Műveltségterület tantárgyi bontás nélküli oktatása. Berzsenyi Lilla

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Műveltségterület tantárgyi bontás nélküli oktatása. Berzsenyi Lilla"

Átírás

1 Műveltségterület tantárgyi bontás nélküli oktatása Berzsenyi Lilla

2 Tartalom: I. Bevezetés II. Tanmenet III. Melléklet a tanmenethez IV. Bemutató óra vázlata és feladatai V. Színházlátogatás előzetes feladatlapja VI. Képek a megvalósításról

3 I. Bevezetés

4 A magyar nyelv és irodalom műveltségterület tantárgyi bontás nélküli oktatásának lényege a tartalmi megvalósulásában, az órákon használt módszerek, különböző tanulási technikák alkalmazásában van. Irodalom központú órákon az irodalmi tananyag feldolgozásához mindig kapcsolódnak helyes ejtési, helyesírást fejlesztő, szövegértést fejlesztő, szövegalkotást fejlesztő, szókincsbővítő feladatok. Ezen fejlesztő feladatok mindig az adott irodalmi alkotáshoz kapcsolódnak. Nyelvtan központú órákon a tananyag valamely nyelvtani ismeret. Emellett végzünk olvasástechnikai, hangos olvasási, szövegértést fejlesztő, szókincsfejlesztő, írásbeli, szóbeli szövegalkotást fejlesztő feladatokat. Az Apáczai Kiadó nyelvtan munkatankönyvében számtalan lehetőség van a nyelvtani ismeretanyag irodalmi szövegben való megismertetésére, vagy gyakorlására. Műveltségterület tantárgyi bontás nélküli bontása: a magyar nyelvi és az irodalmi órák nem válnak külön egymástól, a követelmények és a tanórai tevékenységek együtt fogalmazódnak meg, illetve zajlanak. Ennek megfelelően az osztályozás is egy tantárgynak megfelelő: magába foglalja mind a magyar nyelvi, mind az irodalmi teljesítményüket. A szövegértés és szövegalkotás területén nincs külön irodalom és nyelvtan óra, a kettő együtt valósul meg, de nem direkt módon. A hangsúly a szövegértés, a szövegalkotás, a kommunikációs készségek fejlesztésén van. Emellett a gyerekek ugyanúgy megismerkednek irodalomelméleti fogalmakkal, illetve nyelvtannal is találkoznak, de nem a hagyományos grammatikai rendszert tanulják. Példákon keresztül fedezik fel a nyelvtani, helyesírási törvényszerűségeket, ami mindig kapcsolódik a fejezet irodalmi anyagához. Az irodalmi példák alkalmat adnak nyelvünk szépségeinek, költőink, íróink páratlan szókincsének még alaposabb megismerésére. Másrészt az irodalmi műveltség alapozását szolgálja, elsődleges feladatnak tartva az olvasás megszerettetését, az olvasási kedv felébresztését és megerősítését. Az osztályozás sem történhet külön. A tanulók egy jegyet kapnak év végén. A magyar nyelv és irodalom műveltségterület tantárgyi bontás nélküli oktatása a 6.c osztályban 27 tanuló bevonásával valósul meg.

5 II. Tanmenet 6. évfolyam Magyar nyelv és irodalom 148 óra (74 szakrendszerű 74 nem szakrendszerű óra) 37 nem szakrendszerű szövegértés óra (külön számozva)

6 A tanmenet az alábbi hivatalos, az Apáczai Kiadó által kiadott tankönyvek felhasználásával készült: Nyelvtan és helyesírás munkáltató tankönyv, Irodalom tankönyv, Irodalom munkafüzet, Irodalom feladatlapok, Szövegértést fejlesztő gyakorlatok, Fogalmazási feladatgyűjtemény, valamint digitális adathordozón megjelent interaktív anyagok. A gyerekek ezek közül a következőkkel rendelkeznek: Nyelvtan és helyesírás munkáltató tankönyv, Irodalom tankönyv, Szövegértést fejlesztő gyakorlatok. A tanmenet a következő órabeosztást tartalmazza: magyar nyelv és irodalomból heti két óra a szakrendszerű, heti két óra a nem szakrendszerű oktatás órakerete intézményünk Pedagógiai Programjának megfelelően.. Összesen 148 magyar óra. Heti egy óra nem szakrendszerű szövegértés óra, összesen 37 óra. Ezt az órát a nem szakrendszerű órák keretéből biztosította intézményünk a Pedagógiai Programjában. Ezt az órát nem integráltam óraszámát tekintve a magyar nyelv és irodalom órákhoz. Az órák tartalmi megvalósulását tekintve komplex órák. Ezeken az órákon is megvalósul a magyar műveltségterület tantárgyi bontás nélküli oktatása. A tanmenet a szakrendszerű nyelvtan és irodalom tantárgyak tananyagát éppúgy tartalmazza, mint a nem szakrendszerű órák képességfejlesztő feladatait. A tanmenet kidolgozásakor az Apáczai Kiadó Magyar nyelv és Magyar irodalom 6. oszt. tanmeneteit használtam fel forrásként. A tanmenet tartalmazza a fejlesztendő készségeket, képességeket, a tanórai tevékenységeket, interaktív tananyagokat (). Tervezett órák száma: 46 a magyar nyelv és irodalom órákon. 15 a szövegértés órákon.

7 A tanmenetben előforduló rövidítések: Ffgy. = Fogalmazási feladatgyűjtemény I. = Irodalom tankönyv If. = Irodalom feladatlapok Kk. = Kézikönyv a magyar nyelv tanításához 6. évfolyam Mf. = Irodalom munkafüzet Mkk. = A szövegértő képesség fejlesztése a kompetenciaalapú, nem szakrendszerű oktatásban. Széplaki Erzsébet. Apáczai Kiadó, 2008 Ny. = Nyelvtan és helyesírás munkáltató tankönyv Sz.f.gy. = Szövegértést fejlesztő gyakorlatok T. = A tollbamondások szövegei, amelyek a nyelvtan kézikönyvben találhatók. = nem szakrendszerű óra Interaktív tananyag: Apáczai Kiadó: Irodalom 6. (Richovszkyné Mosonyi Katalin - Takács Miklós) Nyelvtan és helyesírás 4. (Fülöp Mária - Szilágyi Ferencné) készségfejlesztő feladatai Szövegértést fejlesztő gyakorlatok 6. ( Széplaki Erzsébet) Saját tananyag Sulinet tananyag

8 Óra Téma, tananyag Ajánlott tevékenységformák, módszertani javaslatok 1 2. ÉV ELEJI IS- Ismerkedés a taneszközökkel. MÉTLÉS A kötelező és ajánlott művek bemutatása. Ismerkedés a taneszközökkel. Nyári Az 5. évfolyamon tanultak ismétlése, olvasmányok. rendszerezése, alkalmazása. Az észlelt hiányosságok pótlása különböző munkaformákban. Kompetenciák (készségek, képességek) Anyanyelvi kommunikáció fejlesztése egész tanévben minden tanítási órán folyamatos. A hatékony, önálló tanulás: Képességfejlesztő, összefüggés-kezelő képesség. Tájékozódás. Szociális kompetencia: Felelősségvállalás. Bizonytalanságtűrés. Javasolt taneszközök Mf o. válogatás a feladatok közül 3. Az 5. évfolyamon a hangokról és a betűkről tanult ismeretek ismétlése 4. Tájékozódás a tudás, a képességek és készségek szintjéről 1. Szóbeli szövegalkotás 5. A szavak alakja és jelentése. A hangzó anyanyelvünk című alfejezet közös áttekintése. Válogatás a tankönyvi feladatok között a tanulók képességeinek megfelelően, differenciálás. T. 1. Mesék, hangos olvasás Ismerkedés Bemutatkozások Ismétlés csoportmunkában: Szókincsfejlesztés: Ny. 9/5 7., 10/10. b), A helyes ejtési képesség fejlesztése. egész tanévben minden tanítási órán folyamatos. Kognitív kompetencia: Képességfejlesztő, rendszerező képesség. Anyanyelvi kommunikáció: Helyesírási képesség. A hatékony, önálló tanulás: Képességfejlesztő, összefüggés-kezelő képesség. Tájékozódás Anyanyelvi kommunikáció: Kifejezőképesség, szövegértés, helyesírás. Kreatív szövegalkotás. Ffgy. 7/1., 2. a) 3. Ny o. Ny o. Kk o.; minden jelzett tollbamondás ajánlott szövege Ffgy. 7/1., 2. b) 3., 4. a)

9 6. A költői szóképek Ismétlés csoportmunkában 7. A szavak szerkezete szövegalkotás: 10/9., 12/6. c) élménybeszámoló: 5/1. f). Beszélgetés: 10/10. c). T. 2. Anyanyelvi kommunikáció: Kifejezőképesség, szövegértés. Kreatív szövegalkotás. Szociális kompetencia: Csoportkezelési képesség, alá- és fölérendeltség elfogadása. Ny o. 8. Összefoglalás A tavalyi évben tanult irodalmi ismeretek összefoglalása, rendszerezése Helyesírási gyakorló óra Bors Péter Diagnosztizáló mérés: szövegértés Vas megyei várak Ismétlés egyéni, páros, vagy csoportmunkában: Levélírás: Ny. 14/4. b), receptírás: 16/5., c) recept előadása: 16/6. Kísérő szöveg alkotása: 17/1. Betűrendbe sorolás: 18/7. Tájékozódás a telefonkönyvben: 18/7. b) T. 3., 4. vagy 5. differenciáltan. Szókincsfejlesztés szógyűjtéssel, közmondások értelmezésével. Szövegtagolás. Vázlatkészítés páros munkában. Társasjáték. Anyanyelvi kommunikáció: reproduktív és produktív szövegalkotás. Helyesírási képesség. Szociális kompetencia: Segítségnyújtás. Gondolkodási kompetencia: Rugalmas gondolkodás szövegalkotáskor. Konvertáló képesség. Anyanyelvi kommunikáció: Szövegértő, lényegkiemelő, szóbeli és írásbeli kifejezőképesség. Szociális kompetencia: Együttműködő képesség. Digitális kompetencia. Vállalkozói kompetencia. Ffgy. 7/1., 2. c) 3. Ny o. Sz.f.gy o. Mkk.67. o,.105. o. Magyar szinonimaszótár Interaktív tananyag Feladatlap a nyelvtan mellékletben

