TANANYAGBEOSZTÁS TÁMOP / Mátészalka, szeptember 1. A pályázat megnevezése, jelzete:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TANANYAGBEOSZTÁS TÁMOP 3.1.4. 08/2-2008 0149. Mátészalka, 2012. szeptember 1. A pályázat megnevezése, jelzete:"

Átírás

1 A pályázat megnevezése, jelzete: TÁMOP / TANANYAGBEOSZTÁS Címe: A kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés megteremtése Mátészalkán Implementáló pedagógus: Oláhné Borzován Edit Implementációs terület: Magyar Irodalom 8. osztály Mátészalka, szeptember 1. Jóváhagyta: Papp Lászlóné igazgató 1

2 1-2. ÉV ELEJI ISMÉTLÉS, ISMERKEDÉS, FELMÉRÉS Ismerkedés a taneszközökkel. Nyári olvasmányélmények. Tájékozódás a tudás, a képességek és a készségek szintjén. Válogatás a Mf. feladatai közül a tanulók képességeinek megfelelően Diagnosztizáló mérések: különböző műfajú szövegek hangos és néma olvasása, értése. A 7. évfolyamon tanult művek, műnemek és műfajok fő jellegzetességei. A hangos olvasás értékelési szempontjainak ismerete: tempó, folyamatosság, kifejezőség vagy egyhangúság, hibatévesztés, írásjelek érzékeltetése, hallhatóság. Rendszerezés, összehasonlítás, összefüggések felismerése. A helyes és jól formált beszéd, a kiejtési képesség A hangos olvasási képesség és a szövegértési képesség A taneszközök használatának megismerése. A kötelező és ajánlott olvasmányok bemutatása. A 7. évfolyamon tanultak rendszerezése, ismétlése, alkalmazása. Az eddig tanult irodalmi ismeretek, memoriterek felidézése különböző munkaformákban. Az észlelt hiányosságok pótlására irányuló gyakorlatok egyéni, páros és/vagy csoportmunkában. A hangos, kifejező olvasás és a néma, értő olvasás gyakorlása és ellenőrzése. A helyes beszédlégzés, a szünet, az artikuláció, a hanglejtés, hangsúly, hangerő, beszédtempó gyakorlása folyamatosan, minden tanítási órán, tréningszerűen. Helyesejtési gyakorlatok végeztetése: a Mf. végén lévő szövegeiből válogatás. A 7. évfolyam év végi felmérésének eredményeire és feladataira érdemes támaszkodni és visszautalni az év eleji ismétlés, felmérés során. Ajánlatos minden gyereknek mérőlapot készíteni egész évre pl. a 6. évfolyamos kézikönyvben található minta alapján.. A szövegértéshez feladatlap az Irodalom feladatlapban. 2

3 5. ÉDES, ÉKES ANYANYELVÜNK Illyés Gyula: Magyar beszéd, Tolnai Ottó: Galambtojásnyi, Krúdy Gyula: Felhő. Tk o. Az epikai művek formai jellemzőinek ismerete. Próza, tételmondat. A szövegelemzésben való jártasság elmélyítésével a szövegértés színvonalának emelése és a nyelvi élmények iránti fogékonyság erősítése. Az írók, költők korábban olvasott, a nyelvről szóló műveinek közös felidézése. Önálló szövegfeldolgozás kérdések alapján. A tanulócsoport nyelvi szokásainak megbeszélése. A hangos olvasás gyakorlása, beszélgetés a nyelvi szokásokról. A tankönyv felépítésének, a fősáv és oldalsáv szerepének a megismertetése az első órákon kiemelt feladatunk. 6. Művészi törekvések a 19. század második és a 20. század első felében Lázadás és formabontás Tk o. A 19. század második és a 20. század első felének művészet-felfogása, a századforduló, a megjelenő új művészi törekvések háttere. A korszakban megjelenő legfontosabb irányzatok rövid jellemzése, néhány alkotás az irányzatok szemléltetésére. A szimbolizmus, az impresszionizmus, a szecesszió és az avantgárd fogalma, legfontosabb irányzatai. Kapcsolódási pontok és különbségek felismerése a különböző művészeti irányzatok alkotásai között. Az összehasonlító képesség fejlesztése a különböző irányzatok bemutatásával. Érvek és ellenérvek megfogalmazása egy-egy művészeti törekvés jellemzőiről. Ellentétes véleményeket képviselő csoportok kialakítása, a vélemények szembesítése. Az avantgárd fogalmának értelmezése tanári segítséggel, a jellemzők ábrázolása gondolattérképpel. Néhány sajátosság megnevezése. Ajánlott tevékenységek a témakör projektjellegű bővítéséhez: : Egy avantgárd irányzat részletes bemutatása : A különböző stílusirányzatok összehasonlítása. 3

