Szaktárgyi értékelési szempontok magyar nyelv és irodalom, matematika és környezetismeret tantárgyakból. Első osztály első félév

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szaktárgyi értékelési szempontok magyar nyelv és irodalom, matematika és környezetismeret tantárgyakból. Első osztály első félév"

Átírás

1 Szaktárgyi értékelési szempontok magyar nyelv és irodalom, matematika és környezetismeret tantárgyakból Szempontjainkat a NAT fejlesztési területeinek, valamint a helyi tantervünkben rögzített fejlesztés feltételeinek figyelembevételével állítottuk össze, melynek segítségével könnyebben, gyorsabban, szakmailag pontosabban készíthetők el a szöveges minősítések. Segítségével kiegészíthető, módosítható a tanítók körében használt, OM által kiadott, CD-n tárolt mondatbank. Első osztály első félév MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM A tanuló a hangokat tisztán ejti, helyes artikulációval több hangot helytelenül ejt -beszéde nehezen érthető, torzítja a hangokat. A kijelentő mondat hanglejtése beszéd közben helyes helytelen; a mondat végét jelzi a hangjával a mondat végét nem jelzi a hangjával. A kérdő mondat hanglejtése : helyes -- helytelen; a mondat végét helyesen jelzi a mondat végét helytelenül jelzi. Szókincse gazdag, az átlagnál több szót ismer életkorának megfelelő, átlagos szegényes. Mondókák, versek ismerete sokat ismer ismerete átlagos keveset ismer. A tanuló beszéde érthető nehezen érthető beszédhibás; gondolatait több mondattal, összefüggően fogalmazza meg mondatokban beszél -- kérdésekre válaszol csak szavakban beszél. Beszédének üteme gyors, hadaró átlagos, megfelelő lassú, akadozva beszél. Szituációs játékokban szívesen részt vesz, alkalmazza köszönés, bemutatkozás, kérdezés, kérés, ajándékozás, köszöntés, köszönetnyilvánítás szabályait bíztatásra vesz részt, segítséget igényel az előző szabályok betartásában nehezen kapcsolódik be a játékokba. Mondatok bontása szavakra Szavak bontása szótagokra biztos bizonytalan nem tudja. biztos bizonytalan nem tudja. 1

2 Szavak bontása hangokra Szavak alkotása hangokból Szavak alkotása szótagokból biztos bizonytalan nem tudja. biztos bizonytalan -nem tudja. biztos bizonytalan nem tudja. A tanult betűket felismeri gyakran összekeveri nem ismeri Olvasása néhány mondatos szöveget folyamatosan olvas szólamokban olvas -- - szóképekben olvas szótagolva olvas betűzget. Olvasásának pontossága : ismételt olvasás után pontos ismételt olvasás után pontatlan, kevés hibával olvas - ismételt olvasás után sok hibával olvas gyakorolt szöveget is akadozva olvas - nem tud olvasni. A szöveghez kapcsolódó feladatokat megérti segítséget kér nem érti meg; megoldja.- segítséggel oldja meg- nem tudja megoldani Az írott kisbetűket felismeri nem ismeri fel. Az írott kisbetűket szabályosan alakítja néhány betűje szabálytalan a betűi általában szabálytalanok. Az írott kisbetűket szabályosan kapcsolja kapcsolási hibákat ejt betűkapcsolása szabálytalan. Másolása nyomtatott szövegről szavakat hibátlanul másol szavakat betűcserével másol szavakban betűt hagy ki - szavakban betűt told be sok hibával másol. Másolása írottról szavakat, szókapcsolatokat hibátlanul másol szavakat, szókapcsolatokat kevés hibával másol szavakat, szókapcsolatokat sok hibával másol. Szavak írása tollbamondás után hibátlanul ír kevés hibával ír sok hibával ír. Szavak írása emlékezetből hibátlanul ír kevés hibával ír sok hibával ír. Írásbeli munkáinak jellemzői tiszta, rendezett, jól olvasható rendetlen, maszatos, firkált, olvashatatlan. 2

3 MATEMATIKA Tárgyak, személyek, dolgok összehasonlítása Tárgyak, személyek, dolgok szétválogatása tudja- téveszti nem tudja. Halmazok képzése közös tulajdonság alapján Tárgyak számlálását egyesével Tárgyak számlálását kettesével Eszközökkel Eszköz nélkül Számfogalma jól dolgozik segítséget igényel nem képes dolgozni velük. tud dolgozni nem tud dolgozni. kialakult bizonytalan kialakulatlan. Számjegyek olvasása Számjegyek írása tudja téveszti -- nem tudja. Számok nagyság szerinti összehasonlítása Számok szomszédait Páros páratlan számokat Növekvő számsorozat alkotása tudja téveszti nem tudja. felismeri téveszti nem tudja. Csökkenő számsorozat alkotása Matematikai jelek felismerése biztos bizonytalan nem tudja. 3

4 Műveletek felismerése, értelmezése, fogalma önállóan tudja néha téved gyakran téved. Összeadás a tízes számkörben önállóan, eszköz nélkül megoldja önállóan, eszköz segítségével megoldja - kevés segítséget igényel sok segítséget igényel. Kivonás a tízes számkörben önállóan, eszköz nélkül megoldja önállóan, eszköz segítségével megoldja - kevés segítséget igényel sok segítséget igényel. Bontás a tízes számkörben önállóan, eszköz nélkül megoldja önállóan, eszköz segítségével megoldja - kevés segítséget igényel sok segítséget igényel. Pótlás a tízes számkörben önállóan, eszköz nélkül megoldja önállóan, eszköz segítségével megoldja - kevés segítséget igényel sok segítséget igényel. Számok, mennyiségek közötti relációkat Műveletek közötti relációkat Műveletek közötti összefüggéseket felismeri nem ismeri fel. Szöveges feladatot rajzzal, tárgyi tevékenységgel megjeleníti segítséget igényel nem tudja. Szövegről számfeladatot tud alkotni segítséggel alkot nem tud alkotni. Számfeladatról szöveget tud alkotni segítséggel alkot nem tud alkotni. Szöveges feladatot művelettel meg tudja oldani segítséget igényel nem tudja megoldani. A szabályjátékok szabályát a tízes számkörben felismeri segítséggel felismeri nem ismeri fel. Szabályjátékokat önállóan megoldja segítséggel oldja meg nem tudja megoldani. Munkavégzésére jellemző önálló kevés segítséggel tud dolgozni sok segítséggel tud dolgozni. 4

5 Logikus gondolkodása fejlett átlagos, életkorának megfelelő fejletlen KÖRNYEZETISMERET Megfigyeléseit, tapasztalatait szóban önállóan ki tudja fejezni kérdések segítségével Megfigyeléseit, tapasztalatait rajzban ki tudja fejezni nem tudja kifejezni. Az időjárás elemeit (napsugárzás, hőmérséklet, szél, csapadék, felhőzet) A víz különböző formáit felismeri ismeretei hiányosak nem ismeri fel. Az évszakok sorrendjét A hónapok neveit A napszakok neveit A napszakok sorrendjét tudja keveri nem tudja. Az évszakok jellemző időjárásáról ismeretei gazdagok ismeretei hiányosak. Az évszakokhoz kapcsolódó ünnepeket. Az időjárás okozta veszélyhelyzetekről vannak ismeretei ismeretei hiányosak. Az élő és élettelen természet közötti különbséget Környezetében előforduló növények jellemzőit Növények gondozásában az iskolában részt vesz nem vesz részt. 5

6 Az állatmesék és a valóság közötti különbségeket ismeri nem ismeri. Testünk főbb részeit ismeri ismereti hiányosak nem ismeri. Érzékszerveink szerepét A helyes öltözködés szabályait A helyes tisztálkodás szabályait Balesetek, betegségek megelőzései módjait Irányokat (előtte, mögötte, alatta, fölötte, jobbra, balra) helyesen használja gyakran összekeveri nem használja helyesen. Az iskola nevét, épületét ismeri nem ismeri. Az iskola épületének helyiségeit rendeltetésének megfelelően használja nem megfelelően használja. A gyalogos közlekedés szabályait Lakóhelyének nevét Saját lakóhelyének pontos címét Az iskola pontos címét Lakóhelyének nevezetes épületei közül sokat ismer néhányat ismer keveset ismer. Megfigyeléseket végez folyamatosan, rendszeresen rendszertelenül -- nem végez. Gyűjtőmunkát végez rendszeresen rendszertelenül nem végez. 6

