TANMENET MAGYAR NYELV KISISKOLÁSOKNAK

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TANMENET MAGYAR NYELV KISISKOLÁSOKNAK"

Átírás

1 TANMENET MAGYAR NYELV KISISKOLÁSOKNAK 2 4. osztály

2 Készítette: DR. GALGÓCZI LÁSZLÓNÉ gyakorlóiskolai szakvezetõ tanító Kiadja a Mozaik Kiadó, 6723 Szeged, Debreceni u. 3/B.; Tel.: (62) Drótposta: Honlap: Felelõs kiadó: Török Zoltán Nyomdai elõkészítés: Imosoft Kft. Honlap: Grafikus: Deák Ferenc Mûszaki szerkesztõ: Kovács Attila Készült a Készült a Generál Print Nyomda Kft.-ben szeptember Raktári szám: MS-9843 MOZAIK KIADÓ, 2000

3 BEVEZETÕ A tanmenetjavaslatok a Magyar nyelv kisiskolásoknak és az Anyanyelvi gyakorló kisiskolásoknak címû átdolgozott könyvekhez készültek. A tanítási órák száma a közoktatási törvény elfogadott tanítási napjaihoz igazodik. Ezeken bárki változtathat a helyi igényeknek (helyi tanterveknek) megfelelõen. A Magyar nyelv kisiskolásoknak 1-2. és az Anyanyelvi gyakorló kisiskolásoknak címû könyvek 1. osztályos anyagához nem készült tanmenet. Ez abból adódik, hogy az iskolák különbözõ programokkal tanítanak, s a könyvek használata így igazodhat az ismeretszerzés, illetve a gyakorlás anyagához. A tankönyv és gyakorlókönyv 1. osztályos anyaga 2. osztályban is felhasználható. Javaslom a könyvek mellett az ABC-ház tankönyvcsalád olvasókönyveit, mert azok nagyon jól egymásra épülve használhatók a nyelvhasználat fejlesztéséhez. A tanmenetjavaslatok kreatív felhasználásához jó munkát kíván: a szerzõ. 3

4 TANMENETJAVASLAT 2. osztály Heti óraszám: 3 óra A 2. évfolyamon a tanév elején a Magyar nyelv kisiskolásoknak címû könyv 1. osztályos részének ismétlése, illetve ennek a fejezetnek az áttekintése a tananyag része. Amennyiben elsõ osztályban használták az Anyanyelvi gyakorló kisiskolásoknak címû könyvet, ebben elegendõ feladat található a tananyaghoz. Abban az esetben, ha 2. osztályban találkoznak a tanulók ezzel a tan-, illetve gyakorlókönyvvel több gyakorlati feladat kerüljön megoldásra! Az órák anyagát ki-ki a helyi tantervéhez igazítsa, bõvítse több gyakorlóórával, illetve csökkentse azokat! Óra 1. Ismerkedés a Magyar nyelv kisiskolásoknak 1-2. c. tankönyvvel, az Anyanyelvi gyakorló kisiskolásoknak c. munkafüzettel. Mit tanultál 1. osztályban? Mit tartalmaz az elsõ osztályos fejezet? Mit tartalmaz a gyakorlókönyv? 2. Ismétlés az 1. osztályban tanultak ismétlése. Mit jelent számunkra a magyar nyelv? Mit kell tudnod anyanyelvünkrõl? A beszédünk. 3. Az emberi és az állati kommunikáció összehasonlítása. 4. A szöveg Szövegalkotás képrôl Hogyan írjunk helyesen? A mondatok helyesírása A szavak helyesírása A szavak felbontása szótagokra, betûkre. Az ábécé betûi. A könyv jeleinek magyarázata. Az idézet magyarázata. A beszédben a hangok tiszta ejtése. Nyári élmények eljátszása. Hasznos tanácsok lejegyzése füzetbe. Az emberi kommunikáció kifejezõ eszközei: beszéd, jel. Az állati kommunikáció: hang, viselkedés. Játékos gyakorlatok a tankönyv képeinek segítségével, egy-egy cselekvés eljátszása (állati-emberi viselkedés). Beszédben a mondathangsúly megfigyeltetése, gyakorlása. Hogyan olvassuk a szöveget? A kijelentô, kérdô és felkiáltó mondat helyesírása. Mondatkezdô nagybetû, írásjel. Másolás. Másolással szócsoportok írása helyesírásuknak megfelelôen. Hosszú magánhangzók, mássalhangzók, ly-os, j-s szavak. 4

5 9. A szótagolás, az elválasztás Szótagokból szavak kirakása. Szótagjátékok. 10. Szavak írásának gyakorlása az 1. osztályos szóanyag szavaiból. A magánhangzók idôtartamának megfigyeltetése: rak - rák, ver - vér, talál - tálal stb. 11. Szavak, mondatok alkotása. Nyelvi játékok. 12. Tájékozódás a tanulók elsô osztályban szerzett ismereteirôl. Tudásszintmérõ feladatlap alapján. 13. Ismeretek nyújtása a magyar nyelvrõl Mit nevezünk szövegnek? A beszélt szöveg. Hangok a beszédben. 14. A beszélt és az írott szöveg Mikor szöveg a szöveg? Az írás szerepe. 15. Mit fejeznek ki a szöveg mondatai? Képekhez történet (szöveg) alkotása szóban. Hogyan érzékeltethetô egy szöveg hangulata? Tankönyv o. alapján. 16. A mondat vizsgálata a tartalom (a beszélô szándéka) szerint. 17. A kijelentô és kérdô mondat megfigyeltetése. A kérdô mondat helyes hanglejtése a beszédben. 18. Hogyan kérdezzünk? Kérdezzünk a mondat szavaira! A kérdôszók megnevezése. Kijelentô mondatokra kérdezés. Pl.: Apu a szobában újságot olvas. Pl.: Mit olvas apu a szobában? 19. Az -e kérdôszó(cska) a kérdô mondatokban. A válaszoló mondatok. Állító - tagadó mondatok. A nem, se, sem használata. 20. A kijelentô és a kérdô mondatok gyakorlása. Mondatkezdô betûk, mondatvégi írásjelek pótlása. A szavak elválasztása. A szótaghatárok tapsolása, jelölése függôleges vonallal. Másolás. Rövid szavak tollbamondása. Szabályjátékok. Rövid mondatok, szavak tollbamondása. Rövid mondatok, szavak tollbamondása. Szavak kiegészítése betûkkel. Szövegek befejezése, kiegészítése. A tiszta ejtés, a helyes hangsúlyozás. A mondatok helyes sorrendje a szövegben. A szöveg összekevert mondatainak sorbarendezése. Szövegjátékok. A beszélt szöveg egy-két mondatának leírása emlékezetbôl. Mondathangsúlyok megfigyelése. A kérdô mondat leírása másolással. A mondatok helyesírása, mondatkezdés, írásjel:.? Másolás. A kérdõ mondatra válasz kijelentõ mondatokkal. Párbeszédek eljátszása, leírása. A kérdõ mondatok leírása másolással. 3-4 kérdô mondat tollbamondása. Az -e kérdôszócska helyesírása. Mondatok másolása. A kérdô mondatok dallama. Helyes hangsúlyozás, hanglejtés. A szavak helyesírása a mondatban. A mondat helyesírása. Rövid kijelentô és kérdô mondatok tollbamondása. 5

