TANULÁSBAN AKADÁLYOZOTTAK TANTERVE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TANULÁSBAN AKADÁLYOZOTTAK TANTERVE"

Átírás

1 TANULÁSBAN AKADÁLYOZOTTAK TANTERVE RADÓ TIBOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY 1

2 Tartalomjegyzék Tantárgyi rendszer és óraszámok... 3 Magyar nyelv és irodalom 1-8. évfolyam...5 Történelem és társadalmi ismeretek 5-8. évfolyam...31 Matematika 1-8. évfolyam...41 Informatika 5-8. évfolyam...64 Környezetismeret 1-4. évfolyam...69 Természetismeret évfolyam...79 Természetismeret Biológiai Fizikai Kémiai ismeretek évfolyam...84 Földrajz 6-8. évfolyam...94 Német nyelv 7-8. évfolyam Ének-Zene 1-8. évfolyam Rajz és kézművesség Életvitel és gyakorlati ismeretek 1-8. évfolyam Testnevelés és sport Osztályfőnöki

3 TANTÁRGYI RENDSZER ÉS ÓRASZÁMOK TANULÁSBAN AKADÁLYOZOTT TANULÓK ISKOLÁI SZÁMÁRA 1 8. évfolyam Tantárgyak Az évfolyamok óraszámai H Magyar nyelv és irodalom ,5 5 4,5 4 4 Történelem és társadalmi ism Matematika Informatika Környezetismeret Természetismeret ,5 0 0 Természetismeret Biológia-egészségtan, fizika, kémia ,5 2,5 Földrajz ,5 1,5 1,5 Német nyelv Ének-zene Rajz és kézművesség , Életvitel és gyakorlati ismeretek Testnevelés és sport Osztályfőnöki Kötelező óraszám ,5 22,5 22,

4 Pedagógiai célú rehabilitációs foglalkozások Foglalkozások Heti H óra Kognitív képességek, figyelememlékezetfejlesztés Kommunikációs képességek, szociális képességek. Dislexia, discalculia prevenció Logopédia Tér és időészlelési képesség zavarai, Grafomotoros készség fejlesztés Számolási készség zavarai Olvasás- helyesírás, nyelvi rendszer zavarai Gyógytestnevelés Összes óraszám

5 Magyar nyelv és irodalom 1 8. évfolyam Óraszámok Évfolyamok H Heti óraszám ,5 5 4,5 4 4 Éves óraszám ök Évfolyamok Kommunikáció Nyelvi ismeretek Nyelvtani ismeretek Olvasás, szövegértés Olvasás, ismerkedés az irodalommal Irodalomolvasás, tájékozódás az irodalmi kifejezésformákban Írás, íráshasználat Fogalmazási ismeretek, szövegértés, szövegalkotás 5

6 1 4. évfolyam Célok Az anyanyelvi kommunikáció fejlesztése, az anyanyelv igényes köznyelvi formájának megismertetése és használata. A kommunikációs igény motiválása. A tanuláshoz, az önálló ismeretszerzéshez szükséges alapkészségek kialakítása. A szövegértő képesség megalapozása. Kommunikáció különböző csatornák igénybevételével. A beszédfejlődés hátrányainak, valamint a kognitív funkciók sérülésének kompenzálása. Feladatok A tantárgy fejlessze a beszédpercepciós képességet és a beszédértést. Gazdagítsa a tanulók által aktívan használt szókincset. Sajátíttassa el a kommunikációs helyzeteknek megfelelő szövegalkotást, magatartási, társalgási, udvariassági formulákat. Gyakoroltassa az érthető, megközelítően természetes ritmusú hangos beszédet. Tegye gyakorlottá a tanulókat a szóbeli szövegértésben. Közelítse a tanulók beszédét a köznyelvi kiejtési normához. Sajátíttassa el a néma és a hangos olvasást. Fejlessze az íráskészséget, az összerendezett írásmozgások kialakulását, teremtse meg az írásbeli nyelvhasználat lehetőségét. Csökkentse a meglévő nyelvhasználati zavarokat, tegye tudatosabbá a nyelvhasználatot. Ismertesse meg nemzeti kultúránk hagyományait, neveljen az anyanyelv megbecsülésére. Formálja a tanulók személyiségét, gazdagítsa érzelemvilágukat, a korrekciós szempontok érvényesítésével enyhítse a személyiségfejlődés zavarainak következményeit. Fejlesztendő készségek, képességek, attitűdök Kommunikáció Kommunikációs képesség. A köznyelvi ejtés tisztasága. A szituációnak megfelelő hangerőváltás képessége. Beszédkészség. A beszédmegértési képesség és a szövegösszefüggés megértésének képessége. Az információk felidézésének képessége. A tanult nyelvi fordulatok alkalmazásának képessége. Szóbeli és írásbeli szövegalkotási képesség. Képesség értelmes mondatokkal való közlésre. Képesség rövid írásmű (üzenet, levél) megírására. Hibajavítási képesség tanári segítséggel. Szocializációs, együttműködési készség. Nyelvi ismeretek A tanult nyelvtani fogalmak, ismeretek felidézésének képessége konkrét példákon, helyzetekben. A gondolkodási képességek (elemzés, összehasonlítás, lényegkiemelés, absztrakció). A helyesírási készség. Szabályok alkalmazásának képessége. Olvasás, szövegértés Az olvasási folyamat háttérképességei (vizuális és akusztikus figyelem, emlékezet, téri tájékozódási képesség, lateralitás, auditív és vizuális megkülönböztetés, vizuomotoros koordináció). A hangos és néma olvasás technikai jellegű készségei. Szövegértő, -elemző képesség. Az önálló ismeretszerzési, tanulási képesség. Gyermeklexikonok használatában jártasság. Gondolkodási képességek. Nyelvi kifejezőképesség. Verbális emlékezet. Írás, íráshasználat Az írás jelrendszerének elsajátításához szükséges képességek síkban, térben való tájékozódás, a finom motorika, az összerendezett írásmozgás. A vizuális figyelem, differenciálás képessége. Az íráskészség fejlesztése, eszközszíntű használatának képessége. Önellenőrzés, hibajavítás képességének, szokása. Írásbeli szövegalkotás képessége. 6

7 Magyar nyelv és irodalom hosszú 1. osztály A tantárgy tanításának célja A tantárgy tananyagának elsajátításához szükséges alapkészségek felmérése és szükség szerinti fejlesztése. A nyelvhasználat megalapozása. A kifejezőkészség fejlesztése. A vizuomotoros készség fejlesztése, az általános tájékozottság segítése. Követelmény A tanulók törekedjenek a tiszta hangoztatásra, egy kép nyújtotta vizuális élmény megfogalmazására mesereprodukálásra kérdések és vizuális élmény segítségével tudják a szóban megkeresni a keresett hangot Ismerjék az írást megalapozó íráselemeket, tudják azokat megnevezni, alakítani. Tartalom A beszédbeli elmaradás csökkentése beszédhibák javítása szókincsbővítés mondatalkotás hangsúlyos, ritmikus beszéd mesereprodukálás Ragok, jelek használata Vizuomotoros készség fejlesztése Testséma és az egyensúlyérzékelés fejlesztése Iránydifferenciálás Téri tájékozódás Vizuális észlelés fejlesztése Szem kéz koordinációja Alakállandóság Alak, háttér felfogás fejlesztése Vízuális megfigyelő és elemző képesség fejlesztése Finommotorika és a taktilis érzékelés fejlesztése Hallásfejlesztés Beszédészlelés, beszédértés fejlesztés Feldolgozandó témák Kommunikáció javasolt óraszám heti 2 óra Anyanyelvi ismeretek heti 1 óra Írás, íráshasználat heti 1 óra Ajánlott tanári eszközök: Beszéd, Én is tudok beszélni I-II., Lexi, Tudod-e?,Ez volnék én?, Gyakorlóanyag a pöszeség javításához., Írás-olvasás: Tudod-e? Hüvelykujjam, Szebben akarok írni I-II., Mond ki, írd le, törd a fejed! Színezd ki, rajzolj te is! Színezd ki, számolj te is! Lexi Mondókás könyv 7

8 Tanulói eszközök: Lexi, Tudod-e? Mesék csodái vázolólap Kommunikáció Cél: A beszédmegértés képességének fejlesztése. A lehetőségekhez viszonyított tiszta hangképzés. A szóbeli kifejezőképesség fejlesztése ( szókincs, mondatalkotás ) A beszédkedv motiválásával alakítsuk ki az igényt a megnyilatkozásra, szóbeli kapcsolatteremtésre, ennek fenntartására. A témakörök feldolgozása segítse az általános tájékozottságuk bővülését. Követelmény: A tanulók beszéde legyen érthető, törekedjenek a tiszta hangoztatásra. Értsék a beszédet. Tudjanak kérdésre választ adni. Tudjanak társaiknak, nevelőiknek beszédébe bekapcsolódni. Tudják megmondani nevüket, lakcímüket. Használjanak a napszaknak megfelelő köszönési formát. Tudjanak tárgyakat, cselekvéseket megnevezni ismeretkörükből. Tudjanak egyszerű utasításoknak megfelelően cselekedni. Tartalom: Az iskola (előkészítő) nyújtott első osztályába érkező gyermek életkori sajátosságai közül ki kell emelni 3 jellemzőt, amelyek befolyásolják a nyelvi kommunikációs készség fejlődését és fejlesztési lehetőségeit. A gyermek környezetéből érkező ingerek közül azokat választja ki és szintetizálja észleléssel, amelyek érzelmileg közel állnak hozzá, felhívják a figyelmét. Cselekedeteinek irányítását, módját is érzelmei határozzák meg, s a felnőtthöz fűződő érzelmi kapcsolata nyújtja a gyermek számára az indítékot cselekedeteihez. Jellemző tevékenységformája a játékos cselekedtetés. Beszédükre jellemző, hogy elbeszélésükben nem a logikai vagy az időbeni sorrend kap hangsúlyt, hanem egyegy kiragadott részletmomentum, a számára legérdekesebb. Mondanivalójuk általában aránytalan felépítésű. Az ebbe a korosztályba tartozó gyerekek inkább tudnak a felnőttel kapcsolatba lépni, mint társaikkal. Ez a kapcsolat vezet át az életkor növekedése során a kortárs kapcsolatok kialakulásához, fenntartásához. A beszédvizsgálat témakörei: 1. A beszédhang-hallás és hanglejtés, a beszédritmus és mondathangsúly. 2. Az ismert szavak jelentésterjedelme. 3. Egy kép nyújtotta vizuális élmény megfogalmazása. 4. Szövegalkotás és újraalkotás kérdések nyomán reprodukcióval és képzelet segítségével. 5. Játékhelyzetekben kialakuló párbeszéd. A fejlesztés programja: 1. Ritmus és mondathangsúly: A témakör a ritmus, a ritmusváltozás illetve a változás ritmusának, valamint a mondathangsúly jelentésének a felfogását tűzi ki célul. A ritmikus szöveg gyakorlásának fejlesztő hatása van a memória fejlesztésére, a beszédkészség fejlesztésére, a beszédminőség belső koordinációjára. Kifejező, jól érthető erősen ritmikus verseket ajánlott választani, melyhez mozgást kell kapcsolni. Lehet gyorsítani, lassítani az ütemen. Párbeszédes játékok- fejlesztik a másikra való reagálás képességét. Hangsúly játékok utasításnak megfelelő tevékenység pl. Ülj le a kockára! Ülj le a piros székre! 8

