Testnevelés és sport 1. osztály

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Testnevelés és sport 1. osztály"

Átírás

1 R 521/jó 3/11/05 13:03 Page 21 Testnevelés és sport 1. osztály Rendgyakorlatok végzése: helyesen, biztosan hajtja végre kissé bizonytalan ismeretei hiányosak nem tudja végrehajtani A gimmnasztikai feladatokat: helyesen, ütemre végzi ütem betartása nélkül végzi biztatást igényel rendezetlen a mozgáskoordinációja Állóképessége: kiváló, átlagon felüli jó, életkorának megfelelô gyenge Hozzáállása az órai tevékenységekhez: aktív, öntevékeny csak biztatásra végzi nem szívesen vesz részt, kivonja magát Társaihoz való viszonya: együttmûködô, segítôkész, megértô kívülálló, közömbös elutasító Mozgása: ügyes, rendezett lassú Viselkedése: sportszerû változó rendbontó Testnevelési játékokban: A) a szabályok betartása B) hozzáállása : a szabályokat betartja aktív, jó csapatjátékos figyelmeztetéssel tartja be közömbös, passzív nem tartja be nem jó csapatjátékos Felszerelése: tiszta, rendes megfelelô hiányos soha nincs 21

2 R 521/jó 3/11/05 13:03 Page 22 IV. SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS A MÁSODIK OSZTÁLYBAN A magatartás értékelése példás jó változó rossz Az iskolai házirendet: mindig betartja, igyekszik több esetben sorozatosan társait is erre betartani, megsérti megsérti, ösztönzi folyamatosan rendbontó, figyelmeztetni rendzavaró a társait Magatartása a felnôttekkel: tisztelettudó, néha gyakran agresszív illemtudó tiszteletlen tiszteletlen tiszteletlen, erôszakos Magatartása társaival: készséges, zárkózott, gyakran gyakran udvarias, néha kerül okoz kezdeményezô közömbös, konfliktusba, konfliktust, jószívû közömbös irigy A közösségi munkához való viszonya: önként kérésre nehezen nem vállal vállal vállal vállal feladatot feladatot feladatot feladatot A vállalt feladatot: szívesen, bíztatásra nehezen nem végzi el, örömmel végzi el végzi el a feladathelyvégzi el zetbôl kilép 22

3 R 521/jó 3/11/05 13:03 Page 23 Konfliktuskezelô képessége: kiemelkedô jó változó még fejletlen Beszéde, modora: udvarias, többnyire gyakran illetlen, nem kedves udvarias udvariatlan kulturált Együttmûködése: aktív nyitott udvarias változó, visszahúzódó Környezetének rendjére: nagyon általában gyakran nem soha ügyel ügyel ügyel nem ügyel Tanórai fegyelme: példás, jó változó állandó fegyelmezett figyelmeztetésre szorul A magatartás értékelésének összegzése: A tanuló magatartása: példás jó változó rossz 23

4 R 521/jó 3/11/05 13:03 Page 24 A szorgalom értékelése példás jó változó hanyag Felszerelése: hiánytalan ritkán többnyire legtöbbször hiányos hiányos hiányos Munkavégzése: önálló, gondos, változó, sok állandó pontos legtöbbször a pontatlanság, segítségre gondos kitartó szorul Írásbeli munkái: szépek, kissé gyakran kuszák, tetszetôsek rendezetlenek rendezetlenek rendezetlenek A tanítási órákon: aktív ösztönzést figyelmetlensége társai munkáját igényel miatt gyakran is zavarja lemarad Figyelme: kitartó megfelelô aktivizálható szétszórt Feladatteljesítése: önálló, kevés bizonytalan hanyag pontos segítséggel Feladattudata: fejlett megfelelô elfogadható jelentôsen fejlesztendô Munkatempója: gyors megfelelô lassú 24

5 R 521/jó 3/11/05 13:03 Page 25 Önellenôrzése: A) pontos pontatlan B) önállóan, figyelmeztetésre végzi figyelmeztetés nélkül végzi Gyûjtômunkát, kutatómunkát: rendszeresen, szívesen végez idônként, kérésre végez egyáltalán nem végez A szorgalom értékelésének összegzése: A tanuló szorgalma: példás jó változó hanyag 25