7 A tanult ismeretekről beszámol önállóan segítséggel nem tud. Első osztály tanév vége MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM A tanuló beszéde érthető, értelmes nehezen érthető; - mondatokban beszél szavakban beszél. Szókincse gazdag, az átlagnál több szót ismer a tanév folyamán bővült a szókincse - az életkorának megfelelő a szókincse az átlagnál szegényebb a szókincse. A kommunikáció alapformáit (köszönés, kérés, megköszönés) alkalmazza segítséggel használja, alkalmazza nem tudja alkalmazni. Az utasításokat és szóbeli közléseket megérti nem érti meg. Versek ismerete legalább öt-hat verset tud mondani fejből segítséggel tudja elmondani a verseket - nem tud verseket. Mondókák, nyelvtörők, találós kérdések ismerete legalább kettőt hármat fejből tud mondani csak segítséggel A kívülről megtanult szövegeket érthetően, megfelelő hangerővel mondja el nem hangsúlyoz - nem megfelelő hangerővel mondja el. A tanult olvasmányok tartalmát megérti - nem érti meg. Olvasása (felkészülés után) folyamatos, szövegszerű lassú folyamatos, szövegszerű szólamokban olvas - szóképekben olvas szótagol -- betűzi a szavakat. A mondat végét szünettel jelzi figyelmeztetésre jelzi nem jelzi. Olvasási hibáit önállóan kijavítja segítséggel kijavítja nem veszi észre nem tudja kijavítani. Könyveire, füzeteire vigyáz nem vigyáz. A könyvtár könyveit használja tudja mire való a könyvtár nem tudja használni. 7

8 Az írott kis- és nagybetűket felismeri nem ismeri fel. Az írott betűket szabályosan alakítja egyéni írásmódja kialakulóban van néhány betűje szabálytalan sok betűt szabálytalanul ír. Az írott betűket szabályosan kapcsolja kapcsolási hibákat ejt szabálytalanul kapcsol. Másolás nyomtatott szövegről (szavak, szókapcsolatok, rövid mondatok) hibátlanul másol kevés hibával másol sok hibával másol betűcserével másol - betűkihagyással másol betűbetoldással másol. Másolás írott szövegről (szavak, mondatok, szókapcsolatok)/ hibátlan kevés hibával sok hibával. Tollbamondás (előkészítés után) hibátlan kevés hibával sok hibával,. Emlékezetből való írás (előkészítés után) hibátlan kevés hibával sok hibával. A mondatkezdést A mondatzárást Szókezdő nagybetűit Munkáját jelöli nem jelöli. jelöli nem jelöli alkalmazza nem alkalmazza ellenőrzi, javítja segítséget igényel a javításhoz -- önállóan nem elfogadhatóan ellenőrzi. Írásbeli munkáinak jellemzői : tiszta, rendezett, olvasható rendetlen, maszatos, firkált, olvashatatlan. MATEMATIKA Művelet felismerése, értelmezése, fogalma önállóan tudja néha téved gyakran téved. Számfogalma a húszas számkörben kialakult bizonytalan kialakulatlan. Számok írása, olvasása a húszas számkörben kialakult bizonytalan kialakulatlan. 8

9 Eszközök nélkül tud dolgozni nem tud dolgozni. Számok, mennyiségek sorba rendezése Páros-páratlan számok felismerése Számszomszédok Matematikai jeleket Összeadás a húszas számkörben önállóan, eszköz nélkül megoldja önállóan, eszköz segítségével megoldja - kevés segítséget igényel sok segítséget igényel. Kivonás a húszas számkörben önállóan, eszköz nélkül megoldja önállóan, eszköz segítségével megoldja - kevés segítséget igényel sok segítséget igényel Bontás a húszas számkörben önállóan, eszköz nélkül megoldja önállóan, eszköz segítségével megoldja - kevés segítséget igényel sok segítséget igényel Pótlás a húszas számkörben önállóan, eszköz nélkül megoldja önállóan, eszköz segítségével megoldja - kevés segítséget igényel sok segítséget igényel. Számok, mennyiségek között relációkat Műveletek közötti relációkat Növekvő számsorozat folytatása Csökkenő számsorozat folytatása Egyenlőtlenségek (nyitott mondatok) megoldása Műveletek közötti összefüggéseket felismeri nem ismeri fel. 9

10 Szöveges feladatot rajzzal megjeleníti nem jeleníti meg. Szövegről számfeladatot tud alkotni - segítséggel alkot nem tud alkotni. Számfeladatról szöveget tud alkotni segítséggel alkot nem tud alkotni. Szöveges feladatot művelettel meg tudja oldani segítséget igényel nem tudja megoldani. Szabályjátékok szabályát felismeri segítséggel ismeri fel nem ismeri fel. Szabályjátékokat önállóan megoldja segítséggel oldja meg nem tudja megoldani. Római számok ismerete XX-ig Térbeli alakzatokat azonosít, megkülönböztet segítséget igényel a felismerésben - nem tudja azonosítani, megkülönböztetni. Síkbeli alakzatokat azonosít, megkülönböztet segítséget igényel a felismerésben - nem tudja azonosítani, megkülönböztetni. Tanult mértékegységeket helyesen alkalmazza segítséggel alkalmazza nem tudja alkalmazni. Logikus gondolkodása fejlett átlagos, életkorának megfelelő fejletlen. Írásbeli munkája szép elfogadható hanyag, rendetlen. KÖRNYEZETISMERET Megfigyeléseit, tapasztalatait szóban önállóan ki tudja fejezni kérdések segítségével Megfigyeléseit, tapasztalatait rajzban ki tudja fejezni nem tudja kifejezni. Az időjárás elemeit (napsugárzás, hőmérséklet, szél, csapadék, felhőzet) 10

11 A víz különböző formáit felismeri ismeretei hiányosak nem ismeri fel. Az évszakok sorrendjét A hónapok neveit A napszakok neveit A napszakok sorrendjét tudja keveri nem tudja. Az évszakok jellemző időjárásáról ismeretei gazdagok ismeretei hiányosak. Az évszakokhoz kapcsolódó ünnepeket Az időjárás okozta veszélyhelyzetekről vannak ismeretei ismeretei hiányosak. Az élő és élettelen természet közötti különbséget Ismeri ismeretei hiányosak nem ismeri. Környezetében előforduló növények jellemzőit Növények gondozásában az iskolában részt vesz - nem vesz részt. Az állatmesék és a valóság közötti különbségeket ismeri nem ismeri. Testünk főbb részeit Érzékszerveink szerepét A helyes öltözködés szabályait A helyes tisztálkodás szabályait Balesetek, betegségek megelőzési módjait 11

12 Irányokat (előtte, mögötte, alatta, fölötte, jobbra, balra) helyesen használja gyakran összekeveri nem használja helyesen. Az iskola nevét, épületét ismeri nem ismeri. Az iskola épületének helyiségeit rendeltetésének megfelelően használja nem megfelelően használja. A gyalogos közlekedés szabályait ismeri ismereti hiányosak nem ismeri. Lakóhelyének nevét Saját lakóhelyének pontos címét Az iskola pontos címét Lakóhelyének nevezetes épületei közül Sokat ismer néhányat ismer keveset ismer. Megfigyeléseket végez folyamatosan, rendszeresen rendszertelenül nem végez. Gyűjtőmunkát végez rendszeresen rendszertelenül nem végez. A tanult ismeretekről beszámol önállóan segítséggel nem tud. Második osztály félév MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM A tanuló beszéde érthető, értelmes beszéde nehezen érthető mondatokban beszél. - csak szavakat mond Az egyszerű szóbeli közléseket megérti nem érti meg. A kérdésekre értelmes válaszokat ad nem tud értelmesen válaszolni csak nagyon rövid választ ad Szókincse az átlagosnál gazdagabb nem tud értelmesen válaszolni - csak nagyon rövid választ ad. 12

13 Beszédében a hangok időtartamát megfelelően érzékelteti nem érzékelteti megfelelően. A mindennapi kommunikáció alapformáit (köszönés, bemutatkozás, megszólítás, kérdezés, kérés. köszönetnyilvánítás, köszöntés) helyesen alkalmazza segítséggel alkalmazza nem tudja alkalmazni. A rokon értelmű és az ellentétes jelentésű szavakat a beszédében alkalmazza nem alkalmazza. Olvasása folyamatos, szöveghű, hibátlan, pontos folyamatos kevés hibával - folyamatos sok hibával szólamokban olvas szótagolva olvas betűzve olvas. Szövegértése : A tanult olvasmányok tartalmát el tudja mondani tanítói irányítással el tudja mondani nem tudja elmondani. A szöveghez tartozó feladatokat önállóan, segítség nélkül megoldja önállóan kis segítséggel oldja meg -sok segítséget igényel. A feladott verseket megtanulja nem tanulja meg. Találós kérdéseket, népi játékokat Az ábécérendet ismer nem ismer ismeri, tudja nem tudja. A rövid és a hosszú hangokat szóban meg tudja különböztetni téveszti gyakran téveszti. A rövid és a hosszú hangokat írásban meg tudja különböztetni néha téveszti gyakran téveszti. Másolás nyomtatott szövegről (szavak, szószerkezetek, két-három mondat) hibátlanul másol kevés hibával másol- sok hibával másol. Másolás írott szövegről hibátlan kevés hibával sok hibával. Tollbamondás (szavak, szószerkezetek, két-három mondat)/ hibátlan kevés hibával sok hibával. A kiejtéssel megegyező szavak írása hibátlan kevés hibával sok hibával. 13

