Teleki Sámuel Általános Iskola (Érd, Törökbálinti út 1.) Helyi tanterv NAT Apáczai Kiadó gondozásában megjelent kerettantervet átdolgozta:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Teleki Sámuel Általános Iskola (Érd, Törökbálinti út 1.) Helyi tanterv NAT 3 2007. Apáczai Kiadó gondozásában megjelent kerettantervet átdolgozta:"

Átírás

1 Teleki Sámuel Általános Iskola (Érd, Törökbálinti út 1.) MAGYAR IRODALOM 5 8. évfolyam Helyi tanterv NAT Apáczai Kiadó gondozásában megjelent kerettantervet átdolgozta: a társadalomtudományi munkaközösség

2 CÉLOK ÉS FELADATOK Az 5-8. évfolyamokon a Magyar nyelv és irodalom műveltségi területet minden évfolyamon két tárgyra bontottuk: Magyar nyelvre és Magyar irodalomra. Ez a konvencionális elkülönítés ugyanakkor teljes mértékben elfogadja azt a nézetet, hogy az anyanyelvi és irodalmi nevelés egységet alkotva szolgálja az anyanyelvi kompetencia fejlesztését. Az irodalmi nevelés megérteni, beszélni, írni, gondolkodni tanít, ezzel valamennyi tantárgy tanulását segíti. Ugyanakkor az anyanyelvi kompetencia valamennyi műveltségi terület feladata. Az irodalmi nevelés alapvető célja és feladata a jövendő tanulmányokhoz szükséges és a felnőtt életben használandó olvasni és írni tudás (szövegértés, szövegalkotás) gondozása és továbbfejlesztése. Ebből következik, hogy az irodalom meghatározza a tanulás egész folyamatát, és alapvető szerepe van a kulcskompetenciák kialakításában és fejlesztésében. Az anyanyelv ismerete a társadalmi kommunikáció alapja. Az anyanyelvi nevelés alapvető feladata ebből következően az anyanyelvi kompetencia fejlesztése oly módon, hogy a szóbeli és írásbeli kommunikáció képességét a tanulók életkoruknak és a konkrét pedagógiai célnak megfelelő szinten birtokolják. Minden nevelő számára cél, egyszersmind feladat is a tanulás tanítása. Olyan fiatalokat kell oktatni és nevelni, akik sikeres tanulási stratégiákkal rendelkeznek, és képesek kreatívan és kritikusan felhasználni az információs társadalom technológiái adta lehetőségeket és eszközöket. Ezáltal lehetővé válik számukra az élethosszig tartó tanulás képességének elsajátítása. Kerettantervünkben hangsúlyos szerepet kap a tanulóközpontú tanulásszervezés. A változatos tevékenységformákban folyó feladatvégzéssel az ismeretszerzésen és a képességek fejlesztésén kívül az is a célunk, hogy a tanulók elsajátítsák a társas együttműködésben való részvételt. Ezáltal fejlődik konstruktív magatartásuk, szociális kompetenciájuk is. Az irodalmi nevelés fontos feladata az olvasási kedv felkeltése, az irodalomnak mint művészetnek, mint az emberi kommunikáció sajátos formájának megszerettetése, közlésformáinak, kifejezési módjainak a megismertetése. Az irodalmi művek olvasása és értelmezésének elsajátítása, gyakorlása képessé teszi a tanulókat az esztétikai, morális és kulturális értékek befogadására. Fejleszti a kritikai érzéküket, empátiájukat; segíti őket abban, hogy megértsék az emberi, társadalmi problémákat, tudatosabbá váljon az önmagukhoz és a környezetükhöz való viszonyuk. Kerettantervünkben kitágul az irodalom tananyag fogalma is, megjelenik a regionális kultúra, a tánc és a dráma. Az irodalmi nevelés az 5 8. évfolyamon egységes kerettantervi anyagban épül egymásra. Ugyanakkor az alapozó szakasz és a fejlesztő szakasz több vonatkozásban is eltér egymástól. Az 5 6. évfolyam folytatja és továbbfejleszti az első szakaszban (1 4. osztály) kialakult szóbeli és írásbeli képességeket: a beszédértést, a szóbeli önkifejezést, a szóbeli és az írásos szövegműfajok megértését, az írást, a sokirányú kreativitást. Az alapozó szakasz első évfolyamán a tanulóknak és a tanárnak a kezdő szakaszból való átmenet nehézségeivel is számolnia kell. Az 5 6. évfolyamon irodalmi és nem irodalmi szövegek feldolgozásával bevezeti a gyermekeket az anyanyelv életének, a magyar nyelv használatának megértését elősegítő rendszerébe olyan módon, hogy megismerteti a magyar irodalom néhány összetettebb emberi kapcsolatokat is megjelenítő,

3 nagyobb lélegzetű klasszikus művével. Ezáltal építi tovább a gyermek társas nyelvhasználati, fogalmi, gondolkodásbeli, érzelmi, ízlésbeli és erkölcsi műveltségét. A 7 8. évfolyam már a következő iskolafokozat tanulmányaira készít elő. A művelődési szokások és alapszerkezetek ebben az életszakaszban alakulnak ki. Mind a nyelvi, mind az irodalmi nevelés feladata a diákok érzelmi, szociális és intellektuális érésének támogatása. Erre az irodalmi olvasmányok is módot adnak. A magyar irodalom tantárgyhoz kötött ismeretek és képességek nem elszigetelten jelennek meg kerettantervünkben. Legszorosabban a magyar nyelv oktatásához kapcsolódunk, de folyamatosan kiemeljük a más tantárgyakkal való koncentráció lehetőségét is. KULCSKOMPETENCIÁK Anyanyelvi kommunikáció Az anyanyelvi kommunikáció magában foglalja a gondolatok, érzések és érzelmek kifejezését és értelmezését szóban és írásban egyaránt, valamint a helyes és kreatív nyelvhasználatot az élet minden területén: családon belül, iskolában, társadalmi érintkezések, szabadidős tevékenységek stb. során. A szókincs, a funkcionális nyelvtan és az egyes nyelvi funkciók biztos ismerete az anyanyelvi kommunikáció feltétele. Ez az ismeretanyag felöleli a szóbeli kapcsolattartás fő típusait, az irodalmi és nem irodalmi szövegek egész sorát. Az anyanyelvi kompetencia feltételezi, hogy a tanuló rendelkezik azzal a képességgel, hogy szóban és írásban kommunikálni tud a legkülönfélébb helyzetekben. A kommunikációs folyamatot figyelemmel kíséri, és a célnak és a helyzetnek megfelelően alakítani tudja. Képes érveit a helyzetnek megfelelően kifejezni, meggyőzően tolmácsolni. Folyamatos feladat a szókincs gyarapítása, a szavak jelentésének megismerése, hisz az anyanyelvi kommunikáció egyik feltétele a megfelelő szókincs ismerete. Rendelkeznie kell a tanulónak azzal a képességgel is, hogy figyeljen a címzettre és a kommunikációs helyzetre. A pozitív attitűd magában foglalja a kritikus és építő jellegű párbeszédre való törekvést, az esztétikai minőség tiszteletét, mások megismerésének az igényét. A tanuló a társaival együttműködő, kooperatív tevékenységformákban olyan képességekre is szert tesz, amelyeket majd a munkája során is hasznosíthat. A kompetenciák egymásba fonódnak, az egyik kompetenciaterülethez szükséges elemek támogatják a másik terület kompetenciáit. Ez különösen érvényes az anyanyelvi kommunikációra. A kezdeményezőképesség és vállalkozói, valamint a matematikai kompetencia magában foglalja az anyanyelvi kommunikáció képességét is.

