A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1236/2014. (XII.16.) számú H A T Á R O Z A T A

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1236/2014. (XII.16.) számú H A T Á R O Z A T A"

Átírás

1 Ügyiratszám: MN/ /2014. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a hálózatba kapcsolódásra vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet: a hatósági ellenőrzés megállapításai A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 1236/2014. (XII.16.) számú H A T Á R O Z A T A A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa (a továbbiakban: Médiatanács) a BMC Rádió Kft.-vel (1085 Budapest, József krt. 36. fszt 5.; a továbbiakban: Médiaszolgáltató) szemben hivatalból lefolytatott eljárásában megállapította, hogy a Médiaszolgáltató az általa üzemeltetett Ozone FM állandó megnevezésű helyi vételkörzetű kereskedelmi rádiós médiaszolgáltatás május 13., június 4. és 18. napján sugárzott műsorában öt alkalommal megsértette a hálózatba kapcsolódás szabályaira vonatkozó törvényi rendelkezést, melynek következtében a Médiaszolgáltatót A Médiatanács egyúttal Ft, azaz százezer forint bírsággal sújtja. megtiltja a jogsértő magatartás tanúsítását. A Médiaszolgáltató a bírságot e határozat közlését követő hét napon belül köteles megfizetni a Médiatanács Magyar Államkincstár által vezetett számú számlájára. A bírságfizetési kötelezettség késedelmes teljesítése esetén a Médiaszolgáltató késedelmi pótlékot köteles fizetni, melynek mértéke minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd része. Az önkéntes teljesítés elmaradása esetén a Médiatanács a Médiaszolgáltatóval szembeni bírság igényét közigazgatási úton érvényesíti. E határozat ellen fellebbezésnek nincs helye. A határozat felülvizsgálata az annak közlésétől számított 30 napon belül a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz (a továbbiakban: bíróság) címzett, de a Médiatanácshoz (1088 Budapest, Reviczky utca 5.) három példányban benyújtott keresetlevéllel kérhető. A keresetlevél benyújtásának e határozat végrehajtására halasztó hatálya nincs, a keresettel támadott hatósági határozat végrehajtásának felfüggesztése és a tárgyalás tartása a bíróságtól kérhető. A keresetet a bíróság 30 napon belül bírálja el. I N D O K O L Á S A Médiatanács a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Mttv.) 167. (1) bekezdése alapján hatósági ellenőrzés keretében, hivatalból vizsgálta a Médiaszolgáltató Ozone FM állandó megnevezésű helyi vételkörzetű kereskedelmi médiaszolgáltatásának május 13., június 4. és 18. napján közreadott műsorát, amely során felmerült a hálózatba kapcsolódás szabályaira vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése. 1

2 A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 29. (1) bekezdése alapján a Médiatanács az Mttv a), j) és k) pontjaiban foglalt hatáskörében szeptember 30-án hivatalból hatósági eljárást indított a Médiaszolgáltatóval szemben, és a Ket. 29. (3) bekezdése szerint a 950/2014. (IX.30.) számú, MN/ /2014. ügyiratszámú végzésében (a továbbiakban: Végzés) tájékoztatta a hatósági ellenőrzés megállapításairól, a Ket. 51. (1) bekezdése szerinti nyilatkozattételi jogosultságáról és a Ket. 68. (1) bekezdés alapján az iratbetekintés lehetőségéről. A Médiaszolgáltató a Végzést október 10-én vette át, jelen döntés meghozataláig azonban nem élt nyilatkozattételi jogával. A Médiatanács a rendelkezésre álló iratok, különösen a hatósági ellenőrzés eredményét rögzítő vizsgálati jelentés alapján az alábbi tényállást állapította meg, és azt az alábbiak szerint értékelte: Az Mttv ának 13. pontja szerint: Hálózatba kapcsolódás: két vagy több lineáris médiaszolgáltatást nyújtó médiaszolgáltató vagy lineáris médiaszolgáltatás összekapcsolódása ugyanazon műsorszám vagy műsor egyidejű vagy csaknem egyidejű szolgáltatására. Az idézett törvényi meghatározásban foglalt elemek mindegyikének teljesülnie kell ahhoz, hogy a hálózatba kapcsolódás megállapítható legyen. Ezek az elemek a következők: - az érintettek lineáris médiaszolgáltatások vagy lineáris médiaszolgáltatást nyújtó médiaszolgáltatók legyenek, - az érintett médiaszolgáltatók vagy médiaszolgáltatások ugyanazon műsort vagy műsorszámot sugározzák, - az érintett médiaszolgáltatók vagy médiaszolgáltatások által sugárzott műsor vagy műsorszám közzététele egyidejű vagy csaknem egyidejű legyen. A Médiatanács a 769/2012. (IV.25.) és az 1107/2012. (VI.13.) számú határozatában értelmezte a hálózatba kapcsolódásnak az Mttv pontjában meghatározott fogalmai elemei közül az azonos műsorszámok csaknem egyidejű szolgáltatásának kérdését. A Médiatanács fent hivatkozott határozataiban kimondta, hogy az azonos műsor sugárzása közel egyidejű, ha az azonos műsort alkotó műsorszámok kezdő időpontjai az egyik médiaszolgáltatás esetében rövid, mindössze pár másodperces eltéréseket mutattak a másik médiaszolgáltatáshoz képest. A Médiatanács megállapította, hogy az Mttv. által szabályozott hálózatba kapcsolódás engedélyhez kötöttsége nem kerülhető meg azáltal, hogy a médiaszolgáltók egymás műsorához képest rövid, néhány másodperces, vagy perces elcsúszással, de folyamatos jelleggel és párhuzamosan sugározzák azonos tartalmú műsorukat. A Médiaszolgáltató Ozone FM, illetve a Lajta Rádió Kft. (a továbbiakban: Lajta Rádió) Mosonmagyaróvár 100,7 MHz és a Life Essence Egészségcentrum és Tanácsadó Kft. (a továbbiakban: Life Essence) Ozone FM 105,7 (Tihany 105,7 MHz) csatornája május 13-i, az Alisca Network Kft. (a továbbiakban: Alisca Network) Ozone FM 91,1 (Szekszárd 91,1 MHz) adójának június 4-i és 18-i, valamint a a Kunság- Média Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Kunság Média) Rádió állandó megnevezésű helyi vételkörzetű kereskedelmi médiaszolgáltatása június 18-i műsorainak részletes tartalmi elemzése alapján a Médiatanács megállapította, hogy a törvényi meghatározásban szereplő fogalmi elemek mindegyike teljesült a vizsgált napon az alábbiak szerint: - A hatósági ellenőrzés által érintett médiaszolgáltatók lineáris médiaszolgáltatók és az általuk üzemeltetett médiaszolgáltatások mindegyike lineáris médiaszolgáltatás, - a vizsgált médiaszolgáltatások műsora az ellenőrzött időszakban tartalmi egyezést mutatott - és az egyező műsorok/műsorszámok egyidejűsége/csaknem egyidejűsége is fennállt. A Médiatanács megállapította, hogy a Médiaszolgáltató a vizsgált napokon megsértette az Mttv. 64. (1) bekezdését az alábbiak szerint. 2

3 1. a Médiaszolgáltató és a Lajta Rádió hálózatba kapcsolódása május 13-án A vizsgált adásnapon a Lajta Rádió mosonmagyaróvári adója saját műsoridejében (09:00-13:00 óra között) sugárzott műsorszámok a szignálokat, a reklámokat (7 reklámblokk, összesen 9 perc 58 másodperc) és egy társadalmi célú reklámot (59 másodperc) leszámítva egyezést mutattak a Médiaszolgáltató győri adójával. Amíg a Médiaszolgáltató műsorában reklám, vagy társadalmi célú reklám hangzott el, addig a Lajta Rádió műsorában eltérő tartalmú reklámot sugároztak, avagy nem volt reklám. A Médiaszolgáltató május 13-án hatályos hatósági szerződése VI. fejezetében, valamint a Lajta Rádiónak a vizsgált adásnapon hatályos 341/2014. (IV.15.) számú határozattal elfogadott ideiglenes médiaszolgáltatási szerződése V. fejezetében foglaltak értelmében a Lajta Rádió hétköznaponként 00:00-09:00 és 13:00-24:00 óra között az Ozone FM műsorát tette közzé hálózatba kapcsolódó médiaszolgáltatóként, 09:00-13:00 óra között a mosonmagyaróvári adó saját műsort volt köteles adni. A Médiatanács megállapította, hogy a vizsgált adásnapon a Médiatanács által engedélyezett 20 órás időtartamú hálózatba kapcsolódáson felül további, (összesen 3 óra 49 perc 3 másodperc) az Mttv ának 13. pontja szerinti hálózatba kapcsolódásra került sor, hiszen fennállt az egyes műsorszámok azonossága, az azonos műsorszámok esetében a csaknem egyidejűség. A két csatorna a reklámok és társadalmi célú reklámok kivételével azonos tartalmú műsorát a Lajta Rádió saját műsoridejének elején szinkronban, annak további időtartama alatt folyamatosan és párhuzamosan sugározta és a Lajta Rádió saját műsoridejének végén is csak olyan rövid (3 perc 35 másodperc) eltolódás volt megfigyelhető, amely által megvalósult a műsorszámok csaknem egyidejű szolgáltatása. 2. A Médiaszolgáltató és a Life Essence hálózatba kapcsolódása május 13-án A vizsgált adásnapon a Médiaszolgáltató és a Life Essence azonos műsort tettek közzé. A két médiaszolgáltató műsora között mindössze abban volt különbség, hogy a Médiaszolgáltató által közzétett reklámokat (27 reklámblokk, összesen 52 perc 49 másodperc), társadalmi célú reklámokat (4 hirdetés, összesen 3 perc 39 másodperc), illetve a német nyelvű hírműsorszámot (2 perc 56 másodperc) a Life Essence nem vette át, azok helyett elektronikus zenei művek voltak hallhatóak, továbbá mindkét médiaszolgáltatásban azonos időpontokban, vagy a rövid időbeli elcsúszásokkal ugyan, de eltérő szignálok hangzottak el (Médiaszolgáltató: 103,1 Győr, Ozone FM; Life: 105,7 Balaton, Ozone FM). A Médiatanács megállapította, hogy a vizsgált adásnapon a kereskedelmi közleményekkel történő megszakításokat és a német nyelvű híreket figyelembe véve összesen 23 óra 0 perc 36 másodperc időtartamban az Mttv ának 13. pontja szerinti hálózatba kapcsolódásra került sor, hiszen fennállt az egyes műsorszámok azonossága, az azonos műsorszámok esetében a csaknem egyidejűség. A két csatorna a fenti időközökben folyamatosan és párhuzamosan sugárzott, azonos tartalmú műsorszámai között ugyanis olyan rövid (a vizsgált adásnap kezdetén 3 perc 6 másodperc, a nap végén 2 perc 32 másodperc) eltolódások voltak megfigyelhetők, ami által megvalósult a műsorszámok csaknem egyidejű szolgáltatása A Médiaszolgáltató és az Alisca Network hálózatba kapcsolódása június 4-én és 18-án A Médiaszolgáltató és az Alisca Network június 4-én 0:05:19-6:59:57 óra és 20:01:58-24:00:00 óra (a szekszárdi adón 00:00:00-6:54:17 óra és 20:01:56-24:00:00 óra), június 18-án 20:01:53-24:00:00 óra (a szekszárdi adón 20:01:10-24:00:00 óra) között teljes egészében azonos műsort tettek közzé. A Médiatanács megállapította, hogy június 4-én összesen 10 óra 53 perc 14 másodperc, június 18-án összesen 3 óra 58 perc 7 másodperc időtartamban az Mttv ának 13. pontja szerinti hálózatba kapcsolódásra került sor, hiszen fennállt az egyes műsorszámok azonossága, az azonos műsorszámok esetében a csaknem egyidejűség. A két csatorna a vizsgált napokon a fenti időközökben folyamatosan és párhuzamosan sugárzott, azonos tartalmú műsorszámai között ugyanis olyan rövid (2014. június 4-én az adás kezdetekor 5 perc 19 másodperc, a nap végén 7 másodperc, június 18-án a hálózatba kapcsolódás kezdetén 43 3

4 másodperc, a végén 2 perc 5 másodperc) eltolódások voltak megfigyelhetők, ami által megvalósult a műsorszámok csaknem egyidejű szolgáltatása. 5. A Médiaszolgáltató és a Kunság Média hálózatba kapcsolódása június 18-án A vizsgált adásnapon a Médiaszolgáltató és a Kunság Média 00:00:00-0:03:55 óra, 6:45:42-9:02:22 óra és 19:57:42-24:00:00 óra (a kiskörösi adón 00:00:00-00:05:06 óra, 06:48:11-08:59:15 óra és 19:55:10-24:00:00 óra) között teljes egészében azonos műsort tettek közzé. A Médiatanács megállapította, hogy a vizsgált adásnapon 00:00:00-0:03:55 óra, 6:45:42-9:02:22 óra és 19:57:42-24:00:00 óra (a kiskörösi adón 00:00:00-00:05:06 óra, 06:48:11-08:59:15 óra és 19:55:10-24:00:00 óra) között, összesen 6 óra 23 perc időtartamban az Mttv ának 13. pontja szerinti hálózatba kapcsolódásra került sor, hiszen fennállt az egyes műsorszámok azonossága, az azonos műsorszámok esetében a csaknem egyidejűség. A két csatorna a fenti időközökben folyamatosan és párhuzamosan sugárzott, azonos tartalmú műsorszámai között ugyanis olyan rövid (1 perc 10 másodperctől 3 perc 7 másodpercig terjedő) eltolódások voltak megfigyelhetők, ami által megvalósult a műsorszámok csaknem egyidejű szolgáltatása. A hálózatba kapcsolódás a Médiaszolgáltató, a Life Essence, az Alisca Rádió és a Kunság Média között olyan módon valósult meg, hogy a hálózatos médiaszolgáltatás szerepét a győri, a hálózatba kapcsolódóét pedig a tihanyi, a szekszárdi, illetve a kiskőrösi adó töltötte be. A Médiaszolgáltató és a Lajta Rádió pedig olyan módon kapcsolódott hálózatba, hogy a hálózatos médiaszolgáltatás szerepét a győri, a hálózatba kapcsolódóét pedig a mosonmagyaróvári adó töltötte be a Lajta Rádió saját műsoridejében is, a Médiatanács által engedélyezett hálózatba kapcsolódás időtartamán túl. Figyelemmel arra, hogy a hálózatba kapcsolódás engedélyezése iránt a Médiaszolgáltató és az Alisca Network, illetve a Kunság Média nem nyújtott be együttes kérelmet és ezt a Médiatanács sem engedélyezte, a Life Essence esetében pedig a közös kérelmet a Médiatanács 1143/2013. (VII. 10.) számú döntésével elutasította, a Médiaszolgáltató és a Lajta Rádió hálózatba kapcsolódását pedig a Médiatanács hétköznapokon csak 00:00-09:00 és 13:00-24:00 óra között engedélyezte, vagyis a jelen eljárásban vizsgált 09:00:00 és 13:00:00 óra közötti időszakában nem kapcsolódhattak hálózatba, a Médiaszolgáltató összesen öt alkalommal megsértette az Mttv. 64. (1) bekezdésében foglalt rendelkezést május 13- án, június 4-én és 18-án: A Médiatanács a hálózatba kapcsolódásról az abba kapcsolódók együttes kérelme alapján hatósági eljárásban dönt. A Médiatanács a kérelem engedélyezése esetén módosítja a médiaszolgáltatók hatósági szerződéseit. Az Mttv. 64. (1) bekezdésében foglaltak öt alkalommal történt megsértése: hálózatos médiaszolgáltatás hálózatba kapcsolódó médiaszolgáltatás vizsgált nap Ozone FM (Győr 103,1 MHz) Ozone FM 100,7 (Mosonmagyaróvár 100,7 MHz) május 13. Ozone FM (Győr 103,1 MHz) Ozone FM 105,7 (Tihany 105,7 MHz) május 13. Ozone FM (Győr 103,1 MHz) Ozone FM 91,1 (Szekszárd 91,1 MHz) június 4. Ozone FM (Győr 103,1 MHz) Ozone FM 91,1 (Szekszárd 91,1 MHz) június 18. Ozone FM (Győr 103,1 MHz) Rádió (Kiskőrös 97,0 MHz) június 18. Az Mttv. 64. (1) bekezdésében foglalt rendelkezés vélelmezett megsértése miatt a Life Essence-szel szemben MN/ /2014. ügyiratszámon, az Alisca Networkkel szemben MN/ /2014. ügyiratszámon és a Kunság Médiával szemben MN/ /2014. ügyiratszámon indított hatósági eljárásban a Médiatanács a /2014. ( ), a /2014. ( ) és a /2014. ( ) számú határozatában mindhárom érintett médiaszolgáltató vonatkozásában megállapította a hálózatba kapcsolódásra vonatkozó törvényi rendelkezés megsértését. A jogsértésekre vonatkozó részletes megállapításokat és az azokat alátámasztó adatokat a jelen határozat elválaszthatatlan részét képező melléklet tartalmazza. A melléklet rögzíti és részletezi a határozat indokolásában szereplő jogalkalmazói megállapítások pontos tényállási alapját. 4