14 A kiejtéstől eltérő szavak írása biztos bizonytalan sokat téveszt. A szótőről és a toldalékról tanultak tudása biztos bizonytalan sokat téveszt. A j hang kétféle jelölése biztos bizonytalan sokat téveszt. A szavak elválasztása hibátlan kevés hibája van sok hibája van. A mondatkezdést helyesen jelöli néha téveszt nem jelöli gyakran téveszt. A mondatzárást helyesen jelöli néha téveszt nem jelöli gyakran téveszt. Kijelentő mondatot Kérdő mondatot Mondatfajták felismerése felismeri nem ismeri fel. felismeri nem ismeri fel. biztos bizonytalan gyenge. Munkáját önállóan ellenőrzi, javítja segítséget igényel a javításban önállóan nem tud javítani. A könyvtár könyveit használja nem használja. MATEMATIKA Számfogalma százig kialakult bizonytalan kialakulatlan. Számok helyi érték szerinti ismerete biztos- bizonytalan gyenge. Számok helye a számegyenesen, nagyság szerinti sorrendje biztos bizonytalan gyenge. Római számok ismerete Számszomszédok ismerete Számok közötti relációk tudja téveszti- nem tudja. tudja téveszti nem tudja. 14

15 Műveletek közötti relációk Egyenlőtlenségek megoldása tudja - - téveszti nem tudja. Összeadás a százas számkörben önállóan, eszköz nélkül tudja önállóan, eszköz segítségével tudja -segítséggel oldja meg nem tudja megoldani. Kivonás a százas számkörben önállóan, eszköz nélkül tudja önállóan, eszköz segítségével tudja - segítséggel oldja meg nem tudja megoldani. Szorzás a százas számkörben önállóan, eszköz nélkül tudja önállóan, eszköz segítségével tudja -segítséggel oldja meg nem tudja megoldani. Osztás a százas számkörben önállóan, eszköz nélkül tudja önállóan, eszköz segítségével tudja -segítséggel oldja meg nem tudja megoldani. Maradékos osztás műveletet megoldja, maradékot megfelelően jelöli műveletet segítséggel oldja meg maradékot nem tudja megállapítani. A kisegyszeregyet biztonságosan tudja néha téveszt sokat téveszt nem tudja A tagok felcserélhetőségének ismerete biztonságos, alkalmazza nehezen ismeri fel nem tudja. A műveletek közötti kapcsolatokat felismeri nem ismeri fel. Növekvő számsorozatot tudja folytatni segítséget igényel - nem tudja folytatni. Csökkenő számsorozatot tudja folytatni segítséget igényel nem tudja folytatni. Szöveges feladatok értelmezése, megoldása érti, önállóan elvégzi érti, segítséggel oldja meg -nem érti, sok segítséget igényel. A testek tulajdonságai Síkidomok tulajdonságai tudja segítséget igényel nem tudja. tudja segítséget igényel nem tudja. 15

16 Hosszúság mérése alkalmazza, tudja gyakran keveri, téveszti nem tudja. Hosszúság mértékegységeket alkalmazza, tudja gyakran keveri, téveszti nem tudja. Tömeg mérése ismeri, alkalmazza gyakran téveszt nem tudja. Tömeg mértékegységei ismeri, alkalmazza gyakran téveszt nem tudja. Űrtartalom mértékegységei ismeri, alkalmazza gyakran téveszt nem tudja. Idő mértékegységei Írásbeli munkái ismeri, alkalmazza gyakran téveszt nem tudja. szép elfogadható hanyag, rendetlen KÖRNYEZETISMERET Megfigyelésekről, tapasztalatokról beszámol önállóan, kevés tanítói segítséggel tanítói kérdésekre számol be -sok segítséget igényel. A tanult jelenségeket rajzról, képről felismeri nem ismeri fel. Csoportosítani ismert témakörben önállóan tanítói segítséggel nem tud. Méréseket képes végezni nem képes végezni. Tanult mértékegységeket helyesen használja nem használja helyesen. Napszakok nevét helyesen használja nem használja helyesen. Évszakokat helyes sorrendben tudja segítséggel Hónapokat helyes sorrendben tudja segítséggel Évszakokra jellemző időjárási jelenségeket megnevezi segítséget igényel nem tudja. 16

17 Tanult élőlények jellemző jegyeit felsorolja nem tudja felsorolni. A helyes napirendet tudja segítséget igényel nem tudja. Az ember életműködésének főbb jellemzőit A helyes fog és testápolás szabályait ismeri nem ismeri. A helyet és helyzetet jelentő kifejezéseket ismeri és használja ismeri, de segítséggel nem ismeri. A gyalogos közlekedés szabályait Lakóhely legfőbb jellegzetességeit ismeri néhányat ismer nem ismer. Gyűjtőmunkája Folyamatos megfigyelés Írásbeli munkája rendszeres rendszertelen nem végez. rendszeres rendszertelen nem végez. szép elfogadható hanyag. A MAGATARTÁS ÉS A SZORGALOM E AZ ELSŐ MÁSODIK ÉVFOLYAMON /kiegészítés az előző pontokhoz/ MAGATARTÁS Az iskola házirendjében előírtakat ismeri, maradéktalanul betartja figyelmeztetni kell a betartására - gyakran vét az iskola házirendjének betartásában. A közösségi munkában aktívan részt vesz- biztatásra vesz részt nem vesz részt. Az alapvető illemszabályokat (Pl. köszönés, kérés, megköszönés, stb.) ismeri és alkalmazza figyelmeztetni kell alkalmazásukra nem alkalmazza. Tanórai magatartása kifogástalan, aktív a tanórák rendjét nem zavarja - figyelmeztetni kell a helyes magatartásra zavarja az óra menetét. 17

18 A szünetekben magatartása kifogástalan nem kell rászólni esetenként figyelmeztetni kell - gyakran figyelmeztetni kell nem fogad szót. SZORGALOM Iskolai feladatait hiánytalanul ellátja figyelmeztetni kell nem látja el. Tanórán aktív, sokat jelentkezik, figyel esetenként figyelmeztetni kell feladataira - gyakran kell figyelmeztetni a feladataira. Házi feladatait kifogástalanul elvégzi hiányosan végzi el gyakran nem végzi el. Házi feladatainak jellemzői tetszetős, gondos, szép esetenként maszatos, firkált csúnyán ír. Gyűjtőmunkát sokszor végez alkalomszerűen végez nem végez. Tananyaghoz kapcsolódó könyveket, lexikonokat stb. önállóan használ alkalomszerűen használ nem használ. 18

Magatartás Szorgalom Olvasás írás 1.oszt. Matematika 1.oszt. Környezetismeret 1.osztály 2. oszt. első félév

Magatartás Szorgalom Olvasás írás 1.oszt. Matematika 1.oszt. Környezetismeret 1.osztály 2. oszt. első félév Magatartás Kiegyensúlyozottan változó hangulattal nyugtalanul fegyelmezetlenül viselkedsz az iskolában. Az iskolai szabályokat betartod nem mindig tartod be gyakran megszeged. Olvasás írás 1.oszt. Szóbeli

Részletesebben

Testnevelés és sport 1. osztály

Testnevelés és sport 1. osztály R 521/jó 3/11/05 13:03 Page 21 Testnevelés és sport 1. osztály Rendgyakorlatok végzése: helyesen, biztosan hajtja végre kissé bizonytalan ismeretei hiányosak nem tudja végrehajtani A gimmnasztikai feladatokat:

Részletesebben

A ZIPERNOWSKY KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA ÉS HELYI TANTERVE 2011. Az iskola helyi tanterve

A ZIPERNOWSKY KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA ÉS HELYI TANTERVE 2011. Az iskola helyi tanterve A ZIPERNOWSKY KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA ÉS HELYI TANTERVE 2011. B. Az iskola helyi tanterve 0 A Zipernowsky Károly Helyi Tanterve Tartalomjegyzék: I. Az iskola helyi óraterve 1. Kötelező

Részletesebben

KIS BÁLINT ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁNAK 13. SZ. MELLÉKLETE ÉRTÉKELŐLAPOK A TANULÓK TELJESÍTMÉNYÉNEK SZÖVEGES ÉRTÉKELÉSÉHEZ

