Szent József Katolikus Általános Iskola és Óvoda Helyi tanterv Speciális tanterv

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szent József Katolikus Általános Iskola és Óvoda Helyi tanterv Speciális tanterv"

Átírás

1

2 TARTALOMJEGYZÉK Szent József Katolikus Általános Iskola és Óvoda TARTALOMJEGYZÉK Bevezető A helyi tanterv felépítésére vonatkozó alapelv és pedagógiai koncepció Alapelv Magyar nyelv és irodalom 1-4. évfolyam évfolyam évfolyam évfolyam évfolyam évfolyam évfolyam évfolyam évfolyam évfolyam Matematika 1-4 évfolyam évfolyam évfolyam évfolyam évfolyam évfolyam évfolyam évfolyam évfolyam évfolyam További tantárgyak Élő idegen nyelv Ember és társadalom. Történelem és társadalmi ismeretek Ember a természetben Földünk és környezetünk Művészetek Informatika Testnevelés és sport A sajátos nevelési igényű tanulók helyi tantervéhez javasolt tankönyvek és segédletek... 94

3 1. Bevezető Szent József Katolikus Általános Iskola és Óvoda A sajátos nevelési igényű tanulóink fejlesztésének módjait a Pedagógiai Program részletesen tartalmazza. A szakértői véleménnyel rendelkező, enyhén mentálisan retaldált sajátos nevelési igényű tanulóink oktatását magyar nyelv és irodalom valamint matematika tantárgyakból az adott óráról kiemelve a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskola által készített és általunk adaptált tanterv alapján végezzük. ünk ezekből a tárgyakból nem határoz meg óraszámokat, mert időbeosztásában párhuzamosan halad az általános iskola helyi tantervében leírt matematika és magyar tárgyak tananyagi és témaköri felosztásával. A továbbhaladás feltétele esetükben a speciális követelmények teljesítése. A többi tantárgy tanóráin, és a tanórán kívüli egyházi és világi foglalkozásokon ép társaikkal együtt vesznek részt. A kiegészítő egyéni foglalkozás biztosításával, szaktanári segítséggel az adott tárgyak minimum követelményének elérését kell teljesíteniük. 2. A helyi tanterv felépítésére vonatkozó alapelv és pedagógiai koncepció 2.1. Alapelv Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók fejlődése igen eltérő attól függően, hogy milyen egyéb érzékszervi, motorikus, beszédfejlődési, viselkedési stb. rendellenességeket mutatnak, amelyek vagy oksági összefüggésben állnak az értelmi fogyatékossággal, vagy következményesen egyéb hatásokra alakulnak ki. Tanulási helyzetekben megfigyelhető jellemzőik: a téri tájékozódás, a finommotorika, a figyelemkoncentráció, a bonyolultabb gondolkodási folyamatok, a kommunikáció, valamint a szociális alkalmazkodás fejlődésének eltérései. Ezek változó mértékben és mindig egyedi kombinációban jelennek meg, a tanulási képesség különböző mértékű fejlődési zavarát is mutatják és akadályozzák az iskolai tanulás eredményességét. A nevelésükhöz szükséges feltételek: a) a fogyatékosság típusának és súlyosságának megfelelő gyógypedagógiai tanár/terapeuta foglalkoztatása, b) speciális tanterv, tankönyv és más segédletek, illetve c) a szakértői és rehabilitációs bizottság által meghatározott szakmai szolgáltatások biztosítása Magyar nyelv és irodalom 1-4. évfolyam A tantárgy tananyagát négy témakör tartalmazza. Ezek szerves egységet alkotnak. Komplex feldolgozás történik az órákon. A kommunikáció az alsó szakaszban a tanóra egy-egy egységenként (kb perces terjedelemben) jelenik meg. Az elsajátított tananyag begyakorlása, alkalmazása spontán helyzetekben történik. A nyelvi ismeretek, helyesírás témakör tananyagát az évfolyamon az olvasás, szövegértés és íráshasználat témaköri egységekben működtetjük, de a évfolyamon önálló tanegységként szerepel. A kezdő szakaszban a magyar nyelv és irodalom tantárgy gerincét az olvasás-írás jelrendszerének elsajátítása adja, így ezek mellé rendeljük a másik két témakört. A je1rendszer elsajátításának ütemét a tanulók képességéhez igazítjuk, ezért követelménye először a 2. évfolyamon jelentkezik, lehetőséget adva a hosszabb érési időre. Egy-egy arra rászoruló tanulónál a továbbiakban is megállapítható (egyéni elbírálás alapján) egyéni haladást ütem az egyéni fejlesztés és felzárkóztatás biztosításával. A tananyag feldolgozás részletes óratervét a tanmenetekben kell meghatározni. Célok: Az anyanyelvi kommunikáció fejlesztése, az anyanyelv igényes köznyelvi formájának megismertetése és használata. A kommunikációs igény motiválása. 1

4 A tanuláshoz, az önálló ismeretszerzéshez szükséges alapkészségek kialakítása. A szövegértő képesség megalapozása. Kommunikáció, különböző csatornák igénybevételével. A beszédfejlődés hátrányainak, valamint a kognitív funkciók sérülésének kompenzálása. Feladatok: A tantárgy fejlessze a beszédpercepciós készséget és a beszédértést. Gazdagítsa a tanulók által aktívan használt szókincset. Sajátíttassa el a kommunikációs helyzeteknek megfelelő szövegalkotást, magatartási, társalgási, udvariassági formulákat Gyakoroltassa az érthető, megközelítően természetes ritmusú hangos beszédet. Tegye gyakorlottá a tanulókat a szóbeli szövegértésben, Közelítse a tanulók beszédét a köznyelvi kiejtési normához. Sajátíttassa el a néma és a hangos olvasást. Fejlessze az íráskészséget az összerendezett írásmozgások kialakulását, teremtse meg az írásbeli nyelvhasználat lehetőségét. Csökkentse a meglévő nyelvhasználati zavarokat, tegye tudatosabbá a nyelvhasználatot. Ismertesse meg nemzeti kultúránk hagyományait, neveljen az anyanyelv megbecsülésére. Formálja a tanulók személyiségét, gazdagítsa érzelemvilágukat, a korrekciós szempontok érvényesítésével enyhítse a személyiségfejlődés zavarainak következményeit Keresztény értékrend szerint neveljen, oktasson, szoktassa a tanulókat az iskolai viselkedés normáihoz. Kompetencia-alapú feladatmegoldás, tantárgyakhoz kapcsolódó praktikus ismeretek elmélyítése, bővítése, tudatosítása, rendszerezése és megerősítése. A tantárgy kiemelt habilitációs/rehabilitációs célja A nyelvi készségek, képességek elsajátítását akadályozó pszichikai, fiziológiai funkciózavarok feltárása, diagnosztizálása. A részképességek zavarainak korrigálása. Az auditív és vizuális észlelés, figyelem, differenciálás, emlékezet fejlesztése, intermodalitás fejlesztése. Beszédhibák javítása, helyes artikuláció kialakítása. Beszédpercepció, beszédmegértés területén tapasztalható hiányosságok, lemaradások enyhítése. Aktív, passzív szókincs gyarapítása. Beszédkésztetés fokozása, beszédgátlások oldása. A térbeli és síkbeli tájékozódás zavarainak enyhítése. Finommozgások, az íráskoordináció területén tapasztalható hiányosságok korrigálása. Gondolkodási képességek fejlesztése (analízis, szintézis, általánosítás, összehasonlítás, rendszerezés, csoportosítás). A személyiségzavarok enyhítése, szociális képességek, kommunikációs képesség fejlesztése szituációs játékokkal, különféle terápiákkal, a konfliktusok kezelésének gyakoroltatásával. 2

5 Fejlesztendő készségek, képességek, attitűdök: Kommunikáció: Kommunikációs képesség. A köznyelvi ejtés tisztasága. A szituációnak megfelelő hangerőváltás képessége. Beszédkészség. A beszédmegértési képesség és a szövegösszefüggés megértésének képessége. Az információk felidézésének képessége. A tanult nyelvi fordulatok alkalmazásának képessége. Szóbeli és írásbeli szövegalkotási képesség. Képesség értelmes mondatokkal való közlésre. Képesség rövid írásmű (üzenet, levél) megírására. Hibajavítási képesség tanári segítséggel. Szocializációs, együttműködési készség Nyelvi ismeretek: A tanult nyelvtani fogalmak, ismeretek felidézésének képessége konkrét példákon, helyzetekben. A gondolkodási képességek (elemzés, összehasonlítás, lényegkiemelés, absztrakció). A helyesírási készség. Szabályok alkalmazásának képessége. Olvasás, szövegértés: Az olvasási folyamat háttérképességei (vizuális és akusztikus figyelem, emlékezet, téri tájékozódási képesség, lateralitás, auditív és vizuális megkülönbözetés. vizuomotoros koordináció). A hangos és néma olvasás technikai jellegű készségei szövegértő-, elemző képesség. Az önálló ismeretszerzési, tanulási képesség. Gyermeklexikonok használatában jártasság. Gondolkodási képességek. Nyelvi kifejezőképesség. Verbális emlékezet Auditív percepció:(hangészlelés, hangdifferenciálás, időtartam-gyakorlatok, hangfelismerés, szavak hangokra és szótagokra bontása,analízis-szintézis, hangösszevonás,szófelismerés, beszédhibajavítás) Írás, íráshasználat: Az írás jelrendszerének elsajátításához szükséges képességek - síkban, térben való tájékozódás, a finommotorika, az összerendezett írásmozgás, szem-kéz koordináció. A vizuális figyelem, differenciálás képessége, alak-háttér differenciálása. Az íráskészség fejlesztése, eszközszintű használatának képessége. Írás tempójának fokozása, szabályos betűalakok és betűkapcsolás, Önellenőrzés, hibajavítás képességének szokása. Írásbeli szövegalkotás képessége. A tanulók értékelésének elvei Az értékelés folyamatos, differenciált, személyre szóló, figyelembe veszi a tanuló sérülésspecifikumait, egyéni képességeit, önmagához mért fejlődését; szempontjai között szerepet kap a tanuló tantárgyhoz való viszonya, érdeklődése, feladattudata, szorgalma, együttműködése, önállósága a feladatmegoldásban; képet ad a nyelvi készségek, képességek, tantárgyi ismeretek elsajátításának szintjéről (a beszédmegértésről, a kommunikáció jellemzőiről, az olvasás, szövegértés szintjéről, az írás, helyesírás, a nyelvi, irodalmi ismeretek elsajátításáról); előremutató, célja a fejlesztés, az egyéni segítségnyújtás; kijelöli a fejlődéshez, továbbhaladáshoz szükséges feladatokat; hozzájárul a tanuló önismeretének fejlődéséhez, az önelfogadáshoz. A szülő folyamatos szóbeli és szöveges írásbeli tájékoztatásában hangsúlyt kap a tanuló egyéni haladása. 3

6 évfolyam Célok témakörönként: A tantárgy elsajátításához szükséges alapkészségek felmérése és szükség szerinti fejlesztése (DIFER-felmérés alapján) A kommunikációs igény motiválása. Nyelvhasználat megalapozása, kifejezőkészség fejlesztése. Az olvasási-írási jelrendszer egy részének megismertetése. Értő olvasás elemi szintű kialakítása. Összerendezett írás mozgás elérése, Fejlesztendő képességek, készségek, attitűdök: Kommunikáció, beszéd: Kommunikációs képesség. A köznyelvi ejtés tisztasága. Hallási differenciáló képesség. Beszédkészség. A beszédhelyzetekhez alkalmazkodó hangerő. Beszédhelyzeteknek megfelelő beszédritmus, hangerő alkalmazása. beszédritmus kialakítása, ritmizálás fejlesztés, a szótagolás előkészítése. A beszédmegértési képesség, szókincs gyarapítása, fejlettségnek megfelelő témában. Nyelvi ismeretek, helyesírás: A beszéd hangjainak felismerési képessége. Magánhangzók és mássalhangzók időtartamának érzékelése. Zöngés-zöngétlen hangok felismerése, differenciálása. Helyesírási készség alapozása. (Kiejtés szerinti alapelv!) Olvasás-szövegértés irodalmi ismeretek alapozása: Az olvasási folyamat határképességei: Vizuális-akusztikus-kinesztéziás megfigyelő és differenciáló képesség, figyelem, emlékezet téri tájékozódás, lateralitás, soralkotás képessége Az olvasás technikai jellegű készségei: - betűismeret (felismerés, hangoztatás, differenciálás, - összeolvasás (szótag, szó) - hangos olvasás (szavak, mondatok, rövid szövegek) Olvasottak megértésének képessége: bizonyítási technikák használata segítséggel. Gyermek mondókák, versek (mozgással, játékkal kísérve) készségszintű ismerete Írás-íráshasználat: Az írás jelrendszerének elsajátításához szükséges képességek - síkban, térben való tájékozódás, a finommotorika, az összerendezett írásmozgás. A vizuális figyelem, differenciálás képessége. Írás technikai jellegű készségei: -betűalakítás, -betűkapcsolás, -vona1közbe helyezés,balról jobbra történő indítás tudatosítása, szabályos ceruzafogás,helyes írónyomaték kialakítása. Íráskészség: másolás, írottról, nyomtatottról. 4

