TANMENET IMPLEMENTÁCIÓ ELŐREHALADÁS BESZÁMOLÓ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TANMENET IMPLEMENTÁCIÓ ELŐREHALADÁS BESZÁMOLÓ"

Átírás

1 Társadalmi Megújulás Operatív Program Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP / " Oktatásfejlesztés Baja Város Önkormányzata által fenntartott intézményekben " Újvárosi Általános Művelődési Központ Általános Iskolája Baja Oltványi u WEB: Tel: 79/ TANMENET IMPLEMENTÁCIÓ ELŐREHALADÁS BESZÁMOLÓ Óra Kompetenciaterület: Szövegértés-szövegalkotás Évfolyam: 7. Pedagógus: Bozárné Gyumics Julianna lianna Tananyag, tevékenységek ÉV ELEJI ISMÉTLÉS, ISMERKEDÉS Ismerkedés a taneszközökkel Nyári olvasmányélmények. Tájékozódás a tudás, a képességek és a készségek szintjén. A 6. évfolyamon tanult művek, műnemek és műfajok fő jellegzetességei.(főleg az elbeszélő költemény, a regény jellemzői.) (1-2) Ismerkedés a taneszközökkel Az 5 6. évfolyamon tanult nyelvtani, helyesírási, nyelvhelyességi ismeretek ismétlése. Az igék és helyesírásuk (1-2) Diagnosztizáló mérések: különböző műfajú szövegek hangos és néma olvasása, értése. (3-4) A névszók és helyesírásuk ismétlés (3-4) Fejlesztési képességek, készségek, célok A hatékony, önálló tanulás: Rövidítések feloldásának képessége. Anyanyelvi kommunikáció fejlesztése A hatékony, önálló tanulás: Rövidítések feloldásának képessége. Anyanyelvi kommunikáció fejlesztése. Egész tanévben minden tanítási órán folyamatos. A helyes és jól formált beszéd, a kiejtési A hangos olvasási képesség és a szövegértési Helyesírási képesség, helyes nyelvhasználat, az önkifejezéshez szükséges nyelvi képességek fejlesztése. Szókincsbővítés. Együttműködő és csoportkezelő képesség, segítségnyújtás. Munkaformák Az észlelt hiányosságok pótlására irányuló gyakorlások egyéni, páros és/vagy csoportmunkában. Válogatás a tankönyvi feladatok között a tanulók képességeinek megfelelően, differenciálás. Egyéni munka Diagnosztizáló méréshez feladatlap A névszókról és a helyesírásukról tanultak ismétlése és alkalmazása csoportmunkában. Módszerek, eljárások, eszközök Válogatás a tankönyvi feladatok között a tanulók képességeinek megfelelően Pókháló módszer-ismétlés Tollbamondás Olvasási képesség (1.2. kivetítés Sulinova) Szókincs Íráskészség mérése A hangos, kifejező olvasás ellenőrzés. Játékos anyanyelvi feladatok: névválasztás, névadás. Földrajzi nevek kitalálása. A tulajdonnevek és számnevek helyesírásának gyakorlása. A j és ly a szavakban.

2 A KÖNYV ÉS AZ ÉLET (5) Fekete István: A könyv Márai Sándor: Füves könyv AZ ÚJ ÉLET NYITÁNYA, (6) A NEMZETI IRODALOM KIBONTAKOZÁSA A 19. SZÁZAD ELSŐ FELÉBEN A romantika Az igenevek ismétlés (5) A határozószók (6) Viszonyszók (ismétlés) Történeti áttekintés (7) Az irodalmi élmények iránti fogékonyság erősítése. A szövegértő képesség fejlesztése A hangos olvasási képesség és a szövegértő Rendszerezés, összehasonlítás, összefüggések felismerése. Helyesírási képesség. Helyes, pontos nyelvhasználat. Az önkifejezéshez szükséges nyelvi képességek fejlesztése. A verbális és nem verbális komplexitás kezelése. Helyesírási képesség. Helyes és kreatív nyelvhasználat. Reproduktív szövegalkotás. Kapcsolatteremtő képesség. Az olvasmány tartalmához kapcsolódva a nemzeti kultúra megismerése és a hagyományok ápolása iránti nyitottság ösztönzése, a nemzettudat megalapozása. A tanulócsoport olvasási szokásainak megbeszélése. Önálló szövegfeldolgozás kérdések alapján. Önálló ismeretszerzés, egyéni gyűjtőmunka. Kiselőadás Egyéni-páros munka Egyéni Páros gyakorlatok Frontális osztály kiscsoportos Az írók, költők korábban olvasott műveinek közös felidézése. A címadás gyakorlása. A cselekmény felidézése, tömör összefoglalása. A hangos olvasás gyakorlása, történetmondás, fogalmazás írása a családi hagyományokról A stílusjegyek közös vonásainak megfigyelése a művészetek különböző ágaiban. A lényegkiemelés gyakorlása Zenehallgatás, festmények, képzőművészeti alkotások megtekintése. Irodalom7. A -t, -tt, -ó, -ő a melléknévi igenevek végén. Terjengős kifejezések javítása. Kommunikációs zavar elhárítása. Testtartások, gesztusok értelmezése. Ügyintézés. Recept írása, előadása. Helytelenül használt kifejezések. Mindennapi beszédhelyzetek: kapcsolatfelvétel köszönés, megszólítás. Irodalmi társaságok, folyóiratok, a színházi élet hőskorának megismerése megadott szempontok alapján. Irodalom 7.

3 Kölcsey Ferenc életútja (8-9) Huszt Szófajtani és alaktani elemzések (7) Az alapkészségek, az írás, az olvasás és a beszéd fejlesztése. A hatékony tanulás képességének fejlesztése. Elemző Egyéni Frontális egyéni frontális Az életút elolvasása, a tömörítés és a vázlatírás gyakorlása, tények, adatok kiemelése. A műfaji sajátosságok megfigyelése. Az epigramma. Az időmértékes verselésről tanultak bővítése. Irodalom 7. Testbeszéd, nem verbális kommunikáció értelmezése. Igényes nyelvhasználat. 17. Év eleji felmérés anyanyelvi ismeretből, helyesírásból (8) A tanultak alkalmazásának képessége. egyéni Feladatlap megoldása 18. A felmérések értékelése, javítása (9) Siker és kudarc elfogadásának képessége. Személyes kompetencia: Önértékelési képesség. páros egyéni A helyesírási típushibák javítása.(-kivetítés) Önértékelés Kölcsey Ferenc: Himnusz (10-11) Erkölcsi értékek közvetítése, tudatosítása. A művekhez kapcsolódva a nemzeti kultúra hagyományainak megismerése, pozitív attitűd a hagyományok aktív befogadásában Frontális kiscsoportos A gondolati egységek belső szerkezetének vizsgálata. Zenehallgatás. A történelmi ismeretek felelevenítése. Irodalom A KOMMUNIKÁCIÓ (10) A testbeszéd A SZÖVEG A szövegek kommunikációs szempontú csoportosítása A szóbeli és írásbeli szövegek(11) Metakommunikáció. Kommunikációs képesség, kommunikációértékelés. Szövegértő képesség. Tudásszerző kompetencia: Összefüggés-kezelő képesség. Szövegértő képesség. A verbális és nem verbális komplexitás kezelésére való képesség. Helyesírás. Kommunikációs helyzetgyakorlatok párban. Kommunikációs helyzetgyakorlatok kiscsoportokban A testbeszéd. A kommunikáció tényezői. A kommunikációs zavarok kiküszöbölése. Szövegelemzési technikák. Nyelvtan 5.o video A különböző szöveg-típusok sajátosságai. A szöveg kommunikációs szerepe. Gesztusok szerepe az érzelmeket kifejező és felhívó funkciójú szövegek elmondásakor.