4 Az idegen nyelvi kommunikáció Az idegen nyelvi kommunikáció az anyanyelvi kompetenciák tudatos és magas szintű birtoklása nélkül nem valósulhat meg. Más népek irodalmának, művészetének megismerésén keresztül alakul ki a képesség az eltérő kultúrák megismerésére, a kultúrák közötti különbség megértésére. A pozitív attitűd magában foglalja a kulturális sokféleség tiszteletben tartását, a nyelvek és kultúrák iránti érdeklődést és kíváncsiságot. Digitális kompetencia A digitális kompetencia a tanulás terén is új utakat nyit, felöleli az információs társadalom technológiáinak magabiztos és kritikus használatát a tanulás, a képzés, a munka, a kommunikáció és a szabadidő terén. A szövegszerkesztés, az információkeresés- és kezelés, az internet által kínált lehetőségek és az információs társadalom technológiái útján történő kommunikáció ( , hálózati eszközök) mind feltételezik az anyanyelvi kommunikáció magas szintjét. A digitális és hagyományos források révén elért információk szűrése, kritikus felhasználása elképzelhetetlen az aktív és felelősségteljes attitűd kialakítása nélkül. Ennek érdekében a tevékenységformáknak be kell mutatni a digitális eszközök helyes használatát, a jó és rossz gyakorlatok megkülönböztetését. A hatékony, önálló tanulás A helyes tanulási stratégiák elsajátítása teszi alkalmassá a tanulót az élethosszig tartó tanulásra, az önálló orientációra és ismeretszerzésre. Ennek érdekében szükséges a folyamatos, egymásra épülő tevékenységtípusok bevonása a tanítási és tanulási folyamatba. Az irodalom terén is nagy hangsúlyt kap a differenciált egyéni vagy kooperatív munka. A hatékony, önálló tanulás módszereinek kialakítása érdekében szükséges a motiváció fenntartása, az új ismeretek szintetizálásának képessége, az idővel és az információval való hatékony gazdálkodás. Ugyancsak fontos a tanulók ösztönzése a különféle források megismerésére, kritikus felhasználására. Szociális és állampolgári kompetencia E kulcskompetencia alapja a hatékony kommunikáció, a különböző nézőpontok megértésének és figyelembe vételének képessége, a környezet problémái iránti érzékenység. A sikeres kommunikációs kapcsolatok és a társadalmi részvétel érdekében elengedhetetlen a normatudat, a viselkedési és magatartási szabályok megértése. Ennek érdekében olyan légkörben kell folytatni a pedagógiai tevékenységet, hogy a tanulók elsajátíthassák a konstruktív kritika és a konfliktuskezelés gyakorlatát. A pozitív attitűd magában foglalja az irodalmi tanulmányok során elsajátítható humanista értékeket, az emberi, társadalmi problémák iránt érzékenységet és együttérzést.

5 FEJLESZTÉSI FELADATOK 1. Beszédkészség, szóbeli szövegek megértése, értelmezése és alkotása Az artikulált nyelvi magatartás kialakítása és a társas-társadalmi együttműködéshez szükséges szóbeli nyelvi képességek fejlesztése. A szóhasználat, a mondatfonetikai eszközök és a nem verbális kifejezőeszközök (testbeszéd) összehangolásának fejlesztése az adott kommunikációs célnak és helyzetnek megfelelően. A szöveg jelentésére és stílusára vonatkozó ismeretek alkalmazása a szóbeli szövegalkotásban, a szöveg megértésében és elemzésében. A kommunikáció lényegének és tényezőinek megértetése, az író, a mű és az olvasó viszonyának mint sajátos kommunikációnak felfogása. Gyakorlatok végzése a beszédkultúra fejlesztésére: együttműködés a társakkal beszélgetésben, vitában, feladatmegoldásban. Saját álláspont előadása, megvédése a témának, a kommunikációs helyzetnek megfelelő kifejezésmóddal. Önismeretre, önbecsülésre, az ezeken alapuló magabiztos fellépésre és mások személyiségének tiszteletére, véleményének megbecsülésére nevelés. A memoriterek szöveghű, értő és megértető tolmácsolása. 2. Olvasás, írott szöveg megértése Az életkornak megfelelő tempójú, minél teljesebb megértést biztosító hangos és néma olvasás fejlesztése mind az alapozó, mind a fejlesztő szakaszban. A különféle tartalmú és rendeltetésű, a mindennapi életben és az iskolai tanulmányokban előforduló élőszóbeli és írott szövegek szerkezetének, jelentésrétegeinek egyre önállóbb értelmezése, a szövegekben megformált értékek felfogása, elfogadása, kritikája. Feladatok a szöveg tagolására, a lényeg kiemelésére, a szöveg tömörítésére. Az aktív és passzív szókincs folyamatos gazdagítása. A szó szerinti és az átvitt jelentés megkülönböztetése szépirodalmi és más olvasmányokban. A művészi szövegek metaforikus jelentéseinek megértése a korosztály szintjének megfelelő szinten. 3. Írás, szövegalkotás A köznyelvi normához alkalmazkodó szabatos kifejezésmód kialakítása, a képzelet, az önkifejezés, az egyéni stílus bátorítása. A szöveg jelentésére és stílusára vonatkozó ismeretek alkalmazása írásbeli szövegalkotásban, a szöveg megértésében, elemzésében. Az anyanyelvű írásbeliség normáinak megismerése, a kreatív írás, az önkifejezés, az egyéni stílus fejlesztése. Az életkornak megfelelő írástechnika, olvasható betűformák, rendezett, esztétikus íráskép kialakítása. Az anyanyelvi normákat követő helyesírás.