KIS BÁLINT ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁNAK 13. SZ. MELLÉKLETE ÉRTÉKELŐLAPOK A TANULÓK TELJESÍTMÉNYÉNEK SZÖVEGES ÉRTÉKELÉSÉHEZ KIS BÁLINT ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁNAK 13. SZ. MELLÉKLETE ÉRTÉKELŐLAPOK A TANULÓK TELJESÍTMÉNYÉNEK SZÖVEGES ÉRTÉKELÉSÉHEZ GYOMAENDRŐD 2008 Kis Bálint Általános Iskola 5500 Gyomaendrőd,

Részletesebben

OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI 1 4. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI 1 4. ÉVFOLYAM OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI 1 4. ÉVFOLYAM MATEMATIKA - számfogalom húszas számkörben - nyitott mondatok, hiányos műveletek, relációk - egyszerű szöveges feladatok - összeadás, kivonás, bontás, pótlás

Részletesebben

Matematika (alsó tagozat)

Matematika (alsó tagozat) Matematika (alsó tagozat) Az értékelés elvei és eszközei A tanév során az értékelés alapja a tanulók állandó megfigyelése. Folyamatos fejlesztő célzatú szóbeli értékelés visszajelzést ad a tanuló számára

Részletesebben

Gál Józsefné. Tanmenetjavaslat. a Matematika csodái 2. osztályos tankönyvhöz és munkafüzethez

Gál Józsefné. Tanmenetjavaslat. a Matematika csodái 2. osztályos tankönyvhöz és munkafüzethez Gál Józsefné Tanmenetjavaslat a Matematika csodái 2. osztályos tankönyvhöz és munkafüzethez Dinasztia Tankönyvkiadó Budapest, 2002 Írta: Gál Józsefné Felelôs szerkesztô: Ballér Judit ISBN 963 657 144 9

Részletesebben

Matematika, 1 2. évfolyam

Matematika, 1 2. évfolyam Matematika, 1 2. évfolyam Készítette: Fülöp Mária Budapest, 2014. április 29. 1. évfolyam Az előkészítő időszakot megnyújtottuk (4-6 hét). A feladatok a tanulók tevékenységére épülnek. Az összeadás és

Részletesebben

TANMENETJAVASLAT. Matematika. 2. osztály

TANMENETJAVASLAT. Matematika. 2. osztály TANMENETJAVASLAT Matematika 2. osztály 2 1. Ismerkedés a 2. osztályos matematika tankönyvvel és gyakorlókönyvvel Tankönyv Gyakorlókönyv 2. Tárgyak, személyek a megadott szempont szerint (alak, szín, nagyság).

Részletesebben

A szöveges értékelés rendszere

A szöveges értékelés rendszere A szöveges értékelés rendszere A szöveges értékelést a pedagógusok végzik az iskola pedagógiai programjában elfogadott és rögzített elvek alapján. A tanév során az értékelés kitöltéséhez az alsós munkaközösség

Részletesebben

3. OSZTÁLY A TANANYAG ELRENDEZÉSE

3. OSZTÁLY A TANANYAG ELRENDEZÉSE Jelölések: 3. OSZTÁLY A TANANYAG ELRENDEZÉSE Piros főtéma Citromsárga segítő, eszköz Narancssárga előkészítő Kék önálló melléktéma Hét Gondolkodási és megismerési módszerek Problémamegoldások, modellek

Részletesebben

A BARCSAY JENŐ ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA III. TANULÓK ÉRTÉKELÉSE

A BARCSAY JENŐ ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA III. TANULÓK ÉRTÉKELÉSE A BARCSAY JENŐ ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA III. TANULÓK ÉRTÉKELÉSE TARTALOM 1. A MAGASABB ÉVFOLYAMRA LÉPÉS FELTÉTELEI... 3 2. A BESZÁMOLTATÁS KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI.. 4 3. MAGATARTÁS ÉS SZORGALOM

Részletesebben

MATEMATIKA 1-2. ÉVFOLYAM

MATEMATIKA 1-2. ÉVFOLYAM A Nemzeti Alaptantervhez illeszkedő tankönyv-, taneszköz-, és Nemzeti Közoktatási Portál fejlesztése TÁMOP-3.1.2-B/13-2013-0001 MATEMATIKA 1-2. ÉVFOLYAM Kiadványok 1. évfolyam Tankönyv I-II. kötet Munkafüzet

Részletesebben

Szöveges értékelés 2011/2012-es tanévtől kezdődően

Szöveges értékelés 2011/2012-es tanévtől kezdődően 2-4.. osztály 1. osztály Szöveges értékelés 2011/2012-es tanévtől kezdődően Értékelési rendszer az alsó tagozat első hét félévében Magatartás, szorgalom Tantárgyak Havonta Negyedév Félév Egyéni szokás

Részletesebben

ÁTADÓ LAP. alsó-felső átmenet

ÁTADÓ LAP. alsó-felső átmenet ÁTADÓ LAP alsó-felső átmenet 1. ADATOK Név: Szül. hely, idő: Anyja neve: Lakcím: Tanulói azonosító: 2. GYERMEK, TANULÓ FEJLETTSÉGI MUTATÓI TERÜLET SZEMPONT 1. szint 2. szint 3. szint ÍGÉRET/TEHETSÉG Szövegértés

Részletesebben

Gál Józsefné. Tanmenetjavaslat. a Matematika csodái 1. osztályos tankönyvhöz és munkafüzethez

Gál Józsefné. Tanmenetjavaslat. a Matematika csodái 1. osztályos tankönyvhöz és munkafüzethez Gál Józsefné Tanmenetjavaslat a Matematika csodái 1. osztályos tankönyvhöz és munkafüzethez Írta: Gál Józsefné Felelôs szerkesztô: Ballér Judit ISBN 963 657 144 9 A kiadó a kiadói jogot fenntartja. Felelõs

Részletesebben

Mondatkiegészítés adott. Az írásmódtól eltérô. Mondatalkotás. pótlása. Hosszú mássalhangzós. Másolás. Mondatvégi írásjelek

Mondatkiegészítés adott. Az írásmódtól eltérô. Mondatalkotás. pótlása. Hosszú mássalhangzós. Másolás. Mondatvégi írásjelek 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Felmérés a tanév elején Az alsó és felsô ívelésû betûcsoportok Felsô hurkolású betûk C-s kapcsolás alsó ívelés után Kis horogvonallal kapcsolódó betûk Kis horogvonal után c-s kapcsolás

Részletesebben

Természet- és társadalomismeret

Természet- és társadalomismeret R 521/jó 3/11/05 13:03 Page 31 Természet- és társadalomismeret A tanult fogalmak ismerete: biztos kevés segítség szükséges sok segítség szükséges nem tudja Tájékozódási alapismeretek elsajátítása (személyes

Részletesebben

1. Nagy betűk - először a magánhangzók: A E U Ú I Í O Ó É Á Ü Ű Ö Ő - utána a mássalhangzók: M L H T S K R N B Z G V D SZ P C GY J CS NY F TY ZS LY

1. Nagy betűk - először a magánhangzók: A E U Ú I Í O Ó É Á Ü Ű Ö Ő - utána a mássalhangzók: M L H T S K R N B Z G V D SZ P C GY J CS NY F TY ZS LY 1. Nagy betűk - először a magánhangzók: A E U Ú I Í O Ó É Á Ü Ű Ö Ő - utána a mássalhangzók: M L H T S K R N B Z G V D SZ P C GY J CS NY F TY ZS LY DZ X DZS Előnyei: - magánhangzót könnyebb megtanulni

Részletesebben

Magyar nyelv és irodalom

Magyar nyelv és irodalom Magyar nyelv és irodalom 1. évfolyam A tanuló érthetően beszéljen, legyen tisztában a szóbeli kommunikáció alapvető szabályaival, alkalmazza őket. Szavakat és szópárokat tudjon utánmondással, helyes idő-tartammal

Részletesebben

Életkorának megfelelen egész mondatokban beszél.

Életkorának megfelelen egész mondatokban beszél. Magyar 1. osztály FÉLÉV Teljesítmény Kiválóan Jól Megfelelen Felzárkóztatásra szorul Terület Szavak hangokra bontása Hibátlan 1-2 hibát ejt. Többet hibázik. Neveli segítséget igényel. Hangok ejtése Minden

Részletesebben

Szöveges értékelés 1-4. évfolyamon

Szöveges értékelés 1-4. évfolyamon 6. számú melléklet Szöveges értékelés 1-4. évfolyamon Készítette: A zrínyi Miklós Általános Iskola Nevelőtestülete 968 1-4. évfolyamon a tanulók magatartásának értékelése és minsítése a szöveges értékeléssel

Részletesebben

HELYI TANTERV. Közös követelmények

HELYI TANTERV. Közös követelmények Pedagógiai programunk része a HELYI TANTERV,( a tanulásban akadályozott, beilleszkedési, magatartási zavarokkal küzdő és más fogyatékos gyermekekre vonatkozik, a kisiskolás kortól a szakma megszerzéséig.)