10 Év eleji felmérés Az Ny. melléklete Megoldások: Kk T. szöv ege 62. o. 11. A magyar helyes- Helyesírási képesség fejlesztése. írás alapelvei A felmérés javítása, értékelése. Sárkányölő Szent György ÉS AZÓTA, HŐ- SÖK PÁRJA! HÍRETEK SZÁLL SZÁJRUL SZÁJ- RA! A régmúlt eseményeinek megidézése A szóbeli közlés A helyesírási típushibák javítása. Régies szóalakok értelmezése. Az események időrendbe állítása. Tulajdonságok gyűjtése és azonosítása a szereplőkhöz. Önálló ismeretszerzés, egyéni gyűjtőmunka az ősköltészet kialakulásáról. Beszélgetés a babonák életünkre tett hatásáról. Érvek és ellenérvek megfogalmazása a babonákról. A versírás gyakorlása. Szociális kompetencia: Siker és kudarc elfogadásának képessége. Anyanyelvi kommunikáció: Szövegértés, -értelemzés. Személyes kompetencia: Önfejlesztő képesség. Anyanyelvi kommunikáció: A kifejezőképesség fejlesztése. Szociális kompetencia: A vélemények különbségének felismerése, tudatosítása, erre épülő tolerancia. Anyanyelvi kommunikáció: Kreatív szövegalkotás. Ffgy. 7/2. e) 4. a) Sz.f.gy o. Mkk o, o. Interaktív tananyag I o. A monda Történetek a magyarok vándorlásáról A csodaszarvas A hangos kifejező olvasás. Cselekménymondás, a szöveg kiegészítése. A monda műfaji sajátosságainak megfigyelése. Kognitiv kompetencia: Az összehasonlító képesség fejlesztése. I o. 13. A magyar helyesírás szabályai Szóelemző írásmód Helyesírási készség fejlesztése

11 14. Arany János: Rege a csodaszarvasról Memoriter: legalább hat versszak a műből. 15. A magyar helyesírás szabályai 6. A testfestés művészete 16. Mondák a hon-foglalás idejéből és az Árpád-korból Csörsz árka, 17. Helyesírási gyakorló óra A műfaji sajátosságok megfigyelése. A tömörítés és a vázlatírás gyakorlása. László Gyula: 50 rajz a honfoglalókról. A hatékony, önálló tanulás: A megfigyelő képesség fejlesztése. Figyelemösszpontosítás. lényegkiemelő képesség. Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség. Hagyományos és egyszerűsítő írásmód Helyesírási készség fejlesztése Szavak és kifejezések értelmezése. Műveletek megállapítása, helyes sorrendbe állítása. Kérdések megfogalmazása. Kérdésekre válaszadás. Igaz, hamis állítások. A hennafestés motívumai. A monda műfaji sajátosságainak megfigyelése, összehasonlítása a mese műfaji sajátosságaival. A mondatípusok felismerése. A mondák néma és hangos olvasása, a szöveg rövid szóbeli összefoglalása. Kutatómunka, a helyi mondák megismerése. Anyanyelvi kommunikáció: Szövegértelmezés, szókincsbővítés. Kérdéskultúra fejlesztése. Gondolkodási kompetencia: helyes válasz megtalálásának képessége, döntési képesség. Digitális kompetencia. Kognitív kompetencia: Az összehasonlító képesség fejlesztése. A hatékony, önálló tanulás: Szótárak, lexikonok és internet használata. A könyvtári tájékozódás, a különböző információhordozók használatának képessége. Állampolgári kompetencia: Hagyományok tisztelete, megőrzése. I o. Mf. 9. o Sz.f.gy Mkk o, o. Interaktív tananyag I o. Mf o. I o. Házi dolgozat: monda írása megadott motívumra (elbeszélés leírás, párbeszéd)

12 18. A fehér ló mondája A monda műfaji sajátosságainak megfigyelése, összehasonlítása a mese műfaji sajátosságaival. A mondatípusok felismerése. A mondák néma és hangos olvasása, a szöveg rövid szóbeli összefoglalása. A történelmi kor tanulmányozása, 19. Év eleji felmérés 20. tollbamondással Szent László pénze, A balatoni kecskeköröm A monda műfaji sajátosságainak megfigyelése, összehasonlítása a mese műfaji sajátosságaival. A mondatípusok felismerése. A mondák néma és hangos olvasása, a szöveg rövid szóbeli összefoglalása. A történelmi kor tanulmányozása Állampolgári kompetencia: Hagyományok tisztelete, megőrzése. Kognitív kompetencia: Az összehasonlító képesség fejlesztése. A hatékony, önálló tanulás: Szótárak, lexikonok és internet használata. A hatékony, önálló tanulás: Tanultak alkalmazása új helyzetben. Állampolgári kompetencia: Hagyományok tisztelete, megőrzése. Kognitív kompetencia: Az összehasonlító képesség fejlesztése. A hatékony, önálló tanulás: Szótárak, lexikonok és internet használata. 21. A felmérés javítása Szociális kompetencia: Siker és kudarc elfogadásának képessége. 22. Mondák a Hunyadimondakörből Hunyadi kardja A monda műfaji sajátosságainak megfigyelése, összehasonlítása a mese műfaji sajátosságaival. A mondatípusok felismerése. A mondák néma és hangos olvasása, a szöveg rövid szóbeli összefoglalása. A történelmi kor tanulmányozása Állampolgári kompetencia: Hagyományok tisztelete, megőrzése. Kognitív kompetencia: Az összehasonlító képesség fejlesztése. A hatékony, önálló tanulás: Szótárak, lexikonok és internet használata.

13 23. A KOMMUNI- KÁCIÓ Amit már 5. osztályban megtudtál a kommunikációról A testbeszéd. Az önkéntelen gesztusok A kommunikáció tényezői. Mondatalkotás ugyanarról a témáról a kommunikációs funkció megváltoztatásával. Az állati és az emberi kommunikáció összehasonlítása csoportmunkában. Az önkéntelen gesztusok c. szöveg feldolgozása. Tanács megfogalmazása. Önkéntelen gesztusok értelmezése. Véleménynyilvánítás. Anyanyelvi kommunikáció: a kommunikációs funkció alkalmazásának képessége. Kognitív kompetencia: Az összehasonlító képesség fejlesztése. Kombinatív képesség. Anyanyelvi kommunikáció: Szövegértelmezés, az akaratlagos írás fejlesztése feladatmegoldáskor. Narratív kompetencia: Dolgok közlésének és visszaadásának képessége. Ny. 19. o. Ffgy o. Ny o. Ffgy. 18. o. Ffgy. 16/ Mátyás király meg Markóp A szándékos gesztusok 7. Emlékezetfejlesztő és logikus gondolkodást fejlesztő feladatok A monda műfaji sajátosságainak megfigyelése, összehasonlítása a mese műfaji sajátosságaival. A mondatípusok felismerése. A mondák néma és hangos olvasása, a szöveg rövid szóbeli összefoglalása. A történelmi kor tanulmányozása Helyesejtési gyakorlatok. Az akaratlagos írás fejlesztése feladatmegoldás közben. Szöveg feldolgozása tanulópárban. A testbeszéd értelmezésével kapcsolatos feladatok megoldása. Állampolgári kompetencia: Hagyományok tisztelete, megőrzése. Kognitív kompetencia: Az összehasonlító képesség fejlesztése. A hatékony, önálló tanulás: Szótárak, lexikonok és internet használata. Anyanyelvi kommunikáció: Helyesírási, szövegértési képesség. A verbális és nem verbális komplexitás kezelésére való képesség. Szociális kompetencia: Együttműködési képesség, segítségnyújtás, felfedező készség. Ffgy. 7/ 4. c) Ny o. Ffgy o. válogatás a feladatok közül

14 26. A ballada Kőmíves Kelemenné A ballada műfaji jellemzőinek felismerése, összegyűjtése különböző munkaformákban. Feladatok más korokban született műalkotások idegenségének és szépségének megtapasztalására. A hatékony, önálló tanulás: Ismeretszerző, alkalmazó képesség. Szociális kompetencia: Értékek képviselete, eszmények és ideálok befogadása. Személyes kompetencia: Az önkifejezési készség fejlesztése. Kreativitás. I. 36. o. Mf o. I o. Mf o. 27. SZÓFAJOK A szófajok kialakulása. A nyelvek szófaji rendszere. A magyar nyelv szófaji rendszere A metanyelvi szövegekhez kapcsolódó szövegértési feladatok. Szóbeli magyarázat alkotása. Válogató másolás. Kiemelések megfigyelése a feldolgozott szövegeken. Anyanyelvi kommunikáció: Szövegértés, szóértelmezés, helyesírási képességek. Kiemelések értelmezése. A hatékony, önálló tanulás: Sajátosságok felismerése. Logikai képesség. Ffgy. 7/4. d), 5. a) Ny o. 28. Kőmíves Kelemenné A népballada szerepenkénti felolvasása, dramatizálása. Anyanyelvi kommunikáció: A hangos olvasási és a szövegértő képesség fejlesztése. I o. 29. AZ IGE Az ige jelentése 30. Kőmíves Kelemenné Helyesejtési gyakorlatok. A metanyelvi szöveg értelmezése, a Magyar értelmező kéziszótár használata páros munkában. A j hang kétféle jelölése. Az -l képzős igék. T. 6. Kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás. A narratív és dramatikus részek közötti különbségek. Anyanyelvi kommunikáció: Szövegértés, szóértelmezés, helyesírási képességek. A hatékony, önálló tanulás: Segédeszközök használata. Szociális kompetencia: Szóbeli kapcsolattartás. Anyanyelvi kommunikáció: A hangos olvasási és a szövegértő képesség fejlesztése. Személyes kompetencia: Önreflexióra való képesség. Ffgy. 7/4. c), 5/. b) Ny o. Ffgy válogatás a feladatok közül I o. Mf o. I o.

15 8. Kőmíves Kelemenné 31. Vörösmarty Mihály: A buvár Kund Különféle dramatikus formák kipróbálása (pl. bábjáték, némajáték, helyzetgyakorlatok). A ballada hangos és néma, értő olvasása, szerepenkénti felolvasása, dramatizálása. Vállalkozói kompetencia: Jelentkezés szerepjátékra, önbizalom, önkontroll. Anyanyelvi kommunikáció: Szövegértés, szóbeli kifejezőképesség. Anyanyelvi kommunikáció: Szövegértés, szóértelmezés. A szókincs, a kifejezőképesség fejlesztése. Megfelelő nyelvhasználat. I. 41. o. Mf o. válogatás feladatok közül. I o. Mf o Az igékhez járuló ragok A ragozott igealakok helyesírása Vörösmarty Mihály: A buvár Kund II. A személyragok helyes használata. A kiemelések szerepe: 34/3., 35/4. Szókincsfejlesztés: 35/5. b). Összefüggés megfogalmazása. 35/5. c). T. 7. Kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás. Szöveg-átalakítás megadott szempont szerint. Az összeolvadás és a hasonulások az igékben. T. 8. Segítségkérés, tudakozódás. Rövid válaszlevél írása. Gyakorlatok a nyelvi alakzatok és a költői kifejezőeszközök felismerésére. Anyanyelvi kommunikáció: Helyes nyelvhasználat, helyesírás.. Gondolkodási kompetencia: Összefüggéskezelő képesség. Nyelvi kompetencia: Grammatikai szabályrendszer kialakítása. Szociális kompetencia: Kapcsolatkezelési képesség. Anyanyelvi kommunikáció: A kifejező- és helyesírási képesség. Gondolkodási kompetencia: A példakeresés képessége. Rendszerező, logikai képesség. Szociális kompetencia: Segítségnyújtás, gondoskodás képessége, felelősségvállalás Gondolkodási kompetencia: A példakeresés képessége. Ffgy. 7/5. c), 6. a) Ny o. Ffgy válogatás a feladatok közül Ffgy. 7/5. b), 6. b) Ny o. Ffgy. 21. o. I o. Mf o.