7 Témakör Kommunikáció Beszéd Nyelvi ismeretek, helyesírás Olvasás-szövegértés, olvasási képesség, irodalmi ismeretek alapozása Tartalom Beszédlégzés, tiszta hangoztatás, helyes ejtés, beszédritmus. Szókincsgyarapítás. Passzív szókincs aktivizálása. Mondatok alkotása segítséggel. A társas érintkezés gyakran használt formulái: gyermekek, felnőttek megszólítása, bemutatkozás, köszönési formák, kérés. Szituációs játékok mindennapi élethelyzethez kapcsoltan. Hang, betű. beszédhangok felismerése szavakban. Magánhangzók és mássalhangzók időtartama, ejtésük, jelölésük írásban. Zöngés-zöngétlen hangok felismerése, differenciálása. Szótagokból szavak összeállítása, szavak szótagokra bontása ritmizálással. Mondatkezdés, zárás, a nevek kezdőbetűinek je1ölése. A kiejtés elvén alapuló szavak, rövid mondatok megfigyelése, helyesírása másolással. A vizuális-akusztikus- kinesztéziás érzékelés, figyelem, emlékezet, téri tájékozódás, lateralitás, soralkotás. A választott anyanyelv tanítási módszernek megfelelően az olvasási jelrendszer egy részének és technikájának elsajátítása. Szótagok, szavak, tőmondatok hangos olvasása. Értő olvasás alapozása a tanult betűkre szerkesztett szavakon, szövegeken. Ismerkedés gyermekkönyvekkel. Versek, mesék, gyermekjátékok, mondókák. Írás-íráshasználat Az írástanulás előkészítése. Tér-, és síkbeli tájékozódás, irányok, relációs helyzetek, vonalköz. Szem-kéz koordináció. Vonalvezetési gyakorlatok. Betűelemek, tanult betűk alakítása, kapcsolása. Szavak, rövid mondatok írása. Tevékenységek: Légző gyakorlatok, artikulációs gyakorlatok, játékos hangutánzások mondókákkal, rövid versekkel. Hangfelismerési gyakorlatok, hallási differenciálás (mondókák, kiszámolók). Beszédhelyzetek: megfelelő beszédritmus, hangerő alkalmazása. Szókincsbővítés, szómagyarázatok szituációhoz igazodóan. Eseményekről, eseményképekről mondatok alkotása. A társas érintkezés mindennapos formáinak változatos helyzetben történő gyakorlása (bemutatkozás, köszönés, kérdezés, válaszadás, megszólítás). Szavakban magánhangzók időtartamának helyes ejtése, minta, utánzás. Zöngés-zöngétlen ejtés megfigyelésének játékos gyakorlatai. Szavak elemzése, helyesírása másolással. Vizuális - akusztikus - kinesztéziás érzékelés, differenciálás. Akusztikus és vizuális érzékelés, észlelés, differenciálás folyamatos gyakorlása. Emlékezet fejlesztő gyakorlatok. Téri tájékozódás, lateralitás gyakorlatok. Soralkotás, szerialitás gyakorlatai. Hang analízis, hangösszevonás. Betűfelismerés, hangoztatás. Betűk, hangok válogatása, rendezése, csoportosítása adott szempontok alapján (pl. magánhangzók időtartama, mássalhangzók zöngéssége). Szótagok, szavak, rövid mondatok (szövegek) hangos olvasása, a tanult betűkészlet alapján. Tatalom megértés kialakítása, szavak, mondatok jelentésének értelmezése képek, rajzok segítségével (hangos olvasás után). Néma olvasás után a megértés bizonyítása segítséggel történő feladatmegoldással (jelöléssel, cselekvéssel, rajzzal, egyeztetéssel, kiegészítéssel, válaszadással). A tanult mondókák, versek ritmizálása, közös és egyéni mondogatása mozgással, játékkal kisérve. 5

8 Képes mesekönyvekkel ismerkedés, használat módja (osztály szabadpolc) Téri és síkbeli tájékozódás gyakorlatai, relációk értelmezése, vonalközben tájékozódás. Szem-kéz koordinációs gyakorlatok. Soralkotási, sorváltási tevékenységek, ritmustartás. Betűelemek vázolása, írása, kapcsolása: mozgással kísérve, ráírással, minta utáni írással. A tanult betűk írása szabályos vonalvezetés, kapcsolás kialakítása: mozgással kísérve. Ráírással, minta utáni írással, minta utáni másolással. Szavak, rövid mondatok másolása írottról. Másolás nyomtatottról írottra. Feladatok a mondatkezdő betű, a mondatvégi írásjel segítséggel történő jelölésére. Rendezett írásképre, tiszta munkára és önellenőrzésre, hibajavításra ösztönzés. Követelmény Legyen képes a koncentrációra. Tudatosodjon benne a beszédszervek mozgásának, az artikulációnak és a hangok helyes képzésének összefüggése. Sajátítsa el az olvasás, írás alapelemeit. Tudja gondolatait egyszerűen, világosan megfogalmazni, megfelelő hangsúlyozással, hangerővel, beszédtempóval előadni. Ismeret és élménykörükből tárgyakat tudjanak megnevezni. Kérdések és szemléltetés segítségével tudjanak eseményekről beszámolni. Legyen képes a tanult betűkkel írt szavak, mondatok szótagoló olvasására, az olvasott szöveg értelmezésére. Legyen képes tanári segítséggel eligazodni a vonalköz-rendszerben. Legyen képes a tanult kisbetűk szabályos alakítására és kötésére. Tudja a tanult betűkkel írt szavakat másolni, tollbamondással, emlékezetből leírni. Legyen képes a tanult helyesírási szabályok tanári segítséggel történő alkalmazására. Legyen képes felismerni az azonosságokat és a különbözőségeket a tanult valóságismereti tartalmakban. Tudjon eligazodni a közvetlen környezetében a mindennapi élet színterein. Sajátítsa el az anyanyelv és irodalom megismeréséhez szükséges elemi ismereteket képességei szerint. Legyen képes a megismert nyelvi ismereteket kommunikációs élethelyzetekben alkalmazni. Tudjon a tanult versek közül legalább egyet szöveghűen elmondani. Legyen képes a napi feladatai megoldására, az önkiszolgálásra. 6

9 Értékelés: Gyengén felelt meg Megfelelt Jól megfelelt Kiválóan megfelelt Képek segítségével, kevés hibával képes csoportosítani és főfogalom alá rendezni: az otthon, az iskola használati tárgyait, lakóhelye közlekedési eszközeit. Jellemző jegyek felsorolásával meg tudja különböztetni az évszakokat. Fel tudja sorolni a hét napjainak nevét; képes megfelelő időrendbe állítani legfontosabb napi tevékenységeit. Érdeklődést mutat a mesék iránt, többszöri meghallgatás után, segítséggel a tartalmat vissza tudja adni. Legalább két kiszámolót vagy mondókát önállóan el tud mondani. Segítség nélkül meg tudja nevezni saját és iskolája címét, születési adatait. Segítséggel megfelelő időrendben fel tudja sorolni az évszakokat és a hét napjait. Képes tárgyak elhelyezésére a megadott téri relációknak megfelelően. Segítséggel meg tudja nevezni az otthon és az iskola nevezetes eseményeit. Képes felsorolni a hallott mese szereplőit a cselekmény színhelyét. Legalább három verset vagy mondókát tud szöveghűen elmondani. Segítség nélkül meg tudja határozni lakóhelyének településformáját, szülei foglalkozását. Tudja csoportosítani az otthon és az iskola tárgyait, berendezéseit, lakóhelyének közlekedési eszközeit, élő és élettelen dolgokat. Helyes időrendbe fel tudja sorolni az évszakok, hónapok, napok nevét. Ismeri és helyesen használja a tanult téri és időrelációkat. Képes segítséggel felsorolt tulajdonságokat a mese szereplőihez rendelni, a rövid mese lényeges részeit elismételni. Legalább öt verset tud Tudja szülei foglalkozását. Önállóan be tud számolni napirendjéről minimum 10 tevékenység felsorolásával. Ismeri a tanult népszokásokat és hagyományokat és azokról be tud számolni. Meg tudja különböztetni a tanult műfajokat. Helyesen képes jellemezni a mese szereplőit, ki tudja emelni a történet lényegét, csattanóját. Legalább két állatokkal kapcsolatos szólást tud folytatni. Képes megkülönböztetni egymástól a hosszú és rövid magánhangzókat. Eseményképek, képsorozatok segítségével egyszerű szövegalkotásra képes. Szókincse igen korlátozott, új szót nehezen rögzít, csak sok gyakorlás után aktivizálja. A tanult betű összeolvasása akadozó, nem szöveghű, sok hibát ejt. Az elolvasott szavak, mondatok megértése bizonytalan. Rövid szavakat sok hibával másol és ír le tollbamondás után. Írásképe akadozó nem egyenletes. Füzetvezetése hanyag. Csoportosítani tudja a tanult mássalhangzókat zöngés -zöngétlen szempont szerint. Az új szavakat jól rögzíti. Kérdések segítségével képes rövid szöveg reprodukciójára. Beszéde jól érthető, alig hibás. Olvasása nem folyamatos, de szöveghű, pontos, szövegmegértése megfelelő. Szavakat hibátlanul másol, tollbamondás után kevés hibával leír. Írásképe egyéni, egyenletes. Írástempója lassú, füzetvezetése elfogadható. szöveghűen elmondani. Tollbamondás során 2-3 betűs szavakban megfelelően jelöli a magánhangzók hosszúságát. Hiányos szószerkezeteket kérdés segítségével szóban helyesen kiegészít. Élményeit néhány mondatban grammatikailag helyesen el tudja mondani. Aránylag gyorsan és jól aktivizálja az új szavakat. Kiejtése, hangszíne, hangereje, beszédritmusa megfelelő. Olvasása szótagoló, szöveghű, szövegmegértése jó. Segítséggel megold szövegértést ellenőrző feladatokat. Szavakat, rövid mondatokat kevés hibával másol. Diktálás után rövid szavakat hibátlanul leír. Írásképe szabályos, írástempója lendületes, füzete rendezett. Egyszerű hiányos szószerkezetek kiegészítésére képes írásban kérdőszó segítségével. A tanult nyelvi ismereteket példázó szó és betűhalmazból meghatározott szempont szerint helyesen választ, vagy csoportosít. Képes összefüggő szövegalkotásra indító kérdés segítségével. Segítség nélkül képes tanult vers visszaadására. A betűk összeolvasása folyamatos, szöveghű az elolvasott szavak, 2-3 szavas mondatok megértése biztos. Szavakat, rövid mondatokat diktálás után kevés hibával leír és hibátlanul másol. Füzetvezetése tetszetős. 7

10 Gyengén felelt meg Megfelelt Jól megfelelt Kiválóan megfelelt Kommunikációban késztetésre csak korlátozott mértékben vesz részt. Nyelvi megnyilvánulásainak gyakorisága alkalomszerű. Nehezen fogadja el és alkalmazza a tanult viselkedési és illemszabályokat. Az önkiszolgálásban több segítséget igényel. Késztetésre kapcsolódik be kommunikációs helyzetekbe, de utána aktívan részt vesz. Önálló megnyilvánulásainak száma kevés. Ismeri személyi adatait, be tud mutatkozni. Képes az együttlét alapvető illemszabályait, viselkedési normáit Szívesen, öntevékenyen kapcsolódik be kommunikációs helyzetekbe. Gyakori önálló megnyilvánulást produkál. Tudja önmagát külső tulajdonságai alapján jellemezni. Alkalmazza a tanult viselkedési és illemszabályokat. Kifejezetten törekszik a kommunikációs kapcsolatokra. Az átlagosnál több megnyilvánulása van. Aktívan részt vesz a csoportmunkában. Csekély érdeklődést mutat az önművelési tartalmak iránt. Állandó tanári motivációt, megsegítést igényel. betartani. Egyes témákban képességeinek megfelelően részt vesz. Érdeklődik az önművelődési téma tartalmai iránt. Aktív, jól motiválható. A követelményekben foglaltaknak eleget tesz évfolyam Célok témakörönként: Az anyanyelvi kommunikáció fejlesztése, az anyanyelv igényes köznyelvi formájának megismertetése és használata. Mondat alkotás, bővítés. Kérdésekre tartalomhoz kapcsolódó, rövid mondatokban megfogalmazott válaszadás. Közlésigény erősítése. A nyelvhasználat és a helyesírás fejlesztése. Tőmondatok helyesírásának alapozása. Egyszerű mondat szavakra tagolása. Az olvasás teljes jelrendszerének megtanulása, differenciált módon a képességek függvényében. Olvasmányok tartalom feldolgozása, írásbeli feladatok megoldása segítséggel (szövegértés, szövegfeldolgozás). Az írás teljes jelrendszerének megtanulása, (betűalakítás, kapcsolás) másolás, látó-halló tollbamondással szavak, rövid mondatok írása. Az írás lendületének, tempójának fokozása. Írásos feladatok megoldása segítséggel. Fejlesztendő képességek, készségek, attitűdök: Kommunikáció beszéd: A szituációnak megfelelő hangerőváltás képessége, időtartam, hangsúly. Szóbeli kifejezés képességének fejlesztése, szómagyarázatok, mondatalkotás. Kommunikációs készség fejlesztése: kapcsolatfelvétel, kérdés, válasz, kérés, felszólítás, üzenetközvetítés Nyelvi ismeretek, helyesírás: Helyesírási készség fejlesztése: mondatírás alapozása, egyszerű mondat szavakra tagolása, mondatkezdés, zárás előkészítés után. Vizuális - akusztikus differenciáló képessége fejlesztése: hasonló hangzású, hasonló alakú betűk megkülönböztetése (o-ó,ö-ő,u-ú,ü-ű,b-d-p). Relációs szavak. Olvasás, szövegértés, szövegfeldolgozás. A hangos és néma olvasás technikai jellegű készségei, szavak, rövid szövegek szótagoló ill. szóképes olvasása. Értő olvasás képességének alapozása: néma értő olvasási képesség/megértés bizonyítása különböző technikákkal. Szövegértő-elemző képesség: főbb szereplők, főbb események, adatok, helyszínek kiemelése. 8

