TANMENETJAVASLAT A MAGYAR NYELV TANÍTÁSÁHOZ, 7. ÉVFOLYAM

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TANMENETJAVASLAT A MAGYAR NYELV TANÍTÁSÁHOZ, 7. ÉVFOLYAM"

Átírás

1 TANMENETJAVASLAT A MAGYAR NYELV TANÍTÁSÁHOZ, 7. ÉVFOLYAM A következő oldalakon olyan tanmenetjavaslat áll a 7. évfolyamon tanító kollégák rendelkezésére, amely a szakrendszerű nyelvtanórák tananyagát tartalmazza. A közölt tanmenet nevében is jelzi, hogy javaslat. Bármikor el lehet térni tőle, hiszen a pedagógusnak mindig alkalmazkodnia kell tanítványai képességeihez, változhat a haladási ütemük, esetleg az iskola működési rendje. A tanmenetjavaslat a KHF /2008. számon jóváhagyott, az Apáczai Kiadó Bázisiskoláinak Kerettanterve alapján készült, melynek akkreditációja június 30-án történt meg. A tanmenetjavaslatot a következő hivatalos tankönyvek felhasználásával állítottam össze: Nyelvtan és helyesírás munkáltató tankönyv, Szövegértést fejlesztő gyakorlatok, Fogalmazási feladatgyűjtemény. A tanmenetjavaslat tartalmazza az anyanyelvismeret, a helyesejtés, a helyesírás, a nyelvhelyesség, a kommunikáció, valamint a szövegértés és szövegalkotás tananyagát. A Javasolt taneszközök rovatban a tanórához tartozó tankönyvek oldalszámait is feltüntettem. Természetesen szükséges válogatni az ott található feladatok között, hiszen nem lehet valamennyit egy tanórán feldolgozni. A témazáró felmérések egy átlagos képességű osztályban általában perc alatt megírhatók. A többi idő alatt képességfejlesztést ajánlok. Az év eleji, félévi és év végi felméréseket szövegértésből és nyelvtanból is lehetőleg egy tanítási órán írattassuk meg. A kompetenciamérések alkalmával és a középiskolai felvételikkor sem áll több idő a tanulók rendelkezésére. A tollbamondásokat esetleg a következő tanítási órák elején diktálhatjuk le. A helyesírás folyamatos gyakorlását a tanulók hiányosságai, típushibái ismeretében olyan órákon is javaslom, amikor nem szerepel konkrét feladatként a tananyagbeosztásban. A házi feladatok lehetőséget nyújtanak a differenciálásra, illetve biztosítják a folyamatos gyakorlás lehetőségét, segítik a középiskolai felvételire való felkészülést. A Szövegértést fejlesztő gyakorlatok című tankönyv szövegeihez tartozó feladatsorok megoldásai a Szövegértést fejlesztő gyakorlatok megoldása 7 8. osztály című kézikönyvben találhatók. A tanmenetjavaslatban előforduló rövidítések: E. f. = Előzetes feladat Ffgy. = Fogalmazási feladatgyűjtemény Ny. = Nyelvtan és helyesírás munkáltató tankönyv Tpr. = Tantárgyi program, Magyar nyelv 7. osztály Sz.f.gy. = Szövegértést fejlesztő gyakorlatok T. = A tollbamondások szövegei, amelyek a nyelvtan tantárgyi programban találhatók.

2 Óra Téma, tananyag Ajánlott tevékenységformák, módszertani javaslatok 1. Ismerkedés a taneszközökkel ISMÉTLÉS A szófajok 2. Az 5 6. évfolyamon tanult nyelvtani, helyesírási, nyelvhelyességi ismeretek ismétlése Az igék és helyesírásuk 3. A névszók és helyesírásuk Előszó elolvasása és értelmezése. A rövidítések jegyzékének áttanulmányozása, értelmezése. Ny. 23/1., 4. a) A hangzó anyanyelvünk című alfejezet közös áttekintése. A szófajok rendszere. Az -ít, -ul, -ül végű igék. A felszólító módú igék. A suksükölés. Ny. 8/3. Válogatás a tankönyvi feladatok között a tanulók képességeinek megfelelően, differenciálás. Felszólítások parancs, udvarias kérés stb. formájában. Ny. 8/5. A névszókról és a helyesírásukról tanultak ismétlése és alkalmazása csoportmunkában. Szólások, közmondások értelmezése. Ny. 13/17. Játékos anyanyelvi feladatok: névválasztás, névadás. Földrajzi nevek kitalálása. Ny. 10/6., 11/7. A tulajdonnevek és számnevek helyesírásának gyakorlása. A j és ly a szavakban. Ny. 12/13. Utalvány kitöltése. Ny. 12/ Kompetenciák, (készségek, képességek) A hatékony, önálló tanulás: Rövidítések feloldásának Anyanyelvi kommunikáció fejlesztése. Egész tanévben minden tanítási órán folyamatos. A helyesejtési képesség fejlesztése. Egész tanévben minden tanítási órán folyamatos. Anyanyelvi kommunikáció: Helyesírási, reproduktív szövegalkotási Kommunikációs eszközökkel való bánni tudás. Szociális kompetencia: Siker és kudarc elfogadásának Személyes kompetencia: Önszabályozó Anyanyelvi kommunikáció: Helyesírási képesség, helyes nyelvhasználat, az önkifejezéshez szükséges nyelvi képességek fejlesztése. Szókincsbővítés. Szociális kompetencia: Együttműködő és csoportkezelő képesség, segítségnyújtás. Kognitív kompetencia: Kreatív gondolkodás, alkotó és kombinatív Kezdeményező és vállalkozói kompetencia: A csoport munkájának segítésének Javasolt taneszközök Egyéb javaslatok a témakörhöz (projekt, játék, kutatómunka stb.) Szólások és közmondások jelentése (a 3. órához kapcsolva) Ny o. Ny o. Ny. 23/2. a), 4. a) Ny o. Ny. 23/2. a), 4. a) Ny o. 1. Készítsetek illusztrációt szólások és közmondások szó szerinti jelentéséhez! 2. Rendezzetek versenyt (csapatok között), ki hány szólást és közmondást ismert fel az illusztrációk alapján! Természetesen ismernetek kell a jelentését is. Játékos anyanyelvi feladatok 1. Oldjátok meg csoportmunkában a tankönyv 10/6. és 11/7. feladatát, közben mérjétek az időt! (Több helyes megoldás esetén az a csoport nyer, amelyik rövidebb idő alatt készült el a feladattal.) 2. Készítsetek hasonló fejtörőket!

3 4. Az igenevek A -t, -tt, -ó, -ő a melléknévi igenevek végén. Terjengős kifejezések javítása. Ny. 14/4. Kommunikációs zavar elhárítása. Ny. 14/4. Testtartások, gesztusok értelmezése. Ny. 16/8. 5. A határozószók Viszonyszók 6. Szófajtani és alaktani elemzések 7. Év eleji felmérés szövegértésből Év eleji felmérés anyanyelvi ismeretből, helyesírásból 8. A felmérések értékelése, javítása Ügyintézés. Ny. 15/7. Időtartam-jelölés. Igekötős igék helyesírása és helyes használata. Recept írása, előadása. Helytelenül használt kifejezések. Ny. 17/5. Mindennapi beszédhelyzetek: kapcsolatfelvétel köszönés, megszólítás. Testbeszéd, nem verbális kommunikáció értelmezése. Ny. 21/4. Igényes Ny. 22/4. Szavak szófajtani és alaktani elemzése. Játékos nyelvi feladványok megoldása. Ny. 22/8., 9., 10. Az Apáczai Csere János című szöveg értelmezése. A helyesírási típushibák javítása. Önértékelés. Anyanyelvi kommunikáció: Helyesírási Helyes, pontos Az önkifejezéshez szükséges nyelvi képességek fejlesztése. A verbális és nem verbális komplexitás kezelése. Személyes kompetencia: Önállóságra való Állampolgári kompetencia. Anyanyelvi kommunikáció: Helyesírási Helyes és kreatív Reproduktív szövegalkotás. Szociális kompetencia: Kapcsolatteremtő Anyanyelvi kommunikáció: A verbális és nem verbális komplexitás kezelése. Helyes és kreatív Gondolkodási kompetencia: Elemzőképesség fejlesztése. Tudásszerző kompetencia: Öszszefüggés-kezelő A hatékony, önálló tanulás: Szöveg-feldolgozási technikák alkalmazása. A tanultak alkalmazásának Szociális kompetencia: Siker és kudarc elfogadásának Személyes kompetencia: Önértékelési Ny. 23/2. b), 4. b) Ny o. Ny. 23/2. c), 4. c) Ny o. Ffgy o. Ny. 23/2. d), 4. d) Az Ny. melléklete: 2 3. o. Megoldások: Tpr o. Az Ny. melléklete: 4 5. o. T. szövege: 44. o. Megoldás: Tpr. 46. o.

4 Óra Téma, tananyag Ajánlott tevékenységformák, módszertani javaslatok 9. A KOMMUNI- KÁCIÓ A testbeszéd A SZÖVEG 10. A szövegek kommunikációs szempontú csoportosítása A szóbeli és írásbeli szövegek 11. A szöveg mondatai A testbeszéd. Védőkorlátok mögött 12. A mondatok a beszélő szándéka szerint A testbeszéd. A karkeresztező póz. A lábkeresztező póz. A testbeszéd. A kommunikáció tényezői. A kommunikációs zavarok kiküszöbölése. Szövegelemzési technikák. Kapcsolatfelvétel: köszönés, megszólítás. A különböző szövegtípusok sajátosságai. A szöveg kommunikációs szerepe. Gesztusok szerepe az érzelmeket kifejező és felhívó funkciójú szövegek elmondásakor. T. A felhívó funkciójú szöveg. Szövegértelmezés. Beszámoló jegyzet alapján. Gesztusok értelmezése. A mondatok hanglejtése. Mondatvégi írásjelek. T. 1. A kar- és lábkeresztező pózok értelmezése szöveg és gesztusok alapján csoportmunkában. Kompetenciák (készségek, képességek) Anyanyelvi kommunikáció: Metakommunikáció. Kommunikációs képesség, kommunikációértékelés. Szövegértő Tudásszerző kompetencia: Öszszefüggés-kezelő Szociális kompetencia: Kapcsolatkezelési A verbális és nem verbális komplexitás kezelésére való Helyesírás. Narratív kompetencia: A dolgok közlésének Személyes kompetencia: Önkifejezési készség. Képi információ értelmezése. Alkotó Szociális kompetencia: Másokra való odafigyelés, elfogadás Bizonytalanságtűrés. Anyanyelvi kommunikáció: Szövegértés. Helyes intonáció, helyesírás. A verbális és nem verbális komplexitás kezelésére való Metakommunikáció. Ábraolvasás, ábrázolás. Szociális kompetencia: Alá- és fölérendeltség elfogadása. Javasolt taneszközök Egyéb javaslatok a témakörhöz (projekt, játék, kutatómunka stb.) Ny. 23/3. a), 24/5. a) Ny. 25. o. Ny o. Ffgy o. Ffgy o., válogatás a feladatok közül Ny. 23/3. b), 24/5. b) Ny o. Ny. 23/3. c), 24/5. c) Ny. 38. o. Ny o. Ffgy o. E. f.: Ny o. elolvasása Ny. 23/3. d), 24/5. d) Ffgy. 11/1. Ny o. Minden jelzett tollbamondás ajánlott szövege a kézikönyvben található. Ny o. Hf o. Kommunikációs helyzetgyakorlatok (a kommunikáció és a testbeszéd témakör óráin) 1. Képzeljétek el, hogy klubdélutánon vagytok, ahová egy szomszédos iskola hetedikeseit is meghívtátok! 2. Válasszátok ki magatok közül, kik játsszák a vendégeket! 3. Gyakoroljátok a köszönés, megszólítás, bemutatkozás és bemutatás különböző módozatait! (Mindez sokkal eredményesebb, ha egy klubdélután megszervezésével gyakorolhatják a tanulók a különböző kommunikációs helyzeteket.)