4 Kölcsey Ferenc: Parainesis Kölcsey Kálmánhoz (Részletek) (12) Vörösmarty Mihály életútja (13) A szöveg mondatai A testbeszéd. Védőkorlátok mögött (12.) A mondatok a beszélő szándéka szerint A testbeszéd. A karkeresztező póz. A lábkeresztező póz. (13) Vörösmarty Mihály: Szózat (14) Részösszefoglalás Kölcsey és Vörösmarty(15) A mondatok logikai minősége(14) Társaságban A hangos olvasási képesség és a szövegértési A hangos olvasási képesség és a szövegértési Szövegértő képesség. Képi információ értelmezése. Alkotóképesség. Másokra való odafigyelés, elfogadás képessége. Bizonytalanságtűrés. Szövegértés. Helyes intonáció, helyesírás. A verbális és nem verbális komplexitás kezelésére való képesség. Metakommunikáció. Ábraolvasás, ábrázolás. Alá- és fölérendeltség elfogadása. Erkölcsi értékek közvetítése, tudatosítása. Az összehasonlító A verselési mód felismerésének fejlesztése. A rendszerező, összehasonlító és elemző Szövegértő képesség. Helyesírás. Helyes nyelvhasználat. Konvertáló képesség, logikai gondolkodás, logikai ítéletalkotás. Kapcsolatkezelési, kötődési képesség. egyéni és frontális egyéni jegyzetkészítés páros egyéni A kar- és lábkeresztező pózok értelmezése szöveg és gesztusok alapján csoportmunkában. páros frontális Csoportunka Bemutatkozás, bemutatás párban végzett munkában. pókháló szómagyarázatok A jegyzetkészítés mikéntjének megismerése tanári irányítással Szövegértelmezés. Beszámoló jegyzet alapján. Gesztusok értelmezése. A mondatok hanglejtése. Mondatvégi írásjelek. T. 1. Történelmi ismeretek felelevenítése. Összehasonlító verselemzés. Rövid, rávezető feladatok az összehasonlító verselemzés gyakorlására, különféle szempontok alapján. Irodalom.7. Sulinova kivetítés 36/9. Táblázat készítése Hasonlóságok különbégek felfedezése IKt Kivetítés A tagadás különböző formái. A felszólító mondat módosítószói.

5 AZ EGYSZERŰ MONDAT SZERKEZETE A mondatrészek és a szintagmák (15) Számonkérés Témazáró dolgozat (16) I. irodalmi dolgozat írása (17) A mondat fő részei. Az alany és az állítmány, a predikatív szerkezet (16) Az állítmány szófaja (17) A népies-nemzeti költészet kibontakozása (18) Petőfi Sándor életútja (19) Az állítmány fajtái. Az igei állítmány (18) A névszói és a névszói-igei állítmány (19) Nem írástudóknak, nem az úri rendnek, De beszélek szűrös, gubás embereknek nép és költészet A virágnak megtiltani nem lehet Szövegértő képesség. Lényegkiemelés. Kreatív nyelvhasználat. Ábraolvasás. Anyanyelvi beszéd. Önértékelés. A siker és a kudarc elfogadása Nyelvtani, helyesírási, nyelvhelyességi ismeretek alkalmazása a fogalmazásokban, írásbeli szövegekben Szövegértő és helyesírási képesség. A verbális és nem verbális komplexitás felismerésének képessége. Ábraolvasás. Anyanyelvi beszéd. Helyesírás. Helyes nyelvhasználat. Konvertáló képesség. Természettudományos kompetencia: Tér- és időszemlélet. Csoportkezelési képesség. A meglévő tudás felelevenítése, új szempont szerinti rendezése. Kognitív kompetencia: Elemző és összehasonlító képesség. Nyelvi kompetencia: Grammatikai szabályrendszer kialakítása. A szókincs bővítése, árnyalása, a kifejező képesség fejlesztése a szöveg új kifejezéseinek felhasználásával. frontális tanári magyarázat Ábrák értelmezése. Vázlatkészítés. Jókívánság. egyéni M (1) A feladatlap az Irodalom feladatlapokban található. egyéni páros gyakorlatok A Mauszólosz síremléke című szöveg feldolgozása csoportmunkában. Kiselőadás-csoportmunka Feladatok megoldása tanulópárban. Közös és önálló olvasás gyakorlása. Összehasonlító verselemzés. A mgh.-k időtartam-jelölése. Algoritmus begyakorlása. Szurkolók verbális és nem verbális megnyilatkozásai. Az állítmány szófaja. Helytelen igehasználat. Szövegértés 7. osztály Szövegelemzési technikák: tények, adatok kiemelése. Rövid ismertető készítése a szövegben előforduló néhány fogalomról. Térképhasználat Metanyelvi szöveg értelmezése, táblázat- és ábraértelmezés. A versekben megjelenő egyszerűbb képek, alakzatok felismerésének, megnevezésének, szerepének

6 Dalaim (20) A XIX. század költői (21) Az állítmányról tanultak gyakorlása (20-21) Szép vagy, alföld, legalább nekem szép! a szülőföld, a magyar táj ábrázolása Úti levelek (Részl) (22) Kiskunság A magyaros vagy ütemhangsúlyos verselés jellemzői (23) Az alany szófaja (22) Az önkifejezés képességének kiteljesítése. Képesség az ütemhangsúlyos verselés ritmusának felismerése. A kifejezőképesség, a műelemzés képességének fejlesztése. Hatékony önálló tanulás: A könyvtári tájékozódás, a különböző információhordozók használatának képessége. Rendszerező képesség. Tanulási kompetencia: Képesség- és készségfejlesztő képesség. Természettudományos kompetencia: Az technikai eszközök használatának kép. A szókincs, a kifejező képesség fejlesztése Szociális és állampolgári kompetencia: Nemzettudat formálása. Verstani sajátosságok felismerésének képessége. Hatékony önálló tanulás: A meglévő tudás mozgósítása, új szempont szerinti rendezése. Törekvés a saját tanulási stratégia fokozatos kialakítására. Szövegértő képesség. Helyesírás. Kommunikációs képesség. Személyes kompetencia: Kommunikációs eszközökkel való bánni tudás. Egészségvédő kép. Kapcsolatkezelési képesség. Önálló olvasás gyakorlása tanuló párok, egyéni, frontális A telefon című szöveg feldolgozása differenciáltan, csoportmunkában Egyéni olvasás A rímelés megfigyelése megadott szempontok alapján pedagógus irányításával, csapatmunkában, majd önállóan egyéni, páros, frontális és hangulati hatásának gyakorlása. A vers alapmotívumainak felismerése és értelmezése. Kutatómunka a könyvtárban: Mózes, Kánaán. A kifejező olvasás gyakorlása. Az állítmány felismerésének gyakorlása tanulópárban. Telefonálás. A mobiltelefon használata. Történetmondás, a helyszínek változásának nyomon követése. A korábban tanult verstani ismeretek felidézése pl. ötletbörze segítségével. Szóelemző, hagyományos írásmód. Felesleges névelőhasználat javítása. Telefonálás. A mobiltelefon használata.

7 Az alany fajtái (23) Az alany és állítmány egyeztetése (24-25) Gyakorlás - öszefoglalás Lelkemnek egyedüli, / De egy világnál többet érő kincse - a Júlia-versek Reszket a bokor, mert (24) Szeptember végén (2óra) (25-26) Témazáró felmérés: Az állítmány és az alany (26-27.) Javítás A bővítmények A tárgy, a tárgyas szintagmák (szószerkezetek)(28-29.) Győzni fog itt a jó. De legelső nagy diadalma/ Vértengerbe kerül közéleti témájú versek Egy gondolat bánt engemet (27) Helyesírás. Kommunikációs képesség. Helyes, szemléletes, kreatív nyelvhasználat. Logikai és rendszerező képesség. Empátia, tolerancia, együttérzési képesség. Pontos, helyes nyelvhasználat. A kifejezőképesség fejlesztése a memoriterek ritmikus hangoztatásával. Képesség az irodalmi alkotás műfaji sajátosságainak felismerésére. Képesség az irodalmi alkotás műfaji sajátosságainak a felismerésére. A műelemzés képességének fejlesztése. A hatékony, önálló tanulás: A tanultak alkalmazásának képessége. Ábraolvasás, ábrázolás. Hivatkozások értelmezésének képessége. Döntési képesség. Információkérés képessége. Ábraolvasás, ábrázolás. Logikai és döntési képesség. Nyelvi kompetencia: Grammatikai rendszer felfogása Képesség az irodalmi alkotás műfaji sajátosságainak a felismerésére. Értékek képviseletének képessége egyéni, frontális osztály Csoportos munka Csoport munka Az elégia műfaji jellemzőinek összegyűjtése tanulópárban. egyéni munka Frontális, egyéni munka A jellemzők összegyűjtése önállóan, majd közös megbeszélés. Összeolvadás, hasonulások. Közmondások szerepe a kommunikációban. Táblázat kiegészítése Egyeztetési hibák felismerése és javítása. Az alkotások műfaji sajátosságainak felismerése, a jellemzők összegyűjtése. Az alkotások műfaji sajátosságainak felismerése, a jellemzők összegyűjtése és közös megbeszélése. Feladatlap Metanyelvi szöveg értelmezése, ábraolvasás. Ágrajz. Igaz, hamis állítások. Táblázat kiegészítése. Elemzési technika elsajátítása. Az alkotások műfaji sajátosságainak felismerése. A rapszódia műfaji jellemzői