11 Írás, íráshasználat Az íráskészség fejlesztése, szavak, mondatok írása másolással, szabályos betűalakításra és betűkapcsolásra törekvés, látó-halló tollbamondás. Eszközszintű íráshasználat készségének alapozása. Önellenőrzés képességének alapozása. Témakör Tartalom Kommunikáció, köznyelvi kiejtés, beszéd, szóbeli szövegalkotás Beszédtechnikai gyakorlatok. Helyes artikuláció, időtartam, hangsúly, hanglejtés, hangerő. A mindennapi érintkezés nyelvi fordulatai. Mondatok tartalmi bővítése, pontosítása ki?, hol?, mit?, mikor? kérdésekre válaszoló szavakkal. Új szavak, kifejezések magyarázata. Kommunikációs helyeztek bővítése: kérdés, válaszadás, kérés, felszólítás, kapcsolatfelvétel, üzenetközvetítés. Szövegalkotás megalapozása képsorról, eseményekről, élményekről mondatok alkotása. Időrend megállapítása. Nyelvi ismeretek, helyesírás Olvasás, szövegértés, olvasási képesség, irodalmi ismeretek Írás, íráshasználat Az ábécé (magánhangzók, mássalhangzók). Hangok időtartama, jelölésük. Hang, betű, szótag, szó, mondat, szöveg differenciálása. Hasonló hangzású, hasonló alakú betűk megkülönböztetése. Relációs szavak. Mondatok, nevek helyesírása, j-ly jelölése a tanult szavakban. Magán-és mássalhangzók időtartamának jelölése írásban. Mondatkezdő nagybetű, mondathatár jelölése írásban. Mondat szavakra tagolása segítséggel. A választott módszemek megfelelően -az olvasás teljes jelrendszere, technikája (ütemes szótagolás, szóképes olvasás). Értő olvasása tanult betűkre szerkesztett szavak, szövegek, versek, mesék felhasználásával. Némán olvasott szövegrészek tartalmáról kérdésekre beszámolás. Néma olvasás után megértés bizonyítása. Olvasmányok feldolgozása irányítással. Cím, főbb szereplők, főbb események. Tartalom megértés: olvasmányokhoz kapcsolódó feladatok megoldása segítséggel, irányítással. Ismerkedés a gyermekkönyvekkel, az olvasás megszerettetése könyvtárlátogatás, olvasóvá nevelés. Tartalomjegyzék funkciójának megismertetése. Versek, mesék, mondókák, nyelvtörők, közmondások, szólások. Az írás teljes jelrendszere. Szavak, mondatok rövid szövegek másolása írottról, nyomtatottról. Szavak, mondatok látóhalló tollbamondás utáni írása előkészítéssel. Begyakorolt szavak emlékezet utáni írása. Önellenőrzés, hibajavítás bevezetése. Rendezett, tiszta írásmunka. Olvasmányokhoz kapcsolódó írásos feladatok megoldása segítséggel. 9

12 Tevékenységek: Gyakorlatok a helyes artikuláció, hangsúly, hangerő, beszédtempó kialakítására. Játékos szituációkon keresztül a helyzethez alkalmazkodó kommunikációs formák gyakorlása. Bekapcsolódás a mindennapi társas érintkezésbe, beszélgetésekbe. Egyszerű kommunikációs helyzetekben kérdezés, válaszadás, üzenetek átadása. Mondatok alkotása, bővítése kérdésekre: ki? hol? mit? mikor? Szókincsbővítés, szómagyarázatok, új kifejezések alkalmazása. Szógyűjtések, mondatbővítések, kérdések segítségével - más tantárgyak szakszavainak használata. Eseményekről, élményekről, képekről mondatok alkotása az időrend betartásával. Gyakorlatok a hallási, a látási figyelem és emlékezet fejlesztésére. Tájékozódási gyakorlatok térben, síkon, saját testen - irányok, arányok megfigyelése -, a megfelelő nyelvi kifejezések használata. Szavak hangokra bontása, helyes ejtés, hangok időtartama. Betűk felismerése, hangoztatása, differenciálása. Adott szempontok alapján történő rendezésük, válogatásuk, csoportosításuk. Betűkből szavak alkotása, hiányzó betűk pótlása. Vizuális és akusztikus differenciálási gyakorlatok: hasonló alakú, hasonló hangzású betűkkel. Mondathelyesírás: kezdés, zárás tudatosítása, gyakorlása. Mondat szavakra tagolása segítséggel (szóvonal, ujjon számlálás). Olvasás teljes jelrendszerének megtanulása (kis és nagy betűk). Szótagok, szavak, mondatok, rövid szövegek olvasása ütemes szótagoló ill. lassú szóképes formában. Hangos olvasás gyakorlása vá1tozatos formában, pl. párbeszéd olvasása, válogató olvasás. Technikai, grammatikai szempontok szerint: szöveghű olvasásra törekvés, hangsúly, hanglejtés érzékeltetése. Fontosabb szereplők, fontosabb események, helyszínek, adatok kiemelése. (lényegkiemelés, tételmondat kiemelése) Némán olvasott szövegek megértésnek bizonyítása irányított feladatmegoldással (jelöléssel, kiegészítéssel, vá1aszadással, tartalom megbeszélésével). Olvasmányokhoz kapcsolódó feladatok instrukciójának, megoldásmódjának értelmezése. Gyakorlatok: jelek, piktogramok felismerése, értelmezése, rajzos utasítások értelmezése. Fenti feladatoknál: tartalommegértés ellenőrzése, feladatok megoldása segítséggel, irányítással. Mondókák, versek ritmizálása, mesék, olvasmányok dramatizálása. Ismerkedés a gyermeklexikonnal. (Ablak Zsiráf lexikon) gyermekirodalommal ismerkedés: Gőgös Gúnár Gedeon, Dörmögő Dömötör (Osztály könyvespolc működtetése). Az írás teljes jelrendszerének megtanulása (kis és nagybetűk). Másolás írottról, nyomtatottról. Látási-hallási előkészítéssel szavak, rövid mondatok írása, tollbamondással. Begyakorolt szavak emlékezet utáni írása. Nevek, mondatok helyesírásának és a j hang kétféle jelölésének változatos formában történő gyakorlása. Írásnál közös hallási megfigyelés, elemzése Az önellenőrzés funkciójának értelmezése, technikájának bevezetése. Olvasmányokhoz kapcsolódó írásos feladatokban az írástechnika alkalmazása segítséggel. Rendezett, tiszta füzetvezetés. Tanulás, füzet, könyv használata, együttműködés. Követelmények: Mutasson fel a tanuló mérhetően folyamatos fejlődést a kommunikációs készségében, tudjon bekapcsolódni beszélgetésekbe kérdésekkel, válaszadással. Legyen képes közreműködni egyszerű üzenetek átadásában. Tudja elmondani saját személyi adatait. Napszaknak megfelelően tudjon köszönni. Beszéljen érthetően, tagoltan, helyes köznyelvi kiejtéssel, helyes ritmusban. Legyen képes szavakat hangokra bontani, betűkből szavakat alkotni. 10

13 Tudják leírni nevüket (családi és utónév). Legyen képes alkalmazni a gyakorolt helyesírási szabályokat: előkészítés mellett alkalmazza a mondatkezdő nagybetűt, a mondatvégi írásjeleket, legyen ismerete a j hang kétféle jelöléséről begyakorolt szókészletben. Ismerje az olvasás teljes jelrendszerét. Tudjon olvasni szavakat, mondatokat, rövid szövegeket ütemes szótagoló, ill. lassú szóképes formában. Némán olvasott szövegrészek tartalmáról kérdések segítségével számoljon be. Főbb szereplők, főbb események megnevezése. Legyen képes szövegértést bizonyító feladatok megoldására segítséggel, előkészítéssel. Legyen képes 3-4 mondóka vagy vers elmondására. Ismerje az írás teljes jelrendszerét. Kis és nagybetűket megfelelően alakítsa és kapcsolja. (Vonalközbe helyezés.) Írásképe legyen rendezett, olvasható. Tudjon szavakat, rövid mondatokat másolni írottról, nyomtatottról előkészítéssel, 3-4 betűből álló szavakat tollbamondás után leírni. Begyakorolt szavakat emlékezetből írjon. Mondatkezdésnél, nevek, írásánál használja a nagybetűt. Értékelés: Gyengén felelt meg Tudja személyi adatait, otthona és iskolája pontos címét. Képes segítséggel tárgyakat megadott téri relációknak elhelyezni. Egyszerű természeti jelenségeket segítséggel felismer. Fel tudja hiba nélkül sorolni az évszakokat, a hét napjait. Képes a megismert mese szereplőihez külső- és belső tulajdonságok hozzárendelésére. Képes megkülönböztetni a betűt a hangtól. 2-3 betűből értelmes szót tud alkotni, ill. szavakat elemekre bontani. Megfelelt Jól megfelelt Kiválóan megfelelt Képes különböző szempontok szerint kevés hibával a tanult főfogalmak alá csoportosítani. Adekvátan használja a gyakorolt tér- és időrelációkat. Minimum 2 verset szöveghűen el tud mondani. Képes különbséget tenni a helyes és helytelen gyalogos közlekedés között. Képes 3-4 megadott betűből új értelmes szó alkotására. Megadott szavakból ép mondatokat tud összeállítani. Képes szóhalmazból tanári segítséggel alap- és toldalékos szavak csoportosítására. Segítséggel helyes időrendbe tudja állítani a hónapokat. Be tudja mutatni család és csoporttagjai külső, néhány jellegzetes belső tulajdonságát. Jellemző jegyek megadásával képes a tanult hagyományok, népszokások felismerésére. Meg tudja különböztetni a családi és az iskolai ünnepeket, azokhoz példát tud rendelni. Segítséggel meg tudja határozni az állatmesék jellemző jegyeit. Képes a magánhangzók hosszúság, a mássalhangzók zöngésség szerinti helyes csoportosítására. Tud kérdőszónak megfelelően szószerkezeteket kiegészíteni. Helyesen tagol tagolatlan mondatot. Segítséggel képes szavak átalakítására. Képes lakóhelye közelében lévő főbb utcák, terek megnevezésére. Napi tevékenységeit helyes időrendbe tudja állítani. A tanult főfogalmakkal pontos csoportosításra képes. Ismeri a növények főbb részeit. Helyesen le tudja választani a toldalékot az alapszóról. Képes hosszabb szavak helyes alkotására megadott betűhalmazból. 11