9 2. Képleírás, mesefolytatás szóban és rajzban, a mesereprodukció. A képleírásban a gyerekeknek a vizuális élményt át kell tenniük nyelvi jelekbe vagyis meg kell fogalmazniuk. A Meséld el mit látsz a képen utasítás helyett ajánlott a képre jellemző, lényegreutaló szóval kezdeményezni. Ezzel megkönnyítjük a gyermek számára a lényeg megragadását, a lényeg felé tereljük a gyermek figyelmét. A mesefolytatás során megismerhető a tanuló összefüggő beszédkészsége, mondatfűzése, jelentéstani nyelvtani tájékozottsága. Mesereprodukálás: több féle módon történhet. Először diafilm bemutatása után, a pedagógus saját szavaival mondja el a történetet és csak ezután várjuk el a reprodukálást, segítségként vizuális élményt felelevenítő képeket mutatunk. A sorrendet megcserélve kérjük a reprodukálást. A későbbi időszakban már az élőbeszéd megerősítésére lehet magnót, lemezjátszót alkalmazni. 3. Beszédhang, szókincs és mondatalkotás A szegényes szókincsen, a bizonytalan szövegalkotáson javíthat a szókincsjáték. Szóeleji és szóvégi hangok hangoztatása az utolsó hanggal kezdődő szavak keresése. Adott hanghoz szavakat gyűjtünk. Kérdés-válasz játékkérdésfeltevés, párbeszédgyakorlása, válaszolós játék. Hangutánzó gyakorlatok. Fokozatosan el kell jutni, hogy tőmondatok használatát felváltsa a helyes rag- és képzőhasználattal megalkotott bővített mondat. A főnévi ragokat és jeleket azok megjelenési sorrendjében gyakoroltatjuk. Tárgyrag: -t Helyviszony: -ba, -be később ban,-ben Birtokosjel: -é Birtokos személyrag: -m később -d; -é (tehát csak az egyesszámúak) Többesjel: -k Részeshatározó: -nak, -nek Helyviszony: -n, Helyviszony: -ból, -ből Helyviszony: -ra, -re Eszközhatározó: -val, -vel Helyiszony: -nál, -nél Helyviszony: -hoz, -hez, -höz Helyviszony: -ról, -ről Helyviszony: -tól, -től Szavak szótagokra bontása, ejtése szünetekkel. Mondatok szavakra bontása képekkel, majd kép nélkül nagymozgásba ágyazottan. (pl. karikákba lépni szavanként) 9

10 Anyanyelvi ismeretek Cél: A nyelvhasználat alapozása. Az önkifejezés képessége elemi szinten. Kapcsolatteremtő képesség beszéd útján. Gondolatok kifejezése a mindennapi helyzethez alkalmazkodva. A környezet megfigyelése, analizáló, szintetizáló, lényegkiemelő képességek fejlesztése. Nyelvtani szabályok kialakítása, tudatosítása. Élvezze a mesét. Követelmény: Tudja élményeit, mondanivalóját kifejezni, környezetére vonatkozóan rendelkezzék ismeretekkel. Vegyen észre egyszerű összefüggéseket és tudja ezeket megfogalmazni. Tartalom: A témakörök feldolgozása a megfigyelésen, a tapasztaláson alapuljon. Nyújtsunk sok vizuális élményt. A témákat a kép, a cselekvés és szó egységében lehet maradéktalanul feldolgozni. Témák: Testünk Család (Lakhely, Otthon, Foglalkozások) Évszakok Közlekedés Növények Állatok Napszakok, Színek A témák jó lehetőséget nyújtanak önmaguk és környeztük megismerésére, a legalapvetőbb szókincs megszerzésére. A mesék, versek tanulása fejlessze szépérzéküket. A pedagógus bemutató olvasása nyújtson élményt és beszédmintát. Írás- íráshasználat: Cél: Összerendezett írásmozgás alapozása, kialakítása Rendezett, tiszta írásmunkára nevelés, iránytartás. Íráselemek vázolása. Követelmény: Tudja a helyes ceruzafogást. Tudjon tájékozódni a füzetlapon, irányt tudjon tartani. Tudja írni az álló-, fekvő-, ferdeegyenest, a kört, a csészevonalat, a kapuvonalat, a fecskevonalat és a cseppvonalat. Tartalom Testséma és az egyensúly érzékelés fejlesztése Iránydifferenciálás Téri tájékozódás 10

11 Feladatok: Testrészek tudatosítása. Érzékszervek funkciójának ismerete. Mozgás, mozgásutánzás, egyensúly érzékelés fejlesztése. Téri helyzetek, viszonylatok észlelésének kialakítása. Bal-jobb irányok megkülönböztetése, a lateralitás fejlesztése. Szimmetria felfedezése. Vizuális észlelés, fejlesztése Szem-kéz koordináció. Alakállandóság. Alak háttér felfogás fejlesztés. Vizuális megfigyelő és elemző képesség fejlesztése. Finommotorika és a taktilis érzékelés fejlesztése, grafomotoros fejlesztés. Az írástanuláshoz szükséges finommozgások kialakítása, a vizuális megfigyelő és elemző képesség fejlesztése. Feladatok: A szem-kéz koordináció fejlesztése Az íráshoz szükséges testhelyzet begyakorlása, a helyes írószertartás elsajátítása, a laza csuklómozgás beidegzése. A formaemlékezet fejlesztése Irányok differenciálása Az ábrázolókészség fejlesztése, az írni tanuláshoz szükséges betűelemek elsajátítása. Számonkérés Szóbeli: képek megnevezése Eseményről mondatalkotás kérdés segítségével Szóbeli utasítás végrehajtása Írásbeli: előírt íráselem fojtatása 11

12 1. évfolyam Megismerő időszak Tartalom vizuális auditív figyelem megfigyelése verbális képesség felmérése (beszédhiba) aktív és passzív szókincs felmérése lateralitás (bal - jobb) megfigyelése, kialakítása Fejlesztő játékok gyakorlatok Szem kéz koordináció Alak-háttér Alakállandóság Téri irányok Térbeli összerendezés Látás hallás utján szerzett információ összekapcsolás mozdulattal, mozgássorral Intermodalitás Kommunikáció Beszéd Nyelvi ismeretek, Olvasás, szövegértés Olvasási képesség Irodalmi ismeretek alapozása Írás, íráshasználat Beszédtechnikai gyakorlatok Légzőgyakorlatok Ajakgyakorlatok Nyelvgyakorlatok Ciklikus hangsorok szótagok utánmondása Beszédlégzés, tiszta hangoztatás, helyes ejtés. Passzív szókincs aktivizálása. Szókincsgyarapítás. társas érintkezés gyakran használt formulái. Szituációs játékok mindennapi élethelyzethez kapcsoltan. Hang, betű. ABC betűtanítás terjedelme: Magánhangzók, egyjegyű mássalhangzók és a kisbetűkkel azonos alakú nagybetűk. Beszédhangok felismerése szavakban. Az ábécé betűi. Magánhangzók és mássalhangzók időtartama, ejtésük, jelölésük írásban. Szótagolás. Mondatkezdés, -zárás, nevek kezdőbetűinek írása. Írásjelek: pont, vessző, kérdőjel, felkiáltójel. A mondatkezdő nagybetű pirossal. Analízis szintézis gyakorlatok. Hangok helye és azok jelölése.. A választott anyanyelvtanítási módszernek megfelelően az olvasás jelrendszerének, technikájának elsajátítása, szótagoló olvasással. Értő olvasás a tanult betűkre szerkesztett szavakon, szövegeken. Ismerkedés gyermekkönyvekkel. Versek, mesék, gyermekjátékok, mondókák. Téri tájékozódás síkban. Kézügyesítő, lazító gyakorlatok. Szerialitás kialakítása, ciklikus sorok, betűelemek. Az írástanulás előkészítése. Vonalvezetési gyakorlatok. Betűelemek, tanult betűk alakítása, kapcsolása. Írás vonalközbe. Füzethasználat. A tanult betűk írása, kapcsolása. Szavak, rövid mondatok írása. Tollbamondás: látó halló előkészítéssel (szavak a szóanyagból) Tevékenységek Légzőgyakorlatok, artikulációs gyakorlatok, játékos hangutánzások. A társas érintkezés mindennapos formáinak változatos helyzetekben történő gyakorlása (bemutatkozás, köszönés, kérdezés, válaszadás, megszólítás). Eseményekről, eseményképekről mondatok alkotása. Akusztikus és vizuális érzékelés, észlelés, differenciálás folyamatos gyakorlása. Hanganalízis, hangösszevonás. Betűfelismerés, hangoztatás. Betűk, hangok válogatása, rendezése, csoportosítása adott szempontok alapján (pl. magánhangzók időtartama, mássalhangzók zöngéssége). 12

13 Szótagok, szavak, rövid mondatok (szövegek) hangos, szótagoló olvasása. Néma olvasás után a megértés bizonyítása segítséggel történő feladatmegoldással (jelöléssel, cselekvéssel, rajzzal, egyeztetéssel, kiegészítéssel, válaszadással). Betűelemek vázolása, írása, kapcsolása, a tanult betűk leírása tollbamondás után, előkészítéssel. Szavak, rövid mondatok másolása. Feladatok a mondatkezdő betű, a mondatvégi írásjel segítséggel történő alkalmazására. A tanult mondókák ritmizálása, közös és egyéni mondogatása. Bekapcsolódás mesék (részletek) dramatizálásába. Alapszókészlet Hosszú magánhangzó a szótőben: ásó, dió, fű, ír, ló, óra, őz, síp, út, só, kő, Hosszú egyjegyű mássalhangzó a szótőben: áll, itt, ott, Követelmény Minimum: Mutasson fel a tanuló mérhetően folyamatos fejlődést a kommunikációs készségében, tudjon bekapcsolódni beszélgetésekbe kérdéssekkel, válaszadással. Legyen képes közreműködni egyszerű üzenetek átadásában. Tuja elmondani saját és utcája nevét. Tudjon szavakat, rövid mondatokat másolni írottról, nyomtatottról, látó halló tollbamondás után rövid szavakat leírni. Legyen biztos betűismerete a tanult betűk körében. Legyen képes három négy mondóka, vagy vers elmondására. Egy két szótagból álló szavak olvasása. Optimum: Beszéljen érthetően, tagoltan, helyes köznyelvi kiejtéssel, helyes ritmusban. Legyen képes szövegértést bizonyító feladatok megoldására, segítséggel, előkészítéssel. Magasabb évfolyamra lépés feltételei Tudjon beszámolni eseményekről, élményekről, kérdések és szemléltető segítségével. Rendelkezzen betűismerettel. Szótagoló olvasással tudjon ismert és gyakorolt nyomtatott és írott szavakat elolvasni. Olvasási sebesség: 10 szótag/perc. A tanult betűket tudja alakítani, írottról tudjon másolni. Számonkérés formája Szóbeli: spontán beszéd, képolvasás. Írásbeli: rajzban a megértés képi megjelenítése. Egyszerű szerkesztett feladatlapok illetve a tankönyv feladatai, évvégi felmérő ajánlatai. 13