16 9. Szekér meg a hintó A szekér és hintó azonosítása és megkülönböztetése. Okkeresés. Véleménynyilvánítás. Szereplők jellemző tulajdonságai. Vázlatkészítés. 10. Damoklész kardja Igaz, hamis állítások kiválasztása. Régi fegyverek felismerése. Képi eltérések megtalálása időre. 34. Az igemódok Indukciós, metanyelvi szövegek és táblázatok értelmezése. Válogató másolás, akaratlagos írás. Érvek megfogalmazása. A hatékony, önálló tanulás: Megfigyelő képesség, oksági gondolkodás képessége. Személyes kompetencia: Befogadói, önkifejezési képesség. Digitális kompetencia. Gondolkodási kompetencia: Döntési képesség. A hatékony, önálló tanulás: Megfigyelés és figyelemkoncentráció. Digitális kompetencia. Anyanyelvi kommunikáció: Szövegértő képesség, helysírás fejlesztése. Kommunikatív kompetencia: ábraolvasás. Sz.f.gy Mkk.71. o,.108. o. Interaktív tananyag Interaktív tananyag Ffgy. 7/5. e), 6. c) Ny o. 35. Arany János: A walesi bárdok Memoriter: Arany János: A walesi bárdok A nyelvi eszközök és a jelentés kapcsolatának felfedezése. Az érzelmek, gondolatok megjelenítésének megfigyelése, beszélgetés a tapasztalatokról. Tudásszerző kompetencia: Az analizáló, a szintetizáló és az absztrakciós képesség fejlesztése. Személyes kompetencia: Önkifejezési készség. I o. Mf o. 36. Az igeidők 37. Arany János: A walesi bárdok A tanult ismeretek felidézése Gyakorlatok a szóképek és nyelvi alakzatok felismerésére, valamint a jó és a rossz, az igazság és az igazságtalanság megkülönböztetésére. Gondolkodási kompetencia: Analizáló, szintetizáló, absztrakciós képesség. Személyes kompetencia: Az erkölcsi érzék fejlesztése I o. Mf o.

17 11. Balladák kifejező olvasása, versmondás 38. Az igemódok és igeidők kapcsolata A felszólító módú igék. A kínálás nyelvi formái: 45/8. 9. T. 9. Hangos olvasás fejlesztése Anyanyelvi kommunikáció: Helyesírási képesség, kulturált nyelvhasználat. Ffgy. 7/6. d) Ny o A románc Vörösmarty Mihály: Szép Ilonka Az igemódok és igeidők kapcsolata II. 41. Vörösmarty Mihály: Szép Ilonka Cselekménymondás, a helyszínek változásának nyomon követése. Igemódok és igeidők közötti összefüggések. Cselekménymondás, a helyszínek változásának nyomon követése. A címadás gyakorlása. Anyanyelvi kommunikáció: A szövegértés, szókincs, a kifejezőképesség fejlesztése. Tudásszerző kompetencia: Összefüggéskezelő, ismeretszerző képesség. Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség: Érzelmekkel való bánni tudás képessége. Anyanyelvi kommunikáció: A szóbeli szövegértés fejlesztése. I o. Mf. 18. o. Ny o. I o. Mf. 18. o. 12. Piramismesék Címértelmezés. Igaz, hamisállítások megkülönböztetése. Ábraértelmezés, a piramis keresztmetszete. Szinonimák felismerése memóriajátékban. Gondolkodási kompetencia: Döntési képesség. Kommunikatív kompetencia: ábraolvasás. Digitális kompetencia. Sz.f.gy Mkk o., 106. o. Interaktív tananyag

18 42. A kijelentő módú igék helyesírásának gyakorlása Összefoglalás A feltételes módú igék helyesírásának gyakorlása. A múlt idejű igék helyesírása. T. 10. Kérés megfogalmazása. Ny. 46/1. d). Indukciós szövegek értelmezése. A helyesírási szabályzat használata tanulópárban. Ny. 47/3. a) Az epikus művek szerkezeti elemeinek ismerete. A versszak és a nagyobb szerkezeti egységek. Az alkotások összevetése, megbeszélése. Összefoglaló TOTÓ. Helyesejtési gyakorlatok. A -nák helytelen használata. A reklám szerepe az életünkben. Reklámszöveg alkotása. Mi lenne, ha típusú szöveg alkotása. Anyanyelvi kommunikáció: Helyesírási, szövegértelmezési képesség, udvarias nyelvhasználat. A hatékony, önálló tanulás: Segédeszközök használata. Tájékozódás. Szociális kompetencia: Együttműködési képesség. A hatékony, önálló tanulás: A rendszerező, összehasonlító és elemző képesség fejlesztése. Szociális kompetencia: Versengési képesség, bizonytalanságtűrés. Anyanyelvi kommunikáció: Helyesírási, szövegértelmezési képesség. Kommunikációértékelés képessége. Személyes kompetencia: Kreativitás, önkifejezési, önállóságvédő képesség. 45. Számonkérés Mondák, balladák A hatékony, önálló tanulás: Tanultak alkalmazása új helyzetben. 46. A feltételes módú igék helyesírásának gyakorlása Kipling: A dzsungel könyve Helyesejtési gyakorlatok. Az -n végű, az egy tagú -sz végű igék. T. 11. A bemutatás. Ny. 53/10. c) Igeidőváltás. Színházi plakát értelmezése A plakáthoz feladatsor készítése csoportmunkában Anyanyelvi kommunikáció: Helyesírás, kommunikációs képesség. Szociális kompetencia: Kapcsolatkezelési és kötődési képesség. Szociális kompetencia: kooperativ képesség Anyanyelvi kommunikáció: Szövegértés, szövegalkotás. Kommunikatív kompetencia: Ábraolvasás. Ffgy. 8/7. Ny o. I o. válogatás a feladatok közül Mf. 20. o. Ffgy. 8/7. Ny o. If.feladatlap Ffgy. 8/7. Ny o. Ffgy. 45/18.

19 TOLDI MIKLÓS KÉPE ÚGY LO- BOG FEL NÉ- KEM Arany János élete A felszólító módú igék helyesírása Az ikes igék Az alsó tagozatban olvasott Aranyversek felidézése. Rövid ismertető készítése a szövegben előforduló néhány fogalomról. Térképhasználat. A -t, -st, -szt; -s, -sz, -z, -dz végű igék helyesírásnak gyakorlása csoportmunkában. T. 12. vagy 13. A szüszükölés. Utasítások megfogalmazása. Véleménynyilvánítás. Kognitív kompetencia: Konvertáló képesség. Anyanyelvi kommunikáció: Szövegalkotás, szókincsfejlesztés. A hatékony, önálló tanulás: Lényegkiemelő, tájékozódó képesség. Normatív kompetencia: Szabálykövető képesség. Anyanyelvi kommunikáció: Helyesírási, szövegalkotási képesség. Tudásszerző kompetencia: Problémalátás, problémamegoldás. 49. A témazáró javítása Versmondás Anyanyelvi kommunikáció: Kifejező versmondás 50. Helyesírási gyakorló óra Igék helyesírásának gyakorlása Anyanyelvi kommunikáció: Helyesírási, szövegalkotási képesség. I o. Mf o. Ny o. Ffgy o. Ny. 58. o. Ffgy. 45/ Hogyan keletkezett a Toldi? Ajánló A Toldi keletkezése Ilosvai Selymes Péter históriája Az igékről tanultak összefoglalása. Szövegelemzési technikák. Más korokban született művek idegenségének megtapasztalása. A Toldi műfaji sajátosságainak megfigyelése, összehasonlítása az eddig tanult epikai műfajokkal. Az igék helyesírása. T. 14. Indukciós szöveg értelmezése. 1Anyanyelvi kommunikáció: Az irodalmi értékek iránti fogékonyság, a hangos olvasási, a szövegértő, a kifejezőképesség fejlesztése. Kognitív kompetencia: Összehasonlító és elemző képesség. Digitális kompetencia. Anyanyelvi kommunikáció: Szövegértelmezés, helyesírás. Nyelvi kompetencia: Grammatikai rendszer kialakítása. I o. Mf o. Mf. 25. o. Ffgy. 8/8. a), b), 9. Ny o.

20 53. Arany János: Toldi Előhang Memoriter: az Előhang. Milyennek képzeled Toldi Miklós alakját? Pozitív gondolkodás képessége, esztétikai érzék fejlesztése. 2Anyanyelvi kommunikáció: Az irodalmi értékek iránti fogékonyság, a hangos olvasási, a szövegértő, a kifejezőképesség fejlesztése. 54. Az igékről tanultak összefoglalása. II. Az igék helyesírása. T. 14. A meggyőzés. Ny. 61/6. g) 55. Toldi I. ének Az epikus művek szerkezeti egységeinek felfedezése, megismerése, megnevezése. Jóslás: a mű olvasása közben előre megjósoltatjuk a tanulókkal a folytatást. Anyanyelvi kommunikáció: Szövegértelmezés, helyesírás. Nyelvi kompetencia: Grammatikai rendszer kialakítása. A hatékony, önálló tanulás: Szövegértés, lényegkiemelés, összefüggés-kezelő képesség. Előfeltevések megfogalmazása. Feltevés és tévedés megkülönböztetése. Digitális kompetencia. Ffgy. 8/8. a), b), 9. Ny o. I o. Mf o. Ajánlott mű: Pásztor Emil: Toldi-szótár, Magyar szinonimaszótár A NÉVSZÓK A főnév. A tulajdonnév és a köznév. Toldi I. ének Memoriter: az 1., 2. és 3. versszak. Metanyelvi szöveg értelmezése. Ny. 63/1. A főnevek kezdőbetűje. Vita. Ffgy. 24. o. A helyszínek változásának nyomon követése. Anyanyelvi kommunikáció: Szövegértés, helyesírási képesség. Térbeli változások követése. A hatékony, önálló tanulás: Szövegértés, lényegkiemelés, összefüggés-kezelő képesség. Ffgy. 8/8. c), d). 9. o. Ny o. I o. Mf o 15. Toldi I. ének Szövegértő képesség csoportmunkában Szociális kompetencia: Segítségnyújtás, türelem. Kooperativ munka