6 Önálló véleménynyilvánítás mindennapi helyzetekről, olvasmányélményekről. Epikus részletek dramatizálása, illetve drámai jelenetek tartalom- és stílushű visszaadása epikus formában. Önálló problémafelvetés, források kiválasztása, többféle forrásból gyűjtött anyag válogatása, feldolgozása. 4. A tanulási képesség fejlesztése A különböző információhordozók ismerete, a verbális és vizuális információk felhasználása. A könyvtári munka megismerése. Tapasztalatszerzés a segédkönyvek, a szak- és ismeretterjesztő irodalom használatában, ismeretek az anyaggyűjtés és -rendezés módszeréről. Tantárgyi gyűjtőmunka, az adatok elrendezése, a gyűjtött anyag felhasználása pl. szóbeli és írásbeli beszámolóban. Hivatkozás a forrásra az idézés megfelelő módjával. A források azonosítása. A modern technológián alapuló információhordozók megismerése. Az információk minőségének felismerése, értékelése, kritikája. Az alapműveltség elsajátításához szükséges információk megszerzésének és feldolgozásának csoportos és egyéni technikáinak (lényegkiemelés, tömörítés, vázlatírás, szöveg-kiegészítés stb.) megismerése és gyakorlása. Egy téma önálló vagy csoportos feldolgozása: problémafelvetés, forrásválasztás és feldolgozás segítséggel. Beszámoló készítése szóban vagy írásban, hivatkozás a forrásra az idézés megfelelő módjával. Különböző tanulási stratégiák és módszerek megismerése. Egyéni tanulási stratégiák és technikák megválasztásának szempontjai. 5. Ismeretek az anyanyelvről Az egyéni nyelvhasználat továbbfejlesztése az irodalmi művek jobb megértése, valamint az idegen nyelvek tanulásának könnyebbé tétele végett. A nyelvi kultúra fejlesztése, amely megalapozza a tanulók sikeres szocializációját, hozzájárul megfelelő önértékelésük kialakulásához, önbecsülésük fejlesztéséhez. A tudatos nyelvszemlélet fokozatos kialakítása, nyelvhelyességi kérdésekben való tudatos döntés és a helyesírási biztonság továbbfejlesztése. Az egyéni nyelvhasználat igényesebbé, változatosabbá és kifejezőbbé tétele. 6. Ismeretek az irodalomról A költői nyelv sajátosságainak megfigyelése, megértése, összevetése különféle köznyelvi, nem irodalmi formákkal. Irodalmi művek feldolgozásakor annak átélése, hogy a nyelvi kifejezésmód szoros kapcsolatban áll a mű jelentésével, hatásával, esztétikai karakterével. Az alsó tagozatban elsajátított ismeretekre építve a műalkotások megértéséhez szükséges elemi ismeretek megszerzése. A költői nyelv sajátosságainak megfigyelése, megértésének megalapozása és fejlesztése. A tanulók életproblémáival, érdeklődésével rokon kérdéseket tárgyaló művek közös értelmezése, megvitatása. Az irodalmi művekben

7 megjelenített élethelyzetek, érzelmek, problémák iránti érzékenység. A magyar és az európai, valamint a világirodalom egy-egy kiemelkedő korszakának, néhány alkotójának és művének befogadása és értelmezése. A különböző műfajok tartalmi és formai sajátosságainak megismerése. Azonos témák más-más műfajú megjelenítése. Azonos motívumok megfigyelése és összevetése különböző művészeti ágakban. Az irodalmi művek jobb megértése és a kommunikációs képességek fejlesztése drámajátékkal, dramatizálással és színdarabok előadásával. 7. Az ítélőképesség, az erkölcsi, esztétikai és történeti érzék fejlesztése Önálló gondolkodás, az önkifejezés kulturáltsága, a kulturális másság felismerése, megértése, és erre épülő tisztelete. A műalkotások aktív befogadása, igény és fogékonyság a műélvezetre. A mű fiktív létmódjának megértése, valós és fiktív viszonya. A tanulók érzelmeinek és élettapasztalatainak gazdagítása, erkölcsi ítéletalkotásra való ösztönzése. A művekkel kapcsolatos érzelmek, gondolatok megfogalmazása, a személyes élmény és a vélemény megjelenítése beszélgetésekben, vitákban. A jó és a rossz, az igazság és az igazságosság megkülönböztetése. Az erkölcsi választások indoklása, beszélgetés érzelmekről: szeretet, együttérzés, segítőkészség, félelem, bizalom, hála stb. A humor kiemelt szerepének érzékelése az irodalomban és a mindennapokban. Érzelmek, gondolatok megjelenítésének megfigyelése irodalmi művekben, a tapasztalatok megbeszélése, a vélemények összehasonlítása különféle műfajú olvasmányélményekkel kapcsolatban.

8 5. ÉVFOLYAM Éves óraszám: 92 Heti óraszám: 2,5 A nem szakrendszerű oktatás idősávja a heti kötelező órákhoz viszonyítva évi 37 óra. Ebből 18,5 óra a kötelező órák + 18,5 óra a nem kötelező órakeret terhére. Témakörök Új tananyag feldolgozása Gyakorlás Összefoglalás, ellenőrzés Teljes óraszám Év eleji ismétlés, ismerkedés, felmérés A könyvek varázsa Ritmusos játékok-játékos ritmusok Mesék bűvöletében Petőfi Sándor: János vitéz Múltunk a mítoszokban A Biblia világa Az ember világa Könyv- és könyvtárhasználat Folyamatos Év végi összefoglalás ÉV ELEJI ISMÉTLÉS, ISMERKEDÉS, FELMÉRÉS Az 1-4. évfolyamon tanultak rendszerezése, ismétlése, alkalmazása. Rendszerezés, összehasonlítás, összefüggések felismerése. Az eddig tanult irodalmi ismeretek felidézése különböző munkaformákban. Az észlelt hiányosságok pótlására A továbbhaladás feltételei A 4. osztály végén megfogalmazott továbbhaladási feltételek.