4 7. Lázadás és formabontás Tk o. A képvers mint kifejezési forma, Guillaume Apollinaire: A megsebzett galamb és a szökőkút. A realizmus és a naturalizmus fogalma. Kapcsolódási pontok és különbségek felismerése a különböző művészeti irányzatok alkotásai között. Az összehasonlító képesség fejlesztése a különböző irányzatok bemutatásával. Képvers írása szabadon választott témában. Az adott műhöz kötődő kifejezésmód feltárása, értelmezése. A különböző irányzatok bemutatása csoportmunkában (prezentációk készítése, értékelése), összehasonlításuk táblázatos formában. A tapasztalatok közös megbeszélése. 8. Számonkérés A különböző irányzatok bemutatása egyéni munkában, összehasonlításuk táblázatos formában. Kiegészítő anyag: Avantgarde alkotók vallomásai az írásról Tk. 14. o. 9. AZ EMBERNEK, MÍG CSAK VAN EMBER, MEGÁLL- NI NEM LEHET - VÁLOGATÁS A 20. SZÁZAD ELSŐ FELÉNEK IRODALMÁBÓL A Nyugat arculata, jelentősége, legfontosabb alkotói. A hangos olvasási képesség és a szövegértési képesség Az alkotói szabadság, a nemzedék fogalmának értelmezése tanári irányítással. A Nyugat vonzásában 4

5 Ady Endre életútja Tk o. 12. Útmutató - kalauz az Ady-versekhez Hitvallás és küldetéstudat Ady Endre: Góg és Magóg fia vagyok én Tk o. 13. Ady Endre: Sem utódja, sem boldog őse Tk. 23. o. Ady Endre pályaképe, költői hitvallása, küldetéstudata. A motívum, a szimbólum. Góg és Magóg fia vagyok én Sem utódja, sem boldog őse Nyelvi alakzatok, költői kifejezőeszközök. A hangos olvasási képesség és a szövegértési képesség A szövegalkotás fejlesztése a költői életrajzból írt kiselőadások készítésével. Az olvasottak alkotó továbbgondolása, a megszerzett ismeretek önálló alkalmazásának képessége. Képesség gondolati egységek belső szerkezetének Az életút elolvasása, a tömörítés és a vázlatírás gyakorlása, tények, adatok kiemelése. A jegyzetkészítés mikéntjének fejlesztése tanári irányítással. Térképhasználat a munkafüzet feladata segítségével. A motívum, a szimbólum költészeti jelenségének, Ady jelképrendszerének megbeszélése. A gondolati egységek belső szerkezetének vizsgálata. Kiegészítő anyag: Az Értől az Óceánig Tk. 24. o. 14. Látomásszerű tájversek Ady Endre: A magyar Ugaron Tk o. A magyar Ugaron Ady verseskötetei. A metonímia. Az önálló ismeretszerzés A szóképek nyelvi alakzatok, a rímelés és a verselési mód felismerésének A történelmi ismeretek felelevenítése, a korabeli Magyarország elmaradottságának bemutatása. A szóképek, alakzatok, a rím és a verselés felismerése. Memoriter. 5

6 15. Látomásszerű tájversek Ady Endre: A magyar Ugaron Tk o. A magyar Ugaron Ady verseskötetei. A metonímia. Az önálló ismeretszerzés fejlesztése (pl.: könyvtári kutatómunka során). A történelmi ismeretek felelevenítése, a korabeli Magyarország elmaradottságának bemutatása. Memoriter. 16. Élet-halál versek Ady Endre: Párisban járt az ősz Tk o. 17. Szerelmes versek Ady Endre: Lédával a bálban Tk o. Párisban járt az ősz A szinesztézia. Lédával a bálban Az áthajlás. A szóképek, nyelvi alakzatok, a rímelés és a verselési mód felismerésének A szókincs bővítése, árnyalása, a kifejező képesség fejlesztése az olvasott szövegben található új kifejezések felhasználásával. Az önkifejezés kiteljesítése. A műelemzés A szóképek, alakzatok, a rím és a verselés felismerése. A költői szöveg- és képalkotás vizsgálata. A versben megjelenő képek, alakzatok felismerésének, megnevezésének, szerepének és hangulati hatásának gyakorlása. A versbeli hangulatok (idilli, elégikus rész) megfigyelése. A stilisztikai eszközök versbeli szerepének felismerése. Az áthajlás szerepének vizsgálata. A versbeli ellentét (ifjú pár - fekete pár) felismerése. Memoriter. 6

7 18 Ady Endre: Őrizem a szemed Tk o. Őrizem a szemed A műelemzés Az önkifejezés kiteljesítése. Lírai művek közös és önálló olvasásának gyakorlása, feldolgozása különböző munkaformákban és feladattípusokkal. A helyes beszédlégzés, a szünet, az artikuláció, a hanglejtés, hangsúly, hangerő, beszédtempó gyakorlása folyamatosan, minden tanítási órán, tréningszerűen. Memoriter. Interaktív tananyag. 19. Forradalmi versek Ady Endre: Dózsa György unokája Tk o. Dózsa György unokája A könyvtári tájékozódás, a különböző információhordozók használatának képessége. A vers alapmotívumainak felismerése és értelmezése. Kutatómunka a könyvtárban: a Dózsa György vezette parasztfelkelés. Ajánlatos az egyik verset előzetes olvasásra feladni. Kiegészítő anyag: A Tűz csiholója Tk o. 20. Magyarság-versek Ady Endre: A fölföldobott kő Tk o. A föl-földobott kő A kifejezőképesség fejlesztése a memoriterek ritmikus hangoztatásával. alkotás szerkezeti sajátosságainak a Az alkotások szerkezeti sajátosságainak felismerése, a jellemzők összegyűjtése és közös megbeszélése. Elemzések a művek retorikai, szövegépítkezési sajátosságainak figyelembevételével. 7

