KIS BÁLINT ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁNAK 13. SZ. MELLÉKLETE ÉRTÉKELŐLAPOK A TANULÓK TELJESÍTMÉNYÉNEK SZÖVEGES ÉRTÉKELÉSÉHEZ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KIS BÁLINT ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁNAK 13. SZ. MELLÉKLETE ÉRTÉKELŐLAPOK A TANULÓK TELJESÍTMÉNYÉNEK SZÖVEGES ÉRTÉKELÉSÉHEZ"

Átírás

1 KIS BÁLINT ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁNAK 13. SZ. MELLÉKLETE ÉRTÉKELŐLAPOK A TANULÓK TELJESÍTMÉNYÉNEK SZÖVEGES ÉRTÉKELÉSÉHEZ GYOMAENDRŐD 2008

2 Kis Bálint Általános Iskola 5500 Gyomaendrőd, Fő út 181. : 06-66/ ; Fax: 06-66/ kisb-gyomae.sulinet.hu OM azonosító: ÉRTÉKELŐLAP nevű 1/ osztályos tanuló 20 /20 tanév I. félévében nyújtott teljesítményéről. Magatartás: A házirendet mindenkor betartja. Tanórán és tanórán kívül példamutatóan és rendesen viselkedik. Kötelességtudó, szívesen és önként is vállal feladatokat. Tisztelettudó: nevelőivel, a felnőttekkel, társaival szemben udvariasan, előzékenyen, segítőkészen viselkedik. Az osztályközösség életében aktívan vesz részt. Óvja és védi az iskola felszerelését, a környezetet. Nincs írásbeli figyelmeztetése, intője vagy megrovása. Nincs igazolatlan hiányzása. A házirendet szándékosan sosem sérti meg. A tanítási órán vagy a tanórán kívüli foglalkozásokon rendesen viselkedik. Feladatait a tőle elvárható módon teljesíti. Ha nem is önként, de a rábízott feladatokat mindig elvégzi. Nevelőivel, a felnőttekkel, udvarias, tisztelettudó; társaival megértő. Az osztályközösség életében csak felkérésre, de részt vesz. Szándékosan nem rongálja az iskola felszerelését, óvja környezetét. Nincs írásbeli intője, vagy megrovása. Nincs igazolatlan hiányzása. Az iskolai házirend előírásait nem minden esetben tartja be. A tanórán vagy tanórán kívül nem egyszer fegyelmezetlenül viselkedik. Feladatait nem minden esetben teljesíti. Előfordul, hogy nevelőivel, a felnőttekkel szemben udvariatlanul viselkedik; társaival nem elnéző, esetenként durva magatartást tanúsít. A közösség, az iskola szabályaihoz nehezen alkalmazkodik. Nem vigyáz az iskola felszereléseire, nem óvja a környezetét. Van írásbeli figyelmeztetője, intője vagy megrovása, esetleg igazolatlanul hiányzott. A házirend előírásait sorozatosan megsérti. Tanórán vagy tanórán kívül magatartása fegyelmezetlen, rendetlen. Feladatait egyáltalán nem, vagy csak ritkán teljesíti. Nevelőivel, a felnőttekkel rendszeresen udvariatlanul viselkedik; társaival durván bánik. Viselkedése romboló hatású az iskola,- az osztály közösségére nézve; társai tanulását akadályozza. Szándékosan rongálja az iskola felszerelését, a környezetet. Több írásbeli figyelmeztetése, intője vagy megrovása van. Esetleg több ízben igazolatlanul hiányzott. 2

3 Szorgalom: Képességeinek megfelelő, egyenletes teljesítményt nyújt. Tanulmányi feladatait minden tantárgyból rendszeresen elvégzi. Tanórákon aktív, szívesen vállal többletfeladatot is, és azokat el is végzi. Munkavégzése pontos, megbízható. A tanórán kívüli foglalkozásokon, versenyeken önként vesz részt. Taneszközei tiszták, rendesek, és ezeket a tanítási órákra mindig elhozza. Képességeinek megfelelő, viszonylag egyenletes teljesítményt nyújt. Tanulmányi feladatait rendszeresen, megbízhatóan elvégzi. A tanórákon többnyire aktív. Többletfeladatot önként nem, vagy csak ritkán vállal, de azokat elvégzi. Munkavégzése általában pontos, néha fordul elő csekély hiányosság. Tanórán kívüli foglalkozásokon, versenyeken való részvételét csak biztatásra - de teljesíti. Taneszközei tiszták, rendezettek. Tanulmányi eredménye elmarad képességeitől. Tanulmánya ingadozó, a tanulásban nem kitartó. A tanórákon passzív, felkérésre is csak ritkán teljesít megfelelően. Önálló munkájában figyelmetlen; a tanórán többnyire csak figyelmeztetésre, felügyelettel dolgozik. Tanórán kívüli foglalkozásokon nem szívesen vesz részt. Felszerelése, házi feladata gyakran hiányzik. Képességeihez mérten nagyon keveset tesz azért, hogy jobb eredményeket érjen el. Tanulmányi munkájában az előírt követelményeknek csak minimális szinten felel meg. Tanórákon passzív, felkérésre sem tud teljesíteni. Feladatait többnyire nem végzi el; ha mégis, úgy munkájában megbízhatatlan, figyelmetlen. A tanórán kívüli foglalkozásokon nem vesz részt, a tanuláshoz nyújtott nevelői segítséget sem fogadja el. Felszerelése hiányos, taneszközei rendetlenek. Magyar nyelv: A tanuló beszéde: Hangok ejtése: - tiszta ejtés, helyes artikuláció - néhány hangot helytelenül ejt - több hang nehezen érthető - torzítja a hangokat Szókincse: - átlagon felüli - életkorának megfelelő, átlagos - bővítésre szorul - szegényes Kifejezésmód: - gondolatait több mondattal, összefüggően fogalmazza meg - gondolatait összefüggően fogalmazza meg - kérdésekre mondatokban válaszol - kérdésekre szavakkal válaszol 3

4 A tanuló írása: Betűalak és kapcsolás: - szabályos betűalakot, szabályos kapcsolást alkalmaz - néhány betűje egyéni, kevés kapcsolási hibát vét - írása nem tetszetős, sok hibával dolgozik - írása torzított, betűkapcsolása rossz Íráshasználat: - betűket, szavakat hibátlanul másol; tollbamondáskor hibátlanul ír; munkája tiszta, rendezett - betűket, szavakat kevés hibával másol, tollbamondáskor kevés hibát ejt, munkája tiszta, rendezett - betűket, szavakat sok hibával másol, tollbamondáskor sok hibát vét, munkája rendetlen - betűket, szavakat nem képes hibátlanul másolni, tollbamondáskor önálló munkára képtelen, munkája olvashatatlan Magyar irodalom: Olvasás: Szöveg hangos olvasása: - a tanult betűket felismeri; a szavakat, rövid mondatokat hibátlanul olvassa - a tanult betűket felismeri; a szavakat, rövid mondatokat kevés hibával olvassa - a tanult betűket felismeri, a szavakat, rövid mondatokat sok hibával olvassa - a tanult betűket nem minden esetben ismeri fel; gyakorolt szöveget is akadozva olvas Az olvasáshoz kapcsolódó szöveg értése: - megérti - a megértéshez kevés segítség szükséges - segítséggel is nehezen érti meg - nem érti meg Az olvasás tempója: - jó, megfelelő (gyors) - igyekvő - elfogadható - lassú, akadozó Matematika: Tárgyak, személyek dolgok összehasonlítása: - biztonsággal tudja - téveszti Eszközök használatakor: - önállóan, jól dolgozik - segítséget igényel - segítséggel sem képes dolgozni velük 4

5 Számfogalom: - kialakult - bizonytalan - kialakulatlan Számjegyek olvasása: - téveszti Számjegyek írása: - téveszti Számok számszomszédai: - téveszti Számok nagyság szerinti összehasonlítása: - téveszti Páros-páratlan számokat: - felismeri - téveszti Számsorozatok alkotása: - téveszti Matematikai jelek felismerése: - biztos - bizonytalan Műveletek felismerése, értelmezése, fogalma: - önállóan tudja - néha téved - gyakran téved Összeadás a tízes számkörben: - önállóan, eszköz nélkül megoldja - önállóan, eszköz segítségével megoldja - kevés segítséget igényel - sok segítséget igényel 5

6 Kivonás a tízes számkörben: - önállóan, eszköz nélkül megoldja - önállóan, eszköz segítségével megoldja - kevés segítséget igényel - sok segítséget igényel Bontás a tízes számkörben: - önállóan, eszköz nélkül megoldja - önállóan, eszköz segítségével megoldja - kevés segítséget igényel - sok segítséget igényel Pótlás a tízes számkörben: - önállóan, eszköz nélkül megoldja - önállóan, eszköz segítségével megoldja - kevés segítséget igényel - sok segítséget igényel Számok, mennyiségek közötti relációkat: - téveszti Műveletek közötti relációkat: - téveszti Szabályjátékokat a tízes számkörben: - önállóan megoldja - segítséggel oldja meg megoldani Munkavégzésére jellemző: - önálló - kevés segítséggel képes csak dolgozni - sok segítséggel képes csak dolgozni Logikus gondolkodása: - fejlett - életkorának megfelelő - fejletlen 6

7 Természetismeret: Évszakok: - ismeri az évszakok jellemző jegyeit - az évszakok jellemző jegyeit kevés segítséggel, de felismeri - az évszakok felismerése során sok hibát vét - nem ismeri fel az évszakok jellemzőit A család: - szeretettel beszél családtagjairól - ismeri családja tagjait - nem biztos a család fogalmában kik tartoznak a családhoz Az emberi test, érzékszervek:, hogyan épül fel az emberi test, jól ismeri érzékszerveinket, s védi azokat - az emberi testrészeket, érzékszerveket felismeri, de azok működéséről csak segítséggel tud beszélni - az emberi testrészeket, érzékszerveket felismeri, de azok működéséről csak segítséggel tud beszélni, - az emberi test részeit, az érzékszerveket azok működését hibásan tudja elmondani - nem ismeri fel az emberi testrészeket, érzékszerveket, azok működéséről nem tud beszélni Ház körül élő állatok: - a ház körül élő állatokat gondozza - ismeri a ház körül élő állatokat, de azok gondozását nem tartja fontosnak - csak néhány állat kelti fel a figyelmét - nem ismeri a ház körül élő állatokat Közvetlen környezetünk: - ápolja közvetlen környezetünk növényeit, és ismeri azok részeit - ismeri közvetlen környezetünk növényeit, de nem ápolja azokat - a növény részeit kevés hibával jellemzi - nem ismeri fel a növények részeit, nem vesz részt gondozásukban Állatfajok felismerése: - jellemző jegyei alapján különbséget tud tenni egyes állatfajok között, pl.: emlős -madár- rovar - gyakran téveszti el az állatok jellemző jegyeit - sokszor hibázik az állatfajok felismerésében, nem tudja annak jellemző jegyeit megkülönböztetni az állatfajokat, nem ismeri fel azok jellemző jegyeit Nemzeti ünnepeink: - jól ismeri nemzeti ünnepeinket, tiszteli azokat - nem minden ünnep ismert számára, de kész azok elfogadására - nem minden ünnep ismert számára, s nem is tartja fontosnak azok jelentőségét - nem ismeri az ünnepeket, s nem tartja fontosnak őket 7

8 Munkavégzésére jellemző: - szóbeli, írásbeli és gyűjtőmunkái példaértékűek - szóbeli, írásbeli és gyűjtőmunkái megfelelőek - szóbeli, írásbeli és gyűjtőmunkái hiányosak - szóbeli, írásbeli és gyűjtőmunkái nem mindig megfelelőek Ének: Éneklés: - tisztán énekli a zenei hangokat - kevés segítséggel, nem mindig tisztán énekel - segítséggel, nem szívesen énekel - segítséggel is hamisan énekel Hangjegyírás: - hibátlan - néha hibázik - sok a hiba - nem képes rá Ritmusérzék: - hibátlanul, önállóan érzékeli a ritmust - kevés hibával, kis segítséggel, de érzékeli a ritmust - sok segítséggel, nehezen adja vissza a ritmust - sok segítséggel sem képes visszaadni a ritmust Rajz: Színek ismerete: - jól ismeri, és magabiztosan használja az alapszíneket - megfelelően ismeri és használja a színeket - ismeri az alapszíneket, de nem a kellő biztonsággal használja Kifejezésmód: - kiválóan ki tudja fejezni egyéni élményeit rajzban, festéskor - ügyesen fejezi ki élményeit rajzban, festéskor - segítséggel képes kifejezni élményeit rajzban, festéskor Térviszonyok: - az elemi térviszonyokat ( lent-fent, elől-hátul, balra-jobbra ) ügyesen építi be munkáiba - tisztában van az elemi térviszonyokkal, de munkáiban ezt nem mindig érzékelteti - csak segítséggel tudja munkáiban megjeleníteni a térviszonyokat Munkavégzésére jellemző: - önállóan tud létrehozni rajzokat, festményeket - kevés segítséggel tud létrehozni rajzokat, festményeket - csak segítséggel képes létrehozni rajzokat, festményeket 8