5 13. A mondatok logikai minősége Társaságban 14. A szöveg szerkezete (Olvasmány) A szöveg mikro- és makroszerkezete 15. A szövegösszetartó erők 16. AZ EGYSZERŰ MONDAT SZER- KEZETE A mondatrészek és a szintagmák 17. A mondat fő részei. Az alany és az állítmány, a predikatív szerkezet A tagadás különböző formái. A felszólító mondat módosítószói. T. 2. Bemutatkozás, bemutatás párban végzett munkában. A szövegek tagolása. Bemutatkozás, bemutatás párban végzett munkában. Kohéziós hibák felismerése és javítása. Szöveg átalakítása a kommunikációs helyzetnek megfelelően. Ny. 54/4. Hiányzó msh.-k pótlása. Ny. 53/1. Ábrák értelmezése. Ny. 56. o. Vázlatkészítés. Jókívánság. A mgh.-k időtartam-jelölése. T. 3. Algoritmus begyakorlása. Szurkolók verbális és nem verbális megnyilatkozásai. Helyesírás. Helyes Gondolkodási kompetencia: Konvertáló képesség, logikai gondolkodás, logikai ítéletalkotás. Szociális kompetencia: Kapcsolatkezelési, kötődési A szövegegységek felismerésének Elemző Szociális kompetencia: Kapcsolatkezelési, kötődési és kommunikációs Alkotó Tudásszerző kompetencia: Problémamegoldó képesség, példakeresés Személyes kompetencia: Önkifejezési készség, kreativitás. Lényegkiemelés. Kreatív Ábraolvasás. Anyanyelvi beszéd. és helyesírási A verbális és nem verbális komplexitás felismerésének Ábraolvasás. Anyanyelvi beszéd. Ny. 23/3. e), 23/5. e) Ffgy. 11/2. Ny o. Ny o. Hf. 49. o. Ffgy o., válogatás a feladatok közül Ny. 23/3. f), 24/5. f) Ffgy. 11/3. Ny o. Ffgy o., válogatás a feladatok közül Ny. 24/6. a) Ffgy. 12/4. Ny o. Ny. 24/6. b) Ffgy. 12/5. Ny o. Hf. 57. o. Ffgy. 27. o. Ny. 24/6. c) Ffgy. 12/6. Ny o. Hf. 61. o. A tankönyv 51/7. b) feladatához kapcsolódva: A tanulók az illusztrációkat külön lapon készítsék el. Válasszunk zsűrit, amely értékeli az alkotásokat! A legjobban sikerült illusztrációkból rendezzünk kiállítást a tanteremben vagy az iskola folyosóján, aulájában!

6 Óra Téma, tananyag Ajánlott tevékenységformák, módszertani javaslatok 18. Az állítmány szófaja 19. Az állítmány fajtái. Az igei állítmány 20. A névszói és a névszói-igei állítmány 21. Az állítmányról tanultak gyakorlása Az állítmány szófaja. T. 4. Helytelen igehasználat. Ny. 52. o. A Mauszólosz síremléke című szöveg feldolgozása csoportmunkában. A megszólítás udvarias nyelvi formái. Terpeszkedő kifejezések. Ny. 57/8. Nyelvhelyesség. Ny. 58. o. Köszöntés különböző formában. T. 5. Metanyelvi szöveg értelmezése, táblázat- és ábraértelmezés. Feladatok megoldása tanulópárban. Az állítmány felismerésének gyakorlása tanulópárban. T. 6. A telefon című szöveg feldolgozása differenciáltan, csoportmunkában. Telefonálás. A mobiltelefon használata. Kompetenciák (készségek, képességek) Anyanyelvi kommunikáció: Helyesírás. Helyes Gondolkodási kompetencia: Konvertáló Természettudományos kompetencia: Tér- és időszemlélet. Szociális kompetencia: Csoportkezelési Anyanyelvi kommunikáció: Helyes és udvarias Helytelen nyelvhasználat javításának Normatív kompetencia. Szociális kompetencia: Kapcsolatkezelési, kötődési Értékek képviselete. Kognitív kompetencia: Elemző és összehasonlító Nyelvi kompetencia: Grammatikai szabályrendszer kialakítása. Szociális kompetencia: Segítségnyújtás, türelem, empátia. Gondolkodási kompetencia: Rendszerező Tanulási kompetencia: Képességés készségfejlesztő Természettudományos kompetencia: A telefon működési elvének megértése és használatának Javasolt taneszközök Egyéb javaslatok a témakörhöz (projekt, játék, kutatómunka stb.) Ny. 24/6. d) Ffgy. 13/7. Ny o. Sz.f.gy o. Ny. 24/6. e) Ffgy. 7/1., 2. a), 9/1. a) Ny o. Hf o. Ffgy. 28. Ny. 24/6. f) Ffgy. 7/1., 2. b), 9/1. b) Ny o. Hf. 76. o. Ffgy. 7/2. c), 9/1. c) Ny o., válogatás a kimaradt feladatok közül Sz.f.gy o. Ffgy. 30. o. Önálló kutatómunka (a Mauszólosz síremléke című szöveghez kapcsolódva): 1. Válasszatok ki egyet a hét világcsoda közül! 2. Gyűjtsetek adatokat róla a könyvtárban vagy az internet segítségével! 3. Számoljatok be társaitoknak az általatok választott világcsodáról!

7 22. Az alany szófaja Szóelemző, hagyományos írásmód. T. 7. Felesleges névelőhasználat javítása. Ny. 80/5., 6. Telefonálás. A mobiltelefon használata. 23. Az alany fajtái Összeolvadás, hasonulások. T. 8. Közmondások szerepe a kommunikációban. Ny. 86/5. Táblázat kiegészítése. Ny. 85/ Az alany és állítmány egyeztetése A MAGÁN- ÉS KÖZÉLETI KOMMUNIKÁCIÓ 25. Témazáró felmérés: Az állítmány és az alany Részvétnyilvánítás. Egyeztetési hibák felismerése és javítása. Kiselőadás. A kiselőadás műfaji sajátosságai. Jókai Mórról szóló kiselőadás elemzése. Egy kiselőadás szerkezeti-tartalmi felépítése. A Nagyerdei Kultúrpark című dokumentumszöveg (térkép) Térképolvasás, színek, számok jelentése. Igaz, hamis állítások. Érdeklődés. Helyesírás. Kommunikációs Személyes kompetencia: Kommunikációs eszközökkel való bánni tudás. Egészségvédő képesség (Ny. 79/1.). Szociális kompetencia: Kapcsolatkezelési Anyanyelvi kommunikáció: Helyesírás. Kommunikációs Helyes, szemléletes, kreatív Gondolkodási kompetencia: Logikai és rendszerező Szociális kompetencia: Empátia, tolerancia, együttérzési Anyanyelvi kommunikáció: Pontos, helyes Kommunikációs Narratív kompetencia: Dolgok közlésének A hatékony, önálló tanulás: Tanultak alkalmazása új helyzetben. Segédeszközök használata. Példakeresés A hatékony, önálló tanulás: A tanultak alkalmazásának Ábraolvasás, ábrázolás. Hivatkozások értelmezésének Gondolkodási kompetencia: Döntési Információkérés Ffgy. 7/2. d), 9/2. a) Ny o. Hf o. Ffgy o., válogatás a feladatok közül Ffgy. 7/2. e), 9/2. b) Ny o. Hf. 86. o. Ffgy. 29. o. Ffgy. 7/2. f), 9/2. b) Ny o. Hf. 89. o. Ffgy o. Az Ny. melléklete: 6 7. o. T. szövege: 44. o. Megoldások: Tpr. 47. o. Sz.f.gy o. E. f.: Ffgy o.; felkészülés kiselőadás megtartására (differenciáltan). Feladványkészítés (a telefonálás témához kapcsolódva): 1. Melyik billentyűkombinációval írható le SMSben a szép szó? 7937, 7397, 6936, Fejtsétek meg a következő szólást, amelyet sms-ben küldtek, de csak a betűkhöz tartozó számot ismeritek! Nem használhattok mobiltelefont! Készítsetek hasonló mobiltelefonos feladványt!

8 Óra Téma, tananyag Ajánlott tevékenységformák, módszertani javaslatok 26. A bővítmények A tárgy, a tárgyas szintagmák (szószerkezetek) 27. A tárgy szófaja és alakja Metanyelvi szöveg értelmezése, ábraolvasás. Ágrajz. Igaz, hamis állítások. Táblázat kiegészítése. Ny. 92. o. Elemzési technika elsajátítása. Állatleírás. Ny. 96/8. Helytelen tárgyragkettőzés javítása. Ny. 87/6. T. 9. Utóvázlat, közvetlen felkészülés a kiselőadásra. 28. A tárgy fajtái A határozott és határozatlan tárgy fogalma. 29. Az igék alanyi és tárgyas ragozása Válogató másolása. Ny. 100/1., 2. A kiválasztott kiselőadás előadása, társak értékelése. A tárgy fajtája és az igeragozás közötti összefüggés felfedezése, megértése és alkalmazása. Szólások felismerése jelentésük alapján. Ny. 102/8. A Vita, felszólalás, hozzászólás című szöveg értelmezése. Kompetenciák (készségek, képességek) Ábraolvasás, ábrázolás. Gondolkodási kompetencia: Logikai és döntési Nyelvi kompetencia: Grammatikai rendszer felfogása. Tudásszerző kompetencia: Öszszefüggés-kezelő, -alkotó Anyanyelvi kommunikáció: Igényes nyelvhasználat, helyesírás. Szociális kompetencia: Másokra való odafigyelés, empátia. Kognitív kompetencia: Elemző, összehasonlító Ismeretelsajátító Anyanyelvi kommunikáció: Helyesírás, kommunikáció. Személyes kompetencia: Önkifejezési, illetve befogadói készség. Tudásszerző kompetencia: Öszszefüggés-kezelő Kognitív kompetencia: Elemző, összehasonlító Állampolgári kompetencia: A(z) (iskolai) közéletben való szereplés Javasolt taneszközök Egyéb javaslatok a témakörhöz (projekt, játék, kutatómunka stb.) Ffgy. 7/3. a), 9/2. c) Ny o. Hf. Felkészülés kiselőadáshoz, jegyzetkészítés. Ffgy. 7/3. b), 9/2. d) Ny o. Hf. 98. o. Ffgy. 53. o. Ffgy. 7/3. c), 9/2. e) Ny o. Hf o. Ffgy. 7/3. d), 9/2. f) Ny o. Hf. 106/7. Ffgy. 59. o. Kiselőadásra való felkészülés egyéni, páros vagy csoportmunkában (a 25. előzetes feladatához kapcsolva): Páros vagy csoportos felkészülés esetén fontos, hogy a tanulók megállapodjanak, ki lesz a téma előadója. A gyűjtőmunka összesítése után közösen készítsék el a kiselőadás vázlatát. Az egyes részeket különkülön is kidolgozhatják. A stílusbeli összefésülést szintén közösen végezzék el.