9 Az alsó tagozatban tanult műfajok fő jellegzetességei. irányuló gyakorlások egyéni, páros és/vagy csoportmunkában. A helyes és jól formált beszéd, a kiejtési képesség fejlesztése. Különböző szövegműfajú szövegek néma és hangos olvasása, értése. A helyes beszédlégzés, a szünet, az artikuláció, a hanglejtés, hangsúly, hangerő, beszédtempó gyakorlása folyamatosan, minden tanítási órán, tréningszerűen. Kb. egy oldal terjedelmű elbeszélő vagy ismeretterjesztő szöveg kellő tempójú, a megértést biztosító olvasása, felolvasása. A hangos olvasási képesség és a szövegértési képesség fejlesztése. Diagnosztizáló mérések. A hangos, kifejező olvasás és a néma, értő olvasás gyakorlása és ellenőrzése. A taneszközök használatának megismerése. A kötelező és ajánlott olvasmányok bemutatása. 2. A KÖNYVEK VARÁZSA A szövegelemzésben való jártasság Az írók, költők korábban olvasott elmélyítésével a szövegértés műveinek közös felidézése. színvonalának emelése és az irodalmi A címadás gyakorlása. élmények iránti fogékonyság A cselekmény felidézése, tömör erősítése. összefoglalása. Az információhordozók kritikai használati képességének továbbfejlesztése. A vélemények különbségének Művek a világ- és/vagy magyar irodalomból az olvasás szeretetéről, a tömegkommunikációs eszközök különféle hatásairól. Pl.: Szabó Lőrinc: Olvasás, Móra Ferenc: A századik könyv, Roald Dahl: Tanács a televíziózással kapcsolatban. Önálló szövegfeldolgozás kérdések alapján. A tanulócsoport olvasási szokásainak megbeszélése. Érvek és ellenérvek megfogalmazása a tömegkommunikációs eszközök Továbbhaladás feltételei Az epikai művek formai jellemzőinek ismerete. Saját vélemény megfogalmazása és megvédése egy-egy érv említésével a

10 felismerése, tudatosítása, erre épülő tolerancia. hatásairól. Ellentétes véleményeket képviselő csoportok kialakítása, a vélemények szembesítése. témának és a beszédhelyzetnek megfelelően. Mások véleményének meghallgatása, megértése. A műfordítás. 3. RITMUSOS JÁTÉKOK - JÁTÉKOS RITMUSOK Egy rövid vers különféle fordításainak összevetése, beszélgetés a különbségek okairól, hatásáról. A műfordítás mint kulturális jelenség ismerete, néhány példa. A továbbhaladás feltételei A meglévő tudás mozgósítása, új szempont szerinti rendezése. Az önálló és csoportos ismeretszerzés hatékonyságának megtapasztalása. Törekvés a saját tanulási stratégia fokozatos kialakítására. A szókincs bővítése, árnyalása, a kifejező képesség fejlesztése az olvasott szövegben található új kifejezések felhasználásával. Képesség az ütemhangsúlyos verselés ritmusának felismerése. A ritmus. Néhány mondóka, népi játék, találós kérdés, közmondás, szólás ritmikai jellemzői. Néhány (két-három) népdal ritmikai jellemzői. A hangsúlyos verselés, az ütem, a hangsúlyos és hangsúlytalan szótag. A népköltészet hatása Petőfi Sándor verseiben. A korábban tanult verstani ismeretek felidézése pl. ötletbörze segítségével. A tanult műfajok sajátosságainak felfedezése. Tanári magyarázat után különböző játékos szövegek, népdalok, műköltészeti alkotások ritmusának felismerése egyéni és csoportos formában. Egy népi játék eljátszása. A már ismert népdalok felidézése. Versek ritmusának összehasonlítása, verses történetek átírása prózába, az átírások összevetése, megbeszélése. A már ismert Petőfi-művek felidézése előzetes feladatként. A megbeszéléskor a tanulók tanári Változatos ritmikai és zenei formálású lírai művek ismerete. A fejezet feldolgozása során megismert népköltészeti műfajok jellemzőinek felismerése. A ritmus eszközeinek ismerete. Az ütemhangsúlyos verselés

11 irányítással összevetik ismereteiket, tapasztalataikat. ritmusának ismerete. A hangsúlyos és a hangsúlytalan szótag megkülönböztetése. Az összehasonlító és elemző képesség fejlesztése a rímfajták jellemzőinek felismerése és összehasonlítása során. Az összehasonlító és elemző képesség fejlesztése az ütemhangsúlyos és az időmértékes verselés jellemzőinek felismerése során. Néhány gyakori rímfajta (páros, kereszt-, bokor-, ölelkező, félrím). A tiszta rím és az asszonánc. Az időmértékes verselés, a rövid és a hosszú szótag. Versek a 20. század irodalmából, a kortárs magyar gyermek-költészet néhány alkotása: Pl. Weöres Sándor: A tündér, Nemes Nagy Ágnes: Déli felhők Varró Dániel, Kovács András Ferenc versei stb. A rímelés megfigyelése megadott szempontok alapján pedagógus irányításával, csapatmunkában majd önállóan. Verselési játékok különböző tevékenységformákban. A versek témájának, hangulatának, hangnemének megbeszélése csapatmunkában, a tapasztaltak összevetése frontálisan. Néhány gyakori rímfajta ismerete. A rövid és a hosszú szótag megkülönböztetése. Verstani alapismeretek, az időmértékes és az ütemhangsúlyos verselés közötti különbségek ismerete. A versek témájának, hangulatának, hangnemének megnevezése. A kifejezőképesség fejlesztése a memoriterek hangoztatása során. Memoriterek ritmikus hangoztatása, memoriterek tanulása. Memoriterek szöveghű ismerete, értelmező előadása, néhány találós kérdés és közmondás. 4. MESÉK BŰVÖLETÉBEN A továbbhaladás feltételei