6 R 521/jó 3/11/05 13:03 Page 26 Tantárgyi tanulmányi munka értékelése Magyar nyelv és irodalom 2. osztály A tanuló beszéde és szóbeli kommunikációja Beszéde: értelmes, választékos elfogadható, megfelelô rövid mondatokban fejezi ki magát nehezen érthetô, érthetetlen Szókincse: gazdag átlagos hiányos, szegényes Kommunikáció, kapcsolatteremtés: kezdeményezô bekapcsolódik a kommunikációba gátlásos, nehezen teremt kapcsolatot Udvariassági kommunikációja: példamutató, udvarias kis korrekcióra szorul, elfogadható sok a hiányosság, kialakulatlan Gondolatok kifejezése: választékos, pontos, értelmes kissé nehézkes/pontatlan keresi a szavakat nehezen szólal meg/nem szívesen beszél Kérdések, tanítás, magyarázatok megértése: jól érti a kérdéseket, magyarázatokat megértése nem pontos többször visszakérdez, megértése lassú nem képes követni a kérdéseket, utasításokat, magyarázatokat. Olvasás 2. osztály Hangos olvasás: folyamatos, kifejezô folyamatos, kevés hibával szólamokban olvas szótagolva olvas betûzve, akadozva olvas nem olvassa össze jól a betûket 26

7 R 521/jó 3/11/05 13:03 Page 27 Szövegértése: biztos kis segítséget igényel sok segítséget igényel nem érti az olvasottakat Szereplôk tulajdonságainak, cselekedeteinek értékelése: értékelése körültekintô, sokrétû értékelésében bizonytalan rosszul, nem a helyzetnek megfelelôen értékel Önálló véleményalkotása az olvasmányairól, az olvasott szövegekrôl: véleményét bátran, érvekkel alátámasztva alkotja meg véleménye hiányos/bizonytalan, de a szövegtôl nem szakad el véleményét nehezen tudja elmondani/nem kapcsolódik teljesen a szöveghez nem képes még önálló véleményalkotásra Tartalommondása: lényegre törô, összefüggô, élményszerû kérdések segítségével mond tartalmat sok segítséggel mondja el az olvasott szöveg tartalmáról nem tud beszámolni Verstanulás, memoriter: pontos kevés hiba bizonytalan sok hibával tanulja meg nem képes megtanulni Anyanyelv nyelvtani ismeretek Szavak hangokra, betûkre bontása: pontos, biztos pontatlan, bizonytalan nem képes rá A magyar abc ismerete: hibátlanul tudja kevés hibával tudja sok hibával tudja nem tudja Anyanyelvi szabályok alkalmazása: hibátlanul alkalmazza kevés hibával alkalmazza sok hibával alkalmazza nem tudja alkalmazni 27

8 R 521/jó 3/11/05 13:03 Page 28 Mondattagolás: biztos bizonytalan nem tudja Szótagolási, elválasztási ismeretek alkalmazása: hibátlan kevés hibával sok hibával nem tudja Mondatfajták felismerése: hibátlan kevés hibával sok hibával nem ismeri fel Önellenôrzése: kifogástalan jó elfogadható nem tud önállóan ellenôrizni, javítani Írás Az írás önálló vagy tantárgyon belüli értékelésében a helyi pedagógiai program a mérvadó, miszerint lehetôség van arra, hogy a magyar nyelven belüli értékelés része, de önállóan az összes tantárgy írásbeli munkájának összesített értékelése is lehetséges. Betûalakítás és kapcsolás: szabályos kevés szabálytalanság szabálytalan Másolás írott szövegrôl: hibátlan kevés hiba sok hiba Másolás nyomtatott szövegrôl: hibátlan kevés hiba sok hiba Emlékezet utáni írás: hibátlan kevés hiba sok hiba Tollbamondás utáni írás: hibátlan kevés hiba sok hiba Külalak: írásbeli munkái szépek, tetszetôsek, rendezettek írásbeli munkái elfogadhatóak írásbeli munkái rendetlenek 28

