Műveltségterület tantárgyi bontás nélküli oktatása. Berzsenyi Lilla

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Műveltségterület tantárgyi bontás nélküli oktatása. Berzsenyi Lilla"

Átírás

1 Műveltségterület tantárgyi bontás nélküli oktatása Berzsenyi Lilla

2 Tartalom: I. Bevezetés II. Tanmenet III. Melléklet a tanmenethez IV. Bemutató óra vázlata és feladatai V. Színházlátogatás előzetes feladatlapja VI. Képek a megvalósításról

3 I. Bevezetés

4 A magyar nyelv és irodalom műveltségterület tantárgyi bontás nélküli oktatásának lényege a tartalmi megvalósulásában, az órákon használt módszerek, különböző tanulási technikák alkalmazásában van. Irodalom központú órákon az irodalmi tananyag feldolgozásához mindig kapcsolódnak helyes ejtési, helyesírást fejlesztő, szövegértést fejlesztő, szövegalkotást fejlesztő, szókincsbővítő feladatok. Ezen fejlesztő feladatok mindig az adott irodalmi alkotáshoz kapcsolódnak. Nyelvtan központú órákon a tananyag valamely nyelvtani ismeret. Emellett végzünk olvasástechnikai, hangos olvasási, szövegértést fejlesztő, szókincsfejlesztő, írásbeli, szóbeli szövegalkotást fejlesztő feladatokat. Az Apáczai Kiadó nyelvtan munkatankönyvében számtalan lehetőség van a nyelvtani ismeretanyag irodalmi szövegben való megismertetésére, vagy gyakorlására. Műveltségterület tantárgyi bontás nélküli bontása: a magyar nyelvi és az irodalmi órák nem válnak külön egymástól, a követelmények és a tanórai tevékenységek együtt fogalmazódnak meg, illetve zajlanak. Ennek megfelelően az osztályozás is egy tantárgynak megfelelő: magába foglalja mind a magyar nyelvi, mind az irodalmi teljesítményüket. A szövegértés és szövegalkotás területén nincs külön irodalom és nyelvtan óra, a kettő együtt valósul meg, de nem direkt módon. A hangsúly a szövegértés, a szövegalkotás, a kommunikációs készségek fejlesztésén van. Emellett a gyerekek ugyanúgy megismerkednek irodalomelméleti fogalmakkal, illetve nyelvtannal is találkoznak, de nem a hagyományos grammatikai rendszert tanulják. Példákon keresztül fedezik fel a nyelvtani, helyesírási törvényszerűségeket, ami mindig kapcsolódik a fejezet irodalmi anyagához. Az irodalmi példák alkalmat adnak nyelvünk szépségeinek, költőink, íróink páratlan szókincsének még alaposabb megismerésére. Másrészt az irodalmi műveltség alapozását szolgálja, elsődleges feladatnak tartva az olvasás megszerettetését, az olvasási kedv felébresztését és megerősítését. Az osztályozás sem történhet külön. A tanulók egy jegyet kapnak év végén. A magyar nyelv és irodalom műveltségterület tantárgyi bontás nélküli oktatása a 6.c osztályban 27 tanuló bevonásával valósul meg.

5 II. Tanmenet 6. évfolyam Magyar nyelv és irodalom 148 óra (74 szakrendszerű 74 nem szakrendszerű óra) 37 nem szakrendszerű szövegértés óra (külön számozva)

6 A tanmenet az alábbi hivatalos, az Apáczai Kiadó által kiadott tankönyvek felhasználásával készült: Nyelvtan és helyesírás munkáltató tankönyv, Irodalom tankönyv, Irodalom munkafüzet, Irodalom feladatlapok, Szövegértést fejlesztő gyakorlatok, Fogalmazási feladatgyűjtemény, valamint digitális adathordozón megjelent interaktív anyagok. A gyerekek ezek közül a következőkkel rendelkeznek: Nyelvtan és helyesírás munkáltató tankönyv, Irodalom tankönyv, Szövegértést fejlesztő gyakorlatok. A tanmenet a következő órabeosztást tartalmazza: magyar nyelv és irodalomból heti két óra a szakrendszerű, heti két óra a nem szakrendszerű oktatás órakerete intézményünk Pedagógiai Programjának megfelelően.. Összesen 148 magyar óra. Heti egy óra nem szakrendszerű szövegértés óra, összesen 37 óra. Ezt az órát a nem szakrendszerű órák keretéből biztosította intézményünk a Pedagógiai Programjában. Ezt az órát nem integráltam óraszámát tekintve a magyar nyelv és irodalom órákhoz. Az órák tartalmi megvalósulását tekintve komplex órák. Ezeken az órákon is megvalósul a magyar műveltségterület tantárgyi bontás nélküli oktatása. A tanmenet a szakrendszerű nyelvtan és irodalom tantárgyak tananyagát éppúgy tartalmazza, mint a nem szakrendszerű órák képességfejlesztő feladatait. A tanmenet kidolgozásakor az Apáczai Kiadó Magyar nyelv és Magyar irodalom 6. oszt. tanmeneteit használtam fel forrásként. A tanmenet tartalmazza a fejlesztendő készségeket, képességeket, a tanórai tevékenységeket, interaktív tananyagokat (). Tervezett órák száma: 46 a magyar nyelv és irodalom órákon. 15 a szövegértés órákon.

7 A tanmenetben előforduló rövidítések: Ffgy. = Fogalmazási feladatgyűjtemény I. = Irodalom tankönyv If. = Irodalom feladatlapok Kk. = Kézikönyv a magyar nyelv tanításához 6. évfolyam Mf. = Irodalom munkafüzet Mkk. = A szövegértő képesség fejlesztése a kompetenciaalapú, nem szakrendszerű oktatásban. Széplaki Erzsébet. Apáczai Kiadó, 2008 Ny. = Nyelvtan és helyesírás munkáltató tankönyv Sz.f.gy. = Szövegértést fejlesztő gyakorlatok T. = A tollbamondások szövegei, amelyek a nyelvtan kézikönyvben találhatók. = nem szakrendszerű óra Interaktív tananyag: Apáczai Kiadó: Irodalom 6. (Richovszkyné Mosonyi Katalin - Takács Miklós) Nyelvtan és helyesírás 4. (Fülöp Mária - Szilágyi Ferencné) készségfejlesztő feladatai Szövegértést fejlesztő gyakorlatok 6. ( Széplaki Erzsébet) Saját tananyag Sulinet tananyag