9 Technika: Eszközhasználat: - ügyesen használja az eszközöket használni az eszközöket - csak segítséggel tudja használni az eszközöket Munkafolyamatok: - a munkafolyamatot el tudja mondani - a munkafolyamatot a nevelő segítségével mondja el - a munka sorrendjét nevelői segítséggel is, csak nehezen mondja el Anyagkiválasztás: - a kivitelezésben szükséges anyagot jól választja ki, törekszik a takarékosságra - a szükséges anyagot csak segítséggel tudja kiválasztani, nem mindig sikerül takarékoskodnia kiválasztani a megfelelő anyagot, nem ügyel a takarékosságra Gyalogos közlekedés: - jártas a gyalogos közlekedés szabályaiban - ismeri a gyalogos közlekedés szabályait - nem ismeri jól a gyalogos közlekedés szabályait Munkáira jellemző: - tiszta, pontos, tetszetős - pontos - pontatlan Testnevelés: Alakzatok: - szóbeli utasításra képes az alakzatok felvételére - az alakzatok felvételére kis segítséggel képes - az alakzatok felvételére utasítással sem képes Gimnasztika: - a feladatokat utánzás alapján ügyesen bemutatja - a feladatokat utánzás alapján megfelelően bemutatja - a feladatokat utánzás alapján, segítséggel sem tudja hibátlanul bemutatni Mozgáskészség: - kiemelkedő - átlagos - gyenge A foglalkozásokhoz való hozzáállása: - kiváló - elfogadható - nem megfelelő 9

10 A tanuló minősítése az első évfolyam első félévében: Kiválóan teljesített Jól teljesített Megfelelően teljesített Felzárkóztatásra szorul Dicséret: tantárgyakból. Felzárkóztatásra szorul: tantárgyakból. Kelt: P.H. osztályfőnök 10

11 Kis Bálint Általános Iskola 5500 Gyomaendrőd, Fő út 181. : 06-66/ ; Fax: 06-66/ kisb-gyomae.sulinet.hu OM azonosító: ÉRTÉKELŐLAP nevű 1/ osztályos tanuló 20 /20 tanév I. félévében nyújtott teljesítménye választható angol nyelv tantárgyból. Beszédértés megérti az ismert nyelvi eszközöket, megfogalmazott kérdést, kérést, utasítást; arra cselekvéssel válaszol: - kiválóan - megfelelően - hiányosan - éppen megérti Beszédkészség a tanult szavakat, mondatokat közli, válaszol a tanult kérdésekre: - kiválóan - megfelelően - segítséggel - csak segítséggel Kelt: P.H. szaktanító 11

12 Kis Bálint Általános Iskola 5500 Gyomaendrőd, Fő út 181. : 06-66/ ; Fax: 06-66/ kisb-gyomae.sulinet.hu OM azonosító: ÉRTÉKELŐLAP nevű 1/..osztályos tanuló 20 /20 tanév II. félévében nyújtott teljesítményéről. Magatartás: A házirendet mindenkor betartja. Tanórán és tanórán kívül példamutatóan és rendesen viselkedik. Kötelességtudó, szívesen és önként is vállal feladatokat. Tisztelettudó: nevelőivel, a felnőttekkel, társaival szemben udvariasan, előzékenyen, segítőkészen viselkedik. Az osztályközösség életében aktívan vesz részt. Óvja és védi az iskola felszerelését, a környezetet. Nincs írásbeli figyelmeztetése, intője vagy megrovása. Nincs igazolatlan hiányzása. A házirendet szándékosan sosem sérti meg. A tanítási órán vagy a tanórán kívüli foglalkozásokon rendesen viselkedik. Feladatait a tőle elvárható módon teljesíti. Ha nem is önként, de a rábízott feladatokat mindig elvégzi. Nevelőivel, a felnőttekkel, udvarias, tisztelettudó; társaival megértő. Az osztályközösség életében csak felkérésre, de részt vesz. Szándékosan nem rongálja az iskola felszerelését, óvja környezetét. Nincs írásbeli intője, vagy megrovása. Nincs igazolatlan hiányzása. Az iskolai házirend előírásait nem minden esetben tartja be. A tanórán vagy tanórán kívül nem egyszer fegyelmezetlenül viselkedik. Feladatait nem minden esetben teljesíti. Előfordul, hogy nevelőivel, a felnőttekkel szemben udvariatlanul viselkedik; társaival nem elnéző, esetenként durva magatartást tanúsít. A közösség, az iskola szabályaihoz nehezen alkalmazkodik. Nem vigyáz az iskola felszereléseire, nem óvja a környezetét. Van írásbeli figyelmeztetője, intője vagy megrovása, esetleg igazolatlanul hiányzott. A házirend előírásait sorozatosan megsérti. Tanórán vagy tanórán kívül magatartása fegyelmezetlen, rendetlen. Feladatait egyáltalán nem, vagy csak ritkán teljesíti. Nevelőivel, a felnőttekkel rendszeresen udvariatlanul viselkedik; társaival durván bánik. Viselkedése romboló hatású az iskola,- az osztály közösségére nézve; társai tanulását akadályozza. Szándékosan rongálja az iskola felszerelését, a környezetet. Több írásbeli figyelmeztetése, intője vagy megrovása van. Esetleg több ízben igazolatlanul hiányzott. 12

13 Szorgalom: Képességeinek megfelelő, egyenletes teljesítményt nyújt. Tanulmányi feladatait minden tantárgyból rendszeresen elvégzi. Tanórákon aktív, szívesen vállal többletfeladatot is, és azokat el is végzi. Munkavégzése pontos, megbízható. A tanórán kívüli foglalkozásokon, versenyeken önként vesz részt. Taneszközei tiszták, rendesek, és ezeket a tanítási órákra mindig elhozza. Képességeinek megfelelő, viszonylag egyenletes teljesítményt nyújt. Tanulmányi feladatait rendszeresen, megbízhatóan elvégzi. A tanórákon többnyire aktív. Többletfeladatot önként nem, vagy csak ritkán vállal, de azokat elvégzi. Munkavégzése általában pontos, néha fordul elő csekély hiányosság. Tanórán kívüli foglalkozásokon, versenyeken való részvételét csak bíztatásra - de teljesíti. Taneszközei tiszták, rendezettek. Tanulmányi eredménye elmarad képességeitől. Tanulmánya ingadozó, a tanulásban nem kitartó. A tanórákon passzív, felkérésre is csak ritkán teljesít megfelelően. Önálló munkájában figyelmetlen; a tanórán többnyire csak figyelmeztetésre, felügyelettel dolgozik. Tanórán kívüli foglalkozásokon nem szívesen vesz részt. Felszerelése, házi feladata gyakran hiányzik. Képességeihez mérten nagyon keveset tesz azért, hogy jobb eredményeket érjen el. Tanulmányi munkájában az előírt követelményeknek csak minimális szinten felel meg. Tanórákon passzív, felkérésre sem tud teljesíteni. Feladatait többnyire nem végzi el; ha mégis, úgy munkájában megbízhatatlan, figyelmetlen. A tanórán kívüli foglalkozásokon nem vesz részt, a tanuláshoz nyújtott nevelői segítséget sem fogadja el. Felszerelése hiányos, taneszközei rendetlenek. Magyar nyelv: A tanuló beszéde: Hangok ejtése: - tiszta ejtés, helyes artikuláció - néhány hangot helytelenül ejt - több hang nehezen érthető - torzítja a hangokat Szókincse: - átlagon felüli - életkorának megfelelő, átlagos - bővítésre szorul - szegényes Kifejezésmód: - gondolatait több mondattal, összefüggően fogalmazza meg - gondolatait összefüggően fogalmazza meg - kérdésekre mondatokban válaszol - kérdésekre szavakkal válaszol 13

14 A tanuló írása: Betűalak és kapcsolás: - szabályos betűalakot, szabályos kapcsolást alkalmaz - néhány betűje egyéni, kevés kapcsolási hibát vét - írása nem tetszetős, sok hibával dolgozik - írása torzított, betűkapcsolása rossz Íráshasználat: - betűket, szavakat hibátlanul mások; tollbamondáskor hibátlanul ír; munkája tiszta, rendezett - betűket, szavakat kevés hibával másol, tollbamondáskor kevés hibát ejt, munkája tiszta, rendezett - betűket, szavakat sok hibával másol, tollbamondáskor sok hibát vét, munkája rendetlen - betűket, szavakat nem képes hibátlanul másolni, tollbamondáskor önálló munkára képtelen, munkája olvashatatlan Magyar irodalom: Olvasás: Szöveg hangos olvasása: - a tanult betűket felismeri; a szavakat rövid mondatokat hibátlanul olvassa - a tanult betűket felismeri; a szavakat, rövid mondatokat kevés hibával olvassa - a tanult betűket felismeri, a szavakat, rövid mondatokat sok hibával olvassa - a tanult betűket nem minden esetben ismeri fel; gyakorolt szöveget is akadozva olvas Az olvasáshoz kapcsolódó szöveg értése: - megérti - a megértéshez kevés segítség szükséges - segítséggel is nehezen érti meg, - nem érti meg Az olvasás tempója: - jó, megfelelő (gyors) - igyekvő - elfogadható - lassú, alakozó Matematika: Tárgyak, személyek dolgok összehasonlítása: - biztonsággal tudja - téveszti Eszközök használatakor: - önállóan, jól dolgozik - segítséget igényel - segítséggel sem képes dolgozni velük 14

15 Számfogalom: - kialakult - bizonytalan - kialakulatlan Számjegyek olvasása: - téveszti Számjegyek írása: - téveszti Számok számszomszédai: - téveszti Számok nagyság szerinti összehasonlítása: - téveszti Páros-páratlan számokat: - felismeri - téveszti Számsorozatok alkotása: - téveszti Matematikai jelek felismerése: - biztos - bizonytalan Műveletek felismerése, értelmezése, fogalma: - önállóan tudja - néha téved - gyakran téved Összeadás a húszas számkörben: - önállóan, eszköz nélkül megoldja - önállóan, eszköz segítségével megoldja - kevés segítséget igényel - sok segítséget igényel 15

16 Kivonás a húszas számkörben: - önállóan, eszköz nélkül megoldja - önállóan, eszköz segítségével megoldja - kevés segítséget igényel - sok segítséget igényel Bontás a húszas számkörben: - önállóan, eszköz nélkül megoldja - önállóan, eszköz segítségével megoldja - kevés segítséget igényel - sok segítséget igényel Pótlás a húszas számkörben: - önállóan, eszköz nélkül megoldja - önállóan, eszköz segítségével megoldja - kevés segítséget igényel - sok segítséget igényel Számok, mennyiségek közötti relációkat: - téveszti Műveletek közötti relációkat: - téveszti Szövegről számfeladatot: - tud alkotni - segítséggel alkot - nem tud alkotni Szöveges feladatot művelettel: - meg tudja oldani - segítséget igényel megoldani Szabályjátékokat a húszas számkörben: - önállóan megoldja - segítséggel oldja meg megoldani Munkavégzésére jellemző: - önálló - kevés segítséggel képes csak dolgozni - sok segítséggel képes csak dolgozni 16

17 Logikus gondolkodása: - fejlett - életkorának megfelelő - fejletlen Természetismeret: Évszakok: - ismeri az évszakok jellemző jegyeit - az évszakok jellemző jegyeit kevés segítséggel, de felismeri - az évszakok felismerése során sok hibát vét - nem ismeri fel az évszakok jellemzőit A család: - szeretettel beszél családtagjairól - ismeri családja tagjait - nem biztos a család fogalmában kik tartoznak a családhoz Az emberi test, érzékszervek:, hogyan épül fel az emberi test, jól ismeri érzékszerveinket, s védi azokat - az emberi testrészeket, érzékszerveket felismeri, de azok működéséről csak segítséggel tud beszélni - az emberi testrészeket, érzékszerveket felismeri, de azok működéséről csak segítséggel tud beszélni - az emberi test részeit, az érzékszerveket azok működését hibásan tudja elmondani - nem ismeri fel az emberi testrészeket, érzékszerveket, azok működéséről nem tud beszélni Ház körül élő állatok: - a ház körül élő állatokat gondozza - ismeri a ház körül élő állatokat, de azok gondozását nem tartja fontosnak - csak néhány állat kelti fel a figyelmét - nem ismeri a ház körül élő állatokat Közvetlen környezetünk: - ápolja közvetlen környezetünk növényeit, és ismeri azok részeit - ismeri közvetlen környezetünk növényeit, de nem ápolja azokat - a növény részeit kevés hibával jellemzi - nem ismeri fel a növények részeit, nem vesz részt gondozásukban Állatfajok felismerése: - jellemző egyei alapján különbséget tud tenni egyes állatfajok között, pl.: emlős -madárrovar - gyakran téveszti el az állatok jellemző jegyeit - sokszor hibázik az állatfajok felismerésében, nem tudja annak jellemző jegyeit megkülönböztetni az állatfajokat, nem ismeri fel azok jellemző jegyeit Nemzeti ünnepeink: - jól ismeri nemzeti ünnepeinket, tiszteli azokat 17