21 58. Témazáró írása: az ige. Táj- és térleírás 59. A témazáró értékelése, javítása. Ffgy. 48. o., 49/5. Szóbeli, írásbeli kifejezőképesség. Az Ny. melléklete. Megoldások: Kk o. T. szövege 62. o. Személyes kompetencia: Önértékelés, önfejlesztés, önreflexióra való képesség Mit hoz az új év? Toldi II. ének Memoriter: a 12. versszak. Toldi III. ének Memoriter: a 7. és 8. versszak. Bekezdések tartalmának sorrendbe állítása, lényegkiemelés. Munkafolyamat leírása. Tény és vélemény közötti különbségtétel. Hagyományok megismerése. Az epikus mű szerkezeti egységeinek megismerése, megnevezése. Feladatok a helyszínek és időpontok, időtartamok megállapítására. Koncentráció: Arany János: Családi kör (életkép). Rajz készítése a Toldi-házról. Az elbeszélői előadásmód sajátosságainak, az érzelmi, indulati feszültség fokozásában részt vevő eszközöknek a megfigyelése. Válogató olvasás, bírósági tárgyalás: érvek és ellenérvek megfogalmazása Miklós tettéről. A hatékony, önálló tanulás: Szövegértés, időbeli változások követése. Reprodukáló képesség. Állampolgári kompetencia: Hagyománytisztelet. Nemzettudat. Digitális kompetencia. 3A hatékony, önálló tanulás: Szövegértés, a tér- és időbeli változások követése. Anyanyelvi kommunikáció: A verbális és nem verbális komplexitás kezelésére való képesség. Esztétikai művészeti tudatosság. Digitális kompetencia. Kognitív kompetencia: Az analizáló és a szintetizáló képesség fejlesztése. Szociális kompetencia: Mások véleményének meghallgatása és szembesítése. Digitális kompetencia. Sz.f.gy o. Mkk o., 111. o. Interaktív tananyag I o. Mf o. Interaktív tananyag I o. Mf o. Interaktív tananyag

22 62. A köznév fajtái és helyesírásuk. Helyesejtési gyakorlatok. Időtartam helyes jelölése, j ly, elválasztás. T. 15. Kedvenc édesség receptje. Ny. 67/11. A recept előadása. Vita. Ffgy. 25. o. 63. Toldi IV. ének Költői képek (megszemélyesítés, hasonlat, metafora, allegória) felismerése és megnevezése. 64. A tulajdonnév fajtái és helyesírásuk. Helyesejtési gyakorlatok. A tulajdonnevek nagy kezdőbetűje. A hagyomány elve a családnevekben. Metanyelvi szöveg értelmezése. Ny. 71/5. Vita. Ffgy. 26. o. Anyanyelvi kommunikáció: Helyesírási, szövegalkotási, előadói képesség. Érvek, ellenérvek megfogalmazásának képessége. Szociális kompetencia: Másokra való odafigyelés képessége. A hatékony, önálló tanulás: Megfigyelő és kombinatív képesség. A figyelem tartósságának növelése. Anyanyelvi kommunikáció: A kifejezőképesség fejlesztése. Szókincsbővítés. Anyanyelvi kommunikáció: Helyesírási, szövegértési, előadói képesség. Érvek, ellenérvek megfogalmazásának képessége. Szociális kompetencia: Siker és kudarc elfogadásának képessége. Ffgy. 8/e), f), 9/10. Ny o. I o. Mf o. Ffgy. 10/7., 8. o. Ny o. 65. Toldi IV. ének Memoriter: a 4. versszak. 18. Fekete István nyomában A költő nyelvhasználatának (képes beszéd, hangulatteremtés, szórend stb.) megfigyelése, folyamatos szógyűjtés. Adatkeresés, adatok rendezése. Szómagyarázatok készítése. Helységnevek helyesírás. Rövid jellemzés készítése Fekete Istvánról. Könyvajánlás írása A hatékony, önálló tanulás: Megfigyelő és kombinatív képesség. A figyelem tartósságának növelése. Anyanyelvi kommunikáció: A kifejezőképesség fejlesztése. Szókincsbővítés. Digitális kompetencia. Anyanyelvi kommunikáció: Szövegértés, szövegalkotás, helyesírás, szókincsbővítés. Narratív kompetencia: Dolgok közlésének képessége. Adatkezelés, adatok rögzítése. I o. Mf o. Sz.f.gy Mkk o., 109. o.

23 66. A személynevek helyesírása A személynevek helyesírásának gyakorlása csoportmunkában. A családnevek -val, -vel ragos alakjainak helyesírása. Régies és idegen eredetű családnevek helyesírása. Anyanyelvi kommunikáció: Helyesírási, szövegértési képesség. Szociális kompetencia: Együttműködési képesség, segítségnyújtás, alá- és fölérendeltség elfogadása, szabálykövetés. Ny o., válogatás a kimaradt feladatok közül 67. Memoriterek számonkérése 68. Az állatnevek helyesírása Az állatnevek helyesírásának gyakorlása csoportmunkában. A Ny. 75/8. feladatának megoldása páros munkában. A figyelem tartósságának növelése. Anyanyelvi kommunikáció: Helyesírási, szövegértési képesség. Szociális kompetencia: Együttműködési képesség, segítségnyújtás, alá- és fölérendeltség elfogadása, szabálykövetés. Szótárhasználat. Ny o., válogatás a kimaradt feladatok közül 69. Toldi V. ének Memoriter: a 15. versszak Vázlatírás csoportosan és/vagy egyénileg tartalommondáshoz. Az állatokkal való küzdelem mint téma. Koncentráció a mesékkel, a János vitézzel. 19. A kilencöves tatu Szövegértelmezés. A kilencöves tatu bemutatása változó kommunikációs helyzetben. A földrajzi nevek helyesírása. Narratív kompetencia: Dolgok közlésének képessége. Kognitív kompetencia: Összehasonlító, elemző képesség. Digitális kompetencia. Hatékony, önálló tanulás: Lényegkiemelés, adatkeresés. Kommunikatív kompetencia: Ábraolvasás, ábrázolás. Anyanyelvi kommunikáció: Helyesírási, szövegértés és alkotás. I o. Mf. 32. o. Sz.f.gy o. Mkk o., 108. o. Interaktív tananyag

TANMENET A MAGYAR NYELV TANÍTÁSÁHOZ 6. ÉVFOLYAM

TANMENET A MAGYAR NYELV TANÍTÁSÁHOZ 6. ÉVFOLYAM TANMENET A MAGYAR NYELV TANÍTÁSÁHOZ 6. ÉVFOLYAM Készült az APÁCZAI KIADÓ AZ ÉVFOLYAM SZÁMÁRA KÉSZÍTETT TANKÖNYVEIHEZ, TANESZKÖZEIHEZ A tanmenetben előforduló rövidítések: Ffgy. = Fogalmazási feladatgyűjtemény

Részletesebben

Magyar nyelvtan tanmenet 4. osztály

Magyar nyelvtan tanmenet 4. osztály COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA Magyar nyelvtan tanmenet 4. osztály 2013/2014 Tanítók: Tóth Mária, Buruncz Nóra Tankönyvcsalád: Nemzeti Tankönyvkiadó Anyanyelvünk világa 4. osztály

Részletesebben

TANANYAGBEOSZTÁS. Mátészalka, szeptember 1. A pályázat megnevezése, jelzete: TÁMOP /

TANANYAGBEOSZTÁS. Mátészalka, szeptember 1. A pályázat megnevezése, jelzete: TÁMOP / TANANYAGBEOSZTÁS A pályázat megnevezése, jelzete: TÁMOP 3.1.4. 08/2-2008 0149 Címe: A kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés megteremtése Mátészalkán Implementáló pedagógus: Oláhné Borzován Edit

Részletesebben

TANMENET IMPLEMENTÁCIÓ ELŐREHALADÁS BESZÁMOLÓ

TANMENET IMPLEMENTÁCIÓ ELŐREHALADÁS BESZÁMOLÓ Társadalmi Megújulás Operatív Program Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4-08/2. - 2009-0094 " Oktatásfejlesztés Baja Város Önkormányzata által fenntartott

Részletesebben

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN Készítette: Adorjánné Tihanyi Rita Innováció fő célja: A magyar irodalom és nyelvtan tantárgyak oktatása

Részletesebben

MAGYAR NYELV Tömbösített tanmenet 7. a osztály

MAGYAR NYELV Tömbösített tanmenet 7. a osztály Óra Témakör, tananyag 1. Bevezető óra: ismerkedés az új taneszközökkel 2. Ismétlés: hangtan 3. 4. Ismétlés: a szófajok Ismétlés: szóalaktan 5. Ism.: Az igenevek Tollbamondás 6. Az év eleji tollbamondásértékelése

Részletesebben

Mondatkiegészítés adott. Az írásmódtól eltérô. Mondatalkotás. pótlása. Hosszú mássalhangzós. Másolás. Mondatvégi írásjelek

Mondatkiegészítés adott. Az írásmódtól eltérô. Mondatalkotás. pótlása. Hosszú mássalhangzós. Másolás. Mondatvégi írásjelek 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Felmérés a tanév elején Az alsó és felsô ívelésû betûcsoportok Felsô hurkolású betûk C-s kapcsolás alsó ívelés után Kis horogvonallal kapcsolódó betûk Kis horogvonal után c-s kapcsolás

Részletesebben

Tagolatlan mondat szavakra tagolása, helyes leírása Ellenőrzés

Tagolatlan mondat szavakra tagolása, helyes leírása Ellenőrzés táblák:layout 1 2008.06.13. 6:37 Oldal 18 1. Ismétlés A 2. osztályos szóanyag szavainak másolása írott és nyomtatott betűkről Tollbamondás Szógyűjtés képről, a gyűjtött szavak leírása 2. Ismétlés A 2.