8 Óra Téma, tananyag Ajánlott tevékenységformák, módszertani javaslatok 1 2. ÉV ELEJI IS- Ismerkedés a taneszközökkel. MÉTLÉS A kötelező és ajánlott művek bemutatása. Ismerkedés a taneszközökkel. Nyári Az 5. évfolyamon tanultak ismétlése, olvasmányok. rendszerezése, alkalmazása. Az észlelt hiányosságok pótlása különböző munkaformákban. Kompetenciák (készségek, képességek) Anyanyelvi kommunikáció fejlesztése egész tanévben minden tanítási órán folyamatos. A hatékony, önálló tanulás: Képességfejlesztő, összefüggés-kezelő képesség. Tájékozódás. Szociális kompetencia: Felelősségvállalás. Bizonytalanságtűrés. Javasolt taneszközök Mf o. válogatás a feladatok közül 3. Az 5. évfolyamon a hangokról és a betűkről tanult ismeretek ismétlése 4. Tájékozódás a tudás, a képességek és készségek szintjéről 1. Szóbeli szövegalkotás 5. A szavak alakja és jelentése. A hangzó anyanyelvünk című alfejezet közös áttekintése. Válogatás a tankönyvi feladatok között a tanulók képességeinek megfelelően, differenciálás. T. 1. Mesék, hangos olvasás Ismerkedés Bemutatkozások Ismétlés csoportmunkában: Szókincsfejlesztés: Ny. 9/5 7., 10/10. b), A helyes ejtési képesség fejlesztése. egész tanévben minden tanítási órán folyamatos. Kognitív kompetencia: Képességfejlesztő, rendszerező képesség. Anyanyelvi kommunikáció: Helyesírási képesség. A hatékony, önálló tanulás: Képességfejlesztő, összefüggés-kezelő képesség. Tájékozódás Anyanyelvi kommunikáció: Kifejezőképesség, szövegértés, helyesírás. Kreatív szövegalkotás. Ffgy. 7/1., 2. a) 3. Ny o. Ny o. Kk o.; minden jelzett tollbamondás ajánlott szövege Ffgy. 7/1., 2. b) 3., 4. a)

9 6. A költői szóképek Ismétlés csoportmunkában 7. A szavak szerkezete szövegalkotás: 10/9., 12/6. c) élménybeszámoló: 5/1. f). Beszélgetés: 10/10. c). T. 2. Anyanyelvi kommunikáció: Kifejezőképesség, szövegértés. Kreatív szövegalkotás. Szociális kompetencia: Csoportkezelési képesség, alá- és fölérendeltség elfogadása. Ny o. 8. Összefoglalás A tavalyi évben tanult irodalmi ismeretek összefoglalása, rendszerezése Helyesírási gyakorló óra Bors Péter Diagnosztizáló mérés: szövegértés Vas megyei várak Ismétlés egyéni, páros, vagy csoportmunkában: Levélírás: Ny. 14/4. b), receptírás: 16/5., c) recept előadása: 16/6. Kísérő szöveg alkotása: 17/1. Betűrendbe sorolás: 18/7. Tájékozódás a telefonkönyvben: 18/7. b) T. 3., 4. vagy 5. differenciáltan. Szókincsfejlesztés szógyűjtéssel, közmondások értelmezésével. Szövegtagolás. Vázlatkészítés páros munkában. Társasjáték. Anyanyelvi kommunikáció: reproduktív és produktív szövegalkotás. Helyesírási képesség. Szociális kompetencia: Segítségnyújtás. Gondolkodási kompetencia: Rugalmas gondolkodás szövegalkotáskor. Konvertáló képesség. Anyanyelvi kommunikáció: Szövegértő, lényegkiemelő, szóbeli és írásbeli kifejezőképesség. Szociális kompetencia: Együttműködő képesség. Digitális kompetencia. Vállalkozói kompetencia. Ffgy. 7/1., 2. c) 3. Ny o. Sz.f.gy o. Mkk.67. o,.105. o. Magyar szinonimaszótár Interaktív tananyag Feladatlap a nyelvtan mellékletben

10 Év eleji felmérés Az Ny. melléklete Megoldások: Kk T. szöv ege 62. o. 11. A magyar helyes- Helyesírási képesség fejlesztése. írás alapelvei A felmérés javítása, értékelése. Sárkányölő Szent György ÉS AZÓTA, HŐ- SÖK PÁRJA! HÍRETEK SZÁLL SZÁJRUL SZÁJ- RA! A régmúlt eseményeinek megidézése A szóbeli közlés A helyesírási típushibák javítása. Régies szóalakok értelmezése. Az események időrendbe állítása. Tulajdonságok gyűjtése és azonosítása a szereplőkhöz. Önálló ismeretszerzés, egyéni gyűjtőmunka az ősköltészet kialakulásáról. Beszélgetés a babonák életünkre tett hatásáról. Érvek és ellenérvek megfogalmazása a babonákról. A versírás gyakorlása. Szociális kompetencia: Siker és kudarc elfogadásának képessége. Anyanyelvi kommunikáció: Szövegértés, -értelemzés. Személyes kompetencia: Önfejlesztő képesség. Anyanyelvi kommunikáció: A kifejezőképesség fejlesztése. Szociális kompetencia: A vélemények különbségének felismerése, tudatosítása, erre épülő tolerancia. Anyanyelvi kommunikáció: Kreatív szövegalkotás. Ffgy. 7/2. e) 4. a) Sz.f.gy o. Mkk o, o. Interaktív tananyag I o. A monda Történetek a magyarok vándorlásáról A csodaszarvas A hangos kifejező olvasás. Cselekménymondás, a szöveg kiegészítése. A monda műfaji sajátosságainak megfigyelése. Kognitiv kompetencia: Az összehasonlító képesség fejlesztése. I o. 13. A magyar helyesírás szabályai Szóelemző írásmód Helyesírási készség fejlesztése

11 14. Arany János: Rege a csodaszarvasról Memoriter: legalább hat versszak a műből. 15. A magyar helyesírás szabályai 6. A testfestés művészete 16. Mondák a hon-foglalás idejéből és az Árpád-korból Csörsz árka, 17. Helyesírási gyakorló óra A műfaji sajátosságok megfigyelése. A tömörítés és a vázlatírás gyakorlása. László Gyula: 50 rajz a honfoglalókról. A hatékony, önálló tanulás: A megfigyelő képesség fejlesztése. Figyelemösszpontosítás. lényegkiemelő képesség. Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség. Hagyományos és egyszerűsítő írásmód Helyesírási készség fejlesztése Szavak és kifejezések értelmezése. Műveletek megállapítása, helyes sorrendbe állítása. Kérdések megfogalmazása. Kérdésekre válaszadás. Igaz, hamis állítások. A hennafestés motívumai. A monda műfaji sajátosságainak megfigyelése, összehasonlítása a mese műfaji sajátosságaival. A mondatípusok felismerése. A mondák néma és hangos olvasása, a szöveg rövid szóbeli összefoglalása. Kutatómunka, a helyi mondák megismerése. Anyanyelvi kommunikáció: Szövegértelmezés, szókincsbővítés. Kérdéskultúra fejlesztése. Gondolkodási kompetencia: helyes válasz megtalálásának képessége, döntési képesség. Digitális kompetencia. Kognitív kompetencia: Az összehasonlító képesség fejlesztése. A hatékony, önálló tanulás: Szótárak, lexikonok és internet használata. A könyvtári tájékozódás, a különböző információhordozók használatának képessége. Állampolgári kompetencia: Hagyományok tisztelete, megőrzése. I o. Mf. 9. o Sz.f.gy Mkk o, o. Interaktív tananyag I o. Mf o. I o. Házi dolgozat: monda írása megadott motívumra (elbeszélés leírás, párbeszéd)