9 R 521/jó 3/11/05 13:03 Page 29 Önellenôrzése: hibátlan jó elfogadható nem tud önállóan ellenôrizni Magyar nyelv és irodalom tudásod összegzése: A tanult ismereteket jól alkalmazod, szépen és szívesen olvasol, szövegértésed pontos, a szöveg összefüggéseit is jól értelmezed, választékosan fejezed ki magadat szóban és írásban egyaránt, ügyelsz a tanult nyelvtani szabályok helyes alkalmazására, írásbeli munkáid igényesek, tetszetôsek. Ismereteid kissé hiányosak, hangos olvasásodban van hiba, de szívesen olvasol, szövegértésed kevés segítséget igényel, kifejezôkészséged jó, a nyelvtani szabályokat hiányosan alkalmazod, írásbeli munkáid megfelelôek, sok tudnivalót nem sajátítottál el, szóbeli és írásbeli munkáidban sok a hiba, hangos olvasásodban sok a hiba, szövegértésed sok segítséget igényel, a tanult nyelvtani szabályokból csak nagyon keveset tudsz alkalmazni, írásbeli munkáid rendezetlenek. Folyamatos felzárkóztatásra van szükséged korrepetáláson, egyéni tanulási idôben. Matematika Számfogalom 100-as számkörben: kialakult bizonytalan kialakulatlan Számok helyét a számegyenesen: tudja, pontosan jelöli téveszti, pontatlanul jelöli nem tudja Mûveletek végzése 100-as számkörben: hibátlan kevés hibával sok hibával nem képes elvégezni a (külön feltüntetjük, amelyik mûvelet külön is nehézséget jelent: összeadás kivonás szorzás osztás pótlás bontás) A római számok ismerete: biztos bizonytalan nem tudja 29

10 R 521/jó 3/11/05 13:03 Page 30 A szöveges feladatok összefüggéseit: önállóan felismeri segítséggel ismeri fel nem ismeri fel Szöveges feladatok megoldása: biztos kevés hibával sok hibával/hiányosan nem képes megoldani Geometriai alakzatok felismerésében: biztos jártas bizonytalan tájékozatlan A szabvány mértékegységek felismerése és használata: tudja téveszti nem tudja Logikus gondolkodás: képes rá segítséggel képes rá nem képes rá Írásbeli munkái: szépek, igényesek elfogadhatóak igénytelenek, rendetlenek Órai munkavégzése: önálló segítséget igényel sok segítséget igényel Önellenôrzése: számításait önállóan ellenôrzi figyelmeztetés után ellenôrzi csak felületesen ellenôrzi nem ellenôrzi számításait Matematikatudás összegzése: tanult ismereteidet képes vagy önállóan alkalmazni feladatmegoldásaidban tanult ismereteidet kevés számítási hibával alkalmazod tanult ismereteid hiányosak, sok hibával számolsz ismereteid nagyon hiányosak/önálló számításokra nem vagy képes, állandó fejlesztésre van szükséged 30

Természet- és társadalomismeret

Természet- és társadalomismeret R 521/jó 3/11/05 13:03 Page 31 Természet- és társadalomismeret A tanult fogalmak ismerete: biztos kevés segítség szükséges sok segítség szükséges nem tudja Tájékozódási alapismeretek elsajátítása (személyes

Részletesebben

035980 Cserkeszőlői Petőfi Sándor Általános Iskola. Különleges bánásmódot igénylő tanulók

035980 Cserkeszőlői Petőfi Sándor Általános Iskola. Különleges bánásmódot igénylő tanulók 035980 Cserkeszőlői Petőfi Sándor Általános Iskola Különleges bánásmódot igénylő tanulók TARTALOM 1.1 Különleges bánásmódot igénylő tanuló az, aki ------------------------------------------------2 1.2

Részletesebben

Mellékletek: Szöveges értékelés

Mellékletek: Szöveges értékelés Mellékletek: Szöveges értékelés Liptákné Czakó Ildikó (szerk. MPI, B.A.Z. megye) FOLYAMATSZABÁLYOZÁS SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS 1. A folyamat megnevezése: A szöveges értékelés szabályozása 2. A folyamat tartalmának

Részletesebben

FÉLÉVI ÉRTÉKELÉS. ceruzái: általában rendben gyakran hiányosak hegyezetlenek egyedül pakol még segítséggel pakol