5 A Médiatanács a jogsértések miatt alkalmazandó jogkövetkezmény fajtájának és mértékének meghatározása során az alábbi szempontokat vette figyelembe. Az Mttv (1) bekezdése szerint: A Hatóság kérelemre vagy hivatalból - feladat- és hatáskörének keretében - jogosult hatósági ellenőrzés vagy hatósági eljárás keretében felügyelni az e törvényben és az Smtv.-ben meghatározott rendelkezések érvényesülését, betartását, valamint a hatósági döntéseiben, a műsorszolgáltatási szerződésekben és a Hatóság által kötött hatósági szerződésekben foglaltak teljesítését. Az Mttv (2) bekezdése szerint: Amennyiben a Hatóság a hatósági döntésének ellenőrzése eredményeként megállapítja a hatósági döntésében foglaltak megsértését, abban az esetben az ügy összes körülményei, illetve az ellenőrzés során feltárt tények, valamint a jogsértés súlya és a hatékony jogérvényesítés szempontjai alapján mérlegeli, hogy a döntés megsértése tárgyában a Ket. szerinti végrehajtási eljárást vagy az e törvény szerinti jogkövetkezmények alkalmazása érdekében hatósági eljárást indít. Az Mttv (1) bekezdés értelmében: Amennyiben a jogsértés csekély súlyú és ismételtség nem állapítható meg, a Médiatanács, illetve a Hivatal - a jogsértés tényének megállapítása és figyelmeztetés mellett - legfeljebb harminc napos határidő tűzésével felhívhatja a jogsértőt a jogsértő magatartás megszüntetésére, a jövőbeni jogsértésektől való tartózkodásra, illetve a jogszerű magatartás tanúsítására, és meghatározhatja annak feltételeit. Az Mttv (1) bekezdésében szabályozott felhívás jogkövetkezménye abban az esetben alkalmazható, ha a jogsértés csekély súlyú, és ismételtség nem állapítható meg. Az Mttv (4) bekezdése szerint: 187. (4) Az (1)-(3) bekezdés alkalmazásában ismételtségnek tekintendő, ha a jogsértő a jogerős hatósági határozatban megállapított jogsértő magatartást ugyanazon jogalapon és jogszabályhely tekintetében, ugyanazon tárgykörben, háromszázhatvanöt napon belül legalább kétszer valósítja meg, ide nem értve a csekély súlyú törvénysértéseket. A Médiatanács az Mttv január 1. napján történt hatálybalépése óta nem állapította meg az Mttv. 64. (1) bekezdésében foglalt rendelkezés megsértését a Médiaszolgáltatóval szemben, ám arra tekintettel, hogy a hálózatba kapcsolódásra vonatkozó szabályok megsértését a Médiatanács eddigi jogalkalmazói gyakorlata alapján súlyos törvénysértésnek tekinti, az Mttv (1) bekezdésében meghatározott felhívás jogkövetkezmény e jogsértések esetében nem alkalmazható. A jogsértés miatti jogkövetkezmények alkalmazásának alapját az Mttv (2) bekezdés és a (3) bekezdés b) pontja jelenti. A jelen eljárásban kiszabható bírság maximális összege az Mttv (3) bekezdése bb) alpontja értelmében ötvenmillió forint. Az Mttv (2) bekezdése szerint: A Médiatanács és a Hivatal a jogkövetkezményt - a jogsértés jellegétől függően - a jogsértés súlyára, a jogsértés ismételtségére, folyamatosságára, időtartamára, a jogsértéssel elért vagyoni előnyre, valamint a jogsértéssel okozott érdeksérelemre, az érdeksérelmet szenvedett és veszélyeztetett személyek számára, illetve a jogsértéssel okozott kárra, személyiségi jogsérelemre és a jogsértés piacra gyakorolt hatására, továbbá az egyedi ügyben értékelhető egyéb szempontokra tekintettel állapítja meg. Az Mttv (3) bekezdése szerint: A Médiatanács és a Hivatal - a (7) bekezdés figyelembevételével - a következő jogkövetkezmények alkalmazására jogosult: b) bírságot szabhat ki a jogsértővel szemben. A jogsértés súlyán túl az Mttv (2) bekezdésében meghatározott további mérlegelési szempontok a jelen jogsértés tekintetében nem értékelhetők. 5

6 A Médiatanács a hatályos szabályozási környezettel összhangban és a kialakított szankcióalkalmazási gyakorlatának megfelelően az Mttv (3) bekezdésében foglalt jogkövetkezmények közül a bírság alkalmazása mellett döntött, mivel jelen jogsértés esetén e közjogi eszközt ítélte a legalkalmasabbnak arra, hogy a Médiaszolgáltatót visszatartsa a jövőbeni jogsértések elkövetésétől. A Médiatanács az Mttv (2) bekezdésében foglalt mérlegelési jogkörében a fokozatosság és arányosság elvének figyelembevételével, a fentiekre tekintettel, az egyedi ügyben az ügy sajátosságai mentén végrehajtott mérlegelés alapján az Mttv. 64. (1) bekezdésében foglaltak 5 esetben történt megsértése miatt az Mttv (3) bekezdés bb) alpontja alapján jogsértésenként a maximálisan kiszabható bírság (ötvenmillió forint) 0,04 %-ának megfelelő, ,- Ft, azaz összesen a maximálisan kiszabható bírság 0,2%-ának megfelelő, ,- Ft bírságot szabott ki a Médiaszolgáltatóval szemben. A Médiatanács a bírság kiszabásakor tekintettel volt arra is, hogy egy esetleges következő jogsértés esetén alkalmazandó jogkövetkezmény megállapításánál érvényesülhessen a fokozatosság elve, azaz az ismétléssel járó növekvő progresszivitás és a szankcionálás kiszámíthatósága, előreláthatósága. A fentieken túl a Médiatanács az Mttv. a 64. (1) bekezdésében foglalt rendelkezés megsértése kapcsán a bírság kiszabásán túl az Mttv (3) bekezdésében foglaltak alkalmazása mellett döntött és a rendelkező részben foglaltak szerint megtiltotta a jogsértő magatartás tanúsítását. A Médiatanács az Mttv a), j) és k) pontjaiban foglalt hatáskörében a rendelkező részben foglaltak szerint döntött. Az eljárás során a Ket a szerinti eljárási költség nem merült fel. A jogorvoslatra történő figyelmeztetés a Ket. 72. (1) bekezdés da) pontján, az Mttv (1) és (3) bekezdésén, valamint án alapul, a tárgyalás tartására vonatkozó kérelemről szóló tájékoztatást a polgári perrendtartásról szóló évi III. törvény 338. (2) bekezdése tartalmazza. Budapest, december 16. a Médiatanács nevében dr. Karas Monika elnök dr. Kollarik Tamás hitelesítő tag Kapják: 1. Személyes adat 6

7 Melléklet a Médiatanács 1236/2014. (XII.16.) számú határozatához I. A Médiaszolgáltató és a Lajta Rádió Kft május 13-án sugárzott műsora Ozone FM 100,7 (Mosonmagyaróvár) május 13. Ozone FM (Győr) Műsorszám címe Műsorszám tartalma kezdés vége nettó idő Műsorszám címe Műsorszám tartalma kezdés vége nettó idő maximumon! Újabb zenei óra! 0:00:00 0:00:22 00:00:22 maximumon! Újabb zenei óra! 0:03:06 0:03:31 00:00:25 maximumon! When the days are cold 0:00:22 0:10:05 00:09:43 maximumon! When the days are cold 0:03:31 0:13:13 00:09:42 maximumon! Mosonmagyaróvár Ozone FM 0:10:05 0:10:18 00:00:13 maximumon! Győr Ozone FM 0:13:13 0:13:24 00:00:11 maximumon! "horror crazy" 0:10:18 0:20:25 00:10:07 maximumon! "horror crazy" 0:13:24 0:23:30 00:10:06 maximumon! Mosonmagyaróvár Ozone FM 0:20:25 0:20:36 00:00:11 maximumon! Győr Ozone FM 0:23:30 0:23:39 00:00:09 We clawed, we chained, our hearts in We clawed, we chained, our maximumon! vain 0:20:36 0:42:41 00:22:05 maximumon! hearts in vain 0:23:39 0:45:42 00:22:03 maximumon! Mosonmagyaróvár Ozone FM 0:42:41 0:42:54 00:00:13 maximumon! Győr Ozone FM 0:45:42 0:45:53 00:00:11 maximumon! lissen 0:42:54 0:52:46 00:09:52 maximumon! lissen 0:45:53 0:56:47 00:10:54 maximumon! Mosonmagyaróvár Ozone FM 0:52:46 0:52:56 00:00:10 maximumon! Győr Ozone FM 0:56:47 0:56:56 00:00:09 maximumon! My 0:52:56 1:01:16 00:08:20 maximumon! My 0:56:56 1:04:11 00:07:15 maximumon! Újabb zenei óra! 1:01:16 1:01:40 00:00:24 maximumon! Újabb zenei óra! 1:04:11 1:04:36 00:00:25 maximumon! My face.. 1:01:40 1:10:43 00:09:03 maximumon! My face.. 1:04:36 1:13:37 00:09:01 maximumon! Mosonmagyaróvár Ozone FM 1:10:43 1:10:55 00:00:12 maximumon! Győr Ozone FM 1:13:37 1:13:49 00:00:12 maximumon! in a magic in a summer 1:10:55 1:21:39 00:10:44 maximumon! in a magic in a summer 1:13:49 1:24:30 00:10:41 maximumon! Mosonmagyaróvár Ozone FM 1:21:39 1:21:49 00:00:10 maximumon! Győr Ozone FM 1:24:30 1:24:39 00:00:09 maximumon! i can believe 1:21:49 1:42:56 00:21:07 maximumon! i can believe 1:24:39 1:45:44 00:21:05 maximumon! Mosonmagyaróvár Ozone FM 1:42:56 1:43:10 00:00:14 maximumon! Győr Ozone FM 1:45:44 1:45:56 00:00:12 maximumon! one the start 1:43:10 1:52:50 00:09:40 maximumon! one the start 1:45:56 1:55:35 00:09:39 maximumon! Mosonmagyaróvár Ozone FM 1:52:50 1:53:01 00:00:11 maximumon! Győr Ozone FM 1:55:35 1:55:45 00:00:10 maximumon! Like the 1:53:01 2:00:10 00:07:09 maximumon! Like the 1:55:45 2:02:52 00:07:07 maximumon! Újabb zenei óra! 2:00:10 2:00:35 00:00:25 maximumon! Újabb zenei óra! 2:02:52 2:03:16 00:00:24 maximumon! isco 2:00:35 2:11:18 00:10:43 maximumon! isco 2:03:16 2:13:59 00:10:43 maximumon! Mosonmagyaróvár Ozone FM 2:11:18 2:11:31 00:00:13 maximumon! Győr Ozone FM 2:13:59 2:14:10 00:00:11 maximumon! zongora 2:11:31 2:22:22 00:10:51 maximumon! zongora 2:14:10 2:24:56 00:10:46 maximumon! Mosonmagyaróvár Ozone FM 2:22:22 2:22:32 00:00:10 maximumon! Győr Ozone FM 2:24:56 2:25:07 00:00:11

8 maximumon! do you think 2:22:32 2:43:30 00:20:58 maximumon! do you think 2:25:07 2:46:03 00:20:56 maximumon! Mosonmagyaróvár Ozone FM 2:43:30 2:43:43 00:00:13 maximumon! Győr Ozone FM 2:46:03 2:46:14 00:00:11 maximumon! Up sid down 2:43:43 2:55:02 00:11:19 maximumon! Up sid down 2:46:14 2:57:34 00:11:20 maximumon! Mosonmagyaróvár Ozone FM 2:55:02 2:55:14 00:00:12 maximumon! Győr Ozone FM 2:57:34 2:57:44 00:00:10 maximumon! dob 2:55:14 3:01:51 00:06:37 maximumon! dob 2:57:44 3:04:19 00:06:35 maximumon! Újabb zenei óra! 3:01:51 3:02:13 00:00:22 maximumon! Újabb zenei óra! 3:04:19 3:04:43 00:00:24 maximumon! not to repeat 3:02:13 3:12:23 00:10:10 maximumon! not to repeat 3:04:43 3:14:51 00:10:08 maximumon! Mosonmagyaróvár Ozone FM 3:12:23 3:12:36 00:00:13 maximumon! Győr Ozone FM 3:14:51 3:15:02 00:00:11 maximumon! excuse me baby 3:12:36 3:24:12 00:11:36 maximumon! excuse me baby 3:15:02 3:26:38 00:11:36 maximumon! Mosonmagyaróvár Ozone FM 3:24:12 3:24:25 00:00:13 maximumon! Győr Ozone FM 3:26:38 3:26:47 00:00:09 maximumon! I dont know just 3:24:25 3:45:29 00:21:04 maximumon! I dont know just 3:26:47 3:48:52 00:22:05 maximumon! Mosonmagyaróvár Ozone FM 3:45:29 3:45:42 00:00:13 maximumon! Győr Ozone FM 3:48:52 3:49:04 00:00:12 maximumon! feel my way 3:45:42 3:56:33 00:10:51 maximumon! feel my way 3:49:04 3:59:53 00:10:49 maximumon! Mosonmagyaróvár Ozone FM 3:56:33 3:56:42 00:00:09 maximumon! Győr Ozone FM 3:59:53 3:59:58 00:00:05 maximumon! one day baby, baby,baby 3:56:42 4:03:09 00:06:27 maximumon! one day baby, baby,baby 3:59:58 4:05:23 00:05:25 maximumon! Mosonmagyaróvár Ozone FM 4:03:09 4:03:34 00:00:25 maximumon! Győr Ozone FM 4:05:23 4:05:49 00:00:26 maximumon! Monster 4:03:34 4:14:38 00:11:04 maximumon! Monster 4:05:49 4:16:51 00:11:02 maximumon! Mosonmagyaróvár Ozone FM 4:14:38 4:14:52 00:00:14 maximumon! Győr Ozone FM 4:16:51 4:17:03 00:00:12 maximumon! i remember 4:14:52 4:24:46 00:09:54 maximumon! i remember 4:17:03 4:26:56 00:09:53 maximumon! Mosonmagyaróvár Ozone FM 4:24:46 4:24:56 00:00:10 maximumon! Győr Ozone FM 4:26:56 4:27:05 00:00:09 maximumon! for money 4:24:56 4:46:20 00:21:24 maximumon! for money 4:27:05 4:48:26 00:21:21 maximumon! Mosonmagyaróvár Ozone FM 4:46:20 4:46:33 00:00:13 maximumon! Győr Ozone FM 4:48:26 4:48:38 00:00:12 maximumon! ye, ye, ye, eh, eh, eh, 4:46:33 4:57:05 00:10:32 maximumon! ye, ye, ye, eh, eh, eh, 4:48:38 4:59:07 00:10:29 maximumon! Mosonmagyaróvár Ozone FM 4:57:05 4:57:15 00:00:10 maximumon! Győr Ozone FM 4:59:07 4:59:17 00:00:10 maximumon! show you 4:57:15 5:04:23 00:07:08 maximumon! show you 4:59:17 5:06:24 00:07:07 Hungarian zone - A magyar dalok A város első számú rádiója: Ozone Fm A város első számú rádiója: zónája Magyarország 5:04:23 5:04:46 00:00:23 Hungarian zone - A magyar dalok zónája Ozone Fm Magyarország 5:06:24 5:06:46 00:00:22 Hungarian zone How 5:04:46 5:08:23 00:03:37 Hungarian zone How 5:06:46 5:10:24 00:03:38 A legjobb magyar zenék csak itt! A legjobb magyar zenék Hungarian zone Mosonmagyaróvár 5:08:23 5:08:30 00:00:07 Hungarian zone csak itt! Győr 5:10:24 5:10:30 00:00:06 Hungarian zone Unique 5:08:30 5:12:33 00:04:03 Hungarian zone Unique 5:10:30 5:14:33 00:04:03 Hungarian zone külföldi 5:12:33 5:19:40 00:07:07 Hungarian zone külföldi 5:14:33 5:21:39 00:07:06 8

