TANMENETJAVASLAT. a nyelvtan és helyesírás tanításához a 3. évfolyam számára

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TANMENETJAVASLAT. a nyelvtan és helyesírás tanításához a 3. évfolyam számára"

Átírás

1 TANMENETJAVASLAT a nyelvtan és helyesírás tanításához a 3. évfolyam számára Készült: Az Apáczai Kiadó Kerettanterve és Fülöp Mária Szilágyi Ferencné Nyelvtan és helyesírás munkáltató tankönyve alapján a 2009/2010-es tanévre Heti óraszám: 2 Éves óraszám: 74 Alkalmazható taneszközök: Nyelvtan és helyesírás munkáltató tankönyv a 3. évfolyam számára Anyanyelvi gyakorlófüzet Szókártyák (táblakártyák) 3-4. évfolyam Útmutató és ötlettár a szókártyák használatához 3-4. évfolyam Nyelvtan és helyesírás interaktív tananyag 3. évfolyam Kézikönyv tantárgyi program a magyar nyelv tanításához Felmérőlapok A tanmenetet készítette: Szilágyi Ferencné A tanmenetben használt rövidítések: Tk.: Nyelvtan és helyesírás munkáltató tankönyv; Agy.: Anyanyelvi gyakorló; It.: Interaktív tananyag; : Szókártyák

2 TANÉV ELEJI ISMÉTLÉS 1. A beszéd és az írás. Ismerkedés a taneszközökkel. Beszélgetés az anyanyelvről. Érvelés, párbeszéd, beszélgetés, szituációs játék - egyszerű kommunikációs formák (verbális, nem verbális) alkalmazása. 2. A mondatról tanultak ismétlése. 3. A szavakról tanultak ismétlése. Szótő és toldalék 4. Szótagolás, elválasztás A szövegről, mondatról, szavakról tanultak felidézése, rendszerezése. Nyelvi-nyelvtani jelenségek felismerése előzetes tudás alapján. Tanult szabályok alkalmazása (mondatírás ). A toldalékok szerepe beszédünkben. Megfigyelés, érvelés, következtetés, Szövegalkotás képről. Csoportosítás, válogatás. Kiejtés és írás összehasonlítása. Egyszerű szóelemzés szótagolással és szótőkereséssel. Tanult szabályok felidézése, alkalmazása. Szavak alkotása önállóan és megadott szabály alapján, betűkből, szótagokból. Elválasztási gyakorlatok, játékok egyéni és csoportmunkában. Hibakeresés, hibajavítás. Szabályfelismerés, kombinálás. Tk. 4/2. -Szövegértés, szövegalkotás -Az igényes, kulturált nyelvi magatartásnormák kialakítása kompetencia - nemzeti azonosságtudat kialakítása Tk. 5/3., 4., -Mondatalkotás, szövegalkotás 5. fejlesztése Tk. 5/3-5. -A helyesírás fejlesztése Tk. 6/6. -Igényes íráskép Tk Szövegértés, szövegalkotás, kommunikáció, szókincs Tk. 6/8. 7/9. -Kreatív anyanyelvi gondolkodás Tk. 7/9. b) -Helyesírási tudatosság Tk. 6/8.; 9. Megfigyelés, memória -Szókincsfejlesztés, igényes nyelvhasználat -Kreativitás, gondolkodás Tk. 8/14. -Helyesírási tudatosság Tk. 7/10. Tk o. Tk. 5. Tk o. Agy. 6/8-9. 8/12. Agy. 9. o. Tk. 8/12., 13. Tk o. Agy. 3/1. Tk. 8/ /11. Jelek a mindennapi életben. A nem verbális kommunikáció eszközei. Az osztály saját jelrendszerének megtervezése, elkészítése. Mondókák, kiszámolók gyűjtése, szótagolása. Szógyűjtések önállóan vagy csoportban különböző szempontok szerint. Könyvtárhasználat

3 5. A hangokról, betűkről tanultak ismétlése A magán- és mássalhangzók. Betűrend Szabályok elfogadása, mások gondolatainak megértése. A hang és betű összehasonlítása. Megfigyelés, érvelés, magyarázat, meggyőzés. A magán- és mássalhangzók helyes ejtése és írása a szavakban. Kiegészítés, hibajavítás. Betűrendbe sorolás, szótárhasználat. Kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia -Együttműködési képesség a páros és csoportmunkák során. -A beszédhangok helyes képzése -A megfigyelés pontossága, memória -A helyesírás fejlesztése, az alkalmazás képessége Tk. 8/ Tk. 9/16., 17. Tk Tk. 9/17. Tk. 8/15.; 9/16., 17. Agy. 3/2. 5/4-6. 6/7. Agy 4/3. 6. Tanév eleji tájékozódó felmérés Önálló feladatmegoldás Az alkalmazás képessége Felmérőlapok I. Tanév eleji felmérés 7. A felmérés javítása Hibafelismerés, javítás. Típus- és egyéni hibák megfigyelése, javítása. Önellenőrzés, hibajavítás A MONDATFAJTÁK 8. A kijelentő és a kérdő mondat 9. A kijelentő és a kérdő mondat Kijelentő és kérdő mondatok alkotása. Mondatalkotások, mondatvégi írásjelek pótlása. Tagolatlan szöveg szavakra, mondatokra tagolása. Mondat- és szövegalkotás képről. Párbeszéd felolvasása helyes hangsúlyozással. A kérdő és kijelentő mondatok szerepének megfigyeltetése. A kérdő mondatok helyes -Szövegértés, szövegalkotás -Kreatív nyelvhasználat -Helyes beszéd, hangsúlyozás Tk. 10/ o. Tk. 10/2. Tk. 10/1. Tk o. Agy. 10. o. It. 1. téma 11/3-4. -A helyesírási tudatosság alapozása Tk. 11/3.; 12/5. Találós kérdések gyűjtése, feladványok készítése egymásnak.

4 hangsúlyozása. Az e kérdőszócska helyes használata és írása. Párbeszédek alkotása, felolvasása, elmondása szituációs helyzetben. 10. A felkiáltó mondat A beszélői szándék megfigyelése a felkiáltó mondatban. A felkiáltó mondat felismerése szövegben, megkülönböztetése a beszélő szándéka szerint. Felkiáltó mondatok alkotása, kijelentő mondat átalakítása felkiáltássá. 11. A felkiáltó mondat Gyakori mondatkezdő szavak használata: jaj, hű, ó, éljen, ni stb. A felkiáltó mondat helyesírása: mondatkezdés, mondatvégi írásjel. Mondaton belüli vesszők alkalmazása. Szituációs helyzetek, az érzelmek kifejezése felkiáltó mondattal. 12. Az óhajtó mondat A beszélői szándék megfigyelése az óhajtó mondatban. Az óhajtó mondat felismerése, megkülönböztetése szövegben. Az óhaj, vágy, kívánság kifejezésének nyelvi eszközei és lehetőségei (megfigyelés, tapasztalatszerzés, reproduktív szövegalkotás. kompetencia - Kommunikáció, együttműködés Kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia -Kreativitás, önkifejezés -Olvasás, szövegértés, szövegalkotás -A helyesírási tudatosság alapozása kompetencia - Együttműködés, mások gondolatának megértése Tk. 11/4. 12/7. Tk.10/1. c) 11/4. Agy. 11. o. It. 1. téma Tk. 13/ 1.; 2.; 3.; Tk o. Tk. 13/3. c) It. 2. téma Tk. 13/2.; 14/4. Tk. 15/7-9. -Szövegértés, szövegalkotás -Kreatív nyelvhasználat és stílus Tk. 14/4.; 5. Kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia -Verbális és nem verbális kommunikáció -Szövegértés, szövegalkotás -Különböző (meglévő) tudáselemek összekapcsolása új ismerettel -Feladat- illetve problémamegoldó képesség Tk. 16/1. 17/6. Tk. 16/2. 17/3. Tk. 17/4. 5. Tk.15. o. It. 2. téma Tk It.3. téma Különböző mondatfajtákat tartalmazó szövegrészletek, párbeszédek gyűjtése szabadon választott irodalmi művekben, majd ezek előadása párban, csoportban.

5 A - bár, bárcsak - szavak használata. Mondatalkotás, átalakítás, kiegészítés. 13. A felszólító mondat A beszélői szándék megfigyelése a felszólító és mondatban. A felszólító mondat felismerése, megkülönböztetése szövegben. A felszólítást kifejező szavak helyesírásának gyakorlása. Összehasonlítás, kiegészítés, átalakítás. 14. A felszólító mondat A felszólító mondat szerepe beszédünkben. Az ismeretek kommunikatív alkalmazása. Szituációs játékok, beszédhelyzetek teremtése. A kérés, felszólítás, parancs tiltás szerepe. Vélemények megfogalmazása. Mondatalkotás, átalakítás. 15. Gyakoroljunk! A mondatfajták felismerése a beszélő szándéka szerint. Mondatvégi írásjelek pótlása. Önálló mondatalkotás, -kiegészítés. Szövegalkotás szóban és írásban, a különböző beszélői szándék alkalmazása kommunikációs 16. Témazáró felmérés: A mondatfajták helyzetekben. A önálló feladatmegoldás, a tanultak alkalmazása. Önkifejezés, mások Tk. 17/3. d) gondolatának megértése. 17/6. Tk. 18/1-3. -Szövegértés, szövegalkotás -Helyesírási tudatosság Tk. 19/4-5. Tk. 18/3. 19/4. (megfigyelés, következtetés, emlékezet) Esztétikai-művészeti tudatosság Tk. 20/8. és kifejezőképesség -Az udvarias, kulturált nyelvi magatartásnormák kialakítása, kreatív nyelvhasználat és stílus Tk. 20/7., 9. -Szövegértés, szövegalkotás -A helyesírási tudatosság Tk. 20/9. alapozása -Szövegértés, szövegalkotás Tk o. -Kreatív nyelvhasználat és stílus (megfigyelés, elemzés, következtetés) Önállóság, alkalmazási képesség, döntés. 23/7., 9. Tk. 21/ /8. Felmérőlapok II. A mondatfajták Tk o. Agy. 13. o. Tk. 20. o. It. 4. téma Tk Agy 12. o.