14 Gyengén felelt meg Betűfelismerése, vonalközben való tájékozódása bizonytalan. A betűk alakítása, kapcsolása és a betűk egymáshoz való viszonyának kialakítása még fejlesztésre szorul. Rövid szavakat és mondatokat szótagolva el tud olvasni és segítséggel értelmezni. Tollbamondás és másolás után szavakat, mondatokat sok hibával ír. Helyesen be tud mutatkozni és képes külső tulajdonságait ismertetni. Gondolatait, véleményét egyszerű összefüggő mondatokkal képes kifejezni. Kommunikációs helyzetekbe nehezen vonható be. Csak néhány önművelési témában motiválható. Figyelme szórt, a feladatokba nem kitartó. Megfelelt Jól megfelelt Kiválóan megfelelt Az összes kis- és nagybetűt biztonsággal felismeri. Képes tollbamondás és másolás után szavak, és egyszerű mondatok kevés hibával való leírására. Rövid, összefüggő mondatokat önállóan elolvas és értelmez. A vonalközben biztonságosan tájékozódik. A betűket szabályosan alakítja és köti. Képes segítséggel különbséget tenni a pozitív és negatív tulajdonságok között. Tud együttműködni csoporttársaival feladatvégzés és játék során. Képes felsorolni otthoni és iskolai feladatait, azokról be tud számolni. Egyes önművelési témákban képességeinek megfelelően vesz részt. Írásképe egyéni, rendezett, jól olvasható. Rövid szavakat, mondatokat hibátlanul lemásol. Tollbamondás után rövid mondatokat kis hibával leír. Képes begyakorolt rövid szöveg folyamatos elolvasására és értelmezésére. Képes megnevezni külső és belső emberi tulajdonságokat, azokat megadott szempontok szerint azonosítani. Betartja az alapvető viselkedési szabályokat. Együttműködő a csoportmunka során. Képes véleményét, gondolatait összefüggően kifejteni. Képes a könyv és a folyóirat megkülönböztetésére. A tanult viselkedési normákat képes betartani az intézmény és könyvtárlátogatás során. Írásmunkája igényes, füzetének külalakja tetszetős. A tanult helyesírási szabályokat tollbamondás során alkalmazza. Másolás után összefüggő mondatokat kis hibával leír. Rövid szöveg értő, folyamatos olvasására képes. Be tudja mutatni önmagát és családtagjait külső- belső tulajdonságuk szerint. Kifejezetten törekszik a kommunikációs kapcsolatokra, aktív, érdeklődő. A követelményekben foglaltakat teljesíti évfolyam Célok témakörönként: Az összefüggő beszéd fejlesztése az életkornak megfelelő témákban. Kommunikációs helyzetek ismeretének bővítése. Nyelvhasználat pontosítása, fejlesztése, helyesírás alapozása. A beszédfejlődés hátrányainak, valamint a kognitív funkciók sérülésének kompenzálása. Szóképes ill. folyamatos olvasás kialakítása, szöveghű olvasásra törekvés. A szövegértő képesség megalapozása. Feladatmegoldásoknál az önállóság fejlesztése. Nyelvhasználat pontosítása, fejlesztése, helyesírás alapozása. A beszédfejlődés hátrányainak, valamint a kognitív funkciók sérülésének kompenzálása. Szóképes ill. folyamatos olvasás kialakítása, szöveghű olvasásra törekvés. A szövegértő képesség megalapozása. Feladatmegoldásoknál az önállóság fejlesztése. Lendületes, esztétikus íráskép elérése, rövid szövegek írása másolással. Fejlesztendő képességek, készségek, attitűdök: Kommunikáció: 12

15 Szövegösszefüggés megértésének képessége. Az információk felidézésének képessége. A tanult nyelvi fordulatok alkalmazásának képessége. Szóbeli szövegalkotási képesség. Képesség értelmes mondatokkal való közlésre. Páros és csoportos kommunikációban való részvétel képessége (megszólítás, kérés, vélemény nyilvánítás). Nyelvi ismeretek, helyesírás A tanult nyelvtani fogalmak, ismeretek felidézésének képessége konkrét példákon, helyzetekben. Tanult elemi helyesírási szabályok alkalmazásának képessége (mondatok helyesírása, magánhangzók-mássalhangzók hosszúságának jelölése, szótagolás).j-ly használata Olvasás, szövegértés Készségszintű hangos olvasás: szöveghű olvasásra törekvés, hangerő, hangsúly tempó. Szövegértő képesség alapozása, megértés bizonyítása, feladat megoldási készség fokozása. Gyermeklexikonok használatában jártasság Könyvtárlátogatás, olvasóvá nevelés.. Írás, íráshasználat Írástechnika automatikus alkalmazásának képessége. Önellenőrzés, hibajavítás képességének szokása. Témakör Tartalom Kommunikáció, Beszéd Nyelvi ismeretek, helyesírás Olvasás, szövegértés, olvasási képesség Beszédtechnikát fejlesztő gyakorlatok. Helyzetnek megfelelő hangerő, beszédtempó. Hangkapcsolatok (hosszú mássalhangzók, hasonulások). Szókincs gyarapítása, új kifejezések, fogalmak, szavak csoportosítása segítséggel. Szóbeli szövegalkotás, közlés {képről). A társas érintkezés alapvető nyelvi formái, egyszerű utasítások követése, megszólítás, kérés, megbeszélés. Beszédhelyzetnek megfelelő szövegalkotás. Az ábécé ismerete. Betűrend. Magánhangzók, mássalhangzók. Szavak jelentése: ki?, mi?, mit csinál? kérdésekre felelő szavak értelmezése, csoportosítása. Szótagolás, elválasztás. Mondatfajták felismerés szinten a beszélő szándéka szerint (kijelentés vagy közlés, kérdés, felkiáltás, óhajtás.,felszólítás) Mondatok helyesírása: mondat szavakra tagolása, mondatkezdő nagybetű,mondatvégi írásjel alkalmazása. Nevek írása. Magán- és mássalhangzók időtartamának jelölése, j-ly jelölése a begyakorolt szókészletben. Gyakran használt hibajavító jelek ismerete.szófajok: igék, főnevek, melléknevek és kérdéseik,felismerésük és alkalmazásuk.. Szóképes (folyamatos) hangos olvasás. Hangsúly, hanglejtés, hangerő érzékeltetése. Szövegek, szövegrészek néma olvasása. Tartalom e1mondása. Cím, szereplők, he1yszín, tartalom. Cselekmény időrendje irányítással. Megértés bizonyítása, feladatmegoldás. Párbeszédes olvasás, dramatizálás. Rajzos vázlat készítés bevezetése. Vers felismerése. Vers-szöveg megkülönböztetése. A mesék jellemzői. Könyvtárhasználat. Olvasóvá nevelés. Tartalomjegyzék funkciója, keresés. 13

16 Témakör Írás, íráshasználat Tartalom Írástechnika fejlesztés. Egyvonalas füzetbe írásra áttérés,helyes betűméret megválasztása.. Tollal írás bevezetése. Rövid szöveg másolása, írás tollbamondás után, emlékezetből. A tanult helyesírási szabályok felhasználása. Önellenőrzés, hibajavítás. Olvasmányokhoz kapcsolódó írásos feladatok megoldása fokozódó önállósággal. Tevékenységek: Beszédtechnikai gyakorlatok, logopédiai elemekkel. Kiejtési tréningek. A beszédritmus gyakorlása. Szógyűjtések, szómagyarázatok. Szókincsgyarapítás. Spontán beszélgetés, élménybeszámoló. Kommunikációs helyzetgyakorlatok: utasítások végrehajtása, megszólítás, kérés, megbeszélés és társalgási formulák gyakorlása. Bekapcsolódás beszélgetésekbe: tematikus társalgás. Összefüggő szóbeli szövegalkotás eseményképekről. Betűrendbe sorolás (névsor, lexikon használat). Hangok csoportosítása (magánhangzók, mássalhangzók) az ejtés időtartama szerint. Szócsoportosítási gyakorlatok: kérdések segítségével, jelentésük szerint Szavak szótagolásának, elválasztásának gyakorlása. Csoportosításuk szótagszám szerint. ( tagú szavak) Mondatfajták felismerése, megfigyelése beszédben, olvasott szövegben. (Mondatvégi írásjelek megfigyelése.) A tanult helyesírási szabályok változatos feladatmegoldásokkal történő begyakorlása, alkalmazása. Önellenőrzés, hibajavítás. Hangos olvasástechnikát fejlesztő gyakorlatok: felolvasás helyes hangerővel, hangsúllyal, tempóval, szöveghű olvasás kialakítása. Párbeszédes olvasás: megértésen alapuló önállóság fejlesztése. Néma, értő olvasás után beszámolás az olvasottak tartalmáról. Szövegértést bizonyító feladatok megoldása. Válogató olvasás. Információkereső technikák gyakorlása az olvasmányokban (jártasság szövegfeldolgozásban). Olvasmányok dramatizá1ása (párbeszédek kiemelése). A vers jellemzőinek megfigyelése, felismerése (versszak, ritmus, rím). Versek ritmizálása. Gyermeklexikonok használata, könyvtárlátogatás, olvasóvá nevelés, osztálykönyvtár bővítése,. Írástechnika fejlesztését szolgáló gyakorlatok: másolás írottról. nyomtatottról. Rövid mondatok írása látási, hallási előkészítéssel, tollbamondás után, emlékezetből. Önellenőrzés, hibajavítás begyakorlása, alkalmazása. Olvasmányokhoz kapcsolódó feladatok megoldása íráshasználattal. Követelmény: Beszédtechnikája legyen megfelelő a tempó, a hangerő területén, hangok hosszúságának érzékeltetésében. Összefüggő szóbeli szöveget tudjon kevés segítséggel alkotni(időbeliségre ügyelve). Társas érintkezés tanult formuláit ismerje, alkalmazza. Ismerje az ábécé-t. Tudják csoportosítani a hangokat. (Magán-mássalhangzók) Tanult kérdésekre tudjon szavakat csoportosítani. Ismerje fel a mondatokat beszélő szándék szerint (a tanult esetekben). A tanult nyelvhelyességi és helyesírási ismereteket tudja alkalmazni. Legyen képes szóképes ill. folyamatos, lehetőleg szöveghű olvasásra, megfelelő hangsúlyozásra. Némán olvasott szövegrészek, szövegek tartalmáról segítséggel tudjon beszámolni. 14

17 Tartalommegértést bizonyító feladatot tudjon megoldani előkészítés után. Automatikus írástechnikával rendelkezzen (helyes ceruzafogás és írónyomaték, megfelelő írástempó). Legyen képes szöveget másolni. Hallási megfigyelés alapján tollbamondással szavakat, rövid mondatokat tudjon írni. Emlékezetből írásra legyen lépes. Írásos feladatokat fokozódó önállósággal tudjon megoldani. Értékelés: Gyengén felelt meg Tudja a pontos címét, születési adatait, családtagjai nevét, szülei foglalkozását. Segítséggel helyes időrendbe tudja állítani az évszakokat, a hónapokat, a hét napjait, napi tevékenységeit. A hallott, olvasott mese tartalmának lényeges elemeit képes visszaadni. Biztonsággal el tudja különíteni az élő és élettelen világot, csoportosítani megadott szempont szerint, kevés hibával. Képes hangok és betűk megadott szempont szerinti csoportosítására. Tud szavakat különböző módon segítséggel alkotni. Képes segítséggel hiányos szószerkezetek helyes kiegészítésére. Biztonsággal összeolvassa a kis és nagybetűket a szavak és mondatok szintjén. Olvasása nem folyamatos, akadozó. Képes az olvasott mondatok helyes értelmezésére. Tollbamondás után mondatokat sok hibával ír. Másolása pontatlan. Megfelelt Jól megfelelt Kiválóan megfelelt Segítséggel fel tud sorolni lakóhelyén lévő nevezetes intézményeket és azok feladatait, funkcióit. Helyesen használja a tanult tér- és időrelációkat. Segítséggel meg tudja határozni a mezőgazdaság, az ipar legfontosabb feladatait. Ismeri a lehetséges településformákat. Segítséggel meg tudja határozni a mese lényeges jegyeit. Képes egyszerű időjárás jelentés értelmezésére. Képes szavak alkotására megadott betű, illetve szótaghalmazból. Tud kép segítségével önállóan ép mondatot alkotni. Segítséggel meg tudja határozni a szöveg funkcióját. Ki tudja választani a szövegbe nem illő mondatot. Rövid szöveget gyakorlás után folyamatosan el tud olvasni, kérdések segítségével megfelelően értelmezni. Másolás után kevés hibával ír. Tollbamondás után mondatokat hibával ír. Képes helyesen megadott szempontok szerint csoportosítani az iskola, az otthon tárgyait, berendezéseit. Ismeri alapvető iskolai jogait és kötelezettségeit. Alapvető felszíni formákat segítséggel megnevez. A tanult meséket képes fajtái szerint csoportosítani. Segítséggel felismeri a tanult szépirodalmi műfajokat és azokhoz példát tud rendelni. Képes segítséggel szavak átalakítására, betű- és szótagcserével. Képes a szavak és mondatok megadott szempontok szerinti csoportosítására kevés hibával. Tud tagolatlan mondatot tagolni Rövid szöveg folyamatos felolvasására képes. Tartalommal kapcsolatos kérdésekre helyesen válaszol. A tanult szöveg hiányzó részeit tartalomnak megfelelően képes kiegészíteni. Másolása pontos. Tollbamondás után mondatokat kevés hibával ír. Tudja jellemezni családtagjait, csoporttársait, külső és belső tulajdonságaik alapján. Önállóan fel tudja sorolni az időjárás főbb elemeit. Ismeri az órát. A különböző ünnepeket, népszokásokat megadott szempont szerint csoportosítani képes. Felismeri a tanult műfajokat, azokhoz példát tud rendelni. Meg tudja nevezni a vers néhány jellemző jegyét. Szöveghűen visszaadja a tanult verseket. Képes megadott szavakból ép mondat alkotására. Tudja segítséggel meghatározni a beszélt szöveg jellemző jegyeit. Olvasása folyamatos, hangsúlyozásra törekvő. Szövegértő néma olvasása jó. Írása rendezett, füzetének külalakja tetszetős. Tollbamondás után összefüggő mondatokat kevés hibával leír. A tanult helyesírási szabályokat segítséggel képes helyesen alkalmazni. Másolása pontos. Képes az önellenőrzésre. 15

