Dobó István Általános Iskola. Magyar nyelv és irodalom. 1. osztály. Iván Katalin 2017/2018.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Dobó István Általános Iskola. Magyar nyelv és irodalom. 1. osztály. Iván Katalin 2017/2018."

Átírás

1 Dobó István Általános Iskola Magyar nyelv és irodalom 1. osztály Iván Katalin 2017/2018.

2 Magyar nyelv és irodalom tanmenet 1. osztály Éves óraszám: 296 óra Heti óraszám: 8 óra Taneszközök: Az én ábécém tankönyv Gyöngybetűk írás munkafüzet Az első olvasókönyvem tankönyv munkafüzet Kisbetűs írásfüzetem Nagybetűs írásfüzetem Készült: Esztergályosné Földesi Katalin tanmenete alapján. A tanmenetben zöld színnel jelöltem az ÖKO anyagrészeket.

3 Bemutatkozás, köszönés, köszöntés, elköszönés. Már iskolás vagyok. Hívogat az iskola. Az íróeszközök használatának megfigyelése. Az irányok ismeretének megfigyelése Beszélgetés óvodai élményekről. Óvoda - óvodai játékok, versek, mondókák, körjátékok. Óvoda. Hol a tárgyak helye? (alatt, fölött, mögött, mellett) Térérzékelést fejlesztő feladatok. A pontos ceruzafogás, helyes testés lábtartás elsajátíttatása. Színek ismerete. Mese a három pillangóról - színezés. AZ OLVASÁS- ÉS AZ ÍRÁSTANULÁS ELŐKÉSZÍTÉSE Kötetlen beszélgetés a tanulókkal. Ki hogyan készült az iskolába? Ki kísért el? A tanulás eszközeinek és az eszközök használatának megismertetése. Beszélgetés óvodai élményekről. Térérzékelést fejlesztő feladatok, játékok. Irányok (jobbra, balra, felfelé, lefelé). Helyes írásszokások kialakítása (testtartás, írószerfogás, kézcsúsztatás.) Beszéd érthetőségének, beszédkedv, beszédbátorság. Szociális A kisgyerekek bevezetése az iskolai életbe. Beszéd érthetőségének, beszédkedv, beszédbátorság. A hatékony, önálló tanulás A pontos ceruzafogás, helyes test- és lábtartás elsajátíttatása. Az én ábécém 3. Interaktív feladatok Az én ábécém 4. Gyöngybetűk 4-5. Kapcsolódási pontok Ének-zene: daltanulás. Erkölcstan: én és környezetem, bemutatkozás, önismeret. Kulcsfogalmak Bemutatkozás, bemutatás, köszönés Kapcsolódási pontok Életvitel és gyakorlat: a finommozgások (pl. gyurmázással).

4 Szituációs játékokban a felnőttek és a kortársak udvarias megszólítása, és a szituációnak megfelelő nyelvhasználat alkalmazása. Iskola (jelentkezés, megszólítás, bemutatkozás) Minek hol a helye? (elöl, hátul, előtte, mellette, mögötte) Mi való az iskolatáskába? Színezési gyakorlat, ceruzafogás megfigyelése. A tanulók beszédének megfigyelése. Szerepjátékok. A család. Családrajz. Ki mit csinál? Mi a dolga? Vonalvezetési gyakorlatok. Beszéltetés a tankönyv képeiről, az iskoláról. Irányok gyakorlása. Taneszközök használata. Helyes írásszokások kialakítása: testtartás, írószerfogás, kézcsúsztatás. Beszéltetés a tankönyv képéről, a családról. Család lerajzoltatása. Kinek mi a dolga a családon belül? A biztos vonalvezetés kialakítása. Helyes írásszokások kialakítása: testtartás, írószerfogás, kézcsúsztatás. Beszéd helyes ütemének, helyes beszédlégzés. A pontos ceruzafogás, helyes test- és lábtartás elsajátíttatása. Beszéd érthetőségének, beszédhiba kiküszöbölése. Személyközi A családon belüli hatékony részvétel segítése. Az én ábécém 5. Gyöngybetűk 6-7. Az én ábécém 6. Gyöngybetűk 8. Kapcsolódási pontok Dráma és tánc: szituációs játékok. Matematika, Testnevelés és sport: irányok azonosítása, megnevezése. Kulcsfogalmak Bemutatkozás, bemutatás, köszönés, megszólítás, kérés, köszönetnyilvánítás. Kapcsolódási pontok Ének-zene; testnevelés és sport: helyes légzéstechnika.

5 Mondatok alkotása képek, képsorok alapján. Napirend. Egy napom története. A egyenes vázolása, írása. A helyes beszédlégzés. Mesemondás: ismert mesék. Mesemondás képsor alapján: A kismalac és a farkas. A egyenes vázolása, írása. Iskolai rendszer megfigyeltetése. Rajzos napirend készítése közösen. Napi időbeosztás. Vonalvezetési gyakorlatok, betűelemek vázolása, írása. Már ismert mesék meséltetése. A tanult mese megtárgyalása. Kedvenc epizódról, szereplőről való beszélgetés, rajzolás. Vonalvezetési gyakorlatok, betűelemek vázolása, írása. Szóbeli kifejezőkészség. Személyközi A jó időbeosztás fontossága. Szóbeli kifejezőkészség. Személyközi Az összetartás, a társas kapcsolatok. Az én ábécém 7. Gyöngybetűk Az én ábécém 8. Gyöngybetűk Kapcsolódási pontok Vizuális kultúra: képek, képi kompozíciók. Projekt, gyűjtőmunka: Mesekönyvek gyűjtése. Kedvenc mesekönyvem, kedvenc mesém. Mesemondás.

6 Mesemondás összefüggő képsor alapján: A kiskakas gyémánt félkrajcárja. Szavak szótagokra bontása. Egy szótagú, két szótagú és több szótagú szavak gyűjtése. A és a egyenesek gyakorlása. A hangok tiszta artikulációja. Játékos hangutánzási feladatok. Mássalhangzók tanulása hangutánzással (m, c, r) Hol hallod? Vonalvezetési gyakorlatok. Irányított mesélés képsor segítségével. Mondatalkotás képekről. Mese dramatizálása. Térérzékelést fejlesztő gyakorlatok. Merre néz a kiskakas? (le, föl, jobbra, balra). Mondókák mondása ütemesen, szótagolva. Egy szótagú, két szótagú és több szótagú szavak gyűjtése. Mondókák: pl.: Er-re ka-kas erre tyúk Vonalvezetési gyakorlatok, betűelemek vázolása, írása. Mássalhangzók hangoztatása eseményképekről. Hangutánzó gyakorlatok. Hangok helyének keresése a szavakban. Írás-előkészítő feladatok. Esztétikai - művészeti Önálló mesélésre való képesség, szóbeli, nonverbális szerepjátékkal. Az emlékezőképesség, a részekre bontás képességének kialakítása,. : Hangutánzással a hangok tiszta ejtésének, a finom mozgásra képes izmok erősítése, a füzet vonalrendszerében való tájékozódás. Az én ábécém 9. Gyöngybetűk Az én ábécém 10. Kapcsolódási pontok Ének-zene: ritmus, tempó, dallam. Kulcsfogalmak hang, beszédhang

7 A hangok tiszta artikulációja. Játékos hangutánzási gyakorlatok. Mássalhangzók tanulása hangutánzással (p, d, cs). Hol hallod? Vonalvezetési gyakorlatok. Vonaltartás. A hangok tiszta artikulációja. Hangfelismerési gyakorlatok. Visszhang játék. Mássalhangzók tanulása hangutánzással (f, sz, z, s). Hol hallod? A vázolása, írása. A hangok tiszta artikulációja, az időtartam és a hangkapcsolatok helyes kiejtése. Játékos hangfelismerési feladatok. Hol hallod? Szó elején, belsejében, végén? Hol a tárgyak helye (előtt, mellett, fölött)? Mássalhangzók hangoztatása eseményképekről. Hangutánzó gyakorlatok. Hangok helyének keresése a szavakban. Írás-előkészítő feladatok. Mássalhangzók hangoztatása eseményképekről. Hangutánzó gyakorlatok. Hangok helyének keresése a szavakban. Hangfelismerési gyakorlatok. Visszhang játék. Szógyűjtés. Vonalvezetési gyakorlatok, betűelemek vázolása, írása. Hangfelismerési gyakorlatok. Visszhang játék. Szógyűjtés. Vonalvezetési gyakorlatok, betűelemek vázolása, írása. Hangutánzással a hangok tiszta ejtésének. Finommozgások, mozgáskoordináció. Koncentráló képesség, figyelem. Hangutánzással a hangok tiszta ejtésének. Finommozgások, mozgáskoordináció. Koncentráló képesség, figyelem. Hangutánzással a hangok tiszta ejtésének. Finommozgások, mozgáskoordináció. Koncentráló képesség, figyelem. Az én ábécém 10. Gyöngybetűk 11. Az én ábécém 12. Gyöngybetűk 13. Az én ábécém 13. Gyöngybetűk 14. Kapcsolódási pontok Vizuális kultúra: a finommozgások rajzolással, festéssel, mintázással. Kapcsolódási pontok Ének-zene: hallásfejlesztés. A, V vázolása, írása.

8 A hangok tiszta artikulációja, az időtartam és a hangkapcsolatok helyes kiejtése. Hangfelismerési gyakorlatok. Hol hallod? Szó elején, belsejében, végén? Hol a tárgyak helye (alatt, előtt, mellett)? Vonalvezetési gyakorlatok. Betűelemek gyakorlása. Légzéstechnikai gyakorlatok tanítása (helyes beszédlégzés). Szavak szótagokra bontása. Irányok (le, föl, jobbra, balra). Hangfelismerési gyakorlatok. Visszhang játék. Szógyűjtés. Tájékozódás. Vonalvezetési gyakorlatok, betűelemek írása. Játékos szótagokra bontás. Szótagolás a fokozatosság betartásával. Vonalvezetési gyakorlatok, betűelemek vázolása, írása. A megfelelő szóelemző képesség kialakítása, betűelemek írásával az írás megalapozása. A megfelelő szóelemző képesség kialakítása, betűelemek írásával az írás megalapozása. Az én ábécém 14. Az én ábécém 15. Gyöngybetűk 16. Kulcsfogalmak: szótag, szó A vázolása, írása. Az aktív szókincs bővítése, pontosítása. Játékos szótagokra bontás. Utánzó mozgások. A vázolása, írása. Szótagokra bontás. Szavak szótagszámának megszámlálása. Vonalvezetési gyakorlatok, betűelemek vázolása, írása. A megfelelő szóelemző képesség kialakítása, betűelemek írásával az írás megalapozása. Az én ábécém 16. Gyöngybetűk 17. Kapcsolódási pontok Matematika: számfogalom erősítése. Testnevelés: játékos utánzó mozgások. Kulcsfogalom Betűelem Színes ősz témahét

9 A szavak felismerése magánhangzóikról. Játékos szótagokra bontás Játékos utánzó mozgások. Szótagokra bontás. Játékos utánzó mozgások. Vonalvezetési gyakorlatok, betűelemek vázolása, írása. A megfelelő szóelemző képesség kialakítása, az írás megalapozása. Az én ábécém 17. Gyöngybetűk 18. Kapcsolódási pontok Testnevelés: játékos utánzó mozgások. Színes ősz témahét A, írása. A levegő gazdaságos beosztása. Ajakartikulációs gyakorlatok bevezetése. Rövid szavak hangokra bontása. Irányok (jobb, bal). Betűelemek tollbamondása. A helyes kiejtés gyakorlása utánzással. Szótagokra és hangokra bontás. Irányok (jobb, bal). A vázolása, írása. Szavak szótagokra, hangokra bontása. Játékos hangfelismerési gyakorlatok. Írás-előkészítő feladatok. Finommozgások, mozgáskoordináció. Pontos, tiszta munkára nevelés. Szavak szótagolása. Hangleválasztás. Játékos hangfelismerési gyakorlatok. Vonalvezetési gyakorlatok, betűelemek vázolása, írása. A megfelelő szóelemző képesség kialakítása. A hatékony, önálló tanulás A figyelem tartósságának, a koncentráló képességnek a, feladattudat erősítése. A helyes artikuláció kialakítása, betűelemek írásával az írás megalapozása. ismeretek Társas kapcsolatok, közösségformálás. Az én ábécém 18. Az én ábécém 19. Gyöngybetűk 19. Színes ősz témahét Színes ősz témahét

10 A hangok hangsorokban történő helyes ejtése. Szótagokra és hangokra bontás. Helymeghatározások (alatt, előtt, mellett). A írása. Játékos szótagokra bontás. Szótagokra és hangokra bontás. Testrészek megnevezése (fej, kar, láb). Szavak szótagolása. Hangleválasztás. Játékos hangfelismerési gyakorlatok. Vonalvezetési gyakorlatok, betűelemek vázolása, írása. Szavak szótagolása. Hangleválasztás. Játékos hangfelismerési gyakorlatok. Vonalvezetési gyakorlatok, betűelemek vázolása, írása. A helyes artikuláció kialakítása, betűelemek írásával az írás megalapozása. ismeretek Társas kapcsolatok, közösségformálás. A helyes artikuláció kialakítása, betűelemek írásával az írás megalapozása. Az én ábécém 20. Gyöngybetűk 20. Az én ábécém 21. Gyöngybetűk Kapcsolódási pontok Környezetismeret: testrészek A vázolása. Játékos szótagokra bontás. Szótagokra és hangokra bontás. Testrészek megnevezése (fej, kar, láb). Szavak szótagolása. Hangleválasztás. Játékos hangfelismerési gyakorlatok. Vonalvezetési gyakorlatok, betűelemek vázolása, írása. A helyes artikuláció kialakítása, betűelemek írásával az írás megalapozása. Az én ábécém 21. Gyöngybetűk Kapcsolódási pontok Környezetismeret: testrészek. A vázolása.

