TANULÁSBAN AKADÁLYOZOTTAK TANTERVE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TANULÁSBAN AKADÁLYOZOTTAK TANTERVE"

Átírás

1 TANULÁSBAN AKADÁLYOZOTTAK TANTERVE RADÓ TIBOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY 1

2 Tartalomjegyzék Tantárgyi rendszer és óraszámok... 3 Magyar nyelv és irodalom 1-8. évfolyam...5 Történelem és társadalmi ismeretek 5-8. évfolyam...31 Matematika 1-8. évfolyam...41 Informatika 5-8. évfolyam...64 Környezetismeret 1-4. évfolyam...69 Természetismeret évfolyam...79 Természetismeret Biológiai Fizikai Kémiai ismeretek évfolyam...84 Földrajz 6-8. évfolyam...94 Német nyelv 7-8. évfolyam Ének-Zene 1-8. évfolyam Rajz és kézművesség Életvitel és gyakorlati ismeretek 1-8. évfolyam Testnevelés és sport Osztályfőnöki

3 TANTÁRGYI RENDSZER ÉS ÓRASZÁMOK TANULÁSBAN AKADÁLYOZOTT TANULÓK ISKOLÁI SZÁMÁRA 1 8. évfolyam Tantárgyak Az évfolyamok óraszámai H Magyar nyelv és irodalom ,5 5 4,5 4 4 Történelem és társadalmi ism Matematika Informatika Környezetismeret Természetismeret ,5 0 0 Természetismeret Biológia-egészségtan, fizika, kémia ,5 2,5 Földrajz ,5 1,5 1,5 Német nyelv Ének-zene Rajz és kézművesség , Életvitel és gyakorlati ismeretek Testnevelés és sport Osztályfőnöki Kötelező óraszám ,5 22,5 22,

4 Pedagógiai célú rehabilitációs foglalkozások Foglalkozások Heti H óra Kognitív képességek, figyelememlékezetfejlesztés Kommunikációs képességek, szociális képességek. Dislexia, discalculia prevenció Logopédia Tér és időészlelési képesség zavarai, Grafomotoros készség fejlesztés Számolási készség zavarai Olvasás- helyesírás, nyelvi rendszer zavarai Gyógytestnevelés Összes óraszám

5 Magyar nyelv és irodalom 1 8. évfolyam Óraszámok Évfolyamok H Heti óraszám ,5 5 4,5 4 4 Éves óraszám ök Évfolyamok Kommunikáció Nyelvi ismeretek Nyelvtani ismeretek Olvasás, szövegértés Olvasás, ismerkedés az irodalommal Irodalomolvasás, tájékozódás az irodalmi kifejezésformákban Írás, íráshasználat Fogalmazási ismeretek, szövegértés, szövegalkotás 5

6 1 4. évfolyam Célok Az anyanyelvi kommunikáció fejlesztése, az anyanyelv igényes köznyelvi formájának megismertetése és használata. A kommunikációs igény motiválása. A tanuláshoz, az önálló ismeretszerzéshez szükséges alapkészségek kialakítása. A szövegértő képesség megalapozása. Kommunikáció különböző csatornák igénybevételével. A beszédfejlődés hátrányainak, valamint a kognitív funkciók sérülésének kompenzálása. Feladatok A tantárgy fejlessze a beszédpercepciós képességet és a beszédértést. Gazdagítsa a tanulók által aktívan használt szókincset. Sajátíttassa el a kommunikációs helyzeteknek megfelelő szövegalkotást, magatartási, társalgási, udvariassági formulákat. Gyakoroltassa az érthető, megközelítően természetes ritmusú hangos beszédet. Tegye gyakorlottá a tanulókat a szóbeli szövegértésben. Közelítse a tanulók beszédét a köznyelvi kiejtési normához. Sajátíttassa el a néma és a hangos olvasást. Fejlessze az íráskészséget, az összerendezett írásmozgások kialakulását, teremtse meg az írásbeli nyelvhasználat lehetőségét. Csökkentse a meglévő nyelvhasználati zavarokat, tegye tudatosabbá a nyelvhasználatot. Ismertesse meg nemzeti kultúránk hagyományait, neveljen az anyanyelv megbecsülésére. Formálja a tanulók személyiségét, gazdagítsa érzelemvilágukat, a korrekciós szempontok érvényesítésével enyhítse a személyiségfejlődés zavarainak következményeit. Fejlesztendő készségek, képességek, attitűdök Kommunikáció Kommunikációs képesség. A köznyelvi ejtés tisztasága. A szituációnak megfelelő hangerőváltás képessége. Beszédkészség. A beszédmegértési képesség és a szövegösszefüggés megértésének képessége. Az információk felidézésének képessége. A tanult nyelvi fordulatok alkalmazásának képessége. Szóbeli és írásbeli szövegalkotási képesség. Képesség értelmes mondatokkal való közlésre. Képesség rövid írásmű (üzenet, levél) megírására. Hibajavítási képesség tanári segítséggel. Szocializációs, együttműködési készség. Nyelvi ismeretek A tanult nyelvtani fogalmak, ismeretek felidézésének képessége konkrét példákon, helyzetekben. A gondolkodási képességek (elemzés, összehasonlítás, lényegkiemelés, absztrakció). A helyesírási készség. Szabályok alkalmazásának képessége. Olvasás, szövegértés Az olvasási folyamat háttérképességei (vizuális és akusztikus figyelem, emlékezet, téri tájékozódási képesség, lateralitás, auditív és vizuális megkülönböztetés, vizuomotoros koordináció). A hangos és néma olvasás technikai jellegű készségei. Szövegértő, -elemző képesség. Az önálló ismeretszerzési, tanulási képesség. Gyermeklexikonok használatában jártasság. Gondolkodási képességek. Nyelvi kifejezőképesség. Verbális emlékezet. Írás, íráshasználat Az írás jelrendszerének elsajátításához szükséges képességek síkban, térben való tájékozódás, a finom motorika, az összerendezett írásmozgás. A vizuális figyelem, differenciálás képessége. Az íráskészség fejlesztése, eszközszíntű használatának képessége. Önellenőrzés, hibajavítás képességének, szokása. Írásbeli szövegalkotás képessége. 6

7 Magyar nyelv és irodalom hosszú 1. osztály A tantárgy tanításának célja A tantárgy tananyagának elsajátításához szükséges alapkészségek felmérése és szükség szerinti fejlesztése. A nyelvhasználat megalapozása. A kifejezőkészség fejlesztése. A vizuomotoros készség fejlesztése, az általános tájékozottság segítése. Követelmény A tanulók törekedjenek a tiszta hangoztatásra, egy kép nyújtotta vizuális élmény megfogalmazására mesereprodukálásra kérdések és vizuális élmény segítségével tudják a szóban megkeresni a keresett hangot Ismerjék az írást megalapozó íráselemeket, tudják azokat megnevezni, alakítani. Tartalom A beszédbeli elmaradás csökkentése beszédhibák javítása szókincsbővítés mondatalkotás hangsúlyos, ritmikus beszéd mesereprodukálás Ragok, jelek használata Vizuomotoros készség fejlesztése Testséma és az egyensúlyérzékelés fejlesztése Iránydifferenciálás Téri tájékozódás Vizuális észlelés fejlesztése Szem kéz koordinációja Alakállandóság Alak, háttér felfogás fejlesztése Vízuális megfigyelő és elemző képesség fejlesztése Finommotorika és a taktilis érzékelés fejlesztése Hallásfejlesztés Beszédészlelés, beszédértés fejlesztés Feldolgozandó témák Kommunikáció javasolt óraszám heti 2 óra Anyanyelvi ismeretek heti 1 óra Írás, íráshasználat heti 1 óra Ajánlott tanári eszközök: Beszéd, Én is tudok beszélni I-II., Lexi, Tudod-e?,Ez volnék én?, Gyakorlóanyag a pöszeség javításához., Írás-olvasás: Tudod-e? Hüvelykujjam, Szebben akarok írni I-II., Mond ki, írd le, törd a fejed! Színezd ki, rajzolj te is! Színezd ki, számolj te is! Lexi Mondókás könyv 7