9 30. Az alanyi és tárgyas ragozás gyakorlása 31. Képességfejlesztő 32. Összefoglalás: az állítmány, az alany és a tárgy 33. Képességfejlesztő 34. Félévi felmérés szövegértésből Félévi felmérés anyanyelvi ismeretből, helyesírásból Azonos toldalékok különböző szerepben. Ny. 103/9. b) T. 10. Pécs Európa kulturális fővárosa. Ny. 103/9. e) Kossuth Lajos híres felszólalása, a szöveg szerkezetének elemzése. A Jó tanácsok macskatartóknak című szöveg feldolgozása, értelmezése. Tételmondatok és kulcsszavak alapján jegyzet készítése. Tanács megfogalmazása társnak. A mondatrészekről tanultak rendszerezése, alkalmazása. T. 11. A betlehemezésről szóló szöveg értelmezése. Parlamenti felszólalás. A kék bálna című szöveg feldolgozása, értelmezése. Táblázat kiegészítése, ok-okozati összefüggések felfedezése. Jegyzetkészítés. Az Orrszarvúk a porban című szöveg értelmezése. Kognitív kompetencia: Elemző, összehasonlító Helyesírás. Szociális és állampolgári kompetencia: Európai azonosságtudat. Értékek képviselete. Eszmények, ideálok befogadása. problémamegoldó Gondolkodási kompetencia: Oksági és logikus gondolkodás. A hatékony, önálló tanulás: Ismeretek alkalmazása. Ábraolvasás, ábrázolás. Gondolkodási kompetencia: Rendszerező Állampolgári kompetencia: Hagyománytisztelet, -ápolás. A közéletben való szereplés felelőssége. alkotó Gondolkodási kompetencia: Oksági és logikus gondolkodás. A hatékony, önálló tanulás. A hatékony, önálló tanulás: Szöveg-feldolgozási technikák alkalmazása. A tanultak alkalmazásának Ffgy. 7/4. a), 9/2. g) Ny o. Hf. 106/8. Ffgy o. Ffgy. 7/4. b), 9/2. h) Sz.f.gy o. Ffgy. 7/4. c), 9/3. a) Ny o. Hf o. Ffgy o. Ffgy. 7/4. d), 9/3. b) Sz.f.gy o. Az Ny. melléklete: 8 9. o. Megoldások: Tpr o. Az Ny. melléklete: o. T. szövege: 44. o. Megoldások: Tpr o. Beszélgetés a kisállattartásról (a 31. órához kapcsolódva): Az osztályt három csoportra oszthatjuk: 1. Akiknek van otthon kisállatuk. 2. Akiknek nincs, de szeretnének otthon állatot tartani. 3. Akiknek nincs, és nem is szeretnének állatot tartani. Az 1. csoport beszámol a saját tapasztalatairól. A 2. csoport utánanéz az általa kedvelt kisállat tartási feltételeinek. A 3. csoport tagjai megindokolják, miért nem szeretnének otthonukban állatot tartani.

10 Óra Téma, tananyag Ajánlott tevékenységformák, módszertani javaslatok 35. Határozók, határozós szintagmák (szószerkezetek) 36. A felmérések értékelése, javítása 37. A helyhatározó és a képes helyhatározó 38. A helyhatározó és a képes helyhatározó 39. Az idő- és számhatározó Táblázat, ágrajz értelmezése. Ny o. Határozgok helyesírása. Mondatbővítés. Ny. 111/1. A helyesírási típushibák javítása. Önértékelés. Felkészülés felszólalásra. Mondatelemzési gyakorlatok. Helyesírás: hibás szavak felismerése és javítása. Vita, vitakultúra. A mondatelemzés és a földrajzi nevek helyesírásának gyakorlása csoportmunkában. T. 12. Számnevek, időhatározószók mondatrészi szerepe és helyesírásuk. Csoportmunka. T. 13. Jegyzetelés. Ny o., indukciós szöveg. Kompetenciák (készségek, képességek) Ábraolvasás, ábrázolás. Tudásszerző kompetencia: Öszszefüggés-kezelő, ismeretszerző Helyesírás. Szociális kompetencia: Siker és kudarc elfogadásának Személyes kompetencia: Önértékelési Helyesírás. Tanulási kompetencia: Képességfejlesztő és ismeretelsajátító Szociális kompetencia: Bizonytalanságtűrés, mások véleményének meghallgatása, tiszteletben tartása. Anyanyelvi kompetencia: Helyesírási és mondatelemző képesség intenzív fejlesztése. Szociális kompetencia: Csoportkezelő Helyesírás. A hatékony, önálló tanulás: Ismeretek, képességek kreatív alkalmazása. Lényegkiemelő Javasolt taneszközök Egyéb javaslatok a témakörhöz (projekt, játék, kutatómunka stb.) Ffgy. 7/4. e), 9/3. c) Ny o. Hf o. Ffgy. 65. o. Ffgy. 7/4. f), 9/3. d) Ny , 118. o. Hf o. Ffgy. 64/3., 66. o. Ffgy. 7/4. g), 9/3. e) Ny o. Hf o. Ffgy. 7/4. h), 9/3. f) Ny o. Hf o. Vita rendezése osztályfőnöki órán (a 37. órához kapcsolódva): 1. A tanulók állapodjanak meg a vita témájában! 2. Mindenki döntse el, milyen álláspontot fog képviselni! 3. Gyűjtsenek érveket az álláspontjuk igazolására! 4. Folytassák le a vitát egy vitavezető irányításával! (Lehetőség szerint rögzítsék a vitát.) 5. Hallgassák meg és/vagy nézzék meg a rögzített vitát! 6. Elemezzék a vitát a résztvevők magatartása, a vitatkozás kulturáltsága alapján!

11 40. Képességfejlesztő 41. A módhatározó és az állapothatározó 42. Az eszköz- és a társhatározó 43. Képességfejlesztő 44. Az ok- és célhatározó A II. Rákóczi Ferenc című szöveg feldolgozása, értelmezése. Családfa készítése. Célok megfogalmazása. Tér és idő változása a szövegben. Szószerkezet szintű vázlat írása. A mód- és állapothatározók megkülönböztetése. Ismeretek táblázatba rendezése tanulópárban. Az -an, -en; -ul, -ül ragok, a mint kötőszós szerkezet. T. 14. Az eszköz- és társhatározók felismerése és megkülönböztetése. A -val, -vel ragos szavak helyesírása, az írásban jelölt teljes hasonulás gyakorlása csoportmunkában. T. 15. A Világhódító deszka című szöveg feldolgozása, értelmezése. Táblázat kiegészítése, ok-okozati összefüggések felfedezése. Vázlatírás. Ábraolvasás, ábrázolás. Az ok- és célhatározó megkülönböztetése, ábraértelmezés. Okokozati összefüggés felismerése. A miatt, végett névutó helyes használata. T. 16. A hatékony, önálló tanulás: Információk alkalmazása. Komplexitás kezelése. alkotó Szociális kompetencia: Eszmények, ideálok befogadása. Kognitív kompetencia: Elemző és összehasonlító Tudásszerző kompetencia: Öszszefüggés-kezelő és problémamegoldó Normatív kompetencia: Szabálykövető, szabályalkotó Kognitív kompetencia: Elemző és összehasonlító Tudásszerző kompetencia: Öszszefüggés-kezelő Anyanyelvi kommunikáció: Helyesírási képesség intenzív fejlesztése. Helyes A hatékony, önálló tanulás: Információk kezelése, alkalmazása. alkotó Vállalkozói kompetencia: Egyszerű találmányok. Személyes kompetencia: Egészségmegőrző Gondolkodási kompetencia: Oksági gondolkodás, kombinatív kép. Anyanyelvi kommunikáció: Helyes Személyes kompetencia: Befogadói készség, kreativitás. Ffgy. 7/5., 9/4. a) Sz.f.gy o. Ffgy. 8/6. a), 9/4. b) Ny o. Hf o. Ffgy. 8/6. b), 9/4. c) Ny o. Hf o. Ffgy. 8/6. b), 9/4. d) Sz.f.gy o. Ffgy. 8/6. c), 9/4. e) Ny o. Hf o. Önálló kutatómunka (a 40. órához kapcsolva): 1. Érdeklődj szüleidtől és nagyszüleidtől családotok származása felől! 2. Nyomozz elődeid után! 3. Készíts el családod családfáját! 4. Kutasd fel távoli rokonaidat az internet ilyen jellegű portáljain!

12 Óra Téma, tananyag Ajánlott tevékenységformák, módszertani javaslatok 45. Az állandó határozó A részeshatározó 46. Képességfejlesztő 47. A ritkábban használt határozók: Eredet-, eredményhatározó, fok- és mértékhatározó, hasonlító határozó 48. A mellérendelő szintagmák (szószerkezetek) Névutós szerkezet helyett ragos névszó használata. Ny. 146/3. T. 19. Önálló fogalomalkotás. Fejgesztusok. Az Egy különleges szakácskönyv című szöveg értelmezése. Ikonok, jelzések értelmezése. Reproduktív szövegalkotás a kommunikációs partner megváltoztatásával. Társak szövegalkotásának értékelése az értékelési szempontoknak megfelelően. A ritkábban használt határozók megismerése csoportmunkában. Ismeretek táblázatba rendezése. A -vá, -vé hasonulása. T. 17. Szövegértelmezés. Ny. 133/6. T. 18. Az alá- és mellérendelő szintagmák megkülönböztetése. A halmozott mondatrészek és a mellérendelő szintagmák, ábrázolásuk. T. 19. Kompetenciák (készségek, képességek) Anyanyelvi kommunikáció: Helyes Helyesírás. A verbális és nem verbális komplexitás kezelésének Gondolkodási kompetencia: Konvertáló és logikai A hatékony, önálló tanulás: Információk kezelésének és alkalmazásának Anyanyelvi kommunikáció: Írásbeli kifejező Helyes Személyes kompetencia: Egészségmegőrző Önkifejezési készség. Kommunikációértékelés. összefüggés-kezelő, alkotó, problémamegoldó Példakeresés, megkülönböztetés Anyanyelvi kommunikáció: Szövegértelmezés, helyesírás, helyes összefüggés-kezelő, alkotó, problémamegoldó Példakeresés, megkülönböztetés Ábraolvasás, ábrázolás. Javasolt taneszközök Egyéb javaslatok a témakörhöz (projekt, játék, kutatómunka stb.) Ffgy. 8/6. d), 9/4. f) Ny o. Ny o. E. f.: Receptgyűjtés Ffgy. 17. o. Ffgy. 10/5. a), 11/1. Sz.f.gy o. Ffgy. 10/5. b), 11/3. Ny o. Hf o. Ffgy. 10/5. c), 12/4. Ny o. Hf. 156/10., 11.. Osztály-receptkönyv összeállítása (a 46. órához kapcsolódva)

13 49. A határozók összefoglalása 50. Témazáró felmérés: A határozók 51. A jelzők, a jelzős szintagmák 52. A felmérés értékelése, javítása A határozókról tanultak rendszerezése táblázatban. Ny. 159/9. A határozóhoz kapcsolódó nyelvhelyességi szabályok alkalmazása. Időtartam-jelölés: -t, -tt. Ny. 158/4. Hangutánzó és hangulatfestő szavak a fogalmazásban. Ny. 158/7. Az Operaház fantomja című dokumentumszöveg értelmezése. Színházi ajánló alkotása. A metanyelvi szöveg értelmezése. A jelző és a jelzett szó viszonya. A jelzők eredete. Ny o. A jelzők szerepe a szövegben és a szövegalkotásban. Ny. 162/ 2., 3. T. 20. A helyesírási típushibák javítása. Önértékelés. A menetrend használata című dokumentumszöveg értelmezése páros munkában. Táblázatokban adat- és információkeresés. Ikonok jelentésének tisztázása. Rokoni kapcsolatok értelmezése. Gondolkodási kompetencia: Logikai és rendszerező Tanulási kompetencia: Készségfejlesztő és képességfejlesztő Az ismeretek alkalmazása. Anyanyelvi kommunikáció: Helyes, igényes és alkotó Helyesírási képesség fejlesztése. A hatékony, önálló tanulás: A tanultak alkalmazásának Anyanyelvi kommunikáció: Szövegértelmezés, adatkeresés. Szövegalkotási Anyanyelvi kommunikáció: Szövegértelmezés. A grammatikai rendszer kialakítása. összefüggés-kezelő Példakeresés, megkülönböztetés Szociális kompetencia: Siker és kudarc elfogadásának Személyes kompetencia: Önértékelési Anyanyelvi kommunikáció: Szövegértelmezés, adatkeresés. Rövidítések, jelek feloldása. összefüggés-kezelő, alkotó, problémamegoldó Példakeresés, megkülönböztetés Ffgy. 10/5. d), 13/7. Ny o. Hf o. Az Ny. melléklete: o. T. szövege: 45. o. Megoldások: Tpr o. Sz.f.gy o. Ffgy. 10/5. e) Ny o. Sz.f.gy o. Útvonaltervek összeállítása (az 52. órához kapcsolódva): 1. Tervezzétek meg csoportonként az osztálykirándulás útvonaltervét menetrendek vagy az internet segítségével! 2. Végezzetek árkalkulációt a vonat, a hivatalos autóbuszjárat és a különjárat esetében! 3. Tegyetek javaslatot, melyik járművel a leggyorsabb, a legolcsóbb!