8 21. Részösszefoglalás A munkafüzet feladatai A rendszerező, összehasonlító és elemző képesség A fejezetben megismert művek, irodalmi ismeretek, a memoriterek felidézése különböző munkaformákban. Az olvasott művek kifejezésmódbeli és műfaji és verselési jellemzőinek a megfigyelése, összegyűjtése, a korábbi ismeretek felelevenítése. KUCKÓ- OLVASSUNK EGYÜTT! Kis Adyszöveggyűjtemény Tk o. Ajánlott tevékenységek a témakör projektjellegű bővítéséhez: Ady Endre utóélete (kortársak, utódok, visszaemlékezések) Számonkérés Szóbeli és/vagy írásbeli ellenőrzés. A memoriterek számonkérése. 24. Dolgozat-előkészítés Verselemzés Nyelvtani, helyesírási, nyelvhelyességi Fogalmazás írására két-három oldal terjedelemben Ady Endre 25. I. irodalmi dolgozat írása Verselemzés Nyelvtani, helyesírási, nyelvhelyességi ismeretek alkalmazása a fogalmazásokban, írásbeli szövegekben. Fogalmazás írására két-három oldal terjedelemben Ady Endre költészetének egyik motívumáról. Javítás nyelvtanórán. 8

9 Móricz Zsigmond életútja Tk o. Móricz Zsigmond: Hét krajcár Tk o. 30. Móricz Zsigmond: Légy jó mindhalálig A regény műfaja. A regény ideje és tere. Tk o. Móricz Zsigmond életútja Móricz Zsigmond pályaképe, novellái. Hét krajcár. A novellaszerkezet, az elbeszélői nézőpont. Móricz Zsigmond regényírói stílusa. Légy jó mindhalálig A regény fogalmának bővítése. A regény kora és tere. A regény helyszínei. Az idő és a tér mozzanatai. A hangos olvasási képesség és a szövegértési képesség A szövegalkotás fejlesztése a költői életrajzból írt kiselőadások készítésével. Az összehasonlító képesség fejlesztése tematikai, szerkezeti szempontok összevetése során. Képesség az irodalmi alkotás műfaji sajátosságainak a A műelemzés fejlesztése prózai művek olvasása során. Hatékony, önálló tanulás a szótárak, a lexikonok, az internet kereső programjainak felhasználásával. A digitális kompetencia Az életút elolvasása, feldolgozása insert-módszer segítségével. A tömörítés és a vázlatírás gyakorlása, tények, adatok kiemelése. A jegyzetkészítés mikéntjének fejlesztése tanári irányítással. A művek által megjelenített konfliktusok, problémák azonosítása, átélése, empátia. Az elbeszélő művek önálló olvasása, feldolgozása előre megadott szempontok alapján. A tapasztalatok megbeszélése, vita. A novellaszerkezet, az elbeszé-lői nézőpont értelmezése. Művek összehasonlítása adott tematikai, szerkezeti szempontok alapján. A regény önálló elolvasása előtt megfigyelési szempontok, feladatok adása. Jegyzetek készítése csoportban vagy egyénileg. A regény műfaji sajátosságainak felfedezése, megnevezése. A mű feldolgozása tanári irányítással. Műrészletek felolvasása. Könyvajánló: Móricztól Móriczról Ajánlatos a Tk. és a Mf. feladatait már az olvasás során előzetes feladatként feladni. 9

10 Szereplők, jellemek. Tk o. A regény cselekménye és szerkezete. A helyzet, a helyszín, a szereplők, a cselekményelemek ismerete, az idő- és eseményszerkezet követése. Tk o. Szereplők, jellemzések, sorsok. Érzelmek, magatartások, jellemek, kapcsolatok, indítékok bemutatása az olvasott művekben. A regény cselekménye és szerkezete. Az olvasottak reprodukálásának módjai. Helyzetek, konfliktusok. A dramatikus feldolgozás lehetőségei. A szövegértő képesség, a megfelelő hatékonyságú műveletvégzés, valamint a szerzett információ felhasználása A kifejezőképesség fejlesztése, a megfelelő szóhasználat erősítése. A szövegértő és szövegalkotó képesség A szociális kompetencia fejlesztése mások véleményének meghallgatása, szembesítése során. A szókincs, a kifejező képesség fejlesztése az olvasott szövegben található kifejezések felhasználásával. A szereplők viselkedésének a megfigyelése. A főszereplő életútjának nyomon követése. A mellékszereplők főhőshöz fűződő viszonyának megítélése. Véleményalkotás a szereplők jelleméről, cselekedetekről, helyzetekről, magatartásról. Gyakorlatok a jellemzési eljárásokra, (pl.: beleképzeléses módszerrel, Ki vagyok én? formában.) A szereplők tulajdonságainak értékelése. Az érzelmek kifejezésének megfigyelése. Lehetőség szerint a regényből készült film megtekintése. A regény cselekményének és szerkezetének, valamint motívumainak, azok szerepének megfigyelése változatos munkaformákban. Lényegkiemelés, vázlatkészítés. A regény dramatikus feldolgozása: például egész csoportos improvizáció a pakk felbontásáról. Kiegészítő anyag: Részlet a regényből Tk o. 10