8 Tanulói eszközök: Lexi, Tudod-e? Mesék csodái vázolólap Kommunikáció Cél: A beszédmegértés képességének fejlesztése. A lehetőségekhez viszonyított tiszta hangképzés. A szóbeli kifejezőképesség fejlesztése ( szókincs, mondatalkotás ) A beszédkedv motiválásával alakítsuk ki az igényt a megnyilatkozásra, szóbeli kapcsolatteremtésre, ennek fenntartására. A témakörök feldolgozása segítse az általános tájékozottságuk bővülését. Követelmény: A tanulók beszéde legyen érthető, törekedjenek a tiszta hangoztatásra. Értsék a beszédet. Tudjanak kérdésre választ adni. Tudjanak társaiknak, nevelőiknek beszédébe bekapcsolódni. Tudják megmondani nevüket, lakcímüket. Használjanak a napszaknak megfelelő köszönési formát. Tudjanak tárgyakat, cselekvéseket megnevezni ismeretkörükből. Tudjanak egyszerű utasításoknak megfelelően cselekedni. Tartalom: Az iskola (előkészítő) nyújtott első osztályába érkező gyermek életkori sajátosságai közül ki kell emelni 3 jellemzőt, amelyek befolyásolják a nyelvi kommunikációs készség fejlődését és fejlesztési lehetőségeit. A gyermek környezetéből érkező ingerek közül azokat választja ki és szintetizálja észleléssel, amelyek érzelmileg közel állnak hozzá, felhívják a figyelmét. Cselekedeteinek irányítását, módját is érzelmei határozzák meg, s a felnőtthöz fűződő érzelmi kapcsolata nyújtja a gyermek számára az indítékot cselekedeteihez. Jellemző tevékenységformája a játékos cselekedtetés. Beszédükre jellemző, hogy elbeszélésükben nem a logikai vagy az időbeni sorrend kap hangsúlyt, hanem egyegy kiragadott részletmomentum, a számára legérdekesebb. Mondanivalójuk általában aránytalan felépítésű. Az ebbe a korosztályba tartozó gyerekek inkább tudnak a felnőttel kapcsolatba lépni, mint társaikkal. Ez a kapcsolat vezet át az életkor növekedése során a kortárs kapcsolatok kialakulásához, fenntartásához. A beszédvizsgálat témakörei: 1. A beszédhang-hallás és hanglejtés, a beszédritmus és mondathangsúly. 2. Az ismert szavak jelentésterjedelme. 3. Egy kép nyújtotta vizuális élmény megfogalmazása. 4. Szövegalkotás és újraalkotás kérdések nyomán reprodukcióval és képzelet segítségével. 5. Játékhelyzetekben kialakuló párbeszéd. A fejlesztés programja: 1. Ritmus és mondathangsúly: A témakör a ritmus, a ritmusváltozás illetve a változás ritmusának, valamint a mondathangsúly jelentésének a felfogását tűzi ki célul. A ritmikus szöveg gyakorlásának fejlesztő hatása van a memória fejlesztésére, a beszédkészség fejlesztésére, a beszédminőség belső koordinációjára. Kifejező, jól érthető erősen ritmikus verseket ajánlott választani, melyhez mozgást kell kapcsolni. Lehet gyorsítani, lassítani az ütemen. Párbeszédes játékok- fejlesztik a másikra való reagálás képességét. Hangsúly játékok utasításnak megfelelő tevékenység pl. Ülj le a kockára! Ülj le a piros székre! 8

9 2. Képleírás, mesefolytatás szóban és rajzban, a mesereprodukció. A képleírásban a gyerekeknek a vizuális élményt át kell tenniük nyelvi jelekbe vagyis meg kell fogalmazniuk. A Meséld el mit látsz a képen utasítás helyett ajánlott a képre jellemző, lényegreutaló szóval kezdeményezni. Ezzel megkönnyítjük a gyermek számára a lényeg megragadását, a lényeg felé tereljük a gyermek figyelmét. A mesefolytatás során megismerhető a tanuló összefüggő beszédkészsége, mondatfűzése, jelentéstani nyelvtani tájékozottsága. Mesereprodukálás: több féle módon történhet. Először diafilm bemutatása után, a pedagógus saját szavaival mondja el a történetet és csak ezután várjuk el a reprodukálást, segítségként vizuális élményt felelevenítő képeket mutatunk. A sorrendet megcserélve kérjük a reprodukálást. A későbbi időszakban már az élőbeszéd megerősítésére lehet magnót, lemezjátszót alkalmazni. 3. Beszédhang, szókincs és mondatalkotás A szegényes szókincsen, a bizonytalan szövegalkotáson javíthat a szókincsjáték. Szóeleji és szóvégi hangok hangoztatása az utolsó hanggal kezdődő szavak keresése. Adott hanghoz szavakat gyűjtünk. Kérdés-válasz játékkérdésfeltevés, párbeszédgyakorlása, válaszolós játék. Hangutánzó gyakorlatok. Fokozatosan el kell jutni, hogy tőmondatok használatát felváltsa a helyes rag- és képzőhasználattal megalkotott bővített mondat. A főnévi ragokat és jeleket azok megjelenési sorrendjében gyakoroltatjuk. Tárgyrag: -t Helyviszony: -ba, -be később ban,-ben Birtokosjel: -é Birtokos személyrag: -m később -d; -é (tehát csak az egyesszámúak) Többesjel: -k Részeshatározó: -nak, -nek Helyviszony: -n, Helyviszony: -ból, -ből Helyviszony: -ra, -re Eszközhatározó: -val, -vel Helyiszony: -nál, -nél Helyviszony: -hoz, -hez, -höz Helyviszony: -ról, -ről Helyviszony: -tól, -től Szavak szótagokra bontása, ejtése szünetekkel. Mondatok szavakra bontása képekkel, majd kép nélkül nagymozgásba ágyazottan. (pl. karikákba lépni szavanként) 9

