MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM TANMENET

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM TANMENET"

Átírás

1 COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM TANMENET 2. évfolyam tanév Tanító: Kő Nóra

2 TANMENETJAVASLAT Éves óraszám: 252 Heti óraszám: 4, 2, 1 Memoriter: Két-három szabadon választott népköltészeti alkotás, József Attila: Altató; Nemes Nagy Ágnes: Nyári rajz; Petőfi Sándor: Anyám tyúkja, Weöres Sándor: Galagonya, Buba éneke Óra helyes használat 1. Hangképzési gyakorlatok A magánhangzók és a mássalhangzók helyes ejtése 2. Hangképzési gyakorlatok A magánhangzók és a mássalhangzók helyes ejtése Tanév eleji ismétlés; gyakorlás Napló egy hétről 1. Tanév eleji ismétlés; gyakorlás Napló egy hétről 2. Az értelmező hangos folyamatos Az értelmező hangos folyamatos Hangok, betűk A hang keletkezése, a betű és a hang közötti különbségek; A betű a hang írott képe A betűrend A magyar ábécé betűinek sorrendje; A betűrendben való szabályai Szavak a a betűrendnek megfelelően Nyelvi-i jelenségek Lineáris építkezés grammatikai szabályainak alkalmazása. Nyelvi adatokkal műveletek végzése. Nyelvi-i jelenségek Problémamegoldó képesség Betűalakítási gyakorlatok A magyar ábécé kisbetűinek másolása a vonalrendszerb e; Helyes betűalakítás A magyar ábécé nagybetűinek másolása a vonalrendszerb e; Helyes betűalakítás Az eszközszintű használat fokozatos kialakítása. Figyelem, koncentráció Az eszközszintű használat fokozatos kialakítása. Figyelem, koncentráció

3 helyes használat 3. Szöveg nélküli és szöveges légzőgyakorlatok Légzőgyakorlatok hangadás nélkül Vers tanulása 4. Szöveg nélküli és szöveges légzőgyakorlatok Légzőgyakorlatok hangadás nélkül Vers tanulása 5. Légzőgyakorlatok hangadás nélkül Nyári élmények; Nemes Nagy Ágnes: Nyári rajz A vers hangulata, tartalma A hazug bojtár A mese tartalmának, lényegének elmondása. Úszóöv A hangos tanév eleji felmérése Válaszadás kérdésekre Részvétel a tanulócsoportban folyó beszélgetésben és vitában. Saját vélemény megfogalmazása Az értelmező hangos folyamatos Esztétikai - művészeti nézőpont megalapozása, Az aktív szókincs gazdagítása Részvétel a tanulócsoportban folyó beszélgetésben és vitában. Saját vélemény megfogalmazása Az értelmező hangos folyamatos Esztétikai - művészeti nézőpont megalapozása, Az aktív szókincs gazdagítása. Az értelmező hangos folyamatos Kommunikációs gyakorlása Magánhangzók, mássalhangzók A hangok képzése közötti különbségek felismerése A hangok csoportosítása Gyakorló feladatok a magánhangzók és mássalhangzók felismerésére, pontos megnevezésére; Szavak csoportosítása a mássalhangzók alapján A magánhangzók időtartama; Az időtartam jelölése; Az időtartam módosíthatja a szó jelentését Nyelvi-i jelenségek mássalhangzók. Nyelvi adatokkal műveletek végzése. Az önállóság, kritikai készség Nyelvi-i jelenségek Nyelvi-i jelenségek Nyelvi problémaészlelés folyamatos Betűkapcsolási gyakorlatok Szavak a betűrendben: Helyes betűalakítás és betűkapcsolás Személynevek a betűrendben Helyes betűalakítás és betűkapcsolás Szópárok gyűjtése: eltérő a magánhangzó: dong döng, tor tör, kor kör, sor-sör, A szavak másolása a magánhangzók kiemelése után Az eszközszintű használat fokozatos kialakítása. Figyelem, koncentráció fejlesztése, a különböző tudáselemek összekapcsolása. Az eszközszintű használat fokozatos kialakítása. Figyelem, koncentráció A problémamegoldó képesség Különböző tudáselemek összekapcsolása. Az jelrendszerének a megismerése. A kiejtés és az különbözésének a megfigyelése. Néhány alapvető helyesi megfelelő alkalmazására. A problémamegoldó képesség fejlesztése, a megszerzett tudás alkalmazása változó helyzetekben.

4 helyes használat 6. Légzőgyakorlatok hangadás nélkül A vers tanulása. Darázs Endre: Iskolába hívogató A vers hangulata; a rímek megfigyelése Esztétikaiművészeti nézőpont megalapozása O, ó a szavak végén Szógyűjtési feladatok, A szóvégi ó mindig hosszú, kivéve no, nono Nyelvi-i jelenségek Nyelvi adatokkal műveletek végzése. Problémamegoldó képesség, nyelvi problémaészlelés folyamatos Látó-halló tollbamondás: magánhangzók a szavak végén Mondatalkotás két kiválasztott szóval, a mondat lea látó-halló tollbamondás után Zöngészöngétlen mássalhangzóv al kezdődő szópárok megfigyelése, másolása, Mondatalkotás a szavakkal, a szójelentések magyarázata Fér-vér, képgép, Az jelrendszerének a megismerése, a kiejtés és az különbözésének a megfigyelése. Néhány alapvető helyesi megfelelő alkalmazására. A megszerzett tudás alkalmazása változó helyzetekben. 7. Légzőgyakorlatok hangadás nélkül Szituációs játék: Hogyan magyarázkodott Füllentős a tanító néninek? Füllentős A néma tanév eleji felmérése; Válaszadás kérdésekre; véleményalkotás a főszereplő viselkedéséről önálló megértése csendes sal. Egy-két mondatos vélemény megfogalmazása az olvasott szövegben megjelenő szereplők cselekedeteiről, helyzetekről, magatartásokról. A s gyakorlása Egy-két mondatos vélemény megfogalmazása az olvasott szövegben megjelenő szereplők cselekedeteiről, helyzetekről, magatartásokról. Az aktív szókincs gazdagítása. O, ó a szavakban Szógyűjtési feladatok a helyesi szójegyzék alapján; Szavak csoportosítása Nyelvi-i jelenségek Nyelvi adatokkal műveletek végzése. A problémamegoldó képesség nyelvi problémaészlelés folyamatos Az jelrendszerének a megismerése. A kiejtés és az néhány alapvető helyesi megfelelő alkalmazására. A megszerzett tudás alkalmazása változó helyzetekben. Nyelvi adatokkal műveletek végzése. 8. Légzőgyakorlatok egy hang hosszan tartásával Az olvasókönyv Az események helyszínének megnevezése, a szereplők tulajdonságainak felsorolása ő a szavak végén Szógyűjtési feladatok, Az ő-végű szavak csoportosítása jelentés szerint A szóvégi ő mindig hosszú Nyelvi-i jelenségek Nyelvi adatokkal műveletek végzése. A nyelvi problémaészlelés folyamatos Látó-halló tollbamondás; szavak a a mássalhangzó időtartamának változásával; Mondatalkotás a szavakkal Az jelrendszerének a megismerése. A kiejtés és az néhány alapvető helyesi megfelelő alkalmazására. A nyelvi kompetencia rugalmas és rutinszerű alkalmazása.

5 helyes használat 9. Légzőgyakorlat egy hang hosszan tartásával Az ékezet tréfája Mondatkiegészítése k a cselekmény fő jellemzőivel gyakorlása Dramatizált részletek előadása. Egyéni közlési stratégia kialakítása, s gyakorlása Egy-két mondatos vélemény megfogalmazása az olvasott szövegben megjelenő szereplők cselekedeteiről, helyzetekről, magatartásokról. Az önállóság, kritikai készség, s Ö, ő a szavakban A szavak jelentésének változása az ö és ő változásával; Szavak csoportosítása Nyelvi-i jelenségek Nyelvi adatokkal műveletek végzése. A nyelvi problémaészlelés folyamatos A lyuk szócsalád szavainak másolása, mondatalkotás a szavakkal Az jelrendszerének a megismerése. A kiejtés és az néhány alapvető helyesi megfelelő alkalmazására. A megszerzett tudás alkalmazása változó helyzetekben. Az aktív szókincs gazdagítása. A lineáris építkezés grammatikai szabályainak alkalmazása. 10. Légzőgyakorlat egy hang hosszan tartásával Szituációs játék: a gyerekek hogyan adták át az ennivalókat a kis bicebócának A kis bicebóca Az események sorrendje U, ú a szavak végén Szavak csoportosítása; Szójelentések magyarázata; A szavak végén az ú legtöbbször hosszú; a kivételek felsorolása Nyelvi-i jelenségek Nyelvi adatokkal műveletek végzése. A nyelvi problémaészlelés folyamatos Írás emlékezetből; tanult vers első versszakának a Az jelrendszerének a megismerése. A kiejtés és az néhány alapvető helyesi megfelelő alkalmazására. A nyelvi kompetencia rugalmas és rutinszerű alkalmazása. Figyelem, koncentráció, emlékezet

6 helyes használat 11. Szókapcsolatok mondogatása egy levegővétellel A kis bicebóca ebédje Véleményalkotás a szereplők viselkedéséről gyakorlása A tanult anyag belső összefüggéseinek megértése, nyelvi kompetencia rugalmas és rutinszerű alkalmazása. U, ú a szavakban Szógyűjtési feladatok ú-val kezdődő, ú/u-t tartalmazó szavak körében Nyelvi-i jelenségek Nyelvi adatokkal műveletek végzése, nyelvi problémaészlelés folyamatos fejlesztése Összetett szavak a válogató másolással Az jelrendszerének a megismerése. A kiejtés és az néhány alapvető helyesi megfelelő alkalmazására. Nyelvi adatokkal műveletek végzése, tudatos és rutinszerű tanulási gyakorlat, tervezés. Az önkontroll, konfliktus-kezelő képesség, kooperativitás, tolerancia Az jelrendszerének a megismerése. A kiejtés és az néhány alapvető helyesi megfelelő alkalmazására. Nyelvi adatokkal műveletek végzése, a problémamegoldó képesség 12. Szókapcsolatok mondogatása egy levegővétellel Olvasásgyakorlás Az értelmező hangos folyamatos A i és szövegalkotási automatizmusok kialakítása az egyes szövegtípusok szerkezeti és jelentéstani jellemzőinek felfedeztetésével. Ü, ű a szó végén Szógyűjtési feladatok; Szavak válogató másolása; A szavak végén az ű legtöbbször hosszú, a kivételek felsorolása Ü, ű a szavakban Szógyűjtési feladatok ű/ü-t tartalmazó szavak körében a helyesi szójegyzék alapján Nyelvi-i jelenségek Nyelvi adatokkal műveletek végzése. Nyelvi problémaészlelés folyamatos Szóhalmazból adott szavak ellentétének kiválasztása, le emlékezetből. 13. Szókapcsolatok mondogatása egy levegővétellel A természet változásai szeptemberben Ítéletalkotás állításokról Rövid szépirodalmi és nem szépirodalmi szövegek Tudás hozzákapcsolása valóságos élethelyzetekhez, egyéni közlési stratégia kialakítása, önállóság, kritikai készség, környezettudatos magatartás. Nyelvi-i jelenségek Nyelvi adatokkal műveletek végzése, nyelvi problémaészlelés folyamatos Szógyűjtési gyakorlat: egy szóhoz minél több rokon értelmű változat keresése, mondatalkotás három-négy szóval A mondatok lea látóhalló tollbamondás után Az jelrendszerének a megismerése. A kiejtés és az néhány alapvető helyesi megfelelő alkalmazására. A lineáris építkezés grammatikai szabályainak alkalmazása, nyelvi kompetencia rugalmas és rutinszerű alkalmazása. Az aktív szókincs gazdagítása.