6 21. Mikor tudunk meg többet a mondatról? Rövid kijelentô mondatok bôvítése kérdésekre válaszoló szavakkal. Pl.: Laci olvas. Mit olvas? Laci könyvet olvas. 22. A felkiáltó mondat Mit fejezünk ki a felkiáltó mondattal? (öröm, fájdalom...) A mondatban a jaj, hû szavak utáni szó írása: Jaj, leesett a polc! Hû, de meleg van! 23. A felkiáltó mondat írása. A felkiáltó mondat felismerése szövegben. 24. Az óhajtó mondat Mit fejez ki az óhajtó mondat? A vágy, kívánság,... kifejezése. A mondatkezdés és a mondatvégi írásjel:! De jó lenne..., Ó, de jó lenne kezdések. 25. Az óhajtó mondatok a szövegben. Az óhajtó mondatok használata a párbeszédben A tanult mondatfajták felismerése. Különbözô mondatok a beszédben. A felszólító mondat parancsolás, tiltás, kérés A mondatvégi írásjel: (!). A felszólítást kifejezô szavak megfigyeltetése. A ne menj... és hasonló szerkezetek. 30. A kiejtéstôl eltérô helyesírású szavak a felszólító mondatban. A felszólító mondat gyakorlása: felismerés szövegben, mondatalkotás. 31. A kijelentô mondat szembeállítása a felszólító mondattal. 32. A mondatokról tanultak gyakorlása. Mondatalkotások, kiegészítések, írásjelek pótlása. 33. A mondatokról tanultak gyakorlása. Helyes kérdezés kérdô mondatokkal. Válaszok leírása emlékezetbôl. Kérdô mondatok írása szituációs helyzetekhez. Mondatok írása másolással, tollbamondással. A mondat helyesírása. Párbeszédekben a felkiáltó mondat használata (hangsúly). Felkiáltó mondat írása tollbamondással. A mondat helyes hangsúlyozása a beszédben. Az óhajtó mondat helyesírása. Mondatkezdés - mondatvégi írásjel. De jó lenne... szerkezetek helyesírása. Mondatok másolása kiegészítéssel. Ó, de jó lenne elmenni... stb. Mondatok helyesírása. Az írásjelek helyes használata. A mondatok hangsúlyozása. A mondat helyesírása. A tiltást kifejezô felszólító mondat helyesírása. A felszólítást kifejezô szavak írása. Felszólító mondat alkotása. Párbeszédekbôl a felszólító mondat leírása másolással, tollbamondással. Mondatok átalakítása: Nem ülsz le a földre. - Ne ülj le a földre! A mondat helyesírása. A kérdô mondat helyesírása. Az -e kérdôszócska helyesírása. Mondatok tollbamondása. 34. Mit tanultunk a mondatról? - Összefoglalás Mondatok helyesírása. 6

7 35. A mondatról tanult ismeretek felmérése. Mondatvégi írásjelek pótlása, mondatok kiegészítése. Mondatok tollbamondása. 36. A felmérés javítása, értékelés, a hiányosságok pótlása. 37. Mibôl épül fel a mondat? Szavak a mondatban. Szórend a mondatban. Szavakkal mondatalkotás különbözô szórendben. 38. Mit kell tudnunk a szavakról a mondatban? A szavak különírása. Tagolatlan mondat tagolása szavakra. Nagybetû a mondaton belül. 39. Hogyan használjuk a szavakat a mondatban? Szavak toldalékolása a mondatban kérdések szerint. 40. Hogyan csoportosíthatjuk a szavakat? Mondatok szavainak csoportosítása kérdéseknek megfelelôen. Ki? Mi? Kit? Mit? Kivel? Mivel? Versek, egyéb szövegek szavainak csoportosítása kérdôszók alapján. Egy szó több kérdésre válaszol. Gyakorlás: csoportosítások. 43. A szavak csoportosítása. Összefoglalás. 44. Felmérés. Mondat II. 45. Hangsorok - betûsorok jelentése - szavak Tréfás szósorok összeállítása. Visszafelé olvasva is szó legyen! Pl.: merem, kerék,... Betûkbôl szavak alkotása. 46. Mibôl épülnek fel a szavak? Mikor lesz a betûsorból szó? A betûk rendje a szavakban. 47. Hány betû van? A magyar ábécé betûi az 1. osztályos ismeretek alapján. - A 44 betû. Az ábécé. Hol van szükség az ábécére? Szavak az ábécé betûivel. 48. Hogyan keletkeznek a beszédhangok? A hangképzô szervek megfigyeltetése, hangképzési gyakorlatok. A mondatról tanult helyesírási ismeretek ellenôrzése. Egyéni és típushibák javítása. A szavak helyesírása a mondatban. A szórend. A szavak különírásának gyakorlása. A helyes tagolás. Tulajdonnév, személynév, állatnév írása a mondatban. A világos magyar mondat: a toldalékok szerepe. Szavak másolása. Szavak másolása. Szavak helyesírása kérdéseknek megfelelôen. A szavak helyesírása másolással, tollbamondással. A hangok tiszta ejtése. A betûk helyesírása a szavakban. Szavak írása az ábécé betûivel. Nevek írása ábécérendben. A magán- és mássalhangzók tiszta ejtése. A hangok betûinek lejegyzése, magán és mássalhangzó. 7

8 49. Milyenek a magánhangzók? A rövid és hosszú magánhangzók jelölése a szavakban Az ékezet jelentésmódosító szerepe: le - lé 50. Szabályjáték a szavakkal. Mondatalkotások a jelentés megfigyeltetésére. (sas - sás) A sas ragadozó madár. Zizeg a sás a réten. 51. Mikor rövid, mikor hosszú a magánhangzó a szóban? a - á, e - é a szavakban: teve - tévé, talál - tálal... Szógyûjtés. 52. Melyiket írjam? i vagy í? Szógyûjtés - mondatban az i - í megfigyeltetése: irat - írat (Mondatalkotás) Nevekben az i. 53. Mikor o - ó a szóban? (koros - kóros, borsot - borsót,...) Szógyûjtés képekrôl, versekbôl az ó a szavak végén hosszú! Kivétel no, nono. 54. ö - ô a szavakban Az -ó, -ô a szavak végén mindig hosszú! Kivétel no, nono! Szópárok gyûjtése: tör - tôr,... ó, ô végû szavak gyûjtése képrôl, versekbôl. 55. Szógyûjtés: -o, -ó, -ö, -ô A magyar helyesírás szabályai c. könyv használata. Gyakorlás u - ú, ü - û a szavakban ú; -û a szavak végén. Csoportosítás. Kivételek keresése A magyar helyesírás szabályaiban 58. Nyelvi játékok. A magánhangzók idôtartamának helyesírása. Szavak magánhangzóinak helyesírása. A magánhangzók helyesírása a szópárokban. Szavak írása másolással, tollbamondással. Szavak írása. Tulajdonnevek, személynevek helyesírása, másolás, tollbamondás. A szavak helyesírása: tiszta, pontos hangoztatás. Írás emlékezetbôl. A szavak helyesírása. Másolás, emlékezetbôl írás. Csoportosítás. A szavak helyesírása, tollbamondás. Szavak másolása. A magánhangzók helyesírása. 59. A magánhangzók helyesírásának gyakorlása. Csoportosítás, magánhangzók pótlása, tollbamondás. 60. Felmérés A magánhangzók idôtartamának jelölése. Kiegészítés, betûpótlás, tollbamondás. A magánhangzókkal kapcsolatos helyesírási ismeretek ellenôrzése. 61. A felmérés értékelése, javítása, szóalkotás. A típushibák és az egyéni hibák javítása. 8