18 - nem minden ünnep ismert számára, de kész azok elfogadására - nem minden ünnep ismert számára, s nem is tartja fontosnak azok jelentőségét - nem ismeri az ünnepeket, s nem tartja fontosnak őket Munkavégzésére jellemző: - szóbeli, írásbeli és gyűjtőmunkái példaértékűek - szóbeli, írásbeli és gyűjtőmunkái megfelelőek - szóbeli, írásbeli és gyűjtőmunkái hiányosak - szóbeli, írásbeli és gyűjtőmunkái nem mindig megfelelőek Ének: Éneklés: - tisztán énekli a zenei hangokat - kevés segítséggel, nem mindig tisztán énekel - segítséggel, nem szívesen énekel - segítséggel is hamisan énekel Hangjegyírás: - hibátlan - néha hibázik - sok a hiba - nem képes rá Ritmusérzék: - hibátlanul, önállóan érzékeli a ritmust - kevés hibával, kis segítséggel, de érzékeli a ritmust - sok segítséggel, nehezen adja vissza a ritmust - sok segítséggel sem képes visszaadni a ritmust Rajz: Színek ismerete: - jól ismeri, és magabiztosan használja az alapszíneket - megfelelően ismeri és használja a színeket - ismeri az alapszíneket, de nem a kellő biztonsággal használja Kifejezésmód: - kiválóan ki tudja fejezni egyéni élményeit rajzban, festéskor - ügyesen fejezi ki élményeit rajzban, festéskor - segítséggel képes kifejezni élményeit rajzban festéskor Térviszonyok: - az elemi térviszonyokat ( lent-fent, elől-hátul, balra-jobbra ) - tisztában van az elemi térviszonyokkal, de munkáiban ezt nem mindig érzékelteti - csak segítséggel tudja munkáiban megjeleníteni a térviszonyokat Munkavégzésére jellemző: - önállóan tud létrehozni rajzokat, festményeket 18

19 - kevés segítséggel tud létrehozni rajzokat, festményeket - csak segítséggel képes létrehozni rajzokat, festményeket Technika: Eszközhasználat: - ügyesen használja az eszközöket használni az eszközöket - csak segítséggel tudja használni az eszközöket Munkafolyamatok: - a munkafolyamatot el tudja mondani - a munkafolyamatot a nevelő segítségével mondja el - a munka sorrendjét nevelői segítséggel is, csak nehezen mondja el Anyagkiválasztás: - a kivitelezésben szükséges anyagot jól választja ki, törekszik a takarékosságra - a szükséges anyagot csak segítséggel tudja kiválasztani, nem mindig sikerül takarékoskodnia kiválasztani a megfelelő anyagot, nem ügyel a takarékosságra Gyalogos közlekedés: - jártas a gyalogos közlekedés szabályaiban - ismeri a gyalogos közlekedés szabályait - nem ismeri jól a gyalogos közlekedés szabályait Munkáira jellemző: - tiszta, pontos, tetszetős - pontos - pontatlan Testnevelés: Alakzatok: - szóbeli utasításra képes az alakzatok felvételére - az alakzatok felvételére kis segítséggel képes - az alakzatok felvételére utasítással sem képes Gimnasztika: - a feladatokat utánzás alapján ügyesen bemutatja - a feladatokat utánzás alapján megfelelően bemutatja - a feladatokat utánzás alapján, segítséggel sem tudja hibátlanul bemutatni Mozgáskészség: - kiemelkedő - átlagos - gyenge A foglalkozásokhoz való hozzáállás: - kiváló 19

20 - elfogadható - nem megfelelő A tanuló minősítése az első évfolyam végén: Kiválóan teljesített Jól teljesített Megfelelően teljesített Felzárkóztatásra szorul Dicséret: tantárgyakból. Felzárkóztatásra szorul: tantárgyakból. Kelt: P.H. osztályfőnök 20

21 Kis Bálint Általános Iskola 5500 Gyomaendrőd, Fő út 181. : 06-66/ ; Fax: 06-66/ kisb-gyomae.sulinet.hu OM azonosító: ÉRTÉKELŐLAP nevű 1/ osztályos tanuló 20 /20 -es tanév végén nyújtott teljesítménye választható angol nyelv tantárgyból. Beszédértés megérti az ismert nyelvi eszközöket, megfogalmazott kérdést, kérést, utasítást; arra cselekvéssel válaszol: - kiválóan - megfelelően - hiányosan - éppen megérti Beszédkészség a tanult szavakat, mondatokat közli, válaszol a tanult kérdésekre: - kiválóan - megfelelően - segítséggel - csak segítséggel Kelt: P.H. szaktanító 21

22 Kis Bálint Általános Iskola 5500 Gyomaendrőd, Fő út 181. : 06-66/ ; Fax: 06-66/ kisb-gyomae.sulinet.hu OM azonosító: ÉRTÉKELŐLAP nevű 2./.. osztályos tanuló 20 /20 tanév I. félévében nyújtott teljesítményéről. Magatartás: A házirendet mindenkor betartja. Tanórán és tanórán kívül példamutatóan és rendesen viselkedik. Kötelességtudó, szívesen és önként is vállal feladatokat. Tisztelettudó: nevelőivel, a felnőttekkel, társaival szemben udvariasan, előzékenyen, segítőkészen viselkedik. Az osztályközösség életében aktívan vesz részt. Óvja és védi az iskola felszerelését, a környezetet. Nincs írásbeli figyelmeztetése, intője vagy megrovása. Nincs igazolatlan hiányzása. A házirendet szándékosan sosem sérti meg. A tanítási órán vagy a tanórán kívüli foglalkozásokon rendesen viselkedik. Feladatait a tőle elvárható módon teljesíti. Ha nem is önként, de a rábízott feladatokat mindig elvégzi. Nevelőivel, a felnőttekkel, udvarias, tisztelettudó; társaival megértő. Az osztályközösség életében csak felkérésre, de részt vesz. Szándékosan nem rongálja az iskola felszerelését, óvja környezetét. Nincs írásbeli intője, vagy megrovása. Nincs igazolatlan hiányzása. Az iskolai házirend előírásait nem minden esetben tartja be. A tanórán vagy tanórán kívül nem egyszer fegyelmezetlenül viselkedik. Feladatait nem minden esetben teljesíti. Előfordul, hogy nevelőivel, a felnőttekkel szemben udvariatlanul viselkedik; társaival nem elnéző, esetenként durva magatartást tanúsít. A közösség, az iskola szabályaihoz nehezen alkalmazkodik. Nem vigyáz az iskola felszereléseire, nem óvja a környezetét. Van írásbeli figyelmeztetője, intője vagy megrovása, esetleg igazolatlanul hiányzott. A házirend előírásait sorozatosan megsérti. Tanórán vagy tanórán kívül magatartása fegyelmezetlen, rendetlen. Feladatait egyáltalán nem, vagy csak ritkán teljesíti. Nevelőivel, a felnőttekkel rendszeresen udvariatlanul viselkedik; társaival durván bánik. Viselkedése romboló hatású az iskola,- az osztály közösségére nézve; társai tanulását akadályozza. Szándékosan rongálja az iskola felszerelését, a környezetet. Több írásbeli figyelmeztetése, intője vagy megrovása van. Esetleg több ízben igazolatlanul hiányzott. 22

23 Szorgalom: Képességeinek megfelelő, egyenletes teljesítményt nyújt. Tanulmányi feladatait minden tantárgyból rendszeresen elvégzi. Tanórákon aktív, szívesen vállal többletfeladatot is, és azokat el is végzi. Munkavégzése pontos, megbízható. A tanórán kívüli foglalkozásokon, versenyeken önként vesz részt. Taneszközei tiszták, rendesek, és ezeket a tanítási órákra mindig elhozza. Képességeinek megfelelő, viszonylag egyenletes teljesítményt nyújt. Tanulmányi feladatait rendszeresen, megbízhatóan elvégzi. A tanórákon többnyire aktív. Többletfeladatot önként nem, vagy csak ritkán vállal, de azokat elvégzi. Munkavégzése általában pontos, néha fordul elő csekély hiányosság. Tanórán kívüli foglalkozásokon, versenyeken való részvételét csak bíztatásra - de teljesíti. Taneszközei tiszták, rendezettek. Tanulmányi eredménye elmarad képességeitől. Tanulmánya ingadozó, a tanulásban nem kitartó. A tanórákon passzív, felkérésre is csak ritkán teljesít megfelelően. Önálló munkájában figyelmetlen; a tanórán többnyire csak figyelmeztetésre, felügyelettel dolgozik. Tanórán kívüli foglalkozásokon nem szívesen vesz részt. Felszerelése, házi feladata gyakran hiányzik. Képességeihez mérten nagyon keveset tesz azért, hogy jobb eredményeket érjen el. Tanulmányi munkájában az előírt követelményeknek csak minimális szinten felel meg. Tanórákon passzív, felkérésre sem tud teljesíteni. Feladatait többnyire nem végzi el; ha mégis, úgy munkájában megbízhatatlan, figyelmetlen. A tanórán kívüli foglalkozásokon nem vesz részt, a tanuláshoz nyújtott nevelői segítséget sem fogadja el. Felszerelése hiányos, taneszközei rendetlenek. Magyar nyelv: A tanuló beszéde, ejtése: - tiszta ejtés, helyes artikuláció - néhány hangot helytelenül ejt - több hang nehezen érthető - torzítja a hangokat Szókincse: - átlagon felüli - életkorának megfelelő - bővítésre szorul - szegényes Kifejezésmód: - gondolatait több mondattal, összefüggően fogalmazza meg - gondolatait összefüggően fogalmazza meg - kérdésekre mondatokban válaszol - kérdésekre szavakkal válaszol 23

24 Írás: - szabályos betűalakot, szabályos kapcsolást alkalmaz - némely betűje egyéni, kevés kapcsolási hibát vét - írása nem tetszetős, sok hibával dolgozik - írása torzított, betűkapcsolása rossz Nyelvtan: Hangtan: - az ismereteket kiválóan sajátította el - a hangtanban megfelelő ismeretekkel rendelkezik - hangtani ismeretei hiányosak - a hangtani ismereteket gyengén, vagy nem sajátította el Másolás: - a szavakat, szószerkezeteket, mondatokat kiválóan, hibátlanul másolja - a szavakat, szószerkezeteket, mondatokat kevés hibával, elfogadhatóan másolja - a szavakat, szószerkezeteket, mondatokat sok hibával másolja - a szavakat, szószerkezeteket, mondatok másolását nem megfelelően végzi Tollbamondás: - a szavak, szószerkezetek tollbamondás utáni írása hibátlan - a szavak, szószerkezetek tollbamondás utáni írásában kevés hibát vét - a szavak, szószerkezetek tollbamondás utáni írásában sok hibát vét - a szavak, szószerkezetek tollbamondás utáni írása nem megfelelő, vagy elfogadhatatlan Szótagolás, elválasztás: - pontos, kiváló - kevés hiba, megfelelő - sok hiba, gyenge - nem megfelelő Magyar irodalom: Olvasás: Hangos olvasás: - szöveget folyamatosan, hangsúlyozva olvas ( tíz-tizenöt mondat ) - felkészülés után szöveget folyamatosan, kevés hibával olvas - gyakorlás után szöveget folyamatosan, de több hibával olvas - szöveget gyakorlás után is nehezen, akadozva, sok hibával olvas Az olvasáshoz kapcsolódó szöveg értése: - megérti, tartalmát önállóan elmondja - a megértéshez kevés segítség szükséges - segítséggel is nehezen érti meg - nem érti meg 24

25 Az olvasás tempója: - jó megfelelő ( gyors ) - igyekvő - elfogadható - lassú, akadozó Matematika: Tárgyak, személyek dolgok összehasonlítása: - biztonsággal tudja - téveszti Eszközök használatakor: - önállóan, jól dolgozik - segítséget igényel - segítséggel sem képes dolgozni velük Számfogalom: - kialakult - bizonytalan - kialakulatlan Számjegyek olvasása: - téveszti Számjegyek írása: - téveszti Számok számszomszédai: - téveszti Számok nagyság szerinti összehasonlítása: - téveszti Páros-páratlan számokat: - felismeri - téveszti 25

26 Számsorozatok alkotása: - téveszti Matematikai jelek felismerése: - biztos - bizonytalan Műveletek felismerése, értelmezése, fogalma: - önállóan tudja - néha téved - gyakran téved Összeadás a százas számkörben: - önállóan, eszköz nélkül megoldja - önállóan, eszköz segítségével megoldja - kevés segítséget igényel - sok segítséget igényel Kivonás a százas számkörben: - önállóan, eszköz nélkül megoldja - önállóan, eszköz segítségével megoldja - kevés segítséget igényel - sok segítséget igényel Bontás a százas számkörben: - önállóan, eszköz nélkül megoldja - önállóan, eszköz segítségével megoldja - kevés segítséget igényel - sok segítséget igényel Pótlás a százas számkörben: - önállóan, eszköz nélkül megoldja - önállóan, eszköz segítségével megoldja - kevés segítséget igényel - sok segítséget igényel Számok, mennyiségek közötti relációkat: - téveszti Műveletek közötti relációkat: - téveszti 26