11 35. Összefoglalás A munkafüzet feladatai A rendszerező, összehasonlító és elemző képesség A szövegalkotási képesség fejlesztése elbeszélés és leírás készítése során A fejezetben megismert művek, irodalmi ismeretek, a memoriterek felidézése különböző munkaformákban. Az olvasott művek kifejezésmódbeli és műfaji és verselési jellemzőinek a megfigyelése, összegyűjtése, a korábbi ismeretek felelevenítése. Szövegalkotási gyakorlatok, (pl.: szövegek mondatainak időrendi sorrendbe állítása. Az észlelt hiányosságok pótlására irányuló gyakorlások egyéni, páros és/vagy csoportmunkában. Ajánlott tevékenységek a témakör projektjellegű bővítéséhez: Nyilas Misi életrajza (elképzelt) A kollégium házirendjének elkészítése Kiegészítő anyag: Móricz Zsigmond: Árvácska Tk o. 36. Témazáró dolgozat Irodalom feladatlap 37. A témazáró javítása 38. Babits Mihály: Curriculum vitae Tk o. Curriculum vitae. Önéletrajz. Babits Mihály pályaképe.. A hangos olvasási képesség fejlesztése az életrajz részeinek felolvasása során. A műelemzés A hangos olvasás gyakorlása különféle olvasási fajtákban. A jegyzetelés és a vázlatkészítés gyakorlása. A gondolati egységek belső szerkezetének vizsgálata. Gondolattérkép készítése. Szövegalkotási gyakorlatok. Ajánlatos előzetes olvasásra feladni az önéletrajzot. 11

12 39. Babits Mihály: Messze, messze Tk o. 40. Babits Mihály: Hazám! Tk o. Messze, messze Impresszionista stílusjegyek Hazám! Az állóképszerűség, a rímelés és a verselési mód felismerésének A műelemzés alkotás szerkezeti sajátosságainak a Az impresszionizmus jellemző vonásainak bemutatása néhány irodalmi és képzőművészeti alkotásban. Az állóképszerűség, a rímelés és a verselési mód felismerésének gyakorlása. Elemzések a művek retorikai, szövegépítkezési sajátosságainak figyelembevételével. Az ismétlés szerepének felismerése. KUCKÓ- OLVASSUNK EGYÜTT! Babits Mihály: Balázsolás Tk o. 41. Juhász Gyula: Magyar táj, magyar ecsettel Tk o. Magyar táj, magyar ecsettel A szonett. alkotás felépítésének, képeinek, nyelvi megformáltságának Gyakorlatok a vers felépítésének, képeinek, nyelvi megformáltságának vizsgálatára. Kiegészítő anyag: Juhász Gyula: Tiszai csönd Tk. 95. o. 42. Juhász Gyula: Milyen volt Tk. 66. o. 12

13 43. Kosztolányi Dezső életútja Tk. 67. o. Kosztolányi Dezső életútja A hangos olvasási képesség és a szövegértési képesség Az életút elolvasása, feldolgozása. A tömörítés és a vázlatírás gyakorlása, tények, adatok kiemelése. 44. Kosztolányi Dezső: A szegény kisgyermek panaszai Tk o. A szegény kisgyermek panaszai A versciklus. alkotások képeinek, idősíkjainak, motívumainak Gyakorlatok a különböző idősíkok A versek motívumainak megkeresése és értelmezése. A versek szerkezetének vizsgálata. 45. Kosztolányi Dezső: Tisztelgés prózában Petőfi Sándorka Tk o. 46. Tóth Árpád pályaképe Körúti hajnal Tk o. Tisztelgés prózában Petőfi Sándorka Körúti hajnal A hangos olvasási képesség és a szövegértési képesség Képesség az irodalmi alkotás motívumainak, nyelvi sajátosságainak alkotás szervezőelemeinek A novella elolvasása, feldolgozása insert-módszer segítségével. A motívum, a cselekmény idejének, helyének felismerése a mozaikokban. A novella nyelvezetének vizsgálata. Gyakorlatok a vers szervezőelemeinek a megfigyelésére. Gyűjtőmunka a szinesztézia köréből. Kiegészítő anyag: Tóth Árpád: Rozskenyér Tk. 79. o. A holdkóros apród története Tk o. 13