9 62. Milyenek a mássalhangzók? Egyjegyû - kétjegyû - háromjegyû betûk. Az egyjegyû mássalhangzók hosszúsága írásban. Szógyûjtés, csoportosítás szövegbôl. 63. Hogyan jelöljük írásban a kétjegyû mássalhangzók hosszúságát? Szógyûjtés - szóalkotás - csoportosítás. Kiejtés szerinti írásmód: asszony, füttyent stb. 64. Hosszú mássalhangzós szavak gyûjtése. Szavak csoportosítása kérdéseknek megfelelôen halmazokban. Mikor ne hallgass a füledre? kisebb, meggyleves, egyes, bodza stb. 65. Egy hang, két betû: j - ly j-s és ly-es szavak megfigyeltetése versekben. Mit írunk j-vel és ly-jel? Az I. osztályban megismert szavak írása. 66. A j-s, ly-es szavak csoportosítása képrôl, tollbamondással. Szógyûjtések, szóalkotások betûkbôl. 67. A kiejtéstôl eltérô hangkapcsolatok írása szótagolással: utca, barátja, folytatja Nyelvi játékok. Mássalhangzók - magánhangzók a szavakban. Szóalkotás - rejtvény, csoportosítás. Szabályjátékok - mondatalkotás. Pl.: szál-száll 69. A mássalhangzókról tanult helyesírási ismeretek ellenôrzése. Mondatok szavaiban, szavakban betûk pótlása. Tollbamondás. 70. Melyik szót írjuk nagy kezdôbetûvel? Tulajdonnevek megfigyeltetése; falu, város, folyó, ország, emberek, állatok neve. 71. Szavak írásának gyakorlása. Tulajdonnevek keresése szövegben. Csoportosítás. A mássalhangzók idôtartamának helyesírása: az egyjegyû mássalhangzók. Másolás - betûpótlás: tol - toll, vasal - vassal, vet - vett,... A kétjegyû mássalhangzók idôtartamának helyes jelölése írásban. Másolás - emlékezetbôl írás. Szavak csoportosításakor a helyes másolás. Szavak helyesírása tollbamondás után. A j-s és ly-es szavak helyesírása. bagoly, varjú, héja, pulyka, majom, vaj, sajt, tej, tojás, jég, osztály, folyó,... A j-s, ly-es szavak helyesírása. Szavakban j és ly pótlása. A szavak helyesírása. Másolás. A betûk helyes jelölése a szavakban. Mondatok helyesírása. Egy betû hogyan változtatja meg a szó jelentését? A mássalhangzók helyesírásának ellenôrzése. Tulajdonnevek helyesírása, másolás. A szavak kis- és nagybetûvel való írása. Betûk pótlása a szavakban. 9

10 72. Nyelvi játékok. Szóalkotás - szabályjáték - rejtvény. Játékos nerek, becenevek. Ladó János: Magyar utónévkönyv keresztneveibôl válogatás. 73. Melyik szót írjuk elôbb? Szavak ábécérendben. Az ábécérend szabálya a magánhangzók esetében. 74. Szavak írásának gyakorlása ábécérendben. Versek tulajdonneveinek ábécérendbe sorolása. 75. Tréfás nevek ábécérendben. Pl.: gyümölcsváros lakói. 76. Mire bonthatók a szavak? A szótagolás és az elválasztás. Szavak szótagokra bontása. Az egytagú szavak. Elválasztás magánhangzók között. Pl.: fiú, leány, dió stb. Elválasztás magánhangzó és egy mássalhangzó között pl.: óra, Éva. 77. Elválasztás két különbözô mássalhangzó között: ab-lak, Er-zsi. A hosszú mássalhangzós szavak elválasztása: kop-pan. A kétjegyû hosszú mássalhangzós szavak esetében az elválasztás: vesz-szô. 78. Az összetett szavak elválaszt.: virág-váza... Szóalkotás: szócsalád összeállítása. Gépjátékok: a szótagolásra, elválasztásra. 79. A szavak elválasztásának gyakorlása. Gépjátékok 80. Nyelvi játékok. Szótagolás - elválasztás - szóalkotás. Pl.: al-ma, ma-dár, dár-da, da-lol-ta, Ta-más Mit tanultunk a szavakról? Összefoglalás, csoportosítás, kérdésekre szavak írása. 82. Mit tanultunk a szavakról? Összefoglalás - ábécérend. Szótagolás - elválasztás. A szavak helyesírása. Másolás - tollbamondás. Nevek helyesírása, tulajdonnevek írása. Tulajdonnevek helyesírása. Nyelvi kreativitás fejlesztése. Rajzos-játékos feladatok. A szótagok magánhangzóinak helyesírása. Elválasztás, másolás. A mássalhangzók idôtartamának helyes ejtése, írásban a helyes elválasztás. Másolás. Szólánc írása a helyes elválasztásokra: alma, ma-dár, dár-da,... Az összetett szavak elválasztásának szabálya. Másolás - tollbamondás. A szavak írása emlékezetbôl. Szólánc készítése: ká-vé, vé-ka, Ka-ti, Ti-bor A szavak helyesírása. Az elválasztás gyakorlása. A hangok idôtartamának helyes jelölése. Mondatokban szavak írása. Szavak ábécérendben. Elválasztási gyakorlatok. 10

11 83. Felmérés A szavak helyesírása. Tollbamondás. Szótagolás. 84. A felmérés értékelése, javítása. A hiányosságok pótlása. 85. A szavak jelentése. Az egy- és többjelentésû szavak. A szavak keresése a Magyar értelmezô kéziszótárban. A szavak jelentése a mondatban; egyjelentésû! 86. Az azonos alakú szavak megfigyeltetése. Rajzoláskor mire gondolsz? A Magyar értelmezô kéziszótár használata. 87. A rokon értelmû szavak megfigyeltetése. Egy vers rokon értelmû szavai (Pl.: József A.: Altató) A Képes diákszótár megismertetése. 88. Mikor melyik rokon értelmû szót használjuk? Rokon értelmû szavak szólásokban, közmondásokban. Rövid szöveg szavainak javítása rokon értelmû megfelelôivel. Egy-egy szó szinonimáinak összegyûjtése. 89. Szöveg átalakítása, rokon értelmû szavak használata. 90. Az ellentétes jelentésû szavak. Ellentétes jelentésû szópárok megfigyeltetése. Szabályjátékok. Szópárokkal mondatalkotás. 91. A szavak jelentése - gyakorlás. Egyjelentésû, többjelentésû, azonos alakú, ellentétes jelentésû, rokon értelmû szavak. Mondatalkotások. Mondásokban, szólásokban, közmondásban szavak pótlása. Szituációs játék szóláshoz. Pl.: Jó (különösen) mikor alszik. A könyökén jön ki. A helyesírási ismeretek ellenôrzése. Hibás szavak, mondatok javítása másolással. Mondatalkotás szavakkal. A hosszú magánhangzók helyesírása a szavakban. Mondatok helyesírása. Nyúl, zár, sír A választékos beszéd megfigyeltetése. Rokon értelmû szavak használata párbeszédekben. Pl.: vásárlás, Ági segít... Mondatok helyesírása. A választékos beszéd szavai. O. Nagy Gábor: Magyar szólások és közmondások c. könyvének megismerése. A szavak másolása. Mondatok helyesírása. Szöveg írása. A magán- és mássalhangzók idôtartamának jelölése a szópárokban; rövid - könnyû, hosszú - nehéz stb. Mondatok helyesírása. A mondatok helyesírása. A megfelelô szó helye a mondatban. Egy szóláshoz egy szituáció leírása 3 mondatban. 92. Nyelvi játékok a szó jelentése körében. Kommunikációs helyzetgyakorlatok - az élô beszéd szóhasználata. 11