Részletesebben

2013/14. tanév. 3.osztály

2013/14. tanév. 3.osztály 2013/14. tanév Magyar és tanmenet 3.osztály Tanító: Kottyán Dóra, Törzsökné Peske Edina Tankönyv:Földvári Erika munkatankönyv I-II. Földvári Erika munkatankönyv Éves óraszám:148 óra ( heti 4 óra) 1.hét

Részletesebben

MAGYAR NYELV Tömbösített tanmenet 7. b évfolyam

MAGYAR NYELV Tömbösített tanmenet 7. b évfolyam Óra Témakör, tananyag MAGYAR NYELV Tömbösített tanmenet 7. b évfolyam Helyesejtés, helyesírás, Kommunikáció nyelvművelés Olvasás-szövegértés és szövegalkotás Megjegyzés 1. 2. 3. Ismétlés: hangtan Ismétlés:

Részletesebben

TÁMOP 3.4.3 08/2 Iskolai tehetséggondozás MŰVÉSZETI TEHETSÉGKÖR

TÁMOP 3.4.3 08/2 Iskolai tehetséggondozás MŰVÉSZETI TEHETSÉGKÖR TÁMOP 3.4.3 08/2 MŰVÉSZETI TEHETSÉGKÖR TÁMOP 3.4.3 08/2 TÁMOP 3.4.3 08/2 Elsődleges cél volt a gyermek személyiségét több irányból fejleszteni a kiemelkedő képességeit tovább csiszolni, a testilelki komfortérzetét

Részletesebben

TANMENET IMPLEMENTÁCIÓ ELŐREHALADÁS BESZÁMOLÓ

TANMENET IMPLEMENTÁCIÓ ELŐREHALADÁS BESZÁMOLÓ Társadalmi Megújulás Operatív Program Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4-08/2. - 2009-0094 " Oktatásfejlesztés Baja Város Önkormányzata által fenntartott

Részletesebben

Magyar nyelv és irodalom Fejlesztési terv

Magyar nyelv és irodalom Fejlesztési terv és a Magyar nyelv és irodalom Fejlesztési terv A sport összeköt testvériskolai kapcsolat kiépítése a és a Boglári Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola között Készítette: Pap Andrea Pétervására,

Részletesebben

NT MAGYAR NYELV ÉS KOMMUNIKÁCIÓ 6. TANMENETJAVASLAT. (heti 2 óra, azaz évi 74 óra)

NT MAGYAR NYELV ÉS KOMMUNIKÁCIÓ 6. TANMENETJAVASLAT. (heti 2 óra, azaz évi 74 óra) NT-11631 MAGYAR NYELV ÉS KOMMUNIKÁCIÓ 6. TANMENETJAVASLAT (heti 2 óra, azaz évi 74 óra) A tanmenetben megadott gyakorlatszámok csak tájékoztató jellegűek, nem a megoldandó feladatok mennyiségét jelölik,

Részletesebben

HUNYADI MÁTYÁS a szövegértés-szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban

HUNYADI MÁTYÁS a szövegértés-szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban HUNYADI MÁTYÁS a szövegértés-szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban az intézmény saját innovációjaként TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0010 Kompetencia alapú oktatás bevezetése a Piarista Rend

Részletesebben

NT MAGYAR NYELV ÉS KOMMUNIKÁCIÓ 6. TANMENETJAVASLAT. (heti 2 óra, azaz évi 74 óra)

NT MAGYAR NYELV ÉS KOMMUNIKÁCIÓ 6. TANMENETJAVASLAT. (heti 2 óra, azaz évi 74 óra) NT-11531 MAGYAR NYELV ÉS KOMMUNIKÁCIÓ 6. TANMENETJAVASLAT (heti 2 óra, azaz évi 74 óra) A tanmenetben megadott gyakorlatszámok csak tájékoztató jellegűek, nem a megoldandó feladatok mennyiségét jelölik,

Részletesebben

-3- -a zavartalan munka biztosítása. - felolvasással, egyéni javítással. 2. Házi feladat ellenőrzése: Tk. 100/12. FOM

-3- -a zavartalan munka biztosítása. - felolvasással, egyéni javítással. 2. Házi feladat ellenőrzése: Tk. 100/12. FOM ÓRATERVEZET Tantárgy: Magyar nyelv Osztály: 5.d Az óra címe: Hangalak és jelentés a szavakban A tematikus egység: A szavak alakja és szerkezete. Az óra célja: A tudatos és igényes szóbeli és írásbeli nyelvhasználat

Részletesebben

TANMENETJAVASLAT A MAGYAR NYELV TANÍTÁSÁHOZ, 8. ÉVFOLYAM

TANMENETJAVASLAT A MAGYAR NYELV TANÍTÁSÁHOZ, 8. ÉVFOLYAM TANMENETJAVASLAT A MAGYAR NYELV TANÍTÁSÁHOZ, 8. ÉVFOLYAM A következő oldalakon olyan tanmenetjavaslat áll a 8. évfolyamon tanító kollégák rendelkezésére, amely a szakrendszerű nyelvtanórák tananyagát tartalmazza

Részletesebben

Modul címe: Szent Iván éj

Modul címe: Szent Iván éj TÁMOP-3.1.4-08/2-2009-0207 pályázat Moduláris program megszervezése EZ AZ ÉJSZAKA MÁS MINT A TÖBBI.. Modul címe: Szent Iván éj Készítette: Kiss Tamás MODUL LEÍRÁS Ajánlott korosztály Ajánlott időkeret:

Részletesebben

Javaslat a helyi tanterv elkészítéséhez Magyar nyelv és irodalom 3. osztály

Javaslat a helyi tanterv elkészítéséhez Magyar nyelv és irodalom 3. osztály Oktatási célok: Javaslat a helyi tanterv elkészítéséhez Magyar nyelv és irodalom 3. osztály - irodalmi kifejezésformák, stílusbeli és szerkezeti sajátosságok felfedeztetése; - a magyar nyelv és a magyar

Részletesebben

MAGYAR NYELV Tömbösített tanmenet 8. D évfolyam Helyesejtés, helyesírás, Kommunikáció Olvasás-szövegértés és szövegalkotás Mtk. 26./4.

MAGYAR NYELV Tömbösített tanmenet 8. D évfolyam Helyesejtés, helyesírás, Kommunikáció Olvasás-szövegértés és szövegalkotás Mtk. 26./4. Óra 1. émakör, tananyag Ismerkedés az új taneszközökkel Ismétlés Hangtani ismeretek MAGYAR NYELV ömbösített tanmenet 8. D évfolyam Helyesejtés, helyesírás, Kommunikáció Olvasás-szövegértés és nyelvhelyesség

Részletesebben

Egész tanévben minden tanítási órán folyamatos. Anyanyelvi kommunikáció: helyesírási,

Egész tanévben minden tanítási órán folyamatos. Anyanyelvi kommunikáció: helyesírási, Társadalmi Megújulás Operatív Program Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4-08/2. - 2009-0094 " Oktatásfejlesztés Baja Város Önkormányzata által fenntartott

Részletesebben

SZENT ISTVÁN a szövegértés- szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban

SZENT ISTVÁN a szövegértés- szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban SZENT ISTVÁN a szövegértés- szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban az intézmény saját innovációjaként TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0010 Kompetencia alapú oktatás bevezetése a Piarista Rend

Részletesebben

TANMENETJAVASLAT. a nyelvtan és helyesírás tanításához a 4. évfolyam számára

TANMENETJAVASLAT. a nyelvtan és helyesírás tanításához a 4. évfolyam számára TANMENETJAVASLAT a nyelvtan és helyesírás tanításához a 4. évfolyam számára Készült: Az Apáczai Kiadó Kerettanterve és Fülöp Mária Szilágyi Ferencné Nyelvtan és helyesírás munkáltató tankönyve alapján

Részletesebben

TANMENET. Szövegértés-szövegalkotás. Vissza a meséhez! 5.évfolyam

TANMENET. Szövegértés-szövegalkotás. Vissza a meséhez! 5.évfolyam TANMENET Szövegértés-szövegalkotás Vissza a meséhez! 5.évfolyam Készítette: Jóváhagyta: Benedekné Juhász Katalin szaktanár Gubáné Csánki Ágnes igazgató Gödöllő, 2010. január 3. óra tananyag feladat cél

Részletesebben

Javaslat a helyi tanterv elkészítéséhez Magyar nyelv és irodalom 4. osztály

Javaslat a helyi tanterv elkészítéséhez Magyar nyelv és irodalom 4. osztály Oktatási célok: Javaslat a helyi tanterv elkészítéséhez Magyar nyelv és irodalom 4. osztály - irodalmi kifejezésformák, stílusbeli és szerkezeti sajátosságok felfedeztetése; - a magyar nyelv és a magyar

Részletesebben

A tanulás fejlesztésének tanulása Tanulási program

A tanulás fejlesztésének tanulása Tanulási program A tanulás fejlesztésének tanulása Tanulási program Tematikus tananyag Tanulási program / Tanulói tevékenység Produktum/teljesítmény I. Bevezetés a tanulás fejlesztésének tanulásába 1. A T.F.T. célja, témakörei

Részletesebben

Felkészítés a középiskolai írásbeli felvételire magyarból. Készítette: Kunkli Ferencné Balmazújvárosi Általános Iskola Bocskai István Tagintézmény

Felkészítés a középiskolai írásbeli felvételire magyarból. Készítette: Kunkli Ferencné Balmazújvárosi Általános Iskola Bocskai István Tagintézmény Felkészítés a középiskolai írásbeli felvételire magyarból Készítette: Kunkli Ferencné Balmazújvárosi Általános Iskola Bocskai István Tagintézmény Debrecen, 2015. 10. 15. A jó gyakorlat célja Kompetenciaalapú

Részletesebben

HELYI TANTÁRGYI RENDSZER. NÉMET NYELV ÉS IRODALOM Évfolyam: 1-4.

HELYI TANTÁRGYI RENDSZER. NÉMET NYELV ÉS IRODALOM Évfolyam: 1-4. NEMZETISÉGI NYELV ÉS IRODALOM Tantárgy: (helyi) Évfolyam: 1-4. Óraszámok Tantárgy Óraszám évfolyamonként 1. 2. 3. 4. Német nyelv és irodalom 5 5 5 5 Éves óraszám 180 180 180 180 Témakörök Tematikai egység

Részletesebben

Feladatellátási hely neve és címe: Kölcsey Utcai Általános Iskola és Alapfokú Művészet-oktatási Intézmény, 9900 Körmend, Kölcsey u. 12.