18 Gyengén felelt meg Felismeri a különleges járművek megkülönböztető jelzéseit. Képes ellentétbe állítani a pozitív és negatív emberi tulajdonságokat. Meg tudja különböztetni a könyvet és a folyóiratot. Megfelelt Jól megfelelt Kiválóan megfelelt Beszéde közepes tempójú, jó ritmusú, érthető. Ismeri otthoni és iskolai feladatait. Gondolatait összefüggő mondatokban képes kifejezni. Ismer néhány gyermekműsort a rádió és TV kínálatából. Betartja az intézmények alapvető rendjét. A helynek és a személyi viszonyoknak megfelelő kommunikációt használ. Az alapvető higiénés szokásokat betartja. Szabadidejét érdeklődésének megfelelően, irányítással tartalmas tevékenységgel tölti ki. Képes egyszerű rejtvények megfejtésére. Képes a tanult viselkedési formák alkalmazására a gyakorlatban. Véleményét, ellenvéleményét összefüggően ki tudja fejezni. Beszéde kifejezésre törekvő. A követelményekbe foglaltakat teljesíti évfolyam Célok témakörönként: Mindennapi kommunikációs helyzetekben egyre nagyobb önállósság. Kiejtés, szóelemzés mondattani ismeretek alkalmazása a helyesírásban, igényes nyelvhasználat alapozása. Kifejező, lehetőleg szöveghű olvasás. Néma olvasással tartalom megértés, feladatmegoldásban megértés bizonyítása. Egyéni, rendezett írásmóddal az írás eszközszintű használata. Fejlesztendő képességek, készségek, attitűdök: Kommunikáció: Nyelvi magatartási formák készségszintű alkalmazása a mindennapi helyzetekben. Szocializációs, együttműködési készség. Szóbeli szövegalkotásra való képesség. (4-5 összefüggő mondat, megfelelő szókincs) Képesség rövid írásmű (üzenet, levél) megírására. Hibajavítási képesség tanári segítséggel. Nyelvi ismeretek adekvát alkalmazása. A gondolkodási képességek (elemzés, összehasonlítás, lényegkiemelés, absztrakció). Szabályok alkalmazásának képessége. A helyesírási készség. Közlési helyzetekhez alkalmazkodó nyelvhasználati képesség. Olvasás-szövegértés Gondolkodási képességek. Nyelvi kifejezőképesség. Verbális emlékezet. Készségszintű hangos olvasás. Néma olvasással tartalom megértésre való képesség. Szövegelemző készség: tények, adatok kiemelése, tömörítés, tagolás. Ismeretszerzési, tanulási képesség. A tanuláshoz, az önálló ismeretszerzéshez szükséges alapkészségek kialakítása. Írás-íráshasználat Másolás, tollbamondás, emlékezetből írás készsége. Írás eszközszintű használatának képessége, írásos feladatok megoldásánál. Önellenőrzés, önjavítás képessége. Írásbeli szövegalkotás képessége. 16

19 Témakör Szent József Katolikus Általános Iskola és Óvoda Tartalom Kommunikáció, beszéd Beszédtechnikai gyakorlatok (artikuláció, hangsúly, hanglejtés, beszédritmus, hangerő). Helyes ejtés (toldalékok, kiejtéstől eltérő hangkapcsolatok). A kommunikációs helyzetnek megfelelő szövegalkotási gyakorlatok. Szöveg átalakítása kérdések segítségével. Szavak szövegkörnyezet kapcsolata. Szóbeli fogalmazásai ismeretek alapozása: anyaggyűjtés, szövegalkotás. Címadási gyakorlatok. Nyelvi helyesírás ismeretek, Mondatfajták a beszélő szándéka szerint, felismerés, beszédben, olvasott szövegben (mondatvégi írásjelek). Szófaji ismeretek, szavak csoportosítása, kérdőszavak segítségével, csoportok megnevezése, jelentés, értelmezés. A szó szerkezete (szótő, toldalék). A szavak elválasztása. Toldalékok és helyesírásuk. Kiejtéstől eltérő hangkapcsolatok jelölése, megfigyelése, helyesírása gyakorlott szavakban. j-ly a -tanult szavakban. Magánhangzók, mássalhangzók időtartamának jelölése. A mondatok, nevek helyesírása. Olvasás, szövegértés, olvasási képesség, irodalmi ismeretek Írás, íráshasználat A hangos olvasás ütemének fejlesztése. Folyékony olvasás. Szövegek olvasása. Szöveghű, kifejező olvasás. Szövegelemzés néma olvasás után. Szövegmegértés bizonyítása (feladatmegoldás, tartalom elmondás). Szöveg tagolása, tömörítése, vázlat.(tételmondat, lényeg kiemelése) Mesék, történetek, elbeszélések, ismeretterjesztő művek főbb ismérvei. Közmondások, találós kérdések. Elemi ismeretek írókról, költőkről, művekről. Próza és vers. Összehasonlítás, ismérvek kiemelése. Gyermek lexikonok használata. Könyvtár használat, kölcsönzés., olvasóvá nevelés. Írástechnika fejlesztése. Másolás, írás tollbamondás után, emlékezetből. Szöveg elrendezés, rendezett íráskép, önellenőrzés, hibajavítás. Írásos feladatok megoldása segítséggel ill. önállóan. Tevékenységek: Gyakorlatok a beszédtechnika fejlesztésére (hangerő, hangváltás, ritmus, hangsúly). Bekapcsolódás felnőttek beszélgetésébe. A kommunikációs célnak megfelelő szövegalkotás tanulása. Mindennapi kommunikációs helyzetekhez kapcsolódó nyelvi formák alkalmazása. Szituációs játékok. Események megvitatása, vélemény megfogalmazása. Üzenet, levél, levelezőlap írása.(formai tudnivalók). Anyaggyűjtési módok megismerése, használata. Gyakorlatok az anyaggyűjtés módjainak megállapítására. Címadási gyakorlatok.(milyen a jó cím?-tudnivalók) Hangok, betűk különböző szempontú csoportosítása. Szavak elemeikre bontása (szótő, toldalék) A toldalékok fajtái(szóelemzés). Szószerkezetek alkotása, átalakítása. Szótagolás, elválasztás alkalmazása. Gyakorlatok a kiejtéstől eltérő hangkapcsolatok jelölésére. Szavak csoportosítása jelentéstartalom és szerkezet alapján. Kérdőszóra szavak csoportosítása. 17

20 Mondatok tagolása, átalakítása (szűkítése, bővítése). Mondatfajták felismerésének gyakorlása. Mondatalkotási gyakorlatok a beszélő szándékának kifejezésére. Mondatok csoportosítása a beszélő szándéka szerint. Mondatvégi írásjelek alkalmazása. A grammatikai szinthez kapcsolódó helyesírási gyakorlatok. Olvasástechnika fejlesztését szolgáló gyakorlatok: szöveg bemutató jellegű olvasása, olvasó gyakorlatok. A párbeszédes olvasás, válogató olvasás. Néma olvasással szöveg megértése, a megértés bizonyítása, tények, adatok kiemelésével. Tartalomelmondás. Információk, adatok keresése, tételmondat megfogalmazása szövegrészenként.. Szövegelemző feladatok. Szöveg átalakítása kérdések segítségével. Címadásigyakorlatok. Lényegkiemelés, tömörítése. Vázlatpontok megfogalmazása irányítással (rajzos, vázlatkészítés). Feladatvégzés, tartalom megértésén alapuló különböző feladatok megoldása irányítással ill. önállóan. Vers és próza jellemző jegyeinek megfigyelése, felismerése. Vers- és prózamondás, dramatizálás. Gyermek és más lexikonok használata. Információkereső technikák alkalmazásának gyakorlása, jártasság lexikonhasználatban.. Írás másolással, tollbamondással, emlékezetből. Hibák javítása. Önellenőrzés. Eszközjellegű íráshasználatnál önállóság fokozása, igényes kivitelezés. Követelmény: Legyen képes a nyelvi formák alkalmazására a mindennapos társas érintkezésben. Tartalomnak megfelelő hangsúly, tempó. Tudja gondolatait kifejezni összefüggő mondatokban. Véleményét próbálják megfogalmazni. Legyen képes adott témában 4-5 mondat alkotására. Ismerje fel a tanult nyelvi fogalmakat - mondatok jelentéstartalma, - beszélő szándék felismerése, - szavak csoportosítása kérdőszó alapján, jelentés értelmezés. A1kalmazza a megismert nyelvtani szabályokat írásban: -mondatok helyesírása, -hang- betű időtartamának jelölése, -kiejtéstől eltérő hangkapcsolatok tudatos helyesírása irányítással. Legyen képes a feldolgozott szövegek folyamatos olvasására. Szöveghű olvasás. Legyen képes röviden, összefüggően beszámolni az olvasottakról, az eseményekről néma olvasás után. Szövegelemzést, összefüggés kiemelést, tagolást, tömörítést irányítással tudjon végezni. Rendelkezzen elemi műfaji ismeretekkel (vers, próza megkülönböztetése. Tudjon szöveghűen elmondani emlékezetből 3-4 verset. Tollbamondásnál emlékezetből való írásnál, a begyakorolt alapszókészlet szavait írja helyesen. Legyen képes előkészítés után tollbamondással 4-5 mondat leírására. Alkalmazza az önellenőrzést, ismerje a hibajavító jeleket. Írásos feladatmegoldásokban eszközszinten használja az írást. Írásképe legyen tiszta, rendezett, könnyen olvasható, áttekinthető. 18

Funkcionális analfabétizmus felszámolása programterv

Funkcionális analfabétizmus felszámolása programterv Funkcionális analfabétizmus felszámolása programterv TÉA- ÓA- Z 1-2 TATAO FOGAA, TÉNYÉG, ÓDZ FADAT A magyar ábécé kis- és nagybetűinek felismerése nyomtatott és kézírásos formában. A magyar ábécé kis-

Részletesebben

Szent József Katolikus Általános Iskola

Szent József Katolikus Általános Iskola Szent József Katolikus Általános Iskola Kiskunhalas OM:027803 Helyi Tanterv Speciális Tanterv 2010. október TARTALOMJEGYZÉK A KISKUNHALASI SZENT JÓZSEF KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA 1. Bevezető... 2 2. A

Részletesebben

2. sz. melléklet. Az enyhén értelmi fogyatékos (tanulásban akadályozott 1-8. évfolyam) tanulók helyi tanterve

2. sz. melléklet. Az enyhén értelmi fogyatékos (tanulásban akadályozott 1-8. évfolyam) tanulók helyi tanterve 2. sz. melléklet Az enyhén értelmi fogyatékos (tanulásban akadályozott 1-8. évfolyam) tanulók helyi tanterve HELYI TANTERV A Montágh Imre Általános Iskola és Óvoda helyi tantervének elkészítéséhez alapul

Részletesebben

ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolai Kar Gyakorló Általános Iskolájának adaptált helyi tanterve

ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolai Kar Gyakorló Általános Iskolájának adaptált helyi tanterve 1 ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolai Kar Gyakorló Általános Iskolájának adaptált helyi tanterve 1-8. évfolyam Óraszámok 2 Magyar nyelv és irodalom Évfolyamok 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Heti óraszám

Részletesebben

ÉVFOLYAMOK 1. OSZTÁLY 2. OSZTÁLY Heti óra Éves óra. Tantárgy HELYI TANTERVI ÓRATERV

ÉVFOLYAMOK 1. OSZTÁLY 2. OSZTÁLY Heti óra Éves óra. Tantárgy HELYI TANTERVI ÓRATERV HELYI TANTERV A Montágh Imre Általános Iskola és Óvoda helyi tantervének elkészítéséhez alapul szolgált az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolai Kar Gyakorló Általános Iskolája által elkészített

Részletesebben

Mondatkiegészítés adott. Az írásmódtól eltérô. Mondatalkotás. pótlása. Hosszú mássalhangzós. Másolás. Mondatvégi írásjelek

Mondatkiegészítés adott. Az írásmódtól eltérô. Mondatalkotás. pótlása. Hosszú mássalhangzós. Másolás. Mondatvégi írásjelek 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Felmérés a tanév elején Az alsó és felsô ívelésû betûcsoportok Felsô hurkolású betûk C-s kapcsolás alsó ívelés után Kis horogvonallal kapcsolódó betûk Kis horogvonal után c-s kapcsolás

Részletesebben

ENYHE ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK SZÁMÁRA 1-8. ÉVFOLYAM

ENYHE ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK SZÁMÁRA 1-8. ÉVFOLYAM 1/1. számú melléklet HELYI TANTERV ENYHE ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK SZÁMÁRA 1-8. ÉVFOLYAM 2 TANTÁRGYI RENDSZER ÉS ÓRASZÁMOK AZ ENYHE ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK ISKOLÁI SZÁMÁRA 1-8. ÉVFOLYAM 2012. augusztus

Részletesebben

Magyar nyelv és irodalom

Magyar nyelv és irodalom Magyar nyelv és irodalom 1. évfolyam A tanuló érthetően beszéljen, legyen tisztában a szóbeli kommunikáció alapvető szabályaival, alkalmazza őket. Szavakat és szópárokat tudjon utánmondással, helyes idő-tartammal

Részletesebben

Tagolatlan mondat szavakra tagolása, helyes leírása Ellenőrzés

Tagolatlan mondat szavakra tagolása, helyes leírása Ellenőrzés táblák:layout 1 2008.06.13. 6:37 Oldal 18 1. Ismétlés A 2. osztályos szóanyag szavainak másolása írott és nyomtatott betűkről Tollbamondás Szógyűjtés képről, a gyűjtött szavak leírása 2. Ismétlés A 2.