14 2. évfolyam Megismerő időszak Tartalom Hangképzés, beszéd tisztasága olvasott szavak megértésének megállapítása írásmozgás fejlettségének megfigyelése tanult betűk elhelyezése sorközbe. Hiányosságok pótlása, betűfelismerés betűalakítás Kommunikáció Beszédtechnikai gyakorlatok. Helyes artikuláció, időtartam, hangsúly, hanglejtés, hangerő. Köznyelvi kiejtés A mindennapi érintkezés nyelvi fordulatai. Mondatok Beszéd tartalmi bővítése, pontosítása ki? hol? mit? mikor? kérdésekre válaszoló szavakkal. Szóbeli szövegalkotás Szövegalkotás megalapozása képsorról, eseményekről, élményekről mondatok alkotása. Időrend megállapítása. Nyelvi ismeretek, Hang, betű, szótag, szó, mondat, szöveg differenciálása. helyesírás Az ábécé (magánhangzók, mássalhangzók). ABC betűtanítás terjedelme: kétjegyű mássalhangzók és a még ismeretlen nagybetűk Hangok időtartama, jelölésük. Szótagolás. Mondatok, nevek helyesírása, j ly jelölése a tanult szavakban. Magán- és mássalhangzók időtartamának jelölése írásban. Olvasás, szövegértés Olvasási képesség Irodalmi ismeretek Írás, íráshasználat A választott módszernek megfelelően az olvasás jelrendszere, technikája (ütemes szótagolás, szóképes olvasás). Értő olvasás a tanult betűkre szerkesztett szavak, szövegek, versek, mesék felhasználásával. Néma olvasás után a megértés bizonyítása. Olvasmányok feldolgozása irányítással. Versek, mesék, mondókák, nyelvtörők. Közmondások, szólások Az írás jelrendszere. Szövegek másolása írottról, nyomtatottról. Szavak, mondatok tollbamondás utáni írása előkészítéssel. Begyakorolt szavak emlékezet utáni írása. 14

15 Tevékenységek Gyakorlatok a hallási, a látási figyelem és emlékezet fejlesztésére. Tájékozódási gyakorlatok térben, síkon, testen irányok, arányok megfigyelése, a megfelelő nyelvi kifejezések használata. Gyakorlatok a helyes artikuláció, hangsúly, hangerő, beszédtempó kialakítására. Játékos szituációkon keresztül a helyzethez alkalmazkodó kommunikációs formák gyakorlása. Bekapcsolódás a mindennapi társas érintkezésbe, beszélgetésekbe. Egyszerű kommunikációs helyzetekben kérdezés, válaszadás, üzenetek átadása. Eseményekről, élményekről, képekről mondatok alkotása az időrend betartásával. Szókincsbővítés, új kifejezések alkalmazása. Szógyűjtések, mondatbővítések kérdések segítségével más tantárgyak szakszavainak használata. Ismerkedés a gyermeklexikonnal. Szavak hangokra bontása, helyes ejtés, hangok időtartama. Betűk felismerése, hangoztatása, differenciálása. Adott szempontok alapján történő rendezésük, válogatásuk, csoportosításuk. Betűkből szavak alkotása, hiányzó betűk pótlása. Hangos olvasás gyakorlása változatos formában (pl. párbeszéd olvasása, válogató olvasás technikai, grammatikai szempont szerint). Némán olvasott szövegek megértésének bizonyítása irányított feladatmegoldással (jelöléssel, kiegészítéssel, válaszadással, tartalom megbeszélésével). Gyakorlatok jelek, piktogramok felismerésére, értelmezésére, rajzos utasítások értelmezésére ritmikus sorok rajzolása, ábra, alak előállítása pontok összekötésével. Másolás írottról, nyomtatottról. Látási-hallási előkészítéssel szavak, rövid mondatok írása tollbamondással. Begyakorolt szavak emlékezet utáni írása. Nevek, mondatok helyesírásának és a j hang kétféle jelölésének változatos formában történő gyakorlása. Mondókák, versek ritmizálása, mesék dramatizálása. Tanulás, füzet, könyv használata, együttműködés. Követelmény Minimum Mutasson fel a tanuló mérhetően folyamatos fejlődést a kommunikációs készségében, tudjon bekapcsolódni beszélgetésekbe kérdésekkel, válaszadással. Legyen képes közreműködni egyszerű üzenetek átadásában. Tudja elmondani és leírni nevét és lakcímét. Legyen képes szövegértést bizonyító feladatok megoldására segítséggel előkészítéssel. Tudjon szavakat, rövid mondatokat másolni írottról, nyomtatottról előkészítéssel, 3-4 betűből álló szavakat tollbamondás után leírni, előkészítéssel. Legyen képes alkalmazni a gyakorolt helyesírási szabályokat: előkészítés mellett alkalmazza a mondatkezdő nagybetűt, a mondatvégi írásjeleket, legyen ismerete a j hang kétféle jelöléséről. Legyen betűismerete a tanult betűk körében. Legyen képes 3-4 mondóka vagy vers elmondására. Optimum Beszéljen érthetően, tagoltan, helyes köznyelvi kiejtéssel, helyes ritmusban. Legyen képes felkészülés után egyenletes tempóban olvasni. Írásképe legyen rendezett, olvasható. Alapszókészlet: Ly-es, j-s szavak: ibolya, gólya, Károly, lyuk, -lyukas, Mihály, osztály, ajtó, fej, haj, jár, jó, tej tejföl, tojás, száj, új, vaj, Hosszú magánhangzó a szótőben: betű, ernyő, eső, fenyő, hajó, hó, nyúl, óra, ősz, róka, szőlő, kút, Hosszú egyjegyű mássalhangzó a szótőben: hall, hull, kedd, orr, száll, toll, ujj, varr, váll, Anna, Emma, Nelli, Ottó, Hosszú kétjegyű mássalhangzó a szótőben: loccsan, meggy, mennyi, ősszel, pettyes, rizzsel, tavasszal, 15

16 Magasabb évfolyamba lépés feltételei Tudjon hangokat, hangkapcsolatokat ejteni. Képről, képsorról tudjon mondatokat alkotni. Rendelkezzen betűismerettel, tudjon szótagolással olvasni. Olvasási sebesség: szótag/perc. Tudják a hangosan elolvasott szavak, rövid mondatok megértését bizonyítani, jelöléssel, válaszadással, kiegészítéssel. Valamennyi kis és nagybetűt, és a tanult írásjeleket alakítsák. Tudjanak szavakat és rövid mondatokat írottról és nyomtatottról másolni. Látási, hallási előkészítéssel tudjanak szavakat és rövid mondatokat a szókészlet szavaiból írni. Számonkérés formája Szóbeli: mesék dramatizálása, szerepjáték, szöveg tartalmi megértése. Írásbeli: egyszerű szerkesztett és a tankönyv által ajánlott feladatlapok. 16

17 3. évfolyam Kommunikáció Beszéd Tartalom Beszédtechnikát fejlesztő gyakorlatok. Helyzetnek megfelelő hangerő, beszédtempó. Kiejtési tréningek. Hangkapcsolatok (hosszú mássalhangzók, hasonulások). Szókincs gyarapítása. A társas érintkezés alapvető nyelvi formái. Beszédhelyzetnek megfelelő szövegalkotási gyakorlatok. Kifejezések gyűjtőfogalom alá rendezése. Nyelvi ismeretek, Az ábécé ismerete. Magánhangzók, mássalhangzók. Betűhelyesírás rend, szótagolás, elválasztás. Szavak jelentése. Mondatfajták felismerés szinten a beszélő szándéka szerint. Mondat szavakra tagolása. Mondatok helyesírása. Mondatkezdő nagybetű, írásjel alkalmazása. Tulajdonnevek írása. Magán- és mássalhangzók időtartamának jelölése, j ly jelölése a begyakorolt szókészletben. Olvasás, szövegértés Olvasási képesség Irodalmi ismeretek Szóképes (folyamatos) hangos olvasás. Olvasástechnikát fejlesztő gyakorlatok. Hangsúly, hanglejtés, hangerő érzékeltetése. Szövegek, szövegrészek néma olvasása. Tartalom elmondása. Megértés bizonyítása feladatmegoldással. Vers és próza. Vers és próza megkülönböztetése. Népköltészeti alkotások. A mesék jellemzői. Gyermek lexikon használata. Írás, íráshasználat Írástechnikát fejlesztő gyakorlatok. Rövid szövegek másolása, írás tollbamondás után, emlékezetből. Önellenőrzés, hibajavítás. Tevékenységek Beszédtechnikai gyakorlatok, logopédiai elemekkel. A beszédritmus gyakorlása. Társalgási formulák gyakorlása. Bekapcsolódás beszélgetésekbe: tematikus társalgás. Összefüggő szóbeli szövegalkotás eseményképekről. Szókincsgyarapítás szógyűjtéssel. Hangok csoportosítása (magánhangzók, mássalhangzók) az ejtés időtartama szerint. Betűrendbe sorolás. Szavak szótagolásának, elválasztásának gyakorlása. Csoportosításuk szótagszám szerint, jelentésük szerint kérdések segítségével. Mondat szavakra tagolása. Mondatfajták felismerése, megfigyelése beszédben, olvasott szövegekben. A tanult helyesírási szabályok változatos feladatmegoldásokkal történő begyakorlása, alkalmazása. Önellenőrzés, hibajavítás. Olvasástechnikát fejlesztő gyakorlatok. Felolvasás helyes hangerővel, hangsúllyal, tempóval. Párbeszédes olvasás, válogató olvasás. Néma, értő olvasás után szövegértést bizonyító feladatok megoldása. Beszámolás az olvasottak tartalmáról. Információkereső technikák gyakorlása. Gyermeklexikonok használata. Írástechnika fejlesztését szolgáló gyakorlatok. Másolás írottról, nyomtatottról. Rövid mondatok írása látási, hallási előkészítéssel, tollbamondás után, emlékezetből. Olvasmányokhoz kapcsolódó feladatok megoldása íráshasználattal. A vers jellemzőinek megfigyelése, felismerése (versszak, ritmus, rím). Versek ritmizálása. Olvasmányok dramatizálása. Memoriter. 17