12 93. A szavak szerkezete. A szavak vizsgálata: szótô + toldalék. A szavak elemzése. Melyik kérdésre, mely toldalékot kapja a szó? Szótárakban - Magyar értelmezô kéziszótárban a szó vizsgálata; az alapszó jelentése. 94. A szavakhoz járuló -val, -vel toldalék A szavak elemzése. Toldalékok pótlása kérdésnek megfelelôen. 95. Szóelemzések: szótô + toldalék. Hiányos szövegben a szavak toldalékos alakjainak pótlása. 96. Szószerkezetek toldalékolása. Rövid szövegek alkotása képekrôl. (Kisiskolások anyanyelvi gyakorlókönyvében.) Szóelemzések. 97. A helyesírás alapelvei; a szóelemzés a helyesírásban. Szótô + toldalék; azt, fogadták: az + t, fogad + ták. 98. Szavak helyesírása a szótô megkeresésével; nénje, bátyja, mondja. 99. Hogyan ejtjük? Hogyan írjuk? Írásban; dt, tj, dj, nj, nyj, tyj, de: higgye. Szóelemzések, szavak gyûjtése A kiejtéstôl eltérô helyesírású szavak gyûjtése szövegbôl. Csoportosítások - halmazok A mondatokban hogyan változik a szavak írása? A kijelentô mondat és a felszólító mondat szavai: szóelemzés Szóelemzések. Kijelentések átalakítása felszólításra. A szóelemek helyesírása. A -t, -ban, -ben, -ba, -be toldalék. A -val, -vel toldalékos szavak helyesírása. A mondatok helyesírása. A toldalékos szavak, a mondat helyesírása. A toldalékok helyes használata a beszédben. Rövid szöveg leírása önállóan. A mondatok helyesírása. A szavak helyesírásában segít a szóelemzés (a szótô keresése) és a szótagolás. A szavak másolása: szótô + toldalék. Szavak helyesírása, másolás: bátyja, hagyja, adja, látja, anyja stb. A szavak helyes másolása. Szavak másolása, tollbamondása. Pl.: fut - fusson, lát - lásson. Szavak helyesírása, tollbamondás Szavak csoportosítása helyesírásuk szerint. Szavak helyesírása a szóelemzés segítségével. Másolás, tollbamondás Nyelvi játékok. Gépjátékok, halmazok, rejtvények. A szavak helyesírása. 12

13 105. A szójelentésrôl, a szavak szerkezetérôl tanultak összefoglalása. Szavak, mondatok írása kérdésekhez. Csoportosítások, szóelemzések Felmérés írása. Szóelemzések. Tollbamondás. A szavak és mondatok helyesírása. A helyesírási tudnivalók ellenôzése A felmérés értékelése, javítása. Hibák javítása másolással Ismétlés A mondatról tanultak ismétlése. A mondat a tartalom szerint. Tagolatlan szöveg tagolása Mit tanultunk a szavakról? A magán- és mássalhangzók helyesírása a mondatban. Hibás szövegek javítása Szövegek tagolása mondatokra. Rövid szöveg alkotása képrôl. Szavak ábécérendben Mikor milyen szó illik a mondatba? Mondatok rokon értelmû szavakkal. Szöveg mondatainak kiegészítése kérdés alapján. Szavak csoportosítása kérdéseik szerint Év végi felmérés a 2. osztály anyagából. Feladatlap. Tollbamondás A felmérés értékelése, a hibák javítása. A hiányosságok pótlása A tanév végéig gyakorlás. Az osztály szintjéhez igazodó feladatok. Másolás, tollbamondás a Kisiskolások anyanyelvi gyakorlókönyvébôl. (Tollbamondások fejezet) Nyelvi játékok. Nyelvtani, helyesírási totó. A mondatkezdés, a mondatzáró írásjel helyes használata. A szavak írása a mondatban. Kisbetû, nagybetû. A hibás szövegekben a helyesírási hibák megfigyeltetése, javítása. A szavak helyesírásában a magán- és mássalhangzó idôtartamának jelölése. Mondatok helyesírása. Megfelelô szóhasználat. A nyelvhelyességi hibák kiküszöbölése. A -suk, -sük elkerülése. A tanult helyesírási problémák ellenôrzése. A helyesírási hibák javítása másolással. A nehéz helyesírású szavak gyakoroltatása. menjetek, álljatok, fonja, adja, vetítse, gyûjts, halljátok, edzés, lándzsa,... 13

14 3. osztály Heti óraszám: 3 óra A 3. osztályban az alapszófajok megtanítására kerül sor. Az ige, a fõnév, a melléknév megismerése a nyelvhasználat fejlesztését szolgálja. Ezek használatára kerül sor a tanulók fogalmazásaiban. A tanmenetben elmaradhatatlan az igeragozásnál azt hangsúlyozom, hogy csupán az alanyi ragozás tanítása történik, de mindez a megnevezése nélkül. A tanmenet a pedagógusnak készült, nem kell ragaszkodnia minden pontjához mereven. Változtathat rajta a helyi igényeknek megfelelõen. A névmások kiegészítendõ anyagként szerepelnek (kivéve a személyes névmást). Ezeknek a nyelvhasználatban van szerepük (fogalmazáskor) ezért kerültek a tanmenetjavaslatba. Óra 1. Mit tanulunk a 3. osztályban? Ismerkedés a 3. osztályos Magyar nyelv kisiskolásoknak és az Anyanyelvi gyakorlókönyv kisiskolásoknak c. könyvvel. Ismerkedés a könyvek bevezetô fejezeteivel, a könyv eleji idézetekkel. 2. Miért tanuljuk a magyar nyelvet? Kik tettek sokat nyelvünkért? Anyanyelvünk kincsünk. Szótárak bemutatása, használata. Magyar értelmezô kisszótár, Magyar szinonimaszótár, O. Nagy Gábor: Magyar szólások és közmondások c. könyve, A magyar helyesírás szabályai c. könyv 3. Ismétlés Beszédünk és írásunk A szöveg, a mondat beszédünkben és írásunkban A szavak a mondatban. A betûk rendje. Szóalkotási gyakorlatok A mondatról tanultak ismétlése. A kijelentô és kérdô mondat. A mondatok hangsúlya, hanglejtése és dallama. Mondatok alkotása, írása. Hogyan olvassuk a szöveget, hogy mások is megértsék? A helyes hangsúlyozás a szövegben. Nyelvünkrôl szóló idézetek pontos másolása. A szavak helyesírása. Képes diákszótár, Kiejtési szótár, Ablakzsiráf. A tagolatlan mondat tagolása mondatokra. A mondat tagolása szavakra. A mondatok helyesírása; mondatkezdés, mondatvégi írásjel. A szöveg funkciója. A szavak helyesírása a mondatban. Összekevert betûkbôl helyes szó leírása. A mondatok helyesírása. Az -e kérdôszócska a kérdô mondatban. Párbeszédek. 14