6 17. A felmérés értékelése, javítása A SZAVAK 18. Mit tudsz már a szavakról? 19. A rokon értelmű szavak 20. Az ellentétes jelentésű szavak A SZÓFAJOK Egyéni és típushibák megbeszélése, javítása. Érvelés, meggyőzés. Szavak jelentésének vizsgálata (szóalkotás, jelentések értelmezése) Szótárhasználat A szavak jelentésbeli változásának és a hangok időtartamának összefüggése (megy-meggy, hal-hall) Rokon értelmű szavak gyűjtése, szerepének megfigyeltetése. Szókincsbővítés, árnyaltabb kifejezésmód a rokon értelmű szavakkal. Szócsaládok összeállítása, szótárhasználat. Indoklás, jelentésértelmezés. Ellentétes jelentésű szópárok gyűjtése. Szabályfelismerés, szabályjátékok, rejtvények. Mondat- kiegészítés, átalakítás. Szavak csoportosítása, válogatása. Anyanyelvi játékok (kakukktojás, rejtvény ) Hibafelismerés és javítás Tk. 26/5-6. -A helyesírás alapozása -Tudatos és kreatív Tk. 26/ nyelvhasználat Tk. 25/1-4. -Feladat- illetve problémamegoldó képesség -Szókincsfejlesztés Tk. 28/3-5. -Szövegértés, szövegalkotás -Választékos nyelvhasználat, kifejezésmód kompetencia - Együttműködési képesség, egymás tanítása, tolerancia (logika, szabály, összefüggés felfedezése) -Kreatív anyanyelvi gondolkodás, az alkalmazás képessége kompetencia - Kooperatív hajlandóság, egymástól tanulás Tk. 29/6. Tk. 29/6., 8. Tk Tk It. 5. téma Tk. 30/2. 31/5. Tk It. 6. téma Tk. 31/6. 32/9. Tk. 30/ /6 Saját szókincstár összeállítása. Eddig ismeretlen vagy kevésbé ismert szavak, szinonimák gyűjtése. Szó és betűrejtvények készítése, gyűjtése.

7 21. Mit jelentenek a szavak? A szófaj fogalmának előkészítése 22. A szófaj fogalmának előkészítése Szavak jelentésének megfigyelése. Gondolkodási műveletek segítségével nyelvtani jelenségek megfigyeltetése. Csoportosítás, összehasonlítás, szókincsfejlesztés. Kooperatív tanulási technikák alkalmazása Szavak csoportosítása jelentésük szerint. Szógyűjtés, jelentésértelmezés. A szófajok összehasonlító áttekintése. (páros és/vagy csoportmunkák). A FŐNÉV 23. A főnév fogalma A főnév fogalmi jegyeinek kialakítása induktív módon. Főnevek jelentésének megfigyelése (élőlényt, tárgyat, gondolati dolgot nevez meg.). Kiemelt főnevek csoportosítása. Magyarázat, meggyőzés, érvelés. 24. A főnév felismerése Főnevek felismerése szócsoportokban, mondatokban és szövegben. Főnevek gyűjtése tematikus csoportosítással. Kooperatív technikák alkalmazása. Főnevek alkotása betűkből, szótagokból. -Felfedező, induktív tanulási technika -Gondolkodási képesség (összefüggések megértése ) -Értelmező szó, mondat és szövegolvasási képesség. -Logikus gondolkodás, összefüggések felfedezése -Együttműködési képesség, egymástól tanulás -Funkcionális írás Tk. 33./1. 34/3-5. Tk. 33/1. 34/5. Tk. 34/5. 36/10. Tk.35/7. Tk.35/6. Tk.35/6. Tk. 38/ Az önálló tanulási képességek (emlékezet, figyelem, gondolkodás) -Írásrutin, helyesírás Tk. 37/2. Tk. 37/1 -Olvasás, szövegértés Gondolkodási képességek Tk. 39/6-7. (felismerés, csoportosítás, hozzárendelés ) Tk. 40/8-9. kompetencia - Együttműködési képesség, egymástól tanulás Írásrutin, helyesírás Tk. 40/8-9. Tk It. 7. téma Tk Szgy. It. 7. téma Tk Agy It. 8. téma Tk Agy. 18. It. 8. téma Anyanyelvi játékok, játékos versenyek: Activiti, Barchoba, Ki vagyok én?, Mit visz a kishajó? (Pl.: csak tulajdonságot jelentő szavakat ) Anyanyelvi játékok, játékos versenyek: Activiti, Barchoba, Ki vagyok én?, Mit visz a kishajó? (Csak főnevet visz, ami megadott betűvel kezdődik, vagy megadott szótagszámú, vagy élőlény neve ) Szókitaláló: rajzold le, írd körül

8 25. A főnév fajtái A köznév és a tulajdonnév 26. A köznév és a tulajdonnév 27. A köznév és a tulajdonnév helyesírása. 28. A köznév és a tulajdonnév helyesírása. Gyűjtés képekről. A tapasztalatokra épülő nyelvi fogalomrendszer alapozása. Nyelvi jelenségek megfigyelése, következtetés, szabályalkotás, elvonatkoztatás. Szógyűjtés, csoportosítás. A főnév fajtáinak csoportosítása, megnevezése. Köznevek és tulajdonnevek felismerése, megfigyelése a mondatban. A köznév és a tulajdonnév felismerése szövegben, csoportosításuk. Szógyűjtés, köznév és tulajdonnév egymáshoz rendelése. Analóg nyelvi jelenségek megfigyeltetésével, elemzésével nyelvtani fogalmak kialakítása, ismeretek elsajátítása. Helyesírási szabályok alkotása, alkalmazása. Betűpótlások, csoportosítások. Tapasztalatszerzés a tulajdonnevek különböző fajtáiról, helyesírásuk gyakorlása kooperatív munkával. A köznevek és tulajdonnevek helyesírásának változatos gyakorlása: betűpótlás, hibajavítás, párosítás, csoportosítás -A helyesírás alapozása Tk. 42/3. 43/7. Tk Összetett intellektuális képességek fejlesztése Tk. 41/1. 43/8. Agy. 22. It. 9. téma -Olvasás, szövegértés Tk. 42. o. -A nyelvi tudatosság fokozása, szabályalkalmazás (megfigyelés, csoportosítás) -Önállóság az információszerzésben, a feladatvégzésben -Önállóság és tudatosság a szabályalkalmazásban. -Kreatív nyelvhasználat -Olvasás, szövegértés, szókincsfejlesztés kompetencia - Együttműködési képesség, egymástól tanulás, tolerancia Természettudományos komp. -emlékezet, figyelem, Tk. 43/7. Tk. 43/7. 42/5. Tk Agy. 23. It. 9. téma Tulajdonnevek gyűjtése csoportokban a településről és környékéről. Anyanyelvi játékok (Ország-város, Ki vagyok én?...) Tk. 43/8. 43/6. Térképvázlat készítése, bemutatása Tk 45/4.,6. Tk.4 4/1.,2. 46/8. Tk. 44/1. Tk. 48/15. Tk. 49/18., 20. Tk Agy It. 10. téma Tk Agy It. 10. téma (kiállítása) a településre jellemző tulajdonnevekkel (pl.: a település egyik részéről, az iskola környékéről ). Témahét: nyelvi hagyományőrzés, a szólások, közmondások szerepe

9 29. A főnevek toldalékos alakjai 30. A főnév egyes és többes száma, a többes szám jele. Nyelvi jelenségek tapasztalatokra épülő megfigyeltetése. A toldalék szerepének vizsgálata. Egyszerű szóelemzések Toldalékok pótlása, hibajavítás. Toldalékos szavak alkotása, gyűjtése kérdések segítségével. A többes szám jelölésének felfedezése, felismerése szövegben is szövegértelmezéssel. A többes szám szerepe. Többes számú főnevek alkotása. Összehasonlítás, szabályalkalmazás, csoportosítás. A toldalék megváltozásának megfigyelése 31. A t ragos főnevek Megfigyelésre, tapasztalatokra épülő, induktív ismeretelsajátítás. A t ragos főnevek szerepe, felismerése, helyesírása. Helyesírási szabályalkotás, annak alkalmazása különböző írástevékenységekben. Toldalékolás, csoportosítás. 32 A - ból, -ből, -ról, - ről, -tól, -től ragos főnevek A - ból, -ből, -ról, -ről, -tól, -től ragos főnevek szerepének megfigyelése, felismerésük szövegben. Helyesírási szabály felfedezése, megfogalmazása. gondolkodás -Írásrutin 48/16.,17. Tk. 50/1. -Elemzőképesség, analógiák 51/5. Tk Tk. 50/2. -Olvasás, szövegértés, szövegalkotás -A nyelvi tudatosság, helyesírás Tk.51/4-5. -A helyesírási tudatosság alapozása -Önállóság az információszerzésben, a feladatvégzésben (szabályalkotás, csoportosítás) -Olvasás, szövegértés -Feladat- illetve problémamegoldó képesség -A helyesírási tudatosság alapozása, szabályalkalmazás -Önállóság az információszerzésben, a feladatvégzésben -Olvasás, szövegértés, szóbeli szövegalkotás Tk. 53/5. 54/9. Tk. 52/2. 53/4. Tk. 54/7., 9. Tk. 55/1. 56/5. Tk. 55/2-3. Tk. 56/4. Tk. 58/6-7. Tk. 57/1-4. Tk.: It. 11. téma Tk Agy. 29. It. 12. téma Tk It. 13. téma beszédünkben. Olyan szólások, közmondások gyűjtése, amelyekben toldalékos főnevek találhatók. Értelmezés, lerajzolással, bemutatással, történetbe ágyazással.

10 33. A -ban, -ben, -ba, -be ragos főnevek 34. A toldalékos főnevek gyakorlása 35. A névelő A határozott névelő 36. A névelő A határozatlan névelő Szavak, mondatok kiegészítése. A -ba, -be, -ban, -ben ragos főnevek helyes használatának gyakorlása mondatalkotással, szövegértelmezéssel. Megfigyelésre, tapasztalásra épülő szabályalkotás. Toldalékok pótlása, hibajavítás, toldalékos szavak csoportosítása. A tanult helyesírási szabályok kreatív alkalmazása egyéni, páros és csoportmunkában. Szavak halmazokba rendezése, hibajavítás, toldalékok pótlása. Mondat és szövegalkotás toldalékos szavakkal. Tollbamondás, önellenőrzés. Fogalomalkotás nyelvi tapasztalat alapján. Induktív ismeretelsajátítás. A határozott névelő szerepének, használatának megfigyelése. Szabályalkotás, alkalmazás. Névelők pótlása mondatokban. Fogalomalkotás nyelvi tapasztalat alapján. A határozott és határozatlan névelő szerepének megfigyeltetése. -A helyesírási tudatosság alapozása. szabályalkalmazás kompetencia - Együttműködési képesség, egymástól tanulás, tolerancia -Értelmező olvasás, szövegértés -Helyes, igényes nyelvhasználat és helyesírás -Írásrutin és helyesírás (memória, rendszerezés, kreativitás) -Tanulási képesség önállóan és csoportban. Kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia -Önállóság az információszerzésben, a feladatvégzésben -Értelmező olvasás, szövegértés -Helyes, igényes nyelvhasználat és helyesírás (megfigyelés, összehasonlítás, lényegkiemelés) Tk. 57/4. 58/5-6. Tk. 60/5-6. Tk. 59/1-3. Tk. 60/4-6. Tk. 61/1-3. Tk. 62/5-7. Tk. 62/7. Tk. 63/8.9. Tk Agy. 29/41. It. 14. téma Agy.28/38. 29/40. Agy. 31/45. It. 15. téma Tk It. 16. Tk. 63. It. 16. Anyanyelvi játékok: szóláncok főnevekkel; szövegalkotás szóhalmazból véletlenszerűen kihúzott főnevekkel névelők használatával csoportmunkában. Egymás történeteinek meghallgatása, átalakítása.