14 47. Félévi szövegértés A dolgozatban megjelenített tevékenységek: Információk azonosítása és kikeresése. Lexikai jelentés ismerete, kikövetkeztetése. Az anaforákhoz és kataforákhoz tartozó antecedensek megkeresése (behatárolása). Nem szó szerinti jelentéssíkok. 48. A szövegértés javítása A szövegértéshez feladatlap az Irodalom feladatlapban. 49. Karinthy Frigyes életútja Így írtok ti Tk o. 50. Karinthy Frigyes: Tanár úr kérem Tk o. 51. Krúdy Gyula: Szegény ember malaca Tk o. A paródia. A karikatúra A humoreszk Szegény ember malaca alkotás műfaji sajátosságainak a A műelemzés fejlesztése prózai művek olvasása során. alkotás műfaji sajátosságainak a A műelemzés fejlesztése prózai művek olvasása során. A humor forrásának megfogalmazása. Az epikus művek elemzésének elmélyítése. A művek közös és önálló olvasása, értelmezése, közös megbeszélése. A humor forrásának megfogalmazása. Az epikus művek elemzésének elmélyítése a tankönyvben megadott szempontsor alapján. A novella szerkezetének vizsgálata a bekezdések szerepének a megfigyelése során. Kiegészítő anyag 14

15 52. Összefoglalás Tk. 97. o. A rendszerező, összehasonlító és elemző képesség A fejezetben megismert művek, irodalmi ismeretek felidézése különböző munkaformákban. Az olvasott művek kifejezésmódbeli, műfaji és verselési jellemzőinek a megfigyelése, összegyűjtése, a korábbi ismeretek felelevenítése. Az észlelt hiányosságok pótlására irányuló gyakorlatok egyéni, páros és / vagy csoportmunkában. 53. Témazáró dolgozat A feladatlap az Irodalom feladatlapokban található. 54. A témazáró dolgozat javítása 55. Tamási Áron: Szép Domokos Anna Tk o. A novella. Az összehasonlító képesség fejlesztése tematikai, szerkezeti szempontok összevetése során. alkotás műfaji sajátosságainak a Népmesei, népballadai jegyek keresése a novellában. A mű kifejezésmódbeli, műfaji jellemzőinek a megfigyelése, összegyűjtése. Tamási Áron: Ábel a rengetegben Kiegészítő anyag 15

16 56. József Attila életútja Tk o. 57. József Attila: Szeretném, ha vadalmafa lennék! Tk o. 58. A lázadó ifjú József Attila: Tiszta szívvel Tk o. 59. A Mama-versek József Attila: Anyám, Mama Tk o. 60. Szerelmes versek Mikor az uccán átment a kedves, Ringató Tk o. Helyzetdal (szereplíra). A szövegalkotás fejlesztése a költői életrajzból írt kiselőadások készítésével. A hangos olvasási képesség és a szövegértési képesség alkotás műfajának, balladai vonásainak, ritmusának és rímképletének alkotás motívumainak, szervezőelemeinek, költői kifejezőeszközeinek a Képesség a ritmus, a hangzás és a játékosság szerepének felismerésére az irodalmi alkotásban. Az életút elolvasása, feldolgozása. A tömörítés és a vázlatírás gyakorlása, tények, adatok kiemelése. A jegyzetkészítés mikéntjének fejlesztése tanári irányítással. Gyakorlatok a vers műfajának, balladai vonásainak, ritmusának és rímképletének vizsgálatára. Gyakorlatok az irodalmi alkotás motívumainak, szervezőelemeinek, költői kifejezőeszközeinek a vizsgálatára. Gyakorlatok a ritmus, a hangzás és a játékosság szerepének vizsgálatára az irodalmi alkotásban. Kiegészítő anyag: Curriculum vitae (a munkafüzetben) Memoriter. Memoriter. 16

17 61. Költészet és történelem Levegőt! Lírai számvetés Születésnapomra Tk o. Képesség a vers szerkezeti egységeinek, kulcsszavainak, zeneiségét biztosító tényezőinek, hangvételének a Gyakorlatok a vers szerkezeti egységeinek, kulcsszavainak, zeneiségét biztosító tényezőinek, hangvételének a A vers írásképének a vizsgálata. KUCKÓ- OLVASSUNK EGYÜTT! Kis József Attilaszöveggyűjtemény Tk o. 62. Radnóti Miklós életútja Tk o. A hangos olvasási képesség és a szövegértési képesség A szövegalkotás fejlesztése a költői életrajzból írt kiselőadások készítésével. Az összehasonlító képesség Az életút elolvasása, feldolgozása. A tömörítés és a vázlatírás gyakorlása, tények, adatok kiemelése. 63. Radnóti Miklós: Nem tudhatom Tk o. Párhuzam vonása Vörösmarty Szózata és Radnóti verse között. Memoriter. Kiegészítő anyag: Hetedik ecloga Tk o. 17