14 Óra Téma, tananyag Ajánlott tevékenységformák, módszertani javaslatok 53. A minőségjelző A metanyelvi szöveg értelmezése, jelek, rövidítések használata. Ágrajzok értelmezése és alkotása. Minőségjelzős szerkezetek alkotása fényképről, szövegalkotás. Ny. 165/4. T A mennyiségjelző A mennyiségjelző szerepe a különböző műfajú szövegekben. Tapasztalatok táblázatba rendezése. A számnevek helyesírásának gyakorlása. Ny. 170/4., 5., 6., Képességfejlesztő T. 22. A Bioparox aeroszol című dokumentumszöveg értelmezése. Információk gyűjtése, táblázatba rendezése. Adagmennyiség kiszámolása. Indok megfogalmazása. Megállapítások csoportosítása. Kompetenciák (készségek, képességek) Anyanyelvi kommunikáció: Szövegértelmezés, kreatív szövegalkotás, szókincsbővítés. Helyesírási Az önkifejezéshez szükséges nyelvi képességek. összefüggés-kezelő Példakeresés Anyanyelvi kommunikáció: Szövegértelmezés. Helyesírási képesség intenzív fejlesztése. Tanulási kompetencia: Az ismeretek alkalmazása. Gondolkodási kompetencia: Logikai, rendszerező A hatékony, önálló tanulás: Információk kezelésének és alkalmazásának Matematikai kompetencia: Matematikai alapműveletek alkalmazása. Személyes kompetencia: Egészségmegőrző Javasolt taneszközök Egyéb javaslatok a témakörhöz (projekt, játék, kutatómunka stb.) Ffgy. 10/5. f) Ny o. Hf o. Ffgy. 10/5. g) Ny o. Hf o. Sz.f.gy o.

15 58. A jelzők összefoglalása 59. A jelzők összefoglalása 56 A birtokos jelző A birtokos jelző és a részeshatározó megkülönböztetése. Ny. 174/4. T. 23. Fogalmazási műhelygyakorlatok: ugyanazon szó többféle értelmezése szövegkörnyezettől függően. 57. Az értelmező jelző Az értelmező jelzővel kapcsolatos fontosabb írásjel-használati esetek. A szövegszintek. A szöveg pragmatikai szintje. A beszélő és hallgató közös előismeretei. A témakörben kimaradt feladatok megoldása csoportmunkában. Helyesírási ismeretek rendszerezése és alkalmazása. A jelzőkről szerzett ismeretek táblázatba rendezése és gyakorlati alkalmazása tanulópárban. Ny. 181/6. T. 24. A szövegek pragmatikai jellegzetességei, formai jegyek vizsgálata. Anyanyelvi kommunikáció: Szövegértelmezés. Helyesírás. A helyes nyelvhasználat fejlesztése. Kognitív kompetencia: Elemző, összehasonlító, konvertáló képesség fejlesztése. A világról szerzett ismeretek alkalmazásának Anyanyelvi kommunikáció: Szövegértelmezés. A mondatközi írásjelek helyes használata. A helyes nyelvhasználat fejlesztése. Kommunikációértékelés. Anyanyelvi beszéd és beszédértés. Tanulási kompetencia: Készségfejlesztő és képességfejlesztő Az ismeretek alkalmazása. Anyanyelvi kommunikáció: Helyes, igényes és alkotó Helyesírási Gondolkodási kompetencia: Logikai és rendszerező Anyanyelvi kommunikáció: Helyes, igényes és alkotó Helyesírási képesség fejlesztése. Ffgy. 13/8., 1. szöveg Ny o. Hf o. Ffgy. 33. o. Ffgy. 13/8., 1. szöveg Ny o. Hf o. Ffgy o. Ffgy. 13/8., 2. szöveg Ny o. Hf. 182/1., 2. Ffgy. 13/8., 2. szöveg Ny o. Hf. 182/3., 4. Ffgy o. Az ápoltság és a testápolás (a 61. órához kapcsolódva): 1. Gyűjtsetek anyagot (prospektusok, újságcikkek, reklámanyagok) arról, miért különösön fontos a testápolás és az ápoltság kamaszkorban! 2. Válogassátok ki a legérdekesebbeket az anyagok közül! Állapodjatok meg a válogatási szempontokban! 3. Rendezzetek kiállítást az osztálytermetekben a gyűjtött anyagok felhasználásával!

16 60. Képességfejlesztő A Lábsztori című szöveg értelmezése. Idegen szavak magyarázat. Ok-okozati összefüggés megfogalmazása. Tünetek felsorolása. Tanácsok megfogalmazása. 61. Év végi ismétlés Levél kommunikációs szempontú és nyelvészeti elemzése. Ny. 183/1. Illemmorzsák. A testápolás. Teszt megoldása. Óra Téma, tananyag Ajánlott tevékenységformák, módszertani javaslatok 62. Képességfejlesztő A Kullancsveszély! című szöveg értelmezése. Információk, adatok megkeresése. Ok-okozati összefüggések megállapítása. Igaz és hamis állítások. 63. Év végi ismétlés Azonos szóalak különböző mondatrészi szerepben. Ny. 184/4. A -val, -vel ragos szóalakok helyesírása, az elválasztás gyakorlása. Párbeszédek pragmatikai értelmezése páros munkában. A hatékony, önálló tanulás: Információk keresésének, kezelésének és alkalmazásának Anyanyelvi kommunikáció: Helyes Gondolkodási kompetencia: Oksági gondolkodás, konvertáló kép. Személyes kompetencia: Egészségmegőrző Anyanyelvi kommunikáció: Helyes Kognitív kompetencia: Elemző és összehasonlító Személyes kompetencia: Egészségmegőrző Kompetenciák (készségek, képességek) A hatékony, önálló tanulás: Információk kezelésének és alkalmazásának Anyanyelvi kommunikáció: Szövegértés. Helyes Gondolkodási kompetencia: Döntési, logikai Kognitív kompetencia: Elemző és összehasonlító Anyanyelvi kommunikáció: Helyesírási Párbeszédhez szükséges nyelvi képességek. Szociális kompetencia: Segítségnyújtás, szabálykövetés. Sz.f.gy o. Ffgy. 13/8., 3. szöveg Ny o. Ffgy o. Ffgy. 70. Javasolt taneszközök Egyéb javaslatok a témakörhöz (projekt, játék, kutatómunka stb.) Sz.f.gy o. Ffgy. 13/8., 3. szöveg Ny o. Ffgy. 38. o. Májushoz kötődő helyi (élő) népi hagyományok gyűjtése (a 64. órához kapcsolódva): 1. Kérdezzétek meg szüleiteket, ismernek-e településeteken is gyakorolt májusi népszokásokat! 2. Keressetek fel településeteken élő idős személyeket! Érdeklődjetek tőlük is a régi hagyomá-

17 64. Képességfejlesztő A Hajnalfa, jakabfa, májusfa című szöveg értelmezése. Lényegkiemelés gyakorlása, hiányzó kifejezések megtalálása. Rajz készítése szövegrészlet alapján. Beszámoló a népi hagyományról. 65. Év végi ismétlés Differenciált csoportmunka: szövegértés: Ny. 185/8., illetve szövegalkotás: Ny. 185/9. Hibajavítás. Összefoglaló táblázatok tanulmányozása tanulópárban. Fogalomtár áttekintése. 66. Képességfejlesztő 67. Év végi felmérés szövegértésből A Múmiák Magyarországon című szöveg értelmezése. A cím részletes vizsgálata. Idegen szavak magyarázata szótár segítségével. Indoklás megfogalmazása okok megnevezésével. A vázlatpontok helyes sorrendbe állítása, a hiányzó vázlatpont megfogalmazása. Az Óriások az Újvilágban című szöveg értelmezése. Anyanyelvi kommunikáció: Szövegértés. Igényes, alkotó Ábrázolás szövegértelmezés alapján, anyanyelvi beszéd. Szociális és állampolgári kompetencia: Értékek képviselete. Hagyománytisztelet. Gondolkodási kompetencia: Rendszerező, logikai Problémamegoldó Anyanyelvi kommunikáció: Önkifejezéshez szükséges nyelvi képességek fejlesztése. Helyesírás. Szociális kompetencia: Szabálykövetés. Segítségnyújtás. Anyanyelvi kommunikáció: Szövegértés. Helyes, pontos, igényes Tudásszerző kompetencia: Segédeszközök használata. Ismeretszerző, problémamegoldó, összefüggés-kezelő Természettudományos kompetencia: A természettudományos ismeretek alkalmazásának A hatékony, önálló tanulás: Szöveg-feldolgozási technikák alkalmazása. Sz.f.gy o. Ffgy. 13/8., 4. szöveg Ny o. nyok felől! 3. Kutassatok a könyvtárban, interneten! 4. Számoljatok be társaitoknak a kutatásotok eredményeiről! Sz.f.gy o. Önálló kutatómunka (a 66. órához kapcsolódva): Az Ny. melléklete: o. Megoldások: Tpr o. 1. Gyűjtsetek további információkat a magyarországi múmiákról a könyvtárban vagy az interneten! 2. Számoljatok be társaitoknak a kutatómunkátok eredményeiről!

18 68. Év végi felmérés anyanyelvi ismeretből, helyesírásból 69. Képességfejlesztő 70. A felmérések értékelése, javítása A gyógyteák című szöveg értelmezése. Szavak értelmezése. Adatkeresés. Információk táblázatba rendezése. Információk közvetítése a diáktársak számára. Felkészülés kiselőadásra. A helyesírási típushibák javítása. Önértékelés. A Nemcsak beszélni, hallgatni is tudni kell című szöveg feldolgozása, jegyzetkészítés tanulópárban. A hasonló alakú idegen szavak értelmezése. Ffgy. 72/3 A hatékony, önálló tanulás: A tanultak alkalmazásának Anyanyelvi kommunikáció: Szövegértés. Helyes A hatékony, önálló tanulás: Információk kezelésének és alkalmazásának Jegyzetelés. Személyes kompetencia: Egészségmegőrző Szociális kompetencia: Siker és kudarc elfogadásának Személyes kompetencia: Önértékelési problémamegoldó kép. Szociális kompetencia: Humorérzék, kötődési, nevelő Az Ny. melléklete: 15. o. T. szövege: 45. o. Megoldások: Tpr. 51. o. Sz.f.gy o. Ffgy o. Óra Téma, tananyag Ajánlott tevékenységformák, módszertani javaslatok 71. Képességfejlesztő A Vendégségben, látogatóban és a Terítés, tálalás, étkezés című szövegek feldolgozása csoportmunkában. Meghívás különböző kommunikációs csatornákon (meghívó, sms, szóbeli meghívás). Ültetési rend megtervezése. Asztalterítés. Kompetenciák (készségek, képességek) Anyanyelvi kommunikáció: Szövegértés. Helyes szóbeli és írásbeli Kommunikációs képesség fejlesztése. Ábrázolás, képi információk befogadásának Szociális kompetencia: Gondoskodás, alkalmazkodás, elfogadás, kötődési Javasolt taneszközök Egyéb javaslatok a témakörhöz (projekt, játék, kutatómunka stb.) Ffgy. 13/8., 4. szöveg Ffgy o.