10 Anyanyelvi ismeretek Cél: A nyelvhasználat alapozása. Az önkifejezés képessége elemi szinten. Kapcsolatteremtő képesség beszéd útján. Gondolatok kifejezése a mindennapi helyzethez alkalmazkodva. A környezet megfigyelése, analizáló, szintetizáló, lényegkiemelő képességek fejlesztése. Nyelvtani szabályok kialakítása, tudatosítása. Élvezze a mesét. Követelmény: Tudja élményeit, mondanivalóját kifejezni, környezetére vonatkozóan rendelkezzék ismeretekkel. Vegyen észre egyszerű összefüggéseket és tudja ezeket megfogalmazni. Tartalom: A témakörök feldolgozása a megfigyelésen, a tapasztaláson alapuljon. Nyújtsunk sok vizuális élményt. A témákat a kép, a cselekvés és szó egységében lehet maradéktalanul feldolgozni. Témák: Testünk Család (Lakhely, Otthon, Foglalkozások) Évszakok Közlekedés Növények Állatok Napszakok, Színek A témák jó lehetőséget nyújtanak önmaguk és környeztük megismerésére, a legalapvetőbb szókincs megszerzésére. A mesék, versek tanulása fejlessze szépérzéküket. A pedagógus bemutató olvasása nyújtson élményt és beszédmintát. Írás- íráshasználat: Cél: Összerendezett írásmozgás alapozása, kialakítása Rendezett, tiszta írásmunkára nevelés, iránytartás. Íráselemek vázolása. Követelmény: Tudja a helyes ceruzafogást. Tudjon tájékozódni a füzetlapon, irányt tudjon tartani. Tudja írni az álló-, fekvő-, ferdeegyenest, a kört, a csészevonalat, a kapuvonalat, a fecskevonalat és a cseppvonalat. Tartalom Testséma és az egyensúly érzékelés fejlesztése Iránydifferenciálás Téri tájékozódás 10

11 Feladatok: Testrészek tudatosítása. Érzékszervek funkciójának ismerete. Mozgás, mozgásutánzás, egyensúly érzékelés fejlesztése. Téri helyzetek, viszonylatok észlelésének kialakítása. Bal-jobb irányok megkülönböztetése, a lateralitás fejlesztése. Szimmetria felfedezése. Vizuális észlelés, fejlesztése Szem-kéz koordináció. Alakállandóság. Alak háttér felfogás fejlesztés. Vizuális megfigyelő és elemző képesség fejlesztése. Finommotorika és a taktilis érzékelés fejlesztése, grafomotoros fejlesztés. Az írástanuláshoz szükséges finommozgások kialakítása, a vizuális megfigyelő és elemző képesség fejlesztése. Feladatok: A szem-kéz koordináció fejlesztése Az íráshoz szükséges testhelyzet begyakorlása, a helyes írószertartás elsajátítása, a laza csuklómozgás beidegzése. A formaemlékezet fejlesztése Irányok differenciálása Az ábrázolókészség fejlesztése, az írni tanuláshoz szükséges betűelemek elsajátítása. Számonkérés Szóbeli: képek megnevezése Eseményről mondatalkotás kérdés segítségével Szóbeli utasítás végrehajtása Írásbeli: előírt íráselem fojtatása 11

12 1. évfolyam Megismerő időszak Tartalom vizuális auditív figyelem megfigyelése verbális képesség felmérése (beszédhiba) aktív és passzív szókincs felmérése lateralitás (bal - jobb) megfigyelése, kialakítása Fejlesztő játékok gyakorlatok Szem kéz koordináció Alak-háttér Alakállandóság Téri irányok Térbeli összerendezés Látás hallás utján szerzett információ összekapcsolás mozdulattal, mozgássorral Intermodalitás Kommunikáció Beszéd Nyelvi ismeretek, Olvasás, szövegértés Olvasási képesség Irodalmi ismeretek alapozása Írás, íráshasználat Beszédtechnikai gyakorlatok Légzőgyakorlatok Ajakgyakorlatok Nyelvgyakorlatok Ciklikus hangsorok szótagok utánmondása Beszédlégzés, tiszta hangoztatás, helyes ejtés. Passzív szókincs aktivizálása. Szókincsgyarapítás. társas érintkezés gyakran használt formulái. Szituációs játékok mindennapi élethelyzethez kapcsoltan. Hang, betű. ABC betűtanítás terjedelme: Magánhangzók, egyjegyű mássalhangzók és a kisbetűkkel azonos alakú nagybetűk. Beszédhangok felismerése szavakban. Az ábécé betűi. Magánhangzók és mássalhangzók időtartama, ejtésük, jelölésük írásban. Szótagolás. Mondatkezdés, -zárás, nevek kezdőbetűinek írása. Írásjelek: pont, vessző, kérdőjel, felkiáltójel. A mondatkezdő nagybetű pirossal. Analízis szintézis gyakorlatok. Hangok helye és azok jelölése.. A választott anyanyelvtanítási módszernek megfelelően az olvasás jelrendszerének, technikájának elsajátítása, szótagoló olvasással. Értő olvasás a tanult betűkre szerkesztett szavakon, szövegeken. Ismerkedés gyermekkönyvekkel. Versek, mesék, gyermekjátékok, mondókák. Téri tájékozódás síkban. Kézügyesítő, lazító gyakorlatok. Szerialitás kialakítása, ciklikus sorok, betűelemek. Az írástanulás előkészítése. Vonalvezetési gyakorlatok. Betűelemek, tanult betűk alakítása, kapcsolása. Írás vonalközbe. Füzethasználat. A tanult betűk írása, kapcsolása. Szavak, rövid mondatok írása. Tollbamondás: látó halló előkészítéssel (szavak a szóanyagból) Tevékenységek Légzőgyakorlatok, artikulációs gyakorlatok, játékos hangutánzások. A társas érintkezés mindennapos formáinak változatos helyzetekben történő gyakorlása (bemutatkozás, köszönés, kérdezés, válaszadás, megszólítás). Eseményekről, eseményképekről mondatok alkotása. Akusztikus és vizuális érzékelés, észlelés, differenciálás folyamatos gyakorlása. Hanganalízis, hangösszevonás. Betűfelismerés, hangoztatás. Betűk, hangok válogatása, rendezése, csoportosítása adott szempontok alapján (pl. magánhangzók időtartama, mássalhangzók zöngéssége). 12