7 helyes használat 14. A vers első két sorának a egy levegővétellel Itt van az ősz, itt van újra A vers hangulatának érzékelése; a rímek megfigyelése Ismerkedés változatos ritmikai, zenei formálású lírai művekkel. A költői nyelv néhány sajátosságának megfigyelése. Az esztétikai-művészeti nézőpont megalapozása. Népi játékok, dramatizált formák (pl. meserészletek) a, illetve előadása. Az esztétikai nézőpont megalapozása. és hangoztatásra, különféle közlési helyzetek felismerése és gyakorlása I, í a szavakban Szógyűjtési feladatok: í-vel írt szavak; Ferdül ferdít mintára szópárok a, a végződések magánhangzóin ak megfigyelése Nyelvi-i jelenségek Nyelvi adatokkal műveletek végzése, a nyelvi problémaészlelés folyamatos J-s, ly-os szavak a, az ellentétes jelentésű szavak párosítása pl.: mély-sekély Az jelrendszerének a megismerése. A kiejtés és az néhány alapvető helyesi megfelelő alkalmazására. A problémamegoldó képesség, nyelvi kompetencia rugalmas és rutinszerű alkalmazása. Az jelrendszerének a megismerése. A kiejtés és az néhány alapvető helyesi megfelelő alkalmazására. A megszerzett tudás alkalmazása változó helyzetekben, Nyelvi adatokkal műveletek végzése, tudatos és rutinszerű tanulási gyakorlat. Az jelrendszerének a megismerése. A kiejtés és az néhány alapvető helyesi megfelelő alkalmazására. A nyelvi adatokkal műveletek végzése, nyelvi problémaészlelés folyamatos Tudatos és rutinszerű tanulási gyakorlat. 15. A vers első versszakának a egy levegővétellel. A vers eljátszása szerepek szerint A tücsök meg a légy lakodalma A szereplők megnevezése Gyakorló feladatok a magánhangzók kal kapcsolatos ismeretek köréből; Ékezetek pótlása, szóalkotás, betűpótlás Nyelvi-i jelenségek Tudatos és rutinszerű tanulási gyakorlat, tervezés, önkontroll, konfliktus-kezelő képesség, kooperativitás, tolerancia, A megszerzett tudás alkalmazása változó helyzetekben Szavak lea szótagolva, a szótaghatár mássalhangzók között van; pl.: áldjon, kiadta, mindjárt, egyszerre, csöngettyű 16. Szókapcsolatok a egy levegővétellel Világgá ment a nyár A szereplők megnevezése gyakorlása A történet főszereplőinek azonosítása. A s gyakorlása, önállóság, kritikai készség, Az aktív szókincs gazdagítása. A mássalhangzók időtartama Az időtartam jelölése; Az időtartam megváltoztathat ja a szó jelentését Nyelvi-i jelenségek A szöveg grammatikai alapjainak felfedeztetése és kommunikatív alkalmazása különféle közlési helyzetek felismerése és Az elválasztás gyakorlása; szavak elválasztása hosszú mássalhangzónál. pl.: hosszabbít, süllyedtek, fonnyadjon

8 helyes használat 17. Szókapcsolatok a egy levegővétellel Mozgásutánzás: a tölgyfa növekedése A tölgyfa és a mogyoróbokor A szereplők tulajdonságai Dramatizált részletek előadása. Különféle közlési helyzetek felismerése és gyakorlása, önállóság, kritikai készség. önálló megértése csendes sal. A történet főszereplőinek azonosítása. Törekvés a történet idejének azonosítására. A s gyakorlása, nyelvi kompetencia rugalmas és rutinszerű alkalmazása, önállóság, kritikai készség. Az esztétikai nézőpont megalapozása. Környezettudatos magatartás. Különböző tudáselemek összekapcsolása. Gyakorló feladatok a mássalhangzók időtartamának helyes jelölésére Kétjegyű mássalhangzók hosszúságának beli jelölése Nyelvi-i jelenségek A nyelvi problémaészlelés folyamatos fejlesztése, tudatos és rutinszerű tanulási gyakorlat. Felmérés: Az technika elsajátításának szintjének, a helyesi készség fejlettségének vizsgálata másolás, tollbamondás alapján. Az jelrendszerének a megismerése. A kiejtés és az néhány alapvető helyesi megfelelő alkalmazására. A megszerzett tudás alkalmazása változó helyzetekben, nyelvi kompetencia rugalmas és rutinszerű alkalmazása, önállóság, kritikai készség Az jelrendszerének a megismerése. A kiejtés és az néhány alapvető helyesi megfelelő alkalmazására. A nyelvi problémaészlelés folyamatos fejlesztése, tudatos és rutinszerű tanulási gyakorlat. Az önállóság, kritikai készség 18. Szókapcsolatok a egy levegővétellel Az ökörnyál A természeti jelenség magyarázata Azonos hangot jelölő betűk: j, ly Szavak csoportosítása, szósorok kiegészítése; Nyelvi-i jelenségek A problémamegoldó képesség, nyelvi problémaészlelés folyamatos fejlesztése, Nyelvi adatokkal műveletek végzése, döntési képesség Toldalékos szavak másolása az aktuális olvasmány első bekezdéséből Kérdések megfogalmazás a a szavaknak megfelelően 19. Bővülő szószerkezetek a egy levegővétellel Az alma meg a kerti manó A szereplők megjelenésének sorrendje Gyakorló feladatok J és ly betűvel írt szavak a, hiányos szavak kiegészítése a megfelelő betűvel Nyelvi-i jelenségek A nyelvi problémaészlelés folyamatos fejlesztése, tudatos és rutinszerű tanulási gyakorlat, tervezés, önkontroll, konfliktuskezelő képesség, kooperativitás, tolerancia A megszerzett tudás alkalmazása változó helyzetekben, döntési képesség Mondatalkotás a tanult toldalékos szavakkal A mondatok lea látóhalló tollbamondás után Az jelrendszerének a megismerése. A kiejtés és az néhány alapvető helyesi megfelelő alkalmazására. A tanult anyag belső összefüggéseinek Tudatos és rutinszerű tanulási gyakorlat, megszerzett tudás alkalmazása változó helyzetekben.

9 helyes használat 20. Bővülő szószerkezetek a egy levegővétellel Szövegrészlet a szerepek szerint Néma : Mesemorzsa Az események helyes sorrendje; a szereplők megnevezése ek Az esztétikai nézőpont megalapozása Az aktív szókincs gazdagítása, problémamegoldó képesség A hangokról és a betűkről tanult ismeretek összefoglalása, rendszerezése Nyelvi-i jelenségek A tanult anyag belső összefüggéseinek A nyelvi problémaészlelés folyamatos fejlesztése, a megszerzett tudás alkalmazása változó helyzetekben, önállóság, kritikai készség Prózai szöveg a emlékezetből. pl. olvasmányból választott három mondat. Az jelrendszerének a megismerése. A kiejtés és az néhány alapvető helyesi megfelelő alkalmazására. Az emlékezet A nyelvi kompetencia rugalmas és rutinszerű alkalmazása, tudatos és rutinszerű tanulási gyakorlat. A megszerzett tudás alkalmazása változó helyzetekben. Az jelrendszerének a megismerése. A kiejtés és az néhány alapvető helyesi megfelelő alkalmazására. Tudatos és rutinszerű tanulási gyakorlat. A nyelvi problémaészlelés folyamatos fejlesztése, a nyelvi adatokkal műveletek végzése. 21. Bővülő szószerkezetek a egy levegővétellel Mókusok, ki a házból! Válaszadás kérdésekre; a játékosok elhelyezkedésének rajza Népi játékok a, illetve előadása. Az önállóság, kritikai készség, a cselekvés normavezérelt mintái, társadalmilag elfogadott viselkedés, változó helyzetek megkövetelte tanulási szükségletek felismerése. Rövid szépirodalmi és nem szépirodalmi szövegek gyakorlása A i és szövegalkotási automatizmusok kialakítása az egyes szövegtípusok szerkezeti és jelentéstani jellemzőinek felfedeztetésével. A szó jelentése Minden szónak van jelentése Szavak csoportosítása jelentés alapján Nyelvi-i jelenségek A lineáris építkezés grammatikai szabályainak alkalmazása. Nyelvi adatokkal műveletek végzése, a szöveg grammatikai alapjainak felfedeztetése és kommunikatív alkalmazása. Bővülő szószerkezetek alkotása, megvitatása, majd másolása a tábláról 22. Hangképzési gyakorlatok A magánhangzók és a mássalhangzók helyes ejtése A természet változásai októberben Az október jellegzetességei, az őszi természeti változások megnevezése Az egyszerű szavak Szavak a meghatározás alapján Nyelvi-i jelenségek A lineáris építkezés grammatikai szabályainak alkalmazása. Nyelvi adatokkal műveletek végzése, a szöveg grammatikai alapjainak felfedeztetése és kommunikatív alkalmazása. A tanult helyesi ismereteknek megfelelő szavak a látó-halló tollbamondás után Az jelrendszerének a megismerése. A kiejtés és az néhány alapvető helyesi megfelelő alkalmazására. A megszerzett tudás alkalmazása változó helyzetekben, önállóság, kritikai készség, nyelvi kompetencia rugalmas és rutinszerű alkalmazása.

10 helyes használat 23. Hangképzési gyakorlatok, szavak tiszta ejtése Móra Ferenc: A cinege cipője A vers eseményeinek felismerése; a szereplők tulajdonságai ek gyakorlása Törekvés a történet idejének és helyszínének azonosítására. Dramatizált részletek előadása Az esztétikai nézőpont megalapozása. A i és szövegalkotási automatizmusok kialakítása az egyes szövegtípusok szerkezeti és jelentéstani jellemzőinek felfedeztetésével. ek Környezettudatos magatartás. Az összetett szavak Összetett szavak alkotása képek, egyszerű szavak alapján Nyelvi-i jelenségek A lineáris építkezés grammatikai szabályainak alkalmazása. Nyelvi adatokkal műveletek végzése, a szöveg grammatikai alapjainak felfedeztetése és kommunikatív alkalmazása. Félévi felmérés: Az kép, az rendezettségéne k, esztétikájának felmérése helyesi készség szintjének felmérése mondatok másolásával és tollbamondással Az jelrendszerének a megismerése. A kiejtés és az néhány alapvető helyesi megfelelő alkalmazására. A megszerzett tudás alkalmazása változó helyzetekben. 24. Artikulációs gyakorlatok Öregapó madarai A vándormadarak megnevezése Az összetett szavak elválasztásának szabálya Néhány alapvető helyesi szabály megismerése (pl. az egyszerű szavak elválasztásának szabályai), törekvés ezek megfelelő alkalmazására. Nyelvi adatokkal műveletek végzése. A nyelvi problémaészlelés folyamatos fejlesztése, nyelvi kompetencia rugalmas és rutinszerű alkalmazása. Válogató másolás: másképp ejtjük, másképp írjuk kapcsolat a szavakban Mondatalkotás a szavakkal Az jelrendszerének a megismerése. A kiejtés és az néhány alapvető helyesi megfelelő alkalmazására. A nyelvi kompetencia rugalmas és rutinszerű alkalmazása.

11 helyes használat 25. Mondatpárok egymásnak történő elmondása helyes artikulációval Isten veled, gólyamadár! A madarak vándorlásának ismertetése gyakorlása Történetek főszereplőinek azonosítása. Környezettudatos magatartás, nemzettudat formálása. A s A történet, az alapérzés, alaphangulat megfogalmazása. Az aktív szókincs gazdagítása az olvasott szövegekkel összefüggésben. Esztétikaiművészeti tudatosság és kifejezőképesség. Az aktív szókincs gazdagítása, önállóság, kritikai készség Gyakorló feladatok Szavak helyesa Nyelvi-i jelenségek A tanult anyag belső összefüggéseinek megértése, a megszerzett tudás alkalmazása változó helyzetekben, a nyelvi problémaészlelés folyamatos Tollbamondás: az eddig tanult betűkapcsolatokat tartalmazó szavak Az jelrendszerének a megismerése. A kiejtés és az néhány alapvető helyesi megfelelő alkalmazására. A megszerzett tudás alkalmazása változó helyzetekben. 26. A vers első szakaszának elmondása helyes kiejtéssel Simkó Tibor: Károgós A vers hangulata, szómagyarázatok Az ellentétes jelentésű szavak Ellentétes jelentésű szópárokat Mondatalkotás a szavakkal Nyelvi-i jelenségek Különböző tudáselemek összekapcsolása. Nyelvi adatokkal műveletek végzése. Az önállóság, kritikai készség, nyelvi problémaészlelés folyamatos Szövegrészlet másolása az olvasókönyvből Az jelrendszerének a megismerése. A kiejtés és az néhány alapvető helyesi megfelelő alkalmazására. A nyelvi kompetencia rugalmas és rutinszerű alkalmazása.

12 helyes használat 27. Versrészlet elmondása helyes hangképzéssel A gombakirály Vázlatnak megfelelő szövegrészek felismerése Rövid szépirodalmi alkotás a. A hangos értő gyakorlása Törekvés a történet idejének és helyszínének azonosítására. Az esztétikai nézőpont megalapozása. A szöveg grammatikai alapjainak felfedeztetése és kommunikatív alkalmazása különféle közlési helyzetek felismerése és gyakorlása ek Az esztétikai nézőpont megalapozása. Különböző tudáselemek összekapcsolása. Rokon értelmű szavak Szavak gyűjtése, csoportosítása Nyelvi-i jelenségek A nyelvi problémaészlelés folyamatos Az aktív szókincs gazdagítása, nyelvi kompetencia rugalmas és rutinszerű alkalmazása. Szógyűjtési feladatok a tanult helyesi ismereteknek megfelelően Mondatalkotás, a mondatok lea emlékezetből Az jelrendszerének a megismerése. A kiejtés és az néhány alapvető helyesi megfelelő alkalmazására. Koncentráció, emlékezet 28. Egyéni élmény elmondása helyes hangképzéssel A mazsola Válaszadás kérdésekre Gyakorló feladatok Helyesi gyakorlatok Nyelvi-i jelenségek A megszerzett tudás alkalmazása változó helyzetekben, tudatos és rutinszerű tanulási gyakorlat, tervezés, önkontroll, konfliktuskezelő képesség, kooperativitás, tolerancia Válogató másolás adott szempont alapján pl.: cselekvést jelentő szavak Az jelrendszerének a megismerése. A kiejtés és az néhány alapvető helyesi megfelelő alkalmazására. Az önállóság, kritikai készség, megszerzett tudás alkalmazása változó helyzetekben.