8 Népek tavasza - a forradalom lírája Nemzeti dal (28) A tárgy szófaja és alakja (30) A tárgy fajtái (31) Föltámadott a tenger (29) Részösszefoglalás Petőfi Az örök Petőfi (30-31) Témazáró dolgozat Petőfi (32) A műelemzés képességének fejlesztése. Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség. Tudásszerző kompetencia: Összefüggés-kezelő, -alkotó képesség. Igényes nyelvhasználat, helyesírás. Másokra való odafigyelés, empátia. Kognitív kompetencia: Elemző, összehasonlító képesség. Ismeretelsajátító képesség. Helyesírás, kommunikáció. Személyes kompetencia: Önkifejezési, illetve befogadói készség Kognitív kompetencia: Elemző, összehasonlító képesség. Ismeretelsajátító képesség A versekhez kapcsolódva a nemzeti kultúra megismerése, a hagyományok ápolása iránti nyitottság ösztönzése, a nemzettudat formálása. Önértékelés. A siker és a kudarc elfogadása Ikt anyag feldolgozása párosan Páros munka Páros, egyéni Az ikt-s feladatok megoldása csoportban. Petőfi verseinek csoportosítása kiscsoportban. egyéni megoldás Elemzések a művek retorikai, szövegépítkezési sajátosságainak figyelembevételével. A hazafias dal. Helytelen tárgyragkettőzés javítása. A határozott és határozatlan tárgy fogalma. A tárgy fajtája és az igeragozás közötti öszszefüggés felfedezése, megértése és alkalmazása. Válogató másolása A jegyzetelés és a vázlatkészítés gyakorlása. Igaz-hamis Totó M A feladatlap az Irodalom feladatlapokban található. 64. Összefoglalás Az alany, állítmány, tárgy. (32) Ábraolvasás, ábrázolás. Rendszerező képesség. páros és csoport munka A mondatrészekről tanultak rendszerezése, alkalmazása. 65. Témazáró dolgozat (33) egyéni Feladatlap kitöltése TÖRTÉNELMI KORSZAKOK, ESEMÉNYEK ÁBRÁZOLÁSA LÍRAI Szociális kompetencia Előzetes gyűjtőmunka, ÉS EPIKAI ALKOTÁSOKBAN A nemzeti kultúra hagyományainak kiselőadás a költőről Vázlatírás 66. Régi idők emlékezete megismerése, pozitív attitűd a hagyományok aktív Janus Pannonius életútja (33) befogadásában.

9 Janus Pannonius epigrammái (34) Témazáró dolgozat javítása (33) Képességfejlesztő óra (34) Határozók, határozós szintagmák (szószerkezetek) (35) A helyhatározó és a képes helyhatározó (36-37) Balassi Bálint életútja Tk o,(35) Balassi Bálint: Egy katonaének Arany János életútja, jelentősége(36-37) Arany János: Szondi két apródja Tudásszerző kompetencia: Ismeretszerző, problémamegoldó képesség. Önértékelés. A siker és a kudarc elfogadása Tudásszerző kompetencia: Ismeretszerző, problémamegoldó képesség. Oksági és logikus gondolkodás. Ábraolvasás, ábrázolás. Tudásszerző kompetencia: Összefüggés-kezelő, ismeretszerző képesség. Szövegértő képesség. Helyesírás. Szövegértő képesség. Helyesírás. Tanulási kompetencia: Képességfejlesztő és ismeretelsajátító képesség. Bizonytalanságtűrés, mások véleményének meghallgatása, tiszteletben tartása Szövegértő képesség. Tanulási kompetencia: Képességfejlesztő és ismeretelsajátító képesség Gondolkodási kompetencia Rendszerezés, összehasonlítás, összefüggések felismerése. A meglévő tudás mozgósítása, új szempont szerinti rendezése. A műelemzési képesség fejlesztése történelmi témájú művek elemzése során Szépirodalmi szövegek lehetséges jelentéseinek csoportos, egyéni, irányított és önálló megimerése fronális -egyéni Egyéni szövegfeldolgozás Páros, frontális Frontális-egyéni munka egyéni-páros Az észlelt hiányosságok pótlására irányuló gyakorlatok egyéni, páros és csoportmunkában. Sulinova kivetítés 6. fejezet 127/3. Egyéni-frontális A kék bálna című szöveg feldolgozása, értelmezése. Táblázat kiegészítése, ok-okozati összefüggések felfedezése. Jegyzetkészítés Táblázat, ágrajz értelmezése. Határozóragok helyesírása. Mondatbővítés. Mondatelemzési gyakorlatok. Helyesírás: hibás szavak felismerése és javítása. Vita, vitakultúra. Feldolgozás az ikt-s anyag segítségével. Igaz-hamis Pókháló-módszer

MAGYAR NYELV Tömbösített tanmenet 7. a osztály

MAGYAR NYELV Tömbösített tanmenet 7. a osztály Óra Témakör, tananyag 1. Bevezető óra: ismerkedés az új taneszközökkel 2. Ismétlés: hangtan 3. 4. Ismétlés: a szófajok Ismétlés: szóalaktan 5. Ism.: Az igenevek Tollbamondás 6. Az év eleji tollbamondásértékelése

Részletesebben

MAGYAR NYELV Tömbösített tanmenet 7. b évfolyam

MAGYAR NYELV Tömbösített tanmenet 7. b évfolyam Óra Témakör, tananyag MAGYAR NYELV Tömbösített tanmenet 7. b évfolyam Helyesejtés, helyesírás, Kommunikáció nyelvművelés Olvasás-szövegértés és szövegalkotás Megjegyzés 1. 2. 3. Ismétlés: hangtan Ismétlés:

Részletesebben

Balatonszentgyörgyi Dobó István Általános Iskola Nyelvtan 7. Tanmenet 2017/2018

Balatonszentgyörgyi Dobó István Általános Iskola Nyelvtan 7. Tanmenet 2017/2018 Balatonszentgyörgyi Dobó István Általános Iskola Nyelvtan 7. Tanmenet 2017/2018 Az OFI által javasolt tanmenetet az osztályra adaptálva és az iskolánk által adott lehetőségekre alapozva átalakítottam.

Részletesebben

Tanmenet, 7. osztály, Irodalom, Nyelvtan, Magyar

Tanmenet, 7. osztály, Irodalom, Nyelvtan, Magyar Tanmenet, 7. osztály, Irodalom, Nyelvtan, Magyar Alföldy Jenı: Irodalom 7., Széplaki Erzsébet: Nyelvtan és helyesírás címő munkáltató tankönyvei, valamint Schiller Mariann: Szövegértés-szövegalkotás 7.

Részletesebben

TANMENETJAVASLAT A MAGYAR NYELV TANÍTÁSÁHOZ, 7. ÉVFOLYAM

TANMENETJAVASLAT A MAGYAR NYELV TANÍTÁSÁHOZ, 7. ÉVFOLYAM TANMENETJAVASLAT A MAGYAR NYELV TANÍTÁSÁHOZ, 7. ÉVFOLYAM A következő oldalakon olyan tanmenetjavaslat áll a 7. évfolyamon tanító kollégák rendelkezésére, amely a szakrendszerű nyelvtanórák tananyagát tartalmazza.

Részletesebben

Magyar nyelvtan tanmenet 4. osztály

Magyar nyelvtan tanmenet 4. osztály COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA Magyar nyelvtan tanmenet 4. osztály 2013/2014 Tanítók: Tóth Mária, Buruncz Nóra Tankönyvcsalád: Nemzeti Tankönyvkiadó Anyanyelvünk világa 4. osztály

Részletesebben

TANANYAGBEOSZTÁS TÁMOP / Mátészalka, szeptember 1. A pályázat megnevezése, jelzete:

TANANYAGBEOSZTÁS TÁMOP / Mátészalka, szeptember 1. A pályázat megnevezése, jelzete: TANANYAGBEOSZTÁS A pályázat megnevezése, jelzete: TÁMOP 3.1.4. 08/2-2008 0149 Címe: A kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés megteremtése Mátészalkán Implementáló pedagógus: Oláhné Borzován Edit

Részletesebben

TANMENET IMPLEMENTÁCIÓ ELŐREHALADÁS BESZÁMOLÓ

TANMENET IMPLEMENTÁCIÓ ELŐREHALADÁS BESZÁMOLÓ Társadalmi Megújulás Operatív Program Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4-08/2. - 2009-0094 " Oktatásfejlesztés Baja Város Önkormányzata által fenntartott

Részletesebben

Minimumkövetelmények magyar nyelvből (5. osztály) Minimumkövetelmények irodalomból 5. osztály

Minimumkövetelmények magyar nyelvből (5. osztály) Minimumkövetelmények irodalomból 5. osztály Minimumkövetelmények magyar nyelvből (5. osztály) HELYESÍRÁS: 1. Írása legyen rendezett, olvasható. 2. Megfelelő tempóban írjon diktálás esetén. 3. Kevés hibával másoljon 8-10 soros szöveget vagy 10-15

Részletesebben

Gondolkodási kompetencia: Összegyűjtött adatok csoportosítása, rendszerezése. Anyanyelvi kompetencia: Helyzetfelismerés

Gondolkodási kompetencia: Összegyűjtött adatok csoportosítása, rendszerezése. Anyanyelvi kompetencia: Helyzetfelismerés Társadalmi Megújulás Operatív Program Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4/08/2. 2009-0094 Oktatásfejlesztés Baja Város Önkormányzata áltál fenntartott intézményekben

Részletesebben

MAGYAR NYELV Tömbösített tanmenet 8. D évfolyam Helyesejtés, helyesírás, Kommunikáció Olvasás-szövegértés és szövegalkotás Mtk. 26./4.