9 Hungarian zone A legjobb magyar zenék csak itt! Mosonmagyaróvár 5:19:40 5:19:56 00:00:16 Hungarian zone A legjobb magyar zenék csak itt! Győr 5:21:39 5:21:53 00:00:14 Hungarian zone My baby my 5:19:56 5:40:26 00:20:30 Hungarian zone My baby my 5:21:53 5:42:20 00:20:27 A legjobb magyar zenék csak itt! A legjobb magyar zenék Hungarian zone Mosonmagyaróvár 5:40:26 5:40:33 00:00:07 Hungarian zone csak itt! Győr 5:42:20 5:42:27 00:00:07 Hungarian zone In a field 5:40:33 5:55:27 00:14:54 Hungarian zone In a field 5:42:27 5:56:35 00:14:08 A legjobb magyar zenék csak itt! A legjobb magyar zenék Hungarian zone Mosonmagyaróvár 5:55:27 5:55:34 00:00:07 Hungarian zone csak itt! Győr 5:56:35 5:56:41 00:00:06 Hungarian zone he is just like 5:55:34 5:59:21 00:03:47 Hungarian zone he is just like 5:56:41 6:00:27 00:03:46 Ozone Start Bárdos Lacival (Mr. Trops) 5:59:21 5:59:59 00:00:38 Ozone Start Bárdos Lacival (Mr. Trops) 6:00:27 6:01:04 00:00:37 Az MTI hírei Meghosszabbította... 5:59:59 6:03:02 00:03:03 Az MTI hírei Meghosszabbította... 6:01:04 6:04:07 00:03:03 Ozone Start Ozone Start 6:03:02 6:03:25 00:00:23 Ozone Start Ozone Start 6:04:07 6:04:30 00:00:23 Ozone Start my face. 6:03:25 6:25:41 00:22:16 Ozone Start my face. 6:04:30 6:27:06 00:22:36 névnapok; kalendárium Ozone Start névnapok; kalendárium (change is) 6:25:41 6:26:24 00:00:43 Ozone Start (change is) 6:27:06 6:27:50 00:00:44 0:00:00 0:00:00 00:00:00 reklám győri 6:27:50 6:29:40 00:01:50 Az MTI hírei Meghosszabbította... 6:26:24 6:29:28 00:03:04 Az MTI hírei Meghosszabbította... 6:29:40 6:32:44 00:03:04 Ozone Start Ozone Start 6:29:28 6:29:43 00:00:15 Ozone Start Ozone Start 6:32:44 6:32:59 00:00:15 Ozone Start I dont know 6:29:43 6:36:14 00:06:31 Ozone Start I dont know 6:32:59 6:39:29 00:06:30 időjárás (ma nyugat felöl) Klim időjárás (ma nyugat felöl) Ozone Start bending 6:36:14 6:36:57 00:00:43 Ozone Start Klim bending 6:39:29 6:40:11 00:00:42 Ozone Start we have 6:36:57 6:44:07 00:07:10 Ozone Start we have 6:40:11 6:47:21 00:07:10 Ozone Start Drakula kastélya (Shakira) 6:44:07 6:44:53 00:00:46 Ozone Start Drakula kastélya (Shakira) 6:47:21 6:48:29 00:01:08 Ozone Start I love your 6:44:53 6:59:52 00:14:59 Ozone Start I love your 6:48:29 6:59:10 00:10:41 Ozone Start konf. John Newman 6:59:52 7:00:15 00:00:23 Ozone Start konf. John Newman 6:59:10 6:59:34 00:00:24 0:00:00 0:00:00 00:00:00 reklám Győrben 6:59:34 7:01:23 00:01:49 Az MTI hírei Meghosszabbította... 7:00:15 7:03:22 00:03:07 Az MTI hírei Meghosszabbította... 7:01:23 7:04:30 00:03:07 Ozone Start Ozone Start 7:03:22 7:03:45 00:00:23 Ozone Start Ozone Start 7:04:30 7:04:53 00:00:23 Ozone Start it's free i am 7:03:45 7:14:54 00:11:09 Ozone Start it's free i am 7:04:53 7:16:00 00:11:07 időjárás (ma nyugat felöl) Ozone Start időjárás (ma nyugat felöl) Ryan Lewis 7:14:54 7:15:53 00:00:59 Ozone Start Ryan Lewis 7:16:00 7:16:59 00:00:59 Ozone Start Cadilac 7:15:53 7:19:21 00:03:28 Ozone Start Cadilac 7:16:59 7:20:27 00:03:28 FiIFA hivatalos VB dala Ozone Start FiIFA hivatalos VB dala Pitbull J.LO. 7:19:21 7:20:12 00:00:51 Ozone Start Pitbull J.LO. 7:20:27 7:21:17 00:00:50 Ozone Start olé olé 7:20:12 7:30:27 00:10:15 Ozone Start olé olé 7:21:17 7:31:32 00:10:15 9

10 Ozone Start sok esőt jósolnak (Imagin) 7:30:27 7:30:52 00:00:25 Ozone Start sok esőt jósolnak (Imagin) 7:31:32 7:31:57 00:00:25 reklám Oxygen Média 7:30:52 7:31:44 00:00:52 reklám MOL 7:31:57 7:34:15 00:02:18 Ozone Start Ozone Start 7:31:44 7:31:58 00:00:14 Ozone Start Ozone Start 7:34:15 7:34:29 00:00:14 Ozone Start When the days are cold 7:31:58 7:38:32 00:06:34 Ozone Start When the days are cold 7:34:29 7:41:01 00:06:32 jönnek az Útinform (I got Ozone Start jönnek az Útinform (I got You) 7:38:32 7:39:58 00:01:26 Ozone Start You) 7:41:01 7:42:27 00:01:26 Ozone Start Come on 7:39:58 7:43:13 00:03:15 Ozone Start Come on 7:42:27 7:45:42 00:03:15 Német hírpercek Minister President. 7:43:13 7:46:09 00:02:56 Német hírpercek Minister President. 7:45:42 7:48:38 00:02:56 reklám audi 7:46:09 7:46:29 00:00:20 reklám audi 7:48:38 7:48:58 00:00:20 Ozone Start Ozone Start 7:46:29 7:46:44 00:00:15 Ozone Start Ozone Start 7:48:58 7:49:11 00:00:13 Ozone Start Took my hard 7:46:44 7:58:22 00:11:38 Ozone Start Took my hard 7:49:11 7:57:28 00:08:17 Ozone Start időjárás (shakira) 7:58:22 7:58:54 00:00:32 0:00:00 0:00:00 00:00:00 reklám Oxygen Média 7:58:54 7:59:19 00:00:25 reklám Győrben 7:57:28 7:59:43 00:02:15 Az MTI hírei Meghosszabbította... 7:59:19 8:02:27 00:03:08 Az MTI hírei Meghosszabbította... 7:59:43 8:02:50 00:03:07 Ozone Start Ozone Start 8:02:27 8:02:50 00:00:23 Ozone Start Ozone Start 8:02:50 8:03:12 00:00:22 Ozone Start not to repeat 8:02:50 8:16:20 00:13:30 Ozone Start not to repeat 8:03:12 8:16:41 00:13:29 Ozone Start időjárás (Lire Lire) 8:16:20 8:17:15 00:00:55 Ozone Start időjárás (Lire Lire) 8:16:41 8:17:34 00:00:53 Ozone Start To the night time 8:17:15 8:26:35 00:09:20 Ozone Start To the night time 8:17:34 8:26:53 00:09:19 Ozone Start konf. Timberlake 8:26:35 8:27:18 00:00:43 Ozone Start konf. Timberlake 8:26:53 8:27:37 00:00:44 0:00:00 0:00:00 00:00:00 reklám Győr 8:27:37 8:30:05 00:02:28 0:00:00 0:00:00 00:00:00 Társadalmi célú hírdetés Márton Lakóotthon 8:30:05 8:30:49 00:00:44 Az MTI hírei Meghosszabbította... 8:27:18 8:30:17 00:02:59 Az MTI hírei Meghosszabbította... 8:30:49 8:33:46 00:02:57 Ozone Start Ozone Start 8:30:17 8:30:32 00:00:15 Ozone Start Ozone Start 8:33:46 8:34:01 00:00:15 Ozone Start Say 8:30:32 8:42:54 00:12:22 Ozone Start Say 8:34:01 8:46:21 00:12: es VB (Waves' by Mr Ozone Start 2014-es VB (Waves' by Mr Probz) 8:42:54 8:43:38 00:00:44 Ozone Start Probz) 8:46:21 8:47:05 00:00:44 Ozone Start Waves' by Mr Probz 8:43:38 8:49:59 00:06:21 Ozone Start Waves' by Mr Probz 8:47:05 8:53:24 00:06:19 Ozone Start lekonf. Köv. Cafe 8:49:59 8:51:11 00:01:12 Ozone Start lekonf. Köv. Cafe 8:53:24 8:53:50 00:00:26 Ozone Start Hey brother 8:51:11 8:59:51 00:08:40 Ozone Start Hey brother 8:53:50 8:57:39 00:03:49 0:00:00 0:00:00 00:00:00 reklám Győrben 8:57:39 8:59:51 00:02:12 Az MTI hírei Meghosszabbította... 8:59:51 9:02:50 00:02:59 Az MTI hírei Meghosszabbította... 8:59:51 9:02:48 00:02:57 Ozone Cafe konf. Pitbull és kesa 9:02:50 9:03:17 00:00:27 Ozone Cafe konf. Pitbull és kesa 9:02:48 9:03:15 00:00:27 10

11 Ozone Cafe Pitbull és kesa 9:03:17 9:17:18 00:14:01 Ozone Cafe Pitbull és kesa 9:03:15 9:17:14 00:13:59 Ozone Cafe konf. Katy Perry 9:17:18 9:17:51 00:00:33 Ozone Cafe konf. Katy Perry 9:17:14 9:17:47 00:00:33 Ozone Cafe Katy Perry 9:17:51 9:27:43 00:09:52 Ozone Cafe Katy Perry 9:17:47 9:27:36 00:09:49 konf. A nap sztárja (justin Ozone Cafe konf. A nap sztárja (justin beaber) 9:27:43 9:29:20 00:01:37 Ozone Cafe beaber) 9:27:36 9:28:59 00:01:23 0:00:00 0:00:00 00:00:00 reklám napközi 9:28:59 9:31:01 00:02:02 Ozone Cafe star 9:29:20 9:46:34 00:17:14 Ozone Cafe star 9:31:01 9:48:13 00:17:12 konf. Gazdaság Hírek Ozone Cafe konf. Gazdaság Hírek (Florida) 9:46:34 9:48:54 00:02:20 Ozone Cafe (Florida) 9:48:13 9:50:33 00:02:20 Ozone Cafe Florida 9:48:54 9:59:15 00:10:21 Ozone Cafe Florida 9:50:33 9:56:26 00:05:53 Ozone Cafe konf. (happy) 9:59:15 9:59:35 00:00:20 Ozone Cafe konf. (happy) 9:56:26 9:57:33 00:01:07 reklám Közlekedik a család 9:59:35 10:00:00 00:00:25 reklám pizzák 9:57:33 9:59:02 00:01:29 Ozone Cafe Ozone Cafe 10:00:00 10:00:33 00:00:33 0:00:00 0:00:00 00:00:00 Az MTI hírei Meghosszabbította... 10:00:33 10:03:40 00:03:07 Az MTI hírei Meghosszabbította... 9:59:02 10:02:09 00:03:07 Ozone Cafe Ozone Cafe 10:03:40 10:04:05 00:00:25 Ozone Cafe Ozone Cafe 10:02:09 10:02:35 00:00:26 Ozone Cafe My think crazy 10:04:05 10:17:50 00:13:45 Ozone Cafe My think crazy 10:02:35 10:16:17 00:13:42 Ozone Cafe konf. (F williams) 10:17:50 10:18:26 00:00:36 Ozone Cafe konf. (F williams) 10:16:17 10:16:53 00:00:36 Ozone Cafe f willliams 10:18:26 10:28:41 00:10:15 Ozone Cafe f willliams 10:16:53 10:27:04 00:10:11 konf. A nap videója: ablakosok (F konf. A nap videója: Ozone Cafe williams) 10:28:41 10:30:01 00:01:20 Ozone Cafe ablakosok (F williams) 10:27:04 10:28:09 00:01:05 0:00:00 0:00:00 00:00:00 reklám Győr 10:28:09 10:29:40 00:01:31 Ozone Cafe it's free i am 10:30:01 10:43:57 00:13:56 Ozone Cafe it's free i am 10:29:40 10:43:30 00:13:50 Ozone Cafe konf. (shakira 10:43:57 10:44:37 00:00:40 Ozone Cafe konf. (shakira 10:43:30 10:44:25 00:00:55 Ozone Cafe shakira 10:44:37 10:58:58 00:14:21 Ozone Cafe shakira 10:44:25 10:57:41 00:13:16 Ozone Cafe konf. (imagine demons) 10:58:58 11:00:41 00:01:43 Ozone Cafe konf. (imagine demons) 10:57:41 10:58:10 00:00:29 0:00:00 0:00:00 00:00:00 reklám Győr 10:58:10 11:00:04 00:01:54 Az MTI hírei Ma tárgyalhatja 11:00:41 11:03:49 00:03:08 Az MTI hírei Ma tárgyalhatja 11:00:04 11:03:11 00:03:07 Ozone Cafe Ozone Cafe 11:03:49 11:04:13 00:00:24 Ozone Cafe Ozone Cafe 11:03:11 11:03:35 00:00:24 Ozone Cafe When the days are cold 11:04:13 11:12:53 00:08:40 Ozone Cafe When the days are cold 11:03:35 11:12:13 00:08:38 Ozone Cafe konf. Shakira empire 11:12:53 11:13:40 00:00:47 Ozone Cafe konf. Shakira empire 11:12:13 11:13:00 00:00:47 Ozone Cafe empire 11:13:40 11:26:41 00:13:01 Ozone Cafe empire 11:13:00 11:25:59 00:12:59 Ozone Cafe konf. Eltűnt kutyák; programok Mosonmagyaróvár 11:26:41 11:28:09 00:01:28 Ozone Cafe konf. Eltűnt kutyák; programok Mosonmagyaróvár 11:25:59 11:27:14 00:01:15 11