18 64. Radnóti Miklós: Tétova óda Tk o. 65. Radnóti Miklós: Razglednicák Tk o. Az óda műfaji jellemzői. alkotás műfaji sajátosságainak a Képesség a vers alkotóelemeinek egymásra tett hatásának Az óda műfaji jellemzőinek a vizsgálata. Gyakorlatok annak felismerésére, hogy a vers szerkezete, gondolatai, költői képei, verselése és rímelése milyen szerepet tölt be a versbeli harmónia és nyugalom megteremtésében. A reális, az expresszionista és az idillikus vonások megkeresése és felismerése. Az alliterációk és jelzők hangulati szerepének a bemutatása. 66. Összefoglalás Tk o. A rendszerező, összehasonlító és elemző képesség A fejezetben megismert művek, irodalmi ismeretek felidézése különböző munkaformákban. Az olvasott művek kifejezésmódbeli, műfaji és verselési jellemzőinek a megfigyelése, összegyűjtése, a korábbi ismeretek felelevenítése. Az észlelt hiányosságok pótlására irányuló gyakorlatok egyéni, páros és/vagy csoportmunkában. 18

19 Ajánlott tevékenységi formák, módszertani javaslatok 67. Témazáró dolgozat A feladatlap az Irodalom feladatlapokban található. 68. A témazáró javítása 69. Házi dolgozat: II. irodalmi dolgozat írása Önéletrajz írása. Nyelvtani, helyesírási, nyelvhelyességi ismeretek alkalmazása a fogalmazásokban, írásbeli szövegekben. Fogalmazás írására két-három oldal terjedelemben önéletrajz témában. Javítás nyelvtanórán. 70. Év végi szövegértés felmérés 72. A szövegértés javítása 73. Év végi rendszerezés 74. Év végi értékelés 19

TANÁRI KÉZIKÖNYV AZ IRODALOM 8. TANKÖNYVHÖZ

TANÁRI KÉZIKÖNYV AZ IRODALOM 8. TANKÖNYVHÖZ Bánki István Radóczné Bálint Ildikó TANÁRI KÉZIKÖNYV AZ IRODALOM 8. TANKÖNYVHÖZ irodalom 8 kk kolofonjav.indd 1 2014.06.03. 7:37 Szerzők: Bánki István Radóczné Bálint Ildikó Bánki István, Radóczné Bálint

Részletesebben

XII. KIFUTÓ FELNŐTTOKTATÁS KERETTANTERVE AZ ALAPFOKÚ OKTATÁS MÁSODIK SZAKASZÁRA Melléklet a 23/2001.(VII.20.) OM rendelethez (A 28/2000.(IX.28.

XII. KIFUTÓ FELNŐTTOKTATÁS KERETTANTERVE AZ ALAPFOKÚ OKTATÁS MÁSODIK SZAKASZÁRA Melléklet a 23/2001.(VII.20.) OM rendelethez (A 28/2000.(IX.28. XII. KIFUTÓ FELNŐTTOKTATÁS KERETTANTERVE AZ ALAPFOKÚ OKTATÁS MÁSODIK SZAKASZÁRA Melléklet a 23/2001.(VII.20.) OM rendelethez (A 28/2000.(IX.28.)OM rend.1.számú mellékletének kiegészítése) Tartalomjegyzék

Részletesebben

Célok és feladatok a magyar nyelv és irodalomoktatáshoz a szövegértési kompetenciafejlesztés középpontba helyezésével 5-8.

Célok és feladatok a magyar nyelv és irodalomoktatáshoz a szövegértési kompetenciafejlesztés középpontba helyezésével 5-8. MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Célok és feladatok: Bevezető: A magyar nyelv és irodalom tantárgy fontos célja, hogy a tanulók olyan önálló gondolkodású fiatalokká váljanak, akik erkölcsi kérdésekben képesek

Részletesebben

Pannon Középiskola Tantárgyi programjai

Pannon Középiskola Tantárgyi programjai Pannon Középiskola Tantárgyi programjai MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 9 12. ÉVFOLYAM (ESTI TAGOZAT) A 9. évfolyamra érkező diákok rendkívül különböző tudással, tudáshiánnyal érkeznek,

Részletesebben

KAPOSFŐ HELYI TANTERV

KAPOSFŐ HELYI TANTERV KAPOSFŐ HELYI TANTERV 4.6. A német nemzetiségi nyelvoktatás Bevezetésének indoklása Az iskola a szülők igénye alapján vállalta fel a német nemzetiségi nyelvoktatást, amelyet sokszínű tartalmi és módszertani

Részletesebben

V. A tantárgyak tanterve

V. A tantárgyak tanterve V. A tantárgyak tanterve GIMNÁZIUM... 3 MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM... 3 TÖRTÉNELEM... 31 EMBERISMERET ÉS ETIKA... 47 IDEGEN NYELV... 50 ANGOL... 59 NÉMET... 77 MÁSODIK IDEGEN NYELV... 86 ANGOL... 94 NÉMET...