27 Szövegről számfeladatot: - tud alkotni - segítséggel alkot - nem tud alkotni Szöveges feladatot művelettel: - meg tudja oldani - segítséget igényel megoldani Műveleti sorrend: - biztonsággal tudja, érti - néha téveszt - nem érti Szabályjátékokat a százas számkörben: - önállóan megoldja - segítséggel oldja meg megoldani Munkavégzésére jellemző: - önálló - kevés segítséggel képes csak dolgozni - sok segítséggel képes csak dolgozni Logikus gondolkodása: - fejlett - életkorának megfelelő - fejletlen Természetismeret: Évszakok: - önállóan beszél az évszakok jellemzőiről, növényeiről, gyümölcseiről - segítségre szorul az évszakok jellemzése során - sok segítségre szorul az évszakok jellemzésében - nem ismeri fel az évszakok jellemzőit Az erdő életközössége: - biztonsággal ismeri az erdő életközösségét - gyakran csak nevelői segítséggel igazodik el az életközösségekben - ismeretei igen hiányosak az erdő életközösségéről - nem ismeri az erdő életközösségeit Állatfajok: - jellemzői alapján különbséget tesz a madár, emlős, rovar között - csak segítséggel tud különbséget tenni madár, emlős, rovar között, jellemző jegyei alapján - az állatfajták jellemző jegyeit sokszor téveszti - az állatfajták jellemző jegyeit nem ismeri fel 27

28 Egészséges életmód:, hogy az egészséges élet alapfeltétele a helyes táplálkozás, tisztálkodás; igyekszik napirend szerint élni - nem mindig táplálkozik egészségesen, a tisztálkodásra bíztatni kell; nem él napirend szerint - nem fordít kellő gondot az egészséges életmódra, nem képes napirend szerint élni - nem fordít gondot az egészséges életmódra, táplálkozási problémái vannak; a napirendet nem tartja be Időjárás: - jól ismeri az időjárás alkotóelemeit - az időjárás alkotóelemit gyakran téveszti - az időjárás elemeit csak segítséggel tudja felsorolni - az időjárás elemeit segítséggel sem tudja felsorolni Munkavégzése: - szóbeli, írásbeli és gyűjtőmunkája példaértékű - szóbeli, írásbeli munkája jó; gyűjtőmunkája elfogadható - szóbeli, írásbeli és gyűjtőmunkái gyengék - szóbeli, írásbeli munkájában segítséggel is csak gyengén tud teljesíteni, gyűjtőmunkája nincs Ének: Éneklés: - a dalokat tisztán tudja énekelni - kevés segítséggel énekli a tanult dalokat - a tanult dalokat csak segítséggel énekli - a tanult dalokat sok segítséggel, hibásan, nem szívesen énekli Ritmus: - a dalokat a jellemző ritmusmotívumok alapján felismeri - a dalok felismerésénél néha téveszt - sokat téveszt a dalok felismerésénél - nem ismeri fel a dalokat ritmusmotívumok alapján Hangjegyírás: - hangjegyírása hibátlan - hangjegyírásban néha hibázik - hangjegyírásában sok a hiba - nem ismeri a hangjegyek írását Rajz: Vizuális minőségek: - kiválóan meg tud különböztetni árnyaltabb vizuális minőségeket ( vonalvastagság, szabályos-szabálytalan formák ) - ügyesen megkülönböztet árnyaltabb vizuális minőségeket - megkülönbözteti az árnyaltabb vizuális minőségeket 28

29 Ábrázolás: - közvetlen szemlélet, vagy emlékezés alapján képes élőlények, tárgyak élethű ábrázolására, - élőlényeket vagy tárgyakat jól ábrázol emlékezet, vagy közvetlen szemlélet alapján - kevés segítséggel képes az élőlények, tárgyak ábrázolására közvetlen szemlélés, vagy emlékezés alapján Technikák alkalmazása: - a megismert technikákat helyesen választja ki, egyedül, önállóan tudja használni - a megismert technikákat egyedül is használja - segítséggel használja a megismert technikákat Munkavégzésére jellemző: - precízen és önállóan tud rajzolni, színezni, festeni gyurmázni, ollóval vágni, ragasztót használni - tud rajzolni, színezni, festeni, gyurmázni, ollóval vágni, ragasztót használni - kevés segítséggel tud rajzolni, színezni, festeni, gyurmázni, ollóval vágni, ragasztót használni Technika: Technikai problémák: - jól meg tudja fogalmazni a technikai problémákat - a technikai problémákat csak segítséggel ismeri fel - a technikai problémákat nem ismeri fel Anyagkiválasztás: - a kivitelezéshez szükséges anyagot jól választja ki, ismeri azok tulajdonságát - a szükséges anyagot jól választja ki, de tulajdonságait nem mindig ismeri - csak segítséggel tudja kiválasztani a szükséges anyagot, nem ismeri azok tulajdonságát A munka elkészítése: - képes önállóan egyszerű munkadarabot készíteni - egyszerű ajándékot képes önállóan is elkészíteni - ajándéktárgy készítését csak segítséggel végzi el Munkájára jellemző: - pontos, tiszta, igényes - pontos, elfogadható - pontatlan, külalakja nem tetszetős Gyalogos közlekedés: - jártas a gyalogos közlekedés szabályaiban, a gyakorlatban biztonsággal alkalmazza azokat - ismeri a gyalogos közlekedés szabályait, a gyakorlatban igyekszik azt alkalmazni - nem minden esetben ismeri a gyalogos közlekedés szabályait, alkalmazásában segítségre szorul 29

30 Testnevelés: Alakzatok: - helyzetváltoztatáskor nagyon ügyesen hajtja végre a szóbeli utasításokat - képes alakzatok felvételére utasítás alapján - szóbeli utasítás alapján nehezen képes alakzatot felvenni Gimnasztika: - a feladatokat utánzás alapján kiválóan mutatja be - a feladatok megfelelő bemutatása utánzás alapján - a gimnasztikai gyakorlatokat utánzás alapján is hibásan oldja meg Mozgáskészség: - a feladatok végrehajtásában (járás, futás, dobás, kúszás, mászás) alapvető mozgáskészsége kiemelkedő - alapvető mozgáskészsége a járás, a futás, az ugrás, a dobás, a kúszás, a mászás végzése során átlagos - alapvető mozgáskészsége a járás, a futás, az ugrás, a dobás, a kúszás, a mászás során gyenge A foglalkozásokhoz való hozzáállása: - kiváló - elfogadható - nem megfelelő A tanuló teljesítményének minősítése a második évfolyam első félévében: Kiválóan teljesített Jól teljesített Megfelelően teljesített Felzárkóztatásra szorul Dicséret: tantárgyakból. Felzárkóztatásra szorul: tantárgyakból. Kelt: P.H. osztályfőnök 30

31 Kis Bálint Általános Iskola 5500 Gyomaendrőd, Fő út 181. : 06-66/ ; Fax: 06-66/ kisb-gyomae.sulinet.hu OM azonosító: ÉRTÉKELŐLAP nevű 2/ osztályos tanuló 20 /20 tanév I. félévében nyújtott teljesítménye választható angol nyelv tantárgyból. Beszédértés megérti az ismert nyelvi eszközöket, megfogalmazott kérdést, kérést, utasítást; arra cselekvéssel válaszol: - kiválóan - megfelelően - hiányosan - éppen megérti Beszédkészség a tanult szavakat, mondatokat közli, válaszol a tanult kérdésekre: - kiválóan - megfelelően - segítséggel - csak segítséggel Olvasott szöveg értése felismeri a tanult, írott szavak alakját; néhány szóból álló mondatot olvas: - kiválóan - megfelelően - hibásan - sok hibával Íráskészség felismeri és leírja a néhány szóból álló - ismert mondatok - írott alakját: - kiválóan - megfelelően - hibásan - sok hibával Kelt: P.H. szaktanító 31

32 Kis Bálint Általános Iskola 5500 Gyomaendrőd, Fő út 181. : 06-66/ ; Fax: 06-66/ kisb-gyomae.sulinet.hu OM azonosító: ÉRTÉKELŐLAP nevű 2./.. osztályos tanuló 20 /20 tanév II. félévében nyújtott teljesítményéről. Magatartás: A házirendet mindenkor betartja. Tanórán és tanórán kívül példamutatóan és rendesen viselkedik. Kötelességtudó, szívesen és önként is vállal feladatokat. Tisztelettudó: nevelőivel, a felnőttekkel, társaival szemben udvariasan, előzékenyen, segítőkészen viselkedik. Az osztályközösség életében aktívan vesz részt. Óvja és védi az iskola felszerelését, a környezetet. Nincs írásbeli figyelmeztetése, intője vagy megrovása. Nincs igazolatlan hiányzása. A házirendet szándékosan sosem sérti meg. A tanítási órán vagy a tanórán kívüli foglalkozásokon rendesen viselkedik. Feladatait a tőle elvárható módon teljesíti. Ha nem is önként, de a rábízott feladatokat mindig elvégzi. Nevelőivel, a felnőttekkel, udvarias, tisztelettudó; társaival megértő. Az osztályközösség életében csak felkérésre, de részt vesz. Szándékosan nem rongálja az iskola felszerelését, óvja környezetét. Nincs írásbeli intője, vagy megrovása. Nincs igazolatlan hiányzása. Az iskolai házirend előírásait nem minden esetben tartja be. A tanórán vagy tanórán kívül nem egyszer fegyelmezetlenül viselkedik. Feladatait nem minden esetben teljesíti. Előfordul, hogy nevelőivel, a felnőttekkel szemben udvariatlanul viselkedik; társaival nem elnéző, esetenként durva magatartást tanúsít. A közösség, az iskola szabályaihoz nehezen alkalmazkodik. Nem vigyáz az iskola felszereléseire, nem óvja a környezetét. Van írásbeli figyelmeztetője, intője vagy megrovása, esetleg igazolatlanul hiányzott. A házirend előírásait sorozatosan megsérti. Tanórán vagy tanórán kívül magatartása fegyelmezetlen, rendetlen. Feladatait egyáltalán nem, vagy csak ritkán teljesíti. Nevelőivel, a felnőttekkel rendszeresen udvariatlanul viselkedik; társaival durván bánik. Viselkedése romboló hatású az iskola,- az osztály közösségére nézve; társai tanulását akadályozza. Szándékosan rongálja az iskola felszerelését, a környezetet. Több írásbeli figyelmeztetése, intője vagy megrovása van. Esetleg több ízben igazolatlanul hiányzott. 32

33 Szorgalom: Képességeinek megfelelő, egyenletes teljesítményt nyújt. Tanulmányi feladatait minden tantárgyból rendszeresen elvégzi. Tanórákon aktív, szívesen vállal többletfeladatot is, és azokat el is végzi. Munkavégzése pontos, megbízható. A tanórán kívüli foglalkozásokon, versenyeken önként vesz részt. Taneszközei tiszták, rendesek, és ezeket a tanítási órákra mindig elhozza. Képességeinek megfelelő, viszonylag egyenletes teljesítményt nyújt. Tanulmányi feladatait rendszeresen, megbízhatóan elvégzi. A tanórákon többnyire aktív. Többletfeladatot önként nem, vagy csak ritkán vállal, de azokat elvégzi. Munkavégzése általában pontos, néha fordul elő csekély hiányosság. Tanórán kívüli foglalkozásokon, versenyeken való részvételét csak bíztatásra - de teljesíti. Taneszközei tiszták, rendezettek. Tanulmányi eredménye elmarad képességeitől. Tanulmánya ingadozó, a tanulásban nem kitartó. A tanórákon passzív, felkérésre is csak ritkán teljesít megfelelően. Önálló munkájában figyelmetlen; a tanórán többnyire csak figyelmeztetésre, felügyelettel dolgozik. Tanórán kívüli foglalkozásokon nem szívesen vesz részt. Felszerelése, házi feladata gyakran hiányzik. Képességeihez mérten nagyon keveset tesz azért, hogy jobb eredményeket érjen el. Tanulmányi munkájában az előírt követelményeknek csak minimális szinten felel meg. Tanórákon passzív, felkérésre sem tud teljesíteni. Feladatait többnyire nem végzi el; ha mégis, úgy munkájában megbízhatatlan, figyelmetlen. A tanórán kívüli foglalkozásokon nem vesz részt, a tanuláshoz nyújtott nevelői segítséget sem fogadja el. Felszerelése hiányos, taneszközei rendetlenek. Magyar nyelv: A tanuló beszéde, ejtése: - tiszta ejtés, helyes artikuláció - néhány hangot helytelenül ejt - több hang nehezen érthető - torzítja a hangokat Szókincse: - átlagon felüli - életkorának megfelelő - bővítésre szorul - szegényes Kifejezésmód: - gondolatait több mondattal, összefüggően fogalmazza meg - gondolatait összefüggően fogalmazza meg - kérdésekre mondatokban válaszol - kérdésekre szavakkal válaszol 33