12 A meglévő tudás mozgósítása, felelevenítése, új szempont szerinti rendezése. A kultúrák közötti különbség felismerése, átélése, elfogadása. A népmese és a műmese, a verses és a prózai forma. Mesék a klasszikus és a mai magyar irodalomból és a világirodalomból. Az alsó tagozatban megismert mesefajták műfaji sajátosságainak felismerése tanári irányítással vagy önállóan. A különböző kultúrák meséinek megismerése egyéni, csoportos munkaformában, a tapasztaltak összevetése frontálisan. A hangos, kifejező olvasás képességének gyakorlása a mesék feldolgozása során. A rendszerezés, a csoportosítás képességének fejlesztése a mesefajták és a szerkezeti sajátosságok szintetizálása során. Mesefajták: néhány gyakori mesefajta (pl. állatmese, csalimese, tündérmese) A mesei jellemzők, motívumok, meseformulák (pl.: mesekezdet, mesezárás, állandó kifejezések, meseszámok, átváltozások, eszközök, tárgyak, ismétlődő tettek, cselekedetek, szereplők, szerepkörök, helyszínek). A hangos olvasás gyakorlása szereposztásban. A mesék csoportosítása kooperatív technikával. A humor szerepének érzékelése különféle mesékben. Egy rövid mese értő, értelmező felolvasása a szereplők jellemének érzékeltetésével. A megismert mesefajták néhány műfaji sajátosságának ismerete. A mesei jellemzők ismerete. A mesei jellemzők megismerése, megfigyelése az alsó tagozatban tanultak felhasználásával. A mesei motívumok táblázatba foglalása. A jegyzetelés, vázlatkészítés ismerete. A beszélő név. A mesék cselekményének összefoglalása. Dramatizálás, meserészletek eljátszása pl. bábokkal. A beszélő név jellemzőinek megismerése, beszélő név kitalálása mesei szereplőknek. A szóhasználat, a kiejtés, a testbeszéd összehangolása különféle beszédhelyzetekben A beszélő név felismerése.

13 Az elemző képesség fejlesztése a különböző nyelvállapotú mesék olvasása során. Nyelvi sajátosságok. Nyelvváltozatok. Az elbeszélő fogalmazás jellemzői. A népmesék korábbi nyelvállapotot tükröző kifejezéseinek felfedezése és értelmezése szótárak lexikonok segítségével. A mai és korábbi nyelvállapot különbségeinek felismerése. A szövegalkotási képesség fejlesztése, kreatív szövegalkotás. A kifejezőképesség fejlesztése a memoriterek hangoztatásával. Szövegalkotási gyakorlatok különböző munkaformákban. Egérrágta, bevezetés, befejezés stb. nélküli mesék kiegészítése, a különféle megoldások összehasonlítása. Memoriterek tanulása. Mese írása mesei motívumok felhasználásával egy-másfél oldal terjedelemben. Meserészletek szöveghű ismerete, kifejező előadása. 5. PETŐFI SÁNDOR: JÁNOS VITÉZ A továbbhaladás feltételei Az irodalmi mű, mint a kulturális emlékezet szereplőjének és közvetítőjének elmélyült befogadása, egyéni, csoportos és közös munkára épülő feldolgozása. Az irodalmi értékek iránti fogékonyság erősítése az alkotást méltató szövegek megismertetésével. Az epikus művek szerkezeti egységei (előkészítés, bonyodalom, a cselekmény kibontakozása, tetőpont, megoldás) és jellemzőik. Az elbeszélő költemény. Az epikus művek szerkezeti egységeinek felfedezése, megismerése, megnevezése. Jósolás: a művet kezdjük el olvasni, és időnként megállva jósoltassuk meg, hogyan fog folytatódni a történet. Írassunk a műhöz egy másik befejezést! Válasszuk ki közülük érvek meghallgatása után a legjobbnak tűnőt! Feladatok a különböző műfaji ismertetőjegyek felismerésére, a A mű részeinek értő, értelmező felolvasása a párbeszédek érzékeltetésével. Az epikus művek szerkezeti elemeinek ismerete. A tetőpontok, a fordulópontok, a kitérők érzékelése. A versszak és a nagyobb szerkezeti egységek viszonyának megértése. Az alkotás műfaji jellemzőinek felismerése, más műfajoktól (pl. a mesétől) való különbségének

14 Az összehasonlító és az elemző képesség fejlesztése a prózai és verses forma összehasonlítása során. A megfigyelő képesség fejlesztése a nyelvi alakzatok megismerése során. A szociális kompetencia fejlesztése mások véleményének türelmes és figyelmes meghallgatása, szembesítése során. A tér- és időészlelés képessége. A próza és a vers közötti különbség. Néhány szókép (hasonlat, megszemélyesítés, metafora) és jellemzőik. A képiség megjelenése a műben. Néhány nyelvi alakzat (megszólítás, felkiáltás, kérdés, felsorolás, ismétlés) és jellemzői. A meseszerű és a valós az elbeszélő költeményben. A szereplők cselekedetei, a hős kalandjai, erkölcsi választásai. Az idő és a tér az elbeszélő művekben. jellemzők egyéni vagy csoportos táblázatba foglalása, a megoldások összevetése. Gyakorlatok a prózai és a verses forma jellemzőinek feltárására, a vers cselekményének, figuráinak átírása prózába. A szóképek felismerésének gyakorlása, hasonlatok, metaforák írása. Nyelvi alakzatok keresése majd írása páros munkában, egymás megoldásainak értékelése, önértékelés, a tanulságok és e legjobban sikerült megoldások közös megbeszélése. A meseszerű és reális elemek keresése a szövegben egyéni és csoportos munkában, a tapasztaltak megbeszélése frontálisan. Vélemény megfogalmazása a szereplők cselekedeteiről, helyzetekről. érzékelése. A próza és a vers közötti különbségek felismerése. A hasonlat, a megszemélyesítés és metafora ismerete, értelmezése, hangulati hatásuk felismerése. Néhány gyakori nyelvi alakzat felismerése és értelmezése. A meseszerű és a valós közötti különbség érzékelése. Saját vélemény megfogalmazása a szereplők erkölcsi választásairól, döntéseiről, és azok megvédése érvek és a szövegből vett idézetek felhasználásával. Feladatok az idő és a tér Az idő és a tér mozzanatainak