Részletesebben

írás (szürkével elkülönítve)

írás (szürkével elkülönítve) Én és a szeptember ismétlés, gyakorlás hónap hét óra blokk időterv Kommunikációs és írástechnikai készségek-képességek fejlesztése (tanmeneti ajánlás; Írás, 2. évfolyam, 55 óra - KOMP-könyvek) téma (beszéd,

Részletesebben

Írás 2. tanmenet. Az óra témája (tankönyvi lecke) vagy funkciója. Célok, feladatok Fejlesztési terület Ismeretanyag. Témák órákra bontása

Írás 2. tanmenet. Az óra témája (tankönyvi lecke) vagy funkciója. Célok, feladatok Fejlesztési terület Ismeretanyag. Témák órákra bontása Témák órákra bontása Írás 2. tanmenet Az óra témája (tankönyvi lecke) vagy funkciója Célok, feladatok Fejlesztési terület Ismeretanyag 1. Az írott kisbetűk írásának ismétlése. 2. Az írott kisbetűk írásának

Részletesebben

1. Nagy betűk - először a magánhangzók: A E U Ú I Í O Ó É Á Ü Ű Ö Ő - utána a mássalhangzók: M L H T S K R N B Z G V D SZ P C GY J CS NY F TY ZS LY

1. Nagy betűk - először a magánhangzók: A E U Ú I Í O Ó É Á Ü Ű Ö Ő - utána a mássalhangzók: M L H T S K R N B Z G V D SZ P C GY J CS NY F TY ZS LY 1. Nagy betűk - először a magánhangzók: A E U Ú I Í O Ó É Á Ü Ű Ö Ő - utána a mássalhangzók: M L H T S K R N B Z G V D SZ P C GY J CS NY F TY ZS LY DZ X DZS Előnyei: - magánhangzót könnyebb megtanulni

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: Általános iskola Magyar nyelv és irodalom Évfolyam: 1 Emelt óraszámú csoport Emelt szintű csoport Vizsga típusa: Írásbeli Követelmények, témakörök:

Részletesebben

Magyar nyelv és irodalom

Magyar nyelv és irodalom Magyar nyelv és irodalom Beszédkészség, szóbeli szövegek megértése, értelmezése és alkotás érthetően beszél; megérti az egyszerű magyarázatokat, utasításokat és társai közléseit. A kérdésekre értelmesen

Részletesebben

Magatartás Szorgalom Olvasás írás 1.oszt. Matematika 1.oszt. Környezetismeret 1.osztály 2. oszt. első félév

Magatartás Szorgalom Olvasás írás 1.oszt. Matematika 1.oszt. Környezetismeret 1.osztály 2. oszt. első félév Magatartás Kiegyensúlyozottan változó hangulattal nyugtalanul fegyelmezetlenül viselkedsz az iskolában. Az iskolai szabályokat betartod nem mindig tartod be gyakran megszeged. Olvasás írás 1.oszt. Szóbeli

Részletesebben

Javaslat a helyi tanterv elkészítéséhez Magyar nyelv és irodalom 3. osztály

Javaslat a helyi tanterv elkészítéséhez Magyar nyelv és irodalom 3. osztály Oktatási célok: Javaslat a helyi tanterv elkészítéséhez Magyar nyelv és irodalom 3. osztály - irodalmi kifejezésformák, stílusbeli és szerkezeti sajátosságok felfedeztetése; - a magyar nyelv és a magyar

Részletesebben

Javaslat a helyi tanterv elkészítéséhez az 51/2012 (XII: 21.) EMMI rendelet 1. sz. melléklet 1.2.1. kerettanterv alapján

Javaslat a helyi tanterv elkészítéséhez az 51/2012 (XII: 21.) EMMI rendelet 1. sz. melléklet 1.2.1. kerettanterv alapján Javaslat a helyi tanterv elkészítéséhez az 51/2012 (XII: 21.) EMMI rendelet 1. sz. melléklet 1.2.1. kerettanterv alapján Oktatási célok: Magyar nyelv és irodalom 1. osztály - az olvasástanulás előkészítése;

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: általános iskola angol nyelv Évfolyam: 1. Vizsga típusa: írásbeli, szóbeli Követelmények, témakörök: Én és a családom: üdvözlés, köszönések napszak

Részletesebben

Szöveges értékelés 2011/2012-es tanévtől kezdődően

Szöveges értékelés 2011/2012-es tanévtől kezdődően 2-4.. osztály 1. osztály Szöveges értékelés 2011/2012-es tanévtől kezdődően Értékelési rendszer az alsó tagozat első hét félévében Magatartás, szorgalom Tantárgyak Havonta Negyedév Félév Egyéni szokás

Részletesebben

Javaslat a helyi tanterv elkészítéséhez Magyar nyelv és irodalom 2.osztály

Javaslat a helyi tanterv elkészítéséhez Magyar nyelv és irodalom 2.osztály Oktatási célok: Javaslat a helyi tanterv elkészítéséhez Magyar nyelv és irodalom 2.osztály - a szövegértő olvasás előkészítése; - az irodalmi alkotások befogadásának megalapozása; - szépirodalmi és ismeretterjesztő

Részletesebben

A kulcskompetenciák. (OM középtávú közoktatás-fejlesztési stratégiája, kivonat)

A kulcskompetenciák. (OM középtávú közoktatás-fejlesztési stratégiája, kivonat) A kulcskompetenciák (OM középtávú közoktatás-fejlesztési stratégiája, kivonat) Tanulási technikák tudatos és rutinszerű tanulási gyakorlat, a helyzetekhez alkalmazkodó tanulási stratégia Intelligens tanulás

Részletesebben

Javaslat a helyi tanterv elkészítéséhez Magyar nyelv és irodalom 4. osztály

Javaslat a helyi tanterv elkészítéséhez Magyar nyelv és irodalom 4. osztály Oktatási célok: Javaslat a helyi tanterv elkészítéséhez Magyar nyelv és irodalom 4. osztály - irodalmi kifejezésformák, stílusbeli és szerkezeti sajátosságok felfedeztetése; - a magyar nyelv és a magyar

Részletesebben

ÁTADÓLAP. A gyermek neve: Születési hely, idő: Anyja neve: Lakcím: Tanulói azonosító:

ÁTADÓLAP. A gyermek neve: Születési hely, idő: Anyja neve: Lakcím: Tanulói azonosító: ÁTADÓLAP A gyermek neve: Születési hely, idő: Anyja neve: Lakcím: Tanulói azonosító: ÉRTELMI KÉPESSÉGEK Vizuális észlelés Sokat hibázik a formák felismerésében, globális észlelése nem megfelelő Segítséggel

Részletesebben

Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához

Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához A Tanulásmódszertan az iskolai tantárgyak között sajátos helyet foglal el, hiszen nem hagyományos értelemben vett iskolai tantárgy. Inkább a képességeket felmérő

Részletesebben

a tulajdonnevek nagy kezdőbetűjét alkalmazásában ritkán téveszt

a tulajdonnevek nagy kezdőbetűjét alkalmazásában ritkán téveszt MAGYAR NYELV Szöveges értékelés 3-4. osztály Képes az egyszerű mondat fajtáinak felismerésére Képes az egyszerű mondat fajtáinak felismerésére A mondatfajtákat felismeri, alkalmazni csak segítséggel A

Részletesebben

Magyar nyelvtan tanmenet 4. osztály

Magyar nyelvtan tanmenet 4. osztály COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA Magyar nyelvtan tanmenet 4. osztály 2013/2014 Tanítók: Tóth Mária, Buruncz Nóra Tankönyvcsalád: Nemzeti Tankönyvkiadó Anyanyelvünk világa 4. osztály

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: általános iskola emelt szint, heti 3 óra angol nyelv Évfolyam: 2. Vizsga típusa: írásbeli, szóbeli Követelmények, témakörök: Én és a családom: üdvözlés,

Részletesebben

HELYI TANTÁRGYI RENDSZER. NÉMET NYELV ÉS IRODALOM Évfolyam: 1-4.

HELYI TANTÁRGYI RENDSZER. NÉMET NYELV ÉS IRODALOM Évfolyam: 1-4. NEMZETISÉGI NYELV ÉS IRODALOM Tantárgy: (helyi) Évfolyam: 1-4. Óraszámok Tantárgy Óraszám évfolyamonként 1. 2. 3. 4. Német nyelv és irodalom 5 5 5 5 Éves óraszám 180 180 180 180 Témakörök Tematikai egység

Részletesebben

Csoportos munka: rajzos szimbólum készítése az osztályterem ajtajára.

Csoportos munka: rajzos szimbólum készítése az osztályterem ajtajára. Írás 1. tanmenet, B Témák órákra bontása Az óra témája (tankönyvi lecke) vagy funkciója Célok, feladatok Fejlesztési terület Ismeretanyag 1. Ismerkedés, szokások kialakítása, játék. Elemi mozgások, egyensúlyérzék

Részletesebben

Értékelési útmutató a középszintű szóbeli vizsgához. Angol nyelv

Értékelési útmutató a középszintű szóbeli vizsgához. Angol nyelv Értékelési útmutató a középszintű szóbeli vizsgához Angol nyelv Általános jellemzők FELADATTÍPUS ÉRTÉKELÉS SZEMPONTJAI PONTSZÁM Bemelegítő beszélgetés Nincs értékelés 1. Társalgási feladat: - három témakör

Részletesebben

Írás 1. tanmenet, A. Témák órákra bontása. Az óra témája (tankönyvi lecke) vagy funkciója. Célok, feladatok Fejlesztési terület Ismeretanyag

Írás 1. tanmenet, A. Témák órákra bontása. Az óra témája (tankönyvi lecke) vagy funkciója. Célok, feladatok Fejlesztési terület Ismeretanyag Témák órákra bontása Írás 1. tanmenet, A Az óra témája (tankönyvi lecke) vagy funkciója Célok, feladatok Fejlesztési terület Ismeretanyag 1. Ismerkedés, szokások kialakítása, játék. Elemi mozgások, egyensúlyérzék

Részletesebben

Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola Kertvárosi Általános Iskolája. Magyar 1. osztály T A N M E N E T

Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola Kertvárosi Általános Iskolája. Magyar 1. osztály T A N M E N E T Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola Kertvárosi Általános Iskolája Magyar 1. osztály T A N M E N E T 1 MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM NAT 2012 2016/2017 Osztály: 1. osztály Heti szám: 8 Éves szám: 288 /144

Részletesebben

Féléves ütemterv. Feladattípusok. (a kiemelt területet fejlesztő. órába építhető feladatok)

Féléves ütemterv. Feladattípusok. (a kiemelt területet fejlesztő. órába építhető feladatok) Féléves ütemterv Pedagógiai megfigyelés, Az átlagos intelligenciaszinttel rendelkező Róbertnél részképesség elmaradások (beszédészlelés, beszédmotorika, vizuomotoros koordináció) voltak láthatók, melyek

Részletesebben

2013/2014. tanév. Nyelvtan, Írás tanmenet/2. osztály. Készítette: Varga Mariann. Tanító: Fürné Kiss Zsuzsanna és Varga Mariann

2013/2014. tanév. Nyelvtan, Írás tanmenet/2. osztály. Készítette: Varga Mariann. Tanító: Fürné Kiss Zsuzsanna és Varga Mariann 2013/2014. tanév, tanmenet/2. osztály Készítette: Varga Mariann Tanító: Fürné Kiss Zsuzsanna és Varga Mariann Tankönyv: Földvári Erika: 2. (Mozaik kiadó) Éves óraszám: 148 óra (heti 2 óra, 2 óra ) és helyes

Részletesebben

KOCSIS ÉVA CSEREY-GOGA TECHNOLÓGIAI LÍCEUM, KRASZNA SZILÁGY MEGYE AZ OPCIONÁLIS TANTÁRGY CÍME: NAPSUGÁR-BÖNGÉSZŐ

KOCSIS ÉVA CSEREY-GOGA TECHNOLÓGIAI LÍCEUM, KRASZNA SZILÁGY MEGYE AZ OPCIONÁLIS TANTÁRGY CÍME: NAPSUGÁR-BÖNGÉSZŐ KOCSIS ÉVA CSEREY-GOGA TECHNOLÓGIAI LÍCEUM, KRASZNA SZILÁGY MEGYE AZ OPCIONÁLIS TANTÁRGY CÍME: NAPSUGÁR-BÖNGÉSZŐ Az opcionális/választható tantárgy neve: Napsugár-böngésző Műveltségi terület: Nyelv és

Részletesebben

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam A tanulás tanításának elsődleges célja, hogy az egyéni képességek, készségek figyelembe vételével és fejlesztésével képessé tegyük tanítványainkat a 21. században elvárható

Részletesebben

TANULÁSBAN AKADÁLYOZOTTAK

TANULÁSBAN AKADÁLYOZOTTAK Örömhír Budapest ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA TANULÁSBAN AKADÁLYOZOTTAK HELYI TANTERV Hatályos 2016. szeptember 1-től 0 A TANULÁSBAN AKADÁLYOZOTT TANULÓK ISKOLAI FEJLESZ- TÉSÉNEK ELVEI