11 Tematikus kép: osztályterem (képolvasás). Ajakartikulációs gyakorlatok bevezetése. Magánhangzók leválasztása. Szótagolási gyakorlatok. Betűelemek gyakorlása, tollbamondása. Tematikus kép: Erdei kirándulás. Mondatalkotás. Szógyűjtés a megismert magánhangzókkal. A mondat fogalma. Az vázolása, írása. Magánhangzópárok helyes hangoztatása. Magánhangzók felismerése (ó, á, é). Hangokra bontás. Hol hallod? A vázolása, írása. Magánhangzók keresése képek nevében. Szótagolás. Hangokra bontás. Hang helyének keresése és jelölése. Írás-előkészítő feladatok. Történet alkotása. Szógyűjtés. Mondatok alkotása képek segítségével. Vonalvezetési gyakorlatok, betűelemek vázolása, írása. Magánhangzók keresése képek nevében. Szótagolás. Hangokra bontás. Hang helyének keresése és jelölése. Vonalvezetési gyakorlatok, betűelemek vázolása, írása. Helyes hanganalízissel a későbbi jó helyesírás megalapozása, szókincs, betűelemek írásával az írás megalapozása. A szóbeli kommunikáció, betűelemek írásával az írás megalapozása A kreativitás. Természettudományos Természetszeretetre, természetvédelemre nevelés. Helyes hanganalízissel a későbbi jó helyesírás megalapozása, szókincs, helyes beszédtempó, hanglejtés, légvétel elsajátíttatása, betűelemek írásával az írás megalapozása. Az én ábécém 22. Az én ábécém 23. Gyöngybetűk Az én ábécém 24. Gyöngybetűk Kulcsfogalmak: mondat, írásjel

12 A hangok tiszta artikulációja, az időtartam és a hangkapcsolatok helyes kiejtése. Magánhangzók felismerése (ü, i, a). Hangokra bontás. Hol hallod? Az O vázolása, írása. A hangok tiszta artikulációja, az időtartam és a hangkapcsolatok helyes kiejtése. Magánhangzók felismerése (í, u, e). Hangokra bontás. Hol hallod? Az O helyes alakítása, kerekítése. A szavak hangokra bontása. Szavak szótagokra, hangokra bontása. A vázolása, írása. Magánhangzók keresése képek nevében. Szótagolás. Hangokra bontás. Hang helyének keresése és jelölése. Vonalvezetési gyakorlatok, betűelemek vázolása, írása. Magánhangzók keresése képek nevében. Szótagolás. Hangokra bontás. Hang helyének keresése és jelölése. Vonalvezetési gyakorlatok, betűelemek vázolása, írása. Szótagolás. Hangokra bontás. Hang helyének keresése és jelölése. Vonalvezetési gyakorlatok, betűelemek vázolása, írása. Helyes hanganalízissel a későbbi jó helyesírás megalapozása, szókincs, helyes beszédtempó, hanglejtés, légvétel elsajátíttatása, betűelemek írásával az írás megalapozása. Helyes hanganalízissel a későbbi jó helyesírás megalapozása, szókincs, helyes beszédtempó, hanglejtés, légvétel elsajátíttatása, betűelemek írásával az írás megalapozása. Helyes hanganalízissel a későbbi jó helyesírás megalapozása, szókincs, helyes beszédtempó, hanglejtés, légvétel elsajátíttatása, betűelemek írásával az írás megalapozása. Az én ábécém 25. Gyöngybetűk Az én ábécém 26. Gyöngybetűk 28. Az én ábécém 27. Gyöngybetűk 29.

13 Artikulációs és légzéstechnikai gyakorlatok. Magánhangzók helye a hangsorban. Hangösszevonás (mgh.+msh., msh+ mgh.). A vázolása, írása. Helyes ejtési gyakorlatok (légzés, hangadás, artikuláció). Versmondás helyes levegővétellel. Hangösszevonás képek segítségével (két majd három hanggal). Betűelemek kapcsolása. Páros és csoportos beszélgetés. Tematikus képről mondatok alkotása. Hang és betű. Ki ismer már betűt? A tanult betűelemek kapcsolása. Hangösszevonás képek segítségével a fokozatosság betartásával. Két hang összevonása. Vonalvezetési gyakorlatok, betűelemek vázolása, írása. Hangösszevonás képek segítségével a fokozatosság betartásával. Hangok helyes kiejtése. Írás-előkészítő feladatok. Szavak gyűjtése a képről. Mondatalkotás, történetalkotás. Hangösszevonás képek segítségével a fokozatosság betartásával. Betűelemek tollbamondása. Hangösszevonással a betűk összeolvasásának megalapozása, szóbeli szövegalkotási képesség, szóelemek írásával az írás megalapozása. Hangösszevonással a betűk összeolvasásának megalapozása, szóbeli, a helyes légzés, hangadás, artikuláció. Hangösszevonással a betűk összeolvasásának megalapozása, szóbeli, a helyes légzés, hangadás, artikuláció. Az én ábécém 28. Gyöngybetűk 30. Az én ábécém 29. Gyöngybetűk 31. Az én ábécém AZ OLVASÁS JELRENDSZERÉNEK ELSAJÁTÍTÁSA, AZ ÍROTT KISBETŰK ÍRÁSA Projekt, gyűjtőmunka Tájképek gyűjtése: családi kirándulás

14 Beszédfejlesztés: szüret. Az a, A betűk megismerése. Az vázolása, írása. Tematikus képről mondatok alkotása. Szövegalkotás, mondatokra, szavakra bontása. Az i, I, í, Í betűk megismerése. Az vázolása, írása. Szövegalkotás képről. Szógyűjtés képről. Hang és betű egyeztetése. Kis és nagy nyomtatott betűk megfigyeltetése hívóképen. Betűsorból ismert betűk megkeresése. Ismert betűk keresése versben. Hang- és betűdifferenciálás. Nyomtatott és írott betűforma közti azonosság és különbség. Az írott kisbetű elemeire bontása, betűelemek megnevezése. Szövegalkotás képről. Szógyűjtés képről. Hang és betű egyeztetése. Kis és nagy nyomtatott betűk megfigyeltetése hívóképen. Betűsorból ismert betűk megkeresése. Ismert betűk keresése versben. Hang- és betűdifferenciálás Nyomtatott és írott betűforma közti azonosság és különbség. Az írott kisbetű elemeire bontása, betűelemek megnevezése. Íráskészség megalapozása. Kezdeményezőképesség és vállalkozói A helyes szabadidő eltöltése. Az én ábécém Gyöngybetűk 32. Az én ábécém Gyöngybetűk33. Kulcsfogalmak betű, nyomtatott betű, írott betű, írásjegy, kisbetű, nagybetű, margó

15 Mesemondás. Mit mesélhet a maci? Az m, M betűk megismerése. Hang- és betűdifferenciálás. Az vázolása, írása. Beszédfejlesztés: Kedvenc játékaim. Betűösszevonás az eddig tanult magánhangzókkal. Szóolvasás. Az eddig tanult betűk írása, kapcsolása. Betűk tollbamondása. Az eddig tanult betűk írása, kapcsolása. Betűk tollbamondása. Szövegalkotás képről. Szógyűjtés képről. Hang és betű egyeztetése. Kis és nagy nyomtatott betűk megfigyeltetése hívóképen. Betűsorból ismert betűk megkeresése. Ismert betűk keresése versben. Hang- és betűdifferenciálás Nyomtatott és írott betűforma közti azonosság és különbség. Az írott kisbetű elemeire bontása, betűelemek megnevezése. Szógyűjtés a tanult betűkkel. Hang és betű egyeztetése. Kis és nagy nyomtatott betűk felismerésének gyakorlása.. Ismert betűk keresése újságban. Betűírás, betűkapcsolás. Szóbeli. kifejező mesemondó képesség. A játékszabályok betartásának fontossága. Az én ábécém Gyöngybetűk 34.

16 Tematikus képről mondatok alkotása. Hogyan szoktatok reggel elindulni? Az o, O, ó, Ó betűk megismerése. Hang- és betűösszevonás. Az vázolása, írása. Az eddig tanult betűk gyakorlása Szövegalkotás képről. Szógyűjtés képről. Hang és betű egyeztetése. Kis és nagy nyomtatott betűk megfigyeltetése hívóképen. Betűsorból ismert betűk megkeresése. Ismert betűk keresése versben. Hang- és betűdifferenciálás Nyomtatott és írott betűforma közti azonosság és különbség. Az írott kisbetű elemeire bontása, betűelemek megnevezése. Az én ábécém Gyöngybetűk Írás: Az eddig tanult betűk írása, kapcsolása Az eddig tanult betűk gyakorlása Írás: Az eddig tanult betűk írása, kapcsolása

17 Tematikus képről mondatok alkotása. Képelemzés, szógyűjtés. Az e, E betűk megismerése. Betű differenciálás (a e). Az vázolása, írása. Vásári, búcsúi élmények. Időtartam gyakorlatok. Az l, L betűk megismerése. Szóolvasás. Az vázolása, írása. Szövegalkotás képről. Szógyűjtés képről. Hang és betű egyeztetése. Kis és nagy nyomtatott betűk megfigyeltetése hívóképen. Betűsorból ismert betűk megkeresése. Ismert betűk keresése versben. Hang- és betűdifferenciálás Nyomtatott és írott betűforma közti azonosság és különbség. Az írott kisbetű elemeire bontása, betűelemek megnevezése. Szövegalkotás képről. Szógyűjtés képről. Hang és betű egyeztetése. Kis és nagy nyomtatott betűk megfigyeltetése hívóképen. Betűsorból ismert betűk megkeresése. Ismert betűk keresése versben. Hang- és betűdifferenciálás Nyomtatott és írott betűforma közti azonosság és különbség. Az írott kisbetű elemeire bontása, betűelemek megnevezése. Természettudományos Az én ábécém Gyöngybetűk 36. Az én ábécém Gyöngybetűk 37. Projekt, gyűjtőmunka Élmények gyűjtése: A búcsúban, vásárban jártam

18 Helyes szótagolás gyakorlása. Kép és szó egyeztetése. Mondatok olvasása Szóírás. Másolás írottról, nyomtatottról Tematikus képről mondatok alkotása. Kedvelt gyermekújságok (Szivárvány gyermekújság). Az u, U, ú, Ú betűk megismerése. Betűdifferenciálás. Az vázolása, írása. A tanult betűk felismerésének gyakorlása. Szavak, rövid mondatok olvasása. Nyomtatott és írott szóalak egyeztetése, másolása. Két szótagú- és három szótagú szavak másolása nyomtatottról. Szóalkotás betűkből, szóírás. Szövegalkotás képről. Szógyűjtés képről. Hang és betű egyeztetése. Kis és nagy nyomtatott betűk megfigyeltetése hívóképen. Betűsorból ismert betűk megkeresése. Ismert betűk keresése versben. Hang- és betűdifferenciálás Nyomtatott és írott betűforma közti azonosság és különbség. Az írott kisbetű elemeire bontása, betűelemek megnevezése. Az én ábécém Gyöngybetűk 38. Kulcsfogalmak: mondat, pont Projekt, gyűjtőmunka Szivárvány gyermekújság megismerése, használata a tanórákon. Kulcsfogalmak: tartalomjegyzék, gyermekújság.

19 Tematikus képről mondatok alkotása. Ki mennyit és mikor néz televíziót? A t, T megismerése. A vázolása, írása. Tematikus képről mondatok alkotása: őszi kert. Őszi munkák, szerszámok. Nyelvtörő elmondása helyes hangsúlyozással. Az á, Á megismerése. Az a- á differenciálása. Az vázolása, írása. Szövegalkotás képről. Szógyűjtés képről. Hang és betű egyeztetése. Kis és nagy nyomtatott betűk megfigyeltetése hívóképen. Betűsorból ismert betűk megkeresése. Ismert betűk keresése versben. Hang- és betűdifferenciálás Nyomtatott és írott betűforma közti azonosság és különbség. Az írott kisbetű elemeire bontása, betűelemek megnevezése. Szövegalkotás képről. Szógyűjtés képről. Hang és betű egyeztetése. Kis és nagy nyomtatott betűk megfigyeltetése hívóképen. Betűsorból ismert betűk megkeresése. Hang- és betűdifferenciálás. Nyomtatott és írott betűforma közti azonosság és különbség. Az írott kisbetű elemeire bontása, betűelemek megnevezése. Természettudományos kompetenciák Az én ábécém Gyöngybetűk 39. Az én ábécém Gyöngybetűk 40. Projekt, gyűjtőmunka Szüret Képek, versek gyűjtése

20 Hangsúly és hanglejtés gyakorlása rövid mondatok olvastatásával. Összefüggő mondatok olvasása. Képek nevének kirakása betűsínbe. Kép és szó egyeztetése. Másolás nyomtatottról. Szóteremtés. Tematikus képről mondatok alkotása: repülőtér. Ki utazott már repülővel? Az r, R megismerése. Az r l differenciálása. Az vázolása, írása. Nyelvtörő: Répa, retek Szavak olvasása szótagolva. Szóírás. A tanult betűk felismerésének gyakorlása. Szavak, rövid mondatok olvasása. Nyomtatott és írott szóalak egyeztetése, másolása. Két szótagú- és három szótagú szavak másolása nyomtatottról. Szóalkotás betűkből, szóírás. Szövegalkotás képről. Szógyűjtés képről. Hang és betű egyeztetése. Kis és nagy nyomtatott betűk megfigyeltetése hívóképen. Betűsorból ismert betűk megkeresése. Hang- és betűdifferenciálás. Nyomtatott és írott betűforma közti azonosság és különbség. Az írott kisbetű elemeire bontása, betűelemek megnevezése. Szavak, rövid mondatok olvasása. Betűpótlás szókirakással Kérdés-válasz olvasása. Két szótagú- és három szótagú szavak differenciált másolása írottról vagy nyomtatottról. Hatékony önálló tanulás Helyes verstanulási technikák Kezdeményezőképesség és vállalkozói Az én ábécém Gyöngybetűk 41.