12 18. A fehér ló mondája A monda műfaji sajátosságainak megfigyelése, összehasonlítása a mese műfaji sajátosságaival. A mondatípusok felismerése. A mondák néma és hangos olvasása, a szöveg rövid szóbeli összefoglalása. A történelmi kor tanulmányozása, 19. Év eleji felmérés 20. tollbamondással Szent László pénze, A balatoni kecskeköröm A monda műfaji sajátosságainak megfigyelése, összehasonlítása a mese műfaji sajátosságaival. A mondatípusok felismerése. A mondák néma és hangos olvasása, a szöveg rövid szóbeli összefoglalása. A történelmi kor tanulmányozása Állampolgári kompetencia: Hagyományok tisztelete, megőrzése. Kognitív kompetencia: Az összehasonlító képesség fejlesztése. A hatékony, önálló tanulás: Szótárak, lexikonok és internet használata. A hatékony, önálló tanulás: Tanultak alkalmazása új helyzetben. Állampolgári kompetencia: Hagyományok tisztelete, megőrzése. Kognitív kompetencia: Az összehasonlító képesség fejlesztése. A hatékony, önálló tanulás: Szótárak, lexikonok és internet használata. 21. A felmérés javítása Szociális kompetencia: Siker és kudarc elfogadásának képessége. 22. Mondák a Hunyadimondakörből Hunyadi kardja A monda műfaji sajátosságainak megfigyelése, összehasonlítása a mese műfaji sajátosságaival. A mondatípusok felismerése. A mondák néma és hangos olvasása, a szöveg rövid szóbeli összefoglalása. A történelmi kor tanulmányozása Állampolgári kompetencia: Hagyományok tisztelete, megőrzése. Kognitív kompetencia: Az összehasonlító képesség fejlesztése. A hatékony, önálló tanulás: Szótárak, lexikonok és internet használata.

13 23. A KOMMUNI- KÁCIÓ Amit már 5. osztályban megtudtál a kommunikációról A testbeszéd. Az önkéntelen gesztusok A kommunikáció tényezői. Mondatalkotás ugyanarról a témáról a kommunikációs funkció megváltoztatásával. Az állati és az emberi kommunikáció összehasonlítása csoportmunkában. Az önkéntelen gesztusok c. szöveg feldolgozása. Tanács megfogalmazása. Önkéntelen gesztusok értelmezése. Véleménynyilvánítás. Anyanyelvi kommunikáció: a kommunikációs funkció alkalmazásának képessége. Kognitív kompetencia: Az összehasonlító képesség fejlesztése. Kombinatív képesség. Anyanyelvi kommunikáció: Szövegértelmezés, az akaratlagos írás fejlesztése feladatmegoldáskor. Narratív kompetencia: Dolgok közlésének és visszaadásának képessége. Ny. 19. o. Ffgy o. Ny o. Ffgy. 18. o. Ffgy. 16/ Mátyás király meg Markóp A szándékos gesztusok 7. Emlékezetfejlesztő és logikus gondolkodást fejlesztő feladatok A monda műfaji sajátosságainak megfigyelése, összehasonlítása a mese műfaji sajátosságaival. A mondatípusok felismerése. A mondák néma és hangos olvasása, a szöveg rövid szóbeli összefoglalása. A történelmi kor tanulmányozása Helyesejtési gyakorlatok. Az akaratlagos írás fejlesztése feladatmegoldás közben. Szöveg feldolgozása tanulópárban. A testbeszéd értelmezésével kapcsolatos feladatok megoldása. Állampolgári kompetencia: Hagyományok tisztelete, megőrzése. Kognitív kompetencia: Az összehasonlító képesség fejlesztése. A hatékony, önálló tanulás: Szótárak, lexikonok és internet használata. Anyanyelvi kommunikáció: Helyesírási, szövegértési képesség. A verbális és nem verbális komplexitás kezelésére való képesség. Szociális kompetencia: Együttműködési képesség, segítségnyújtás, felfedező készség. Ffgy. 7/ 4. c) Ny o. Ffgy o. válogatás a feladatok közül

14 26. A ballada Kőmíves Kelemenné A ballada műfaji jellemzőinek felismerése, összegyűjtése különböző munkaformákban. Feladatok más korokban született műalkotások idegenségének és szépségének megtapasztalására. A hatékony, önálló tanulás: Ismeretszerző, alkalmazó képesség. Szociális kompetencia: Értékek képviselete, eszmények és ideálok befogadása. Személyes kompetencia: Az önkifejezési készség fejlesztése. Kreativitás. I. 36. o. Mf o. I o. Mf o. 27. SZÓFAJOK A szófajok kialakulása. A nyelvek szófaji rendszere. A magyar nyelv szófaji rendszere A metanyelvi szövegekhez kapcsolódó szövegértési feladatok. Szóbeli magyarázat alkotása. Válogató másolás. Kiemelések megfigyelése a feldolgozott szövegeken. Anyanyelvi kommunikáció: Szövegértés, szóértelmezés, helyesírási képességek. Kiemelések értelmezése. A hatékony, önálló tanulás: Sajátosságok felismerése. Logikai képesség. Ffgy. 7/4. d), 5. a) Ny o. 28. Kőmíves Kelemenné A népballada szerepenkénti felolvasása, dramatizálása. Anyanyelvi kommunikáció: A hangos olvasási és a szövegértő képesség fejlesztése. I o. 29. AZ IGE Az ige jelentése 30. Kőmíves Kelemenné Helyesejtési gyakorlatok. A metanyelvi szöveg értelmezése, a Magyar értelmező kéziszótár használata páros munkában. A j hang kétféle jelölése. Az -l képzős igék. T. 6. Kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás. A narratív és dramatikus részek közötti különbségek. Anyanyelvi kommunikáció: Szövegértés, szóértelmezés, helyesírási képességek. A hatékony, önálló tanulás: Segédeszközök használata. Szociális kompetencia: Szóbeli kapcsolattartás. Anyanyelvi kommunikáció: A hangos olvasási és a szövegértő képesség fejlesztése. Személyes kompetencia: Önreflexióra való képesség. Ffgy. 7/4. c), 5/. b) Ny o. Ffgy válogatás a feladatok közül I o. Mf o. I o.