FÉLÉVI ÉRTÉKELÉS. ceruzái: általában rendben gyakran hiányosak hegyezetlenek egyedül pakol még segítséggel pakol FÉLÉVI ÉRTÉKELÉS Magatartás... Társas kapcsolatai 2. Magatartása, viselkedése Beilleszkedése, környezetéhez 4. Figyelme barátkozó udvarias alkalmazkodó nehezen barátkozó zárkózott, magányos elutasító vezéregyéniség

Részletesebben

Szent József Katolikus Általános Iskola

Szent József Katolikus Általános Iskola Szent József Katolikus Általános Iskola Kiskunhalas OM:027803 Helyi Tanterv MELLÉKLET SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS AZ ALSÓ TAGOZATON 2010. október Az első évfolyamos tanuló szöveges értékelése, minősítése félévkor

Részletesebben

Szöveges értékelés 2011/2012-es tanévtől kezdődően

Szöveges értékelés 2011/2012-es tanévtől kezdődően 2-4.. osztály 1. osztály Szöveges értékelés 2011/2012-es tanévtől kezdődően Értékelési rendszer az alsó tagozat első hét félévében Magatartás, szorgalom Tantárgyak Havonta Negyedév Félév Egyéni szokás

Részletesebben

A szöveges értékelés rendszere

A szöveges értékelés rendszere A szöveges értékelés rendszere A szöveges értékelést a pedagógusok végzik az iskola pedagógiai programjában elfogadott és rögzített elvek alapján. A tanév során az értékelés kitöltéséhez az alsós munkaközösség

Részletesebben

RÓZSAKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 5.SZ.MELLÉKLET ÉRTÉKELÉS ÉS OSZTÁLYOZÁS AZ ALSÓ TAGOZATON

RÓZSAKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 5.SZ.MELLÉKLET ÉRTÉKELÉS ÉS OSZTÁLYOZÁS AZ ALSÓ TAGOZATON ÉRTÉKELÉS ÉS OSZTÁLYOZÁS AZ ALSÓ TAGOZATON RÓZSAKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA 1 SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS* ( ELSŐ ÉVFOLYAM 1. ÉS 2. FÉLÉV, MÁSODIK ÉVFOLYAM 1. FÉLÉV) RÓZSAKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA * A szöveges értékelés

Részletesebben

Szöveges értékelés. I. Magatartás és szorgalom A magatartás szöveges értékelésének ajánlott szószedete az 1-4. évfolyamon Tanórán Fegyelem:

Szöveges értékelés. I. Magatartás és szorgalom A magatartás szöveges értékelésének ajánlott szószedete az 1-4. évfolyamon Tanórán Fegyelem: Szöveges értékelés Pedagógiai Programunk értelmében a 2004-2005-ös tanévtıl felmenı rendszerben a gyerekek az elsı-harmadik évfolyamon félévkor és év végén, továbbá a negyedik évfolyamon félévkor szöveges

Részletesebben

Útmutató értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók együttneveléséhez

Útmutató értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók együttneveléséhez Inkluzív nevelés Útmutató értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók együttneveléséhez Dokumentációs útmutató Írta Kajáry Ildikó Ruttkai Leventéné sulinova Közoktatás-fejlesztési és Pedagógus-továbbképzési

Részletesebben

BEVEZETÉS ALAPFOKÚ NEVELÉS-OKTATÁS SZAKASZA ALSÓ TAGOZAT, 1-4. ÉVFOLYAM

BEVEZETÉS ALAPFOKÚ NEVELÉS-OKTATÁS SZAKASZA ALSÓ TAGOZAT, 1-4. ÉVFOLYAM BEVEZETÉS ALAPFOKÚ NEVELÉS-OKTATÁS SZAKASZA ALSÓ TAGOZAT, 1-4. ÉVFOLYAM Célok, feladatok Az alapfokú nevelés-oktatás első szakasza, az alsó tagozat az iskolába lépő kisgyermekben óvja és továbbfejleszti

Részletesebben

SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS AZ 1 2. OSZTÁLYBAN

SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS AZ 1 2. OSZTÁLYBAN R 521/jó 3/11/05 13:02 Page 1 SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS AZ 1 2. OSZTÁLYBAN Ajánlott segédlet tanítók részére Nemzeti Tankönyvkiadó R 521/jó 3/11/05 13:02 Page 2 Összeállította: Borszéki Ágnes Konzulensek: Hankusz