34 Írás: - szabályos betűalakot, szabályos kapcsolást alkalmaz - némely betűje egyéni, kevés kapcsolási hibát vét - írása nem tetszetős, sok hibával dolgozik - írása torzított, betűkapcsolása rossz Nyelvtan: Hangtan: - az ismereteket kiválóan sajátította el - a hangtanban megfelelő ismeretekkel rendelkezik - ismeretei hiányosak - a ismereteket gyengén, vagy nem sajátította el Másolás: - a szavakat, szószerkezeteket, három-négy mondatos szövegeket kiválóan, hibátlanul másolja - a szavakat, szószerkezeteket, három-négy mondatos szövegeket kevés hibával, elfogadhatóan másolja - a szavakat, szószerkezeteket, három-négy mondatos szövegeket sok hibával másolja - szöveget gyakorlás után is nehezen, akadozva, sok hibával olvas Tollbamondás: - a szavak, szószerkezetek, mondatok tollbamondás utáni írása hibátlan - a szavak, szószerkezetek, mondatok tollbamondás utáni írásában kevés hibát vét - a szavak, szószerkezetek, mondatok tollbamondás utáni írásában sok hibát vét - a szavak, szószerkezetek, mondatok tollbamondás utáni írása nem megfelelő, vagy elfogadhatatlan Szótagolás: - pontos, kiváló - kevés hiba, megfelelő - sok hiba, gyenge - nem megfelelő Mondatfajták: - a mondatfajtákat minden esetben felismeri, s maga is tudja alkalmazni azokat - a mondatfajtákat általában felismeri, és legtöbbször tudja alkalmazni is azokat - a mondatfajták felismerésekor kevés hibát vét, alkalmazásukkor bizonytalan - a mondatfajtákat keveri, nem ismeri fel; önállóan alkalmazni nem tudja azokat Magyar irodalom: Olvasás: Hangos olvasás: - szöveget folyamatosan, hangsúlyozva olvas ( tíz-tizenöt mondat ) - felkészülés után szöveget folyamatosan, kevés hibával olvas - gyakorlás után szöveget folyamatosan, de több hibával olvas - szöveget gyakorlás után is nehezen, akadozva, sok hibával olvas 34

35 Az olvasáshoz kapcsolódó szöveg értése: - megérti, a szöveget önállóan feldolgozza, tartalmát önállóan elmondja - a megértéshez a tartalom elmondásához kevés segítséget igényel - a szöveget segítséggel is nehezen érti, tartalmát összefüggően nem tudja elmondani - a szöveget nem érti, a kérdésekre adott válaszai nem kielégítők. Az olvasás tempója: - jó megfelelő ( gyors ) - igyekvő - elfogadható - lassú, akadozó Matematika: Számfogalom százig: - kialakult - bizonytalan - kialakulatlan Számok helyi érték szerinti ismerete: - biztos - bizonytalan - gyenge Számok helye a számegyenesen: - biztos - bizonytalan - gyenge Római számok ismerete: - téveszt Számszomszédok ismerete: - téveszti Számok közötti relációk: - téveszti Műveletek közötti relációk: - felismeri - téveszti 35

36 Egyenlőtlenségek megoldása: - téveszti Műveletek a százas számkörben: - önállóan eszköz nélkül tudja - önállóan eszköz segítségével tudja - segítséggel oldja meg megoldani A kisegyszeregy: - biztonságosan tudja - néha téveszt - sokat téveszt A tagok felcserélhetőségének ismerete: - biztonságos, tudja alkalmazni - nehezen ismeri fel Műveletek közötti kapcsolatot: - felismeri - nem ismeri fel Számsorozatot: folytatni - segítséget igényel folytatni Szöveges feladatok értelmezése, megoldása: - érti, önállóan elvégzi - érti, segítséggel oldja meg - nem érti, sok segítséget igényel Testek tulajdonságai: - segítséget igényel Síkidomok tulajdonságai: - segítséget igényel Hosszúság mérése, mértékegységek: - alkalmazza, tudja - gyakran keveri, téveszti 36

37 Tömeg mérése mértékegységei: - ismeri, alkalmazza - gyakran téveszt Űrtartalom mértékegységei: - ismeri, alkalmazza - gyakran téveszt Idő mértékegységei: - ismeri, alkalmazza - gyakran téveszt Írásbeli munkái: - szép - elfogadható - hanyag, rendetlen Logikus gondolkodása: - fejlett - életkorának megfelelő - fejletlen Természetismeret: Évszakok: - önállóan beszél az évszakok jellemzőiről, növényeiről, gyümölcseiről - segítségre szorul az évszakok jellemzése során - sok segítségre szorul az évszakok jellemzésében - nem ismeri fel az évszakok jellemzőit Az erdő életközössége: - biztonsággal ismeri az erdő életközösségét - gyakran csak nevelői segítséggel igazodik el az életközösségekben - ismeretei igen hiányosak az erdő életközösségéről - nem ismeri az erdő életközösségeit Állatfajok: - jellemzői alapján különbséget tesz a madár, emlős, rovar között - csak segítséggel tud különbséget tenni madár, emlős, rovar között, jellemző jegyei alapján - az állatfajták jellemző jegyeit sokszor téveszti - az állatfajták jellemző jegyeit nem ismeri fel 37

38 Egészséges életmód:, hogy az egészséges élet alapfeltétele a helyes táplálkozás, tisztálkodás; igyekszik napirend szerint élni - nem mindig táplálkozik egészségesen, a tisztálkodásra bíztatni kell; nem él napirend szerint - nem fordít kellő gondot az egészséges életmódra, nem képes napirend szerint élni - nem fordít gondot az egészséges életmódra, táplálkozási problémái vannak; a napirendet nem tartja be Időjárás: - jól ismeri az időjárás alkotóelemeit - az időjárás alkotóelemit gyakran téveszti - az időjárás elemeit csak segítséggel tudja felsorolni - az időjárás elemeit segítséggel sem tudja felsorolni Munkavégzése: - szóbeli, írásbeli és gyűjtőmunkája példaértékű - szóbeli, írásbeli munkája jó; gyűjtőmunkája elfogadható - szóbeli, írásbeli és gyűjtőmunkái gyengék - szóbeli, írásbeli munkájában segítséggel is csak gyengén tud teljesíteni, gyűjtőmunkája nincs Ének: Éneklés: - a dalokat tisztán tudja énekelni - kevés segítséggel énekli a tanult dalokat - a tanult dalokat csak segítséggel énekli - a tanult dalokat sok segítséggel, hibásan, nem szívesen énekli Ritmus: - a dalokat a jellemző ritmusmotívumok alapján felismeri - a dalok felismerésénél néha téveszt - sokat téveszt a dalok felismerésénél - nem ismeri fel a dalokat ritmusmotívumok alapján Hangjegyírás: - hangjegyírása hibátlan - hangjegyírásban néha hibázik - hangjegyírásában sok a hiba - nem ismeri a hangjegyek írását Rajz: Vizuális minőségek: - kiválóan meg tud különböztetni árnyaltabb vizuális minőségeket ( vonalvastagság, szabályos-szabálytalan formák ) - ügyesen megkülönböztet árnyaltabb vizuális minőségeket - megkülönbözteti az árnyaltabb vizuális minőségeket 38

39 Ábrázolás: - közvetlen szemlélet, vagy emlékezés alapján képes élőlények, tárgyak élethű ábrázolására, - élőlényeket vagy tárgyakat jó ábrázol emlékezet, vagy közvetlen szemlélet alapján - kevés segítséggel képes az élőlények, tárgyak ábrázolására közvetlen szemlélés, vagy emlékezés alapján Technikák alkalmazása: - a megismert technikákat helyesen választja ki, egyedül, önállóan tudja használni - a megismert technikákat egyedül is használja - segítséggel használja a megismert technikákat Munkavégzésére jellemző: - precízen és önállóan tud rajzolni, színezni, festeni gyurmázni, ollóval vágni, ragasztót használni - tud rajzolni színezni, festeni gyurmázni, ollóval vágni, ragasztót használni - kevés segítséggel tud rajzolni, színezni, festeni, gyurmázni, ollóval vágni, ragasztót használni Technika: Technikai problémák: - jól meg tudja fogalmazni a technikai problémákat - a technikai problémákat csak segítséggel ismeri fel - a technikai problémákat nem ismeri fel Anyagkiválasztás: - a kivitelezésben szükséges anyagot jól választja ki, ismeri azok tulajdonságát - a szükséges anyagot jól választja ki, de tulajdonságait nem mindig ismeri - csak segítséggel tudja kiválasztani a szükséges anyagot, nem ismeri azok tulajdonságát A munka elkészítése: - képes önállóan egyszerű munkadarabot készíteni - egyszerű ajándékot képes önállóan is elkészíteni - ajándéktárgy készítését csak segítséggel végzi el Munkájára jellemző: - pontos, tiszta, igényes - pontos, elfogadható - pontatlan, külalakja nem tetszetős Gyalogos közlekedés: - jártas a gyalogos közlekedés szabályaiban, a gyakorlatban biztonsággal alkalmazza azokat - ismeri a gyalogos közlekedés szabályait, a gyakorlatban igyekszik azt alkalmazni - nem minden esetben ismeri a gyalogos közlekedés szabályait, alkalmazásában segítségre szorul 39

Magatartás Szorgalom Olvasás írás 1.oszt. Matematika 1.oszt. Környezetismeret 1.osztály 2. oszt. első félév

Magatartás Szorgalom Olvasás írás 1.oszt. Matematika 1.oszt. Környezetismeret 1.osztály 2. oszt. első félév Magatartás Kiegyensúlyozottan változó hangulattal nyugtalanul fegyelmezetlenül viselkedsz az iskolában. Az iskolai szabályokat betartod nem mindig tartod be gyakran megszeged. Olvasás írás 1.oszt. Szóbeli

Részletesebben

Szaktárgyi értékelési szempontok magyar nyelv és irodalom, matematika és környezetismeret tantárgyakból. Első osztály első félév

Szaktárgyi értékelési szempontok magyar nyelv és irodalom, matematika és környezetismeret tantárgyakból. Első osztály első félév Szaktárgyi értékelési szempontok magyar nyelv és irodalom, matematika és környezetismeret tantárgyakból Szempontjainkat a NAT fejlesztési területeinek, valamint a helyi tantervünkben rögzített fejlesztés

Részletesebben

Testnevelés és sport 1. osztály

Testnevelés és sport 1. osztály R 521/jó 3/11/05 13:03 Page 21 Testnevelés és sport 1. osztály Rendgyakorlatok végzése: helyesen, biztosan hajtja végre kissé bizonytalan ismeretei hiányosak nem tudja végrehajtani A gimmnasztikai feladatokat:

Részletesebben

Szöveges értékelés 2011/2012-es tanévtől kezdődően

Szöveges értékelés 2011/2012-es tanévtől kezdődően 2-4.. osztály 1. osztály Szöveges értékelés 2011/2012-es tanévtől kezdődően Értékelési rendszer az alsó tagozat első hét félévében Magatartás, szorgalom Tantárgyak Havonta Negyedév Félév Egyéni szokás

Részletesebben

A szöveges értékelés rendszere

A szöveges értékelés rendszere A szöveges értékelés rendszere A szöveges értékelést a pedagógusok végzik az iskola pedagógiai programjában elfogadott és rögzített elvek alapján. A tanév során az értékelés kitöltéséhez az alsós munkaközösség

Részletesebben

OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI 1 4. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI 1 4. ÉVFOLYAM OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI 1 4. ÉVFOLYAM MATEMATIKA - számfogalom húszas számkörben - nyitott mondatok, hiányos műveletek, relációk - egyszerű szöveges feladatok - összeadás, kivonás, bontás, pótlás

Részletesebben

A BARCSAY JENŐ ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA III. TANULÓK ÉRTÉKELÉSE

A BARCSAY JENŐ ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA III. TANULÓK ÉRTÉKELÉSE A BARCSAY JENŐ ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA III. TANULÓK ÉRTÉKELÉSE TARTALOM 1. A MAGASABB ÉVFOLYAMRA LÉPÉS FELTÉTELEI... 3 2. A BESZÁMOLTATÁS KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI.. 4 3. MAGATARTÁS ÉS SZORGALOM

Részletesebben

Szöveges értékelés. I. Magatartás és szorgalom A magatartás szöveges értékelésének ajánlott szószedete az 1-4. évfolyamon Tanórán Fegyelem:

Szöveges értékelés. I. Magatartás és szorgalom A magatartás szöveges értékelésének ajánlott szószedete az 1-4. évfolyamon Tanórán Fegyelem: Szöveges értékelés Pedagógiai Programunk értelmében a 2004-2005-ös tanévtıl felmenı rendszerben a gyerekek az elsı-harmadik évfolyamon félévkor és év végén, továbbá a negyedik évfolyamon félévkor szöveges

Részletesebben

Az iskola értékelési-ellenőrzési rendszere

Az iskola értékelési-ellenőrzési rendszere 1. Az ellenőrzés Az iskola értékelési-ellenőrzési rendszere Nevelő-oktató munkánk fontos feladatának tekintjük a tanulók tanulmányi munkájának, iskolai teljesítményének folyamatos ellenőrzését és értékelését.