Részletesebben

FÉLÉVI ÉRTÉKELÉS. ceruzái: általában rendben gyakran hiányosak hegyezetlenek egyedül pakol még segítséggel pakol

FÉLÉVI ÉRTÉKELÉS. ceruzái: általában rendben gyakran hiányosak hegyezetlenek egyedül pakol még segítséggel pakol FÉLÉVI ÉRTÉKELÉS Magatartás... Társas kapcsolatai 2. Magatartása, viselkedése Beilleszkedése, környezetéhez 4. Figyelme barátkozó udvarias alkalmazkodó nehezen barátkozó zárkózott, magányos elutasító vezéregyéniség

Részletesebben

a tulajdonnevek nagy kezdőbetűjét alkalmazásában ritkán téveszt

a tulajdonnevek nagy kezdőbetűjét alkalmazásában ritkán téveszt MAGYAR NYELV Szöveges értékelés 3-4. osztály Képes az egyszerű mondat fajtáinak felismerésére Képes az egyszerű mondat fajtáinak felismerésére A mondatfajtákat felismeri, alkalmazni csak segítséggel A

Részletesebben

Tagolatlan mondat szavakra tagolása, helyes leírása Ellenőrzés

Tagolatlan mondat szavakra tagolása, helyes leírása Ellenőrzés táblák:layout 1 2008.06.13. 6:37 Oldal 18 1. Ismétlés A 2. osztályos szóanyag szavainak másolása írott és nyomtatott betűkről Tollbamondás Szógyűjtés képről, a gyűjtött szavak leírása 2. Ismétlés A 2.

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: Általános iskola Magyar nyelv és irodalom Évfolyam: 1 Emelt óraszámú csoport Emelt szintű csoport Vizsga típusa: Írásbeli Követelmények, témakörök:

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: általános iskola angol nyelv Évfolyam: 1. Vizsga típusa: írásbeli, szóbeli Követelmények, témakörök: Én és a családom: üdvözlés, köszönések napszak

Részletesebben

Magyar nyelv és irodalom

Magyar nyelv és irodalom Magyar nyelv és irodalom Beszédkészség, szóbeli szövegek megértése, értelmezése és alkotás érthetően beszél; megérti az egyszerű magyarázatokat, utasításokat és társai közléseit. A kérdésekre értelmesen

Részletesebben

Comenius Angol - Magyar Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola. Matematika tanmenet 2015-2016.

Comenius Angol - Magyar Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola. Matematika tanmenet 2015-2016. Comenius Angol - Magyar Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Matematika tanmenet 2015-2016. Tankönyv: Árvainé Lángné Szabados: Sokszínű Matematika 3. /1. és 2. félév/ Árvainé Lángné Szabados: Sokszínű

Részletesebben

MAGYAR NYELV a 4. évfolyamosok számára. MNy1 JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

MAGYAR NYELV a 4. évfolyamosok számára. MNy1 JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ 4. évfolyam MNy1 Javítási-értékelési útmutató MAGYAR NYELV a 4. évfolyamosok számára MNy1 JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ A javítási-értékelési útmutatóban feltüntetett válaszokra a megadott pontszámok adhatók.

Részletesebben

írás (szürkével elkülönítve)

írás (szürkével elkülönítve) Én és a szeptember ismétlés, gyakorlás hónap hét óra blokk időterv Kommunikációs és írástechnikai készségek-képességek fejlesztése (tanmeneti ajánlás; Írás, 2. évfolyam, 55 óra - KOMP-könyvek) téma (beszéd,

Részletesebben

Fekete István Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM szöveges értékelés

Fekete István Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM szöveges értékelés 1. osztály Magatartás Tanórákon: fegyelmezett- könnyen kezelhető zavaró módon viselkedik engedetlen dacos-.. Figyelmeztetésre szorul: soha ritkán gyakran Az iskolai szabályokat: betartja nem mindig tartja

Részletesebben

TANMENETJAVASLAT. Matematika. 1. osztály

TANMENETJAVASLAT. Matematika. 1. osztály TANMENETJAVASLAT Matematika 1. osztály 2 1. Tájékozódás a tanulók készségeirôl, képességeirôl Játék szabadon adott eszközökkel Tk. 5. oldal korongok, pálcikák építôkockák GONDOLKODÁSI MÛVELETEK ALAPOZÁSA

Részletesebben

Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola Kertvárosi Általános Iskolája MATEMATIKA 1. osztály

Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola Kertvárosi Általános Iskolája MATEMATIKA 1. osztály Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola Kertvárosi Általános Iskolája MATEMATIKA 1. osztály Készült: A NAT 2012 valamint a helyi tanterv alapján Matematika 2016/2017 144 óra /Heti 4 óra/ Taneszközök:

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: általános iskola emelt szint, heti 3 óra angol nyelv Évfolyam: 2. Vizsga típusa: írásbeli, szóbeli Követelmények, témakörök: Én és a családom: üdvözlés,

Részletesebben

Értékelési útmutató a középszintű szóbeli vizsgához. Angol nyelv

Értékelési útmutató a középszintű szóbeli vizsgához. Angol nyelv Értékelési útmutató a középszintű szóbeli vizsgához Angol nyelv Általános jellemzők FELADATTÍPUS ÉRTÉKELÉS SZEMPONTJAI PONTSZÁM Bemelegítő beszélgetés Nincs értékelés 1. Társalgási feladat: - három témakör

Részletesebben

TANMENETJAVASLAT. Dr. Korányi Erzsébet MATEMATIKA. tankönyv ötödikeseknek. címû tankönyvéhez

TANMENETJAVASLAT. Dr. Korányi Erzsébet MATEMATIKA. tankönyv ötödikeseknek. címû tankönyvéhez TANMENETJAVASLAT Dr. Korányi Erzsébet MATEMATIKA tankönyv ötödikeseknek címû tankönyvéhez A heti 3 óra, évi 111 óra B heti 4 óra, évi 148 óra Javaslat témazáró dolgozatra: Dr. Korányi Erzsébet: Matematika

Részletesebben

1.óra. Évf ol yam/o sz tály: 1.a. T émakör : Számelmélet, algebra

1.óra. Évf ol yam/o sz tály: 1.a. T émakör : Számelmélet, algebra 1.óra Tananyag: Ismerkedés a kétjegyű számokkal: 11 15, Meg- és leszámlálások, Számok helyi érték szerinti értelmezése Fej l esz tési f óku sz : számfogalom fejlesztése, számkörbővítés Domi n án s di d

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM MÓDOSÍTÁSA

PEDAGÓGIAI PROGRAM MÓDOSÍTÁSA SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM MÓDOSÍTÁSA A NEM SZAKRENDSZERŰ OKTATÁS KIVEZETÉSÉRŐL 2011 A NEM SZAKRENDSZERŰ OKTATÁS KIVEZETÉSE Jogszabályi háttér Az 1993. évi LXXIX. törvény

Részletesebben

Tantárgyi minimumok az alsó tagozaton

Tantárgyi minimumok az alsó tagozaton Tantárgyi minimumok az alsó tagozaton Matematika 1. évfolyam Gondolkodási módszerek alapozása tudjon tárgyakat, elemeket sorba rendezni, összehasonlítani, szétválogatni megnevezett vagy választott tulajdonság

Részletesebben

TANMENET javaslat. a szorobánnal számoló. osztály számára. Vajdáné Bárdi Magdolna tanítónő

TANMENET javaslat. a szorobánnal számoló. osztály számára. Vajdáné Bárdi Magdolna tanítónő 1 TANMENET javaslat a szorobánnal számoló 1. osztály számára Szerkesztette: Dr. Vajda József - Összeállította az Első Szorobán Alapítvány megbízásából: Vajdáné Bárdi Magdolna tanítónő Makó, 2001. 2010.

Részletesebben

1.Család 10. 2.Otthon 9. 3.Étkezés 8. 4.Idő, időjárás 8. 5.Öltözés 8. 6.Sport 6. 7.Iskola, barátok 9. 8.Tanórai tevékenységek 9. 9.