13 helyes használat 29. Szavak a tiszta ejtéssel A szelídgesztenye A szövegben rejlő ismeretek felsorolása, adatok gyakorlása Dramatizált részletek előadása. A s gyakorlása, esztétikai nézőpont megalapozása. Az aktív szókincs gazdagítása. Rövid szépirodalmi alkotás a. Törekvés a történet eseményeinek azonosítására. Az aktív szókincs gazdagítása, i és szövegalkotási automatizmusok kialakítása az egyes szövegtípusok szerkezeti és jelentéstani jellemzőinek felfedeztetésével. Szótagolás A szótagolás szabályai Szavak szótagolt a Néhány alapvető helyesi szabály megismerése (pl. az egyszerű szavak elválasztásának szabályai), törekvés ezek megfelelő alkalmazására. A nyelvi problémaészlelés folyamatos fejlesztése, tudatos és rutinszerű tanulási gyakorlat, a nyelvi kompetencia rugalmas és rutinszerű alkalmazása. Kijelentő mondatok a válogató másolással Az jelrendszerének a megismerése. A kiejtés és az néhány alapvető helyesi megfelelő alkalmazására. 30. Szavak a tiszta ejtéssel A magas és a mély magánhangzók helyes képzése Olvasásgyakorlás: Szilvalekvár főzése; Események felsorolása Gyakorló feladatok Szavak csoportosítása a szótagolás alapján Szavak szótagolt és folyamatos a Néhány alapvető helyesi szabály megismerése (pl. az egyszerű szavak elválasztásának szabályai), törekvés ezek megfelelő alkalmazására. A nyelvi problémaészlelés folyamatos fejlesztése, tudatos és rutinszerű tanulási gyakorlat, a nyelvi kompetencia rugalmas és rutinszerű alkalmazása. Egyszerű kijelentő mondatok a tollbamondás után Az jelrendszerének a megismerése. A kiejtés és az néhány alapvető helyesi megfelelő alkalmazására. A megszerzett tudás alkalmazása változó helyzetekben.

14 helyes használat 31. Szavak a tiszta ejtéssel A rövid magánhangzók helyes képzése Nemes Nagy Ágnes: Gesztenyefalevél A vers hangulata Az esztétikai nézőpont megalapozása. A s gyakorlása, Az aktív szókincs gazdagítása, különböző tudáselemek összekapcsolása. Az alapérzés, alaphangulat megfogalmazása. esztétikai nézőpont megalapozása, Tudás hozzákapcsolása valóságos élethelyzetekhez. Az aktív szókincs gazdagítása. Elválasztás Az elválasztás szabályai A szótagolás és elválasztás közötti különbség Néhány alapvető helyesi szabály megismerése (pl. az egyszerű szavak elválasztásának szabályai), törekvés ezek megfelelő alkalmazására. A nyelvi adatokkal műveletek végzése, nyelvi problémaészlelés folyamatos fejlesztése, tudatos és rutinszerű tanulási gyakorlat Kérdő mondatok a válogató másolással Az jelrendszerének a megismerése. A kiejtés és az néhány alapvető helyesi megfelelő alkalmazására. A nyelvi kompetencia rugalmas és rutinszerű alkalmazása. 32. Szavak a tiszta ejtéssel A hosszú magánhangzók helyes képzése A makk-vitéz Válaszadás kérdésekre Gyakorló feladatok Néhány alapvető helyesi szabály megismerése (pl. az egyszerű szavak elválasztásának szabályai), törekvés ezek megfelelő alkalmazására. A nyelvi adatokkal műveletek végzése, nyelvi problémaészlelés folyamatos fejlesztése, tudatos és rutinszerű tanulási gyakorlat Egyszerű kérdő mondatok a tollbamondás után Az jelrendszerének a megismerése. A kiejtés és az néhány alapvető helyesi megfelelő alkalmazására. A megszerzett tudás alkalmazása változó helyzetekben.

15 helyes használat 33. Szavak a tiszta ejtéssel; A vers első versszakának kifejező fela Petőfi Sándor: Anyám tyúkja A vers hangulata, mondanivalója A történet, az alapérzés, alaphangulat megfogalmazása. Ismerkedés lírai művekkel. A szöveg grammatikai alapjainak felfedeztetése és kommunikatív alkalmazása, egyéni közlési stratégia kialakítása, a cselekvés normavezérelt mintái, társadalmilag elfogadott viselkedés. A történet, az alapérzés, alaphangulat megfogalmazása. Vázlat bővítése megadott szempontok szerint. Az aktív szókincs gazdagítása az olvasott szövegekkel összefüggésben A s gyakorlása, egyéni közlési stratégia kialakítása. Szótő, toldalék A szótő és a toldalék megkülönböztet ése Nyelvi-i jelenségek A nyelvi problémaészlelés folyamatos fejlesztése, lineáris építkezés grammatikai szabályainak alkalmazása. A nyelvi adatokkal műveletek végzése. Szócsoportok a a formailag hasonló betűk helyes ára, mondatok alkotása, másolása Az jelrendszerének a megismerése. A kiejtés és az néhány alapvető helyesi megfelelő alkalmazására. Tudatos és rutinszerű tanulási gyakorlat. 34. Hangerő gyakorlatok; szósorok a növekvő hangerővel Nagyapó Vázlat kiegészítése, a szereplők tulajdonságainak felismerése Szótő, toldalék jelölése a szavakban Nyelvi-i jelenségek A nyelvi problémaészlelés folyamatos fejlesztése, tudatos és rutinszerű tanulási gyakorlat, a tanult anyag belső összefüggéseinek Szócsoportok a a hangzásban hasonló betűk helyes ára, mondatok alkotása, másolása Az jelrendszerének a megismerése. A kiejtés és az néhány alapvető helyesi megfelelő alkalmazására. A nyelvi problémaészlelés folyamatos

16 helyes használat 35. Mondatpárok elmondása egymásnak felelgetve Szituációs játék: a fiú próbálgatja a kalapot A mindentudó kalap A szereplők tulajdonsága Az aktív szókincs gazdagítása, önállóság, kritikai készség, s Az esztétikai nézőpont megalapozása, nemzettudat formálása, hagyománytisztelet, kulturális bekapcsolódás. A hol, hová kérdésre válaszoló szavak toldalékai A toldalékos szavak helyesa Nyelvi-i jelenségek A nyelvi kompetencia rugalmas és rutinszerű alkalmazása, Nyelvi adatokkal műveletek végzése. A nyelvi problémaészlelés folyamatos Gyakorlás a tanulócsoport igényeinek megfelelően Az jelrendszerének a megismerése. A kiejtés és az néhány alapvető helyesi megfelelő alkalmazására. A tervezés, önkontroll, konfliktuskezelő képesség, kooperativitás, tolerancia 36. Mondatpárok elmondása egymásnak felelgetve: pl. -Te voltál! - Nem én voltam. Csapatkapitányválasztás; Válaszadás kérdésekre A szereplők tulajdonságai A mikor, meddig, kihez, hányszor kérdésre válaszoló szavak toldalékai A toldalékos szavak helyesa Nyelvi-i jelenségek mássalhangzók ). A nyelvi kompetencia rugalmas és rutinszerű alkalmazása. A nyelvi adatokkal műveletek végzése, a nyelvi problémaészlelés folyamatos Tanév végi felmérés Az jelrendszerének a megismerése. A kiejtés és az néhány alapvető helyesi megfelelő alkalmazására. A megszerzett tudás alkalmazása változó helyzetekben.

17 helyes használat 37. Mondatpárok elmondása egymásnak felelgetve Szituációs játék gyalogos közlekedési helyzetnek megfelelen 38. Versrészlet a helyes ejtéssel Közlekedj biztonságosan! A gyalogos közlekedés szabályainak felsorolása Szőlőcsősz Válaszadás kérdésekre; a játékosok elhelyezkedése Rövid nem szépirodalmi szöveg gyakorlása Különféle dramatikus formák kipróbálása. Tudatos és rutinszerű tanulási gyakorlat, tervezés, önkontroll, konfliktus-kezelő képesség, A kooperativitás, tolerancia, a cselekvés normavezérelt mintái, társadalmilag elfogadott viselkedés, változó helyzetek megkövetelte tanulási szükségletek felismerése. Népi játék a, illetve előadása. A s gyakorlása, különböző tudáselemek összekapcsolása, nyelvi kompetencia rugalmas és rutinszerű alkalmazása, Az aktív szókincs gazdagítása. A honnan, miből, kiről, miről, kitől, mitől kérdésre válaszoló szavak toldalékai A toldalékos szavak helyesa A kivel, mivel, kivé, mivé kérdésre válaszoló szavak toldalékai A toldalékos szavak helyesa Nyelvi-i jelenségek A nyelvi kompetencia rugalmas és rutinszerű alkalmazása. A nyelvi adatokkal műveletek végzése, a nyelvi problémaészlelés folyamatos Nyelvi-i jelenségek A nyelvi kompetencia rugalmas és rutinszerű alkalmazása. A nyelvi adatokkal műveletek végzése, nyelvi problémaészlelés folyamatos

18 helyes használat 39. Hosszú és rövid magánhangzók helyes ejtése A természet változásai novemberben Etessétek a madarakat! Hamis állítások igazzá tétele Rövid nem szépirodalmi szöveg gyakorlása Az esztétikai nézőpont megalapozása. A környezettudatos magatartás, problémamegoldó képesség Rövid nem szépirodalmi szöveg Kapcsolat a természeti környezethez. Környezettudatos magatartás, problémamegoldó képesség a. Környezettudatos magatartás, a cselekvés normavezérelt mintái, társadalmilag elfogadott viselkedés. Helyesi gyakorlatok a toldalékos szavak körében A tanult ismeretek alkalmazása Nyelvi-i jelenségek A nyelvi kompetencia rugalmas és rutinszerű alkalmazása. A nyelvi adatokkal műveletek végzése, nyelvi problémaészlelés folyamatos A tanult anyag belső összefüggéseinek megértése, a megszerzett tudás alkalmazása változó helyzetekben. Nyelvi-i jelenségek A nyelvi kompetencia rugalmas és rutinszerű alkalmazása. A nyelvi adatokkal műveletek végzése, a nyelvi problémaészlelés folyamatos fejlesztése, a tanult anyag belső összefüggéseinek megértése, a megszerzett tudás alkalmazása változó helyzetekben. Nyelvi-i jelenségek A nyelvi kompetencia rugalmas és rutinszerű alkalmazása. A nyelvi adatokkal műveletek végzése, nyelvi problémaészlelés folyamatos fejlesztése, a tanult anyag belső összefüggéseinek megértése, a megszerzett tudás alkalmazása változó helyzetekben. 40. Az olvasmány első mondatának magánhangzós a, a hangok helyes ejtése A kékcinke Feleletválasztó feladatok Gyakorló feladatok A toldalékos szavakkal kapcsolatos ismeretek, A helyes gyakorlása 41. Az olvasmány néhány szavának előzetes hangos a Velünk élő állatok; A kutyám Válaszadás kérdésekre; a szöveg lényeges gondolatai Vázlat kiegészítése Összefoglalás, rendszerezés Az eddig tanult ismeretek rendszerezése Helyesi gyakorlatok

19 helyes használat 42. Az olvasmány néhány szavának előzetes hangos a A Mitvisz meg a fiai Válaszadás kérdésekre Az aktív szókincs gazdagítása, különböző tudáselemek összekapcsolása, s Félévi felmérés Nyelvi-i jelenségek A megszerzett tudás alkalmazása változó helyzetekben. 43. Bővülő szószerkezetek a Micó Kifejezések magyarázata; Vázlat kiegészítése A hangos értőő Vázlatok bővítése megadott szempontok szerint. Az aktív szókincs gazdagítása az olvasott szöveggel összefüggésben. Az esztétikai nézőpont megalapozása. A s gyakorlása, egyéni közlési stratégia kialakítása. A felmérés javítása Nyelvi-i jelenségek A megszerzett tudás alkalmazása változó helyzetekben, önállóság, kritikai készség

20 helyes használat 44. Szópiramis szavainak a 45. Szókapcsolatok hangos a Egerek Megfelelő címek választása Események sorrendje A szereplők tulajdonságai A naplopó medve Az állatok viselkedése télen 46. Ritmusgyakorlatok A róka A szereplők tulajdonságai; dramatikus játék gyakorlása A s gyakorlása, a szöveg grammatikai alapjainak felfedeztetése és kommunikatív alkalmazása, különféle közlési helyzetek felismerése és Rövid népköltészeti alkotás a. A s Az aktív szókincs gazdagítása, egyéni közlési stratégia kialakítása, különböző tudáselemek összekapcsolása. A s Az aktív szókincs gazdagítása, egyéni közlési stratégia kialakítása. Különböző tudáselemek összekapcsolása. A felmérésnél tapasztalt típushibák korrigálása Másképpen ejtjük, másképpen írjuk: tj, tyj kapcsolat Helyesi gyakorlatok Másképpen ejtjük, másképpen írjuk: dj, gyj kapcsolat Helyesi gyakorlatok Nyelvi-i jelenségek A megszerzett tudás alkalmazása változó helyzetekben, önállóság, kritikai készség Néhány alapvető helyesi szabály megismerése (pl. az egyszerű szavak elválasztásának szabályai), törekvés ezek megfelelő alkalmazására. A nyelvi problémaészlelés folyamatos A nyelvi adatokkal műveletek végzése. Néhány alapvető helyesi szabály megismerése (pl. az egyszerű szavak elválasztásának szabályai), törekvés ezek megfelelő alkalmazására. A nyelvi problémaészlelés folyamatos A nyelvi adatokkal műveletek végzése.