MAGYAR NYELV Tömbösített tanmenet 8. D évfolyam Helyesejtés, helyesírás, Kommunikáció Olvasás-szövegértés és szövegalkotás Mtk. 26./4. Óra 1. émakör, tananyag Ismerkedés az új taneszközökkel Ismétlés Hangtani ismeretek MAGYAR NYELV ömbösített tanmenet 8. D évfolyam Helyesejtés, helyesírás, Kommunikáció Olvasás-szövegértés és nyelvhelyesség

Részletesebben

MAGYAR NYELVI FELVÉTELI ELŐKÉSZÍTŐ TEHETSÉGGONDOZÁS PROJEKT

MAGYAR NYELVI FELVÉTELI ELŐKÉSZÍTŐ TEHETSÉGGONDOZÁS PROJEKT Társadalmi Megújulás Operatív Program Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív Intézményekben TÁMOP3.1.4/08/2. 20080121 A fejlesztési projekt megvalósítása Kondoroson Petőfi István Általános

Részletesebben

Egész tanévben minden tanítási órán folyamatos. Anyanyelvi kommunikáció: helyesírási,

Egész tanévben minden tanítási órán folyamatos. Anyanyelvi kommunikáció: helyesírási, Társadalmi Megújulás Operatív Program Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4-08/2. - 2009-0094 " Oktatásfejlesztés Baja Város Önkormányzata által fenntartott

Részletesebben

TANMENETJAVASLAT A MAGYAR NYELV TANÍTÁSÁHOZ, 8. ÉVFOLYAM

TANMENETJAVASLAT A MAGYAR NYELV TANÍTÁSÁHOZ, 8. ÉVFOLYAM TANMENETJAVASLAT A MAGYAR NYELV TANÍTÁSÁHOZ, 8. ÉVFOLYAM A következő oldalakon olyan tanmenetjavaslat áll a 8. évfolyamon tanító kollégák rendelkezésére, amely a szakrendszerű nyelvtanórák tananyagát tartalmazza

Részletesebben

Magyar nyelv és irodalom Fejlesztési terv

Magyar nyelv és irodalom Fejlesztési terv és a Magyar nyelv és irodalom Fejlesztési terv A sport összeköt testvériskolai kapcsolat kiépítése a és a Boglári Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola között Készítette: Pap Andrea Pétervására,

Részletesebben

Modul címe: Szent Iván éj

Modul címe: Szent Iván éj TÁMOP-3.1.4-08/2-2009-0207 pályázat Moduláris program megszervezése EZ AZ ÉJSZAKA MÁS MINT A TÖBBI.. Modul címe: Szent Iván éj Készítette: Kiss Tamás MODUL LEÍRÁS Ajánlott korosztály Ajánlott időkeret:

Részletesebben

Irodalom Szövegértés, szövegfeldolgozás 9. NY Órakeret:36 óra

Irodalom Szövegértés, szövegfeldolgozás 9. NY Órakeret:36 óra / Fejlesztési cél Irodalom Szövegértés, szövegfeldolgozás 9. NY :36 óra Beszédkészség, szóbeli szövegek megértése és alkotása 11 óra A beszéd zenei eszközei: dallam, hangsúly, tempó, hangerő, szünet; beszédhelyzet;

Részletesebben

2013/14. tanév. 3.osztály

2013/14. tanév. 3.osztály 2013/14. tanév Magyar és tanmenet 3.osztály Tanító: Kottyán Dóra, Törzsökné Peske Edina Tankönyv:Földvári Erika munkatankönyv I-II. Földvári Erika munkatankönyv Éves óraszám:148 óra ( heti 4 óra) 1.hét

Részletesebben

HUNYADI MÁTYÁS a szövegértés-szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban

HUNYADI MÁTYÁS a szövegértés-szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban HUNYADI MÁTYÁS a szövegértés-szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban az intézmény saját innovációjaként TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0010 Kompetencia alapú oktatás bevezetése a Piarista Rend

Részletesebben

TANMENETJAVASLAT A MAGYAR NYELV TANÍTÁSÁHOZ

TANMENETJAVASLAT A MAGYAR NYELV TANÍTÁSÁHOZ 22 Tantárgyi program a magyar nyelv tanításához (8. osztály) TANMENETJAVASLAT A MAGYAR NYELV TANÍTÁSÁHOZ Néhány fontos megjegyzés a tanmenetjavaslatok használatához A tanmenet a NAT, a kerettanterv, az

Részletesebben

Műveltségterület tantárgyi bontás nélküli oktatása. Berzsenyi Lilla

Műveltségterület tantárgyi bontás nélküli oktatása. Berzsenyi Lilla Műveltségterület tantárgyi bontás nélküli oktatása Berzsenyi Lilla Tartalom: I. Bevezetés II. Tanmenet III. Melléklet a tanmenethez IV. Bemutató óra vázlata és feladatai V. Színházlátogatás előzetes feladatlapja

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Pedagógusképzés támogatása TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM ÁLTALÁNOS ISKOLA, FELSŐ TAGOZAT Sorozataink a 2015/2016-os tanévre Mind a magyar nyelv, mind az irodalom tantárgyhoz színvonalas

Részletesebben

Funkcionális analfabétizmus felszámolása programterv

Funkcionális analfabétizmus felszámolása programterv Funkcionális analfabétizmus felszámolása programterv TÉA- ÓA- Z 1-2 TATAO FOGAA, TÉNYÉG, ÓDZ FADAT A magyar ábécé kis- és nagybetűinek felismerése nyomtatott és kézírásos formában. A magyar ábécé kis-

Részletesebben

TÁMOP 3.4.3 08/2 Iskolai tehetséggondozás MŰVÉSZETI TEHETSÉGKÖR

TÁMOP 3.4.3 08/2 Iskolai tehetséggondozás MŰVÉSZETI TEHETSÉGKÖR TÁMOP 3.4.3 08/2 MŰVÉSZETI TEHETSÉGKÖR TÁMOP 3.4.3 08/2 TÁMOP 3.4.3 08/2 Elsődleges cél volt a gyermek személyiségét több irányból fejleszteni a kiemelkedő képességeit tovább csiszolni, a testilelki komfortérzetét

Részletesebben

Tildy Zoltán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Magyar nyelv és irodalom 7. ÉVFOLYAM. Éves óraszám: 74 Heti óraszám: 2

Tildy Zoltán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Magyar nyelv és irodalom 7. ÉVFOLYAM. Éves óraszám: 74 Heti óraszám: 2 7. ÉVFOLYAM Éves óraszám: 74 Heti óraszám: 2 Témakörök Új tananyag feldolgozása Gyakorlás Összefoglalás, ellenőrzés Teljes óraszám Év eleji ismétlés, ismerkedés, felmérés - 2 2 4 Irodalom és kulturális

Részletesebben

MAGYAR IRODALOM Tömbösített tanmenet 8. évfolyam

MAGYAR IRODALOM Tömbösített tanmenet 8. évfolyam MAGYAR IRODALOM Tömbösített tanmenet 8. évfolyam Óra Az óra anyaga Fogalmak, ismeretek Készségfejlesztés Szemléltetés, koncentráció Megjegyzés 1. Év eleji ismétlés A tanult fogalmak ismétlése A 7. osztályos

Részletesebben

HELYI TANTERV. Nyelvtan

HELYI TANTERV. Nyelvtan HELYI TANTERV Nyelvtan 9. évfolyam Kommunikáció, tömegkommunikáció 12 óra Mindennapi kommunikációs helyzetekben való megnyilvánulás, törekvés az érthető, kifejező beszédre. A beszéd zenei eszközei, nem