15 A verselési mód, a rímfajták felismerésének fejlesztése. Az ütemhangsúlyos verselés, a felező 12-es. A páros rím. megállapítására, rajzok készítése a helyszínekről, az alkotások összevetése, megbeszélése. azonosítása. A szövegalkotási képesség fejlesztése adott nézőpontú leírások megfogalmazásával és összehasonlításával. A kifejezőképesség fejlesztése a memoriterek ritmikus hangoztatásával. Az elbeszélés és a leírás műfaji jellemzői. A mű részleteinek dramatikus feldolgozása. Az ütemhangsúlyos verselés felismerésének gyakorlása. Páros rímű vers írása megadott szavak felhasználásával. Fogalmazási gyakorlatok: pl. a szobád leírása valamelyik sarokból elindulva. Azonos tárgyról különféle nézőpontból (vagy hangnemben) készített leírások összevetése. Kreatív feladatok: pl. kiscsoportos tablók komponálása János vitézről, képregény alkotása a mű lényeges mozzanatairól, stílusjáték a francia udvarban történtekről. Memoriterek tanulása, ritmikus hangoztatása. Hangformáló gyakorlatok. Az ütemhangsúlyos felező 12-es és a páros rím ismerete. Nyelvileg és tartalmilag egyaránt jól formált elbeszélés írása leíró résszel egy-másfél oldal terjedelemben. A szóhasználat, a kiejtés, a testbeszéd összehangolása különféle beszédhelyzetekben. Memoriterek szöveghű, kifejező előadása: (15-20 versszak a műből). 6. MÚLTUNK A MÍTOSZOKBAN A továbbhaladás feltételei A meglévő tudás felelevenítése, új szempont szerinti rendezése. A mítoszok és a mitológia fogalmának, néhány ismertetőjegyének az ismerete. Koncentráció: a történelemórákon tanultak felidézése. A mítoszok jellemzőinek feltárása Alapismeretek a mítoszokról.

16 Vizuális és auditív információk célszerű gyűjtése, rendszerezése, felhasználása. Az irodalom folytonosságának és változó jellegének felismerése, egyegy téma megjelenítése más művészeti ágakban. Az összehasonlítás képességének fejlesztése a mítoszfeldolgozások olvasása és a mesékkel való összevetés során. Néhány mítosz (legalább három-négy ismerete). A mítoszok és a mesék különbségei. projektmunkában vagy kooperatív technikával. Egy-egy mítoszhoz kapcsolódó különféle korokban született képzőművészeti és/vagy zenei alkotás összegyűjtése és összevetése csoportmunkában, a csoportok munkájukat bemutatják a többieknek. A mítoszok és a mesék jellemzőinek megfigyelése, összehasonlítása tanári irányítással. A tanulást segítő grafikus módszerek alkalmazása: például a két különböző műfajú és rendeltetésű szövegtípus összehasonlítása, a tapasztalatok ábrázolása Venndiagram segítségével. Adott feladat kapcsán részvétel a csoportos kutatómunkában. A mítosz és a mese megkülönböztetése. Az empátia megjelenése az irodalomban. A görög mitológiai történetek dramatikus feldolgozási lehetőségei. Kreatív feladat: Egy-egy mítoszi történet egyéni vagy csoportos átültetése a mai viszonyok közé, a különféle megoldások megbeszélése, a helyzetek átélése, dramatikus megjelenítése az empátia fejlesztésére. Tapasztalatszerzés a dramatikus feldolgozás sajátosságairól. Kreatív feladatok: Kiscsoportos tablók készítése egy-egy ismert görög mítosz szereplőiről/cselekményéről; egy görög istenhez szertartás kitalálása és bemutatása stb.

17 A továbbhaladás feltételei A meglévő ismeretek felelevenítése, újrarendezése. A történeti és erkölcsi érzék fejlesztése bibliai történetek olvasása és feldolgozása kapcsán. A kulturális és történeti távolság felfedezése, megértése és elfogadása. A Biblia, Ószövetség, Újszövetség, evangélium, próféta, szállóige. Koncentráció: a történelemórákon tanultak felidézése. Térképhasználat során a bibliai helyszínek megkeresése. A kulturális és történeti különbözőség egy-egy példájának megfigyelése és megbeszélése az életmód, a tárgyi kultúra stb. kapcsán. Alapismeretek a Bibliáról. Az olvasott szépirodalmi szövegek szó szerinti és többletjelentésének megkülönböztetése. Könyvtári tájékozódás, a különböző információhordozók használatának és az internet kereső programjának a felhasználásával. A digitális kompetencia fejlesztése. Bibliai történetek. Az elbeszélés nézőpontja, az elbeszélő személye, az elbeszélő és a szereplők. Könyv- és könyvtárhasználat. Az elbeszélő személyének megállapítása, a nézőpontváltásos történetmondás gyakorlása adott rövid elbeszélő szövegek feldolgozása és újraírása során. Egy kiválasztott történet csoportos feldolgozása, irodalmi és képzőművészeti alkotások összegyűjtése, az eredmények előadássá, prezentációvá formálása és bemutatása. Az önálló feladatvégzés, ismeretszerzés gyakorlása. Az anyaggyűjtés és elrendezés gyakorlása. Az elbeszélő személyének megállapítása, az elbeszélő és a szereplő értelmezése. Az önálló feladatvégzés egyes lépéseinek és a könyvkölcsönzés, a könyvtárhasználat alapjainak ismerete. Az anyaggyűjtés és elrendezés alapjainak ismerete.

anyanyelv anyanyelvi nevelés

anyanyelv anyanyelvi nevelés ALAPELVEK, CÉLOK Az anyanyelvi és irodalmi nevelés megérteni, beszélni, írni, gondolkodni tanít, ezzel valamennyi tantárgy, integrált tantárgy tanulását segíti. Ugyanakkor az anyanyelvi kompetencia valamennyi

Részletesebben

OM: 033966. Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola. Kinizsi Lakótelepi Tagiskola. Helyi tanterv. 5-8. évfolyam 2009.

OM: 033966. Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola. Kinizsi Lakótelepi Tagiskola. Helyi tanterv. 5-8. évfolyam 2009. OM: 033966 Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Helyi tanterv 5-8. évfolyam 2009. 1 Tartalomjegyzék 1. Az iskola tantárgystruktúrája 5-8. évfolyam... 9 2. Magyar nyelv és irodalom 5 8. évfolyam...