13 Szótagok, szavak, rövid mondatok (szövegek) hangos, szótagoló olvasása. Néma olvasás után a megértés bizonyítása segítséggel történő feladatmegoldással (jelöléssel, cselekvéssel, rajzzal, egyeztetéssel, kiegészítéssel, válaszadással). Betűelemek vázolása, írása, kapcsolása, a tanult betűk leírása tollbamondás után, előkészítéssel. Szavak, rövid mondatok másolása. Feladatok a mondatkezdő betű, a mondatvégi írásjel segítséggel történő alkalmazására. A tanult mondókák ritmizálása, közös és egyéni mondogatása. Bekapcsolódás mesék (részletek) dramatizálásába. Alapszókészlet Hosszú magánhangzó a szótőben: ásó, dió, fű, ír, ló, óra, őz, síp, út, só, kő, Hosszú egyjegyű mássalhangzó a szótőben: áll, itt, ott, Követelmény Minimum: Mutasson fel a tanuló mérhetően folyamatos fejlődést a kommunikációs készségében, tudjon bekapcsolódni beszélgetésekbe kérdéssekkel, válaszadással. Legyen képes közreműködni egyszerű üzenetek átadásában. Tuja elmondani saját és utcája nevét. Tudjon szavakat, rövid mondatokat másolni írottról, nyomtatottról, látó halló tollbamondás után rövid szavakat leírni. Legyen biztos betűismerete a tanult betűk körében. Legyen képes három négy mondóka, vagy vers elmondására. Egy két szótagból álló szavak olvasása. Optimum: Beszéljen érthetően, tagoltan, helyes köznyelvi kiejtéssel, helyes ritmusban. Legyen képes szövegértést bizonyító feladatok megoldására, segítséggel, előkészítéssel. Magasabb évfolyamra lépés feltételei Tudjon beszámolni eseményekről, élményekről, kérdések és szemléltető segítségével. Rendelkezzen betűismerettel. Szótagoló olvasással tudjon ismert és gyakorolt nyomtatott és írott szavakat elolvasni. Olvasási sebesség: 10 szótag/perc. A tanult betűket tudja alakítani, írottról tudjon másolni. Számonkérés formája Szóbeli: spontán beszéd, képolvasás. Írásbeli: rajzban a megértés képi megjelenítése. Egyszerű szerkesztett feladatlapok illetve a tankönyv feladatai, évvégi felmérő ajánlatai. 13

14 2. évfolyam Megismerő időszak Tartalom Hangképzés, beszéd tisztasága olvasott szavak megértésének megállapítása írásmozgás fejlettségének megfigyelése tanult betűk elhelyezése sorközbe. Hiányosságok pótlása, betűfelismerés betűalakítás Kommunikáció Beszédtechnikai gyakorlatok. Helyes artikuláció, időtartam, hangsúly, hanglejtés, hangerő. Köznyelvi kiejtés A mindennapi érintkezés nyelvi fordulatai. Mondatok Beszéd tartalmi bővítése, pontosítása ki? hol? mit? mikor? kérdésekre válaszoló szavakkal. Szóbeli szövegalkotás Szövegalkotás megalapozása képsorról, eseményekről, élményekről mondatok alkotása. Időrend megállapítása. Nyelvi ismeretek, Hang, betű, szótag, szó, mondat, szöveg differenciálása. helyesírás Az ábécé (magánhangzók, mássalhangzók). ABC betűtanítás terjedelme: kétjegyű mássalhangzók és a még ismeretlen nagybetűk Hangok időtartama, jelölésük. Szótagolás. Mondatok, nevek helyesírása, j ly jelölése a tanult szavakban. Magán- és mássalhangzók időtartamának jelölése írásban. Olvasás, szövegértés Olvasási képesség Irodalmi ismeretek Írás, íráshasználat A választott módszernek megfelelően az olvasás jelrendszere, technikája (ütemes szótagolás, szóképes olvasás). Értő olvasás a tanult betűkre szerkesztett szavak, szövegek, versek, mesék felhasználásával. Néma olvasás után a megértés bizonyítása. Olvasmányok feldolgozása irányítással. Versek, mesék, mondókák, nyelvtörők. Közmondások, szólások Az írás jelrendszere. Szövegek másolása írottról, nyomtatottról. Szavak, mondatok tollbamondás utáni írása előkészítéssel. Begyakorolt szavak emlékezet utáni írása. 14

15 Tevékenységek Gyakorlatok a hallási, a látási figyelem és emlékezet fejlesztésére. Tájékozódási gyakorlatok térben, síkon, testen irányok, arányok megfigyelése, a megfelelő nyelvi kifejezések használata. Gyakorlatok a helyes artikuláció, hangsúly, hangerő, beszédtempó kialakítására. Játékos szituációkon keresztül a helyzethez alkalmazkodó kommunikációs formák gyakorlása. Bekapcsolódás a mindennapi társas érintkezésbe, beszélgetésekbe. Egyszerű kommunikációs helyzetekben kérdezés, válaszadás, üzenetek átadása. Eseményekről, élményekről, képekről mondatok alkotása az időrend betartásával. Szókincsbővítés, új kifejezések alkalmazása. Szógyűjtések, mondatbővítések kérdések segítségével más tantárgyak szakszavainak használata. Ismerkedés a gyermeklexikonnal. Szavak hangokra bontása, helyes ejtés, hangok időtartama. Betűk felismerése, hangoztatása, differenciálása. Adott szempontok alapján történő rendezésük, válogatásuk, csoportosításuk. Betűkből szavak alkotása, hiányzó betűk pótlása. Hangos olvasás gyakorlása változatos formában (pl. párbeszéd olvasása, válogató olvasás technikai, grammatikai szempont szerint). Némán olvasott szövegek megértésének bizonyítása irányított feladatmegoldással (jelöléssel, kiegészítéssel, válaszadással, tartalom megbeszélésével). Gyakorlatok jelek, piktogramok felismerésére, értelmezésére, rajzos utasítások értelmezésére ritmikus sorok rajzolása, ábra, alak előállítása pontok összekötésével. Másolás írottról, nyomtatottról. Látási-hallási előkészítéssel szavak, rövid mondatok írása tollbamondással. Begyakorolt szavak emlékezet utáni írása. Nevek, mondatok helyesírásának és a j hang kétféle jelölésének változatos formában történő gyakorlása. Mondókák, versek ritmizálása, mesék dramatizálása. Tanulás, füzet, könyv használata, együttműködés. Követelmény Minimum Mutasson fel a tanuló mérhetően folyamatos fejlődést a kommunikációs készségében, tudjon bekapcsolódni beszélgetésekbe kérdésekkel, válaszadással. Legyen képes közreműködni egyszerű üzenetek átadásában. Tudja elmondani és leírni nevét és lakcímét. Legyen képes szövegértést bizonyító feladatok megoldására segítséggel előkészítéssel. Tudjon szavakat, rövid mondatokat másolni írottról, nyomtatottról előkészítéssel, 3-4 betűből álló szavakat tollbamondás után leírni, előkészítéssel. Legyen képes alkalmazni a gyakorolt helyesírási szabályokat: előkészítés mellett alkalmazza a mondatkezdő nagybetűt, a mondatvégi írásjeleket, legyen ismerete a j hang kétféle jelöléséről. Legyen betűismerete a tanult betűk körében. Legyen képes 3-4 mondóka vagy vers elmondására. Optimum Beszéljen érthetően, tagoltan, helyes köznyelvi kiejtéssel, helyes ritmusban. Legyen képes felkészülés után egyenletes tempóban olvasni. Írásképe legyen rendezett, olvasható. Alapszókészlet: Ly-es, j-s szavak: ibolya, gólya, Károly, lyuk, -lyukas, Mihály, osztály, ajtó, fej, haj, jár, jó, tej tejföl, tojás, száj, új, vaj, Hosszú magánhangzó a szótőben: betű, ernyő, eső, fenyő, hajó, hó, nyúl, óra, ősz, róka, szőlő, kút, Hosszú egyjegyű mássalhangzó a szótőben: hall, hull, kedd, orr, száll, toll, ujj, varr, váll, Anna, Emma, Nelli, Ottó, Hosszú kétjegyű mássalhangzó a szótőben: loccsan, meggy, mennyi, ősszel, pettyes, rizzsel, tavasszal, 15