Részletesebben

TANMENET A MAGYAR NYELV TANÍTÁSÁHOZ 6. ÉVFOLYAM

TANMENET A MAGYAR NYELV TANÍTÁSÁHOZ 6. ÉVFOLYAM TANMENET A MAGYAR NYELV TANÍTÁSÁHOZ 6. ÉVFOLYAM Készült az APÁCZAI KIADÓ AZ ÉVFOLYAM SZÁMÁRA KÉSZÍTETT TANKÖNYVEIHEZ, TANESZKÖZEIHEZ A tanmenetben előforduló rövidítések: Ffgy. = Fogalmazási feladatgyűjtemény

Részletesebben

TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK

TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK Tantárgyi fejlesztések Ha fölgyújtjuk a gyermekben a veleszületett szikrát, azzal mindig olyan magaslatok felé nyitunk utat, amilyenekről álmodni sem mertünk volna. Kristine Barnett

Részletesebben

TANMENET. Szövegértés-szövegalkotás. Vissza a meséhez! 5.évfolyam

TANMENET. Szövegértés-szövegalkotás. Vissza a meséhez! 5.évfolyam TANMENET Szövegértés-szövegalkotás Vissza a meséhez! 5.évfolyam Készítette: Jóváhagyta: Benedekné Juhász Katalin szaktanár Gubáné Csánki Ágnes igazgató Gödöllő, 2010. január 3. óra tananyag feladat cél

Részletesebben

Mondatkiegészítés adott. Az írásmódtól eltérô. Mondatalkotás. pótlása. Hosszú mássalhangzós. Másolás. Mondatvégi írásjelek

Mondatkiegészítés adott. Az írásmódtól eltérô. Mondatalkotás. pótlása. Hosszú mássalhangzós. Másolás. Mondatvégi írásjelek 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Felmérés a tanév elején Az alsó és felsô ívelésû betûcsoportok Felsô hurkolású betûk C-s kapcsolás alsó ívelés után Kis horogvonallal kapcsolódó betûk Kis horogvonal után c-s kapcsolás

Részletesebben

MAGYAR IRODALOM Tömbösített tanmenet 8.a évfolyam

MAGYAR IRODALOM Tömbösített tanmenet 8.a évfolyam MAGYAR IRODALOM Tömbösített tanmenet 8a évfolyam Óra Az óra anyaga Fogalmak, ismeretek Készségfejlesztés Szemléltetés, koncentráció Megjegyzés 1 2 Ism Irodalomelméleti fogalmak Szövegértés felmérése Az

Részletesebben

Magyar nyelv tanmenet Az OFI tanmenete alapján adaptálta: Vargáné Simon Zsuzsanna. Balatonszentgyörgyi Dobó István Általános Iskola

Magyar nyelv tanmenet Az OFI tanmenete alapján adaptálta: Vargáné Simon Zsuzsanna. Balatonszentgyörgyi Dobó István Általános Iskola Balatonszentgyörgyi Dobó István Általános Iskola Magyar nyelv tanmenet Az OFI tanmenete alapján adaptálta: Vargáné Simon Zsuzsanna 6. osztály 2017-2018 A tanmenet tartalmazza az anyanyelvismeret, a helyesejtés,

Részletesebben

SZENT ISTVÁN a szövegértés- szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban

SZENT ISTVÁN a szövegértés- szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban SZENT ISTVÁN a szövegértés- szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban az intézmény saját innovációjaként TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0010 Kompetencia alapú oktatás bevezetése a Piarista Rend

Részletesebben

Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához

Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához A Tanulásmódszertan az iskolai tantárgyak között sajátos helyet foglal el, hiszen nem hagyományos értelemben vett iskolai tantárgy. Inkább a képességeket felmérő

Részletesebben

MAGYAR IRODALOM Tömbösített tanmenet 8.D évfolyam

MAGYAR IRODALOM Tömbösített tanmenet 8.D évfolyam MAGYAR IRODALOM ömbösített tanmenet 8.D évfolyam Óra Az óra anyaga Fogalmak, ismeretek Készségfejlesztés Szemléltetés, koncentráció Megjegyzés 1. Bevezető óra Az irodalmi művek Beszélgetés Kötelező olvasmány

Részletesebben

Tömbösített tanmenet 5.o

Tömbösített tanmenet 5.o Tömbösített tanmenet 5.o Ciklus I. (Vizuális) nyelvi kompetencia Alkotó és kifejező képesség. Szociális és állampolgári kompetencia Ismétlés, dalok az alsó tagozatban. Himnusz, Szózat megtanulása Vizuális

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Károlyi Mihály Fővárosi Gyakorló Kéttannyelvű Közgazdasági Szakközépiskola TANTERV MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Készítette: a magyar munkaközösség (Balogh Anikó, Dr. Szabóné Bánkuti Katalin, Mándoki Mária,

Részletesebben

Osztály: Tananyag: Fejlesztési fókusz: Domináns didaktikai feladat: Hosszú távú célok:

Osztály: Tananyag: Fejlesztési fókusz: Domináns didaktikai feladat: Hosszú távú célok: Osztály: 5. Tananyag: Ha én felnőtt volnék - Janikovszky Éva (Mesetárban: 10p a felolvasás) Fejlesztési fókusz: Értő olvasás Domináns didaktikai feladat: Tanult ismeretek gyakorlása Hosszú távú célok:

Részletesebben

A Szekszárdi I. Béla Gimnázium, Kollégium és Általános Iskola Helyi Tanterve

A Szekszárdi I. Béla Gimnázium, Kollégium és Általános Iskola Helyi Tanterve A Szekszárdi I. Béla Gimnázium, Kollégium és Általános Iskola Helyi Tanterve magyar nyelv és irodalom tantárgyból a nyelvi előkészítő évfolyamon Készítette: a gimnázium magyar szakmai munkaközössége 2018.

Részletesebben

MAGYAR IRODALOM ÓRAVÁZLAT

MAGYAR IRODALOM ÓRAVÁZLAT MAGYAR IRODALOM ÓRAVÁZLAT A pedagógus neve: Tarné Éder Marianna Műveltségi terület: tanító Tantárgy: magyar irodalom Osztály: 4. b Az óra témája: "Itt élned, halnod kell " történelmi projekt A kalandozások

Részletesebben

-3- -a zavartalan munka biztosítása. - felolvasással, egyéni javítással. 2. Házi feladat ellenőrzése: Tk. 100/12. FOM

-3- -a zavartalan munka biztosítása. - felolvasással, egyéni javítással. 2. Házi feladat ellenőrzése: Tk. 100/12. FOM ÓRATERVEZET Tantárgy: Magyar nyelv Osztály: 5.d Az óra címe: Hangalak és jelentés a szavakban A tematikus egység: A szavak alakja és szerkezete. Az óra célja: A tudatos és igényes szóbeli és írásbeli nyelvhasználat

Részletesebben

NT MAGYAR NYELV ÉS KOMMUNIKÁCIÓ 6. TANMENETJAVASLAT. (heti 2 óra, azaz évi 74 óra)

NT MAGYAR NYELV ÉS KOMMUNIKÁCIÓ 6. TANMENETJAVASLAT. (heti 2 óra, azaz évi 74 óra) NT-11531 MAGYAR NYELV ÉS KOMMUNIKÁCIÓ 6. TANMENETJAVASLAT (heti 2 óra, azaz évi 74 óra) A tanmenetben megadott gyakorlatszámok csak tájékoztató jellegűek, nem a megoldandó feladatok mennyiségét jelölik,

Részletesebben

Felkészítés a középiskolai írásbeli felvételire magyarból. Készítette: Kunkli Ferencné Balmazújvárosi Általános Iskola Bocskai István Tagintézmény

Felkészítés a középiskolai írásbeli felvételire magyarból. Készítette: Kunkli Ferencné Balmazújvárosi Általános Iskola Bocskai István Tagintézmény Felkészítés a középiskolai írásbeli felvételire magyarból Készítette: Kunkli Ferencné Balmazújvárosi Általános Iskola Bocskai István Tagintézmény Debrecen, 2015. 10. 15. A jó gyakorlat célja Kompetenciaalapú

Részletesebben

HELYI TANTÁRGYI RENDSZER. NÉMET NYELV ÉS IRODALOM Évfolyam: 1-4.