21 helyes használat 47. Vers kifejező olvsasása 48. Hangsúlygyakorlatok Mondatpárok hangsúlyos a 49. Hangképzési, artikulációs gyakorlatok Eleanor F.: Lefekvés előtt Beszámoló egyéni élményekről; a vers hangulata József Attila: Altató A vers hangulata, mondanivalója, nyelvi eszközei Olvasásgyakorlás Hangos gyakorlása A történet, az alapérzés, alaphangulat megfogalmazása. Ismerkedés változatos ritmikai formálású lírai művekkel. Az esztétikai nézőpont megalapozása. Tudatos és rutinszerű tanulási gyakorlat, tervezés, önkontroll, konfliktus-kezelő képesség, kooperativitás, tolerancia A történet, az alapérzés, alaphangulat megfogalmazása. Szövegértési és szövegalkotási automatizmusok kialakítása az egyes szövegtípusok szerkezeti és jelentéstani jellemzőinek felfedeztetésével. Az értelmező hangos folyamatos A i és szövegalkotási automatizmusok kialakítása az egyes szövegtípusok szerkezeti és jelentéstani jellemzőinek felfedeztetésével. Másképpen ejtjük, másképpen írjuk: nj, nyj kapcsolat Helyesi gyakorlatok Másképpen ejtjük, másképpen írjuk: lj, llj kapcsolat Helyesi gyakorlatok Másképpen ejtjük, másképpen írjuk: tsz, dsz, gysz kapcsolat Helyesi gyakorlatok Néhány alapvető helyesi szabály megismerése (pl. az egyszerű szavak elválasztásának szabályai), törekvés ezek megfelelő alkalmazására. A nyelvi problémaészlelés folyamatos A nyelvi adatokkal műveletek végzése. Néhány alapvető helyesi szabály megismerése (pl. az egyszerű szavak elválasztásának szabályai), törekvés ezek megfelelő alkalmazására. A nyelvi problémaészlelés folyamatos A nyelvi adatokkal műveletek végzése. Néhány alapvető helyesi szabály megismerése (pl. az egyszerű szavak elválasztásának szabályai), törekvés ezek megfelelő alkalmazására. A nyelvi problémaészlelés folyamatos A nyelvi adatokkal műveletek végzése. A nyelvi kompetencia rugalmas és rutinszerű alkalmazása.

22 helyes használat 50. Szósorok fela a szöveg szavai alapján A disznóölés A munkálatok sorrendje 51. Hangsúlygyakorlatok A kis gömböc A mese szereplőinek, eseményeinek felsorolása, a tartalom elmondása Beszélgetés az egészséges táplálkozásról 52. Egy mondat a különféle hangnemben Csoszogi, az öreg suszter Válaszadás kérdésekre, A szöveg lényegének megértése Kifejezések magyarázata Rövid nem szépirodalmi szöveg Az aktív szókincs gazdagítása, hagyománytisztelet, kulturális bekapcsolódás, különböző tudáselemek összekapcsolása. Rövid népköltészeti alkotás a. A tervezés, önkontroll, konfliktus-kezelő képesség, kooperativitás, tolerancia Az aktív szókincs gazdagítása. Az aktív szókincs gazdagítása az olvasott szövegekkel összefüggésben. Dramatizált részletek előadása. Az önállóság, kritikai készség, problémamegoldó képesség A cselekvés normavezérelt mintái, társadalmilag elfogadott viselkedés. Másképpen ejtjük, másképpen írjuk: ts, ds, gys kapcsolat Helyesi gyakorlatok Másképpen ejtjük, másképpen írjuk: dt kapcsolat Helyesi gyakorlatok Gyakorló feladatok a hangkapcsolato k ára Helyesi gyakorlatok Néhány alapvető helyesi szabály megismerése (pl. az egyszerű szavak elválasztásának szabályai), törekvés ezek megfelelő alkalmazására. A nyelvi problémaészlelés folyamatos A nyelvi adatokkal műveletek végzése. Néhány alapvető helyesi szabály megismerése (pl. az egyszerű szavak elválasztásának szabályai), törekvés ezek megfelelő alkalmazására. A nyelvi problémaészlelés folyamatos A nyelvi adatokkal műveletek végzése. Néhány alapvető helyesi szabály megismerése (pl. az egyszerű szavak elválasztásának szabályai), törekvés ezek megfelelő alkalmazására. A nyelvi problémaészlelés folyamatos A nyelvi adatokkal műveletek végzése. A tanult anyag belső összefüggéseinek

23 helyes használat 53. Mondóka a jelölt hangsúlynak megfelelően 54. A téli hónapok nevének a jelölt hangsúlynak megfelelően 55. Egy mondat a különféle hangnemben Harangozás Állítások igazságának eldöntése A természet változásai decemberben A decemberi természet bemutatása; a fő változások ismertetése Szabó Lőrinc: Esik a hó A vers nyelvi eszközeinek felismerése megszemélyesítés; Kifejezések magyarázata Népi játék a, illetve előadása. Különböző tudáselemek összekapcsolása, s Rövid nem szépirodalmi szöveg Törekvés a történet eseményeinek azonosítására. Környezettudatos magatartás A történet, az alapérzés, alaphangulat megfogalmazása. Az aktív szókincs gazdagítása az olvasott szövegekkel összefüggésben. A költői nyelv néhány sajátosságának megfigyelése. Az egyéni közlési stratégia kialakítása. Az aktív szókincs gazdagítása. A mondat, mondattartalmak A mondatok csoportosítása a tartalomnak megfelelően Mondatvégi jelek megfigyelése A szöveg A szöveg jellemzőinek megfigyelése A kijelentő mondat fogalma A kijelentő mondat hanglejtése, mondatvégi jele Nyelvi-i jelenségek A lineáris építkezés grammatikai szabályainak alkalmazása, nyelvi kompetencia rugalmas és rutinszerű alkalmazása. A szöveg grammatikai alapjainak felfedeztetése és kommunikatív alkalmazása. Mondatalkotás, néhány mondat összekapcsolásával szövegalkotás. A szöveg grammatikai alapjainak felfedeztetése és kommunikatív alkalmazása, különféle közlési helyzetek felismerése és A különféle mondatok felismerése, helyes használata a közlési célnak és szándéknak megfelelően. A nyelvi kompetencia rugalmas és rutinszerű alkalmazása, lineáris építkezés grammatikai szabályainak alkalmazása.

24 helyes használat 56. Mondatok a a tartalomnak megfelelő hangsúllyal 57. Hangképzési gyakorlatok: hosszú mássalhangzók a szavakban 58. Szócsoportok a a jelölt hangsúlynak megfelelően Kíváncsi hópelyhek Válaszadás kérdésekre; Szereplők megnevezése A tulipán A növények télen Kányádi Sándor: Ez a tél A vers tartalmának megfogalmazása gyakorlása Történetek főszereplőinek azonosítása. Az esztétikai nézőpont megalapozása. A s Rövid nem szépirodalmi szöveg Kapcsolat a természeti környezethez. Különböző tudáselemek összekapcsolása. A történet, az alapérzés, alaphangulat megfogalmazása. A költői nyelv néhány sajátosságának megfigyelése. A kijelentő mondat felismerése A kijelentő mondat felismerése, megnevezése Helyesi gyakorlatok A kérdő mondat fogalma A kérdő mondat hanglejtése A különféle mondatok felismerése, helyes használata a közlési célnak és szándéknak megfelelően. Kommunikációs A nyelvi kompetencia rugalmas és rutinszerű alkalmazása. A megszerzett tudás alkalmazása változó helyzetekben. A különféle mondatok felismerése, helyes használata a közlési célnak és szándéknak megfelelően. Kommunikációs A nyelvi kompetencia rugalmas és rutinszerű alkalmazása. A megszerzett tudás alkalmazása változó helyzetekben. A különféle mondatok felismerése, helyes használata a közlési célnak és szándéknak megfelelően. Kommunikációs A nyelvi kompetencia rugalmas és rutinszerű alkalmazása. A megszerzett tudás alkalmazása változó helyzetekben.

25 helyes használat 59. Összetett szavak hangos a Rókáné meg a vadgalamb A szereplők megnevezése, tulajdonságaik Dramatizált részletek előadása. Az egyéni közlési stratégia kialakítása, a cselekvés normavezérelt mintái, társadalmilag elfogadott viselkedés, változó helyzetek megkövetelte tanulási szükségletek felismerése. Az értelmező hangos folyamatos A tervezés, önkontroll, konfliktus-kezelő képesség, kooperativitás, tolerancia A i és szövegalkotási automatizmusok kialakítása az egyes szövegtípusok szerkezeti és jelentéstani jellemzőinek felfedeztetésével. A történet, az alapérzés, alaphangulat megfogalmazása. A költői nyelv néhány sajátosságának megfigyelése. Ismerkedés változatos ritmikai, zenei formálású lírai művekkel. Az esztétikai nézőpont megalapozása. Az aktív szókincs gazdagítása. A kérdő mondat formai jegyei Helyesi gyakorlatok A különféle mondatok felismerése, helyes használata a közlési célnak és szándéknak megfelelően. Kommunikációs A nyelvi kompetencia rugalmas és rutinszerű alkalmazása. A megszerzett tudás alkalmazása változó helyzetekben. 60. Vers ritmikus a Olvasásgyakorlás Ünnepeink, szokásaink decemberben Beszélgetés a családi hagyományokról A kérdő mondat felismerése A különféle mondatok felismerése, helyes használata a közlési célnak és szándéknak megfelelően. Kommunikációs A nyelvi kompetencia rugalmas és rutinszerű alkalmazása. A megszerzett tudás alkalmazása változó helyzetekben. 61. Az első versszak hangsúlyos a Fésűs Éva: December, december A vers hangulata, tartalma Gyakorló feladatok a kijelentő és a kérdő mondat felismerésére A különféle mondatok felismerése, helyes használata a közlési célnak és szándéknak megfelelően. A tudás hozzákapcsolása valóságos élethelyzetekhez. A megszerzett tudás alkalmazása változó helyzetekben. Az önállóság, kritikai készség A tanult anyag belső összefüggéseinek

26 helyes használat 62. Mondatok a a tartalomnak megfelelő hangsúllyal 63. Mondatok a a tartalomnak megfelelő hangsúllyal 64. Egy mondat a különféle hangnemben Karácsonyfák útja A mese lényegének bemutatása Szegény Dzsoni és Árnika A tizenkét nagyon testvérrel találkozunk, és Árnika jól leteremti őket Címválasztás; Vázlat kiegészítése Hogyan tanultam meg olvasni? Válaszadás kérdésekre; Események helyes időrendje; Tartalomelmondás szókapcsolatok alapján Az aktív szókincs gazdagítása, s gyakorlása, a cselekvés normavezérelt mintái, társadalmilag elfogadott viselkedés kialakítása. Vázlatok bővítése megadott szempontok szerint. A cselekvés normavezérelt mintái, társadalmilag elfogadott viselkedés ek Törekvés a történet idejének és helyszínének azonosítására. A mű közvetlenül adódó jelentésének megfogalmazása; az egyéni közlési stratégia kialakítása. Az aktív szókincs gazdagítása. A mondatokról tanultak rendszerezése A kijelentő és a kérdő mondat felismerése, megnevezése Felmérés: a kijelentő és a kérdő mondat felismerése A mondatok helyesa A felmérés javítása A különféle mondatok felismerése, helyes használata a közlési célnak és szándéknak megfelelően. A tanult anyag belső összefüggéseinek megértése, megszerzett tudás alkalmazása változó helyzetekben. Kommunikációs A különféle mondatok felismerése, helyes használata a közlési célnak és szándéknak megfelelően. A tanult anyag belső összefüggéseinek megértése, megszerzett tudás alkalmazása változó helyzetekben. Kommunikációs A különféle mondatok felismerése, helyes használata a közlési célnak és szándéknak megfelelően. A megszerzett tudás alkalmazása változó helyzetekben. Az önállóság, kritikai készség A tanult anyag belső összefüggéseinek

27 helyes használat 65. Mondatok elmondása egymásnak felelgetve 66. Ritmusgyakorlatok kopogással, mozgással, mozgás nélkül Szavak ritmusának kopogása 67. Ellentétes jelentésű melléknévpárok a Szembekötős Mondatok kiegészítése; Igaz állítások felismerése A természet változásai januárban Az állatok élete télen A kérkedő nyúl A főszereplő tulajdonságainak bemutatása Népi játék a, illetve előadása. Tudás hozzákapcsolása valóságos élethelyzetekhez. Kezdeményező képesség, tervezés, önkontroll, konfliktus-kezelő képesség, kooperativitás, tolerancia Rövid nem szépirodalmi szöveg Környezettudatos magatartás. Kapcsolat a természeti környezethez. Különböző tudáselemek összekapcsolása. Rövid szépirodalmi alkotás a. Az aktív szókincs gazdagítása, s gyakorlása, a cselekvés normavezérelt mintái, társadalmilag elfogadott viselkedés Tanév végi ismétlés: a magánhangzók, mássalhangzók Tanév végi ismétlés: a szavak jelentése Tanév végi ismétlés: szótagolás, elválasztás Nyelvi-i jelenségek A tanult anyag belső összefüggéseinek A nyelvi problémaészlelés folyamatos A nyelvi adatokkal műveletek végzése. Nyelvi-i jelenségek A tanult anyag belső összefüggéseinek megértése, tudatos és rutinszerű tanulási gyakorlat. Néhány alapvető helyesi szabály megismerése (pl. az egyszerű szavak elválasztásának szabályai), törekvés ezek megfelelő alkalmazására. A tudás hozzákapcsolása személyes tapasztalatokhoz, a tanult anyag belső összefüggéseinek megértése, tudatos és rutinszerű tanulási gyakorlat.