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA IV. rész HELYI TANTERV

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA IV. rész HELYI TANTERV A Cecei Általános Iskola és Alapi Tagiskolájának PEDAGÓGIAI PROGRAMJA IV. rész HELYI TANTERV Az integráltan tanuló sajátos nevelési igényűek nevelési programja és a tanulásban akadályozottak helyi tanterve

Részletesebben

Návay Lajos Általános Iskola

Návay Lajos Általános Iskola 2011/2012-es tanév 1. félévi pedagógiai munka elemzése, értékelése, hatékonyságának vizsgálata I. Általános adatok 1. Belső felújítások, állagmegóvás Épületeinkben a nyár folyamán jelentős felújítás nem

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI P R O G R A M ÖSSZEÁLLÍTOTTA: A CELLDÖMÖLKI VÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA IGAZGATÓJA

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI P R O G R A M ÖSSZEÁLLÍTOTTA: A CELLDÖMÖLKI VÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA IGAZGATÓJA INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI P R O G R A M ÖSSZEÁLLÍTOTTA: A CELLDÖMÖLKI VÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA IGAZGATÓJA ELFOGADTA: A CELLDÖMÖLKI VÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA ALKALMAZOTTI KÖZÖSSÉGE 2008. május 26. napján.

Részletesebben

SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS. Ajánlás az általános iskolák 1-4. évfolyama számára BUDAPEST, 2004.

SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS. Ajánlás az általános iskolák 1-4. évfolyama számára BUDAPEST, 2004. SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS Ajánlás az általános iskolák 1-4. évfolyama számára BUDAPEST, 2004. Kiadó: Oktatási Minisztérium Szerkesztette: Dr. Csonka Csabáné Közremûködött: A Közoktatás-fejlesztési Fõosztály vezetõi

Részletesebben

A Cecei Általános Iskola és Alapi Tagiskolájának. PEDAGÓGIAI PROGRAMJA II. rész HELYI TANTERV ALSÓ TAGOZAT

A Cecei Általános Iskola és Alapi Tagiskolájának. PEDAGÓGIAI PROGRAMJA II. rész HELYI TANTERV ALSÓ TAGOZAT és Alapi Tagiskolája Pedagógiai program A Cecei Általános Iskola és Alapi Tagiskolájának PEDAGÓGIAI PROGRAMJA II. rész HELYI TANTERV ALSÓ TAGOZAT 1 és Alapi Tagiskolája Pedagógiai program TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Egyéni Fejlesztési Terv (Egyéni Előrehaladási Terv)

Egyéni Fejlesztési Terv (Egyéni Előrehaladási Terv) Egyéni Fejlesztési Terv (Egyéni Előrehaladási Terv) Mentor neve: Mentor azonosítója: Tanuló neve: Tanuló azonosítója: Az Egyéni Fejlesztési Terv egy folyamatosan változó, a tanuló fejlődését regisztráló,

Részletesebben

LÁSZLÓ GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA HELYI TANTERV

LÁSZLÓ GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA HELYI TANTERV LÁSZLÓ GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA HELYI TANTERV I. Bemutatkozás Felgyő község Csongrádtól délre, mintegy 5-6 km-re terül el. A község az 1960-as években kezdett épülni, mára a környék egyik legszebb, legrendezettebb

Részletesebben

VII. Az enyhe értelmi fogyatékos tanulók iskolai oktatásának helyi tanterve 1-8. évfolyam

VII. Az enyhe értelmi fogyatékos tanulók iskolai oktatásának helyi tanterve 1-8. évfolyam VII. Az enyhe értelmi fogyatékos tanulók iskolai oktatásának helyi tanterve 1-8. évfolyam A 17/2004. (V.20.) OM rendelet 1. számú mellékletével kiadott kerettanterv alapján 1 Tartalomjegyzék Célok, feladatok...4

Részletesebben

Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium Pedagógiai program

Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium Pedagógiai program Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium Pedagógiai program V. TANTÁRGYI TANTERVEK az iskolarendszerű felnőttoktatás számára 1-8. évfolyam (2013. szeptember 1-jétől felmenő rendszerben) A kerettantervek

Részletesebben

Tantárgyi minimumok az alsó tagozaton

Tantárgyi minimumok az alsó tagozaton Tantárgyi minimumok az alsó tagozaton Matematika 1. évfolyam Gondolkodási módszerek alapozása tudjon tárgyakat, elemeket sorba rendezni, összehasonlítani, szétválogatni megnevezett vagy választott tulajdonság