HELYI TANTÁRGYI RENDSZER. NÉMET NYELV ÉS IRODALOM Évfolyam: 1-4. NEMZETISÉGI NYELV ÉS IRODALOM Tantárgy: (helyi) Évfolyam: 1-4. Óraszámok Tantárgy Óraszám évfolyamonként 1. 2. 3. 4. Német nyelv és irodalom 5 5 5 5 Éves óraszám 180 180 180 180 Témakörök Tematikai egység

Részletesebben

HELYI TANTERV MAGYAR NYELV ÉS IRODALOMBÓL A NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ (NY) ÉVFOLYAM SZÁMÁRA

HELYI TANTERV MAGYAR NYELV ÉS IRODALOMBÓL A NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ (NY) ÉVFOLYAM SZÁMÁRA HELYI TANTERV MAGYAR NYELV ÉS IRODALOMBÓL A NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ (NY) ÉVFOLYAM SZÁMÁRA I. Célok és feladatok Alapelvek, célok A nyelv az emberi kommunikáció, a gondolkodás előfeltétele és legfőbb eszköze,

Részletesebben

ÓRAVÁZLAT PARTI NAGY LAJOS: LÉTBÜFÉ

ÓRAVÁZLAT PARTI NAGY LAJOS: LÉTBÜFÉ ÓRAVÁZLAT PARTI NAGY LAJOS: LÉTBÜFÉ A műveltségi terület: Kortárs magyar irodalom kompetenciaterület neve: kommunikációs kompetencia és kritikai fejlesztése Az óra címe: Parti Nagy Lajos Létbüfé Az évfolyam:

Részletesebben

Gondolkodás- és tanulásfejlesztés 5. évfolyam

Gondolkodás- és tanulásfejlesztés 5. évfolyam Célok, feladatok: Gondolkodás- és tanulásfejlesztés 5. évfolyam Heti: 1 óra, Éves: 36 óra - Gondolkodási, tanulási, szociális kompetenciák fejlesztése. - Aktivizáló, kooperatív módszerek elsajátítása.

Részletesebben

Beszámoló a Fenntarthatósági Témahétről

Beszámoló a Fenntarthatósági Témahétről Beszámoló a Fenntarthatósági Témahétről 2018. áprilisában megtartottuk iskolánkban, az alsó tagozaton a Fenntarthatósági Témahetet Mit mesél a természet? címmel. A szervező pedagógus neve: Bodnárné Léport

Részletesebben

HELYI TANTERV. Magyar Nyelv

HELYI TANTERV. Magyar Nyelv HELYI TANTERV Magyar Nyelv 9. évfolyam Kommunikáció, tömegkommunikáció 14 óra Mindennapi kommunikációs helyzetekben való megnyilvánulás, törekvés az érthető, kifejező beszédre. A beszéd zenei eszközei,

Részletesebben

Magyar nyelv és irodalom NYELVTAN TANMENET 3. osztály Készítette: Kő Nóra

Magyar nyelv és irodalom NYELVTAN TANMENET 3. osztály Készítette: Kő Nóra Magyar nyelv és irodalom NYELVTAN TANMENET 3. osztály Készítette: Kő Nóra 2019. szeptember 2. Új tananyag feldolgozása Képességfejlesztés, összefoglalás, gyakorlás, ellenőrzés Teljes óraszám Tanév eleji

Részletesebben

A tanulás fejlesztésének tanulása Tanulási program

A tanulás fejlesztésének tanulása Tanulási program A tanulás fejlesztésének tanulása Tanulási program Tematikus tananyag Tanulási program / Tanulói tevékenység Produktum/teljesítmény I. Bevezetés a tanulás fejlesztésének tanulásába 1. A T.F.T. célja, témakörei

Részletesebben

magyar nyelv és irodalom 3.o.

magyar nyelv és irodalom 3.o. ÓRATERV A pedagógus neve: Kiss Andrásné Műveltségi terület: Magyar nyelv és irodalom Tantárgy: olvasás Évfolyam: 3. Résztvevők: a Thököly Imre Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Hajdúszoboszló 4. b osztályos

Részletesebben

TANANYAGBEOSZTÁS TÁMOP 3.1.4. 08/2-2008 0149. Mátészalka, 2012. szeptember 1. A pályázat megnevezése, jelzete:

TANANYAGBEOSZTÁS TÁMOP 3.1.4. 08/2-2008 0149. Mátészalka, 2012. szeptember 1. A pályázat megnevezése, jelzete: A pályázat megnevezése, jelzete: TÁMOP 3.1.4. 08/2-2008 0149 TANANYAGBEOSZTÁS Címe: A kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés megteremtése Mátészalkán Implementáló pedagógus: Oláhné Borzován Edit

Részletesebben

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam A tanulás tanításának elsődleges célja, hogy az egyéni képességek, készségek figyelembe vételével és fejlesztésével képessé tegyük tanítványainkat a 21. században elvárható

Részletesebben

AZ ANYANYELVI KOMMUNIKÁCIÓ STANDARDFEJLESZTÉSE

AZ ANYANYELVI KOMMUNIKÁCIÓ STANDARDFEJLESZTÉSE XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 AZ ANYANYELVI KOMMUNIKÁCIÓ STANDARDFEJLESZTÉSE Készítette: Pergel Júlia pedagógia fejlesztő Tartalom I. Standardleírások

Részletesebben

Modern hangzatok SZOCIÁLIS ÉS ÉLETVITELI KOMPETENCIA. Projekt az Alapfokú Művészeti Iskolák számára Fuvola tanszak (9-15. életév)

Modern hangzatok SZOCIÁLIS ÉS ÉLETVITELI KOMPETENCIA. Projekt az Alapfokú Művészeti Iskolák számára Fuvola tanszak (9-15. életév) TÁMOP 3.1.4-08/2 2008-0085 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben HAMMIDO Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (6722 Szeged, Kossuth L. sgt. 23.) SZOCIÁLIS ÉS ÉLETVITELI

Részletesebben

Magyar nyelv és irodalom

Magyar nyelv és irodalom Magyar nyelv és irodalom 1. évfolyam A tanuló érthetően beszéljen, legyen tisztában a szóbeli kommunikáció alapvető szabályaival, alkalmazza őket. Szavakat és szópárokat tudjon utánmondással, helyes idő-tartammal

Részletesebben

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam A tanulási folyamat születésünktől kezdve egész életünket végigkíséri, melynek környezete és körülményei életünk során gyakran változnak. A tanuláson a mindennapi életben

Részletesebben

MAGYAR IRODALOM Tömbösített tanmenet 7.C évf. Óra Az óra anyaga Fogalmak, ismeretek Készségfejlesztés Szemléltetés, koncentráció Megjegyzés

MAGYAR IRODALOM Tömbösített tanmenet 7.C évf. Óra Az óra anyaga Fogalmak, ismeretek Készségfejlesztés Szemléltetés, koncentráció Megjegyzés MAGYAR IRODALOM ömbösített tanmenet 7.C évf. Óra Az óra anyaga Fogalmak, ismeretek Készségfejlesztés Szemléltetés, koncentráció Megjegyzés 1. Bevezető óra: a k. témakörei, olvasmányok 2. Műnemek és műfajok

Részletesebben

TANULÁSMÓDSZERTAN TANTERV AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA 5-6. ÉVFOLYAMAI SZÁMÁRA SPORTTAGOZATOS TANTERVŰ OSZTÁLYOK RÉSZÉRE

TANULÁSMÓDSZERTAN TANTERV AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA 5-6. ÉVFOLYAMAI SZÁMÁRA SPORTTAGOZATOS TANTERVŰ OSZTÁLYOK RÉSZÉRE TANULÁSMÓDSZERTAN TANTERV AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA 5-6. ÉVFOLYAMAI SZÁMÁRA SPORTTAGOZATOS TANTERVŰ OSZTÁLYOK RÉSZÉRE Tanulásmódszertan helyi tanterv alapjai A NAT 110/2012. rendelete alapján, valamint az Oktatáskutató

Részletesebben

Feladatellátási hely neve és címe: Kölcsey Utcai Általános Iskola és Alapfokú Művészet-oktatási Intézmény, 9900 Körmend, Kölcsey u. 12.

Feladatellátási hely neve és címe: Kölcsey Utcai Általános Iskola és Alapfokú Művészet-oktatási Intézmény, 9900 Körmend, Kölcsey u. 12. Körmend Város Önkormányzata 9900 Körmend, Szabadság tér 7. Tel.: 94/592-900, fax: 94/410-623 E-mail: kormend@kormend.hu Pályázati azonosító: TÁMOP-3.1.4-08/2-2009-0107 Pályázat címe: A körmendi Dr. Batthyányné

Részletesebben

Balatonszentgyörgyi Dobó István Általános Iskola

Balatonszentgyörgyi Dobó István Általános Iskola Balatonszentgyörgyi Dobó István Általános Iskola Irodalom 7. Tanmenet 2017/2018 Az OFI által javasolt tanmenetet az osztályra adaptálva és az iskolánk által adott lehetőségekre alapozva átalakítottam.