21 Tematikus képről mondatok alkotása: játszó gyerekek. Ritmusgyakorlatok bevezetése. Az ü, Ü, ű, Ű betűk megismerése. Betűdifferenciálás. Az vázolása, írása. Nyelvtörők, kiolvasók elmondása. Betű felismerési gyakorlatok. Szóés mondatolvasás. Másolás nyomtatottról (betűk). Szövegalkotás képről. Szógyűjtés képről. Hang és betű egyeztetése. Kis és nagy nyomtatott betűk megfigyeltetése hívóképen. Betűsorból ismert betűk megkeresése. Hang- és betűdifferenciálás Nyomtatott és írott betűforma közti azonosság és különbség. Az írott kisbetű elemeire bontása, betűelemek megnevezése. Szavak, rövid mondatok olvasása. Válaszadás kérdésekre. Képolvasás. Nyelvtörők, kiolvasók tanulása után mondással. Szavak másolása. Szóbeli. Az együtt játszás öröme. Hatékony önálló tanulás Önálló tanulási technikák. Nyelvtörők, kiolvasók elmondása helyes hangsúlyozással. Az én ábécém Gyöngybetűk 42. Az én ábécém 53.

22 Tematikus képről mondatok alkotása: eredményhirdetés. Sportversenyek, élmények. Nyelvtörő: Két pék Az é, É betűk megismerése. Szó- és mondatolvasás. Az vázolása, írása. Tematikus képről mondatok alkotása: születésnap, névnap. A v, V betűk megismerése. Betűpótlás. Szó- és mondatolvasás. Az vázolása, írása. Szövegalkotás képről. Szógyűjtés képről. Hang és betű egyeztetése. Kis és nagy nyomtatott betűk megfigyeltetése hívóképen. Betűsorból ismert betűk megkeresése. Ismert betűk keresése versben. Hang- és betűdifferenciálás Nyomtatott és írott betűforma közti azonosság és különbség. Az írott kisbetű elemeire bontása, betűelemek megnevezése. Szövegalkotás képről. Szógyűjtés képről. Hang és betű egyeztetése. Kis és nagy nyomtatott betűk megfigyeltetése hívóképen. Betűsorból ismert betűk megkeresése. Nyomtatott és írott betűforma közti azonosság és különbség. Az írott kisbetű elemeire bontása, betűelemek megnevezése. Szóbeli, beszédjavítás A mozgás fontossága. Egészséges életmódra nevelés Digitális. Szóbeli, A családi ünnepek jelentősége. Az én ábécém Gyöngybetűk 43. Az én ábécém Gyöngybetűk

23 Tematikus képről mondatok alkotása: erdei állatok. Élmények elbeszélése. Az ö, Ö, ő, Ő betűk megismerése. Az ó ő differenciálása. Az írása, kapcsolása Mondatalkotások. Betűpótlás, szóolvasás. Rövid mondatok olvasása. Másolás nyomtatottról. Szótagokból szóalkotás. Másolás, tollbamondás. Szövegalkotás képről. Szógyűjtés képről. Hang és betű egyeztetése. Kis és nagy nyomtatott betűk megfigyeltetése hívóképen. Betűsorból ismert betűk megkeresése. Nyomtatott és írott betűforma közti azonosság és különbség. Szóolvasás. Tagolatlan szöveg szavakra tagolása. Az írott kisbetű elemeire bontása, betűelemek megnevezése. Szavak kiegészítése betűkkel, szótagokkal. Kérdésekre válaszadás. Egyre hosszabbodó szóoszlopok olvasása. Rövid szöveg értelmezése. Kérdés-felelet. Természettudományos Élet az erdőben, az erdő élővilága. Természettudományos Hatékony önálló tanulás Önálló verstanulási technikák. Az én ábécém Gyöngybetűk 46. Az én ábécém Gyöngybetűk. Projekt, gyűjtőmunka Kedvenc állataim: Képek, versek, mesék gyűjtése.

24 Tematikus képről mondatok alkotása: vásárlás. Szógyűjtés. Mit vehetünk a ruházati boltban? Az n, N betűk megismerése. Az írása, kapcsolása. Hosszú mássalhangzók helyes hangoztatása. Mondatok olvasása. Szövegolvasás: Anna néni. Szavak másolása írottról, nyomtatottról. Tematikus képről mondatok alkotása: öltözködés. Időjárásnak megfelelő öltözködés. Az s, S betűk megismerése. Mondatok olvasása. Az írása, kapcsolása. Szövegalkotás képről. Szógyűjtés képről. Hang és betű egyeztetése. Kis és nagy nyomtatott betűk megfigyeltetése hívóképen. Betűsorból ismert betűk megkeresése. Nyomtatott és írott betűforma közti azonosság és különbség. Az írott kisbetű elemeire bontása, betűelemek megnevezése. Rövid szöveg olvasása szótagolva. A szöveg tagoltságának megfigyelése. Szövegalkotás képről. Szógyűjtés képről. Hang és betű egyeztetése. Kis és nagy nyomtatott betűk megfigyeltetése hívóképen. Betűsorból ismert betűk megkeresése. Nyomtatott és írott betűforma közti azonosság és különbség. Az írott kisbetű elemeire bontása, betűelemek megnevezése. A kulturált nyelvi magatartás megalapozása. A kritikai érzék. Az udvarias vásárlás szabályai. Szavak, szókapcsolatok, mondatok helyes kiejtése. Az érthető, értelmes beszéd képességének. Természettudományos Az évszakok jellemzői, az időjárásnak megfelelő öltözködés. Az én ábécém Gyöngybetűk 47. Az én ábécém 63. Az én ábécém Gyöngybetűk 48. Kulcsfogalmak: szöveg

25 Hangsúly és hanglejtés gyakorlása mondatok olvasásával. Szavak szótagokra bontása. Szövegolvasás: Vásárlás. Szótagokból szóalkotás. Másolás nyomtatottról. Olvasás: Mondatok olvasása Nyelvi hibák javítása tanítói segítséggel. Tapasztalatszerzés a szövegfeldolgozásban. Tagolatlan mondatok szavakra tagolása. A szintetizáló képesség Az én ábécém Írás: Mondatok másolása Olvasás: Mondatok olvasása Írás: Tudáspróba Olvasás: Gyakorlás: a, i-í, m, o-ó betűk gyakorlása Írás: Gyakorlás: a, i-í, m, o-ó betűk írása, kapcsolása Olvasás: Gyakorlás: e, l, u-ú, t, á betűk gyakorlása Írás: Gyakorlás: e, l, u-ú, t, á betűk írása, kapcsolása Olvasás: Gyakorlás: r, ü-ű, é, v, betűk gyakorlása Írás: Gyakorlás: r, ü-ű, é, v betűk írása, kapcsolása

26 Olvasás: Gyakorlás: ö-ő, n, s, betűk gyakorlása Írás: Gyakorlás: ö-ő, n, s betűk írása, kapcsolása Olvasás: Gyakorlás: szavak olvasása Írás: Szavak másolása Olvasás: Gyakorlás: Mondatok olvasása Írás: Mondatok másolása Olvasás: Gyakorlás: Mondatok olvasása Írás: Mondatok másolása Olvasás: Gyakorlás: Mondatok olvasása Írás: Mondatok másolása

27 Tematikus képről mondatok alkotása: ünnep. Az z, Z betűk megismerése. Mondatok olvasása. Az írása, kapcsolása. Mesemondás: Öreg néne őzikéje. Gyakorlás: Mondat és szöveg olvasása. Szövegolvasás: Televízió. Betűkből szóalkotás. Szókapcsolatok teremtése. Szövegalkotás képről. Szógyűjtés képről. Hang és betű egyeztetése. Kis és nagy nyomtatott betűk megfigyeltetése hívóképen. Betűsorból ismert betűk megkeresése. Nyomtatott és írott betűforma közti azonosság és különbség. Szóolvasás. Az írott kisbetű elemeire bontása, betűelemek megnevezése Mese tartalmának követése. Egyszerű kérdések megválaszolása. Rövid szövegek olvasása, szövegértést fejlesztő feladatok: szereplők, helyszín, esemény megfigyelése. Az érthető, értelmes beszéd képességének. Családi, nemzeti és egyházi ünnepek. Ezek jelentősége életünkben. Szövegértés Gondoskodás másokról Az én ábécém Az én ábécém Gyöngybetűk 49. Az én ábécém 67. Gyöngybetűk 49/5-6. Projekt, gyűjtőmunka Nemzeti, egyházi és családi ünnepeink. Hogyan ünnepeljünk?

28 Tematikus képről mondatok alkotása: cipőtisztítás. Az c, C betűk megismerése. Az írása, kapcsolása. Verstanulás után mondással Ence-Bence (mondóka) Ecc-pecc (kiolvasó) Szavak, szószerkezetek olvasása. Tollbamondás (szavak). Szövegalkotás képről. Szógyűjtés képről. Hang és betű egyeztetése. Kis és nagy nyomtatott betűk megfigyeltetése hívóképen. Betűsorból ismert betűk megkeresése. Szavak, szószerkezetek, kérdések olvasása. Nyomtatott és írott betűforma közti azonosság és különbség. Az írott kisbetű elemeire bontása, betűelemek megnevezése. Betűkapcsolás. Szövegalkotás, beszélgetés. Szavak, szövegrészletek értelmezése szövegösszefüggésben. Szövegértés A szabadidő helyes eltöltése Szóbeli. A játékokban való együttműködés fontossága. Az én ábécém Gyöngybetűk 50.

29 Tematikus képről mondatok alkotása: cirkuszban. Élménybeszámoló, verstanulás. Az b, B betűk megismerése. Az írása, kapcsolása Szövegalkotás képről. Szógyűjtés képről. Hang és betű egyeztetése. Kis és nagy nyomtatott betűk megfigyeltetése hívóképen. Betűsorból ismert betűk megkeresése. Szóolvasás. Nyomtatott és írott betűforma közti azonosság és különbség. Az írott kisbetű elemeire bontása, betűelemek megnevezése Betűkapcsolás. Szövegértés A szórakozás, kikapcsolódás, pihenés fontossága. Különböző magatartásformák felidézése. Az én ábécém Gyöngybetűk 51. Projekt, gyűjtőmunka Cirkuszban jártam: versek, történetek gyűjtése Kedvenc játék bemutatása. Gyakorlás; szövegolvasás. Bea babát altat. Gyakorlás: másolás, tollbamondás. Szövegalkotás, beszélgetés. Szerepjátékok. Szavak, szövegrészletek értelmezése szövegösszefüggésben. felismerése és alkalmazása Szóbeli. A játékokban való együttműködés fontossága. Az én ábécém 71. o Gyöngybetűk 51/5.

30 Tematikus képről mondatok alkotása: könyvek. Az k, K betűk megismerése. A írása, kapcsolása. Beszédfejlesztés: háziállatok gondozása, etetése. Szövegfeldolgozás: Kati, Kálmán etet. A? és! jelek megismerése. Gyakorlás: szókeresés, másolás. Szövegalkotás képről. Szógyűjtés képről. Hang és betű egyeztetése. Kis és nagy nyomtatott betűk megfigyeltetése hívóképen. Betűsorból ismert betűk megkeresése. Szóolvasás. Kakukktojás keresése. Síkbeli tájékozódással mondatalkotások. Nyomtatott és írott betűforma közti azonosság és különbség. Az írott kisbetű elemeire bontása, betűelemek megnevezése. Szövegalkotás, beszélgetés. Szavak, szövegrészletek értelmezése szövegösszefüggésben. Szóbeli Könyvtárhasználat Szóbeli. A rászorulók támogatása. Állatok gondozása, védelme. Az én ábécém Gyöngybetűk Az én ábécém 74. Gyöngybetűk 52/5-6. Kulcsfogalmak cím, szöveg

31 108. Népköltés: Kiskertemben Szövegfeldolgozás: A róka és a kakas. Gyakorlás, másolás. Helyes kiejtési gyakorlatok. Szövegfeldolgozás. Beszámolás az olvasmány tartalmáról segítséggel. A szöveg tartalmára irányuló kérdésekre válaszadás. Szóbeli A lényeg kiemelésének képessége Az én ábécém 75. Gyöngybetűk Tematikus képről mondatok alkotása: esik a hó. Az h, H betűk megismerése. A írása, kapcsolása. Szövegalkotás képről. Szógyűjtés képről. Hang és betű egyeztetése. Kis és nagy nyomtatott betűk megfigyeltetése hívóképen. Betűsorból ismert betűk megkeresése. Szóolvasás. Nyomtatott és írott betűforma közti azonosság és különbség. Az írott kisbetű elemeire bontása, betűelemek megnevezése. Szóbeli Természettudományos Az időjárás és a természet változásainak megfigyelése. Az én ábécém Gyöngybetűk

32 Nyelvi játékok: Az ékezet jelentésmódosító szerepe. Verstanulás - Kányádi Sándor: Aki fázik Gyakorlás. Szövegfeldolgozás: Tél. Írás emlékezetből: szósor tagolása szavakra. Helyes kiejtési gyakorlatok. Szakaszos szövegfeldolgozás. Beszámolás az olvasmány tartalmáról segítséggel. Szóbeli A lényeg kiemelésének képessége Analizáló képesség Az én ábécém 79. Gyöngybetűk Projekt, gyűjtőmunka Madáretető készítése. Kapcsolódási pontok Matematika: szabályjátékok 113. Versmondás. Hangsúlygyakorlatok. Gyakorlás: Szavak, mondatok olvasása Csukás István: Hideg szél fúj (részlet) Másolás, tollbamondás. Mondatok olvasása. Szövegértést segítő feladatok. Szabályjátékok. A lényeg kiemelésének képessége. Szövegértés. Az én ábécém 78.