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM. 5 8. évfolyam

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM. 5 8. évfolyam MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 5 8. évfolyam Célok és feladatok Az anyanyelvi és irodalmi nevelés megérteni, beszélni, írni, gondolkodni tanít, ezzel valamennyi tárgy tanulását segíti. Egyik alapvető célja és

Részletesebben

Sashalmi Tanoda Általános Iskola. Helyi tanterv. magyar irodalom 5-8. évfolyam

Sashalmi Tanoda Általános Iskola. Helyi tanterv. magyar irodalom 5-8. évfolyam Sashalmi Tanoda Általános Iskola Helyi tanterv magyar irodalom 5-8. évfolyam 5., 6. évfolyamon heti 3 óra 7., 8. évfolyamon heti 2 óra Az osztályozó vizsga követelményei a dokumentum végén találhatók.

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK

TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék 2. oldal Óraterv csoportbontással 3. oldal Angol tagozat műveltségi területei 4. oldal 1. Magyar nyelv és irodalom 5. oldal 2. Angol nyelv 22. oldal 3. Történelem

Részletesebben

Teleki Sámuel Általános Iskola (Érd, Törökbálinti út 1.) Helyi tanterv NAT 3 2007. Apáczai Kiadó gondozásában megjelent kerettantervet átdolgozta:

Teleki Sámuel Általános Iskola (Érd, Törökbálinti út 1.) Helyi tanterv NAT 3 2007. Apáczai Kiadó gondozásában megjelent kerettantervet átdolgozta: Teleki Sámuel Általános Iskola (Érd, Törökbálinti út 1.) MAGYAR NYELVTAN 5 8. ÉVFOLYAM Helyi tanterv NAT 3 2007. Apáczai Kiadó gondozásában megjelent kerettantervet átdolgozta: a társadalomtudományi munkaközösség

Részletesebben

II. KERETTANTERV AZ ALAPFOKÚ NEVELÉS-OKTATÁS ALAPOZÓ ÉS FEJLESZTÕ SZAKASZÁRA (5 8. évfolyam)

II. KERETTANTERV AZ ALAPFOKÚ NEVELÉS-OKTATÁS ALAPOZÓ ÉS FEJLESZTÕ SZAKASZÁRA (5 8. évfolyam) 92 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/68/II. szám II. KERETTANTERV AZ ALAPFOKÚ NEVELÉS-OKTATÁS ALAPOZÓ ÉS FEJLESZTÕ SZAKASZÁRA (5 8. évfolyam) Célok és feladatok Az alapfokú nevelés-oktatás alapozó és fejlesztõ

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Alapozó és fejlesztő szakasz (5 8. évfolyam)

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Alapozó és fejlesztő szakasz (5 8. évfolyam) MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Alapozó és fejlesztő szakasz (5 8. évfolyam) BEVEZETÉS A magyar nyelv és irodalom a magyar kultúra hordozója és alakítója. A műveltségi terület tanítási óráin a nemzeti hagyományok

Részletesebben

Célok és feladatok a magyar nyelv és irodalomoktatáshoz a szövegértési kompetenciafejlesztés középpontba helyezésével 5-8.

Célok és feladatok a magyar nyelv és irodalomoktatáshoz a szövegértési kompetenciafejlesztés középpontba helyezésével 5-8. MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Célok és feladatok: Bevezető: A magyar nyelv és irodalom tantárgy fontos célja, hogy a tanulók olyan önálló gondolkodású fiatalokká váljanak, akik erkölcsi kérdésekben képesek

Részletesebben

NEM SZAKRENDSZERŰ OKTATÁS

NEM SZAKRENDSZERŰ OKTATÁS NEM SZAKRENDSZERŰ OKTATÁS 1. Cél: A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX törvény 8. (3) alapján: az 5. és 6. évfolyamon (az alapozó szakaszban) a rendelkezésre álló tanítási időkeret 25-50%-át nem szakrendszerű

Részletesebben

A TANTÁRGYTÖMBÖSÍTETT OKTATÁS BEVEZETÉSÉNEK KIDOLGOZÁSA

A TANTÁRGYTÖMBÖSÍTETT OKTATÁS BEVEZETÉSÉNEK KIDOLGOZÁSA Németh László Általános Iskola kompetencia alapú oktatás PEDAGÓGUSOK FEJLESZTÉSI INNOVÁCIÓS TEVÉKENYSÉGE A TANTÁRGYTÖMBÖSÍTETT OKTATÁS BEVEZETÉSÉNEK KIDOLGOZÁSA Magyar nyelv és irodalom 5.évfolyam Összeállította:

Részletesebben

A PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA NEM SZAKRENDSZERŰ OKTATÁSÁNAK HELYI TANTERVE 2007.

A PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA NEM SZAKRENDSZERŰ OKTATÁSÁNAK HELYI TANTERVE 2007. A PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA NEM SZAKRENDSZERŰ OKTATÁSÁNAK HELYI TANTERVE Szentes, Petőfi u. 15. sz. 2007. TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK...2 MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 5 8. ÉVFOLYAM... 3 5. ÉVFOLYAM...

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM ALAPELVEK, CÉLOK Az egyéni, a közösségi, a társadalmi kommunikáció alapja a magyar nyelv sokoldalú, elemző ismerete és árnyalt használata. A nyelv kultúrát formál, őriz és közvetít, az emberi kommunikáció,

Részletesebben

Helyi tanterv. Magyar irodalom

Helyi tanterv. Magyar irodalom Helyi tanterv Magyar irodalom 5. évfolyam A tantárgy elsődleges célja a sikeres iskolai tanuláshoz, a tanulás eredményességéhez szükséges kulcskompetenciák, készségegyüttesek és tudástartalmak megalapozásának

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM. 5 8. évfolyam KOMPETENCIA SZINTEK

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM. 5 8. évfolyam KOMPETENCIA SZINTEK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 5 8. évfolyam KOMPETENCIA SZINTEK 1 Írta: Pap Judit Szerkesztette: Borbély Borbála Mûszaki szerkesztõ: Knausz Valéria Felelõs szerkesztõ: Török Ágnes Pap Judit, 2005 A Kiadó a

Részletesebben

Radóczné Bálint Ildikó Kézikönyv az Irodalom 6. tanításához

Radóczné Bálint Ildikó Kézikönyv az Irodalom 6. tanításához Radóczné Bálint Ildikó Kézikönyv az Irodalom 6. tanításához irodalom_6_kk.indd 1 2014.05.30. 11:41 Szerző Radóczné Bálint Ildikó Szerkesztette Füzesiné Széll Szilvia Kapcsolódó kerettanterv EMMI kerettanterv