16 Magasabb évfolyamba lépés feltételei Tudjon hangokat, hangkapcsolatokat ejteni. Képről, képsorról tudjon mondatokat alkotni. Rendelkezzen betűismerettel, tudjon szótagolással olvasni. Olvasási sebesség: szótag/perc. Tudják a hangosan elolvasott szavak, rövid mondatok megértését bizonyítani, jelöléssel, válaszadással, kiegészítéssel. Valamennyi kis és nagybetűt, és a tanult írásjeleket alakítsák. Tudjanak szavakat és rövid mondatokat írottról és nyomtatottról másolni. Látási, hallási előkészítéssel tudjanak szavakat és rövid mondatokat a szókészlet szavaiból írni. Számonkérés formája Szóbeli: mesék dramatizálása, szerepjáték, szöveg tartalmi megértése. Írásbeli: egyszerű szerkesztett és a tankönyv által ajánlott feladatlapok. 16

17 3. évfolyam Kommunikáció Beszéd Tartalom Beszédtechnikát fejlesztő gyakorlatok. Helyzetnek megfelelő hangerő, beszédtempó. Kiejtési tréningek. Hangkapcsolatok (hosszú mássalhangzók, hasonulások). Szókincs gyarapítása. A társas érintkezés alapvető nyelvi formái. Beszédhelyzetnek megfelelő szövegalkotási gyakorlatok. Kifejezések gyűjtőfogalom alá rendezése. Nyelvi ismeretek, Az ábécé ismerete. Magánhangzók, mássalhangzók. Betűhelyesírás rend, szótagolás, elválasztás. Szavak jelentése. Mondatfajták felismerés szinten a beszélő szándéka szerint. Mondat szavakra tagolása. Mondatok helyesírása. Mondatkezdő nagybetű, írásjel alkalmazása. Tulajdonnevek írása. Magán- és mássalhangzók időtartamának jelölése, j ly jelölése a begyakorolt szókészletben. Olvasás, szövegértés Olvasási képesség Irodalmi ismeretek Szóképes (folyamatos) hangos olvasás. Olvasástechnikát fejlesztő gyakorlatok. Hangsúly, hanglejtés, hangerő érzékeltetése. Szövegek, szövegrészek néma olvasása. Tartalom elmondása. Megértés bizonyítása feladatmegoldással. Vers és próza. Vers és próza megkülönböztetése. Népköltészeti alkotások. A mesék jellemzői. Gyermek lexikon használata. Írás, íráshasználat Írástechnikát fejlesztő gyakorlatok. Rövid szövegek másolása, írás tollbamondás után, emlékezetből. Önellenőrzés, hibajavítás. Tevékenységek Beszédtechnikai gyakorlatok, logopédiai elemekkel. A beszédritmus gyakorlása. Társalgási formulák gyakorlása. Bekapcsolódás beszélgetésekbe: tematikus társalgás. Összefüggő szóbeli szövegalkotás eseményképekről. Szókincsgyarapítás szógyűjtéssel. Hangok csoportosítása (magánhangzók, mássalhangzók) az ejtés időtartama szerint. Betűrendbe sorolás. Szavak szótagolásának, elválasztásának gyakorlása. Csoportosításuk szótagszám szerint, jelentésük szerint kérdések segítségével. Mondat szavakra tagolása. Mondatfajták felismerése, megfigyelése beszédben, olvasott szövegekben. A tanult helyesírási szabályok változatos feladatmegoldásokkal történő begyakorlása, alkalmazása. Önellenőrzés, hibajavítás. Olvasástechnikát fejlesztő gyakorlatok. Felolvasás helyes hangerővel, hangsúllyal, tempóval. Párbeszédes olvasás, válogató olvasás. Néma, értő olvasás után szövegértést bizonyító feladatok megoldása. Beszámolás az olvasottak tartalmáról. Információkereső technikák gyakorlása. Gyermeklexikonok használata. Írástechnika fejlesztését szolgáló gyakorlatok. Másolás írottról, nyomtatottról. Rövid mondatok írása látási, hallási előkészítéssel, tollbamondás után, emlékezetből. Olvasmányokhoz kapcsolódó feladatok megoldása íráshasználattal. A vers jellemzőinek megfigyelése, felismerése (versszak, ritmus, rím). Versek ritmizálása. Olvasmányok dramatizálása. Memoriter. 17

18 Követelmény Minimum Szóképes hangos olvasás, a megértés bizonyítása. Legyen képes a nyelvi formák alkalmazására a mindennapos társas érintkezésben. Tudja gondolatait kifejezni összefüggő mondatokban. Legyen képes adott témában 4-5 mondat alkotására. Segítséggel ismerje fel a mondatfajtákat. Alkalmazza eszközszerűen az olvasást és az írást a tartalmi megértést bizonyító egyszerű feladatok megoldásában. Legyen képes röviden, összefüggően beszámolni az olvasottakról, az eseményekről. Írásképe legyen tiszta, rendezett, könnyen olvasható. Legyen képes előkészítés után tollbamondással 4-5 mondat leírására. A teljes ABC ismerete Mondatfajták, szavakra tagolás, hibátlan másolás. Optimum Alkalmazza a megismert nyelvtani szabályokat tollbamondásnál, emlékezetből való írásnál a begyakorolt szavakban. Ismerje fel a mondatfajtákat. Legyen képes a feldolgozott szövegek folyamatos olvasására. Rendelkezzen elemi műfaji ismeretekkel (vers, próza megkülönböztetése). Tudjon szöveghűen elmondani emlékezetből 3-4 verset. Legyen képes adott témában 4 mondat alkotására. Tovább lépés feltétele A helyzetnek megfelelő kommunikáció. Számonkérés formái Az olvasott szöveg rövid tartalmi visszamondása. A tanult mondatfajták felismerése. Feladatlapok megoldása. Évvégi felmérés szövegértése, helyesírása. Alapszókészlet Ly-,es, j-s szavak: bagoly, bélyeg, folyó, folyosó, golyó, hely, -helyes, kályha, korcsolya, mély, pulyka, bújik, hajó, javít, játék, -játszik, jár, Jutka Juli, majom, május, sajt, újság, Hosszú magánhangzó a szótőben: cipő, fedő, fűrész, hónap, július, június, október, rendőr, savanyú, szomorú, vasaló, kendő, zászló, etető, rádió. Kivételek: apu, anyu, batyu, daru, falu, hamu. Hosszú egyjegyű mássalhangzó a szótőben: állat, állomás, csillag, erre, éjjel, gallér, holló, jobb, olló, reggel, száll, szellő, úttörő, ünnep, alatt, előtt, fölött, között, mögött, hal hall, szál száll, óra órra, vasal - vassal Hosszú kétjegyű mássalhangzó a szótőben: dinnye, faggyú, hattyú, hosszú, könnyebb, messze, öccse, pottyan, reccsen, rossz, süllyed, tüsszent, fűrésszel, kulccsal, mésszel. 18