33 Tematikus képről mondatok alkotása: jelzőlámpa. Szógyűjtés: járművek. Az j, J betűk megismerése. Tagolatlan mondatok tagolása. A írása, kapcsolása. Szituációs játék: vásár. Szövegfeldolgozás: Jutka és Jenő vásárol. Szótagokból szóalkotás. Mondatok kiegészítése. Szövegalkotás képről. Szógyűjtés képről. Hang és betű egyeztetése. Kis és nagy nyomtatott betűk megfigyeltetése hívóképen. Betűsorból ismert betűk megkeresése. Szóolvasás. Tagolatlan mondatok szavakra tagolása. Nyomtatott és írott betűforma közti azonosság és különbség. Az írott kisbetű elemeire bontása, betűelemek megnevezése. Szóalkotás szótagokból. Helyes kiejtési gyakorlatok. Szövegfeldolgozás. Beszámolás az olvasmány tartalmáról segítséggel. Szóalkotás. Mondatok kiegészítése. Szóbeli. A lényeg kiemelésének képessége. Analizáló képesség. A helyes közlekedés szabályai. Szóbeli Szövegértés Szerepjátékban különféle magatartásformák megidézése, empátia Az én ábécém Gyöngybetűk Az én ábécém 83. Gyöngybetűk 59/7.,10. Kapcsolódási pontok Környezetismeret, technika: néhány jelzőtábla ismerete. Ének-zene: Bújj, bújj zöld ág

34 Tematikus képről mondatok alkotása: levelet hoz a postás. Az p, P betűk megismerése. A p - b betűk megkülönböztetése. A írása, kapcsolása. Szövegalkotás képről. Szógyűjtés képről. Hang és betű egyeztetése. Kis és nagy nyomtatott betűk megfigyeltetése hívóképen. Betűsorból ismert betűk megkeresése. Szóolvasás. Síkbeli tájékozódás - mondatalkotás. Nyomtatott és írott betűforma közti azonosság és különbség. Az írott kisbetű elemeire bontása, betűelemek megnevezése. Szóalkotás szótagokból Szóbeli Szövegértés A köszönés és megköszönés különböző formái Az én ábécém Gyöngybetűk Kinek írunk levelet, képeslapot? Nyelvtörő: Az ipafai papnak Szövegfeldolgozás: Mit hozott a postás? Írás emlékezetből, tollbamondás. Helyes ejtési gyakorlatok. Szövegfeldolgozás. Beszámolás az olvasmány tartalmáról segítséggel. Szóalkotás. Szituációs játék. Szóbeli. Szövegértés. A kapcsolattartás formái. Hatékony, önálló tanulás Verstanulás lépései. Az én ábécém 87. Gyöngybetűk 60/5.,6., 61.

35 Tematikus képről mondatok alkotása: zöldségesnél. Az g, G betűk megismerése. A írása, kapcsolása. Helyesírási gyakorlatok, versek után mondással. A k g differenciálása. Másolás, tollbamondás. Mese: A három pillangó. Gyakorlás. Szövegfeldolgozás: Gabi mesél. Gyakorlás: szókapcsolatok, mondatok másolása. Beszédfejlesztés. Kis és nagy nyomtatott betűk megfigyeltetése hívóképen. Betűsorból ismert betűk megkeresése. Szóolvasás. Nyomtatott és írott betűforma közti azonosság és különbség. Az írott kisbetű elemeire bontása, betűelemek megnevezése. A k és g hangok megkülönböztetése. Szavak szótagolása. Rövid mondatok, kérdések olvasása. Képek nevének kirakása betűsínbe. Mese tartalmának követése. Egyszerű kérdések megválaszolása. Rövid szövegek olvasása, szövegértést fejlesztő feladatok: szereplők, helyszín, esemény megfigyelése. Képsorról mesemondás. Rövid mondatok írása. Szóbeli Természettudományos Növények megfigyelése Hatékony, önálló tanulás Verstanulás lépései Szövegértés Hatékony, önálló tanulás Verstanulás lépései Az én ábécém Gyöngybetűk Az én ábécém 90. Gyöngybetűk 62/4-5. Az én ábécém 91. Gyöngybetűk 63/6-10.

36 Csanádi Imre: Gomba című versének helyes hangsúlyozása. Gyakorlás. Betűsínbe mondatok kirakása. Szövegértés bizonyítása az olvasottakhoz rajz készítésével. Rövid mondatok másolása, emlékezetből írása. Tematikus képről mondatok alkotása: dióverés. Szógyűjtés. Az d, D betűk megismerése. A írása, kapcsolása. Szószerkezetek, mondatok olvasása. Kérdésekre válasz kirakása a betűsínbe. Differenciált gyakorlás: másolás írottról, nyomtatottról; emlékezetből írás. Szövegalkotás képről. Szógyűjtés képről. Hang és betű egyeztetése. Kis és nagy nyomtatott betűk megfigyeltetése hívóképen. Betűsorból ismert betűk megkeresése. Szavak, szószerkezetek olvasása. Nyomtatott és írott betűforma közti azonosság és különbség. Az írott kisbetű elemeire bontása, betűelemek megnevezése. Szövegértés. Hatékony, önálló tanulás Önálló munka. Szóbeli Az együttműködés fontossága A zene szerepe az emberek életében Az én ábécém Gyöngybetűk

37 Donászy Magda: Dini-Dani Gyakorlás. A b d differenciálása. Szövegolvasás: Hanna óvodás. Írás emlékezetből. A b d differenciálása Tematikus képről mondatok alkotása: favágás. Szógyűjtés. Az f, F betűk megismerése. Síkbeli tájékozódás. A írása, kapcsolása. A b és d hangok megkülönböztetése szavakban. Versmondás. Hiányos mondatok kiegészítése képek alapján. Szövegalkotás képek segítségével. Szóalkotás szótagokból. Emlékezetből írás. Szövegalkotás képről. Szógyűjtés képről. Hang és betű egyeztetése. Kis és nagy nyomtatott betűk megfigyeltetése hívóképen. Betűsorból ismert betűk megkeresése. Szóolvasás. Mondatalkotás - síkbeli tájékozódással. Nyomtatott és írott betűforma közti azonosság és különbség. Az írott kisbetű elemeire bontása, betűelemek megnevezése. Egy- és többtagú szavak olvasása, írása. Érthető, értelmes beszéd Helyes hangejtés, artikuláció Szóbeli, szókincs gazdagítása A fizikai munka megbecsülése Az én ábécém Gyöngybetűk 65/6-10. Az én ábécém Gyöngybetűk 66.

38 Verstanulás: Donászy Magda: Füles fóka. Gyakorlás. Az f - v differenciálása. Szövegfeldolgozás: A fóka Másolás, tollbamondás. Fogorvosnál jártam. Szövegfeldolgozás: Ferkó a fogorvosnál. Gyakorlás: Nyomtatott és írott alak egyeztetése. Mondatok másolása. Az f és v hangok megkülönböztetése szavakban. Betűkapcsolások gyakorlása rövid mondatok írásával. A történet tartalmának követése. Egyszerű kérdések megválaszolása. Tartalom elmondása. Rövid szövegek olvasása, szövegértést fejlesztő feladatok: szereplők, helyszín, esemény megfigyelése. Rövid mondatok írása. Szövegértés Hatékony, önálló tanulás Verstanulás lépései. Szóbeli, szókincs gazdagítása A személyi higiénia fontossága Az én ábécém 98. Az én ábécém 99. Kapcsolódási pontok Környezetismeret: tisztálkodás. Kapcsolódási pontok Környezetismeret: fogápolás Tematikus képről mondatok alkotása: szánkóznak a gyerekek. Az sz, Sz betűk megismerése. Hosszú kétjegyű mássalhangzók. jelölése. A írása, kapcsolása. Szövegalkotás képről. Szógyűjtés képről. Hang és betű egyeztetése. Kis és nagy nyomtatott betűk megfigyeltetése hívóképen. Betűsorból ismert betűk megkeresése. Szóolvasás. Nyomtatott és írott betűforma közti azonosság és különbség. Az írott kisbetű elemeire bontása, betűelemek megnevezése. A kétjegyű mássalhangzó betűinek kapcsolása Szóbeli, szókincs gazdagítása Baleseti veszélyforrások játék közben, azok elkerülése. Az én ábécém Gyöngybetűk Kulcsfogalom kétjegyű betű Kapcsolódási pontok Környezetismeret: foglalkozások.

39 Nyelvi játékok. Hosszú mássalhangzót jelölő betű jelentésmódosító szerepe. Feladatmegoldások. Szabályjátékok. Válogató másolás. Mondatírás. Szabályjátékok szavakkal. Keresztnevek, állatnevek olvasása. Szövegértés bizonyítása csoportosítással. Rövid mondatok írása. Szóbeli, szókincs gazdagítása Természettudományos Az időjárás és természet változásainak megfigyelése Az én ábécém 102. Kapcsolódási pontok Matematika: szabályjátékok, csoportosítások A tanult kétjegyű mássalhangzók helyes kiejtésének gyakorlása. Szövegfeldolgozás: Szalad a szánkó! Rövid és hosszú kétjegyű mássalhangzós szavak írása. A történet tartalmának követése. Egyszerű kérdések megválaszolása Tartalom elmondása. Rövid szövegek olvasása, szövegértést fejlesztő feladatok: szereplők, helyszín, esemény megfigyelése. Szavak írása. Szóbeli, szókincs gazdagítása Természettudományos Az időjárás és természet változásainak megfigyelése Az én ábécém 103.

40 Tematikus képről mondatok alkotása: a gyűrű. Az gy, Gy betűk megismerése. A írása, kapcsolása. Játék, dal: Csön-csön gyűrű Szövegfeldolgozás differenciáltan. Gyöngyi gyűrűje vagy A zöld gyík Tollbamondás: szavak, szószerkezetek, rövid mondatok. Szövegalkotás képről. Szógyűjtés képről. Hang és betű egyeztetése. Kis és nagy nyomtatott betűk megfigyeltetése hívóképen. Betűsorból ismert betűk megkeresése. Szóolvasás. Szabályjáték. Mondatalkotások - síkbeli tájékozódással. Nyomtatott és írott betűforma közti azonosság és különbség. Az írott kisbetű elemeire bontása, betűelemek megnevezése. A kétjegyű mássalhangzó betűinek kapcsolása. Ismerkedés a szöveggel játék közben. Ismeretterjesztő szöveg olvasása, feldolgozása. Szövegértést segítő feladatok. Szóbeli, szókincs gazdagítása Minek van számunkra valódi értéke? Szövegértés A valódi érték fogalma Az én ábécém Gyöngybetűk 69. Az én ábécém Gyöngybetűk 69/5-6. Kapcsolódási pontok Matematika: szabályjátékok. Kapcsolódási pontok Ének-zene: Csöncsön gyűrű... Környezetismeret: állatok (gyík).

41 Tematikus képről mondatok alkotása: állatkertben. Az zs, Zs betűk megismerése. A zs sz differenciálása. A írása, kapcsolása. Éneklés, versmondás: Hátamon a zsákom Zsipp-zsupp Szövegfeldolgozás: A kis vizsla. Gyakorlás: Írás emlékezetből, mondatok másolása. Szövegalkotás képről. Szógyűjtés képről. Hang és betű egyeztetése. Kis és nagy nyomtatott betűk megfigyeltetése hívóképen. Betűsorból ismert betűk megkeresése. Szóolvasás, válogató olvasás. Állítások igazságának eldöntése. Nyomtatott és írott betűforma közti azonosság és különbség. Az írott kisbetű elemeire bontása, betűelemek megnevezése. A kétjegyű mássalhangzó betűinek kapcsolása A helyes ejtés, légvétel, artikuláció gyakorlása mondókákkal. Szöveg olvasása. Szövegértést segítő feladatok. Tartalommondás. Szóbeli, szókincs gazdagítása Természettudományos Távoli tájak állatai Szóbeli, szókincs gazdagítása Természettudományos A háziállatok gondozása, szeretete Az én ábécém Gyöngybetűk Az én ábécém Gyöngybetűk 70/ /1-4. Kapcsolódási pontok Matematika: állítások igazságának eldöntése. Kapcsolódási pontok Ének-zene: Zsippzsupp

42 Tematikus képről mondatok alkotása: csiga. Az cs, Cs betűk megismerése. A c - cs differenciálása. A írása, kapcsolása. Szólások értelmezése. A telefonálás illemszabályai (szituációk). Gyakorlás: Feladatmegoldások. Szövegfeldolgozás: Csaba így telefonál. Gyakorlás: Írás emlékezetből, másolás nyomtatottról. Szótagolás. Szövegalkotás képről. Szógyűjtés képről. Hang és betű egyeztetése. Kis és nagy nyomtatott betűk megfigyeltetése hívóképen. Betűsorból ismert betűk megkeresése. Szóolvasás. Válogató olvasás. Nyomtatott és írott betűforma közti azonosság és különbség. Az írott kisbetű elemeire bontása, betűelemek megnevezése. A kétjegyű mássalhangzó betűinek kapcsolása A c és cs differenciálása Szószerkezetek alkotása síkbeli tájékozódással. Szavak pótlása képek segítségével. Szólások, közmondások értelmezése az életkornak megfelelő szinten. Szövegértést segítő feladatok. Szituációs játék. Események sorba állítása. Szóbeli, szókincs gazdagítása Szövegértés A telefonálás illemszabályai Az én ábécém Gyöngybetűk Az én ábécém Gyöngybetűk 72/4-5.