15 8-9. A felkiáltó és az óhajtó mondat. Mondatok gyakorlása. Írásjelek, mondatkezdés pótlása A felszólító mondat. A parancs, a tiltás a mondatokban. A mondatok helyesírásának gyakorlása. 12. A kijelentô mondat átalakítása felszólítóvá. A felszólítás megváltozott szavainak helyesírása. A felkiáltó mondat hû, jaj szavainak helyesírása. Az óhajtó mondatban a Jó lenne..., De jó lenne..., Ó, de jó lenne... helyesírása. A felszólító mondat helyesírásának gyakorlása. A Ne menj... stb. kezdetû mondatok, a felszólítást kifejezô szavak helyesírása. Mondat tollbamondása. Ne suksükölj! A helyes nyelvhasználat gyakorlása. A felszólítás szavainak helyesírása. A mondatvégi írásjelek helyesírása. Szavak tollbamondása. 13. A mondatokról tanultak gyakorlása. Mondatok tollbamondása. Írásjelek helyes használata. 14. Állítás - tagadás Az állítás, a tagadás kifejezése. 15. Foglaljuk össze! A mondatról tanultak összefoglalása. 16. Mit tudsz a szavakról? A szavak jelentése: egyjelentésû, többjelentésû, azonos alakú, rokon értelmû, ellentétes jelentésû szavak, a hangutánzó szavak. 17. Az összetett szavak Szócsalád különbözô szavakkal. A lyuk, hely szavakkal összetett szavak gyûjtése. 18. Mit tanultál a szótagolásról és az elválasztásról? Szótagolási gyakorlatok. Szavak elválasztásának gyakorlása. 19. Év eleji felmérés a 2. osztály anyagából. A mondat, a szavak, elválasztás. 20. A felmérés értékelése, hibák kijavítása, hiányosságok 21. Új ismeretek és a folyamatos gyakorlás anyaga Hogyan csoportosítjuk a szavakat a 3. osztályban? Mit neveznek meg a szófajok? A nem, ne, se, sem szavak helyesírása a mondatokban. A mondatfajták helyesírásának gyakorlása. A típushibák javítása szókiegészítésekkel. Mondatok kiegészítése önálló szavakkal. A szavakkal mondatalkotás. Szójelentés, helyesírás gyak. Pl.: ér, vár, sír. A hosszú mássalhangzós szavak helyesírása: kipp, loccs... Az összetett szavak helyesírásának gyakorlása. Az ly-jes szavak. Tollbamondás: összetett szavak különbözô fajta mondatokban. Az elválasztás gyakorlása: a hosszú mássalhangzónál, az összetett szavak, dz-s, dzs-s szavak elválasztása stb. Tollbamondás: szavak. Tollbamondás. Feladatlap. Típushibák és egyéni hibák javítása. A szavak helyesírása a kérdéseknek megfelelôen. 15

16 16 Óra 22. A fõnév - szófaj - névszó A fônév fogalma - konkrét és elvont fônév 23. A fõnév fajtái: köznév, tulajdonnév A fogalom kialakítása. 24. A tulajdonnév fogalma. A tulajdonnevek fajtái: A személynevek. Ladó János Magyar utónévkönyvének bemutatása. Nevek gyûjtése. A köznév és a tulajdonnév megkülönböztetése a helyesírásban. 25. Az állatnév Állatnevek gyûjtése hozott könyvekbôl. 26. A földrajzi név: ország, földrész, város, folyó, tájegység, hegy neve, utcák, terek neve. 27. Minek lehet még saját neve? Egyéb nevek: újság neve, könyvek címe, márkanév, égitest neve, intézmények neve. 28. A köznév és a tulajdonnév a szövegben. Tulajdonnév, köznév gyûjtése. Tulajdonnevek a környezetünkben. 29. Összefoglalás A fônévrôl tanultak összefoglalása. Nyelvi játékok. 30. A tanultak ellenôrzése; tollbamondás. A köznév, tulajdonnév keresése, gyûjtése szövegbôl. 31. Milyen toldalékot kap a fônév? Az egyes és többes számú fônév. A többes szám jele: a -k. 32. Az egyes és többes számú fônevek felismerése a szövegben. Az összetett fônevek gyakorlása szövegben. A toldalékos fônevek helyesírása egyszerûbb esetekben: -ba, -ban, -be, -ben. Magánhangzók a fônevekbem. A köznév és a tulajdonnév helyesírása. A személynevek helyesírása. A nevek ábécébe sorolása. Az állatnevek helyesírásának gyakorlása. A tulajdonnevek helyesírása. A köznév és a tulajdonnév helyesírása. A gyûjtött nevek helyesírásának gyakorlása. A tulajdonnevek helyes használata a beszédben. Pl.; Nem a Jancsi, csak: Jancsi. Köznév, tulajdonnév helyesírása szóalkotással, tollbamondással, kiegészítésekkel. A fônevek helyesírása. A többes számú fônevek helyesírása. A tô végi magánhangzó változása: babák. Egyéb változások; híd - hidak. Az ly-jes fônevek helyesírása. Az összetett fônevek írása. 33. A ragos fônevek. A -t ragos fônév. A -t ragos fônév helyesírása. Mindig: -t! 34. A -t ragos fônév felismerése a szövegben. Fônevek elemzése; szótô + rag A fônév -t ragjának felismertetése példákon. 35. Játék a fônevekkel. Egyes, többes-számú és -t ragos fônevek. Szó, szótagjátékok. A -t ragos fônév helyesírása. Tollbamondás. A fônevekben a magán- és mássalhangzók idôtartamának jelölése. Szótagjátékon elválasztás gyakorlása.

17 36. A -ban, -ben, a -ba, -be ragos fônevek Szótô + rag 37. A -ban, -ben, a -ba, -be ragos fônevek helyes használata, felismerése a szövegben. Szóalkotások. 38. A -val, -vel, ragos fônevek. A szótô + rag - elemzés. 39. A -val, -vel ragos fônevek megkülönböztetése más szavaktól. Pl.: vasal - vassal. 40. A -val, -vel, a -ban, -ben, a -t ragos és a többes számú fônevek a szövegben. A szóelemzés, a felismerés gyakorlása. 41. A tanult ragos fônevek felismerésének és helyesírásának ellenôrzése. Szövegbeni felismerés - tollbamondás. 42. A hiányosságok pótlása. A hibák javítása. 43. Milyen ragokat és egyéb toldalékot kaphat a fônév? A-ból, -bôl; -ról, -rôl; -hoz, -hez, -höz stb. ragos fônevek. Szóalkotás. Szóelemzés. 44. Nyelvi játékok a ragos fônevekkel. Szöveg kiegészítése; fônevekben ragok pótlása. 45. A szóképzés. A képzô; -ás, -és, -ász, -ész, -at, -et. Szóelemzés; szótô + képzô + rag. A rag lezáró szerepe. 46. Szóalkotás: szóképzés gyakorlása, szóelemzések. Az összetett fõnév A fônevek helyesírásának tudnivalói -ó, -ô, -ú, -û a fônevek végén. A kivételek: áru, apu, falu, kapu, eskü... Szövegbeni felismerés. A magyar helyesírás szabályaiból a kivételek leírása 49. Az -ó, -ô, -ú, -û végû (és a kivételek) fônevek gyûjtése szövegbôl, képrôl. Nyelvi játékok. Szóalkotás betûkbôl, szótagokból. A -ban, -ben, a -ba, -be ragos fônevek helyesírása, helyes használata. A fônév ragos alakjainak helyesírása. A -ba, -be, a -ban, -ben ragok helyesírása a mondatokban. Tollbamondás. A -val, -vel ragos fônevek helyesírása. A mássalhangzó helyesírása a -val, -vel ragos fôneveknél a toldalék (-val, -vel rag) kapcsolásakor. A tanult ragos fônevek helyesírásának gyakorlása. A helyesírás ellenôrzése, tollbamondás. A helyesírás típushibáinak, egyéni hibáinak javítása. A ragos fônevek helyesírása; -ból, -bôl, -tól, -tôl; -ról, -rôl. A -ban, -ben és a -hoz, -hez, -höz helyes használata: Hol? Orvosnál. Hová? Orvoshoz. A fônevekhez járuló ragok helyesírása. Tollbamondás. A képzett fônevek helyesírása: vadász, vadászat stb. A szavak helyesírása tollbamondással. A fônevek helyesírása. Az -ó, -ô, -ú, -û és a kivételek írása másolással. A magánhangzók helyesírása a fônevekben. Tollbamondás: szó, mondat. erdô, hajó, hosszú, gyönyörû,... 17