15 8. Kőmíves Kelemenné 31. Vörösmarty Mihály: A buvár Kund Különféle dramatikus formák kipróbálása (pl. bábjáték, némajáték, helyzetgyakorlatok). A ballada hangos és néma, értő olvasása, szerepenkénti felolvasása, dramatizálása. Vállalkozói kompetencia: Jelentkezés szerepjátékra, önbizalom, önkontroll. Anyanyelvi kommunikáció: Szövegértés, szóbeli kifejezőképesség. Anyanyelvi kommunikáció: Szövegértés, szóértelmezés. A szókincs, a kifejezőképesség fejlesztése. Megfelelő nyelvhasználat. I. 41. o. Mf o. válogatás feladatok közül. I o. Mf o Az igékhez járuló ragok A ragozott igealakok helyesírása Vörösmarty Mihály: A buvár Kund II. A személyragok helyes használata. A kiemelések szerepe: 34/3., 35/4. Szókincsfejlesztés: 35/5. b). Összefüggés megfogalmazása. 35/5. c). T. 7. Kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás. Szöveg-átalakítás megadott szempont szerint. Az összeolvadás és a hasonulások az igékben. T. 8. Segítségkérés, tudakozódás. Rövid válaszlevél írása. Gyakorlatok a nyelvi alakzatok és a költői kifejezőeszközök felismerésére. Anyanyelvi kommunikáció: Helyes nyelvhasználat, helyesírás.. Gondolkodási kompetencia: Összefüggéskezelő képesség. Nyelvi kompetencia: Grammatikai szabályrendszer kialakítása. Szociális kompetencia: Kapcsolatkezelési képesség. Anyanyelvi kommunikáció: A kifejező- és helyesírási képesség. Gondolkodási kompetencia: A példakeresés képessége. Rendszerező, logikai képesség. Szociális kompetencia: Segítségnyújtás, gondoskodás képessége, felelősségvállalás Gondolkodási kompetencia: A példakeresés képessége. Ffgy. 7/5. c), 6. a) Ny o. Ffgy válogatás a feladatok közül Ffgy. 7/5. b), 6. b) Ny o. Ffgy. 21. o. I o. Mf o.

16 9. Szekér meg a hintó A szekér és hintó azonosítása és megkülönböztetése. Okkeresés. Véleménynyilvánítás. Szereplők jellemző tulajdonságai. Vázlatkészítés. 10. Damoklész kardja Igaz, hamis állítások kiválasztása. Régi fegyverek felismerése. Képi eltérések megtalálása időre. 34. Az igemódok Indukciós, metanyelvi szövegek és táblázatok értelmezése. Válogató másolás, akaratlagos írás. Érvek megfogalmazása. A hatékony, önálló tanulás: Megfigyelő képesség, oksági gondolkodás képessége. Személyes kompetencia: Befogadói, önkifejezési képesség. Digitális kompetencia. Gondolkodási kompetencia: Döntési képesség. A hatékony, önálló tanulás: Megfigyelés és figyelemkoncentráció. Digitális kompetencia. Anyanyelvi kommunikáció: Szövegértő képesség, helysírás fejlesztése. Kommunikatív kompetencia: ábraolvasás. Sz.f.gy Mkk.71. o,.108. o. Interaktív tananyag Interaktív tananyag Ffgy. 7/5. e), 6. c) Ny o. 35. Arany János: A walesi bárdok Memoriter: Arany János: A walesi bárdok A nyelvi eszközök és a jelentés kapcsolatának felfedezése. Az érzelmek, gondolatok megjelenítésének megfigyelése, beszélgetés a tapasztalatokról. Tudásszerző kompetencia: Az analizáló, a szintetizáló és az absztrakciós képesség fejlesztése. Személyes kompetencia: Önkifejezési készség. I o. Mf o. 36. Az igeidők 37. Arany János: A walesi bárdok A tanult ismeretek felidézése Gyakorlatok a szóképek és nyelvi alakzatok felismerésére, valamint a jó és a rossz, az igazság és az igazságtalanság megkülönböztetésére. Gondolkodási kompetencia: Analizáló, szintetizáló, absztrakciós képesség. Személyes kompetencia: Az erkölcsi érzék fejlesztése I o. Mf o.

17 11. Balladák kifejező olvasása, versmondás 38. Az igemódok és igeidők kapcsolata A felszólító módú igék. A kínálás nyelvi formái: 45/8. 9. T. 9. Hangos olvasás fejlesztése Anyanyelvi kommunikáció: Helyesírási képesség, kulturált nyelvhasználat. Ffgy. 7/6. d) Ny o A románc Vörösmarty Mihály: Szép Ilonka Az igemódok és igeidők kapcsolata II. 41. Vörösmarty Mihály: Szép Ilonka Cselekménymondás, a helyszínek változásának nyomon követése. Igemódok és igeidők közötti összefüggések. Cselekménymondás, a helyszínek változásának nyomon követése. A címadás gyakorlása. Anyanyelvi kommunikáció: A szövegértés, szókincs, a kifejezőképesség fejlesztése. Tudásszerző kompetencia: Összefüggéskezelő, ismeretszerző képesség. Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség: Érzelmekkel való bánni tudás képessége. Anyanyelvi kommunikáció: A szóbeli szövegértés fejlesztése. I o. Mf. 18. o. Ny o. I o. Mf. 18. o. 12. Piramismesék Címértelmezés. Igaz, hamisállítások megkülönböztetése. Ábraértelmezés, a piramis keresztmetszete. Szinonimák felismerése memóriajátékban. Gondolkodási kompetencia: Döntési képesség. Kommunikatív kompetencia: ábraolvasás. Digitális kompetencia. Sz.f.gy Mkk o., 106. o. Interaktív tananyag