18 Követelmény Minimum Szóképes hangos olvasás, a megértés bizonyítása. Legyen képes a nyelvi formák alkalmazására a mindennapos társas érintkezésben. Tudja gondolatait kifejezni összefüggő mondatokban. Legyen képes adott témában 4-5 mondat alkotására. Segítséggel ismerje fel a mondatfajtákat. Alkalmazza eszközszerűen az olvasást és az írást a tartalmi megértést bizonyító egyszerű feladatok megoldásában. Legyen képes röviden, összefüggően beszámolni az olvasottakról, az eseményekről. Írásképe legyen tiszta, rendezett, könnyen olvasható. Legyen képes előkészítés után tollbamondással 4-5 mondat leírására. A teljes ABC ismerete Mondatfajták, szavakra tagolás, hibátlan másolás. Optimum Alkalmazza a megismert nyelvtani szabályokat tollbamondásnál, emlékezetből való írásnál a begyakorolt szavakban. Ismerje fel a mondatfajtákat. Legyen képes a feldolgozott szövegek folyamatos olvasására. Rendelkezzen elemi műfaji ismeretekkel (vers, próza megkülönböztetése). Tudjon szöveghűen elmondani emlékezetből 3-4 verset. Legyen képes adott témában 4 mondat alkotására. Tovább lépés feltétele A helyzetnek megfelelő kommunikáció. Számonkérés formái Az olvasott szöveg rövid tartalmi visszamondása. A tanult mondatfajták felismerése. Feladatlapok megoldása. Évvégi felmérés szövegértése, helyesírása. Alapszókészlet Ly-,es, j-s szavak: bagoly, bélyeg, folyó, folyosó, golyó, hely, -helyes, kályha, korcsolya, mély, pulyka, bújik, hajó, javít, játék, -játszik, jár, Jutka Juli, majom, május, sajt, újság, Hosszú magánhangzó a szótőben: cipő, fedő, fűrész, hónap, július, június, október, rendőr, savanyú, szomorú, vasaló, kendő, zászló, etető, rádió. Kivételek: apu, anyu, batyu, daru, falu, hamu. Hosszú egyjegyű mássalhangzó a szótőben: állat, állomás, csillag, erre, éjjel, gallér, holló, jobb, olló, reggel, száll, szellő, úttörő, ünnep, alatt, előtt, fölött, között, mögött, hal hall, szál száll, óra órra, vasal - vassal Hosszú kétjegyű mássalhangzó a szótőben: dinnye, faggyú, hattyú, hosszú, könnyebb, messze, öccse, pottyan, reccsen, rossz, süllyed, tüsszent, fűrésszel, kulccsal, mésszel. 18

19 4. évfolyam Tartalom Kommunikáció Beszédtechnikai gyakorlatok (artikuláció, hangsúly, hang- Beszéd lejtés, beszédritmus, hangerő). Helyes ejtés (toldalékok, kiejtéstől eltérő hangkapcsolatok). A kommunikációs helyzetnek megfelelő szövegalkotási gyakorlatok. Szöveg átalakítása kérdések segítségével. Szavak, szövegkörnyezet kapcsolata. Fogalmazási alapismeretek: anyaggyűjtés, szövegalkotás. Címadási gyakorlatok. Nyelvi ismeretek, helyesírás Olvasás, szövegértés Olvasási képesség Irodalmi ismeretek Írás, íráshasználat Mondatfajták a beszélő szándéka szerint. Szófaji ismeretek. (ige, főnév, melléknév, számnév). A szó szerkezete (szótő, toldalék). A szavak elválasztása. Toldalékok és helyesírásuk. Kiejtéstől eltérő hangkapcsolatok jelölése. j ly a tanult szavakban. Magánhangzók, mássalhangzók időtartamának jelölése. A mondat helyesírása. Tulajdonnevek, földrajzi nevek. A hangos olvasás ütemének fejlesztése. Folyékony olvasás. Szövegek olvasása. Szövegmegértés bizonyítása (feladatmegoldás, tartalomelmondás). Népköltészet, népdalok, népmesék, közmondások, szólások, találós kérdések. Próza és vers. Elemi ismeretek írókról, költőkről, művekről. Gyermeklexikonok használata. Írástechnika fejlesztése. Másolás, írás tollbamondás után, emlékezetből. Szövegrendezés, önellenőrzés, hibajavítás. Tevékenységek Gyakorlatok a beszédtechnika fejlesztésére (hangerő, hangváltás, ritmus, hangsúly). Bekapcsolódás felnőttek beszélgetésébe. A kommunikációs célnak megfelelő szövegalkotás tanulása. Mindennapi kommunikációs helyzetekhez kapcsolódó nyelvi formák alkalmazása. Szituációs játékok. Események megvitatása, vélemény megfogalmazása. Hangok, betűk különböző szempontú csoportosítása. Szavak elemeikre bontása (szótő, toldalék). Szótagolás, elválasztás. Gyakorlatok a kiejtéstől eltérő hangkapcsolatok jelölésére. Szavak csoportosítása jelentéstartalom és szerkezet alapján. Szószerkezetek alkotása, átalakítása. Mondatok tagolása, átalakítása (szűkítése, bővítése). Mondatfajták felismerésének gyakorlása. Mondatok csoportosítása a beszélő szándéka szerint. A grammatikai szinthez kapcsolódó helyesírási gyakorlatok. Írás másolással, tollbamondással, emlékezetből. Hibák javítása. Önellenőrzés. Olvasástechnika fejlesztését szolgáló gyakorlatok: szöveg bemutató jellegű olvasása, gyorsolvasó gyakorlatok, párbeszédes olvasás, válogató olvasás. Szövegelemző feladatok. Szöveg átalakítása kérdések segítségével. Címadási gyakorlatok. Lényegkiemelés, tömörítés. Néma olvasással szöveg megértése, a megértés bizonyítása feladatvégzéssel, tények, adatok kiemelésével. Tartalomelmondás. Információkereső technikák alkalmazásának gyakorlása. Gyermek- és más lexikonok használata. Gyakorlatok az anyaggyűjtés módjainak megállapítására. Információk, adatok keresése. Vers és próza jellemző jegyeinek megfigyelése, felismerése. Rímek pótlása. Vers- és prózamondás, dramatizálás. 19

20 Követelmény Minimum Legyen képes a nyelvi formák alkalmazására a mindennapos társas érintkezésben. Tudja gondolatait kifejezni összefüggő mondatokban. Alkalmazza a mondatfajtáknak megfelelő mondatvégi írásjelet. Kérdés alapján csoportosítsa a tanult szófajokat. / egyre kevesebb segítség nyújtással / Alkalmazza eszközszerűen az olvasást és az írást a tartalmi megértést bizonyító egyszerű feladatok megoldásában. Legyen képes röviden, összefüggően beszámolni az olvasottakról, az eseményekről. Legyen képes előkészítés után tollbamondással 4-5 mondat leírására. Optimum Legyen képes adott témában 4-5 mondat alkotására. Ismerje fel a tanult nyelvi fogalmakat (mondatfajták, szófajok). Alkalmazza a megismert nyelvtani szabályokat tollbamondásnál, emlékezetből való írásnál a begyakorolt szavakban. Legyen képes a feldolgozott szövegek folyamatos olvasására. Rendelkezzen elemi műfaji ismeretekkel (vers, próza megkülönböztetése). Írásképe legyen tiszta, rendezett, könnyen olvasható. Tudjon szöveghűen elmondani emlékezetből 3-4 verset. Számonkérés formái Az olvasott szöveg rövid tartalmi visszaadása. A tanult mondatfajták felismerése. Feladatlapok. Évvégi felmérés szövegértés 3 4 kép alapján mondatalkotás és címadás. Alapszókészlet Ly-es, j-s szavak: akadály, furulya, király, mosolyog, pálya, pehely, sompolyog, súly, szabály, terebélyes, ünnepély, veszélyes, fáj, felejt, jég, lejtő, talaj, táj, saját, olaj, pajtás, zaj, Hosszú magánhangzó a szótőben: borús, dolgozó, erdő, levegő, felhő, fésű, gyűrű, kórház, repülő, lejtő, űrhajó, tető, tűzoltó, ágyú, Húz huzat, tűz tüzes, víz vizes, Hosszú egyjegyű mássalhangzó a szótőben: forrás, gyullad, illat, koppan, megálló, orvosság, röppen, varr, villám, enni, inni, jönni, menni, tenni, venni, vinni, abba, akkor, arra, annak, azzal, ebbe, onnan, innen, fuss! hozz! vigyázz! add ide! tedd oda! vedd el! Hosszú kétjegyű mássalhangzó a szótőben: egy - eggyel, négy néggyel, ésszel, fűrésszel, kalapáccsal, Balázzsal, Károllyal, eressz el. 20

Funkcionális analfabétizmus felszámolása programterv

Funkcionális analfabétizmus felszámolása programterv Funkcionális analfabétizmus felszámolása programterv TÉA- ÓA- Z 1-2 TATAO FOGAA, TÉNYÉG, ÓDZ FADAT A magyar ábécé kis- és nagybetűinek felismerése nyomtatott és kézírásos formában. A magyar ábécé kis-

Részletesebben

Mondatkiegészítés adott. Az írásmódtól eltérô. Mondatalkotás. pótlása. Hosszú mássalhangzós. Másolás. Mondatvégi írásjelek

Mondatkiegészítés adott. Az írásmódtól eltérô. Mondatalkotás. pótlása. Hosszú mássalhangzós. Másolás. Mondatvégi írásjelek 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Felmérés a tanév elején Az alsó és felsô ívelésû betûcsoportok Felsô hurkolású betûk C-s kapcsolás alsó ívelés után Kis horogvonallal kapcsolódó betûk Kis horogvonal után c-s kapcsolás

Részletesebben

Magyar nyelv és irodalom

Magyar nyelv és irodalom Magyar nyelv és irodalom 1. évfolyam A tanuló érthetően beszéljen, legyen tisztában a szóbeli kommunikáció alapvető szabályaival, alkalmazza őket. Szavakat és szópárokat tudjon utánmondással, helyes idő-tartammal

Részletesebben

Tagolatlan mondat szavakra tagolása, helyes leírása Ellenőrzés

Tagolatlan mondat szavakra tagolása, helyes leírása Ellenőrzés táblák:layout 1 2008.06.13. 6:37 Oldal 18 1. Ismétlés A 2. osztályos szóanyag szavainak másolása írott és nyomtatott betűkről Tollbamondás Szógyűjtés képről, a gyűjtött szavak leírása 2. Ismétlés A 2.