11 37. A főnévről tanultak összefoglalása, rendszerezése. 38. A főnévről tanultak összefoglalása, rendszerezése. Összehasonlítás. A határozatlan névelő felismerése. Mondatok átalakítása, jelentésváltozás megfigyelése. A főnevek felismerése szövegben, csoportosítás jelentés szerint. Köznév és tulajdonnév felismerése, a rájuk vonatkozó helyesírási szabály alkalmazása. Toldalékos főnevek helyesírása. Betűpótlás, mondatok kiegészítése. Tanult helyesírási szabályok felismerése és alkalmazása feladatmegoldás, írástevékenység során. Hibásan írt szavak felismerése és javítása mondatban, szövegben a szabály felidézésével. Tollbamondás, emlékezetből írás. -Értelmező olvasás, szövegértés Tk. 63/8. -A nyelvi tudatosság fokozása Tk. 63/9.,10. (rendszerezés, csoportosítás) -A nyelvi tudatosság fokozása, az alkalmazás képessége -Értelmező olvasás, szövegértés Tk. 64/1. Tk. 64/2. Tk. 64/1-2. Kezdeményezőképesség és Tk. 66/7. vállalkozói kompetencia -Tanulási képesség önállóan és csoportban. Tk. 66/9. (megfigyelés, memória) -Írásrutin és helyesírás Tk. 66/ Felmérés A főnévről szerzett ismeretek felmérése -Önálló feladat-, problémamegoldó és önellenőrző képesség. 40. A felmérés javítása A felmérés értékelése. A hiányok pótlása, javítások a feladatok megoldásával. AZ IGE 41. Az ige fogalma, jelentése. Fogalomalkotás nyelvi tapasztalat alapján. -Önellenőrző, hibafelismerő, hibajavító képesség, önismeret -A nyelvi tudatosság fokozása III. sz. felmérőlap A főnév Tk. 68/4. 69/5-6. Tk Agy.26. It.16. Tk. 66. Agy:27. It.16.

12 Cselekvést jelentő szavak, 42. Az ige fogalma, jelentése. Cselekvést, történést jelentő szavak 43. Cselekvést, történést, létezést jelentő szavak Az ige, jelentésének megfigyelése: kifejezhet cselekvést, történést. A cselekvések bemutatása, eljátszása. Cselekvést jelentő igék keresése szóhalmazban, szövegben. Összehasonlítás, fogalomalkotás. Fogalomalkotás nyelvi tapasztalat alapján. Az ige jelentésének vizsgálata: az ige történést is kifejezhet. A történést jelentő igék felismerése Igék tematikus gyűjtése kérdések, képek alapján,, csoportosításuk. Szövegek, mondatok kiegészítése igékkel. Fogalomalkotás nyelvi tapasztalat alapján. Az ige jelentésének vizsgálata: az ige létezést is kifejezhet. Létezést jelentő igék felismerése. Mondat-, szövegalkotás igékkel. Az ige mondatbeli szerepének vizsgálata. 44. Az ige ragozása Az igék felismerése, ragozása. Az egyes és többes szám fogalma. A személyrag fogalma, szerepének megfigyelése. Egyszerű szóelemzések, szótő és személyrag megkeresése. Személyragok pótlása szavakban, szövegben. -Logikus gondolkodás, összefüggések felfedezése -Értelmező olvasás, szövegértés, szövegalkotás -Önállóság az információszerzésben, a feladatvégzésben (megfigyelés, memória) -Értelmező olvasás, szövegértés, szövegalkotás (emlékezet, fogalomalkotás) -Szövegértés, szövegalkotás Tk. 68/4. 69/7. Tk. 68/3. Tk.: Agy It. 17. téma Tk. 70/8.,10. 71/11. Tk.: Agy. 36- Tk. 72/ It. 17. téma Tk. 71/13. Tk. 71/11. 73/16. Tk.: Tk. 71/12. 73/ Írásrutin és helyesírás 72/ Önállóság az információszerzésben, a feladatvégzésben -A verbális gondolkodás fejlesztése -A nyelvi tudatosság fokozása Tk. 74/2. 75/3. Tk. 74/1-2. Tk. 75/4. Agy.: 38. It. 17. téma Tk Agy. 40. It. 18. téma Játék: Találd ki az igét! Kis lapokra felírt cselekvéseket kell egy-egy gyereknek eljátszani, a többiek pedig találják ki, hogy mi volt a lapra írva. Kreatív szövegalkotás 5-6 megadott igével.

13 45. Az ige ragozása A cselekvő számának, személyének megállapítása. A személyes névmások használata (megnevezés nélkül). Szöveg átalakítása a cselekvő személyének megfelelően. Igeragozási gyakorlatok. 46. Az igeidők A jelen idejű igék Az igék vizsgálata, összehasonlítása szövegkörnyezetben. Indoklás, magyarázat. Mondatok átalakítása, a cselekvés idejének megváltoztatása. A jelen idejű igék megfigyelése, szerepe, használata. 47. A jelen idejű igék A jelen idejű igék felismerése, csoportosítása. Igeragozási gyakorlatok. Rokon értelmű és ellentétes jelentésű j. idejű igék. Szókincsbővítés szómagyarázattal. 48. A múlt idejű igék Fogalomalkotás nyelvi tapasztalat alapján. Az ige múlt idejének megfigyeltetése, igék elemzése. Helyesírási szabály fogalmazása a múlt idő jeléhez. Mikor t, mikor tt? Múlt idejű igék felismerése szóhalmazban, szövegben. Tollbamondás. -Gondolkodás (analógiák Tk. 77/8-9. felismerése példák alapján) Tk. 76/7. -Értelmező olvasás, szövegértés, 77/10. reproduktív szövegalkotás -Funkcionális nyelvhasználat Tk. 77/10. Tk. 78/1-2. -Szóbeli kifejezőképesség (érvelés, magyarázat) -Szövegértés, szövegalkotás Tk.78/2. 79/1-2. -A nyelvi tudatosság fokozása Tk. 79/1-2. Tk. 80/6. -A verbális gondolkodás fejlesztése -Írásrutin, helyesírás Tk. 81/7-9. -Szövegértés, szóbeli szövegalkotás Gondolkodási képességek (fogalomalkotás, általánosítás, összefüggések felfedezése) Tudatosság, szabálykövetés a helyesírásban. -A verbális gondolkodás fejlesztése Tk. 81/8. Tk. 83/3. Tk. 84/5-6. Tk. 82/ A múlt idejű igék Múlt idejű igék felismerése, -Szövegértés, szövegalkotás Tk. 85/10. Tk Agy. 41. It. 18. téma Tk Agy. 43. It. 19. téma Tk It. 19. téma Tk It. 20. téma Hibavadászat csoportokban. Ki talál több helyesírási hibát újságokban, könyvekben, nyomtatványokban, plakátokon, egyéb feliratokon (otthon, iskolában, utcán, kirakatban ). Hogyan kell ezekez a hibákat javítani? (Szótárhasználat) Egymás szövegeinek, fogalmazásának átalakítása (más szereplő nevében, más időben stb.)

14 csoportosítása. Helysírási szabály alkalmazása. Ige ragozása múlt időben. Jelen idejű igék átalakítása múlt idejűvé. Szavak, mondatok kiegészítése, szövegalkotás múlt idejű igékkel. 50. A jövő idejű igék Fogalomalkotás nyelvi tapasztalat alapján. A jövő időre utaló szövegkörnyezet megfigyeltetése. A jövő idő kifejezésének eszközei, az összetett igealak elemzése. Mondatok átalakítása, önálló szövegalkotás. 51. A jövő idejű igék A jövő idejű igealak felismerése. Szavak, mondatok átalakítása úgy, hogy jövő időt fejezzenek ki. Páros munka. Mondatkiegészítés, mondatalkotás. Feladatmegoldás kooperatív munkában. 52. Az igék helyesírása Az -ít, -ul, -ül végű igék. Példák, analógiák alapján hasonlóság, szabály felfedezése. (-ít, -ul, -ül végű igék) Igék gyűjtése felismert szabályokhoz. Igék átalakítása, mondatok kiegészítése. Válogató másolás, látó-halló tollbamondás. -A verbális gondolkodás fejlesztése Tk. 86/10. Tk. 86/ Írásrutin, helyesírás Tk. 87/ Szövegértés, mondat- és szövegalkotás -A verbális gondolkodás fejlesztése Tk. 87/ 2-3. Tk. 88/5-6. Tk. 89/7. -A nyelvi tudatosság fokozása -Szövegértés, szövegalkotás Tk. 89/ 8-9. kompetencia - Együttműködési képesség, egymástól tanulás, tolerancia -Írásrutin, helyesírás, szabálykövetés -Szövegértés, mondatalkotás Tk. 90/ 10., 12. Tk. 91/ 2. Tk. 91/3. Tk. 92/ 2-5. Tk Agy.44. It. 20. téma Tk.: It. 21. téma Agy. 47. Tk Agy. 49. It. 21. téma Tk Agy.42. It. 22. téma

15 53. Gyakoroljuk az igék helyesírását! Helyesírási problémák megfigyelése, elemzése, szabályok felidézése. Helyesírási gyakorlatok: másolás, látóhalló tollbamondás, mondatok kiegészítése, igék átalakítása. Önellenőrzés, javítás. 54. Az igekötős ige Fogalomalkotás nyelvi tapasztalat, megfigyelés alapján. Az igekötők jelentésmódosító szerepe. A leggyakoribb igekötők megismerése. Igekötők kapcsolása igékhez, a megváltozott cselekvések bemutatása (kilép, belép, fellép, rálép ) 55. Az igekötő közvetlenül az ige előtt áll 56. Az igekötő az ige után áll Az igekötős igék felismerése és helyesírása szövegben. Igekötő és ige összekapcsolása, a jelentéskülönbség értelmezése. Helyesírási szabály megfogalmazása. Igekötők pótlása szövegben. Különírt igekötős igealak megfigyelése elemzése, helyesírási szabály megfogalmazása. Különírt igekötős igealakok előállítása, felismerése. Szabály alkalmazása példák, analógiák alapján. -Gondolkodás (megfigyelés, emlékezet, analógiák felism.) -Írásrutin, helyesírás, szabálykövetés -Önállóság a feladatmegoldásban -A verbális gondolkodás fejlesztése -Gondolkodás (megfigyelés, összehasonlítás, fogalomalkotás) Tk. 93/1-2. Tk. 93/ 2-3. Tk. 94/ 4-5. Tk. 96/ 3. Tk. 95/ /5. -Értelmező olvasás Tk. 95/ 2. -Írásrutin, helyesírás, szabálykövetés -Értelmező olvasás, szövegalkotás -Gondolkodás (megfigyelés, emlékezet, analógiák felismerése) -Írásrutin, helyesírás, szabálykövetés -Szövegértés, mondatalkotás Tk. 98/6. Tk. 97/ 2-3. Tk. 97/1. 98/5. Tk. 99/ 1-2. Tk. 99/3. 100/5. Tk. 100/5-6. Tk Agy.46. Tk Agy 50. Tk Agy.49/39. It. 23. téma Tk It. 24. téma Agy. 52/44. Játékos verseny: olyan igék gyűjtése, amelyekhez a legtöbb igekötő kapcsolható