1.Család 10. 2.Otthon 9. 3.Étkezés 8. 4.Idő, időjárás 8. 5.Öltözés 8. 6.Sport 6. 7.Iskola, barátok 9. 8.Tanórai tevékenységek 9. 9. 1.Család 10 4.évf. 2.Otthon 9 3.Étkezés 8 4.Idő, időjárás 8 5.Öltözés 8 6.Sport 6 7.Iskola, barátok 9 8.Tanórai tevékenységek 9 9.Szabadidő 6 10. Természet, állatok 8 11.Ünnepek és hagyományok 8 12.Fantázia,

Részletesebben

ÁTADÓLAP. A gyermek neve: Születési hely, idő: Anyja neve: Lakcím: Tanulói azonosító:

ÁTADÓLAP. A gyermek neve: Születési hely, idő: Anyja neve: Lakcím: Tanulói azonosító: ÁTADÓLAP A gyermek neve: Születési hely, idő: Anyja neve: Lakcím: Tanulói azonosító: ÉRTELMI KÉPESSÉGEK Vizuális észlelés Sokat hibázik a formák felismerésében, globális észlelése nem megfelelő Segítséggel

Részletesebben

Scherlein Márta Dr. Hajdu Sándor Köves Gabriella Novák Lászlóné MATEMATIKA 2. TANANYAGBEOSZTÁS, KÖVETELMÉNYEK KOMPETENCIÁK, FEJLESZTÉSI FELADATOK

Scherlein Márta Dr. Hajdu Sándor Köves Gabriella Novák Lászlóné MATEMATIKA 2. TANANYAGBEOSZTÁS, KÖVETELMÉNYEK KOMPETENCIÁK, FEJLESZTÉSI FELADATOK Scherlein Márta Dr. Hajdu Sándor Köves Gabriella Novák Lászlóné MATEMATIKA 2. TANANYAGBEOSZTÁS, KÖVETELMÉNYEK KOMPETENCIÁK, FEJLESZTÉSI FELADATOK TANANYAGBEOSZTÁS, KÖVETELMÉNYEK A tanmenetet három lehetséges

Részletesebben

1.óra. Évf ol yam/o sz tály: 1.a. T émakör : Számelmélet, algebra

1.óra. Évf ol yam/o sz tály: 1.a. T émakör : Számelmélet, algebra 1.óra Tananyag: Ismerkedés a kétjegyű számokkal: 11 15, Meg- és leszámlálások, Számok helyi érték szerinti értelmezése Fej l esz tési f óku sz : számfogalom fejlesztése, számkörbővítés Domi n án s di d

Részletesebben

2013/2014. tanév. Nyelvtan, Írás tanmenet/2. osztály. Készítette: Varga Mariann. Tanító: Fürné Kiss Zsuzsanna és Varga Mariann

2013/2014. tanév. Nyelvtan, Írás tanmenet/2. osztály. Készítette: Varga Mariann. Tanító: Fürné Kiss Zsuzsanna és Varga Mariann 2013/2014. tanév, tanmenet/2. osztály Készítette: Varga Mariann Tanító: Fürné Kiss Zsuzsanna és Varga Mariann Tankönyv: Földvári Erika: 2. (Mozaik kiadó) Éves óraszám: 148 óra (heti 2 óra, 2 óra ) és helyes

Részletesebben

Minta. Az emelt szintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója

Minta. Az emelt szintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója Az emelt szintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója A szóbeli feladatok értékelése központilag kidolgozott analitikus skálák segítségével történik. Ez az értékelési eljárás meghatározott értékelési szempontokon,

Részletesebben

AZ 1. ÉVFOLYAM HELYI TANTERVE (évi 148 óra)

AZ 1. ÉVFOLYAM HELYI TANTERVE (évi 148 óra) AZ 1. ÉVFOLYAM HELYI TANTERVE (évi 148 óra) 16 SZÁMTAN, ALGEBRA (90 óra) tevékenységek Gondolkodási módszerek alapozása A továbbhaladás feltételei 1. Számfogalom a húszas számkörben (34) Tájékozódó mérés

Részletesebben

Tantárgyi követelmények osztályozó vizsgához az alsó tagozaton évfolyamonként. 1. évfolyam:

Tantárgyi követelmények osztályozó vizsgához az alsó tagozaton évfolyamonként. 1. évfolyam: Tantárgyi követelmények osztályozó vizsgához az alsó tagozaton évfolyamonként 1. évfolyam: Magyar nyelv és irodalom 1. évfolyam: Irodalom 1. évfolyam: Tisztán, érthetően beszéljen. Értse meg az egyszerű

Részletesebben

Mellékletek: Szöveges értékelés

Mellékletek: Szöveges értékelés Mellékletek: Szöveges értékelés Liptákné Czakó Ildikó (szerk. MPI, B.A.Z. megye) FOLYAMATSZABÁLYOZÁS SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS 1. A folyamat megnevezése: A szöveges értékelés szabályozása 2. A folyamat tartalmának

Részletesebben

Középszintű szóbeli érettségi vizsga értékelési útmutatója. Olasz nyelv

Középszintű szóbeli érettségi vizsga értékelési útmutatója. Olasz nyelv Középszintű szóbeli érettségi vizsga értékelési útmutatója Olasz nyelv FELADATTÍPUS ÉRTÉKELÉS SZEMPONTJAI PONTSZÁM Bemelegítő beszélgetés 1. Társalgási feladat/interjú: három témakör interakció kezdeményezés

Részletesebben

Magyar nyelvtan tanmenet 4. osztály

Magyar nyelvtan tanmenet 4. osztály COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA Magyar nyelvtan tanmenet 4. osztály 2013/2014 Tanítók: Tóth Mária, Buruncz Nóra Tankönyvcsalád: Nemzeti Tankönyvkiadó Anyanyelvünk világa 4. osztály

Részletesebben

Az emelt szintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója

Az emelt szintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója Az emelt szintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója Francia nyelv A szóbeli feladatok értékelése központilag kidolgozott analitikus skálák segítségével történik. Ez az értékelési eljárás meghatározott

Részletesebben

Életkorának megfelelen egész mondatokban beszél.

Életkorának megfelelen egész mondatokban beszél. Magyar 1. osztály FÉLÉV Teljesítmény Szavak hangokra bontása Hibátlan 1-2 hibát ejt. Többet hibázik. Neveli segítséget igényel. Hangok ejtése Minden hangot tisztán ejt. Beszédében 1-2 hangot hibásan ejt

Részletesebben

Készségfejlesztő tanulójáték

Készségfejlesztő tanulójáték Készségfejlesztő tanulójáték Fejlesszünk? Hagyjuk inkább a gyermeket játszani? A LOGICO játszva fejleszt! A Logico olyan fejlesztőjáték, amely játék közben fejleszti az óvodás és a kiskorú gyermek készségeit

Részletesebben

A következő táblázat az értékelési szempontokat és az egyes szempontok szerint adható maximális pontszámot mutatja.

A következő táblázat az értékelési szempontokat és az egyes szempontok szerint adható maximális pontszámot mutatja. A szóbeli feladatok értékelése központilag kidolgozott analitikus skálák alapján történik. Ez az értékelési eljárás meghatározott értékelési szempontokon, valamint az egyes szempontokhoz tartozó szintleírásokon

Részletesebben

TANMENET. Matematika

TANMENET. Matematika Bethlen Gábor Református Gimnázium és Szathmáry Kollégium 6800 Hódmezővásárhely, Szőnyi utca 2. Telefon: +36-62-241-703 www.bgrg.hu OM: 029736 TANMENET Matematika 2016/2017 5.A természettudományos képzés

Részletesebben

TANANYAGBEOSZTÁS, KÖVETELMÉNYEK

TANANYAGBEOSZTÁS, KÖVETELMÉNYEK TANANYAGBEOSZTÁS, KÖVETELMÉNYEK A tanmenetet három lehetséges óraszámhoz igazítva állítottuk össze. I. A Kerettanterv által előírt minimális óraszám heti 4 óra; évi 148 óra: A tanmenetben ez az órabeosztás

Részletesebben

Vizsgakövetelmények matematikából a 2. évfolyam végén

Vizsgakövetelmények matematikából a 2. évfolyam végén Vizsgakövetelmények matematikából az 1. évfolyam végén - - Ismert halmaz elemeinek adott szempont szerinti összehasonlítására, szétválogatására. Az elemek közös tulajdonságainak felismerésére, megnevezésére.

Részletesebben

1. osztály. Alkalmazott informatika. Tanmenet

1. osztály. Alkalmazott informatika. Tanmenet 1. osztály Alkalmazott informatika Tanmenet TANÉV: ÉVI ÓRASZÁM: 37 ÓRA HETI ÓRASZÁM: 1 ÓRA......... igazgató munkaköz. vez. tanító SZEPTEMBER 1. Baleset- és munkavédelmi oktatás, lateralitás, (4.) * 2.