19 72. Képességfejlesztő 73. Képességfejlesztő A Hódító című szöveg értelmezése. Tömör válaszadás gyakorlása. Ábrázolás szövegrészlet alapján. Pontos, szakszerű ismertetés megfogalmazása. Igaz állítások kiválogatása. Színházban, moziban, hangversenyen, koncerten című szövegek feldolgozása csoportmunkában. A különböző kulturális intézményekben, helyszíneken való kulturált viselkedési szabályok összegyűjtése, rendszerezése, összehasonlítása (táblázat formájában). Jegyzetkészítés a csoportmunkában megszerzett információk közreadásához. Anyanyelvi kommunikáció: Szövegértés. Pontos Ábraolvasás, ábrázolás. Kognitív kompetencia: Döntési Szociális kompetencia: Versengési, szabálykövető, fair játékra való képesség, a siker és a kudarc elfogadásának Anyanyelvi kommunikáció: Szövegértés. Helyes, igényes, kulturált problémamegoldó, öszszefüggés-kezelő, alkotó Szociális kompetencia: Együttélési képességek fejlesztése: empátia, alkalmazkodás, elfogadás, ideálok befogadása, szabálykövető magatartás, kötődési Sz.f.gy o. Ffgy o. Osztályverseny (a 72. órához kapcsolva): 1. Rendezzetek kieséses versenyt a Hódító nevű játékból! 2. Páronként készítsétek el a táblát! Szerezzetek be bábunak való apró tárgyakat! 3. A játék abszolút győztesét ajándékozzátok meg egy oklevéllel, amelyet csoportmunkában készítsetek el! 74. Képességfejlesztő A Jupiter című szöveg értelmezése. Lényegkiemelés, adat- és információgyűjtés. Az adatok táblázatba rendezése. Indoklás megfogalmazása szakszavak használatával. Ok-okozati összefüggések megfogalmazása. Hibás adatok, információk javítása, pontosítások tömör megfogalmazása. Anyanyelvi kommunikáció: Szövegértés. Helyes Jegyzet alapján szóbeli szövegalkotás, előadás. problémamegoldó kép. Természettudományos kompetencia: Fizikai, földrajzi, csillagászati ismeretek alkalmazása. Matematikai kompetencia: Számadatok egymáshoz való viszonyításának Sz.f.gy o.

MAGYAR NYELV Tömbösített tanmenet 7. a osztály

MAGYAR NYELV Tömbösített tanmenet 7. a osztály Óra Témakör, tananyag 1. Bevezető óra: ismerkedés az új taneszközökkel 2. Ismétlés: hangtan 3. 4. Ismétlés: a szófajok Ismétlés: szóalaktan 5. Ism.: Az igenevek Tollbamondás 6. Az év eleji tollbamondásértékelése

Részletesebben

MAGYAR NYELV Tömbösített tanmenet 7. b évfolyam

MAGYAR NYELV Tömbösített tanmenet 7. b évfolyam Óra Témakör, tananyag MAGYAR NYELV Tömbösített tanmenet 7. b évfolyam Helyesejtés, helyesírás, Kommunikáció nyelvművelés Olvasás-szövegértés és szövegalkotás Megjegyzés 1. 2. 3. Ismétlés: hangtan Ismétlés:

Részletesebben

Balatonszentgyörgyi Dobó István Általános Iskola Nyelvtan 7. Tanmenet 2017/2018

Balatonszentgyörgyi Dobó István Általános Iskola Nyelvtan 7. Tanmenet 2017/2018 Balatonszentgyörgyi Dobó István Általános Iskola Nyelvtan 7. Tanmenet 2017/2018 Az OFI által javasolt tanmenetet az osztályra adaptálva és az iskolánk által adott lehetőségekre alapozva átalakítottam.

Részletesebben

TANMENET IMPLEMENTÁCIÓ ELŐREHALADÁS BESZÁMOLÓ

TANMENET IMPLEMENTÁCIÓ ELŐREHALADÁS BESZÁMOLÓ Társadalmi Megújulás Operatív Program Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4-08/2. - 2009-0094 " Oktatásfejlesztés Baja Város Önkormányzata által fenntartott

Részletesebben

TANMENETJAVASLAT A MAGYAR NYELV TANÍTÁSÁHOZ, 8. ÉVFOLYAM

TANMENETJAVASLAT A MAGYAR NYELV TANÍTÁSÁHOZ, 8. ÉVFOLYAM TANMENETJAVASLAT A MAGYAR NYELV TANÍTÁSÁHOZ, 8. ÉVFOLYAM A következő oldalakon olyan tanmenetjavaslat áll a 8. évfolyamon tanító kollégák rendelkezésére, amely a szakrendszerű nyelvtanórák tananyagát tartalmazza

Részletesebben

Magyar nyelvtan tanmenet 4. osztály

Magyar nyelvtan tanmenet 4. osztály COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA Magyar nyelvtan tanmenet 4. osztály 2013/2014 Tanítók: Tóth Mária, Buruncz Nóra Tankönyvcsalád: Nemzeti Tankönyvkiadó Anyanyelvünk világa 4. osztály

Részletesebben

TANMENETJAVASLAT A MAGYAR NYELV TANÍTÁSÁHOZ

TANMENETJAVASLAT A MAGYAR NYELV TANÍTÁSÁHOZ 22 Tantárgyi program a magyar nyelv tanításához (8. osztály) TANMENETJAVASLAT A MAGYAR NYELV TANÍTÁSÁHOZ Néhány fontos megjegyzés a tanmenetjavaslatok használatához A tanmenet a NAT, a kerettanterv, az

Részletesebben

MAGYAR NYELV Tömbösített tanmenet 8. D évfolyam Helyesejtés, helyesírás, Kommunikáció Olvasás-szövegértés és szövegalkotás Mtk. 26./4.

MAGYAR NYELV Tömbösített tanmenet 8. D évfolyam Helyesejtés, helyesírás, Kommunikáció Olvasás-szövegértés és szövegalkotás Mtk. 26./4. Óra 1. émakör, tananyag Ismerkedés az új taneszközökkel Ismétlés Hangtani ismeretek MAGYAR NYELV ömbösített tanmenet 8. D évfolyam Helyesejtés, helyesírás, Kommunikáció Olvasás-szövegértés és nyelvhelyesség

Részletesebben

Tanmenet, 7. osztály, Irodalom, Nyelvtan, Magyar

Tanmenet, 7. osztály, Irodalom, Nyelvtan, Magyar Tanmenet, 7. osztály, Irodalom, Nyelvtan, Magyar Alföldy Jenı: Irodalom 7., Széplaki Erzsébet: Nyelvtan és helyesírás címő munkáltató tankönyvei, valamint Schiller Mariann: Szövegértés-szövegalkotás 7.

Részletesebben

TANMENET A MAGYAR NYELV TANÍTÁSÁHOZ 6. ÉVFOLYAM

TANMENET A MAGYAR NYELV TANÍTÁSÁHOZ 6. ÉVFOLYAM TANMENET A MAGYAR NYELV TANÍTÁSÁHOZ 6. ÉVFOLYAM Készült az APÁCZAI KIADÓ AZ ÉVFOLYAM SZÁMÁRA KÉSZÍTETT TANKÖNYVEIHEZ, TANESZKÖZEIHEZ A tanmenetben előforduló rövidítések: Ffgy. = Fogalmazási feladatgyűjtemény

Részletesebben

Magyar nyelv tanmenet Az OFI tanmenete alapján adaptálta: Vargáné Simon Zsuzsanna. Balatonszentgyörgyi Dobó István Általános Iskola

Magyar nyelv tanmenet Az OFI tanmenete alapján adaptálta: Vargáné Simon Zsuzsanna. Balatonszentgyörgyi Dobó István Általános Iskola Balatonszentgyörgyi Dobó István Általános Iskola Magyar nyelv tanmenet Az OFI tanmenete alapján adaptálta: Vargáné Simon Zsuzsanna 6. osztály 2017-2018 A tanmenet tartalmazza az anyanyelvismeret, a helyesejtés,

Részletesebben

Irodalom Szövegértés, szövegfeldolgozás 9. NY Órakeret:36 óra

Irodalom Szövegértés, szövegfeldolgozás 9. NY Órakeret:36 óra / Fejlesztési cél Irodalom Szövegértés, szövegfeldolgozás 9. NY :36 óra Beszédkészség, szóbeli szövegek megértése és alkotása 11 óra A beszéd zenei eszközei: dallam, hangsúly, tempó, hangerő, szünet; beszédhelyzet;

Részletesebben

2013/14. tanév. 3.osztály

2013/14. tanév. 3.osztály 2013/14. tanév Magyar és tanmenet 3.osztály Tanító: Kottyán Dóra, Törzsökné Peske Edina Tankönyv:Földvári Erika munkatankönyv I-II. Földvári Erika munkatankönyv Éves óraszám:148 óra ( heti 4 óra) 1.hét

Részletesebben

NT MAGYAR NYELV ÉS KOMMUNIKÁCIÓ 6. TANMENETJAVASLAT. (heti 2 óra, azaz évi 74 óra)

NT MAGYAR NYELV ÉS KOMMUNIKÁCIÓ 6. TANMENETJAVASLAT. (heti 2 óra, azaz évi 74 óra) NT-11631 MAGYAR NYELV ÉS KOMMUNIKÁCIÓ 6. TANMENETJAVASLAT (heti 2 óra, azaz évi 74 óra) A tanmenetben megadott gyakorlatszámok csak tájékoztató jellegűek, nem a megoldandó feladatok mennyiségét jelölik,

Részletesebben

NT MAGYAR NYELV ÉS KOMMUNIKÁCIÓ 6. TANMENETJAVASLAT. (heti 2 óra, azaz évi 74 óra)

NT MAGYAR NYELV ÉS KOMMUNIKÁCIÓ 6. TANMENETJAVASLAT. (heti 2 óra, azaz évi 74 óra) NT-11531 MAGYAR NYELV ÉS KOMMUNIKÁCIÓ 6. TANMENETJAVASLAT (heti 2 óra, azaz évi 74 óra) A tanmenetben megadott gyakorlatszámok csak tájékoztató jellegűek, nem a megoldandó feladatok mennyiségét jelölik,

Részletesebben

MAGYAR NYELVI FELVÉTELI ELŐKÉSZÍTŐ TEHETSÉGGONDOZÁS PROJEKT

MAGYAR NYELVI FELVÉTELI ELŐKÉSZÍTŐ TEHETSÉGGONDOZÁS PROJEKT Társadalmi Megújulás Operatív Program Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív Intézményekben TÁMOP3.1.4/08/2. 20080121 A fejlesztési projekt megvalósítása Kondoroson Petőfi István Általános

Részletesebben

HELYI TANTERV. Nyelvtan

HELYI TANTERV. Nyelvtan HELYI TANTERV Nyelvtan 9. évfolyam Kommunikáció, tömegkommunikáció 12 óra Mindennapi kommunikációs helyzetekben való megnyilvánulás, törekvés az érthető, kifejező beszédre. A beszéd zenei eszközei, nem

Részletesebben

Tanmenetjavaslat a Nyelvtan 5. tankönyv az 5. évfolyam számára című tankönyvhöz AP

Tanmenetjavaslat a Nyelvtan 5. tankönyv az 5. évfolyam számára című tankönyvhöz AP Tanmenetjavaslat a Nyelvtan 5. tankönyv az 5. évfolyam számára című tankönyvhöz AP 050305 A következő oldalakon olyan tanmenetjavaslat áll az 5. évfolyamon tanító kollégák rendelkezésére, amely a nyelvtanórák

Részletesebben

Magyar nyelvtan. 5. osztály. I. félév I. A kommunikáció

Magyar nyelvtan. 5. osztály. I. félév I. A kommunikáció Magyar nyelvtan 5. osztály I. félév I. A kommunikáció A hangsúlyozás, dallam, tempó és szünettartás szerepe a beszédben. Alapismeretek a kommunikáció tényezőiről: feladó, címzett, üzenet, kód, csatorna.