Részletesebben

Javaslat a helyi tanterv elkészítéséhez Magyar nyelv és irodalom 3. osztály

Javaslat a helyi tanterv elkészítéséhez Magyar nyelv és irodalom 3. osztály Oktatási célok: Javaslat a helyi tanterv elkészítéséhez Magyar nyelv és irodalom 3. osztály - irodalmi kifejezésformák, stílusbeli és szerkezeti sajátosságok felfedeztetése; - a magyar nyelv és a magyar

Részletesebben

ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolai Kar Gyakorló Általános Iskolájának adaptált helyi tanterve

ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolai Kar Gyakorló Általános Iskolájának adaptált helyi tanterve 1 ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolai Kar Gyakorló Általános Iskolájának adaptált helyi tanterve 1-8. évfolyam Óraszámok 2 Magyar nyelv és irodalom Évfolyamok 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Heti óraszám

Részletesebben

Magyar nyelvtan tanmenet 4. osztály

Magyar nyelvtan tanmenet 4. osztály COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA Magyar nyelvtan tanmenet 4. osztály 2013/2014 Tanítók: Tóth Mária, Buruncz Nóra Tankönyvcsalád: Nemzeti Tankönyvkiadó Anyanyelvünk világa 4. osztály

Részletesebben

Javaslat a helyi tanterv elkészítéséhez Magyar nyelv és irodalom 4. osztály

Javaslat a helyi tanterv elkészítéséhez Magyar nyelv és irodalom 4. osztály Oktatási célok: Javaslat a helyi tanterv elkészítéséhez Magyar nyelv és irodalom 4. osztály - irodalmi kifejezésformák, stílusbeli és szerkezeti sajátosságok felfedeztetése; - a magyar nyelv és a magyar

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: Általános iskola Magyar nyelv és irodalom Évfolyam: 1 Emelt óraszámú csoport Emelt szintű csoport Vizsga típusa: Írásbeli Követelmények, témakörök:

Részletesebben

írás (szürkével elkülönítve)

írás (szürkével elkülönítve) Én és a szeptember ismétlés, gyakorlás hónap hét óra blokk időterv Kommunikációs és írástechnikai készségek-képességek fejlesztése (tanmeneti ajánlás; Írás, 2. évfolyam, 55 óra - KOMP-könyvek) téma (beszéd,

Részletesebben

2. sz. melléklet. Az enyhén értelmi fogyatékos (tanulásban akadályozott 1-8. évfolyam) tanulók helyi tanterve

2. sz. melléklet. Az enyhén értelmi fogyatékos (tanulásban akadályozott 1-8. évfolyam) tanulók helyi tanterve 2. sz. melléklet Az enyhén értelmi fogyatékos (tanulásban akadályozott 1-8. évfolyam) tanulók helyi tanterve HELYI TANTERV A Montágh Imre Általános Iskola és Óvoda helyi tantervének elkészítéséhez alapul

Részletesebben

Magyar nyelv és irodalom

Magyar nyelv és irodalom Magyar nyelv és irodalom Beszédkészség, szóbeli szövegek megértése, értelmezése és alkotás érthetően beszél; megérti az egyszerű magyarázatokat, utasításokat és társai közléseit. A kérdésekre értelmesen

Részletesebben

ÉVFOLYAMOK 1. OSZTÁLY 2. OSZTÁLY Heti óra Éves óra. Tantárgy HELYI TANTERVI ÓRATERV

ÉVFOLYAMOK 1. OSZTÁLY 2. OSZTÁLY Heti óra Éves óra. Tantárgy HELYI TANTERVI ÓRATERV HELYI TANTERV A Montágh Imre Általános Iskola és Óvoda helyi tantervének elkészítéséhez alapul szolgált az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolai Kar Gyakorló Általános Iskolája által elkészített

Részletesebben

1. Nagy betűk - először a magánhangzók: A E U Ú I Í O Ó É Á Ü Ű Ö Ő - utána a mássalhangzók: M L H T S K R N B Z G V D SZ P C GY J CS NY F TY ZS LY

1. Nagy betűk - először a magánhangzók: A E U Ú I Í O Ó É Á Ü Ű Ö Ő - utána a mássalhangzók: M L H T S K R N B Z G V D SZ P C GY J CS NY F TY ZS LY 1. Nagy betűk - először a magánhangzók: A E U Ú I Í O Ó É Á Ü Ű Ö Ő - utána a mássalhangzók: M L H T S K R N B Z G V D SZ P C GY J CS NY F TY ZS LY DZ X DZS Előnyei: - magánhangzót könnyebb megtanulni

Részletesebben

Szent József Katolikus Általános Iskola

Szent József Katolikus Általános Iskola Szent József Katolikus Általános Iskola Kiskunhalas OM:027803 Helyi Tanterv Speciális Tanterv 2010. október TARTALOMJEGYZÉK A KISKUNHALASI SZENT JÓZSEF KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA 1. Bevezető... 2 2. A

Részletesebben

Szent József Katolikus Általános Iskola és Óvoda Helyi tanterv Speciális tanterv

Szent József Katolikus Általános Iskola és Óvoda Helyi tanterv Speciális tanterv TARTALOMJEGYZÉK Szent József Katolikus Általános Iskola és Óvoda TARTALOMJEGYZÉK... 0 1. Bevezető... 1 2. A helyi tanterv felépítésére vonatkozó alapelv és pedagógiai koncepció... 1 2.1. Alapelv...1 2.2.

Részletesebben

ENYHE ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK SZÁMÁRA 1-8. ÉVFOLYAM

ENYHE ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK SZÁMÁRA 1-8. ÉVFOLYAM 1/1. számú melléklet HELYI TANTERV ENYHE ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK SZÁMÁRA 1-8. ÉVFOLYAM 2 TANTÁRGYI RENDSZER ÉS ÓRASZÁMOK AZ ENYHE ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK ISKOLÁI SZÁMÁRA 1-8. ÉVFOLYAM 2012. augusztus

Részletesebben

TANULÁSBAN AKADÁLYOZOTTAK

TANULÁSBAN AKADÁLYOZOTTAK Örömhír Budapest ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA TANULÁSBAN AKADÁLYOZOTTAK HELYI TANTERV Hatályos 2016. szeptember 1-től 0 A TANULÁSBAN AKADÁLYOZOTT TANULÓK ISKOLAI FEJLESZ- TÉSÉNEK ELVEI

Részletesebben

A kulcskompetenciák. (OM középtávú közoktatás-fejlesztési stratégiája, kivonat)

A kulcskompetenciák. (OM középtávú közoktatás-fejlesztési stratégiája, kivonat) A kulcskompetenciák (OM középtávú közoktatás-fejlesztési stratégiája, kivonat) Tanulási technikák tudatos és rutinszerű tanulási gyakorlat, a helyzetekhez alkalmazkodó tanulási stratégia Intelligens tanulás

Részletesebben

TÁMOP 3.4.3 08/2 Iskolai tehetséggondozás MŰVÉSZETI TEHETSÉGKÖR

TÁMOP 3.4.3 08/2 Iskolai tehetséggondozás MŰVÉSZETI TEHETSÉGKÖR TÁMOP 3.4.3 08/2 MŰVÉSZETI TEHETSÉGKÖR TÁMOP 3.4.3 08/2 TÁMOP 3.4.3 08/2 Elsődleges cél volt a gyermek személyiségét több irányból fejleszteni a kiemelkedő képességeit tovább csiszolni, a testilelki komfortérzetét

Részletesebben

2013/14. tanév. 3.osztály

2013/14. tanév. 3.osztály 2013/14. tanév Magyar és tanmenet 3.osztály Tanító: Kottyán Dóra, Törzsökné Peske Edina Tankönyv:Földvári Erika munkatankönyv I-II. Földvári Erika munkatankönyv Éves óraszám:148 óra ( heti 4 óra) 1.hét

Részletesebben

Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához

Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához A Tanulásmódszertan az iskolai tantárgyak között sajátos helyet foglal el, hiszen nem hagyományos értelemben vett iskolai tantárgy. Inkább a képességeket felmérő

Részletesebben

HELYI TANTÁRGYI RENDSZER. NÉMET NYELV ÉS IRODALOM Évfolyam: 1-4.

HELYI TANTÁRGYI RENDSZER. NÉMET NYELV ÉS IRODALOM Évfolyam: 1-4. NEMZETISÉGI NYELV ÉS IRODALOM Tantárgy: (helyi) Évfolyam: 1-4. Óraszámok Tantárgy Óraszám évfolyamonként 1. 2. 3. 4. Német nyelv és irodalom 5 5 5 5 Éves óraszám 180 180 180 180 Témakörök Tematikai egység

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM. BEVEZETŐ ÉS KEZDŐ SZAKASZ (1 4. évfolyam)

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM. BEVEZETŐ ÉS KEZDŐ SZAKASZ (1 4. évfolyam) MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM BEVEZETŐ ÉS KEZDŐ SZAKASZ (1 4. évfolyam) BEVEZETÉS ALAPELVEK, CÉLOK Az általános iskola kezdő szakaszában a magyar nyelv és irodalom tantárgy legalapvetőbb célja az anyanyelvi

Részletesebben

Írás 2. tanmenet. Az óra témája (tankönyvi lecke) vagy funkciója. Célok, feladatok Fejlesztési terület Ismeretanyag. Témák órákra bontása

Írás 2. tanmenet. Az óra témája (tankönyvi lecke) vagy funkciója. Célok, feladatok Fejlesztési terület Ismeretanyag. Témák órákra bontása Témák órákra bontása Írás 2. tanmenet Az óra témája (tankönyvi lecke) vagy funkciója Célok, feladatok Fejlesztési terület Ismeretanyag 1. Az írott kisbetűk írásának ismétlése. 2. Az írott kisbetűk írásának

Részletesebben

KERETTANTERV A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK SZÁMÁRA

KERETTANTERV A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK SZÁMÁRA KERETTANTERV A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK SZÁMÁRA Enyhén értelmi fogyatékos tanulók nevelését, oktatását ellátó általános iskolák (1-8 évfolyam) előkészítő szakiskolák (9-10 évfolyam) speciális szakiskolák

Részletesebben

KERETTANTERV. Enyhén értelmi fogyatékos tanulók nevelését, oktatását ellátó. általános iskolák (1-8 évfolyam) elõkészítõ szakiskolák (9-10 évfolyam)

KERETTANTERV. Enyhén értelmi fogyatékos tanulók nevelését, oktatását ellátó. általános iskolák (1-8 évfolyam) elõkészítõ szakiskolák (9-10 évfolyam) KERETTANTERV Enyhén értelmi fogyatékos tanulók nevelését, oktatását ellátó általános iskolák (1-8 évfolyam) elõkészítõ szakiskolák (9-10 évfolyam) speciális szakiskolák 9-10 évfolyamai számára Ez a kerettanterv

Részletesebben

Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola Kertvárosi Általános Iskolája. Magyar 1. osztály T A N M E N E T

Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola Kertvárosi Általános Iskolája. Magyar 1. osztály T A N M E N E T Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola Kertvárosi Általános Iskolája Magyar 1. osztály T A N M E N E T 1 MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM NAT 2012 2016/2017 Osztály: 1. osztály Heti szám: 8 Éves szám: 288 /144

Részletesebben

Pedagógiai program. IV. kötet

Pedagógiai program. IV. kötet Fıvárosi Önkormányzat Benedek Elek Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Egységes szerkezetben foglalt módosított Pedagógiai program IV. kötet

Részletesebben

Magyar nyelv és irodalom Fejlesztési terv

Magyar nyelv és irodalom Fejlesztési terv és a Magyar nyelv és irodalom Fejlesztési terv A sport összeköt testvériskolai kapcsolat kiépítése a és a Boglári Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola között Készítette: Pap Andrea Pétervására,

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: általános iskola angol nyelv Évfolyam: 1. Vizsga típusa: írásbeli, szóbeli Követelmények, témakörök: Én és a családom: üdvözlés, köszönések napszak

Részletesebben

Tanterv a magyar irodalom oktatásához 1-8. évfolyamára 1 2. évfolyam

Tanterv a magyar irodalom oktatásához 1-8. évfolyamára 1 2. évfolyam Tanterv a magyar irodalom oktatásához 1-8. évfolyamára 1 2. évfolyam érzelmi érzékenysége, erkölcsi gondolkodása legalább olyan szintre kerül, hogy az olvasott művekben képessé válik emberi alaphelyzetek,

Részletesebben

MAGYAR NYELV Tömbösített tanmenet 8. D évfolyam Helyesejtés, helyesírás, Kommunikáció Olvasás-szövegértés és szövegalkotás Mtk. 26./4.