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM A változat

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM A változat 4. melléklet a /2014. ( ) EMMI rendelethez 1. A kerettantervi rendelet 2. melléklet Kerettanterv az általános iskola 5-8. évfolyamára cím Kerettanterv az általános iskola 5-8. évfolyamára alcím Kötelező

Részletesebben

A Cecei Általános Iskola és Alapi Tagiskolájának. PEDAGÓGIAI PROGRAMJA II. rész HELYI TANTERV ALSÓ TAGOZAT

A Cecei Általános Iskola és Alapi Tagiskolájának. PEDAGÓGIAI PROGRAMJA II. rész HELYI TANTERV ALSÓ TAGOZAT és Alapi Tagiskolája Pedagógiai program A Cecei Általános Iskola és Alapi Tagiskolájának PEDAGÓGIAI PROGRAMJA II. rész HELYI TANTERV ALSÓ TAGOZAT 1 és Alapi Tagiskolája Pedagógiai program TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

K O S S U T H L A J O S Á L T A L Á N O S I S K O L A

K O S S U T H L A J O S Á L T A L Á N O S I S K O L A K O S S U T H L A J O S Á L T A L Á N O S I S K O L A P E D A G Ó G I A I P R O G R A M Kossuth Lajos Általános Iskola 1171 Budapest Erzsébet krt. 56. 5-8. évfolyam MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM A változat

Részletesebben

Magyar nyelv és irodalom tantárgyi program

Magyar nyelv és irodalom tantárgyi program LOVASSY LÁSZLÓ GIMNÁZIUM Lovassy-László-Gymnasium Pedagógiai Program Magyar nyelv és irodalom tantárgyi program A bevezetés tanéve: A bevezetés évfolyama: Alkalmazott osztálytípusok: 2013/2014-es tanév

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. KERETTANTERV AZ ALAPFOKÚ NEVELÉS-OKTATÁS ALAPOZÓ ÉS FEJLESZTŐ SZAKASZÁRA (5-8. évfolyam)... 2 MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM...

TARTALOMJEGYZÉK. KERETTANTERV AZ ALAPFOKÚ NEVELÉS-OKTATÁS ALAPOZÓ ÉS FEJLESZTŐ SZAKASZÁRA (5-8. évfolyam)... 2 MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM... TARTALOMJEGYZÉK KERETTANTERV AZ ALAPFOKÚ NEVELÉS-OKTATÁS ALAPOZÓ ÉS FEJLESZTŐ SZAKASZÁRA (5-8. évfolyam)... 2 MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM... 9 TÖRTÉNELEM ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK HON ÉS NÉPISMERET... 50

Részletesebben

Kisepikai alkotások (pl. kisregény, elbeszélés, novella, legenda, anekdota)

Kisepikai alkotások (pl. kisregény, elbeszélés, novella, legenda, anekdota) Vizsgakövetelmények irodalom tantárgyból Hatosztályos gimnáziumi képzés 7. osztály Kisepikai alkotások (pl. kisregény, elbeszélés, novella, legenda, anekdota) Az egyes kisepikai műfajok sajátosságai (pl.

Részletesebben

Fráter György Katolikus Általános Iskola és AMI

Fráter György Katolikus Általános Iskola és AMI Fráter György Katolikus Általános Iskola és AMI HELYI TANTERV ALSÓ TAGOZAT 1-4 ÉVFOLYAM Tematikai egység/fejlesztési cél MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Fejlesztési feladatok és óraszámok 1-2. évfolyam Kerettantervi

Részletesebben

A Kormány 243/2003. (XII.17.) Korm. r e n d e l e te a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról

A Kormány 243/2003. (XII.17.) Korm. r e n d e l e te a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról A Kormány 243/2003. (XII.17.) Korm. r e n d e l e te a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról A közoktatásról szóló - többször módosított - 1993. LXXIX. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

HELYI TANTERV Általános célok és feladatok Tantárgyi tantervek Az érettségi vizsga tantárgyai és a vizsga formái

HELYI TANTERV Általános célok és feladatok Tantárgyi tantervek Az érettségi vizsga tantárgyai és a vizsga formái HELYI TANTERV - Általános célok és feladatok - Tantárgyi tantervek - Az érettségi vizsga tantárgyai és a vizsga formái - Az érettségi vizsga általános követelményei - Célok és feladatok A szakközépiskolában

Részletesebben

TANULÁSBAN AKADÁLYOZOTTAK TANTERVE

TANULÁSBAN AKADÁLYOZOTTAK TANTERVE TANULÁSBAN AKADÁLYOZOTTAK TANTERVE RADÓ TIBOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY 1 Tartalomjegyzék Tantárgyi rendszer és óraszámok... 3 Magyar nyelv és irodalom 1-8. évfolyam...5

Részletesebben

Kerettanterv az enyhén értelmi fogyatékos tanulók számára. Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, felső tagozat 5-8. évfolyam

Kerettanterv az enyhén értelmi fogyatékos tanulók számára. Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, felső tagozat 5-8. évfolyam 1 Kerettanterv az enyhén értelmi fogyatékos tanulók számára Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, felső tagozat 5-8. évfolyam Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók számára készült kerettanterv céljaiban, feladataiban

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 5 ÉVFOLYAMOS HELYI TANTERVE. A magyar nyelv és irodalom helye az oktatási nevelési folyamatban