18 50. A j-s és ly-jes fônevek helyesírása. Szógyûjtés. A fônevek a szövegben. A ragos fônevek csoportosításának gyakorlása kérdéseik szerint. 51. A fônevek gyakorlása. Nyelvi játékok. Rokon értelmû fônevek. Fônevek szólásokban, közmondásokban. 52. A névutós fônév. Leggyakoribb névutók: alatt, alá, alól, fölött, fölé, mellett, mellé, között, közé. 53. A névutók helyes használata. Hol? ház mellett, ház fölött... Hová? ház mellé, ház fölé A névelôk: a, az; egy. A névelôk szerepe. A névelôk helytelen használata a személynevek (földrajzi nevek) esetében. Pl.: Nem a Lacit, hanem: Lacit. Pl.: Nem az Egerben, hanem: Egerben. 55. A névelôs és névutós szerkezetek a szövegben. A fônevek felismerésének gyakorlása. 56. Összefoglalás A fônévrôl tanultak rendszerezése. 57. A fônévrôl tanultak számonkérése. Felmérô dolgozat. A -j-s és ly-jes fônevek, a ragos fônevek helyesírása. A fônevek helyesírása mondatban. A rokon értelmû fônevek helyes használata, írása. Helyesírási gyak. A névutók helyesírása. A névutós fônév helyesírása. Szavak írása tollbamondással. Mondatok írása kiegészítéssel, tollbamondással. A névelôk helyesírása a köznevek elôtt - szószerkezetekben a hosszú mássalhangzók helyesírása. Pl.: az asszonynál, a madárfüttyöt. A fônevek helyesírása: köznév, tulajdonnév. A toldalékos fônevek: köznév, tulajdonnév esetében, helyesírásuk. A helyesírásról tanultak ellenôrzése felméréssel. 58. A felmérés értékelése. Hibák javítása. Típushibák és egyéni hibák javítása. 59. Az ige. A szófaj. Az ige fogalma: cselekvés, történés. 60. A ige létezést is jelent. A van, volt, lesz igék. A tagadást kifejezô igék: nincs, sincs. 61. Az igék csoportosítása jelentés szerint kérdések alapján. Igék gyûjtése, alkotása betûkbôl. 62. Igék a beszédben. Igék írott szövegben. A rokon értelmû igék. A szinonimaszótár használata. Egy-egy ige szinonimáinak lejegyzése. Tanult versekben rokon értelmû igék keresése. A cselekvést, a történést jelentô igékben a mássalhangzók helyesírása: kiejtéstôl eltérô igék: elszáradt, lehunyja. Ly az igében. A hosszú mássalhangzók helyesírása az igékben. Pl.: vannak, hallgatnak, állnak... A lesz ige helyesírása. Igék helyesírása. Másolás - emlékezetbôl szógyûjtéssel. Az igék helyes használata a beszédben. A írásbeli fogalmazás igéi: - a rokon értelmû igék vizsgálata, írása, szövegalkotás. Kommunikációs gyakorlatok. Szövegek átalakítása. 18

19 63. Az igék felismerése szövegben. A hangutánzó szavak. Az ellentétes jelentésû igék. Ige-e? Azonos alakú szavak: sír, zár, fog, nyúl, nevet magyarázata. 64. Az igék helyesírása. Az -ul, -ül végû igék; szógyûjtés, szóalkotás. 65. Az -ít végû igék helyesírása. Az -ul, -ül, és -ít, mint képzô fogalma. Szóképzés, szóelemzés Mássalhangzók, j és ly az igékben. Igék felismerése és gyûjtése szövegbôl. Igék csoportosítása helyesírásuk szerint. Az igék helyesírásának gyakorlása. 68. Az igék helyesírásáról tanultak ellenôrzése. Az igék felismerése szövegben. 69. Az ige ragozása Alanyi ragozás - az igékhez járuló személyragok. A cselekvô személye: én, te, ô, mi, ti, ôk. A személyes névmások. 70. Az igei személyragok kifejezik a cselekvô számát, személyét. Igeragozás gyakorlása, a szövegben az igék felismerése. 71. Az ige ideje. Az igeidôk megközelítése. A jelen idejû ige. A jelen idô jele:. Szóelemzés: igetô + illetve személyrag. Igeragozás jelen idõben. 72. A múlt idejû ige. A múlt idô jele: a -t! Szöveg elemzése. 73. A múlt idejû ige -t jele és a fônév -t ragjának megfigyeltetése. Múlt idejû igék és -t ragos fônevek a szövegben. A múlt idejû igék és a -t ragos fônevek helyesírása A múlt idejû igék ragozása. A létezést jelentô igék múlt ideje. Szóelemzés. Mondatokban az igék helyesírása. Szövegben igék, mondatokban betûk pótlása. Mondatalkotási gyakorlatok azonos alakú szavakkal. Az -ul, -ül végû igék helyesírása szavakban. Mondatokban kiegészítések a helyesírás gyakorlására. Az -ul, -ül, -ít képzôs igék helyesírása. Szavak, mondatok tollbamondása. A hosszú mássalhangzók, a kiejtéstôl eltérô helyesírású j-s és ly-jes igék írása. Igékben betûk pótlása, szövegben igék pótlása. Szavak, mondatok tollbamondása. Az igék helyesírása. Szavak. Önálló igeragozáskor a helyesírás gyakorlása. A magánhangzók helyesírása az igékben. -ul, -ül; -ít képzôs igék: merül, merít, repül, repít. Magánhangzó az igetôben: húz, ír, vív, szúr. A múlt idejû igék helyesírása. Mássalhangzó után: -t. Magánhangzó után: -tt. A lett ige helyesírása. 19

20 76. Az ige jövô idejének kifejezése. A fônévi igenév -ni képzôje, a fog szerepe. A jövô idô: fônévi igenév + fog. A majd + jelen idejû alak. A mondaton belüli jelentés: mire utal a mondat igéje - a mondat szerkezete. 77. Az igeidôk felismerése szövegben: Szöveg átalakítása különbözô igeidôben. 78. Nyelvi játékok az igékkel. Szólások, közmondások igéi. Rejtvények, találos kérdések. 79. Az igék helyesírásának gyakorlása. A múlt idejû igék, j-s, ly-jes igék. 80. Az igekötôs igék. Az igekötô jelentésmódosító szerepe. Hol áll az igekötô? 81. Igekötôs igék a szövegben. Az igekötôs igék helyesírása. Igék gyûjtése: igekötô az ige elôtt, igekötô az ige után, az igekötô és az ige között más szó is van. A magyar helyesírás szabályai c. könyv használata. 82. Az igekötôs igék elválasztása. Az igekötôs ige összetett szó, ezért a szóösszetételnél választjuk el. 83. Az igekötôs igék gyakorlása. Szólásokban, közmondásokban, szövegben az igekötôs igék. 84. Összefoglalás Az igérôl tanultak rendszerezése. 85. Az igérôl tanultak felmérése. Igék felismerése. Szöveg tollbamondása. Elválasztás. A lesz ige, a fônévi igenév mássalhangzójának helyesírása. Pl.: hinni fogok. Az igeidôk helyesírásának gyakorlása: múlt idô jele: -t, -tt. A mondatok helyesírása. Igék helyesírása emlékezetbôl. A hangok idôtartamának helyes jelölése. Szöveg tollbamondása. Szövegben betûk pótlása. Az igekötôs igék helyesírási tudnivalóinak megismerése. Igekötôs igék másolása a helyesírásuknak megfelelô csoportba. Szöveg igekötôs igéinek helyesírása. A helyes elválasztás. Az igekötôs igék helyesírása a képzett igékben (-ul, -ül; -ít). Az igék helyesírására vonatkozó ismeretek elmélyítése. Tollbamondás. Helyes másolás - igék a szövegben. 86. A felmérés értékelése. Hibák javítása. A helyesírás hibáinak javítása. 20

Nyelvtan összefoglaló 5. o.-tól. A hangok találkozásának szabályszerűségei

Nyelvtan összefoglaló 5. o.-tól. A hangok találkozásának szabályszerűségei Nyelvtan összefoglaló 5. o.-tól A hangok találkozásának szabályszerűségei Hangtörvények Magánhangzók: - 14 magánhangzó van - Képzésükkor a levegő akadály nélkül távozik a szájüregből - Önmagukban is alkothatnak

Részletesebben

TELEKI SÁMUEL ÁLTALÁNOS ISKOLA (Érd, Törökbálinti u. 1.)