28 helyes használat 68. A vers tartalmának megfelelő hangsúlyos a Osvát Erzsébet: Jókedvű köszöntő A vers hangulata Ismerkedés változatos ritmikai, zenei formálású lírai művekkel. A költői nyelv néhány sajátosságának megfigyelése Az esztétikai nézőpont megalapozása. A s gyakorlása, különböző tudáselemek összekapcsolása. Rövid nem szépirodalmi szöveg Történetek főszereplőinek azonosítása. A mű közvetlenül adódó jelentésének megfogalmazása. A s Különböző tudáselemek összekapcsolása. Tanév végi ismétlés: a mondat A különféle mondatok felismerése, helyes használata a közlési célnak és szándéknak megfelelően. A tanult anyag belső összefüggéseinek megértése, tudatos és rutinszerű tanulási gyakorlat. 69. Az évszakok neveinek ritmusos elmondása, mozgással Emlékszel, fiam? A természeti változások bemutatása Helyesi gyakorlatok Néhány alapvető helyesi szabály megismerése (pl. az egyszerű szavak elválasztásának szabályai), törekvés ezek megfelelő alkalmazására. A tanult anyag belső összefüggéseinek A tudatos és rutinszerű tanulási gyakorlat, a nyelvi problémaészlelés folyamatos fejlesztése tervezés, önkontroll, konfliktuskezelő képesség, kooperativitás, tolerancia 70. A hónapok nevének elmondása ritmusosan, mozgással A tizenkét hónap A két asszony viselkedésének bemutatása; a mese tanulsága Tanév végi felmérés A tanultak alkalmazása. A problémamegoldó képesség A megszerzett tudás alkalmazása változó helyzetekben, önállóság, kritikai készség

29 helyes használat 71. A Himnusz első versszakának kifejező a 72. Köszönés, kérés, kérdés 73. Kérdés felelet hangos a Ünnepeink: A magyar kultúra napja; Kölcsey Ferenc: Himnusz Könyvtárlátogatás A kölcsönzés rendje; a könyvek jellemző adatai A farkas, a medve és a huszár A mese lényegének megértése; Kifejezések magyarázata Ismerkedés változatos ritmikai, zenei formálású lírai művel. A költői nyelv néhány sajátosságának megfigyelése. Hagyomány-tisztelet, kulturális bekapcsolódás, nemzettudat formálása. Az önálló feladatvégzés egyes lépéseinek megalapozása (könyvtárlátogatás, könyvkölcsönzés, gyermeklexikonok) Kezdeményező képesség, a változó helyzetek megkövetelte tanulási szükségletek felismerése. Rövid népköltészeti alkotás a. Az aktív szókincs gazdagítása. Kommunikációs gyakorlása, különféle közlési helyzetek felismerése és A felmérés javítása Nyelvi játékok a tanult ismeretek körében A tanultak alkalmazása. A megszerzett tudás alkalmazása változó helyzetekben, problémamegoldó képesség, önállóság, kritikai készség A tanultak alkalmazása. A megszerzett tudás alkalmazása változó helyzetekben. Az önállóság, kritikai készség, nyelvi kompetencia rugalmas és rutinszerű alkalmazása, nyelvi adatokkal műveletek végzése.

30 helyes használat 74. Szópárok ritmusos a 75. Mássalhangzó hasonulást tartalmazó szavak fela A három selyp leány A mese lényegének megértése; Kifejezések magyarázata Ravasz alku A főszereplő tulajdonságai; Kifejezések magyarázata Rövid népköltészeti alkotás a. Az aktív szókincs gazdagítása az olvasott szövegekkel összefüggésben. Kommunikációs gyakorlása, az aktív szókincs gazdagítása. ek A hangos érő Az aktív szókincs gazdagítása az olvasott szövegekkel összefüggésben. Az aktív szókincs gazdagítása, s

31 helyes használat 76. Vers ritmusos a 77. Bővülő szószerkezetek a 78. Koncentrációs gyakorlatok 79. Koncentrációs gyakorlatok Tilinkó és a bíró Válaszadás kérdésekre Tréfás mese A szöveg hangulat, érdekessége Félévi felmérés: hangos Az okos lány Félévi felmérés: néma Javasolt felmérő: Tudásszintmérő feladatlapok Szövegértés 2. A/B (Mozaik Kiadó) ek Dramatizált részletek előadása. Különféle közlési helyzetek felismerése és gyakorlása, önállóság, kritikai készség, problémamegoldó képesség ek Az esztétikai nézőpont megalapozása. Kommunikációs Az értelmező hangos folyamatos A megszerzett tudás alkalmazása változó helyzetekben. ek önálló megértése csendes sal. A megszerzett tudás alkalmazása változó helyzetekben.

32 helyes használat 80. Kérdés felelet hangos a 81. Ritmusgyakorlatok szavak ával 82. Szópárok ritmusos a A furulyavevés A főszereplők tulajdonságai A kiskutya neve A szövegbeli üzenet megfejtése Szoborjáték Válaszadás kérdésekre; Téves állítások javítása Rövid népköltészeti alkotás a. Kommunikációs gyakorlása, különféle közlési helyzetek felismerése és ek Az esztétikai nézőpont megalapozása. Kommunikációs Népi játék a, illetve előadása. Különféle közlési helyzetek felismerése és Az önállóság, kritikai készség, különféle közlési helyzetek felismerése és gyakorlása, tudás hozzákapcsolása valóságos élethelyzetekhez.

33 helyes használat 83. Szópárok ritmusos a 84. Mondatok fela a mondattartalomnak megfelelő hangsúllyal 85. Mondatok fela a mondattartalomnak megfelelő hangsúllyal A természet változásai februárban Válaszadás kérdésekre; Állítások helyessége Csikorgó, a fagykirály Az események időrendje; A szereplők tulajdonságai A hóember Események időrendje; A hóember változásai Rövid nem szépirodalmi szöveg Környezettudatos magatartás. A problémamegoldó képesség Szépirodalmi szöveg Dramatizált részletek előadása. ek Törekvés a történet idejének és helyszínének azonosítására. Történetek főszereplőinek azonosítása. Az aktív szókincs gazdagítása, s

2013/2014. tanév. Nyelvtan, Írás tanmenet/2. osztály. Készítette: Varga Mariann. Tanító: Fürné Kiss Zsuzsanna és Varga Mariann

2013/2014. tanév. Nyelvtan, Írás tanmenet/2. osztály. Készítette: Varga Mariann. Tanító: Fürné Kiss Zsuzsanna és Varga Mariann 2013/2014. tanév, tanmenet/2. osztály Készítette: Varga Mariann Tanító: Fürné Kiss Zsuzsanna és Varga Mariann Tankönyv: Földvári Erika: 2. (Mozaik kiadó) Éves óraszám: 148 óra (heti 2 óra, 2 óra ) és helyes

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM TANMENET

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM TANMENET COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM TANMENET 2. osztály TANÍTÓ: TÓTH MÁRIA, DOBOS EMÍLIA OLVASÁS A tankönyv évszakokra és azon belül hónapokra bontja a elolvasandó

Részletesebben

2013/14. tanév. 3.osztály

2013/14. tanév. 3.osztály 2013/14. tanév Magyar és tanmenet 3.osztály Tanító: Kottyán Dóra, Törzsökné Peske Edina Tankönyv:Földvári Erika munkatankönyv I-II. Földvári Erika munkatankönyv Éves óraszám:148 óra ( heti 4 óra) 1.hét

Részletesebben

BESZÉD ÉS ANYANYELV. Nyelvtan-helyesírás 2. osztályosoknak TANMENET

BESZÉD ÉS ANYANYELV. Nyelvtan-helyesírás 2. osztályosoknak TANMENET BESZÉD ÉS ANYANYELV Nyelvtan-helyesírás 2. osztályosoknak TANMENET Beszéd és anyanyelv Nyelvtan-helyesírás 2. osztályosoknak Tematika és tanmenet (55 óra) 1. félév heti 1 óra 2. félév heti 2 óra ÓRA CÍM

Részletesebben

Mondatkiegészítés adott. Az írásmódtól eltérô. Mondatalkotás. pótlása. Hosszú mássalhangzós. Másolás. Mondatvégi írásjelek

Mondatkiegészítés adott. Az írásmódtól eltérô. Mondatalkotás. pótlása. Hosszú mássalhangzós. Másolás. Mondatvégi írásjelek 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Felmérés a tanév elején Az alsó és felsô ívelésû betûcsoportok Felsô hurkolású betûk C-s kapcsolás alsó ívelés után Kis horogvonallal kapcsolódó betûk Kis horogvonal után c-s kapcsolás

Részletesebben

Nyelvtan-helyesírás 2. tanmenet. Témák órákra bontása. Az óra témája (tankönyvi lecke) vagy funkciója

Nyelvtan-helyesírás 2. tanmenet. Témák órákra bontása. Az óra témája (tankönyvi lecke) vagy funkciója Témák órákra bontása Nyelvtan-helyesírás 2. tanmenet Az óra témája (tankönyvi lecke) vagy funkciója Célok, feladatok Fejlesztési terület Ismeretanyag 1. Így szólunk egymáshoz kifejezőkészség fejlesztése.

Részletesebben

Tagolatlan mondat szavakra tagolása, helyes leírása Ellenőrzés

Tagolatlan mondat szavakra tagolása, helyes leírása Ellenőrzés táblák:layout 1 2008.06.13. 6:37 Oldal 18 1. Ismétlés A 2. osztályos szóanyag szavainak másolása írott és nyomtatott betűkről Tollbamondás Szógyűjtés képről, a gyűjtött szavak leírása 2. Ismétlés A 2.

Részletesebben

Funkcionális analfabétizmus felszámolása programterv

Funkcionális analfabétizmus felszámolása programterv Funkcionális analfabétizmus felszámolása programterv TÉA- ÓA- Z 1-2 TATAO FOGAA, TÉNYÉG, ÓDZ FADAT A magyar ábécé kis- és nagybetűinek felismerése nyomtatott és kézírásos formában. A magyar ábécé kis-

Részletesebben

Magyar nyelv és irodalom ÍRÁS TANMENET 3. osztály Készítette: Kő Nóra

Magyar nyelv és irodalom ÍRÁS TANMENET 3. osztály Készítette: Kő Nóra Magyar nyelv és irodalom ÍRÁS TANMENET 3. osztály Készítette: Kő Nóra 2019. szeptember 2. Tanév eleji ismétlés 1. Ismételjünk! 2. Ismételjünk! A 2. osztályos szóanyag szavainak másolása írott és nyomtatott

Részletesebben

Írás 2. tanmenet. Az óra témája (tankönyvi lecke) vagy funkciója. Célok, feladatok Fejlesztési terület Ismeretanyag. Témák órákra bontása

Írás 2. tanmenet. Az óra témája (tankönyvi lecke) vagy funkciója. Célok, feladatok Fejlesztési terület Ismeretanyag. Témák órákra bontása Témák órákra bontása Írás 2. tanmenet Az óra témája (tankönyvi lecke) vagy funkciója Célok, feladatok Fejlesztési terület Ismeretanyag 1. Az írott kisbetűk írásának ismétlése. 2. Az írott kisbetűk írásának

Részletesebben

Comenius Angol-Magyar Két Tanítási Nyelvű Iskola TANMENET INTEGRÁLT TANKÖNYVCSALÁD. 4. osztály. 252 óra/tanév

Comenius Angol-Magyar Két Tanítási Nyelvű Iskola TANMENET INTEGRÁLT TANKÖNYVCSALÁD. 4. osztály. 252 óra/tanév Comenius Angol-Magyar Két Tanítási Nyelvű Iskola TANMENET INTEGRÁLT TANKÖNYVCSALÁD 4. osztály 252 óra/tanév (Heti 3 olvasás, 2 nyelvtan, 2 fogalmazás) Készítette: Kottyán Dóra, Törzsökné Peske Edina 1

Részletesebben

A kulcskompetenciák. (OM középtávú közoktatás-fejlesztési stratégiája, kivonat)

A kulcskompetenciák. (OM középtávú közoktatás-fejlesztési stratégiája, kivonat) A kulcskompetenciák (OM középtávú közoktatás-fejlesztési stratégiája, kivonat) Tanulási technikák tudatos és rutinszerű tanulási gyakorlat, a helyzetekhez alkalmazkodó tanulási stratégia Intelligens tanulás

Részletesebben

1. Nagy betűk - először a magánhangzók: A E U Ú I Í O Ó É Á Ü Ű Ö Ő - utána a mássalhangzók: M L H T S K R N B Z G V D SZ P C GY J CS NY F TY ZS LY

1. Nagy betűk - először a magánhangzók: A E U Ú I Í O Ó É Á Ü Ű Ö Ő - utána a mássalhangzók: M L H T S K R N B Z G V D SZ P C GY J CS NY F TY ZS LY 1. Nagy betűk - először a magánhangzók: A E U Ú I Í O Ó É Á Ü Ű Ö Ő - utána a mássalhangzók: M L H T S K R N B Z G V D SZ P C GY J CS NY F TY ZS LY DZ X DZS Előnyei: - magánhangzót könnyebb megtanulni

Részletesebben

Javaslat a helyi tanterv elkészítéséhez Magyar nyelv és irodalom 2.osztály

Javaslat a helyi tanterv elkészítéséhez Magyar nyelv és irodalom 2.osztály Oktatási célok: Javaslat a helyi tanterv elkészítéséhez Magyar nyelv és irodalom 2.osztály - a szövegértő olvasás előkészítése; - az irodalmi alkotások befogadásának megalapozása; - szépirodalmi és ismeretterjesztő