16 57. Az igekötő és az ige között más szó áll A három szóból álló igekötős igealak megfigyelése, elemzése, szabályalkotás. Igealakok előállítása közbeékeléssel. Helyesírási gyakorlatok során szabálytudatosítás, önellenőrzés, hibajavítás. 58. Gyakoroljunk! Az igekötőkről tanultak gyakorlása, komplex alkalmazása. Felismerés, csoportosítás, kiegészítés. Az igekötős igék elválasztásának szabálya. Nyelvhelyesség. Mondatok kiegészítése páros munkával. 59. Mit tudsz már az igéről? Az igéről tanultak összefoglalása, rendszerezése A tanultak felidézése, alkalmazása, igék elemzése megadott szempontok szerint. Az ige helyesírásáról tanultak alkalmazása a gyakorlatban. Igék csoportosítása, átalakítása, kiegészítése. Mondat- és szövegalkotás. -Gondolkodás (megfigyelés, emlékezet, analógiák felismerése) -Írásrutin, helyesírás, szabálykövetés Kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia Feladat- és problémamegoldó képesség, együttműködés -Kreatív anyanyelvi gondolkodás Tk. 102/5-6. Tk. 101/1-2. Tk. 102/4. 101/3. Tk. 103/3. Tk. 104/4-5. -Nyelvhasználat, helyesírás Tk. 104/6. -Gondolkodás (megfigyelés, emlékezet, analógiák felismerése) -Írásrutin, helyesírás, szabálykövetés 60. Felmérés Az igéről szerzett ismeretek felmérése -Önálló feladat-, problémamegoldó és önellenőrző képesség. 61. A felmérés Egyéni- és típushibák. A hiányok -Önellenőrző, hibafelismerő, értékelése, javítása pótlása, javítása. hibajavító képesség, önismeret A MELLÉKNÉV Tk It. 25. téma Agy Tk Agy.53. Tk. 107/6. 105/1. Tk Tk. 105/1. c) It. 26. téma 107/7. Tk. 106/3-4. IV. sz. felmérőlap Az ige Játékos csoportverseny: ly vagy j betűt tartalmazó igék gyűjtése csoportosítva, tabló készítése, kiállítása a tanteremben.

17 62. A melléknév fogalma, jelentése 63. A melléknév fogalma, jelentése 64. A melléknév fokozása 65. A melléknév fokozása Fogalomalkotás nyelvi tapasztalat, megfigyelés alapján. A melléknevek szerepének megfigyelése beszédünkben és írásunkban. Melléknevek jelentése, felismerése szócsoportokban, mondatokban és szövegben. A melléknevek helyes használata, szókincsfejlesztés, árnyalt, kifejezésmód. Mondatok, szövegek kiegészítése melléknevekkel. Tematikus szógyűjtések párban, csoportban. A tulajdonságok mértékének összehasonlítása, kifejezési lehetősége. A fokozott melléknevek szerepe, felismerése. A fokozás jelei. A fokozott melléknevek helyes használata és írása. Melléknevek fokozása, a szótő változásának megfigyelése. Helyesírási gyakorlatok: mondatkiegészítés, szóelemzés, elválasztás. -Szó- és írásbeli nyelvhasználat -Értelmező olvasás, szövegalkotás -Gondolkodás (megfigyelés, elemzés, fogalomalkotás) -A verbális gondolkodás, a helyesírás fejlesztése Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség -Helyes nyelvhasználat -Gondolkodás (megfigyelés, elemzés, összehasonlítás) -A verbális gondolkodás fejlesztése -Helyes nyelvhasználat -Értelmező olvasás, szövegalkotás Tk. 108/2. 109/4. Tk Tk. 109/3., Agy.54. Tk. 108/1. It. 27. téma Tk. 110/6-7. Tk. 111/9-10. Tk /12. Tk Agy It. 27. téma Tk. 112/1-2. Tk Agy. 57. Tk. 112/3. It. 28. téma Tk. 113/4. Tk. 114/8. Tk. 114/ /5. -Írásrutin, helyesírás Tk. 114/7-9. Tk Agy. 58. It. 28. téma Tulajdonságok gyűjtése állatokról, növényekről, híres emberekről. egyénileg vagy csoportmunkában. Feladványok készítése egymásnak a gyűjtött tulajdonságok felhasználásával.

18 66. A melléknevek helyesírása Szabályalkotás nyelvi tapasztalat, megfigyelés alapján. Ó, ő, ú, ű végű melléknevek. Következtetés, általánosítás, indoklás. Szavak, mondatok kiegészítése. Ly- j a melléknevekben. 67. Gyakoroljunk! A melléknevek felismerésének, használatának és helyesírásának gyakorlása. Szóalkotások, kiegészítések, nyelvi játékok, rejtvények. 68. Mit tudsz már a melléknévről? A tanultak rendszerezése, összefoglalása. Az melléknév helyesírásáról tanultak alkalmazása a gyakorlatban. A melléknév stílusélénkítő hatása. Rokon értelmű, ellentétes jelentésű melléknevek gyűjtése. 69. Felmérés A melléknévről szerzett ismeretek felmérése 70. A felmérés javítása Egyéni- és típushibák. A hiányok pótlása, javítások a feladatok -Kreatív anyanyelvi Tk. 115/3. gondolkodás, nyelvhasználat 116/4. Tk. -Írásrutin, helyesírás Tk. 115/2. Kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség -Kreatív anyanyelvi gondolkodás, nyelvhasználat -Kreatív anyanyelvi gondolkodás, helyesírás Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség -Szó- és írásbeli nyelvhasználat, stílus fejlesztése kompetencia - Együttműködési képesség, egymástól tanulás, tolerancia -Önálló feladat-, problémamegoldó és önellenőrző képesség. -Önellenőrző, hibafelismerő, hibajavító képesség, önismeret Tk. 116/4-8. Tk. 117/ 2. Tk. 118/ /116. Agy.60. It. 29. téma Tk. 117/118. Agy. 59.o. It. 29. téma Tk. 119/2. 120/4. Tk Tk. 120/6. Agy It.30. téma Tk. 120/4. V. sz. felmérőlap A melléknév

19 TANÉV VÉGI ISMÉTLÉS megoldásával. 71. Tanév végi ismétlés A tanult ismeretek és helyesírási tudnivalók komplex módon való alkalmazása. A szófajok felismerése és értelmezése, csoportosítása a tanult szempontok szerint köznyelvi és irodalmi szövegekben. 72. Tanév végi ismétlés Hiányos szövegek kiegészítése a megfelelő szófajú szavakkal, szóalakokkal. Szókapcsolatok, mondatok, szövegek szerkesztése a tanult szófajok nyelvtani és helyesírási ismereteinek alkalmazásával. A szófajok rendszerező áttekintése. Tk. 122/4. Írásrutin, helyesírás -Gondolkodás (megfigyelés, Tk. 121/1-3. emlékezet, felidézés, alkalmazás) Kezdeményezőképesség és Tk. 122/5-6. vállalkozói kompetencia -Szó- és írásbeli nyelvhasználat, stílus, helyesírás -Szövegértés, mondatalkotás Tk. 125/11. kompetencia - Együttműködési képesség, egymástól tanulás, tolerancia 73. Tanév végi felmérés A 3. osztályban tanultak alkalmazása. -Önálló feladat-, problémamegoldó és önellenőrző képesség. 74. Javítás Egyéni- és típushibák. A hiányok pótlása, javítások a feladatok megoldásával. -Önellenőrző, hibafelismerő, hibajavító képesség, önismeret Tk Agy Tk. 123/8. 125/11. Tk Tk. 124/10. IV. sz. felmérőlap Az ige 125. Agy Játékos anyanyelvi fejtörők, rejtvények megoldása, feladványok készítése egymásnak.

Magyar nyelv és irodalom NYELVTAN TANMENET 3. osztály Készítette: Kő Nóra

Magyar nyelv és irodalom NYELVTAN TANMENET 3. osztály Készítette: Kő Nóra Magyar nyelv és irodalom NYELVTAN TANMENET 3. osztály Készítette: Kő Nóra 2019. szeptember 2. Új tananyag feldolgozása Képességfejlesztés, összefoglalás, gyakorlás, ellenőrzés Teljes óraszám Tanév eleji

Részletesebben

TANMENETJAVASLAT. a nyelvtan és helyesírás tanításához a 4. évfolyam számára

TANMENETJAVASLAT. a nyelvtan és helyesírás tanításához a 4. évfolyam számára TANMENETJAVASLAT a nyelvtan és helyesírás tanításához a 4. évfolyam számára Készült: Az Apáczai Kiadó Kerettanterve és Fülöp Mária Szilágyi Ferencné Nyelvtan és helyesírás munkáltató tankönyve alapján

Részletesebben

Mondatkiegészítés adott. Az írásmódtól eltérô. Mondatalkotás. pótlása. Hosszú mássalhangzós. Másolás. Mondatvégi írásjelek

Mondatkiegészítés adott. Az írásmódtól eltérô. Mondatalkotás. pótlása. Hosszú mássalhangzós. Másolás. Mondatvégi írásjelek 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Felmérés a tanév elején Az alsó és felsô ívelésû betûcsoportok Felsô hurkolású betûk C-s kapcsolás alsó ívelés után Kis horogvonallal kapcsolódó betûk Kis horogvonal után c-s kapcsolás

Részletesebben

Tagolatlan mondat szavakra tagolása, helyes leírása Ellenőrzés

Tagolatlan mondat szavakra tagolása, helyes leírása Ellenőrzés táblák:layout 1 2008.06.13. 6:37 Oldal 18 1. Ismétlés A 2. osztályos szóanyag szavainak másolása írott és nyomtatott betűkről Tollbamondás Szógyűjtés képről, a gyűjtött szavak leírása 2. Ismétlés A 2.

Részletesebben

2013/14. tanév. 3.osztály

2013/14. tanév. 3.osztály 2013/14. tanév Magyar és tanmenet 3.osztály Tanító: Kottyán Dóra, Törzsökné Peske Edina Tankönyv:Földvári Erika munkatankönyv I-II. Földvári Erika munkatankönyv Éves óraszám:148 óra ( heti 4 óra) 1.hét

Részletesebben

TANTÁRGYI PROGRAM. 2. osztály. Éves óraszám: 74 óra 2 óra/hét. fogalmak, ismeretek Új tantárgyunk: az anyanyelv. Bevezetés. A beszéd és az írás.