TELEKI SÁMUEL ÁLTALÁNOS ISKOLA (Érd, Törökbálinti u. 1.) TELEKI SÁMUEL ÁLTALÁNOS ISKOLA (Érd, Törökbálinti u. 1.) Alsó tagozatos tantervek Magyar nyelv és irodalom Matematika Környezetismeret Ének-zene Vizuális kultúra Technika Testnevelés Helyi tanterv NAT

Részletesebben

Az 5 8. osztályos helyi tanterv magyar nyelv és kommunikáció

Az 5 8. osztályos helyi tanterv magyar nyelv és kommunikáció Az 5 8. osztályos helyi tanterv magyar nyelv és kommunikáció A kerettantervi témakörök Eligazodás a mindennapi élethelyzetekben Az írott nyelv A beszélt nyelv 5. évfolyam A tankönyvi fejezetek címe Ismételjünk!

Részletesebben

KAPOSFŐ HELYI TANTERV

KAPOSFŐ HELYI TANTERV KAPOSFŐ HELYI TANTERV 4.6. A német nemzetiségi nyelvoktatás Bevezetésének indoklása Az iskola a szülők igénye alapján vállalta fel a német nemzetiségi nyelvoktatást, amelyet sokszínű tartalmi és módszertani

Részletesebben

MAGYAR NVELV ÉS IRODALOM MŰVELTSÉGI TERÜLET

MAGYAR NVELV ÉS IRODALOM MŰVELTSÉGI TERÜLET MAGYAR NVELV ÉS IRODALOM MŰVELTSÉGI TERÜLET Általános alapelvek, célok Ez a tanterv olyan sportoló fiatalok számára készült, akik valamilyen sport tevékenységet magas szinten végeznek. Éppen ezért tanulóinknak

Részletesebben

TANULÁSBAN AKADÁLYOZOTTAK TANTERVE

TANULÁSBAN AKADÁLYOZOTTAK TANTERVE TANULÁSBAN AKADÁLYOZOTTAK TANTERVE RADÓ TIBOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY 1 Tartalomjegyzék Tantárgyi rendszer és óraszámok... 3 Magyar nyelv és irodalom 1-8. évfolyam...5

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM. 1 4. évfolyam

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM. 1 4. évfolyam MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1 4. évfolyam Célok és feladatok A magyar nyelv és irodalom tanítása az alsó tagozaton alapozó jellegű. A családi és az óvodai anyanyelvi nevelés eredményeiből kiindulva intenzíven

Részletesebben

HELYI TANTERV MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 5-8. évfolyam

HELYI TANTERV MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 5-8. évfolyam 2013 HELYI TANTERV MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 5-8. évfolyam KISKUNHALASI FELSŐVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA KISKUNHALAS, SZABADSÁG TÉR 6. 6400 1 A Felsővárosi Általános Iskola helyi tanterve magyar nyelvből Oktatási

Részletesebben

A Cecei Általános Iskola és Alapi Tagiskolájának. PEDAGÓGIAI PROGRAMJA II. rész HELYI TANTERV ALSÓ TAGOZAT

A Cecei Általános Iskola és Alapi Tagiskolájának. PEDAGÓGIAI PROGRAMJA II. rész HELYI TANTERV ALSÓ TAGOZAT és Alapi Tagiskolája Pedagógiai program A Cecei Általános Iskola és Alapi Tagiskolájának PEDAGÓGIAI PROGRAMJA II. rész HELYI TANTERV ALSÓ TAGOZAT 1 és Alapi Tagiskolája Pedagógiai program TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Tankönyv a gimnáziumok és a szakközépiskolák III. osztálya számára MAĎARSKÝ JAZYK

Tankönyv a gimnáziumok és a szakközépiskolák III. osztálya számára MAĎARSKÝ JAZYK MAGYAR NYELV Tankönyv a gimnáziumok és a szakközépiskolák III. osztálya számára MAĎARSKÝ JAZYK Učebnica pre III. ročník gymnázií a pre III. ročník stredných odborných škől TERRA vydavateľstvo, s. r. o.

Részletesebben

Magyar nyelv és irodalom 1. 4. évfolyam

Magyar nyelv és irodalom 1. 4. évfolyam Magyar nyelv és irodalom 1. 4. évfolyam Éves órakeret:1. 3. évfolyamok: 296 4. évfolyamok: 259 Heti óraszám: 1. 3. évfolyamok: 8 4. évfolyamok: 7 Témakörök 1.osztály 2. osztály 3. osztály 4. osztály Magyar

Részletesebben

KERETTANTERV AZ ALAPFOKÚ NEVELÉS-OKTATÁS BEVEZETÕ ÉS KEZDÕ SZAKASZÁRA (1 4. évfolyam)

KERETTANTERV AZ ALAPFOKÚ NEVELÉS-OKTATÁS BEVEZETÕ ÉS KEZDÕ SZAKASZÁRA (1 4. évfolyam) 8 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/68/II. szám I. KERETTANTERV AZ ALAPFOKÚ NEVELÉS-OKTATÁS BEVEZETÕ ÉS KEZDÕ SZAKASZÁRA (1 4. évfolyam) Célok és feladatok Az alapfokú nevelés-oktatás elsõ szakasza az iskolába

Részletesebben

Téma Óraszám Tanári bemutató Tanulói tevékenység Módszertan Óratípus Eszközök

Téma Óraszám Tanári bemutató Tanulói tevékenység Módszertan Óratípus Eszközök Tartalom 1. évfolyam... 2 A kulturált nyelvi magatartás, beszédművelés... 2 Az olvasás-írás tanulásának előkészítése... 3 Kis- és nagybetűk írásának elsajátítása... 5 Irodalomolvasás, szövegértés... 6

Részletesebben

B.) HELYI TANTERV (Tantárgyi felosztás) KERETTANTERV AZ ALAPFOKÚ NEVELÉS-OKTATÁS BEVEZETŐ ÉS KEZDŐ SZAKASZÁRA (1-4. évfolyam) Célok és feladatok

B.) HELYI TANTERV (Tantárgyi felosztás) KERETTANTERV AZ ALAPFOKÚ NEVELÉS-OKTATÁS BEVEZETŐ ÉS KEZDŐ SZAKASZÁRA (1-4. évfolyam) Célok és feladatok 1 B.) HELYI TANTERV (Tantárgyi felosztás) I. KERETTANTERV AZ ALAPFOKÚ NEVELÉS-OKTATÁS BEVEZETŐ ÉS KEZDŐ SZAKASZÁRA (1-4. évfolyam) Célok és feladatok Az alapfokú nevelés-oktatás első szakasza az iskolába

Részletesebben

2.1. A magyar nyelv tanításának tanterve az I IV. osztályban

2.1. A magyar nyelv tanításának tanterve az I IV. osztályban 2.1. A magyar nyelv tanításának tanterve az I IV. osztályban A tantárgyi tanterv országos hatókörű egységes tantervéből mutat be részleteket a modul első része. Jól elkülöníthető benne az anyanyelvi nevelésnek