Feladatellátási hely neve és címe: Kölcsey Utcai Általános Iskola és Alapfokú Művészet-oktatási Intézmény, 9900 Körmend, Kölcsey u. 12. Körmend Város Önkormányzata 9900 Körmend, Szabadság tér 7. Tel.: 94/592-900, fax: 94/410-623 E-mail: kormend@kormend.hu Pályázati azonosító: TÁMOP-3.1.4-08/2-2009-0107 Pályázat címe: A körmendi Dr. Batthyányné

Részletesebben

HONFOGLALÁS a szövegértés-szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban

HONFOGLALÁS a szövegértés-szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban HONFOGLALÁS a szövegértés-szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban az intézmény saját innovációjaként TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0010 Kompetencia alapú oktatás bevezetése a Piarista Rend három

Részletesebben

írás (szürkével elkülönítve)

írás (szürkével elkülönítve) Én és a szeptember ismétlés, gyakorlás hónap hét óra blokk időterv Kommunikációs és írástechnikai készségek-képességek fejlesztése (tanmeneti ajánlás; Írás, 2. évfolyam, 55 óra - KOMP-könyvek) téma (beszéd,

Részletesebben

Funkcionális analfabétizmus felszámolása programterv

Funkcionális analfabétizmus felszámolása programterv Funkcionális analfabétizmus felszámolása programterv TÉA- ÓA- Z 1-2 TATAO FOGAA, TÉNYÉG, ÓDZ FADAT A magyar ábécé kis- és nagybetűinek felismerése nyomtatott és kézírásos formában. A magyar ábécé kis-

Részletesebben

Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához

Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához A Tanulásmódszertan az iskolai tantárgyak között sajátos helyet foglal el, hiszen nem hagyományos értelemben vett iskolai tantárgy. Inkább a képességeket felmérő

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Pedagógusképzés támogatása TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM ÁLTALÁNOS ISKOLA, FELSŐ TAGOZAT Sorozataink a 2015/2016-os tanévre Mind a magyar nyelv, mind az irodalom tantárgyhoz színvonalas

Részletesebben

TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK

TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK Tantárgyi fejlesztések Ha fölgyújtjuk a gyermekben a veleszületett szikrát, azzal mindig olyan magaslatok felé nyitunk utat, amilyenekről álmodni sem mertünk volna. Kristine Barnett

Részletesebben

A munka világával kapcsolatos tulajdonságok, a kulcskompetenciák

A munka világával kapcsolatos tulajdonságok, a kulcskompetenciák Zachár László A munka világával kapcsolatos tulajdonságok, a kulcskompetenciák HEFOP 3.5.1. Korszerű felnőttképzési módszerek kidolgozása és alkalmazása Tanár-továbbképzési alprogram Szemináriumok Budapest

Részletesebben

TANMENETJAVASLAT A MAGYAR NYELV TANÍTÁSÁHOZ

TANMENETJAVASLAT A MAGYAR NYELV TANÍTÁSÁHOZ 22 Tantárgyi program a magyar nyelv tanításához (8. osztály) TANMENETJAVASLAT A MAGYAR NYELV TANÍTÁSÁHOZ Néhány fontos megjegyzés a tanmenetjavaslatok használatához A tanmenet a NAT, a kerettanterv, az

Részletesebben

1.számú melléklet. Projektleírás

1.számú melléklet. Projektleírás 1.számú melléklet Projektleírás PROJEKT CÍME CÉLCSOPORT RÉSZTVEVŐK KARÁCSONYI UTAZÁS Felső tagozatos osztályok Az osztályokban tanuló diákok Projektvezető Az osztályokban tanító pedagógusok IDŐTARTAM ÓRAKERET

Részletesebben

a 10. osztályban tanult magyar nyelvi és kommunikációs ismeretek anyaggyűjtés, vázlatírás, grafikai szervezők használata

a 10. osztályban tanult magyar nyelvi és kommunikációs ismeretek anyaggyűjtés, vázlatírás, grafikai szervezők használata MAGYAR NYELV ÉS KOMMUNIKÁCIÓ 11. TANMENETJAVASLAT (heti 1, évi 37 óra) Taneszközök: Antalné Szabó Ágnes Raátz Judit: Magyar nyelv és kommunikáció 11. tankönyv (NT- 17337) Antalné Szabó Ágnes Raátz Judit:

Részletesebben

MAGYAR IRODALOM ÓRAVÁZLAT

MAGYAR IRODALOM ÓRAVÁZLAT MAGYAR IRODALOM ÓRAVÁZLAT A pedagógus neve: Tarné Éder Marianna Műveltségi terület: tanító Tantárgy: magyar irodalom Osztály: 4. b Az óra témája: "Itt élned, halnod kell " történelmi projekt A kalandozások

Részletesebben

Ötletek a magyar mint idegen nyelv tanításához feladattípusok szerint

Ötletek a magyar mint idegen nyelv tanításához feladattípusok szerint Gedeon Márta Barátka Agnieszka Varsói Tudományegyetem, Magyar Tanszék Ötletek a magyar mint idegen nyelv tanításához feladattípusok szerint Minden nyelvtanár általában valamilyen taneszköz segítségével

Részletesebben

Tanmenet Heti 1 óra, évi 37 óra

Tanmenet Heti 1 óra, évi 37 óra AJÁNLOTT SZEMPONTOK A TANULÓI TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉ- KELÉSÉHEZ Mind a szövegtani anyagot, mind a stilisztikát ajánlatos diagnosztizáló értékeléssel kezdeni, feltárni a tanulók előzetes tudását. A szövegtani

Részletesebben

Tudorka óravázlat Magyar irodalom 4. évfolyam Tudorka 28. oldal

Tudorka óravázlat Magyar irodalom 4. évfolyam Tudorka 28. oldal Tudorka óravázlat Magyar irodalom 4. évfolyam Tudorka 28. oldal Tantárgy: Magyar irodalom Témakör: Történelmi arcképcsarnok Tananyag: Mátyás király és a pásztor című olvasmány feldolgozása, dramatizálása

Részletesebben

IKT DÁTUM, TANÓRA TANANYAG IKT ESZKÖZ ANYAG. 1. szept. 14./8. Csoportbontás: 1. csop. könyvtári óra (a katalógus) 2. csop. A hangos olv.

IKT DÁTUM, TANÓRA TANANYAG IKT ESZKÖZ ANYAG. 1. szept. 14./8. Csoportbontás: 1. csop. könyvtári óra (a katalógus) 2. csop. A hangos olv. IKT DÁTUM, TANÓRA TANANYAG IKT ESZKÖZ ANYAG 1. szept. 14./8. Csoportbontás: 1. csop. könyvtári óra (a katalógus) 2. csop. A hangos olv. felmérése 2. okt.08./20. Csoportbontás: 1. csop.: a hangos olvasás

Részletesebben

Bevezetés a táncfilm készítésbe kritikai érzék fejlesztése Klasszikus balett

Bevezetés a táncfilm készítésbe kritikai érzék fejlesztése Klasszikus balett SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIA Projekt az Alapfokú Művészetoktatási Intézmények számára Klasszikus balett tanszak (9-12. életév) Bevezetés a táncfilm készítésbe kritikai érzék fejlesztése

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM... 3 TÖRTÉNELEM ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK... 22 HON- ÉS NÉPISMERET... 38 TÁNC ÉS DRÁMA... 43

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM... 3 TÖRTÉNELEM ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK... 22 HON- ÉS NÉPISMERET... 38 TÁNC ÉS DRÁMA... 43 ERKEL FERENC PEDAGÓGIAI PROGRAM V. kötet HELYI TANTERV FELSŐ TAGOZAT 5-8. 2009. TARTALOMJEGYZÉK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM... 3 TÖRTÉNELEM ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK... 22 HON- ÉS NÉPISMERET... 38 TÁNC ÉS

Részletesebben

Írás 2. tanmenet. Az óra témája (tankönyvi lecke) vagy funkciója. Célok, feladatok Fejlesztési terület Ismeretanyag. Témák órákra bontása

Írás 2. tanmenet. Az óra témája (tankönyvi lecke) vagy funkciója. Célok, feladatok Fejlesztési terület Ismeretanyag. Témák órákra bontása Témák órákra bontása Írás 2. tanmenet Az óra témája (tankönyvi lecke) vagy funkciója Célok, feladatok Fejlesztési terület Ismeretanyag 1. Az írott kisbetűk írásának ismétlése. 2. Az írott kisbetűk írásának

Részletesebben

Tanmenetjavaslat a Nyelvtan 5. tankönyv az 5. évfolyam számára című tankönyvhöz AP

Tanmenetjavaslat a Nyelvtan 5. tankönyv az 5. évfolyam számára című tankönyvhöz AP Tanmenetjavaslat a Nyelvtan 5. tankönyv az 5. évfolyam számára című tankönyvhöz AP 050305 A következő oldalakon olyan tanmenetjavaslat áll az 5. évfolyamon tanító kollégák rendelkezésére, amely a nyelvtanórák

Részletesebben

A TANTÁRGYTÖMBÖSÍTETT OKTATÁS BEVEZETÉSÉNEK KIDOLGOZÁSA

A TANTÁRGYTÖMBÖSÍTETT OKTATÁS BEVEZETÉSÉNEK KIDOLGOZÁSA Németh László Általános Iskola kompetencia alapú oktatás PEDAGÓGUSOK FEJLESZTÉSI INNOVÁCIÓS TEVÉKENYSÉGE A TANTÁRGYTÖMBÖSÍTETT OKTATÁS BEVEZETÉSÉNEK KIDOLGOZÁSA Magyar nyelv és irodalom 6.évfolyam Összeállította:

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM TANMENET

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM TANMENET Bocsák Veronika Integrált magyar nyelvi és irodalmi program MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM TANMENET 4. osztály Írta: Bocsák Veronika Tipográfia, mûszaki szerkesztõ: Knausz Valéria Felelõs szerkesztõ: Török Ágnes

Részletesebben

Óratípusok. Dr. Nyéki Lajos 2016

Óratípusok. Dr. Nyéki Lajos 2016 Óratípusok Dr. Nyéki Lajos 2016 Bevezetés Az oktatási folyamatban alkalmazott szervezeti formák legfontosabb komponense a tanítási óra. Az ismeret-elsajátítás alapegysége a témakör. A tanítási órák felosztása,

Részletesebben

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal!

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal! II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen

Részletesebben

Tömbösített tanmenet 5.o

Tömbösített tanmenet 5.o Tömbösített tanmenet 5.o Ciklus I. (Vizuális) nyelvi kompetencia Alkotó és kifejező képesség. Szociális és állampolgári kompetencia Ismétlés, dalok az alsó tagozatban. Himnusz, Szózat megtanulása Vizuális

Részletesebben

Környezetünk védelmében: A környezetbarát energiaforrások

Környezetünk védelmében: A környezetbarát energiaforrások Környezetünk védelmében: A környezetbarát az intézmény saját innovációjaként TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0010 Kompetencia alapú oktatás bevezetése a Piarista Rend három oktatási intézményében PIARISTA ÁLTALÁNOS

Részletesebben

- 1 - - tantermek - folyosó. Személy, tantárgy: Tevékenységek: Fejlesztett készségek: Munkaformák: Produktum Matematika

- 1 - - tantermek - folyosó. Személy, tantárgy: Tevékenységek: Fejlesztett készségek: Munkaformák: Produktum Matematika 6. osztály - 1 - Étkezés, egészséges táplálkozás Az innováció közvetlen célja táplálkozás témakörének bemutatása különböző tantárgyak bevonásával, minél szélesebb körű megismerése volt. Fejleszteni kívánt

Részletesebben

KOCSIS ÉVA CSEREY-GOGA TECHNOLÓGIAI LÍCEUM, KRASZNA SZILÁGY MEGYE AZ OPCIONÁLIS TANTÁRGY CÍME: NAPSUGÁR-BÖNGÉSZŐ

KOCSIS ÉVA CSEREY-GOGA TECHNOLÓGIAI LÍCEUM, KRASZNA SZILÁGY MEGYE AZ OPCIONÁLIS TANTÁRGY CÍME: NAPSUGÁR-BÖNGÉSZŐ KOCSIS ÉVA CSEREY-GOGA TECHNOLÓGIAI LÍCEUM, KRASZNA SZILÁGY MEGYE AZ OPCIONÁLIS TANTÁRGY CÍME: NAPSUGÁR-BÖNGÉSZŐ Az opcionális/választható tantárgy neve: Napsugár-böngésző Műveltségi terület: Nyelv és

Részletesebben

A PROJEKT LEÍRÁSA ÓRATERVEZET Időpont: 2010. 01. 27 28. Osztály: 9. h (Szakiskola) Időkeret: 4 óra Tantárgy: Magyar nyelv és irodalom Kompetenciaterület: Szövegértés és szövegalkotás Témakör: Beilleszkedés

Részletesebben

TANTÁRGYI PROGRAM. 2. osztály. Éves óraszám: 74 óra 2 óra/hét. fogalmak, ismeretek Új tantárgyunk: az anyanyelv. Bevezetés. A beszéd és az írás.