12 0:00:00 0:00:00 00:00:00 reklám Győr 11:27:14 11:29:21 00:02:07 Ozone Cafe bang bang 11:28:09 11:38:38 00:10:29 Ozone Cafe bang bang 11:29:21 11:39:48 00:10:27 Ozone Cafe konf. Balaton meditáció 11:38:38 11:41:38 00:03:00 Ozone Cafe konf. Balaton meditáció 11:39:48 11:42:48 00:03:00 Ozone Cafe hacki 11:41:38 11:59:19 00:17:41 Ozone Cafe hacki 11:42:48 11:57:40 00:14:52 reklám ozone media 11:59:19 11:59:45 00:00:26 reklám Győr 11:57:40 12:00:05 00:02:25 Ozone Cafe Ozone Cafe 11:59:45 12:00:16 00:00:31 0:00:00 0:00:00 00:00:00 Az MTI hírei Meghosszabbította... 12:00:16 12:03:24 00:03:08 Az MTI hírei Meghosszabbította... 12:00:05 12:03:11 00:03:06 Ozone Cafe Ozone Cafe 12:03:24 12:03:48 00:00:24 Ozone Cafe Ozone Cafe 12:03:11 12:03:35 00:00:24 Ozone Cafe he are 12:03:48 12:18:02 00:14:14 Ozone Cafe he are 12:03:35 12:17:48 00:14:13 konf. Hello Mosonmagyaróvár! Ozone Cafe Közlekedés (Avicii) 12:18:02 12:18:51 00:00:49 Ozone Cafe konf. Közlekedés (Avicii) 12:17:48 12:18:35 00:00:47 Ozone Cafe Hey brother 12:18:51 12:30:54 00:12:03 Ozone Cafe Hey brother 12:18:35 12:30:35 00:12:00 Ozone Cafe konf. Cafe trend: táskák 12:30:54 12:32:18 00:01:24 Ozone Cafe konf. Cafe trend: táskák 12:30:35 12:31:44 00:01:09 0:00:00 0:00:00 00:00:00 reklám boldog olaj 12:31:44 12:33:14 00:01:30 0:00:00 0:00:00 00:00:00 Társadalmi célú hírdetés Márton Lakóotthon 12:33:14 12:34:13 00:00:59 Ozone Cafe No a circus 12:32:18 12:45:32 00:13:14 Ozone Cafe No a circus 12:34:13 12:47:25 00:13:12 konf. Hello Mosonmagyaróvár! Ozone Cafe időjárás (kling) 12:45:32 12:46:23 00:00:51 Ozone Cafe konf. időjárás (kling) 12:47:25 12:48:16 00:00:51 Ozone Cafe Sei me 12:46:23 12:57:46 00:11:23 Ozone Cafe Sei me 12:48:16 12:55:43 00:07:27 Ozone Cafe lekonf. Köv. Hungarian Zone 12:57:46 13:00:31 00:02:45 Ozone Cafe lekonf. Köv. Hungarian Zone 12:55:43 12:56:56 00:01:13 0:00:00 0:00:00 00:00:00 reklám Győr 12:56:56 12:59:15 00:02:19 Ozone Fm Mai slágerek 0:00:00 0:00:00 00:00:00 Ozone Cafe maximumon 12:59:15 12:59:48 00:00:33 Az MTI hírei Ma tárgyalhatja 13:00:31 13:03:38 00:03:07 Az MTI hírei Ma tárgyalhatja 12:59:48 13:02:55 00:03:07 Hungarian zone Hungarian zone 13:03:38 13:04:00 00:00:22 Hungarian zone Hungarian zone 13:02:55 13:03:17 00:00:22 Hungarian zone strange 13:04:00 13:23:42 00:19:42 Hungarian zone strange 13:03:17 13:19:29 00:16:12 A legjobb magyar zenék csak itt! A legjobb magyar zenék Hungarian zone Mosonmagyaróvár 13:23:42 13:23:49 00:00:07 Hungarian zone csak itt! Győr 13:19:29 13:19:36 00:00:07 Hungarian zone Unique 13:23:49 13:28:15 00:04:26 Hungarian zone Unique 13:19:36 13:23:50 00:04:14 0:00:00 0:00:00 00:00:00 reklám Győr 13:23:50 13:26:10 00:02:20 Hungarian zone Most múlik pontosan 13:28:15 13:32:14 00:03:59 Hungarian zone Most múlik pontosan 13:26:10 13:30:08 00:03:58 Hungarian zone...the filing 13:32:14 13:43:27 00:11:13 Hungarian zone...the filing 13:30:08 13:41:19 00:11:11 A legjobb magyar zenék csak itt! A legjobb magyar zenék Hungarian zone Mosonmagyaróvár 13:43:27 13:43:34 00:00:07 Hungarian zone csak itt! Győr 13:41:19 13:41:25 00:00:06 12

13 Hungarian zone Tóth Gabi 13:43:34 13:47:18 00:03:44 Hungarian zone Tóth Gabi 13:41:25 13:45:10 00:03:45 Hungarian zone I saw you yesterday 13:47:18 13:59:31 00:12:13 Hungarian zone I saw you yesterday 13:45:10 13:57:22 00:12:12 reklám Oxygen Media: Mosonmagyaróvári vagy? 13:59:31 13:59:57 00:00:26 reklám Magyar Állampapír 13:57:22 13:59:26 00:02:04 Hungarian zone Ozone Fm Mai slágerek maximumon 13:59:57 14:00:29 00:00:32 Hungarian zone Ozone Fm Mai slágerek maximumon 13:59:26 13:59:57 00:00:31 Hungarian zone csak nem 50 éves 14:00:29 14:03:36 00:03:07 Hungarian zone csak nem 50 éves 13:59:57 14:03:03 00:03:06 Ozone Jam konf. (d. guetta 14:03:36 14:04:05 00:00:29 Ozone Jam konf. (d. guetta 14:03:03 14:03:32 00:00:29 Ozone Jam i was five and he were six 14:04:05 14:13:39 00:09:34 Ozone Jam i was five and he were six 14:03:32 14:13:06 00:09:34 Ozone Jam konf. G-mail (kling) 14:13:39 14:14:49 00:01:10 Ozone Jam konf. G-mail (kling) 14:13:06 14:14:14 00:01:08 Ozone Jam He was a 14:14:49 14:28:31 00:13:42 Ozone Jam He was a 14:14:14 14:27:56 00:13:42 konf. Janka néni; Ozone Jam konf. Janka néni; közlekedés (alex) 14:28:31 14:29:28 00:00:57 Ozone Jam közlekedés (alex) 14:27:56 14:28:45 00:00:49 0:00:00 0:00:00 00:00:00 reklám Győr 14:28:45 14:30:52 00:02:07 0:00:00 0:00:00 00:00:00 Társadalmi célú hírdetés Márton Lakóotthon 14:30:52 14:31:51 00:00:59 Ozone Jam you know i' m a one 14:29:28 14:40:05 00:10:37 Ozone Jam you know i' m a one 14:31:51 14:42:28 00:10:37 Ozone Jam konf. közlekedés; (lewis) 14:40:05 14:41:33 00:01:28 Ozone Jam konf. közlekedés; (lewis) 14:42:28 14:43:55 00:01:27 Ozone Jam cadilac 14:41:33 15:00:02 00:18:29 Ozone Jam cadilac 14:43:55 14:58:42 00:14:47 Ozone Jam konf. (eminem) 15:00:02 15:00:37 00:00:35 Ozone Jam konf. (eminem) 14:58:42 14:59:16 00:00:34 0:00:00 0:00:00 00:00:00 reklám Győr 14:59:16 15:01:51 00:02:35 Az MTI hírei a felső oktatás 15:00:37 15:03:44 00:03:07 Az MTI hírei a felső oktatás 15:01:51 15:04:57 00:03:06 Ozone Jam oznone fm 15:03:44 15:04:06 00:00:22 Ozone Jam oznone fm 15:04:57 15:05:20 00:00:23 Ozone Jam monster 15:04:06 15:14:46 00:10:40 Ozone Jam monster 15:05:20 15:16:00 00:10:40 konf. Magyarországon először (d. konf. Magyarországon Ozone Jam guetta 15:14:46 15:16:00 00:01:14 Ozone Jam először (d. guetta 15:16:00 15:17:13 00:01:13 Ozone Jam d. guetta 15:16:00 15:28:36 00:12:36 Ozone Jam d. guetta 15:17:13 15:29:43 00:12:30 Ozone Jam konf. Közl. (williams 15:28:36 15:29:28 00:00:52 Ozone Jam konf. Közl. (williams 15:29:43 15:30:25 00:00:42 0:00:00 0:00:00 00:00:00 reklám Győr 15:30:25 15:33:20 00:02:55 Ozone Jam williams 15:29:28 15:42:47 00:13:19 Ozone Jam williams 15:33:20 15:47:37 00:14:17 Ozone Jam konf. Vigyázzatok miskolciak...! Időjárás (shakira és rihanna) 15:42:47 15:45:32 00:02:45 Ozone Jam konf. Vigyázzatok miskolciak...! Időjárás (shakira és rihanna) 15:47:37 15:49:21 00:01:44 Ozone Jam shakira 15:45:32 16:00:22 00:14:50 Ozone Jam shakira 15:49:21 15:56:18 00:06:57 konf. Közl: Miskolcon (Mr. Ozone Jam konf. Közl: Miskolcon (Mr. ) 16:00:22 16:01:21 00:00:59 Ozone Jam ) 15:56:18 15:57:15 00:00:57 13

14 reklám Oxygen Media: Mosonmagyaróvári vagy? 16:01:21 16:01:45 00:00:24 reklám Győr 15:57:15 15:59:59 00:02:44 Az MTI hírei csak nem 50 éves 16:01:45 16:04:53 00:03:08 Az MTI hírei csak nem 50 éves 15:59:59 16:03:04 00:03:05 Ozone Jam my face 16:04:53 16:15:36 00:10:43 Ozone Jam my face 16:03:04 16:14:10 00:11:06 konf. Közl. Miskolc, m1, m7, m6, m3, konf. Közl. Miskolc, m1, m7, Ozone Jam győr, 55 (avicci) 16:15:36 16:17:39 00:02:03 Ozone Jam m6, m3, győr, 55 (avicci) 16:14:10 16:16:13 00:02:03 Ozone Jam I dont know 16:17:39 16:30:40 00:13:01 Ozone Jam I dont know 16:16:13 16:30:01 00:13:48 0:00:00 0:00:00 00:00:00 reklám Győr 16:30:01 16:32:33 00:02:32 Ozone Jam konf. Miskolc, győr, 55, (gautier) 16:30:40 16:31:43 00:01:03 Ozone Jam oznone fm 16:32:33 16:32:49 00:00:16 Ozone Jam tututu 16:31:43 16:45:38 00:13:55 Ozone Jam tututu 16:32:49 16:46:38 00:13:49 Ozone Jam konf. (John Legend) 16:45:38 16:46:10 00:00:32 Ozone Jam konf. (John Legend) 16:46:38 16:47:11 00:00:33 Ozone Jam zongora 16:46:10 16:57:46 00:11:36 Ozone Jam zongora 16:47:11 16:58:46 00:11:35 Ozone Jam lekonf. Köv. Kívánságműsor (harris) 16:57:46 16:58:37 00:00:51 Ozone Jam lekonf. Köv. Kívánságműsor (harris) 16:58:46 16:59:36 00:00:50 reklám Oxygen Media: Mosonmagyaróvári vagy? 16:58:37 16:59:03 00:00:26 reklám Győr 16:59:36 17:02:26 00:02:50 Az MTI hírei csak nem 50 éves 16:59:03 17:02:15 00:03:12 Az MTI hírei csak nem 50 éves 17:02:26 17:05:36 00:03:10 kívánságműsor kívánságműsor 17:02:15 17:02:41 00:00:26 kívánságműsor kívánságműsor 17:05:36 17:06:02 00:00:26 Under controll (i bike be kívánságműsor Under controll (i bike be anyone) 17:02:41 17:13:05 00:10:24 kívánságműsor anyone) 17:06:02 17:16:25 00:10:23 kívánságműsor konf. (Timberlake) 17:13:05 17:13:56 00:00:51 kívánságműsor konf. (Timberlake) 17:16:25 17:17:15 00:00:50 kívánságműsor Say 17:13:56 17:30:26 00:16:30 kívánságműsor Say 17:17:15 17:33:41 00:16:26 kívánságműsor konf. (fold down) 17:30:26 17:31:23 00:00:57 kívánságműsor konf. (fold down) 17:33:41 17:34:26 00:00:45 0:00:00 0:00:00 00:00:00 reklám Győr 17:34:26 17:36:52 00:02:26 0:00:00 0:00:00 00:00:00 Társadalmi célú hírdetés Márton Lakóotthon 17:36:52 17:37:49 00:00:57 kívánságműsor fold down 17:31:23 17:42:01 00:10:38 kívánságműsor fold down 17:37:49 17:49:29 00:11:40 konf. Gazdasági hírek: romlik a bef. Ági konf. Gazdasági hírek: kívánságműsor -Williams 17:42:01 17:44:23 00:02:22 kívánságműsor romlik a bef. Ági -Williams 17:49:29 17:52:55 00:03:26 kívánságműsor My think crazy 17:44:23 17:57:44 00:13:21 kívánságműsor My think crazy 17:52:55 17:59:54 00:06:59 kívánságműsor konf....remember to for get you 17:57:44 17:58:39 00:00:55 0:00:00 0:00:00 00:00:00 reklám orfk obb 17:58:39 17:59:06 00:00:27 reklám orfk obb 17:59:54 18:00:11 00:00:17 Az MTI hírei június 6-án 17:59:06 18:02:12 00:03:06 Az MTI hírei június 6-án 18:00:11 18:03:16 00:03:05 kívánságműsor kívánságműsor 18:02:12 18:02:38 00:00:26 kívánságműsor kívánságműsor 18:03:16 18:03:42 00:00:26 kívánságműsor...remember to for get you 18:02:38 18:16:39 00:14:01 kívánságműsor...remember to for get you 18:03:42 18:18:47 00:15:05 kívánságműsor konf. Rudi 18:16:39 18:17:22 00:00:43 kívánságműsor konf. Rudi 18:18:47 18:19:29 00:00:42 14