43 Tematikus képről mondatok alkotása. Szógyűjtés: vadon élő állatok. Az ny, Ny betűk megismerése. A írása, kapcsolása. Beszélgetés a családban eltöltött téli estékről. N-ny differenciálása. Szövegfeldolgozás - Gazdag Erzsi: Hull a hó. Ny, nny betűs szavak másolása, emlékezetből írása. Szövegalkotás képről. Szógyűjtés képről. Hang és betű egyeztetése. Kis és nagy nyomtatott betűk megfigyeltetése hívóképen. Betűsorból ismert betűk megkeresése. Szavak, szópárok olvasása. Nyomtatott és írott betűforma közti azonosság és különbség. Az írott kisbetű elemeire bontása, betűelemek megnevezése. A kétjegyű mássalhangzó betűinek kapcsolása. Versolvasás. A vers hangsúlyozása a tartalomnak megfelelően. Egyszerű kérdések megválaszolása. Szavak írása emlékezetből. Szövegértés. Természettudományos A vadon élő állatok szerepe életünkben (kártétel, hasznosság stb.) Szóbeli, szókincs gazdagítása Természettudományos Az időjárás és természet változásainak megfigyelése Az én ábécém Gyöngybetűk 74. Az én ábécém 117.

44 Tematikus képről mondatok alkotása: ház körül élő állatok. Az ty, Ty betűk megismerése. A írása, kapcsolása. Versmondás gyakorlása levegő vételi helyek megtartásával - Weöres Sándor: Bodri. Hang- és betűdifferenciálás. Mondatok alkotása - síkbeli tájékozódás. Versolvasás. Szavak, szószerkezetek tollbamondása. Szövegalkotás képről. Szógyűjtés képről. Hang és betű egyeztetése. Kis és nagy nyomtatott betűk megfigyeltetése hívóképen. Betűsorból ismert betűk megkeresése. Szóolvasás. Állítások igazsághalmazának eldöntése. Nyomtatott és írott betűforma közti azonosság és különbség. Az írott kisbetű elemeire bontása, betűelemek megnevezése. A kétjegyű mássalhangzó betűinek kapcsolása A helyes ejtés, légvétel, artikuláció gyakorlása versolvasással, versmondással. Szövegértést segítő feladatok. Szövegértés Hatékony, önálló tanulás Verstanulás lépései, technikái Természettudományos A ház körül élő haszonállatok Szövegértés Hatékony, önálló tanulás Verstanulás lépései, technikái Az én ábécém Gyöngybetűk 75. Az én ábécém 119. Gyöngybetűk 75/4-6.

45 Tematikus képről mondatok alkotása: korcsolyázás. Az ly, Ly betűk megismerése. A írása, kapcsolása. Beszélgetés, történetmondás. Szövegfeldolgozás: Hópehelycsillagok. Ly betűs szavak gyűjtése, másolása. Szövegalkotás képről. Szógyűjtés képről. Hang és betű egyeztetése. Kis és nagy nyomtatott betűk megfigyeltetése hívóképen. Betűsorból ismert betűk megkeresése. Szóolvasás. Nyomtatott és írott betűforma közti azonosság és különbség. Az írott kisbetű elemeire bontása, betűelemek megnevezése. A kétjegyű mássalhangzó betűinek kapcsolása Szövegértést segítő feladatok. A tartalom elmondása Válasz a történet alapján a feltett kérdésekre. Párbeszéd olvasása szerepek szerint. Szövegértés Hatékony, önálló tanulás Verstanulás lépései, technikái Sportolás fontossága, a sport nevelő ereje. Szóbeli, szókincs gazdagítása, Emlékezet Szövegértés Természettudományos Az időjárás és természet változásainak megfigyelése Az én ábécém Az én ábécém munkáltató munkafüzet 67. o Gyöngybetűk76. Az én ábécém 121. Gyöngybetűk 76/4-5.

46 Szómagyarázatok. Az x, y betűk megismerése. Az írása, kapcsolása. Hang és betű egyeztetése. Kis és nagy nyomtatott betűk megfigyeltetése hívóképen. Betűsorból ismert betűk megkeresése. Szavak, mondatok olvasása. Szómagyarázatok. Nyomtatott és írott betűforma közti azonosság és különbség. Az írott kisbetű elemeire bontása, betűelemek megnevezése. Szókincsgyarapítás Az én ábécém Gyöngybetűk Szómagyarázatok, mondatalkotások. Az dz, Dz, dzs, Dzs megismerése. Az kapcsolása. írása, Hang és betű egyeztetése. Kis és nagy nyomtatott betűk megfigyeltetése hívóképen. Betűsorból ismert betűk megkeresése. Szavak, mondatok olvasása. Szómagyarázatok. Nyomtatott és írott betűforma közti azonosság és különbség. Az írott kisbetű elemeire bontása, betűelemek megnevezése. Szókincsgyarapítás Az én ábécém Gyöngybetűk Kulcsfogalom háromjegyű betű

47 Weöres Sándor: Nagy a hó Az w, W, q, Q megismerése. Az írása, kapcsolása. Helyes ejtési gyakorlatok. Az ábécé olvasása, mondása. Móra Ferenc: Zengő ABC Kis írott ábécé Helyes ejtési gyakorlatok. Gyakorlás. Szépen írj! Hang és betű egyeztetése. Kis és nagy nyomtatott betűk megfigyeltetése hívóképen. Betűsorból ismert betűk megkeresése. Szavak, mondatok olvasása. Szómagyarázatok. Nyomtatott és írott betűforma közti azonosság és különbség. Az írott kisbetű elemeire bontása, betűelemek megnevezése. Helyes kiejtési gyakorlatok. Az ábécé olvasása, mondása. A kis írott betűalakok írásának gyakorlása. A helyes ejtés, légvétel, artikuláció gyakorlása mondókákkal, versekkel. Folyamatos olvasás. Szókincsgyarapítás Az én ábécém Gyöngybetűk 79. Az én ábécém Gyöngybetűk 80. Gyöngybetűk Felmérés: Néma értő olvasás. Tudáspróba Gyöngybetűk

48 Felmérés: Hangos olvasás. Felmérés. Gyöngybetűk Az olvasástechnikai hibák felismerése és javítása. A felmérések értékelése, javítása. Felmérések értékelése, javítása. A SZÖVEGÉRTŐ OLVASÁS ELŐKÉSZÍTÉSE, AZ ÍROTT KISBETŰK GYAKORLÁSA, AZ ÍROTT NAGYBETŰK TANULÁSA Könyvtárlátogatás. Helyesírási normákhoz igazodó versmondás. Weöres Sándor: Száncsengő; Kis versek a télről. Irányok, játékos gyakorlatok. Könyvek, gyermekújságok jellemző részeinek (Pl. tartalomjegyzék) megfigyelése. BÚCSÚ A TÉLTŐL A vers ritmusa kopogással. A versek tartalma. Telet idéző szavak keresése. Versmondás helyes hanglejtéssel, hangsúlyozással. Irányok gyakorlása, tájékozódás síkban. Hatékony, önálló tanulás Helyes versmondás. Szövegértés. olvasókönyvem Kulcsfogalmak: könyvtár, tartalomjegyzék, gyermekújság. Kulcsfogalmak szerző, vers, versszak, verssor

1. Nagy betűk - először a magánhangzók: A E U Ú I Í O Ó É Á Ü Ű Ö Ő - utána a mássalhangzók: M L H T S K R N B Z G V D SZ P C GY J CS NY F TY ZS LY

1. Nagy betűk - először a magánhangzók: A E U Ú I Í O Ó É Á Ü Ű Ö Ő - utána a mássalhangzók: M L H T S K R N B Z G V D SZ P C GY J CS NY F TY ZS LY 1. Nagy betűk - először a magánhangzók: A E U Ú I Í O Ó É Á Ü Ű Ö Ő - utána a mássalhangzók: M L H T S K R N B Z G V D SZ P C GY J CS NY F TY ZS LY DZ X DZS Előnyei: - magánhangzót könnyebb megtanulni

Részletesebben

TANMENET IMPLEMENTÁCIÓ ELŐREHALADÁS BESZÁMOLÓ. I. negyedév

TANMENET IMPLEMENTÁCIÓ ELŐREHALADÁS BESZÁMOLÓ. I. negyedév Társadalmi Megújulás Operatív Program Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4-08/2. - 2009-0094 " Oktatásfejlesztés Baja Város Önkormányzata által fenntartott

Részletesebben

TANMENET IMPLEMENTÁCIÓ ELŐREHALADÁS BESZÁMOLÓ. I. negyedév

TANMENET IMPLEMENTÁCIÓ ELŐREHALADÁS BESZÁMOLÓ. I. negyedév Társadalmi Megújulás Operatív Program Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4-08/2. - 2009-0094 " Oktatásfejlesztés Baja Város Önkormányzata által fenntartott

Részletesebben

Tanmenetjavaslat a Varázs ábécé olvasókönyvhöz. I. Előkészítő időszak Képességfejlesztés

Tanmenetjavaslat a Varázs ábécé olvasókönyvhöz. I. Előkészítő időszak Képességfejlesztés Tanmenetjavaslat a Varázs ábécé olvasókönyvhöz Hónap hét Óra szeptember 1. hét 1. 2. 3. 4. 2. hét 5. 6. 7. 8. 3. hét 9. 10. I. Előkészítő időszak Képességfejlesztés Iskolás lettem Ismerkedés az iskola

Részletesebben

Tagolatlan mondat szavakra tagolása, helyes leírása Ellenőrzés

Tagolatlan mondat szavakra tagolása, helyes leírása Ellenőrzés táblák:layout 1 2008.06.13. 6:37 Oldal 18 1. Ismétlés A 2. osztályos szóanyag szavainak másolása írott és nyomtatott betűkről Tollbamondás Szógyűjtés képről, a gyűjtött szavak leírása 2. Ismétlés A 2.

Részletesebben

megfigyelése. Az irányok ismeretének ellenõrzése: Arany abc 3. old. Jelmagyarázat megismerése

megfigyelése. Az irányok ismeretének ellenõrzése: Arany abc 3. old. Jelmagyarázat megismerése I. ELÕKÉSZÍTÕ IDÕSZK TNMENETJVSLT Hónap szept. 1. 1. 2 3. 4 5. tanulók beszédének megfigyelése. (Bemutatkozás. Ki kísért el?) Hívogat az iskola... (óvodás játékok) tanulók beszédének megfigyelése Óvoda

Részletesebben

Mondatkiegészítés adott. Az írásmódtól eltérô. Mondatalkotás. pótlása. Hosszú mássalhangzós. Másolás. Mondatvégi írásjelek

Mondatkiegészítés adott. Az írásmódtól eltérô. Mondatalkotás. pótlása. Hosszú mássalhangzós. Másolás. Mondatvégi írásjelek 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Felmérés a tanév elején Az alsó és felsô ívelésû betûcsoportok Felsô hurkolású betûk C-s kapcsolás alsó ívelés után Kis horogvonallal kapcsolódó betûk Kis horogvonal után c-s kapcsolás

Részletesebben

Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola Kertvárosi Általános Iskolája. Magyar 1. osztály T A N M E N E T

Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola Kertvárosi Általános Iskolája. Magyar 1. osztály T A N M E N E T Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola Kertvárosi Általános Iskolája Magyar 1. osztály T A N M E N E T 1 MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM NAT 2012 2017/2018 Osztály: 1. osztály Heti szám: 8 Éves szám: 288 /144

Részletesebben

Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola Kertvárosi Általános Iskolája. Magyar 1. osztály T A N M E N E T

Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola Kertvárosi Általános Iskolája. Magyar 1. osztály T A N M E N E T Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola Kertvárosi Általános Iskolája Magyar 1. osztály T A N M E N E T 1 MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM NAT 2012 2016/2017 Osztály: 1. osztály Heti szám: 8 Éves szám: 288 /144

Részletesebben

TANMENET AZ ÉN ÁBÉCÉM TANKÖNYVCSALÁDHOZ Készítette: Esztergályosné Földesi Katalin munkája alapján Apró Rita

TANMENET AZ ÉN ÁBÉCÉM TANKÖNYVCSALÁDHOZ Készítette: Esztergályosné Földesi Katalin munkája alapján Apró Rita TÁMOP-3.1.4.-08/1-2009-0010. Fáy András Református Általános Iskola és AMI Gomba TANMENET AZ ÉN ÁBÉCÉM TANKÖNYVCSALÁDHOZ Készítette: Esztergályosné Földesi Katalin munkája alapján Apró Rita A következı

Részletesebben

A kulcskompetenciák. (OM középtávú közoktatás-fejlesztési stratégiája, kivonat)

A kulcskompetenciák. (OM középtávú közoktatás-fejlesztési stratégiája, kivonat) A kulcskompetenciák (OM középtávú közoktatás-fejlesztési stratégiája, kivonat) Tanulási technikák tudatos és rutinszerű tanulási gyakorlat, a helyzetekhez alkalmazkodó tanulási stratégia Intelligens tanulás

Részletesebben

Funkcionális analfabétizmus felszámolása programterv

Funkcionális analfabétizmus felszámolása programterv Funkcionális analfabétizmus felszámolása programterv TÉA- ÓA- Z 1-2 TATAO FOGAA, TÉNYÉG, ÓDZ FADAT A magyar ábécé kis- és nagybetűinek felismerése nyomtatott és kézírásos formában. A magyar ábécé kis-

Részletesebben

írás (szürkével elkülönítve)

írás (szürkével elkülönítve) Én és a szeptember ismétlés, gyakorlás hónap hét óra blokk időterv Kommunikációs és írástechnikai készségek-képességek fejlesztése (tanmeneti ajánlás; Írás, 2. évfolyam, 55 óra - KOMP-könyvek) téma (beszéd,

Részletesebben

Tanmenet. 2019/20-as tanév. Magyar nyelv és irodalom. 1.évfolyam

Tanmenet. 2019/20-as tanév. Magyar nyelv és irodalom. 1.évfolyam Tanmenet 2019/20-as tanév Magyar nyelv és irodalom 1.évfolyam Készítette: Kisné Cseri Erika és Tóthné Bognár Zsanett munkái alapján Törzsökné Peske Edina Meixner módszer szerint heti 7 óra Osztály: 1.