Részletesebben

FÉLÉVI ÉRTÉKELÉS. ceruzái: általában rendben gyakran hiányosak hegyezetlenek egyedül pakol még segítséggel pakol

FÉLÉVI ÉRTÉKELÉS. ceruzái: általában rendben gyakran hiányosak hegyezetlenek egyedül pakol még segítséggel pakol FÉLÉVI ÉRTÉKELÉS Magatartás... Társas kapcsolatai 2. Magatartása, viselkedése Beilleszkedése, környezetéhez 4. Figyelme barátkozó udvarias alkalmazkodó nehezen barátkozó zárkózott, magányos elutasító vezéregyéniség

Részletesebben

Természet- és társadalomismeret

Természet- és társadalomismeret R 521/jó 3/11/05 13:03 Page 31 Természet- és társadalomismeret A tanult fogalmak ismerete: biztos kevés segítség szükséges sok segítség szükséges nem tudja Tájékozódási alapismeretek elsajátítása (személyes

Részletesebben

Életkorának megfelelen egész mondatokban beszél.

Életkorának megfelelen egész mondatokban beszél. Magyar 1. osztály FÉLÉV Teljesítmény Kiválóan Jól Megfelelen Felzárkóztatásra szorul Terület Szavak hangokra bontása Hibátlan 1-2 hibát ejt. Többet hibázik. Neveli segítséget igényel. Hangok ejtése Minden

Részletesebben

ÁTADÓ LAP. alsó-felső átmenet

ÁTADÓ LAP. alsó-felső átmenet ÁTADÓ LAP alsó-felső átmenet 1. ADATOK Név: Szül. hely, idő: Anyja neve: Lakcím: Tanulói azonosító: 2. GYERMEK, TANULÓ FEJLETTSÉGI MUTATÓI TERÜLET SZEMPONT 1. szint 2. szint 3. szint ÍGÉRET/TEHETSÉG Szövegértés

Részletesebben

A Herman Ottó Általános Iskola helyi tanterve

A Herman Ottó Általános Iskola helyi tanterve A budaörsi Herman Ottó Általános Iskola helyi tanterve 2010. Tartalom 1. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások, valamint ezek óraszámai... 3 1.1 1-4.

Részletesebben

ÁTADÓLAP. A gyermek neve: Születési hely, idő: Anyja neve: Lakcím: Tanulói azonosító:

ÁTADÓLAP. A gyermek neve: Születési hely, idő: Anyja neve: Lakcím: Tanulói azonosító: ÁTADÓLAP A gyermek neve: Születési hely, idő: Anyja neve: Lakcím: Tanulói azonosító: ÉRTELMI KÉPESSÉGEK Vizuális észlelés Sokat hibázik a formák felismerésében, globális észlelése nem megfelelő Segítséggel

Részletesebben

1.Család 10. 2.Otthon 9. 3.Étkezés 8. 4.Idő, időjárás 8. 5.Öltözés 8. 6.Sport 6. 7.Iskola, barátok 9. 8.Tanórai tevékenységek 9. 9.

1.Család 10. 2.Otthon 9. 3.Étkezés 8. 4.Idő, időjárás 8. 5.Öltözés 8. 6.Sport 6. 7.Iskola, barátok 9. 8.Tanórai tevékenységek 9. 9. 1.Család 10 4.évf. 2.Otthon 9 3.Étkezés 8 4.Idő, időjárás 8 5.Öltözés 8 6.Sport 6 7.Iskola, barátok 9 8.Tanórai tevékenységek 9 9.Szabadidő 6 10. Természet, állatok 8 11.Ünnepek és hagyományok 8 12.Fantázia,

Részletesebben

Matematika (alsó tagozat)

Matematika (alsó tagozat) Matematika (alsó tagozat) Az értékelés elvei és eszközei A tanév során az értékelés alapja a tanulók állandó megfigyelése. Folyamatos fejlesztő célzatú szóbeli értékelés visszajelzést ad a tanuló számára

Részletesebben

Matematika, 1 2. évfolyam

Matematika, 1 2. évfolyam Matematika, 1 2. évfolyam Készítette: Fülöp Mária Budapest, 2014. április 29. 1. évfolyam Az előkészítő időszakot megnyújtottuk (4-6 hét). A feladatok a tanulók tevékenységére épülnek. Az összeadás és

Részletesebben

MATEMATIKA 1-2. ÉVFOLYAM

MATEMATIKA 1-2. ÉVFOLYAM A Nemzeti Alaptantervhez illeszkedő tankönyv-, taneszköz-, és Nemzeti Közoktatási Portál fejlesztése TÁMOP-3.1.2-B/13-2013-0001 MATEMATIKA 1-2. ÉVFOLYAM Kiadványok 1. évfolyam Tankönyv I-II. kötet Munkafüzet

Részletesebben

Életkorának megfelelen egész mondatokban beszél.

Életkorának megfelelen egész mondatokban beszél. Magyar 1. osztály FÉLÉV Teljesítmény Szavak hangokra bontása Hibátlan 1-2 hibát ejt. Többet hibázik. Neveli segítséget igényel. Hangok ejtése Minden hangot tisztán ejt. Beszédében 1-2 hangot hibásan ejt

Részletesebben

Szöveges értékelés 1-4. évfolyamon

Szöveges értékelés 1-4. évfolyamon 6. számú melléklet Szöveges értékelés 1-4. évfolyamon Készítette: A zrínyi Miklós Általános Iskola Nevelőtestülete 968 1-4. évfolyamon a tanulók magatartásának értékelése és minsítése a szöveges értékeléssel

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: általános iskola angol nyelv Évfolyam: 1. Vizsga típusa: írásbeli, szóbeli Követelmények, témakörök: Én és a családom: üdvözlés, köszönések napszak

Részletesebben

TANMENETJAVASLAT. Matematika. 2. osztály

TANMENETJAVASLAT. Matematika. 2. osztály TANMENETJAVASLAT Matematika 2. osztály 2 1. Ismerkedés a 2. osztályos matematika tankönyvvel és gyakorlókönyvvel Tankönyv Gyakorlókönyv 2. Tárgyak, személyek a megadott szempont szerint (alak, szín, nagyság).

Részletesebben

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A Király Iván Általános Iskola OM azonosító: 030 579 Cím: 9321 Farád, Győri út. 27. Tel.: 96/279-137 E-mail: altiskfarad@gmail.com Intézményvezető: Márczisné

Részletesebben

5. Főiskola általános iskolai tanító, tanítói gyógytestnevelés, könyvtár szakkollégium tanító, osztályfőnök 3. o. 6. Főiskola 7. Egyetem 8. Főiskola 9

5. Főiskola általános iskolai tanító, tanítói gyógytestnevelés, könyvtár szakkollégium tanító, osztályfőnök 3. o. 6. Főiskola 7. Egyetem 8. Főiskola 9 K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A Király Iván Általános Iskola OM azonosító: 030 579 Cím: 9321 Farád, Győri út. 27. Tel.: 96/279-137 E-mail: altiskfarad@gmail.com Intézményvezető: Márczisné

Részletesebben

Gál Józsefné. Tanmenetjavaslat. a Matematika csodái 2. osztályos tankönyvhöz és munkafüzethez

Gál Józsefné. Tanmenetjavaslat. a Matematika csodái 2. osztályos tankönyvhöz és munkafüzethez Gál Józsefné Tanmenetjavaslat a Matematika csodái 2. osztályos tankönyvhöz és munkafüzethez Dinasztia Tankönyvkiadó Budapest, 2002 Írta: Gál Józsefné Felelôs szerkesztô: Ballér Judit ISBN 963 657 144 9

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: általános iskola emelt szint, heti 3 óra angol nyelv Évfolyam: 2. Vizsga típusa: írásbeli, szóbeli Követelmények, témakörök: Én és a családom: üdvözlés,

Részletesebben

Értékelési útmutató a középszintű szóbeli vizsgához. Angol nyelv

Értékelési útmutató a középszintű szóbeli vizsgához. Angol nyelv Értékelési útmutató a középszintű szóbeli vizsgához Angol nyelv Általános jellemzők FELADATTÍPUS ÉRTÉKELÉS SZEMPONTJAI PONTSZÁM Bemelegítő beszélgetés Nincs értékelés 1. Társalgási feladat: - három témakör

Részletesebben

Fekete István Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM szöveges értékelés

Fekete István Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM szöveges értékelés 1. osztály Magatartás Tanórákon: fegyelmezett- könnyen kezelhető zavaró módon viselkedik engedetlen dacos-.. Figyelmeztetésre szorul: soha ritkán gyakran Az iskolai szabályokat: betartja nem mindig tartja

Részletesebben

9. A tanulók tanulmányi munkájának, magatartásának és szorgalmának ellenőrzése és értékelése

9. A tanulók tanulmányi munkájának, magatartásának és szorgalmának ellenőrzése és értékelése 9. A tanulók tanulmányi munkájának, magatartásának és szorgalmának ellenőrzése és értékelése Az iskolai nevelés és oktatás hatékonysága érdekében folyamatosan és rendszeresen ellenőrizni és értékelni kell:

Részletesebben

HELYI TANTERV. Közös követelmények

HELYI TANTERV. Közös követelmények Pedagógiai programunk része a HELYI TANTERV,( a tanulásban akadályozott, beilleszkedési, magatartási zavarokkal küzdő és más fogyatékos gyermekekre vonatkozik, a kisiskolás kortól a szakma megszerzéséig.)

Részletesebben

Középszintű szóbeli érettségi vizsga értékelési útmutatója. Olasz nyelv

Középszintű szóbeli érettségi vizsga értékelési útmutatója. Olasz nyelv Középszintű szóbeli érettségi vizsga értékelési útmutatója Olasz nyelv FELADATTÍPUS ÉRTÉKELÉS SZEMPONTJAI PONTSZÁM Bemelegítő beszélgetés 1. Társalgási feladat/interjú: három témakör interakció kezdeményezés

Részletesebben

Mellékletek: Szöveges értékelés

Mellékletek: Szöveges értékelés Mellékletek: Szöveges értékelés Liptákné Czakó Ildikó (szerk. MPI, B.A.Z. megye) FOLYAMATSZABÁLYOZÁS SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS 1. A folyamat megnevezése: A szöveges értékelés szabályozása 2. A folyamat tartalmának

Részletesebben

TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK

TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK Tantárgyi fejlesztések Ha fölgyújtjuk a gyermekben a veleszületett szikrát, azzal mindig olyan magaslatok felé nyitunk utat, amilyenekről álmodni sem mertünk volna. Kristine Barnett

Részletesebben

K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a

K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a Szent Mihály Görögkatolikus Általános Iskola OM azonosító: 201584 4254 Nyíradony, Árpád tér 10. K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a 10. számú melléklet a 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008

Részletesebben

A ZIPERNOWSKY KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA ÉS HELYI TANTERVE 2011. Az iskola helyi tanterve

A ZIPERNOWSKY KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA ÉS HELYI TANTERVE 2011. Az iskola helyi tanterve A ZIPERNOWSKY KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA ÉS HELYI TANTERVE 2011. B. Az iskola helyi tanterve 0 A Zipernowsky Károly Helyi Tanterve Tartalomjegyzék: I. Az iskola helyi óraterve 1. Kötelező

Részletesebben

Egyéni Fejlesztési Terv (Egyéni Előrehaladási Terv)

Egyéni Fejlesztési Terv (Egyéni Előrehaladási Terv) Egyéni Fejlesztési Terv (Egyéni Előrehaladási Terv) Mentor neve: Mentor azonosítója: Tanuló neve: Tanuló azonosítója: Az Egyéni Fejlesztési Terv egy folyamatosan változó, a tanuló fejlődését regisztráló,

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM MÓDOSÍTÁSA

PEDAGÓGIAI PROGRAM MÓDOSÍTÁSA SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM MÓDOSÍTÁSA A NEM SZAKRENDSZERŰ OKTATÁS KIVEZETÉSÉRŐL 2011 A NEM SZAKRENDSZERŰ OKTATÁS KIVEZETÉSE Jogszabályi háttér Az 1993. évi LXXIX. törvény

Részletesebben

Az iskolai írásbeli, szóbeli, gyakorlati beszámoltatások, az ismeretek számonkérésének rendje

Az iskolai írásbeli, szóbeli, gyakorlati beszámoltatások, az ismeretek számonkérésének rendje 3.1.1. Az iskolai írásbeli, szóbeli, gyakorlati beszámoltatások, az ismeretek számonkérésének rendje A beszámoltatás, számonkérés feladatai a) Az iskola a nevelő és oktató munka egyik fontos feladatának

Részletesebben

ÉRTÉKELÉS- OSZTÁLYOZÁS SZEMPONTJAI. 2. osztály 3. osztály 4. osztály. Készítette: II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola tantestülete

ÉRTÉKELÉS- OSZTÁLYOZÁS SZEMPONTJAI. 2. osztály 3. osztály 4. osztály. Készítette: II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola tantestülete ÉRTÉKELÉS- OSZTÁLYOZÁS SZEMPONTJAI 2. osztály 3. osztály 4. osztály Készítette: II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola tantestülete 2. osztály MATEMATIKA OLVASÁS ÍRÁS NYELVTAN KÖRNYEZETISMERET TESTNEVELÉS

Részletesebben

a tulajdonnevek nagy kezdőbetűjét alkalmazásában ritkán téveszt

a tulajdonnevek nagy kezdőbetűjét alkalmazásában ritkán téveszt MAGYAR NYELV Szöveges értékelés 3-4. osztály Képes az egyszerű mondat fajtáinak felismerésére Képes az egyszerű mondat fajtáinak felismerésére A mondatfajtákat felismeri, alkalmazni csak segítséggel A

Részletesebben

Pedagógiai program módosítása Miskolc, 2010. október 25.