Részletesebben

Magyar nyelv és irodalom NYELVTAN TANMENET 3. osztály Készítette: Kő Nóra

Magyar nyelv és irodalom NYELVTAN TANMENET 3. osztály Készítette: Kő Nóra Magyar nyelv és irodalom NYELVTAN TANMENET 3. osztály Készítette: Kő Nóra 2019. szeptember 2. Új tananyag feldolgozása Képességfejlesztés, összefoglalás, gyakorlás, ellenőrzés Teljes óraszám Tanév eleji

Részletesebben

Magyar nyelvtan tanmenet 4. osztály

Magyar nyelvtan tanmenet 4. osztály COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA Magyar nyelvtan tanmenet 4. osztály 2013/2014 Tanítók: Tóth Mária, Buruncz Nóra Tankönyvcsalád: Nemzeti Tankönyvkiadó Anyanyelvünk világa 4. osztály

Részletesebben

Javítóvizsga követelmények 2. évfolyam. Magyar nyelv

Javítóvizsga követelmények 2. évfolyam. Magyar nyelv Javítóvizsga követelmények 2. évfolyam Magyar nyelv 1. A magyar ábécé ismerete 2. Magánhangzók és mássalhangzók csoportosítása (rövid- hosszú magánhangzók és mássalhangzók) 3. Betűrendbe sorolás 4. J hang

Részletesebben

Magyar nyelv és irodalom

Magyar nyelv és irodalom Magyar nyelv és irodalom 1. évfolyam A tanuló érthetően beszéljen, legyen tisztában a szóbeli kommunikáció alapvető szabályaival, alkalmazza őket. Szavakat és szópárokat tudjon utánmondással, helyes idő-tartammal

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM. BEVEZETŐ ÉS KEZDŐ SZAKASZ (1 4. évfolyam)

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM. BEVEZETŐ ÉS KEZDŐ SZAKASZ (1 4. évfolyam) MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM BEVEZETŐ ÉS KEZDŐ SZAKASZ (1 4. évfolyam) BEVEZETÉS ALAPELVEK, CÉLOK Az általános iskola kezdő szakaszában a magyar nyelv és irodalom tantárgy legalapvetőbb célja az anyanyelvi

Részletesebben

írás (szürkével elkülönítve)

írás (szürkével elkülönítve) Én és a szeptember ismétlés, gyakorlás hónap hét óra blokk időterv Kommunikációs és írástechnikai készségek-képességek fejlesztése (tanmeneti ajánlás; Írás, 2. évfolyam, 55 óra - KOMP-könyvek) téma (beszéd,

Részletesebben

Földvári Erika NYELVTAN. Munkafüzet második osztályosoknak Második félév

Földvári Erika NYELVTAN. Munkafüzet második osztályosoknak Második félév Földvári Erika NYELVTAN Munkafüzet második osztályosoknak Második félév Mozaik Kiadó Szeged, 2013 Másképpen ejtjük, másképpen írjuk: dj, gyj kapcsolat 1. Írd le a szavakat szótagolva! Jelöld függõleges

Részletesebben

TANTÁRGYI PROGRAM. 2. osztály. Éves óraszám: 74 óra 2 óra/hét. fogalmak, ismeretek Új tantárgyunk: az anyanyelv. Bevezetés. A beszéd és az írás.

TANTÁRGYI PROGRAM. 2. osztály. Éves óraszám: 74 óra 2 óra/hét. fogalmak, ismeretek Új tantárgyunk: az anyanyelv. Bevezetés. A beszéd és az írás. 112 Éves óraszám: 74 óra 2 óra/hét TANTÁRGYI PROGRAM 2. osztály Témakör, óraszám A beszéd és az írás 1 2. óra A hangok és a betûk A betûrend 3 5. óra A beszédhangok keletkezése A magánhangzók csoportosítása.

Részletesebben

Földvári Erika NYELVTAN. Munkafüzet második osztályosoknak Elsõ félév

Földvári Erika NYELVTAN. Munkafüzet második osztályosoknak Elsõ félév Földvári Erika NYELVTAN Munkafüzet második osztályosoknak Elsõ félév Mozaik Kiadó Szeged, 2013 A magánhangzók idõtartama 1. Mi a szabály? Töltsd ki a táblázatot! Alkoss mondatokat a szópárokkal! Írd le

Részletesebben

Feladatellátási hely neve és címe: Kölcsey Utcai Általános Iskola és Alapfokú Művészet-oktatási Intézmény, 9900 Körmend, Kölcsey u. 12.

Feladatellátási hely neve és címe: Kölcsey Utcai Általános Iskola és Alapfokú Művészet-oktatási Intézmény, 9900 Körmend, Kölcsey u. 12. Körmend Város Önkormányzata 9900 Körmend, Szabadság tér 7. Tel.: 94/592-900, fax: 94/410-623 E-mail: kormend@kormend.hu Pályázati azonosító: TÁMOP-3.1.4-08/2-2009-0107 Pályázat címe: A körmendi Dr. Batthyányné

Részletesebben

Javaslat a helyi tanterv elkészítéséhez az 51/2012 (XII: 21.) EMMI rendelet 1. sz. melléklet 1.2.1. kerettanterv alapján

Javaslat a helyi tanterv elkészítéséhez az 51/2012 (XII: 21.) EMMI rendelet 1. sz. melléklet 1.2.1. kerettanterv alapján Javaslat a helyi tanterv elkészítéséhez az 51/2012 (XII: 21.) EMMI rendelet 1. sz. melléklet 1.2.1. kerettanterv alapján Oktatási célok: Magyar nyelv és irodalom 1. osztály - az olvasástanulás előkészítése;

Részletesebben

MINIMUMKÖVETELMÉNYEK 1. ÉVFOLYAM

MINIMUMKÖVETELMÉNYEK 1. ÉVFOLYAM MINIMUMKÖVETELMÉNYEK 1. ÉVFOLYAM Magyar nyelv- és irodalom A tanuló képes legyen egyszerű szóbeli közlések megértésére, utasítások végrehajtására, kérdésekre való válaszadásra; meghallgatott vagy olvasott

Részletesebben

Tanterv a magyar irodalom oktatásához 1-8. évfolyamára 1 2. évfolyam

Tanterv a magyar irodalom oktatásához 1-8. évfolyamára 1 2. évfolyam Tanterv a magyar irodalom oktatásához 1-8. évfolyamára 1 2. évfolyam érzelmi érzékenysége, erkölcsi gondolkodása legalább olyan szintre kerül, hogy az olvasott művekben képessé válik emberi alaphelyzetek,

Részletesebben

TANMENETJAVASLAT. a nyelvtan és helyesírás tanításához a 3. évfolyam számára

TANMENETJAVASLAT. a nyelvtan és helyesírás tanításához a 3. évfolyam számára TANMENETJAVASLAT a nyelvtan és helyesírás tanításához a 3. évfolyam számára Készült: Az Apáczai Kiadó Kerettanterve és Fülöp Mária Szilágyi Ferencné Nyelvtan és helyesírás munkáltató tankönyve alapján

Részletesebben

SOKSZÍNŰ ANYANYELV TANKÖNYVCSALÁD

SOKSZÍNŰ ANYANYELV TANKÖNYVCSALÁD TANMENET SOKSZÍNŰ ANYANYELV TANKÖNYVCSALÁD 1. osztály KÉSZÍTETTE: TÓTH MÁRIA MOZAIK KIADÓ SZEGED, 2013 1 TANMENETJAVASLAT Éves óraszám: 252 Heti óraszám: 4, 3 írás Az előkészítő időszakban az alapkészségek

Részletesebben

Adaptált kerettanterv

Adaptált kerettanterv Adaptált kerettanterv MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1-4. ÉVFOLYAM Az Apáczai Kiadó Helyi tantervi ajánlása alapján, kiegészítve a rendelkezésre álló 10%, illetve a szabadon tervezhető órakeret terhére felhasználható

Részletesebben

Magyar nyelv és irodalom Fejlesztési terv

Magyar nyelv és irodalom Fejlesztési terv és a Magyar nyelv és irodalom Fejlesztési terv A sport összeköt testvériskolai kapcsolat kiépítése a és a Boglári Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola között Készítette: Pap Andrea Pétervására,

Részletesebben

Magatartás Szorgalom Olvasás írás 1.oszt. Matematika 1.oszt. Környezetismeret 1.osztály 2. oszt. első félév

Magatartás Szorgalom Olvasás írás 1.oszt. Matematika 1.oszt. Környezetismeret 1.osztály 2. oszt. első félév Magatartás Kiegyensúlyozottan változó hangulattal nyugtalanul fegyelmezetlenül viselkedsz az iskolában. Az iskolai szabályokat betartod nem mindig tartod be gyakran megszeged. Olvasás írás 1.oszt. Szóbeli

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1-4. ÉVFOLYAM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1-4. ÉVFOLYAM MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1-4. ÉVFOLYAM 51/2012. XII. 21.EMMI RENDELET 1.SZ. MELLÉKLETE ALAPJÁN Az általános iskola alsó tagozatán a magyar nyelv és irodalom tantárgy elsődleges célja az anyanyelvi kommunikációs

Részletesebben

Tanmenetjavaslat a Varázs ábécé olvasókönyvhöz. I. Előkészítő időszak Képességfejlesztés

Tanmenetjavaslat a Varázs ábécé olvasókönyvhöz. I. Előkészítő időszak Képességfejlesztés Tanmenetjavaslat a Varázs ábécé olvasókönyvhöz Hónap hét Óra szeptember 1. hét 1. 2. 3. 4. 2. hét 5. 6. 7. 8. 3. hét 9. 10. I. Előkészítő időszak Képességfejlesztés Iskolás lettem Ismerkedés az iskola

Részletesebben

Tömbösített tanmenet 5.o

Tömbösített tanmenet 5.o Tömbösített tanmenet 5.o Ciklus I. (Vizuális) nyelvi kompetencia Alkotó és kifejező képesség. Szociális és állampolgári kompetencia Ismétlés, dalok az alsó tagozatban. Himnusz, Szózat megtanulása Vizuális

Részletesebben

Tantervi javaslat a magyar nyelv és irodalom oktatására a román tannyelvű osztályokban tanuló diákoknak I. rész

Tantervi javaslat a magyar nyelv és irodalom oktatására a román tannyelvű osztályokban tanuló diákoknak I. rész Ferencz Éva Tantervi javaslat a magyar nyelv és irodalom oktatására a román tannyelvű osztályokban tanuló diákoknak I. rész Módszertani alapvetés A magyar nyelv tanításának a célja a román tannyelvű oktatásban

Részletesebben

Földvári Erika OLVASÁS. Munkafüzet második osztályosoknak

Földvári Erika OLVASÁS. Munkafüzet második osztályosoknak Földvári Erika OLVASÁS Munkafüzet második osztályosoknak Mozaik Kiadó Szeged, 2013 A természet változásai októberben 1. Olvasd fel a szavakat! Alkoss mondatokat! õsz ész ász 2. Jelöld csillaggal az igaz

Részletesebben

Tanmenetjavaslat a nyelvtan és helyesírás tanításához a 2. évfolyam számára

Tanmenetjavaslat a nyelvtan és helyesírás tanításához a 2. évfolyam számára Tanmenetjavaslat a nyelvtan és helyesírás tanításához a 2. évfolyam számára Készült Fülöp Mária Szilágyi Ferencné Nyelvtan és helyesírás tankönyve és munkafüzete alapján. Éves órakeret: 72 óra Heti órakeret:

Részletesebben

NT MAGYAR NYELV ÉS KOMMUNIKÁCIÓ 6. TANMENETJAVASLAT. (heti 2 óra, azaz évi 74 óra)

NT MAGYAR NYELV ÉS KOMMUNIKÁCIÓ 6. TANMENETJAVASLAT. (heti 2 óra, azaz évi 74 óra) NT-11531 MAGYAR NYELV ÉS KOMMUNIKÁCIÓ 6. TANMENETJAVASLAT (heti 2 óra, azaz évi 74 óra) A tanmenetben megadott gyakorlatszámok csak tájékoztató jellegűek, nem a megoldandó feladatok mennyiségét jelölik,

Részletesebben

-3- -a zavartalan munka biztosítása. - felolvasással, egyéni javítással. 2. Házi feladat ellenőrzése: Tk. 100/12. FOM

-3- -a zavartalan munka biztosítása. - felolvasással, egyéni javítással. 2. Házi feladat ellenőrzése: Tk. 100/12. FOM ÓRATERVEZET Tantárgy: Magyar nyelv Osztály: 5.d Az óra címe: Hangalak és jelentés a szavakban A tematikus egység: A szavak alakja és szerkezete. Az óra célja: A tudatos és igényes szóbeli és írásbeli nyelvhasználat

Részletesebben

OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI 1 4. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI 1 4. ÉVFOLYAM OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI 1 4. ÉVFOLYAM MATEMATIKA - számfogalom húszas számkörben - nyitott mondatok, hiányos műveletek, relációk - egyszerű szöveges feladatok - összeadás, kivonás, bontás, pótlás

Részletesebben

Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához

Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához A Tanulásmódszertan az iskolai tantárgyak között sajátos helyet foglal el, hiszen nem hagyományos értelemben vett iskolai tantárgy. Inkább a képességeket felmérő

Részletesebben

Helyi tanterv alsó tagozat

Helyi tanterv alsó tagozat Tartalomjegyzék Helyi tanterv alsó tagozat Magyar nyelv és irodalom Bevezető... 3 1. évfolyam... 5 2. évfolyam... 11 3. évfolyam... 20 4. évfolyam... 31 Német népismeret Bevezető... 42 1. évfolyam... 43

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM TANMENET

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM TANMENET Bocsák Veronika Integrált magyar nyelvi és irodalmi program MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM TANMENET 4. osztály Írta: Bocsák Veronika Tipográfia, mûszaki szerkesztõ: Knausz Valéria Felelõs szerkesztõ: Török Ágnes

Részletesebben

1. OSZTÁLY ÉNEK-ZENE. 1.félév

1. OSZTÁLY ÉNEK-ZENE. 1.félév ETIKA 1. félév 1. Mit tudok magamról: önismeret, önértékelés (Milyen vagyok?) 2. Érzelmek kifejezése. 3. Nehéz helyzetekben hozott döntések vizsgálata. 4. Kedvenc helyeim, játékaim. 5. Egészséges életmód:

Részletesebben

TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK

TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK Tantárgyi fejlesztések Ha fölgyújtjuk a gyermekben a veleszületett szikrát, azzal mindig olyan magaslatok felé nyitunk utat, amilyenekről álmodni sem mertünk volna. Kristine Barnett

Részletesebben

3. évfolyam. 3-4. évf. Magyar nyelv és irodalom

3. évfolyam. 3-4. évf. Magyar nyelv és irodalom 3. évfolyam A beszédkészség, a szóbeli szövegek megértésének, értelmezésének és alkotásának fejlesztése képezi alapját és kiinduló pontját valamennyi újonnan megtanulásra kerülő nyelvi tevékenységnek.