15 kívánságműsor waiting all night 18:17:22 18:27:22 00:10:00 kívánságműsor waiting all night 18:19:29 18:29:28 00:09:59 kívánságműsor konf. (lewis) 18:27:22 18:28:24 00:01:02 kívánságműsor konf. (lewis) 18:29:28 18:30:07 00:00:39 kívánságműsor Can't hold us 18:28:24 18:39:27 00:11:03 kívánságműsor Can't hold us 18:30:07 18:41:31 00:11:24 kívánságműsor konf. (Martin: Animals) 18:39:27 18:39:48 00:00:21 kívánságműsor konf. (Martin: Animals) 18:41:31 18:41:52 00:00:21 kívánságműsor animals (instrum) 18:39:48 18:58:58 00:19:10 kívánságműsor animals (instrum) 18:41:52 18:57:20 00:15:28 kívánságműsor konf. (Sam smith) 18:58:58 18:59:47 00:00:49 kívánságműsor konf. (Sam smith) 18:57:20 18:58:09 00:00:49 0:00:00 0:00:00 00:00:00 reklám győr 18:58:09 18:59:14 00:01:05 Az MTI hírei csak nem 50 éves 18:59:47 19:02:56 00:03:09 Az MTI hírei csak nem 50 éves 18:59:14 19:01:19 00:02:05 kívánságműsor kívánságműsor 19:02:56 19:03:22 00:00:26 kívánságműsor kívánságműsor 19:01:19 19:01:45 00:00:26 one summer (money o me kívánságműsor one summer (money o me mine) 19:03:22 19:17:34 00:14:12 kívánságműsor mine) 19:01:45 19:15:56 00:14:11 kívánságműsor konf (harris) 19:17:34 19:18:13 00:00:39 kívánságműsor konf (harris) 19:15:56 19:16:35 00:00:39 kívánságműsor in a magic, in a summer 19:18:13 19:29:05 00:10:52 kívánságműsor in a magic, in a summer 19:16:35 19:27:25 00:10:50 kívánságműsor konf. (black i...) 19:29:05 19:30:01 00:00:56 kívánságműsor konf. (black i...) 19:27:25 19:28:21 00:00:56 kívánságműsor i got the fealing 19:30:01 19:44:55 00:14:54 kívánságműsor i got the fealing 19:28:21 19:43:14 00:14:53 kívánságműsor konf. (K. Perry) 19:44:55 19:45:29 00:00:34 kívánságműsor konf. (K. Perry) 19:43:14 19:43:47 00:00:33 kívánságműsor k. perry 19:45:29 19:58:38 00:13:09 kívánságműsor k. perry 19:43:47 19:56:53 00:13:06 0:00:00 0:00:00 00:00:00 reklám Bacardi Beach 19:56:53 19:57:18 00:00:25 Az MTI hírei június 6-án 19:58:38 20:01:43 00:03:05 Az MTI hírei június 6-án 19:57:18 20:00:24 00:03:06 konf. Hello, hello us top forty DISCO* SHIT konf. Hello, hello us top forty (the man) 20:01:43 20:03:02 00:01:19 DISCO* SHIT (the man) 20:00:24 20:01:43 00:01:19 DISCO* SHIT you can tell everybody.. 20:03:02 20:10:14 00:07:12 DISCO* SHIT you can tell everybody.. 20:01:43 20:08:53 00:07:10 DISCO* SHIT konf. Timberlake M. Jackson 20:10:14 20:11:01 00:00:47 DISCO* SHIT konf. Timberlake M. Jackson 20:08:53 20:09:40 00:00:47 DISCO* SHIT so good 20:11:01 20:18:05 00:07:04 DISCO* SHIT so good 20:09:40 20:16:44 00:07:04 DISCO* SHIT konf. Shakira empire 20:18:05 20:18:43 00:00:38 DISCO* SHIT konf. Shakira empire 20:16:44 20:17:21 00:00:37 DISCO* SHIT empire 20:18:43 20:26:15 00:07:32 DISCO* SHIT empire 20:17:21 20:24:53 00:07:32 DISCO* SHIT konf. (williams 20:26:15 20:26:56 00:00:41 DISCO* SHIT konf. (williams 20:24:53 20:25:34 00:00:41 DISCO* SHIT up side down 20:26:56 20:34:13 00:07:17 DISCO* SHIT up side down 20:25:34 20:32:50 00:07:16 konf. 14 v. 16 szól városban a DISCO* konf. 14 v. 16 szól városban DISCO* SHIT SHIT (k harris) 20:34:13 20:34:50 00:00:37 DISCO* SHIT a DISCO* SHIT (k harris) 20:32:50 20:33:29 00:00:39 DISCO* SHIT magic in the summer 20:34:50 20:41:37 00:06:47 DISCO* SHIT magic in the summer 20:33:29 20:40:14 00:06:45 DISCO* SHIT konf. (demi l. 20:41:37 20:42:38 00:01:01 DISCO* SHIT konf. (demi l. 20:40:14 20:41:15 00:01:01 DISCO* SHIT demi 20:42:38 20:49:51 00:07:13 DISCO* SHIT demi 20:41:15 20:48:26 00:07:11 15

16 DISCO* SHIT konf. Bruno 20:49:51 20:50:34 00:00:43 DISCO* SHIT konf. Bruno 20:48:26 20:49:10 00:00:44 DISCO* SHIT younger 20:50:34 20:54:05 00:03:31 DISCO* SHIT younger 20:49:10 20:52:41 00:03:31 DISCO* SHIT konf. (Jason 20:54:05 20:54:52 00:00:47 DISCO* SHIT konf. (Jason 20:52:41 20:53:27 00:00:46 DISCO* SHIT I m net like.. 20:54:52 20:57:34 00:02:42 DISCO* SHIT I m net like.. 20:53:27 20:56:09 00:02:42 DISCO* SHIT konf. Williams happy 20:57:34 20:58:24 00:00:50 DISCO* SHIT konf. Williams happy 20:56:09 20:56:59 00:00:50 DISCO* SHIT in my think crazy 20:58:24 21:01:03 00:02:39 DISCO* SHIT in my think crazy 20:56:59 20:59:38 00:02:39 Az MTI hírei csak nem 50 éves 21:01:03 21:04:12 00:03:09 Az MTI hírei csak nem 50 éves 20:59:38 21:02:46 00:03:08 DISCO* SHIT nem kérem köszönöm 21:04:12 21:06:17 00:02:05 DISCO* SHIT nem kérem köszönöm 21:02:46 21:04:50 00:02:04 DISCO* SHIT ask me 21:06:17 21:12:03 00:05:46 DISCO* SHIT ask me 21:04:50 21:11:41 00:06:51 DISCO* SHIT nekem már szerdán 21:12:03 21:13:25 00:01:22 DISCO* SHIT nekem már szerdán 21:11:41 21:13:03 00:01:22 DISCO* SHIT hamvai pj 21:13:25 21:25:12 00:11:47 DISCO* SHIT hamvai pj 21:13:03 21:24:48 00:11:45 DISCO* SHIT egyet kell, hogy 21:25:12 21:27:13 00:02:01 DISCO* SHIT egyet kell, hogy 21:24:48 21:26:50 00:02:02 DISCO* SHIT i know nobody 21:27:13 21:34:31 00:07:18 DISCO* SHIT i know nobody 21:26:50 21:34:07 00:07:17 konf. Kiderült,hogy DISCO* SHIT konf. Kiderült,hogy 2014-ben 21:34:31 21:36:08 00:01:37 DISCO* SHIT ben 21:34:07 21:35:44 00:01:37 DISCO* SHIT i mike be anyone 21:36:08 21:43:50 00:07:42 DISCO* SHIT i mike be anyone 21:35:44 21:43:25 00:07:41 DISCO* SHIT 14 vagy 16. sorozatok 21:43:50 21:46:10 00:02:20 DISCO* SHIT 14 vagy 16. sorozatok 21:43:25 21:45:45 00:02:20 DISCO* SHIT "8 éve 21:46:10 21:56:47 00:10:37 DISCO* SHIT "8 éve 21:45:45 21:56:22 00:10:37 DISCO* SHIT az elmút hét bulijai 21:56:47 21:58:21 00:01:34 DISCO* SHIT az elmút hét bulijai 21:56:22 21:57:56 00:01:34 DISCO* SHIT sky... by 21:58:21 22:03:32 00:05:11 DISCO* SHIT sky by 21:57:56 22:02:01 00:04:05 Az MTI hírei június 6-án 22:03:32 22:06:38 00:03:06 Az MTI hírei június 6-án 22:02:01 22:05:07 00:03:06 DISCO* SHIT fárasztó egy kicsit 22:06:38 22:08:56 00:02:18 DISCO* SHIT fárasztó egy kicsit 22:05:07 22:07:24 00:02:17 DISCO* SHIT Hey brother 22:08:56 22:14:52 00:05:56 DISCO* SHIT Hey brother 22:07:24 22:13:20 00:05:56 DISCO* SHIT az angolok annyit kokoznak 22:14:52 22:15:50 00:00:58 DISCO* SHIT az angolok annyit kokoznak 22:13:20 22:14:19 00:00:59 DISCO* SHIT universe 22:15:50 22:28:18 00:12:28 DISCO* SHIT universe 22:14:19 22:26:45 00:12:26 DISCO* SHIT tele vagyunk hirekkel.. 22:28:18 22:29:44 00:01:26 DISCO* SHIT tele vagyunk hirekkel.. 22:26:45 22:28:10 00:01:25 DISCO* SHIT in a magic, in a summer 22:29:44 22:37:17 00:07:33 DISCO* SHIT in a magic, in a summer 22:28:10 22:35:43 00:07:33 DISCO* SHIT hamburger 22:37:17 22:39:02 00:01:45 DISCO* SHIT hamburger 22:35:43 22:37:28 00:01:45 DISCO* SHIT you,you,you 22:39:02 22:49:47 00:10:45 DISCO* SHIT you,you,you 22:37:28 22:48:11 00:10:43 DISCO* SHIT konf. Herkules 22:49:47 22:51:11 00:01:24 DISCO* SHIT konf. Herkules 22:48:11 22:49:35 00:01:24 DISCO* SHIT.feel my way 22:51:11 23:00:43 00:09:32 DISCO* SHIT.feel my way 22:49:35 22:59:08 00:09:33 16

17 DISCO* SHIT konf. Szexipari nagyhatalom 23:00:43 23:02:45 00:02:02 DISCO* SHIT konf. Szexipari nagyhatalom 22:59:08 23:01:10 00:02:02 DISCO* SHIT take me.. 23:02:45 23:06:45 00:04:00 DISCO* SHIT take me.. 23:01:10 23:05:07 00:03:57 DISCO* SHIT kilencvenes évek 23:06:45 23:08:13 00:01:28 DISCO* SHIT kilencvenes évek 23:05:07 23:06:35 00:01:28 DISCO* SHIT i dont know just 23:08:13 23:23:26 00:15:13 DISCO* SHIT i dont know just 23:06:35 23:21:46 00:15:11 DISCO* SHIT belvárosi dj 23:23:26 23:24:59 00:01:33 DISCO* SHIT belvárosi dj 23:21:46 23:23:19 00:01:33 DISCO* SHIT tipical 23:24:59 23:34:12 00:09:13 DISCO* SHIT tipical 23:23:19 23:32:32 00:09:13 DISCO* SHIT konf. Rabosított celebek 23:34:12 23:36:02 00:01:50 DISCO* SHIT konf. Rabosított celebek 23:32:32 23:34:21 00:01:49 DISCO* SHIT universe 23:36:02 23:45:06 00:09:04 DISCO* SHIT universe 23:34:21 23:43:24 00:09:03 DISCO* SHIT konf. 15 cent 23:45:06 23:46:53 00:01:47 DISCO* SHIT konf. 15 cent 23:43:24 23:45:11 00:01:47 DISCO* SHIT do you think your.. 23:46:53 0:00:00 00:13:07 DISCO* SHIT do you think your.. 23:45:11 0:00:00 00:14:49 17

18 II. A Médiaszolgáltató és a Life Essence Egészségcentrum és Tanácsadó Kft május 13-án sugárzott műsora Ozone FM 105,7 (Tihany) Ozone FM (Győr) május 13. Dátum Műsorszám címe Műsorszám tartalma kezdés vége nettó idő Műsorszám címe Műsorszám tartalma kezdés vége nettó idő maximumon! Újabb zenei óra! 0:00:00 0:00:22 00:00:22 maximumon! Újabb zenei óra! 0:03:06 0:03:31 00:00:25 maximumon! When the days are cold 0:00:22 0:10:05 00:09:43 maximumon! When the days are cold 0:03:31 0:13:13 00:09:42 maximumon! Balaton Ozone FM 0:10:05 0:10:18 00:00:13 maximumon! Győr Ozone FM 0:13:13 0:13:24 00:00:11 maximumon! "horror crazy" 0:10:18 0:20:22 00:10:04 maximumon! "horror crazy" 0:13:24 0:23:30 00:10:06 maximumon! Balaton Ozone FM 0:20:22 0:20:30 00:00:08 maximumon! Győr Ozone FM 0:23:30 0:23:39 00:00:09 maximumon! We clawed, we chained, our hearts in vain 0:20:30 0:42:34 00:22:04 maximumon! We clawed, we chained, our hearts in vain 0:23:39 0:45:42 00:22:03 maximumon! Balaton Ozone FM 0:42:34 0:42:47 00:00:13 maximumon! Győr Ozone FM 0:45:42 0:45:53 00:00:11 maximumon! lissen 0:42:47 0:52:37 00:09:50 maximumon! lissen 0:45:53 0:56:47 00:10:54 maximumon! Balaton Ozone FM 0:52:37 0:52:45 00:00:08 maximumon! Győr Ozone FM 0:56:47 0:56:56 00:00:09 maximumon! My 0:52:45 1:01:04 00:08:19 maximumon! My 0:56:56 1:04:11 00:07:15 maximumon! Újabb zenei óra! 1:01:04 1:01:29 00:00:25 maximumon! Újabb zenei óra! 1:04:11 1:04:36 00:00:25 maximumon! My face.. 1:01:29 1:10:30 00:09:01 maximumon! My face.. 1:04:36 1:13:37 00:09:01 maximumon! Balaton Ozone FM 1:10:30 1:10:43 00:00:13 maximumon! Győr Ozone FM 1:13:37 1:13:49 00:00:12 maximumon! in a magic in a summer 1:10:43 1:21:25 00:10:42 maximumon! in a magic in a summer 1:13:49 1:24:30 00:10:41 maximumon! Balaton Ozone FM 1:21:25 1:21:33 00:00:08 maximumon! Győr Ozone FM 1:24:30 1:24:39 00:00:09 maximumon! i can believe 1:21:33 1:42:39 00:21:06 maximumon! i can believe 1:24:39 1:45:44 00:21:05 maximumon! Balaton Ozone FM 1:42:39 1:42:52 00:00:13 maximumon! Győr Ozone FM 1:45:44 1:45:56 00:00:12 maximumon! one the start 1:42:52 1:52:31 00:09:39 maximumon! one the start 1:45:56 1:55:35 00:09:39 maximumon! Balaton Ozone FM 1:52:31 1:52:39 00:00:08 maximumon! Győr Ozone FM 1:55:35 1:55:45 00:00:10 maximumon! Like the 1:52:39 1:59:48 00:07:09 maximumon! Like the 1:55:45 2:02:52 00:07:07 maximumon! Újabb zenei óra! 1:59:48 2:00:12 00:00:24 maximumon! Újabb zenei óra! 2:02:52 2:03:16 00:00:24 maximumon! isco 2:00:12 2:10:54 00:10:42 maximumon! isco 2:03:16 2:13:59 00:10:43 maximumon! Balaton Ozone FM 2:10:54 2:11:07 00:00:13 maximumon! Győr Ozone FM 2:13:59 2:14:10 00:00:11 18

19 maximumon! zongora 2:11:07 2:21:55 00:10:48 maximumon! zongora 2:14:10 2:24:56 00:10:46 maximumon! Balaton Ozone FM 2:21:55 2:22:04 00:00:09 maximumon! Győr Ozone FM 2:24:56 2:25:07 00:00:11 maximumon! do you think 2:22:04 2:43:01 00:20:57 maximumon! do you think 2:25:07 2:46:03 00:20:56 maximumon! Balaton Ozone FM 2:43:01 2:43:14 00:00:13 maximumon! Győr Ozone FM 2:46:03 2:46:14 00:00:11 maximumon! Up sid down 2:43:14 2:54:33 00:11:19 maximumon! Up sid down 2:46:14 2:57:34 00:11:20 maximumon! Balaton Ozone FM 2:54:33 2:54:41 00:00:08 maximumon! Győr Ozone FM 2:57:34 2:57:44 00:00:10 maximumon! dob 2:54:41 3:01:18 00:06:37 maximumon! dob 2:57:44 3:04:19 00:06:35 maximumon! Újabb zenei óra! 3:01:18 3:01:42 00:00:24 maximumon! Újabb zenei óra! 3:04:19 3:04:43 00:00:24 maximumon! not to repeat 3:01:42 3:11:49 00:10:07 maximumon! not to repeat 3:04:43 3:14:51 00:10:08 maximumon! Balaton Ozone FM 3:11:49 3:12:01 00:00:12 maximumon! Győr Ozone FM 3:14:51 3:15:02 00:00:11 maximumon! excuse me baby 3:12:01 3:23:39 00:11:38 maximumon! excuse me baby 3:15:02 3:26:38 00:11:36 maximumon! Balaton Ozone FM 3:23:39 3:23:46 00:00:07 maximumon! Győr Ozone FM 3:26:38 3:26:47 00:00:09 maximumon! I dont know just 3:23:46 3:44:49 00:21:03 maximumon! I dont know just 3:26:47 3:48:52 00:22:05 maximumon! Balaton Ozone FM 3:44:49 3:45:02 00:00:13 maximumon! Győr Ozone FM 3:48:52 3:49:04 00:00:12 maximumon! feel my way 3:45:02 3:55:51 00:10:49 maximumon! feel my way 3:49:04 3:59:53 00:10:49 maximumon! Balaton Ozone FM 3:55:51 3:55:59 00:00:08 maximumon! Győr Ozone FM 3:59:53 3:59:58 00:00:05 maximumon! one day baby, baby,baby 3:55:59 4:02:26 00:06:27 maximumon! one day baby, baby,baby 3:59:58 4:05:23 00:05:25 maximumon! Balaton Ozone FM 4:02:26 4:02:50 00:00:24 maximumon! Győr Ozone FM 4:05:23 4:05:49 00:00:26 maximumon! Monster 4:02:50 4:13:53 00:11:03 maximumon! Monster 4:05:49 4:16:51 00:11:02 maximumon! Balaton Ozone FM 4:13:53 4:14:06 00:00:13 maximumon! Győr Ozone FM 4:16:51 4:17:03 00:00:12 maximumon! i remember 4:14:06 4:23:59 00:09:53 maximumon! i remember 4:17:03 4:26:56 00:09:53 maximumon! Balaton Ozone FM 4:23:59 4:24:08 00:00:09 maximumon! Győr Ozone FM 4:26:56 4:27:05 00:00:09 maximumon! for money 4:24:08 4:45:30 00:21:22 maximumon! for money 4:27:05 4:48:26 00:21:21 maximumon! Balaton Ozone FM 4:45:30 4:45:43 00:00:13 maximumon! Győr Ozone FM 4:48:26 4:48:38 00:00:12 maximumon! ye, ye, ye, eh, eh, eh, 4:45:43 4:56:13 00:10:30 maximumon! ye, ye, ye, eh, eh, eh, 4:48:38 4:59:07 00:10:29 maximumon! Balaton Ozone FM 4:56:13 4:56:21 00:00:08 maximumon! Győr Ozone FM 4:59:07 4:59:17 00:00:10 19