Pedagógiai program módosítása Miskolc, 2010. október 25. Selyemréti Általános és Magyar - Angol Két Tanítási Nyelvű Iskola Pedagógiai program módosítása Miskolc, 2010. október 25. 1 Pedagógiai program felülvizsgálata, módosítása Iskolánkban a nevelő-oktató munka

Részletesebben

Gál Józsefné. Tanmenetjavaslat. a Matematika csodái 1. osztályos tankönyvhöz és munkafüzethez

Gál Józsefné. Tanmenetjavaslat. a Matematika csodái 1. osztályos tankönyvhöz és munkafüzethez Gál Józsefné Tanmenetjavaslat a Matematika csodái 1. osztályos tankönyvhöz és munkafüzethez Írta: Gál Józsefné Felelôs szerkesztô: Ballér Judit ISBN 963 657 144 9 A kiadó a kiadói jogot fenntartja. Felelõs

Részletesebben

Hétvégi házi feladat szabályai, iskolai dolgozatok szabályai

Hétvégi házi feladat szabályai, iskolai dolgozatok szabályai Hétvégi házi feladat szabályai, iskolai dolgozatok szabályai (kivonat a pedagógiai programból) A házi feladat nem más, mint a tanulás meghosszabbított szakasza. A tanuló tudásához méretezett házi feladat

Részletesebben

2012/2013 TANÉV ÉV VÉGI BESZÁMOLÓ STATISZTIKAI ÖSSZESÍTÉS

2012/2013 TANÉV ÉV VÉGI BESZÁMOLÓ STATISZTIKAI ÖSSZESÍTÉS SZENT ISTVÁN EGYETEM GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GYAKORLÓÓVODA, BÖLCSŐDE 2012/2013 TANÉV ÉV VÉGI BESZÁMOLÓ STATISZTIKAI ÖSSZESÍTÉS készítette: Bíró Gyula igazgató Huszár Istvánné igazgatóhelyettes Szarvas,

Részletesebben

3. OSZTÁLY A TANANYAG ELRENDEZÉSE

3. OSZTÁLY A TANANYAG ELRENDEZÉSE Jelölések: 3. OSZTÁLY A TANANYAG ELRENDEZÉSE Piros főtéma Citromsárga segítő, eszköz Narancssárga előkészítő Kék önálló melléktéma Hét Gondolkodási és megismerési módszerek Problémamegoldások, modellek

Részletesebben

2012/2013 TANÉV FÉLÉVES BESZÁMOLÓ STATISZTIKAI ÖSSZESÍTÉS

2012/2013 TANÉV FÉLÉVES BESZÁMOLÓ STATISZTIKAI ÖSSZESÍTÉS SZENT ISTVÁN EGYETEM GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GYAKORLÓÓVODA, BÖLCSŐDE 212/213 TANÉV FÉLÉVES BESZÁMOLÓ STATISZTIKAI ÖSSZESÍTÉS készítette: Bíró Gyula igazgató Huszár Istvánné igazgatóhelyettes Szarvas,

Részletesebben

Értékelési útmutató a középszintű szóbeli vizsgához

Értékelési útmutató a középszintű szóbeli vizsgához Értékelési útmutató a középszintű szóbeli vizsgához A középszintű szóbeli feladatok értékelése központilag kidolgozott analitikus skálák segítségével történik. Ez az értékelési eljárás meghatározott értékelési

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Helyi tanterv

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Helyi tanterv PEDAGÓGIAI PROGRAM Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Konstantin Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Szolnok II. kötet Helyi tanterv 1 Hetedik kiadás KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KONSTANTIN

Részletesebben

Értékelési útmutató az emelt szintű szóbeli vizsgához

Értékelési útmutató az emelt szintű szóbeli vizsgához Értékelési útmutató az emelt szintű szóbeli vizsgához Angol nyelv Feladattípus Értékelés szempontjai Pontszámok Bemelegítő beszélgetés 1. Társalgási feladat: - egy témakör részletes megbeszélése - interakció

Részletesebben

2014/2015 TANÉV FÉLÉVES BESZÁMOLÓ STATISZTIKAI ÖSSZESÍTÉS

2014/2015 TANÉV FÉLÉVES BESZÁMOLÓ STATISZTIKAI ÖSSZESÍTÉS GÁL FERENC FŐISKOLA SZARVASI GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GYAKORLÓÓVODA, BÖLCSŐDE 2014/2015 TANÉV FÉLÉVES BESZÁMOLÓ STATISZTIKAI ÖSSZESÍTÉS KÉSZÍTETTE: Bíró Gyula igazgató Huszár Istvánné igazgatóhelyettes

Részletesebben

AZ ÚJLAKI ÁLTALÁNOS ISKOLA OLASZ HELYI TANTERVE évfolyam 2. B

AZ ÚJLAKI ÁLTALÁNOS ISKOLA OLASZ HELYI TANTERVE évfolyam 2. B AZ ÚJLAKI ÁLTALÁNOS ISKOLA OLASZ HELYI TANTERVE 1-8. évfolyam 2. B Tartalomjegyzék I. 1 Az Olasz Program főbb jellemzői... 2 I. 2 Az Olasz Program és a hagyományos oktatás keretében tanulók helyi tantervének

Részletesebben

ISKOLA. Órakeret Témakör iskolám, osztálytermem

ISKOLA. Órakeret Témakör iskolám, osztálytermem 2. évfolyam A 2. évfolyam megkezdésekor a tanulók már rendelkeznek idegen nyelvi tapasztalatokkal így az általános célkitűzések az alábbiak szerint fogalmazhatók meg: 1. az idegen nyelv tanulása iránti

Részletesebben

A Herman Ottó Általános Iskola helyi tanterve

A Herman Ottó Általános Iskola helyi tanterve A budaörsi Herman Ottó Általános Iskola helyi tanterve 2008. Tartalom 1. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások, valamint ezek óraszámai... 3 1.1 1-4.

Részletesebben

A HÁZIREND MELLÉKLETE AZ OSZTÁLYOZÓVIZSGA TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEI

A HÁZIREND MELLÉKLETE AZ OSZTÁLYOZÓVIZSGA TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEI A HÁZIREND MELLÉKLETE AZ OSZTÁLYOZÓVIZSGA TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEI MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1. 4. évfolyam 1. évfolyam - Beszéljen a tanuló érthetően, tisztán. - Értse meg iskolai feladatait, tanítója utasításait,

Részletesebben

Szent József Katolikus Általános Iskola

Szent József Katolikus Általános Iskola Szent József Katolikus Általános Iskola Kiskunhalas OM:027803 Helyi Tanterv MELLÉKLET SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS AZ ALSÓ TAGOZATON 2010. október Az első évfolyamos tanuló szöveges értékelése, minősítése félévkor

Részletesebben

Esztergomi Babits Mihály Általános Iskola. 2500 Esztergom, Sugár út 24. Házirend. Készült: 2015. szeptember. igazgató

Esztergomi Babits Mihály Általános Iskola. 2500 Esztergom, Sugár út 24. Házirend. Készült: 2015. szeptember. igazgató Esztergomi Babits Mihály Általános Iskola 2500 Esztergom, Sugár út 24. Házirend Készült: 2015. szeptember. igazgató Tartalomjegyzék 1. A házirend célja...2. 2. A tanulói jogviszony keletkezésének szabályai,

Részletesebben

SZENT IMRE ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA, ESZTERGOM

SZENT IMRE ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA, ESZTERGOM Melléklet: A SZENT IMRE ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA, ESZTERGOM HELYI TANTERVE Készült: 2010-ben. 1 AZ EGYES ÉVFOLYAMOKON TANÍTOTT TANTÁRGYAK, KÖTELEZŐ ÉS VÁLASZTHATÓ TANÓRAI FOGLALKOZÁSOK

Részletesebben

Mezőszemerei Általános Iskola H Á Z I R E N DJE

Mezőszemerei Általános Iskola H Á Z I R E N DJE Mezőszemerei Általános Iskola H Á Z I R E N DJE Érvényes: 2013. 09. 01-től 1.) Bevezető rendelkezések A házirend az általános iskola alapdokumentuma, a gyerekek, diákok, pedagógusok és szülők alkotmánya.

Részletesebben

1.óra. Évf ol yam/o sz tály: 1.a. T émakör : Számelmélet, algebra

1.óra. Évf ol yam/o sz tály: 1.a. T émakör : Számelmélet, algebra 1.óra Tananyag: Ismerkedés a kétjegyű számokkal: 11 15, Meg- és leszámlálások, Számok helyi érték szerinti értelmezése Fej l esz tési f óku sz : számfogalom fejlesztése, számkörbővítés Domi n án s di d

Részletesebben

EMELT SZINT BESZÉDKÉSZSÉG ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

EMELT SZINT BESZÉDKÉSZSÉG ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Értékelési útmutató az emelt szintű szóbeli vizsgához Ez az értékelési eljárás meghatározott értékelési szempontokon, valamint az egyes szempontokhoz tartozó szintleírásokon alapul. Minden feleletet ezen

Részletesebben

Az iskola fegyelmi szabályzata

Az iskola fegyelmi szabályzata 1. A tanulói hiányzások igazolása Az iskola fegyelmi szabályzata a/ A tanuló köteles a tanítási órákról és az iskola által szervezett rendezvényekről való távolmaradását az időtartamra vonatkozó szülő

Részletesebben

ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ A KÖZÉPSZINTŰ SZÓBELI VIZSGÁHOZ. Általános útmutató

ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ A KÖZÉPSZINTŰ SZÓBELI VIZSGÁHOZ. Általános útmutató ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ A KÖZÉPSZINTŰ SZÓBELI VIZSGÁHOZ Általános útmutató 1. A szóbeli feladatok értékelése központilag kidolgozott analitikus skálák segítségével történik. Ez az eljárás meghatározott értékelési

Részletesebben

Minta. Az emelt szintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója

Minta. Az emelt szintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója Az emelt szintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója A szóbeli feladatok értékelése központilag kidolgozott analitikus skálák segítségével történik. Ez az értékelési eljárás meghatározott értékelési szempontokon,

Részletesebben

Minta. A középszintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója

Minta. A középszintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója A középszintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója A szóbeli feladatok értékelése központilag kidolgozott analitikus skálák segítségével történik. Ez az értékelési eljárás meghatározott értékelési szempontokon,

Részletesebben

1.óra. Évf ol yam/o sz tály: 1.a. T émakör : Számelmélet, algebra

1.óra. Évf ol yam/o sz tály: 1.a. T émakör : Számelmélet, algebra 1.óra Tananyag: Ismerkedés a kétjegyű számokkal: 11 15, Meg- és leszámlálások, Számok helyi érték szerinti értelmezése Fej l esz tési f óku sz : számfogalom fejlesztése, számkörbővítés Domi n án s di d

Részletesebben

Értékelési szempont. A kommunikációs cél elérése és az interakció megvalósítása 3 Szókincs, kifejezésmód 2 Nyelvtan 1 Összesen 6

Értékelési szempont. A kommunikációs cél elérése és az interakció megvalósítása 3 Szókincs, kifejezésmód 2 Nyelvtan 1 Összesen 6 Összefoglaló táblázatok az emelt szintű vizsga értékeléséhez A szóbeli feladatok értékelése központilag kidolgozott analitikus skálák segítségével történik. Ez az értékelési eljárás meghatározott értékelési

Részletesebben

Műszaki rajz 37 óra. MŰSZAKI RAJZ 7-8. évfolyam. Pedagógia program kerettanterv. Szabadon választható óra:

Műszaki rajz 37 óra. MŰSZAKI RAJZ 7-8. évfolyam. Pedagógia program kerettanterv. Szabadon választható óra: MŰSZAKI RAJZ 7-8. évfolyam Pedagógia program kerettanterv Szabadon választható óra: Műszaki rajz 37 óra A műszaki rajz szabadon választható órák célja: hogy a szakirányban továbbtanulóknak sajátos szemléleti

Részletesebben

A Batthyány Általános Iskola és Sportiskola félévi/év végi beszámolója

A Batthyány Általános Iskola és Sportiskola félévi/év végi beszámolója 1.sz. Függelék: A Batthyány Általános Iskola és Sportiskola félévi/év végi beszámolója Osztályfőnökök részére..tanév.. félév..osztály 1. A szakmai munka áttekintése: Statisztika Az osztály létszáma:. fő

Részletesebben

H E L Y I T A N T E R V

H E L Y I T A N T E R V H E L Y I T A N T E R V TARTALOM I. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások, ezek óraszámai, az előírt tananyag és a követelmények II. A nem szakrendszerű

Részletesebben

Magyar nyelv és irodalom

Magyar nyelv és irodalom Magyar nyelv és irodalom 1. évfolyam A tanuló érthetően beszéljen, legyen tisztában a szóbeli kommunikáció alapvető szabályaival, alkalmazza őket. Szavakat és szópárokat tudjon utánmondással, helyes idő-tartammal

Részletesebben

TEMATIKUSTERV MATEMATIKA 2. évfolyam Készítette: Kőkúti Ágnes

TEMATIKUSTERV MATEMATIKA 2. évfolyam Készítette: Kőkúti Ágnes JEWISH COMMUNITY KINDERGARTEN, SCHOOL AND MUSIC SCHOOL ZSIDÓ KÖZÖSSÉGI ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, KÖZÉP- ISKOLA ÉS Tantárgy: Matematika Évfolyam: 2. A csoport megnevezése: Kulcs osztály Készítette: Kőkúti

Részletesebben

A Herman Ottó Általános Iskola helyi tanterve

A Herman Ottó Általános Iskola helyi tanterve A budaörsi Herman Ottó Általános Iskola helyi tanterve 2013. Tartalom 1. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások, valamint ezek óraszámai... 3 1.1 2-4.