19 4. évfolyam Tartalom Kommunikáció Beszédtechnikai gyakorlatok (artikuláció, hangsúly, hang- Beszéd lejtés, beszédritmus, hangerő). Helyes ejtés (toldalékok, kiejtéstől eltérő hangkapcsolatok). A kommunikációs helyzetnek megfelelő szövegalkotási gyakorlatok. Szöveg átalakítása kérdések segítségével. Szavak, szövegkörnyezet kapcsolata. Fogalmazási alapismeretek: anyaggyűjtés, szövegalkotás. Címadási gyakorlatok. Nyelvi ismeretek, helyesírás Olvasás, szövegértés Olvasási képesség Irodalmi ismeretek Írás, íráshasználat Mondatfajták a beszélő szándéka szerint. Szófaji ismeretek. (ige, főnév, melléknév, számnév). A szó szerkezete (szótő, toldalék). A szavak elválasztása. Toldalékok és helyesírásuk. Kiejtéstől eltérő hangkapcsolatok jelölése. j ly a tanult szavakban. Magánhangzók, mássalhangzók időtartamának jelölése. A mondat helyesírása. Tulajdonnevek, földrajzi nevek. A hangos olvasás ütemének fejlesztése. Folyékony olvasás. Szövegek olvasása. Szövegmegértés bizonyítása (feladatmegoldás, tartalomelmondás). Népköltészet, népdalok, népmesék, közmondások, szólások, találós kérdések. Próza és vers. Elemi ismeretek írókról, költőkről, művekről. Gyermeklexikonok használata. Írástechnika fejlesztése. Másolás, írás tollbamondás után, emlékezetből. Szövegrendezés, önellenőrzés, hibajavítás. Tevékenységek Gyakorlatok a beszédtechnika fejlesztésére (hangerő, hangváltás, ritmus, hangsúly). Bekapcsolódás felnőttek beszélgetésébe. A kommunikációs célnak megfelelő szövegalkotás tanulása. Mindennapi kommunikációs helyzetekhez kapcsolódó nyelvi formák alkalmazása. Szituációs játékok. Események megvitatása, vélemény megfogalmazása. Hangok, betűk különböző szempontú csoportosítása. Szavak elemeikre bontása (szótő, toldalék). Szótagolás, elválasztás. Gyakorlatok a kiejtéstől eltérő hangkapcsolatok jelölésére. Szavak csoportosítása jelentéstartalom és szerkezet alapján. Szószerkezetek alkotása, átalakítása. Mondatok tagolása, átalakítása (szűkítése, bővítése). Mondatfajták felismerésének gyakorlása. Mondatok csoportosítása a beszélő szándéka szerint. A grammatikai szinthez kapcsolódó helyesírási gyakorlatok. Írás másolással, tollbamondással, emlékezetből. Hibák javítása. Önellenőrzés. Olvasástechnika fejlesztését szolgáló gyakorlatok: szöveg bemutató jellegű olvasása, gyorsolvasó gyakorlatok, párbeszédes olvasás, válogató olvasás. Szövegelemző feladatok. Szöveg átalakítása kérdések segítségével. Címadási gyakorlatok. Lényegkiemelés, tömörítés. Néma olvasással szöveg megértése, a megértés bizonyítása feladatvégzéssel, tények, adatok kiemelésével. Tartalomelmondás. Információkereső technikák alkalmazásának gyakorlása. Gyermek- és más lexikonok használata. Gyakorlatok az anyaggyűjtés módjainak megállapítására. Információk, adatok keresése. Vers és próza jellemző jegyeinek megfigyelése, felismerése. Rímek pótlása. Vers- és prózamondás, dramatizálás. 19

20 Követelmény Minimum Legyen képes a nyelvi formák alkalmazására a mindennapos társas érintkezésben. Tudja gondolatait kifejezni összefüggő mondatokban. Alkalmazza a mondatfajtáknak megfelelő mondatvégi írásjelet. Kérdés alapján csoportosítsa a tanult szófajokat. / egyre kevesebb segítség nyújtással / Alkalmazza eszközszerűen az olvasást és az írást a tartalmi megértést bizonyító egyszerű feladatok megoldásában. Legyen képes röviden, összefüggően beszámolni az olvasottakról, az eseményekről. Legyen képes előkészítés után tollbamondással 4-5 mondat leírására. Optimum Legyen képes adott témában 4-5 mondat alkotására. Ismerje fel a tanult nyelvi fogalmakat (mondatfajták, szófajok). Alkalmazza a megismert nyelvtani szabályokat tollbamondásnál, emlékezetből való írásnál a begyakorolt szavakban. Legyen képes a feldolgozott szövegek folyamatos olvasására. Rendelkezzen elemi műfaji ismeretekkel (vers, próza megkülönböztetése). Írásképe legyen tiszta, rendezett, könnyen olvasható. Tudjon szöveghűen elmondani emlékezetből 3-4 verset. Számonkérés formái Az olvasott szöveg rövid tartalmi visszaadása. A tanult mondatfajták felismerése. Feladatlapok. Évvégi felmérés szövegértés 3 4 kép alapján mondatalkotás és címadás. Alapszókészlet Ly-es, j-s szavak: akadály, furulya, király, mosolyog, pálya, pehely, sompolyog, súly, szabály, terebélyes, ünnepély, veszélyes, fáj, felejt, jég, lejtő, talaj, táj, saját, olaj, pajtás, zaj, Hosszú magánhangzó a szótőben: borús, dolgozó, erdő, levegő, felhő, fésű, gyűrű, kórház, repülő, lejtő, űrhajó, tető, tűzoltó, ágyú, Húz huzat, tűz tüzes, víz vizes, Hosszú egyjegyű mássalhangzó a szótőben: forrás, gyullad, illat, koppan, megálló, orvosság, röppen, varr, villám, enni, inni, jönni, menni, tenni, venni, vinni, abba, akkor, arra, annak, azzal, ebbe, onnan, innen, fuss! hozz! vigyázz! add ide! tedd oda! vedd el! Hosszú kétjegyű mássalhangzó a szótőben: egy - eggyel, négy néggyel, ésszel, fűrésszel, kalapáccsal, Balázzsal, Károllyal, eressz el. 20

Petőfi Sándor Általános Iskola 5465 Cserkeszőlő, Ady Endre utca 1. A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK SZÁMÁRA

Petőfi Sándor Általános Iskola 5465 Cserkeszőlő, Ady Endre utca 1. A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK SZÁMÁRA HELYI TANTERV A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK SZÁMÁRA Enyhén értelmi fogyatékos tanulók integrált nevelése, oktatása Eltérő tantervre épülő tanterv magyar nyelv és irodalom, matematika tantárgyból 1

Részletesebben

Kerettanterv az enyhén értelmi fogyatékos tanulók számára. Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat (1-4. évfolyam)

Kerettanterv az enyhén értelmi fogyatékos tanulók számára. Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat (1-4. évfolyam) 1 Kerettanterv az enyhén értelmi fogyatékos tanulók számára Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat (1-4. évfolyam) Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók számára készült kerettanterv céljaiban,

Részletesebben

HELYI TANTERV 865 SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK NAPPALI RENDSZERŰ, INTEGRÁLT ÁLTALÁNOS ISKOLAI NEVELÉSE, OKTATÁSA