18 42. A kijelentő módú igék helyesírásának gyakorlása Összefoglalás A feltételes módú igék helyesírásának gyakorlása. A múlt idejű igék helyesírása. T. 10. Kérés megfogalmazása. Ny. 46/1. d). Indukciós szövegek értelmezése. A helyesírási szabályzat használata tanulópárban. Ny. 47/3. a) Az epikus művek szerkezeti elemeinek ismerete. A versszak és a nagyobb szerkezeti egységek. Az alkotások összevetése, megbeszélése. Összefoglaló TOTÓ. Helyesejtési gyakorlatok. A -nák helytelen használata. A reklám szerepe az életünkben. Reklámszöveg alkotása. Mi lenne, ha típusú szöveg alkotása. Anyanyelvi kommunikáció: Helyesírási, szövegértelmezési képesség, udvarias nyelvhasználat. A hatékony, önálló tanulás: Segédeszközök használata. Tájékozódás. Szociális kompetencia: Együttműködési képesség. A hatékony, önálló tanulás: A rendszerező, összehasonlító és elemző képesség fejlesztése. Szociális kompetencia: Versengési képesség, bizonytalanságtűrés. Anyanyelvi kommunikáció: Helyesírási, szövegértelmezési képesség. Kommunikációértékelés képessége. Személyes kompetencia: Kreativitás, önkifejezési, önállóságvédő képesség. 45. Számonkérés Mondák, balladák A hatékony, önálló tanulás: Tanultak alkalmazása új helyzetben. 46. A feltételes módú igék helyesírásának gyakorlása Kipling: A dzsungel könyve Helyesejtési gyakorlatok. Az -n végű, az egy tagú -sz végű igék. T. 11. A bemutatás. Ny. 53/10. c) Igeidőváltás. Színházi plakát értelmezése A plakáthoz feladatsor készítése csoportmunkában Anyanyelvi kommunikáció: Helyesírás, kommunikációs képesség. Szociális kompetencia: Kapcsolatkezelési és kötődési képesség. Szociális kompetencia: kooperativ képesség Anyanyelvi kommunikáció: Szövegértés, szövegalkotás. Kommunikatív kompetencia: Ábraolvasás. Ffgy. 8/7. Ny o. I o. válogatás a feladatok közül Mf. 20. o. Ffgy. 8/7. Ny o. If.feladatlap Ffgy. 8/7. Ny o. Ffgy. 45/18.

19 TOLDI MIKLÓS KÉPE ÚGY LO- BOG FEL NÉ- KEM Arany János élete A felszólító módú igék helyesírása Az ikes igék Az alsó tagozatban olvasott Aranyversek felidézése. Rövid ismertető készítése a szövegben előforduló néhány fogalomról. Térképhasználat. A -t, -st, -szt; -s, -sz, -z, -dz végű igék helyesírásnak gyakorlása csoportmunkában. T. 12. vagy 13. A szüszükölés. Utasítások megfogalmazása. Véleménynyilvánítás. Kognitív kompetencia: Konvertáló képesség. Anyanyelvi kommunikáció: Szövegalkotás, szókincsfejlesztés. A hatékony, önálló tanulás: Lényegkiemelő, tájékozódó képesség. Normatív kompetencia: Szabálykövető képesség. Anyanyelvi kommunikáció: Helyesírási, szövegalkotási képesség. Tudásszerző kompetencia: Problémalátás, problémamegoldás. 49. A témazáró javítása Versmondás Anyanyelvi kommunikáció: Kifejező versmondás 50. Helyesírási gyakorló óra Igék helyesírásának gyakorlása Anyanyelvi kommunikáció: Helyesírási, szövegalkotási képesség. I o. Mf o. Ny o. Ffgy o. Ny. 58. o. Ffgy. 45/ Hogyan keletkezett a Toldi? Ajánló A Toldi keletkezése Ilosvai Selymes Péter históriája Az igékről tanultak összefoglalása. Szövegelemzési technikák. Más korokban született művek idegenségének megtapasztalása. A Toldi műfaji sajátosságainak megfigyelése, összehasonlítása az eddig tanult epikai műfajokkal. Az igék helyesírása. T. 14. Indukciós szöveg értelmezése. 1Anyanyelvi kommunikáció: Az irodalmi értékek iránti fogékonyság, a hangos olvasási, a szövegértő, a kifejezőképesség fejlesztése. Kognitív kompetencia: Összehasonlító és elemző képesség. Digitális kompetencia. Anyanyelvi kommunikáció: Szövegértelmezés, helyesírás. Nyelvi kompetencia: Grammatikai rendszer kialakítása. I o. Mf o. Mf. 25. o. Ffgy. 8/8. a), b), 9. Ny o.

20 53. Arany János: Toldi Előhang Memoriter: az Előhang. Milyennek képzeled Toldi Miklós alakját? Pozitív gondolkodás képessége, esztétikai érzék fejlesztése. 2Anyanyelvi kommunikáció: Az irodalmi értékek iránti fogékonyság, a hangos olvasási, a szövegértő, a kifejezőképesség fejlesztése. 54. Az igékről tanultak összefoglalása. II. Az igék helyesírása. T. 14. A meggyőzés. Ny. 61/6. g) 55. Toldi I. ének Az epikus művek szerkezeti egységeinek felfedezése, megismerése, megnevezése. Jóslás: a mű olvasása közben előre megjósoltatjuk a tanulókkal a folytatást. Anyanyelvi kommunikáció: Szövegértelmezés, helyesírás. Nyelvi kompetencia: Grammatikai rendszer kialakítása. A hatékony, önálló tanulás: Szövegértés, lényegkiemelés, összefüggés-kezelő képesség. Előfeltevések megfogalmazása. Feltevés és tévedés megkülönböztetése. Digitális kompetencia. Ffgy. 8/8. a), b), 9. Ny o. I o. Mf o. Ajánlott mű: Pásztor Emil: Toldi-szótár, Magyar szinonimaszótár A NÉVSZÓK A főnév. A tulajdonnév és a köznév. Toldi I. ének Memoriter: az 1., 2. és 3. versszak. Metanyelvi szöveg értelmezése. Ny. 63/1. A főnevek kezdőbetűje. Vita. Ffgy. 24. o. A helyszínek változásának nyomon követése. Anyanyelvi kommunikáció: Szövegértés, helyesírási képesség. Térbeli változások követése. A hatékony, önálló tanulás: Szövegértés, lényegkiemelés, összefüggés-kezelő képesség. Ffgy. 8/8. c), d). 9. o. Ny o. I o. Mf o 15. Toldi I. ének Szövegértő képesség csoportmunkában Szociális kompetencia: Segítségnyújtás, türelem. Kooperativ munka