Részletesebben

Műveltségterület tantárgyi bontás nélküli oktatása. Berzsenyi Lilla

Műveltségterület tantárgyi bontás nélküli oktatása. Berzsenyi Lilla Műveltségterület tantárgyi bontás nélküli oktatása Berzsenyi Lilla Tartalom: I. Bevezetés II. Tanmenet III. Melléklet a tanmenethez IV. Bemutató óra vázlata és feladatai V. Színházlátogatás előzetes feladatlapja

Részletesebben

Tanmenetjavaslat a Nyelvtan 6. tankönyv a 6. évfolyam számára című tankönyvhöz

Tanmenetjavaslat a Nyelvtan 6. tankönyv a 6. évfolyam számára című tankönyvhöz 23 Tanmenetjavaslat a Nyelvtan 6. tankönyv a 6. évfolyam számára című tankönyvhöz A következő oldalakon olyan tanmenetjavaslat áll a 6. évfolyamon tanító kollégák rendelkezésére, amely a nyelvtanórák tananyagát

Részletesebben

Magyar nyelv tanmenet. 7. osztály Óraszám: 72 óra

Magyar nyelv tanmenet. 7. osztály Óraszám: 72 óra Magyar nyelv tanmenet 7. osztály 2015-2016. Óraszám: 72 óra Kapcsolódó feladatok: - Válogatás a matematika-logika B programcsomag elemeiből - Differenciált és kooperatív tanulásszervezés folyamatos alkalmazása

Részletesebben

Tanmenetjavaslat a Nyelvtan 5. tankönyv az 5. évfolyam számára című tankönyvhöz AP

Tanmenetjavaslat a Nyelvtan 5. tankönyv az 5. évfolyam számára című tankönyvhöz AP Tanmenetjavaslat a Nyelvtan 5. tankönyv az 5. évfolyam számára című tankönyvhöz AP 050305 A következő oldalakon olyan tanmenetjavaslat áll az 5. évfolyamon tanító kollégák rendelkezésére, amely a nyelvtanórák

Részletesebben

A tanulás fejlesztésének tanulása Tanulási program

A tanulás fejlesztésének tanulása Tanulási program A tanulás fejlesztésének tanulása Tanulási program Tematikus tananyag Tanulási program / Tanulói tevékenység Produktum/teljesítmény I. Bevezetés a tanulás fejlesztésének tanulásába 1. A T.F.T. célja, témakörei

Részletesebben

Funkcionális analfabétizmus felszámolása programterv

Funkcionális analfabétizmus felszámolása programterv Funkcionális analfabétizmus felszámolása programterv TÉA- ÓA- Z 1-2 TATAO FOGAA, TÉNYÉG, ÓDZ FADAT A magyar ábécé kis- és nagybetűinek felismerése nyomtatott és kézírásos formában. A magyar ábécé kis-

Részletesebben

Tagolatlan mondat szavakra tagolása, helyes leírása Ellenőrzés

Tagolatlan mondat szavakra tagolása, helyes leírása Ellenőrzés táblák:layout 1 2008.06.13. 6:37 Oldal 18 1. Ismétlés A 2. osztályos szóanyag szavainak másolása írott és nyomtatott betűkről Tollbamondás Szógyűjtés képről, a gyűjtött szavak leírása 2. Ismétlés A 2.

Részletesebben

HELYI TANTERV. Magyar Nyelv

HELYI TANTERV. Magyar Nyelv HELYI TANTERV Magyar Nyelv 9. évfolyam Kommunikáció, tömegkommunikáció 14 óra Mindennapi kommunikációs helyzetekben való megnyilvánulás, törekvés az érthető, kifejező beszédre. A beszéd zenei eszközei,

Részletesebben

-3- -a zavartalan munka biztosítása. - felolvasással, egyéni javítással. 2. Házi feladat ellenőrzése: Tk. 100/12. FOM

-3- -a zavartalan munka biztosítása. - felolvasással, egyéni javítással. 2. Házi feladat ellenőrzése: Tk. 100/12. FOM ÓRATERVEZET Tantárgy: Magyar nyelv Osztály: 5.d Az óra címe: Hangalak és jelentés a szavakban A tematikus egység: A szavak alakja és szerkezete. Az óra célja: A tudatos és igényes szóbeli és írásbeli nyelvhasználat

Részletesebben

Magyar nyelv és irodalom NYELVTAN TANMENET 3. osztály Készítette: Kő Nóra

Magyar nyelv és irodalom NYELVTAN TANMENET 3. osztály Készítette: Kő Nóra Magyar nyelv és irodalom NYELVTAN TANMENET 3. osztály Készítette: Kő Nóra 2019. szeptember 2. Új tananyag feldolgozása Képességfejlesztés, összefoglalás, gyakorlás, ellenőrzés Teljes óraszám Tanév eleji

Részletesebben

Mondatkiegészítés adott. Az írásmódtól eltérô. Mondatalkotás. pótlása. Hosszú mássalhangzós. Másolás. Mondatvégi írásjelek

Mondatkiegészítés adott. Az írásmódtól eltérô. Mondatalkotás. pótlása. Hosszú mássalhangzós. Másolás. Mondatvégi írásjelek 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Felmérés a tanév elején Az alsó és felsô ívelésû betûcsoportok Felsô hurkolású betûk C-s kapcsolás alsó ívelés után Kis horogvonallal kapcsolódó betûk Kis horogvonal után c-s kapcsolás

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Pedagógusképzés támogatása TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM ÁLTALÁNOS ISKOLA, FELSŐ TAGOZAT Sorozataink a 2015/2016-os tanévre Mind a magyar nyelv, mind az irodalom tantárgyhoz színvonalas

Részletesebben

TANMENET IMPLEMENTÁCIÓ ELŐREHALADÁS BESZÁMOLÓ

TANMENET IMPLEMENTÁCIÓ ELŐREHALADÁS BESZÁMOLÓ Társadalmi Megújulás Operatív Program Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4-08/2. - 2009-0094 " Oktatásfejlesztés Baja Város Önkormányzata által fenntartott

Részletesebben

Gondolkodás- és tanulásfejlesztés 5. évfolyam

Gondolkodás- és tanulásfejlesztés 5. évfolyam Célok, feladatok: Gondolkodás- és tanulásfejlesztés 5. évfolyam Heti: 1 óra, Éves: 36 óra - Gondolkodási, tanulási, szociális kompetenciák fejlesztése. - Aktivizáló, kooperatív módszerek elsajátítása.

Részletesebben

Magyar nyelv és irodalom ÍRÁS TANMENET 3. osztály Készítette: Kő Nóra

Magyar nyelv és irodalom ÍRÁS TANMENET 3. osztály Készítette: Kő Nóra Magyar nyelv és irodalom ÍRÁS TANMENET 3. osztály Készítette: Kő Nóra 2019. szeptember 2. Tanév eleji ismétlés 1. Ismételjünk! 2. Ismételjünk! A 2. osztályos szóanyag szavainak másolása írott és nyomtatott

Részletesebben

Modul címe: Szent Iván éj

Modul címe: Szent Iván éj TÁMOP-3.1.4-08/2-2009-0207 pályázat Moduláris program megszervezése EZ AZ ÉJSZAKA MÁS MINT A TÖBBI.. Modul címe: Szent Iván éj Készítette: Kiss Tamás MODUL LEÍRÁS Ajánlott korosztály Ajánlott időkeret:

Részletesebben

a 10. osztályban tanult magyar nyelvi és kommunikációs ismeretek anyaggyűjtés, vázlatírás, grafikai szervezők használata

a 10. osztályban tanult magyar nyelvi és kommunikációs ismeretek anyaggyűjtés, vázlatírás, grafikai szervezők használata MAGYAR NYELV ÉS KOMMUNIKÁCIÓ 11. TANMENETJAVASLAT (heti 1, évi 37 óra) Taneszközök: Antalné Szabó Ágnes Raátz Judit: Magyar nyelv és kommunikáció 11. tankönyv (NT- 17337) Antalné Szabó Ágnes Raátz Judit:

Részletesebben

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN Készítette: Adorjánné Tihanyi Rita Innováció fő célja: A magyar irodalom és nyelvtan tantárgyak oktatása

Részletesebben

Magyar nyelv és irodalom Fejlesztési terv

Magyar nyelv és irodalom Fejlesztési terv és a Magyar nyelv és irodalom Fejlesztési terv A sport összeköt testvériskolai kapcsolat kiépítése a és a Boglári Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola között Készítette: Pap Andrea Pétervására,

Részletesebben

MAGYAR IRODALOM ÓRAVÁZLAT

MAGYAR IRODALOM ÓRAVÁZLAT MAGYAR IRODALOM ÓRAVÁZLAT A pedagógus neve: Tarné Éder Marianna Műveltségi terület: tanító Tantárgy: magyar irodalom Osztály: 4. b Az óra témája: "Itt élned, halnod kell " történelmi projekt A kalandozások

Részletesebben

TANMENETJAVASLAT. a nyelvtan és helyesírás tanításához a 3. évfolyam számára

TANMENETJAVASLAT. a nyelvtan és helyesírás tanításához a 3. évfolyam számára TANMENETJAVASLAT a nyelvtan és helyesírás tanításához a 3. évfolyam számára Készült: Az Apáczai Kiadó Kerettanterve és Fülöp Mária Szilágyi Ferencné Nyelvtan és helyesírás munkáltató tankönyve alapján

Részletesebben

Egész tanévben minden tanítási órán folyamatos. Anyanyelvi kommunikáció: helyesírási,

Egész tanévben minden tanítási órán folyamatos. Anyanyelvi kommunikáció: helyesírási, Társadalmi Megújulás Operatív Program Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4-08/2. - 2009-0094 " Oktatásfejlesztés Baja Város Önkormányzata által fenntartott

Részletesebben

Ötletek a magyar mint idegen nyelv tanításához feladattípusok szerint

Ötletek a magyar mint idegen nyelv tanításához feladattípusok szerint Gedeon Márta Barátka Agnieszka Varsói Tudományegyetem, Magyar Tanszék Ötletek a magyar mint idegen nyelv tanításához feladattípusok szerint Minden nyelvtanár általában valamilyen taneszköz segítségével

Részletesebben

TERMÉSZETTUDOMÁNYI MUNKAKÖZÖSSÉG TANÉV

TERMÉSZETTUDOMÁNYI MUNKAKÖZÖSSÉG TANÉV TERMÉSZETTUDOMÁNYI MUNKAKÖZÖSSÉG 2018-2019.TANÉV A MUNKAKÖZÖSSÉG TAGJAI NÉV Mihály Anikó Békésiné Katona Tünde Nyerges Zoltán Liskáné Farkas Angéla Várnai Beáta TANTÁRGY földrajz kémia fizika kémia A természettudományi

Részletesebben

TANMENET. Szövegértés-szövegalkotás. Vissza a meséhez! 5.évfolyam

TANMENET. Szövegértés-szövegalkotás. Vissza a meséhez! 5.évfolyam TANMENET Szövegértés-szövegalkotás Vissza a meséhez! 5.évfolyam Készítette: Jóváhagyta: Benedekné Juhász Katalin szaktanár Gubáné Csánki Ágnes igazgató Gödöllő, 2010. január 3. óra tananyag feladat cél

Részletesebben

TÁMOP 3.4.3 08/2 Iskolai tehetséggondozás MŰVÉSZETI TEHETSÉGKÖR

TÁMOP 3.4.3 08/2 Iskolai tehetséggondozás MŰVÉSZETI TEHETSÉGKÖR TÁMOP 3.4.3 08/2 MŰVÉSZETI TEHETSÉGKÖR TÁMOP 3.4.3 08/2 TÁMOP 3.4.3 08/2 Elsődleges cél volt a gyermek személyiségét több irányból fejleszteni a kiemelkedő képességeit tovább csiszolni, a testilelki komfortérzetét

Részletesebben

Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához

Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához A Tanulásmódszertan az iskolai tantárgyak között sajátos helyet foglal el, hiszen nem hagyományos értelemben vett iskolai tantárgy. Inkább a képességeket felmérő

Részletesebben

Óraterv. Az óra témája: A hivatali levél

Óraterv. Az óra témája: A hivatali levél A pedagógus neve: Kovácsné Komáromi Éva Műveltségi terület: Anyanyelv és irodalom Tantárgy: magyar nyelv Osztály: 10. A osztály Témakör: Szövegtípusok, stílusrétegek Óraterv Az óra témája: A hivatali levél

Részletesebben

TANMENETJAVASLAT. a nyelvtan és helyesírás tanításához a 4. évfolyam számára

TANMENETJAVASLAT. a nyelvtan és helyesírás tanításához a 4. évfolyam számára TANMENETJAVASLAT a nyelvtan és helyesírás tanításához a 4. évfolyam számára Készült: Az Apáczai Kiadó Kerettanterve és Fülöp Mária Szilágyi Ferencné Nyelvtan és helyesírás munkáltató tankönyve alapján