Részletesebben

Írás 2. tanmenet. Az óra témája (tankönyvi lecke) vagy funkciója. Célok, feladatok Fejlesztési terület Ismeretanyag. Témák órákra bontása

Írás 2. tanmenet. Az óra témája (tankönyvi lecke) vagy funkciója. Célok, feladatok Fejlesztési terület Ismeretanyag. Témák órákra bontása Témák órákra bontása Írás 2. tanmenet Az óra témája (tankönyvi lecke) vagy funkciója Célok, feladatok Fejlesztési terület Ismeretanyag 1. Az írott kisbetűk írásának ismétlése. 2. Az írott kisbetűk írásának

Részletesebben

Magyar nyelv és irodalom ÍRÁS TANMENET 3. osztály Készítette: Kő Nóra

Magyar nyelv és irodalom ÍRÁS TANMENET 3. osztály Készítette: Kő Nóra Magyar nyelv és irodalom ÍRÁS TANMENET 3. osztály Készítette: Kő Nóra 2019. szeptember 2. Tanév eleji ismétlés 1. Ismételjünk! 2. Ismételjünk! A 2. osztályos szóanyag szavainak másolása írott és nyomtatott

Részletesebben

1. OSZTÁLY ÉNEK-ZENE. 1.félév

1. OSZTÁLY ÉNEK-ZENE. 1.félév ETIKA 1. félév 1. Mit tudok magamról: önismeret, önértékelés (Milyen vagyok?) 2. Érzelmek kifejezése. 3. Nehéz helyzetekben hozott döntések vizsgálata. 4. Kedvenc helyeim, játékaim. 5. Egészséges életmód:

Részletesebben

A b betűk olvasása, mgh. msh. sorrendű szótagok olvasása, tőmondatok olvasása. Hol jártál báránykám? Szókiegészítés, mondatalkotás,

A b betűk olvasása, mgh. msh. sorrendű szótagok olvasása, tőmondatok olvasása. Hol jártál báránykám? Szókiegészítés, mondatalkotás, TÁMOP 3.1.4 pályázat IKT-val támogatott tanítási órák Szövegértés-szövegalkotás kompetenciaterület 2.a osztály Siposné Borsay Marianna Szentistváni ÁMK 2009/2010. tanév IKT Dátum sorszám tanóra 1. 09.09.02.

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM (enyhe)

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM (enyhe) MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM (enyhe). 2. évfolyam: évi 288, heti 8 óra Tematikai egység/ Fejlesztési cél Előzetes tudás A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai 1. Beszédkészség fejlesztése, szóbeli

Részletesebben

Magyar nyelv és irodalom tanmenet

Magyar nyelv és irodalom tanmenet 2013-2014. tanév Magyar nyelv és irodalom tanmenet 1. osztály Tankönyv: Báder Ilona: Ábécés Olvasókönyv Báder Ilona: Írásmunkafüzet (Nemzedékek Tudása Tankönyvkiadó) Készítette: Kertész Erika Bognár Angéla

Részletesebben

HÁGAI MAGYAR ÓVODA ÉS ISKOLA

HÁGAI MAGYAR ÓVODA ÉS ISKOLA HÁGAI MAGYAR ÓVODA ÉS ISKOLA HONGAARSE SCHOOL DEN HAAG http://www.federatio.org/hmoi.html TANTERV 2008-2009 A Hágai Magyar Óvodában és Iskolában a gyermekekkel életkoruknak megfelelően (pl. 6, 8 10 évesek,

Részletesebben

MINIMUMKÖVETELMÉNYEK 1. ÉVFOLYAM

MINIMUMKÖVETELMÉNYEK 1. ÉVFOLYAM MINIMUMKÖVETELMÉNYEK 1. ÉVFOLYAM Magyar nyelv- és irodalom A tanuló képes legyen egyszerű szóbeli közlések megértésére, utasítások végrehajtására, kérdésekre való válaszadásra; meghallgatott vagy olvasott

Részletesebben

TANMENETJAVASLAT. Magyar nyelv és irodalom 1. osztály. Készítette: Romankovicsné Tóth Katalin és Romankovics András

TANMENETJAVASLAT. Magyar nyelv és irodalom 1. osztály. Készítette: Romankovicsné Tóth Katalin és Romankovics András TANMENETJAVASLAT Magyar nyelv és irodalom 1. osztály Készítette: Romankovicsné Tóth Katalin és Romankovics András Mogyoród, 2006 ELSÕS TANKÖNYVEINK Kiadói kód Cím Rövidítés RO-001 Olvasni tanulok 1. félév

Részletesebben

NT ERKÖLCSTAN 1. osztály TANMENETJAVASLAT. Készítette: Báder Ilona

NT ERKÖLCSTAN 1. osztály TANMENETJAVASLAT. Készítette: Báder Ilona NT-11144 ERKÖLCSTAN 1. osztály TANMENETJAVASLAT Készítette: Báder Ilona Az én világom Nevelési fejlesztési cél: Az énkép, az önkifejezés és az önbizalom fejlesztése. A saját környezet elemeihez való viszonyulás

Részletesebben

Írás 1. tanmenet, A. Témák órákra bontása. Az óra témája (tankönyvi lecke) vagy funkciója. Célok, feladatok Fejlesztési terület Ismeretanyag

Írás 1. tanmenet, A. Témák órákra bontása. Az óra témája (tankönyvi lecke) vagy funkciója. Célok, feladatok Fejlesztési terület Ismeretanyag Témák órákra bontása Írás 1. tanmenet, A Az óra témája (tankönyvi lecke) vagy funkciója Célok, feladatok Fejlesztési terület Ismeretanyag 1. Ismerkedés, szokások kialakítása, játék. Elemi mozgások, egyensúlyérzék

Részletesebben

Csoportos munka: rajzos szimbólum készítése az osztályterem ajtajára.

Csoportos munka: rajzos szimbólum készítése az osztályterem ajtajára. Írás 1. tanmenet, B Témák órákra bontása Az óra témája (tankönyvi lecke) vagy funkciója Célok, feladatok Fejlesztési terület Ismeretanyag 1. Ismerkedés, szokások kialakítása, játék. Elemi mozgások, egyensúlyérzék

Részletesebben

2013/2014. tanév. Nyelvtan, Írás tanmenet/2. osztály. Készítette: Varga Mariann. Tanító: Fürné Kiss Zsuzsanna és Varga Mariann

2013/2014. tanév. Nyelvtan, Írás tanmenet/2. osztály. Készítette: Varga Mariann. Tanító: Fürné Kiss Zsuzsanna és Varga Mariann 2013/2014. tanév, tanmenet/2. osztály Készítette: Varga Mariann Tanító: Fürné Kiss Zsuzsanna és Varga Mariann Tankönyv: Földvári Erika: 2. (Mozaik kiadó) Éves óraszám: 148 óra (heti 2 óra, 2 óra ) és helyes

Részletesebben

Magyar nyelvtan tanmenet 4. osztály

Magyar nyelvtan tanmenet 4. osztály COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA Magyar nyelvtan tanmenet 4. osztály 2013/2014 Tanítók: Tóth Mária, Buruncz Nóra Tankönyvcsalád: Nemzeti Tankönyvkiadó Anyanyelvünk világa 4. osztály

Részletesebben

1. osztály. Alkalmazott informatika. Tanmenet

1. osztály. Alkalmazott informatika. Tanmenet 1. osztály Alkalmazott informatika Tanmenet TANÉV: ÉVI ÓRASZÁM: 37 ÓRA HETI ÓRASZÁM: 1 ÓRA......... igazgató munkaköz. vez. tanító SZEPTEMBER 1. Baleset- és munkavédelmi oktatás, lateralitás, (4.) * 2.

Részletesebben

Az elemzés részletes összefoglalását táblázatban mellékeljük. Tapasztalataink alapján

Az elemzés részletes összefoglalását táblázatban mellékeljük. Tapasztalataink alapján ELEMZÉS, AJÁNLÁS OLVASÓKÖNYVEK PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZ AT NEVELÉSI TAN Á C S AD Ó A Nevelési Tanácsadó munkaközössége átnézte az első osztályos olvasókönyv családokat a következő szempontok alapján: betűtípus,

Részletesebben

Tantervi javaslat a magyar nyelv és irodalom oktatására a román tannyelvű osztályokban tanuló diákoknak I. rész

Tantervi javaslat a magyar nyelv és irodalom oktatására a román tannyelvű osztályokban tanuló diákoknak I. rész Ferencz Éva Tantervi javaslat a magyar nyelv és irodalom oktatására a román tannyelvű osztályokban tanuló diákoknak I. rész Módszertani alapvetés A magyar nyelv tanításának a célja a román tannyelvű oktatásban

Részletesebben

Szövegértés-szövegalkotás 2. évf. Olvasás TANMENETI AJÁNLÁS. Szavakon innen, szavakon túl Olvasókönyv 2. 1-2. kötet Beszéd és olvasás 2.

Szövegértés-szövegalkotás 2. évf. Olvasás TANMENETI AJÁNLÁS. Szavakon innen, szavakon túl Olvasókönyv 2. 1-2. kötet Beszéd és olvasás 2. Szövegértés-szövegalkotás 2. évf. Olvasás TANMENETI AJÁNLÁS Szavakon innen, szavakon túl Olvasókönyv 2. 1-2. kötet Beszéd és olvasás 2. munkafüzet Szeptember Ismét együtt, ismételjünk! Tematika és tanmenet

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM A Nemzeti Alaptantervhez Illeszkedő tankönyv-, taneszköz-, és Nemzeti Közoktatási Portál fejlesztése TÁMOP-3.1.2-B/13-2013-0001 Új generációs taneszközök, alsó tagozat MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1. ÉVFOLYAM

Részletesebben

Differenciált óravezetés a Meixner módszer segítségével November 26. Ungár Ágnes Tanító, intézményvezető

Differenciált óravezetés a Meixner módszer segítségével November 26. Ungár Ágnes Tanító, intézményvezető Differenciált óravezetés a Meixner módszer segítségével 2018. November 26. Ungár Ágnes Tanító, intézményvezető Eltérő képességű, vagy eltérő fejlettségű tanulók az osztályon belül Különböző szocio-kulturális

Részletesebben

Javítóvizsga követelmények 2. évfolyam. Magyar nyelv

Javítóvizsga követelmények 2. évfolyam. Magyar nyelv Javítóvizsga követelmények 2. évfolyam Magyar nyelv 1. A magyar ábécé ismerete 2. Magánhangzók és mássalhangzók csoportosítása (rövid- hosszú magánhangzók és mássalhangzók) 3. Betűrendbe sorolás 4. J hang

Részletesebben

Részletes ismertető az Ábécés olvasókönyvről és az Olvasás munkafüzetről 1. osztályosoknak

Részletes ismertető az Ábécés olvasókönyvről és az Olvasás munkafüzetről 1. osztályosoknak Részletes ismertető az Ábécés olvasókönyvről és az Olvasás munkafüzetről 1. osztályosoknak (FI-501020101/1; FI-501020103/1, FI-501020104/1) Kapcsolódó taneszközök: Hívóképek (A/4) és Olvasókártya-csomag

Részletesebben

Implementáció óratervi vezetése Szövegértés-szövegalkotás kompetenciaterület 2.a osztály Siposné Borsay Marianna 2009/2010. tanév

Implementáció óratervi vezetése Szövegértés-szövegalkotás kompetenciaterület 2.a osztály Siposné Borsay Marianna 2009/2010. tanév Implementáció tervi vezetése Szövegértés-szövegalkotás kompetenciaterület 2.a osztály Siposné Borsay Marianna 2009/2010. tanév Idő Hét/ 1. hét 1. -2. 3. -4. IKT / 1 Tananyag Ismerkedés a tankönyvvel A

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM ( enyhe)

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM ( enyhe) MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM ( enyhe) Az egyéni, a közösségi, a társadalmi kommunikáció alapja a magyar nyelv ismerete és használata. A nyelv kultúrát formál, őriz és közvetít. A nyelv az emberi kommunikáció,

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Olvasás, írás, 1. évfolyam Írás, nyelvtan, 2. évfolyam

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Olvasás, írás, 1. évfolyam Írás, nyelvtan, 2. évfolyam A Nemzeti Alaptantervhez illeszkedő tankönyv-, taneszköz-, és Nemzeti Közoktatási Portál fejlesztése TÁMOP-3.1.2-B/13-2013-0001 MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Olvasás, írás, 1. évfolyam Írás, nyelvtan, 2. évfolyam

Részletesebben

Magatartás Szorgalom Olvasás írás 1.oszt. Matematika 1.oszt. Környezetismeret 1.osztály 2. oszt. első félév

Magatartás Szorgalom Olvasás írás 1.oszt. Matematika 1.oszt. Környezetismeret 1.osztály 2. oszt. első félév Magatartás Kiegyensúlyozottan változó hangulattal nyugtalanul fegyelmezetlenül viselkedsz az iskolában. Az iskolai szabályokat betartod nem mindig tartod be gyakran megszeged. Olvasás írás 1.oszt. Szóbeli