21 58. Témazáró írása: az ige. Táj- és térleírás 59. A témazáró értékelése, javítása. Ffgy. 48. o., 49/5. Szóbeli, írásbeli kifejezőképesség. Az Ny. melléklete. Megoldások: Kk o. T. szövege 62. o. Személyes kompetencia: Önértékelés, önfejlesztés, önreflexióra való képesség Mit hoz az új év? Toldi II. ének Memoriter: a 12. versszak. Toldi III. ének Memoriter: a 7. és 8. versszak. Bekezdések tartalmának sorrendbe állítása, lényegkiemelés. Munkafolyamat leírása. Tény és vélemény közötti különbségtétel. Hagyományok megismerése. Az epikus mű szerkezeti egységeinek megismerése, megnevezése. Feladatok a helyszínek és időpontok, időtartamok megállapítására. Koncentráció: Arany János: Családi kör (életkép). Rajz készítése a Toldi-házról. Az elbeszélői előadásmód sajátosságainak, az érzelmi, indulati feszültség fokozásában részt vevő eszközöknek a megfigyelése. Válogató olvasás, bírósági tárgyalás: érvek és ellenérvek megfogalmazása Miklós tettéről. A hatékony, önálló tanulás: Szövegértés, időbeli változások követése. Reprodukáló képesség. Állampolgári kompetencia: Hagyománytisztelet. Nemzettudat. Digitális kompetencia. 3A hatékony, önálló tanulás: Szövegértés, a tér- és időbeli változások követése. Anyanyelvi kommunikáció: A verbális és nem verbális komplexitás kezelésére való képesség. Esztétikai művészeti tudatosság. Digitális kompetencia. Kognitív kompetencia: Az analizáló és a szintetizáló képesség fejlesztése. Szociális kompetencia: Mások véleményének meghallgatása és szembesítése. Digitális kompetencia. Sz.f.gy o. Mkk o., 111. o. Interaktív tananyag I o. Mf o. Interaktív tananyag I o. Mf o. Interaktív tananyag

22 62. A köznév fajtái és helyesírásuk. Helyesejtési gyakorlatok. Időtartam helyes jelölése, j ly, elválasztás. T. 15. Kedvenc édesség receptje. Ny. 67/11. A recept előadása. Vita. Ffgy. 25. o. 63. Toldi IV. ének Költői képek (megszemélyesítés, hasonlat, metafora, allegória) felismerése és megnevezése. 64. A tulajdonnév fajtái és helyesírásuk. Helyesejtési gyakorlatok. A tulajdonnevek nagy kezdőbetűje. A hagyomány elve a családnevekben. Metanyelvi szöveg értelmezése. Ny. 71/5. Vita. Ffgy. 26. o. Anyanyelvi kommunikáció: Helyesírási, szövegalkotási, előadói képesség. Érvek, ellenérvek megfogalmazásának képessége. Szociális kompetencia: Másokra való odafigyelés képessége. A hatékony, önálló tanulás: Megfigyelő és kombinatív képesség. A figyelem tartósságának növelése. Anyanyelvi kommunikáció: A kifejezőképesség fejlesztése. Szókincsbővítés. Anyanyelvi kommunikáció: Helyesírási, szövegértési, előadói képesség. Érvek, ellenérvek megfogalmazásának képessége. Szociális kompetencia: Siker és kudarc elfogadásának képessége. Ffgy. 8/e), f), 9/10. Ny o. I o. Mf o. Ffgy. 10/7., 8. o. Ny o. 65. Toldi IV. ének Memoriter: a 4. versszak. 18. Fekete István nyomában A költő nyelvhasználatának (képes beszéd, hangulatteremtés, szórend stb.) megfigyelése, folyamatos szógyűjtés. Adatkeresés, adatok rendezése. Szómagyarázatok készítése. Helységnevek helyesírás. Rövid jellemzés készítése Fekete Istvánról. Könyvajánlás írása A hatékony, önálló tanulás: Megfigyelő és kombinatív képesség. A figyelem tartósságának növelése. Anyanyelvi kommunikáció: A kifejezőképesség fejlesztése. Szókincsbővítés. Digitális kompetencia. Anyanyelvi kommunikáció: Szövegértés, szövegalkotás, helyesírás, szókincsbővítés. Narratív kompetencia: Dolgok közlésének képessége. Adatkezelés, adatok rögzítése. I o. Mf o. Sz.f.gy Mkk o., 109. o.

23 66. A személynevek helyesírása A személynevek helyesírásának gyakorlása csoportmunkában. A családnevek -val, -vel ragos alakjainak helyesírása. Régies és idegen eredetű családnevek helyesírása. Anyanyelvi kommunikáció: Helyesírási, szövegértési képesség. Szociális kompetencia: Együttműködési képesség, segítségnyújtás, alá- és fölérendeltség elfogadása, szabálykövetés. Ny o., válogatás a kimaradt feladatok közül 67. Memoriterek számonkérése 68. Az állatnevek helyesírása Az állatnevek helyesírásának gyakorlása csoportmunkában. A Ny. 75/8. feladatának megoldása páros munkában. A figyelem tartósságának növelése. Anyanyelvi kommunikáció: Helyesírási, szövegértési képesség. Szociális kompetencia: Együttműködési képesség, segítségnyújtás, alá- és fölérendeltség elfogadása, szabálykövetés. Szótárhasználat. Ny o., válogatás a kimaradt feladatok közül 69. Toldi V. ének Memoriter: a 15. versszak Vázlatírás csoportosan és/vagy egyénileg tartalommondáshoz. Az állatokkal való küzdelem mint téma. Koncentráció a mesékkel, a János vitézzel. 19. A kilencöves tatu Szövegértelmezés. A kilencöves tatu bemutatása változó kommunikációs helyzetben. A földrajzi nevek helyesírása. Narratív kompetencia: Dolgok közlésének képessége. Kognitív kompetencia: Összehasonlító, elemző képesség. Digitális kompetencia. Hatékony, önálló tanulás: Lényegkiemelés, adatkeresés. Kommunikatív kompetencia: Ábraolvasás, ábrázolás. Anyanyelvi kommunikáció: Helyesírási, szövegértés és alkotás. I o. Mf. 32. o. Sz.f.gy o. Mkk o., 108. o. Interaktív tananyag

anyanyelv anyanyelvi nevelés

anyanyelv anyanyelvi nevelés ALAPELVEK, CÉLOK Az anyanyelvi és irodalmi nevelés megérteni, beszélni, írni, gondolkodni tanít, ezzel valamennyi tantárgy, integrált tantárgy tanulását segíti. Ugyanakkor az anyanyelvi kompetencia valamennyi

Részletesebben

A TANTÁRGYTÖMBÖSÍTETT OKTATÁS BEVEZETÉSÉNEK KIDOLGOZÁSA

A TANTÁRGYTÖMBÖSÍTETT OKTATÁS BEVEZETÉSÉNEK KIDOLGOZÁSA Németh László Általános Iskola kompetencia alapú oktatás PEDAGÓGUSOK FEJLESZTÉSI INNOVÁCIÓS TEVÉKENYSÉGE A TANTÁRGYTÖMBÖSÍTETT OKTATÁS BEVEZETÉSÉNEK KIDOLGOZÁSA Magyar nyelv és irodalom 5.évfolyam Összeállította:

Részletesebben

Teleki Sámuel Általános Iskola (Érd, Törökbálinti út 1.) Helyi tanterv NAT 3 2007. Apáczai Kiadó gondozásában megjelent kerettantervet átdolgozta:

Teleki Sámuel Általános Iskola (Érd, Törökbálinti út 1.) Helyi tanterv NAT 3 2007. Apáczai Kiadó gondozásában megjelent kerettantervet átdolgozta: Teleki Sámuel Általános Iskola (Érd, Törökbálinti út 1.) MAGYAR NYELVTAN 5 8. ÉVFOLYAM Helyi tanterv NAT 3 2007. Apáczai Kiadó gondozásában megjelent kerettantervet átdolgozta: a társadalomtudományi munkaközösség

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Alapozó és fejlesztő szakasz (5 8. évfolyam)

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Alapozó és fejlesztő szakasz (5 8. évfolyam) MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Alapozó és fejlesztő szakasz (5 8. évfolyam) BEVEZETÉS A magyar nyelv és irodalom a magyar kultúra hordozója és alakítója. A műveltségi terület tanítási óráin a nemzeti hagyományok

Részletesebben

MAGYAR NVELV ÉS IRODALOM MŰVELTSÉGI TERÜLET

MAGYAR NVELV ÉS IRODALOM MŰVELTSÉGI TERÜLET MAGYAR NVELV ÉS IRODALOM MŰVELTSÉGI TERÜLET Általános alapelvek, célok Ez a tanterv olyan sportoló fiatalok számára készült, akik valamilyen sport tevékenységet magas szinten végeznek. Éppen ezért tanulóinknak

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM MŰVELTSÉGI TERÜLET. Általános alapelvek, célok. A fejlesztési feladatok szerkezete

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM MŰVELTSÉGI TERÜLET. Általános alapelvek, célok. A fejlesztési feladatok szerkezete MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM MŰVELTSÉGI TERÜLET Általános alapelvek, célok Ez a tanterv olyan sportoló fiatalok számára készült, akik valamilyen sport tevékenységet magas szinten végeznek. Éppen ezért tanulóinknak

Részletesebben

Kézikönyv a Nyelvtan 6. tanításához

Kézikönyv a Nyelvtan 6. tanításához Széplaki Erzsébet érdemes tankönyvíró Kézikönyv a Nyelvtan 6. tanításához nyelvtan6_uj_kk.indd 1 2014.06.12. 6:51 SZÉPLAKI ERZSÉBET a Tankönyvesek Országos Szövetségétől 2008-ban elnyerte az Érdemes tankönyvíró

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK

TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék 2. oldal Óraterv csoportbontással 3. oldal Angol tagozat műveltségi területei 4. oldal 1. Magyar nyelv és irodalom 5. oldal 2. Angol nyelv 22. oldal 3. Történelem

Részletesebben

OM: 033966. Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola. Kinizsi Lakótelepi Tagiskola. Helyi tanterv. 5-8. évfolyam 2009.

OM: 033966. Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola. Kinizsi Lakótelepi Tagiskola. Helyi tanterv. 5-8. évfolyam 2009. OM: 033966 Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Helyi tanterv 5-8. évfolyam 2009. 1 Tartalomjegyzék 1. Az iskola tantárgystruktúrája 5-8. évfolyam... 9 2. Magyar nyelv és irodalom 5 8. évfolyam...

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM. 5 8. évfolyam KOMPETENCIA SZINTEK

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM. 5 8. évfolyam KOMPETENCIA SZINTEK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 5 8. évfolyam KOMPETENCIA SZINTEK 1 Írta: Pap Judit Szerkesztette: Borbély Borbála Mûszaki szerkesztõ: Knausz Valéria Felelõs szerkesztõ: Török Ágnes Pap Judit, 2005 A Kiadó a

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM. 5 8. évfolyam

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM. 5 8. évfolyam MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 5 8. évfolyam Célok és feladatok Az anyanyelvi és irodalmi nevelés megérteni, beszélni, írni, gondolkodni tanít, ezzel valamennyi tárgy tanulását segíti. Egyik alapvető célja és

Részletesebben

NEM SZAKRENDSZERŰ OKTATÁS

NEM SZAKRENDSZERŰ OKTATÁS NEM SZAKRENDSZERŰ OKTATÁS 1. Cél: A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX törvény 8. (3) alapján: az 5. és 6. évfolyamon (az alapozó szakaszban) a rendelkezésre álló tanítási időkeret 25-50%-át nem szakrendszerű

Részletesebben

TELEKI SÁMUEL ÁLTALÁNOS ISKOLA (Érd, Törökbálinti u. 1.)

TELEKI SÁMUEL ÁLTALÁNOS ISKOLA (Érd, Törökbálinti u. 1.) TELEKI SÁMUEL ÁLTALÁNOS ISKOLA (Érd, Törökbálinti u. 1.) Alsó tagozatos tantervek Magyar nyelv és irodalom Matematika Környezetismeret Ének-zene Vizuális kultúra Technika Testnevelés Helyi tanterv NAT

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1 MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1 4. ÉVFOLYAM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1 MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1 4. ÉVFOLYAM MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1 MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1 4. ÉVFOLYAM MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 2 CÉLOK ÉS FELADATOK A magyar nyelv és irodalom tanítása az alsó tagozaton alapozó jellegű, sokrétű feladatrendszerből

Részletesebben

KAPOSFŐ HELYI TANTERV

KAPOSFŐ HELYI TANTERV KAPOSFŐ HELYI TANTERV 4.6. A német nemzetiségi nyelvoktatás Bevezetésének indoklása Az iskola a szülők igénye alapján vállalta fel a német nemzetiségi nyelvoktatást, amelyet sokszínű tartalmi és módszertani

Részletesebben

Az 1-4. évfolyam tantárgyi rendszere és óraszámai

Az 1-4. évfolyam tantárgyi rendszere és óraszámai HELYI TANTERV 1 Az 1-4. évfolyam tantárgyi rendszere és óraszámai Tantárgy 1.évf 2.évf 3.évf 4.évf Magyar nyelv és irodalom 296 296 296 296 Matematika 185 185 185 148 Informatika 18,5 18,5 18,5 37 Idegen

Részletesebben

A Cecei Általános Iskola és Alapi Tagiskolájának. PEDAGÓGIAI PROGRAMJA II. rész HELYI TANTERV ALSÓ TAGOZAT

A Cecei Általános Iskola és Alapi Tagiskolájának. PEDAGÓGIAI PROGRAMJA II. rész HELYI TANTERV ALSÓ TAGOZAT és Alapi Tagiskolája Pedagógiai program A Cecei Általános Iskola és Alapi Tagiskolájának PEDAGÓGIAI PROGRAMJA II. rész HELYI TANTERV ALSÓ TAGOZAT 1 és Alapi Tagiskolája Pedagógiai program TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1-4. évfolyam 1 MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1-4. évfolyam Célok és feladatok A magyar nyelv és irodalom tanítása az alsó tagozaton alapozó jellegű, sokrétű feladatrendszerből álló