Részletesebben

Tanterv a magyar irodalom oktatásához 1-8. évfolyamára 1 2. évfolyam

Tanterv a magyar irodalom oktatásához 1-8. évfolyamára 1 2. évfolyam Tanterv a magyar irodalom oktatásához 1-8. évfolyamára 1 2. évfolyam érzelmi érzékenysége, erkölcsi gondolkodása legalább olyan szintre kerül, hogy az olvasott művekben képessé válik emberi alaphelyzetek,

Részletesebben

2013/14. tanév. 3.osztály

2013/14. tanév. 3.osztály 2013/14. tanév Magyar és tanmenet 3.osztály Tanító: Kottyán Dóra, Törzsökné Peske Edina Tankönyv:Földvári Erika munkatankönyv I-II. Földvári Erika munkatankönyv Éves óraszám:148 óra ( heti 4 óra) 1.hét

Részletesebben

Meixner módszer. Diszlexia prevenciós olvasás tanulás

Meixner módszer. Diszlexia prevenciós olvasás tanulás Meixner módszer Diszlexia prevenciós olvasás tanulás Témák A módszer bemutatása Alkalmazás, IKT, előkészítő időszak A diszlexia prevenció, reedukáció 4/7/2014 copyright 2006 www.brainybetty.com 2 A Meixner-módszer

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM. BEVEZETŐ ÉS KEZDŐ SZAKASZ (1 4. évfolyam)

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM. BEVEZETŐ ÉS KEZDŐ SZAKASZ (1 4. évfolyam) MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM BEVEZETŐ ÉS KEZDŐ SZAKASZ (1 4. évfolyam) BEVEZETÉS ALAPELVEK, CÉLOK Az általános iskola kezdő szakaszában a magyar nyelv és irodalom tantárgy legalapvetőbb célja az anyanyelvi

Részletesebben

TANULÁSBAN AKADÁLYOZOTTAK TANTERVE

TANULÁSBAN AKADÁLYOZOTTAK TANTERVE TANULÁSBAN AKADÁLYOZOTTAK TANTERVE RADÓ TIBOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY 1 Tartalomjegyzék Tantárgyi rendszer és óraszámok... 3 Magyar nyelv és irodalom 1-8. évfolyam...5

Részletesebben

Szaktárgyi értékelési szempontok magyar nyelv és irodalom, matematika és környezetismeret tantárgyakból. Első osztály első félév

Szaktárgyi értékelési szempontok magyar nyelv és irodalom, matematika és környezetismeret tantárgyakból. Első osztály első félév Szaktárgyi értékelési szempontok magyar nyelv és irodalom, matematika és környezetismeret tantárgyakból Szempontjainkat a NAT fejlesztési területeinek, valamint a helyi tantervünkben rögzített fejlesztés

Részletesebben

Petőfi Sándor Általános Iskola 5465 Cserkeszőlő, Ady Endre utca 1. A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK SZÁMÁRA

Petőfi Sándor Általános Iskola 5465 Cserkeszőlő, Ady Endre utca 1. A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK SZÁMÁRA HELYI TANTERV A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK SZÁMÁRA Enyhén értelmi fogyatékos tanulók integrált nevelése, oktatása Eltérő tantervre épülő tanterv magyar nyelv és irodalom, matematika tantárgyból 1

Részletesebben

Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola. Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY

Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola. Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY KÉSZÍTETTE: Molnárné Kiss Éva MISKOLC 2015 Összesített óraterv A, Évfolyam 5. 6. 7. 8. Heti 1 0,5 óraszám Összóraszám

Részletesebben

Középszintű szóbeli érettségi vizsga értékelési útmutatója. Olasz nyelv

Középszintű szóbeli érettségi vizsga értékelési útmutatója. Olasz nyelv Középszintű szóbeli érettségi vizsga értékelési útmutatója Olasz nyelv FELADATTÍPUS ÉRTÉKELÉS SZEMPONTJAI PONTSZÁM Bemelegítő beszélgetés 1. Társalgási feladat/interjú: három témakör interakció kezdeményezés

Részletesebben

OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI 1 4. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI 1 4. ÉVFOLYAM OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI 1 4. ÉVFOLYAM MATEMATIKA - számfogalom húszas számkörben - nyitott mondatok, hiányos műveletek, relációk - egyszerű szöveges feladatok - összeadás, kivonás, bontás, pótlás

Részletesebben

OM: PEDAGÓGIAI PROGRAM MÓDOSÍTÁSAI

OM: PEDAGÓGIAI PROGRAM MÓDOSÍTÁSAI Szent Anna Katolikus Óvoda és Általános Iskola OM: 027829 PEDAGÓGIAI PROGRAM MÓDOSÍTÁSAI 2014. A Szent Anna Katolikus Általános Iskola nevelőtestülete a 2014. március 27-én megtartott értekezletén a 7/2014.

Részletesebben

Fejlesztési terv I. Nagycsoportos óvodás gyermek általános, gyógypedagógiai, éves fejlesztési terve

Fejlesztési terv I. Nagycsoportos óvodás gyermek általános, gyógypedagógiai, éves fejlesztési terve A következő sorokban szeretném bemutatni egy olyan gyermek több éves fejlesztési tervét, aki óvódás korában gyógypedagógiai fejlesztést, általános iskolában pedig diszlexia - diszgráfia terápiát igényelt.

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Olvasás, írás, 1. évfolyam Írás, nyelvtan, 2. évfolyam

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Olvasás, írás, 1. évfolyam Írás, nyelvtan, 2. évfolyam A Nemzeti Alaptantervhez illeszkedő tankönyv-, taneszköz-, és Nemzeti Közoktatási Portál fejlesztése TÁMOP-3.1.2-B/13-2013-0001 MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Olvasás, írás, 1. évfolyam Írás, nyelvtan, 2. évfolyam

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1-4. ÉVFOLYAM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1-4. ÉVFOLYAM MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1-4. ÉVFOLYAM 51/2012. XII. 21.EMMI RENDELET 1.SZ. MELLÉKLETE ALAPJÁN Az általános iskola alsó tagozatán a magyar nyelv és irodalom tantárgy elsődleges célja az anyanyelvi kommunikációs

Részletesebben

A szöveges értékelés rendszere

A szöveges értékelés rendszere A szöveges értékelés rendszere A szöveges értékelést a pedagógusok végzik az iskola pedagógiai programjában elfogadott és rögzített elvek alapján. A tanév során az értékelés kitöltéséhez az alsós munkaközösség

Részletesebben

HELYI TANTERV. Tildy Zoltán Általános Iskola. Magyar nyelv

HELYI TANTERV. Tildy Zoltán Általános Iskola. Magyar nyelv HELYI TANTERV Tildy Zoltán Általános Iskola Magyar nyelv 5. évfolyam A tantárgy elsődleges célja a sikeres iskolai tanuláshoz, a tanulás eredményességéhez szükséges kulcskompetenciák, készségegyüttesek

Részletesebben

Adaptált kerettanterv

Adaptált kerettanterv Adaptált kerettanterv MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1-4. ÉVFOLYAM Az Apáczai Kiadó Helyi tantervi ajánlása alapján, kiegészítve a rendelkezésre álló 10%, illetve a szabadon tervezhető órakeret terhére felhasználható

Részletesebben

Helyi tanterv alsó tagozat

Helyi tanterv alsó tagozat Tartalomjegyzék Helyi tanterv alsó tagozat Magyar nyelv és irodalom Bevezető... 3 1. évfolyam... 5 2. évfolyam... 11 3. évfolyam... 20 4. évfolyam... 31 Német népismeret Bevezető... 42 1. évfolyam... 43

Részletesebben

KERETTANTERV A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK SZÁMÁRA

KERETTANTERV A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK SZÁMÁRA KERETTANTERV A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK SZÁMÁRA Enyhén értelmi fogyatékos tanulók nevelését, oktatását ellátó általános iskolák (1-8 évfolyam) előkészítő szakiskolák (9-10 évfolyam) speciális szakiskolák

Részletesebben

A tanulás fejlesztésének tanulása Tanulási program

A tanulás fejlesztésének tanulása Tanulási program A tanulás fejlesztésének tanulása Tanulási program Tematikus tananyag Tanulási program / Tanulói tevékenység Produktum/teljesítmény I. Bevezetés a tanulás fejlesztésének tanulásába 1. A T.F.T. célja, témakörei

Részletesebben

Szöveges értékelés 1-4. évfolyamon

Szöveges értékelés 1-4. évfolyamon 6. számú melléklet Szöveges értékelés 1-4. évfolyamon Készítette: A zrínyi Miklós Általános Iskola Nevelőtestülete 968 1-4. évfolyamon a tanulók magatartásának értékelése és minsítése a szöveges értékeléssel

Részletesebben

Debreceni Kinizsi Pál Általános Iskola Debrecen, Kuruc u Szervezeti egységkód: OM azonosító: Pedagógiai Program

Debreceni Kinizsi Pál Általános Iskola Debrecen, Kuruc u Szervezeti egységkód: OM azonosító: Pedagógiai Program Debreceni Kinizsi Pál Általános Iskola Debrecen, Kuruc u. 32-42. Szervezeti egységkód: 082036 OM azonosító: 031081 Pedagógiai Program 3.3 Helyi tanterv tantárgyanként-autista alsó tagozat Az alsó tagozat

Részletesebben

A projektidőszak (szeptember-november) tanterve. Anyanyelvismeret III.-IV. Osztály

A projektidőszak (szeptember-november) tanterve. Anyanyelvismeret III.-IV. Osztály Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Investește în oameni! Axa prioritară 1 Educație și formare profesională în sprijinul

Részletesebben

Testnevelés és sport 1. osztály

Testnevelés és sport 1. osztály R 521/jó 3/11/05 13:03 Page 21 Testnevelés és sport 1. osztály Rendgyakorlatok végzése: helyesen, biztosan hajtja végre kissé bizonytalan ismeretei hiányosak nem tudja végrehajtani A gimmnasztikai feladatokat:

Részletesebben

TÁNC ÉS DRÁMA 612 TÁNC ÉS DRÁMA 5. ÉVFOLYAM

TÁNC ÉS DRÁMA 612 TÁNC ÉS DRÁMA 5. ÉVFOLYAM TÁNC ÉS DRÁMA 612 TÁNC ÉS DRÁMA 5. ÉVFOLYAM TÁNC ÉS DRÁMA 613 CÉLOK ÉS FELADATOK A Tánc és dráma tantárgy tanterve nem elméleti ismeretek tanítását helyezi a középpontba, hanem a drámajáték eszköztárának

Részletesebben

Tantervi javaslat a magyar nyelv és irodalom oktatására a román tannyelvű osztályokban tanuló diákoknak I. rész

Tantervi javaslat a magyar nyelv és irodalom oktatására a román tannyelvű osztályokban tanuló diákoknak I. rész Ferencz Éva Tantervi javaslat a magyar nyelv és irodalom oktatására a román tannyelvű osztályokban tanuló diákoknak I. rész Módszertani alapvetés A magyar nyelv tanításának a célja a román tannyelvű oktatásban

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM MOZAIK KERETTANTERVRENDSZER AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA NAT 2003 MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1-4. évfolyam B változat Készítette: Földvári Erika A kerettantervrendszert szerkesztette és megjelentette: MOZAIK

Részletesebben

A GULNER GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM HELYI TANTERVE

A GULNER GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM HELYI TANTERVE A GULNER GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM HELYI TANTERVE 1 2. évfolyam 2015. 1. CÉLOK ÉS FELADATOK Az általános iskola alsó tagozatán a magyar nyelv és irodalom tantárgy elsődleges célja

Részletesebben

KERETTANTERV. Enyhén értelmi fogyatékos tanulók nevelését, oktatását ellátó. általános iskolák (1-8 évfolyam) elõkészítõ szakiskolák (9-10 évfolyam)

KERETTANTERV. Enyhén értelmi fogyatékos tanulók nevelését, oktatását ellátó. általános iskolák (1-8 évfolyam) elõkészítõ szakiskolák (9-10 évfolyam) KERETTANTERV Enyhén értelmi fogyatékos tanulók nevelését, oktatását ellátó általános iskolák (1-8 évfolyam) elõkészítõ szakiskolák (9-10 évfolyam) speciális szakiskolák 9-10 évfolyamai számára Ez a kerettanterv

Részletesebben

TÁMOP 3.4.3 08/2 Iskolai tehetséggondozás MŰVÉSZETI TEHETSÉGKÖR

TÁMOP 3.4.3 08/2 Iskolai tehetséggondozás MŰVÉSZETI TEHETSÉGKÖR TÁMOP 3.4.3 08/2 MŰVÉSZETI TEHETSÉGKÖR TÁMOP 3.4.3 08/2 TÁMOP 3.4.3 08/2 Elsődleges cél volt a gyermek személyiségét több irányból fejleszteni a kiemelkedő képességeit tovább csiszolni, a testilelki komfortérzetét

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Magyar nyelv és irodalom tantárgy helyi tantervében a kerettanterv kiegészítésére biztosított órakeret 2. évfolyam: Tematikai egység rövid címe Kerettantervi óraszám Helyi többlet- óraszám (±) Témakör