Részletesebben

ÚTMUTATÓ ÉS TANMENETJAVASLAT

ÚTMUTATÓ ÉS TANMENETJAVASLAT HERNÁDINÉ HÁMORSZKY ZSUZSANNA ÚTMUTATÓ ÉS TANMENETJAVASLAT 1-2. OSZTÁLY ÁLLÓ ÉS DÕLT ÍRÁS MOZAIK KIADÓ SZEGED, 2000 Készítette: HERNÁDINÉ HÁMORSZKY ZSUZSANNA fõiskolai adjunktus HERNÁDINÉ HÁMORSZKY ZSUZSANNA,

Részletesebben

KPN 2014. bemutatóóra Kada Mihály Általános Iskola

KPN 2014. bemutatóóra Kada Mihály Általános Iskola KPN 2014. bemutatóóra Kada Mihály Általános Iskola Pedagógus neve: Jászfalvi Ildikó Osztály: 1. a osztály Műveltségi terület: Magyar nyelv és irodalom Tantárgy: magyar irodalom Tananyag: A sajtot osztó

Részletesebben

Meixner módszer. Diszlexia prevenciós olvasás tanulás

Meixner módszer. Diszlexia prevenciós olvasás tanulás Meixner módszer Diszlexia prevenciós olvasás tanulás Témák A módszer bemutatása Alkalmazás, IKT, előkészítő időszak A diszlexia prevenció, reedukáció 4/7/2014 copyright 2006 www.brainybetty.com 2 A Meixner-módszer

Részletesebben

A KIPRÓBÁLÁSTÓL AZ ÁTDOLGOZÁSIG

A KIPRÓBÁLÁSTÓL AZ ÁTDOLGOZÁSIG A köznevelés tartalmi szabályozóinak megfelelő tankönyvek, taneszközök fejlesztése és digitális tartalomfejlesztés EFOP-3.2.2-VEKOP-15-2016-00001 A KIPRÓBÁLÁSTÓL AZ ÁTDOLGOZÁSIG ALSÓ TAGOZAT, 1-2. ÉVFOLYAM

Részletesebben

1.Család 10. 2.Otthon 9. 3.Étkezés 8. 4.Idő, időjárás 8. 5.Öltözés 8. 6.Sport 6. 7.Iskola, barátok 9. 8.Tanórai tevékenységek 9. 9.

1.Család 10. 2.Otthon 9. 3.Étkezés 8. 4.Idő, időjárás 8. 5.Öltözés 8. 6.Sport 6. 7.Iskola, barátok 9. 8.Tanórai tevékenységek 9. 9. 1.Család 10 4.évf. 2.Otthon 9 3.Étkezés 8 4.Idő, időjárás 8 5.Öltözés 8 6.Sport 6 7.Iskola, barátok 9 8.Tanórai tevékenységek 9 9.Szabadidő 6 10. Természet, állatok 8 11.Ünnepek és hagyományok 8 12.Fantázia,

Részletesebben

Olvasás 1. tanmenet, B típus. Célok, feladatok Fejlesztési terület Ismeretanyag. Az óra témája (tankönyvi lecke) vagy funkciója

Olvasás 1. tanmenet, B típus. Célok, feladatok Fejlesztési terület Ismeretanyag. Az óra témája (tankönyvi lecke) vagy funkciója Olvasás 1. tanmenet, B típus Témák órákra bontása Az óra témája (tankönyvi lecke) vagy funkciója Célok, feladatok Fejlesztési terület Ismeretanyag 1. Ismerkedés az iskolával, a tanítóval, az osztálytársakkal.

Részletesebben

TANMENET INTEGRÁLT TANKÖNYVCSALÁD

TANMENET INTEGRÁLT TANKÖNYVCSALÁD TANMENET INTEGRÁLT TANKÖNYVCSALÁD 1. osztály MOZAIK KIADÓ SZEGED, 2002 Készítette: FÖLDVÁRI ERIKA tanító LASSÚNÉ RUSKÓ RENÁTA tanító PINTÉR TIBOR zoopedagógus BEVEZETÉS A hatéves kisgyermek tanulási, ismeretszerzési

Részletesebben

Fogalmazás óraterv - 3. évf.

Fogalmazás óraterv - 3. évf. Fogalmazás óraterv - 3. évf. Pedagógus neve: Poreisz Zoltánné Műveltségi terület: Magyar nyelv és irodalom Tantárgy: Magyar nyelv és irodalom fogalmazás Dátum: 2015. 02. 26. Osztály: 3. Az óra témája:

Részletesebben

Magyar nyelv és irodalom

Magyar nyelv és irodalom Magyar nyelv és irodalom 1. évfolyam A tanuló érthetően beszéljen, legyen tisztában a szóbeli kommunikáció alapvető szabályaival, alkalmazza őket. Szavakat és szópárokat tudjon utánmondással, helyes idő-tartammal

Részletesebben

A projektidőszak (szeptember-november) tanterve. Anyanyelvismeret III.-IV. Osztály

A projektidőszak (szeptember-november) tanterve. Anyanyelvismeret III.-IV. Osztály Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Investește în oameni! Axa prioritară 1 Educație și formare profesională în sprijinul

Részletesebben

Előkészítő időszak. Tanulási módszerek, Tantárgyi kapcsolat, előismeret. Tanulói tevékenység. Beszélgetés. önálló munka. Egyéni véleményalkotás

Előkészítő időszak. Tanulási módszerek, Tantárgyi kapcsolat, előismeret. Tanulói tevékenység. Beszélgetés. önálló munka. Egyéni véleményalkotás Előkészítő időszak Olvasás, SzövegértésSzövegalk. Óra ÍrásAnyanyelvi tapasztalatszerzés 12. Már iskolás vagyok: TK. 3. o. Családrajz: A ceruzafogás megfigyelése 34. A tanulók beszédének megfigyelése: Az

Részletesebben

1. évfolyam. Témakörök

1. évfolyam. Témakörök 1. évfolyam Témakörök Javasolt óraszámok 7 óra/hét (252óra) Beszédkészség, szóbeli szövegek megértése, értelmezése és alkotása 30 Olvasás, az írott szöveg megértése 1. - az olvasástanulás előkészítése

Részletesebben

HELYI TANTÁRGYI RENDSZER MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

HELYI TANTÁRGYI RENDSZER MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Tantárgy: (helyi) MAGYAR NYELV IRODALOM Évfolyam: 1. 2-4. 2-4. Óraszámok Tantárgy Óraszám évfolyamonként 1. 2. 3. 4. Magyar nyelv és irodalom 8 Magyar nyelv 4 3 3 Irodalom 4 5 4 Éves óraszám 288 288 288

Részletesebben

A GULNER GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM HELYI TANTERVE

A GULNER GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM HELYI TANTERVE A GULNER GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM HELYI TANTERVE 1 2. évfolyam 2015. 1. CÉLOK ÉS FELADATOK Az általános iskola alsó tagozatán a magyar nyelv és irodalom tantárgy elsődleges célja

Részletesebben

Az őszi témahét programja:

Az őszi témahét programja: Az őszi témahét programja: 2011. október 10-14 Osztály: II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 3.a osztályában Időkeret: 5 nap x 5 x 45 perc Kapcsolatok: NAT Környezetismeret Művészetek dráma, vizuális kultúra,

Részletesebben

Pedagógiai program III.1. Alsó tagozatos helyi tanterv

Pedagógiai program III.1. Alsó tagozatos helyi tanterv Pedagógiai program III.1. Alsó tagozatos helyi tanterv 2013 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. Magyar nyelv és irodalom 1-4.évfolyam... 4 1.1. 1-2. évfolyam... 6 1.1.1. 1. évfolyam... 8 1.1.2. 2. évfolyam... 20 1.2.

Részletesebben

Pedagógiai program III.1. Alsó tagozatos helyi tanterv

Pedagógiai program III.1. Alsó tagozatos helyi tanterv Pedagógiai program III.1. Alsó tagozatos helyi tanterv 2013 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. Magyar nyelv és irodalom 1-4.évfolyam... 4 1.1. 1-2. évfolyam... 6 1.1.1. 1. évfolyam... 8 1.1.2. 2. évfolyam... 20 1.2.

Részletesebben

2. évfolyam Magyar nyelv és irodalom

2. évfolyam Magyar nyelv és irodalom 2. évfolyam Magyar nyelv és irodalom Éves óraszám: 288 (180 olvasás, 72 nyelvtan, 36 írás); Heti óraszám: 8. Tematikai egység címe 288 Beszédkészség, szóbeli szövegek megértése, értelmezése és alkotása

Részletesebben

2. Folytasd a betûk írását írott betûkkel! Figyelj az idôtartamra!

2. Folytasd a betûk írását írott betûkkel! Figyelj az idôtartamra! 1. Másold le írott betûkkel! 2. Folytasd a betûk írását írott betûkkel! Figyelj az idôtartamra! 3. Írd le írott betûkkel! Figyelj az idôtartamra! b c cs d dz dzs f g gy h j k l ly m n ny p q r s sz t ty

Részletesebben

OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI 1 4. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI 1 4. ÉVFOLYAM OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI 1 4. ÉVFOLYAM MATEMATIKA - számfogalom húszas számkörben - nyitott mondatok, hiányos műveletek, relációk - egyszerű szöveges feladatok - összeadás, kivonás, bontás, pótlás

Részletesebben

Karácsonyi témahét. 1.b. Szabóné Bakó Márta. Pintérné Legéndi Gabriella. 2009.december 7-12. Petőfi Sándor Általános Iskola Gödöllő

Karácsonyi témahét. 1.b. Szabóné Bakó Márta. Pintérné Legéndi Gabriella. 2009.december 7-12. Petőfi Sándor Általános Iskola Gödöllő Karácsonyi témahét 1.b Szabóné Bakó Márta Pintérné Legéndi Gabriella 2009.december 7-12. Petőfi Sándor Általános Iskola Gödöllő Karácsony ünnepén az a kívánságom. Legyen boldog mindenki ezen a világon.

Részletesebben

a mindennapi érintkezés nyelvi formáinak alkalmazására, udvarias viselkedésre;

a mindennapi érintkezés nyelvi formáinak alkalmazására, udvarias viselkedésre; 2. osztályos minimumkövetelmények Magyar nyelv és irodalom A tanuló képes legyen ismert típusú írott utasítások megértésére, végrehajtására; kérdésekre adott válaszok értelmes megfogalmazására; a mindennapi

Részletesebben

Kompetencia alapú óvodai programcsomag. Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21.

Kompetencia alapú óvodai programcsomag. Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21. Kompetencia alapú óvodai programcsomag Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21. Kompetencia alapú képzés fogalma Kompetencia alapú képzésen az ismereteken alapuló, de a készségek,

Részletesebben

1. osztály. Készítette: Jantner Pálné

1. osztály. Készítette: Jantner Pálné 1. osztály Írjunk hát egy medve-dalt! Minden medve tudja majd, minden medve megtanulja, két perc múlva fejből fújja: medve-dal, medve-dal, amit minden medve hall! (Nemzetközi medve-induló) Készítette:

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Alapfokú nevelés oktatás szakasza alsó tagozat 1 4. évfolyam Az Apáczai Kiadó által megjelentetett kerettantervi ajánlás felhasználásával készült Célok, feladatok Az általános

Részletesebben

KÉPESSÉGFEJLESZTÉS 1-4. KÉPESSÉGFEJLESZTÉS 1 4. ÉVFOLYAM

KÉPESSÉGFEJLESZTÉS 1-4. KÉPESSÉGFEJLESZTÉS 1 4. ÉVFOLYAM KÉPESSÉGFEJLESZTÉS 1 4. ÉVFOLYAM 1251 BEVEZETŐ Az iskolába lépő gyermek élete gyökeresen megváltozik- Ideje nagy részét a játék helyett a tanulás tölti ki. Olyan pszichikus funkciók fejlesztése szükségeltetik

Részletesebben

Esztergályosné Földesi Katalin érdemes tankönyvíró. Kézikönyv Az én ábécém 1. évfolyamos tankönyvcsalád tanításához

Esztergályosné Földesi Katalin érdemes tankönyvíró. Kézikönyv Az én ábécém 1. évfolyamos tankönyvcsalád tanításához Esztergályosné Földesi Katalin érdemes tankönyvíró Kézikönyv Az én ábécém 1. évfolyamos tankönyvcsalád tanításához KK_enabecem_ujtord.indd 1 8/28/13 9:34 AM Írta és összeállította ESZTERGÁLYOSNÉ FÖLDESI

Részletesebben

Tömbösített tanmenet 5.o

Tömbösített tanmenet 5.o Tömbösített tanmenet 5.o Ciklus I. (Vizuális) nyelvi kompetencia Alkotó és kifejező képesség. Szociális és állampolgári kompetencia Ismétlés, dalok az alsó tagozatban. Himnusz, Szózat megtanulása Vizuális

Részletesebben

Szent József Katolikus Általános Iskola

Szent József Katolikus Általános Iskola Szent József Katolikus Általános Iskola Kiskunhalas OM:027803 Helyi Tanterv Speciális Tanterv 2010. október TARTALOMJEGYZÉK A KISKUNHALASI SZENT JÓZSEF KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA 1. Bevezető... 2 2. A

Részletesebben

TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK

TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK Tantárgyi fejlesztések Ha fölgyújtjuk a gyermekben a veleszületett szikrát, azzal mindig olyan magaslatok felé nyitunk utat, amilyenekről álmodni sem mertünk volna. Kristine Barnett

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: általános iskola angol nyelv Évfolyam: 1. Vizsga típusa: írásbeli, szóbeli Követelmények, témakörök: Én és a családom: üdvözlés, köszönések napszak

Részletesebben

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam A tanulási folyamat születésünktől kezdve egész életünket végigkíséri, melynek környezete és körülményei életünk során gyakran változnak. A tanuláson a mindennapi életben

Részletesebben

Szent József Katolikus Általános Iskola és Óvoda Helyi tanterv Speciális tanterv

Szent József Katolikus Általános Iskola és Óvoda Helyi tanterv Speciális tanterv TARTALOMJEGYZÉK Szent József Katolikus Általános Iskola és Óvoda TARTALOMJEGYZÉK... 0 1. Bevezető... 1 2. A helyi tanterv felépítésére vonatkozó alapelv és pedagógiai koncepció... 1 2.1. Alapelv...1 2.2.