20 maximumon! show you 4:56:21 5:03:28 00:07:07 Hungarian zone - A magyar dalok A város első számú rádiója: Ozone Fm zónája Magyarország 5:03:28 5:03:50 00:00:22 maximumon! show you 4:59:17 5:06:24 00:07:07 Hungarian zone - A magyar dalok A város első számú rádiója: zónája Ozone Fm Magyarország 5:06:24 5:06:46 00:00:22 Hungarian zone How 5:03:50 5:07:28 00:03:38 Hungarian zone How 5:06:46 5:10:24 00:03:38 A legjobb magyar zenék csak itt! A legjobb magyar zenék Hungarian zone Balaton 5:07:28 5:07:34 00:00:06 Hungarian zone csak itt! Győr 5:10:24 5:10:30 00:00:06 Hungarian zone Unique 5:07:34 5:11:37 00:04:03 Hungarian zone Unique 5:10:30 5:14:33 00:04:03 Hungarian zone külföldi 5:11:37 5:18:43 00:07:06 Hungarian zone külföldi 5:14:33 5:21:39 00:07:06 A legjobb magyar zenék csak itt! A legjobb magyar zenék Hungarian zone Balaton 5:18:43 5:18:59 00:00:16 Hungarian zone csak itt! Győr 5:21:39 5:21:53 00:00:14 Hungarian zone My baby my 5:18:59 5:39:27 00:20:28 Hungarian zone My baby my 5:21:53 5:42:20 00:20:27 A legjobb magyar zenék csak itt! A legjobb magyar zenék Hungarian zone Balaton 5:39:27 5:39:35 00:00:08 Hungarian zone csak itt! Győr 5:42:20 5:42:27 00:00:07 Hungarian zone In a field 5:39:35 5:54:24 00:14:49 Hungarian zone In a field 5:42:27 5:56:35 00:14:08 A legjobb magyar zenék csak itt! A legjobb magyar zenék Hungarian zone Balaton 5:54:24 5:54:31 00:00:07 Hungarian zone csak itt! Győr 5:56:35 5:56:41 00:00:06 Hungarian zone he is just like 5:54:31 5:58:17 00:03:46 Hungarian zone he is just like 5:56:41 6:00:27 00:03:46 Ozone Start Bárdos Lacival (Mr. Trops) 5:58:17 5:58:54 00:00:37 Ozone Start Bárdos Lacival (Mr. Trops) 6:00:27 6:01:04 00:00:37 Az MTI hírei Meghosszabbította... 5:58:54 6:01:58 00:03:04 Az MTI hírei Meghosszabbította... 6:01:04 6:04:07 00:03:03 Ozone Start Ozone Start 6:01:58 6:02:21 00:00:23 Ozone Start Ozone Start 6:04:07 6:04:30 00:00:23 Ozone Start my face. 6:02:21 6:24:35 00:22:14 Ozone Start my face. 6:04:30 6:27:06 00:22:36 névnapok; kalendárium Ozone Start névnapok; kalendárium (change is) 6:24:35 6:25:18 00:00:43 Ozone Start (change is) 6:27:06 6:27:50 00:00:44 0:00:00 0:00:00 00:00:00 reklám győri 6:27:50 6:29:40 00:01:50 Az MTI hírei Meghosszabbította... 6:25:18 6:28:21 00:03:03 Az MTI hírei Meghosszabbította... 6:29:40 6:32:44 00:03:04 Ozone Start Ozone Start 6:28:21 6:28:36 00:00:15 Ozone Start Ozone Start 6:32:44 6:32:59 00:00:15 Ozone Start I dont know 6:28:36 6:35:07 00:06:31 Ozone Start I dont know 6:32:59 6:39:29 00:06:30 időjárás (ma nyugat felöl) Ozone Start időjárás (ma nyugat felöl) Klim bending 6:35:07 6:35:48 00:00:41 Ozone Start Klim bending 6:39:29 6:40:11 00:00:42 Ozone Start we have 6:35:48 6:42:58 00:07:10 Ozone Start we have 6:40:11 6:47:21 00:07:10 Ozone Start Drakula kastélya (Shakira) 6:42:58 6:43:44 00:00:46 Ozone Start Drakula kastélya (Shakira) 6:47:21 6:48:29 00:01:08 Ozone Start I love your 6:43:44 6:58:41 00:14:57 Ozone Start I love your 6:48:29 6:59:10 00:10:41 Ozone Start konf. John Newman 6:58:41 6:59:05 00:00:24 Ozone Start konf. John Newman 6:59:10 6:59:34 00:00:24 0:00:00 0:00:00 00:00:00 reklám Győrben 6:59:34 7:01:23 00:01:49 Az MTI hírei Meghosszabbította... 6:59:05 7:02:11 00:03:06 Az MTI hírei Meghosszabbította... 7:01:23 7:04:30 00:03:07 Ozone Start Ozone Start 7:02:11 7:02:35 00:00:24 Ozone Start Ozone Start 7:04:30 7:04:53 00:00:23 Ozone Start it's free i am 7:02:35 7:13:42 00:11:07 Ozone Start it's free i am 7:04:53 7:16:00 00:11:07 Ozone Start időjárás (ma nyugat felöl) Ryan Lewis 7:13:42 7:14:41 00:00:59 Ozone Start időjárás (ma nyugat felöl) 7:16:00 7:16:59 00:00:59 20

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1237/2014. (XII.16.) számú H A T Á R O Z A T A

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1237/2014. (XII.16.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/18068-8/2014. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor teljesítésére és a hálózatba kapcsolódásra vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet:

Részletesebben

Mondd el zenével! Magyar dalok. Nézz körül itt: sayitwithasong.coke.com

Mondd el zenével! Magyar dalok. Nézz körül itt: sayitwithasong.coke.com Magyar dalok Punnany Massif Élvezd Élvezd ByeAlex Kedvesem Kedvesem irie Maffia Nagyon Jó lesz Nagyon Jó Lesz irie Maffia Zene zeng Zene zeng Radics Gigi Vadonatúj érzés Simogat egy érzés Hősök Enyém Enyém

Részletesebben

7. osztály Angol nyelv

7. osztály Angol nyelv 7. osztály Angol nyelv I. Kommunikációs szándékok A társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok Köszönés Elköszönés Good morning. Hello. Hi. Goodbye. Bye-bye. See you soon. Bemutatkozás,

Részletesebben

TANMENETJAVASLATOK. Általánosságban: egy lecke mindig egy heti anyagot jelent, a heti óraszámnak megfelelően.

TANMENETJAVASLATOK. Általánosságban: egy lecke mindig egy heti anyagot jelent, a heti óraszámnak megfelelően. TANMENETJAVASLATOK Általánosságban: egy lecke mindig egy heti anyagot jelent, a heti óraszámnak megfelelően. a) változat (heti 3 óra) Egy leckére átlagosan 3 óra jut, de ehhez nem kell feltétlenül ragaszkodni.

Részletesebben

ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2015 B CSOPORT

ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2015 B CSOPORT ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2015 B CSOPORT A feladatok megoldására 45 perc áll rendelkezésedre, melyből körülbelül 10-15 percet érdemes a fogalmazási feladatra szánnod. Megoldásaid a válaszlapra írd! 1.

Részletesebben

Tartalomjegyzék 1A/B 2A/B 3A/B 4A/B 5A/B Test 1 16 6A/B 7A/B 8A/B 9A/B 10A/B Check-up 28 11A/B 12A/B 13A/B 14A/B 15A/B Test 2 40 16A/B

Tartalomjegyzék 1A/B 2A/B 3A/B 4A/B 5A/B Test 1 16 6A/B 7A/B 8A/B 9A/B 10A/B Check-up 28 11A/B 12A/B 13A/B 14A/B 15A/B Test 2 40 16A/B Tartalomjegyzék 1A/B 2A/B 3A/B 4A/B 5A/B Hello & welcome Köszönés és elbúcsúzás..................................... 6 Sorry, I don t understand A túléléshez szükséges legfontosabb kifejezések................

Részletesebben

Tanmenet Angol nyelv Kezdő szint 2013/2014-es tanév 9.osztály

Tanmenet Angol nyelv Kezdő szint 2013/2014-es tanév 9.osztály Miskolci Magister Gimnázium Tanmenet Angol nyelv Kezdő szint 2013/2014-es tanév 9.osztály Készítette : Berecz Mária Jóváhagyta : Zemlényi Attila 9. évfolyam: Fehér Judit: Bloggers 1 Unit 1-Unit 8 Személyes

Részletesebben

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY A feladatsor három részbol áll 1. A vizsgáztató társalgást kezdeményez a vizsgázóval. 2. A vizsgázó egy szituációs feladatban vesz részt a

Részletesebben

PONTOS IDŐ MEGADÁSA. Néha szükséges lehet megjelölni, hogy délelőtti vagy délutáni / esti időpontról van-e szó. Ezt kétféle képpen tehetjük meg:

PONTOS IDŐ MEGADÁSA. Néha szükséges lehet megjelölni, hogy délelőtti vagy délutáni / esti időpontról van-e szó. Ezt kétféle képpen tehetjük meg: PONTOS IDŐ MEGADÁSA EGÉSZ ÓRÁK MEGADÁSA ( óra van. ) Az óra száma után tesszük az o clock kifejezést. pl. It s 7 o clock. (7 óra van.) A britek az órák számát csak 12-ig mérik. Náluk nincs pl. 22 óra!

Részletesebben

Javaslat a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 2014. évi 51. heti ülésszakának napirendjére. 2014. december 16.

Javaslat a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 2014. évi 51. heti ülésszakának napirendjére. 2014. december 16. Kezdési időpont: 13.00 óra Helyszín: Médiatanács ülésterem Javaslat a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 2014. évi 51. heti ülésszakának napirendjére 2014. december 16. (kedd) Tájékoztató:

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1250/2014. (XII.16.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1250/2014. (XII.16.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/26124-8/2014. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a támogatás közzétételére vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 1250/2014. (XII.16.)

Részletesebben

III. ORSZÁGOS JAZZ-ZENEI VERSENY Lakatos Ablakos Dezső emlékére

III. ORSZÁGOS JAZZ-ZENEI VERSENY Lakatos Ablakos Dezső emlékére III. ORSZÁGOS JAZZ-ZENEI VERSENY Lakatos Ablakos Dezső emlékére A verseny időpontja: 2016. március 11-13. Rendező: Bocskai István Református Oktatási Központ Egressy Béni Református Művészeti Középiskola

Részletesebben

EGYSZERŰNEK TŰNIK IV. RÉSZ

EGYSZERŰNEK TŰNIK IV. RÉSZ EGYSZERŰNEK TŰNIK IV. RÉSZ Lecke (Középhaladó 1. / 5.) MÉG TÖBBET A HAVE IGÉRŐL Igaz volt az előző leckére, igaz erre is. Részletes és átfogó. Kemény meló lesz ez is, de a kemény meló jellemző a profikra.

Részletesebben

ANGOL SZINTFELMÉRŐ. Cégnév: Kérem egészítse ki John és Mary beszélgetését a megadott szavakkal! A szavak alakján nem kell változtatnia!

ANGOL SZINTFELMÉRŐ. Cégnév: Kérem egészítse ki John és Mary beszélgetését a megadott szavakkal! A szavak alakján nem kell változtatnia! ANGOL SZINTFELMÉRŐ Ahol az ismeretből tudás születik Név:. Cégnév:. Kérem egészítse ki John és Mary beszélgetését a megadott szavakkal! A szavak alakján nem kell változtatnia! like, I'm, very, world, do,

Részletesebben

I must go now. He said he must leave early. You must learn the poem by heart.

I must go now. He said he must leave early. You must learn the poem by heart. 33. Módbeli segédigék A módbeli segédigék a főigék cselekvési módjának körülírására szolgálnak, és a főigék főnévi igenévi alakjaival együtt használatosak. Különféle funkciókat fejezhetnek ki, mint pl.

Részletesebben

Can/be able to. Using Can in Present, Past, and Future. A Can jelen, múlt és jövő idejű használata

Can/be able to. Using Can in Present, Past, and Future. A Can jelen, múlt és jövő idejű használata Can/ Can is one of the most commonly used modal verbs in English. It be used to express ability or opportunity, to request or offer permission, and to show possibility or impossibility. A az egyik leggyakrabban

Részletesebben

Közismert keresztény énekek angol szövege

Közismert keresztény énekek angol szövege Közismert keresztény énekek angol szövege A mélyből hozzád száll szavam/ Let My People Go... 2 Gyertek, dicsérjük együtt/ Hava nagila hava... 3 Ha jön az Úr/ Oh, when the saints... 3 Indulj szép égi szekér/

Részletesebben

Társasjáték az Instant Tanulókártya csomagokhoz

Társasjáték az Instant Tanulókártya csomagokhoz Társasjáték az Instant Tanulókártya csomagokhoz Játssz, szórakozz, tanulj! Hogyan tanulj játszva az Instant Tanulókártyákkal? Használati utasítás Az Instant Tanulókártya családhoz tartozó társasjátékkal

Részletesebben

Reported Speech Függő beszéd

Reported Speech Függő beszéd ~ T u d á s N y e l v i s k o l a ~ 4027 Debrecen, Lóverseny u. 22047/8. Fszt./2. Tel: +36 20 266 1989 www.tudasnyelviskola.hu tudas@tudasnyelviskola.hu Felnőttképzési nyilvántartási szám: 09-0018-06 Reported

Részletesebben

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY A feladatsor három részből áll 1. A vizsgáztató társalgást kezdeményez a vizsgázóval. 2. A vizsgázó egy szituációs feladatban vesz részt a

Részletesebben

There is/are/were/was/will be

There is/are/were/was/will be There is/are/were/was/will be Forms - Képzése: [There + to be] [There + létige ragozott alakja] USE - HASZNÁLAT If you simply want to say that something exists or somebody is doing something then you start

Részletesebben

Húsvét_Témahét. Készítette: Szabó Ildikó

Húsvét_Témahét. Készítette: Szabó Ildikó Húsvét_Témahét Készítette: Szabó Ildikó Projektleírás Kiemelt téma Évfolyam Cél Értékek Ismeretek Attitűdök Kiemelt fejlesztési területek Partnerek Konkrét lépések Felhasználható források Húsvéti ünnepkör

Részletesebben

Javaslat a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 2015. évi 30. heti ülésszakának napirendjére. 2015. július 24.