TANTÁRGYI PROGRAM. 2. osztály. Éves óraszám: 74 óra 2 óra/hét. fogalmak, ismeretek Új tantárgyunk: az anyanyelv. Bevezetés. A beszéd és az írás. 112 Éves óraszám: 74 óra 2 óra/hét TANTÁRGYI PROGRAM 2. osztály Témakör, óraszám A beszéd és az írás 1 2. óra A hangok és a betûk A betûrend 3 5. óra A beszédhangok keletkezése A magánhangzók csoportosítása.

Részletesebben

Magyar nyelv és irodalom ÍRÁS TANMENET 3. osztály Készítette: Kő Nóra

Magyar nyelv és irodalom ÍRÁS TANMENET 3. osztály Készítette: Kő Nóra Magyar nyelv és irodalom ÍRÁS TANMENET 3. osztály Készítette: Kő Nóra 2019. szeptember 2. Tanév eleji ismétlés 1. Ismételjünk! 2. Ismételjünk! A 2. osztályos szóanyag szavainak másolása írott és nyomtatott

Részletesebben

Magyar nyelvtan tanmenet 4. osztály

Magyar nyelvtan tanmenet 4. osztály COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA Magyar nyelvtan tanmenet 4. osztály 2013/2014 Tanítók: Tóth Mária, Buruncz Nóra Tankönyvcsalád: Nemzeti Tankönyvkiadó Anyanyelvünk világa 4. osztály

Részletesebben

Javaslat a helyi tanterv elkészítéséhez Magyar nyelv és irodalom 3. osztály

Javaslat a helyi tanterv elkészítéséhez Magyar nyelv és irodalom 3. osztály Oktatási célok: Javaslat a helyi tanterv elkészítéséhez Magyar nyelv és irodalom 3. osztály - irodalmi kifejezésformák, stílusbeli és szerkezeti sajátosságok felfedeztetése; - a magyar nyelv és a magyar

Részletesebben

2013/2014. tanév. Nyelvtan, Írás tanmenet/2. osztály. Készítette: Varga Mariann. Tanító: Fürné Kiss Zsuzsanna és Varga Mariann

2013/2014. tanév. Nyelvtan, Írás tanmenet/2. osztály. Készítette: Varga Mariann. Tanító: Fürné Kiss Zsuzsanna és Varga Mariann 2013/2014. tanév, tanmenet/2. osztály Készítette: Varga Mariann Tanító: Fürné Kiss Zsuzsanna és Varga Mariann Tankönyv: Földvári Erika: 2. (Mozaik kiadó) Éves óraszám: 148 óra (heti 2 óra, 2 óra ) és helyes

Részletesebben

TANMENET MAGYAR NYELV KISISKOLÁSOKNAK

TANMENET MAGYAR NYELV KISISKOLÁSOKNAK TANMENET MAGYAR NYELV KISISKOLÁSOKNAK 2 4. osztály Készítette: DR. GALGÓCZI LÁSZLÓNÉ gyakorlóiskolai szakvezetõ tanító Kiadja a Mozaik Kiadó, 6723 Szeged, Debreceni u. 3/B.; Tel.: (62) 470-101 Drótposta:

Részletesebben

Tanmenetjavaslat a nyelvtan és helyesírás tanításához a 2. évfolyam számára

Tanmenetjavaslat a nyelvtan és helyesírás tanításához a 2. évfolyam számára Tanmenetjavaslat a nyelvtan és helyesírás tanításához a 2. évfolyam számára Készült Fülöp Mária Szilágyi Ferencné Nyelvtan és helyesírás tankönyve és munkafüzete alapján. Éves órakeret: 72 óra Heti órakeret:

Részletesebben

írás (szürkével elkülönítve)

írás (szürkével elkülönítve) Én és a szeptember ismétlés, gyakorlás hónap hét óra blokk időterv Kommunikációs és írástechnikai készségek-képességek fejlesztése (tanmeneti ajánlás; Írás, 2. évfolyam, 55 óra - KOMP-könyvek) téma (beszéd,

Részletesebben

-3- -a zavartalan munka biztosítása. - felolvasással, egyéni javítással. 2. Házi feladat ellenőrzése: Tk. 100/12. FOM

-3- -a zavartalan munka biztosítása. - felolvasással, egyéni javítással. 2. Házi feladat ellenőrzése: Tk. 100/12. FOM ÓRATERVEZET Tantárgy: Magyar nyelv Osztály: 5.d Az óra címe: Hangalak és jelentés a szavakban A tematikus egység: A szavak alakja és szerkezete. Az óra célja: A tudatos és igényes szóbeli és írásbeli nyelvhasználat

Részletesebben

Írás 2. tanmenet. Az óra témája (tankönyvi lecke) vagy funkciója. Célok, feladatok Fejlesztési terület Ismeretanyag. Témák órákra bontása

Írás 2. tanmenet. Az óra témája (tankönyvi lecke) vagy funkciója. Célok, feladatok Fejlesztési terület Ismeretanyag. Témák órákra bontása Témák órákra bontása Írás 2. tanmenet Az óra témája (tankönyvi lecke) vagy funkciója Célok, feladatok Fejlesztési terület Ismeretanyag 1. Az írott kisbetűk írásának ismétlése. 2. Az írott kisbetűk írásának

Részletesebben

Funkcionális analfabétizmus felszámolása programterv

Funkcionális analfabétizmus felszámolása programterv Funkcionális analfabétizmus felszámolása programterv TÉA- ÓA- Z 1-2 TATAO FOGAA, TÉNYÉG, ÓDZ FADAT A magyar ábécé kis- és nagybetűinek felismerése nyomtatott és kézírásos formában. A magyar ábécé kis-

Részletesebben

Javaslat a helyi tanterv elkészítéséhez Magyar nyelv és irodalom 4. osztály

Javaslat a helyi tanterv elkészítéséhez Magyar nyelv és irodalom 4. osztály Oktatási célok: Javaslat a helyi tanterv elkészítéséhez Magyar nyelv és irodalom 4. osztály - irodalmi kifejezésformák, stílusbeli és szerkezeti sajátosságok felfedeztetése; - a magyar nyelv és a magyar

Részletesebben

NT MAGYAR NYELV ÉS KOMMUNIKÁCIÓ 6. TANMENETJAVASLAT. (heti 2 óra, azaz évi 74 óra)

NT MAGYAR NYELV ÉS KOMMUNIKÁCIÓ 6. TANMENETJAVASLAT. (heti 2 óra, azaz évi 74 óra) NT-11531 MAGYAR NYELV ÉS KOMMUNIKÁCIÓ 6. TANMENETJAVASLAT (heti 2 óra, azaz évi 74 óra) A tanmenetben megadott gyakorlatszámok csak tájékoztató jellegűek, nem a megoldandó feladatok mennyiségét jelölik,

Részletesebben

BESZÉD ÉS ANYANYELV. Nyelvtan-helyesírás 2. osztályosoknak TANMENET

BESZÉD ÉS ANYANYELV. Nyelvtan-helyesírás 2. osztályosoknak TANMENET BESZÉD ÉS ANYANYELV Nyelvtan-helyesírás 2. osztályosoknak TANMENET Beszéd és anyanyelv Nyelvtan-helyesírás 2. osztályosoknak Tematika és tanmenet (55 óra) 1. félév heti 1 óra 2. félév heti 2 óra ÓRA CÍM

Részletesebben

NT MAGYAR NYELV ÉS KOMMUNIKÁCIÓ 6. TANMENETJAVASLAT. (heti 2 óra, azaz évi 74 óra)

NT MAGYAR NYELV ÉS KOMMUNIKÁCIÓ 6. TANMENETJAVASLAT. (heti 2 óra, azaz évi 74 óra) NT-11631 MAGYAR NYELV ÉS KOMMUNIKÁCIÓ 6. TANMENETJAVASLAT (heti 2 óra, azaz évi 74 óra) A tanmenetben megadott gyakorlatszámok csak tájékoztató jellegűek, nem a megoldandó feladatok mennyiségét jelölik,

Részletesebben

MAGYAR NYELV Tömbösített tanmenet 7. a osztály

MAGYAR NYELV Tömbösített tanmenet 7. a osztály Óra Témakör, tananyag 1. Bevezető óra: ismerkedés az új taneszközökkel 2. Ismétlés: hangtan 3. 4. Ismétlés: a szófajok Ismétlés: szóalaktan 5. Ism.: Az igenevek Tollbamondás 6. Az év eleji tollbamondásértékelése

Részletesebben

A kulcskompetenciák. (OM középtávú közoktatás-fejlesztési stratégiája, kivonat)

A kulcskompetenciák. (OM középtávú közoktatás-fejlesztési stratégiája, kivonat) A kulcskompetenciák (OM középtávú közoktatás-fejlesztési stratégiája, kivonat) Tanulási technikák tudatos és rutinszerű tanulási gyakorlat, a helyzetekhez alkalmazkodó tanulási stratégia Intelligens tanulás

Részletesebben

A nyelvtan és helyesírás tanításához

A nyelvtan és helyesírás tanításához Szilágyi Ferencné Kézikönyv A nyelvtan és helyesírás tanításához 3. évfolyam AP030332_Nyelvtan3 kk.indd 1 2014.05.30. 12:27 Szerző SzILÁGyI FERENCNÉ AP 030332 ISBN 978 963 465 987 7 Szilágyi Ferencné,

Részletesebben

MAGYAR NYELV Tömbösített tanmenet 8. D évfolyam Helyesejtés, helyesírás, Kommunikáció Olvasás-szövegértés és szövegalkotás Mtk. 26./4.

MAGYAR NYELV Tömbösített tanmenet 8. D évfolyam Helyesejtés, helyesírás, Kommunikáció Olvasás-szövegértés és szövegalkotás Mtk. 26./4. Óra 1. émakör, tananyag Ismerkedés az új taneszközökkel Ismétlés Hangtani ismeretek MAGYAR NYELV ömbösített tanmenet 8. D évfolyam Helyesejtés, helyesírás, Kommunikáció Olvasás-szövegértés és nyelvhelyesség

Részletesebben

Tantervi javaslat a magyar nyelv és irodalom oktatására a román tannyelvű osztályokban tanuló diákoknak I. rész

Tantervi javaslat a magyar nyelv és irodalom oktatására a román tannyelvű osztályokban tanuló diákoknak I. rész Ferencz Éva Tantervi javaslat a magyar nyelv és irodalom oktatására a román tannyelvű osztályokban tanuló diákoknak I. rész Módszertani alapvetés A magyar nyelv tanításának a célja a román tannyelvű oktatásban

Részletesebben

Nyelvtan-helyesírás 2. tanmenet. Témák órákra bontása. Az óra témája (tankönyvi lecke) vagy funkciója

Nyelvtan-helyesírás 2. tanmenet. Témák órákra bontása. Az óra témája (tankönyvi lecke) vagy funkciója Témák órákra bontása Nyelvtan-helyesírás 2. tanmenet Az óra témája (tankönyvi lecke) vagy funkciója Célok, feladatok Fejlesztési terület Ismeretanyag 1. Így szólunk egymáshoz kifejezőkészség fejlesztése.