Részletesebben

Magyar nyelv és irodalom

Magyar nyelv és irodalom Magyar nyelv és irodalom Beszédkészség, szóbeli szövegek megértése, értelmezése és alkotás érthetően beszél; megérti az egyszerű magyarázatokat, utasításokat és társai közléseit. A kérdésekre értelmesen

Részletesebben

a mindennapi érintkezés nyelvi formáinak alkalmazására, udvarias viselkedésre;

a mindennapi érintkezés nyelvi formáinak alkalmazására, udvarias viselkedésre; 2. osztályos minimumkövetelmények Magyar nyelv és irodalom A tanuló képes legyen ismert típusú írott utasítások megértésére, végrehajtására; kérdésekre adott válaszok értelmes megfogalmazására; a mindennapi

Részletesebben

A munka világával kapcsolatos tulajdonságok, a kulcskompetenciák

A munka világával kapcsolatos tulajdonságok, a kulcskompetenciák Zachár László A munka világával kapcsolatos tulajdonságok, a kulcskompetenciák HEFOP 3.5.1. Korszerű felnőttképzési módszerek kidolgozása és alkalmazása Tanár-továbbképzési alprogram Szemináriumok Budapest

Részletesebben

Osztály: Tananyag: Fejlesztési fókusz: Domináns didaktikai feladat: Hosszú távú célok:

Osztály: Tananyag: Fejlesztési fókusz: Domináns didaktikai feladat: Hosszú távú célok: Osztály: 5. Tananyag: Ha én felnőtt volnék - Janikovszky Éva (Mesetárban: 10p a felolvasás) Fejlesztési fókusz: Értő olvasás Domináns didaktikai feladat: Tanult ismeretek gyakorlása Hosszú távú célok:

Részletesebben

Kompetenciák fejlesztése az integrált tankönyvcsaláddal. Feladatötletek

Kompetenciák fejlesztése az integrált tankönyvcsaláddal. Feladatötletek Kompetenciák fejlesztése az integrált tankönyvcsaláddal Feladatötletek Milyen témákról beszélek? A kulcskompetencia és hozzá kapcsolódó fogalmak Feladatötletek 1.osztályban Milyen módszerekkel dolgozzunk?

Részletesebben

Olvasás-szövegértés fejlesztése. Ötletek saját gyakorlatból, az OFI újgenerációs olvasókönyvéhez kapcsolódva (1.osztály)

Olvasás-szövegértés fejlesztése. Ötletek saját gyakorlatból, az OFI újgenerációs olvasókönyvéhez kapcsolódva (1.osztály) Olvasás-szövegértés fejlesztése Ötletek saját gyakorlatból, az OFI újgenerációs olvasókönyvéhez kapcsolódva (1.osztály) Feladataink szókincs gyarapítása a használt szavak jelentésrétegeinek, stílusértékének

Részletesebben

HELYI TANTÁRGYI RENDSZER. NÉMET NYELV ÉS IRODALOM Évfolyam: 1-4.

HELYI TANTÁRGYI RENDSZER. NÉMET NYELV ÉS IRODALOM Évfolyam: 1-4. NEMZETISÉGI NYELV ÉS IRODALOM Tantárgy: (helyi) Évfolyam: 1-4. Óraszámok Tantárgy Óraszám évfolyamonként 1. 2. 3. 4. Német nyelv és irodalom 5 5 5 5 Éves óraszám 180 180 180 180 Témakörök Tematikai egység

Részletesebben

A projektidőszak (szeptember-november) tanterve. Anyanyelvismeret III.-IV. Osztály

A projektidőszak (szeptember-november) tanterve. Anyanyelvismeret III.-IV. Osztály Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Investește în oameni! Axa prioritară 1 Educație și formare profesională în sprijinul

Részletesebben

Tudorka óravázlat Magyar irodalom 4. évfolyam Tudorka 28. oldal

Tudorka óravázlat Magyar irodalom 4. évfolyam Tudorka 28. oldal Tudorka óravázlat Magyar irodalom 4. évfolyam Tudorka 28. oldal Tantárgy: Magyar irodalom Témakör: Történelmi arcképcsarnok Tananyag: Mátyás király és a pásztor című olvasmány feldolgozása, dramatizálása

Részletesebben

TÁNC ÉS DRÁMA 612 TÁNC ÉS DRÁMA 5. ÉVFOLYAM

TÁNC ÉS DRÁMA 612 TÁNC ÉS DRÁMA 5. ÉVFOLYAM TÁNC ÉS DRÁMA 612 TÁNC ÉS DRÁMA 5. ÉVFOLYAM TÁNC ÉS DRÁMA 613 CÉLOK ÉS FELADATOK A Tánc és dráma tantárgy tanterve nem elméleti ismeretek tanítását helyezi a középpontba, hanem a drámajáték eszköztárának

Részletesebben

Javaslat a helyi tanterv elkészítéséhez Magyar nyelv és irodalom 4. osztály

Javaslat a helyi tanterv elkészítéséhez Magyar nyelv és irodalom 4. osztály Oktatási célok: Javaslat a helyi tanterv elkészítéséhez Magyar nyelv és irodalom 4. osztály - irodalmi kifejezésformák, stílusbeli és szerkezeti sajátosságok felfedeztetése; - a magyar nyelv és a magyar

Részletesebben

TANMENET MAGYAR NYELV KISISKOLÁSOKNAK

TANMENET MAGYAR NYELV KISISKOLÁSOKNAK TANMENET MAGYAR NYELV KISISKOLÁSOKNAK 2 4. osztály Készítette: DR. GALGÓCZI LÁSZLÓNÉ gyakorlóiskolai szakvezetõ tanító Kiadja a Mozaik Kiadó, 6723 Szeged, Debreceni u. 3/B.; Tel.: (62) 470-101 Drótposta:

Részletesebben

Tantárgy: Szövegértési és szövegalkotási kompetencia Irodalom Két mese a párjára találó ifjúról (5. fejezet, 1. modul)

Tantárgy: Szövegértési és szövegalkotási kompetencia Irodalom Két mese a párjára találó ifjúról (5. fejezet, 1. modul) Tantárgy: Szövegértési és szövegalkotási kompetencia Évfolyam: 5 Éves óraszám: 180 Tankönyv: a Sulinova Kht programcsomagja Támop 3.1.4 pályázat keretében Mohácsy Károly Abaffy Lászlóné: Irodalmi olvasókönyv

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM MOZAIK KERETTANTERVRENDSZER AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA NAT 2003 MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1-4. évfolyam B változat Készítette: Földvári Erika A kerettantervrendszert szerkesztette és megjelentette: MOZAIK

Részletesebben

Tanmenet. 2019/20-as tanév. Magyar nyelv és irodalom. 1.évfolyam

Tanmenet. 2019/20-as tanév. Magyar nyelv és irodalom. 1.évfolyam Tanmenet 2019/20-as tanév Magyar nyelv és irodalom 1.évfolyam Készítette: Kisné Cseri Erika és Tóthné Bognár Zsanett munkái alapján Törzsökné Peske Edina Meixner módszer szerint heti 7 óra Osztály: 1.

Részletesebben

Differenciált óravezetés a Meixner módszer segítségével November 26. Ungár Ágnes Tanító, intézményvezető

Differenciált óravezetés a Meixner módszer segítségével November 26. Ungár Ágnes Tanító, intézményvezető Differenciált óravezetés a Meixner módszer segítségével 2018. November 26. Ungár Ágnes Tanító, intézményvezető Eltérő képességű, vagy eltérő fejlettségű tanulók az osztályon belül Különböző szocio-kulturális

Részletesebben

Kísérleti tankönyv. Nyelvtanhelyesírás. feladatgyűjtemény

Kísérleti tankönyv. Nyelvtanhelyesírás. feladatgyűjtemény Kísérleti tankönyv 2 Nyelvtanhelyesírás feladatgyűjtemény Tartalom 4 11. Eseményképek 12 13. 14 15. 16 17. 18 19. 20 21. Így szólunk egymáshoz A köszönés, megszólítás, bemutatkozás nyelvi és nem nyelvi

Részletesebben

TANMENET. Szövegértés-szövegalkotás. Vissza a meséhez! 5.évfolyam

TANMENET. Szövegértés-szövegalkotás. Vissza a meséhez! 5.évfolyam TANMENET Szövegértés-szövegalkotás Vissza a meséhez! 5.évfolyam Készítette: Jóváhagyta: Benedekné Juhász Katalin szaktanár Gubáné Csánki Ágnes igazgató Gödöllő, 2010. január 3. óra tananyag feladat cél

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 5-8. MAGYAR NYELV. 5. évfolyam

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 5-8. MAGYAR NYELV. 5. évfolyam MAGYAR NYELV 5. évfolyam A tantárgy elsődleges célja a sikeres iskolai tanuláshoz, a tanulás eredményességéhez szükséges kulcskompetenciák, készség együttesek és tudástartalmak megalapozásának a folytatása.

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: Általános iskola Magyar nyelv és irodalom Évfolyam: 1 Emelt óraszámú csoport Emelt szintű csoport Vizsga típusa: Írásbeli Követelmények, témakörök:

Részletesebben

2. OSZTÁLY ETIKA 1. félév. 2. félév

2. OSZTÁLY ETIKA 1. félév. 2. félév ETIKA 1. Milyen vagyok? Mit tudok magamról? Terveim, vágyaim 2. Milyennek gondolhatnak a társaim? 3. Családom és a rokonaim 4. A család mindennapi élete, feladatai 5. Ünnepek, szokások 6. A családon kívüli

Részletesebben

Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola Kertvárosi Általános Iskolája. Magyar 1. osztály T A N M E N E T

Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola Kertvárosi Általános Iskolája. Magyar 1. osztály T A N M E N E T Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola Kertvárosi Általános Iskolája Magyar 1. osztály T A N M E N E T 1 MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM NAT 2012 2017/2018 Osztály: 1. osztály Heti szám: 8 Éves szám: 288 /144

Részletesebben

Schulcurriculum. Grundschule Ungarisch als Zweitsprache

Schulcurriculum. Grundschule Ungarisch als Zweitsprache Grundschule Inhalt Schulcurriculum...1 Klasse 1...3 Klasse 2...6 Klasse 3... 15 Klasse 4... 19 Kompetenzorientierter Bildungsplan 2011 2 Schulcurriculum Klasse 1 Der Lehrplan für den Ungarischunterricht

Részletesebben

Javaslat a helyi tanterv elkészítéséhez Magyar nyelv és irodalom 3. osztály

Javaslat a helyi tanterv elkészítéséhez Magyar nyelv és irodalom 3. osztály Oktatási célok: Javaslat a helyi tanterv elkészítéséhez Magyar nyelv és irodalom 3. osztály - irodalmi kifejezésformák, stílusbeli és szerkezeti sajátosságok felfedeztetése; - a magyar nyelv és a magyar

Részletesebben

TANMENETJAVASLAT. a nyelvtan és helyesírás tanításához a 4. évfolyam számára

TANMENETJAVASLAT. a nyelvtan és helyesírás tanításához a 4. évfolyam számára TANMENETJAVASLAT a nyelvtan és helyesírás tanításához a 4. évfolyam számára Készült: Az Apáczai Kiadó Kerettanterve és Fülöp Mária Szilágyi Ferencné Nyelvtan és helyesírás munkáltató tankönyve alapján

Részletesebben

Ének-zene. 1. évfolyam 1. félév

Ének-zene. 1. évfolyam 1. félév Ének-zene 1. évfolyam 1. félév Hibátlanul el tudja mondani és ritmizálni a népi mondókákat, énekelni a tanult gyermek és népi gyermekjátékdalokat. A dalok éneklését egyenletes mozgásokkal tudja kísérni.