Részletesebben

A HÁZIREND MELLÉKLETE AZ OSZTÁLYOZÓVIZSGA TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEI

A HÁZIREND MELLÉKLETE AZ OSZTÁLYOZÓVIZSGA TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEI A HÁZIREND MELLÉKLETE AZ OSZTÁLYOZÓVIZSGA TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEI MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1. 4. évfolyam 1. évfolyam - Beszéljen a tanuló érthetően, tisztán. - Értse meg iskolai feladatait, tanítója utasításait,

Részletesebben

A projektidőszak (szeptember-november) tanterve. Anyanyelvismeret III.-IV. Osztály

A projektidőszak (szeptember-november) tanterve. Anyanyelvismeret III.-IV. Osztály Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Investește în oameni! Axa prioritară 1 Educație și formare profesională în sprijinul

Részletesebben

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 1 68035. Rumi Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium és Gyermekotthon (Rum-Kastély EGYMI)

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 1 68035. Rumi Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium és Gyermekotthon (Rum-Kastély EGYMI) Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 1 68035 OM azonosító: 038566 Rumi Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium és Gyermekotthon (Rum-Kastély EGYMI) HELYI TANTERV A tanulásban akadályozott

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Az egyéni, a közösségi, a társadalmi kommunikáció alapja a magyar nyelv ismerete és használata. A nyelv kultúrát formál, őriz és közvetít. A nyelv az emberi kommunikáció, a gondolkodás,

Részletesebben

5-6. évfolyam. Kommunikációs szándékok:

5-6. évfolyam. Kommunikációs szándékok: 5-6. évfolyam Az 5-6. évfolyamon folytatódó nyelvoktatás legfontosabb célja a tanulók célnyelvi kommunikatív kompetenciájának további fejlesztése. Ez továbbra is szoros kölcsönhatásban történik az adott

Részletesebben

NT MAGYAR NYELV ÉS KOMMUNIKÁCIÓ 6. TANMENETJAVASLAT. (heti 2 óra, azaz évi 74 óra)

NT MAGYAR NYELV ÉS KOMMUNIKÁCIÓ 6. TANMENETJAVASLAT. (heti 2 óra, azaz évi 74 óra) NT-11531 MAGYAR NYELV ÉS KOMMUNIKÁCIÓ 6. TANMENETJAVASLAT (heti 2 óra, azaz évi 74 óra) A tanmenetben megadott gyakorlatszámok csak tájékoztató jellegűek, nem a megoldandó feladatok mennyiségét jelölik,

Részletesebben

Német nyelv évfolyam

Német nyelv évfolyam Német nyelv 4-8. évfolyam 4. évfolyam Éves órakeret 92,5 + 37 Heti óraszám: 2,5 + 1 Témakörök Óraszám Az én világom, bemutatkozás 10 Én és a családom: a család bemutatása 12 Az iskolám: az osztályterem

Részletesebben

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal!

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal! II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen

Részletesebben

A sajátos nevelési igényű tanulók integrált oktatásának munkaterve a 2015/ 2016 os tanévre

A sajátos nevelési igényű tanulók integrált oktatásának munkaterve a 2015/ 2016 os tanévre A sajátos nevelési igényű tanulók integrált oktatásának munkaterve a 2015/ 2016 os tanévre A sajátos nevelési igényt a megyei szakértői bizottság szakvéleményben állapítja meg. Az Intézményben integráltan

Részletesebben

XIII. Az enyhe értelmi fogyatékos tanulók iskolai oktatásának 1. és 5. évfolyamtól kifutó helyi tanterve 1-8. évfolyam

XIII. Az enyhe értelmi fogyatékos tanulók iskolai oktatásának 1. és 5. évfolyamtól kifutó helyi tanterve 1-8. évfolyam XIII. Az enyhe értelmi fogyatékos tanulók iskolai oktatásának 1. és 5. évfolyamtól kifutó helyi tanterve 1-8. évfolyam A 17/2004. (V.20.) OM rendelet 1. számú mellékletével kiadott kerettanterv alapján

Részletesebben

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal!

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal! II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen

Részletesebben

Tanmenetjavaslat a nyelvtan és helyesírás tanításához a 2. évfolyam számára

Tanmenetjavaslat a nyelvtan és helyesírás tanításához a 2. évfolyam számára Tanmenetjavaslat a nyelvtan és helyesírás tanításához a 2. évfolyam számára Készült Fülöp Mária Szilágyi Ferencné Nyelvtan és helyesírás tankönyve és munkafüzete alapján. Éves órakeret: 72 óra Heti órakeret:

Részletesebben

KÉPESSÉGFEJLESZTÉS 1-4. KÉPESSÉGFEJLESZTÉS 1 4. ÉVFOLYAM

KÉPESSÉGFEJLESZTÉS 1-4. KÉPESSÉGFEJLESZTÉS 1 4. ÉVFOLYAM KÉPESSÉGFEJLESZTÉS 1 4. ÉVFOLYAM 1251 BEVEZETŐ Az iskolába lépő gyermek élete gyökeresen megváltozik- Ideje nagy részét a játék helyett a tanulás tölti ki. Olyan pszichikus funkciók fejlesztése szükségeltetik

Részletesebben

Kompetencia alapú óvodai programcsomag. Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21.

Kompetencia alapú óvodai programcsomag. Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21. Kompetencia alapú óvodai programcsomag Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21. Kompetencia alapú képzés fogalma Kompetencia alapú képzésen az ismereteken alapuló, de a készségek,

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA IV. rész HELYI TANTERV

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA IV. rész HELYI TANTERV A Cecei Általános Iskola és Alapi Tagiskolájának PEDAGÓGIAI PROGRAMJA IV. rész HELYI TANTERV Az integráltan tanuló sajátos nevelési igényűek nevelési programja és a tanulásban akadályozottak helyi tanterve

Részletesebben

KPN 2014. bemutatóóra Kada Mihály Általános Iskola

KPN 2014. bemutatóóra Kada Mihály Általános Iskola KPN 2014. bemutatóóra Kada Mihály Általános Iskola Pedagógus neve: Jászfalvi Ildikó Osztály: 1. a osztály Műveltségi terület: Magyar nyelv és irodalom Tantárgy: magyar irodalom Tananyag: A sajtot osztó

Részletesebben

Ének-zene. 1. évfolyam 1. félév

Ének-zene. 1. évfolyam 1. félév Ének-zene 1. évfolyam 1. félév Hibátlanul el tudja mondani és ritmizálni a népi mondókákat, énekelni a tanult gyermek és népi gyermekjátékdalokat. A dalok éneklését egyenletes mozgásokkal tudja kísérni.

Részletesebben

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Az előadás vázlata A közoktatás egyik legnehezebb, megoldásra váró problémája A differenciálás Az egyének differenciált

Részletesebben

FÉLÉVI ÉRTÉKELÉS. ceruzái: általában rendben gyakran hiányosak hegyezetlenek egyedül pakol még segítséggel pakol

FÉLÉVI ÉRTÉKELÉS. ceruzái: általában rendben gyakran hiányosak hegyezetlenek egyedül pakol még segítséggel pakol FÉLÉVI ÉRTÉKELÉS Magatartás... Társas kapcsolatai 2. Magatartása, viselkedése Beilleszkedése, környezetéhez 4. Figyelme barátkozó udvarias alkalmazkodó nehezen barátkozó zárkózott, magányos elutasító vezéregyéniség

Részletesebben

ISKOLA. Órakeret Témakör iskolám, osztálytermem

ISKOLA. Órakeret Témakör iskolám, osztálytermem 2. évfolyam A 2. évfolyam megkezdésekor a tanulók már rendelkeznek idegen nyelvi tapasztalatokkal így az általános célkitűzések az alábbiak szerint fogalmazhatók meg: 1. az idegen nyelv tanulása iránti

Részletesebben

TANULÁSMÓDSZERTAN 5. évfolyam 36 óra

TANULÁSMÓDSZERTAN 5. évfolyam 36 óra TANULÁSMÓDSZERTAN 5. évfolyam 36 óra A tanulási folyamat születésünktől kezdve egész életünket végigkíséri, melynek környezete és körülményei életünk során gyakran változnak. A tanuláson a mindennapi életben

Részletesebben

A NEMZETI ALAPTANTERV ALAPJÁN ÁTDOLGOZOTT HELYI TANTERV ALSÓ TAGOZAT 1-4 ÉVFOLYAM

A NEMZETI ALAPTANTERV ALAPJÁN ÁTDOLGOZOTT HELYI TANTERV ALSÓ TAGOZAT 1-4 ÉVFOLYAM II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY 4243 TÉGLÁS A NEMZETI ALAPTANTERV ALAPJÁN ÁTDOLGOZOTT HELYI TANTERV ALSÓ TAGOZAT 1-4 ÉVFOLYAM 2007. DECEMBER Kiegészítve 2011.

Részletesebben

Kerettantervi ajánlás a helyi tanterv készítéséhez az EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.01.

Kerettantervi ajánlás a helyi tanterv készítéséhez az EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.01. Kerettantervi ajánlás a helyi tanterv készítéséhez az EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.01.1 (A) változatához Magyar nyelv és irodalom az általános iskolák 5 8. évfolyama

Részletesebben

VII. Az enyhe értelmi fogyatékos tanulók iskolai oktatásának helyi tanterve 1-8. évfolyam

VII. Az enyhe értelmi fogyatékos tanulók iskolai oktatásának helyi tanterve 1-8. évfolyam VII. Az enyhe értelmi fogyatékos tanulók iskolai oktatásának helyi tanterve 1-8. évfolyam A 17/2004. (V.20.) OM rendelet 1. számú mellékletével kiadott kerettanterv alapján 1 Tartalomjegyzék Célok, feladatok...4

Részletesebben

Kinizsi Pál Általános Iskola Debrecen, Kuruc u. 32-42. OM azonosító: 031081. Pedagógiai Program

Kinizsi Pál Általános Iskola Debrecen, Kuruc u. 32-42. OM azonosító: 031081. Pedagógiai Program Kinizsi Pál Általános Iskola Debrecen, Kuruc u. 32-42. OM azonosító: 031081 Pedagógiai Program 3.4 Helyi tanterv tantárgyanként-autista felső tagozat Érvényes: 2013. szeptember 1-től A felső tagozat helyi

Részletesebben

BESZÉD ÉS ANYANYELV. Nyelvtan-helyesírás 2. osztályosoknak TANMENET

BESZÉD ÉS ANYANYELV. Nyelvtan-helyesírás 2. osztályosoknak TANMENET BESZÉD ÉS ANYANYELV Nyelvtan-helyesírás 2. osztályosoknak TANMENET Beszéd és anyanyelv Nyelvtan-helyesírás 2. osztályosoknak Tematika és tanmenet (55 óra) 1. félév heti 1 óra 2. félév heti 2 óra ÓRA CÍM

Részletesebben

Kerettanterv az enyhén értelmi fogyatékos tanulók számára. Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat (1-4. évfolyam)

Kerettanterv az enyhén értelmi fogyatékos tanulók számára. Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat (1-4. évfolyam) 1 Kerettanterv az enyhén értelmi fogyatékos tanulók számára Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat (1-4. évfolyam) Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók számára készült kerettanterv céljaiban,

Részletesebben

II. 4. A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓKRA OKTATÁSÁRA-NEVELÉSÉRE VONATKOZÓ KÜLÖN SZABÁLYOZÁSOK

II. 4. A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓKRA OKTATÁSÁRA-NEVELÉSÉRE VONATKOZÓ KÜLÖN SZABÁLYOZÁSOK II.4.1. A sajátos nevelési igényhez igazodó feladatok szervezése Intézményünk a feladatok megszervezését a részben kötelező és nem kötelező órák szervezésével látja el, amelyeken a felzárkóztatás, képességkibontakoztatás

Részletesebben

HELYI TANTÁRGYI RENDSZER MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

HELYI TANTÁRGYI RENDSZER MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Tantárgy: (helyi) MAGYAR NYELV IRODALOM Évfolyam: 1. 2-4. 2-4. Óraszámok Tantárgy Óraszám évfolyamonként 1. 2. 3. 4. Magyar nyelv és irodalom 8 Magyar nyelv 4 3 3 Irodalom 4 5 4 Éves óraszám 288 288 288

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1-4. ÉVFOLYAM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1-4. ÉVFOLYAM MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1-4. ÉVFOLYAM Az általános iskola alsó tagozatán a magyar nyelv és irodalom tantárgy elsődleges célja az anyanyelvi kommunikációs képességek fejlesztése, és az ehhez elengedhetetlen

Részletesebben

Tanulásban akadályozottak tanterve 1-8. évfolyam

Tanulásban akadályozottak tanterve 1-8. évfolyam Tanulásban akadályozottak tanterve 1-8. évfolyam TANTÁRGYI RENDSZER ÉS ÓRASZÁMOK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1 8. OSZTÁLY JAVASOLT ÓRAKERET Tematikai egység évfolyam 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. I.BESZÉDKÉSZSÉG,

Részletesebben

KUDARC AZ ISKOLÁBAN Óvoda-iskola átmenet

KUDARC AZ ISKOLÁBAN Óvoda-iskola átmenet KUDARC AZ ISKOLÁBAN Óvoda-iskola átmenet Szász Endre Általános Iskola és AMI Schmidt Márta gyógypedagógus martaschmidt67@gmail.com 2015. május 7. - Ha van négy barackod, és adok még egyet, hány barackod

Részletesebben