Részletesebben

Ötletek a magyar mint idegen nyelv tanításához feladattípusok szerint

Ötletek a magyar mint idegen nyelv tanításához feladattípusok szerint Gedeon Márta Barátka Agnieszka Varsói Tudományegyetem, Magyar Tanszék Ötletek a magyar mint idegen nyelv tanításához feladattípusok szerint Minden nyelvtanár általában valamilyen taneszköz segítségével

Részletesebben

Irodalom Szövegértés, szövegfeldolgozás 9. NY Órakeret:36 óra

Irodalom Szövegértés, szövegfeldolgozás 9. NY Órakeret:36 óra / Fejlesztési cél Irodalom Szövegértés, szövegfeldolgozás 9. NY :36 óra Beszédkészség, szóbeli szövegek megértése és alkotása 11 óra A beszéd zenei eszközei: dallam, hangsúly, tempó, hangerő, szünet; beszédhelyzet;

Részletesebben

Készítette: Szabó Ildikó

Készítette: Szabó Ildikó KECSKEMÉTI CORVIN MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA KERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA Magyar nyelv és irodalom Fogalmazás TANMENET A FOGALMAZÁS MUNKAFÜZET használatához az OFI tanmenetjavaslata alapján Éves óraszám:

Részletesebben

Magyar nyelv és irodalom

Magyar nyelv és irodalom Magyar nyelv és irodalom 1. évfolyam A tanuló érthetően beszéljen, legyen tisztában a szóbeli kommunikáció alapvető szabályaival, alkalmazza őket. Szavakat és szópárokat tudjon utánmondással, helyes idő-tartammal

Részletesebben

Munkaformák: önálló; frontális; kooperatív: Három megy, egy marad, felelősök; csoportmunka.

Munkaformák: önálló; frontális; kooperatív: Három megy, egy marad, felelősök; csoportmunka. Óravázlat 3. osztályos nyelvtan Tananyag: A főnevek helyesírása Oktatási cél: A főnév fajtáinak csoportosítása, megnevezése. Köznevek és tulajdonnevek felismerése. Szógyűjtés, köznév és tulajdonnév egymáshoz

Részletesebben

A kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés megteremtése Mátészalkán. Implementáló pedagógus: Varjú Ágnes

A kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés megteremtése Mátészalkán. Implementáló pedagógus: Varjú Ágnes TANANYAGBEOSZTÁS TÁMOP 3.1.4. 08/2-2008-0149 A kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés megteremtése Mátészalkán Implementáló pedagógus: Varjú Ágnes Mátészalka, 2011. szeptember 1. Implementációs

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Az általános iskola alsó tagozatán a magyar nyelv és irodalom tantárgy elsődleges célja az anyanyelvi kommunikációs képességek fejlesztése, és az ehhez elengedhetetlen ismeretek

Részletesebben

TANMENET. Szövegértés-szövegalkotás. Vissza a meséhez! 5.évfolyam

TANMENET. Szövegértés-szövegalkotás. Vissza a meséhez! 5.évfolyam TANMENET Szövegértés-szövegalkotás Vissza a meséhez! 5.évfolyam Készítette: Jóváhagyta: Benedekné Juhász Katalin szaktanár Gubáné Csánki Ágnes igazgató Gödöllő, 2010. január 3. óra tananyag feladat cél

Részletesebben

TANMENETJAVASLAT A MAGYAR NYELV TANÍTÁSÁHOZ

TANMENETJAVASLAT A MAGYAR NYELV TANÍTÁSÁHOZ 22 Tantárgyi program a magyar nyelv tanításához (8. osztály) TANMENETJAVASLAT A MAGYAR NYELV TANÍTÁSÁHOZ Néhány fontos megjegyzés a tanmenetjavaslatok használatához A tanmenet a NAT, a kerettanterv, az

Részletesebben

MAGYAR NYELV Tömbösített tanmenet 7. b évfolyam

MAGYAR NYELV Tömbösített tanmenet 7. b évfolyam Óra Témakör, tananyag MAGYAR NYELV Tömbösített tanmenet 7. b évfolyam Helyesejtés, helyesírás, Kommunikáció nyelvművelés Olvasás-szövegértés és szövegalkotás Megjegyzés 1. 2. 3. Ismétlés: hangtan Ismétlés:

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Olvasás, írás, 1. évfolyam Írás, nyelvtan, 2. évfolyam

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Olvasás, írás, 1. évfolyam Írás, nyelvtan, 2. évfolyam A Nemzeti Alaptantervhez illeszkedő tankönyv-, taneszköz-, és Nemzeti Közoktatási Portál fejlesztése TÁMOP-3.1.2-B/13-2013-0001 MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Olvasás, írás, 1. évfolyam Írás, nyelvtan, 2. évfolyam

Részletesebben

A tanulás fejlesztésének tanulása Tanulási program

A tanulás fejlesztésének tanulása Tanulási program A tanulás fejlesztésének tanulása Tanulási program Tematikus tananyag Tanulási program / Tanulói tevékenység Produktum/teljesítmény I. Bevezetés a tanulás fejlesztésének tanulásába 1. A T.F.T. célja, témakörei

Részletesebben

TÁMOP 3.4.3 08/2 Iskolai tehetséggondozás MŰVÉSZETI TEHETSÉGKÖR

TÁMOP 3.4.3 08/2 Iskolai tehetséggondozás MŰVÉSZETI TEHETSÉGKÖR TÁMOP 3.4.3 08/2 MŰVÉSZETI TEHETSÉGKÖR TÁMOP 3.4.3 08/2 TÁMOP 3.4.3 08/2 Elsődleges cél volt a gyermek személyiségét több irányból fejleszteni a kiemelkedő képességeit tovább csiszolni, a testilelki komfortérzetét

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM TANMENET

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM TANMENET COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM TANMENET 2. évfolyam 2018-2019. tanév Tanító: Kő Nóra TANMENETJAVASLAT Éves óraszám: 252 Heti óraszám: 4, 2, 1 Memoriter:

Részletesebben

Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához

Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához A Tanulásmódszertan az iskolai tantárgyak között sajátos helyet foglal el, hiszen nem hagyományos értelemben vett iskolai tantárgy. Inkább a képességeket felmérő

Részletesebben

MAGYAR NYELVI FELVÉTELI ELŐKÉSZÍTŐ TEHETSÉGGONDOZÁS PROJEKT

MAGYAR NYELVI FELVÉTELI ELŐKÉSZÍTŐ TEHETSÉGGONDOZÁS PROJEKT Társadalmi Megújulás Operatív Program Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív Intézményekben TÁMOP3.1.4/08/2. 20080121 A fejlesztési projekt megvalósítása Kondoroson Petőfi István Általános

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1 MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM ÉVFOLYAM: 3. Heti óraszám: 8 Évi összóraszám: 296 Ebből 80 % 237 óra a kerettantervben meghatározott tananyag feldolgozása, 20 % 59 óra az iskola érték- és célrendszerének megfelelő

Részletesebben

TANMENET-IMPLEMENTÁCIÓ ELŐREHALADÁSI BESZÁMOLÓ

TANMENET-IMPLEMENTÁCIÓ ELŐREHALADÁSI BESZÁMOLÓ Társadalmi Megújulás Operatív Program Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4/08/2. - 2009-0094 " Oktatásfejlesztés Baja Város Önkormányzata által fenntartott

Részletesebben

Magyar nyelv és irodalom Fejlesztési terv

Magyar nyelv és irodalom Fejlesztési terv és a Magyar nyelv és irodalom Fejlesztési terv A sport összeköt testvériskolai kapcsolat kiépítése a és a Boglári Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola között Készítette: Pap Andrea Pétervására,

Részletesebben

a tulajdonnevek nagy kezdőbetűjét alkalmazásában ritkán téveszt

a tulajdonnevek nagy kezdőbetűjét alkalmazásában ritkán téveszt MAGYAR NYELV Szöveges értékelés 3-4. osztály Képes az egyszerű mondat fajtáinak felismerésére Képes az egyszerű mondat fajtáinak felismerésére A mondatfajtákat felismeri, alkalmazni csak segítséggel A

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 4. SZÁMÚ MELLÉKLETE ARANY JÁNOS KOLLÉGIUMI PROGRAM TANULÁSMÓDSZERTAN HELYI TANTERV

PEDAGÓGIAI PROGRAM 4. SZÁMÚ MELLÉKLETE ARANY JÁNOS KOLLÉGIUMI PROGRAM TANULÁSMÓDSZERTAN HELYI TANTERV SZÉCHENYI ISTVÁN MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZERIPARI SZAKGIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM Hajdúböszörmény PEDAGÓGIAI PROGRAM 4. SZÁMÚ MELLÉKLETE ARANY JÁNOS KOLLÉGIUMI PROGRAM... MOLNÁR MAGDOLNA ILONA

Részletesebben

Hargitai Katalin. Játékvilág. Magyar nyelvi munkafüzet az általános iskola 4. évfolyama számára. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest

Hargitai Katalin. Játékvilág. Magyar nyelvi munkafüzet az általános iskola 4. évfolyama számára. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest Hargitai Katalin Játékvilág Magyar nyelvi munkafüzet az általános iskola 4. évfolyama számára Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest Tartalom 1 7. tanítási hét................................. 3 30 Szavak írása

Részletesebben

Tanmenetjavaslat a Varázs ábécé olvasókönyvhöz. I. Előkészítő időszak Képességfejlesztés

Tanmenetjavaslat a Varázs ábécé olvasókönyvhöz. I. Előkészítő időszak Képességfejlesztés Tanmenetjavaslat a Varázs ábécé olvasókönyvhöz Hónap hét Óra szeptember 1. hét 1. 2. 3. 4. 2. hét 5. 6. 7. 8. 3. hét 9. 10. I. Előkészítő időszak Képességfejlesztés Iskolás lettem Ismerkedés az iskola

Részletesebben

Javítóvizsga követelmények 2. évfolyam. Magyar nyelv

Javítóvizsga követelmények 2. évfolyam. Magyar nyelv Javítóvizsga követelmények 2. évfolyam Magyar nyelv 1. A magyar ábécé ismerete 2. Magánhangzók és mássalhangzók csoportosítása (rövid- hosszú magánhangzók és mássalhangzók) 3. Betűrendbe sorolás 4. J hang

Részletesebben

1. Nagy betűk - először a magánhangzók: A E U Ú I Í O Ó É Á Ü Ű Ö Ő - utána a mássalhangzók: M L H T S K R N B Z G V D SZ P C GY J CS NY F TY ZS LY

1. Nagy betűk - először a magánhangzók: A E U Ú I Í O Ó É Á Ü Ű Ö Ő - utána a mássalhangzók: M L H T S K R N B Z G V D SZ P C GY J CS NY F TY ZS LY 1. Nagy betűk - először a magánhangzók: A E U Ú I Í O Ó É Á Ü Ű Ö Ő - utána a mássalhangzók: M L H T S K R N B Z G V D SZ P C GY J CS NY F TY ZS LY DZ X DZS Előnyei: - magánhangzót könnyebb megtanulni

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM MOZAIK KERETTANTERVRENDSZER AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA NAT 2003 MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1-4. évfolyam B változat Készítette: Földvári Erika A kerettantervrendszert szerkesztette és megjelentette: MOZAIK

Részletesebben

OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI 1 4. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI 1 4. ÉVFOLYAM OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI 1 4. ÉVFOLYAM MATEMATIKA - számfogalom húszas számkörben - nyitott mondatok, hiányos műveletek, relációk - egyszerű szöveges feladatok - összeadás, kivonás, bontás, pótlás

Részletesebben

Magyar nyelv. 6. évfolyam. Tildy Zoltán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Magyar nyelv

Magyar nyelv. 6. évfolyam. Tildy Zoltán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Magyar nyelv Magyar nyelv 6. évfolyam A tantárgy elsődleges célja a sikeres iskolai tanuláshoz, a tanulás eredményességéhez szükséges kulcskompetenciák, készségegyüttesek és tudástartalmak megalapozásának a folytatása.