TANTÁRGYI PROGRAM. 2. osztály. Éves óraszám: 74 óra 2 óra/hét. fogalmak, ismeretek Új tantárgyunk: az anyanyelv. Bevezetés. A beszéd és az írás. 112 Éves óraszám: 74 óra 2 óra/hét TANTÁRGYI PROGRAM 2. osztály Témakör, óraszám A beszéd és az írás 1 2. óra A hangok és a betûk A betûrend 3 5. óra A beszédhangok keletkezése A magánhangzók csoportosítása.

Részletesebben

A kulcskompetenciák. (OM középtávú közoktatás-fejlesztési stratégiája, kivonat)

A kulcskompetenciák. (OM középtávú közoktatás-fejlesztési stratégiája, kivonat) A kulcskompetenciák (OM középtávú közoktatás-fejlesztési stratégiája, kivonat) Tanulási technikák tudatos és rutinszerű tanulási gyakorlat, a helyzetekhez alkalmazkodó tanulási stratégia Intelligens tanulás

Részletesebben

Geometria Négyzet, téglalap tulajdonságai A kerület fogalom kialakítása; síkidomok kerületének meghatározása méréssel, számítással

Geometria Négyzet, téglalap tulajdonságai A kerület fogalom kialakítása; síkidomok kerületének meghatározása méréssel, számítással Geometria Négyzet, téglalap tulajdonságai A kerület fogalom kialakítása; síkidomok kerületének meghatározása méréssel, számítással Ismeretek, tananyagtartalmak Négyzet, téglalap tulajdonságai A kerület

Részletesebben

Teleki Sámuel Általános Iskola (Érd, Törökbálinti út 1.) Helyi tanterv NAT 3 2007. Apáczai Kiadó gondozásában megjelent kerettantervet átdolgozta:

Teleki Sámuel Általános Iskola (Érd, Törökbálinti út 1.) Helyi tanterv NAT 3 2007. Apáczai Kiadó gondozásában megjelent kerettantervet átdolgozta: Teleki Sámuel Általános Iskola (Érd, Törökbálinti út 1.) MAGYAR IRODALOM 5 8. évfolyam Helyi tanterv NAT 3 2007 Apáczai Kiadó gondozásában megjelent kerettantervet átdolgozta: a társadalomtudományi munkaközösség

Részletesebben

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam A tanulás tanításának elsődleges célja, hogy az egyéni képességek, készségek figyelembe vételével és fejlesztésével képessé tegyük tanítványainkat a 21. században elvárható

Részletesebben

6. évfolyam követelményei

6. évfolyam követelményei Tartalom Természetismeret...2 Történelem...3 Matematika...4 ANGOL NYELV...5 MAGYAR IRODALOM...6 MAGYAR NYELVTAN...7 Természetismeret Magyarország - földrajzi helyzete - éghajlata - tájai - vízrajza - mezőgazdasága,

Részletesebben

Óraterv. Az óra témája: A hivatali levél

Óraterv. Az óra témája: A hivatali levél A pedagógus neve: Kovácsné Komáromi Éva Műveltségi terület: Anyanyelv és irodalom Tantárgy: magyar nyelv Osztály: 10. A osztály Témakör: Szövegtípusok, stílusrétegek Óraterv Az óra témája: A hivatali levél

Részletesebben

TANMENETJAVASLAT A MAGYAR NYELV TANÍTÁSÁHOZ, 7. ÉVFOLYAM

TANMENETJAVASLAT A MAGYAR NYELV TANÍTÁSÁHOZ, 7. ÉVFOLYAM TANMENETJAVASLAT A MAGYAR NYELV TANÍTÁSÁHOZ, 7. ÉVFOLYAM A következő oldalakon olyan tanmenetjavaslat áll a 7. évfolyamon tanító kollégák rendelkezésére, amely a szakrendszerű nyelvtanórák tananyagát tartalmazza.

Részletesebben

SZKB101_06 SZKB_101_06. Kippkopp és Tipptopp. Egyedül nem jó. A modul szerzõje: Iván Márta SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK

SZKB101_06 SZKB_101_06. Kippkopp és Tipptopp. Egyedül nem jó. A modul szerzõje: Iván Márta SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK Kippkopp és Tipptopp Egyedül nem jó SZKB101_06 SZKB_101_06 Kippkopp és Tipptopp Én és a MÁSIK modul szerzõje: Iván Márta SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1. ÉVFOLYM 64 Szociális, életviteli

Részletesebben

TÁNC ÉS DRÁMA 612 TÁNC ÉS DRÁMA 5. ÉVFOLYAM

TÁNC ÉS DRÁMA 612 TÁNC ÉS DRÁMA 5. ÉVFOLYAM TÁNC ÉS DRÁMA 612 TÁNC ÉS DRÁMA 5. ÉVFOLYAM TÁNC ÉS DRÁMA 613 CÉLOK ÉS FELADATOK A Tánc és dráma tantárgy tanterve nem elméleti ismeretek tanítását helyezi a középpontba, hanem a drámajáték eszköztárának

Részletesebben

A Múzeum és a Duráczky József Pedagógiai Fejlesztő és Módszertani Központ partnerkapcsolatával megvalósuló foglalkozások

A Múzeum és a Duráczky József Pedagógiai Fejlesztő és Módszertani Központ partnerkapcsolatával megvalósuló foglalkozások A Múzeum és a Duráczky József Pedagógiai Fejlesztő és Módszertani Központ partnerkapcsolatával megvalósuló foglalkozások A múzeumi foglalkozások keretében intézményünk hallássérült iskolai tagozatának

Részletesebben

7!2?. számú előterjesztés

7!2?. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere 7!2?. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Janikovszky Éva Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola

Részletesebben

Matematika A 9. szakiskolai évfolyam. 14. modul GEOMETRIAI ALAPFOGALMAK. Készítette: Vidra Gábor

Matematika A 9. szakiskolai évfolyam. 14. modul GEOMETRIAI ALAPFOGALMAK. Készítette: Vidra Gábor Matematika A 9. szakiskolai évfolyam 14. modul GEOMETRIAI ALAPFOGALMAK Készítette: Vidra Gábor MATEMATIKA A 9. SZAKISKOLAI ÉVFOLYAM 14. modul: GEOMETRIAI ALAPFOGALMAK TANÁRI ÚTMUTATÓ 2 A modul célja Időkeret

Részletesebben

Tanulói feladatok értékelése

Tanulói feladatok értékelése Tanulói feladatok értékelése FELADATLEÍRÁS: TÉMA: A Méhkirálynő című mese feldolgozása 2. d osztály ALTÉMA:Készítsünk árnybábokat! FELADAT: Meseszereplők megjelenítése árnybábokkal A FELADAT CÉLJA: Formakarakterek

Részletesebben

2013/2014. tanév. Nyelvtan, Írás tanmenet/2. osztály. Készítette: Varga Mariann. Tanító: Fürné Kiss Zsuzsanna és Varga Mariann

2013/2014. tanév. Nyelvtan, Írás tanmenet/2. osztály. Készítette: Varga Mariann. Tanító: Fürné Kiss Zsuzsanna és Varga Mariann 2013/2014. tanév, tanmenet/2. osztály Készítette: Varga Mariann Tanító: Fürné Kiss Zsuzsanna és Varga Mariann Tankönyv: Földvári Erika: 2. (Mozaik kiadó) Éves óraszám: 148 óra (heti 2 óra, 2 óra ) és helyes

Részletesebben

Az őszi témahét programja:

Az őszi témahét programja: Az őszi témahét programja: 2011. október 10-14 Osztály: II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 3.a osztályában Időkeret: 5 nap x 5 x 45 perc Kapcsolatok: NAT Környezetismeret Művészetek dráma, vizuális kultúra,

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM. BEVEZETŐ ÉS KEZDŐ SZAKASZ (1 4. évfolyam)

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM. BEVEZETŐ ÉS KEZDŐ SZAKASZ (1 4. évfolyam) MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM BEVEZETŐ ÉS KEZDŐ SZAKASZ (1 4. évfolyam) BEVEZETÉS ALAPELVEK, CÉLOK Az általános iskola kezdő szakaszában a magyar nyelv és irodalom tantárgy legalapvetőbb célja az anyanyelvi

Részletesebben

MAGYAR NYELVI FELVÉTELI ELŐKÉSZÍTŐ TEHETSÉGGONDOZÁS PROJEKT

MAGYAR NYELVI FELVÉTELI ELŐKÉSZÍTŐ TEHETSÉGGONDOZÁS PROJEKT Társadalmi Megújulás Operatív Program Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív Intézményekben TÁMOP3.1.4/08/2. 20080121 A fejlesztési projekt megvalósítása Kondoroson Petőfi István Általános

Részletesebben

III. ÓRATERV. Didaktikai feladat. Tanári instrukciók. Idézzük fel, amit az. ráhangolás, az. kulcsszavak írnak fel a tanultakkal kapcsolatosan.