Részletesebben

TANMENET MAGYAR NYELV KISISKOLÁSOKNAK

TANMENET MAGYAR NYELV KISISKOLÁSOKNAK TANMENET MAGYAR NYELV KISISKOLÁSOKNAK 2 4. osztály Készítette: DR. GALGÓCZI LÁSZLÓNÉ gyakorlóiskolai szakvezetõ tanító Kiadja a Mozaik Kiadó, 6723 Szeged, Debreceni u. 3/B.; Tel.: (62) 470-101 Drótposta:

Részletesebben

Javaslat a helyi tanterv elkészítéséhez Magyar nyelv és irodalom 4. osztály

Javaslat a helyi tanterv elkészítéséhez Magyar nyelv és irodalom 4. osztály Oktatási célok: Javaslat a helyi tanterv elkészítéséhez Magyar nyelv és irodalom 4. osztály - irodalmi kifejezésformák, stílusbeli és szerkezeti sajátosságok felfedeztetése; - a magyar nyelv és a magyar

Részletesebben

AZ ANYANYELVI KOMMUNIKÁCIÓ STANDARDFEJLESZTÉSE

AZ ANYANYELVI KOMMUNIKÁCIÓ STANDARDFEJLESZTÉSE XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 AZ ANYANYELVI KOMMUNIKÁCIÓ STANDARDFEJLESZTÉSE Készítette: Pergel Júlia pedagógia fejlesztő Tartalom I. Standardleírások

Részletesebben

TANMENET AZ ÉN ÁBÉCÉM TANKÖNYVCSALÁDHOZ Készítette: Esztergályosné Földesi Katalin munkája alapján Apró Rita

TANMENET AZ ÉN ÁBÉCÉM TANKÖNYVCSALÁDHOZ Készítette: Esztergályosné Földesi Katalin munkája alapján Apró Rita TÁMOP-3.1.4.-08/1-2009-0010. Fáy András Református Általános Iskola és AMI Gomba TANMENET AZ ÉN ÁBÉCÉM TANKÖNYVCSALÁDHOZ Készítette: Esztergályosné Földesi Katalin munkája alapján Apró Rita A következı

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: általános iskola emelt szint, heti 3 óra angol nyelv Évfolyam: 2. Vizsga típusa: írásbeli, szóbeli Követelmények, témakörök: Én és a családom: üdvözlés,

Részletesebben

ÓRAVÁZLAT 8. OSZTÁLYOS KÖNYVTÁR HASZNÁLATI ÓRA

ÓRAVÁZLAT 8. OSZTÁLYOS KÖNYVTÁR HASZNÁLATI ÓRA ÓRAVÁZLAT 8. OSZTÁLYOS KÖNYVTÁR HASZNÁLATI ÓRA Tantárgy: könyvtárhasználati Tanár: Molnár Eleonóra Évfolyam: 8. (2 osztály) Tanulói létszám: 26 fő (csoport- és pármunka) Készítette: Molnár Eleonóra szabadidő-szervező

Részletesebben

Szövegértés évfolyam

Szövegértés évfolyam Szövegértés 9-12. évfolyam Az előadás menete 1. 2. 3. 4. Néhány gondolat a kompetenciamérésről A bemeneti mérés tapasztalatai Mit jelent a szövegértés? Melyek a szövegértést és a szövegalkotást fejlesztő

Részletesebben

A kulcskompetenciák. (OM középtávú közoktatás-fejlesztési stratégiája, kivonat)

A kulcskompetenciák. (OM középtávú közoktatás-fejlesztési stratégiája, kivonat) A kulcskompetenciák (OM középtávú közoktatás-fejlesztési stratégiája, kivonat) Tanulási technikák tudatos és rutinszerű tanulási gyakorlat, a helyzetekhez alkalmazkodó tanulási stratégia Intelligens tanulás

Részletesebben

1.számú melléklet. Projektleírás

1.számú melléklet. Projektleírás 1.számú melléklet Projektleírás PROJEKT CÍME CÉLCSOPORT RÉSZTVEVŐK KARÁCSONYI UTAZÁS Felső tagozatos osztályok Az osztályokban tanuló diákok Projektvezető Az osztályokban tanító pedagógusok IDŐTARTAM ÓRAKERET

Részletesebben

Az anyanyelvi kommunikáció hat standardszintje az alapfokú oktatásban

Az anyanyelvi kommunikáció hat standardszintje az alapfokú oktatásban Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz Az anyanyelvi kommunikáció hat standardszintje az alapfokú oktatásban Beszédkészség,

Részletesebben

Az 5 8. osztályos helyi tanterv magyar nyelv és kommunikáció

Az 5 8. osztályos helyi tanterv magyar nyelv és kommunikáció Az 5 8. osztályos helyi tanterv magyar nyelv és kommunikáció A kerettantervi témakörök Eligazodás a mindennapi élethelyzetekben Az írott nyelv A beszélt nyelv 5. évfolyam A tankönyvi fejezetek címe Ismételjünk!

Részletesebben

A munka világával kapcsolatos tulajdonságok, a kulcskompetenciák

A munka világával kapcsolatos tulajdonságok, a kulcskompetenciák Zachár László A munka világával kapcsolatos tulajdonságok, a kulcskompetenciák HEFOP 3.5.1. Korszerű felnőttképzési módszerek kidolgozása és alkalmazása Tanár-továbbképzési alprogram Szemináriumok Budapest

Részletesebben

III. ÓRATERV. Didaktikai feladat. Tanári instrukciók. Idézzük fel, amit az. ráhangolás, az. kulcsszavak írnak fel a tanultakkal kapcsolatosan.

III. ÓRATERV. Didaktikai feladat. Tanári instrukciók. Idézzük fel, amit az. ráhangolás, az. kulcsszavak írnak fel a tanultakkal kapcsolatosan. III. ÓRATERV A III. kooperatív óra terve A műveltségi terület/kompetenciaterület neve: magyar nyelv és irodalom Az évfolyam: 8. évfolyam Az óra címe: A szóbeli kommunikáció fejlesztése 3. Az óra célja

Részletesebben

9. ÉVFOLYAM. Ki vagyok? Honnan jövök? Casládkutatás: SZKB209_06. A modul szerzôi: Marsi Mónika és Págyor Henriette

9. ÉVFOLYAM. Ki vagyok? Honnan jövök? Casládkutatás: SZKB209_06. A modul szerzôi: Marsi Mónika és Págyor Henriette Casládkutatás: Ki vagyok? Honnan jövök? hoztam neked piros rózsát modul szerzôi: Marsi Mónika és Págyor Henriette SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 9. ÉVFOLYM SZK209_06 SZK 9_01 tanári.indd

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: általános iskola angol nyelv Évfolyam: 1. Vizsga típusa: írásbeli, szóbeli Követelmények, témakörök: Én és a családom: üdvözlés, köszönések napszak

Részletesebben

- 1 - - tantermek - folyosó. Személy, tantárgy: Tevékenységek: Fejlesztett készségek: Munkaformák: Produktum Matematika

- 1 - - tantermek - folyosó. Személy, tantárgy: Tevékenységek: Fejlesztett készségek: Munkaformák: Produktum Matematika 6. osztály - 1 - Étkezés, egészséges táplálkozás Az innováció közvetlen célja táplálkozás témakörének bemutatása különböző tantárgyak bevonásával, minél szélesebb körű megismerése volt. Fejleszteni kívánt

Részletesebben

Matematika A 9. szakiskolai évfolyam. 1. modul GONDOLKODJUNK, RENDSZEREZZÜNK!

Matematika A 9. szakiskolai évfolyam. 1. modul GONDOLKODJUNK, RENDSZEREZZÜNK! Matematika A 9. szakiskolai évfolyam 1. modul GONDOLKODJUNK, RENDSZEREZZÜNK! MATEMATIKA A 9. szakiskolai évfolyam 1. modul:gondolkodjunk, RENDSZEREZZÜNK! Tanári útmutató 2 A modul célja Időkeret Ajánlott

Részletesebben

Felkészítés a középiskolai írásbeli felvételire magyarból. Készítette: Kunkli Ferencné Balmazújvárosi Általános Iskola Bocskai István Tagintézmény

Felkészítés a középiskolai írásbeli felvételire magyarból. Készítette: Kunkli Ferencné Balmazújvárosi Általános Iskola Bocskai István Tagintézmény Felkészítés a középiskolai írásbeli felvételire magyarból Készítette: Kunkli Ferencné Balmazújvárosi Általános Iskola Bocskai István Tagintézmény Debrecen, 2015. 10. 15. A jó gyakorlat célja Kompetenciaalapú

Részletesebben

HUNYADI MÁTYÁS a szövegértés-szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban

HUNYADI MÁTYÁS a szövegértés-szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban HUNYADI MÁTYÁS a szövegértés-szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban az intézmény saját innovációjaként TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0010 Kompetencia alapú oktatás bevezetése a Piarista Rend

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ 2012/13 tanév

TÁJÉKOZTATÓ 2012/13 tanév Angol általános nyelvi tárgyak Angol Kezdő 1 (A1) Angol Kezdő 2 (A1) TÁJÉKOZTATÓ 2012/13 tanév Kezdőknek, újrakezdőknek A tanfolyam célja az angol nyelv alapjainak megismerése korszerű tananyagokkal, beszéd

Részletesebben

Takács Katalin - Elvárások két értékelési területen. Az értékelés alapját képező általános elvárások. Az értékelés konkrét intézményi elvárásai

Takács Katalin - Elvárások két értékelési területen. Az értékelés alapját képező általános elvárások. Az értékelés konkrét intézményi elvárásai Terület Szempont Az értékelés alapját képező általános elvárások Az értékelés konkrét intézményi elvárásai Alapos, átfogó és korszerű szaktudományos és szaktárgyi tudással rendelkezik. Kísérje figyelemmel

Részletesebben

Bevezetés a táncfilm készítésbe kritikai érzék fejlesztése Klasszikus balett

Bevezetés a táncfilm készítésbe kritikai érzék fejlesztése Klasszikus balett SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIA Projekt az Alapfokú Művészetoktatási Intézmények számára Klasszikus balett tanszak (9-12. életév) Bevezetés a táncfilm készítésbe kritikai érzék fejlesztése

Részletesebben

1. óra : Az európai népviseletek bemutatása

1. óra : Az európai népviseletek bemutatása RAJZ TANTÁRGY 1. óra : Az európai népviseletek bemutatása A MODUL CÉLJA Az óra célja : Az egyes népviseletek jellegzetességeinek kiemelése, vizsgálatuk különböző szempontokból. Ruhadarabok funkciója az

Részletesebben

LATIN NYELV ÉS IRODALOM MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2017/2018

LATIN NYELV ÉS IRODALOM MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2017/2018 LATIN NYELV ÉS IRODALOM MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2017/2018 1. A munkaközösség tagjai: Jantos Szilvia Mikulás Rolandné Vassné Técsy Edit 2. Éves munkaprogram: Szeptember OKTV nevezés (szept. 22.) versenyek

Részletesebben

PROJEKTTERV. Kovács Róbert Péterné. Technika, életvitel és gyakorlat

PROJEKTTERV. Kovács Róbert Péterné. Technika, életvitel és gyakorlat PROJEKTTERV 1. A projekt adatai: A projekt címe: A projekttervet készítette: A projekt megvalósításának helye: Tantárgy: Tantárgyi koncentráció: A víz szerepe az ember életében Víztakarékos megoldások

Részletesebben

Feladatkörök a kooperatív munkában

Feladatkörök a kooperatív munkában SZKb_102_07 A méhek Feladatkörök a kooperatív munkában É N É S A M Á S I K Készítette: Nagy Erika SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 2. ÉVFOLYAM 62 Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák

Részletesebben

Óra Téma Didaktikai feladatok Fejlesztési területek Munkaformák, szemléltetés, eszközök