MAGYAR NYELV Tömbösített tanmenet 8. D évfolyam Helyesejtés, helyesírás, Kommunikáció Olvasás-szövegértés és szövegalkotás Mtk. 26./4. Óra 1. émakör, tananyag Ismerkedés az új taneszközökkel Ismétlés Hangtani ismeretek MAGYAR NYELV ömbösített tanmenet 8. D évfolyam Helyesejtés, helyesírás, Kommunikáció Olvasás-szövegértés és nyelvhelyesség

Részletesebben

OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI 1 4. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI 1 4. ÉVFOLYAM OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI 1 4. ÉVFOLYAM MATEMATIKA - számfogalom húszas számkörben - nyitott mondatok, hiányos műveletek, relációk - egyszerű szöveges feladatok - összeadás, kivonás, bontás, pótlás

Részletesebben

Kerettantervi ajánlás a helyi tanterv készítéséhez az EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.01.

Kerettantervi ajánlás a helyi tanterv készítéséhez az EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.01. Kerettantervi ajánlás a helyi tanterv készítéséhez az EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.01.1 (A) változatához Magyar nyelv és irodalom az általános iskolák 5 8. évfolyama

Részletesebben

Javaslat a helyi tanterv elkészítéséhez az 51/2012 (XII: 21.) EMMI rendelet 1. sz. melléklet 1.2.1. kerettanterv alapján

Javaslat a helyi tanterv elkészítéséhez az 51/2012 (XII: 21.) EMMI rendelet 1. sz. melléklet 1.2.1. kerettanterv alapján Javaslat a helyi tanterv elkészítéséhez az 51/2012 (XII: 21.) EMMI rendelet 1. sz. melléklet 1.2.1. kerettanterv alapján Oktatási célok: Magyar nyelv és irodalom 1. osztály - az olvasástanulás előkészítése;

Részletesebben

Tantervi javaslat a magyar nyelv és irodalom oktatására a román tannyelvű osztályokban tanuló diákoknak I. rész

Tantervi javaslat a magyar nyelv és irodalom oktatására a román tannyelvű osztályokban tanuló diákoknak I. rész Ferencz Éva Tantervi javaslat a magyar nyelv és irodalom oktatására a román tannyelvű osztályokban tanuló diákoknak I. rész Módszertani alapvetés A magyar nyelv tanításának a célja a román tannyelvű oktatásban

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1-4. ÉVFOLYAM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1-4. ÉVFOLYAM MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1-4. ÉVFOLYAM 51/2012. XII. 21.EMMI RENDELET 1.SZ. MELLÉKLETE ALAPJÁN Az általános iskola alsó tagozatán a magyar nyelv és irodalom tantárgy elsődleges célja az anyanyelvi kommunikációs

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: általános iskola emelt szint, heti 3 óra angol nyelv Évfolyam: 2. Vizsga típusa: írásbeli, szóbeli Követelmények, témakörök: Én és a családom: üdvözlés,

Részletesebben

BESZÉD ÉS ANYANYELV. Nyelvtan-helyesírás 2. osztályosoknak TANMENET

BESZÉD ÉS ANYANYELV. Nyelvtan-helyesírás 2. osztályosoknak TANMENET BESZÉD ÉS ANYANYELV Nyelvtan-helyesírás 2. osztályosoknak TANMENET Beszéd és anyanyelv Nyelvtan-helyesírás 2. osztályosoknak Tematika és tanmenet (55 óra) 1. félév heti 1 óra 2. félév heti 2 óra ÓRA CÍM

Részletesebben

A projektidőszak (szeptember-november) tanterve. Anyanyelvismeret III.-IV. Osztály

A projektidőszak (szeptember-november) tanterve. Anyanyelvismeret III.-IV. Osztály Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Investește în oameni! Axa prioritară 1 Educație și formare profesională în sprijinul

Részletesebben

HELYI TANTERV. Tildy Zoltán Általános Iskola. Magyar nyelv

HELYI TANTERV. Tildy Zoltán Általános Iskola. Magyar nyelv HELYI TANTERV Tildy Zoltán Általános Iskola Magyar nyelv 5. évfolyam A tantárgy elsődleges célja a sikeres iskolai tanuláshoz, a tanulás eredményességéhez szükséges kulcskompetenciák, készségegyüttesek

Részletesebben

Adaptált kerettanterv

Adaptált kerettanterv Adaptált kerettanterv MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1-4. ÉVFOLYAM Az Apáczai Kiadó Helyi tantervi ajánlása alapján, kiegészítve a rendelkezésre álló 10%, illetve a szabadon tervezhető órakeret terhére felhasználható

Részletesebben

Javaslat a helyi tanterv elkészítéséhez Magyar nyelv és irodalom 2.osztály

Javaslat a helyi tanterv elkészítéséhez Magyar nyelv és irodalom 2.osztály Oktatási célok: Javaslat a helyi tanterv elkészítéséhez Magyar nyelv és irodalom 2.osztály - a szövegértő olvasás előkészítése; - az irodalmi alkotások befogadásának megalapozása; - szépirodalmi és ismeretterjesztő

Részletesebben

3. évfolyam. 3-4. évf. Magyar nyelv és irodalom

3. évfolyam. 3-4. évf. Magyar nyelv és irodalom 3. évfolyam A beszédkészség, a szóbeli szövegek megértésének, értelmezésének és alkotásának fejlesztése képezi alapját és kiinduló pontját valamennyi újonnan megtanulásra kerülő nyelvi tevékenységnek.

Részletesebben

MAGYAR NYELV Tömbösített tanmenet 7. b évfolyam

MAGYAR NYELV Tömbösített tanmenet 7. b évfolyam Óra Témakör, tananyag MAGYAR NYELV Tömbösített tanmenet 7. b évfolyam Helyesejtés, helyesírás, Kommunikáció nyelvművelés Olvasás-szövegértés és szövegalkotás Megjegyzés 1. 2. 3. Ismétlés: hangtan Ismétlés:

Részletesebben

MAGYAR NYELV Tömbösített tanmenet 7. a osztály

MAGYAR NYELV Tömbösített tanmenet 7. a osztály Óra Témakör, tananyag 1. Bevezető óra: ismerkedés az új taneszközökkel 2. Ismétlés: hangtan 3. 4. Ismétlés: a szófajok Ismétlés: szóalaktan 5. Ism.: Az igenevek Tollbamondás 6. Az év eleji tollbamondásértékelése

Részletesebben

MAGYAR NYELV 5 8. Javasolt óraszámbeosztás

MAGYAR NYELV 5 8. Javasolt óraszámbeosztás MAGYAR NYELV 5 8. Javasolt óraszámbeosztás A tantárgy heti óraszáma A tantárgy éves óraszáma 5. évfolyam 2 72 6. évfolyam 2 72 7. évfolyam 2 72 8. évfolyam 2 72 5. évfolyam Tematikai egység címe Beszédkészség,

Részletesebben

Az oktatási miniszter

Az oktatási miniszter OKTATÁSI MINISZTER /2006. TERVEZET! Az oktatási miniszter /2006. ( ) OM rendelete a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről, valamint egyes oktatási jogszabályok módosításáról szóló 17/2004.

Részletesebben

TÁNC ÉS DRÁMA 612 TÁNC ÉS DRÁMA 5. ÉVFOLYAM

TÁNC ÉS DRÁMA 612 TÁNC ÉS DRÁMA 5. ÉVFOLYAM TÁNC ÉS DRÁMA 612 TÁNC ÉS DRÁMA 5. ÉVFOLYAM TÁNC ÉS DRÁMA 613 CÉLOK ÉS FELADATOK A Tánc és dráma tantárgy tanterve nem elméleti ismeretek tanítását helyezi a középpontba, hanem a drámajáték eszköztárának

Részletesebben

Fejlesztési terv I. Nagycsoportos óvodás gyermek általános, gyógypedagógiai, éves fejlesztési terve

Fejlesztési terv I. Nagycsoportos óvodás gyermek általános, gyógypedagógiai, éves fejlesztési terve A következő sorokban szeretném bemutatni egy olyan gyermek több éves fejlesztési tervét, aki óvódás korában gyógypedagógiai fejlesztést, általános iskolában pedig diszlexia - diszgráfia terápiát igényelt.

Részletesebben

Helyi tanterv alsó tagozat

Helyi tanterv alsó tagozat Tartalomjegyzék Helyi tanterv alsó tagozat Magyar nyelv és irodalom Bevezető... 3 1. évfolyam... 5 2. évfolyam... 11 3. évfolyam... 20 4. évfolyam... 31 Német népismeret Bevezető... 42 1. évfolyam... 43

Részletesebben

XIII. Az enyhe értelmi fogyatékos tanulók iskolai oktatásának 1. és 5. évfolyamtól kifutó helyi tanterve 1-8. évfolyam

XIII. Az enyhe értelmi fogyatékos tanulók iskolai oktatásának 1. és 5. évfolyamtól kifutó helyi tanterve 1-8. évfolyam XIII. Az enyhe értelmi fogyatékos tanulók iskolai oktatásának 1. és 5. évfolyamtól kifutó helyi tanterve 1-8. évfolyam A 17/2004. (V.20.) OM rendelet 1. számú mellékletével kiadott kerettanterv alapján

Részletesebben

HELYI TANTERV. Nyelvtan

HELYI TANTERV. Nyelvtan HELYI TANTERV Nyelvtan 9. évfolyam Kommunikáció, tömegkommunikáció 12 óra Mindennapi kommunikációs helyzetekben való megnyilvánulás, törekvés az érthető, kifejező beszédre. A beszéd zenei eszközei, nem

Részletesebben

HELYI TANTÁRGYI RENDSZER. NÉMET NYELV ÉS IRODALOM Évfolyam: 5-8.