Részletesebben

TEMATIKUSTERV MATEMATIKA 2. évfolyam Készítette: Kőkúti Ágnes

TEMATIKUSTERV MATEMATIKA 2. évfolyam Készítette: Kőkúti Ágnes JEWISH COMMUNITY KINDERGARTEN, SCHOOL AND MUSIC SCHOOL ZSIDÓ KÖZÖSSÉGI ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, KÖZÉP- ISKOLA ÉS Tantárgy: Matematika Évfolyam: 2. A csoport megnevezése: Kulcs osztály Készítette: Kőkúti

Részletesebben

KÖRNYEZETISMERET 1-2. ÉVFOLYAM

KÖRNYEZETISMERET 1-2. ÉVFOLYAM ADAPTÁLT KERETTANTERV KÖRNYEZETISMERET 1-2. ÉVFOLYAM BEVEZETÉS A környezetismeret tantárgy tanterve a környezetismeret kerettanterv alapján készült. Megfelel az ott megfogalmazott céloknak, feladatoknak,

Részletesebben

Funkcionális analfabétizmus felszámolása programterv

Funkcionális analfabétizmus felszámolása programterv Funkcionális analfabétizmus felszámolása programterv TÉA- ÓA- Z 1-2 TATAO FOGAA, TÉNYÉG, ÓDZ FADAT A magyar ábécé kis- és nagybetűinek felismerése nyomtatott és kézírásos formában. A magyar ábécé kis-

Részletesebben

MAGYAR NYELV a 4. évfolyamosok számára. MNy2 JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

MAGYAR NYELV a 4. évfolyamosok számára. MNy2 JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ 4. évfolyam MNy2 Javítási-értékelési útmutató MAGYAR NYELV a 4. évfolyamosok számára MNy2 JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ A javítási-értékelési útmutatóban feltüntetett válaszokra a megadott pontszámok adhatók.

Részletesebben

NÉMET NYELVBŐL. Magyar Szentek Római Katolikus Óvoda és Általános Iskola 3060 Pásztó, Deák Ferenc utca /

NÉMET NYELVBŐL. Magyar Szentek Római Katolikus Óvoda és Általános Iskola 3060 Pásztó, Deák Ferenc utca / NÉMET NYELVBŐL 1. osztály reagálásra. Bekapcsolódjon, és tevékenyen részt vegyen az órai játékokban, cselekvésekben. Ismerje a mindennapi üdvözlési és búcsúzási formákat. Ismerje a tanult témakörök szavait:

Részletesebben

Fejlesztőfeladatok a. MATEMATIKA és az ANYANYELVI KOMMUNIKÁCIÓ. standardleírás szintjeihez

Fejlesztőfeladatok a. MATEMATIKA és az ANYANYELVI KOMMUNIKÁCIÓ. standardleírás szintjeihez Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz Fejlesztőfeladatok a MATEMATIKA és az ANYANYELVI KOMMUNIKÁCIÓ standardleírás

Részletesebben

4. évfolyam OKÉV mérés A felmérés során vizsgált készségek, képességek

4. évfolyam OKÉV mérés A felmérés során vizsgált készségek, képességek 4. évfolyam OKÉV mérés 2011. A felmérés során vizsgált készségek, képességek A felmérés az anyanyelvi, a matematikai és a gondolkodási kulcskompetencia alapkomponensei közül az alábbiakra terjedt ki: olvasáskészség,

Részletesebben

ÉRTÉKELÉS- OSZTÁLYOZÁS SZEMPONTJAI. 2. osztály 3. osztály 4. osztály. Készítette: II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola tantestülete

ÉRTÉKELÉS- OSZTÁLYOZÁS SZEMPONTJAI. 2. osztály 3. osztály 4. osztály. Készítette: II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola tantestülete ÉRTÉKELÉS- OSZTÁLYOZÁS SZEMPONTJAI 2. osztály 3. osztály 4. osztály Készítette: II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola tantestülete 2. osztály MATEMATIKA OLVASÁS ÍRÁS NYELVTAN KÖRNYEZETISMERET TESTNEVELÉS

Részletesebben

A HARMADIK MATEMATIKAKÖNYVEM tankönyvekhez készítettük el a matematika felmérőfüzetünket.

A HARMADIK MATEMATIKAKÖNYVEM tankönyvekhez készítettük el a matematika felmérőfüzetünket. Kedves Kollégák! A HARMADIK MATEMATIKAKÖNYVEM tankönyvekhez készítettük el a matematika felmérőfüzetünket. Az új tanítói kézikönyvek már tartalmazzák a 11 felmérés javítókulcsait és az értékelési javaslatokat

Részletesebben

Minta. A középszintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója

Minta. A középszintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója A középszintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója A szóbeli feladatok értékelése központilag kidolgozott analitikus skálák segítségével történik. Ez az értékelési eljárás meghatározott értékelési szempontokon,

Részletesebben

3. Az országos mérés-értékelés eredményei, évenként feltüntetve

3. Az országos mérés-értékelés eredményei, évenként feltüntetve 3. Az országos mérés-értékelés eredményei, évenként feltüntetve 4. évfolyam-okév 2005/2006. tanév: Ebben a tanévben első alkalommal mértek a 4. évfolyamon különböző készségeket és ezek gyakorlottságát.

Részletesebben

Célok, feladatok fejlesztési terület Ismeretanyag

Célok, feladatok fejlesztési terület Ismeretanyag Témák órákra bontása Az óra témája (tankönyvi lecke) vagy funkciója Célok, feladatok fejlesztési terület Ismeretanyag Számolás 0-tól 20-ig 1. Ismerkedés a tankönyvvel, munkafüzettel Szokásrend, füzetvezetés

Részletesebben

HELYI TANTÁRGYI RENDSZER. MATEMATIKA Évfolyam: 1-4.

HELYI TANTÁRGYI RENDSZER. MATEMATIKA Évfolyam: 1-4. Tantárgy: (helyi) Évfolyam: 1-4. Óraszámok Tantárgy Óraszám évfolyamonként 1. 2. 3. 4. nor. né. nor. né. nor. né. nor. né. Matematika 5 4 5 4 5 4 4 4 Éves óraszám 180 144 180 144 180 144 144 144 Témakörök

Részletesebben

Szent József Katolikus Általános Iskola

Szent József Katolikus Általános Iskola Szent József Katolikus Általános Iskola Kiskunhalas OM:027803 Helyi Tanterv MELLÉKLET SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS AZ ALSÓ TAGOZATON 2010. október Az első évfolyamos tanuló szöveges értékelése, minősítése félévkor

Részletesebben

Scherlein Márta Dr. Hajdu Sándor Köves Gabriella Novák Lászlóné MATEMATIKA 3. TANANYAGBEOSZTÁS, KÖVETELMÉNYEK KOMPETENCIÁK, FEJLESZTÉSI FELADATOK

Scherlein Márta Dr. Hajdu Sándor Köves Gabriella Novák Lászlóné MATEMATIKA 3. TANANYAGBEOSZTÁS, KÖVETELMÉNYEK KOMPETENCIÁK, FEJLESZTÉSI FELADATOK Scherlein Márta Dr. Hajdu Sándor Köves Gabriella Novák Lászlóné MATEMATIKA 3. TANANYAGBEOSZTÁS, KÖVETELMÉNYEK KOMPETENCIÁK, FEJLESZTÉSI FELADATOK TANANYAGBEOSZTÁS, KÖVETELMÉNYEK A tananyagbeosztást 3.

Részletesebben

Szandaszőlősi Általános Iskola, Művelődési Ház és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Szandaszőlősi Általános Iskola, Művelődési Ház és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Szandaszőlősi Általános Iskola, Művelődési Ház és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény OM azonosító: OM 035883 ORSZÁGOS KOMPETENCIAMÉRÉS 2008 Az Országos kompetenciamérés 2008-ban ötödik alkalommal mérte

Részletesebben

TANMENET javaslat. a szorobánnal számoló. osztály számára. Vajdáné Bárdi Magdolna tanítónő

TANMENET javaslat. a szorobánnal számoló. osztály számára. Vajdáné Bárdi Magdolna tanítónő 3 TANMENET javaslat a szorobánnal számoló 3. osztály számára Szerkesztette: Dr. Vajda József - Összeállította az Első Szorobán Alapítvány megbízásából: Vajdáné Bárdi Magdolna tanítónő Makó, 2001. 2010.