HELYI TANTERV 865 SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK NAPPALI RENDSZERŰ, INTEGRÁLT ÁLTALÁNOS ISKOLAI NEVELÉSE, OKTATÁSA HELYI TANTERV 865 SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK NAPPALI RENDSZERŰ, INTEGRÁLT ÁLTALÁNOS ISKOLAI NEVELÉSE, OKTATÁSA HELYI TANTERV 866 Az 1993. évi közoktatási törvény 121. 29. pontja az alábbiak szerint

Részletesebben

A Kenderföld- Somági Általános Iskola. Helyi Tanterve,

A Kenderföld- Somági Általános Iskola. Helyi Tanterve, A Kenderföld- Somági Általános Iskola Helyi Tanterve, amely a 2013/2014. tanévtől az első és ötödik évfolyamtól felmenő rendszerben kerül bevezetésre 2013. 1 Magyar nyelv és irodalom 1 2. évfolyam A tanuló

Részletesebben

Alsó tagozat. Magyar nyelv és irodalom 1-4. évfolyam

Alsó tagozat. Magyar nyelv és irodalom 1-4. évfolyam Alsó tagozat Magyar nyelv és irodalom 1-4. évfolyam Az általános iskola alsó tagozatán a magyar nyelv és irodalom tantárgy elsődleges célja az anyanyelvi kommunikációs képességek fejlesztése, és az ehhez

Részletesebben

HELYI TANTERV ALSÓ TAGOZAT MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1-4. ÉVFOLYAM

HELYI TANTERV ALSÓ TAGOZAT MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1-4. ÉVFOLYAM HELYI TANTERV ALSÓ TAGOZAT MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1-4. ÉVFOLYAM 5. évfolyam 6. évfolyam 7. évfolyam 8. évfolyam Kötelezően választható órakeret 7. évfolyam A tantárgy heti óraszáma A tantárgy éves óraszáma

Részletesebben

Magyar nyelv és irodalom. 1 4. évfolyama számára. Célok és feladatok

Magyar nyelv és irodalom. 1 4. évfolyama számára. Célok és feladatok Magyar nyelv és irodalom 1 4. évfolyama számára Célok és feladatok Az általános iskola alsó tagozatán a magyar nyelv és irodalom tantárgy elsődleges célja az anyanyelvi kommunikációs képességek fejlesztése,

Részletesebben

A SZIGETI JÓZSEF UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA HELYI TANTERVE 1-4.

A SZIGETI JÓZSEF UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA HELYI TANTERVE 1-4. A SZIGETI JÓZSEF UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA HELYI TANTERVE 1-4. Budapest,2013. március 1 0 4 1 B u d a p e s t, S z i g e t i J ó z s e f u. 1-3. O M : 034873 TARTALOM Magyar nyelv és irodalom... 2 Angol nyelv...

Részletesebben

A NEW BRUNSWICKI SZÉCHENYI MAGYAR ISKOLA ÉS ÓVODA TANTERVE

A NEW BRUNSWICKI SZÉCHENYI MAGYAR ISKOLA ÉS ÓVODA TANTERVE A NEW BRUNSWICKI SZÉCHENYI MAGYAR ISKOLA ÉS ÓVODA TANTERVE Összeállították: Balla Ágnes és Gorondi Enikő (Óvoda) Kovács Éva és Schlóder Eszter (Alsó és Felső Tagozat) 2001 1 BEVEZETŐ Iskolánk abban a szerencsés

Részletesebben

Kerettanterv az általános iskola 1-4. évfolyamára

Kerettanterv az általános iskola 1-4. évfolyamára 1. melléklet Kerettanterv az általános iskola 1-4. évfolyamára Tartalom: Bevezetés 2. oldal Kerettantervek: - Kötelező tantárgyak 8. oldal - Szabadon választható tantárgyak 201. oldal Kerettanterv Alapfokú

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM (1-4.)

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM (1-4.) TARTALOMJEGYZÉK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM (1-4.)...2 MATEMATIKA (1-4.)...79 ERKÖLCSTAN(1-4.)...129 KÖRNYEZETISMERET(1-4.)...164 ÉNEK-ZENE (1-4.)...202 VÍZUÁLIS KULTÚRA (1-4.)...232 TECHNIKA, ÉLETVITEL ÉS

Részletesebben

B.) HELYI TANTERV (Tantárgyi felosztás) KERETTANTERV AZ ALAPFOKÚ NEVELÉS-OKTATÁS BEVEZETŐ ÉS KEZDŐ SZAKASZÁRA (1-4. évfolyam) Célok és feladatok

B.) HELYI TANTERV (Tantárgyi felosztás) KERETTANTERV AZ ALAPFOKÚ NEVELÉS-OKTATÁS BEVEZETŐ ÉS KEZDŐ SZAKASZÁRA (1-4. évfolyam) Célok és feladatok 1 B.) HELYI TANTERV (Tantárgyi felosztás) I. KERETTANTERV AZ ALAPFOKÚ NEVELÉS-OKTATÁS BEVEZETŐ ÉS KEZDŐ SZAKASZÁRA (1-4. évfolyam) Célok és feladatok Az alapfokú nevelés-oktatás első szakasza az iskolába

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM A változat

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM A változat 4. melléklet a /2014. ( ) EMMI rendelethez 1. A kerettantervi rendelet 2. melléklet Kerettanterv az általános iskola 5-8. évfolyamára cím Kerettanterv az általános iskola 5-8. évfolyamára alcím Kötelező

Részletesebben

K O S S U T H L A J O S Á L T A L Á N O S I S K O L A

K O S S U T H L A J O S Á L T A L Á N O S I S K O L A K O S S U T H L A J O S Á L T A L Á N O S I S K O L A P E D A G Ó G I A I P R O G R A M Kossuth Lajos Általános Iskola 1171 Budapest Erzsébet krt. 56. 5-8. évfolyam MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM A változat

Részletesebben

Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium Pedagógiai program

Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium Pedagógiai program Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium Pedagógiai program V. TANTÁRGYI TANTERVEK az iskolarendszerű felnőttoktatás számára 1-8. évfolyam (2013. szeptember 1-jétől felmenő rendszerben) A kerettantervek

Részletesebben

AZ ENYHÉN ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK NEVELŐ-OKTATÓ MUNKÁJÁT ELLÁTÓ SPECIÁLIS SZAKISKOLA KÖTELEZŐ 9/E ELŐKÉSZÍTŐ ÉVFOLYAMÁNAK KERETTANTERVE

AZ ENYHÉN ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK NEVELŐ-OKTATÓ MUNKÁJÁT ELLÁTÓ SPECIÁLIS SZAKISKOLA KÖTELEZŐ 9/E ELŐKÉSZÍTŐ ÉVFOLYAMÁNAK KERETTANTERVE AZ ENYHÉN ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK NEVELŐ-OKTATÓ MUNKÁJÁT ELLÁTÓ SPECIÁLIS SZAKISKOLA KÖTELEZŐ 9/E ELŐKÉSZÍTŐ ÉVFOLYAMÁNAK KERETTANTERVE Célok és feladatok Ebben a szakaszban az enyhén értelmi fogyatékos

Részletesebben

Kézikönyv a Hétszínvarázs 2. tankönyvcsalád tanításához

Kézikönyv a Hétszínvarázs 2. tankönyvcsalád tanításához Burai Lászlóné Dr. Faragó Attiláné Nyiri Istvánné Kézikönyv a Hétszínvarázs 2. tankönyvcsalád tanításához BURAI LÁSZLÓNÉ DR. FARAGÓ ATTILÁNÉ NYIRI ISTVÁNNÉ Szerkesztette BENKŐNÉ NYIRŐ JUDIT Kapcsolódó

Részletesebben

A Kormány 243/2003. (XII.17.) Korm. r e n d e l e te a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról

A Kormány 243/2003. (XII.17.) Korm. r e n d e l e te a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról A Kormány 243/2003. (XII.17.) Korm. r e n d e l e te a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról A közoktatásról szóló - többször módosított - 1993. LXXIX. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. KERETTANTERV AZ ALAPFOKÚ NEVELÉS-OKTATÁS ALAPOZÓ ÉS FEJLESZTŐ SZAKASZÁRA (5-8. évfolyam)... 2 MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM...