HELYI TANTÁRGYI RENDSZER. NÉMET NYELV ÉS IRODALOM Évfolyam: 5-8. NEMZETISÉGI NYELV ÉS IRODALOM Tantárgy: (helyi) Évfolyam: 5-8. Óraszámok Tantárgy Óraszám évfolyamonként 5. 6. 7. 8. Német nyelv és irodalom 5 5 5 5 Éves óraszám 180 180 180 180 Témakörök Tematikai egység

Részletesebben

a tulajdonnevek nagy kezdőbetűjét alkalmazásában ritkán téveszt

a tulajdonnevek nagy kezdőbetűjét alkalmazásában ritkán téveszt MAGYAR NYELV Szöveges értékelés 3-4. osztály Képes az egyszerű mondat fajtáinak felismerésére Képes az egyszerű mondat fajtáinak felismerésére A mondatfajtákat felismeri, alkalmazni csak segítséggel A

Részletesebben

HELYI TANTERV ENYHE ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK SZÁMÁRA ENYHE ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK SZÁMÁRA ENYHE ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK SZÁMÁRA

HELYI TANTERV ENYHE ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK SZÁMÁRA ENYHE ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK SZÁMÁRA ENYHE ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK SZÁMÁRA 1/4. számú melléklet HELYI TANTERV ENYHE ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK SZÁMÁRA ENYHE ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK SZÁMÁRA ENYHE ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK SZÁMÁRA ELŐKÉSZÍTŐ SZAKISKOLA 9-10. ÉVFOLYAM 2 TANTÁRGYI

Részletesebben

VII. Az enyhe értelmi fogyatékos tanulók iskolai oktatásának helyi tanterve 1-8. évfolyam

VII. Az enyhe értelmi fogyatékos tanulók iskolai oktatásának helyi tanterve 1-8. évfolyam VII. Az enyhe értelmi fogyatékos tanulók iskolai oktatásának helyi tanterve 1-8. évfolyam A 17/2004. (V.20.) OM rendelet 1. számú mellékletével kiadott kerettanterv alapján 1 Tartalomjegyzék Célok, feladatok...4

Részletesebben

HELYI TANTÁRGYI RENDSZER MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

HELYI TANTÁRGYI RENDSZER MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Tantárgy: (helyi) MAGYAR NYELV IRODALOM Évfolyam: 1. 2-4. 2-4. Óraszámok Tantárgy Óraszám évfolyamonként 1. 2. 3. 4. Magyar nyelv és irodalom 8 Magyar nyelv 4 3 3 Irodalom 4 5 4 Éves óraszám 288 288 288

Részletesebben

NT MAGYAR NYELV ÉS KOMMUNIKÁCIÓ 6. TANMENETJAVASLAT. (heti 2 óra, azaz évi 74 óra)

NT MAGYAR NYELV ÉS KOMMUNIKÁCIÓ 6. TANMENETJAVASLAT. (heti 2 óra, azaz évi 74 óra) NT-11531 MAGYAR NYELV ÉS KOMMUNIKÁCIÓ 6. TANMENETJAVASLAT (heti 2 óra, azaz évi 74 óra) A tanmenetben megadott gyakorlatszámok csak tájékoztató jellegűek, nem a megoldandó feladatok mennyiségét jelölik,

Részletesebben

A tanulás fejlesztésének tanulása Tanulási program

A tanulás fejlesztésének tanulása Tanulási program A tanulás fejlesztésének tanulása Tanulási program Tematikus tananyag Tanulási program / Tanulói tevékenység Produktum/teljesítmény I. Bevezetés a tanulás fejlesztésének tanulásába 1. A T.F.T. célja, témakörei

Részletesebben

TANMENET. Szövegértés-szövegalkotás. Vissza a meséhez! 5.évfolyam

TANMENET. Szövegértés-szövegalkotás. Vissza a meséhez! 5.évfolyam TANMENET Szövegértés-szövegalkotás Vissza a meséhez! 5.évfolyam Készítette: Jóváhagyta: Benedekné Juhász Katalin szaktanár Gubáné Csánki Ágnes igazgató Gödöllő, 2010. január 3. óra tananyag feladat cél

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 5-8. MAGYAR NYELV. 5. évfolyam

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 5-8. MAGYAR NYELV. 5. évfolyam MAGYAR NYELV 5. évfolyam A tantárgy elsődleges célja a sikeres iskolai tanuláshoz, a tanulás eredményességéhez szükséges kulcskompetenciák, készség együttesek és tudástartalmak megalapozásának a folytatása.

Részletesebben

2013/2014. tanév. Nyelvtan, Írás tanmenet/2. osztály. Készítette: Varga Mariann. Tanító: Fürné Kiss Zsuzsanna és Varga Mariann

2013/2014. tanév. Nyelvtan, Írás tanmenet/2. osztály. Készítette: Varga Mariann. Tanító: Fürné Kiss Zsuzsanna és Varga Mariann 2013/2014. tanév, tanmenet/2. osztály Készítette: Varga Mariann Tanító: Fürné Kiss Zsuzsanna és Varga Mariann Tankönyv: Földvári Erika: 2. (Mozaik kiadó) Éves óraszám: 148 óra (heti 2 óra, 2 óra ) és helyes

Részletesebben

2.1. A magyar nyelv tanításának tanterve az I IV. osztályban

2.1. A magyar nyelv tanításának tanterve az I IV. osztályban 2.1. A magyar nyelv tanításának tanterve az I IV. osztályban A tantárgyi tanterv országos hatókörű egységes tantervéből mutat be részleteket a modul első része. Jól elkülöníthető benne az anyanyelvi nevelésnek

Részletesebben

OM: PEDAGÓGIAI PROGRAM MÓDOSÍTÁSAI

OM: PEDAGÓGIAI PROGRAM MÓDOSÍTÁSAI Szent Anna Katolikus Óvoda és Általános Iskola OM: 027829 PEDAGÓGIAI PROGRAM MÓDOSÍTÁSAI 2014. A Szent Anna Katolikus Általános Iskola nevelőtestülete a 2014. március 27-én megtartott értekezletén a 7/2014.

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1 MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM ÉVFOLYAM: 3. Heti óraszám: 8 Évi összóraszám: 296 Ebből 80 % 237 óra a kerettantervben meghatározott tananyag feldolgozása, 20 % 59 óra az iskola érték- és célrendszerének megfelelő

Részletesebben

A HÁZIREND MELLÉKLETE AZ OSZTÁLYOZÓVIZSGA TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEI

A HÁZIREND MELLÉKLETE AZ OSZTÁLYOZÓVIZSGA TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEI A HÁZIREND MELLÉKLETE AZ OSZTÁLYOZÓVIZSGA TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEI MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1. 4. évfolyam 1. évfolyam - Beszéljen a tanuló érthetően, tisztán. - Értse meg iskolai feladatait, tanítója utasításait,

Részletesebben

Kompetencia alapú óvodai programcsomag. Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21.

Kompetencia alapú óvodai programcsomag. Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21. Kompetencia alapú óvodai programcsomag Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21. Kompetencia alapú képzés fogalma Kompetencia alapú képzésen az ismereteken alapuló, de a készségek,

Részletesebben

KPN 2014. bemutatóóra Kada Mihály Általános Iskola

KPN 2014. bemutatóóra Kada Mihály Általános Iskola KPN 2014. bemutatóóra Kada Mihály Általános Iskola Pedagógus neve: Jászfalvi Ildikó Osztály: 1. a osztály Műveltségi terület: Magyar nyelv és irodalom Tantárgy: magyar irodalom Tananyag: A sajtot osztó

Részletesebben

Csoportos munka: rajzos szimbólum készítése az osztályterem ajtajára.

Csoportos munka: rajzos szimbólum készítése az osztályterem ajtajára. Írás 1. tanmenet, B Témák órákra bontása Az óra témája (tankönyvi lecke) vagy funkciója Célok, feladatok Fejlesztési terület Ismeretanyag 1. Ismerkedés, szokások kialakítása, játék. Elemi mozgások, egyensúlyérzék

Részletesebben

MAGYAR NYELVI FELVÉTELI ELŐKÉSZÍTŐ TEHETSÉGGONDOZÁS PROJEKT

MAGYAR NYELVI FELVÉTELI ELŐKÉSZÍTŐ TEHETSÉGGONDOZÁS PROJEKT Társadalmi Megújulás Operatív Program Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív Intézményekben TÁMOP3.1.4/08/2. 20080121 A fejlesztési projekt megvalósítása Kondoroson Petőfi István Általános

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM MOZAIK KERETTANTERVRENDSZER AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA NAT 2003 MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1-4. évfolyam B változat Készítette: Földvári Erika A kerettantervrendszert szerkesztette és megjelentette: MOZAIK

Részletesebben

KOCSIS ÉVA CSEREY-GOGA TECHNOLÓGIAI LÍCEUM, KRASZNA SZILÁGY MEGYE AZ OPCIONÁLIS TANTÁRGY CÍME: NAPSUGÁR-BÖNGÉSZŐ

KOCSIS ÉVA CSEREY-GOGA TECHNOLÓGIAI LÍCEUM, KRASZNA SZILÁGY MEGYE AZ OPCIONÁLIS TANTÁRGY CÍME: NAPSUGÁR-BÖNGÉSZŐ KOCSIS ÉVA CSEREY-GOGA TECHNOLÓGIAI LÍCEUM, KRASZNA SZILÁGY MEGYE AZ OPCIONÁLIS TANTÁRGY CÍME: NAPSUGÁR-BÖNGÉSZŐ Az opcionális/választható tantárgy neve: Napsugár-böngésző Műveltségi terület: Nyelv és

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM... 3 TÖRTÉNELEM ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK... 22 HON- ÉS NÉPISMERET... 38 TÁNC ÉS DRÁMA... 43

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM... 3 TÖRTÉNELEM ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK... 22 HON- ÉS NÉPISMERET... 38 TÁNC ÉS DRÁMA... 43 ERKEL FERENC PEDAGÓGIAI PROGRAM V. kötet HELYI TANTERV FELSŐ TAGOZAT 5-8. 2009. TARTALOMJEGYZÉK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM... 3 TÖRTÉNELEM ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK... 22 HON- ÉS NÉPISMERET... 38 TÁNC ÉS

Részletesebben

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam A tanulás tanításának elsődleges célja, hogy az egyéni képességek, készségek figyelembe vételével és fejlesztésével képessé tegyük tanítványainkat a 21. században elvárható

Részletesebben

Meixner módszer. Diszlexia prevenciós olvasás tanulás

Meixner módszer. Diszlexia prevenciós olvasás tanulás Meixner módszer Diszlexia prevenciós olvasás tanulás Témák A módszer bemutatása Alkalmazás, IKT, előkészítő időszak A diszlexia prevenció, reedukáció 4/7/2014 copyright 2006 www.brainybetty.com 2 A Meixner-módszer