Részletesebben

TANMENETJAVASLAT. Matematika. 2. osztály

TANMENETJAVASLAT. Matematika. 2. osztály TANMENETJAVASLAT Matematika 2. osztály 2 1. Ismerkedés a 2. osztályos matematika tankönyvvel és gyakorlókönyvvel Tankönyv Gyakorlókönyv 2. Tárgyak, személyek a megadott szempont szerint (alak, szín, nagyság).

Részletesebben

TANMENET A MAGYAR NYELV TANÍTÁSÁHOZ 6. ÉVFOLYAM

TANMENET A MAGYAR NYELV TANÍTÁSÁHOZ 6. ÉVFOLYAM TANMENET A MAGYAR NYELV TANÍTÁSÁHOZ 6. ÉVFOLYAM Készült az APÁCZAI KIADÓ AZ ÉVFOLYAM SZÁMÁRA KÉSZÍTETT TANKÖNYVEIHEZ, TANESZKÖZEIHEZ A tanmenetben előforduló rövidítések: Ffgy. = Fogalmazási feladatgyűjtemény

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM TANMENET

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM TANMENET Bocsák Veronika Integrált magyar nyelvi és irodalmi program MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM TANMENET 4. osztály Írta: Bocsák Veronika Tipográfia, mûszaki szerkesztõ: Knausz Valéria Felelõs szerkesztõ: Török Ágnes

Részletesebben

Beszámoló a Fenntarthatósági Témahétről

Beszámoló a Fenntarthatósági Témahétről Beszámoló a Fenntarthatósági Témahétről 2018. áprilisában megtartottuk iskolánkban, az alsó tagozaton a Fenntarthatósági Témahetet Mit mesél a természet? címmel. A szervező pedagógus neve: Bodnárné Léport

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: Általános iskola Magyar nyelv és irodalom Évfolyam: 1 Emelt óraszámú csoport Emelt szintű csoport Vizsga típusa: Írásbeli Követelmények, témakörök:

Részletesebben

Comenius Angol-Magyar Két Tanítási Nyelvű Iskola TANMENET INTEGRÁLT TANKÖNYVCSALÁD. 4. osztály. 252 óra/tanév

Comenius Angol-Magyar Két Tanítási Nyelvű Iskola TANMENET INTEGRÁLT TANKÖNYVCSALÁD. 4. osztály. 252 óra/tanév Comenius Angol-Magyar Két Tanítási Nyelvű Iskola TANMENET INTEGRÁLT TANKÖNYVCSALÁD 4. osztály 252 óra/tanév (Heti 3 olvasás, 2 nyelvtan, 2 fogalmazás) Készítette: Kottyán Dóra, Törzsökné Peske Edina 1

Részletesebben

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN Készítette: Adorjánné Tihanyi Rita Innováció fő célja: A magyar irodalom és nyelvtan tantárgyak oktatása

Részletesebben

ANGOL NYELV, MINT ELSŐ IDEGEN NYELV

ANGOL NYELV, MINT ELSŐ IDEGEN NYELV Nyelvtan: ANGOL NYELV, MINT ELSŐ IDEGEN NYELV megszámlálható és megszámlálhatatlan főnevek, főnevek többes száma névelők és főnévbővítmények: the, a, an, some, any, much, many, a lot of, a few, a little

Részletesebben

KOMPETENCIAALAPÚ TANMENET AZ 1. ÉVFOLYAM MATEMATIKA TANÍTÁSÁHOZ

KOMPETENCIAALAPÚ TANMENET AZ 1. ÉVFOLYAM MATEMATIKA TANÍTÁSÁHOZ TÁMOP-3.1.4.-08/1-2009-0010. Fáy András Református Általános Iskola és AMI Gomba KOMPETENCIAALAPÚ TANMENET AZ 1. ÉVFOLYAM MATEMATIKA TANÍTÁSÁHOZ KÉSZÍTETTE: KURUCZNÉ BORBÉLY MÁRTA TANKÖNYVSZERZİ munkája

Részletesebben

A munka világával kapcsolatos tulajdonságok, a kulcskompetenciák

A munka világával kapcsolatos tulajdonságok, a kulcskompetenciák Zachár László A munka világával kapcsolatos tulajdonságok, a kulcskompetenciák HEFOP 3.5.1. Korszerű felnőttképzési módszerek kidolgozása és alkalmazása Tanár-továbbképzési alprogram Szemináriumok Budapest

Részletesebben

Magyar nyelv tanmenet Az OFI tanmenete alapján adaptálta: Vargáné Simon Zsuzsanna. Balatonszentgyörgyi Dobó István Általános Iskola

Magyar nyelv tanmenet Az OFI tanmenete alapján adaptálta: Vargáné Simon Zsuzsanna. Balatonszentgyörgyi Dobó István Általános Iskola Balatonszentgyörgyi Dobó István Általános Iskola Magyar nyelv tanmenet Az OFI tanmenete alapján adaptálta: Vargáné Simon Zsuzsanna 6. osztály 2017-2018 A tanmenet tartalmazza az anyanyelvismeret, a helyesejtés,

Részletesebben

OM: PEDAGÓGIAI PROGRAM MÓDOSÍTÁSAI

OM: PEDAGÓGIAI PROGRAM MÓDOSÍTÁSAI Szent Anna Katolikus Óvoda és Általános Iskola OM: 027829 PEDAGÓGIAI PROGRAM MÓDOSÍTÁSAI 2014. A Szent Anna Katolikus Általános Iskola nevelőtestülete a 2014. március 27-én megtartott értekezletén a 7/2014.

Részletesebben

Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola Kertvárosi Általános Iskolája. Magyar 1. osztály T A N M E N E T

Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola Kertvárosi Általános Iskolája. Magyar 1. osztály T A N M E N E T Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola Kertvárosi Általános Iskolája Magyar 1. osztály T A N M E N E T 1 MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM NAT 2012 2017/2018 Osztály: 1. osztály Heti szám: 8 Éves szám: 288 /144

Részletesebben

Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola Kertvárosi Általános Iskolája. Magyar 1. osztály T A N M E N E T

Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola Kertvárosi Általános Iskolája. Magyar 1. osztály T A N M E N E T Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola Kertvárosi Általános Iskolája Magyar 1. osztály T A N M E N E T 1 MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM NAT 2012 2016/2017 Osztály: 1. osztály Heti szám: 8 Éves szám: 288 /144

Részletesebben

A projektidőszak (szeptember-november) tanterve. Anyanyelvismeret III.-IV. Osztály

A projektidőszak (szeptember-november) tanterve. Anyanyelvismeret III.-IV. Osztály Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Investește în oameni! Axa prioritară 1 Educație și formare profesională în sprijinul

Részletesebben

Forrás: http://kerettanterv.ofi.hu/ 1 2. osztály. A tanuló. Kis- és nagybetűk írása. Szabályos betűalakítás és betűkapcsolás.

Forrás: http://kerettanterv.ofi.hu/ 1 2. osztály. A tanuló. Kis- és nagybetűk írása. Szabályos betűalakítás és betűkapcsolás. Az írással és a helyesírással kapcsolatos tantervi követelmények a Magyar nyelv és irodalom műveltségi területen az 1 8. osztályban a 2012-ben megjelent Kerettanterv alapján Forrás: http://kerettanterv.ofi.hu/

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM TANMENET

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM TANMENET COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM TANMENET 2. osztály TANÍTÓ: TÓTH MÁRIA, DOBOS EMÍLIA OLVASÁS A tankönyv évszakokra és azon belül hónapokra bontja a elolvasandó

Részletesebben

KÉPESSÉGFEJLESZTÉS 1-4. KÉPESSÉGFEJLESZTÉS 1 4. ÉVFOLYAM

KÉPESSÉGFEJLESZTÉS 1-4. KÉPESSÉGFEJLESZTÉS 1 4. ÉVFOLYAM KÉPESSÉGFEJLESZTÉS 1 4. ÉVFOLYAM 1251 BEVEZETŐ Az iskolába lépő gyermek élete gyökeresen megváltozik- Ideje nagy részét a játék helyett a tanulás tölti ki. Olyan pszichikus funkciók fejlesztése szükségeltetik

Részletesebben

Név:... Iskola:... Összpontszám: 240 pont Elért pontszám:... Helyezés:...

Név:... Iskola:... Összpontszám: 240 pont Elért pontszám:... Helyezés:... Tanulmányi versenyanyag 2018/2019. tanév Nyelvtan-helyesírás 3. osztály Név:... Iskola:... Összpontszám: 240 pont Elért pontszám:... Helyezés:... 1. Tollbamondás 50 2. Bontsd szavakra és mondatokra az

Részletesebben

2.1. A magyar nyelv tanításának tanterve az I IV. osztályban

2.1. A magyar nyelv tanításának tanterve az I IV. osztályban 2.1. A magyar nyelv tanításának tanterve az I IV. osztályban A tantárgyi tanterv országos hatókörű egységes tantervéből mutat be részleteket a modul első része. Jól elkülöníthető benne az anyanyelvi nevelésnek

Részletesebben

TANMENETJAVASLAT. a fogalmazás tanításához a 3. évfolyam számára

TANMENETJAVASLAT. a fogalmazás tanításához a 3. évfolyam számára TANMENETJAVASLAT a fogalmazás tanításához a 3. évfolyam számára Készült az Apáczai Kiadó Kerettanterve és Fülöp Mária Szilágyi Ferencné: Fogalmazás munkafüzete alapján. A tanmenetet összeállította: Fülöp

Részletesebben

Angol IMPLEMENTÁCIÓ 5. a 1 csoport

Angol IMPLEMENTÁCIÓ 5. a 1 csoport 01. 03. 07. 10. 15. 21. 24. 28. 01. 02. Az éves megszervezése Ismétlés Üdvözlés, bemutatkozás Üdvözlés, köszönési formák Üdvözlés, udvarias érdeklődés 1. IKT Az a/ an névelők használata Gyakorlás- Az osztályban

Részletesebben

Szilágyi Ferencné. KÉZIKÖNYV A NYELVTAN ÉS HELYESÍRÁS TANÍTÁSÁHOZ 4. évfolyam

Szilágyi Ferencné. KÉZIKÖNYV A NYELVTAN ÉS HELYESÍRÁS TANÍTÁSÁHOZ 4. évfolyam Szilágyi Ferencné KÉZIKÖNYV A NYELVTAN ÉS HELYESÍRÁS TANÍTÁSÁHOZ 4. évfolyam Szerző Szilágyi Ferencné AP 040332 ISBN 978-963-465-988-4 Szilágyi Ferencné, 2010 3. kiadás, 2014 A kiadó a kiadói jogot fenntartja.