Részletesebben

Készítette: Kárpáti Piroska HELYI TANTERV

Készítette: Kárpáti Piroska HELYI TANTERV Készítette: Kárpáti Piroska HELYI TANTERV Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 3 1.1 A választott kerettanterv megnevezése, bemutatása 3 2. A tagintézmény tantárgyi rendszere és óraszámai 4 2.1 A kötelező és választható

Részletesebben

HELYI TANTÁRGYI TANTERV 1-4. évfolyam

HELYI TANTÁRGYI TANTERV 1-4. évfolyam 5420 Túrkeve, Kossuth L. u.15. OM 035917 T ú r k e v e HELYI TANTÁRGYI TANTERV 1-4. évfolyam Hatályos: 2013. szept.1-jétől 5420 Túrkeve, Kossuth L. u.15. TARTALOMJEGYZÉK Alapfokú nevelés-oktatás szakasza,

Részletesebben

Alsó tagozat. Magyar nyelv és irodalom 1-4. évfolyam

Alsó tagozat. Magyar nyelv és irodalom 1-4. évfolyam Alsó tagozat Magyar nyelv és irodalom 1-4. évfolyam Az általános iskola alsó tagozatán a magyar nyelv és irodalom tantárgy elsődleges célja az anyanyelvi kommunikációs képességek fejlesztése, és az ehhez

Részletesebben

Az Úri. Szent Imre Általános Iskola. helyi tanterve

Az Úri. Szent Imre Általános Iskola. helyi tanterve 1. sz. melléklet Az Úri Szent Imre Általános Iskola helyi tanterve 1. Tantárgyi struktúra és óraszámok Kötelező tantárgyak és óraszámok az 1 4. évfolyamon a 2013. szeptember 1-jétől érvényes kerettantervek

Részletesebben

Kinizsi Pál Általános Iskola Debrecen, Kuruc u. 32-42. OM azonosító: 031081. Pedagógiai Program. 3.1 Helyi tanterv tantárgyanként-alsó tagozat

Kinizsi Pál Általános Iskola Debrecen, Kuruc u. 32-42. OM azonosító: 031081. Pedagógiai Program. 3.1 Helyi tanterv tantárgyanként-alsó tagozat Kinizsi Pál Általános Iskola Debrecen, Kuruc u. 32-42. OM azonosító: 031081 Pedagógiai Program 3.1 Helyi tanterv tantárgyanként-alsó tagozat Érvényes: 2013. szeptember 1-től 3.1 Az alsó tagozat helyi tanterve

Részletesebben

HELYI TANTERV I. ÁLTALÁNOS ISKOLA

HELYI TANTERV I. ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013 DUNABOGDÁNYI ÁLTALÁNOS ISKOLA GRUND- UND HAUPTSCHULE ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HELYI TANTERV I. ÁLTALÁNOS ISKOLA Helyi tanterv Tartalom 1 AZ ÁTMENETI IDŐSZAK TANTERVEI... 3 2 A VÁLASZTOTT KERETTANTERV...

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM (1-4.)

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM (1-4.) TARTALOMJEGYZÉK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM (1-4.)...2 MATEMATIKA (1-4.)...79 ERKÖLCSTAN(1-4.)...129 KÖRNYEZETISMERET(1-4.)...164 ÉNEK-ZENE (1-4.)...202 VÍZUÁLIS KULTÚRA (1-4.)...232 TECHNIKA, ÉLETVITEL ÉS

Részletesebben

1135 Csata u. 20. Házirend. Budapest XIII. Kerületi Csata Utcai Általános Iskola 2013.10.

1135 Csata u. 20. Házirend. Budapest XIII. Kerületi Csata Utcai Általános Iskola 2013.10. 1135 Csata u. 20. Házirend Budapest XIII. Kerületi Csata Utcai Általános Iskola 2013.10. TARTALOMJEGYZÉK I. A HÁZIREND CÉLJA ÉS FELADATA... 4 II. A HÁZIREND NYILVÁNOSSÁGA... 4 A TANULÓK ÉS A SZÜLŐK TÁJÉKOZTATÁSA...

Részletesebben