Részletesebben

A b betűk olvasása, mgh. msh. sorrendű szótagok olvasása, tőmondatok olvasása. Hol jártál báránykám? Szókiegészítés, mondatalkotás,

A b betűk olvasása, mgh. msh. sorrendű szótagok olvasása, tőmondatok olvasása. Hol jártál báránykám? Szókiegészítés, mondatalkotás, TÁMOP 3.1.4 pályázat IKT-val támogatott tanítási órák Szövegértés-szövegalkotás kompetenciaterület 2.a osztály Siposné Borsay Marianna Szentistváni ÁMK 2009/2010. tanév IKT Dátum sorszám tanóra 1. 09.09.02.

Részletesebben

Az őszi témahét programja:

Az őszi témahét programja: Az őszi témahét programja: 2011. október 10-14 Osztály: II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 3.a osztályában Időkeret: 5 nap x 5 x 45 perc Kapcsolatok: NAT Környezetismeret Művészetek dráma, vizuális kultúra,

Részletesebben

Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola Kertvárosi Általános Iskolája. Magyar 1. osztály T A N M E N E T

Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola Kertvárosi Általános Iskolája. Magyar 1. osztály T A N M E N E T Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola Kertvárosi Általános Iskolája Magyar 1. osztály T A N M E N E T 1 MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM NAT 2012 2016/2017 Osztály: 1. osztály Heti szám: 8 Éves szám: 288 /144

Részletesebben

TANMENET INTEGRÁLT TANKÖNYVCSALÁD

TANMENET INTEGRÁLT TANKÖNYVCSALÁD TANMENET INTEGRÁLT TANKÖNYVCSALÁD 1. osztály MOZAIK KIADÓ SZEGED, 2002 Készítette: FÖLDVÁRI ERIKA tanító LASSÚNÉ RUSKÓ RENÁTA tanító PINTÉR TIBOR zoopedagógus BEVEZETÉS A hatéves kisgyermek tanulási, ismeretszerzési

Részletesebben

TANMENETJAVASLAT. Matematika. 2. osztály

TANMENETJAVASLAT. Matematika. 2. osztály TANMENETJAVASLAT Matematika 2. osztály 2 1. Ismerkedés a 2. osztályos matematika tankönyvvel és gyakorlókönyvvel Tankönyv Gyakorlókönyv 2. Tárgyak, személyek a megadott szempont szerint (alak, szín, nagyság).

Részletesebben

A NEMZETI ALAPTANTERV ALAPJÁN ÁTDOLGOZOTT HELYI TANTERV ALSÓ TAGOZAT 1-4 ÉVFOLYAM

A NEMZETI ALAPTANTERV ALAPJÁN ÁTDOLGOZOTT HELYI TANTERV ALSÓ TAGOZAT 1-4 ÉVFOLYAM II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY 4243 TÉGLÁS A NEMZETI ALAPTANTERV ALAPJÁN ÁTDOLGOZOTT HELYI TANTERV ALSÓ TAGOZAT 1-4 ÉVFOLYAM 2007. DECEMBER Kiegészítve 2011.

Részletesebben

Beszámoló a Fenntarthatósági Témahétről

Beszámoló a Fenntarthatósági Témahétről Beszámoló a Fenntarthatósági Témahétről 2018. áprilisában megtartottuk iskolánkban, az alsó tagozaton a Fenntarthatósági Témahetet Mit mesél a természet? címmel. A szervező pedagógus neve: Bodnárné Léport

Részletesebben

A GULNER GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM HELYI TANTERVE

A GULNER GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM HELYI TANTERVE A GULNER GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM HELYI TANTERVE 1 2. évfolyam 2015. 1. CÉLOK ÉS FELADATOK Az általános iskola alsó tagozatán a magyar nyelv és irodalom tantárgy elsődleges célja

Részletesebben

Tanmenetjavaslat KÖRNYEZETISMERET. 2. osztályosoknak. Heti: 1 óra. Évi: 37 óra KOMP

Tanmenetjavaslat KÖRNYEZETISMERET. 2. osztályosoknak. Heti: 1 óra. Évi: 37 óra KOMP Tanmenetjavaslat KÖRNYEZETISMERET 2. osztályosoknak Heti: 1 óra Évi: 37 óra KOMP Óraszám Téma Ismeretanyag, 1. Vakáció után Közlekedési eszközök ismerete Város, falu, vízpart, hegyvidék felismerése 2.

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM (enyhe)

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM (enyhe) MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM (enyhe). 2. évfolyam: évi 288, heti 8 óra Tematikai egység/ Fejlesztési cél Előzetes tudás A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai 1. Beszédkészség fejlesztése, szóbeli

Részletesebben

TANMENETJAVASLAT. Magyar nyelv és irodalom 2. osztály. Készítette: Romankovicsné Tóth Katalin és Romankovics András

TANMENETJAVASLAT. Magyar nyelv és irodalom 2. osztály. Készítette: Romankovicsné Tóth Katalin és Romankovics András TANMENETJAVASLAT Magyar nyelv és irodalom 2. osztály Készítette: Romankovicsné Tóth Katalin és Romankovics András Mogyoród, 2006 MÁSODIKOS TANMENETJAVASLATUNKBAN SZEREPLÕ ESZKÖZÖK ÉS JELÖLÉSEK MÁSODIKOS

Részletesebben

Dobó István Általános Iskola. Magyar nyelv és irodalom. 1. osztály. Iván Katalin 2017/2018.

Dobó István Általános Iskola. Magyar nyelv és irodalom. 1. osztály. Iván Katalin 2017/2018. Dobó István Általános Iskola Magyar nyelv és irodalom 1. osztály Iván Katalin 2017/2018. Magyar nyelv és irodalom tanmenet 1. osztály Éves óraszám: 296 óra Heti óraszám: 8 óra Taneszközök: Az én ábécém

Részletesebben

1. óra : Az európai népviseletek bemutatása

1. óra : Az európai népviseletek bemutatása RAJZ TANTÁRGY 1. óra : Az európai népviseletek bemutatása A MODUL CÉLJA Az óra célja : Az egyes népviseletek jellegzetességeinek kiemelése, vizsgálatuk különböző szempontokból. Ruhadarabok funkciója az

Részletesebben

1.Család 10. 2.Otthon 9. 3.Étkezés 8. 4.Idő, időjárás 8. 5.Öltözés 8. 6.Sport 6. 7.Iskola, barátok 9. 8.Tanórai tevékenységek 9. 9.

1.Család 10. 2.Otthon 9. 3.Étkezés 8. 4.Idő, időjárás 8. 5.Öltözés 8. 6.Sport 6. 7.Iskola, barátok 9. 8.Tanórai tevékenységek 9. 9. 1.Család 10 4.évf. 2.Otthon 9 3.Étkezés 8 4.Idő, időjárás 8 5.Öltözés 8 6.Sport 6 7.Iskola, barátok 9 8.Tanórai tevékenységek 9 9.Szabadidő 6 10. Természet, állatok 8 11.Ünnepek és hagyományok 8 12.Fantázia,

Részletesebben

2. Folytasd a betûk írását írott betûkkel! Figyelj az idôtartamra!

2. Folytasd a betûk írását írott betûkkel! Figyelj az idôtartamra! 1. Másold le írott betûkkel! 2. Folytasd a betûk írását írott betûkkel! Figyelj az idôtartamra! 3. Írd le írott betûkkel! Figyelj az idôtartamra! b c cs d dz dzs f g gy h j k l ly m n ny p q r s sz t ty

Részletesebben

Óra Téma Didaktikai feladatok Fejlesztési területek Munkaformák, szemléltetés, eszközök

Óra Téma Didaktikai feladatok Fejlesztési területek Munkaformák, szemléltetés, eszközök TANMENET 2014/2015. TANÉV Tantárgy: OSZTÁLYFŐNÖKI Osztály: 9KNy/A Veszprém Készítette: nna Vetési Albert Gimnázium, Heti óraszám 1 Éves óraszám 40 (36 X 1 + 4 óra évkezdés) Tankönyv -------- Óra Téma Didaktikai

Részletesebben

Kerettantervi ajánlás a helyi tanterv készítéséhez az EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.01.

Kerettantervi ajánlás a helyi tanterv készítéséhez az EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.01. Kerettantervi ajánlás a helyi tanterv készítéséhez az EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.01.1 (A) változatához Magyar nyelv és irodalom az általános iskolák 5 8. évfolyama

Részletesebben

TANTÁRGYI TEMATIKA ÉS FÉLÉVI KÖVETELMÉNYRENDSZER. Szemináriumi témák

TANTÁRGYI TEMATIKA ÉS FÉLÉVI KÖVETELMÉNYRENDSZER. Szemináriumi témák TANTÁRGYI TEMATIKA ÉS FÉLÉVI KÖVETELMÉNYRENDSZER Beszédművelés Tantárgy kódja BTA1102 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Heti kontaktóraszám (elm. + 0+2 gyak.) gyakorlati jegy Előfeltétel (tantárgyi kód)

Részletesebben

TÁMOP 3.4.3 08/2 Iskolai tehetséggondozás MŰVÉSZETI TEHETSÉGKÖR

TÁMOP 3.4.3 08/2 Iskolai tehetséggondozás MŰVÉSZETI TEHETSÉGKÖR TÁMOP 3.4.3 08/2 MŰVÉSZETI TEHETSÉGKÖR TÁMOP 3.4.3 08/2 TÁMOP 3.4.3 08/2 Elsődleges cél volt a gyermek személyiségét több irányból fejleszteni a kiemelkedő képességeit tovább csiszolni, a testilelki komfortérzetét

Részletesebben

TANTERV - Magyar nyelv és irodalom - ISCED1 - primér művelődési sztenderd. 3. osztály

TANTERV - Magyar nyelv és irodalom - ISCED1 - primér művelődési sztenderd. 3. osztály TANTERV - Magyar nyelv és irodalom - ISCED1 - primér művelődési sztenderd 3. osztály Törzsanyag és követelményrendszer Hónap Hét A-szint/ minimum B-szint/ átlag C-szint/ optimum IX. 1. Artikulációs és

Részletesebben

TANTERV - MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

TANTERV - MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Hónap S Z E P T E M B E R TANTERV - MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Művelődési sztenderd 4. osztály Törzsanyag és követelményrendszer Hét A-szint / minimum B-szint / átlag C-szint / optimum 1. Ismerkedés az új

Részletesebben

MAGYAR NYELV 5 8. Javasolt óraszámbeosztás

MAGYAR NYELV 5 8. Javasolt óraszámbeosztás MAGYAR NYELV 5 8. Javasolt óraszámbeosztás A tantárgy heti óraszáma A tantárgy éves óraszáma 5. évfolyam 2 72 6. évfolyam 2 72 7. évfolyam 2 72 8. évfolyam 2 72 5. évfolyam Tematikai egység címe Beszédkészség,

Részletesebben

Források: magyar nyelv és kommunkikáció kísérleti tk. és mf. (OFI, 2014) Czinegéné L.J.

Források: magyar nyelv és kommunkikáció kísérleti tk. és mf. (OFI, 2014)   Czinegéné L.J. Források: magyar nyelv és kommunkikáció kísérleti tk. és mf. (OFI, 2014) http://www.drama.hu/jatektar/ http://www.google.com/ Czinegéné L.J. 2014 Tanulói feladatlap 1. Jelöld a magánhangzókat! (Karikázd

Részletesebben

MAGYAR NYELV Tömbösített tanmenet 7. b évfolyam

MAGYAR NYELV Tömbösített tanmenet 7. b évfolyam Óra Témakör, tananyag MAGYAR NYELV Tömbösített tanmenet 7. b évfolyam Helyesejtés, helyesírás, Kommunikáció nyelvművelés Olvasás-szövegértés és szövegalkotás Megjegyzés 1. 2. 3. Ismétlés: hangtan Ismétlés:

Részletesebben

A tanulás fejlesztésének tanulása Tanulási program

A tanulás fejlesztésének tanulása Tanulási program A tanulás fejlesztésének tanulása Tanulási program Tematikus tananyag Tanulási program / Tanulói tevékenység Produktum/teljesítmény I. Bevezetés a tanulás fejlesztésének tanulásába 1. A T.F.T. célja, témakörei

Részletesebben

MAGYAR NYELV Tömbösített tanmenet 8. D évfolyam Helyesejtés, helyesírás, Kommunikáció Olvasás-szövegértés és szövegalkotás Mtk. 26./4.

MAGYAR NYELV Tömbösített tanmenet 8. D évfolyam Helyesejtés, helyesírás, Kommunikáció Olvasás-szövegértés és szövegalkotás Mtk. 26./4. Óra 1. émakör, tananyag Ismerkedés az új taneszközökkel Ismétlés Hangtani ismeretek MAGYAR NYELV ömbösített tanmenet 8. D évfolyam Helyesejtés, helyesírás, Kommunikáció Olvasás-szövegértés és nyelvhelyesség

Részletesebben

KPN 2014. bemutatóóra Kada Mihály Általános Iskola

KPN 2014. bemutatóóra Kada Mihály Általános Iskola KPN 2014. bemutatóóra Kada Mihály Általános Iskola Pedagógus neve: Jászfalvi Ildikó Osztály: 1. a osztály Műveltségi terület: Magyar nyelv és irodalom Tantárgy: magyar irodalom Tananyag: A sajtot osztó

Részletesebben