Részletesebben

KÉPESSÉGFEJLESZTÉS 1-4. KÉPESSÉGFEJLESZTÉS 1 4. ÉVFOLYAM

KÉPESSÉGFEJLESZTÉS 1-4. KÉPESSÉGFEJLESZTÉS 1 4. ÉVFOLYAM KÉPESSÉGFEJLESZTÉS 1 4. ÉVFOLYAM 1251 BEVEZETŐ Az iskolába lépő gyermek élete gyökeresen megváltozik- Ideje nagy részét a játék helyett a tanulás tölti ki. Olyan pszichikus funkciók fejlesztése szükségeltetik

Részletesebben

Írás 1. tanmenet, A. Témák órákra bontása. Az óra témája (tankönyvi lecke) vagy funkciója. Célok, feladatok Fejlesztési terület Ismeretanyag

Írás 1. tanmenet, A. Témák órákra bontása. Az óra témája (tankönyvi lecke) vagy funkciója. Célok, feladatok Fejlesztési terület Ismeretanyag Témák órákra bontása Írás 1. tanmenet, A Az óra témája (tankönyvi lecke) vagy funkciója Célok, feladatok Fejlesztési terület Ismeretanyag 1. Ismerkedés, szokások kialakítása, játék. Elemi mozgások, egyensúlyérzék

Részletesebben

A GULNER GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM HELYI TANTERVE

A GULNER GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM HELYI TANTERVE A GULNER GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM HELYI TANTERVE 1 2. évfolyam 2015. 1. CÉLOK ÉS FELADATOK Az általános iskola alsó tagozatán a magyar nyelv és irodalom tantárgy elsődleges célja

Részletesebben

HELYI TANTERV A Készségfejlesztő Speciális Szakiskola középsúlyos értelmi fogyatékos tanulói számára

HELYI TANTERV A Készségfejlesztő Speciális Szakiskola középsúlyos értelmi fogyatékos tanulói számára Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 139022 OM azonosító: 038551 Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény HELYI TANTERV

Részletesebben

Értékelési útmutató a középszintű szóbeli vizsgához. Angol nyelv

Értékelési útmutató a középszintű szóbeli vizsgához. Angol nyelv Értékelési útmutató a középszintű szóbeli vizsgához Angol nyelv Általános jellemzők FELADATTÍPUS ÉRTÉKELÉS SZEMPONTJAI PONTSZÁM Bemelegítő beszélgetés Nincs értékelés 1. Társalgási feladat: - három témakör

Részletesebben

TANTÁRGYI PROGRAM. 2. osztály. Éves óraszám: 74 óra 2 óra/hét. fogalmak, ismeretek Új tantárgyunk: az anyanyelv. Bevezetés. A beszéd és az írás.

TANTÁRGYI PROGRAM. 2. osztály. Éves óraszám: 74 óra 2 óra/hét. fogalmak, ismeretek Új tantárgyunk: az anyanyelv. Bevezetés. A beszéd és az írás. 112 Éves óraszám: 74 óra 2 óra/hét TANTÁRGYI PROGRAM 2. osztály Témakör, óraszám A beszéd és az írás 1 2. óra A hangok és a betûk A betûrend 3 5. óra A beszédhangok keletkezése A magánhangzók csoportosítása.

Részletesebben

A projektidőszak (szeptember-november) tanterve. Anyanyelvismeret III.-IV. Osztály

A projektidőszak (szeptember-november) tanterve. Anyanyelvismeret III.-IV. Osztály Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Investește în oameni! Axa prioritară 1 Educație și formare profesională în sprijinul

Részletesebben

Számonkérés módja: Írásbeli: nyelvhelyességet, olvasott szövegértési és íráskészséget mérő teszt megoldása, 60 perc

Számonkérés módja: Írásbeli: nyelvhelyességet, olvasott szövegértési és íráskészséget mérő teszt megoldása, 60 perc 12. osztály Számonkérés módja: Írásbeli: nyelvhelyességet, olvasott szövegértési és íráskészséget mérő teszt megoldása, 60 perc Szóbeli: társalgás, szituációs feladat, önálló témakifejtés (maximum 15 perc

Részletesebben

Féléves ütemterv. Feladattípusok. (a kiemelt területet fejlesztő. órába építhető feladatok)

Féléves ütemterv. Feladattípusok. (a kiemelt területet fejlesztő. órába építhető feladatok) Féléves ütemterv Pedagógiai megfigyelés, Az átlagos intelligenciaszinttel rendelkező Róbertnél részképesség elmaradások (beszédészlelés, beszédmotorika, vizuomotoros koordináció) voltak láthatók, melyek

Részletesebben

Tantárgy: Szövegértési és szövegalkotási kompetencia Irodalom Két mese a párjára találó ifjúról (5. fejezet, 1. modul)

Tantárgy: Szövegértési és szövegalkotási kompetencia Irodalom Két mese a párjára találó ifjúról (5. fejezet, 1. modul) Tantárgy: Szövegértési és szövegalkotási kompetencia Évfolyam: 5 Éves óraszám: 180 Tankönyv: a Sulinova Kht programcsomagja Támop 3.1.4 pályázat keretében Mohácsy Károly Abaffy Lászlóné: Irodalmi olvasókönyv

Részletesebben

Kinizsi Pál Általános Iskola Debrecen, Kuruc u. 32-42. OM azonosító: 031081. Pedagógiai Program

Kinizsi Pál Általános Iskola Debrecen, Kuruc u. 32-42. OM azonosító: 031081. Pedagógiai Program Kinizsi Pál Általános Iskola Debrecen, Kuruc u. 32-42. OM azonosító: 031081 Pedagógiai Program 3.4 Helyi tanterv tantárgyanként-autista felső tagozat Érvényes: 2013. szeptember 1-től A felső tagozat helyi

Részletesebben

KÖNYVTÁR-PEDAGÓGIA A FŐBB TARTALMI VÁLTOZÁSOK ÁTTEKINTÉSE

KÖNYVTÁR-PEDAGÓGIA A FŐBB TARTALMI VÁLTOZÁSOK ÁTTEKINTÉSE KÖNYVTÁR-PEDAGÓGIA A FŐBB TARTALMI VÁLTOZÁSOK ÁTTEKINTÉSE TÖRVÉNYI ELŐÍRÁSOK 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rend. 165. (4) A könyvtárostanár a nevelő-oktató tevékenységét könyvtárpedagógiai program alapján

Részletesebben

Ének-zene. 1. évfolyam 1. félév

Ének-zene. 1. évfolyam 1. félév Ének-zene 1. évfolyam 1. félév Hibátlanul el tudja mondani és ritmizálni a népi mondókákat, énekelni a tanult gyermek és népi gyermekjátékdalokat. A dalok éneklését egyenletes mozgásokkal tudja kísérni.

Részletesebben

Magyar nyelv és irodalom 1-4. évfolyam

Magyar nyelv és irodalom 1-4. évfolyam Magyar nyelv és irodalom 1-4. évfolyam 1. Alapelvek, célok Az általános iskola kezdő szakaszában a magyar nyelv és irodalom tantárgy legalapvetőbb célja az anyanyelvi kommunikációhoz szükséges képességek

Részletesebben

SZÓBELI TÉMAKÖRÖK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOMBÓL közpészint 2013

SZÓBELI TÉMAKÖRÖK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOMBÓL közpészint 2013 Tatabányai Integrált Szakiskola Középiskola és Kollégium Cím: 2800 Tatabánya, Cseri u. 35. Telefon: +36 34 309 545 E-mail: ititkar@is-kola.hu Web: www.is-kola.hu Fax: +36 34 309 549 SZÓBELI TÉMAKÖRÖK MAGYAR

Részletesebben

Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola. Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY

Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola. Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY KÉSZÍTETTE: Molnárné Kiss Éva MISKOLC 2015 Összesített óraterv A, Évfolyam 5. 6. 7. 8. Heti 1 0,5 óraszám Összóraszám

Részletesebben

ÓVODA-ISKOLA ÁTMENET

ÓVODA-ISKOLA ÁTMENET ÓVODA-ISKOLA ÁTMENET előadás Előadók: Vanya Lajosné Pula Éva 2011. április 18. Báta 1. Bikácsi óvoda bemutatása 2. TÁMOP 3.1.4. 2.1. Tapasztalatok 2.2. Pályázat adta lehetőségek, nehézségek 3. Óvoda-iskola

Részletesebben

TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK

TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK Tantárgyi fejlesztések Ha fölgyújtjuk a gyermekben a veleszületett szikrát, azzal mindig olyan magaslatok felé nyitunk utat, amilyenekről álmodni sem mertünk volna. Kristine Barnett

Részletesebben

Középszintű szóbeli érettségi vizsga értékelési útmutatója. Olasz nyelv

Középszintű szóbeli érettségi vizsga értékelési útmutatója. Olasz nyelv Középszintű szóbeli érettségi vizsga értékelési útmutatója Olasz nyelv FELADATTÍPUS ÉRTÉKELÉS SZEMPONTJAI PONTSZÁM Bemelegítő beszélgetés 1. Társalgási feladat/interjú: három témakör interakció kezdeményezés

Részletesebben

A szövegértési stratégiák szerepe a hatékony tanulásban. MEGÚJULÓ TANKÖNY KONFERENCIA Budapest, Steklács János

A szövegértési stratégiák szerepe a hatékony tanulásban. MEGÚJULÓ TANKÖNY KONFERENCIA Budapest, Steklács János A szövegértési stratégiák szerepe a hatékony tanulásban MEGÚJULÓ TANKÖNY KONFERENCIA Budapest, 2014. 11. 14. Steklács János Olvasási stratégiák Mit jelent a kognitív stratégia? A kognitív stratégiák az

Részletesebben

LIMBA ŞI LITERATURA MAGHIRĂ PENTRU ELEVII CARE FRECVENTEAZĂ CLASELE CU PREDARE ÎN LIMBA ROMÂNĂ SAU TRĂIESC ÎN DOUĂ CULTURI MINORITARE

LIMBA ŞI LITERATURA MAGHIRĂ PENTRU ELEVII CARE FRECVENTEAZĂ CLASELE CU PREDARE ÎN LIMBA ROMÂNĂ SAU TRĂIESC ÎN DOUĂ CULTURI MINORITARE Anexa nr. 4 la ordinul ministrului educaţiei, cercetării şi inovării nr. 5098/09.09.2009 MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI INOVĂRII PROGRAME ŞCOLARE LIMBA ŞI LITERATURA MAGHIRĂ PENTRU ELEVII CARE FRECVENTEAZĂ

Részletesebben

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN Készítette: Adorjánné Tihanyi Rita Innováció fő célja: A magyar irodalom és nyelvtan tantárgyak oktatása

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1 Célok és feladatok MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1-4. évfolyam A nyelv kultúrát közvetít, lehetővé teszi az értékek megismerését és az azokhoz való viszonyulási lehetőségek széles tárházát. Segít megérteni

Részletesebben