Részletesebben

LIMBA ŞI LITERATURA MAGHIRĂ PENTRU ELEVII CARE FRECVENTEAZĂ CLASELE CU PREDARE ÎN LIMBA ROMÂNĂ SAU TRĂIESC ÎN DOUĂ CULTURI MINORITARE

LIMBA ŞI LITERATURA MAGHIRĂ PENTRU ELEVII CARE FRECVENTEAZĂ CLASELE CU PREDARE ÎN LIMBA ROMÂNĂ SAU TRĂIESC ÎN DOUĂ CULTURI MINORITARE Anexa nr. 4 la ordinul ministrului educaţiei, cercetării şi inovării nr. 5098/09.09.2009 MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI INOVĂRII PROGRAME ŞCOLARE LIMBA ŞI LITERATURA MAGHIRĂ PENTRU ELEVII CARE FRECVENTEAZĂ

Részletesebben

Gondolkodás- és tanulásfejlesztés 5. évfolyam

Gondolkodás- és tanulásfejlesztés 5. évfolyam Célok, feladatok: Gondolkodás- és tanulásfejlesztés 5. évfolyam Heti: 1 óra, Éves: 36 óra - Gondolkodási, tanulási, szociális kompetenciák fejlesztése. - Aktivizáló, kooperatív módszerek elsajátítása.

Részletesebben

HUNYADI MÁTYÁS a szövegértés-szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban

HUNYADI MÁTYÁS a szövegértés-szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban HUNYADI MÁTYÁS a szövegértés-szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban az intézmény saját innovációjaként TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0010 Kompetencia alapú oktatás bevezetése a Piarista Rend

Részletesebben

HELYI TANTÁRGYI RENDSZER MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

HELYI TANTÁRGYI RENDSZER MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Tantárgy: (helyi) MAGYAR NYELV IRODALOM Évfolyam: 1. 2-4. 2-4. Óraszámok Tantárgy Óraszám évfolyamonként 1. 2. 3. 4. Magyar nyelv és irodalom 8 Magyar nyelv 4 3 3 Irodalom 4 5 4 Éves óraszám 288 288 288

Részletesebben

A szövegértési stratégiák szerepe a hatékony tanulásban. MEGÚJULÓ TANKÖNY KONFERENCIA Budapest, Steklács János

A szövegértési stratégiák szerepe a hatékony tanulásban. MEGÚJULÓ TANKÖNY KONFERENCIA Budapest, Steklács János A szövegértési stratégiák szerepe a hatékony tanulásban MEGÚJULÓ TANKÖNY KONFERENCIA Budapest, 2014. 11. 14. Steklács János Olvasási stratégiák Mit jelent a kognitív stratégia? A kognitív stratégiák az

Részletesebben

Differenciált óravezetés a Meixner módszer segítségével November 26. Ungár Ágnes Tanító, intézményvezető

Differenciált óravezetés a Meixner módszer segítségével November 26. Ungár Ágnes Tanító, intézményvezető Differenciált óravezetés a Meixner módszer segítségével 2018. November 26. Ungár Ágnes Tanító, intézményvezető Eltérő képességű, vagy eltérő fejlettségű tanulók az osztályon belül Különböző szocio-kulturális

Részletesebben

Modul címe: Szent Iván éj

Modul címe: Szent Iván éj TÁMOP-3.1.4-08/2-2009-0207 pályázat Moduláris program megszervezése EZ AZ ÉJSZAKA MÁS MINT A TÖBBI.. Modul címe: Szent Iván éj Készítette: Kiss Tamás MODUL LEÍRÁS Ajánlott korosztály Ajánlott időkeret:

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: általános iskola angol nyelv Évfolyam: 1. Vizsga típusa: írásbeli, szóbeli Követelmények, témakörök: Én és a családom: üdvözlés, köszönések napszak

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1 Célok és feladatok MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1-4. évfolyam A nyelv kultúrát közvetít, lehetővé teszi az értékek megismerését és az azokhoz való viszonyulási lehetőségek széles tárházát. Segít megérteni

Részletesebben

Magatartás Szorgalom Olvasás írás 1.oszt. Matematika 1.oszt. Környezetismeret 1.osztály 2. oszt. első félév

Magatartás Szorgalom Olvasás írás 1.oszt. Matematika 1.oszt. Környezetismeret 1.osztály 2. oszt. első félév Magatartás Kiegyensúlyozottan változó hangulattal nyugtalanul fegyelmezetlenül viselkedsz az iskolában. Az iskolai szabályokat betartod nem mindig tartod be gyakran megszeged. Olvasás írás 1.oszt. Szóbeli

Részletesebben

Javaslat a helyi tanterv elkészítéséhez Magyar nyelv és irodalom 2.osztály

Javaslat a helyi tanterv elkészítéséhez Magyar nyelv és irodalom 2.osztály Oktatási célok: Javaslat a helyi tanterv elkészítéséhez Magyar nyelv és irodalom 2.osztály - a szövegértő olvasás előkészítése; - az irodalmi alkotások befogadásának megalapozása; - szépirodalmi és ismeretterjesztő

Részletesebben

Források: magyar nyelv és kommunkikáció kísérleti tk. és mf. (OFI, 2014) Czinegéné L.J.

Források: magyar nyelv és kommunkikáció kísérleti tk. és mf. (OFI, 2014)   Czinegéné L.J. Források: magyar nyelv és kommunkikáció kísérleti tk. és mf. (OFI, 2014) http://www.drama.hu/jatektar/ http://www.google.com/ Czinegéné L.J. 2014 Tanulói feladatlap 1. Jelöld a magánhangzókat! (Karikázd

Részletesebben

Fejlesztő tevékenység tapasztalatai. Október: Rövid terjedelmű figyelme behatárolja az észlelés pontosságát, terjedelmét.

Fejlesztő tevékenység tapasztalatai. Október: Rövid terjedelmű figyelme behatárolja az észlelés pontosságát, terjedelmét. A fejj llesz ttő ttevékenység nap llózása Név: XY F 810, 811 4. b Fejlesztendő terület Észlelés Fejlesztő tevékenység tapasztalatai Auditív, vizuális észlelés pontatlan Hallási differenciálás gyenge Beszédészlelés,

Részletesebben

HELYI TANTÁRGYI RENDSZER. NÉMET NYELV ÉS IRODALOM Évfolyam: 1-4.

HELYI TANTÁRGYI RENDSZER. NÉMET NYELV ÉS IRODALOM Évfolyam: 1-4. NEMZETISÉGI NYELV ÉS IRODALOM Tantárgy: (helyi) Évfolyam: 1-4. Óraszámok Tantárgy Óraszám évfolyamonként 1. 2. 3. 4. Német nyelv és irodalom 5 5 5 5 Éves óraszám 180 180 180 180 Témakörök Tematikai egység

Részletesebben

HELYI TANTERV. Alsó tagozat. Mátraderecske-Mátraballa Óvoda és Általános Iskola

HELYI TANTERV. Alsó tagozat. Mátraderecske-Mátraballa Óvoda és Általános Iskola HELYI TANTERV Alsó tagozat Mátraderecske-Mátraballa Óvoda és Általános Iskola 2007 2 Tartalomjegyzék MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1 4. ÉVFOLYAM...7 Alapelvek, célok...8 A fejlesztés területei...8 1. ÉVFOLYAM...9

Részletesebben

Nyelvtan, helyesírás 4. évfolyam. Tollal dolgozz! Ügyelj a külalakra! Jó munkát kívánunk!

Nyelvtan, helyesírás 4. évfolyam. Tollal dolgozz! Ügyelj a külalakra! Jó munkát kívánunk! Nyelvtan, helyesírás 4. évfolyam Név: Osztály: Tollal dolgozz! Ügyelj a külalakra! Jó munkát kívánunk! 1. Tedd ki a megfelelő ékezeteket a szavakra! futotest, fozokanal, kultura, szulofold, szololevel

Részletesebben

TÁMOP Munkába lépés. Zárókonferencia január 27.

TÁMOP Munkába lépés. Zárókonferencia január 27. TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Közismereti tárgyak felzárkóztató képzése Képzési tapasztalatok; módszertani kézikönyv bemutató Zárókonferencia 2011. január 27. Célkitűzések Kulcskompetenciák fejlesztése: Anyanyelvi

Részletesebben

Magyar nyelv és irodalom

Magyar nyelv és irodalom Magyar nyelv és irodalom Beszédkészség, szóbeli szövegek megértése, értelmezése és alkotás érthetően beszél; megérti az egyszerű magyarázatokat, utasításokat és társai közléseit. A kérdésekre értelmesen

Részletesebben

Szöveges értékelés 1-4. évfolyamon

Szöveges értékelés 1-4. évfolyamon 6. számú melléklet Szöveges értékelés 1-4. évfolyamon Készítette: A zrínyi Miklós Általános Iskola Nevelőtestülete 968 1-4. évfolyamon a tanulók magatartásának értékelése és minsítése a szöveges értékeléssel

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: általános iskola emelt szint, heti 3 óra angol nyelv Évfolyam: 2. Vizsga típusa: írásbeli, szóbeli Követelmények, témakörök: Én és a családom: üdvözlés,

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Pedagógusképzés támogatása TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM ÁLTALÁNOS ISKOLA, FELSŐ TAGOZAT Sorozataink a 2015/2016-os tanévre Mind a magyar nyelv, mind az irodalom tantárgyhoz színvonalas

Részletesebben

Felkészítés a középiskolai írásbeli felvételire magyarból. Készítette: Kunkli Ferencné Balmazújvárosi Általános Iskola Bocskai István Tagintézmény

Felkészítés a középiskolai írásbeli felvételire magyarból. Készítette: Kunkli Ferencné Balmazújvárosi Általános Iskola Bocskai István Tagintézmény Felkészítés a középiskolai írásbeli felvételire magyarból Készítette: Kunkli Ferencné Balmazújvárosi Általános Iskola Bocskai István Tagintézmény Debrecen, 2015. 10. 15. A jó gyakorlat célja Kompetenciaalapú

Részletesebben

Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola. Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY

Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola. Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY KÉSZÍTETTE: Molnárné Kiss Éva MISKOLC 2015 Összesített óraterv A, Évfolyam 5. 6. 7. 8. Heti 1 0,5 óraszám Összóraszám

Részletesebben