Részletesebben

Kerettanterv az enyhén értelmi fogyatékos tanulók számára. Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, felső tagozat 5-8. évfolyam

Kerettanterv az enyhén értelmi fogyatékos tanulók számára. Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, felső tagozat 5-8. évfolyam 1 Kerettanterv az enyhén értelmi fogyatékos tanulók számára Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, felső tagozat 5-8. évfolyam Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók számára készült kerettanterv céljaiban, feladataiban

Részletesebben

KERETTANTERV AZ ALAPFOKÚ NEVELÉS-OKTATÁS BEVEZETÕ ÉS KEZDÕ SZAKASZÁRA (1 4. évfolyam)

KERETTANTERV AZ ALAPFOKÚ NEVELÉS-OKTATÁS BEVEZETÕ ÉS KEZDÕ SZAKASZÁRA (1 4. évfolyam) 8 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/68/II. szám I. KERETTANTERV AZ ALAPFOKÚ NEVELÉS-OKTATÁS BEVEZETÕ ÉS KEZDÕ SZAKASZÁRA (1 4. évfolyam) Célok és feladatok Az alapfokú nevelés-oktatás elsõ szakasza az iskolába

Részletesebben

II. KERETTANTERV AZ ALAPFOKÚ NEVELÉS-OKTATÁS ALAPOZÓ ÉS FEJLESZTÕ SZAKASZÁRA (5 8. évfolyam)

II. KERETTANTERV AZ ALAPFOKÚ NEVELÉS-OKTATÁS ALAPOZÓ ÉS FEJLESZTÕ SZAKASZÁRA (5 8. évfolyam) 92 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/68/II. szám II. KERETTANTERV AZ ALAPFOKÚ NEVELÉS-OKTATÁS ALAPOZÓ ÉS FEJLESZTÕ SZAKASZÁRA (5 8. évfolyam) Célok és feladatok Az alapfokú nevelés-oktatás alapozó és fejlesztõ

Részletesebben

A PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA NEM SZAKRENDSZERŰ OKTATÁSÁNAK HELYI TANTERVE 2007.

A PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA NEM SZAKRENDSZERŰ OKTATÁSÁNAK HELYI TANTERVE 2007. A PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA NEM SZAKRENDSZERŰ OKTATÁSÁNAK HELYI TANTERVE Szentes, Petőfi u. 15. sz. 2007. TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK...2 MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 5 8. ÉVFOLYAM... 3 5. ÉVFOLYAM...

Részletesebben

Kézikönyv a Nyelvtan és helyesírás 2. tanításához

Kézikönyv a Nyelvtan és helyesírás 2. tanításához Fülöp Mária érdemes tankönyvíró Kézikönyv a Nyelvtan és helyesírás 2. tanításához Celldömölk nyelvtan2_kk_2014.indd 1 FÜLÖP MÁRIA a Tankönyvesek Országos Szövetségétől 2005-ben elnyerte az Érdemes tankönyvíró

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM. 1 4. évfolyam

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM. 1 4. évfolyam MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1 4. évfolyam Célok és feladatok A magyar nyelv és irodalom tanítása az alsó tagozaton alapozó jellegű. A családi és az óvodai anyanyelvi nevelés eredményeiből kiindulva intenzíven

Részletesebben

Radóczné Bálint Ildikó Kézikönyv az Irodalom 6. tanításához

Radóczné Bálint Ildikó Kézikönyv az Irodalom 6. tanításához Radóczné Bálint Ildikó Kézikönyv az Irodalom 6. tanításához irodalom_6_kk.indd 1 2014.05.30. 11:41 Szerző Radóczné Bálint Ildikó Szerkesztette Füzesiné Széll Szilvia Kapcsolódó kerettanterv EMMI kerettanterv

Részletesebben

B.) HELYI TANTERV (Tantárgyi felosztás) KERETTANTERV AZ ALAPFOKÚ NEVELÉS-OKTATÁS BEVEZETŐ ÉS KEZDŐ SZAKASZÁRA (1-4. évfolyam) Célok és feladatok

B.) HELYI TANTERV (Tantárgyi felosztás) KERETTANTERV AZ ALAPFOKÚ NEVELÉS-OKTATÁS BEVEZETŐ ÉS KEZDŐ SZAKASZÁRA (1-4. évfolyam) Célok és feladatok 1 B.) HELYI TANTERV (Tantárgyi felosztás) I. KERETTANTERV AZ ALAPFOKÚ NEVELÉS-OKTATÁS BEVEZETŐ ÉS KEZDŐ SZAKASZÁRA (1-4. évfolyam) Célok és feladatok Az alapfokú nevelés-oktatás első szakasza az iskolába

Részletesebben

Magyar nyelv és irodalom 5-8. évfolyam

Magyar nyelv és irodalom 5-8. évfolyam 1. Tantárgyi címoldal Magyar nyelv és irodalom 5-8. évfolyam Helyi tantárgyi tanterv A tantárgy nevelési és fejlesztési célrendszere megvalósításának iskolai keretei: a magyar nyelv és irodalom tantárgy

Részletesebben

Célok és feladatok a magyar nyelv és irodalomoktatáshoz a szövegértési kompetenciafejlesztés középpontba helyezésével 5-8.

Célok és feladatok a magyar nyelv és irodalomoktatáshoz a szövegértési kompetenciafejlesztés középpontba helyezésével 5-8. MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Célok és feladatok: Bevezető: A magyar nyelv és irodalom tantárgy fontos célja, hogy a tanulók olyan önálló gondolkodású fiatalokká váljanak, akik erkölcsi kérdésekben képesek

Részletesebben

Sashalmi Tanoda Általános Iskola. Helyi tanterv. magyar irodalom 5-8. évfolyam

Sashalmi Tanoda Általános Iskola. Helyi tanterv. magyar irodalom 5-8. évfolyam Sashalmi Tanoda Általános Iskola Helyi tanterv magyar irodalom 5-8. évfolyam 5., 6. évfolyamon heti 3 óra 7., 8. évfolyamon heti 2 óra Az osztályozó vizsga követelményei a dokumentum végén találhatók.

Részletesebben

EMMI 2013.03.01.) 51/2012. (XII. 21.) EMMI 2. 2.2.01.1 (A)

EMMI 2013.03.01.) 51/2012. (XII. 21.) EMMI 2. 2.2.01.1 (A) Helyi tantervi ajánlás (bővített kiadás, 2013.03.01.) az EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.01.1 (A) változatához Magyar nyelv és irodalom az általános iskolák 5 8.

Részletesebben