Részletesebben

Peti olvas Magyar nyelv és irodalom munkatankönyv az 1-2. osztály számára. 1. osztály. Előkészítés

Peti olvas Magyar nyelv és irodalom munkatankönyv az 1-2. osztály számára. 1. osztály. Előkészítés 1. Iránytanmenet Peti olvas Magyar nyelv és irodalom munkatankönyv az 1-2. osztály számára 1. osztály Tartalom Hogyan Készültem az iskolába? Az óvodában Otthon a családban Peti az iskolában Peti órarendje

Részletesebben

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam A tanulás tanításának elsődleges célja, hogy az egyéni képességek, készségek figyelembe vételével és fejlesztésével képessé tegyük tanítványainkat a 21. században elvárható

Részletesebben

SOKSZÍNŰ ANYANYELV TANKÖNYVCSALÁD

SOKSZÍNŰ ANYANYELV TANKÖNYVCSALÁD TANMENET SOKSZÍNŰ ANYANYELV TANKÖNYVCSALÁD 1. osztály KÉSZÍTETTE: TÓTH MÁRIA MOZAIK KIADÓ SZEGED, 2013 1 TANMENETJAVASLAT Éves óraszám: 252 Heti óraszám: 4, 3 írás Az előkészítő időszakban az alapkészségek

Részletesebben

HELYI TANTÁRGYI RENDSZER. NÉMET NYELV ÉS IRODALOM Évfolyam: 1-4.

HELYI TANTÁRGYI RENDSZER. NÉMET NYELV ÉS IRODALOM Évfolyam: 1-4. NEMZETISÉGI NYELV ÉS IRODALOM Tantárgy: (helyi) Évfolyam: 1-4. Óraszámok Tantárgy Óraszám évfolyamonként 1. 2. 3. 4. Német nyelv és irodalom 5 5 5 5 Éves óraszám 180 180 180 180 Témakörök Tematikai egység

Részletesebben

MAGYAR NYELV- ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV- ÉS IRODALOM MAGYAR NYELV- ÉS IRODALOM I VIII. évfolyam A helyi tantervünk a kerettanterv A változata alapján készült. A tárgy tanítását meghatározza az anyanyelvi kommunikáció, mint kulcskompetencia. Anyanyelvi kommunikáció

Részletesebben

Debreceni Kinizsi Pál Általános Iskola Debrecen, Kuruc u Szervezeti egységkód: OM azonosító: Pedagógiai Program

Debreceni Kinizsi Pál Általános Iskola Debrecen, Kuruc u Szervezeti egységkód: OM azonosító: Pedagógiai Program Debreceni Kinizsi Pál Általános Iskola Debrecen, Kuruc u. 32-42. Szervezeti egységkód: 082036 OM azonosító: 031081 Pedagógiai Program 3.1 Helyi tanterv tantárgyanként-alsó tagozat 3.1 Az alsó tagozat helyi

Részletesebben

ISKOLA. Órakeret Témakör iskolám, osztálytermem

ISKOLA. Órakeret Témakör iskolám, osztálytermem 2. évfolyam A 2. évfolyam megkezdésekor a tanulók már rendelkeznek idegen nyelvi tapasztalatokkal így az általános célkitűzések az alábbiak szerint fogalmazhatók meg: 1. az idegen nyelv tanulása iránti

Részletesebben

Készségfejlesztő tanulójáték

Készségfejlesztő tanulójáték Készségfejlesztő tanulójáték Fejlesszünk? Hagyjuk inkább a gyermeket játszani? A LOGICO játszva fejleszt! A Logico olyan fejlesztőjáték, amely játék közben fejleszti az óvodás és a kiskorú gyermek készségeit

Részletesebben

Javaslat a helyi tanterv elkészítéséhez az 51/2012 (XII: 21.) EMMI rendelet 1. sz. melléklet 1.2.1. kerettanterv alapján

Javaslat a helyi tanterv elkészítéséhez az 51/2012 (XII: 21.) EMMI rendelet 1. sz. melléklet 1.2.1. kerettanterv alapján Javaslat a helyi tanterv elkészítéséhez az 51/2012 (XII: 21.) EMMI rendelet 1. sz. melléklet 1.2.1. kerettanterv alapján Oktatási célok: Magyar nyelv és irodalom 1. osztály - az olvasástanulás előkészítése;

Részletesebben

Magyar nyelv és irodalom

Magyar nyelv és irodalom Magyar nyelv és irodalom 1. évfolyam 1. évfolyamon 1. Beszédkészség, szóbeli szövegek megértése, értelmezése és alkotása 30 óra 2. Írás Az írástanítás előkészítése - az írás megtanulásának technikai alapozása

Részletesebben

Debreceni Kinizsi Pál Általános Iskola Debrecen, Kuruc u Szervezeti egységkód: HA1401 OM azonosító: Pedagógiai Program

Debreceni Kinizsi Pál Általános Iskola Debrecen, Kuruc u Szervezeti egységkód: HA1401 OM azonosító: Pedagógiai Program Debreceni Kinizsi Pál Általános Iskola Debrecen, Kuruc u. 32-42. Szervezeti egységkód: HA1401 OM azonosító: 031081 Pedagógiai Program 3.1 Helyi tanterv tantárgyanként-alsó tagozat 3.1 Az alsó tagozat helyi

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM (1-4.)

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM (1-4.) TARTALOMJEGYZÉK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM (1-4.)...2 MATEMATIKA (1-4.)...79 ERKÖLCSTAN(1-4.)...129 KÖRNYEZETISMERET(1-4.)...164 ÉNEK-ZENE (1-4.)...202 VÍZUÁLIS KULTÚRA (1-4.)...232 TECHNIKA, ÉLETVITEL ÉS

Részletesebben

TANTÁRGYI PROGRAM. 2. osztály. Éves óraszám: 74 óra 2 óra/hét. fogalmak, ismeretek Új tantárgyunk: az anyanyelv. Bevezetés. A beszéd és az írás.

TANTÁRGYI PROGRAM. 2. osztály. Éves óraszám: 74 óra 2 óra/hét. fogalmak, ismeretek Új tantárgyunk: az anyanyelv. Bevezetés. A beszéd és az írás. 112 Éves óraszám: 74 óra 2 óra/hét TANTÁRGYI PROGRAM 2. osztály Témakör, óraszám A beszéd és az írás 1 2. óra A hangok és a betûk A betûrend 3 5. óra A beszédhangok keletkezése A magánhangzók csoportosítása.

Részletesebben

Kinizsi Pál Általános Iskola Debrecen, Kuruc u. 32-42. OM azonosító: 031081. Pedagógiai Program. 3.1 Helyi tanterv tantárgyanként-alsó tagozat

Kinizsi Pál Általános Iskola Debrecen, Kuruc u. 32-42. OM azonosító: 031081. Pedagógiai Program. 3.1 Helyi tanterv tantárgyanként-alsó tagozat Kinizsi Pál Általános Iskola Debrecen, Kuruc u. 32-42. OM azonosító: 031081 Pedagógiai Program 3.1 Helyi tanterv tantárgyanként-alsó tagozat Érvényes: 2013. szeptember 1-től 3.1 Az alsó tagozat helyi tanterve

Részletesebben

Német nyelv évfolyam

Német nyelv évfolyam Német nyelv 4-8. évfolyam 4. évfolyam Éves órakeret 92,5 + 37 Heti óraszám: 2,5 + 1 Témakörök Óraszám Az én világom, bemutatkozás 10 Én és a családom: a család bemutatása 12 Az iskolám: az osztályterem

Részletesebben

OM: PEDAGÓGIAI PROGRAM MÓDOSÍTÁSAI

OM: PEDAGÓGIAI PROGRAM MÓDOSÍTÁSAI Szent Anna Katolikus Óvoda és Általános Iskola OM: 027829 PEDAGÓGIAI PROGRAM MÓDOSÍTÁSAI 2014. A Szent Anna Katolikus Általános Iskola nevelőtestülete a 2014. március 27-én megtartott értekezletén a 7/2014.

Részletesebben

2.1. A magyar nyelv tanításának tanterve az I IV. osztályban

2.1. A magyar nyelv tanításának tanterve az I IV. osztályban 2.1. A magyar nyelv tanításának tanterve az I IV. osztályban A tantárgyi tanterv országos hatókörű egységes tantervéből mutat be részleteket a modul első része. Jól elkülöníthető benne az anyanyelvi nevelésnek

Részletesebben

Magyar nyelv és irodalom

Magyar nyelv és irodalom Magyar nyelv és irodalom Beszédkészség, szóbeli szövegek megértése, értelmezése és alkotás érthetően beszél; megérti az egyszerű magyarázatokat, utasításokat és társai közléseit. A kérdésekre értelmesen

Részletesebben

TANTÁRGYAK HELYI TANTERVE ALSÓ TAGOZAT

TANTÁRGYAK HELYI TANTERVE ALSÓ TAGOZAT TANTÁRGYAK HELYI TANTERVE ALSÓ TAGOZAT Magyar nyelv és irodalom 1-4. évfolyam Célok és feladatok Az általános iskola alsó tagozatán a magyar nyelv és irodalom tantárgyak elsődleges célja az anyanyelvi

Részletesebben

KISLÁNGI TAMÁSI ÁRON ÁLTALÁNOS ISKOLA 201103 PEDAGÓGIAI PROGRAM. HELYI TANTERV II. rész ALSÓ TAGOZATOS TANTÁRGYAK

KISLÁNGI TAMÁSI ÁRON ÁLTALÁNOS ISKOLA 201103 PEDAGÓGIAI PROGRAM. HELYI TANTERV II. rész ALSÓ TAGOZATOS TANTÁRGYAK KISLÁNGI TAMÁSI ÁRON ÁLTALÁNOS ISKOLA 201103 PEDAGÓGIAI PROGRAM HELYI TANTERV II. rész ALSÓ TAGOZATOS TANTÁRGYAK TARTALOMJEGYZÉK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 3. MATEMATIKA 43. ERKÖLCSTAN 88. KÖRNYEZETISMERET

Részletesebben

Szöveges értékelés 1-4. évfolyamon

Szöveges értékelés 1-4. évfolyamon 6. számú melléklet Szöveges értékelés 1-4. évfolyamon Készítette: A zrínyi Miklós Általános Iskola Nevelőtestülete 968 1-4. évfolyamon a tanulók magatartásának értékelése és minsítése a szöveges értékeléssel

Részletesebben

Tél témahét. Igali Á.M.K. Speciális Általános Iskola Szakiskola és Diákotthon. 1. osztály. Osztályfőnök: Farkas Annamária

Tél témahét. Igali Á.M.K. Speciális Általános Iskola Szakiskola és Diákotthon. 1. osztály. Osztályfőnök: Farkas Annamária Tél témahét Igali Á.M.K. Speciális Általános Iskola Szakiskola és Diákotthon 1. osztály Osztályfőnök: Farkas Annamária A téli témahét programja: Tevékenység helye: Igali Á.M.K. Speciális Általános Iskola

Részletesebben

Osztály: Tananyag: Fejlesztési fókusz: Domináns didaktikai feladat: Hosszú távú célok:

Osztály: Tananyag: Fejlesztési fókusz: Domináns didaktikai feladat: Hosszú távú célok: Osztály: 5. Tananyag: Ha én felnőtt volnék - Janikovszky Éva (Mesetárban: 10p a felolvasás) Fejlesztési fókusz: Értő olvasás Domináns didaktikai feladat: Tanult ismeretek gyakorlása Hosszú távú célok:

Részletesebben

Magyar nyelv és irodalom az általános iskolák 1 4. évfolyama számára Célok és feladatok*

Magyar nyelv és irodalom az általános iskolák 1 4. évfolyama számára Célok és feladatok* Magyar nyelv és irodalom az általános iskolák 1 4. évfolyama számára Célok és feladatok* Az általános iskola alsó tagozatán a magyar nyelv és irodalom tantárgy elsődleges célja az anyanyelvi kommunikációs

Részletesebben

3. HELYI TANTERV ALSÓ TAGOZAT

3. HELYI TANTERV ALSÓ TAGOZAT 3. HELYI TANTERV ALSÓ TAGOZAT Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, hogy megtanítson bennünket a jól végzett munka örömére és az alkotás

Részletesebben

Tematikus terv - Tantárgyi koncentráció 2018 április 30 május 04.- Lila kiscsoport. Környezeti nevelés Vizuális nevelés Irodalmi nevelés

Tematikus terv - Tantárgyi koncentráció 2018 április 30 május 04.- Lila kiscsoport. Környezeti nevelés Vizuális nevelés Irodalmi nevelés 2018 április 30 május 04.- Lila kiscsoport Környezeti nevelés Vizuális nevelés Irodalmi nevelés Anyag: Készülődés a csoportunk anyák napi ünnepségére Cél: A csoport ünnepi hangulatának a megteremtése.

Részletesebben

Tematikus terv - Tantárgyi koncentráció november Lila kiscsoport. Környezeti nevelés Vizuális nevelés Irodalmi nevelés

Tematikus terv - Tantárgyi koncentráció november Lila kiscsoport. Környezeti nevelés Vizuális nevelés Irodalmi nevelés 2017. november 6-10. Lila kiscsoport Környezeti nevelés Vizuális nevelés Irodalmi nevelés Anyag: Testünk projekt 1. hét. Cél: Testséma fejlesztése, tájékozódás testen, testrészek ismerete, az emberi test

Részletesebben