TARTALOMJEGYZÉK. KERETTANTERV AZ ALAPFOKÚ NEVELÉS-OKTATÁS ALAPOZÓ ÉS FEJLESZTŐ SZAKASZÁRA (5-8. évfolyam)... 2 MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM... TARTALOMJEGYZÉK KERETTANTERV AZ ALAPFOKÚ NEVELÉS-OKTATÁS ALAPOZÓ ÉS FEJLESZTŐ SZAKASZÁRA (5-8. évfolyam)... 2 MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM... 9 TÖRTÉNELEM ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK HON ÉS NÉPISMERET... 50

Részletesebben

HELYI TANTERV Általános iskola 1-8. évfolyam

HELYI TANTERV Általános iskola 1-8. évfolyam Arany János EGYMI Ezredéves Óvodája, Általános Iskolája és Készségfejlesztő Speciális Szakiskolája 8000 Székesfehérvár, Havranek József utca 4. : 22/ 504-968; fax: 22/504-969 e-mail:titkar.ezredeves@ceger.hu

Részletesebben

SZENT JÓZSEF KATOLIKUS SZAKISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA

SZENT JÓZSEF KATOLIKUS SZAKISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA SZENT JÓZSEF KATOLIKUS SZAKISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA HELYI TANTERVE Sajátos nevelési igényű tanulók tagozata EGYHÁZASGERGE 2008. TARTALOMJEGYZÉK 1. TANULÁSBAN AKADÁLYOZOTTAK TAGOZATÁN OKTATOTT TANTÁRGYAK

Részletesebben

Szakmai program I. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ SZAKKÉPZÉS ÁLTALÁNOS CÉLJA

Szakmai program I. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ SZAKKÉPZÉS ÁLTALÁNOS CÉLJA Szakmai program I. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ SZAKKÉPZÉS ÁLTALÁNOS CÉLJA A szakmai képzés célja olyan általánosan művelt, korszerű szakmai, elméleti és gyakorlati felkészültségű szakemberek képzése, akik képesek

Részletesebben

Kézikönyv a Nyelvtan 6. tanításához

Kézikönyv a Nyelvtan 6. tanításához Széplaki Erzsébet érdemes tankönyvíró Kézikönyv a Nyelvtan 6. tanításához nyelvtan6_uj_kk.indd 1 2014.06.12. 6:51 SZÉPLAKI ERZSÉBET a Tankönyvesek Országos Szövetségétől 2008-ban elnyerte az Érdemes tankönyvíró

Részletesebben

Az 5 8. osztályos helyi tanterv magyar nyelv és kommunikáció

Az 5 8. osztályos helyi tanterv magyar nyelv és kommunikáció Az 5 8. osztályos helyi tanterv magyar nyelv és kommunikáció A kerettantervi témakörök Eligazodás a mindennapi élethelyzetekben Az írott nyelv A beszélt nyelv 5. évfolyam A tankönyvi fejezetek címe Ismételjünk!

Részletesebben

NÉMET NYELV ÉS IRODALOM (a nyelvoktató, a bővített nyelvoktató és a kiegészítő nemzetiségi nevelés-oktatás számára)

NÉMET NYELV ÉS IRODALOM (a nyelvoktató, a bővített nyelvoktató és a kiegészítő nemzetiségi nevelés-oktatás számára) NÉMET NYELV ÉS IRODALOM (a nyelvoktató, a bővített nyelvoktató és a kiegészítő nemzetiségi nevelés-oktatás számára) 9 12. évfolyam Az alábbi kerettanterv a négy évfolyamos gimnáziumok és szakközépiskolák

Részletesebben

KOMP 2. Szövegértés-szövegalkotás TANÍTÓI KÉZIKÖNYV. módszertani útmutatóval. Szavakon innen, szavakon túl Olvasókönyv 2. osztályosoknak, 1 2.

KOMP 2. Szövegértés-szövegalkotás TANÍTÓI KÉZIKÖNYV. módszertani útmutatóval. Szavakon innen, szavakon túl Olvasókönyv 2. osztályosoknak, 1 2. KOMP 2. Szövegértés-szövegalkotás TANÍTÓI KÉZIKÖNYV módszertani útmutatóval Szavakon innen, szavakon túl Olvasókönyv 2. osztályosoknak, 1 2. kötet Beszéd és olvasás 2. munkafüzet 2. osztályosoknak Beszéd

Részletesebben

HELYI TANTERV - a kompetencia alapú oktatáshoz -

HELYI TANTERV - a kompetencia alapú oktatáshoz - TÁMOP-3.1.4-08/2-2009-0011 A kompetencia alapú oktatás feltételeinek megteremtése Vas megye közoktatási intézményeiben HELYI TANTERV - a kompetencia alapú oktatáshoz - MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Vasvár,

Részletesebben

TANTERVI ÉS MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ AUTISTA TANULÓKAT OKTATÓ-NEVELŐ TÖBBSÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA

TANTERVI ÉS MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ AUTISTA TANULÓKAT OKTATÓ-NEVELŐ TÖBBSÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA TANTERVI ÉS MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ AUTISTA TANULÓKAT OKTATÓ-NEVELŐ TÖBBSÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA A tanterv mentora: Salné dr. Lengyel Mária Szerkesztők: Balázs Anna Őszi Tamásné Szaffner Éva Szerzők:

Részletesebben

5. Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók iskolai fejlesztésének elvei

5. Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók iskolai fejlesztésének elvei 5. Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók iskolai fejlesztésének elvei 5.1. Az enyhén értelmi fogyatékos tanuló Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók a tanulásban akadályozott gyermekek körébe tartoznak,

Részletesebben

26/1997. (VII. 10.) MKM rendelet. a két tanítási nyelvű iskolai oktatás irányelvének kiadásáról

26/1997. (VII. 10.) MKM rendelet. a két tanítási nyelvű iskolai oktatás irányelvének kiadásáról A jogszabály mai napon hatályos állapota 26/1997. (VII. 10.) MKM rendelet a két tanítási nyelvű iskolai oktatás irányelvének kiadásáról A közoktatásról szóló - többször módosított - 1993. évi LXXIX. törvény

Részletesebben