Részletesebben

K O S S U T H L A J O S Á L T A L Á N O S I S K O L A

K O S S U T H L A J O S Á L T A L Á N O S I S K O L A K O S S U T H L A J O S Á L T A L Á N O S I S K O L A P E D A G Ó G I A I P R O G R A M Kossuth Lajos Általános Iskola 1171 Budapest Erzsébet krt. 56. 1-4. évfolyam MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Az általános

Részletesebben

Beszél az emberről, ahogy az ember beszél. Véghelyi Balázs

Beszél az emberről, ahogy az ember beszél. Véghelyi Balázs Beszél az emberről, ahogy az ember beszél. Véghelyi Balázs Magyar nyelv és kommunikáció Tankönyv 6. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet A kiadvány megfelel az 51/2012. (XII. 21.) EMMI-rendelet 2. sz. melléklet:

Részletesebben

Széplaki Erzsébet Érdemes tankönyvíró. Kézikönyv. a magyar nyelv tanításához

Széplaki Erzsébet Érdemes tankönyvíró. Kézikönyv. a magyar nyelv tanításához Széplaki Erzsébet Érdemes tankönyvíró Kézikönyv a magyar nyelv tanításához 7. évfolyam nyelvtan7_ujra_kk.indd 1 6/10/14 9:55 AM Szerző SZÉPLAKI ERZSÉBET a Tankönyvesek Országos Szövetségétől 2008-ban elnyerte

Részletesebben

HARMADIKOS NYELVTAN KÉZIKÖNYV HÓNAPRÓL HÓNAPRA MEIXNER - MÓDSZERŰ ANYANYELV TANKÖNYVCSALÁD

HARMADIKOS NYELVTAN KÉZIKÖNYV HÓNAPRÓL HÓNAPRA MEIXNER - MÓDSZERŰ ANYANYELV TANKÖNYVCSALÁD HARMADIKOS NYELVTAN KÉZIKÖNYV HÓNAPRÓL HÓNAPRA MEIXNER - MÓDSZERŰ ANYANYELV TANKÖNYVCSALÁD írták: Adorján Katalin, Csorba József, Damó Eszter AIÓ Tankönyvkiadó, 2012 Az alábbiakban tanítási órákra osztva

Részletesebben

Teleki Sámuel Általános Iskola (Érd, Törökbálinti út 1.) Helyi tanterv NAT 3 2007. Apáczai Kiadó gondozásában megjelent kerettantervet átdolgozta:

Teleki Sámuel Általános Iskola (Érd, Törökbálinti út 1.) Helyi tanterv NAT 3 2007. Apáczai Kiadó gondozásában megjelent kerettantervet átdolgozta: Teleki Sámuel Általános Iskola (Érd, Törökbálinti út 1.) MAGYAR NYELVTAN 5 8. ÉVFOLYAM Helyi tanterv NAT 3 2007. Apáczai Kiadó gondozásában megjelent kerettantervet átdolgozta: a társadalomtudományi munkaközösség

Részletesebben

Készítette:Hámor Jánosné. Magyar nyelv

Készítette:Hámor Jánosné. Magyar nyelv Készítette:Hámor Jánosné Magyar nyelv A tantárgy heti óraszáma: 2 Éves óraszám: 74 A tantárgy fôbb A t é m a k ö r ö k r e t é m a k ö r e i : szánt idô: Nyelvtani ismeretek 40% Szövegértés, szövegalkotás

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA IV. rész HELYI TANTERV

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA IV. rész HELYI TANTERV A Cecei Általános Iskola és Alapi Tagiskolájának PEDAGÓGIAI PROGRAMJA IV. rész HELYI TANTERV Az integráltan tanuló sajátos nevelési igényűek nevelési programja és a tanulásban akadályozottak helyi tanterve

Részletesebben

MAGYAR NYELV mint anyanyelv Tanterv

MAGYAR NYELV mint anyanyelv Tanterv Kétnyelvű általános iskola MAGYAR NYELV mint anyanyelv Tanterv A tantárgy óraszáma: 1. osztály: 210 óra 2. osztály: 210 óra 3. osztály: 210 óra 4. osztály: 175 óra 5. osztály: 175 óra 6. osztály: 175 óra

Részletesebben

1. melléklet Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei

1. melléklet Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei 1. melléklet Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei Tartalom Magyar nyelv és irodalom... 9 1. évfolyam... 9 2. évfolyam... 10 3. évfolyam... 12 4. évfolyam... 16 Magyar nyelv...

Részletesebben

A Kenderföld- Somági Általános Iskola. Helyi Tanterve,

A Kenderföld- Somági Általános Iskola. Helyi Tanterve, A Kenderföld- Somági Általános Iskola Helyi Tanterve, amely a 2013/2014. tanévtől az első és ötödik évfolyamtól felmenő rendszerben kerül bevezetésre 2013. 1 Magyar nyelv és irodalom 1 2. évfolyam A tanuló

Részletesebben

Kézikönyv a Nyelvtan 6. tanításához

Kézikönyv a Nyelvtan 6. tanításához Széplaki Erzsébet érdemes tankönyvíró Kézikönyv a Nyelvtan 6. tanításához nyelvtan6_uj_kk.indd 1 2014.06.12. 6:51 SZÉPLAKI ERZSÉBET a Tankönyvesek Országos Szövetségétől 2008-ban elnyerte az Érdemes tankönyvíró

Részletesebben

A NEW BRUNSWICKI SZÉCHENYI MAGYAR ISKOLA ÉS ÓVODA TANTERVE

A NEW BRUNSWICKI SZÉCHENYI MAGYAR ISKOLA ÉS ÓVODA TANTERVE A NEW BRUNSWICKI SZÉCHENYI MAGYAR ISKOLA ÉS ÓVODA TANTERVE Összeállították: Balla Ágnes és Gorondi Enikő (Óvoda) Kovács Éva és Schlóder Eszter (Alsó és Felső Tagozat) 2001 1 BEVEZETŐ Iskolánk abban a szerencsés

Részletesebben

VIII. kifutó rendszerű TANTÁRGYI TANTERVEK AZ ALAPFOKÚ NEVELÉS-OKTATÁS. (2-4. évfolyam)

VIII. kifutó rendszerű TANTÁRGYI TANTERVEK AZ ALAPFOKÚ NEVELÉS-OKTATÁS. (2-4. évfolyam) VIII. kifutó rendszerű TANTÁRGYI TANTERVEK AZ ALAPFOKÚ NEVELÉS-OKTATÁS (2-4. évfolyam) A 2/2008. (II.8.)OKM rendelettel módosított 17/2004. (V.20.) OM rendelet 3. számú mellékletével kiadott kerettanterv

Részletesebben

HELYI TANTÁRGYI TANTERV 1-4. évfolyam

HELYI TANTÁRGYI TANTERV 1-4. évfolyam 5420 Túrkeve, Kossuth L. u.15. OM 035917 T ú r k e v e HELYI TANTÁRGYI TANTERV 1-4. évfolyam Hatályos: 2013. szept.1-jétől 5420 Túrkeve, Kossuth L. u.15. TARTALOMJEGYZÉK Alapfokú nevelés-oktatás szakasza,

Részletesebben

Fráter György Katolikus Általános Iskola és AMI

Fráter György Katolikus Általános Iskola és AMI Fráter György Katolikus Általános Iskola és AMI HELYI TANTERV ALSÓ TAGOZAT 1-4 ÉVFOLYAM Tematikai egység/fejlesztési cél MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Fejlesztési feladatok és óraszámok 1-2. évfolyam Kerettantervi

Részletesebben