Javaslat a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 2015. évi 30. heti ülésszakának napirendjére. 2015. július 24. Kezdési időpont: 10 óra Helyszín: Médiatanács ülésterem Javaslat a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 2015. évi 30. heti ülésszakának napirendjére 2015. július 24. (péntek) Tájékoztató:

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1084/2014. (XI.11.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1084/2014. (XI.11.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/23304-7/2014. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására, valamint a magyar zenei műsorszámok,

Részletesebben

Ismeri Magyarországot?

Ismeri Magyarországot? instrukciók Instrukciók angolul Preparation: print out the worksheets You will need: a dictionary Time: 25-30 minutes With this worksheet, you will learn and share basic information about the location

Részletesebben

SZÓKINCSBŐVÍTÉS. Lecke (Kezdő 4. / 2.) MELLÉKNEVEK

SZÓKINCSBŐVÍTÉS. Lecke (Kezdő 4. / 2.) MELLÉKNEVEK SZÓKINCSBŐVÍTÉS Lecke (Kezdő 4. / 2.) MELLÉKNEVEK Ebben a leckében az a cél, hogy bővítsük egy kicsit a szókincsünket. Mellékneveket fogunk tanulni, amelyeket remekül fogsz tudna majd használni. Íme a

Részletesebben

Lesson 1 On the train

Lesson 1 On the train Let's Learn Hungarian! Lesson notes Lesson 1 On the train Dialogue for Lesson 1 (formal speech): Guard: Jó napot kívánok. Jó napot. Guard: Az útlevelét, kérem. Tessék. Guard: Köszönöm. Hmmmm, amerikai?

Részletesebben

MY ENGLISH BOOK Class 4

MY ENGLISH BOOK Class 4 MY ENGLISH BOOK Class 4 heti 3 óra Egy leckére átlagosan 2 óra jut, de ehhez nem kell feltétlenül ragaszkodni. A leckék 2 óra alatt kényelmesen elvégezhetők, de vannak, amelyek több gyakorlást igényelhetnek

Részletesebben

Tel.: (+361)342-4905, FAX: (+361)342-1984 E-mail: rakoczi@mail.rakoczif.hu vagy rakoczif@mail.rakoczif.hu Honlap: http://www.rakoczif.

Tel.: (+361)342-4905, FAX: (+361)342-1984 E-mail: rakoczi@mail.rakoczif.hu vagy rakoczif@mail.rakoczif.hu Honlap: http://www.rakoczif. ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK 2011/2012-ES TANÉV Tantárgy: Angol nyelv Osztály: 13.A Szint: közép Budapest, 2011. december 1 1. Personal data When and where were you born? What are your interests or hobbies? Have

Részletesebben

Dobok Min. 3x3 m dobogó

Dobok Min. 3x3 m dobogó A zenekar felállása: Vetítõvászon vagy ledfal Két (Női) ének Monitor Dobok Min. 3x3 m dobogó Gitár amp. Monitor Gitár amp. Hammond, Hammond leslie, Szinti Basszus amp. Basszusgitár, ének Gitár, AC gitár,

Részletesebben

Az internetprotokollon nyújtott televízió szolgáltatás (IPTV) tartalma. IPTV televízió műsorok a Koktél, Alap, Családi és Családi+HD csomagban

Az internetprotokollon nyújtott televízió szolgáltatás (IPTV) tartalma. IPTV televízió műsorok a Koktél, Alap, Családi és Családi+HD csomagban Csatornakiosztás Az internetprotokollon nyújtott televízió szolgáltatás (IPTV) tartalma IPTV televízió műsorok a Koktél, Alap, Családi és Családi+HD csomagban A szolgáltató az Eht. 132. 2a a) pontja alapján

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV, amely a Médiatanács tárgyalótermében 2014. december 16-án (kedden) megtartott Médiatanács ülésről készült.

JEGYZŐKÖNYV, amely a Médiatanács tárgyalótermében 2014. december 16-án (kedden) megtartott Médiatanács ülésről készült. JEGYZŐKÖNYV, amely a Médiatanács tárgyalótermében 2014. december 16-án (kedden) megtartott Médiatanács ülésről készült. A Médiatanács részéről jelen vannak: dr. Karas Monika a Médiatanács elnöke /1-54.

Részletesebben

Általános szerződési feltételek 6/A. melléklet

Általános szerződési feltételek 6/A. melléklet Csatornakiosztás Az internetprotokollon nyújtott televízió szolgáltatás (IPTV) tartalma IPTV televízió műsorok a Koktél, Alap, Családi és Extra csomagban A szolgáltató az Eht. 132. 2a a) pontja alapján

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1045/2014. (X.28.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1045/2014. (X.28.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/19686-7/2014. Tárgy: engedély nélküli hálózatba kapcsolódás Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat Melléklet: a hatósági ellenőrzés megállapításai A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV, amely a Médiatanács tárgyalótermében 2014. szeptember 30-án (kedden) megtartott Médiatanács ülésről készült.

JEGYZŐKÖNYV, amely a Médiatanács tárgyalótermében 2014. szeptember 30-án (kedden) megtartott Médiatanács ülésről készült. JEGYZŐKÖNYV, amely a Médiatanács tárgyalótermében 2014. szeptember 30-án (kedden) megtartott Médiatanács ülésről készült. A Médiatanács részéről jelen vannak: dr. Karas Monika a Médiatanács elnöke /1-26.

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1898/2012. (X.30.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1898/2012. (X.30.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/24165-7/2012. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 1759/2013. (XII. 11.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 1759/2013. (XII. 11.) számú HATÁROZATA A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 1759/2013. (XII. 11.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/57221-8/2013. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat

Részletesebben

Ark of Inquiry Nemzetközi kísérlet a felfedeztető tanulás tanulókhoz juttatására, digitális és kevert tanulási környezetben

Ark of Inquiry Nemzetközi kísérlet a felfedeztető tanulás tanulókhoz juttatására, digitális és kevert tanulási környezetben Ark of Inquiry Nemzetközi kísérlet a felfedeztető tanulás tanulókhoz juttatására, digitális és kevert tanulási környezetben Réti Mónika Kutató Tanárok Országos Szövetsége reti.kuttanar@gmail.com Mottó

Részletesebben

ANGOL EREDETIBEN MAGYARÁZATOKKAL. - Viccek, adomák - Strucc Kiadó

ANGOL EREDETIBEN MAGYARÁZATOKKAL. - Viccek, adomák - Strucc Kiadó ANGOL EREDETIBEN MAGYARÁZATOKKAL - Viccek, adomák - Strucc Kiadó ANIMALS A dog walks into a job centre, goes up to the woman at the desk and says, Good afternoon, miss. I m looking for work. The woman

Részletesebben

HALLÁS UTÁNI SZÖVEGÉRTÉS 24. Beauty and the Beast. A szépség és a szörnyeteg 1. rész

HALLÁS UTÁNI SZÖVEGÉRTÉS 24. Beauty and the Beast. A szépség és a szörnyeteg 1. rész HALLÁS UTÁNI SZÖVEGÉRTÉS 24 Beauty and the Beast A szépség és a szörnyeteg 1. rész A rich man lives in a big city near the sea. He has got three daughters and three sons. One daughter is called Beauty

Részletesebben

ANGOL NYELV Felzárkóztatás

ANGOL NYELV Felzárkóztatás ANGOL NYELV Felzárkóztatás 9-10. évfolyam Tartalom 1 A felzárkóztatás célja... 2 2 9. évfolyam... 2 2.1 A fejlesztés tartalma... 2 2.1.1 Témakörök... 2 2.1.2 Kommunikációs eszközök... 4 2.1.3 Fogalomkörök...

Részletesebben

A legfontosabb szabály: a HASZNÁLAT jobb, mint az ismételgetés!

A legfontosabb szabály: a HASZNÁLAT jobb, mint az ismételgetés! Képes idióma szótár Tanulási tippek Nemcsak a Képes idióma szótárhoz 1. Vágd fel kártyákra, és hordozd magaddal egy hétig! Rendszeresen vedd elő, és nézd át őket! Az első napokban sűrűbben, de aztán is

Részletesebben

NYELVPICIK 9. Az it személyes névmás és a this mutató névmás 1/6

NYELVPICIK 9. Az it személyes névmás és a this mutató névmás 1/6 Az it személyes névmás és a this mutató névmás 1/6 AZ IT SZEMÉLYES NÉVMÁS NYELVPICIK 9 1. Alapvető különbség az it semleges nemű személyes névmás és a this mutató névmás között: What is this / that? This

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1191/2014. (XII.9.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1191/2014. (XII.9.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/28500-7/2014. Tárgy: a hatósági határozatban vállalt műsorszerkezettől történő eltérések Ügyintéző: személyes adat Melléklet: a hatósági ellenőrzés megállapításai A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI

Részletesebben

(Ability) (Megj.: ez nem modális segédige, de hasonló jelentést hordozó modális kifejezés)

(Ability) (Megj.: ez nem modális segédige, de hasonló jelentést hordozó modális kifejezés) (Ability) A magyar TUD ige három dolgot jelenthet: 1. tud, ismer valamit - ehhez a megfelelő angol ige: KNOW Ez nem modális segédige, hanem valódi ige! pl. I know your name. (Tudom a nevedet.) He knows

Részletesebben

Általános szerződési feltételek 6/A. melléklet

Általános szerződési feltételek 6/A. melléklet Csatornakiosztás Az internetprotokollon nyújtott televízió szolgáltatás (IPTV) tartalma IPTV televízió műsorok a Koktél, Alap, Családi és Családi+HD csomagban A szolgáltató az Eht. 132. 2a a) pontja alapján

Részletesebben

Általános szerződési feltételek 6/A. melléklet

Általános szerződési feltételek 6/A. melléklet Csatornakiosztás Az internetprotokollon nyújtott televízió szolgáltatás (IPTV) tartalma IPTV televízió műsorok a Koktél, Alap, Családi és Családi+HD csomagban A szolgáltató az Eht. 132. 2a a) pontja alapján

Részletesebben

HATÁROZAT. 20.000,- Ft, azaz húszezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi.

HATÁROZAT. 20.000,- Ft, azaz húszezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi. Médiafelügyeleti Főosztály Iktatószám: MN/29384-4/2012. Tárgy: a reklámok közösségi médiaszolgáltatásban történő közzétételének módjára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Ügyintéző: személyes adat

Részletesebben

1. Gyakorlat: Telepítés: Windows Server 2008 R2 Enterprise, Core, Windows 7

1. Gyakorlat: Telepítés: Windows Server 2008 R2 Enterprise, Core, Windows 7 1. Gyakorlat: Telepítés: Windows Server 2008 R2 Enterprise, Core, Windows 7 1.1. Új virtuális gép és Windows Server 2008 R2 Enterprise alap lemez létrehozása 1.2. A differenciális lemezek és a két új virtuális

Részletesebben

Javaslat a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 2012. évi 16. heti ülésszakának napirendjére. 2012. április 18.

Javaslat a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 2012. évi 16. heti ülésszakának napirendjére. 2012. április 18. Javaslat a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 2012. évi 16. heti ülésszakának napirendjére Kezdési időpont: 9.00 Helyszín: Médiatanács ülésterem 2012. április 18. (szerda) Tájékoztató: A

Részletesebben

IN ACROBAT READER, PLEASE CHOOSE VIEW / FULL SCREEN MODE! PDF Section of the Balkon Contemporary Art Magazine œ Budapest CSAKODA #16_2012

IN ACROBAT READER, PLEASE CHOOSE VIEW / FULL SCREEN MODE! PDF Section of the Balkon Contemporary Art Magazine œ Budapest CSAKODA #16_2012 IN ACROBAT READER, PLEASE CHOOSE VIEW / FULL SCREEN MODE! PDF Section of the Balkon Contemporary Art Magazine œ Budapest #16_2012 CSAKODA feladó: trapp dominika címzett: szigeti árpád, keresztesi botond,

Részletesebben

AZ ANGOLOK CSAK SZÍVATNAK MINKET!

AZ ANGOLOK CSAK SZÍVATNAK MINKET! AZ ANGOLOK CSAK SZÍVATNAK MINKET! Gááááábooor, az angolban miért van mindenre 10 szó? Gááááábooor, az angolban miért jelent egy szó 10 félét? Gááááábooor, az angolban miért hasonlítanak ennyire a szavak?

Részletesebben

GO! Nyelvipercek.hu - Ajándékanyag TESZT ALAPFOK. EXKLUZÍV AJÁNDÉKANYAG www.nyelvipercek.hu. www.nyelvipercek.hu

GO! Nyelvipercek.hu - Ajándékanyag TESZT ALAPFOK. EXKLUZÍV AJÁNDÉKANYAG www.nyelvipercek.hu. www.nyelvipercek.hu Nyelvipercek.hu - Ajándékanyag A get / have / take / make sorozat utolsó anyagával most megnézheted, hogy mennyire is emlékszel ezekre a szavakra. Én mondtam, hogy tanulj! :-) Megoldások a végén, előre

Részletesebben

Tanmenet Angol nyelv 2013/2014-es tanév 10.évfolyam Esti tagozat

Tanmenet Angol nyelv 2013/2014-es tanév 10.évfolyam Esti tagozat Miskolci Magister Gimnázium Tanmenet Angol nyelv 2013/2014-es tanév 10.évfolyam Esti tagozat English for life 1. Tk és mf. Készítette : Berecz Mária Haladási ütem hónap Szeptember Témakörök, kommunikációs

Részletesebben

Present Perfect - Befejezett jelen

Present Perfect - Befejezett jelen Present Perfect - Befejezett jelen Forms - Képzése: [has/have + past participle] [has/have + befejezett melléknévi igenév] Minden igének van ilyen formája, méghozzá az úgynevezett "harmadik alak". Ez a

Részletesebben

Általános szerződési feltételek 6/D. melléklet. Csatornakiosztás. Műholdas televízió csomagok tartalma. 1. Alapkínálati csomagok tartalma

Általános szerződési feltételek 6/D. melléklet. Csatornakiosztás. Műholdas televízió csomagok tartalma. 1. Alapkínálati csomagok tartalma Csatornakiosztás Műholdas televízió csomagok tartalma 1. Alapkínálati csomagok tartalma A szolgáltató az Eht. 132. 2a) bekezdés a) pontja alapján - a külön feltüntetett csatornák kivételével 2015. augusztus

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1331/2013. (VIII. 28.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1331/2013. (VIII. 28.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/22233-7/2013. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések, és a közösségi médiaszolgáltatókkal szemben előírt törvényi követelmények megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám:

Részletesebben

Magyarországi Mária Rádió Alapítvány. FM 4 Rádió Kft. kereskedelmi Telekom Kft. Hangforrás Kft. - Mária Rádió Frekvencia Kft. Rádió Kft.

Magyarországi Mária Rádió Alapítvány. FM 4 Rádió Kft. kereskedelmi Telekom Kft. Hangforrás Kft. - Mária Rádió Frekvencia Kft. Rádió Kft. 1. számú táblázat Vételkörzet ( /hivatal) Jogosultság jellege Nyertes Nem nyertes Módosítás a szerződéskötés után Médiaszolgáltatási díj Ajka 93,2 (Magyarországi Alapítvány) Magyarországi Alapítvány -

Részletesebben

AZ ANGOLOK CSAK SZÍVATNAK MINKET!

AZ ANGOLOK CSAK SZÍVATNAK MINKET! AZ ANGOLOK CSAK SZÍVATNAK MINKET! Gááááábooor, az angolban miért van mindenre 10 szó? Gááááábooor, az angolban miért jelent egy szó 10 félét? Gááááábooor, az angolban miért hasonlítanak ennyire a szavak?

Részletesebben

Tudok köszönni tegezve és önözve, és el tudok búcsúzni. I can greet people in formal and informal ways. I can also say goodbye to them.