Részletesebben

Szöveges értékelés. I. Magatartás és szorgalom A magatartás szöveges értékelésének ajánlott szószedete az 1-4. évfolyamon Tanórán Fegyelem:

Szöveges értékelés. I. Magatartás és szorgalom A magatartás szöveges értékelésének ajánlott szószedete az 1-4. évfolyamon Tanórán Fegyelem: Szöveges értékelés Pedagógiai Programunk értelmében a 2004-2005-ös tanévtıl felmenı rendszerben a gyerekek az elsı-harmadik évfolyamon félévkor és év végén, továbbá a negyedik évfolyamon félévkor szöveges

Részletesebben

Petőfi Sándor Általános Művelődési Központ és Könyvtár, Pedagógiai Szakszolgálat

Petőfi Sándor Általános Művelődési Központ és Könyvtár, Pedagógiai Szakszolgálat Petőfi Sándor Általános Művelődési Központ és Könyvtár, Pedagógiai Szakszolgálat 4765 Csenger, Ady Endre u. 13-17.Tel.: 44/341-135, Tel./Fax.:341-806 www.csengeriskola.sulinet.hu E-mail:petofi-sandor@csengeriskola.sulinet.hu

Részletesebben

A középszintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója

A középszintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója A középszintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója Francia nyelv A szóbeli feladatok értékelése központilag kidolgozott analitikus skálák segítségével történik. Ez az értékelési eljárás meghatározott értékelési

Részletesebben

Hétvégi házi feladat szabályai, iskolai dolgozatok szabályai

Hétvégi házi feladat szabályai, iskolai dolgozatok szabályai Hétvégi házi feladat szabályai, iskolai dolgozatok szabályai (kivonat a pedagógiai programból) A házi feladat nem más, mint a tanulás meghosszabbított szakasza. A tanuló tudásához méretezett házi feladat

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM. BEVEZETŐ ÉS KEZDŐ SZAKASZ (1 4. évfolyam)

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM. BEVEZETŐ ÉS KEZDŐ SZAKASZ (1 4. évfolyam) MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM BEVEZETŐ ÉS KEZDŐ SZAKASZ (1 4. évfolyam) BEVEZETÉS ALAPELVEK, CÉLOK Az általános iskola kezdő szakaszában a magyar nyelv és irodalom tantárgy legalapvetőbb célja az anyanyelvi

Részletesebben

A HÁZIREND MELLÉKLETE AZ OSZTÁLYOZÓVIZSGA TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEI

A HÁZIREND MELLÉKLETE AZ OSZTÁLYOZÓVIZSGA TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEI A HÁZIREND MELLÉKLETE AZ OSZTÁLYOZÓVIZSGA TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEI MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1. 4. évfolyam 1. évfolyam - Beszéljen a tanuló érthetően, tisztán. - Értse meg iskolai feladatait, tanítója utasításait,

Részletesebben

035980 Cserkeszőlői Petőfi Sándor Általános Iskola. Különleges bánásmódot igénylő tanulók

035980 Cserkeszőlői Petőfi Sándor Általános Iskola. Különleges bánásmódot igénylő tanulók 035980 Cserkeszőlői Petőfi Sándor Általános Iskola Különleges bánásmódot igénylő tanulók TARTALOM 1.1 Különleges bánásmódot igénylő tanuló az, aki ------------------------------------------------2 1.2

Részletesebben

Értékelési útmutató a középszintű szóbeli vizsgához

Értékelési útmutató a középszintű szóbeli vizsgához Értékelési útmutató a középszintű szóbeli vizsgához Ez az értékelési eljárás meghatározott értékelési szempontokon, valamint az egyes szempontokhoz tartozó szintleírásokon alapul. Minden feleletet ezen

Részletesebben

Értékelési szempont A kommunikációs cél elérése és az interakció megvalósítása 3 Szókincs, kifejezésmód 3 Nyelvtan 2 Összesen 8

Értékelési szempont A kommunikációs cél elérése és az interakció megvalósítása 3 Szókincs, kifejezésmód 3 Nyelvtan 2 Összesen 8 Összefoglaló táblázatok a portugál nyelv középszintű szóbeli vizsga értékeléséhez A következő táblázat az értékelési szempontokat és az egyes szempontoknál adható maximális pontszámot mutatja középszinten.

Részletesebben

A Batthyány Általános Iskola és Sportiskola félévi/év végi beszámolója

A Batthyány Általános Iskola és Sportiskola félévi/év végi beszámolója 1.sz. Függelék: A Batthyány Általános Iskola és Sportiskola félévi/év végi beszámolója Osztályfőnökök részére..tanév.. félév..osztály 1. A szakmai munka áttekintése: Statisztika Az osztály létszáma:. fő

Részletesebben

Vezetéknév:... Utónév:... Osztály:... Iskola:... Mate gyűjtemény EDITURA PARALELA 45

Vezetéknév:... Utónév:... Osztály:... Iskola:... Mate gyűjtemény EDITURA PARALELA 45 Vezetéknév:... Utónév:... Osztály:... Iskola:...... Mate 2000 gyűjtemény Jelen kiadvány az érvényben lévő Tanterv alapján készült, melyet a Nemzeti Oktatási Minisztérium 3418/19.03.2013-es határozatszámmal

Részletesebben

HELYI TANTERV MATEMATIKA 1-2. OSZTÁLY

HELYI TANTERV MATEMATIKA 1-2. OSZTÁLY HELYI TANTERV MATEMATIKA 1-2. OSZTÁLY Alkalmazott tankönyvek, segédletek: 1. osztály: Az én matematikám 1.o. Apáczai Kiadó Az én matematikám feladatgyűjtemény 1. osztály Apáczai Kiadó Kisszámoló Nemzeti

Részletesebben

Értékelési szempont. A kommunikációs cél elérése és az interakció megvalósítása 3 Szókincs, kifejezésmód 2 Nyelvtan 1 Összesen 6

Értékelési szempont. A kommunikációs cél elérése és az interakció megvalósítása 3 Szókincs, kifejezésmód 2 Nyelvtan 1 Összesen 6 Összefoglaló táblázatok az emelt szintű vizsga értékeléséhez A szóbeli feladatok értékelése központilag kidolgozott analitikus skálák segítségével történik. Ez az értékelési eljárás meghatározott értékelési

Részletesebben

K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a

K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a Szent Mihály Görögkatolikus Általános Iskola OM azonosító: 201584 4254 Nyíradony, Árpád tér 10. K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a 10. számú melléklet a 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008

Részletesebben

MATEMATIKA 3. B változat Tanmenetjavaslat

MATEMATIKA 3. B változat Tanmenetjavaslat MATEMATIKA 3. B változat Tanmenetjavaslat bontása vagy funkciója SZÁMOLÁS 0-TÓL 100-IG 1. Ismerkedés a tankönyvvel, munkafüzettel. Szokásrend, füzetvezetés kialakítása. Mesélj a képről! Számlálások. Igaz

Részletesebben

ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ A KÖZÉPSZINTŰ SZÓBELI VIZSGÁHOZ. Általános útmutató

ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ A KÖZÉPSZINTŰ SZÓBELI VIZSGÁHOZ. Általános útmutató ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ A KÖZÉPSZINTŰ SZÓBELI VIZSGÁHOZ Általános útmutató 1. A szóbeli feladatok értékelése központilag kidolgozott analitikus skálák segítségével történik. Ez az eljárás meghatározott értékelési

Részletesebben

TANMENET-IMPLEMENTÁCIÓ Matematika kompetenciaterület 1. évfolyam

TANMENET-IMPLEMENTÁCIÓ Matematika kompetenciaterület 1. évfolyam Beszédjavító Általános Iskola TANMENET-IMPLEMENTÁCIÓ Matematika kompetenciaterület 1. évfolyam Söpteiné Tánczos Ágnes Idő Tevékenységek (tananyag) 35. Az összeadás és kivonás egymás inverz művelete. Készségek,

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Szilvási Nevelési-Oktatási Központ Szilvási Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi

Részletesebben

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA TANMENETJAVASLAT. Színes matematika sorozat. 4. osztályos elemeihez

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA TANMENETJAVASLAT. Színes matematika sorozat. 4. osztályos elemeihez COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA TANMENETJAVASLAT a Színes matematika sorozat 4. osztályos elemeihez Tanító: Tóth Mária, Buruncz Nóra 2013/2014 tanév 00478/I Színes matematika.

Részletesebben

LUCFALVI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2016/2017. TANÉV I. FÉLÉV. 1. évfolyam OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI

LUCFALVI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2016/2017. TANÉV I. FÉLÉV. 1. évfolyam OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI LUCFALVI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2016/2017. TANÉV I. FÉLÉV 1. évfolyam OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI Osztályozó vizsga követelményei 1 TANTÁRGY Írás FÉLÉVI KÖVETELMÉNYEK A tanuló - előzetes képességei és ismeretei

Részletesebben

Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei

Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei Herman Ottó Általános Iskola 1222. Budapest Pannónia u. 50. Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei Házirend 1. számú melléklet Takács Éva igazgató 1 T ART AL OMJEGYZ ÉK 1.

Részletesebben

KÖZÉPSZINT BESZÉDKÉSZSÉG ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

KÖZÉPSZINT BESZÉDKÉSZSÉG ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Általános jellemzok FELADATTÍPUS ÉRTÉKELÉS SZEMPONTJAI PONTSZÁM Bemelegíto beszélgetés 1. Társalgási feladat: három témakör interakció kezdeményezés nélkül 2. Szituációs feladat: interakció a vizsgázó

Részletesebben