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 4. SZÁMÚ MELLÉKLETE ARANY JÁNOS KOLLÉGIUMI PROGRAM TANULÁSMÓDSZERTAN HELYI TANTERV

PEDAGÓGIAI PROGRAM 4. SZÁMÚ MELLÉKLETE ARANY JÁNOS KOLLÉGIUMI PROGRAM TANULÁSMÓDSZERTAN HELYI TANTERV SZÉCHENYI ISTVÁN MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZERIPARI SZAKGIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM Hajdúböszörmény PEDAGÓGIAI PROGRAM 4. SZÁMÚ MELLÉKLETE ARANY JÁNOS KOLLÉGIUMI PROGRAM... MOLNÁR MAGDOLNA ILONA

Részletesebben

Tagolatlan mondat szavakra tagolása, helyes leírása Ellenőrzés

Tagolatlan mondat szavakra tagolása, helyes leírása Ellenőrzés táblák:layout 1 2008.06.13. 6:37 Oldal 18 1. Ismétlés A 2. osztályos szóanyag szavainak másolása írott és nyomtatott betűkről Tollbamondás Szógyűjtés képről, a gyűjtött szavak leírása 2. Ismétlés A 2.

Részletesebben

Radóczné Bálint Ildikó TANÁRI KÉZIKÖNYV. az Irodalom 7. tanításához

Radóczné Bálint Ildikó TANÁRI KÉZIKÖNYV. az Irodalom 7. tanításához Irodalom 7_kk_2014:irodalomkezik_7 2011.qxd 2014.06.17. 12:45 Page 1 Radóczné Bálint Ildikó TANÁRI KÉZIKÖNYV az Irodalom 7. tanításához Irodalom 7_kk_2014:irodalomkezik_7 2011.qxd 2014.06.17. 12:45 Page

Részletesebben

Tildy Zoltán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Magyar nyelv és irodalom 7. ÉVFOLYAM. Éves óraszám: 74 Heti óraszám: 2

Tildy Zoltán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Magyar nyelv és irodalom 7. ÉVFOLYAM. Éves óraszám: 74 Heti óraszám: 2 7. ÉVFOLYAM Éves óraszám: 74 Heti óraszám: 2 Témakörök Új tananyag feldolgozása Gyakorlás Összefoglalás, ellenőrzés Teljes óraszám Év eleji ismétlés, ismerkedés, felmérés - 2 2 4 Irodalom és kulturális

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 9/AJKP évfolyam

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 9/AJKP évfolyam MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 9/AJKP évfolyam A magyar nyelv és irodalom tanítása az alapozó évfolyamon egymást átható, tevékenység- és problémacentrikus folyamat. A feltárt hiányosságok ismeretében egyénre

Részletesebben

Javaslat a helyi tanterv elkészítéséhez Magyar nyelv és irodalom 3. osztály

Javaslat a helyi tanterv elkészítéséhez Magyar nyelv és irodalom 3. osztály Oktatási célok: Javaslat a helyi tanterv elkészítéséhez Magyar nyelv és irodalom 3. osztály - irodalmi kifejezésformák, stílusbeli és szerkezeti sajátosságok felfedeztetése; - a magyar nyelv és a magyar

Részletesebben

NT MAGYAR NYELV ÉS KOMMUNIKÁCIÓ 6. TANMENETJAVASLAT. (heti 2 óra, azaz évi 74 óra)

NT MAGYAR NYELV ÉS KOMMUNIKÁCIÓ 6. TANMENETJAVASLAT. (heti 2 óra, azaz évi 74 óra) NT-11631 MAGYAR NYELV ÉS KOMMUNIKÁCIÓ 6. TANMENETJAVASLAT (heti 2 óra, azaz évi 74 óra) A tanmenetben megadott gyakorlatszámok csak tájékoztató jellegűek, nem a megoldandó feladatok mennyiségét jelölik,

Részletesebben

Irodalom A változat 5. évfolyam

Irodalom A változat 5. évfolyam Irodalom A változat 5. évfolyam Heti: 2 óra, Évi: 72 óra Célok és feladatok - Meseélmények, mesehősök, mesei fordulatok, mesei jellemzők rendszerezése - A János vitéz olvasása, feldolgozása, szereplők

Részletesebben

Óraterv. Az óra témája: A hivatali levél

Óraterv. Az óra témája: A hivatali levél A pedagógus neve: Kovácsné Komáromi Éva Műveltségi terület: Anyanyelv és irodalom Tantárgy: magyar nyelv Osztály: 10. A osztály Témakör: Szövegtípusok, stílusrétegek Óraterv Az óra témája: A hivatali levél

Részletesebben

Magyar nyelv és irodalom ÍRÁS TANMENET 3. osztály Készítette: Kő Nóra

Magyar nyelv és irodalom ÍRÁS TANMENET 3. osztály Készítette: Kő Nóra Magyar nyelv és irodalom ÍRÁS TANMENET 3. osztály Készítette: Kő Nóra 2019. szeptember 2. Tanév eleji ismétlés 1. Ismételjünk! 2. Ismételjünk! A 2. osztályos szóanyag szavainak másolása írott és nyomtatott

Részletesebben

Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola. Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY

Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola. Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY KÉSZÍTETTE: Molnárné Kiss Éva MISKOLC 2015 Összesített óraterv A, Évfolyam 5. 6. 7. 8. Heti 1 0,5 óraszám Összóraszám

Részletesebben

Az anyanyelvi kommunikáció hat standardszintje az alapfokú oktatásban

Az anyanyelvi kommunikáció hat standardszintje az alapfokú oktatásban Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz Az anyanyelvi kommunikáció hat standardszintje az alapfokú oktatásban Beszédkészség,

Részletesebben

Irodalom. II. A Biblia 4. A Biblia jellemzői Szereplők és történetek a Bibliából (Bibliai kislexikon című rész a füzetből)

Irodalom. II. A Biblia 4. A Biblia jellemzői Szereplők és történetek a Bibliából (Bibliai kislexikon című rész a füzetből) Témakörök a javítóvizsgára magyar nyelv és irodalom tantárgyból SZÉ 12/1/E (A kihúzott tétel (irodalom és nyelvtan) 35%-os teljesítése esetén elégséges) 9. évfolyam Irodalom I. Az antikvitás irodalma 1.

Részletesebben

Tanmenet Heti 1 óra, évi 37 óra

Tanmenet Heti 1 óra, évi 37 óra AJÁNLOTT SZEMPONTOK A TANULÓI TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉ- KELÉSÉHEZ Mind a szövegtani anyagot, mind a stilisztikát ajánlatos diagnosztizáló értékeléssel kezdeni, feltárni a tanulók előzetes tudását. A szövegtani

Részletesebben

Magyar nyelv. 6. évfolyam. Tildy Zoltán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Magyar nyelv

Magyar nyelv. 6. évfolyam. Tildy Zoltán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Magyar nyelv Magyar nyelv 6. évfolyam A tantárgy elsődleges célja a sikeres iskolai tanuláshoz, a tanulás eredményességéhez szükséges kulcskompetenciák, készségegyüttesek és tudástartalmak megalapozásának a folytatása.

Részletesebben

Geometria Négyzet, téglalap tulajdonságai A kerület fogalom kialakítása; síkidomok kerületének meghatározása méréssel, számítással

Geometria Négyzet, téglalap tulajdonságai A kerület fogalom kialakítása; síkidomok kerületének meghatározása méréssel, számítással Geometria Négyzet, téglalap tulajdonságai A kerület fogalom kialakítása; síkidomok kerületének meghatározása méréssel, számítással Ismeretek, tananyagtartalmak Négyzet, téglalap tulajdonságai A kerület

Részletesebben

Takács Katalin - Elvárások két értékelési területen. Az értékelés alapját képező általános elvárások. Az értékelés konkrét intézményi elvárásai

Takács Katalin - Elvárások két értékelési területen. Az értékelés alapját képező általános elvárások. Az értékelés konkrét intézményi elvárásai Terület Szempont Az értékelés alapját képező általános elvárások Az értékelés konkrét intézményi elvárásai Alapos, átfogó és korszerű szaktudományos és szaktárgyi tudással rendelkezik. Kísérje figyelemmel

Részletesebben

TANMENETJAVASLAT A VÁLTOZAT MAGYAR IRODALOM 5. ÉVFOLYAM

TANMENETJAVASLAT A VÁLTOZAT MAGYAR IRODALOM 5. ÉVFOLYAM TANMENETJAVASLAT A VÁLTOZAT MAGYAR IRODALOM 5. ÉVFOLYAM Óra Témakör, 1 2. ÉV ELEJI ISMÉT- LÉS, ISMERKE- DÉS, FELMÉRÉS Ismerkedés a taneszközökkel. Nyári olvasmányélmények. Tájékozódás a tudás, a képességek