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 5 ÉVFOLYAMOS HELYI TANTERVE. A magyar nyelv és irodalom helye az oktatási nevelési folyamatban A magyar nyelv és irodalom helye az oktatási nevelési folyamatban A magyar nyelv és irodalom tantárgy tanítás és tanulása különösen alkalmas a társadalom közösen vallott értékeinek közvetítésére. Tartalommal

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 9 12. 6+6+5+5

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 9 12. 6+6+5+5 MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 9 12. 6+6+5+5 Az alábbi kerettanterv a négy évfolyamos gimnáziumok és szakközépiskolák, valamint a nyolc- és hat évfolyamos gimnáziumok 9 12. évfolyamai számára készült. A magyar

Részletesebben

VII. Az enyhe értelmi fogyatékos tanulók iskolai oktatásának helyi tanterve 1-8. évfolyam

VII. Az enyhe értelmi fogyatékos tanulók iskolai oktatásának helyi tanterve 1-8. évfolyam VII. Az enyhe értelmi fogyatékos tanulók iskolai oktatásának helyi tanterve 1-8. évfolyam A 17/2004. (V.20.) OM rendelet 1. számú mellékletével kiadott kerettanterv alapján 1 Tartalomjegyzék Célok, feladatok...4

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Az alábbi helyi tanterv a Miskolci Magister Gimnázium négy évfolyamos gimnáziuma számára készült. A magyar nyelv és irodalom tantárgy tanítás és tanulása különösen alkalmas a társadalom

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1-4. ÉVFOLYAM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1-4. ÉVFOLYAM Magyar nyelv és irodalom MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1-4. ÉVFOLYAM Az általános iskola alsó tagozatán a magyar nyelv és irodalom tantárgy elsődleges célja az anyanyelvi kommunikációs képességek fejlesztése,

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 9 12.

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 9 12. MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 9 12. Az alábbi kerettanterv a négy évfolyamos gimnáziumok és szakközépiskolák, valamint a nyolc- és hat évfolyamos gimnáziumok 9 12. évfolyamai számára készült. A magyar nyelv

Részletesebben

HELYI TANTERV ALSÓ TAGOZAT MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1-4. ÉVFOLYAM

HELYI TANTERV ALSÓ TAGOZAT MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1-4. ÉVFOLYAM HELYI TANTERV ALSÓ TAGOZAT MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1-4. ÉVFOLYAM 5. évfolyam 6. évfolyam 7. évfolyam 8. évfolyam Kötelezően választható órakeret 7. évfolyam A tantárgy heti óraszáma A tantárgy éves óraszáma

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1-4. ÉVFOLYAM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1-4. ÉVFOLYAM MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1-4. ÉVFOLYAM Szurdokpüspöki Általános Iskola A Szurdokpüspöki Általános Iskola magyar nyelv és irodalom helyi tanterve az Apáczai Kiadó által készített ajánlás átvételével készült.

Részletesebben

Imádott hazám feldicsőülésére intézem minden erőmet. (Táncsics Mihály)

Imádott hazám feldicsőülésére intézem minden erőmet. (Táncsics Mihály) Imádott hazám feldicsőülésére intézem minden erőmet. (Táncsics Mihály) Módosítva: 2009. április 96 TARTALOM 13. Szakiskola (9 10. évfolyam) 98 a) Óraterv 98 b) Magyar nyelv és irodalom 100 c) Történelem

Részletesebben

Szakiskolások Középiskolája. 11-12.évfolyam

Szakiskolások Középiskolája. 11-12.évfolyam Szakiskolások Középiskolája 11-12.évfolyam HELYI TANTERV KECSKEMÉTI LESTÁR PÉTER SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA KECSKEMÉT 2014 1 Tantárgyak és óraszámok... 3 Magyar nyelv és irodalom... 4 Angol nyelv...

Részletesebben

Türr István Gazdasági Szakközépiskola Baja. Kompetencia alapú helyi tantervek a TÁMOP 3.1.4 programban részt vevő osztályok és csoportok számára

Türr István Gazdasági Szakközépiskola Baja. Kompetencia alapú helyi tantervek a TÁMOP 3.1.4 programban részt vevő osztályok és csoportok számára Türr István Gazdasági Szakközépiskola Baja Kompetencia alapú helyi tantervek a TÁMOP 3.1.4 programban részt vevő osztályok és csoportok számára Bevezetés A közoktatási rendszer változása szükségszerűvé

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Az alábbi kerettanterv a négy évfolyamos gimnáziumok és szakközépiskolák számára készült. A magyar nyelv és irodalom tantárgy tanítás és tanulása különösen alkalmas a társadalom

Részletesebben

K O S S U T H L A J O S Á L T A L Á N O S I S K O L A

K O S S U T H L A J O S Á L T A L Á N O S I S K O L A K O S S U T H L A J O S Á L T A L Á N O S I S K O L A P E D A G Ó G I A I P R O G R A M Kossuth Lajos Általános Iskola 1171 Budapest Erzsébet krt. 56. 1-4. évfolyam MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Az általános

Részletesebben