Tudok köszönni tegezve és önözve, és el tudok búcsúzni. I can greet people in formal and informal ways. I can also say goodbye to them. Mérleg Your checklist Az alábbiakban a MagyarOK 1. tankönyv témáinak listáját találja. A mondatok mellett a kapcsolódó oldalak és gyakorlatok számát is megadtuk, hogy megkönnyítsük az ismétlést. This document

Részletesebben

Mangalica: The VM-MOE Treaty. Olmos és Tóth Kft. Monte Nevado

Mangalica: The VM-MOE Treaty. Olmos és Tóth Kft. Monte Nevado Mangalica: The VM-MOE Treaty The agreement 2013 the Goverment of Hungary decided to launch a strategic cooperation with the MOE. The deal is based in the Hungarian Pig Development Strategy (3 to 6 millon

Részletesebben

Általános szerződési feltételek 6/A. melléklet

Általános szerződési feltételek 6/A. melléklet Csatornakiosztás Az internetprotokollon nyújtott televízió szolgáltatás (IPTV) tartalma IPTV televízió műsorok a Koktél, Alap, Családi és Extra csomagban A szolgáltató az Eht. 132. 2a a) pontja alapján

Részletesebben

Új remény: A telefon visszatér

Új remény: A telefon visszatér Pintér Róbert Új remény: A telefon visszatér 6. DE! konferencia Információs társadalom: Áttörés, vagy?! Budapest, Hotel Gellért, 2012. november 15. Új Remény: az okostelefon Szövetségbe tömörülve az új

Részletesebben

2. típus IF... múlt idõ, would + to nélküli fõnévi igenév If it rained, we would stay at home. Ha esne az esõ, itthon maradnánk.

2. típus IF... múlt idõ, would + to nélküli fõnévi igenév If it rained, we would stay at home. Ha esne az esõ, itthon maradnánk. A feltételes mondatoknak négy alaptípusa van. 0. típus IF... jelen idõ, jelen idõ If you ask anyone for some help, you re always so embarrassed. Ha bárkitõl is kérsz egy kis segítséget, mindig olyan zavarban

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV, amely a Médiatanács tárgyalótermében 2013. december 3-án (kedden) megtartott Médiatanács ülésről készült.

JEGYZŐKÖNYV, amely a Médiatanács tárgyalótermében 2013. december 3-án (kedden) megtartott Médiatanács ülésről készült. JEGYZŐKÖNYV, amely a Médiatanács tárgyalótermében 2013. december 3-án (kedden) megtartott Médiatanács ülésről készült. A Médiatanács részéről jelen vannak: dr. Karas Monika a Médiatanács elnöke /1-19.

Részletesebben

Identitás és attitűd, mint integrációt befolyásoló tényezők a volt Szovjetunió tagországait elhagyó bevándorlók vonatkozásában Washington Államban

Identitás és attitűd, mint integrációt befolyásoló tényezők a volt Szovjetunió tagországait elhagyó bevándorlók vonatkozásában Washington Államban Identitás és attitűd, mint integrációt befolyásoló tényezők a volt Szovjetunió tagországait elhagyó bevándorlók vonatkozásában Washington Államban VII. Magyar Politikai Földrajzi Konferencia Pécs, 2010

Részletesebben

Javaslat a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 2011. évi 26. heti ülésszakának napirendjére 2011. június 29.

Javaslat a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 2011. évi 26. heti ülésszakának napirendjére 2011. június 29. Javaslat a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 2011. évi 26. heti ülésszakának napirendjére 2011. június 29. (szerda) Kezdési időpont: 9.00 óra Helyszín: Médiatanács ülésterem Tájékoztató:

Részletesebben

Pre-intermediate (A2) - Upper-intermediate (B2) Focus: Grammar. Igeidők - Jelen

Pre-intermediate (A2) - Upper-intermediate (B2) Focus: Grammar. Igeidők - Jelen Pre-intermediate (A2) - Upper-intermediate (B2) Focus: Grammar Igeidők - Jelen Talán a legnehezebb nyelvtani témakör a magyaroknak. Bár nincs felmérés a birtokunkban, valószínűsíthetõ, hogy a legtöbben

Részletesebben

Általános szerződési feltételek 6/D. melléklet

Általános szerződési feltételek 6/D. melléklet Csatornakiosztás Műholdas televízió csomagok tartalma 1. Alapkínálati csomagok tartalma A szolgáltató az Eht. 132. 2a) bekezdés a) pontja alapján - a külön feltüntetett csatornák kivételével 2015. január

Részletesebben

Retro club: Digital amnesia

Retro club: Digital amnesia Retro club: Digital amnesia or how you can get your data easily rid off Digitális amnézia, avagy hogyan szabadulhatsz meg könnyedén az adataidtól László M. Biró laszlo.biro@axelero.hu How large a bit is?

Részletesebben

Angelina Jolie a legnépszerűbb(1) az Egyesült Államokban

Angelina Jolie a legnépszerűbb(1) az Egyesült Államokban 1. szint December Angelina Jolie a legnépszerűbb(1) az Egyesült Államokban Angelina Jolie-val szilveszterezne(2) a legtöbb(3) amerikai férfi. A 28 éves Angelina Jolie a Tomb Rider hősnőjét(4), Lara Croftot

Részletesebben

Javaslat a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 2013. évi 21. heti ülésszakának napirendjére. 2013. május 22.

Javaslat a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 2013. évi 21. heti ülésszakának napirendjére. 2013. május 22. Javaslat a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 2013. évi 21. heti ülésszakának napirendjére 2013. május 22. (szerda) Kezdési időpont: 9.00 óra Helyszín: Médiatanács ülésterem Tájékoztató:

Részletesebben

INDIRECT / REPORTED SPEECH (FÜGGŐ BESZÉD)

INDIRECT / REPORTED SPEECH (FÜGGŐ BESZÉD) INDIRECT / REPORTED SPEECH (FÜGGŐ BESZÉD) A függő beszéd egy valaki részéről elhangzott kijelentés, kérdés, felszólítás, óhaj, kívánság vagy tanácsadás közvetítése tárgyi mellékmondat formájában. Ha a

Részletesebben

FOLYAMATOS JÖVŐ (Future Continuous)

FOLYAMATOS JÖVŐ (Future Continuous) FOLYAMATOS JÖVŐ (Future Continuous) ALAKJA A folyamatos jövőnek két segédigéje van: WILL ez a jövő idejűséget segít kifejezni BE ez a folyamatosságot segít kifejezni Ezeket használjuk minden számban és

Részletesebben

NT-56431/NAT TEAM 1 Javasolt tanmenet

NT-56431/NAT TEAM 1 Javasolt tanmenet NT-56431/NAT TEAM 1 Javasolt tanmenet A TEAM 1 tankönyvcsomag anyaga az angol nyelvet kezdő szinten tanuló, 9-10 éves diákokkal kb. 100-105 iskolai foglalkozás alatt végezhető el, átlagos haladást feltételezve.

Részletesebben

Európai szakszervezet fordul a miniszterelnökhöz

Európai szakszervezet fordul a miniszterelnökhöz Magyarországon sérülnek a szakszervezeti jogok - állítja az UFE http://nol.hu/belfold/magyarorszagon_serulnek_a_szakszervezeti_jogok_-_allitja_az_ufe (UFE) a magyarországi szakszervezeti jogok sérülése

Részletesebben

(Összesen: 50 pont) Kossuth Lajos Gimnázium Angol nyelvi besoroló teszt (2013. február 20.) (A feladatlap 4 oldalas. Ne hagyj ki semmit!

(Összesen: 50 pont) Kossuth Lajos Gimnázium Angol nyelvi besoroló teszt (2013. február 20.) (A feladatlap 4 oldalas. Ne hagyj ki semmit! Név: Lakcím:. (Összesen: 50 pont) Elért pontszám: Kossuth Lajos Gimnázium Angol nyelvi besoroló teszt (2013. február 20.) (A feladatlap 4 oldalas. Ne hagyj ki semmit!) I. Írd be a helyes válasz betűjelét

Részletesebben

Neumann János Középiskola és Kollégium / angol nyelv / 2010. november 17.

Neumann János Középiskola és Kollégium / angol nyelv / 2010. november 17. Kedves versenyző! Sok sikert és jó munkát kívánunk neked a következő feladatokhoz! Légy szíves minden megoldásodat vezesd át a válaszlapra, mert csak azt tudjuk értékelni! az iskola angol nyelvi tanárai

Részletesebben

Beatles. Beatles. And I Love Her - The Beatles ---------------------------- All My Loving - The Beatles ---------------------------

Beatles. Beatles. And I Love Her - The Beatles ---------------------------- All My Loving - The Beatles --------------------------- Beatles Beatles All My Loving - The Beatles --------------------------- Close your eyes and I ll kiss you f#m H7 tomorrow I ll miss you E c#m remember I ll always be true A f#m D H7 And then while I m

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 547/2012. (III.21.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 547/2012. (III.21.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/35734-11/2011. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó rendelkezés megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának

Részletesebben

1.1 Analóg TV csatornák

1.1 Analóg TV csatornák 1. melléklet Csatornakiosztás, programcsomagok 1.1 Analóg TV csatornák 1.1.1 Bezenye 2 Muzsika TV 93,25 3 ORF 1 133,25 német 4 ORF 2 140,25 német 5 Magyar ATV 147,25 6 Hír TV 154,25 7 TV 2 161,25 8 Sláger

Részletesebben

International Open TABLE TENNIS. Competition to the Memory of János Molnár RESULTS

International Open TABLE TENNIS. Competition to the Memory of János Molnár RESULTS International Open RESULTS SCHEDULE Thursday, 6 th February, 2014 Mini cadet single, age group No. 2. (born between 01.01.2002. and 31.12.2002.) and age group No. 3. (born after 01.01.2003.) 15.30 round

Részletesebben

Using the CW-Net in a user defined IP network

Using the CW-Net in a user defined IP network Using the CW-Net in a user defined IP network Data transmission and device control through IP platform CW-Net Basically, CableWorld's CW-Net operates in the 10.123.13.xxx IP address range. User Defined

Részletesebben

PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE HUNGARIAN FINANCIAL SUPERVISORY AUTHORITY

PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE HUNGARIAN FINANCIAL SUPERVISORY AUTHORITY PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE HUNGARIAN FINANCIAL SUPERVISORY AUTHORITY Iktatószám: 108716-11/2011 * Tárgy: felügyeleti intézkedés alkalmazása a Soltvadkert és Vidéke Takarékszövetkezettel és

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 712/2013. (IV.25.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 712/2013. (IV.25.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/5825-8/2013. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése

Részletesebben

Songbook. Thematic songs and chants for young children. Hegedűsné Németh Viktória

Songbook. Thematic songs and chants for young children. Hegedűsné Németh Viktória Songbook Thematic songs and chants for young children Hegedűsné Németh Viktória A jó tanítás interaktív, egyénileg vonja be a gyereket a folyamatba, s minden érzékre hat, vagyis megfelel a gyerek személyiségének.

Részletesebben

Simple Future - Egyszerű jövő idő

Simple Future - Egyszerű jövő idő Simple Future - Egyszerű jövő idő Simple Future has two different forms in English: will and be going to. Although the two forms can sometimes be used interchangeably, they often express two very different

Részletesebben

Daloló Fülelő Halász Judit Szabó T. Anna: Tatoktatok Javasolt nyelvi szint: A2 B1 / Resommended European Language Level: A2 B1

Daloló Fülelő Halász Judit Szabó T. Anna: Tatoktatok Javasolt nyelvi szint: A2 B1 / Resommended European Language Level: A2 B1 Daloló Fülelő Halász Judit Szabó T. Anna: Tatoktatok Javasolt nyelvi szint: A2 B1 / Resommended European Language Level: A2 B1 1. Első hallgatás / First listening Hallgassa meg Halász Judit dalát a Youtube-on!

Részletesebben

Lipták Tímea. portfólió-igazgató

Lipták Tímea. portfólió-igazgató Lipták Tímea portfólió-igazgató 1 A VILÁG MINDEN TÁJÁN HISZNEK A MAGAZINOKBAN ÉS A TÉNYEK IS ŐKET IGAZOLJÁK 2 A magyar magazinpiac adatai A felnőttek 79 százaléka olvas magazint Azoknak az olvasóknak a

Részletesebben

1.1 Analóg TV csatornák

1.1 Analóg TV csatornák 1. melléklet Csatornakiosztás, programcsomagok 1.1 Analóg TV csatornák 1.1.1 Bezenye 1 Sat.1 85,25 2 RTL 93,25 3 Muzsika TV 126,25 4 ORF 1 133,25 5 ORF 2 140,25 6 Magyar ATV 147,25 7 Hír TV 154,25 8 TV

Részletesebben

Baby Gabi & Kefír. Baby Gabi & Lala. Baby Gabi & Ricky. Baby Sisters. Back II Black. Balázs Fecó. Balázs Pali. Bangó Margit.

Baby Gabi & Kefír. Baby Gabi & Lala. Baby Gabi & Ricky. Baby Sisters. Back II Black. Balázs Fecó. Balázs Pali. Bangó Margit. 100 Folk Celsius A Nagy Ho Ho Ho Horgász Ohio Paff a bűvös Sárkány 3+2 Húszéves kor A.D. Stúdió Nyári eső Páratlan páros Ágnes Vanilla Ugyan az a szív Ákos Minden most kezdődik el Mindenki táncol Ákos

Részletesebben

ÁLTALÁNOS NÉVMÁSOK. pl. Both Fred and Barney are intelligent. (Frédi és Béni is intelligens.)

ÁLTALÁNOS NÉVMÁSOK. pl. Both Fred and Barney are intelligent. (Frédi és Béni is intelligens.) ÁLTALÁNOS NÉVMÁSOK BOTH Mindig KÉT dologra vonatkozik. Mindig többes számú az állítmány mellette. pl. Both ends of the candle are burning. (A gyertya mindkét vége ég.) a) both and = is és is ; mind, mind

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 797/2014. (IX.2.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 797/2014. (IX.2.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/17079-7/2014. Ügyintéző: személyes adat Email: személyes adat Tárgy: támogatói üzenet, társadalmi célú reklám közzétételére, valamint társadalmi célú reklám megrendelőjének a megnevezésére

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV, amely a Médiatanács tárgyalótermében 2011. szeptember 21-én (szerdán) megtartott Médiatanács ülésről készült.

JEGYZŐKÖNYV, amely a Médiatanács tárgyalótermében 2011. szeptember 21-én (szerdán) megtartott Médiatanács ülésről készült. JEGYZŐKÖNYV, amely a Médiatanács tárgyalótermében 2011. szeptember 21-én (szerdán) megtartott Médiatanács ülésről készült. A Médiatanács részéről jelen vannak: Szalai Annamária a Médiatanács elnöke /1-29.

Részletesebben

Az InviTV szolgáltatás keretében elérhető televíziós csomagok tartalma Érvényes 2012. október 1-től

Az InviTV szolgáltatás keretében elérhető televíziós csomagok tartalma Érvényes 2012. október 1-től Az InviTV szolgáltatás keretében elérhető televíziós csomagok tartalma Alap csomag 1 m1 1 m1 2 m2 2 m2 3 Duna Tv 3 Duna TV 4 Duna World 4 Duna World 5 RTL Klub 5 RTL Klub 6 TV2 6 TV2 7 Discovery Channel

Részletesebben

HATÁROZAT. 30.000,- Ft, azaz harmincezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi.

HATÁROZAT. 30.000,- Ft, azaz harmincezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi. Médiafelügyeleti Főosztály Iktatószám: MN/9024-3/2013. Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: A Médiaszolgáltató által

Részletesebben

Általános szerződési feltételek 6/D. melléklet

Általános szerződési feltételek 6/D. melléklet Csatornakiosztás Műholdas televízió csomagok tartalma 1.1. Alapkínálati csomagok tartalma A szolgáltató az Eht. 132. 2a) bekezdés a) pontja alapján - a külön feltüntetett csatornák kivételével 2014. július

Részletesebben