kiegyensúlyozottsági kérelem elbírálása Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 757/2014. (VII.

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 620/2015. (V. 26.) számú HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 620/2015. (V. 26.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/8176-6/2015. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: kiegyensúlyozottsági kérelem elbírálása A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 620/2015. (V. 26.) számú HATÁROZATA A Nemzeti

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. Pályázati Felhívás tervezete

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. Pályázati Felhívás tervezete A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának Pályázati Felhívás tervezete a Budapest 103,9 MHz körzeti médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására A MÉDIASZOLGÁLTATÁSI LEHETŐSÉG PÁLYÁZTATÁSA

Részletesebben

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 2136/2007. (IX. 19.) sz. HATÁROZATA

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 2136/2007. (IX. 19.) sz. HATÁROZATA ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 2136/2007. (IX. 19.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (a továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1788/2012. (X. 10.) sz. HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1788/2012. (X. 10.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/20023-13/2012. Ügyintéző: személyes adat Email: személyes adat Tárgy: a termékmegjelenítésre és a műsorszámok támogatására vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése Nemzeti Média- és

Részletesebben

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 951/2015. (VII.24.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 951/2015. (VII.24.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: PJ/30052-25/2014. Ügyintéző: személyes adat Telefon: 06-1-457-7994 Fax: 06-1-457-7124 Tárgy: a Budapest 92,1 MHz médiaszolgáltatási jogosultság hasznosítására irányuló pályázati eljárás eredménye

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 215/2012. (II. 1.) sz. HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 215/2012. (II. 1.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/32050-8/2011. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: burkolt kereskedelmi közlemény tiltott közzétételére vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet: hatósági ellenőrzés megállapításai

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 627/2011. (V. 11.) számú HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 627/2011. (V. 11.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: TA/7153-5/2011 Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 627/2011. (V. 11.) számú HATÁROZATA A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa (a továbbiakban: Médiatanács) a

Részletesebben

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 1040/2009. (V. 20.) számú HATÁROZATA

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 1040/2009. (V. 20.) számú HATÁROZATA ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 1040/2009. (V. 20.) számú HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a

Részletesebben

Tárgy: kiegyensúlyozottsági kérelem elbírálása. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 745/2015. (VI.16.) számú H A T Á R O Z A T A

Tárgy: kiegyensúlyozottsági kérelem elbírálása. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 745/2015. (VI.16.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/13198-6/2015. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: kiegyensúlyozottsági kérelem elbírálása A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának

Részletesebben

h a t á r o z a t o t A Felügyelet a Bankkal szemben a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen

h a t á r o z a t o t A Felügyelet a Bankkal szemben a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének FK-III/B-5931/2011. számú, fogyasztóvédelmi intézkedés alkalmazását és bírság kiszabását tartalmazó határozata az OTP Bank Nyrt. számára A Pénzügyi Szervezetek

Részletesebben

Ügyiratszám: TA/4278-4/2011

Ügyiratszám: TA/4278-4/2011 Ügyiratszám: TA/4278-4/2011 a NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 491/2011. (IV. 14.) számú HATÁROZATA A Nemzeti Média- Hírközli Hatóság Médiatanácsa (a továbbiakban: Médiatanács) hivatalból

Részletesebben

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 2132/2007. (IX. 19.) sz. HATÁROZATA

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 2132/2007. (IX. 19.) sz. HATÁROZATA ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 2132/2007. (IX. 19.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (a továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a

Részletesebben

Az Országos Rádió és Televízió Testület. 1006/2008. (VI. 4.) sz. Határozata

Az Országos Rádió és Televízió Testület. 1006/2008. (VI. 4.) sz. Határozata Az Országos Rádió és Televízió Testület 1006/2008. (VI. 4.) sz. Határozata Az Országos Rádió és Televízió Testület (továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (továbbiakban:

Részletesebben

AZ ÜGYFÉL KÉRELME, A FOGYASZTÓVÉDELMI ELJÁRÁS MEGINDÍTÁSÁNAK INDOKA

AZ ÜGYFÉL KÉRELME, A FOGYASZTÓVÉDELMI ELJÁRÁS MEGINDÍTÁSÁNAK INDOKA A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének H-FK-II-1091/2012. számú, fogyasztóvédelmi bírság kiszabását valamint intézkedést tartalmazó határozata a K&H Biztosító Zrt. számára A Pénzügyi Szervezetek

Részletesebben

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 2558/2006. (XI. 22.) sz. HATÁROZATA

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 2558/2006. (XI. 22.) sz. HATÁROZATA ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 2558/2006. (XI. 22.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (a továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A MŰSORSZÓRÓ ADÓK ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSÁRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A MŰSORSZÓRÓ ADÓK ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSÁRÓL Médiafrekvencia-tervezési és koordinációs osztály TÁJÉKOZTATÓ A MŰSORSZÓRÓ ADÓK ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSÁRÓL 2015. szeptember Tisztelt Ügyfelünk! Jelen tájékoztatónkkal szeretnénk megkönnyíteni Önnek a műsorszóró

Részletesebben

Ügyiratszám: TA/6333-4/2011

Ügyiratszám: TA/6333-4/2011 Ügyiratszám: TA/6333-4/2011 Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 566/2011. (IV.28.) számú HATÁROZATA A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa (a továbbiakban: Médiatanács) a

Részletesebben

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET HATÁROZATA

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET HATÁROZATA ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 1807/2007. (VII. 18.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (a továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény

Részletesebben

h a t á r o z a t o t hozom.

h a t á r o z a t o t hozom. A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének H-PJ-III-B-65/2012. számú határozata a S+H Portfolio Vagyonkezelő és Munkaerőgazdálkodási Zártkörűen Működő Részvénytársasággal (székhely: 2112 Veresegyház,

Részletesebben