Részletesebben

Felsős munkaközösség munkaterve. 2016/2017. tanév

Felsős munkaközösség munkaterve. 2016/2017. tanév Felsős munkaterve 2016/2017. tanév Célok, feladatok A szóbeli kommunikáció erősítése A kommunikációs Az önálló ismeretszerzés képességének Önértékelés, önbecsülés Élmény alapú tanulás, tanítás alkalmazása

Részletesebben

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN Készítette: Adorjánné Tihanyi Rita Innováció fő célja: A magyar irodalom és nyelvtan tantárgyak oktatása

Részletesebben

Magyar nyelv és irodalom

Magyar nyelv és irodalom Magyar nyelv és irodalom Beszédkészség, szóbeli szövegek megértése, értelmezése és alkotás érthetően beszél; megérti az egyszerű magyarázatokat, utasításokat és társai közléseit. A kérdésekre értelmesen

Részletesebben

A projektidőszak (szeptember-november) tanterve. Anyanyelvismeret III.-IV. Osztály

A projektidőszak (szeptember-november) tanterve. Anyanyelvismeret III.-IV. Osztály Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Investește în oameni! Axa prioritară 1 Educație și formare profesională în sprijinul

Részletesebben

TANANYAGBEOSZTÁS. Kompetencia alapú életpálya-építés 5. osztály. A kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés megteremtése Mátészalkán

TANANYAGBEOSZTÁS. Kompetencia alapú életpálya-építés 5. osztály. A kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés megteremtése Mátészalkán TANANYAGBEOSZTÁS TÁMOP 3.1.4. 08/2-2008-0149 A kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés megteremtése Mátészalkán Implementáló pedagógus: Konczné Jeszenszki Éva Implementációs terület: Kompetencia

Részletesebben

Teleki Sámuel Általános Iskola (Érd, Törökbálinti út 1.) Helyi tanterv NAT 3 2007. Apáczai Kiadó gondozásában megjelent kerettantervet átdolgozta:

Teleki Sámuel Általános Iskola (Érd, Törökbálinti út 1.) Helyi tanterv NAT 3 2007. Apáczai Kiadó gondozásában megjelent kerettantervet átdolgozta: Teleki Sámuel Általános Iskola (Érd, Törökbálinti út 1.) MAGYAR IRODALOM 5 8. évfolyam Helyi tanterv NAT 3 2007 Apáczai Kiadó gondozásában megjelent kerettantervet átdolgozta: a társadalomtudományi munkaközösség

Részletesebben

Az osztályozó vizsga követelményei. Szakközépiskola IRODALOM

Az osztályozó vizsga követelményei. Szakközépiskola IRODALOM Az osztályozó vizsga követelményei Szakközépiskola IRODALOM Az irodalom tantárgy osztályozó vizsgáján az osztályzat kialakítása az egységes követelmények szerint történik (40%-tól elégséges). Írásbeli

Részletesebben

Gondolkodási kompetencia: Összegyűjtött adatok csoportosítása, rendszerezése. Anyanyelvi kompetencia: Értő olvasás fejlesztése

Gondolkodási kompetencia: Összegyűjtött adatok csoportosítása, rendszerezése. Anyanyelvi kompetencia: Értő olvasás fejlesztése Társadalmi Megújulás Operatív Program Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4/08/2. 2009-0094 Oktatásfejlesztés Baja Város Önkormányzata áltál fenntartott intézményekben

Részletesebben

Munkába Lépés egy TÁMOP 5.3.1 projekt tanítás módszertani elemei. A program megvalósulását az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány támogatja.

Munkába Lépés egy TÁMOP 5.3.1 projekt tanítás módszertani elemei. A program megvalósulását az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány támogatja. Munkába Lépés egy TÁMOP 5.3.1 projekt tanítás módszertani elemei Célkitűzések Kulcskompetenciák fejlesztése Anyanyelvi kommunikáció Matematikai kompetencia Digitális kompetencia A tanulás tanulása Személyközi

Részletesebben

Javaslat a helyi tanterv elkészítéséhez Magyar nyelv és irodalom 4. osztály

Javaslat a helyi tanterv elkészítéséhez Magyar nyelv és irodalom 4. osztály Oktatási célok: Javaslat a helyi tanterv elkészítéséhez Magyar nyelv és irodalom 4. osztály - irodalmi kifejezésformák, stílusbeli és szerkezeti sajátosságok felfedeztetése; - a magyar nyelv és a magyar

Részletesebben

ESZTÉTIKAI-MŰVÉSZETI TUDATOSSÁG ÉS KIFEJEZŐKÉSZSÉG KOMPETENCIA. Projekt az Alapfokú Művészeti Iskolák számára Klasszikus zene műfaj (12-14.

ESZTÉTIKAI-MŰVÉSZETI TUDATOSSÁG ÉS KIFEJEZŐKÉSZSÉG KOMPETENCIA. Projekt az Alapfokú Művészeti Iskolák számára Klasszikus zene műfaj (12-14. TÁMOP 3.1.4-08/2 2008-0085 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben HAMMIDO Alapfokú Művészeti Iskola (6722 Szeged, Kossuth L. sgt. 23.) ESZTÉTIKAI-MŰVÉSZETI TUDATOSSÁG ÉS

Részletesebben

Óra Téma Didaktikai feladatok Fejlesztési területek Munkaformák, szemléltetés, eszközök

Óra Téma Didaktikai feladatok Fejlesztési területek Munkaformák, szemléltetés, eszközök TANMENET 2014/2015. TANÉV Tantárgy: OSZTÁLYFŐNÖKI Osztály: 9KNy/A Veszprém Készítette: nna Vetési Albert Gimnázium, Heti óraszám 1 Éves óraszám 40 (36 X 1 + 4 óra évkezdés) Tankönyv -------- Óra Téma Didaktikai

Részletesebben

TANMENET IMPLEMENTÁCIÓ ELŐREHALADÁS BESZÁMOLÓ

TANMENET IMPLEMENTÁCIÓ ELŐREHALADÁS BESZÁMOLÓ Társadalmi Megújulás Operatív Program Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4-08/2. - 2009-0094 " Oktatásfejlesztés Baja Város Önkormányzata által fenntartott

Részletesebben

A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN

A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0010 A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon

Részletesebben

TERMÉSZETTUDOMÁNYI MUNKAKÖZÖSSÉG TANÉV

TERMÉSZETTUDOMÁNYI MUNKAKÖZÖSSÉG TANÉV TERMÉSZETTUDOMÁNYI MUNKAKÖZÖSSÉG 2018-2019.TANÉV A MUNKAKÖZÖSSÉG TAGJAI NÉV Mihály Anikó Békésiné Katona Tünde Nyerges Zoltán Liskáné Farkas Angéla Várnai Beáta TANTÁRGY földrajz kémia fizika kémia A természettudományi

Részletesebben

Tanmenetjavaslat a Nyelvtan 5. tankönyv az 5. évfolyam számára című tankönyvhöz AP

Tanmenetjavaslat a Nyelvtan 5. tankönyv az 5. évfolyam számára című tankönyvhöz AP Tanmenetjavaslat a Nyelvtan 5. tankönyv az 5. évfolyam számára című tankönyvhöz AP 050305 A következő oldalakon olyan tanmenetjavaslat áll az 5. évfolyamon tanító kollégák rendelkezésére, amely a nyelvtanórák

Részletesebben

Ötletek a magyar mint idegen nyelv tanításához feladattípusok szerint

Ötletek a magyar mint idegen nyelv tanításához feladattípusok szerint Gedeon Márta Barátka Agnieszka Varsói Tudományegyetem, Magyar Tanszék Ötletek a magyar mint idegen nyelv tanításához feladattípusok szerint Minden nyelvtanár általában valamilyen taneszköz segítségével

Részletesebben

TÁMOP Munkába lépés. Zárókonferencia január 27.

TÁMOP Munkába lépés. Zárókonferencia január 27. TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Közismereti tárgyak felzárkóztató képzése Képzési tapasztalatok; módszertani kézikönyv bemutató Zárókonferencia 2011. január 27. Célkitűzések Kulcskompetenciák fejlesztése: Anyanyelvi

Részletesebben

Tanmenetjavaslat a Nyelvtan 5. tankönyv az 5. évfolyam számára című tankönyvhöz AP

Tanmenetjavaslat a Nyelvtan 5. tankönyv az 5. évfolyam számára című tankönyvhöz AP Tanmenetjavaslat a Nyelvtan 5. tankönyv az 5. évfolyam számára című tankönyvhöz AP 050305 A következő oldalakon olyan tanmenetjavaslat áll az 5. évfolyamon tanító kollégák rendelkezésére, amely a nyelvtanórák

Részletesebben