Részletesebben

Német nyelv évfolyam

Német nyelv évfolyam Német nyelv 4-8. évfolyam 4. évfolyam Éves órakeret 92,5 + 37 Heti óraszám: 2,5 + 1 Témakörök Óraszám Az én világom, bemutatkozás 10 Én és a családom: a család bemutatása 12 Az iskolám: az osztályterem

Részletesebben

Értékelési szempont A kommunikációs cél elérése és az interakció megvalósítása 3 Szókincs, kifejezésmód 3 Nyelvtan 2 Összesen 8

Értékelési szempont A kommunikációs cél elérése és az interakció megvalósítása 3 Szókincs, kifejezésmód 3 Nyelvtan 2 Összesen 8 Összefoglaló táblázatok a portugál nyelv középszintű szóbeli vizsga értékeléséhez A következő táblázat az értékelési szempontokat és az egyes szempontoknál adható maximális pontszámot mutatja középszinten.

Részletesebben

Hétfőtől csütörtökig A és B héten 12.35 órától - 15.35-óráig. Pénteken A és B héten 11.45 órától - 15.35-óráig.

Hétfőtől csütörtökig A és B héten 12.35 órától - 15.35-óráig. Pénteken A és B héten 11.45 órától - 15.35-óráig. 2012. A tanulószoba időbeosztása: Hétfőtől csütörtökig A és B héten 12.35 órától - 15.35-óráig. Pénteken A és B héten 11.45 órától - 15.35-óráig. A tanulószoba helyszíne: 6. osztály tanterme A tanulószoba

Részletesebben

A Móricz Zsigmond Gimnázium helyi tanterve. Általános rész

A Móricz Zsigmond Gimnázium helyi tanterve. Általános rész A Móricz Zsigmond Gimnázium helyi tanterve Általános rész Tartalom 1. AZ EGYES ÉVFOLYAMOKON TANÍTOTT TANTÁRGYAK, KÖTELEZŐ ÉS VÁLASZTHATÓ TANÓRAI FOGLALKOZÁSOK, EZEK ÓRASZÁMAI... 3 2. A TANKÖNYVEK ÉS MÁS

Részletesebben

Emelt szintű szóbeli érettségi vizsga értékelési útmutatója. Olasz nyelv. Általános jellemzők

Emelt szintű szóbeli érettségi vizsga értékelési útmutatója. Olasz nyelv. Általános jellemzők Emelt szintű szóbeli érettségi vizsga értékelési útmutatója Olasz nyelv Általános jellemzők FELADATTÍPUS ÉRTÉKELÉS SZEMPONTJAI PONTSZÁM Bemelegítő beszélgetés Nincs értékelés. 1. Vita: adott témakörhöz

Részletesebben

Értékelési útmutató a középszintű szóbeli vizsgához

Értékelési útmutató a középszintű szóbeli vizsgához Értékelési útmutató a középszintű szóbeli vizsgához Ez az értékelési eljárás meghatározott értékelési szempontokon, valamint az egyes szempontokhoz tartozó szintleírásokon alapul. Minden feleletet ezen

Részletesebben

Minta. Az emelt szintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója

Minta. Az emelt szintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója Az emelt szintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója A szóbeli feladatok értékelése központilag kidolgozott analitikus skálák segítségével történik. Ez az értékelési eljárás meghatározott értékelési szempontokon,

Részletesebben

Az emelt szintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója. Általános útmutató

Az emelt szintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója. Általános útmutató Az emelt szintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója Általános útmutató A szóbeli feladatok értékelése központilag kidolgozott analitikus skálák segítségével történik. Az első, a második és a harmadik

Részletesebben

Vélemény kifejtése, érvelés és az interakció megvalósítása 3 Szókincs, kifejezésmód 3 Nyelvtan 3 Összesen 9 Harmadik feladat (Önálló témakifejtés)

Vélemény kifejtése, érvelés és az interakció megvalósítása 3 Szókincs, kifejezésmód 3 Nyelvtan 3 Összesen 9 Harmadik feladat (Önálló témakifejtés) Az emelt szintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója A szóbeli feladatok értékelése központilag kidolgozott analitikus skálák segítségével történik. Ez az értékelési eljárás meghatározott értékelési szempontokon,

Részletesebben

Partneri elégedettségmérés. összefoglaló

Partneri elégedettségmérés. összefoglaló Partneri elégedettségmérés összefoglaló Szülői kérdőívek visszaküldése Évfolyam Visszaküldött kérdőívek 1. 75% 2. 57% 3. 85% 4. 92% 5. 67% 6. 75% 7. 80% 8. 90% Összesen 76% Szülők Az elégedettség rangsora

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 5-8. MAGYAR NYELV. 5. évfolyam

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 5-8. MAGYAR NYELV. 5. évfolyam MAGYAR NYELV 5. évfolyam A tantárgy elsődleges célja a sikeres iskolai tanuláshoz, a tanulás eredményességéhez szükséges kulcskompetenciák, készség együttesek és tudástartalmak megalapozásának a folytatása.

Részletesebben

5-6. évfolyam. Kommunikációs szándékok:

5-6. évfolyam. Kommunikációs szándékok: 5-6. évfolyam Az 5-6. évfolyamon folytatódó nyelvoktatás legfontosabb célja a tanulók célnyelvi kommunikatív kompetenciájának további fejlesztése. Ez továbbra is szoros kölcsönhatásban történik az adott

Részletesebben

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT NAGYMÁGOCSI HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA OM 201172 ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT Nagymágocs, 2016. szeptember 19. Reményi Ferencné intézményvezető ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT 1. Jelen szabályzat a Nagymágocsi Hunyadi

Részletesebben

KÖZÉPSZINT BESZÉDKÉSZSÉG ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

KÖZÉPSZINT BESZÉDKÉSZSÉG ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Általános jellemzok FELADATTÍPUS ÉRTÉKELÉS SZEMPONTJAI PONTSZÁM Bemelegíto beszélgetés 1. Társalgási feladat: három témakör interakció kezdeményezés nélkül 2. Szituációs feladat: interakció a vizsgázó

Részletesebben

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV/1. Az általános iskolai oktatásban és a sajátos nevelési igényű tanulók oktatásában a kerettanterv szerint oktatott

Részletesebben

A középszintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója

A középszintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója A középszintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója Szlovén nyelv Általános útmutató A következő táblázat az értékelési szempontokat és az egyes szempontoknál adható maximális pontszámot mutatja. A Beszédtempó,

Részletesebben

ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ AZ EMELT SZINTŰ SZÓBELI VIZSGÁHOZ

ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ AZ EMELT SZINTŰ SZÓBELI VIZSGÁHOZ ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ AZ EMELT SZINTŰ SZÓBELI VIZSGÁHOZ Általános útmutató 1. A szóbeli feladatok értékelése központilag kidolgozott analitikus skálák segítségével történik. Ez az eljárás meghatározott értékelési

Részletesebben

KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HELYI TANTERV 1-4. ÉVFOLYAM. Székesfehérvár, 2004.

KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HELYI TANTERV 1-4. ÉVFOLYAM. Székesfehérvár, 2004. KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HELYI TANTERV 1-4. ÉVFOLYAM Székesfehérvár, 2004. KÉSZÍTETTÉK: 2, 3, fejezet Virágné Sziládi Judit 1, 5, 7, fejezet Nagy Sándorné 6, 11, fejezet Árkiné Tóth Judit 7.7, fejezet

Részletesebben

Tanmenetjavaslat KÖRNYEZETISMERET. 2. osztályosoknak. Heti: 1 óra. Évi: 37 óra KOMP

Tanmenetjavaslat KÖRNYEZETISMERET. 2. osztályosoknak. Heti: 1 óra. Évi: 37 óra KOMP Tanmenetjavaslat KÖRNYEZETISMERET 2. osztályosoknak Heti: 1 óra Évi: 37 óra KOMP Óraszám Téma Ismeretanyag, 1. Vakáció után Közlekedési eszközök ismerete Város, falu, vízpart, hegyvidék felismerése 2.

Részletesebben

1. Nagy betűk - először a magánhangzók: A E U Ú I Í O Ó É Á Ü Ű Ö Ő - utána a mássalhangzók: M L H T S K R N B Z G V D SZ P C GY J CS NY F TY ZS LY

1. Nagy betűk - először a magánhangzók: A E U Ú I Í O Ó É Á Ü Ű Ö Ő - utána a mássalhangzók: M L H T S K R N B Z G V D SZ P C GY J CS NY F TY ZS LY 1. Nagy betűk - először a magánhangzók: A E U Ú I Í O Ó É Á Ü Ű Ö Ő - utána a mássalhangzók: M L H T S K R N B Z G V D SZ P C GY J CS NY F TY ZS LY DZ X DZS Előnyei: - magánhangzót könnyebb megtanulni

Részletesebben

Comenius Angol - Magyar Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola. Matematika tanmenet 2015-2016.

Comenius Angol - Magyar Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola. Matematika tanmenet 2015-2016. Comenius Angol - Magyar Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Matematika tanmenet 2015-2016. Tankönyv: Árvainé Lángné Szabados: Sokszínű Matematika 3. /1. és 2. félév/ Árvainé Lángné Szabados: Sokszínű

Részletesebben

Petőfi Sándor Általános Művelődési Központ és Könyvtár, Pedagógiai Szakszolgálat

Petőfi Sándor Általános Művelődési Központ és Könyvtár, Pedagógiai Szakszolgálat Petőfi Sándor Általános Művelődési Központ és Könyvtár, Pedagógiai Szakszolgálat 4765 Csenger, Ady Endre u. 13-17.Tel.: 44/341-135, Tel./Fax.:341-806 www.csengeriskola.sulinet.hu E-mail:petofi-sandor@csengeriskola.sulinet.hu

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Szilvási Nevelési-Oktatási Központ Szilvási Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi

Részletesebben

TANMENETJAVASLAT. Dr. Korányi Erzsébet MATEMATIKA. tankönyv ötödikeseknek. címû tankönyvéhez

TANMENETJAVASLAT. Dr. Korányi Erzsébet MATEMATIKA. tankönyv ötödikeseknek. címû tankönyvéhez TANMENETJAVASLAT Dr. Korányi Erzsébet MATEMATIKA tankönyv ötödikeseknek címû tankönyvéhez A heti 3 óra, évi 111 óra B heti 4 óra, évi 148 óra Javaslat témazáró dolgozatra: Dr. Korányi Erzsébet: Matematika

Részletesebben

TANMENET. Matematika

TANMENET. Matematika Bethlen Gábor Református Gimnázium és Szathmáry Kollégium 6800 Hódmezővásárhely, Szőnyi utca 2. Telefon: +36-62-241-703 www.bgrg.hu OM: 029736 TANMENET Matematika 2016/2017 5.A természettudományos képzés

Részletesebben

A középszintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója. Francia nyelv

A középszintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója. Francia nyelv A középszintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója Francia nyelv A szóbeli feladatok értékelése központilag kidolgozott analitikus skálák segítségével történik. Ez az értékelési eljárás meghatározott értékelési

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A SZÓBELI FELVÉTELIRŐL

TÁJÉKOZTATÓ A SZÓBELI FELVÉTELIRŐL TÁJÉKOZTATÓ A SZÓBELI FELVÉTELIRŐL A szóbeli felvételi : 2014. február 22. (szombat) 9 óra Megjelenés: 8 óra 45 perckor az iskola aulájában A részletes beosztást ott lehet megtekinteni Az ideiglenes felvételi

Részletesebben