III. ÓRATERV. Didaktikai feladat. Tanári instrukciók. Idézzük fel, amit az. ráhangolás, az. kulcsszavak írnak fel a tanultakkal kapcsolatosan. III. ÓRATERV A III. kooperatív óra terve A műveltségi terület/kompetenciaterület neve: magyar nyelv és irodalom Az évfolyam: 8. évfolyam Az óra címe: A szóbeli kommunikáció fejlesztése 3. Az óra célja

Részletesebben

Magyar nyelv és irodalom

Magyar nyelv és irodalom Magyar nyelv és irodalom 1. évfolyam A tanuló érthetően beszéljen, legyen tisztában a szóbeli kommunikáció alapvető szabályaival, alkalmazza őket. Szavakat és szópárokat tudjon utánmondással, helyes idő-tartammal

Részletesebben

HELYI TANTERV. Nyelvtan

HELYI TANTERV. Nyelvtan HELYI TANTERV Nyelvtan 9. évfolyam Kommunikáció, tömegkommunikáció 12 óra Mindennapi kommunikációs helyzetekben való megnyilvánulás, törekvés az érthető, kifejező beszédre. A beszéd zenei eszközei, nem

Részletesebben

1. óra : Az európai népviseletek bemutatása

1. óra : Az európai népviseletek bemutatása RAJZ TANTÁRGY 1. óra : Az európai népviseletek bemutatása A MODUL CÉLJA Az óra célja : Az egyes népviseletek jellegzetességeinek kiemelése, vizsgálatuk különböző szempontokból. Ruhadarabok funkciója az

Részletesebben

Állati Móka Egyhetes projekt

Állati Móka Egyhetes projekt Állati Móka Egyhetes projekt Megvalósítás helye: Sugovica Általános Iskola Projekt felelős: Pásztor Judit Ideje: 2014. október 14 október 18. Bevont tanulók köre: 4. osztály, alkalomszerűen az alsós napközis

Részletesebben

Fogalmazás óraterv - 3. évf.

Fogalmazás óraterv - 3. évf. Fogalmazás óraterv - 3. évf. Pedagógus neve: Poreisz Zoltánné Műveltségi terület: Magyar nyelv és irodalom Tantárgy: Magyar nyelv és irodalom fogalmazás Dátum: 2015. 02. 26. Osztály: 3. Az óra témája:

Részletesebben

Modern hangzatok SZOCIÁLIS ÉS ÉLETVITELI KOMPETENCIA. Projekt az Alapfokú Művészeti Iskolák számára Fuvola tanszak (9-15. életév)

Modern hangzatok SZOCIÁLIS ÉS ÉLETVITELI KOMPETENCIA. Projekt az Alapfokú Művészeti Iskolák számára Fuvola tanszak (9-15. életév) TÁMOP 3.1.4-08/2 2008-0085 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben HAMMIDO Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (6722 Szeged, Kossuth L. sgt. 23.) SZOCIÁLIS ÉS ÉLETVITELI

Részletesebben

AZ ANYANYELVI KOMMUNIKÁCIÓ STANDARDFEJLESZTÉSE

AZ ANYANYELVI KOMMUNIKÁCIÓ STANDARDFEJLESZTÉSE XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 AZ ANYANYELVI KOMMUNIKÁCIÓ STANDARDFEJLESZTÉSE Készítette: Pergel Júlia pedagógia fejlesztő Tartalom I. Standardleírások

Részletesebben

TEMATIKUS EGYSÉG: Év eleji teendők, statisztikák. TEMATIKUS EGYSÉG: erkölcsi nevelés (2 óra)

TEMATIKUS EGYSÉG: Év eleji teendők, statisztikák. TEMATIKUS EGYSÉG: erkölcsi nevelés (2 óra) Tantárgy: Osztályfőnöki órák Készítette: Szarkáné Gáspár Andrea, Kádár Judit, Imreh László, Nyerges Eszter Osztály: X. évfolyam Vetési Albert Gimnázium, Veszprém Heti óraszám: 1 Éves óraszám: 36 Segédanyagok:

Részletesebben

KOMPETENCIAALAPÚ TANMENET AZ 1. ÉVFOLYAM MATEMATIKA TANÍTÁSÁHOZ

KOMPETENCIAALAPÚ TANMENET AZ 1. ÉVFOLYAM MATEMATIKA TANÍTÁSÁHOZ TÁMOP-3.1.4.-08/1-2009-0010. Fáy András Református Általános Iskola és AMI Gomba KOMPETENCIAALAPÚ TANMENET AZ 1. ÉVFOLYAM MATEMATIKA TANÍTÁSÁHOZ KÉSZÍTETTE: KURUCZNÉ BORBÉLY MÁRTA TANKÖNYVSZERZİ munkája

Részletesebben

M5004 FELADATOK. f) elegendő előny esetén meg tudja kezdeni a program előkészítését, és a feltételek megteremtését ISMERETEK

M5004 FELADATOK. f) elegendő előny esetén meg tudja kezdeni a program előkészítését, és a feltételek megteremtését ISMERETEK M5004 FELDTOK Felnőttoktatási és képzési tevékenysége során alkotó módon alkalmazza a felnőttek tanulásának lélektani 4 törvényszerűségeit a) a felnőtt tanuló motiválására formális tanulmányai 5 során

Részletesebben

IKT FELHASZNÁLÁSA A MAGYAR ÓRÁKON

IKT FELHASZNÁLÁSA A MAGYAR ÓRÁKON IKT FELHASZNÁLÁSA A MAGYAR ÓRÁKON az intézmény saját innovációjaként TÁMO-3.1.4-08/2-2008-0010 Kompetencia alapú oktatás bevezetése a iarista Rend három oktatási intézményében IARISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA

Részletesebben

Gondolkodási kompetencia: Összegyűjtött adatok csoportosítása, rendszerezése. Anyanyelvi kompetencia: Helyzetfelismerés

Gondolkodási kompetencia: Összegyűjtött adatok csoportosítása, rendszerezése. Anyanyelvi kompetencia: Helyzetfelismerés Társadalmi Megújulás Operatív Program Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4/08/2. 2009-0094 Oktatásfejlesztés Baja Város Önkormányzata áltál fenntartott intézményekben

Részletesebben

ÓRAVÁZLAT 8. OSZTÁLYOS KÖNYVTÁR HASZNÁLATI ÓRA

ÓRAVÁZLAT 8. OSZTÁLYOS KÖNYVTÁR HASZNÁLATI ÓRA ÓRAVÁZLAT 8. OSZTÁLYOS KÖNYVTÁR HASZNÁLATI ÓRA Tantárgy: könyvtárhasználati Tanár: Molnár Eleonóra Évfolyam: 8. (2 osztály) Tanulói létszám: 26 fő (csoport- és pármunka) Készítette: Molnár Eleonóra szabadidő-szervező

Részletesebben

Munkába Lépés egy TÁMOP 5.3.1 projekt tanítás módszertani elemei. A program megvalósulását az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány támogatja.

Munkába Lépés egy TÁMOP 5.3.1 projekt tanítás módszertani elemei. A program megvalósulását az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány támogatja. Munkába Lépés egy TÁMOP 5.3.1 projekt tanítás módszertani elemei Célkitűzések Kulcskompetenciák fejlesztése Anyanyelvi kommunikáció Matematikai kompetencia Digitális kompetencia A tanulás tanulása Személyközi

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 9/AJKP évfolyam

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 9/AJKP évfolyam MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 9/AJKP évfolyam A magyar nyelv és irodalom tanítása az alapozó évfolyamon egymást átható, tevékenység- és problémacentrikus folyamat. A feltárt hiányosságok ismeretében egyénre

Részletesebben

Teleki Sámuel Általános Iskola (Érd, Törökbálinti út 1.) Helyi tanterv NAT 3 2007. Apáczai Kiadó gondozásában megjelent kerettantervet átdolgozta:

Teleki Sámuel Általános Iskola (Érd, Törökbálinti út 1.) Helyi tanterv NAT 3 2007. Apáczai Kiadó gondozásában megjelent kerettantervet átdolgozta: Teleki Sámuel Általános Iskola (Érd, Törökbálinti út 1.) MAGYAR NYELVTAN 5 8. ÉVFOLYAM Helyi tanterv NAT 3 2007. Apáczai Kiadó gondozásában megjelent kerettantervet átdolgozta: a társadalomtudományi munkaközösség

Részletesebben

PROJEKTTERV. Kovács Róbert Péterné. Technika, életvitel és gyakorlat

PROJEKTTERV. Kovács Róbert Péterné. Technika, életvitel és gyakorlat PROJEKTTERV 1. A projekt adatai: A projekt címe: A projekttervet készítette: A projekt megvalósításának helye: Tantárgy: Tantárgyi koncentráció: A víz szerepe az ember életében Víztakarékos megoldások

Részletesebben

Szántóné Czecze Enikő. Útmutató és tanmenetjavaslat Alföldy Jenő IRODALOM 6. OLVASÓKÖNYV A HATODIK ÉVFOLYAM SZÁMÁRA című tankönyvéhez

Szántóné Czecze Enikő. Útmutató és tanmenetjavaslat Alföldy Jenő IRODALOM 6. OLVASÓKÖNYV A HATODIK ÉVFOLYAM SZÁMÁRA című tankönyvéhez www.ntk.hu (2007. február 25.) Szántóné Czecze Enikő Útmutató és tanmenetjavaslat Alföldy Jenő IRODALOM 6. OLVASÓKÖNYV A HATODIK ÉVFOLYAM SZÁMÁRA című tankönyvéhez 1 Nemzeti Tankönyvkiadó 2 Tanmenet Éves

Részletesebben

Tanítói szak - Általános - Nappali tagozat - III. évfolyam - I. félév

Tanítói szak - Általános - Nappali tagozat - III. évfolyam - I. félév Tematika az Anyanyelvi tantárgy-pedagógia III. című tantárgyhoz (A nyelvtan és a helyesírás, valamint a fogalmazás tanítása) ELTE TÓFK 2014/2015. tanév Tanítói szak - Általános - Nappali tagozat - III.

Részletesebben

Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola. Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY

Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola. Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY KÉSZÍTETTE: Molnárné Kiss Éva MISKOLC 2015 Összesített óraterv A, Évfolyam 5. 6. 7. 8. Heti 1 0,5 óraszám Összóraszám

Részletesebben

TANANYAGBEOSZTÁS. Kompetencia alapú életpálya-építés 5. osztály. A kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés megteremtése Mátészalkán

TANANYAGBEOSZTÁS. Kompetencia alapú életpálya-építés 5. osztály. A kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés megteremtése Mátészalkán TANANYAGBEOSZTÁS TÁMOP 3.1.4. 08/2-2008-0149 A kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés megteremtése Mátészalkán Implementáló pedagógus: Konczné Jeszenszki Éva Implementációs terület: Kompetencia

Részletesebben

2.1. Az oktatási folyamat tervezésének rendszerszemléletű modellje.

2.1. Az oktatási folyamat tervezésének rendszerszemléletű modellje. 2.1. Az oktatási folyamat tervezésének rendszerszemléletű modellje. Az oktatási folyamat tervezése a központi kerettanterv alapján a helyi tanterv elkészítésével kezdődik. A szakmai munkaközösség tagjai

Részletesebben

Tanmenet a 9. évfolyamok számára

Tanmenet a 9. évfolyamok számára Tanmenet a 9. évfolyamok számára Óraszám Tananyag Tevékenységi formák 1 3. KÖNYVTÁRISMERET, KÖNYVTÁRHASZNÁLAT A katalógus, a katalóguscédula, internetes katalógusok. Az interneten való tájékozódás. Különféle

Részletesebben