Óra Téma Didaktikai feladatok Fejlesztési területek Munkaformák, szemléltetés, eszközök TANMENET 2014/2015. TANÉV Tantárgy: OSZTÁLYFŐNÖKI Osztály: 9KNy/A Veszprém Készítette: nna Vetési Albert Gimnázium, Heti óraszám 1 Éves óraszám 40 (36 X 1 + 4 óra évkezdés) Tankönyv -------- Óra Téma Didaktikai

Részletesebben

3/g A hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai

3/g A hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai 3/g A hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai 1. A számonkérés formái A tanórákon szóban és írásban számolnak be a gyerekek a tudásukról. Az ellenőrzés kiterjedhet a régebben tanult,

Részletesebben

2.9. Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái

2.9. Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái 2.9. Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái A nevelők tanulók tanulmányi teljesítményének és előmenetelének értékelését, minősítését elsősorban az alapján végzik,

Részletesebben

5. modul: ARÁNYOSSÁG, SZÁZALÉKSZÁMÍTÁS

5. modul: ARÁNYOSSÁG, SZÁZALÉKSZÁMÍTÁS MATEMATIK A 9. évfolyam 5. modul: ARÁNYOSSÁG, SZÁZALÉKSZÁMÍTÁS KÉSZÍTETTE: VIDRA GÁBOR Matematika A 9. évfolyam. 5. modul: ARÁNYOSSÁG, SZÁZALÉKSZÁMÍTÁS Tanári útmutató 2 A modul célja Időkeret Ajánlott

Részletesebben

Geometria Négyzet, téglalap tulajdonságai A kerület fogalom kialakítása; síkidomok kerületének meghatározása méréssel, számítással

Geometria Négyzet, téglalap tulajdonságai A kerület fogalom kialakítása; síkidomok kerületének meghatározása méréssel, számítással Geometria Négyzet, téglalap tulajdonságai A kerület fogalom kialakítása; síkidomok kerületének meghatározása méréssel, számítással Ismeretek, tananyagtartalmak Négyzet, téglalap tulajdonságai A kerület

Részletesebben

TARTALOM. Tartalom. 1. (Bevezető) fejezet A MAGYAR NYELV 11 16. oldal. A határozott névelő: a gitár, az autó

TARTALOM. Tartalom. 1. (Bevezető) fejezet A MAGYAR NYELV 11 16. oldal. A határozott névelő: a gitár, az autó 1. (Bevezető) fejezet A MAGYAR NYELV 11 16. oldal 2. fejezet TALÁLKOZÁS 17 38. oldal 3. fejezet ISMERKEDÉS AZ IRODÁBAN 39 56. oldal 4. fejezet A VÁROSBAN 57 82. oldal TÉMÁK Néhány nemzetközi szó Köszönések

Részletesebben

Kompetenciafejlesztés

Kompetenciafejlesztés Pathy Lívia Kompetenciafejlesztés A mi világunk c. tankönyv segítségével Az alábbiakban bemutatjuk a Nyugati szórványban magyar nyelvet tanító pedagógusok módszertani továbbképzésén 2016. augusztus 22-

Részletesebben

ÁLLAM ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK JOGI FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS LEVELEZŐ TAGOZAT

ÁLLAM ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK JOGI FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS LEVELEZŐ TAGOZAT ÁLLAM ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK JOGI FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS LEVELEZŐ TAGOZAT KÖTELEZŐ NYELVI KURZUSOK NÉMET NYELVBŐL 1. Szak megnevezése: Jogi felsőoktatási szakképzés,. levelező 2. A tantárgy

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 4. SZÁMÚ MELLÉKLETE ARANY JÁNOS KOLLÉGIUMI PROGRAM TANULÁSMÓDSZERTAN HELYI TANTERV

PEDAGÓGIAI PROGRAM 4. SZÁMÚ MELLÉKLETE ARANY JÁNOS KOLLÉGIUMI PROGRAM TANULÁSMÓDSZERTAN HELYI TANTERV SZÉCHENYI ISTVÁN MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZERIPARI SZAKGIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM Hajdúböszörmény PEDAGÓGIAI PROGRAM 4. SZÁMÚ MELLÉKLETE ARANY JÁNOS KOLLÉGIUMI PROGRAM... MOLNÁR MAGDOLNA ILONA

Részletesebben

TANTÁRGYI PROGRAM. 2. osztály. Éves óraszám: 74 óra 2 óra/hét. fogalmak, ismeretek Új tantárgyunk: az anyanyelv. Bevezetés. A beszéd és az írás.

TANTÁRGYI PROGRAM. 2. osztály. Éves óraszám: 74 óra 2 óra/hét. fogalmak, ismeretek Új tantárgyunk: az anyanyelv. Bevezetés. A beszéd és az írás. 112 Éves óraszám: 74 óra 2 óra/hét TANTÁRGYI PROGRAM 2. osztály Témakör, óraszám A beszéd és az írás 1 2. óra A hangok és a betûk A betûrend 3 5. óra A beszédhangok keletkezése A magánhangzók csoportosítása.

Részletesebben

Beszámoló a Fenntarthatósági Témahétről

Beszámoló a Fenntarthatósági Témahétről Beszámoló a Fenntarthatósági Témahétről 2018. áprilisában megtartottuk iskolánkban, az alsó tagozaton a Fenntarthatósági Témahetet Mit mesél a természet? címmel. A szervező pedagógus neve: Bodnárné Léport

Részletesebben

TANMENET IMPLEMENTÁCIÓ ELŐREHALADÁS BESZÁMOLÓ

TANMENET IMPLEMENTÁCIÓ ELŐREHALADÁS BESZÁMOLÓ Társadalmi Megújulás Operatív Program Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4-08/2. - 2009-0094 " Oktatásfejlesztés Baja Város Önkormányzata által fenntartott

Részletesebben

SZKB101_06 SZKB_101_06. Kippkopp és Tipptopp. Egyedül nem jó. A modul szerzõje: Iván Márta SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK

SZKB101_06 SZKB_101_06. Kippkopp és Tipptopp. Egyedül nem jó. A modul szerzõje: Iván Márta SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK Kippkopp és Tipptopp Egyedül nem jó SZKB101_06 SZKB_101_06 Kippkopp és Tipptopp Én és a MÁSIK modul szerzõje: Iván Márta SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1. ÉVFOLYM 64 Szociális, életviteli

Részletesebben

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS SNI tanuló ellátása Osztályfőnök Osztályban tanító pedagógusok Gyógypedagógus

Részletesebben

Javaslat a helyi tanterv elkészítéséhez Magyar nyelv és irodalom 3. osztály

Javaslat a helyi tanterv elkészítéséhez Magyar nyelv és irodalom 3. osztály Oktatási célok: Javaslat a helyi tanterv elkészítéséhez Magyar nyelv és irodalom 3. osztály - irodalmi kifejezésformák, stílusbeli és szerkezeti sajátosságok felfedeztetése; - a magyar nyelv és a magyar

Részletesebben

Fejlesztı neve: Tavi Orsolya. Tanóra / modul címe: DINAMIKAI ISMERETEK RENDSZEREZÉSE, ÖSSZEFOGLALÁSA KOOPERATÍV TECHNIKÁVAL

Fejlesztı neve: Tavi Orsolya. Tanóra / modul címe: DINAMIKAI ISMERETEK RENDSZEREZÉSE, ÖSSZEFOGLALÁSA KOOPERATÍV TECHNIKÁVAL Fejlesztı neve: Tavi Orsolya Tanóra / modul címe: DINAMIKAI ISMERETEK RENDSZEREZÉSE, ÖSSZEFOGLALÁSA KOOPERATÍV TECHNIKÁVAL 1. Az óra tartalma A tanulási téma bemutatása; A téma és a módszer összekapcsolásának

Részletesebben

TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK

TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK Tantárgyi fejlesztések Ha fölgyújtjuk a gyermekben a veleszületett szikrát, azzal mindig olyan magaslatok felé nyitunk utat, amilyenekről álmodni sem mertünk volna. Kristine Barnett

Részletesebben

Tantárgyi követelmények. Német nyelv. 9. oszt.

Tantárgyi követelmények. Német nyelv. 9. oszt. Tantárgyi követelmények Német nyelv 9. oszt. Témakörök: Bemutatkozás Az én családom Az én barátom Az én házam/lakásom Az én szobám Az én iskolám Lakóhely bemutatása Napirend Étkezési szokások Szabadidő

Részletesebben

KOMPETENCIAALAPÚ TANMENET AZ 1. ÉVFOLYAM MATEMATIKA TANÍTÁSÁHOZ

KOMPETENCIAALAPÚ TANMENET AZ 1. ÉVFOLYAM MATEMATIKA TANÍTÁSÁHOZ TÁMOP-3.1.4.-08/1-2009-0010. Fáy András Református Általános Iskola és AMI Gomba KOMPETENCIAALAPÚ TANMENET AZ 1. ÉVFOLYAM MATEMATIKA TANÍTÁSÁHOZ KÉSZÍTETTE: KURUCZNÉ BORBÉLY MÁRTA TANKÖNYVSZERZİ munkája

Részletesebben

HONVÉDELMI ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA

HONVÉDELMI ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA HONVÉDELMI ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA A részei Középszint Emelt szint Szóbeli Szóbeli 180 perc 15 perc 240 perc 20 perc 100 pont 50 pont 100 pont 50 pont A vizsgán

Részletesebben

NÉMET NYELVBŐL. Magyar Szentek Római Katolikus Óvoda és Általános Iskola 3060 Pásztó, Deák Ferenc utca /

NÉMET NYELVBŐL. Magyar Szentek Római Katolikus Óvoda és Általános Iskola 3060 Pásztó, Deák Ferenc utca / NÉMET NYELVBŐL 1. osztály reagálásra. Bekapcsolódjon, és tevékenyen részt vegyen az órai játékokban, cselekvésekben. Ismerje a mindennapi üdvözlési és búcsúzási formákat. Ismerje a tanult témakörök szavait:

Részletesebben

Fenyős Zoltán. Fenyősné Kircsi Amália. Tanmenet. informatika általános iskola 4. osztály ÉVES ÓRASZÁM 36 ÓRA

Fenyős Zoltán. Fenyősné Kircsi Amália. Tanmenet. informatika általános iskola 4. osztály ÉVES ÓRASZÁM 36 ÓRA Fenyős Zoltán Fenyősné Kircsi Amália Tanmenet informatika általános iskola 4. osztály ÉVES ÓRASZÁM 36 ÓRA AJÁNLOTT TANKÖNYVEK ÉS MUNKAFÜZET Fenyős Zoltán Fenyősné Kircsi Amália: Gyöngyforrás (Játékos informatika

Részletesebben

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar magyar nyelv és irodalom

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar magyar nyelv és irodalom SYLLABUS I. Intézmény neve Kar Szak Tantárgy megnevezése Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar magyar nyelv és irodalom Helyesírás A tantárgy típusa DF DD DS DC X II. Tantárgy

Részletesebben

IDEGEN NYELV ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI

IDEGEN NYELV ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI IDEGEN NYELV ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI Az idegen nyelv érettségi vizsga célja Az idegen nyelvi érettségi vizsga célja a kommunikatív nyelvtudás mérése, azaz annak megállapítása, hogy a vizsgázó

Részletesebben

Tanmenet a 9. évfolyamok számára

Tanmenet a 9. évfolyamok számára Tanmenet a 9. évfolyamok számára Óraszám Tananyag Tevékenységi formák 1 3. KÖNYVTÁRISMERET, KÖNYVTÁRHASZNÁLAT A katalógus, a katalóguscédula, internetes katalógusok. Az interneten való tájékozódás. Különféle

Részletesebben

Differenciált óravezetés a Meixner módszer segítségével November 26. Ungár Ágnes Tanító, intézményvezető

Differenciált óravezetés a Meixner módszer segítségével November 26. Ungár Ágnes Tanító, intézményvezető Differenciált óravezetés a Meixner módszer segítségével 2018. November 26. Ungár Ágnes Tanító, intézményvezető Eltérő képességű, vagy eltérő fejlettségű tanulók az osztályon belül Különböző szocio-kulturális

Részletesebben