Részletesebben

Radóczné Bálint Ildikó. Kézikönyv. az Irodalom 5. tanításához

Radóczné Bálint Ildikó. Kézikönyv. az Irodalom 5. tanításához Radóczné Bálint Ildikó Kézikönyv az Irodalom 5. tanításához AP_050536_irodalom5kk.indd 1 2013.09.03. 12:58:21 Szerző Radóczné Bálint Ildikó Szerkesztette Tótfalusi Miklós Kapcsolódó kerettanterv EMMI kerettanterv

Részletesebben

K O S S U T H L A J O S Á L T A L Á N O S I S K O L A

K O S S U T H L A J O S Á L T A L Á N O S I S K O L A K O S S U T H L A J O S Á L T A L Á N O S I S K O L A P E D A G Ó G I A I P R O G R A M Kossuth Lajos Általános Iskola 1171 Budapest Erzsébet krt. 56. 5-8. évfolyam MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM A változat

Részletesebben

KAPOSFŐ HELYI TANTERV

KAPOSFŐ HELYI TANTERV KAPOSFŐ HELYI TANTERV 4.6. A német nemzetiségi nyelvoktatás Bevezetésének indoklása Az iskola a szülők igénye alapján vállalta fel a német nemzetiségi nyelvoktatást, amelyet sokszínű tartalmi és módszertani

Részletesebben

Magyar nyelv és irodalom 5-8. évfolyam

Magyar nyelv és irodalom 5-8. évfolyam 1. Tantárgyi címoldal Magyar nyelv és irodalom 5-8. évfolyam Helyi tantárgyi tanterv A tantárgy nevelési és fejlesztési célrendszere megvalósításának iskolai keretei: a magyar nyelv és irodalom tantárgy

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM A változat

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM A változat 4. melléklet a /2014. ( ) EMMI rendelethez 1. A kerettantervi rendelet 2. melléklet Kerettanterv az általános iskola 5-8. évfolyamára cím Kerettanterv az általános iskola 5-8. évfolyamára alcím Kötelező

Részletesebben

EMMI 2013.03.01.) 51/2012. (XII. 21.) EMMI 2. 2.2.01.1 (A)

EMMI 2013.03.01.) 51/2012. (XII. 21.) EMMI 2. 2.2.01.1 (A) Helyi tantervi ajánlás (bővített kiadás, 2013.03.01.) az EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.01.1 (A) változatához Magyar nyelv és irodalom az általános iskolák 5 8.

Részletesebben

TELEKI SÁMUEL ÁLTALÁNOS ISKOLA (Érd, Törökbálinti u. 1.)

TELEKI SÁMUEL ÁLTALÁNOS ISKOLA (Érd, Törökbálinti u. 1.) TELEKI SÁMUEL ÁLTALÁNOS ISKOLA (Érd, Törökbálinti u. 1.) Alsó tagozatos tantervek Magyar nyelv és irodalom Matematika Környezetismeret Ének-zene Vizuális kultúra Technika Testnevelés Helyi tanterv NAT

Részletesebben

TANTERV II. KÖTET. Fekete István Általános Iskola és Óvoda Gyır, Kodály Zoltán u. 31. Készült: Gyır, 2007. december 20.

TANTERV II. KÖTET. Fekete István Általános Iskola és Óvoda Gyır, Kodály Zoltán u. 31. Készült: Gyır, 2007. december 20. TANTERV II. KÖTET Fekete István Általános Iskola és Óvoda Gyır, Kodály Zoltán u. 31 Készült: Gyır, 2007. december 20. TARTALOM TANTÁRGYI RENDSZER ÉS ÓRASZÁMOK...4 MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM...6 5. évfolyam...10

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Az 5 8. évfolyamon a magyar nyelv és irodalom tantárgy alapvető célja és feladata az alsóbb évfolyamokon megalapozott szövegértés, szövegalkotás képességének továbbfejlesztése,

Részletesebben

A Cecei Általános Iskola és Alapi Tagiskolájának. PEDAGÓGIAI PROGRAMJA II. rész HELYI TANTERV ALSÓ TAGOZAT

A Cecei Általános Iskola és Alapi Tagiskolájának. PEDAGÓGIAI PROGRAMJA II. rész HELYI TANTERV ALSÓ TAGOZAT és Alapi Tagiskolája Pedagógiai program A Cecei Általános Iskola és Alapi Tagiskolájának PEDAGÓGIAI PROGRAMJA II. rész HELYI TANTERV ALSÓ TAGOZAT 1 és Alapi Tagiskolája Pedagógiai program TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A Kormány 243/2003. (XII.17.) Korm. r e n d e l e te a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról

A Kormány 243/2003. (XII.17.) Korm. r e n d e l e te a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról A Kormány 243/2003. (XII.17.) Korm. r e n d e l e te a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról A közoktatásról szóló - többször módosított - 1993. LXXIX. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

Magyar nyelv és irodalom

Magyar nyelv és irodalom MŰVELTSÉGTERÜLET Magyar nyelv és irodalom 5-8. évfolyam SZANDASZŐLŐSI ÁLTALÁNOS ISKOLA, MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY 2010 Ajánlás A magyar nyelv és irodalom, tánc és dráma tanterv

Részletesebben

Kerettanterv az enyhén értelmi fogyatékos tanulók számára. Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, felső tagozat 5-8. évfolyam

Kerettanterv az enyhén értelmi fogyatékos tanulók számára. Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, felső tagozat 5-8. évfolyam 1 Kerettanterv az enyhén értelmi fogyatékos tanulók számára Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, felső tagozat 5-8. évfolyam Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók számára készült kerettanterv céljaiban, feladataiban

Részletesebben

MAGYAR NVELV ÉS IRODALOM MŰVELTSÉGI TERÜLET

MAGYAR NVELV ÉS IRODALOM MŰVELTSÉGI TERÜLET MAGYAR NVELV ÉS IRODALOM MŰVELTSÉGI TERÜLET Általános alapelvek, célok Ez a tanterv olyan sportoló fiatalok számára készült, akik valamilyen sport tevékenységet magas szinten végeznek. Éppen ezért tanulóinknak

Részletesebben